حراج!

بسته تحقیقاتی محصولات لبنی

تومان58,000

این بسته شامل 22 پایان نامه در زمینه محصولات لبنی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر وفاداری مشتریان محصولات لبنی شرکت زرین غزال در شهر شیراز

چکیده

یکی از عناصر مهم در جذب و حفظ مشتریان نام تجاری می باشد.بررسی ها نشان می دهد بیش از 2/3 دارایی های شرکت های برتر جهان ،دارایی های ناملموس می باشد که در این میان نام و نشان تجاری به عنوان یکی از اجزای دارایی های ناملموس نقش تعیین کننده ای دارد.هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر وفاداری مشتریان محصولات لبنی شرکت زرین غزال در شهر شیراز می باشد.در تحقیق پیش رو،ابتدا به تعریف مشتری پرداخته می شود و سپس به مباحث مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری پرداخته شده ودر آخر مباحث مربوظ به نام تجاری آورده می شود.اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه جمع آوری شده است ودر مرحله بعد باا استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.تعداد 420 پرسشنامه میان نمونه آماری منتخب که به صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب شده بودند توزیع شد که 400 عدد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون k-s برای تعیین وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد و پس از اثبات نرمال بودن داده ها از آزمون های تی استیودنت،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد،که با توجه به نتایج آزمون،رابطه مستقیم و معنادار اعتبار نام تجاری به سه متغیر اصلی تعهد وفادارانه فتعهد مستمرو رضایت مورد تایید واقع شد.در پایان پیشنهاداتی برای استفاده مدیران این شرکت و سایر شرکت های مشابه جهت ارتقای نام تجاریشان داده شده است.

فهرست مطالب صفحھ
أ
مقدمه 1
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه 4
-1-1 تشریح وبیان مساله تحقیق 4
-2-1 ضرورت انجام تحقیق 5
-3-1 فرضیات تحقیق 6
-4-1 اهداف اساسی انجام تحقیق 7
-5-1 روش تحقیق 7
-6-1 جامعه آماری ونمونه آماری 7
-7-1 مراحل انجام تحقیق 8
-8-1 محدودیت های تحقیق 9
-1 قلمرو مکانی 9 -8-1
-2 قلمروزمانی 9 -8-1
-3 قلمرو موضوعی 9 -8-1
-9-1 روش های گردآوری داده ها 9
-10-1 روش های تجزیه و تحلیل داده 9
-11-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 10
فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه 13
-1-2 بخش اول: مشتری،اهمیت و جایگاه مشتری 13
-1 تعریف مشتری 13 -1-2
-2 اهمیت مشتری 14 -1-2
-3 انواع مشتری 15 -1-2
-1-3 انواع مشتری از جنبه میزان رضایت 15 -1-2
-2-3 انواع مشتری از لحاظ چرخه زندگی آنها 17 -1-2
-3-3 تقسیمبندی مشتری به لحاظ نحوهِ حضور وی در فرآیند خرید 17 -1-2
-4-3 مشتریان بر اساس میزان خرید 19 -1-2
-2-2 بخش 2:رضایت مندی و مدیریت ارتباط با مشتری
-1 رضایت چیست؟ 20 -2-2
-2 مزایای رضایت مشتری 21 -2-2
-3 جلب و حفظ مشتریان 23 -2-2
-4 روشهای اندازه گیری رضایت مشتری 24 -2-2
-5 مدل های اندازه گیری رضایت مشتری 25 -2-2
-1-5 مدل کانو 25 -2-2
-2-5 مدل فورنل 27 -2-2
-3-5 مدل اسکمپر 29 -2-2
-4-5 مدل سروکوال 30 -2-2
-6 مقدمه ای بر مدیریت ارتباط با مشتری 31 -2-2
-7 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری 31 -2-2
-8 چگونگی تکامل مدیریت ارتباط با مشتری 33 -2-2
-1-8 دهه 1980 :بازاریابی بر اساس بانک اطلاعات مشتریان 33 -2-2
-2-8 دهه 1990 :بازاریابی رابطه ای 33 -2-2
-3-8 دهه اول قرن بیست و یکم:مدیریت روابط با مشتریان 34 -2-2
-9 شش گام اساسی برای دست یابی به مدیریت ارتباط با مشتری 35 -2-2
-10 اصول مدیریت ارتباط با مشتری 37 -2-2
-11 مفرضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری 38 -2-2
39 CRM -12 مدلهای مختلف -2-2
39 Kalakota از نظر CRM -1 مدل چرخه حیات -12 -2-2
40 Ahooja از نظر CRM -2 چرخه -12 -2-2
42 Kayee Tam -3 فرایند مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه -12 -2-2
43 (Chaudnri, A.Shainesh) -4 چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه -12 -2-2
46 Kaplan & Norton -5 چهار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری از نظر -12 -2-2
46 Nagi -6 چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از نظر -12 -2-2
-13 مزیتها و فوایدمدیریت ارتباط با مشتری 48 -2-2
-3-2 بخش 3:وفاداری مشتریان
-1 وفاداری 50 -3-2
-2 تعریف وفاداری به برند 51 -3-2
-3 انواع وفاداری به نام ونشان تجاری 52 -3-2
-1-3 رویکرد نگرشی وفاداری به برند 52 -3-2
-2-3 رویکرد رفتاری وفاداری به برند 53 -3-2
-4 ویژگی های وفاداری به نام و نشان تجاری 54 -3-2
-5 هرم وفاداری 55 -3-2
-6 تأثیر وفاداری به برند بر روی تصمیمات خرید 57 -3-2
-7 مزایای وفاداری به نام و نشان تجاری 58 -3-2
-4-2 بخش 4:نام و نشان تجاری
-1 تعریف نام تجاری 59 -4-2
-2 تعریف نام تجاری در قانون ایران 60 -4-2
-3 تاریخچه نام ونشان تجاری 61 -4-2
-4 تحول نام تجاری در ایران 64 -4-2
-5 اهمیت نام تجاری 64 -4-2
-1-5 اهمیت نام تجاری از دیدگاه کاتلر 65 -4-2
-6 برداشت یا تصویر ذهنی از نام تجاری 68 -4-2
-7 تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری 68 -4-2
-8 جایگاه و اهمیت تصویر ذهنی یا برداشت از نام تجاری 69 -4-2
-9 آگاهی از نام تجاری 71 -4-2
-10 انواع تصویر نام تجاری 74 -4-2
-11 تعریف برندینگ 75 -4-2
-12 مراحل ایجاد یک نام تجاری 76 -4-2
-1 انتخاب نام و سمبل 76 -12 -4-2
-2 ایجاد آگاهی و هویت مارک 79 -12 -4-2
-3 جایگاه یابی برای مارک 79 -12 -4-2
-4 خلق تصویر ذهنی 79 -12 -4-2
-5 ایجاد اعتماد 79 -12 -4-2
-13 تصمیم گیری درباره نام تجاری 80 -4-2
-14 تصمیم گیری در باره خط مشی نام تجاری 82 -4-2
-15 مدیر نام تجاری 84 -4-2
-16 ارزش ویژه نام تجاری 84 -4-2
-17 مفهوم ارزش نام ونشان تجاری 85 -4-2
-18 تعاریف ارزش ویژه نام تجاری 86 -4-2
-19 اعتبار نام تجاری 88 -4-2
-20 اعتماد 90 -4-2
-21 تعریف اعتماد 91 -4-2
-22 تعهدمشتری 92 -4-2
-23 تبلیغات دهان به دهان(زبانی) 94 -4-2
-24 مدل مفهومی 96 -4-2
-25 صنایع غذایی 98 -4-2
-26 معرفی شرکت زرین غزال 98 -4-2
-27 پیشینه تحقیق 100 -4-2
فصل سوم:روششناسی تحقیق
مقدمه 103
-1-3 روش تحقیق 103
-2-3 روشها و منابع گردآوری داده ها 104
-3-3 مدل مفهومی 104
-4-3 جامعه آماری 105
-5-3 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 106
-6-3 ابزار سنجش 107
-7-3 روایی و پایایی ابزار سنجش 108
-8-3 آلفای کرونباخ 109
110 ( K-S ) -9-3 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف
) 110 r -10-3 ضریب همبستگی پیرسون (
-11-3 آزمون رگرسیون 111
استیودنت 113 t -12-3 آزمون
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 115
-1-4 آمار توصیفی 115
1-1-4 جنسیت 116
-2 سطح تحصیلات 117 -1-4
-3 میزان سن پاسخ دهنده 118 -1-4
-4 چگونگی آشنایی با نام تجاری دایتی 119 -1-4
-5 چگونگی آشنایی با نام تجاری آپادا 120 -1-4
– 6 مصرف محصولات 121 -1-4
-2-4 آمار استنباطی 122
-1 آزمون نرمال بودن (کولموگوروف اسمیرنوف) برای شاخصها 122 -2-4
-1-1 آزمون نرمال بودن برای شاخص اعتبار نام تجاری 122 -2-4
-2-1 آزمون نرمال بودن برای شاخصتعهد وفادارانه 123 -2-4
-3-1 آزمون نرمال بودن برای شاخصتعهد مستمر 124 -2-4
-4-1 آزمون نرمال بودن برای شاخص رضایت مشتریان 125 -2-4
-5-1 آزمون نرمال بودن برای شاخصمیل به ترک خرید 126 -2-4
-6-1 آزمون نرمال بودن برای شاخصتبلیغات دهان به دهان 127 -2-4
-2 بررسی وضعیت موجود با استفاده از آزمون تی استیودنت 128 -2-4
-1-2 بررسی وضعیت موجود در بعد اعتبار نام تجاری 128 -2-4
-2-2 بررسی وضعیت موجود در بعد تعهد وفادارانه 129 -2-4
– 3-2 بررسی وضعیت موجود در بعد تعهد مستمر 130 -2-4
فهرست مطالب صفحه
– 4-2 بررسی وضعیت موجود در بعد رضایت مشتری 131 -2-4
-5-2 بررسی وضعیت موجود در میل به تغییر نام تجاری 132 -2-4
-6 بررسی وضعیت موجود در بعد تبلیغات دهان به دهان 133 -2-2-4
-3-2-4 بررسی روابط بین متغیرها 134
-1 رابطه بین تعهد وفادارانه و میل به ترک خرید از نام تجاری 134 -3-2-4
-2 رابطه بین تعهد مستمر و میل به تغییر نام تجاری 137 -3-2-4
3-3 رابطه بین تعهد وفادارانه و تبلیغات دهان به دهان نام تجاری 140 -2-4
4-3 رابطه بین تعهد وفادارانه و رضایت مشتری 143 -2-4
5-3 رابطه بین رضایت مشتری و میل به ترک خرید از نام تجاری 146 -2-4
6-3 رابطه بین رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان 149 -2-4
7-3 رابطه بین رضایت مشتری و اعتبار مارک تجاری 152 -2-4
-2 رابطه بین اعتبار نام تجاری و تعهد وفادارانه مشتری 155 -2-4
9-3 رابطه بین اعتبار نام تجاری و تعهد مستمر 158 -2-4
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 163
-1-5 خلاصه تحقیق 163
-2-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 163
-1 نتایج آمار توصیفی 164 -2-5
-2 نتایج آمار استنباطی 165 -2-5
-1-2 نتایج حاصل از بررسی وضعیت متغیرها در شرکت 165 -2-5
-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق 166 -2-5
-3-5 پیشنهادات برای شرکت زرین غزال 172
-4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 173
-5-5 محدودیتهای تحقیق 174
منابع و ماخذ
منابع فارسی 176
منابع انگلیسی 178
پیوست ها
پیوست ا:پرسش نامه 183
186 spss پیوست 2:خروجی
چکیده انگلیسی 208

بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان نهایی در خصوص انتخاب محصولات لبنی شرکت کاله در شهر کرج

چکیده

یکی از مشتقات دامداری کشور محصولات لبنی است. با توجه به حجم زیاد مصرف کنندگان و اهمیت آن در زندگی خانوارها توجه به آن یکی از ضروریات زندگی مشتری است. در این پژوهش به دنبال این هستیم که عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان نهایی محصولات لبنی کاله را شناسایی و اولویت بندی کنیم.روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی ( از نوع مقطعی ) می باشد. در جهت دسترسی به این هدف، بر اساس مبانی نظری تحقیق پرسشنامه ای تدوین و توزیع گردید. و با توجه به نامحدود بودن جامعه تعداد 400 پرسشنامه توسط مصرف کنندگان نهایی تکمیل گردید.در ابتدا بررسی های توصیفی روی اطلاعات بدست آمده انجام شد، سپس با استفاده از آزمون کولموگروف _ اسمیرنوف مشخص شد که توزیع داده ها غیر نرمال بوده و سپس با انجام آزمون اسپیرمن، نتایج بدست آمده در رابطه با تحقیق انجام شده نشان می دهد: بین بسته بندی کالا، کیفیت کالا، قیمت کالا، جدید بودن محصول، خوشنامی کالا، توزیع مناسب، قدمت مارک تجاری، و تبلیغات با تصمیم خرید مصرف کنندگان نهایی رابطه معناداری وجود دارد.و سپس برای اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم خرید مصرف کنندگان نهایی از آزمون فریدمن استفاده شده است و در پایان پیشنهاداتی نیز جهت بهبود فروش شرکت کاله ارائه گردیده است.

مقدمه 14
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 18
1-1 تعریف و بیان موضوع تحقیق 19
2-1 ضرورت و اهمیت تحقیق 20
3-1 اهداف تحقیق 21
4-1 فرضیه های تحقیق 22
5-1 قلمرو تحقیق و سازماندهی موضوع 23
6-1 روش انجام تحقیق 24
7-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 25
8-1 محدودیت های تحقیق 26
9-1 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 27
10-1 برخی تعاریف و مفاهیم پایه 27
فصل دوم : ادبیات موضوعی تحقیق
مقدمه 32
بخش اول:
1-1-2 رفتار خرید مصرف کننده 34
2-1-2 گرایش خریدار 34
3-1-2 بازاریابی 38
4-1-2 پیدایش مفهوم P4 40
5-1-2 عوامل نوین آمیخته بازاریابی 42
6-1-2 رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده 43
7-1-2 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی 45
8-1-2 نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی 46
9-1-2 محصول 55
10-1-2 توسعه استراتژی های موضع یابی محصول 56
11-1-2 بسته بندی 57
– تعریف بسته بندی 59
– تاریخچه بسته بندی 61
– تاریخچه بسته بندی در ایران 64
– اهداف و وظایف بسته بندی 65
– بسته بندی کالا و بازاریابی 68
– عوامل مهم در طراحی بسته بندی محصولات 75
– نکات اخلاقی در بسته بندی 80
– وضعیت بسته بندی مواد غذایی و لبنی در کشور 82
12-1-2 کیفیت 84
– کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان 87
– مفهوم جدید کیفیت 88
– مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع 89
13-1-2 قیمت 89
– رویکردهای قیمت گذاری 91
– استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه 91
– استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر مشتری 93
– استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت 97
14-1-2 جدید بودن محصول 102
15-1-2 خوشنامی 104
16-1-2 قدمت مارک تجاری 105
– انتخاب مارک تجاری 107
– استراتژی های مارک گذاری 108
17-1-2 توزیع 109
– توزیع فیزیکی 110
– استفاده استراتژیک از توزیع فیزیکی 112
18-1-2 تبلیغات 114
– شعار تبلیغاتی 118
– موسیقی 121
– رنگ 122
– مزایای تبلیغ برای جامعه 123
– اصول تبلیغات موفق 126
19-1-2 شیر و فرآورده های لبنی 128
20-1-2 مشخصات لبنیات 129
– شیر 129
– پنیر 130
– فرآورده های چرب 132
– بستنی 132
– فرآورده های لوکس 132
21-1-2 وضعیت تولید شیر خام « روند گذشته و آینده » 133
بخش دوم
1-2-2 تاریخچه شرکت کاله 136
2-2-2 خط و مشی کیفیت شرکت فرآورده های لبنی کاله 138
بخش سوم
3-2 پیشینه تحقیق 140
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 145
1-3 روش تحقیق 146
2-3 جامعه آماری 149
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 151
4-3 روش جمع آوری اطلاعات 154
5-3 ابزار اندازه گیری و ویژگی های آن 156
6-3 روایی و پایایی پرسشنامه 159
7- 3 تکنیک ها و روش های آماری مورد استفاده 162
– آزمون کولموگرف- اسمیرنوف 162
– آزمون همبستگی اسپیرمن 163
– آزمون تی- استیودنت 164
– آزمون فریدمن 165
فصل چهارم : تحلیل یافته ها
مقدمه 168
1-4 تحلیل توصیفی 168
2-4 تحلیل استنباطی داده 177
3-4 یافته فرعی 192
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 196
1-5 نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات 197
2-5 پیشنهادات 200
3-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 204
پیوست ها 205
منابع فارسی 242
منابع لاتین 245

میکروانکپسولاسیون پروبیوتیک‌ها در محصولات لبنی

چکیده

پروبیوتیک ها معمولاً در مواد غذائی سرد با ماندگاری کوتاه یافت می شوند اما تقاضای مصرف- کنندگان امروزی برای مواد غذائی سالم در شکل ها و قالب های متنوع در حال افزایش است و به همین دلیل امروزه توجه به افزودن پروبیوتیک ها در محصولات خشک با ماندگاری طولانی مدت در دمای محیط در حال رشد است از طرفی اگرچه این میکروارگانیسم ها به دلیل خواص درمانی بالقوه، مورد توجه هستند اما تأثیرات آنها به واسطه پایین بودن توانایی حیات، محدود است قرار دادن سلول های پروبیوتیک در یک سد فیزیکی در برابر شرایط نا مساعد محیطی می تواند یک رویکرد مناسب باشد در گذشته میکروارگانیسم ها برای کاربرد بیوتکنولوژیکی در ماتریکس پلی مری تثبیت می شدند، با بهبود این تکنیک، تکنولوژی سلول های تثبیت شده به انکپسولاسیون سلولی تکامل یافت در این پژوهش سیستمی برای انکپسولاسیون سلولی طراحی گردید و به کمک آن دو سویه ی Lactobacillus acidophilus(LA-5) و Bifidobacterium(BB-12) به صورت لیوفیلیزه و توده سلولی تازه توسط تکنیک extrusion در آلژینات کلسیم تثبیت شدند و سپس با دهیدراتاسیون، به فرم قابل استفاده در فرآورده های خشک در آمدند پارامترهای مربوطه و کارائی این روش مورد ارزیابی قرار گرفت ویژگی های رشد و تکثیر این دو سویه با کشت آن در فرمانتور10لیتری بررسی شد منحنی رشد بر مبنای جذب نوری و میزان توده سلولی مربوط به مراحل کشت در فرمانتور ترسیم گردید در عین حال، به کمک تکنیک spray-drying پودر skim milk حاوی سلول های پروبیوتیک بدست آمد به کمک سیستم طراحی شده این 2 سویه با راندمان بالای 60% تثبیت شدند در کلیه مراحل دهیدراتاسیون، بعد از تثبیت و طی spray drying سویه بیفیدوباکتریوم بقاء بیشتری از خود نشان داد نتایج به دست آمده نشان دهنده پایداری بالاتر سلول های تثبیت شده در مقایسه با فرم لیوفیلیزه در برابر تنش دمائی و شرایط محیطی می باشد به طور کلی انتخاب سویه مناسب و به کارگیری تکنیک انکپسولاسیون در عرضه محصولات پروبیوتیک جدید موثر است

