حراج!

بسته تحقیقاتی طراحی هتل

تومان58,000

این بسته شامل 14 پایان نامه در زمینه طراحی هتل می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

تحلیل نقوش صنایع دستی ترکمن در طراحی داخلی هتل جهانگردی گرگان

چکیده

نقوش به‌کار رفته در صنایع دستی اقوام ترکمن به عنوان نمادی از فرهنگ ترکمن، بیانگر ارزش‌ها و باورهای این قوم می‌باشدبنابراین جستجوی مفهوم اصالت مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی و حفظ آن در بکارگیری نقوش از اهمیت خاصی برخوردار است نقوشی که تنوع و تعدد آن در صنایع‌دستی ترکمن این امکان را به ما می‌دهد که بر هر زمینه‌ای نقش ببندد و به آن اصالت ببخشدبنابراین از جمله راه‌های معرفی این نقوش به مردم جامعه که منجر به حفظ و اشاعه آن‌ها می‌شوند کاربردی کردن این نقش‌مایه‌هاست از این رو میتوان در طراحی‌داخلی از این نقوش اصیل جهت حفظ ارزش‌های بومی و فرهنگ منطقه‌ای استفاده نمود بنای انتخابی برای این پروژه هتل جهانگردی گرگان است که سبب آشنایی بیشتر توریست با گذشته‌های فرهنگی و قومی این منطقه می‌شود گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی-کتابخانه‌ای صورت گرفته و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها کیفی است در این پژوهش ابتدا نقوش بکاررفته در صنایع دستی ترکمن شناسایی و با تحلیل و ارزیابی آن نقوش مشترک استخراج می‌شوند سپس چگونگی معاصرسازی نقوش جهت بکارگیری صحیح نقوش در لابی و در نهایت طراحی فضای لابی هتل با رویکرد قومی انجام گرفت

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ بیان مساله ۴

۱-۲ اهداف پژوهش ۴

۱-۳ سوالات کلیدی پژوهش ۴

۱-۴ روش پژوهش ۵

۱-۵ پیشینه پژوهش ۵

فصل دوم: شناخت اقوام ترکمن

۲-۱ پیشینه تاریخی ترکمن ۹

۲-۲باورها و اعتقادات ترکمن ۱۰

۲-۲-۱ قبل از اسلام ۱۰

۲-۲-۱-۱ توتم‌گرایی ۱۰

۲-۱-۲-۲ شمن‌گرایی ۱۱

۲-۲-۱-۳ بعد از اسلام ۱۲

۲-۳ طوایف بزرگ ترکمن ۱۳

۲-۳-۱ طایفه یموت ۱۳
۲-۳-۲ طایفه گوکلان ۱۳

۲-۳-۳ طایفه تکه ۱۴

۲-۴ معرفی و شناخت صنایع دستی ترکمن ۱۴

۲-۴-۱ دستبافته‌های اقوام ترکمن ۱۵

۲-۴-۱-۱ گروه چتمه ۱۵

۲-۴-۱-۲ گروه قاقمه(گلیم) ۱۷

۲-۴-۲ گروه باسمه(نمد) ۱۸

۲-۴-۳ گروه کشته(سوزندوزی) ۱۸

۲-۴-۴ زیورآلات ترکمن ۱۹

۲-۴-۴-۱ زیورآلات سر و پیشانی ۲۰

۲-۴-۴-۲ زیورآلات مربوط به پوشاک ۲۲

۲-۴-۴-۳ زیورآلات به صورت جدا و مستقل ۲۴

فصل سوم: نقوش صنایع دستی اقوام ترکمن

۳-۱ فرآیند پژوهش ۲۸

۳-۱-۱ گردآوری نمونه‌ها ۲۸

۳-۱-۲ تفکیک و جداسازی نقشمایه‌ها ۲۹

۳-۱-۳ شناسایی نقوش مشترک ۲۹

۳-۱-۴ تجزیه و تحلیل نقوش ۲۹

۳-۲ شناسایی نقوش بکاررفته در صنایع دستی اقوام ترکمن ۲۹

۳-۲-۱ تشریح نقوش قالی ترکمن ۳۰

۳-۲-۲ نقوش حیوانی ۳۱

۳-۲-۲-۲ نقوش گیاهی ۳۷

۳-۲-۳ تشریح نقوش آسمالیق ترکمن ۳۹

۳-۲-۳-۱ نقوش حیوانی ۴۰

۳-۲-۳-۲ نقوش گیاهی ۴۱

۳-۲-۳-۳ نقوش انتزاعی ۴۱

۳-۲-۴ تشریح نقوش نمدترکمن ۴۳

۳-۲-۴-۱ نقش شاخ قوچی ۴۴

۳-۲-۴-۲ نقش پستانک یا ازمیگ ۴۴

۳-۲-۴-۳ نقش دودکش(تونیک) ۴۵

۳-۲-۴-۴ نقش آلاچیق ۴۵

۳-۲-۴-۵ نقش گردونه(چرخ ارابه) ۴۵

۳-۲-۴-۶ نقش دم عقرب زرد(ساری ایچیان) ۴۶

۳-۲-۴-۷ نقش گل یقه ۴۶

۳-۲-۴-۸ نقش ماهی ۴۶

۳-۲-۴-۹ نقش ازالاجا ۴۷

۳-۳ تشریح نقوش سوزندوزی نرکمن ۴۸

۳-۳-۱-۱ نقوش حیوانی ۴۸

۳-۳-۱-۲ نقوش برگرفته از طبیعت ۵۰

۳-۳-۱-۳ عقاید و باورها ۵۲

۳-۳-۱-۴ ابزار و ادوات جنگی ۵۳

۳-۳-۲ تشریح نقوش بکاررفته در زیورآلات ترکمن ۵۶

۳-۳-۲-۱ نقوش حیوانی ۵۶

۳-۳-۲-۲ نقوش گیاهی ۵۹

۳-۴ بررسی خاستگاه و ریشه‌های برخی از پرکاربردترین نقوش ترکمن ۶۱

۳-۴-۱ عوامل مشترک و تاثیرگذار در شکل‌گیری نقوش ۶۲

۳-۴-۱-۱ اقلیم و آب و هوا ۶۲

۳-۴-۱-۲ مذهب و اعتقادات دینی ۶۲

۳-۴-۱-۳ روایات و اسطورهها ۶۳

۳-۴-۲ سیر تحول در نقوش صنایع دستی ترکمن ۶۳

۳-۵ تجزیه و تحلیل نقوش ۶۴

۳-۵-۱ تجزیه و تحلیل نقوش قالی ترکمن ۶۴

۳-۵-۲ تجزیه و تحلیل نقوش سوزندوزی ترکمن ۶۶

۳-۵-۳ تجزیه و تحلیل فرم زیورآلات ترکمن ۶۸ ۳-

۶ بررسی رنگ در صنایع دستی ترکمن ۷۱

۳-۶-۱ بررسی رنگ در فرش ترکمن ۷۱

۳-۶-۲ بررسی رنگ در نمدهای ترکمن ۷۲

۳-۶-۳ بررسی رنگ در سوزندوزی ترکمن ۷۲

۳-۶-۴ بررسی رنگ در زیورآلات ترکمن ۷۳

فصل چهارم: معاصرسازی نقوش

۴-۱ ضرورت معاصرسازی ۷۵

۴-۲ چگونگی معاصرسازی نقوش ۷۶ ۴-

۲-۱ مبانی طراحی سنتی(تزئینی ترکمن) ۷۶

۴-۲-۱-۱ تجریدگرایی ۷۶

۴-۲-۱-۲ ساختار هندسی نقوش ۷۶

۴-۲-۱-۳ وحدت در عین کثرت ۷۷

۴-۲-۱-۴ ریتم و تکرار ۷۷

۴-۲-۱-۵ تقسیم متناسب سطوح ۷۸

۴-۲-۱-۶ حس نظم ۷۹

۴-۲-۱-۷ تقارن ۷۹

۴-۲-۲ مبانی طراحی (نقوش تزئینی) مدرن ۸۰

۴-۲-۲-۱ سادگی و نبود ظرافت ۸۰

۴-۲-۲-۲ انتزاعی بودن نقوش ۸۰

۴-۲-۲-۳ استفاده از فرمهای هندسی ۸۰

۴-۲-۲-۴ توجه به فضای منفی طرح ۸۰

۴-۲-۲-۵ بی قرینگی ۸۰

۴-۳ طراحی الگو معاصر بر اساس نقوش ترکمن جهت استفاده در هتل ۸۱

۴-۴ شناخت بستر طراحی ۹۴

۴-۴-۱ معرفی و شناخت هتل جهانگردی گرگان ۹۴

۴-۴-۱-۱ موقیعت سایت ۹۴

۴-۴-۱-۲ وضع موجود ۹۵

۴-۴-۲ معرفی نمونه‌های موردی ۹۸

۴-۴-۲-۱ نمونه‌های داخلی ۹۸

۴-۴-۲-۲ نمونه‌های خارجی ۱۰۰

فصل پنجم: طراحی و ساخت

۵-۱ طراحی ۱۰۶

۵-۱-۱ عوامل موثر طراحی بر کیفیت فضا با رویکرد قومی ۱۰۶

۵-۱-۲ کاربرد الگوهای طراحی شده در فضا ۱۰۶

۵-۱-۳ طرح نهایی لابی هتل ۱۰۸

۵-۲ بخش عملی ۱۱۲

۵-۲-۱ محصول اول ۱۱۳

۵-۲-۲ محصول دوم ۱۱۶

۵-۲-۳محصول سوم ۱۱۹

۵-۲-۴ محصول چهارم ۱۲۲

۵-۲-۵محصول پنجم ۱۲۴

۵-۲-۶محصول ششم ۱۲۶

۵-۲-۷محصول هفتم ۱۲۹

۶ نتیجه گیری ۱۳۲

۷ فهرست منابع ۱۳۵

۸ پیوست ۱۴۱

طراحی هتل سه ستاره با رویکرد میان افزا در بافت با ارزش تاریخی بازار

چکیده

هدف در این نوشتار استخراج اصول و معیارهای معماری میان افزا و همچنین مطالعه و استخراجشاخص های معماری میان افزا در زمینه محله بازار و به کارگیری نتایج مطالعه در طراحیمیباشد. با توجه به ارزشهای توریستی بافت بازار و همچنین وجود بناهای با ارزش تاریخی پیرامونآن و ورود گردشگران و توریست های داخلی و خارجی به بافت بازار، نیاز بر آن دیده شد تامجموعه ای برای اسکان و اقامت این افراد در نظر گرفته شود، سپس با توجه به موقعیت قرارگیری این مجموعه و اهمیت و تاثیر ماندگاری که در ذهن مخاطبان و خاطره ی تصویری ایشاناز محل رجوع کننده وجود دارد، لزوم توجه و معرفی معماری زمینه از اهمیت خاص برخورداراست و در نهایت پس از بررسی معماری زمینه و همچنین اصول معماری میان افزا به این نتیجهکه در فرض مساله ما وجود داشت دست یافتیم، که اگر راهکارهای معماری میان افزا در فرایندطراحی یک بنا مدنظر قرار گیرند می تواند با خلق فضاهای درخور به بهبود بافت تاریخی هم ازبعد عملکردی و هم از بعد کالبدی موثر واقع شوند

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و بیان مسأله 1
11 بیان مسأله 2
21 ادبیات تحقیق 4
31 ضرورت و اهمیت تحقیق 5
41 اهداف تحقیق 7
51 سوالات و فرضیه های تحقیق 7
61 الگوی مفهومی تحقیق )بیان متغیرها و نوع رابطه آنها( 7
71 نوع تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی آن 8
81 روش تحقیق )جامعه آماری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها( 9
91 مشکلات و محدودیت های احتمالی تحقیق 9
111 امکانات، تجهیزات و هزینه های تحقیق 11
121 تعریف واژه های کلیدی ) نظری عملیاتی( 11

فصل دوم : مبانی طراحی میانافزا در بافت تاریخی 11
12 تعاریف 13
112 توسعه میان افزا 13
122 Urban infill 16
222 Infill construction 16
322 Infill lot 16
32 مزایا و موانع میانافزا 18
42 پیش زمینه های نظری میانافزا 19
142 شهرسازی نوین 19
242 رشد هوشمند شهری 21
342 منشورهای حفاظتی 21
52 امکان سنجی راهبردهای میان افزا 23
152 زمینه ی کالبدی 23
252 آرای نظریه پردازان درباره ی زمینه کالبدی 24
352 زمینهی اجتماعی – فرهنگی 28
72 بایدها و نبایدهای ساخت و ساز در بستر تاریخی 36
172 مصالح 37
272 مبانی ارزش گذاری بافت و محوطه تاریخی 37
82 اصول استخراجی طراحی میانافزا 41
182 اصول طراحی میان افزا در بافت تاریخی 41
382 روش های مداخله توسط معماری میان افزا در بافت تاریخی 42
1382 سازمان فضایی و سلسله مراتب دسترسی 42
2382 منظر بافت تاریخی )خط آسمان، تراکم و ارتفاع( 43
3382 مالکیت )خط ساختمان( 43
4382 پیوستگی یا گسستگی کالبدی با بناهای مجاور 44
92 میانافزا در ایران 47
112 هتل 49
1112 قدمت هتل 49
3112 سیر تحول هتل در جهان 53
4112 هتل های امروزی 56
112 تعریف هتل 58
122 درجه بندی هتل ها 59
132 جمع بندی 61

فصل سوم : بررسی و تحلیل تجارب داخلی و خارجی 11
13 مقدمه 62
23 تجارب خارجی 63
123 نمونه موردی خارجی kruisheren hotel 63
223 نمونه موردی : سالن تربیت بدنی گردشگاه تالار شهر 68
323 نمونه موردی : موزه لوور کبیر 74
423 نمونه موردی: مرکز فرهنگیهنری ژرژپمپیدو پاریس 78
33 تجارب داخلی 81
133 زندان قصر 81
233 عمارت مسعودیه 85
332 کارخانه ریسندگی کرمان )کتابخانه ملی کرمان( 95
43 نتیجه گیری 99

فصل چهارم : معرفی و بررسی سایت طراحی 111
14 موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر، منطقه، ناحیه 111
24 پیشینه محدوده محله ارگ و عودلاجان 113
124 سیر تحول شکل گیری بافت 113
34 معرفی بازار و جایگاه آن 112
134 بازار در روستای تهران 112
234 بازار پس از پایتخت شدن تهران 114
334 اهمیت و نفوذ بازار و بازاریان 115
44 اقلیم 117
144 اشنایی با اقلیم گرم و خشک )فلات مرکزی( 117
244 موارد قابل توجه در اقلیم منطقه 123

فصل پنجم : طراحی 131
25 نقش مدارک در برنامه دهی 132
125 سلسله مراتب تصمیمات 133
35 بیانیه ها و اهداف طراحی هتل 135
45 بررسی الگوی کالبدی بافت 146
منابع 141
منابع فارسی 148
منابع لاتین 151
پیوست ها 153
پیوست الف: نقشه ها 154
پیوست ب : تصاویر سه بعدی 158
ABSRTACT 161

طراحی هتل در اصفهان با تاکید بر رابطه وفاداری گردشگر و ارزشهای فرهنگی تاریخی این شهر

