حراج!

بسته تحقیقاتی پایداری زنجیره تامین

تومان58,000

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه پایداری زنجیره تامین می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

طراحی مدلی برای سنجش پایداری زنجیره تامین با رویکرد آمیخته

چکیده

در راستای مباحث طرح شده در سطوح بین المللی در خصوص توسعه پایدار، امروزه شاهد ظهور و بروز مفاهیم نوینی نظیر”پایداری زنجیره تامین” هستیم که بر لزوم توجه متوازن و یکپارچه به مولفه‌های مرتبط با محیط زیست، اجتماع و اقتصاد زنجیره تامین تأکید می ورزد. زنجیره تامین پایدار دیگر فقط یک شعار نیست، بلکه بسیاری از رهبران صنایع و شرکت‌ها آن را به ابزاری ارزشمند برای کشف راه‌هایی برای کاهش هزینه، مدیریت ریسک، خلق محصول جدید و ایجاد تغییرات بنیادین در فرهنگ و ساختار تبدیل کرده‌اند. هدف از پژوهش حاضر در گام اول تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تامین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تامین بوده است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا‌سنتز) که شامل گام‌های هفت گانه‌ایست، به ارزیابی و تحلیل نظامند نتایج و یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در مجموع مفهوم پایداری زنجیره تامین در سه بعد، پانزده زیر بعد (شاخص) و هشتاد و چهار جزء شناسایی و طبقه بندی شده است. سپس در گام دوم از روش ترکیبی تکنیک ارزیابی آزمایشگاهی (دیمتل)، و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) برای ساخت مدل جامع زنجیره تامین پایدار با توجه به 15 تم (زیر بعد) شناسایی شده فاز اول در صنایع پر خطر (پتروشیمی) به کار گرفته شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل ?4 نفر از متخصصین و مدیران پتروشیمی است. که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها در فاز کمی به وسیله پرسش نامه جمع آوری شد. در انتها با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده، در 94 مقاله‌ای که نهایی شد، پرداخته شده است. یافته‌ها نشان داد که بعد اقتصادی مهمترین بعد پایداری زنجیره تامین و شاخص‌های سازمان و شرکت محور، مدیریت محیطی، فشار‌های محیطی، کسب و کار محور و سیاست و قوانین مهمترین شاخص‌های پایداری زنجیره تامین در صنعت پتروشیمی هستند.

اندازه‌گیری سطح پایداری توسعه در مدیریت زنجیره تامین

چکیده

مدیریت زنجیره تامین پایدار ، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع وانتقال ، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره‌وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تامین است هدف:در این پژوهش هدف این بوده است که با شناسایی مهمترین معیارهاو شاخص‌های مدیریت زنجیره تامین پایدار و ارائه مدلی برای ارزیابی و اندازه‌گیری آن به منظور تسهیل اجرای توسعه پایدار در صنایع گوناگون گامی برداشته شودروش‌شناسی: بدین منظور ابتدا با کمک ادبیات پژوهشی و به کمک چک لیست تحت نظرخبرگان مدلی مفهومی برای اندازه گیری توسعه پایدار ارائه داده شده است و سپس با تحلیل عاملی تاییدی که یکی از روشهای معادلات ساختاری است، با نرم‌افزار smartpls مدل تایید شده است در نهایت پرسش‌نامه‌ای که براساس ماتریس مقایسات زوجی طراحی شده است در اختیار 10 نفرازخبرگان قرار گرفته است که با کمک آن میزان پایداری توسعه در هر یک از ابعاد و زیر معیارهای مدیریت زنجیره تامین صنایع غذایی بوشهر بررسی شده استیافته‌ها: یافته‌های پژوهش مدل مفهومی ارائه شده را تایید نمودند و نشان دادند مدل در چهار بعد تحت نام‌های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی- انسانی و مدیریت و توسعه خلاصه شده است بعد زیست محیطی بیشترین میزان تاثیر را در بهبود توسعه پایدار صنایع غذایی بوشهر داراست و ابعاد اجتماعی- انسانی ، مدیریت و توسعه و اقتصادی به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفته‌اندنتیجه‌گیری: اولویت نسبی که به ابعاد مختلف توسعه پایدار داده می شود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و حتی در هر موقعیت و در طول زمان،‌ متفاوت است به همین دلیل درحالی که توسعه پایدار یک چالش جهانی است،‌ راهکارهای عملی فقط می تواند به صورت ملی، محلی و بومی تعریف شود رویکردهای توسعه پایدار انعکاسی از تنوع چالشهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی است که کشورهای مختلف با آن مواجه‌اند و تفسیرهای متعدد و مختلف از توسعه پایدار از ارزشها و علائق مختلف در جوامع مختلف مشتق می شود نتایج دیدگاه سنجی خبرگان صنایع غذایی در زمینه وضعیت شاخص های توسعه پایدار در این زنجیره تامین نشان داد که بیشترین اقدامات در جهت پایداری توسعه دربعد زیست‌محیطی بوده است و شرکت‌های مختلف موجود درصنایع غذایی تمام تلاششان این است که آلاینده‌های زیستی را در طول فرآیند زنجیره تامین به سمت پایداری پیش ببرند تا از این طریق به توسعه پایدار جهانی بپیوندند اما باید توجه داشت که زمانی یک کشور به توسعه پایدار دست می‌یابد که به همه ابعاد به طور هماهنگ توجه کند چرا که توجه بیش از حد به یک بخش و عدم توجه به ابعاد دیگر نه تنها توسعه پایدار را شامل نمی‌شود بلکه موجبات توسعه نیافتگی را هم فراهم می‌کند