1- فصل1: مقدمه1
1-1- پروبیوتیک ها2
1-1-1- تعریف پروبیوتیک 2
1-1-2- تاریخچه پروبیوتیک ها3
1-1-3- انواع میکروارگانیسم ها4
1-1-3-1- بیفیدوباکتری ها (Bifidobacteria)5
1-1-3-2- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس(Lactobacillus acidophilus)6
1-1-4- تأثیرات مثبت پروبیوتیک ها بر سلامت انسان6
1-1-4-1- شاخص ترین تأثیرات پروبیوتیک ها6
1-1-4-2- سایر تأثیرات پروبیوتیک ها7
1-1-5- محصولات حاوی پروبیوتیک8
1-1-5-1- محصولات لبنی8
1-1-5-2- محصولات غیر لبنی9
1-1-6- کشت و تولید میکروارگانیسم های پروبیوتیکی9
1-1-7- مشکلات موجود در ارتباط با پروبیوتیک ها10
1-1-8- راهکارهای مقابله با مشکلات موجود در رابطه با پروبیوتیک ها11
1-2- میکروانکپسولاسیون13
1-2-1- تعریف انکپسولاسیون13
1-2-2- کاربرد انکپسولاسیون13
1-3- میکروانکپسولاسیون پروبیوتیک ها14
1-3-1- مواد مورد استفاده در انکپسولاسیون به عنوان حامل15
1-3-1-1- آلژینات15
1-3-1-2- کیتوزان17
1-3-1-3- کاپا کاراگینان18
1-3-1-4- پروتئین های شیر18
1-3-2- روش های میکروانکپسولاسیون19
19extrusion 1-3-2-1-
21emulsion 1-3-2-2-
1-3-3- فواید میکروانکپسولاسیون پروبیوتیک ها21
1-4- مواد غذائی خشک و پودری22
1-5- خشک کردن پروبیوتیک ها23
1-5-1- هدف از خشک کردن پروبیوتیک ها23
1-5-2- تکنیک ها رایج در خشک کردن پروبیوتیک ها24
1-5-2-1- خشک کردن با انجماد freeze drying) (24
1-5-2-2- خشک کردن با حرارت (spray drying) 25
1-5-3- اثرات دهیدراتاسیون بر سلول پروبیوتیک27
1-6- هدف پژوهش28
2- فصل2: مواد و روش ها 29
2-1- مواد مورد استفاده در پژوهش 30
2-2- دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده31
2-3- میکروارگانیسم های پروبیوتیک مورد استفاده33
2-3-1- Lactobacillus acidophilus (LA-5)33
2-3-2- Bifidobacterium (BB-12)33
2-4- طراحی سیستم تثبیت (Immobilization)34
2-4-1- فرآیند تثبیت و راه اندازی سیستم36
2-4-2- سیستم فشار مورد استفاده در این پژوهش38
2-5- شمارش باکتری ها به روش Pour plate38
2-6- انجام فرآیند میکروانکپسولاسیون برای LA-540
2-6-1- میکروانکپسولاسیون سلول های لیوفیلیزه40
2-6-1-1- تهیه سوسپانسیون اولیه40
2-6-1-2- انجام فرآیند انکپسولاسیون40
2-6-1-3- برداشت دانه ها و بررسی نهائی41
2-6-1-4- محاسبه پارامتر های مرتبط با انکپسولاسیون42
2-6-1-5- نمونه گیری و خشک کردن 43
2-6-1-6- بررسی مرگ باکتری LA-5 در طی خشک شدن45
2-6-1-7- نحوه نگه داری میکروارگانیسم های تثبیت شده قبل از خشک کردن45
2-6-1-8- سرعت انجام فرآیند در سیستم طراحی شده45
2-6-2- میکروانکپسولاسیون LA-5 به صورت توده سلولی تازه 46
2-6-2-1- تهیه توده سلولی (بیوماس) 46
2-6-2-2- تهیه سوسپانسیون سلولی و انجام انکپسولاسیون47
2-6-2-3- محاسبه پارامتر های انکپسولاسیون47
2-6-2-4- خشک کردن دانه ها 47
2-6-3- نگه داری سلول لیوفیلیزه LA-5 در دمای محیط48
2-7- انجام فرآیند میکروانکپسولاسیون برای باکتری BB-12 49
2-7-1- انکپسولاسیون BB-12 با استفاده از سلول های لیوفیلیزه49
2-7-1-1- ایجاد شرایط بی هوازی برای رشد سویه BB-1249
2-7-1-2- بهینه سازی شرایط خشک کردن50
2-7-1-3- بررسی ماندگاری میکرو کپسول ها 51
2-7-2- انکپسولاسیون سویه BB-12 با استفاده از توده سلولی 51
2-7-2-1- پوشش دار کردن دانه ها (coating)52
2-7-2-1-1- پوشش دار کردن با پروتئین های آب پنیر52
2-7-2-1-2- پوشش دار کردن با کیتوزان53
2-7-3- نگه داری سلول های لیوفیلیزه BB-12 در دمای محیط54
2-8- تأثیر تنش دمایی هنگام جذب آب، بر سلول لیوفیلیزه و میکروکپسول های خشک55
2-8-1- تأثیر تنش دمایی هنگام جذب آب، بر سلول لیوفیلیزه55
2-8-2- تأثیر تنش دمایی هنگام جذب آب، بر میکروکپسول ها56 2-9- میکروسکوپ الکترونی56
2-10- کشت در فرمانتور 10 لیتری57
2-10-1- برخی از ویژگی های فرمانتور بکار برده شده در این پژوهش57
2-10-1-1- هوادهی (aeration) 57
2-10-1-2- همزنی (agitation) 57
2-10-1-3- دما 58
2-10-1-4- پمپ های پریستالتیک 58
2-10-1-5- کالیبراسیون 58
2-10-1-6- استریلیزاسیون58
2-10-2- کشت سویه LA-559
2-10-2-1- تهیه پیش کشت (preculture)59
2-10-2-2- تلقیح 59
2-10-2-3- شرایط کشت 60
2-10-2-4- نمونه گیری، بررسی رشد و اندازه گیری توده سلولی60
2-10-2-5- اندازه گیری قند61
2-10-3- کشت سویه BB-1262
2-10-3-1- تهیه پیش کشت ( preculture )62
2-10-3-2- محیط کشت62
2-10-3-3- تلقیح 63
2-10-3-4- شرایط کشت63
2-10-3-5- نمونه گیری، بررسی رشد و اندازه گیری توده سلولی63
2-10-3-6- اندازه گیری قند64
)65spray-drying2-11- خشک کردن پاششی (
2-11-1- مراحل spray-drying65
2-11-2- پارامترهای حیاتی در spray drying 65
2-11-3- skim milk به عنوان حامل66
2-11-4- تهیه سوسپانسیون سلولی و spray drying67
3- فصل 3 : نتایج70
3-1- طراحی و راه اندازی سیستم تثبیت 71
3-2- نتایج حاصل از فرآیند انکپسولاسیون برای سویه LA-573
3-2-1- انکپسولاسیون سلول های لیوفیلیزه73
3-2-1-1- باز کردن دانه ها و رهاسازی سلول ها74
3-2-1-2- محاسبه پارامتر های انکپسولاسیون74
3-2-1-3- خشک کردن دانه ها 75
3-2-1-4- محاسبه راندمان آماده سازی ( Preparation yield )76
3-2-1-5- بررسی روند از بین رفتن سلول ها در حین خشک شدن77
3-2-1-6- نتایج حاصل از نگه داری میکروارگانیسم های تثبیت شده به فرم تر78
3-2-1-7- محاسبه سرعت فرآیند انکپسولاسیون79
3-2-2- انکپسولاسیون با استفاده از توده سلولی80
3-2-2-1- محاسبه پارامتر های انکپسولاسیون80
3-2-2-2- خشک کردن دانه ها81
3-3- نگه داری سلول های لیوفیلیزه LA-5در دمای محیط (C˚25)82
3-4- نتایج حاصل از فرآیند انکپسولاسیون برای سویهBB-1283
3-4-1- انکپسولاسیون سلول های لیوفیلیزه 83
3-4-1-1- محاسبه پارامتر های انکپسولاسیون83
3-4-1-2- خشک کردن دانه ها84
3-4-1-3- ماندگاری میکروکپسول ها85
3-4-2- انکپسولاسیون با استفاده از توده سلولی86
3-4-2-1- محاسبه پارامترهای انکپسولاسیون86
3-4-2-2- پوشش دار کردن دانه ها 87
3-4-2-2- ماندگاری سلول های تثبیت شده ی پوشش دار و بدون پوشش88
3-4-2-3- بررسی تنش دمائی بر میکروکپسول ها 89
3-5- نگه داری سلول های لیوفیلیزه BB-12 در دمای محیط (C˚25)90
3-6- تصویر میکروکپسول ها91
3-6-1- نمای ظاهری میکروکپسول ها91
3-6-2- تصویر میکروسکوپ الکترونی92
3-7- نتایج حاصل از کشت در فرمانتور 10 لیتری96
3-7-1- کشت سویه LA-5 96
3-7-1-1- تست قند97
3-7-2- کشت سویه BB-1299
3-7-2-1- تست قند 100
3-8- خشک کردن پاششی ( spray drying )101
4- فصل4 : بحث و پیشنهادات 102
4-1- بحث103
4-2- پیشنهادات117
فهرست اختصارات118
5- فصل5 : منابع120

بررسی قیمت‌گذاری کیفی محصولات لبنی در شهرستان بابل

چکیده

با توجه به اهمیت مصرف مواد لبنی برای سلامتی، بین میزان مصرف، کیفیت و تنوع تولید این محصولات در کشور ما با میزان آن در جهان فاصله زیادی وجود دارد و شرکت‌های تولیدکننده‌ محصولات لبنی نیز در وضعیت خوبی به سر نمی-برند به طور مشخص در شهرستان بابل با وجود تعداد فراوان این شرکت‌ها و اینکه اکثریت مردم در روستاهای این شهرستان به دامپروری مشغولند و دامپروری و صنایع تبدیلی وابسته به آن در واقع شالوده‌ اصلی اشتغال منطقه را تشکیل می‌دهد، واحدهای تولیدی محصولات لبنی در آستانه ورشکسته شدن قرار دارند لذا بررسی قیمت‌گذاری کیفی محصولات مهم لبنی نظیر شیر، ماست و پنیر این امکان را فراهم می‌آورد که با شناسایی ترجیحات مصرف‌کنندگان در مورد فاکتورهای مختلف این محصولات، میزان اهمیت هر یک از خصوصیات آنان مشخص شود که این امر می‌تواند کمک زیادی به واحدهای تولیدی در تولید محصولاتی همگام با سلیقه‌ مصرف‌کنندگان نموده و موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی در کل منطقه شود و نیز باعث افزایش مصرف این محصولات که مصرف آنها اجتناب‌ناپذیر است می‌گردد همچنین تجزیه و تحلیل رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان می‌تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست‌های اصولی و درست در این زمینه بنماید بنابراین در این پژوهش با استفاده از یک عملیات میدانی و پرکردن 208 پرسشنامه در شهرستان بابل ترجیحات مصرف‌کنندگان در مورد فاکتورهای کیفی مختلف محصولات لبنی ارزیابی شده است، سپس به کمک اطلاعات آزمایشگاهی تابع قیمت‌گذاری کیفی برای سه محصول شیر، ماست و پنیر برآورد گردید همچنین رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1388-1363 در چارچوب یک سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج این پژوهش نشان داد مدت ماندگاری، دسترسی آسان، مارک محصول لبنی و تبلیغات در انتخاب مصرف‌کنندگان موثر می‌باشند و برآورد تابع قیمت‌گذاری کیفی برای این سه محصول حاکی از این مطلب است که از بین خصوصیات کیفی پنیر، میزان چربی، نمک، ماده خشک، پروتئین و نوع بسته‌بندی بالاترین ارزش ضمنی را دارا هستند همچنین میزان چربی، ماده خشک، نوع بسته‌بندی و طعم مهمترین خصوصیات موثر بر قیمت کیفی ماست را تشکیل می‌دهند و نیز مشخص شد قیمت کیفی شیر تحت تأثیر میزان چربی، ماده خشک، اسیدیته، رنگ بسته‌بندی و طعم آن می‌باشد نهایتاً بررسی رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان در کشور نشان می‌دهد کلیه کشش‌های خود قیمتی منفی بوده و شیر و پنیر در مقابل تغییرات قیمت کشش ناپذیر ولی تقاضا برای ماست نسبت به تغییرات قیمت بسیار حساس می‌باشد کلیه کشش‌های درآمدی مثبت و محاسبه کشش آلن از وجود رابطه جانشینی بین شیر و ماست و ماست و پنیر و رابطه مکملی بین شیر و پنیر حکایت می‌کند

عنوان ¬ صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله و اهمیت موضوع 3
1-2-1 بررسی وضعیت تولید، صادرات و محصولا لبنی در جهان و مقایسه آن با ایران 6
1-2-2 بررسی وضعیت مصرف لبنیات در ایران 10
1-2-3 بررسی روند تغییرات قیمت محصولات لبنی در ایران 11
1-3 منطقه مورد مطالعه 14
1-4 اهداف تحقیق 16
1-5 فرضیه¬های تحقیق 16
1-6 سازماندهی تحقیق 18

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه¬ی تحقیق
2-1 مقدمه 20
2-2 تاریخچه صنعت شیر در ایران 20
2-3 اهمیت و جایگاه مصرف لبنیات 20
2-4 بررسی روند تغییرات واحدهای تولیدی شیر و واحد¬های فرآوری محصولات لبنی در ایران 22
2-5 مبانی نظری 25
2-5-1 تابع تقاضا، مطلوبیت و استخراج تابع قیمت¬گذاری کیفی 25
2-5-2 مقدمه¬ای در مورد برآورد سیستم¬های تقاضا 28
2-5-2-1 سیستم تقاضای تقریباً ایده¬آل 28
2-6 پیشینه تحقیق 29
فهرست مطالب ¬ ب
2-6-1 مطالعات داخلی 29
2-6-2 مطالعات خارجی 30
¬
فصل سوم: مواد و روش¬ها
3-1 مقدمه 41
3-2 روش تحقیق 41
3-3 جامعه¬ی آماری و ابزار اندازه¬گیری 42
3-3-1 روش تعیین حجم نمونه 43
3-4 استخراج تابع قیمت¬گذاری کیفی با توجه به نظریه¬ی مطلوبیت 44 3-4-1 انتخاب ویژگی¬ها 48
3-4-2 الگوی تجربی مدل قیمت¬گذاری کیفی 49
3-5 سیستم تقاضای تقریباً ایده¬آل (AIDS) 51
3-5-1 محاسبه¬ی کشش¬ها در سیستم AIDS 54
3-5-2 مزیت¬های سیستم تقاضای تقریباً ایده¬آل 56
3-5-3 الگوی تجربی سیستم AIDS برای محصولات مورد مطالعه 56
3-6 جمع بندی فصل 57

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-¬1 مقدمه 59
4-2 نتایج توصیفی 60
4-2-1 آمار توصیفی اطلاعات حاصل از مصاحبه با مصرف¬کنندگان محصولات لبنی 60
4-2-1-1 ویژگی¬ها و خصوصیات مصرف¬کنندگان محصولات لبنی در شهرستان بابل 60
4-2-1-2 ویژگی¬های کمی محصولات لبنی مورد استفاده در منطقه¬ی مورد مطالعه 63
4-2-1-3 آمار توصیفی در مورد عوامل غیر قیمتی موثر بر انتخاب مصرف¬گنندگان 65
فهرست مطالب ¬ ج
4-2-1-4 ترجیحات مصرف¬کنندگان در مورد بسته¬بندی محصولات لبنی 69
4-2-2 آمار توصیفی اطلاعات حاصل از انجام آزمایش¬ روی نمونه¬های مختلف شیر، ماست و پنیر در آزمایشگاه 72
4-2-3 آمار توصیفی اطلاعات کلان کشوری 78
4-3 آمار تحلیلی 81
4-3-¬1 نتایج حاصل از برآورد مدل قیمت¬گذاری کیفی پنیر 81
4-3-¬2 نتایج حاصل از برآورد مدل قیمت¬گذاری کیفی ماست 84
4-3-¬3 نتایج حاصل از برآورد مدل قیمت¬گذاری کیفی شیر 88
4-3-4 نتایج حاصل از برآورد سیستم تقاضای AIDS ومحاسبه کشش¬های قیتی، درآمدی و آلن برای سه محصول شیر،
ماست و پنیر 91
4-3-4-1 محاسبه کشش¬های قیمتی (جبرانی و غیر جبرانی)، کشش درآمدی و کشش آلن 94

فصل پنجم: جمع¬بندی و پیشنهادها
5-1 مقدمه 99
5-2 پیشنهاداتی در راستای بهبود سطح مصرف و افزایش فروش محصولات لبنی در منطقه مورد مطالعه 100
5-3 پیشنهاداتی در راستای بهبود سطح مصرف و افزایش فروش پنیر 101
5-4 پیشنهاداتی در راستای بهبود سطح مصرف و افزایش فروش شیر 102
5-5 پیشنهاداتی در راستای بهبود سطح مصرف و افزایش فروش ماست 102
5-6 پیشنهاداتی در راستای اجرای سیاست¬گذاری درست قیمتی محصولات شیر، ماست و پنیر موجود در بازار 103
منابع مورد استفاده 104
ضمائم و پیوست 110

 

تحلیل خطاها و ضایعات در سیستم توزیع محصولات لبنی و ارائه راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی شرکت پگاه تهران)

چکیده

در این پژوهش اطلاعات مربوط به ضایعات بخش توزیع و فروش یعنی پس از تولید محصولات شرکت لبنیاتی پگاه تهران از ابتدای سال 1390 تا آبان سال 1391 با توجه سوابق موجود در سیستم جامع فروش این شرکت جمع آوری شده و به عنوان نمونه در نظر گرفته شد با توجه به هدف اصلی در این پایان نامه که ارائه راهکاری برای کاهش ضایعات می باشد ، علل عمده ضایعات در این شاخه بررسی شد عمده ترین علت عدم فروش محصولات بود که نتیجه عدم تطبیق تقاضا بر نیاز بازار است راهکار ارائه شده در این تحقیق پیش بینی واقعی تقاضا بازار می باشد برای پیش بینی تقاضای واقعی هر محصول و در نهایت ارائه یک مدل سبد محصول به فروشندگان (توزیع کنندگان خرد) روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از روش های آماری و روش های شبکه عصبی مصنوعی عده ای معتقدند که روش های شبکه عصبی به علت نوپا بودن , ،روش های مناسب و قابل اعتمادی نیستند ولی این تحقیق بر این اعتقاد است که شبکه های عصبی قادربه پیش بینی الگوی مصرف و تقاضای واقعی بوده و در ضمن بهتر از روش های متداول عمل می کنند به این منظور از مدلهای شبکه عصبی مصنوی پیشخور , شبکه عصبی فازی و مدل سری زمانی آریما برای پیش بینی تقاضای واقعی محصولات بازار استفاده شد با استفاده از معیارهای خطای MAE,MAPE,MSE نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی پیشخور ، برای پیش بینی تقاضای واقعی مورد مطالعه ،مناسب تر بوده است و پس از آن مدل شبکه عصبی فازی ANFIS دارای کمترین شاخص های خطا میباشد و مدل سری زمانی آریما دارای بیشترین میزان خطا در پیش بینی تقاضاضای واقعی بازار پگاه تهران از محصولات این شرکت را دارا می باشد