چکیده

بیان مسئله : پژوهش پیش رو در راستای طراحی هتلی در اصفهان، درابتدای امر قصد دارد به کشفِ چیستیِ «حس مکانِ» اصفهان به عنوان یک پدیدار بپردازد در جهت پاسخ به این چیستی به جای آن که مستقیماً به سراغ این پدیده برود به سراغ نحوه ای «مُعَیَّن» از پدیداری اصفهان می رود تا بدین نحو حس مکان که همان ارزش های انسانیِ نهفته در مکانی است نمایان و بیان شود هدف: هدف از این بررسی، «کشف» و «بیانِ» ارزش های فرهنگی و تاریخیِ سازنده حس مکان که در معماری دوره ای خاص(صفویه) از این شهر مجال بروز یافته است؛ همچنین حفظ و «تقویت» آن به عنوان رسالت معمار و معماری در قالب طراحی هتل در این شهر می باشد روش‌شناسی پژوهش: برای این منظور به مطالعه چگونگی «تجربه زیسته» گردشگران خارجی سفر کرده به این شهر می پردازد و از طریق مصاحبه با آن ها در صدد پدیداری این شهر توسط بیان اثرپذیری مخاطبانی با جغرافیایی متفاوت که در واقع در جستجوی هدفمند مکان ها در حال سفر و گردشگری هستند می باشد از این رو در واقع با رویکردی کیفی و به روش پدیدارشناسانه به سراغ اصفهان رفته تا این مکان را به واسطه چگونگی احساس و تجربه شدنش پدیدار کند گردشگر در تجربه زیسته خود از شدتی از احساس و رفتار (وفاداری نگرشی) بهره می برد که میزانِ احساس و رفتارِ پس از سفر یعنی «وفاداری ارادی و عملی گردشگر» را تحت تاثیر خود قرار می دهد پس از مصاحبه و جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها به روش هرمنوتیکی، «تفسیرِ معنایی» شد یافته‌ها: آنچه به دست آمد رابطه ای معنادار میان وفاداریِ نگرشی و عملیِ گردشگر با ارزش های فرهنگی و تاریخی این شهر بود که در قالب مدلی مفهومی ساختاردهی شد براساس این مدل هدایت مصاحبه ها و سوالات و تحلیل داده ها ساماندهی شدند و سعی شد در بخش طراحی هتل در نظر گرفته شوند نتیجه‌گیری: براساس یافته های پژوهش، مکانیسم ارتباط انسان و محیط در قالب تجربه انسان امروزی و با پیشینه جغرافیایی متفاوت به گونه ای بود که تجربه زیسته گردشگران به دو بخش ارتباطات رفتاری و احساسی تقسیم می شد ناگزیراً شناخت این دو بخش به صورت «فهم از طریق تجربه» و «تجربه از طریق فهم» امکان پذیر بود در این راستا تجربه ها با منشاء ادراکات روحانی، اجتماعی، جسمی و روانی صورت می گیرد که نتیجاً این شهر حاوی عواملی است که تجربه پذیری و فهم شهر را حتی با گذشت تاریخی آن عوامل، امروزه همچنان امکان پذیر می کند؛ که بایستی در حفظ و تقویت آن ها به عنوان عواملی زنده در طراحی های معماری کوشید

فهرست نوشتار

فصل1: کلیات پژوهش۱

۱-۱مقدمه۱

۱-۲بیان مسئله۲

۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق۴

۱-۴اهداف و سوالات تحقیق۵

۱-۳-۱اهداف۵

۱-۳-۲سوالات۵

۱-۵قلمرو تحقیق۶

۱-۶کلیات روش تحقیق۶

۱-۶-۱نوع تحقیق۶

۱-۶-۲دلیل بکارگیری روش تحقیق۷

۱-۶-۲-۱روش پدیدارشناسی۷

۱-۶-۲-۲استراتژی تحقیق۸

۱-۶-۳جامعه و حجم نمونه (مشارکت کنندگان)۸

۱-۶-۳-۱جامعۀ پژوهش ۹

۱-۶-۳-۲حجم نمونه (حجم مشارکت کنندگان)۹

۱-۶-۴روش جمع آوری داده ها۹

۱-۶-۴-۱مصاحبه۹

۱-۶-۵روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰

۱-۶-۵-۱پدیدارشناسی تفسیری۱۱

۱-۶-۵-۲رهیافت هرمنوتیکی در پدیدارشناسی (فرآیند تفسیر)۱۲

۱-۶-۵-۲-۱هرمنوتیک معنایی۱۴

۱-۶-۵-۳طبقه بندی داده ها(تفسیر)۱۴

۱-۶-۶روایی و پایایی۱۵

۱-۶-۶-۱روایی و پایایی مصاحبه۱۶

۱-۷محدودیت های پژوهش و پیشنهادات آتی۱۷

۱-۷-۱محدودیت ها۱۷

۱-۷-۱پیشنهادات۱۷

۱-۸تعریف واژگان کلیدی۱۷

۱-۸-۱تعاریف مفهومی۱۷

۱-۸-۲تعاریف عملیاتی۱۸

۱-۹جمع بندی۱۹

۱-۱۰نگاهی به فصل های آتی۲۰

فصل2: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۲۵

۲-۱مقدمه۲۵

۲-۲بیان وضع اندیشه ها و مبانی فلسفی پژوهش۲۷

۲-۲-۱هستی و آگاهی۲۷

۲-۲-۱-۱رابطۀ آگاهی و تجربه۲۷

۲-۲-۱-۱-۱ربطۀ علم پیشین وپسین با تجربه۲۸

۲-۲-۱-۱-۲تجربه یا ادراک۳۰

۲-۲-۱-۱-۳معرفت حسی۳۲

۲-۲-۱-۱-۴تجربه زیسته۳۴

۲-۲-۱-۲رابطۀ آگاهی و ادراک۳۴

۲-۲-۱-۲-۱ادراک والا۳۵

۲-۲-۱-۲-۲فضای ادرای فضایی مشترک و یا منفرد؟۳۵

۲-۲-۱-۲-۳یادگیری یا یادآوری؟۳۷

۲-۲-۱-۲-۴”فضای وجودی” هویتی و یا ماهیتی؟۳۸

۲-۲-۲هستی و مکان۳۹

۲-۲-۲-۱پدیدارشناسی مکان۴۱

۲-۲-۲-۲پدیدارشناسی و هرمنوتیک۴۱

۲-۲-۲-۳نظریۀ آگاهی تاریخی۴۳

۲-۲-۲-۴رابطۀ منطق هگل و پدیدارشناسی۴۳

۲-۲-۳اثر هنری در ساحت هستی۴۴

۲-۲-۳-۱مکان۴۵

۲-۲-۳-۲پدیده مکان۴۶

۲-۲-۳-۳حس مکان۴۷

۲-۲-۳-۴هویت و هویت مکان(هویت و تجربه)۴۹

۲-۲-۳-۵تجربه مکان بواسطۀ درون بودن و یا بیرون بودن؟ ۵۲

۲-۲-۳-۶بسط مکان۵۳

۲-۲-۳-۷فرهنگ انبوه۵۳

۲-۲-۳-۸جهانی شدن از منظر آنتونی گیدنز۵۴

۲-۲-۳-۹کشف مکان و یا مکان بخشیدن؟۵۶

۲-۳ مرور ادبیات نظری در زمینه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش۵۶

۲-۳-۱پیشینه پژوهش۵۶

۲-۳-۲مخاطب متغیر وابسته (وفاداری گردشگر)۶۰

۲-۳-۲-۱گردشگری۶۰

۲-۳-۲-۱-۱گردشگری از منظر پدیدارشناسی۶۱

۲-۳-۲-۱-۳معماری و گردشگری۶۲

۲-۳-۲-۲احساس تعلق به مقصد گردشگری۶۴

۲-۳-۲-۲-۱احساس تعلق۶۴

۲-۳-۲-۲-۲بعد اجتماعی حس تعلق به مکان۶۶

۲-۳-۲-۲-۳بعد احساسی (ادراک و شناخت) تعلق به مکان۶۷

۲-۳-۲-۲-۴تعلق کالبدی به مکان۶۷

۲-۳-۲-۲-۵احساس تعلق، رفع دوری و جهت گیری۶۸

۲-۳-۲-۳رضایت گردشگر۶۹

۲-۳-۲-۳-۱رابطۀ رضایت گردشگر و وفاداری گردشگر۷۱

۲-۳-۴وفاداری گردشگر۷۲

۲-۳-۲-۴-۱رابطۀ وفاداری گردشگر و احساس تعلق گردشگر۷۴

۲-۳-۳مکان متغیر مستقل (ارزشهای فرهنگی-تاریخی اصفهان)۷۵

۲-۳-۳-۱اصفهان۷۵

۲-۳-۳-۲صفویه۷۶

۲-۳-۳-۲-۱هویت سیاسی فرهنگی خاص۷۷

۲-۳-۳-۲-۲اصالت وجود و سلسله مراتب وجودی(سنگ بنای مفاهیم آرامانشهر)۷۸

۲-۳-۳-۲-۳معماری و یا معماری شهری؟۷۹

۲-۳-۳-۲-۴نمود کالبدی مفاهیم(از مفهوم تا کالبد)۸۱

۲-۳-۳-۲-۵اصول طراحی شهری(از کالبد تا مفهوم)۸۴

۲-۳-۳-۲-۶اصول مربوط به زبان طراحی شهری۸۵

۲-۳-۳-۲-۷ایرانیان پیشرو در اندیشه های زیست محیطی۸۷

۲-۳-۴ نتیجه گیری وطبقه بندی مفروضات(رابطه بین ارزش ها و وفاداری گردشگر)۸۸

فصل3: برنامه فیزیکی و استانداردهای هتل سه ستاره۹۱

۳-۱ مقدمه۹۱

۳-۲ هتل در طول تاریخ۹۱

۳-۳ هتل های معاصر۹۲

۳-۴ تاریخچه پذیرایی و هتل داری در ایران۹۳

۳-۴-۱ پیدایش هتل در ایران۹۳

۳-۴-۲ تاریخچه واحدهای اقامتی، پذیرایی در ایران۹۴

۳-۴-۳ گراندهتل۹۵

۳-۴-۴ هتل های امروزی۹۶

۳-۴-۵ هتل در ایران معاصر۹۷

۳-۵ انواع هتل۹۸

۳-۵-۱ حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل ها۹۸

۳-۵-۲ حداقل شرایط لازم برای استانداردهای هتل ۳ ستاره۹۹

۳-۶ ضوابط عمومی در همه سطوح از درجه۹۱

۳-۷ ضوابط عمومی در همه سطوح از درجه۱۰۸

فصل4: بررسی و تحلیل نمونه های هتل۱۰۹

۴-۱ مقدمه۱۰۹

۴-۲نمونه های داخلی۱۰۹

۴-۲-۱هتل عباسی اصفهان۱۱۰

۴-۲-۲ هتل داریوش کیش۱۱۲

۴-۲-۳ اقامتگاه بوم گردی شهداد۱۱۳

۴-۳نمونه های خارجی۱۱۴

۴-۳-۱ هتل شرایتون میرار ال گونا۱۱۴

۴-۳-۲ هتل امپریال توکیو ژاپن۱۱۴

۴-۴ نتیجه گیری(تحلیل)۱۱۸

فصل5: شناخت بستر و تحلیل سایت طراحی۱۱۹

۵-۱ مقدمه۱۱۹

۵-۲ اقلیم استان اصفهان۱۲۰

۵-۳ تاثیرات عوامل اقلیمی بر معماری و شهرسازی۱۲۶

۵-۴ آنالیزمنطقه طراحی۱۲۸

۵-۵ موقعیت سایت۱۳۲

۵-۶ جمع بندی۱۳۴

فصل۶: ارائه چگونگی روند طراحی۱۳۵
۶-۱ مقدمه۱۳۵

۶-۲نتیجه گیری در مورد سوالات تحقیق۱۳۶

۶-۳ نحوه تاثیر مطالعات بر طرح تا رسیدن به طرح مایه ۱۳۸

۶-۴ایده های اولیه۱۳۹

۶-۵ روند طراحی در ارائه گزینه ها۱۴۱

۶-۶ ارزیابی و گزینه برتر۱۴۲

۶-۷ پیشرفت گزینه برتر و جزییات۱۴۴

۶-۸ برنامه فیزیکی طرح۱۴۶

۶-۹ ارائه سطوح فضاها۱۴۸

۶-۱۰ خلاصه ای از آنچه گفته شد۱۶۲

۶-۱۱ نحوه تاثیرات (نمود) نتایج پژوهش به کالبد معمارانه در هتل طراحی شده۱۵۳

پیوست ها۱۵۴

طراحی هتل با نگاهی بر اصول معماری ایرانی در مشهد

چکیده

امروزه سفر و گردشگری در میان کشورهای جهان موضوع مهمی محسوب می شود بویژه در کشور ایران و در کلان شهر مشهد که به دلیل وجود مضجع شریف ثامن الحجج (ع) در این شهر، در سال 1388 به عنوان پایتخت معنوی ایران و سال 2017 میلادی، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. شهر مشهد یکی از مراکز جذب گردشگر و زائر در سطح ملی و بین المللی به حساب می آید علاوه بر این دارای پتانسیل های طبیعی و فرهنگی با ارزشی است، لیکن تاکنون این شهر نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه معماری فضاهای اقامتی باهویت دست یابد. از این رو توجه به فضاهای اقامتی برای گردشگران و زائرین اهمیت ویژه ای دارد چرا که می توانند نقش بسزایی در بازخوانی هویت معماری یک شهر را در ذهن گردشگر خلق کنند. اما متاسفانه اکثر هتل ها و فضاهای اقامتی طراحی شده در ده های اخیر غالباً فاقد معماری با هویت بومی بوده ، چنان که مفهوم واقعی اقامت، سکونت و هم چنین هویت یک مکان نادیده گرفته شده است. بی تردید ورود تفکر مدرنیته و روند معماری مدرن در ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان سبب کمرنگ شدن هویت بومی و اصیل ایرانی و البته اسلامی در شهر مشهد شده و شهرها و فضاهای شهری امروزی حاصل تقلید و تکرار ناقص الگوها و هویت غربی می باشند. و این در حالیست که معماری امروز ما نیازمند الگویی مناسب برای توسعه و خلق فضاهای شهری جدید و با هویت و در تطابق با نیازها و تفکر نوین شهروندان و با تأکید بر اصول پایداری برای زندگی امروز و آینده بوده و از طرفی علی رغم فراموشی نسبی اصول و ارزش های بومی و کهن ایرانی و اسلامی، همچنان این اصول قابلیت بازیابی در ساخت شهرهای امروز را دارند. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا (از طریق کتابخانه، مجلات و مقالات معتبر) و روش میدانی (مشاهده، عکاسی، مصاحبه) می باشد. در نهایت این نتیجه مهم دست یافته شد که با الهام از معماری ایرانی اسلامی و هویت بومی در کنار بهره گیری از فناوری های نوین معماری، با برنامه ریزی صحیح در روند طراحی، بتوان فضاهای اقامتی در کالبد و ساختار شایسته برای هویت بومی ایرانی طراحی گردد و آن را به گردشگر و زائرین نمایش دهد.