فصل یکم: کلیات تحقیق
11 مقدمه 9
21بیان مسئله 9
31 اهمیت وضرورت انجام پژوهش 10
41 پرسش¬های پژوهش 11
51 روش پژوهش 11
61 ابزار پژوهش 11
71 جامعه و نمونه مورد بررسی 11
81 مراحل اجرای پژوهش 11
91 کاربرد پژوهش 11
101 اهداف تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
12 مقدمه15
112 توسعه پایدار15
212 تعاریف مربوط به توسعه پایدار 16
312 توسعه پایدار صنعتی17
412 تعارض میان بهره¬وری و توسعه پایدار17
512 بهره¬وری پایدار17
612مدیریت توسعه پایدار18
712چالش¬های توسعه پایدار18
812 ابعاد توسعه پایدار19
122سیر تکاملی زنجیره تامین پایدار 22
222 مزایای زنجیره تامین پایدار25
322 زنجیره تامین توسعه یافته27
422 تعریف مدیریت زنجیره تامین پایدار27
522 اهمیت مدیریت زنجیره تامین در محیط توسعه پایدار28
622 فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین پایدار30
722 فعالیت¬های مدیریت زنجیره تامین پایدار 31
822 گزینه¬های مرتبط با مدیریت پایان عمر محصول33
922 مراحل پیاده¬سازی زنجیره تامین پایدار 34
بخش سوم: ارزیابی زنجیره تامین پایدار37
132پیشینه مطالعات مربوط به سنجش پایداری توسعه در زنجیره تامین38
332 بررسی و نتایج مرور ادبیات پژوهشی 41
فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش
13 مقدمه46
23 روش پژوهشی46
33 مراحل انجام پژوهش46
43 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه48
53 روش‌های گردآوری د اده 49
153 روایی و پایایی پرسش¬نامه 49
1153روایی محتوایی و صوری49
2153 پایایی49
63روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 50
1063 شناسایی شاخص¬های ارزیابی و رتبه¬بندی توسعه پایدار50
263 تحلیل عاملی به کمک نرم افزار PLS51
1263چگونگی آزمون مدل 51
11263 روش¬های ارزیابی مدل سنجش انعکاسی 51
21263 روش¬های ارزیابی مدل سنجش شکل¬دهنده 51
363 اندازه¬گیری میزان توسعه پایدار در مدیریت زنجیره تامین صنایع غذایی51
363 1تکنیک AHP 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
14 مقدمه 56
24تجزیه و تحلیل داده-ها56
24بررسی متغیرهای جمعیت شناختی56
1124توزیع جنسیت پاسخگویان56
2124 توزیع تحصیلات پاسخگویان 57
3124 توزیع سمت پاسخ‌دهندگان57
4124 توزیع سن پاسخ‌دهندگان 58
5124ر توزیع سابفه کار پاسخ‌دهندگان59
34 شناسایی شاخص¬ها و ابعاد توسعه پایدار59
134 شناسایی شاخص¬ها59
234شناسایی و گروه¬بندی ابعاد توسعه پایدار61
1234 بعدزیست محیطی61
2234 بعد اجتماعی-انسانی61
3234 بعد اقتصادی 62
4234 بعد مدیریت و توسعه 62
334 مدل مفهومی پژوهش63
44 آزمون مدل پژوهش64
424 اندازه¬گیری پایداری مدیریت زنجیره تامین پایدار صنایع غذایی بوشهر با استفاده از روش AHP72
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
15 مقدمه80
25 تجزیه و تحلیل80
35 نوآوری¬های پزوهش 81
45 پیشنهادات پژوهشی81
145 پیشنهادکاربردی 81
245 پیشنهاد برای پژوهش¬های آتی82
55 محدودیت¬های پژوهش82
منابع83
پیوست


انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین با رویکرد پایداری در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران-ساری

چکیده

در سال‌های اخیر تأکید بر ترویج شیوه‌های پایداری در زنجیره تأمین افزایش یافته است. مفهوم پایداری در مدیریت زنجیره تأمین نه تنها به عنوان یک محدودیت، بلکه با هدف کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، بهبود رفاه اجتماعی، علاوه بر منافع اقتصادی، به عنوان یک راه برای بهبود عملکرد، بر رقابت شرکت و زنجیره تأمین آن تأثیر می-گذارد. در زنجیره تأمین پایدار شرکت‌ها باید معیارهایی را در انتخاب تأمین‌کنندگان و مدیریت روابط با آن‌ها اتخاذ کنند، که با توجه به مقررات دولتی و افزایش آگاهی عمومی در مورد موضوعات مربوط به پایداری ضروری می‌باشد. به جای این‌که به طور مرسوم صرفاً بر قابلیت مالی تأمین‌کننده به عنوان اساسی برای ارزیابی توانایی آن‌ها در ارائه مواد، قطعات و یا دیگر خدمات تمرکز شود، لازم آن است در مورد این‌که چگونگی مشارکت با تأمین‌کننده می‌تواند کمک یا مانعی برای ترویج اهداف دیگر شیوه‌های کسب‌وکار پایدار همانند حفاظت از محیط زیست و رفاه اجتماعی نیز باشد، تمرکز گردد.هدف از این پژوهش، انتخاب تأمین‌کننده پایدار در زنجیره تأمین و ترکیب سه عنصر دستاوردهای نهایی سه‌گانه برای انتخاب جامع تأمین‌کننده در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران- ساری می‌باشد. با استفاده از ترکیب مدل توصیف عملکردی پایدار چادین باومان و بتاجنولاز (2014) و معیارهای ارائه‌شده توسط قدیمی و هیوی (2014) و بومی‌سازی آن توسط 12 تن از خبرگان این شرکت، ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای مرتبط و مهم در انتخاب تأمین‌کننده پایدار شناسایی و توسط تکنیک DEMATEL خاکستری تأثیر ابعاد بر یکدیگر، معیارها بر هم و هر زیرمعیار بر زیرمعیار دیگر تعیین شده است. سپس با استفاده از روش ANP فازی درجه اهمیت زیرمعیارها که مبنای تصمیم‌گیری در این زمینه بوده‌اند، مشخص‌شده و در گام آخر نیز بر اساس این زیرمعیارها، تأمین‌کنندگان پایدار شرکت از طریق تکنیک VIKOR خاکستری رتبه‌بندی و انتخاب شدند. نتایج نشان داده است تضمین کیفیت مهم‌ترین زیرمعیار در انتخاب تأمین‌کننده پایدار بوده و زیرمعیارهای کیفیت تولید، هزینه تولید، استانداردسازی شرایط، انعطاف‌پذیری تکنولوژی، رسیدگی و حفاظت از محصول و هزینه حمل‌و‌نقل در الویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در نهایت شرکت‌های کیمیا پژوهان (S3) و کندر شیمی خراسان (S2) نیز به عنوان تأمین‌کنندگان پایدار کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران- ساری برای ماده‌ی اسید سولفوریک انتخاب شدند.