فصل اول : کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت موضوع 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-4-1 هدف اصلی 6
1-4-2 اهداف فرعی 6
1-5 سوالات و فرضیه های تحقیق 6
1-6 روش تحقیق 7
1-7 مراحل انجام تحقیق 8
1-8 قلمرو تحقیق 8
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1پیش بینی و مدل های پیش بینی 10
2-1-1 مقدمه 10
2-1-2 تعریف پیش بینی 10
2-1-3 مدل های پیش بینی 11
2-1-4 مدل های زمانی12

2-1-5 مدل باکس-جنکینز 15
1-5-1-2 شرایط پایا پذیری سری های زمانی برای پیش بینی از طریق مدل باکس – جنکینز 16
2-1-6 شبکه های عصبی مصنوعی 17
2-1-6-1 سیستم اعصاب بیولوژیک 18
2-1-6-2 تاریخچه کوتاهی از شبکه های عصبی 18
2-1-6-3 مزایای شبکه عصبی 19
2-1-6-4 معایب شبکه های عصبی 20
2-1-6-5 ساختار شبکه عصبی مصنوعی 20
2-1-6-6 تعداد بلایه های مخفی 21
2-1-6-7 تعداد نرون های لایه مخفی 21
2-1-6-8 انواع شبکه های عصبی 22
2-1-6-9 الگوریتم پس انتشار خطا 23
2-1-6-10 اندازه و افراز داده ها 24
2-1-6-11 نرمالیزه کردن 25
2-1-6-12 انواع تابع تبدیل 25
2-1-7 منطق فازی 27
2-1-8 الگوی استنتاجی تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)  28

2-1-8-1 ساختار و محاسبات پیشرو در شبکه های عصبی- فازی ANFIS 29
2-1-8-2 روش های آموزش شبکه های عصبی – فازی ANFIS 31
2-1-9 خطای پیش بینی 32
2-2 پیشینه تحقیق 33
2-2-1 مقدمه 33
2-2-2 مطالعات داخلی 33
2-2-3 مطالعات خارجی 37

فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه 43
3-2 کلیات روش تحقیق 43
3-2-1 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 43
3-2-2 جامعه آماری 44
3-2-3 حجم نمونه وروش اندازه گیری 45
3-3 روش تحلیل داده ها 45
3-3-1 داده ها 45
3-2-3 روش پیش بینی به کمک مدل باکس – جنکینز 46
3-3-3 روش های پیش بینی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی 47
3-3-4 روش های پیش بینی براساس شبکه عصبی- فازی(ANFIS)  50

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 54
4-2 پیش بینی تقاضا با استفاده از روش باکس _ جنکینز 56
4-3 پیش بینی تقاضا با استفاده از شبکه عصبی پیشخور 66
4-4 نتایج پیش بینی با شبکه عصبی – فازی (ANFIS) 69
4-5 نتایج 70

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه 72
5-2 نتایج حاصل از تحقیق 72
5-3 محدودیت های تحقیق 73
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 74
فصل ششم : منابع و مراجع 75

 

جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری‌های پروبیوتیک از محصولات لبنی سنتی

چکیده

پروبیوتیک‌ها مکمل‌های غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که در صورت مصرف در مقادیر مناسب، می‌توانند تأثیرات سودمندی بر میزبان برجای گذارند از میان باکتری‌ها، باکتری‌های لاکتیک اسید، متداول‌ترین نوع باکتری‌هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک معرفی شده‌انداین باکتری‌ها در محصولات لبنی وجود داشته و در طول مراحل تخمیر، لاکتیک اسید تولید می‌کنند با توجه به گسترش فزاینده محصولات لبنی صنعتی به جای محصولات سنتی امکان از دست دادن بسیاری از باکتری‌های پروبیوتیک وجود دارد بنابراین ضروری است این باکتری‌ها را از منابع سنتی جداسازی و شناسایی نموده و در تولید محصولات لبنی استفاده نمود هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی باکتری‌های پروبیوتیک از فلور موجود در شیر و ماست سنتی گاو و گاومیش مناطق کلیبر، خوی، هریس و ورزقان می‌باشد برای رسیدن به این هدف، باکتری‌های لاکتیک اسید توسط روش‌های فنوتیپی (مورفولوژی سلولی، رنگ‌آمیزی گرم، تست کاتالاز، تست‌های بیوشیمیایی شامل رشد در دماها و غلظت‌های مختلف نمک و نیز تخمیر انواع قندها) جداسازی شدند و پتانسیل پروبیوتیکی آن‌ها (مقاومت به اسید معده و نمک‌های صفراوی) مورد ارزیابی قرار گرفت سپس برای شناسایی دقیق‌تر با جفت آغازگرهای اختصاصی، ژن 16SrRNA باکتری‌های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس تکثیر داده شد و بعد از خالص‌سازی محصول PCR، ژن مورد نظر برای توالی‌یابی ارسال شد در پایان تحقیق، 127 سویه لاکتوباسیلوس و 31 سویه انتروکوکوس به عنوان فلور میکروبی طبیعی دارای پتانسیل پروبیوتیکی در مناطق کلیبر، خوی، هریس و ورزقان گزارش شدند که کیفیت محصولات لبنی این مناطق را تأمین می‌نمایند و می‌توان از این سویه‌ها در محصولات لبنی تولید شده در صنعت استفاده نمود

– چکیده یک
– مقدمه 1
فصل اول: بررسی منابع
1-1- تاریخچه و تعریف پروبیوتیک¬ها 3
1-2- ترکیب فلور میکروبی روده و نقش پروبیوتیک¬ها در مدیریت آن 4
1-3- انتخاب سویه¬هایی با پتانسیل پروبیوتیکی 5
1-4- اثرات پروبیوتیک¬ها بر سلامتی 5
1-4-1- عدم تحمل لاکتوز6
1-4-1-1- علايم عدم تحمل به لاكتوز 7
1-4-1-2- انواع عدم تحمل به لاكتوز 7
1-4-1-3- تشخيص بيماري عدم تحمل به لاکتوز 8
1-4-1-4- مديريت عدم تحمل به لاکتوز 8
1-4-2- سیستم ایمنی و پروبیوتیک¬ها 8
1-4-3- اسهال 9
1-4-4- سرطان 11
1-4-5- کاهش کلسترول 12
1-5- مکانیسم پروبیوتیک¬ها 12
1-6- معیار¬های انتخاب برای پروبیوتیک¬ها 13
1-6-1- تحمل به اسید معده و نمک¬های صفراوی 15
1-6-2- فعالیت ضد میکروبی 17
1-7- جنبه¬های ایمنی پروبیوتیک¬ها 19
1-8- عوامل مؤثر در تحریک رشد پروبیوتیک¬ها 19
1-8-1- پری بیوتیک¬ها 19
1-8-2- سینبیوتیک¬ها 20
1-9- باکتری¬های لاکتیک اسید 21
1-9-1- جنس لاکتوباسیلوس و شناسایی آن¬ها 21
1-9-2- جنس انتروکوکوس و شناسایی آن¬ها 22
1-10- شناسایی مولکولی سویه¬های پروبیوتیک 23
1-11- کاربرد ژن 16S rRNA و تکنیک¬های مولکولی در شناسایی پروبیوتیک¬ها 23
1-12- اهداف تحقیق 26
فصل دوم: مواد و روش¬ها
2-1- نمونه برداري 28
2-2- تهيه سوسپانسيون باكتريايي و كشت اوليه 28
2-3- غربال جمعيت باكتريايي اوليه و انتخاب سویه¬هاي مقاوم به اسيد 29
2-4- تعيين درصد بقاء سویه¬ها در شرايط اسيدي معادل با شرايط اسيدي معده 30
2-5- تعيين مقاومت سویه¬ها به نمك¬هاي صفراوي 31
2-6- شناسايي فنوتيپيكي سویه¬هاي داراي پتانسيل پروبيوتيكي 32
2-6-1- تست کاتالاز 32
2-6-2- رنگ¬آميزي گرم 32
2-6-3 – تعيين الگوی تخمير کربوهيدرات¬ها 33
2-7- شناسايي مولكولي سويه¬هاي جدا شده 33
2-7-1- استخراج DNA 33
2-7-2- انجام واكنش زنجيره¬اي پليمراز و تكثير قطعه ژن 16S rRNA 35
2-7-3- تفكيك قطعات تكثير يافته 36
2-7-4- خالص¬سازی محصول PCR 37
2-8- ارسال محصول PCR خالص¬سازی شده جهت توالی¬یابی 38
فصل سوم: نتایج و بحث
3-1- جداسازی سویه¬های مقاوم به اسید و تعیین مقاومت آن¬ها به اسید 39
3-2- تعیین تحمل سویه¬ها به نمک¬های صفراوی 46
3-3- شناسایی فنوتیپی باکتری¬های انتخاب شده 48
3-4- استخراج DNA 69
3-5- تکثیر توالی¬های ژن 16S rRNA سویه¬های لاکتوباسیلوس وانتروکوکوس 69
3-6- خالص¬سازی محصولات تکثیری لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس 70
3-7- بررسی نتایج توالی¬یابی سویه¬ها 71
3-8- بحث کلی 99
فصل چهارم: نتیجه¬گیری کلی و پیشنهادات
نتیجه¬گیری 105
پیشنهادات 106
منابع 107

 

تأثیر اشکال و رنگ‌های مختلف بسته‌بندی محصولات لبنی با استفاده از تداعی واژه‌ها و تکنیک Conjoint

چکیده

تصمیم در مورد خرید و خوردن مواد غذایی تحت تأثیر عوامل زیادی غیر از کیفیت احساس شده می‌باشد. ویژگی‌های بسته بندی محصول می‌تواند مشتری را آماده خریدن محصول کند در حالی که ویژگی‌های حسی محصول علاقه را تایید کرده و احتمال خرید بعدی را افزایش می‌دهد. بنابراین بسته بندی محصول باید ویژگی‌های حسی واقعی محصول را انتقال دهد تا انتظارات تولید شده از بسته بندی برآورده شود. در این تحقیق، تکنیک‌های تحلیل متقارن، تداعی واژه‌ها و تحلیل تشخیصی به منظور بررسی تأثیر شکل و رنگ بسته بندی در انتظارات مشتری به کار گرفته شده است. این مطالعه برای امتحان و آزمایش تأثیر بسته بندی از تکنیک‌های یاد شده در میان مشتریان برای بسته بندی محصولات لبنی (خامه) استفاده کرده است زیرا این محصول از بازار رقابتی شدیدی برخوردار می‌باشد. شش بسته بندی با شکل و رنگ‌های مختلف به مشتری‌ها ارائه شد و جمع آوری داده‌ها به دو مرحله‌ی بیان تداعی از هر بسته بندی و نمره دهی میزان علاقه و میل به خرید بسته بندی ها تقسیم شده است. هدف از تحقیق فهم تأثیر رنگ و شکل بسته بندی بر میزان علاقه و میل به خرید مشتریان می‌باشد و به دنبال بررسی درک انتظارات مشتری بوده تا طراحی صحیح بسته بندی و گرفتن موقعیت دلخواه در ذهن مشتری را در پی داشته باشد. روش‌های ذکر شده برای تعیین تأثیر و اهمیت ویژگی‌های بسته بندی خامه مفید واقع شدند. گرچه تفاوت‌هایی بین آن‌ها مشاهده شد اما به طور کلی رنگ مهم‌ترین ویژگی بسته بندی برای میزان علاقه و میل به خرید شناخته شد که طی طراحی بسته بندی این محصول، باید در نظر گرفته شود.

فصل اول کلیات 1
1-1 تعریف مسئله و تعریف موضوع تحقیق 2
1-2 اهمیت موضوع 4
1-3 سوالات تحقیق 5
1-4 فرضیات تحقیق 5
1-5 اهداف تحقیق 5
1-6 نحوه سازماندهی 6
فصل دوم مرور بر ادبیات 8
مقدمه 9
2-1 مروری بر کارهای گذشته 10
2-2 اهمیت بسته بندی در تصمیم خرید و انتظارات به وجود آمده از آن 30
2-2-1 اهداف بسته بندی 34
2-3 اهمیت رنگ و شکل بسته بندی 36
2-4 تکنیک‌های به کار برده شده در تحقیقات 39
2-4-1 تحلیل متقارن 40
2-4-1-1 تفاوت بینQFD و تحلیل متقارن 43
2-4-1-2 تفاوت تحلیل متقارن با دیگر تحلیل‌های چند متغیره 45
2-4-1-2-1 تکنیک‌های تجزیه ای در مقابل ترکیبی 45
2-4-1-2-2 تعیین متغیرهای تحلیل متقارن 45
2-4-1-2-3 مدل‌های مجزا برای هر فرد 46
2-4-1-2-4 نوع رابطه‌ها 46
2-4-2 تکنیک تداعی واژه‌ها 46
2-4-3 تحلیل تشخیصی 49
2-4-3-1 اهداف تحلیل تشخیصی 50
2-4-3-2 معادله خطی تحلیل تشخیصی 51
2-4-3-3 فرضیات تحلیل تشخیصی 52
2-4-4 تحلیل عاملی چندگانه 52
فصل سوم روش تحقیق 54
مقدمه 55
3-1 تحلیل متقارن به کار برده شده در تحقیق 57
3-1-1 مرحله 1: اهداف تحلیل متقارن 61
3-1-1-1 تعریف ارزش کلی موضوع 62
3-1-1-2 مشخص کردن عوامل تعیین کننده 62
3-1-2 مرحله 2: طراحی تحلیل متقارن 62
3-1-2-1 انتخاب روش تحلیل متقارن 63
3-1-2-2 طراحی محرک‌ها: انتخاب و تعریف عوامل و سطوح 64
3-1-2-3 تعیین فرم مدل اصلی 64
3-1-2-4 انتخاب رابطه ارزش بخشی: 65
3-1-2-5 جمع آوری داده 65
3-1-2-6 ساخت محرک 66
3-1-2-7 انتخاب اندازه گیری ترجیحات مشتری 67
3-1-2-8 مدیریت بررسی 67
3-1-3 مرحله 3: فرضیات تحلیل متقارن 67
3-1-4 مرحله 4: تخمین مدل متقارن و ارزیابی تناسب کلی 68
3-2 تکنیک تداعی واژه‌ها 68
3-2-1 مزایای تحقیق کیفی: 69
3-3 تحلیل تشخیصی 70
3-3-1 مرحله 1: اهداف تحلیل تشخیصی 70
3-3-2 مرحله 2: طراحی تحقیق برای تحلیل تشخیصی 71
3-3-3 مرحله 3: فرضیات تحلیل تشخیصی 71
3-3-4 مرحله 4: تخمین مدل تشخیصی و ارزیابی تناسب کلی 72
3-4 محدودیت‌های تحقیق: 72
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 74
مقدمه 75
تجزیه و تحلیل داده‌ها: 75
4-1 تداعی واژه‌ها: 75
4-1-1 آیا محتویات بسته بندی با توجه به شکل و رنگ آن با انتظارات مشتری از محصول تطابق دارد؟ 75
4-1-2 رنگ و شکل بسته بندی چه انتظاراتی را برای مشتری ایجاد می‌کند؟ 82
4-2 تحلیل متقارن: 84
4-2-1 کدام ویژگی بسته بندی (رنگ و شکل) از اهمیت بیشتری برای مشتری با توجه به علاقه و میل به خرید برخوردار می‌باشد؟ 84
4-2-1-1 مرحله 5: تفسیر نتایج 84
4-2-1-1-1 تحلیل جمعی در مقابل غیر جمعی 84
4-2-1-1-2 تخمین اهمیت نسبی ویژگی‌ها 85
4-2-1-2 مرحله 6: اعتبار نتایج تحلیل متقارن 85
4-2-1-2-1 تخمین مدل نیکویی برازش 86
4-2-2 نتایج کلی تحلیل متقارن برای میزان علاقه بسته بندی‌ها 87
4-2-3 نتایج تحلیل متقارن برای میل به خرید 88
4-3 تحلیل عاملی چندگانه: 89
4-3-1 انطباق بین انتظارات مشتریان و میل به خرید آن‌ها چگونه است؟ 90
4- 4 تحلیل تشخیصی: 95
4-4-1 مرحله 5: تفسیر نتایج 95
4-4-2 مرحله 6: اعتبار سنجی نتایج 95
4-5 آیا با اطلاعات رنگ و شکل بسته بندی می‌توان تعیین نمود که فرد خریدار آن محصول می‌باشد یا خیر؟ 96
4-6 آیا مشخصات جنسیت، تحصیلات و سن فرد بر میل خرید او با توجه به رنگ و شکل بسته بندی تأثیر می‌گذارد 98
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 100
مقدمه 101
5-1 نتیجه گیری 101
5-1-1 تأثیر شکل و رنگ بسته بندی در انتظارات مشتری 101
5-1-2 ارجحیت رنگ و یا شکل بسته بندی مشتریان در میزان علاقه و میل به خرید 105
5-1-3 ترکیب انتظارات مشتریان و میزان علاقه و میل به خرید آن‌ها 106
5-1-4 گروه بندی مشتریان به خریدار و غیر خریدار بر اساس بسته بندی‌ها 107
5-2 مطالعات پیشنهادی 108
4. به کار بردن خانه کیفیت برای شناخت نظرات مشتریان در طراحی محصول یا بسته بندی مفید خواهد بود. 108
ضمائم 110
ضمیمه الف محرک‌ها 111
ضمیمه ب پرسشنامه 112
منابع 119

 

بررسی اثر تعدیل کنندگی قدرت برند (نام تجاری) بر رضایت فروشنده از برند: مطالعه موردی، در محصولات لبنی در سوپرمارکتهای شهرستان بابل