فصل اول : کلیات تحقیق ۱

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲طرح مسأله پژوهش ۳

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش ۳

۱-۴اهداف پژوهش ۴

۱-۴-۱هدف اصلی ۴

۱-۴-۲هدف های خرد ۴

۱-۵سوالات پژوهش ۴

۱-۵-۱سوال اصلی ۴

۱-۵-۲سوالات فرعی ۴

۱-۶قلمرو پژوهش ۴

۱-۷سوابق و پیشینه پژوهش ۵

۱-۸روش و فرآیند جمع آوری اطلاعات ۸

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری ۹

۲-۱مقدمه ۱۰

۲-۲بخش اول : هتل ۱۰

۲-۲-۱تاریخچه هتل در ایران ۱۰

۲-۲-۲تاریخچه هتل در ایران معاصر ۱۰

۲-۲-۳انواع هتل ها ۱۱

۲-۲-۴انواع اتاق در هتل ها ۱۳

۲-۲-۵انواع فضاها در هتل ۱۴

۲-۲-۵-۱ورودی ۱۴

۲-۲-۵-۲لابی ۱۵

۲-۲-۵-۳راه پله ۱۷

۲-۲-۵-۴آسانسور ها ۱۷

۲-۲-۵-۵امور اداری ۱۸

۲-۲-۵-۶آشپزخانه ۱۸

۲-۲-۵-۷رستوران ۱۹

۲-۲-۵-۸لاندری ۲۰

۲-۲-۵-۹اقامتی ۲۱

۲-۲-۵-۱۰خانه داری ۲۲

۲-۲-۵-۱۱راهروها ۲۲

۲-۳دوم : معماری سنتی ایران ۲۳

۲-۳-۱سنت ۲۳

۲-۳-۲تعریف لغوی سنّت ۲۳

۲-۳-۳انواع تعاریف اصطلاحی سنت ۲۷

۲-۳-۳-۱سنت: شیوه ی زندگی گذشتگان ۲۷

۲-۳-۳-۲سنت: گسترش فرهنگ در طول زمان ۲۷

۲-۳-۳-۳سنت: حقایق خدشه ناپذیر الهی ۲۸

۲-۳-۴هنر سنتی ۳۰

۲-۳-۴-۱هنر مقدس قلب هنر سنتی ۳۰

۲-۳-۴-۲هنر سنتی سرچشمه معرفت و رحمت ۳۱

۲-۳-۴-۳هنرهای سنتی یکپارچه و فایده مند ۳۱

۲-۳-۵معماری سنتی ۳۲

۲-۳-۵-۱مقدمه ۳۲

۲-۳-۵-۲ویژگی معنایی معماری سنتی ۳۳

۲-۳-۵-۳معمار(معماران) سنتی ۳۳

۲-۳-۵-۴شیوۀ آموزش معماری سنتی ۳۴

۲-۳-۵-۵روش طراحی معماری سنتی ۳۵

۲-۳-۵-۶انواع تعاریف مصطلح از معماری سنتی ۳۶

۲-۳-۵-۶-۱معماری تاریخی ۳۶

۲-۳-۵-۶-۲معماری قدیمی ۳۷

۲-۳-۵-۶-۳معماری بومی ۳۷

۲-۳-۵-۶-۴معماری با هویت ۳۷

۲-۳-۵-۶-۵معماری اصیل ۳۸

۲-۳-۵-۶-۶معماری خودی ۳۹

۲-۳-۵-۶-۷معماری بامعنی ۳۹

۲-۳-۵-۷مراد ما از معماری سنتی ۳۹

۲-۳-۵-۸هویت در معماری سنتی ۴۰

۲-۳-۶نماد و معنی (آیه و ذوالآیه) ۴۰

۲-۳-۷نمودار حلقه ی سلوک سنّتی ۴۲

۲-۳-۸رابطه سه گانه ی الگوها ۴۵

۲-۳-۹مردم واری (ارزشمندی) ۴۶

۲-۳-۱۰محرمیت، سلسله مراتب، درونگرایی ۴۷

۲-۳-۱۱خودبسندگی و پرهیز از بیهودگی ۴۹

۲-۳-۱۲پایداری : جاودانگی در کنار نوآوری ۵۰

۲-۳-۱۳اقلیم محوری، هماهنگی با طبیعت ۵۴

۲-۳-۱۴فضا در اولویت ۵۹

۲-۳-۱۵زندگی اخلاق مدار ۶۰

۲-۳-۱۶ ابزار و روش های معماری سنّتی ۶۱

۲-۳-۱۷نیارش (فناوری یا تکنولوژی سنّتی) ۶۲

۲-۳-۱۸تکنولوژی ۶۲

۲-۳-۱۸-۱تکنولوژی در معماری سنتی ۶۳

۲-۳-۱۹ ابزار کار ۶۳

۲-۳-۲۰سازه و هندسهی فیزیکی و ریاضی: ۶۴

۲-۳-۲۱ هندسه مقدس – هندسهی طلایی ۶۵

۲-۳-۲۲علوم مرتبط دیگر ۶۶

۲-۳-۲۳شیوه آموزش و طراحی معماری سنتی ۶۶

۲-۳-۲۴هویت در معماری معاصر ایران: ۷۳

۲-۳-۲۵طراحی ملهم از معماری سنتی و تبلور آن در فناوری نوین ۷۴

۲-۳-۲۶ویژگی ها و اصول معماری ایرانی ، از دیدگاه صاحبنظران ۷۸

۲-۳-۲۶-۱محمد کریم پیرنیا ۷۸

۲-۳-۲۶-۲نادر اردلان ۸۰

۲-۳-۲۶-۳سید حسین نصر ۸۱

۲-۳-۲۶-۴یعقوب دانشدوست ۸۳

۲-۳-۲۶-۵سید هادی میرمیران ۸۵

۲-۳-۲۶-۶عبدالحمید نقره کار ۸۶

۲-۳-۲۶-۷داراب دیبا ۹۵

۲-۳-۲۶-۸حسین شیخ زین الدین ۱۰۲

فصل سوم : شناخت ۱۰۴

۳-۱مطالعات زمینه ۱۰۵

۳-۱-۱مطالعات تاریخی شهر مشهد ۱۰۵

۳-۱-۲پیدایش شهر مشهد ۱۰۵

۳-۲شناخت شهر مشهد ۱۱۰

۳-۲-۱بررسیهای کلی در مقیاس شهر ۱۱۰

۳-۲-۲موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ۱۱۰

۳-۲-۳شناخت استخوان بندی شهر مشهد ۱۱۱

۳-۲-۴محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری ۱۱۲

۳-۲-۵نقاط شاخص شهر مشهد ۱۱۴

۳-۲-۶توسعه شهر مشهد در آینده ۱۱۵

۳-۲-۷بررسی اجمالی گسترش غربی شهر ۱۱۶

۳-۲-۷-۱وضع موجود ۱۱۷

۳-۲-۷-۲طرح جامع ۱۱۷

۳-۲-۸بررسی شرایط اقلیمی ۱۱۸

۳-۲-۸-۱وزش باد ۱۱۸

۳-۲-۸-۲تابش آفتاب ۱۱۹

۳-۲-۸-۳بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز ۱۱۹

۳-۲-۸-۴مواقع گرم و مواقع سرد سال ۱۲۱

۳-۲-۹جهت استقرار ساختمان ۱۲۳

۳-۲-۱۰بررسیهای جمعیتی شهر مشهد ۱۲۴

۳-۲-۱۰-۱جمعیت شهر مشهد ۱۲۴

۳-۲-۱۰-۲جمعیت شناور شهر مشهد ۱۲۵

۳-۲-۱۱مطالعات سایت طراحی ۱۲۶

۳-۲-۱۱-۱معرفی سایت ۱۲۶

۳-۲-۱۱-۲تجزیه و تحلیل محدوده مورد نظر ۱۲۶

۳-۲-۱۱-۳روند شکل گیری محدوده در گذر تاریخ ۱۲۶

۳-۲-۱۱-۴فضاها و کاربری های پیرامون سایت به تفکیک کاربری ۱۲۷

۳-۲-۱۱-۵دید های مختلف پیرامون سایت (بلوار شارستان رضوی) : ۱۲۷

۳-۲-۱۱-۶رنگ قالب در سایت ۱۲۸

۳-۲-۱۱-۷پُر و خالی (توده و فضا) در محدوده ی سایت ۱۲۸

۳-۲-۱۱-۸دسترسی های سایت ۱۲۸

۳-۲-۱۱-۹موقعیت سایت نسبت به نقاط شاخص شهر مشهد ۱۲۹

۳-۲-۱۲طرح های بالا دستی ۱۲۹

۳-۲-۱۲-۱طرح جامع مشهد ۱۲۹

۳-۲-۱۲-۲عوامل موثر در تعیین این محدوده ۱۲۹

۳-۲-۱۲-۳چشم انداز توسعه منطقه ثامن شهرداری مشهد ۱۳۰

۳-۲-۱۲-۴ بخشی ازاستراتژی ها و راهبردهای کلان شهرداری در منطقه ثامن شهرداری مشهد ۱۳۱

۳-۲-۱۳خلاصه و نتیجه گیری ۱۳۱

فصل چهارم : تحلیل ۱۳۳

۴-۱تحلیل اصول معماری ایرانی از دیدگاه صاحبنظران ۱۳۴

۴-۲تناسبات در معماری سنتی ایران ۱۴۷

۴-۳بررسی میزان تحقق اصول معماری ایرانی اسلامی در نمونه های معماری معاصر ۱۴۸

۴-۳-۱ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی ۱۴۸

۴-۳-۲موزه هنرهای معاصر تهران ۱۵۱

۴-۳-۳برج آزادی ۱۵۷

فصل پنجم : طراحی ۱۶۲

۵-۱فرآیند طراحی ۱۶۳

۵-۲برنامه فیزیکی ۱۶۵

۵-۳مدارک فنی ۱۶۶

سایت پلان ۱۶۸

۵-۴فهرست منابع ۱۷۷

طراحی هتل 5 ستاره کرمان با هدف افزایش مدت اقامت مسافران

چکیده

گردشگری یکی از بزرگترین محرکه های اقتصادی قرن حاضر به شمار می رود، تا آنجا که بیش از 10 در صد از در آمد ناخالص داخلی کشورها در سطح جهان را گردشگری تشکیل می دهد.ناگفته پیداست که گردشگر در دوران سفر،به مکانی مطلوب برای اقامت و آسایش نیاز دارد. انتخاب محل اقامت در هر شهر و کشوری ، از اولویت های اصلی گردشگران به شمار می آید.انتخاب هتل به عنوان یکی از مکان های خوشایند و پرطرفدار ، تصمیم گیری مهمی است که نیازمند ارزیابی دقیق بوده و شناسایی معیارهای آن می تواند راهنمای مناسبی برای مدیران هتل ها و مسئولان صتعت گردشگری و هتلداری ، برای ارائه خدمات اثربخش تر و کسب رضایت گردشگران و همچنین رهنمودی راهگشا برای ارزیابی دقیق تر و مطلوب تر متقاضیان هتل باشد. وقتی که به تحقیقات گذشته نگاه می کنیم واضح است که اکثر مطالعات حول زمان قبل از انتخاب متمرکز می شوند و متاسفانه بررسی نیازها و احساسات مشتریان بعد از انتخاب و ساکن شدن در هتل مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اینکه رضایت مشتری در طول اقامت در هتل می تواند موجب وفاداری مشتری و حتی ایجاد حس رغبت برای افزایش مدت اقامت شود،پژوهش خود را متمرکز بر ویژگی هایی از هتل که در طول اقامت مد نظر مسافر است کرده تا تا بتوان رهنمودهایی جهت افزایش مدت اقامت آنان یافت. بنابراین با هدف شناخت ویژگی های موثر بر مدت اقامت افراد در هتل جهت افزایش مدت اقامت آنان از طریق روش کمی-تجربی به جمع آوری اطلاعات از روش میدانی (پرسشنامه) پرداخته شده است ، که در نهایت نتایج زیر حاصل شد: میان ویژگی های ظاهری و فیزیکی هتل با مدت اقامت مراجعین به هتل رابطه آماری معناداری وجود دارد. میان امکانات جانبی و رفاهی هتل با مدت اقامت مراجعین به هتل رابطه آماری معناداری وجود دارد. میان خدمات و امکانات تفریحی هتل و مدت اقامت مراجعین به هتل رابطه آماری معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها راهکارهایی جهت برنامه ریزی برای طرح یک هتل در راستای افزایش مدت اقامت مهمانان ارائه شد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات تحقیق: ۱
۱-۱کلیات تحقیق ۲
۱-۱-۱ بیان مساله ۲
۱-۱-۲ فرضیه ها ۴
۱-۱- ۳ اهداف ۴
۱-۱-۴ روش تحقیق ۵
۱-۱-۵ روش گردآوری اطلاعات ۵
۱-۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۵
۱-۲مفاهیم و تعاریف ۶
۱-۲-۱ هتل ۶
۱-۲-۲ توریست ۶
۱-۲-۳تعریف هتل ها ۶
۱-۲-۴ مهمان هتل ۷
۱-۲-۵ مدت اقامت در هتل ۷

فصل دوم: ۸
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۸
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ بررسی سوابق مرتبط با موضوع ۹
۲-۳ هتل ها و مراکز اقامتی ۱۶
۲-۳-۱اقامت در گذشته ۱۶
۲-۳-۲ سیر تحول هتل در جهان ۱۷
۲-۳-۳ انواع هتل ۱۸
۲-۳-۴ درجه بندی اقامت گاه های مسافرین در ایران ۲۰
۲-۳-۵ درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها ۲۱

۲-۴ ضوابط طراحی در هتل ها بر اساس تعداد ستاره ۲۲
۲-۴-۱ خدمات ارائه شده در هتل ها بر اساس تعداد ستاره ۲۸
۲-۴-۲ چک لیست فضاهای هتل ۳۳
۲-۴-۳ نورپردازی ۳۵
۲-۴-۴ نمای ظاهری ۳۵
۲-۴-۵ امکانات لازم در فضای سبز ۳۵
۲-۵ استانداردها ۳۶
۲-۵-۱ اتاق خواب ها ۳۶
۲-۵-۲ انواع مبلمان هتل ۳۶
۲-۵-۳ معیارهای طراحی اتاق های خواب ۳۷
۲-۵-۴ ابعاد و اندازه اتاق ها ۴۰
۲-۵-۵ فضاهای عمومی ۴۰
۲-۵-۶ پیاده روی جلوی درب ۴۱
۲-۵-۷ درب ها و سرسراهای ورودی ۴۱
۲-۵-۸ طراحی لابی ۴۱
۲-۵-۹ سیرکولاسیون ۴۲
۲-۵-۱۰ پادو/چمدان ۴۲
۲-۵-۱۱ فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی ۴۲
۲-۵-۱۲ طراحی رستوران ۴۳
۲-۵-۱۳ فضاهای ورزشی ۴۳
۲-۵-۱۴ پارکینگ ۴۴
۲-۵-۱۵ فضاهای انبار آذوقه و نوشیدنی ۴۸
۲-۵-۱۶ رخشویخانه و خانه داری ۴۹
۲-۵-۱۷ مهندسی و تاسیسات ۴۹
۲-۵-۱۸ تالارها ۵۰
۲-۵-۱۹ ضوابط ایمنی ۵۰
۲-۶ نمونه های موردی ۵۲
۲-۶-۱ هتل بزرگ شیراز ۵۲
۲-۶-۲ هتل چمران شیراز ۵۴
۲-۶-۳ هتل درویشی مشهد ۵۶
۲-۶-۴ هتل الماس ۲ مشهد ۵۹
۲-۶-۵ هتل قصر طلایی مشهد ۶۱
۲-۶-۶ هتل امپریال ژاپن ۶۳
۲-۶-۷ هتل هایت ریجنسی آتلانتا ۶۶
۲-۶-۸ هتل شرایتون واکرهیل ۶۹
۲-۶-۹هتل های کرمان ۷۱
۲-۶-۱۰جمع بندی ۷۲

فصل سوم: ۷۳
روش اجرای تحقیق و مطالعات بستر طرح ۷۳
۳-۱روش اجرای تحقیق ۷۴
۳-۱-۱ حجم نمونه و جامعه آماری ۷۴
۳-۱-۲ پرسشنامه ۷۵
۳-۱-۳ پایایی آزمون ۷۸
۳-۱-۴ روایی آزمون ۷۸
۳-۲ مطالعات بستر طرح ۷۸
۳-۲-۱ اقلیم گرم و خشک ۷۸
۳-۲-۲ تحلیل سایت ۸۰
۳-۲-۳ ابعاد و اندازه زمین ۸۱
۳-۲-۴ همسایگی ها همجواری ها ۸۱
۳-۲-۵ دسترسی ها ۸۲

فصل چهارم: ۸۳
تحلیل داده ها و نتیجه گیری و برنامه فیزیکی ۸۳
۴-۱مقدمه ۸۴
۴-۲ تحلیل داده ها ۸۵
۴-۲-۱ آمار توصیفی ۸۵
۴-۲-۲ آمار استنباطی ۱۰۴
۴-۳بحث و نتیجه گیری از فرضیات ۱۰۸
۴-۴ جدول احکام طراحی ۱۱۱
۴-۵ جدول برنامه فیزیکی طرح ۱۱۲

فصل پنجم: ۱۱۸
معرفی طرح ۱۱۸
۵-۱روند طراحی ۱۱۹
۵-۲ طرح
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی

چارچوبی برای طراحی ساختمان های عمومی با رویکرد پایداری زیست محیطی (نمونه موردی : هتل کنفرانس نزدیک به انرژی صفر دانشگاه رازی )