فصل یک- کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت موضوع 2
1-3- بیان مسئله 3
1-4- مدل 4
1-5- گام¬های انجام پژوهش 9
1-6- اهداف پژوهش 9
1-7- سؤالات پژوهش 9
1-8- قلمرو پژوهش 9
1-8-1- قلمرو موضوعی 9
1-8-2- قلمرو مکانی 9
1-8-3- قلمرو زمانی 9
1-9- تعریف واژگان کلیدی پژوهش 10
1-9-1- تعاریف مفهومی 10
1-9-2- تعاریف عملیاتی 11
فصل دو- ادبیات پژوهش 13
2-1- مقدمه 14
2-2- پیشینه نظری 14
2-2-1- زنجیره تأمین 14
2-2-1-1- تعاریف زنجیره تأمین 14
2-2-2- مدیریت زنجیره تأمین 14
2-2-2-1- سير تكاملي مديريت زنجيره تأمين 15
2-2-2-2- تعاریف مدیریت زنجیره تأمین 16
2-2-2-3- فرآیندهای عمده مدیریت زنجیره تأمین 17
2-2-3- پایداری 17
2-2-3-1- توسعه پایدار 17
2-2-3-2- تعاریف پایداری 18
2-2-3-3- ابعاد پایداری 20
2-2-3-4- عوامل پشتیبان پایداری 20
2-2-4- زنجیره تأمین پایدار 23
2-2-4-1- سیر تکاملی زنجیره تأمین پایدار 23
2-2-4-2- تعاریف زنجیره تأمین پایدار 23
2-2-4-3- به هم پیوستگی ابعاد پایداری در زنجیره تأمین 24
2-2-4-4- مراحل پیاده¬سازی زنجیره تأمین پایدار 25
2-2-4-5- عوامل اصلی برای اتخاذ شیوه‌های اصلی زنجیره تأمین پایدار 27
2-2-4-6- پایداری اجتماعی در زنجیره تأمین 28
2-2-4-7- سنجه¬های پایداری اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های زنجیره تأمین 29
2-2-4-8- محرک¬های پایداری زنجیره تأمین 30
2-2-4-9- چالش¬های توسعه زنجیره تأمین پایدار 33
2-2-5- مدیریت زنجیره تأمین پایدار 35
2-2-5-1- آغازگران مدیریت زنجیره تأمین پایدار 35
2-2-5-2- تعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار 36
2-2-5-3- فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار 38
2-2-5-4- موانع مدیریت زنجیره تأمین پایدار 39
2-2-5-5- پایداری و تاب¬آوری زنجیره تأمین 40
2-2-5-6- پایداری محیط زیستی و تاب¬آوری مدیریت زنجیره تأمین 41
2-2-5-7- تأثیر شیوه¬های ناب، تاب¬آوری و سبز در پایداری زنجیره تأمین 41
2-2-5-8- مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته 45
2-2-5-9- زنجیره تأمین سبز 46
2-2-5-10- مقایسه زنجیره تأمین پایدار، حلقه- بسته، سبز 46
2-2-6- تأمین¬کنندگان 47
2-2-6-1- تعریف تأمین‌کنندگان 47
2-2-6-2- انتخاب تأمین‌کننده پایدار 47
2-2-6-3- زنجیره تأمین پایدار و انتخاب تأمین‌کننده پایدار 48
2-2-6-4- اهمیت انتخاب تأمین‌کننده پایدار اجتماعی 48
2-2-6-5- انگیزه¬هایی برای انتخاب تأمین‌کننده پایدار 49
2-2-6-6- استدلالی برای انتخاب تأمین‌کننده پایدار 50
2-2-6-7- بیان مشکلات 50
2-2-6-8- معیارهای انتخاب تأمین‌کننده سبز 51
2-2-6-9- معیارهای انتخاب تأمین‌کننده پایدار 52
2-3- تکنیک¬ها 54
2-3-1- مفاهیم کلی تصمیم‌گیری چند معیاره 54
2-3-2- فرآیند تحلیل شبکه (ANP) فازی 55
2-3-2-1- محاسبه سازگاری ماتریس¬های مقایسات زوجی فازی 60
2-3-3- تئوری سیستم¬های خاکستری 62
2-3-3-1- تاریخچه تئوری خاکستری 62
2-3-3-2- قواعد و اصول دنگ 63
2-3-3-3- نام‌گذاری اعداد خاکستری 64
2-3-3-4- تعریف اعداد خاکستری 64
2-3-3-5- انواع اعداد خاکستری 65
2-3-3-6- روابط میان اعداد خاکستری 66
2-3-3-7- ترتیب¬بندی اعداد خاکستری 68
2-3-3-8- ماتریس خاکستری و روابط میان آن 70
2-3-4- روش دیمتل 72
2-3-4-1- مراحل تکنیک دیمتل خاکستری 73
2-3-5- روش ویکور 76
2-3-5-1- مراحل تکنیک ویکور خاکستری 76
2-4- پیشینه پژوهش 80
2-4-1- پژوهش‏های داخلي 80
2-4-2- پژوهش‏های خارجي 91
فصل سه- روش‌شناسی پژوهش 119
3-1- مقدمه 120
3-2- نوع تحقیق 120
3-3- انتخاب خبره و گردآوری نظرات 121
3-4- مراحل تحقیق 121
3-4-1- تعیین مدل انتخاب تأمین¬کننده 121
3-4-2- تعریف معیارهای زبانی خاکستری و فازی 126
3-4-3- تعیین تأثیر عوامل بر یکدیگر با استفاده از روش دیمتل خاکستری 126
3-4-4- محاسبه درجه اهمیت عناصر، با استفاده از روش تحلیل شبکه فازی 127
3-4-5- ارزیابی گزینه¬ها با استفاده از روش ویکور خاکستری 128
3-5- روش و ابزار جمع¬آوری داده¬ها 128
3-5-1- پرسشنامه بومی¬سازی مدل مفهومی پژوهش 129
3-5-2- پرسشنامه مقایسات زوجی مربوط به تکنیک دیمتل خاکستری 130
3-5-3- پرسشنامه مقایسات زوجی مربوط به تکنیک تحلیل شبکه فازی 130
3-5-4- پرسشنامه مربوط به تکنیک ویکور خاکستری 131
3-6- معرفی نرم¬افزارهای مورد استفاده 132
فصل چهار- تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش 133
4-1- مقدمه 134
4-2- مشخصات عمومی خبره‌ها 134
4-3- بومی‌سازی 136
4-4- پیاده¬سازی روش 140
4-4-1- تعیین تأثیر عوامل بر یکدیگر با استفاده از روش دیمتل خاکستری 140
4-4-2- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس¬های مقایسه¬ی زوجی فازی 146
4-4-3- محاسبه بردارهای وزن ماتریس¬های مقایسات زوجی در هر یک از سطوح 151
4-4-4- محاسبه وزن¬های نهایی زیرمعیارهای انتخاب تأمین¬کننده پایدار 154
4-4-5- تشکیل ماتریس تصمیم و انتخاب تأمین¬کننده با استفاده از روش ویکور خاکستری 161
فصل پنج- نتیجه¬گیری و پیشنهادات 167
5-1- مقدمه 168
5-2- پژوهش در یک نگاه 168
5-3- نتیجه¬گیری 170
5-4- بحث 173
5-5- پیشنهادات 175
5-6- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 176
5-7- محدودیت¬ها 176
پیوست¬ها 177
پیوست شماره 1: پرسشنامه¬ی بومی¬سازی 177
پیوست شماره 2: پرسشنامه¬ی مقایسات زوجی 1 (DEMATEL) 189
پیوست شماره 3: پرسشنامه¬ی مقایسات زوجی 2 (ANP) 196
پیوست شماره 4: VIKOR 205
منابع و مآخذ 213

ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین موادغذایی: مورد مطالعه شرکت‌های منتخب تولیدی فرآورده‌های گوشتی استان مازندران

چکیده

امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت‌های مستقل با رقابت میان زنجیره‌های تأمین مواجه است از جمله زنجیره‌های تأمین پیچیده با خصوصیات ویژه که به سختی می‌توان آن‌ها را با سیستم‌های ارزیابی عمومی تطابق داد، زنجیره ‌تأمین موادغذایی است به همین دلیل، برای تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد متناسب با چنین زنجیره‌هایی باید خصوصیات و شرایط مهم آن‌ها را به خوبی شناخت و سپس به طراحی سیستم مناسب پرداختاز طرفی، پایداری در زنجیره‌تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیرگذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره‌تأمین را به خود معطوف ساخته ‌است ارزیابی که شامل جنبه‌های پایداری است، متفاوت از ارزیابی عملکرد سنتی و تجارت‌محور می‌باشد هنگامی‌که ابعاد پایداری درنظرگرفته می‌شوند، دامنه ارزیابی باید توسعه داده‌شود یکپارچه‌سازی عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار یک چالش اصلی برای تجارت در قرن حاضر محسوب می‌شود علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت‌ها، کسب و کارها، آژانس‌های بین المللی و سازمان‌های غیر انتفاعی به طور فزاینده‌ای نگران ایجاد ابزاری جهت نظارت بر عملکرد و ارزیابی پیشرفت‌ها به سمت توسعه پایدارنددر این تحقیق سعی شده است با ارائه چارچوبی جهت ارزیابی زنجیره‌های تأمین موادغذایی و با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و COPRASفازی به ارزیابی و مقایسه سه شرکت تولیدی فرآورده‌های گوشتی کاله، زربال و تولید و بسته‌ بندی طیور فیله از نظر میزان عملکرد پایدار زنجیره‌های تأمینشان پرداخته شود بدین منظور، ضمن مطالعه و بررسی ادبیات موضوع، جمع آوری داده‌ها طی سه مرحله و از طریق سه نوع پرسشنامه (پرسشنامه اول جهت بومی‌سازی چارچوب تحقیق، پرسشنامه دوم به منظور تعیین درجه اهمیت هریک از ابعاد و معیارهای چارچوب و پرسشنامه سوم جهت رتبه بندی شرکت‌های منتخب) و نظرخواهی از خبرگان و کارشناسان شامل، خبرگان دانشگاهی فعال در حوزه توسعه پایدار و خبرگانی از شرکت‌های منتخب تولیدی فرآورده‌های گوشتی استان مازندران، انجام پذیرفتبا توجه به نتایج بدست آمده از تعیین درجه اهمیت معیارها، زیر معیارهای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان و گازهای گلخانه‌ای از دیدگاه خبرگان، بالاترین الویت را کسب نموده‌اند همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شرکت کاله از منظر پایداری زنجیره تأمین در بین سه شرکت تولیدی منتخب، بهترین عملکرد را دارا می‌باشد