چکیده

یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان و فروشندگان، نام تجاری است نام تجاری از نظر مصرف کنندگان و فروشندگان جز مهمی از کالا محسوب می شود مهمترین هدف تحقیق حاضر اثر تعدیل کننده ی قدرت برند بررضایت فروشنده از برند و روابط تولیدکننده – فروشنده بصورت موردی برای دو برندقوی وضعیف را مورد بررسی قرار می دهد ادبیات بازاریابی پیش از این به اختلاف قدرت برند توجه نکرده است این تحقیق، اختلاف قدرت برند را در یک چارچوب مفهومی شامل مزایای برند ( پشتیبانی تولیدکننده، ارزش ویژه ی برند و انتظارات مشتری) با پیامدهای ارتباطی فروشندگان آزمون می کنددر این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت وروش تحقیق توصیفی وپیمایشی می باشد نظرات 249 نفر از فروشندگان محصولات لبنی ، در شهرستان بابل برای دو برند کاله وهراز که به طور تصادفی انتخاب شدند از طریق پرسشنامه جمع آوری شد وبه کمک نرم افزار spss تحلیل گردید و فرضیات این پژوهش توسط آزمون تی استیودنت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد بین برندهای قوی تر و ضعیف تر در محصولات لبنی، تاثیر پشتیبانی تولیدکننده از برند و ارزش ویژه ی برند بر رضایت فروشنده از برند، تفاوتی وجود ندارد با این وجود، فروشندگان در ارزیابی برندهای ضعیف تر انتظارات مشتریان را در نظر می گیرند، اما در مورد برندهای قوی تر این کار را نمی کنند همچنین یافته ها نشان می دهد فروشندگان برندهای ضعیف تر نسبت به تولیدکنندگان این برندها اعتماد و تعهد بیشتری دارند

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه2
بیان مسأله تحقیق وسوال تحقیق 2
هدف اساسی تحقیق 5
مدل مفهومی تحقیق5
فرضیه ها 6
اهمیت وضرورت تحقیق7
پیشینه تحقیق 8
کاربرد تحقیق 13
مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه 13
روش انجام تحقیق 13
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 13
جامعه آماری و روش نمونه گیری 14
روش تجزیه و تحلیل داده ها 14
قلمرو تحقیق 15
محدودیت های تحقیق 15
تعاریف مفهومی واژگان15

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق وپیشینه تحقیق
مقدمه 19
بخش اول بررسی مبانی نظری تحقیق 19
بازاریابی 19
مدیریت بازاریابی 19
ترکیب آمیخته بازاریابی 20
محصول(کالا) 20
سلسله مراتب کالا 20
کیفیت محصول 21
ویژگی محصول 22
طرح محصول 22
خدمت 22
بسته بندی محصول 22
ضمانت نامه محصول 22
قیمت 22
مکان(توزیع) 22
فعالیت پیشبردی 23
عوامل نوین در آمیخته بازاریابی 23
تاریخچه و تعریف برند 24
هویت برند 27
تعریف هویت برند 27
تصویر برند 28
شخصیت برند 29
برند سازی 29
شیوه‌های برندسازی 29
معماری برند 31
توسعه برند 31
فرآیند مدیریت استراتژیک برند 32
شناسایی و ایجاد موقعیت برند 32
طرح و پیاده سازی برنامه‌های بازاریابی برند32
اندازه‌گیری و تحلیل میزان کارایی برند34
رشد و پایداری ارزش برند 34
دلایل اهمیت برند 34
مصرف کننده 35
شرکت ها(تولید کنندگان) 36
موارد قابل پذیرش برند 37
نام گذاری محصول و انتخاب برند 38
ویژگی های یک نام تجاری 38
نام تجاری می تواند القا کننده مفاهیم زیر باشد 38
ویژگی های برندهای موفق 39
رفتار مصرف کننده در برابر نام تجاری39
مزایای رقابتی موفقیت یک نام تجاری40
مراقبت از نام تجاری40
انتخاب و انتساب نام تجاری40
انواع روش های نام گذاری کالا 41
مزایا و معایب نام تجاری واحد41
روشهای ایجاد تمایز 42
برای جاانداختن نام در یکی از موارد زیر شاخص شوید42
انواع تحقیقات در مورد یک نام تجاری42
فاکتورهای تبدیل نام شرکت به اسطوره 43
قدرتمندترین برندها کدام است 43
هفت مولفه قدرت برند در مدل ارزشی اینتر برند44
نام تجاری برتر 45
فرصت ها و چالش ها در برندسازی46
ضرورت های توجه به موضوع برند در حوزه تجارت 48
موضوعات نیازمند توجه بنگاه های ایرانی در حوزه برندو برندسازی 49
ارزش گذاری برند 49
ارزش نام تجاری 49
ارزیابی برند50
روش ارزیابی برند در صنایع 51
شیوه ارزیابی در مرحله ارزش گذاری 52
نقش ارتباطات در ارزش برند 52
ردیابی وضعیت برند 53
روش پویایی برند 55
برند ایرانی 56
گزینه‌های مختلف در استراتژی نام تجاری 58
روش‌های توسعه استراتژی برند 59
دام‌هایی که نام تجاری را تهدید می‌کند 59
چالش‌های معرفی نام تجاری جدید در برابر نام های تجاری موفق موجود 60

بخش دوم مدل مفهومی تحقیق 61
خدمات پشتیبانی تولیدکننده 61
ارزش ویژه نام تجاری62
دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند64
ابعادارزش ویژه ی برند65
مدل ارزیاب دارای برند67
انتظارات مشتری 69
رضایت فروشنده از برند 70
اعتماد تولید کننده از نام تجاری 71
عملکرد نام تجاری 71
تعهد به نام تجاری 71
قدرت برند 71

بخش سوم معرفی جامعه آماری 73
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه 76
روش تحقیق 76
ابزار تحقیق77
مطالعات کتابخانه ای 77
پرسشنامه77
جامعه آماری 81
روش نمونه گیری81
حجم نمونه 82
متغیرهای تحقیق 84
روایی واعتبار پرسشنامه84
روایی 84
پایایی (اعتبار) 85
روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها 86
آزمون تی 87
فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 90
توزیع جنس 90
توزیع وضعیت تاهل 91
توزیع گروه سنی به تفکیک برند93
توزیع مقطع تحصیلی به تفکیک برند 94
خدمات پشتیبانی تولید کننده 96
ارزش ویژه نام تجاری 98
انتظارات مشتری از نام تجاری 100
رضایت فروشنده از برند 102
عملکرد نام تجاری 103
اعتماد به تولید کننده104
تعهد به نام تجاری 106
رتبه های بدست آمده از خدمات پشتیبانی تولید کننده در برند های کاله و هراز 108
رتبه های بدست آمده از ارزش ویژه نام تجاری در برند های کاله و هراز 109
رتبه های بدست آمده از انتظارات مشتری از نام تجاری در برند های کاله و هراز 111
رتبه های بدست آمده از رضایت فروشنده از برند در برند های کاله و هراز 112
رتبه های بدست آمده از عملکرد نام تجاری در برند های کاله و هراز 114
رتبه های بدست آمده از اعتماد به تولید 115
رتبه های بدست آمده از تعهد به نام تجاری در برند های کاله و هراز 117
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز و خدمات پشتیبانی تولید کننده 118
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز و ارزش ویژه نام تجاری 119
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز وانتظارات مشتریان از نام تجاری120
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز و رضایت فروشنده از برند 121
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز و عملکرد نام تجاری 122
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز و اعتماد به تولید کننده 123
اختلاف میانگین بین دو گروه از کاله و هراز و تعهد به نام تجاری 124
فصل پنجم نتجه گیری وارائه پیشنهادات
مقدمه127
مرور فرضیات ونتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق 127
مرور فرضیات تحقیق127
نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق128
بخش دوم: تحلیل نتایج فرضیات تحقیق130
بخش سوم: پیشنهادات تحقیق 134
پیشنهادات پژوهشی تحقیق برای تحقیقات آتی 136
محدودیت های تحقیق 136

منابع137
منابع فارسی 138
منابع انگلیسی 139
پیوست 146

 

بررسی تاثیر ویژگی‌های برند بر وفاداری مشتریان مورد مطالعه: محصولات لبنی هراز در شهر رشت

چکیده

وفاداری مشتریان از جمله مولفه هایی است که بازاریابی رابطه مند امروزه به آن تاکید قابل توجهی دارد. یکی از مهمترین عواملی که در شکل گیری وفاداری مشتریان نقش دارد مارک های تجاری شرکت هاست. در این راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان در صنعت محصولات لبنی هراز شهر رشت پرداخته شده است. بر اساس مدل مفهومی تحقیق حاضر،ابعا ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان فرضیه سازی و اطّلاعات لازم به وسیله پرسش نامه جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاکی ار این است که بین ویژگی های برند و وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ودر این میان نقش ارزش ویژه علامت تجاری بر وفاداری از همه مهمتر است.

صفحه فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
2 1-1- مقدمه
2 1-2- بیان مساله
3 1-2-1- مدل مفهومی تحقیق
4 1-3- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
4 1-4- اهداف تحقیق
5 1-5- فرضیات تحقیق
5 1-6- قلمرو تحقیق
5 1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق
5 1-6-2- قلمرو مکانی تحقیق
5 1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق
5 1-7- تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق
7 1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
8 1-9- جمع بندی
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
10 2-1- مقدمه
10 2-2- تعریف وفاداری
11 2-3- تعریف مشتری
12 2-4- تعریف مشتری مداری
12 2-5- تعریف وفاداری مشتری
13 2-6- توسعه وفاداری مشتری
14 2-7- مزایای حاصل از وفاداری مشتری
14 2-8- عوامل موثر بر وفاداری مشتری
15 2-9-برند
15 2-9-1-تعریف برند
16 2-10- نام گزاری تجاری
17 2-11- مزایای برندینگ
18 2-12- ویژگی های یک نام تجاری
18 2-13- ابعاد نام تجاری
18 2-13-1- هویت برند
19 2-13-2- شخصیت برند
19 2-13-3- معماری برند
19 2-13-4- اعتبار برند
20 2-13-5- ارزش برند
21 2-13-6- تصویر برند
23 2-13-7- ارزش ویژه برند
23 2-13-8- وفاداری برند
24 2-13-8-1- کیفیت درک شده
25 2-13-8-2- آگهی های مارک تجاری
25 2-13-8-3- تداعی مارک تجاری
27 2-14-پیشینه تحقیق
27 2-14-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
28 2-14-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور
29 2-15- مدل مطالعاتی تحقیق
فصل سوم روش شناسی تحقیق
36 3-1- مقدمه
36 3-2- روش تحقیق
37 3-3- جامعه ی آماری تحقیق
37 3-4- نمونه ی آماری تحقیق
38 3-5- روش جمع آوری اطلاعات
38 3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات
39 3-6-1- روایی ابزار سنجش
40 3-6-2- پایایی ابزار سنجش
40 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
40 3-8- تحلیل داده¬ها
41 3-8-1- بیان مدل
41 3-8-2- تخمین مدل
42 3-8-2-1- تحلیل عاملی تأییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری
43 3-8-2-1-1- سنجش مدل اندازه¬گیری ویژگی¬های برند (متغیرهای برونزا)
45 3-8-2-1-2- سنجش مدل اندازه¬گیری وفاداری مشتریان (درونزا)
46 3-9- جمع بندی

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
48 4-1- مقدمه
48 4-2- آمار توصیفی
49 4-2-1- متغیر جنسیت
49 4-2-2- متغیر تحصیلات
50 4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها
51 4-4- آمار استنباطی
51 4-4-1- برازش مدل اندازه گیری سازه های برونزا
52 4-4-2- برازش مدل اندازه گیری سازه های درونزا
52 4-4-3- پاسخ به فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS
57 4-5- اولویت بندی متغیرهای پژوهش
59 4-6- جمع بندی
61 فصل پنجم نتایج و پیشنهادها
61 5-1- مقدمه
61 5-2- نتایج پژوهش
64 5-3- پیشنهادات تحقیق
64 5-3-1- پیشنهادات کاربردی
65 5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
67 منابع و مآخذ
70 پیوست: پرسشنامه تحقیق

 

بررسی شاخصه‌های گرافیکی در طراحی بسته‌بندی محصولات لبنی دهه 80 ایران از منظرِ نشانه شناسی

چکیده

باتوجه به نقش بسته بندی و تأثیر طراحی گرافیک درایجاد ارتباط میان تولید کننده و خریدار به قصد پیام رسانی، بررسی و تحلیل این مقوله از منظر نشانه شناسی ضروری می نماید. از سویی دیگر، آن جایی که صحبت از پیام و ارتباط می شود، وارد حوزه ی نشانه شناسی شده ایم. از اینرو، تحقیق حاضر با هدف تحلیل شاخصه های طراحی گرافیک بسته بندی محصولات لبنی دهه هشتاد (1390-1380) ایران از منظر نشانه شناسی تصاویر پیام رسان، با تکیه بر رویکرد «مارتین ژولی»،در بخش نظری به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهایی همچون فیش های کتابخانه ای، اسکن تصاویر و سایت های اینترنتی صورت گرفته و جمع آوری تصاویر به شیوه عکاسی میدانی، انجام گرفته است. براساس جامعه آماری که 1500نمونه محصول لبنی درنظرگرفته شده ، 15نمونه از 15شرکت تولیدی مختلف در 5 دسته عمده این محصولات (شیر، خامه، پنیر، دوغ، ماست) و در هر بخش 3 نمونه به شیوه توصیفی- تحلیلی بررسی شده اند و نمونه ها با در نظر گرفتن طراحی گرافیک قابل قبول به گونه ای که از حیث تنوع نیز قابل تعمیم به سایر محصولات باشند، به روش غربال گیری انتخاب شده اند. این تحقیق نشان می دهد که روش «مارتین ژولی» در تحلیل تصاویر پیام رسان، در زمینه طراحی گرافیک بسته بندی (به طور موردی محصولات لبنی)، قابل انطباق و بررسی است؛ از طرفی نتیجه این تحلیل ها بیانگر آن است که شاخصه های طراحی گرافیک در این محصولات، بیشتر از آن که در خدمت پیام های تجسمی(منظور عناصر و تمهیدات تجسمی نظیر ترکیب بندی، کادر، کادراژ، بافت، نور، رنگ و .. است.) باشند در خدمت پیام های شمایلی ( منظور عناصرشمایل گونه نظیر تصاویر می باشد.)و زبانی می باشند، در حالی که شناخت و توجه صحیح به این شاخصه ها از منظر نشانه شناسی، می تواند باعث اقتدار، محتوای بیشتر و در نتیجه استفاده ی بهینه از این تمهیدات و عناصر بصری برای انتقال پیام در محصولات شوند.واژگان کلیدی: طراحی گرافیک، بسته بندی، نشانه شناسی ، محصولات لبنی، شاخصه های گرافیکی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- مشخصات موضوعی طرح تحقیق 3
1-2-1- بیان مسأله 3
1-2-2- پرسش های تحقیق 7
1-2-3- فرضیات تحقیق 7
1-2-4- اهداف و ضرورت انجام تحقیق 7
1-2-5- روش تحقیق 9
1-3- پیشینه تحقیق 12

فصل 2 – مبانی نظری تحقیق 18
2-1- مبانی و چارچوب نظری 19
2-1-1- نشانه شناسی 19
2-1-2- نشانه شناسی در تحلیل تصاویر پیام رسان «مارتین ژولی» 21
2-2- تعریف واژگان اصلی 24
2-2-1- شاخصه های گرافیکی 24
2-2-2- کلیات بسته بندی 25
2-2-2-1- تعریف بسته بندی 25
2-2-2-2- وظایف بسته بندی 26
2-2-2-3- ملاک های اصلی بسته بندی موفق 27
2-2-3- طراحی بسته بندی 29
2-2-3-1- طراحی عناصر بصری بسته بندی 30
الف- تصویر و تصویرسازی در بسته بندی 31
ب- نشانه(لوگو) در بسته بندی 32
ج- ساختار و هندسه بسته بندی 33
2-2-3-2- طراحی عناصر اطلاعاتی بسته بندی 33
الف- اطلاعات بسته بندی 33
ب- نقش حروف در بسته بندی 34
ج-تصویرتکنولوژی 35
2-2-3-3- برچسب یا لیبل زدن 35
2-2-4- محصولات لبنی 36
2-2-5- گرافیک دهه 80 ایران 37
2-3- تعریف واژگان فرعی 38
2-3-1- نشانه 38
2-3-2- ارتباط بصری 38
2-3-3- چاپ 40
2-3-4- برند 40
2-3-5- مسکات 41
2-3-6- تبلیغات 42
2-3-7- خلاقیت 43
2-4- تعریف واژگان تحلیلی 44
2-4-1- شرح زمینه 44
2-4-2- توصیف اثر 44
2-4-3- پیام تجسمی 45
2-4-3-1- کادر 45
2-4-3-2- کادراژ 46
2-4-3-3- گزینش زاویه ی دید تصویر 46
2-4-3-4- ترکیب بندی 47
2-4-3-5- ویژگی های رنگ 47
2-4-3-6- بافت بصری 49
2-4-3-7- نور 50
2-4-3-8- هویت سازمانی 50
2-4-4- پیام شمایلی 51
2-4-5- پیام زبانی/ نوشتاری 53

فصل 3 – تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 55
3-1- انواع ترکیب بندیِ مارتین ژولی با رویکرد به نظریه ی نشانه شناسی تصاویر ثابت 57
3-2- بررسی نمونه های مطالعاتی 59
3-2-1- شیر 59
3-2-1-1- شیر شرکت دومینو 59
3-2-1-2- شیر شرکت میهن 63
3-2-1-3- شیر برند روزانه از شرکت سحر 67
3-2-2- خامه 70
3-2-2-1- خامه شرکت رامک 70
3-2-2-2- خامه شرکت پاک 73
3-2-2-3- خامه برند دامداران از شرکت تین 77
3-2-3- دوغ 80
3-2-3-1- دوغ شرکت صباح 80
3-2-3-2- دوغ شرکت بینالود 84
3-2-3-3- دوغ شرکت می ماس 88
3-2-4- پنیر 91
3-2-4-1- پنیر برند پگاه از شرکت صنایع شیر ایران 91
3-2-4-2- پنیر شرکت کاله 96
3-2-4-3- پنیر برند هراز از شرکت دوشه آمل 99
3-2-5- ماست 102
3-2-5-1- ماست برند آپادا از شرکت زرین غزال 102
3-2-5-2- ماست شرکت ژال 105
3-2-5-3- ماست برند چوپان از شرکت لبن دشت 107
3-2-3- بررسی نمونه ها بر اساس جداول و نمودارهای تحلیلی 111

فصل 4 بررسی یافته ها و تبیین فرضیه های تحقیق 121
4-1- نتایج آماری یافته های تحقیق 122
4-1-1- نتایج آماری تحلیل پیام های تجسمی در نمونه های مورد تحلیل تحقیق 122
4-1-2- نتایج آماری تحلیل پیام های شمایلی در نمونه های مورد تحلیل تحقیق 125
4-1-3- نتایج آماری تحلیل پیام های زبانی/نوشتاری در نمونه های مورد تحلیل تحقیق 125
4-2- نتایج توصیفی تحقیق 126
4-3- بررسی و تبیین فرضیات تحقیق 128
4-3-1- بررسی و تبیین فرضیه اول تحقیق 128
4-3-2- بررسی و تبیین فرضیه دوم تحقیق 129
4-4- پیشنهادات 130
منابع 163

 

بررسی تاثیر واکنش عاطفی و محیطی ناشی از تبلیغات بر رفتار خرید مشتریان محصولات لبنی (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شهر شیراز)

چکیده

تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه‌های رفتار مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد. این تلاشها برای سازمان ها، مشتریان و جامعه تأثیرهایی را به همراه دارد. به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه‌ی استراتژی بازاریابی، نوعی هنر است و به همین دلیل تحلیل تأثیرهای بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده، گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می‌آید. به دلیل اهمیت تبلیغات برای همه سازمانها و فروشندگان، این تحقیق بر آن است تا به بررسی تاثیر تبلیغات بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی بپردازد. جامعه آماری این مطالعه عبارت است از کلیه مصرف کنندگان محصولات لبنی شهر شیراز که بصورت محدود در نظر گرفته می‌شود و پس از نمونه‌گیری از طریق جدول مورگان و توزیع پرسشنامه نهایی، نهایتاً 338 پرسشنامه کامل به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول (تاثیر واکنشهای عاطفی بر رفتار خرید) نشان می‌دهد که سطح معنی داری برابر صفر است که کمتر از 0.05 می‌باشد، بنابراین فرض صفر رد شده و فرض مخالف پذیرفته می‌شود و می توان گفت واکنش‌های عاطفی بر رفتار خرید مشتریان تاثیر دارد. نتایج آزمون فرضیه دوم در آزمون ویلکاکسون نیز نشان می‌دهد که با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 0.05 می‌باشد می توان گفت واکنش های محیطی بر رفتار خرید مشتریان تاثیر دارد. در پایان این مطالعه توصیه شده است که نگاه تولیدکنندگان داخلی باید از بازارهای محلی فراتر رفته و بازارهای جهانی را نشانه رود. در بازار رقابتی، عدم توجه به اصول بازاریابی، بسته‌بندی نامناسب و تبلیغات ناکارآمد، درنهایت به محو مجموعه تولیدی خواهد انجامید. با توجه به اینکه تصمیمات مشتریان در رابطه با خرید یا همان رفتار خرید مصرف‌کنندگان می‌تواند موجب شکست یا پیروزی یک سازمان شود، بازاریابان باید تمرکز خود را بر رفتار خرید مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن بگذارند. نکته مهم دیگر در این تحقیق آن است که سه سنجه تحریک حسی، شناخت برند و احساس لذت بیشترین تاثیرگذاری را بر رفتار خرید مشتریان دارند. به طور عمده خریداران لذت جو، درعمل خریدشان، توجه کمتری به تفکر و تامل می‌کنند و بیشتر به صورت احساسی به کالاها جذب می‌شوند و به صورت فوری تمایلاتشان برآورده می‌شود که این مساله نیز باید در تبلیغات شرکتهای فعال در صنعت لبنیات، مورد تاکید قرار گیرد.

فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 3
1-3- سئوالات و فرضیه های تحقیق 5
1-4-مدل مفهومی تحقیق 8
1-5-ضرورت انجام تحقیق 8
1-6-اهداف تحقیق 9
1-7-روش انجام تحقیق 10
1-8-روش و ابزار گردآوری داده 10
1-9-تجزیه و تحلیل دادهها 10
1-10-روایی و پایایی پرسشنامه 10
1-11- قلمرو تحقیق 12
1-12- جامعه آماری و روش نمونه گیری 12
1-13- ساختار تحقیق 13
1-14 واژگان کلیدی: 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 18
2-1- مقدمه 19
2-2- ادبیات تحقیق 20
2-2-1- ادبیات موضوعی 20
2-2-1-1- رفتار خرید مصرف کننده 21
2-2-1-2- فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 24
2-2-1-3- انوع تصمیمات خرید 26
2-2-1-4- دیدگاههای مطالعاتی رفتار مصرف کننده 27
2-2-1-5- عوامل موثر در رفتار مصرفکننده 29
2-2-1-6- الگوهای‌ نظری‌ رفتار مصرف‌کننده‌ 30
2-2-1-6-1- فرآیند تصمیم‌ قبل‌ از خرید 34
2-2-1-6-2- فرآیند تصمیم‌ در حال‌ خرید 35
2-2-1-6-3- فرآیند بعد از خرید 36
2-2-1-6-4- فرآیند تصمیم‌ برای‌ آینده‌ 36
2-2-1-7- تاثیر احساسات و هیجان در رفتار مصرف کننده 37
2-2-1-7-1- هیجان و تئوری های آن 38
2-2-1-7-2- روانشناسی هیجان 40
2-2-1-7-3- انگیزش و هیجان 43
2-2-1-7-4- عاطفه مثبت و منفی 44
2-2-1-7-5- سلسله مراتب هیجانات مصرف کننده 45
2-2-1-7-6- رویکردهایی برای بررسی هیجانات 46
2-2-1-7-7- تأثیر هیجانات بر روی رفتار مصرف کننده 48
2-2-1-8- تبلیغات 50
2-2-1-8-1- تعریف تبلیغات 52
2-2-1-8-2- انواع تبلیغات 55
2-2-1-8-3- تبلیغات و رفتار مصرف کننده 60
2-2-1-8-4- تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثربخشی تبلیغات 63
2-3- پیشینه تحقیق 71
2-3-1- پیشینه داخلی 71
2-3-2- پیشینه خارجی 77
2-4- تاریخچه محصولات لبنی 84
2-4-1- تاریخچه محصولات لبنی در جهان 84
2-4-2- تاریخچه محصولات لبنی در ایران 87
2-4-3- محصولات لبنی در شیراز 90
فصل سوم : روش تحقیق 94
3-1- مقدمه 95
3-2- روش تحقیق 96
3-3- متغیرها و فرضیات تحقیق 99
3-4- جامعه آماری 100
3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری 101
3-6- ابزار گردآوری دادهها 101
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 104
3-7-1- روایی تحقیق 104
3-7-2- پایایی تحقیق 105
3-7-3- روش محاسبه آلفای کرونباخ 107
3-7-4- تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده 107
3-7-4-1-آزمون t استیودنت 108
3-7-4-2- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 109
3-7-4-3- آزمون ویلکاکسون 110
3-7-4-4- آزمون فریدمن 110

فصل چهارم: یافته های تحقیق 111
4-1 مقدمه : 112
4-2- آمار توصیفی 112
4-3- آمار استنباطی: 117
4-3- 1- فرضیه اول: 117
4-3- 2- فرضیه دوم: 118
4-3- 3- فرضیه سوم: 119
4-3- 4- فرضیه چهارم: 120
4-3- 5-فرضیه پنجم: 121
4-3- 6-فرضیه ششم: 122
4-3- 7- فرضیه هفتم: 123
4-3- 8-فرضیه هشتم: 124
فصل پنجم : جمع بندی , نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 127
5-1- مقدمه 128
5-2- ساختار تحقیق 129
5-3- خلاصه نتایج تحقیق 130
5-4- پیشنهادات 135
5-5 محدودیتهای تحقیق 138

 

شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کنندگان محصولات لبنی تهران با استفاده از مدل آکر

چکیده

برندها وجه تمایز کالاها هستند، از این رو شناسایی عوامل موثر در ایجاد ارزش برند و سنجش این ارزش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی و تبیین عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند در محصولات لبنی با تاکید بر مدل آکر پرداخته شود. به این منظور نمونه ای به حجم 381 نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی تهران انتخاب و به وسیله پرسشنامه تاثیر متغیرهای هزینه تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیعات پولی، ترفیعات غیرپولی، بسته بندی و گستردگی توزیع بر ابعاد ادراکی ارزش ویژه برند شامل آگاهی برند، تداعی برند و کیفیت درک شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که متغیر آگاهی برند بیشترین نقش تبیین گری را در بین متغیرهای مورد بررسی داشته و نگرش نسبت به تبلیغات بر آگاهی برند و کیفیت درک شده، اثر بسته بندی بر آگاهی برند، اثر هزینه تبلیغات بر تداعی برند، اثر ترفیعات غیرپولی بر تداعی برند و اثر گستردگی توزیع بر تداعی برند تایید نشد.

1-1) مقدمه 2
1-2) بيان مساله 3
1-3) ضرورت و اهميت تحقيق 7
1-4) اهداف تحقيق 8
1-4-1) اهداف اصلي 8
1-4-2) اهداف فرعي 8
1-4-3) اهداف كاربردي 8
1-5) پیشینه و چارچوب نظري تحقيق 8
1-6) فرضیه های تحقيق 13
1-7) تعريف عملياتي متغيرها 13
1-8) قلمرو تحقيق 15
فصل دوم
2-1) مقدمه 17
2-2) مروري بر تحولات تاريخي مفهوم برند 17
2-3) اهميت برند 18
2-1-4) تعاريف برند 20
2-5) اهميت ارزش ويژه برند 21
2-6) تعاريف ارزش ويژه برند 23
2-6-1) ارزش ويژه برند از ديدگاه مالي 26
2-6-2) ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كننده 27
2-7) مزيت هاي ارزش ويژه برند براي شركت 28
2-8) مزيت هاي ارزش ويژه برند براي مصرف كننده 31
2-9) عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند 31
2-9-1) آميخته بازاريابي و ارزش ويژه برند 32
2-9-2) مشاهير و ارزش ويژه برند 33
2-9-3) كشور مبدأ برند و ارزش ويژه برند 34
2-9-4) بازاريابي خاكستري و ارزش ويژه برند 35

2-10) بررسي مدل هاي ارزش ويژه برند مشتري محور (CBBE) 36
2-10-1) مدل ارزش ویژه برند کلر 36
2-10-2) مدل ارزش ويژه برند آكر 39
2-10-2-1) مقایسه تطبيقي مدل ارزش ویژه برندِ کلر و آکر 41
2-10-3) مدل ارزش ويژه برند يو و همكارانش 42
2-10-4) هرم ارزش ويژه برند مشتري محور كلر 43
2-11) مدل قدرت برند 44
2-12) ارزش ویژه برند مبتنی بر دانش 46
2-13) ارزش ویژه برند مبتنی بر نگرش 47
2-14) ارزش ویژه برند مبتنی بر رابطه 51
2-15) وفاداری برند 52
2-15-1) وفاداری نگرشی 53
2-15-2) وفاداری رفتاری 54
2-16) آگاهي برند 55
2-16-1) هرم آگاهي 58
2-17) كيفيت درك شده برند 59
2-18) تداعي برند 61
2-19) هزینه تبلیغات 65
2-20) نگرش نسبت به تبلیغات 66
2-21) ترفیعات پولی 67
2-22) ترفیعات غیر پولی 67
2-23) بسته بندي 68
2-24) گستردگی توزیع 69
2-25)‌ پيشينه تحقيق 70
2-26-1) خانواده و شرکت به عنوان منبع ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده 70
2-26-2) شاخص هاي ارزش ويژه برند 71
2-26-3) ارزيابي تاثير عناصر آميخته بازاريابي منتخب بر ارزش ويژه برند 72
2-26-4) بررسي ارتباط ميان فعاليت هاي بازاريابي و عوامل ايجاد ارزش ويژه برند 73
2-26-5) بررسي عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند گوشي موبايل از ديدگاه مصرف كننده (با استفاده از مدل آكر) 74

2-26-6) تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند 75
2-26-7) تاثيرات مستقيم و غير مستقيم تلاش بازاريابي بر آگاهي برند و تداعي برند 76
2-26-8) بررسي عناصر آميخته بازاريابي منتخب و ارزش ويژه برند 77
فصل سوم
3-1) مقدمه 80
3-2) روش تحقيق 80
3-3) جامعه آماري 80
3-4) نمونه آماری و روش نمونه گیری 81
3-4-1) تعیین حجم نمونه 82
3-5) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات 83
3-6) روايي و پايايي پرسشنامه 85
3-6-1) روايي پرسشنامه 85
3-6-2) پايايي پرسشنامه 86
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 88
3-7-1) مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق 89
3-7-2) آزمونهای برازندگی مدل کلی 89
3-8) محدوديت هاي تحقيق 91
فصل چهارم
4-1) مقدمه 92
4-2) تحلیل توصیفی یافته ها 94
4-2-1) بررسي توصیفی مشاهدات 94
4-2-2) بررسي توصیفی متغیرها 97
4-3) تحلیل استنباطی یافته‌ها 98
4-3-1) آزمون نرمال بودن مولفه های الگو 98
4-3-2) اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری 100
4-3-3 ) تفسير و تعبير مدل 105
4-3-4) تحلیل فرضیه‌های تحقیق 107
4-3-5) معادلات ساختاری و شاخص‌های برازش مدل 116

فصل پنجم

5-1) مقدمه 120
5-2) نتيجه گيري 120
5-2-1) نتايج آمار توصيفي 120
5-2-2) نتايج آمار استنباطي 121
5-3) پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق 123
5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 126
منابع 126

 

ارزیابی محیط کسب و کار صنعت پخش کشور با رویکرد بانک جهانی (مطالعه موردی شرکت های پخش محصولات لبنی)

چکیده

طبق ارزیابی های بعمل آمده توسط بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی، فضای کسب و کار ایران فضایی بازدارنده به شمار می رود. در این فضا هزینه های گزافی از محیط به بنگاه ها تحمیل شده و قدرت رقابتی آنها را با افت مواجه می کند. بدیهی است بنگاههای فعال در چنین فضایی نسبت به سایرین با دشواری های بیشتری مواجه هستند. لذا در سراسر جهان، کشورها با انجام ارزیابی های مستمر در صدد شناسایی عوامل اصلی موجود در فضای کسب و کار خود برآمده اند تا بتوانند با بهبود آن، تسهیل گر حضور موثرتر بنگاه های خود در بازارهای منطقه ای و جهانی باشند. بر این مبنا طرح تحقیق حاضر با اهداف عمده ذیل شکل گرفت:- تعیین وضعیت فضای کسب و کار صنعت پخش لبنی کشور بر اساس مدل بانک جهانی و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی درخصوص نحوه ارزیابی وضعیت فضای کسب و کار کشور و ایجاد شرایط بمنظور بهبود این وضعیت با هدف تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی به سرمایه گذاری در صنعت کشور بویژه صنعت پخش محصولات تند مصرف کشور می باشد.در این تحقیق که به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می‌باشد، در ابتدا شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی فضای کسب و کار، تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی در این عرصه، گزارشات سالانه بانک جهانی و سایر موارد مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی در کنار هم استفاده شده است که تمرکز اصلی بر جمع‌آوری بر روی پرسش‌نامه بوده است. بر اساس متغیرها و مولفه‌های مدل سهولت بانک جهانی پرسشنامه طراحی و بین خبرگان، مدیران، کارشناسان صنعت پخش لبنی و صاحب‌نظران محیط کسب و کار توزیع گردید. این پرسشنامه شامل 41 سوال می‌باشد که در قالب 38 سوال بسته با طیف لیکرتی از بسیار کم (1) تا بسیار زیاد (7) و سه سوال باز مطرح شده است.برای تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.

فصل اول: ( کلیات تحقیق ) 4
۱-۱- مقدمه 5
۱-۲- بیان مساله 7
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
۱-۴- اهداف تحقیق 11
۱-۵- سوالهای تحقیق 12
۱-۶- فرضیه های تحقیق 12
۱-۷ – ابزارها و روشهای گردآوری اطلاعات 13
۱-۸ – جامعه آماری 13
۱-۹ – نمونه آماری 15
۱-۱۰ – قلمروموضوعی 15
۱-۱۱ – قلمرو مکانی 15
۱-۱۲ – قلمرو زمانی 15
۱-۱۳- محدودیت های تحقیق 16
۱-۱۴- تعریف واژگان و مفاهیم 16
فصل دوم:( مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق ) 19
بخش‌اول: فضای کسب و کار و شاخص‌های ارزیابی آن 19
۲-۱ – مقدمه 19
۲-۲ – مبانی نظری 19
۲-۲-۱- تاریخچه فضای کسب و کار 19
۲-۲-۲-تعاریف فضای کسب و کار 20
۲-۲-۳-فاکتورهای تاثیرگذار بر فضای کسب و کار 27
۲-۲-۴-روشهای سنجش محیط کسب و کار 29
۲-۳ – شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار 29
۲ـ۳ـ۱ ـ شاخص ریسک فضای کسب و کار اکونومیست 30
۲-۳-۲ – شاخص فریزر (آزادی اقتصادی در جهان) 32
۲-۳-۳ – شاخص هریتیج (آزادی اقتصادی) 35
۲-۳-۴ – شاخص بانک جهانی، سهولت کسب و کار(EDB) 37
۲-۴- مقایسه شاخصهای جهانی فضای کسب و کار 51
۲-۵-نقدی بر مدل بانک جهانی: 54
بخش دوم: صنعت پخش 61
۲-۶- آشنایی با صنعت پخش لبنیات ایران 61
۲-۶-۱- تاریخچه صنعت لبنیات 63
۲-۶-۲- سابقه پخش در ایران 66
۲-۶-۳- وضعیت بازار لبنیات ایران 67
۲-۶-۴- وضعیت تولید و توزیع لبنیات در بازار ایران 71
۲-۶-۵- اهمیت کیفیت در صنایع لبنی 71
۲-۶-۶- کیفیت در صنایع لبنی و قوانین موجود در ایران 73
۲-۶-۷- سرمایه‌گذاری درتولید و پخش محصولات لبنی 74
۲-۶-۹- تنظیم بازار لبنیات در ایران 77
۲ـ۷ـ مروری بر وضعیت لبنیات در جهان 82
۲-۷-۱سیاست‌های حمایتی سایر کشورها 82
۲ـ۷ـ۲ـ صادرات و واردات محصولات لبنی 85
بخش سوم: پیشینه‌ی تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 90
۲-۸- جمعبندی و نتیجه گیری 100
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 101
3-1- نوع تحقیق 101
3-2- مراحل اجرای تحقیق 101
3-3- روش جمع آوری اطلاعات 102
3-4- جامعه آماری 103
3-5- نمونه آماری 104
3-6- روش نمونه گیری 104
3-7- روایی پرسشنامه 105
3-8- پایایی پرسشنامه 105
3-9- روش تجزیه و تحلیل دادهها 105
4-9- مدل بانک جهانی 106
4-1-آمار توصیفی پاسخدهندگان 107
4-1-1-ترکیب جنسیتی 107
4-1-2-ترکیب سنی 108
4-1-3-ترکیب تحصیلی 108
4-2-نتایج اولیه حاصل از پرسشنامهها 109
4-3-آمار توصیفی نتایج پرسشنامهها 115
4-4-مقایسه میانگین نتایج شاخص ها 116
4-5-تجزیه و تحلیل آمار استنباطی 117
فصل پنجم:خلاصه ، نتایج و پیشنهادات 134
5-3-پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار صنعت پخش لبنی 139
5-4-پیشنهاد برای مطالعات آتی 140
فهرست منابع 141
ضمائم و پیوست ها.۱۴۵

اثر جدایه‌های باکتری‌های پروبیوتیک جدا شده از محصولات لبنی بومی بر کاهش کلسترول محیط کشت