چکیده

این پایان نامه با هدف دستیابی به چارچوب طراحی ساختمان هتل کنفرانس به عنوان بخش از معماری گردشگری تحصیلی با ویژگی نزدیک به انرژی صفر انجام شده است. هتل کنفرانس ساختمانی در جهت تامین خدمات مورد نیاز گردشگران تحصیلی در زمینه برگزاری کنفرانس ها و ارایه خدمات اقامتی به شرکت کنندگان، با در نظر داشتن اهداف توسعه پایدار با مصرف انرژی بهینه می باشد. ساختمان های با مصرف 40% از انرژی و 26% از انتشار دی اکسید کربن سهم بسیاری را در تغییرات آب و هوایی کره زمین دارند. از طرفی گردشگری به عنوان سومین صنعت در حال رشد نیز مصرف انرژی بیشتری در سایر خدمات و فعالیت های مربوط به گردشگران را داراست. هتل ها و خدمات اقامتی که محل تجمع گردشگران هستند، جز 5 دسته اول ساختمان ها با بیشترین مصرف انرژی و منابع در مقایسه با ساختمان های هم وزن خود می باشند. ردپای زیست محیطی شاخصی برای سنجش مقدار مصرف بشر نسبت منابع موجود معرفی شده است. توسط ردپای زیست محیطی می توان اثرات خدمات، فعالیت ها و کالاهای مصرفی بشر بر کره زمین را اندازه گرفت. برآمده از مرور ادبیات سوال تحقیق: چگونه می توان از طریق ارتقا شیوه برگزاری کنفرانس ها (به عنوان بخشی از آموزش آکادمیک) و طراحی ساختمان هتل کنفرانس در دانشگاه رازی، ردپای زیست محیطی را کاهش داد می باشد. پاسخ گویی به سوال تحقیق از طریق راهبرد تحلیلی توصیفی و شبیه سازی انجام می گیرد. توسط روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از شاخص ردپای زیست محیطی، ردپای زیست محیطی خدمات، فعالیت ها و تولیدات مرتبط با گردشگران تحصیلی محاسبه می گردد. ارایه راهکارهایی با استراتژی های توسعه پایدار منجر به کاهش ردپای زیست محیطی گردشگران تحصیلی می شود. بررسی میزان مصرف انرژی در طرح معماری توسط راهبرد شبیه سازی انجام می گیرد.تحلیل های انجام گرفته چارچوب طراحی هتل کنفرانس نزدیک به انرژی صفر را مشخص می کند. طراحی انجام شده مصرف انرژی معادل kwh/m2/year 116.804 دارد و قادر به تولید kwh/ 104.28 انرژی از سامانه تجدید پذیر در سایت می باشد. ردپای زیست محیطی طرح هتل کنفرانس gha 42.03 می باشد. معرفی شاخص (-Ef/ ) نوآوری این پایان نامه می باشد. این شاخص نشان می دهد استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تامین انرژی مورد نیاز ساختمان موجب کاهش 38.79 ردپای زیست‌محیطی می شود و انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از انرژی بهره وری از kg CO2eq/ 119.98 به kg CO2eq/ 1.7 کاهش می‌یابد. انتشار kg CO2//year 25.19 در این طرح می تواند به هدف فراملی کنترل دمای زمین از طریق کاهش انتشار آلاینده ها کمک کند. نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد بهره گرفتن از راهکارهای معماری در مرحله تصمیم گیری و طراحی می تواند تا 35.89% در میزان مصرف انرژی موثر باشد.

فهرست جداول ت‌
فهرست تصاویر ج‌
چکیده ذ‌

فصل اول 1
کلیات 1
1-1بیان مساله 3
1-2شکاف دانش 4
1-3روش تحقیق 5
1- 4اهداف و نتایج 6
1-5ساختار پایان نامه 6

فصل دوم 8
مرور ادبیات 8
مقدمه 9
2-1 توسعه پایدار 10
2-1-1 تعریف توسعه پایدار 10
2-1-2 ابعاد توسعه پایدار 10
2-1-3 بعد اجتماعی توسعه پایدار 11
2-1-4 بعد اقتصادی توسعه پایدار 11
2-1-5 بعد زیست‌محیطی توسعه پایدار 13
2-1-6 ردپای زیست‌محیطی؛ شاخص پایداری زیست‌محیطی 16
2-2 ساختمان انرژی صفر 20
2-2-1تغییرات آب‌وهوایی (ضرورت طراحی ساختمان‌های صفر انرژی) 21
2-2-2مصرف انرژی ایران 23
2-2-3مصرف انرژی ایران در بخش ساختمان 24
2-2-4تعریف ساختمان انرژی صفر 28
2-3راهکارهای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها ( طراحی ایستا ) 32
2-3-1سامانه خورشیدی ایستا 32
2-3-2مصالح ساختمانی 36
2-3-3پوسته 38
2-3-4تأمین انرژی 40
2-3-5رفتار استفاده‌کننده 41
2-3-6محل و سایت ساختمان 42
2-4سیستم‌های پویا 43
2-4-1مواد تغییر فاز دهنده 43
2-4-2سامانه گرما و برق ترکیبی (CHP) 47
2-4-3سامانه فتوولتائیک 50
2-5گردشگری 57
2-5-1اثرات گردشگری در راستای توسعه پایدار 59
2-5-2گردشگری تحصیلی 63
2-5-3 انواع معماری گردشگری 64
2-5-4 مصرف انرژی در خدمات اقامتی گردشگری 67
2-5-5 تعریف و ویژگی‌های کنفرانس 69
2-5-6 هتل کنفرانس انرژی صفر دانشگاه رازی 70
2-6تحلیل نمونه های مشابه 73
2-6-1 ساختمان اداری سولون (کمپانی هدکوارترز) 73
2-6-2شرکت هدکوارتر 77
2-6-3نمونه موردی هتل: هتل بوتیک_ وین، اتریش 80
2-7نتیجه‌گیری فصل دوم 83

فصل سوم 85
روش تحقیق 85
3-1 مقدمه 86
3-2 ساختار تحقیق 86
3-3 جمع آوری داده ها 89
3-4 آنالیز داده ها 91
3-5 نمونه های موردی 91
3-6 تحقیقات آینده: 92

فصل چهارم 93
آنالیز داده ها 93
4-1بخش اول_ ردپای زیست‌محیطی گردشگران تحصیلی 95
4-1-1 ردپای زیست‌محیطی حمل‌ونقل: 97
4-1-2ردپای زیست‌محیطی مصرف غذا در مجمع (124 نفر شرکت کننده): 103
4-1-3ردپای زیست‌محیطی خدمات اقامتی و زیرساخت‌ها: 106
4-1-4ردپای زیست‌محیطی مصرف آب (آب بطری) 111
4-1-5مجموع ردپای زیست‌محیطی مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی 113
4-2بخش دوم_ اصول و راهبردهای طراحی اقلیمی پایدار در معماری گردشگری تحصیلی 117
4-2-1راهبردها و اهداف انتخاب سایت با رویکرد توسعه پایدار 117
4-2-2آسایش حرارتی 125
4-2-3تحلیل عناصر طراحی بهینه ساختمان 130
4-2-4 استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در ساختمان (نمونه موردی: دانشگاه هنر و معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران) 143
4-2-5عملکرد و ریز فضاهای هتل کنفرانس 154
4-2-6نتیجه‌گیری فصل سوم 161

فصل پنجم 163
طراحی 163
مقدمه 164
5-1طراحی 164
5-1-1پلان ها 168
5-1-2 نما ها 172
5-1-3 مقاطع 173
5-2 تحلیل انرژی 174
5-2-1 محاسبه ردپای زیست محیطی 185
5-2-2 انتشار دی اکسید کربن نهان 188

فصل ششم 189
نتیجه گیری 189
منابع 194

 

طراحی هتل – دانشکده هتلداری با رویکرد به ارزشهای جاده ابریشم

چکیده

با توجه به پتانسیل جذب توریسم جهانی در ایران در سایه دو رویکرد کارتلهای اقتصادی و بازدیدهای فرهنگی – میراثی ، بنظر میرسد ایجاد ارتقاء در سطح ارائه توانمندیهای مهمانپذیری و مهمانداری نیازی غیر قابل انکار است. همچنین در این اثنا ساخت و بنای مجموعه های هتلی- اقامتی با استناد به آخرین استانداردهای روز دنیا در قالب تشریفات مبتنی بر این دو عامل موروثی آمده از جاده ابریشم که در دنیا دارای جلوه و وجهه جهان شمول میباشد امکان آن را میسر می نماید که هر توریستی با دیدگاه جهانگردی به این مرزو بوم جذب گردد . از یک طرف با پسامدهای حاصله از افول منابع فسیلی و از طرف دیگر ورود به اتفاقات و تحولات سیاسی متعهد و وابسته به صنعت توریست میتوان با استناد به این سمبل ویژه ، قدم سازنده و شایسته ای را در تآمین منابع عظیم مالی و ایجاد کارآفرینی قابل لمس برای کشور در بر داشته باشد. شایان ذکر است که هر گونه تعلل و عدم توجه به این مبحث پیامدهای غیر قابل جبرانی را در پی داشته و این دفعات غیر قابل جبران با گذشت زمان تاثیرات منفی تصاعدی بر اقتصاد با نشاط کشور خواهد داشت.طبق اظهارات ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ، نیاز احداث 400 هتل با تعاریف مختلف در این مرز و بوم غیر قابل اجتناب می باشد . پس براحتی میتوان نتیجه گرفت که تامین نیاز نیروی متخصص در چارچوب استانداردهای جهانی نتها باید مورد توجه قشر محقق قرار گیرد بلکه ساخت و احداث چنین بناهائی باید در قالبی استاندارد و توسط متخصصین آموزش دیده ویژه این صنعت شکل گیرد تا در انتها نتایج قابل قبولی حاصل گردد. متعاقبا زیرساختهای این صنعت مادر باید در 4 بعد مکان ، زمان ، منابع مالی و منابع انسانی تعریف و جامه عمل بخود بپوشاند.با این اوصاف تآسیس مراکز آموزشی تخصصی را به عنوان اصلیترین زیرساخت این صنعت مادر باید مورد توجه خاص قرارداد این تحقیق قصد دارد تا با ارائه تعاریف ، برنامه ریزی و چارچوبهای استاندار مبتنی بر نمونه های موردی روز دنیا گامی عمیق در توانمند سازی این علم علیم بردارد.

عنوان صفحه
فهرست مطالب د
فهرست جدول ها ی
فهرست شکل ها ک
چکیده فارسی م
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله ۲
۱-۲ اهداف تحقیق ۲
۱-۳ سوالات تحقیق ۳
۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۳
۱-۵ روش تحقیق ۴
۱-۵-۱ شرح روش کار ۴
۱-۵-۲ روش گردآوری اطلاعات ۴
۱-۵-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۵
۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵
۱-۶ قلمرو تحقیق ۵
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مفهوم گردشگری ۷
۲-۲ اهمیت گردشگری ۸
۲-۳ انواع توریسم و گردشگری ۹
۲-۳-۱ گردشگری فرهنگی ۹
۲-۳-۲ گردشگری تفریحی ۹
۲-۳-۳ گردشگری دریایی ۱۰
۲-۳-۴ گردشگری طبیعی (طبیعت گردی) ۱۰
۲-۳-۵ گردشگری تجاری (کاری) ۱۰
۲-۳-۶ گردشگری قومی ۱۱
۲-۳-۷ گردشگری ورزشی ۱۱
۲-۳-۸ گردشگری ماجراجویانه ۱۱
۲-۴ عناصر گردشگری ۱۲
۲-۴-۱ عناصر اصلی گردشگری ۱۲
۲-۴-۲ عناصر ثانویه گردشگری ۱۳
۲-۴-۳ عناصر جانبی گردشگری ۱۳
۲-۵ مولفه های موثر بر حضور پذیری و استفاده از فضاها و محور های گردشگری ۱۳
۲-۶ اکوتوریسم ۱۵
۲-۷ اصول اکوتوریسم ۱۷
۲-۸ بررسی پتانسیل اکوتوریسم ۱۸
۲-۸-۱ اثرات اشتغال زایی این صنعت ۱۹
۲-۸-۲ اثرات بر افزایش درآمد ۲۰
۲-۹ چالشها و فرصتهای توسعه اکوتوریسم ۲۱
۲-۹-۱ چالشهای اکوتوریسم ایران ۲۲
۲-۹-۲ فرصتهای توسعه اکوتوریسم ایران ۲۵
۲-۹-۳ رهیافت برای توسعه اکوتوریسم ۲۶
۲-۱۰ جاده ابریشم، کاروانسراها و گردشگری ۲۹
۲-۱۴ نتیجهگیری ۳۲
فصل سوم: بررسی و تعیین عوامل کمی موثر بر طراحی
۳-۱ مقدمه ۳۵
۳-۲ هتل ۳۵
۳-۲-۱ دلیل انتخاب هتل سه ستاره ۴۲
۳-۳ دانشکده ۴۳
۳-۴ اداری ۴۸
۳-۵ برنامه ریزی فیزیکی سایت ۵۰
۳-۵-۱ عرصه آموزش و پژوهش ۵۰
۳-۵-۲ عرصه هتل ۵۲
۳-۵-۳ عرصه اداری ۵۴
۳-۵-۴ برنامه فیزیکی عرصه آموزش و پژوهش ۵۵
۳-۵-۵ برنامه فیزیکی عرصه هتل ۵۷
۳-۵-۶ برنامه فیزیکی عرصه اداری ۵۹
۳-۶-۱ نمونه‌های موردی در سطح جهان ۶۰
۳-۶-۱-۱ قصر السراب ۶۰
۳-۶-۱-۲ قصر الصحرا ۶۱
۳-۶-۲- نمونه‌های موردی در ایران ۶۴
۳-۶-۲-۱- هتل بالی کویر ۶۴
۳-۶-۲-۲ کاروانسرای شاه عباسی اصفهان ۶۷
۳-۶-۲-۳ کاروانسرای آهوان ۷۰
۳-۶-۲-۴ عمارت مشیرالملک ۷۵
۳-۶-۲-۵ هتل خانه عامری ها در کاشان ۷۷
۳-۶-۳ جمع بندی اصول طراحی کاروانسراها جهت الهام در طراحی ۷۸
۳-۷ کانسپت طراحی ۸۰
۳-۸ سایت مورد نظر ۸۱
۳-۸-۱ویژگی های معماری بومی همدان ۸۱
۳-۸-۲ خصوصیات فرمی بناهای سنتی همدان ۸۲
۳-۸-۳ روشهای کنترل دما در ساختمانهای واقع در اقلیم سرد ۸۲
۳-۸-۴ عوامل مهم در استقرار بناها ۸۳
۳-۸-۴-۱جهت گیری ساختمان ۸۳
۳-۸-۴-۲ قرار گیری ساختمانها در مجاور یکدیگر ۸۳
۳-۸-۴-۳ مصالح و رنگ آنها در بنا ۸۳
۳-۸-۴-۴ استفاده از اثر گلخانه‌ای ۸۳
۳-۸-۴-۵ جلوگیری از برخورد باد با بنا ۸۳
۳-۸-۴-۶ پایین بردن بنا از سطح معبر ۸۴
۳-۹ نتیجه گیری ۸۴
فصل چهارم: شناخت و تحلیل سایت
۴-۱ موقعیت جغرافیایی ۸۷
۴-۲- اقلیم همدان ۸۸
۴-۳-معماری همدان ۹۱
۴-۳-۱ اصول طرح اقلیمی مسکن در همدان ۹۲
۴-۳-۱-۱ فرم ساختمان ۹۲
۴-۳-۱-۲ جهت ساختمان ۹۳
۴-۳-۱-۳ نحوه استقرار ساختمان ۹۳
۴-۳-۱-۴ ویژگی فضاهای بسته ۹۳
۴-۳-۱-۵ ویژگی فضاهای باز ۹۴
۴-۳-۱-۶ویژگی فضاهای نیمه باز ۹۴
۴-۳-۱-۷ رابطه فضاهای باز و بسته ۹۵
۴-۳-۱-۸ ویژگی پشت بام ها ۹۵
۴-۳-۱-۹ویژگی های جداره های باز ۹۵
۴-۳-۱-۱۰ مصالح و جزئیات اجرایی ۹۵
۴-۴ موقعیت سایت مورد نظر ۹۷
۴-۵ کاربری های اطراف سایت ۹۸
۴-۶ دسترسی های اطراف سایت ۹۹
۴-۷ دید و منظر سایت ۱۰۰
۴-۸ نتیجه گیری ۱۰۱
فصل پنجم: طراحی سایت
۵-۱ ایده های طراحی ۱۰۳
۵-۲ ارتباطات فضایی طرح ۱۰۵
۵-۳ کانسپت طرح ۱۰۸
۵-۴طراحی ۱۱۲
فهرست منابع ۱۱۶