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- اهمیت موضوع 2
1-3- بیان مسأله 3
1-4- چارچوب و روش انجام پژوهش 4
1-5- اهداف پژوهش 6
1-6- سوالات پژوهش 6
1-7- قلمروپژوهش 6
1-8- تعریف واژگان کلیدی پژوهش 7
1-8-1- تعاریف مفهومی 7
1-8-2- تعاریف عملیاتی 8
1-9- محدودیت‌های پژوهش 11

فصل دوم – مرور ادبیات
بخش اول: ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- مدیریت زنجیره تأمین 13
2-1-3- زنجیره تأمین پایدار 14
2-1-3-1- توسعه پایدار 14
2-1-3-1-1- ابعاد و جنبه‌های پایداری 16
2-1-3-2- توسعه پایدار صنعتی 18
2-1-3- 3- تعریف زنجیره تأمین پایدار 18
2-1-3-4- سیر تکاملی زنجیره تأمین پایدار 19
2-1-3-5- مدل‌های نظری زنجیره تأمین‌پایدار 21
2-1-3-6- مراحل پیاده‌سازی زنجیره تأمین پایدار 28
2-1-3-7- فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار 30
2-1-3-8- مقایسه زنجیره تأمین پایدار، حلقه-بسته، سبز 31
2-1-3-8-1- مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته 33
2-1-3-8-2- زنجیره تأمین سبز 33
2-1-4- ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره‌های تأمین 34
2-1-4-1- مزایا و کاربرد ارزیابی عملکرد 36
2-1-5- پایداری در زنجیره‌های‌تأمین موادغذایی 40
2-1-6- ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین موادغذایی 41
2-1-7- سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد و پایداری 42
2-1-7-1- تاریخچه کوتاه SAFA 43
2-1-7-2- ابعاد مدل ارزیابی پایداری سیستم‌های موادغذایی و کشاورزی 44
2-1-7-2-1- حکمرانی خوب 45
2-1-7-2-2- تمامیت محیط زیست 50
2-1-7-2-3- انعطاف‌پذیری اقتصادی 55
2-1-7-2-4- رفاه اجتماعی 59
2-1-8- فرآورده های گوشتی 63
2-1-8-1- معرفی شرکت زربال 66
2-1-8-2- معرفی شرکت فیله 67
2-1-8-3- معرفی شرکت کاله 67

بخش دوم: تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
2-2-1- مقدمه 69
2-2-2- مفاهیم کلی تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی 69
2-2-2-1- تاریخچه مجموعه ها و منطق فازی 70
2-2-3- فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) فازی 72
2-2-3-1- روش چانگ برای محاسبات فرایند تحلیل شبکه ای فازی 75
2-2-3-2- محاسبه‌ی سازگاری ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی 77
2-2-4- روش کوپراس فازی 79

بخش سوم: مبانی تجربی
2-3-1- مقدمه 82
2-3-2- سابقه تحقیقات مشابه 82
2-3-2-1- پژوهش‏های خارجی 82
2-3-2-2- پژوهش‏های داخلی 90
2-4- خلاصه فصل دوم 96

فصل سوم – روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 97
3-2- روش تحقیق 97
3-3- جامعه ی آماری 98
3-4- ابزار و مقیاس اندازه‌گیری داده‌ها 98

3-5- روش جمع‌آوری داده‌ها 99
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 102
3-7- خلاصه فصل سوم 104

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1- مقدمه 105
4-2- مشخصه های جمعیت شناختی 105
4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت 107
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات 107
4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه‌کاری 107
4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن 108
4-3- بومی سازی چارچوب مورد استفاده 108
4-4- پاسخ به سوالات تحقیق 111
4-4-1- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس‌های مقایسه‌ی زوجی فازی 112
4-4-2- محاسبه بردار وزن ماتریس‌های مقایسات زوجی در هریک از سطوح 116
4-4-3- محاسبه اوزان نهایی ابعاد و معیارهای ارزیابی زنجیره تأمین پایدار 126
4-4-4- محاسبه اوزان نهایی زیرمعیارهای ارزیابی زنجیره تأمین پایدار 129
4-4-4- ارزیابی پایداری زنجیره‌های تأمین با استفاده از تکنیک COPRAS فازی 132
4-5- خلاصه فصل چهارم 137

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 138
5-2- مرور مختصر مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق 138
5-3- یافته ها و نتایج تحقیق 139
5-3-1- چارچوب ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده‌های گوشتی شامل چه ابعاد و معیارهایی می‌باشد؟ 139
5-3-2- درجه اهمیت هریک از ابعاد، معیارهای اصلی و فرعی ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده‌های گوشتی چیست؟ 140
5-3-3- عملکرد زنجیره تأمین کدام‌یک از شرکت‌های منتخب تولیدی فرآورده‌های گوشتی، پایدارتر است؟ 141
5-4- بحث )مقایسه یافته‌های پژوهش با سایر پژوهش‌های صورت گرفته( 141
5-5- نتیجه گیری 144
5-6- پیشنهادات اجرایی 148
5-7- برای تحقیقات آینده 150

منابع و مآخذ 151
پیوست شماره 1 – پرسشنامه بومی‌سازی 159
پیوست شماره 2 – پرسشنامه مقایسات زوجی 175
پیوست شماره 3 – پرسشنامه ارزیابی پایداری 197

ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران

چکیده

از جمله زنجیره های تأمین پیچیده با خصوصیات ویژه که به سختی می توان آن ها را با سیستم های ارزیابی عمومی تطابق داد، زنجیره تأمین مواد غذایی است. از طرفی، پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیر گذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) را به خود معطوف ساخته است. ارزیابی که شامل جنبه های پایداری است، متفاوت از ارزیابی عملکرد سنتی و تجارت محور می باشد. هنگامی که ابعاد پایداری در نظر گرفته می شوند، دامنه ارزیابی باید توسعه داده شود. یکپارچه سازی عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار، یک چالش اصلی برای تجارت در قرن حاضر محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است به ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین صنعت لبنیات استان مازندران پرداخته شود. برای رسیدن به این هدف سه مرحله برای این پژوهش در نظر گرفته شد. در مرحله اول به بومی سازی مدل مفهومی (سیستم ارزیابی پایداری سازمان خواروبار کشاورزی (فائو 2012) دارای 4 بعد، 20 معیار و 63 زیرمعیار) در صنعت لبنیات استان مازندران پرداخته شد. در این مرحله از تحقیق از خبرگان خواسته شد تا درجه اهمیت زیرمعیارهای چارچوب را در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران مشخص نمایند. پس از طی این مرحله 16 زیر معیار( از 63 زیر معیار) از چارچوب حذف گردید. در مرحله دوم، به تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری بومی شده و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل در صنعت لبنیات استان مازندران پرداخته شد. برای رسیدن به اهداف در این مرحله ، از تکنیک دیمتل استفاده شد. به این ترتیب که با استفاده از این روش، زیرمعیارها، معیارها و ابعاد تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی شده و روابط تأثیر گذاری بین عوامل و همچنین درجه تأثیر هر عامل تعیین گردید. پس از مشخص شدن روابط در مرحله دوم، مرحله سوم تحقیق، به ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین 4 شرکت کاله، صالح، دوشه و گلا که بیش از 30 درصد واحدهای تولیدی فرآورده های لبنی استان مازندران را به خود اختصاص داده و بیشتر از 80 درصد بازار استان را پوشش داده اند اختصاص داده شد. به این صورت که روابط به دست آمده در مرحله قبل، با استفاده از روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی (GTMA) به ماتریس تبدیل شده و درنهایت با استفاده از روابط ریاضی، ثابت ماتریس محاسبه شده و شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شدند. لازم به ذکر است که ضمن مطالعه و بررسی ادبیّات موضوع، جمع آوری داده ها طی سه مرحله و از طریق سه نوع پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و کارشناسان شامل، خبرگان دانشگاهی فعال در حوزه توسعه پایدار و خبرگانی از شرکت های منتخب فرآورده های لبنی استان مازندران صورت پذیرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت کاله از منظر پایداری زنجیره تأمین در بین چهار شرکت انتخاب شده، بهترین عملکرد را دارا بوده و شرکت های صالح، گلا و دوشه در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

بررسی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی با رویکرد پایداری زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی استان گیلان)

چکیده

با توجه به اهمیت زنجیره تامین، بررسی رابطه بین پایداری زنجیره تامین و مزیت رقابتی دارای اهمیت زیادی می‌باشد در طول بیست سال گذشته، محققان، متخصصان و مقامات علمی زیادی به علم پایداری پرداخته‌اند زنجیره تامین پایدار به عنوان مصداقی از سیستم‌های پایداری دارای اهمیت بالایی است و بالطبع ارزیابی پایداری آن نیز با اهمیت می‌باشد کسب و کارها از طریق زنجیره‌های تامین پایدار، منابع جدیدی برای مزیت رقابتی می‌یابند این مسئله سبب شد تا در این تحقیق به بررسی تاثیرات زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی بپردازیم در این تحقیق ابتدا به مرور مدل‌های پایداری زنجیره تامین پرداخته شد و چارچوب سازمان خواربار و کشاورزی به عنوان چارچوب اولیه برای ارزیابی پایداری انتخاب شد با توجه به اینکه این چارچوب دارای چهار بعد و بیست و یک معیار جهت ارزیابی پایداری زنجیره تامین می‌باشد، این ابعاد و معیارها به روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شدند تا معیارهای با اولویت پایین حذف شوند در مرحله بعد با استفاده از آزمون T وابسته، تاثیر گذاری این ابعاد و معیارهای مربوطه، بر دو نوع مزیت رقابتی بررسی شد نتایج حاکی از آن است که ابعاد و معیارهای پایداری، بر انواع مزیت رقابتی تاثیر متفاوتی دارند در نهایت، با استفاده از آزمون فریدمن، رتبه‌بندی آنها در ارتباط با دو نوع مزیت رقابتی مشخص شد

1- فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله3
1-3- اهیمت انجام پژوهش و وجه تمایز با سایر پژوهش‌ها4
1-4- اهداف پژوهش5
1-5- سوالات پژوهش5
1-6- فرضیات پژوهش6
1-7- دامنه پژوهش6
1-8- محدودیت‌های پژوهش6

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق8
2-1- مقدمه9
2-2- زنجیره تامین9
2-3- پایداری زنجیره تامین13
2-3-1- آشنایی با پایداری13
2-3-2- عوامل و موانع موثر تاثی پایداری زنجیره تامین19
2-3-3- مدل‌های پایداری زنجیره تامین21
2-3-3-1- مدل زمینه‌ساز سه‌گانه21
2-3-3-2- مدل خانه مدیریت زنجیره تامین پایدار22
2-3-3-3- مدل موسسه توسعه پایدار24
2-3-3-4- مدل فائو25
2-4- مزیت رقابتی32
2-4-1- آشنایی با مزیت رقابتی32
2-4-2مولفه‌های مزیت رقابتی34
2-4-3-تئوری‌های مزیت رقابتی35
2-4-3-1- تئوری سازمان صنعتی36
2-4-3-2- تئوری منبع محور37
2-4-4- انواع مزیت رقابتی38
2-5- ارتباط بین مزیت رقابتی و پایداری زنجیره تامین40
2-6- مرور پژوهش‌های پیشین41
2-6-1- پژوهش‌های داخلی41
2-6-2- پژوهش‌های خارجی42