چکیده

تغییر شیوه زندگی بشر، کاهش فعالیت های فیزیکی، تصنعی شدن وضعیت تغذیه و به طور کلی قرار گرفتن در زندگی ماشینی، که همه حکایت از کم رنگ شدن شیوه های سنتی زندگی دارند، انسان را در معرض تهدید بالقوه زندگی مدرن امروزی قرار داده است امروزه بشر به این موضوع پی برده که باید سنت کم رنگ شده استفاده از عوامل درمانی طبیعی را دوباره احیا کند و با دخل و تصرف و بهینه کردن آن در حفظ و بقای خود کوشش نماید در حال حاضر تمایل بسیار زیادی به مصرف مواد غذایی عملگر، یعنی غذاهای دارای ارزش دارویی و تغذیه ای ویژه، علاوه بر خواص تغذیه‌ای پایه، به وجود آمده است در این میان مواد غذایی حاوی پروبیوتیک‌ها از این نمونه‌ها هستند از خصوصیات عملکردی پروبیوتیک‌ها می توان به تعدیل سیستم ایمنی، کاهش کلسترول سرمی، کاهش عفونت‌های گوارشی، کاهش میزان اسهال‌های مزمن مسافرتی و هم‌چنین کاهش میزان سرطان اشاره نمودگونه‌های متفاوتی از باکتری‌های اسید لاکتیک(Lactic Acid Bacteria (LAB)) به عنوان پروبیوتیک معرفی شده اند اما بیشترین گونه‌های معرفی شده مربوط به لاکتوباسیل‌ها(Lactobacillus ) می باشند از آنجا که ظرفیت‌های پروبیوتیکی وابسته به سوش می باشند، انتخاب روش‌های قابل اطمینان برای شناسایی لاکتوباسیل‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است جنس‌ها از نظر فنوتیپی ناهمگن هستند و شناسایی سوش‌های لاکتوباسیل بسیار وابسته به خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی استبرای آن که یک باکتری به عنوان پروبیوتیک معرفی شود، باید چند فاکتور متفاوت ، از جمله قابلیت کاهش کلسترول مورد ارزیابی قرار داد بررسی‌ها نشان می دهد، افزایش سطح کلسترول سرمی با حمله‌های قلبی ارتباط مستقیم دارد هم چنین پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند برخی از لاکتوباسیل‌ها قادرند سطح کلسترول تام و LDL را کاهش دهند از این رو یکی از فاکتورها برای انتخاب یک باکتری به عنوان پروبیوتیک، توانایی آن در کاهش میزان کلسترول سرمی می باشد از این‌رو در این پژوهش به مطالعه جدایه‌های مقاوم به محیط اسیدی و املاح صفراوی جدا شده از محصولات لبنی شهرکرد پرداختیم و به شناسایی بیوشیمیایی و ملکولی و بررسی اثر آنها بر کاهش کلسترول محیط پرداختیم به این منظور 15 جدایه با بیشترین مقاومت به محیط اسیدی و املاح صفراوی انتخاب شد و آزمایشات بیوشیمیایی و ملکولی برای شناسایی دقیق‌تر این باکتری‌ها انجام پذیرفت با توجه به نتایج تست‌های بیوشیمیایی و مولکولی باکتری‌های جنس لاکتوباسیلوس متعلق به گونه‌های فرمنتوم و برویس می‌باشند نتایج سنجش اثر کاهندگی جدایه‌های لاکتوباسیلوس با روش بیوشیمیایی سنجش کلسترول تام نشان داد که میزان کاهش کلسترول محیط در بین جدایه مورد مطالعه بین 54/4-90% متغیر می‌باشد

فصل اول- مقدمه7

فصل دوم- معرفی
1-1 پروبیوتیک چیست؟10
1-2 تاریخچه پروبیوتیک12
1-3 نقش پروبیوتیک‌ها در حفظ سلامتی13
1-3-1 تولید مواد ضد میکروبی13
1-3-1-1 تولید پروکسید هیدروژن13
1-3-1-2 تولید باکتریوسین14
1-3-1-3 تولید و ترشح متابولیت‌های آلی غیر باکتریوسینی14
1-3-2 رقابت بر سر اشغال گیرنده‌های سلولی میزبان14
1-3-3 رقابت با میکروب‌های پاتوژن بر سر مواد غذایی موجود14
1-3-4 توانایی تغییر گیرنده‌های ویژه پاتوژن‌ها که در سطح سلول‌های میزبان وجود دارند15
1-3-5 کاهش pH محیط15
1-3-6 کمک به جذب مواد غذایی15
1-3-7 ساخت ویتامین‌ها15
1-3-8 خاصیت ضد سرطانی15
1-3-9 تحمل لاکتوز16
1-3-10 حساسیت به بیش از 2 آنتی بیوتیک16
1-3-11 کاهش کلسترول خون16
1-4 مکانیسم عمل پروبیوتیک‌ها17
1-5 میکروارگانسیم‌های پروبیوتیک17
1-5-1 جنس بیفیدوباکتریوم19
1-5-2 جنس لاکتوباسیلوس19
1-5-3 سایر میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک20
1-3 معرفی لاکتوباسیلوس‌ها20
1-6-1 خصوصیات کلی لاکتوباسیلوس‌ها20
1-6-2 موفولوژی سلولی21
1-6-3 کلنی و شرایط کشت21
1-6-4 نیازهای تغذیه‌ای وشرایط رشد22
1-6-5 لاکتوباسیلوس‌ها در دستگاه گوارش23
1-6-5-1 ممانعت از رشد فلور بیماری‌زا از طریق تولید برخی آننی‌بیوتیک‌ها23
1-6-5-2 تولید ارگانیک اسید‌ها23
1-6-5-3 کاهش pH و اکسیداسیون24
1-6-5-4 رقابت آنتاگونیسمی24
1-6-5-5 تجزیه صفرا24
1-6-6 لاکتوباسیلوس در پنیر و شیر24
1-6-7 لاکتوباسیلوس در ماست و شیر تخمیر شده25
1-7 کلسترول26
1-7-1 خطر افزایش کلسترول26
1-7-2 عوامل کاهنده کلسترول26
1-7-3 نقش لاکتوباسیل‌ها در کاهش کلسترول26
1-7-4 مکانیسم اثر بر کاهش کلسترول27
1-7-4-1 تجزیه آنزیمی اسید صفرا به وسیله هیدرولازهای صفراوی حاصل از پروبیوتیک‌ها27
1-7-4-2 توانایی اتصال لاکتوباسیل‌ها به کلسترول در روده28
1-7-4-3 حذف کلسترول به وسیله پروبیوتیک‌ها از طریق اتصال به غشای سلولی در طی رشد28
1-7-4-4 تبدیل کلسترول به کوپروستانول توسط لاکتوباسیل‌ها29
1-8 اهداف این پژوهش30
فصل سوم- مواد و روش‌ها31
2-1 باکتری‌های استاندارد31
2-2 مواد شیمیایی32
2-3 مواد لازم جهت انجام تست PCR32
2-3-1 آغازگرها32
2-3-2 آنزیم‌ها33
2-3-3 نشان‌گر‌ها33
2-3-4 محلول‌ها33
2-3-4-1بافر TAE 10×33
2-3-4-2 EDTA 5/0 مولار33
2-3-5 محیط‌های کشت34
2-3-5-1 MRS34
2-3-5-2 محیط کشت جهت آزمون تخمیر کربوهیدرات34
2-4 دستگاه‌های مورد نیاز34
2-5 وسایل مورد نیاز35
2-6 جمع آوری نمونه35
2-7 غنی سازی نمونه‌ها36
2-8 مورفولوژی36
2-9 رنگ آمیزی گرم36
2-10 مشاهده آرایش باکتری‌ها در زیر میکروسکوپ36
2-11 واکنش کاتالاز36
2-12 بررسی رشد در درجه حرارت‌های مختلف36
2-13 بررسی تولید گاز از گلوکز37
2-14 بررسی تخمیر کربوهیدرات‌ها37
2-15 بررسی هیدرولیز آرژنین37
2-16 بررسی میزان کاهش کلسترول محیط37
2-16-1 تهیه نیم مک فارلند از محیط کشت باکتریایی37
2-16-2 تهیه محیط کشت کلسترول37
2-16-3 تهیه محیط کشت کلسترول استاندارد37
2-16-4 تلقیح باکتری به محیط38
2-16-5 خشک کردن محیط کشت38
2-16-6 سنجش میزان کلسترول موجود در محیط38
2-16-7 تعیین میزان کلسترول جذب شده توسط باکتری39
2-17 شناسایی مولکولی باکتری‌های انتخاب شده با تعیین توالی 16S Rdna39
2-17-1 استخراج ژن از باکتری به وسیله روش Freez thow39
2-17-2 رقیق سازی پرایمرها39
2-17-3 آماده سازی محلول واکنش زنجیره‌ای پلیمراز40
2-17-4 محلول لازم جهت الکتروفورز افقی بر روی ژل آگارز41
2-17-4-1 بافر تریس استات EDTA(TAE)41
2-17-4-2 روش کار الکتروفورز41
2-17-4-3 تجزیه و تحلیل محصول PCR41
فصل چهارم- نتایج42
3-1 شناسایی بیوشیمیایی باکتری‌های متحمل اسید و صفرا42
3-1-1 بررسی مورفولوژی42
3-1-2 مشاهده نتایج حاصل از رنگ امیزی گرم و تست کاتالاز43
3-1-3 نتایج حاصل از سایر آزمون‌های بیوشیمیایی43
3-2 سنجش میزان کلسترول محیط کشت47
3-3 شناسایی مولکولی باکتری‌های لاکتوباسیل48
3-4 نتایج توالی یابی50
3-4-1 توالی‌های بدست آمده از جدایه‌ها53
فصل پنجم- بحث55
فصل ششم- منابع62

شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سطح فروش محصولات لبنی در نمایندگی‌های شرکت کاله در شهر کرمان از طریق تبلیغات تلویزیونی

چکیده

شرکت کاله به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌های تولید و توزیع محصولات لبنی در کشور مطرح است و هر ساله محصولات متنوعی تولید و حتی به خارج از کشور صادر می‌کند لذا بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سطح فروش محصولات لبنی این شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است هدف ما در تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سطح فروش محصولات لبنی در نمایندگی‌های شرکت کاله در شهر کرمان از طریق تبلیغات تلویزیونی است به این منظور 170نفر از میان مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، مدیران و کارشناسان بازاریابی محصولات لبنی شرکت کاله در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهرکرمان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل کردند نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد تبلیغات تلویزیونی از طریق معرفی محصولات، ایجاد مشوق‌ها، نمایش کیفیت، ایجاد تنوع در محصولات و معرفی تجربیات دیگران می‌تواند موجب افزایش سطح فروش محصولات لبنی شود و بین تأثیرگذاری هریک از این مولفه‌های تبلیغات تلویزیونی و ارتقاء فروش محصولات لبنی شرکت کاله در شهر کرمان همبستگی معناداری وجود دارد پیشنهاد شده است برای افزایش فروش محصولات کاله در شهر کرمان از هر یک از این شیوه‌های تبلیغاتی استفاده شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
1-1بیان مساله 4
1-2 اهمیت موضوع 6
1-3 هدفهای تحقیق 8
1-3-1 هدف اصلی 8
1-3-2 اهداف فرعی 8
1-4 چارچوب نظری 9
1-5 فرضیه‏های تحقیق 9
1-5-1 فرضیه اصلی 10
1-5-2 فرضیات فرعی 10
1-6 مدل مفهومی تحقیق 10
1-6-1 مدل آزمون فرضیه 10
1-7 روش پژوهش 11
1-8 جامعه آماری 11
1-9 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه 11
1-10 روش گردآوری اطلاعات 12
1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
فصل دوم: پیشینه تحقیقات
مقدمه 17
2-1 مبانی نظری 17
2-1-1مدل‌های ارزیابی اثربخشی 19
2-1-2 اصول استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی 21
2-1-3 استراتژی ارتباطات مشتری در بخش فروشگاها 26
2-1-4 روشهای برقراری ارتباط با مشتریان 28
2-1-5 تبلیغات 29
2-1-6 تأثیر تبلیغات بر جامعه 30
2-1-7 تبلیغات تلویزیونی 32
2-1-8 تبلیغات در ادامه شکوفایی 33
2-1-9 ساختار بازار 37
2-1-10 تأثیر برند برجذب مشتری 37
2-1-11 صنایع لبنی 38
2-1-12 شرکت کاله 39
2-2 پیشینه تحقیق 41
2-3 چارچوب نظری 44
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 58
3-1 روش پژوهش 58
3-2 جامعه آماری 58
3-3 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه 59
3-4 روش گردآوری اطلاعات 59
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه 60
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 61
3-7 پایایی ابزار تحقیق 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 60
4-1- نتایج آمارتوصیفی 60
4-1-2 آزمون فرضیات 70
4-1-3 محاسبه شاخص KMO 73
4-1-5 تحلیل واریانس 74
فصل پنجم: نتیجهگیری
مقدمه 91
5-1 نتایج تحلیل آمار توصیفی 91
5-2- نتایج آمار استنباطی 94
5-4 ارائه پیشنهادات 96
منابع 103
ضمائم 98
پرسشنامه 99

 

بررسی رابطه بین استراتژی سطح کسب وکار و استراتژی بازاریابی سطح محصول در صنایع لبنی(مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده محصولات لبنی در استانهای غربی)

چکیده

برای موثر و کارآمد عمل کردن در محیط کسب و کار پویای امروز، شرکت ها نیاز دارند تا خودشان را با استراتژی ها، توانایی‌ها، قابلیت‌ها و همچنین محیط داخل و خارج همسو سازند. این کارا عمل کردن نیازمند شناخت وضعیت بازار و توانمندی های شرکت ها است. پژوهش حاضر به تبیین روابط میان متغیرهایی نظیر: استراتژی های بازاریابی سطح کسب و کار و سطح محصول می پردازد و با توجه به اینکه عوامل موثر در بین متغیرهای مذکور را در سطح شرکتها بررسی بررسی می‌کند، یک پژوهش کاربردی بشمار می‌رود.همچنین این پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران بازاریابی و فروش شرکت های لبنی موجود در غرب کشور می‌باشند. از آنجا که این پژوهش بصورت کمی به بررسی رابطه بین متغیرها می‌پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه می‌باشد. با توجه به داده های گردآوری شده از 120 نمونه آماری، می‌توان گفت که، استراتژی‌های سطح کسب و کار و استراتژی‌های بازاریابی سطح محصول در صنعت لبنیات به جز استراتژی جایگاه‌یابی با هم ارتباط متقابل دارند و هر سطحی نقش حمایتی برای سطح بالاتر دارد تا در نهایت به اهداف و فلسفه وجودی مطرح شده در استراتژی شرکت جامه عمل پوشانده شود. کلید واژه‌ها:همسویی استراتژی، استراتژی‌های بازارایابی، استراتژی سطح کسب و کار، استراتژی سطح محصول، صنعت لبنیات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسأله 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 4
اهداف پژوهش 10
5. فرضیه ها ی پژوهش 10
6. کاربردهای متصور از تحقیق 11
7. روش انجام تحقیق 11
2-7. روش تجزیه و تحلیل دادهها 11
8. قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 12
9. جامعه آماری و روش نمونهگیری: 12
10. تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان: 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2. مقدمه 16
1-2. راهبرد و راهبرد بازاریابی 17
1-1-2. فرایندهای تدوین راهبرد 18
1-1-1-2.فرایندهای تدوین راهبرد بازاریابی 23
2-2. مفهوم همسویی استراتژیک 27
1-2-2.شکل های مختلف همسویی: 30
2-2-2. رویکردهای همسویی 31
3-2-2.دسته بندی تعابیر مختلف از همسویی 32
3-2. استراتژیهای کسب وکار 44
1- 3-2.دسته بندی استراتژی های کسب و کار مختلف 45
4-2. استراتژیهای بازاریابی سطح محصول: 84
2-4-2. استراتژی جایگاه یابی مجدد محصول 85
3-4-2. استراتژی اشتراکی محصولات (اصطکاکی) 86
4-4-2. استراتژی حوزههای بازاریابی( تنوع ): 87
5-4-2. استراتژی طراحی محصول 88
6-4-2. استراتژی حذف محصول 89
7-4-2. استراتژی محصولات جدید: 90
8-4-2. استراتژی ادغام محصولات: 91
9 -4-2. استراتژی بازاریابی ارزش: 92
5-2. پیشینه پژوهش: 93
6-2. مدل مفهومی پژوهش 98
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3. مقدمه 100
1-3.روش تحقیق 100
2-3.جامعه آماری 101
1-2-3. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 101
3-3. ابزار اندازه گیری 102
1-3-3. پرسشنامه استراتژی کسب و کار 102
2-3-3. پرسشنامه استراتژی سطح محصول 104
4-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4. مقدمه 108
1-4. توصیف ویژگی های فردی و حرفهای پاسخگویان 108
2-4. توصیف متغیرهای تحقیق 113
1-2-4 استراتژیهای کسب و کار 113
2-2-4 توصیف متغیرهای تحقیق 116
3-4. آزمون فرضیههای تحقیق (آمار استنباطی) 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5. مقدمه 141
1-5. خلاصهی نتایج تحقیق 142
2-5. بحث و بررسی 142
3-5. پیشنهادها 149
4-5. پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 150
5-5. محدودیتهای تحقیق 151
فهرست منابع و مآخذ 151
مقاله: 155
پایان نامه: 157
سایت: 157

استفاده از QFD فازی جهت بهبود محصولات لبنی شرکت صنایع شیر ایران پگاه با اتکا بر راهکارهای مدیریت دانش

چکیده

امروزه، جهانی شدن، نوآوری‌های تکنولوژیکی و شدت رقابت سازمان ها را مجبور می کنند تا هدایت کسب و کار خود را به شیوه دیگر تغییر دهند. دانش یک منبع بسیار گرانبها برای تمامی سازمان های کسب و کار و شرکت هایی شده است که به طور معمول به دنبال کسب و ذخیره گسترده ای از اطلاعات به عنوان قدرتی برای موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش هستند. لذا سازمان‌ها باید بتوانند با بکارگیری شیوه-ای موثر، انتظارات ذهنی، مشتریان را شناخته و سعی در افزایش وفاداری مشتریان فعلی و جذب مشتریان بالقوه نماید. در این پژوهش به منظور شناسایی هرچه بهتر نیازهای مشتریان در مورد محصول “ماست” شرکت صنایع شیر ایران از تکنیک توسعه عملکرد کیفیت استفاده شده است. الزامات فنی و کیفی مورد نیاز برای اعمال این خواسته‌ها در محصول شناسایی و سپس راهکارهای مدیریت دانش جهت بهبود محصول مورد بررسی ارائه شده است. در گام آخر نیازهای مشتریان، الزامات فنی و کیفی و راهکارهای مدیریت دانش توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رویکرد فازی انجام شد که نتایج تحلیل‌ها نشان داد که تاکید بر کسب دانش آشکار از طریق مطالعه مستمر نتایج تحقیقات علمی جهت شناسایی دستاوردهای جدید در صنایع لبنی و غذایی و آشنایی با استانداردهای جدید از نظر ضرورت اجرا در اولویت اول و راهکار تاکید بر کسب دانش از مشتریان به عنوان منبع بیرونی از طریق تشویق مشتریان به مشارکت در خلق ایده و شناسایی نقاط بهبود در محصول ماست از نظر ضرورت اجرا در اولویت آخر سازمان قرار گرفته است.