 

طراحی هتل چهار ستاره با رویکرد انرژی های تجدید پذیر در بندرعباس

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهم در این بازه زمانی، مسئله ی محیط زیست، منابع طبیعی، و انرژی در زیست گاه‌های بشری می‌باشد. نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار افزایش قیمت روزافزون نفت و اوج تولید نفت و حمایت دولت‌ها، باعث رشد روزافزون وضع قوانینی می‌شود که بهره‌برداری و تجارتی کردن این منابع سرشار تجدید ‌پذیر را تشویق می‌کنند. خاصیت اصلی این انرژی ‌ها این است که معمولاً در نقاط مختلف جهان فراهم بوده و در دسترس همگان می‌باشد. مردم ایران برای گذراندن اوقات فراغت و گردشگری از سال های دور جاهای مشخص و محدودی را سینه به سینه شناسایی نموده اند که برای عموم مردم شاید تعداد آن ها بیش از انگشتان دست نباشد. برای برخی زیارت بهانه ی خوبی تنوع و گشت و گذار است. عده ی کم تری با هدف بازدید از آثار تاریخی و میراث فرهنگی به ایران گردی می پردازند و بسیار کم تر از آن با اکوتوریسم و طبیعت گردی آشنا هستند.از آن جایی که نیمی از انرژی حاصل از سوخت های فسیلی در ساختمان ها مصرف می شوند؛ تجدید نظر در انتظارات و فن آوری ها می تواند به طور قابل توجهی از به هدر رفتن انرژی در ساختمان ها جلوگیری کند. امروزه تمام کارشناسان بر این باورند که فراهم کردن بستری مناسب برای جذب گردشگر ، بیشترین تأثیر را در رشد و توسعه شهرها دارد؛ میتوان با استفاده از نگاهی نو به طراحی هتل چهارستاره تجاری، بر اساس اصول”انرژی‌های تجدیدپذیر” ؛ به الگویی مناسب برای طراحی هتل رسید. طی فرآیند طراحی هتل چهار ستاره تجاری، میتوان با تزریق جاذبه‌های گردشگری و تفریحی و تجاری برای استفاده کنندگان داخلی و مسافران به اشتغال‌زایی در شهر کمک کرد. با تعریف و تفکیک حوزه‌های فعالیتی و برقراری رابطه صحیح بین کلیه استفاده کنندگان از فضاهای هتل، کیفیت فضایی هتل را ارتقا خواهیم بخشید. از اهداف این پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1-جبران کمبود فضاهای تجاری و نیز رفع آلودگی های محیطی و رعایت اصول توسعه پایدار2-حفاظت فعال از محیط طبیعی

فصل اول کلیات تحقیق –
– 1 1 بیان مسئله
– 2 1 پیشینه ی تحقیق
– 3 1 بیان اهداف
2 3 1 اهداف اصلی – –
– 4 1 اهمیت پژوهش
– 9 1 محدوده مورد مطالعه
– 6 1 فرضیات
– 7 1 روش پژوهش و مراحل آن
فصل دوم مبانی نظری تحقیق –
1 2 مفهوم گردشگر –
2 2 مفهوم گردشگری –
3 2 انواع گردشگری بر اساس هدف –
4 2 انواع گردشگری از دیدگاه کلی –
1 4 2 گردشگری تفریحی – –
2 4 2 گردشگری اجتماعی – – social tourism
3 4 2 گردشگری درمانی و سلامت – – Health Tourism
4 4 2 گردشگری آموزشی و فرهنگی – –
9 4 2 گردشگری مذهبی و زیارتی – – Religious Tourism
6 4 2 گردشگری بازرگانی و تجاری – – Business Tourism
7 4 2 گردشگری سیاسی – – فصل اول کلیات تحقیق –
– 1 1 بیان مسئله
– 2 1 پیشینه ی تحقیق
– 3 1 بیان اهداف
2 3 1 اهداف اصلی – –
– 4 1 اهمیت پژوهش
– 9 1 محدوده مورد مطالعه
– 6 1 فرضیات
– 7 1 روش پژوهش و مراحل آن
فصل دوم مبانی نظری تحقیق –
1 2 مفهوم گردشگر –
2 2 مفهوم گردشگری –
3 2 انواع گردشگری بر اساس هدف –
4 2 انواع گردشگری از دیدگاه کلی –
1 4 2 گردشگری تفریحی – –
2 4 2 گردشگری اجتماعی – – social tourism
3 4 2 گردشگری درمانی و سلامت – – Health Tourism
4 4 2 گردشگری آموزشی و فرهنگی – –
9 4 2 گردشگری مذهبی و زیارتی – – Religious Tourism
6 4 2 گردشگری بازرگانی و تجاری – – Business Tourism
7 4 2 گردشگری سیاسی
گردشگری ورزشی – – Sport Tourism
5 4 2 گردشگری طبیعت – – Eco Tourism
1 5 4 2 گردشگری پایدار – – –
9 2 انگیزه جهانگردان –
1 9 2 جهانگردان کاری – –
6 2 انواع هتل –
1 6 2 از نظر مکان – –
2 6 2 از نظر تعداد اتاق – –
3 6 2 از نظر نوع برنامه سرویس دهی – –
4 6 2 از نظر انواع مهمان – –
9 6 2 طبقه بندی بر اساس سرویس ارائه شده – – Servicing & feasibility
6 6 2 طبقه بندی بر اساس پلان – –
7 6 2 انواع رایج هتل ها بر حسب ستاره – –
7 2 انواع دسته بندی عمومی هتل ها –
1 7 2 از نظر مکان – –
2 7 2 طبقه بندی بر اساس تعدا اتاق ها – –
3 7 2 از نظر نوع سرویس دهی – –
4 7 2 از نظر نوع مهمان – –
9 7 2 از نظر مدت اقامت – – Length of Stay
6 7 2 طبقه بندی بر اساس امکانات ارائه شده – –
7 7 2 طبقه بندی بر اساس پلان ها – –
8 7 2 انواع هتل ها بر حسب ستاره – –
5 7 2 انواع دسته بندی عمومی هتل ها
2 دسته بندی اجزا و بخش های هتل –
1 8 2 لابی – – Lobby
1 1 8 2 انواع لابی و سهم فضاها بر حسب نوع لابی – – –
2 1 8 2 اجزای داخلی لابی – – –
2 8 2 ورودی – –
1 2 8 2 تجهیزات لازم برای ورودی ها – – –
3 8 2 اتاق ها – –
1 3 8 2 طراحی اتاق های خواب مهمان – – –
2 3 8 2 انواع اتاق در هتل ها – – –
4 8 2 فضاهای ورزشی و تفریحی – –
1 4 8 2 استخر شنا – – – Swimming Pool
2 4 8 2 کلوپ ورزشی بدنسازی – – – Health Club
1 9 8 2 اجزای رستوران – – –
6 8 2 آشپزخانه هتل – –
7 8 2 فضاهای مواد غذایی و نوشیدنی – –
8 8 2 بخش اداری – –
5 8 2 بخش پذیرش – –
11 8 2 واحد رزرواسیون – – Reservation
11 8 2 واحد صندوق مستقر در – – Front-Office
12 8 2 سیرکولاسیون – – Circulation
1 12 8 2 سیرکولاسیون خارجی – – –
2 12 8 2 سیرکولاسیون داخلی – – –
13 8 2 آسانسورها – –
آسانسور میهمان یا عمومی – – – Guest Elevators
2 13 8 2 آسانسور خدمات – – – Service Elevators
14 8 2 تلفن ها – – Public Phines
19 8 2 فضای عمومی – – Public space
16 8 2 واحد پست و تلفن – –
17 8 2 رختشویخانه و خانه داری – –
18 8 2 خدمات لباس شویی – – Laundry
15 8 2 مهندس تاسیسات – –
1 15 8 2 تاسیسات و تجهیزات مکانیکی –

طراحی هتل در مجتمع رفاهی – تفریحی شهرداری یزد با رویکرد انرژی پایدار

چکیده

در تمام جهان،به دلیل وجود مشکلات اساسی چون مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای آن،بهره گیری از تکنولوژیهای معماری پایدار،به ویژه ایجاد ساختمانهای سبز و بهره گیری از انرژی تجدیدپذیر خورشید در جهت کاهش مصرف انرژی،اهمیت زیادی پیدا کرده است. طراحان این گونه ساختمانها، به دنبال فرآیندی در افزایش کیفیت ساختمان میباشد که در آن ساختمانها و مکان قرار گیری آنها به نحوی از انرژی،آب و مصالح استفاده میکنند که کمترین تاثیرات منفی را روی سلامت انسان و محیط داشته باشند. در این راستا،استفاده از شیوه هایی چون بام های سبز،انرژی خورشیدی و دیوار ترومب و صفحات فتوولتاییک میتواند در جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی ساختمان ها کمک زیادی نماید. بنابراین پرداختن به این مهم میتواند از بزرگترین تحولات مثبت زیست محیطی در شهرها محسوب شود.. بدین منظور در این پژوهش از دو روش کتابخانهای و مطالعات میدانی و روش مصاحبه و نظرسنجی بر گردآوری اطلاعات بهره برده شده است. از نتایج بدست آمده می‌توان به تحقق تلفیق معماری و هتل به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی آن اشاره نمود.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات ۱
مقدمه ۲
۱-۱- تعریف مسأله و سوالها ۲
۱-۲-روش پیشبرد رساله ۳
فصل دوم : موضوع طراحی ۵
مقدمه ۶
۲-۱- شناخت عمومی موضوع ۷
۲-۱-۱-تاریخچه هتل ۷
۲-۱-۲-تعریف امروزی هتل ۱۰
۲-۱-۳-تقسیم بندی هتل‌ها (انواع هتل) ۱۱
تقسیم بندی هتل‌ها بر اساس نوع خدمات ۱۱
۲-۱-۴-تقسیم بندی هتل‌ها بر اساس ستاره ۱۲
۲-۱-۵-نحوه ارزیابی امتیازات در هتل ۱۴
۲-۲-تبیین و تشریح برخی از وجوه کالبدی – فضایی هتل ۱۵
۲-۲-۱-بخش‌های عمومی هتل ۱۶
۲-۲-۲-بخش‌های خصوصی هتل ۱۹
۲-۳-تبیین وجوه و حدود عملکردی موجود در هتل ۲۱
۲-۴-معیارهایی برای طراحی هتل ۲۵
۲-۴-۱-معیار بخش‌های عمومی هتل ۲۵
۲-۴-۲-معیار بخش‌های خصوصی ۳۰
۲-۵-استفاده کنندگان هتل‌ها ۳۴
۲-۷-وضعیت هتل‌ها در شرح یزد و منطقه مورد نظر ۳۵
۲-۸-تعیین نوع و درجه هتل مورد نظر ۳۸
۲-۹-تشخیص و تعیین استفاده کنندگان هتل مورد نظر ۳۸
۲-۱۰-تعیین وجوه عملکردی هتل مورد نظر ۳۹
۲-۱۱-بررسی تأثیرات هتل مورد نظر ۴۱
۲-۱۲-نقد مصادیق ۴۱
۲-۱۲-۱-معرفی چند نمونه ۴۱
۲-۱۲-۱-۱-نمونه داخلی : ۴۱
مصداق اول : هتل تاور تهران در میدان فردوسی ۴۱
۲-۱۲-۱-۲-نمونه خارجی ۴۹
مصداق دوم : هتل کمپینسکی،مونیخ،آلمان ۴۹
مصداق سوم : هتل هایت ریجنسی ۵۱
مصداق چهارم :ساختمان کاونسیل هاوس ۵۷
فصل سوم : مبانی نظری معماری ۶۴
مقدمه ۶۵
۳-۱-معماری پایدار ۶۶
۳-۲- اصول معماری پایدار ۶۷
۳-۳-تاریخچه استفاده از انرژی در ساختمان ۷۰
۳-۴-تبیین مسئله انرژی و جایگاه آن در معماری ۷۱
۳-۴-۱-انرژی تجدید پذیر چیست ؟ ۷۱
۳-۴-۲-اهمیت توجه به مسله انرژی ۷۲
۳-۴-۳-معماری پایدار و رویکرد آن به انرژِ های تجدید پذیر ۷۳
۳-۴-۴-رویکرد معماری هتل به مسله انرژی ۷۴
۳-۵-شرایط آسایش طرح داخل ۷۶
۳-۶-راهکارهای سازگار با شرایط طرح برای گرمایش و سرمایش ۷۹
۳-۶-۱-انرژی خورشید و گرمایش مجموعه ۷۹
۳-۶-۱-۱-سامانه خورشیدی غیر فعال،مزایا و معایب ۸۱
۳-۶-۱-۲-دستور العمل طراحی سامانه خورشیدی غیر فعال ۸۳
۳-۶-۱-۳-سامانه فتوولتائیک و سامانه خورشیدی پویا،مزایا و معایب ۸۶
۳-۶-۱-۴-پیش گرمایش هوای تهویه ۸۷
۳-۶-۲-سرمایش ۸۸
۳-۶-۲-۱-استفاده از سایه اندازی در چهار چوب معماری ۸۸
۳-۶-۲-۲-سرمایش ایستا ۹۰
۳-۶-۲-۳-استفاده از سیستم تهویه طبیعی در چارچوب معماری ۹۰
۳-۶-۲-۴-امکان هایی برای استفاده از سرمایش تابشی در معماری ۹۲
۳-۶-۲-۵-سرمایش تبخیری ۹۳
۳-۷-احکام برگرفته از مطالعه راهکارهای انرژی کارا برای طراحی هتل : ۹۴
جمع بندی ۹۸
فصل چهارم: مطالعات زمینه(سایت)طراحی ۹۹
مقدمه ۱۰۰
۴-۱-بستر طراحی ۱۰۵
۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی و مکانی سایت مجتمع رفاهی – تفریحی شهرداری یزد ۱۰۵
۴-۱-۲-بررسی موقعیت زمین از نظر تقسیمات شهری و منطقه ای ۱۰۶
۴-۱-۳-آنالیز سایت ۱۰۸
۴-۱-۴-شناخت کاربری های همجوار سایت ۱۰۹
۴-۱-۵-تحلیل چشم انداز زمین طرح ۱۰۹
۴-۱-۶-شبکه های دسترسی زمین و نوع آن ۱۱۲
۴-۱-۷-شناخت محدودیت ها و امکانات زمین ۱۱۳
۴-۲-شرایط اقلیمی در محل مورد نظر ۱۱۳
۴-۲-۱- دما ۱۱۳
۴-۲-۲-ساعات آفتابی ۱۱۶
۴-۲-۳- بارندگی ۱۱۶
فصل پنجم ۱۲۲
مقدمه ۱۲۸
۵-۱-تجزیه و تحلیل و احکام برداشتی از مطالعات برای طراحی ۱۲۸
۵-۲-فرایند طراحی ۱۳۰
۵-۲-۱-چرا پرداختن به فرایند اهمییت دارد؟ ۱۳۰
۵-۲-۲-آلترناتیوهای ممکن ونقد وارد بر آنها ۱۳۱
۵-۲-۳-برخی ایده های طراحی ۱۳۲
۵-۲-۴-برخی نقد های وارده بر طرح ۱۳۳
لکه گذاری براساس وزش باد و تابش خورشید ۱۳۴
طرح هتل با معماری پایدار ۱۳۷
۵-۳-بررسی ایده های گرمایشی و سرمایشی در طرح ۱۴۰
۵-۳-۱-ایده های گرمایشی مجموعه با استفاده از انرژی خورشیدی ۱۴۰