3- فصل سوم روش‌شناسی تحقیق45
3-1- مقدمه46
3-2- روش تحقیق 46
3-3- مدل پیشنهادی تحقیق47
3-4- متغیرهای تحقیق48
3-5- مراحل انجام تحقیق49
3-6- جامعه و نمونه آماری50
3-6-1- جامعه آماری50
3-6-2- نمونه آماری51
3-7- ابزار گردآوری داده‌ها52
3-8- روایی و پایایی ابزار53
3-9- مکان و زمان انجام پژوهش54
3-10- روش تحلیل داده‌ها54

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق56
4-1- مقدمه57
4-2- مرحله اول57
4-2-1- سطح ابعاد57
4-2-2- سطح معیارها58
4-2-2-1- بعد حکمرانی خوب59
4-2-2-2- بعد تمامیت زیست محیطی63
4-2-2-3- بعد انعطاف‌پذیری اقتصادی68
4-2-2-4- بعد رفاه اجتماعی73
4-2-3- معیارهای نهایی78
4-3- مرحله دوم79
4-3-1- آلفای کرونباخ80
4-3-2- آزمون T وابسته81
4-3-2-1- بعد حکمرانی خوب81
4-3-2-2- بعد تمامیت زیست‌ محیطی83
4-3-2-3- بعد انعطاف‌پذیری اقتصادی84
4-3-2-4- رفاه اجتماعی85
4-3-3- آزمون فریدمن86
4-4- فرضیات پژوهش87
4-4-1- فرضیه اول88
4-4-2- فرضیه دوم89
4-4-3- فرضیه سوم89
4-4-4- فرضیه چهارم90
4-4-5- فرضیه پنجم90

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری91
5-1- مقدمه92
5-2- خلاصه تحقیق91
5-2-1- انتخاب چارچوب اولیه92
5-2-2- اولویت‌بندی ابعاد و معیارهای پایداری92
5-2-3- بررسی تاثیر ابعاد و معیارهای پایداری بر انواع مزیت رقابتی93
5-2-4- رتبه‌بندی ابعاد و معیارها براساس انواع مزیت رقابتی93
5-3- تحلیل یافته‌های پژوهش94
5-4- نتیجه‌گیری96
5-5- پیشنهادات کاربردی99
5-6- پیشنهادات پژوهشی100

منابع و مراجع101

پیوست 112

بررسی عوامل موثر بر پایداری زنجیره تامین و اولویت بندی آن ها در صنعت فولاد-شرکت راهبران فولاد آریا(رافا)

چکیده

یکی از مهم‌ترین آرمان های اقتصاد امروز یکپارچه نمودن پایداری زیست محیطی با رشد اقتصادی است. تغییرات در شرایط زیست محیطی و افزایش تقاضا برای استفاده از منابع، دستیابی به این هدف را با چالش مواجه نموده است. منابع، ستون فقرات هر اقتصادی می باشند، لذا پایداری تولید و مصرف از ارکانی است که می تواند چالش های زیست محیطی را به فرصت های اقتصادی تبدیل نموده و تعامل مناسب، بین بازار و مشتریان برقرار نماید. بازیافت، استفاده مجدد، طراحی مجدد و کاهش مصرف بالاخص در منابع تجدیدناپذیر، همه و همه رویکردهای دنیای امروز نسبت به پایداری و استفاده به جا از منابع را تبیین می‌نماید. همچنین نیروی انسانی مسولیت مدیریت تعاملات بین سازمان‌ها، اجتماع و منابع طبیعی را که سه راس هرم مدیریت پایدار هستند، عهده دار است. صنعت فولاد نیز به عنوان یکی از صنایعی که استفاده بالایی از منابع تجدیدناپذیر دارد و از سوی دیگر دارای پسماند و آلودگی نسبتا بالایی می باشد، باید به عنوان یکی از پیشروان بحث برقراری پایداری در زنجیره تأمین رویکرد لازم را اتخاذ و هر سه بعد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در پیکربندی زنجیره تأمین خود لحاظ نماید. در این مطالعه به بررسی مفهومی مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ابعاد آن، عوامل موثر بر پایداری و اولویت بندی آن‌ها پرداخته شده و برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر اجرا توصیفی و بر اساس استراتژی، پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، مدیران بخش‌های تدارکات، لجستیک، خرید و فروش و سرپرستان 3 کارخانه فولادسازی گروه راهبران فولاد آریا، که به طور مستقیم بر فرایند زنجیره تأمین تأثیر می گذارند، هستند. در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که پایداری به ترتیب از مدیریت چرخه عمر محصول و تهیه و تامین مواد اولیه، مدیریت دارایی، لجستیک و در آخر راهبرد و برنامه ریزی مناسب زنجیره تامین تأثیر می پذیرد. واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین پایدار، پایداری، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد زیست محیطی

اولویت‌بندی شاخص‌های پایداری زنجیره‌ی تأمین با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شرکت‌های کاشی منتخب استان یزد)