عنوان مطلب شماره صفحه
فصل اول کلیات
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5-سوال¬های تحقیق 5
1-6- روش تحقیق 6 1-6-1-جامعه آماری 6 1-6-2-نمونه آماری 6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
1-8- قلمرو تحقیق 7
1-8-1-قلمرو موضوعی 7
1-8-2- قلمرو زمانی 7
1-8-3-قلمرو مکانی 7
1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق 7
1-9-1- تعریف مفهومی 7
1-9-2- تعریف عملیاتی 8
1-10- ساختار پایان¬نامه 9
فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- توسعه محصول جدید و نوآورانه 12
2-2-1-مدل¬های توسعه محصول جدید 15
2-2-2-محصول جدید و نوآورانه 18
2-2-2-1- ابعاد و ویژگی¬های محصول جدید 19
2-3- راهکارهای مدیریت دانش 20
2-3-1- مفهوم دانش 20
2-3-2- مدیریت دانش 22
2-3-2-1- اصول مدیریت دانش 23
2-3-3- فرآیند مدیریت دانش 25
2-3-3-1-فرآیند کسب، خلق و تولید دانش 26
2-3-3-2-فرآیند سازماندهی، نگهداری و انبار 26
2-3-3-3- فرآیند انتقال، اشتراک و توزیع 27
2-3-3-4- فرآیند استفاده، کاربرد و بهره¬برداری دانش 28
2-3-3-5- فرآیند ارزیابی و بازخور 29
2-4- توسعه عملکرد کیفیت 30
2-4-1- تعریف کیفیت 30
2-4-2- تعریف توسعه عملکرد کیفیت 31
2-4-3- تاریخچه پیدایش و کاربرد توسعه عملکرد کیفیت در صنایع 34
2-4-3-1- گسترش توسعه عملکرد کیفیت در ژاپن 34
2-4-3-2- گسترش توسعه عملکرد کیفیت در آمریکا 36
2-4-4- منافع و دستاوردهای توسعه عملکرد کیفیت برای سازمان 37
2-4-5- توسعه عملکرد کیفیت و ابزارهای مورد استفاده 39
2-4-5-1- نمودار وابستگی 39
2-4-5-2- نمودار درختی 40
2-4-5-3- نمودار ماتریس 41
2-4-5-4- ماتریس اولویت¬بندی 41
2-4-5-5- مدل کانو 42
2-4-6- رویکردهای مختلف توسعه عملکرد کیفیت 44
2-4-6-1- رویکرد سی ماتریسی 44
2-4-6-2- رویکرد بلیتز 45
2-4-6-3- رویکرد هجده ماتریسی 45
2-4-6-4- رویکرد چهار ماتریسی 45
2-4-7- خانه کیفیت و نحوه تکمیل آن 46
2-4-7-1- تعیین خواسته ها و نیازمندی هایی مشتری (شناسایی “چه چیزها” ) 47
2-4-7-2- تعیین اولویت و وزن دهی خواسته¬های مشتریان 48
2-4-7-3- تعیین تعاریف الزامات فنی و کیفی (شناخت”چگونگی ها” ) 49
2-4-7-4- تهیه ماتریس روابط بین “چه چیزها” و “چگونگی ها” 49
2-4-7-5- تعیین اولویت¬های کلی الزامات فنی و کیفی و سایر معیارها 49
2-4-8- مقایسه مدل های مختلف توسعه عملکرد کیفیت 50
2-4-9- مزایای توسعه عملکرد کیفیت 51
2-4-10- معایب توسعه عملکرد کیفیت 51
2-4-11- مشکلات پیاده سازی توسعه عملکرد کیفیت و راهکارهایی برای حل آن¬ها 53
2-5- منطق فازی 55
2-5-1- تاریخچه منطق فازی 55
2-5-2- منطق فازی چیست؟ 57
2-5-3- کاربرد منطق فازی 57
2-6- توسعه عملکرد کیفیت فازی 58
2-7-مروری بر تحقیقات گذشته 59
2-7-1- مطالعات داخلی 60
2-7-2- مطالعات خارجی 61
2-8- جمع بندی 64
فصل سوم روش تحقیق
3-1- مقدمه 67
3-2 -روش تحقیق 67
3-2-1- نوع تحقیق 67
3-2-2- جامعه آماری 67
3-2-3- نمونه آماری 67
3-3- تیم توسعه عملکرد کیفی 68
3-4- نحوه جمع آوری اطلاعات 68
3-5- الگوریتم تحقیق 69
3-6-وزن¬دهی گزینه¬ها بر اساس روش تحلیل گسترش یافته چانگ 69
3-7- روش بررسی سازگاری گوگوس بوچر 73
3-8-جمع¬بندی 75
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1- مقدمه 78
4-2-گام اول) شناسایی انتظارات مشتریان از محصول مورد بررسی 78
4-3- گام دوم) شناسایی الزامات لازم جهت پیاده¬سازی انتظارات مشتریان در محصول مورد بررسی 80
4-4- گام سوم) تشکیل ماتریس QFD / خانه کیفیت 84
4-5-گام چهارم) تعریف راه¬کارهای مدیریت دانش 86
4-5- گام پنجم) تشکیل درخت سلسله مراتبی 86
4-6-گام ششم) اولویت¬بندی انتظارات مشتریان 88
4-7- گام هفتم) اولویت¬بندی الزامات فنی و کیفی 92
4-8- گام هشتم) اولویت¬بندی راهکارهای مدیریت دانش 101
4-9- جمع¬بندی 103
فصل پنجم بحث، نتیجه¬گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه 105
5-2- مروری بردستاوردهای تحقیق 105
5-3- تشریح راهکارهای مدیریت دانش 108
5-3-1- تاکید بر کسب دانش آشکار از طریق مطالعه مستمر نتایج تحقیقات علمی جهت
شناسایی دستاوردهای جدید در صنایع لبنی و غذایی و آشنایی با استانداردهای جدید 108
5-3-2- تاکید بر کسب دانش از مشتریان به عنوان منبع بیرونی از طریق تشویق مشتریان
به مشارکت در خلق ایده و شناسایی نقاط بهبود در محصول 109
5-3-3- افزایش منابع دانشی درونی سازمانی از طریق فرهنگ¬سازی جهت تسهیم اطلاعات،
شناسایی دقیق تخصص افراد کلیدی در سازمان به منظور تشکیل تیم¬های دانش محور 109
5-3-4- تاکید بر اقدامات مدیریتی جهت حمایت از جریان¬های دانشی در سازمان،
برنامه¬ریزی استراتژیک مدیریت دانش به عنوان بخشی از استراتژی¬های اصلی کسب و کار 110
5-4-مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه 111
5-5- محدودیت¬های تحقیق 111
5-6-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 111
5-7-جمع¬بندی 112
فهرست منابع
منابع فارسی 114
منابع انگلیسی 116
پیوست¬ها
1) معرفی شرکت صنایع شیر ایران پگاه 119
2) پرسشنامه سنجش اهمیت ندای مشتریان 121
3) پرسشنامه سنجش اهمیت الزامات فنی و کیفی 123
4) پرسشنامه سنجش اهمیت راهکارهای مدیریت دانش 129
5) خروجی تحلیل سلسله مراتبی مربوط به راهکارهای مدیریت دانش 143

 

ارزیابی تبلیغات مواد غذایی با روش تحلیل محتوایی: بررسی موردی تبلیغات محصولات لبنی بینالود

چکیده

در این متن سعی شده تا به موضوعی پرداختـه شود که به گونه‌ای در بین زمینه‌های مطالعاتی در کشور کم بهره مانده است، یعنی بررسی تحلیل محتوایی تبلیغات برای انجام این مهم لازم بود تا به پردازش تبلیغات واحدی به عنوان منبع، رجوع کرده و بررسی‌ها در این باره انجام شود؛ که از این حیث به بررسی تبلیغات واحد تولیدی لبنیات بینالود پرداخته شد تا مطالعه شود، این واحد تولیدی چه اندازه در تبلیغات خود به اهدافی مانند جذب و اعتماد‌سازی و در کل ترغیب مخاطب، که در دنیای امروزی از اهداف اصلی تبلیغات بشمار می‌رود، موفق بوده است؟ و با استفاده از چه ابزاری این مهم در طول مدت‌ها انجام پذیرفته؟ و در ادامه این مطالب با استفاده از روش تحلیل محتوا پیام‌های درون متن برخی تبلیغات این واحد که به طور نمونه انتخاب شده بودند (به دلیل ازدیاد و پراکندگی)، مورد مطالعه قرارگرفتدر همین راستا به دلیل روشن شدن برخی ابهامات در رابطه با تبلیغات و کیفیت محصولات واحد تولیدی موردنظر، پرسش‌هایی (در قالب دو پرسش‌نامه) از نمونه‌ی آماری منتخب، انجام پذیرفت این نمونه‌ی آماری که متشکل از100 نفر از مردم شهرستان نیشابور (حدود 024/0 درصد از جمعیت این شهرستان)، با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده بودند اما در مهم‌ترین بخش این متن که بر اساس تحلیل محتوای پیام‌های تبلیغاتی استفاده شده بر 20 برچسب، انجام پذیرفته، به بیان و تحلیل محتوای عناصر نوشتاری، دیداری و هم‌چنین معناهای ضمنی نهفته در متن‌ها پرداخته می‌شود، که این بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر تلاش فرستنده‌ی پیام در برقراری ارتباط اقناع‌گر با گیرنده‌ی پیام، نمایش افتخارات، نمایش حس طراوت و نشاط، به گونه‌ای استفاده‌ی افراطی از این عناصر، متن دچار ازدحام و شلوغی شده است

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 موضوع تحقیق 3
1-3 ضرورت انجام تحقیق 3
1-4 اهداف طرح مسئله 4
1-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی 4
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 روش تحلیل محتوا به صورت کاربردی 7
2-2 ابزار ارتباط 12
2-2-1 نقش رسانه‌ها 17
2-3 تبلیغات 22
2-4 ابزار تبلیغات 34
2-4-1 نشانه‌های تصویری 35
الف) نقطه، خط، سطح و حجم 38
ب)رنگ 39
2-5 پیام 41
2-5-1 همگرایی پیام 43
2-6 فرستنده‌ی پیام 46
2-7 مخاطب پیام 47
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق 51
3-1-1 روش تحلیل محتوا 51
3-2 ابزار گردآوری داده‌ها 53
3-3 قلمرو زمانی و مکانی 54
3-4 جامعه‌ی آماری 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 آرم‌ها 57
4-2 عناصر نوشتاری 58
4-2-1 فراوانی جمله‌ها و واژه‌ها 59
4-2-2 محتوای پیام‌های نوشتاری 63
4-3 عناصر تصویری 67
4-3-1 فراوانی رنگ‌ها 68
4-3-2 فراوانی خط، سطح و حجم 73
4-3-3 علائم و تصاویر 76
الف) علائم سنتی و فرهنگی 76
ب) معنای ضمنی خوشمزگی (متن تصویری) 77
ج) معنای ضمنی نشاط (متن تصویری) 78
د) فراوانی خطوط فرضی 80
ه) نشانه‌های دیگر 81
4-4 جمع بندی 85
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
5-1 نتیجه‌گیری 88
5-2 پیشنهادها 91
5-2-1 پیشنهادهای کاربردی 91
5-2-2 پیشنهادهای پژوهشی 92
منابع 93
پیوست الف (پرسش‌نامه 1) 96
پیوست ب (پرسش‌نامه 2) 97
چکیده‌ی انگلیسی 98

 

برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تأمین محصولات فاسد شدنی لبنی

چکیده

در صنایع لبنی، همواره تازگی محصولات خریداری شده توسط مشتری از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. از این رو، تولید‌کننده همواره در تلاش است محصولی با کیفیت را در مدت زمان کوتاهی پس از تولید به بازار ارائه نماید. در این تحقیق به مسأله‌ی برنامه‌ریزی تولید و توزیع در یک خط تولید ماست کارخانه‌ی لبنی چند محصولی (با اندازه جام‌های متفاوت) می‌پردازیم که هر خط تولید، طیف متفاوتی از انواع فرآورده‌ی ماست را تولید می‌کند. شکل شماتیک مسأله به صورت سه رده‌ای می‌باشد که در رده‌ی اول کارخانه، رده‌ی بعدی توزیع‌کنندگان و در نهایت خرده فروشان قرار دارند. برنامه‌ریزی تولید با یک بخشی از مسأله‌ی حمل و نقل مرتبط می‌شود که پیچیدگی مسأله با مرکب کردن آن با تحویل بیشتر می‌شود. هدف از این تحقیق ماکزیمم سازی سود می‌باشد تا سود مورد انتظار برای تولیدکننده را افزایش دهد. به عبارتی مدل مسأله، با کاهش هزینه‌های ایجاد شده از قیمت محصول بابت از دست دادن ارزش آن به دلیل به تأخیر انداختن تحویل به مشتری، سعی در افزایش سود تولیدکننده دارد. حل مسأله در ابعاد کوچک با نرم افزار گمز انجام شده است و در ابعاد بزرگتر با الگوریتم ژنتیک بررسی شده است. نتایج نهایی مشخص می‌کند که هر خط تولید چه محصولی را با چه مقدار حجم تولید کند و هر وسیله‌ی حمل و نقل، چه مقدار و چه نوع محصولی را حمل کند تا به هدف مورد نظر که افزایش سود می‌باشد، دست پیدا کنیم.واژگان کلیدی: صنایع لبنی، ماست، تازگی، سود، هزینه، الگوریتم ژنتیک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات پژوهش 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسأله 6
1-3. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین 8
1-3-1. عناصر مدیریت زنجیره تأمین 15
1-3-2. فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین 17
1-3-2-1. مدیریت اطلاعات 19
1-3-2-2.مدیریت لجستیک 20
1-3-2-3. مدیریت روابط 20
1- 4. مزایا و چالش‌های مدیریت زنجیره تأمین 21
1- 5. ضرورت و اهمیت پژوهش 22
1- 6. اهداف پژوهش 22
1- 7. سوال‌های پژوهش 23
1- 8. فرضیات پژوهش 23
1- 9. نوآوری پژوهش 24
1- 10. روش انجام پژوهش 24
1- 11. ساختار کلی پژوهش 26

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 27
2-1.مقدمه 28
2-2.پیشینه مطالعاتی 29
2-2-1. مطالعات داخلی 32
2-2-2.مطالعات خارجی 40
2-3. مبانی نظری 42
2-3-1. زنجیره تأمین 42
2-3-2.مدیریت زنجیره تأمین 45
2-3-3. گام های تصمیم گیری درمدیریت زنجیره تأمین 45
2- 3- 4. خرید مؤثر 46
2- 3-5. ارزیابی عملکرد و کارآیی 48
2- 3-6. فرآیند انتخاب تأمین کننده 50
2- 3-7. کارآیی زنجیره تأمین 51
2-3-8. ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و کاهش تعداد آنها 52

فصل سوم- تعریف و مدلسازی 55
3-1. مقدمه 56
3-2. روش گردآوری اطلاعات 56
3-3. مدلسازی مسأله مرتبط با پژوهش 57
3-3-1. پارامترها 59
3-3-2. متغیرهای تصمیم 60
3-3-3. مدل مسأله 61
3- 4. روش حل مسأله 67

فصل چهارم- یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده‌ها 70
4-1. مقدمه 71
4-2. مدل نهایی مسأله برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع محصولات فاسدشدنی لبنی 73
4-3. حل مدل ارائه شده 80
4-3-1. صورت مسأله 80
4-3-2. خلاصه نتایج و حل بهینه 81
4-3-3. ارائه الگوریتم ژنتیک برای مسأله 98

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 108
5-1. مقدمه 109
5-2. خلاصه پژوهش 110
5-3. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 111
فهرست منابع 112
الف). منابع فارسی 112
ب). منابع لاتین 114

 

بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات لبنی صادراتی ایران در افغانستان (مطالعه موردی شهر هرات)

چکیده

افغانستان بعد از عراق دومین بازار عمده محصولات صادراتی لبنی ایرانی می‌باشد، با توجه به اهمیت موضوع رفتار مصرف‌کننده در رابطه با محصولات صادراتی این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات لبنی صادراتی ایرانی در افغانستان می پردازد. تحقیق حاضر فاکتورهای تأثیر‌گذار بر خرید محصولاتلبنیایرانی را در چهار گروه متغیرهای نگرشی-انگیزشی، اقتصادی، جمعیت شناختی و ویژگی‌های مرتبط با محصولات لبنی (دوره خرید و استفاده از محصولات رقیب) را مورد بررسی قرار داده است.با توجه به هدف تحقیق با استفاده از مصاحبه حضوری، اطلاعات و داده های 167 نفر از اهالی شهر هرات در سال 1394با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج مدل برآورد شده نشان می‌دهد که عوامل نگرشی-انگیزشی و اقتصادی نسبت به فاکتورهای جمعیت شناختی و ویژگی‌های مرتبط با محصولات لبنیتوضیح دهنده‌های بهتری هستند،بطور کلی عامل نگرشی شاخص کیفیت ادراک شدهمصرف‌کننده که در بر گیرنده شش ویژگی (درجه استاندارد، بسته بندی، تنوع، اعتماد، طعم و شهرت) محصولات لبنی ایرانی هست در تمامی محصولات لبنی ایرانی با علامت مثبت معنادار می‌باشد که نشان دهنده موفقیت محصولات لبنی ایرانی در انتقال مفهوم کیفیت به مصرف‌کنندگان است. مقادیر شاخص کیفیت ادراک شدهمصرف‌کننده محصولات لبنی ایرانی از کمترین به بیشترین متعلق به کره، ماست، شیر، دوغ، خامه و پنیر می‌باشد.در حالی که تأثیر حمایت مصرف‌کنندگانازمحصولاتداخلی افغانستان بر روی درجه مصرف محصولات لبنی ایرانی فقط بر روی محصولات کمتر پروسس شده (شیر، ماست و دوغ) به شکل منفی اثر گذار است.با توجه به یافته ها ایجاد شرکت مشاوره صادراتی به منظور رصد بازار در افغانستان، توسعه و اخذ استانداردهای بین المللی، ارتقای کمی و کیفی تبلیغات، بکارگیری از فناوریهای جدید در خصوص بسته بندی، ایجاد و شرکت در نمایشگاه های محصولات لبنی ایرانی در افغانستان،تشکیل کنسرسیوم صادرات محصولات لبنی با تمرکز بر پایش کیفیت محصولات لبنی صادراتی و ایجاد سامانه اطلاعات مدیریت برای کمک به فرایند تصمیم گیری مدیران پیشنهاد می‌شود.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 ضرورت مطالعه 3
1-3 افغانستان 4
1-4 فرضیات 7
1-5 اهداف 7
فصل دوم: بررسی منابع
2-1 مقدمه 9
2-2 پژوهش های داخلی 9
2-3 پژوهش های خارجی 10
2-4 جمع بندی پیشینه مطالعات 16
فصل سوم: مواد و روشها
3-1 مقدمه 18
3-2 معرفی مدل تجربی در این پژوهش 19
3-2-1 معادلات چندگانه ترتیبی 19
3-2-2 مدل پروبیت ترتیبی دو متغیره 20
3-2-3 مدل پروبیت ترتیبی چند متغیره 22
3-3 متغیر وابسته 24
3-4 متغیرهای مستقل 25
3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری 27
3-6 قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش 27
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1 مقدمه 30
4-2 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 30
4-3 ویژگی‌های نمونه مصرف‌کنندگان 31
4-3-1 سن 31
4-3-2 جنسیت 31
4-3-3 وضعیت تأهل 32
4-3-4 سطح تحصیلات 32
4-3-5 تعداد اعضای خانواده 33
4-3-6 دوره خرید 33
4-3-7 خرید محصولات لبنی تولیدی افغانستان 34
4-3-8 خرید محصولات لبنی تولیدی پاکستان 34
4-3-9 قیمت 35
4-3-10 درآمد 36
4-3-11 شاخص کیفیت ادراک شده مصرف‌کننده 36
4-3-12 تبلیغات 39
4-3-13 حمایت از تولیدات داخلی 40
4-3-14 نگرش مصرف‌کنندگان در خصوص روابط تجاری با ایران 40
4-3-15 ویژگی‌های رفتار مصرف‌کنندگان، سطوح مصرف محصولات لبنی ایرانی 41
4-4 برآورد الگوی پروبیت ترتیبی چند معادله ای 42
4-4-1 شیر 43
4-4-2 ماست 46
4-4-3 دوغ 49
4-4-4 پنیر 51
4-4-5 خامه 53
4-4-6 کره 56
فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 نتیجه گیری کلی 59
5-2 پاسخ به فرضیه های پژوهش 61
5-3 پیشنهادهای کاربردی 62
5-3-1 پیشنهادهای منتج از برآورد مدل 62
5-3-2 پیشنهادهای کاربردی جانبی 63
منابع 64
پیوست 68