 

طراحی هتل پناهگاه کوهستانی با سازه مستقر بر روی شیب بر مبنای الهام گیری از ساختارهای طبیعی

چکیده

طراحی بناهای کوهستانی واقع بر روی شیب همواره از دغدغه هایی همچون نحوه‌ی استقرار، طراحی سازه‌ی همخوان با معماری و کاهش هزینه ها برخوردار بوده است که این مهم نیازمند مطالعه‌ی بستر کوهستانی و تعامل هرچه بیشتر معماری و سازه در طراحی می باشد.ورزش در دامان طبیعت، سلامتی، آرامش، یادگیری مفاهیم نهفته در کوهنوردی، از جمله ارزش‌های مهمی هستند که می‌توان با ساخت یک هتل پناهگاه کوهستانی بیش از پیش به آنها جامه عمل پوشاند. در این پایان نامه با در نظر گرفتن تعاملی بین معماری، سازه، تکنولوژی و الهام از طبیعت، طراحی یک هتل پناهگاه کوهستانی واقع بر روی شیب صورت گرفته است، در این راستا آموختن نکات لازم از طبیعت (معلم همیشه برقرار تعامل معماری و سازه) راه حلی مفید و کاربردی است. پس از مطالعه‌ی ادبیات موضوعی و فنی، به بررسی طبیعت ساختارهای کوهستانی، شیب های پایدار، گیاهان و حیوانات سازگار با بستر کوهستان پرداخته شده و در نهایت با الهام از بدن بز کوهی هنگامی که بر روی صخره ایستاده است، سازه‌ی بنا در تعامل با معماری آن، به صورت خود ایستا و بدون استفاده از تکیه گاه های گیردار طراحی شده است. این امر سبب کاهش هزینه‌های ساخت و دخل و تصرف کمتر در طبیعت می باشد.در روند شکل گیری طرح، چندین بار رفت و برگشت بین نرم افزار معماری رویت و نرم افزار سازه‌ی ایتبز انجام گرفته، به نحوی که همزمان با شکل گیری هر ایده‌ی اولیه‌ی معماری، مدل سازه ای آن، و همزمان با شکل گیری هر ایده اولیه‌ی سازه ای، مدل معماری آن، مورد تحلیل قرار گرفته است. در شکل گیری طرح مذکور، نمی توان مرز مشخصی بین معماری و سازه‌ی آن مشخص نمود، آنچنانکه معماری بنا همان سازه‌ی آن و سازه‌ی بنا همان معماری آن می باشد.

فهرست
چکیده ‌ه
مقدمه ۱
فصل ۱- کلیات پژوهش ۵
۱- ۱- ضرورت انجام تحقیق ۵
۱- ۲- اهداف تحقیق ۶
۱- ۳- سوال‌های تحقیق ۶
۱- ۴- پیشینه ی تحقیق ۶
۱- ۴- ۱- پیشینه فارسی ۷
۱- ۴- ۲- پیشینه غیر فارسی ۱۰
۱- ۵- ایده های اولیه ۱۱
۱- ۶- ساختار کلی پژوهش و روش تحقیق ۱۱
۱- ۷- تعاریف و مفاهیم پایه ۱۴
۱- ۷- ۱- هتل ۱۴
۱- ۷- ۲- پناهگاه ۱۴
۱- ۷- ۳- پناهگاه کوهستانی ۱۵
۱- ۷- ۴- هتل پناهگاه کوهستانی ۱۵
۱- ۷- ۵- تعریف پایه در معماری بایونیک ۱۵
۱- ۷- ۶- بایولوژی تکنیکال ۱۵
۱- ۷- ۷- بایونیک، بایومیمتیک ۱۶
۱- ۷- ۸- تعریف سازه ۱۷
فصل ۲- مبانی نظری پژوهش ۱۹
۲- ۱- تعریف علم بایونیک ۱۹
۲- ۲- اهمیت رابطه معماری و بایولوژی ۲۰
۲- ۳- کاربردهای بایومیمتیک در معماری ۲۲
۲- ۴- بایونیک ساختار گرا در معماری ۲۳
۲- ۵- نمونه هایی از عملکرد های سازهای در طبیعت و کاربرد آنها ۲۴
۲- ۵- ۱- سازه های قابی در طبیعت ۲۷
۲- ۵- ۲- سازه های پوسته ای در طبیعت ۲۷
۲- ۵- ۳- سازه های ورق تاشده در طبیعت ۲۹
۲- ۵- ۴- سازه های تنسگریتی در طبیعت ۳۰
۲- ۵- ۵- سازه های پنوماتیک در طبیعت ۳۱
۲- ۵- ۶- سازه های ژئودزیک در طبیعت ۳۲
۲- ۵- ۷- سازه های کابلی کشسان در طبیعت ۳۳
۲- ۵- ۸- سازه های چادری در طبیعت ۳۴
۲- ۵- ۹- سازه های قوسی در طبیعت ۳۵
۲- ۵- ۱۰- سازه های متحرک در طبیعت ۳۶
۲- ۶- ترکیب سیستم های سازه ای مختلف ۳۷
۲- ۷- نمونه موردی سازه های معمارانه با الهام از طبیعت ۴۰
فصل ۳- مبانی طراحی ۴۵
۳- ۱- نمونه موردی هتل های کوهستانی ۴۵
۳- ۱- ۱- نمونه های خارجی ۴۵
۳- ۱- ۲- نمونه های داخلی ۵۲
۳- ۲- نمونه موردی پناهگاه های کوهستانی ۵۶
۳- ۲- ۱- نمونه های خارجی ۵۶
۳- ۲- ۲- نمونه های داخلی ۶۱
۳- ۱- اصول و ضوابط در طراحی هتل ها ۷۰
فصل ۴- شناخت بستر طراحی ۷۹
۴- ۱- معرفی شهر تهران ۷۹
۴- ۲- وضعیت توپوگرافی استان تهران ۸۰
۴- ۳- جغرافیای شهر تهران ۸۱
۴- ۳- ۱- پستی و بلندی ۸۲
۴- ۴- عوامل اقلیمی استان تهران ۸۳
۴- ۴- ۱- باد ۸۳
۴- ۴- ۲- بارندگی ۸۳
۴- ۴- ۳- حرارت ۸۳
۴- ۴- ۴- آب و هوا ۸۴
۴- ۵- مکان یابی و تحلیل سایت انتخابی ۸۴
۴- ۶- محل قرارگیری سایت ۸۵
۴- ۶- ۱- ساختگاه ۸۵
۴- ۶- ۲- انتخاب مسیر کوهنوری ۸۹
۴- ۶- ۳- دسترسی ها ۹۰
۴- ۶- ۴- هندسه سایت ۹۱
۴- ۶- ۵- بارندگی ۹۲
۴- ۶- ۶- پوشش گیاهی ۹۲
۴- ۷- مشخصات اجتماعی سایت انتخابی ۹۵
۴- ۸- عوامل مهم در طراحی ساختمان در اقلیم سرد و کوهستانی ۹۵
۴- ۸- ۱- نیاز به تهویه در ساختمان ۹۵
۴- ۸- ۲- کاهش اتلاف حرارت ساختمان ۹۵
۴- ۸- ۳- مدیریت دمای داخل ساختمان ۹۶
۴- ۸- ۴- مدیریت پنجره های موجود در بنا ۹۶
۴- ۸- ۵- فرم بنا و نحوه ی قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در زمستان ۹۶
۴- ۸- ۶- مواردی از نکات در نظرگفته شده در طراحی ۹۶
فصل ۵- بررسی روند طراحی ۹۹
۵- ۱- جمع بندی مطالعات نظری ۹۹
۵- ۲- چشم انداز طرح ۱۰۰
۵- ۳- طراحی معماری هتل پناهگاه کوهستان ۱۰۱
۵- ۴- برنامه ریزی فیزیکی ۱۰۲
۵- ۴- ۱- فضاهای اقامتی ۱۰۲
۵- ۴- ۲- فضاهای عمومی و اداری مجموعه ۱۰۵
۵- ۴- ۳- فضاهای خدماتی- پشتیبانی ۱۰۷
۵- ۴- ۴- فضاهای ورزشی ۱۱۰
۵- ۵- مجموع متراژ ریزفضاها ۱۱۰
۵- ۶- رویکرد بایونیکی در طراحی سازه و معماری ۱۱۱
۵- ۶- ۱- بررسی بز کوهی به عنوان انتخاب الگوی طراحی از طبیعت ۱۱۱
۵- ۶- ۲- بررسی گیاهان صخرهای به عنوان انتخاب الگوی طراحی از طبیعت ۱۱۵
۵- ۷- فرایند شکل گیری طرح ۱۱۶
۵- ۸- طراحی سازه هتل پناهگاه کوهستان ۱۲۶
۵- ۸- ۱- خصوصیات مصالح فولادی پروژه ۱۲۸
۵- ۸- ۲- نحوه شکلگیری حجم سازه و معماری ۱۲۹
۵- ۸- ۳- مدل سه بعدی سازه ۱۳۱
۵- ۸- ۴- پلان طرح سه بعدی سازه ۱۳۲
۵- ۸- ۵- بارگذاری ۱۳۳
۵- ۸- ۶- اتصالات سازه ۱۳۷
۵- ۸- ۷- مدلسازی دال های دوطرفه ی سقف طبقات ۱۳۹
۵- ۸- ۸- مقادیر خروجی تحلیل سازه ۱۳۹
۵- ۸- ۹- المان های طراحی شده ی سازه ۱۴۳
۵- ۸- ۱۰- نسبت تنش المان های طراحی شده ی سازه ۱۴۵
۵- ۱- پلان ها و مقاطع طرح اصلی ۱۵۱
۵- ۲- نمای سه بعدی از هتل پناهگاه کوهستان ۱۵۵
فصل ۶- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۵۹
۶- ۱- جمع بندی کلی و خلاصه طرح ۱۵۹
۶- ۲- نتیجه گیری ۱۶۰
۶- ۲- ۱- پاسخ سوالات تحقیق ۱۶۰
۶- ۲- ۲- تجربه ای از مقایسهی معماری بنا در دو حالت قبل و بعد از طراحی سازه ۱۶۲
۶- ۳- پیشنهادات ۱۶۴
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۶
منابع فارسی ۱۶۶
منابع غیرفارسی ۱۶۷
منابع اینترنتی ۱۶۸
پیوست الف: شیت های پروژه ۱۷۰

طراحی هتل شیراز با رویکرد ارتقاء هویت بومی

چکیده

امروزه سفر و گردشگری در میان کشورهای جهان موضوع مهمی محسوب می شود. از این رو توجه به فضاهای اقامتی برای گردشگران اهمیت ویژه ای دارد چرا که می توانند نقش بسزایی در بازخوانی هویت یک شهر را در ذهن گردشگر خلق کنند. فضاهای اقامتی طراحی شده در ده های اخیر غالباً فاقد معماری با هویت می باشند، چنان که مفهوم واقعی اقامت، سکونت و هم چنین هویت یک مکان نادیده گرفته می شود. شهر شیراز یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است علاوه بر این شیراز دارای آب و هوایی مناسب و پتانسیل های طبیعی با ارزشی است، لیکن تاکنون این شهر نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه فضاهای اقامتی دست یابد. در این پژوهش، انتخاب سایت مناسب به کمک جدول SWOT و تکنیک AHP انجام گرفته، روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا (از طریق کتابخانه، مجلات و مقالات معتبر) و روش میدانی (ارائه پرسشنامه و وارد کردن داده ها در نرم افزار SPSS) می باشد. در نهایت این نتیجه مهم دست یافته شد که با الهام از معماری گذشته در کنار بهره گیری از فناوری های نوین معماری، ادغام آن با مقتضیات زمان حال و با برنامه ریزی صحیح در روند طراحی، بتوان هتلی در کالبد شایسته برای هویت بومی ایرانی طراحی گردد و هویت شهر را به گردشگر نمایش دهد.

چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 3
1-3- اهمیت و ضرورت مسئله 5
1-3-1- جنبه های نوآوری: 6
1-4- اهداف برجسته تحقیق: 7
1-4-1- بهره وران: 7
1-5- پرسش های تحقیق: 7
1-6- فرضیه های تحقیق: 7
1-6-1- فرضیه 1: 7
1-6-2- فرضیه 2: 8
1-6-3- فرضیه 3: 8
1-7- تعریف واژه ها و متغیرها: 8
1-7-1- هويت: 8
1-7-2- هويت بومی: 8
1-7-3- کاروانسرا: 8
1-7-4- هتل: 9
1-8- نتیجه گیری: 9
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش 10
2-1- مقدمه: 11
2-2- هویت: 11
2-2-1- هویت از دیدگاه نظریه پردازان: 12
2-2-2- هویت شهر و شهرسازی هویتی: 13
2-2-3- عوامل هويت بخشي شهري: 13
2-2-3-1- هويت كالبدي: 13
2-2-3-2- هويت بصري: 13
2-2-3-3- هويت شناختي: 14
2-2-4- روند هويت بخشي در شهر هاي بزرگ: 14
2-2-5- هویت در معماری: 15
2-2-6- رابطه هویت و معماری: 15
2-3- هويت بومی: 16
2-3-1- معماری بومی از دیدگاه نظریه پردازان: 17
2-3-2- مفهوم معماري بومی: 19
2-3-3- ويژگي های معماری بومي: 20
2-3-4- بررسی نمونه مقالات و تئوری در زمینه هویت بومی و معماری بومی: 20
2-4- کاروانسرای به مثابه نمود هویت بومی در معماری: 22
2-4-1- کاروانسراها: 22
2-4-2- سابقه ی تاریخی و معماری کاروانسراهای ایران: 23
2-5- هتل: 25
2-5-1- سابقه تاریخی هتل و هتلداری در جهان: 26
2-5-2- تاریخچه ی هتل در ایران معاصر: 27
2-5-3- بررسی نمونه مقالات و پایان نامه ها در زمینه هتل: 28
2-6- چهارچوب نظری: 29
2-6-1- کلید واژه های تحلیلی: 30
2-6-1-1- ایده ساختاردهنده طرح (کانسپت): 30
2-6-1-2- فناوری ساخت: 31
2-6-1-3- شکل و فرم در بنا: 31
2-6-1-4- مصالح در بنا: 32
2-6-1-5- رابطه با بافت: 32
2-6-1-6- بررسی مفاهیم پنج گانه در معماری هتل های معاصر شیراز: 33
2-7- شناسایی عناصر معماری کاروانسراهای ایرانی جهت بررسی مفاهیم پنج گانه معماری در آن ها: 35
2-7-1- معماری کاروانسرا: 35
2-7-2- عناصر معماری کاروانسرا: 35
2-7-3- دسته بندی کاروانسرا بر اساس اقلیم: 37
2-7-3-1- کاروانسراهای منطقه کوهستانی: 37
2-7-3-2- کاروانسرا ها در کرانه پست خلیج فارس: 37
2-7-3-3- کاروانسرا های مناطق مرکزی ایران: 38
2-7-4- بررسی مفاهیم پنج گانه در معماری کاروانسراهای ایرانی: 40
2-8- نمونه موردی: 43
2-8-1- نمونه پروژه های ساخته شده داخلی: 43
2-8-1-1- هتل بزرگ داريوش: 43
2-8-1-2- هتل خلیج فارس: 45
2-8-1-3- هتل عباسي: 47
2-8-1-4- جدول نتیجه گیری از نمونه پروژه های ساخته شده داخلی: 49
2-8-2- نمونه پروژه های ساخته شده خارجی: 51
2-8-2-1- برج العرب: 51
2-8-2-2- هتل آتلانتیس دبی: 53
2-8-2-3- هتل ای اس: 55
2-8-2-4- جدول نتیجه گیری از نمونه پروژه های ساخته شده خارجی: 56
2-9- نتیجه گیری: 57
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 58
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- جامعه آماری 60
3-4- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 60
3-5- ابزار گرداوری داده ها 61
3-6- روایی و پايايی ابزار پژوهش 61
3-6-1- روایی 61
3-6-2- پایایی 62
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرض ها : 63
3-7-1- آزمون تی تک نمونه ای : 63
3-7-2- آزمون فریدمن: 63
3-7-3- تحلیل SWOT 63
3-8- نتیجه گیری 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 65
4-1- مقدمه 66
4-2- مکان یابی: 66
4-2-1- انتخاب سایت از طریق ماتریس SWOT: 66
4-2-2- سايت های پیشنهادی: 66
4-2-3- تحلیل و بررسی سايت ها به روش سوات: 67
4-2-3-1- جدول SWOT سایت پیشنهادی شماره 1: 67
4-2-3-2- جدول SWOT سایت پیشنهادی شماره 2: 69
4-2-3-3- جدول SWOT سایت پیشنهادی شماره 3: 70
4-2-4- نتایج اوزان و رتبه های سایت های پیشنهادی بر اساس شاخصه ها با استفاده از تکنیک AHP: 71
4-2-4-1- شاخص همجواری: 71
4-2-4-2- شاخص دید به سایت: 72
4-2-4-3- شاخص دید از سایت: 73
4-2-4-4- شاخص دسترسی: 73
4-2-4-5- شاخص آلودگی صوتی: 74
4-2-4-6- شاخص توپوگرافی: 75
4-2-5- ضریب اهمیت شاخص های مورد بررسی: 76
4-2-6- ماتریس سایت های پیشنهادی: 76
4-2-6-1- ماتریس سایت پیشنهادی شماره 1: 76
4-2-6-2- ماتریس سایت پیشنهادی شماره 2: 77
4-2-6-3- ماتریس سایت پیشنهادی شماره 3: 77
4-2-7- نتایج به دست آمده از تحلیل SWOT سایت های پیشنهادی: 78
4-3- آمار توصیفی: 78
4-3-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: 78
4-3-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 79
4-3-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات: 80
4-3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل: 81
4-4- توصیف و تحلیل داده های تحقیق: 82
4-4-1- توزیع فراوانی سؤال اول: 82
4-4-2- توزیع فراوانی سؤال دوم: 83
4-4-3- توزیع فراوانی سؤال سوم: 84
4-4-4- توزیع فراوانی سؤال چهارم: 85
4-4-5- توزیع فراوانی سؤال پنجم: 86
4-4-6- توزیع فراوانی سؤال ششم: 87
4-4-7- توزیع فراوانی سؤال هفتم: 88
4-4-8- توزیع فراوانی سؤال هشتم: 89
4-4-9- توزیع فراوانی سؤال نهم: 90
4-4-10- توزیع فراوانی سؤال دهم: 91
4-4-11- توزیع فراوانی سؤال یازدهم: 92
4-4-12- توزیع فراوانی سؤال دوازدهم: 93
4-4-13- توزیع فراوانی سؤال سیزدهم: 94
4-4-14- توزیع فراوانی سؤال چهاردهم: 95
4-4-15- توزیع فراوانی سؤال پانزدهم: 96
4-5- یافته های استنباطی: 97
4-5-1- آزمون تی تک نمونه ای: 97
4-5-1-1- فرضیه 1: 97
4-5-1-2- فرضیه 2: 97
4-5-1-3- فرضیه 3: 98
4-5-2- آزمون فریدمن: 98
4-6- نتیجه گیری: 99
فصل پنجم: نتایج پژوهش 100
5-1- مقدمه: 101
5-2- روند پژوهش: 101
5-3- نتیجه گیری: 102
فصل ششم: طراحی 103
6-1- مقدمه: 104
6-2- مطالعات شهر شیراز: 104
6-2-1- مقدمه ای بر فارس شناسی: 104
6-2-2- بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شیراز: 105
6-2-3- تقسیمات اقلیمی در جهان: 106
6-2-3-1- تقسیمات اقلیمی در ایران: 106
6-2-4- ویژگی جغرافیای طبیعی شیراز: 106
6-2-5- بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شیراز: 107
6-2-6- بررسی اقلیم شیراز: 108
6-2-7- مسئله باد: 109
6-2-8- بررسی دما: 110
6-2-9- تعداد ساعت های آفتابی: 111
6-2-10- میزان بارش: 111
6-2-11- میزان رطوبت نسبی: 111
6-2-12- تعداد روزهای یخبندان: 112
6-3- آنالیز سایت انتخابی: 112
6-3-1- دسترسی: 112
6-3-2- مسیر حرکت خورشید: 113
6-3-3- دید و منظر: 113
6-3-4- باد غالب: 114
6-4- ضوابط و مطالعات شهرداری منطقه سایت انتخابی (شهرداری منطقه 6): 114
6-4-1- موقعیت جغرافیایی منطقه 6 : 114
6-4-2- ویژگی‌ های زیست محیطی منطقه 6: 115
6-4-3- ویژگی جمعیتی منطقه 6: 116
6-4-4- ویژگی های اجتماعی، اقتصادی منطقه 6: 116
6-4-5- ویژگی های کالبدی- فضایی منطقه 6: 117
6-4-6- جایگاه و نقش فعلی منطقه 6: 118
6-4-7- نقش منطقه 6 در چشم‌انداز آتی شیراز: 118
6-4-8- ضوابط سطح اشغال هتل در منطقه 6 شهر شیراز: 119
6-5- تعیین برنامه ریزی کالبدی: 119
6-5-1- انواع هتل: 119
6-5-1-1- از نظر مكان: 119
6-5-1-2- هتل ها از نظر تعداد اتاق: 121
6-5-1-3- طبقه بندي هتل ها بر اساس مدت اقامت: 121
6-5-1-4- دسته بندي هتل ها از لحاظ نوع فعاليت: 121
6-5-1-5- دسته بندي هتل ها از لحاظ كيفيت: 121
6-5-1-6- دسته بندي هتل ها از نظر ساختار پلان: 122
6-5-2- شرح فعالیت های هتل: 122
6-5-2-1- معماری هتل و انواع فضاهای تشکیل دهنده ی آن: 122
6-5-3- ضوابط و سرانه های مربوط به فضاهای عموی در انواع هتل ها از نظر نوع فعالیت: 132
6-5-4- ضوابط عرصه اقامتی: 133
6-5-4-1- اهداف در طراحی طبقات اتاق های خواب: 134
6-5-4-2- کارآیی در طرح ریزی ماکزیمم فضا برای اتاق های خواب: 134
6-5-5- دیاگرام فضایی هتل: 136
6-6- بررسی و شناسایی کالبدی و ضوابط و مقررات: 136
6-6-1- مجموعه مقررات و ضوابط لزوم اجرا و پیشنهادی: 136
6-7- مساحت و تعداد ریز فضاهای هتل: 141
6-7-1-عرصه عمومی: 141
6-7-2- عرصه خصوصی 145
6-8- ایده: 145
6-8-1- کاروانسراي مدور: 146
6-8-2- فرایند طراحی: 146
6-9- الزامات سازه ای: 149
6-9-1- طراحی الگوی سازه ای بنا: 149
6-9-2- اجرای سازه: 149
6-9-3- مزایای سیستم سازه ای: 149
6-10- نتیجه گیری: 150
6-11- نقشه های معماری: 151
6-11-1- سایت پلان: 151
6-11-2- پلان زیرزمین: 152
6-11-3- پلان همکف: 153
6-11-4- پلان طبقه اول: 154
6-11-5- پلان طبقه دوم: 155
6-11-6- پلان طبقه سوم: 156
6-11-7- پلان طبقه چهارم: 157
6-11-8- پلان طبقه پنجم: 158
6-11-9- پلان طبقه ششم: 159
6-11-10- پلان طبقه هفتم: 160
6-11-11- نما: 161
6-11-12- نما: 162
6-11-13- برش: 163
6-11-14- پرسپکتیو: 164
منابع مأخذ: 165
فهرست منابع فارسی: 165
فهرست منابع انگلیسی: 171
پیوست 1 173
Abstract 175

 

طراحی داخلی هتل لاله خیابان لاله زار

چکیده

هدف اصلی در این پروژه در مرحله ی اول معماری داخلی مهمانپذیر لاله بر اساس اصول و استانداردهای موجود می باشد بدین معنی که روند طراحی در ابتدا بر اساس توجه به استانداردهای بین المللی و تطبیق شرایط موجود با این استانداردها می باشد هدف بعدی در این پژوهش دستیابی به الگوها و زبانی در معماری داخلی است که علاوه بر رعایت استانداردهای اولیه و همچنین روابط زیبایی شناسانه، بتوان به طرحی رسید که علاوه بر رفع نیازهای مسافران و گردشگران، بتواند به نوعی نماینده ی هویت و شخصیت هنر و معماری کشورمان در همه ی ابعاد آن در نظر گردشگران ایرانی و غیر ایرانی باشد تا علاوه بر ایجاد حس آرامش و آسایش، امکان تجربه و آشنایی با هویت فرهنگ بومی را داشته باشند بهرهگیری از هنرهایی همچون نقاشی و مجسمه سازی نقشی عمده در بازیابی و نمایاندن هویت ایرانی به گردشگران خواهد داشت با توجه به قرارگیری سایت پروژه (مهمانپذیر لاله) در خیابان لالهزار، و نظر به اینکه دوران شکوفایی خیابان لالهزار دههی چهل شمسی بوده است، در این پروژه سعی در بهرهگیری از هنر این دهه جهت ایدهپردازی در طراحی فضاها شده است تا با باززندهسازی حال و هوای دههی چهل خیابان لالهزار، گردشگران و مسافران با خاطرات جمعی و روح حاکم بر آن دوران آشنایی پیدا کنند لازم به ذکر است سبک رایج هنرها از جمله نقاشی و مجسمه سازی در دههی مذکور مکتب سقاخانه میباشد که در فصل سوم از این رساله روند شکلگیری و رواج آن میان هنرمندان آن دوره به شرح و تفصیل آمده است نتایج مطالعات تمام فصول این رساله در قالب ایدهها و راهکارهایی جهت نیل به اهداف مذکور و طراحی داخلی مطلوب مهمانپذیر لاله مورد استفاده قرار گرفته استواژههای کلیدی: هتل، طراحی داخلی، لالهزار، فرهنگ،هویت، نقاشی، سقاخانه

مقدمه
فصل مقدماتی
بیان مساله 3
پیشینه3
اهداف کلی و تفصیلی 4
فرضیه و یا سوالات کلیدی تحقیق 5
روش تحقیق و شیوه‌های مورد استفاده 5
فصل 1: معماری و معماری داخلی
1-1 مرحله ی ورود معماری داخلی به پروژه ی معماری 7
2-1 معماری داخلی 7
1-2-1 معماری داخلی 9
2-2-1 طراحی داخلی 10
3-2-1 دکوراسیون داخلی 11
فصل 2: تاریخچه میهمانسرا درایران وجهان
1-2 : تاریخچه میهمانسرا در ایران 13
2-2: تاریخچه هتلداری در جهان 14
3-2: وضعیت فعلی هتلداری در ایران15
4-2: گردشگری و جامعه شناسی16
5-2: گردشگری و اقتصاد16
6-2: پیشینهی گردشگری در ایران17
7-2: گردشگران داخلی17
8-2: درجه بندی هتلها18
9-2: حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتلها19
1-9-2: هتل های 2 ستاره19
2-9-2: هتل های 3 ستاره20
3-9-2: هتل های 4 ستاره 20
4-9-2: هتل های 5 ستاره21
10-2: ضوابط طبقهبندی هتلها در خاورمیانه22
11-2: خدمات – توجه به میهمان23
12-2: فضاهای عمومی23
13-2: خدمات عمومی هتل‌ها23
14-2: راهروها و راه پله ها و آسانسور هتل ها24
15-2: ایمنی و امنیت24
16-2: گرایشهای معماری داخلی در هتل25
1-16-2: نقش نمادگرایی در هتلهای لوکس25
2-16-2: همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح25
3-16-2: بهرهگیری از فناوری25
17-2: اولین اقدامات در طراحی یک مهمانپذیر26
18-2: تعریف تاسیسات اقامتی و پذیرایی 26
19-2: انواع تاسیسات اقامتی و پذیرایی (ویژهی خاور میانه) 27
فصل 3: مکتب سقاخانه و چگونگی پیدایش آن
1-3: دورهی پهلوی اول و آغاز تجددگرایی30
2-3: وضعیت هنرها در دورهی پهلوی اول32
3-3: مکتب کمالالملک32
4-3: نقاشان دورهی پهلوی اول33
5-3: سایر نقاشان سنتی35
6-3: مدرنیسم در ادبیات37
7-3: مدرنیسم در هنرهای تجسمی41
8-3: اقدامات هنرمندان در ترویج هنر مدرن41
9-3: تاثیرات مدرنیسم بر هنر در دههی 4043
10-3: پیدایش مکتب سقاخانه45
1-10-3: هنرمندان مکتب سقاخانه45
فصل 4: شناخت بستر طرح
1-4: سابقه تاریخی استان تهران51
2-4: ساختار و بافت کلی شهر51
3-4: آشنایی با منطقه 12 تهران51
4-4: گذشته لاله‌زار ( نحوه‌ی پیدایش و شکل‌گیری بافت و سیر تحول لاله‌زار)51
1-4-4: دوره‌ی قاجار51
2-4-4: دورهی پهلوی اول55
3-4-4: دورهی پهلوی دوم56
4-4-4: بعد از انقلاب تاکنون57
5-4-4: دوران احتضار لالهزار59
فصل 5: بنای مهمانپذیر لاله
1-5: یافتن خطوط اصلی بنا62
2-5: موقعیت قرارگیری بنا 62
3-5: موقعیت بنا در محدودهی مورد مطالعه63
4-5: پیشینه هتل لاله63
5-5: معماری بنا63
6-5: نماها65
1-6-5: نمای غربی65
2-6-5: نمای شرقی65
7-5: پوششها66
1-7-5: آجر66
2-7-5: کاشی66
3-7-5: گچ و ملاتهای بنایی66
4-7-5: فلزات66
8-5: تزئینات بنا67
1-8-5: تزئینات داخلی67
2-8-5: تزئینات خارجی67
9-5: معرفی فضاهای موجود در بنا67
1-9-5: ورودیها67
2-9-5: زیرزمین68
3-9-5: طبقه همکف68
4-9-5: طبقه اول69
5-9-5: طبقه دوم تا چهارم70
6-9-5: طبقه پنجم71
10-5: بررسی شالوده و پی در مهمانپذیر لاله71
11-5: سقفها و ایوانها72
12-5: دیوارها و ستونها و بارهای ثابت72
13-5: طرح مرمت سازه مهمانپذیر لاله72
فصل 6: مصادیق معماری داخلی هتلهای باززنده سازی شده
1-6: مهمانسرای عباسی75
2-6: هتل مشیرالممالک80
3-6: هتل آکسفورد85
4-6: هتل میرامار «شرایتون» مصر91
فصل 7: طراحی داخلی هتل لاله خیابان لالهزار
1-7: طراحی داخلی هتل لاله (خیابان لاله زار)98
منابع

 