چکیده

در دهه‌های اخیر صنعتی شدن رشد سریعی داشته که باعث رشد تولید و مصرف کالاها شده است. صنعتی شدن با چنین رشد سریعی، زیان قابل‌توجهی به جامعه و محیط وارد کرده است که این زیان‌ها شامل کاهش منابع طبیعی، هدر رفت نیرو در طول تولید، افزایش آلاینده‌های حمل‌ونقل و تراکم جمعیت، در دسترس نبودن کالاها در پایان چرخه‌ی تولیدشان و محیط پراسترس کاری برای کارکنان می‌باشند. این مسائل پدید آمده، نیاز به تأکید بیشتر روی پایداری مسائل و پیشرفت مداوم زنجیره‌ی تأمین پایدار برای حفظ سرعت رشد اقتصادی در عین توجه به مسائل محیطی و اجتماعی را، ضروری ساخت. هدف اصلی این تحقیق ارائه‌ی مدلی جهت تعیین رابطه‌ی توانمند سازها با یکدیگر در صنعت کاشی استان یزد می‌باشد. این تحقیق در مرحله‌ی اول به شناسایی معیارها و توانمندسازهای زنجیره‌ی تأمین پایدار پرداخته است؛ که با مرور ادبیات نظری، 24 معیار و 12 توانمندساز برای زنجیره‌ی تأمین پایدار شناسایی شد. سپس به دلیل زیاد بودن تعداد معیار‌ها، با نظر خبرگانی ازجمله پروفسور ساعتی این 24 معیار در 8 بعد، گروه‌بندی شد. در مرحله‌ دوم تحقیق توانمندسازها با استفاده از روشFANP در شرکت‌های کاشی منتخب استان یزد اولویت‌بندی شدند. در این مرحله، 12 توانمندساز بر اساس 8 بعد رتبه‌بندی گردیدند. در مرحله ‌نهایی تحقیق، مدلی مفهومی برای توانمندسازها بر اساس ISM ارائه گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد توانمندسازهای پایداری زنجیره‌ی تأمین آموزش کارکنان و مدیریت دانش کارکنان با وزن‌های 0/101 و 0/172 از دیدگاه خبرگان، بالاترین درجه‌ی اهمیت را کسب کردند و با توجه به مدل ارائه‌شده توانمندسازهای آموزش کارکنان و مدیریت دانش کارکنان به‌عنوان سنگ زیربنایی مدل شناخته شدند.

صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1.1. مقدمه 2
2.1. بیان مسئله 2
3.1. اهمیت موضوع 4
4.1. سؤالات پژوهش 5
5.1. قلمرو پژوهش 5
6.1. روش پژوهش 5
7.1. جامعه و نمونه‌ی پژوهش 6
8.1. مراحل اجرای پژوهش 6
9.1. تعریف واژگان و اصلاحات تخصصی 7
فصل دوم: ادبیات پژوهش
1.2. مقدمه 10
2.2. مفهوم زنجیره‌ی تأمین 11
3.2. مفهوم زنجیره‌ی تأمین سبز 12
4.2. مفهوم پایداری 12
5.2. اهداف پایداری 14
6.2. تکامل مدیریت زنجیره‌ی تأمین تا رسیدن به پایداری 15
7.2. مفهوم زنجیره‌ی تأمین پایدار 16
8.2. تفاوت زنجیره‌ی تأمین سنتی و پایدار 18
9.2. محرک‌های مدیریت زنجیره‌ی تأمین پایدار 19
10.2. ابعاد پایداری 20
1.10.2. بعد زیست‌محیطی 21
2.10.2. بعد اجتماعی 23
3.10.2. بعد اقتصادی 24
11.2. توانمندسازهای زنجیره‌ی تأمین پایدار 24
12.2. شاخص‌های ارزیابی پایداری زنجیره‌ی تأمین 25
13.2. پیشینه‌ی تحقیق 27
1.13.2. پیشینه‌ی خارجی 27
2.13.2. پیشینه‌ی داخلی 31
14.2. جمع‌بندی 37
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
1.3. مقدمه 40
2.3. قلمرو پژوهش 40
1.2.3. قلمرو موضوعی پژوهش 40
2.2.3. قلمرو مکانی پژوهش 41
3.2.3. قلمرو زمانی پژوهش 41
3.3. جامعه‌ی آماری و نمونه‌گیری 41
4.3. نوع پژوهش 41
5.3. روش پژوهش 42
6.3. شیوه و ابزار گردآوری داده‌ها 42
7.3. روایی پژوهش 42
8.3. پایایی پژوهش 43
9.3. مراحل پژوهش 43
10.3. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 44
1.10.3. فرآیند تحلیل شبکه 44
2.10.3. نظریه فازی 48
1.2.10.3. عدد فازی مثلثی 49
2.2.10.3. میانگین‌ اعداد فازی مثلثی 50
3.10.3. فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی 50
4.10.3. مدل‌سازی ساختاری تفسیری 51
4.10.3. 1. مراحل مدل‌سازی ساختاری تفسیری 52
4.10.3. 2. تجزیه‌وتحلیل MICMAC 54
11.3. موردمطالعه: صنعت کاشی استان یزد 55
1.11.3. صنعت مدرن کاشی و سرامیک در ایران 55
2.11.3. صنعت کاشی و سرامیک استان یزد 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1.4. مقدمه 58
2.4. تجزیه‌وتحلیل گام‌های تحقیق 58
1.2.4. گام اول: شناسایی شاخص‌ها و توانمندسازها 58
2.2.4. گام دوم: اولویت‌بندی شاخص‌ها و توانمندسازها بر اساس FANP 59
1.2.2.4 تعیین وزن و اولویت‌بندی عوامل (شاخص‌ها) با FANP 60
2.2.2.4 تعیین وزن و اولویت‌بندی گزینه‌ها (توانمندسازها) با FANP 75
3.2.4. گام سوم: ارائه مدل مفهومی با استفاده از ISM 81
1.3.2.4. مراحل ISM 81
2.3.2.4. تجزیه‌وتحلیل MICMAC 87
3.4. جمع‌بندی 89
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
1.5. مقدمه 92
2.5. خلاصه نتایج به‌دست‌آمده 92
3.5. پیشنهاد‌های کاربردی 96
4.5. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 98
منابع 99
پیوست‌ها 121

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی پایداری زنجیره تامین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.