 

بررسی اثر مولفه‌های بازسازی اعتماد مشتریان بر ابعاد اعتماد به ‌منظور قصد خرید مجدد؛ ( موردمطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی استان‌های تهران، قم و البرز)

چکیده

امروزه اعتماد به ‌عنوان یکی از مباحث اصلی بین مشتریان، شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح است ممکن است اعتماد موجود بنا‌بر دلایل گوناگون آسیب‌دیده و یا از بین برود در صورت بروز آسیب به اعتماد، و عدم اقدام مناسب در راستای بازسازی اعتماد، ممکن است مشتریان قصدی برای خرید مجدد از شرکت نداشته و شرکت‌ها برای همیشه از صحنه‌‌ی رقابت حذف گردند بنابراین بازسازی اعتماد ازدست‌رفته، بر تکرار و قصد مجدد خرید مشتریان، از اهمیت بسیاری برخوردار است در این پژوهش، بازسازی اعتماد از سه مولفه‌ی بازسازی عملکردی، بازسازی احساسی و بازسازی اطلاعاتی تشکیل می‌گردد که تأثیر آن‌ها، بر قصد خرید مجدد با متغیرهای میانجی ابعاد اعتماد (اعتماد مبتنی بر حسن‌نیت، اعتماد مبتنی بر صداقت، اعتماد مبتنی بر خیرخواهی و اعتماد مبتنی بر شایستگی) مورد بررسی قرار گرفت این تحقیق از لحاظ روش تحقیق کاربردی، توصیفی و کمی است تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی است و جامعه آماری این تحقیق مصرف‌کنندگان محصولات لبنی بوده که در 3 استان تهران، البرز و قم و به تعداد 384 نفر نمونه‌گیری و به ‌صورت تصادفی انتخاب شدند سوالات پرسشنامه نیز بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرارگرفته و آلفای کرونباخ کل 0891 به دست آمد جهت تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید پس از تجزیه‌وتحلیل مشخص گردید که مولفه‌های بازسازی اعتماد بر تمام ابعاد اعتماد و همچنین تمام ابعاد اعتماد بر قصد خرید مجدد مشتریان دارای تاثیر مثبت و معناداری هستند

1 فصل یک: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 4
1-4 نوآوری و تفاوت کار پیشنهادی با پژوهش¬های قبلی 5
1-5 اهداف پژوهش 6
1-5-1 هدف اصلی 6
1-5-2 اهداف فرعی 6
1-6 سؤالات پژوهش 6
1-6-1 سؤال اصلی 6
1-6-2 سوالات فرعی 7
1-7 مدل مفهومی پژوهش 8
1-8 فرضیه‌های پژوهش 8
1-8-1 فرضیه اصلی 8
1-8-2 فرضیات فرعی 8
1-9 متغیرهای پژوهش 9
1-9-1 متغیر مستقل 9
1-9-2 متغیر وابسته 9
1-9-3 متغیر میانجی 9
1- 10 قلمرو پژوهش 9
1-10-1 قلمرو موضوعی 9
1-10-2 قلمرو مکانی 10
1-10-3 قلمرو زمانی 10
1-11 تعریف مفهومی واژه‌های پژوهش 10
1-11-1 قصد خرید مجدد 10
1-11-2 اعتماد 10
1-11-3 اعتماد مبتنی بر حسن نیت 10
1-11-4 اعتماد مبتنی بر صداقت 11
1-11-5 اعتماد مبتنی بر شایستگی 11
1-11-6 اعتماد مبتنی بر خیرخواهی 11
1-11-7 بازسازی اعتماد 11
1-11-8 بازسازی عملکردی 11
1-11-9 بازسازی احساسی 11
1-11-10 بازسازی اطلاعاتی 12
1- 12 تعریف عملیاتی واژه‌های پژوهش 12
2 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش 16
2-1 مقدمه 16
2-2 مبانی نظری اعتماد و بازسازی اعتماد 17
2-2-1 اعتماد 17
2-2-2 سیر تاریخی مفهوم اعتماد 19
2-2-2-1 از منظر کلاسیک‌ها 19
2-2-2-2 از منظر معاصرین 20
2-2-3 اعتماد سازمانی و اعتماد بین فردی 21
2-2-3-1 اعتماد سازمانی 21
2-2-3-2 انواع اعتماد سازمانی 22
2-2-3-2-1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی 22
2-2-3-2-2 اعتماد مبتنی بر آگاهی 22
2-2-3-2-3 اعتماد مبتنی بر شناسایی 23
2-2-4 اعتماد بین فردی 24
2-2-5 جنبه¬های شخصی و مدیریتی اعتماد 24
2-2-5-1 جنبه‌های شخصی اعتماد 24
2-2-5-2 وظیفه‌شناسی 25
2-2-5-3 خوشایندی 25
2-2-5-4 ثبات انسانی 25
2-2-5-5 گشودگی تجربیات 25
2-2-5-6 برون‌گرایی 25
2-2-6 جنبه‌های مدیریتی اعتماد 25
2-2-6-1 مدیریت تیمی 26
2-2-6-2 تقسیم اطلاعات 26
2-2-6-3 حمایت کاری 26
2-2-6-4 قابلیت اطمینان 26
2-2-7 دسته‌بندی اعتماد در پژوهش 26
2-2-8 اعتماد مبتنی بر شایستگی 27
2-2-8-1 شایستگی 27
2-2-8-2 شايستگي اعتماد 29
2-2-8-3 طبقه‌بندی شایستگی 29
2-2-8-4 مدل‌های شایستگی 30
2-2-9 اعتماد مبتنی بر حسن نیت 32
2-2-9-1 حسن نیت 32
2-2-10 اعتماد مبتنی بر صداقت 33
2-2-10-1 صداقت 33
2-2-11 اعتماد مبتنی بر خیرخواهی 34
2-2-11-1 خیرخواهی 34
2-2-12 اعتمادسازی 35
2-2-12-1 شیوه‌های اعتمادسازی 36
2-2-13 بازسازی اعتماد 36
2-2-14 بازسازی 37
2-2-15 نظریه بازسازی 38
2-2-16 ابعاد بازسازی اعتماد 38
2-2-16-1 بازسازی عملکردی 39
2-2-16-2 بازسازی احساسی 40
2-2-16-3 بازسازی اطلاعاتی 40
2-2-16-3-1 اطلاعات 41
2-3 مبانی نظری قصد خرید مجدد 42
2-3-1 قصد خرید 42
2-3-2 قصد خرید مجدد 43
2-3-2-1 نیت (قصد) 44
2-3-3 تأثیر شبکه¬های اجتماعی بر تصمیمات خرید 45
2-3-3-1 تأثیرات شبکه¬های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی 46
2-3-3-2 تأثیر شبکه¬های اجتماعی بر زندگی فردی و اجتماعی 46
2-3-3-3 بازاریابی در شبکه¬های اجتماعی 48
2-3-3-4 شبکه اجتماعی 49
2-3-3-5 شبکه‌های مجازی 51
2-3-3-6 جامعه مجازی 52
2-3-3-7 شبکه‌های اجتماعی مجازی 52
2-3-3-8 ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی 54
2-3-3-8-1 امکان به اشتراک‌گذاری محتوا و یادگیری مجازی 54
2-3-3-8-2 سازمان‌دهی 54
2-3-3-8-3 دوستیابی 54
2-3-3-8-4 حلقه‌های مخاطبان 54
2-3-3-8-5 چندرسانه‌ای بودن و ادغام فناوری 55
2-3-3-8-6 گپ 55
2-3-3-8-7 نقد آزادانه 55
2-3-3-8-8 جهانی بودن زبانی 55
2-3-3-8-9 جست‌وجو شدن 55
2-3-3-8-10 اطلاع‌رسانی و خبررسانی 55
2-3-3-8-11 رسانه نسل جوان 55
2-3-3-8-12 شفاف شدن بیش از گذشته 56
2-3-3-8-13 ارتباطات غیررسمی 56
2-3-3-9 تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی 56
2-3-3-9-1 تبلیغات 59
2-3-3-9-2 تبلیغات منفی 60
2-4 پیشینه تحقیق 61
2-4-1 پژوهش‌های داخلی 61
2-4-2 پژوهش‌های خارجی 64
2-5 جمع بندی و مدل مفهومی 69
3 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 71
3-1 مقدمه 71
3-2 روش پژوهش 71
3-3 جامعه آماری پژوهش 71
3-4 روش نمونه¬گیری و برآورد حجم نمونه 72
3-5 انواع روش‌های تحقیق 73
3-5-1 دسته‌بندی تحقیق بر مبنای نتیجه 73
3-5-1-1 تحقیقات بنیادی (نظری یا پایه‌ای) 73
3-5-1-2 تحقیق تبدیلی (کاربردی) 73
3-5-1-3 تحقیق پیاده‌سازی (توسعه‌ای) 73
3-5-2 دسته‌بندی تحقیق بر مبنای هدف 73
3-5-2-1 تحقیق اکتشافی 73
3-5-2-2 تحقیق توصیفی 74
3-5-2-3 تحقیق تبیینی 74
3-5-3 دسته‌بندی تحقیق بر مبنای نوع داده 74
3-5-3-1 تحقیق کیفی 74
3-5-3-2 تحقیق کمی 74
3-5-4 نوع و روش این تحقیق 75
3-6 جمع‌آوری اطلاعات 75
3-6-1 ابزار جمع‌آوری اطلاعات 75
3-6-1-1 انواع ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها 75
3-6-1-1-1 ابزارهای کتابخانه‌ای 75
3-6-1-1-2 ابزارهای میدانی 76
3-6-1-1-3 روش پرسشنامه‌ای 76
3-6-2 مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه 76
3-6-3 ترکیب سوالات پرسشنامه 77
3-6-4 روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق 78
3-7 متغیرهای پژوهش 78
3-7-1 متغیر مستقل 78
3-7-2 متغیر وابسته 78
3-7-3 متغیر واسطه‌ای (میانجی) 79
3-8 اعتبار یابی ابزار تحقیق 79
3-8-1 روایی پرسشنامه 79
3-8-2 پایایی پرسشنامه: 79
3-9 روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش 80
4 فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش 83
4-1 مقدمه 83
4-2 بررسی توصیفی مشاهدات 84
4-2-1 یافته‌های جمعیت‌شناسی 84
4-2-1-1 توزیع جنسیت پاسخ‌دهندگان 84
4-2-1-2 توزیع سنی پاسخ‌دهندگان 85
4-2-1-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 86
4-2-1-4 میزان درآمد پاسخ‌دهندگان 87
4-2-1-5 میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در روز 88
4-2-2 بررسی پیش‌شرط نرمال بودن 89
4-3 آزمون مقایسه میانگین جهت بررسی وضعیت متغیر‌ها 90
4-4 آزمون همبستگی 91
4-5 آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش 92
4-6 تحلیل عاملی تأییدی(CFA) 93
4-6-1 مدل اندازه‌گیری در حالت استاندارد 94
4-6-2 ارزیابی بار عاملی نشانگرها 95
4-6-3 ارزیابی برازش مدل (Model Fit) در مدل اندازه‌گیری 97
4-6-4 انجام اصلاحات در مدل اندازه¬گیری 100
4-6-5 شکل نهایی مدل اندازه‌گیری در حالت استاندارد 104
4-6-6 آزمون معناداری ضرایب رگرسیونی مدل اندازه¬گیری 105
4-6-7 ارزیابی برازش مدل (Model Fit) نهایی مدل اندازه‌گیری 106
4-7 مدل معادلات ساختاری (SEM) 107
4-7-1 ارزیابی برازش مدل (Model Fit) در مدل ساختاری 107
4-7-2 مدل ساختاری در حالت استاندارد 109
4-7-3 آزمون فرضیه‌های تحقیق 109
4-7-4 اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل 116
4-7-5 همبستگی‌های چندگانه مربع 119
4-8 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 119
4-8-1 مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد 120
4-8-2 آزمون فرضیه اصلی 121
4-8-3 اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل در مدل SOC 122
4-8-4 همبستگی‌های چندگانه مربع 124
4-9 جمع‌بندی 125
5 فصل 5: تحلیل یافته ها، بحث و نتیجه¬گیری 127
5-1 مقدمه 127
5-2 نتایج آمار توصیفی 127
5-3 نتایج آمار استنباطی 128
5-4 پيشنهادها 134
5-4-1 پيشنهادهای مبتنی بر یافته¬ها 134
5-4-2 پيشنهادها براي تحقيقات آتی 138
5-5 محدودیت¬های تحقیق 138
منابع 139
پیوست¬ها 151
پرسشنامه 151
خروجی¬های نرم افزار 154
…Abstract 179

انتخاب پیمانکار برای برون سپاری(مورد مطالعه : پیمانکاران محصولات پودری شرکت لبنی کاله آمل)

چکیده

تصمیم انتخاب پیمانکار یکی از مسائل کلیدی ست که توسط مدیران خرید و عملیات برای کمک به حفظ جایگاه رقابتی سازمان صورت می گیرد. مقوله ی برون‌سپاری نیز به این فشار رقابتی افزوده‌است تا جایی که انتخاب پیمانکاران به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پیمانکاران برای برون سپاری محصولات پودری شرکت لبنی کاله است. با استفاده از مدل مهرگان و همکاران، مدل و معیارهای پژوهش مشخص شد، سپس با بومی سازی این معیار ها توسط 9 نفر از خبرگان شاغل در شرکت کاله معیار های مرتبط و مهم با انتخاب پیمانکار برای برون سپاری در این شرکت شناسایی شد و با استفاده از روش DANP وزن هر یک از معیار ها مشخص شد و در نهایت با روش FVIKOR پیمانکاران محصولات پودری رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش، خبرگان سهم بازار را مهم ترین معیار در انتخاب پیمانکار انتخاب کردند و شرکت زرین شاد بهترین پیمانکار برای برون سپاری محصولات پودری است. در نتیجه مدیران واحد برون سپاری شرکت کاله باید با در نظر گرفتن معیار های مهم و بهترین روش برای انتخاب، اقدام به انتخاب مناسب ترین پیمانکار کنند.

فصل یک- کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت موضوع 3
1-3- بیان مسئله 4
1-4- مدل 6
1-5- اهداف پژوهش 8
1-6- سوالات پژوهش 8
1-7-حدود پژوهش 8
1-7-1- قلمرو موضوعی 8
1-7-2- قلمرو مکانی 8
1-7-3- قلمرو زمانی 9
1-8- تعریف مفهومی واژگان کلیدی پژوهش 9
1-9-تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش 11
فصل دو- ادبیات پژوهش 14
2-1-بخش اول؛ مبانی نظری تحقیق 15
2-1-1-مقدمه 15
2-1-2-زنجیره تأمین 16
2-1-3-مزایای زنجیره تأمین 16
2-1-4-مدیریت زنجیره تأمین 17
2-1-5- تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 18
2-1-6- اهداف مدیریت زنجیره تأمین 19
2-1-7- اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین 19
2-1-8-رویکردهای زنجیره تأمین 20
2-1-9-برون سپاری چیست؟ 21
2-1-10-اهداف سازمان ها از برون سپاری 22
2-1-11-عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری 23
2-1-12-معیارهای انتخاب تأمین کنندگان 25
2-1-13-سابقه برون سپاری 29
2-1-14-تجربه هایی از برون سپاری 29
2-1-15-انواع برون سپاری 30
2-1-16-برون سپاری راهبردی 31
2-1-17-مزایای برون سپاری 32
2-1-18-مشکلات برون سپاری 33
2-1-19-چه فعالیت هایی را می توان برون سپاری کرد؟ 34
2-1-20-مراحل برون سپاری 35
2-1-21-مدیریت برون سپاری 35
2-1-22-روند برون سپاری 36
2-1-23-مراحل تکنیک DANP 38
2-1-24-مراحل تکنیک ویکور فازی 43
2-2-بخش دوم- پیشینه پژوهش 47
2-2-1-مقدمه 47
2-2-2-سابقه تحقیقات مشابه 47
2-2-2-1-پژوهش های بین المللی 47
2-2-2-2-پژوهش های داخلی 49
فصل سه- روش‌شناسی پژوهش 58
3-1- مقدمه 59
3-2- نوع پژوهش 60
3-3- مدل پژوهش 60
3-4- جامعه خبرگی 60
3-5- روش جمع آوری داده ها 60
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها 61
3-7-روایی و پایایی 61
3-8-معرفی نرم افزار 62
3-9-گام های اجرایی پژوهش 62
فصل چهار- تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش 64
4-1- مقدمه 65
4-2- اطلاعات جمعیت شناخنی خبرگان 65
4-3- متناسب سازی متغیرهای مدل پژوهش 66
4-4- تکنیک DANP 68
4-5-رتبه بندی پیمانکاران 84
4-5-1-فرآیند تکنیک ویکور فازی 85
فصل پنج- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات 88
5-1- مقدمه 89
5-2-نتایج تحقیق 89
5-3- بحث 93
5-4- پیشنهادات کاربردی 95
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 97
پیوست‌ها 98
پیوست شماره 1: پرسشنامه‌ی بومی‌سازی 98
پیوست شماره 2: پرسشنامه‌ی DANP 105
پیوست شماره 3: پرسشنامه‌ی ویکور فازی 111
منابع و مآخذ 116

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی محصولات لبنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.