طراحی هتل 4 ستاره بندرانزلی با تاکید بر معماری سبز

چکیده

هدف بررسی ، طراحی هتل 4 ستاره بندر انزلی با تاکید بر معماری سبز می باشد. . روش تحقیق، روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. برای انجام مطالعه، از شیوه های مرسوم جمع آوری اطلاعات اعم از اسنادی بهره گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد این هتل یک مجموعه تفریحی است که به منظور ارائه خدمات توریستی در منطقه یک در بندر انزلی طراحی شده است. پتانسیل های موجود در سایت، چشم انداز به بندر، توپوگرافی منطقه و آرامش، بستری مناسب برای احداث اینگونه بنا است ، که در راستای هدف گسترش صنعت توریست در کشور می باشند. طراحی این مجموعه طراحی این مجموعه با تکیه بر بهره گیری هرچه بیشتر از مناظر طبیعی اطراف در مساحت کل زمین مورد نظر 22600 متر مربع می باشد، مساحت تقریبی بنا با توجه به امکان ساخت در 40% از مساحت کل زمین، حدودا 7 هزار متر مربع در نظر گرفته شده است. امید است با عنایت مسئولین و مجریان، این پروژه و پروژه هایی از این دست بتواند در مسیر عملی و اجرایی گام بردارند. امید است با عنایت مسئولین و مجریان، این پروژه و پروژه هایی از این دست بتواند در مسیر عملی و اجرایی گام بردارند و گردشگری پایدار که ریشه در ترسعه پایدار دارد، قادر است در پردازش توسعه راهکارهایی که در جهت دستیابی به توسعه پایدار در حوزه گردشگری بر آن تأکید می شود استفاده از انرژی های پایدار است. مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسانها با یکد یگر می باشد. لذا طراحی که در عین برآوردن نیازهای عملکردی یک هتل از جنبه زیبا شناختی نیز قابل تامل باشد ، هدف عمده در پژوهش حاضر است. هتل سبز، هتل هایی هستند که با محیط زیست و طبیعت سازگار ی بیشتری داشته و نتیجه فعالیت های آنها آثار سوء کمتری بر محیط پیرامون خود داشته باشند.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 2
1-3-ضرورت پژوهش 2
1-4-اهداف تحقیق 3
1-5-فرضیه تحقیق 3
1-6-سوالات تحقیق 4
1-7-روش پژوهش 4
1-8-تعاریف نظری 4
فصل دوم: مبانی نظری
2-1-مقدمه 6
2-2-دهكده هاي توريستي 6
2-3-جاذبه هاي جهانگردي ايران 7
2-4-تاريخچه هتل در ايران 8
2-5- هتل در طول تاريخ 9
2-6-گراند هتلهاي قرن 19 10
2-7-معماري و صنعت توريسم 11
2-8-هتل و انواع آن 12
2-8-1-هتل ايمپريال فرانك لويد رايت در توكيو 12
2-8-2-هتل داريوش كيش 13
2-9-درجه بندي هتلها از لحاظ كيفيت 15
2-10- درجه بندي هتل از لحاظ كميت 15
2-10-1-هتلهاي زنجيره اي 15
2-10-2-هتلهاي شهري 16
2-10-3- هتلهاي ييلاقي – تفريحي 16
2-10-4-هتل آپارتمان و هتل اقامتگاه 17
2-10-5-هتل فرودگاهي 17
2-10-6-هتل بوتيك .. 18
2-10-10-هتل هنري (هتل – موزه) 18
2-10-11-هتل موضوعي 18
‌2-10-12-هتل پليروكو 19
2-10-13-هتل دهكده 19
2-10-14-هتل هاي خاص يا غير متعارف 19
2-10-15-هتلهاي كپسولي 19
2-10-16-هتلهاي بومي 20
2-10-17-متلها 20
2-11-معماری پایدار 20
2-11-1-پایداری محیطی 20
2-11-2-تعاريف و مفاهيم معماري پايدار 21
2-11-3-اصول معماری پایدار 21
2-12- پیشینه منطقه آزاد بندر انزلی 22
2-13-تاریخچه استفاده از گیاهان در نمای هتل چهار ستاره 23
2-14-بررسي نمونه‌هاي داخلي و خارجي 23
2-14-1-نمونه هاي داخلي 23
2-14-2-بررسي نمونه هاي خارجي 25
فصل سوم: معماری سبز
3-1-اصول معماري سبز 28
3-1-1-اصل حفاظت از انرژي 28
3-1-2-اصل كار با اقليم 29
3-1-3-اصل كاهش استفاده از منابع 30
3-1-4-اصل احترام به كاربران . 31
3-1-5-اصل احترام به سایت 31
3-1-6-اصل كل گرایی 32
3-2-بررسی فضای سبز در هتل 32
3-2-1-سازه های دارای قاب 33
3-2-2-سازه های دارای دیوارهای باربر 33
3-2-3-ساخت مدو لار 34
3-2-4-سیستم مرکب یا دوگانه 34
3-2-5-سیستم های مکانیکی- الکتریکی 35
3-2-5-1-سیستم تهویه مطبوع 35
3-2-5-1-1-سيستم تمام آب 35
3-2-5-1-2-سيستم تمام هوا 35
3-2-5-2-سيستم گرمايشي 36
3-2-5-3-سيستم تاسيسات آبرساني 36
3-2-5-4-تاسيسات جمع آوري و دفع فاضلاب 36
3-2-6-بررسي سيستم هاي ايمني پروژه 37
3-2-6-1-سيستم اطفاي حريق 37
3-2-6-2-آکوستیک 37
3-2-6-3-روشنائی 38
3-2-7-باد 38
3-2-7-1-توربین بادی 39
3-2-8-نکاتی در طراحی مجتمع اقامتی هتل سه ستاره 39
3-2-9-آفتاب شکن 40
3-2-9-1-آفتاب شکن در معماری ایران 41
3-10-اصول تهویه طبیعی در مجتمع اقامتی هتل سه ستاره 41
3-10-1-تهویه از یک سمت 41
3-10-2-تهویه عبوری 41
3-10-3-تهویه مکشی 42
3-11-هدف از تهویه در هتل سه ستاره. 42
3-12-فضاي سبز در هتل سه ستاره 42
3-13- ايوان ها و سايبانها در هتل سه ستاره 43
3-14- گیاهان در نمای هتل سه ستاره 43
3-15-دسته بندی نماهای سبز در هتل سه ستاره 43
3-15-1-ساختار استاندارد یک باغ عمودی 44
3-15-2-بام سبز در هتل سه ستاره 44
3-15-3-پوسته های سبز و انواع آنها در هتل سه ستاره 45
3-15-4-بام های سبز عمقی … 46
3-15-5-بام های سبز سطحی 47
3-15-6-بام هایی با پوشش گیاهی گل ناز.. 48
3-15-7-بام هایی با پوشش چمنی 48
3-15-8-بام های قهوه ای یا بام های تنوع زیستی 48
3-15-9-بام های سبز نیمه سطحی 48
3-15-10-دیوارهای سبز 49
فصل چهارم :مطالعات اقلیمی بندرانزلی
4-1-شهرستان بندرانزلی. 52
4-2-پیش بینی جمعیت بندر انزلی…. 53
4-3-بررسی وضعیت طبیعی – انسانی. 54
4-3-1-جغرافیا…. 54
4-3-2-مکان‌نگاری 55
4-3-3- آب وهوا 55
4-3-4-رطوبت نسبی هوا 55
4-3-5-ابرناکی 55
4-3-6-پر باران ترین شهر ایران 56
4-3-7-سمت و سرعت باد 56
4-3-8-عناصر دریایی اندازه‌گیری شده در ایستگاه ساحلی بندر انزلی 56
4-3-9-زمین لرزه 57
4-3-10-اشتغال… 57
4-4-ویژگی‌های بندر 57
4-5-صنعت گردشگری.. 58
4-6-فضای سبز بندرانزلی 58
فصل پنجم:طراحی هتل 4 ستاره بندر انزلی با تاکید بر معماری سبز
5-1-طراحی 61
5-2-تفکیک فضایی هتل. 62
5-3-شرح فعاليتها.. 62
5-4- طبقات اتاقهاي خواب. 64
5-5-تعيين تركيبات اتاقهاي خواب 65
5-6-معيارهاي طراحي اتاقهاي خواب 66
5-7-پلانهاي اتاقهاي خواب 67
5-8-لابي 70
5-9-فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني 73
5-10-فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليتها 74
5-11- فضا هاي ورزشي 75
5-12-دفاتر اداري 77
5-12-1-پيشخوان و دفتر لابي. 78
5-12-2-دفتر حسابداري 79
5-12-3-دفاتر فروش و تداركات 82
5-13-فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از دید) 83
5-14-فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه 85
5-15-انبار آذوقه و نوشيدني 86
5-16-طراحي آشپزخانه اصلي 86
5-17-طراحي فضاي انبارهاي آذوقه و نوشيدني 87
5-18-بار انداز دريافت مواد اوليه 88
5-19- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان 89
5-20-فضاي لازم بر اساس هر اتاق خواب مهمان 91
5-21-رختشويخانه و خانه داري 92
5-22-مسیر ها پیاده در طراحی هتل 93
5-23-مسیر های سواره داخل مجموعه 94
5-24-تحليل سايت 94
فهرست منابع 99

 

طراحی هتل چهار ستاره با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اردبیل

چکیده

با توجه به جایگاه حفظ محیط‌زیست و صرفه‌جویی در منابع پایان‌پذیر فسیلی براساس مقوله پایداری، نیاز به بهره‌مندی از انرژی‌های نو تجدیدپذیر روز به روز بیشتر احساس می‌شود. استفاده از هرکدام از این انرژی‌ها بسته به منابع و امکانات محیطی است. در کشور ما ایران با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و آب‌وهوایی از اکثر انرژی‌های نو تجدیدپذیر می‌توان بهره جست. یکی از این انرژی‌ها انرژی خورشیدی می‌باشد. با توجه به پتانسیل منطقه اردبیل می‌توان با طراحی هتل با یک سیستم گرمایشی با انرژی خورشیدی در اردبیل برای دست‌یابی به اهدافی چون تأمین گرمایش اتاق‌ها و سایتی عاری از یخبندان در فصول سرد سال و همچنین با رعایت الگوهای اقلیمی و تکنیک‌های کاهش مصرف انرژی در بناهای مسکونی ضمن کاهش هزینه‌ها و رسیدن به اهداف زیست‌محیطی، در راستای آگاه‌سازی جامعه نسبت به اهمیت مسئله کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های پاک قدم برداشت تا ضمن حفظ سرمایه‌های ملی، از آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز تا حد امکان جلوگیری نمود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
بخش اول: مبانی نظری
فصل اول: کلیات
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ بیان مسئله 3
1ـ3ـ ضرورت و اهمیت موضوع 5
1ـ4ـ اهداف تحقیق 5
1ـ4ـ1ـ هدف کلی 5
1ـ4ـ2ـ هدف کاربردی 5
1ـ5ـ فرضیه‌ها 5
1ـ6ـ روش تحقیق 6
1ـ7ـ پیشینه تحقیق 6
فصل دوم: تعاریف
2ـ1ـ تعاریف 8
2ـ2ـ تعریف هتل 10
2ـ3ـ تعریف عناصر مطرح‌شده در کانسپت و مبانی نظری 11
2ـ3ـ1ـ انرژی چیست؟ 11
2ـ3ـ1ـ1ـ انرژی‌های موجود در طبیعت 13
فصل سوم: دیدگاه‌ها
3ـ1ـ دیدگاه‌های مرتبط با موضوع مورد طراحی 14
3ـ1ـ1ـ هتل‌ها در بستر جهانی ‌شدن (HOTELS FIELD GLOBALIZATION) 14
3ـ1ـ2ـ تغييرات ساختاري هتل در عصر حاضر 20
3ـ1ـ3ـ نحوه شکل‌گیری موضوع در طول زمان 21
3ـ2ـ تاريخچه ايجاد هتل‌ها در ايران 24
3ـ3ـ صنعت هتلداري 27
3ـ4ـ طبقه‌بندی و تیپولوژی 32
3ـ5ـ انواع هتل 34
3ـ6ـ گرايش‌هاي طراحي در صنعت هتلداري 41
3ـ7ـ ویژگی‌های تشكيلات هتل 44
3ـ7ـ1ـ انتخاب وسايل و تجهيزات هتل 44
3ـ7ـ2ـ محل هتل و شرايط آن 46
3ـ7ـ3ـ ساختمان هتل 48
3ـ8ـ ویژگی‌های فضاها و مجموعه‌ها در موضوع مورد طراحی 51
3ـ8ـ1ـ انرژی خورشیدی 51
3ـ8ـ2ـ پیشگامان استفاده از انرژی خورشیدی 51
3ـ8ـ3ـ تکنولوژی خورشیدی 53
3ـ8ـ4ـ سیستم‌های حرارتی خورشیدی 53
3ـ8ـ5ـ شکل ابعاد و کار متمرکز‌کننده‌ها 53
3ـ8ـ6ـ کاربردهای سیستم حرارتی خورشیدی 54
3ـ8ـ7ـ مهم‌ترین کاربرد‌های سیستم گرما خورشیدی در صنایع 56
3ـ8ـ8ـ مهم‌ترین کاربردهای سیستم حرارتی ـ برقی خورشیدی 61
3ـ8ـ9ـ روندهای توسعه تکنولوژی خورشیدی 62
3ـ8ـ10ـ چشم‌انداز انرژی خورشیدی تا سال 2020 63
3ـ8ـ11ـ پتانسیل و مصارف انرژی خورشیدی در ایران 63
3ـ8ـ12ـ سامانه خورشیدی 64
3ـ8ـ13ـ مزیت‌های انرژی و تکنولوژی‌های خورشیدی در ابنیه 73
فصل چهارم: مصادیق
4ـ1ـ طرح‌های اجرا شده ایرانی 74
4ـ1ـ1ـ هتل نارنجستان 74
4ـ1ـ1ـ1ـ اتاق‌هاي هتل 76
4ـ1ـ1ـ2ـ لابي هتل 76
4ـ1ـ1ـ3ـ ويلاهاي هتل 77
4ـ1ـ1ـ4ـ ويلاهاي تيپ A 77
4ـ1ـ1ـ5ـ ويلاهاي تيپ B 78
4ـ1ـ1ـ6ـ ويلاهاي تيپ C 78
4ـ2ـ طرح‌های اجرا شده خارجی 79
بخش دوم: طراحی معماری
فصل پنجم: آشنایی با مکان پروژه
5ـ1ـ مطالعات کلی در مورد شهر موردی پروژه (اردبیل) 84
5ـ2ـ موقعیت جغرافیایی اردبیل 85
5ـ3ـ وضعیت اقلیمی اردبیل 87
5ـ4ـ جمع‌بندی ویژگی‌های اقلیمی اردبیل 89
5ـ5ـ آشنایی با مکان پروژه 90
فصل ششم: تجزیه و تحلیل و آنالیز سایت
6ـ1ـ سنجش وسعت حوزه‌های سطحی 91
6ـ1ـ1ـ بررسی محیط تاریخی شهر اردبیل 91
6ـ1ـ1ـ1ـ تاریخچه اردبیل 91
6ـ2ـ وضعیت محدوده شهر مورد تحقیق وضعیت ناحیه‌ای طرح 93
6ـ3ـ دید و منظرهای مختلف سایت 94
6ـ4ـ اهداف عمده اقلیمی 95
6ـ5ـ تجزیه و تحلیل سایت پلان 95
6ـ6ـ موقعیت دریاچه شورابیل نسبت به شهر اردبیل 96
6ـ6ـ1ـ نحوه استقرار سایت در کنار دریاچه شورابیل ـ مقیاس:10000/1 96
6ـ6ـ2ـ جهت تابش خورشید و بادهای غالب ـ مقیاس: 4000/1 96
6ـ6ـ3ـ دیدهای مختلف سایت ـ مقیاس: 4000/1 97
فصل هفتم: استانداردها و برنامه فیزیکی
7ـ1ـ استانداردهای فضاها 98
7ـ1ـ1ـ هتل و استانداردهای آن 98
7ـ2ـ ساختار سازه‌ای 112
7ـ2ـ1ـ برنامه فیزیکی و ساختار فضایی 112
فصل هشتم: ارائه‌ آلترناتيوهاي طراحي و انتخاب آلترناتيو نهايي
8ـ1ـ مراحل طراحي 113
8ـ2ـ اصول طراحي 115
8ـ3ـ روند طراحی 115
8ـ3ـ1ـ مطالعات منطقه‌ای و اقتصادی 115
8ـ3ـ2ـ برخی فواید ساخت طرح 116
فصل نهم: سازه و تأسیسات
9ـ1ـ سازه 117
9ـ2ـ تأسیسات 119
فصل دهم: طرح نهایی
10ـ1ـ طرح نهایی 123
منابع و مآخذ 126

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی طراحی هتل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.