حراج!

بسته تحقیقاتی شبکه اجتماعی و هویت

تومان58,000

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه شبکه اجتماعی و هویت می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و هویت دینی جوانان

چکیده

یکی از جنبه های مهمی که از فناوریهای اطلاعاتی _ ارتباطاتی تأثیر می‌پذیرد، هویت است و یکی از مهم‌ترین جنبه های هویت، هویت دینی است و با توجه به اینکه جامعه ایران، جامعه‌ای مذهب گراست و نقش دین در عرصه های مختلف زندگی پررنگ است، هویت دینی افراد در جامعه ایران از مهم‌ترین جنبه های هویت محسوب می‌گردد که با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی مجازی دستخوش تغییراتی گشته است هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی نقش میزان و نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت دینی کاربران جوان می‌باشد در این پژوهش هویت دینی با دو بعد، نظری و عملی که هر کدام دارای مؤلفه‌هایی هستند در نظر گرفته شد در چارچوب تئوری این پژوهش، برای تعیین ابعاد متغیر مستقل از نظریه کاشت گربنر و نظریه ساخت‌یابی گیدنز مدد گرفته شدجامعه آماری جوانان (18_29 سال) سه منطقه شهر تهران می‌باشد روش تحقیق، پیمایش و تعداد 195 نفر؛ به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای سیستماتیک از طریق پرسشنامه، داده‌های لازم جمع آوری شده است روایی و اعتبار سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده است سپس با استفاده از روش‌ های آمار توصیفی و استنباطی، ارتباط هر یک از متغیرها با ابعاد هویت دینی، سنجش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استبر اساس یافته‌های پژوهش بین متغیرهای دیدگاه فرد نسبت به مباحث دینی در فضای مجازی، پیگیری و مشارکت در امور دینی در تلگرام با هویت دینی رابطه معنی داری وجود دارد با افزایش دیدگاه مثبت و پی‌گیری مباحث دینی در فضای مجازی، هویت دینی افزایش می‌یابد

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱_۱ مقدمه۲
۱_۲ طرح مسئله۴
۱_۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱_۴ سؤالات تحقیق۸
۱_۵ اهداف تحقیق۸
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
مقدمه۱۱
۲_۱ تعریف مفاهیم۱۱
۲_۱_۱ فضای مجازی۱۱
۲_۱_۲ شبکه‌های اجتماعی مجازی۱۴
تلگرام۱۷
۲_۱_۳ هویت۱۷
۲_۱_۴ دین۲۰
۲_۱_۵ هویت دینی۲۳
۲_۱_۶ دینداری۲۶
ابعاد دینداری۲۷
۲_۱_۷ تفاوت میان دین، دینداری و هویت دینی۲۸
۲_۲ پیشینه پژوهش۲۹
۲_۲_۱ پژوهش‌های داخلی۲۹
۲_۲_۲ پژوهش‌های خارجی۳۳
۲_۲_۳ جمع‌بندی۳۴
۲_۳ ادبیات نظری۳۵
۲_۳_۱ نظریات موجود در باب فضای مجازی و هویت۳۵
۲_۳_۱_۱ نظریه‌های اجتماعی با رویکرد مثبت۳۵
۲_۳_۱_۲ نظریه‌های اجتماعی با رویکرد منفی۳۶
۲_۳_۱_۳ نظریه‌های اجتماعی میانه‌رو۳۷
۲_۳_۱_۴ نظریه مارسیا (در باب هویت)۳۹
۲_۴ نظریات مربوط به شبکه‌های اجتماعی۴۲
۲_۴_۱ نظریه ولمن و همکاران۴۲
۲_۴_۲ نظریه کرات و همکاران۴۳
۲_۴_۳ نظریه نای و اربرینگ۴۴
۲_۵ چارچوب نظری۴۴
۲_۵_۱ نظریه ساخت‌یابی گیدنز۴۴
۲_۵_۲ نظریه کاشت گربنر۴۶
۲_۶ مدل تحقیق۵۵
۲_۷ فرضیه‌های تحقیق۵۶
فصل سوم: روش‌شناسی
۳_۱ مقدمه۵۸
۳_۲ روش تحقیق۵۸
۳_۳ جامعه آماری تحقیق۵۸
۳_۴ حجم نمونه۵۹
۳_۵ شیوه نمونه‌گیری۶۰
۳_۶ واحد تحلیل۶۱
۳_۷ ابزار گردآوری اطلاعات۶۱
۳_۷_۱ پرسشنامه۶۱
۳_۸ متغیرهای تحقیق۶۲
۳_۹ تعریف نظری مفاهیم و متغیرها۶۲
۳_۱۰ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها۶۴
۳_۱۱ اعتبار۷۱
۳_۱۲ پایایی۷۲
۳_۱۳ شیوه تحلیل یافته‌ها۷۳
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۴_۱ توصیف داده‌های پژوهش۷۵
۴_۲ توصیف ویژگی‌های اجتماعی _ جمعیتی پاسخگویان۷۵
۴_۲_۱ جنسیت۷۵
۴_۲_۲ سن۷۶
۴_۲_۳ محل تولد۷۸
۴_۲_۴ وضعیت تأهل۸۰
۴_۲_۵ قومیت۸۲
۴_۲_۶ تحصیلات۸۴
۴_۲_۷ تحصیلات والدین۸۶
۴_۲_۸ تحصیلات همسر۸۸
۴_۲_۹ فعالیت۹۰
۴_۲_۱۰ درآمد ماهیانه خانواده۹۲
۴_۲_۱۱ سطح پایگاه اجتماعی_ اقتصادی۹۴
۴_۳ توصیف متغیرهای وابسته۹۶
۴_۳_۱ هویت دینی۹۶
۴_۳_۲ توصیف متغیرهای مستقل۱۰۵
۴_۴ آزمون فرضیات پژوهش۱۰۹
۴_۴_۱ آزمون تفاوت میانگین۱۰۹
۴_۴_۱_۱ جنسیت و هویت دینی۱۰۹
۴_۴_۱_۲ کاربری شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی۱۱۰
۴_۴_۱_۳ سطح تحصیلات و هویت دینی۱۱۱
۴_۴_۱_۴ پایگاه اجتماعی_ اقتصادی و هویت دینی۱۱۲
۴_۴_۱_۵ هویت دینی بر حسب نوع فعالیت در فضای مجازی۱۱۳
۴_۴_۲ آزمون همبستگی۱۱۳
۴_۴_۲_ ۱ آزمون همبستگی بین متغیر مدت زمان استفاده از تلگرام و هویت دینی جوانان۱۱۴
۴_۴_۲_۲ آزمون همبستگی بین متغیر سن کاربران و هویت دینی۱۱۴
۴_۴_۲_۳ آزمون همبستگی بین متغیر پایگاه اجتماعی_ اقتصادی کاربران و هویت دینی۱۱۵
۴_۴_۲_۴ آزمون همبستگی بین متغیر پیگیری و مشارکت در امور دینی در تلگرام و هویت دینی۱۱۵
۴_۴_۲_۵ آزمون همبستگی بین متغیر دیدگاه نسبت به فضای مجازی و هویت دینی۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵_۱ جمع‌بندی تحقیق۱۱۸
۵_۲ پیشنهادات۱۲۱
۵_۲_۱ پیشنهادات پژوهشی۱۲۲
منابع۱۲۳

بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی با بحران هویت و روابط بین فردی نوجوانان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی با بحران هویت و روابط بین فردی نوجوانان بود این پژوهش در چهارچوب پژوهش های توصیفی قرار دارد و از نوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شاهرود بود که از این میان به روش در دسترس و داوطلبانه 150 نفر انتخاب شدند که به پرسشنامه محقق ساخته شبکه اجتماعی، پرسشنامه بحران هویت احمدی (1375) و پرسشنامه تجدیدنظر شده مهارت‌های ارتباطی جرابک (2004) پاسخ دادند به منظور توصیف داده‌های این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی (مانند میانگین و واریانس) و نیز از شاخص‌های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد داده‌ها به کمک نرم‌افزار spss تحلیل شدنتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با روابط بین فردی نوجوانان رابطه معنادار و مثبت برقرار است، و همچنین بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با بحران هویت نوجوانان نیز رابطه معناداری برقرار است همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی کننده بحران هویت و روابط بین فردی نوجوانان است به عبارت دیگر هرچه استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، در روابط بین فردی و مهارت‌های ارتباطی موفق‌تر بوده، اما بیشتر دچار بحران هویت می‌شود، همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی کننده قویی برای بحران هویت و مهارت‌های ارتباطی در بین نوجوانان است

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱ – ۱ – مقدمه ۳
۱ – ۲ – بیان مسئله ۴
۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱ – ۴ – اهداف پژوهش ۸
۱ – ۵ – فرضیه های پژوهش ۸
۱- ۶ – تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها ۹
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱ موضع‌گیری‌های نظری در خصوص بحران هویت ۱۱
۲-۱-۱ نوجوانی ۱۱
۲-۱-۲ تعریف هویت ۱۳
۲-۱-۳ ویژگی‌های هویت ۱۵
۲-۱-۴ انواع هویت ۱۶
۲-۱-۵ تفاوت های جنسیتی و هویت ۱۸
۲-۱-۶ شاخص های مهم هویت ۲۰
۲-۱-۷ بحران هویت ۲۱
۲-۱-۸ فرایند شکل گیری هویت ۲۲
۲-۱-۹ عوامل موثر در شکل گیری هویت ۲۴
۲-۱-۱۰ مشکلات نوجوان در هویت یابی ۲۸
۲-۱-۱۱ راه های ایجاد هویت سالم ۲۹
۲-۱-۱۲ نظریه روان شناسان درباره هویت ۲۹
۲-۲ موضع‌گیری‌های نظری در خصوص مهارت‌های ارتباطی ۳۷
۲-۲-۱ ارتباطات و چارچوب مفهومی آن ۳۷
۲-۲-۲ فرایند و انواع ارتباطات ۳۹
۲-۲-۳ ویژگی‌های ارتباطات ۴۲
۲-۲-۴ تعریف مهارت‌های ارتباطی ۴۲
۲-۲-۵ مهارت‌های ارتباطی و مولفه‌های آن ۴۳
۲-۲-۶ ارتباطات میان فردی ۴۸
۲-۲-۷ اصول روابط میان فردی ۴۹
۲-۲-۸ هدف و اهمیت ارتباطات بین فردی ۴۹
۲-۲-۹ مدل‌های ارتباطات میان فردی ۵۰
۲-۳ موضع گیری‌های نظری در خصوص شبکه‌های اجتماعی ۵۱
۲-۳-۱ مفهوم شبکه‌های اجتماعی ۵۳
۲-۳-۲ خدمات شبکه های اجتماعی ۵۴
۲-۳-۳ برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی ۵۵
۲-۳-۴ انواع شبکه‌های اجتماعی ۵۵
۲-۳-۵ کارکردهای رسانه ۵۶
۲-۳-۶ شبکه‌های اجتماعی و جوانان ۵۷
۲-۳-۷ شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی و زندگی روزمره افراد ۵۸
۲-۳-۸ هویت واقعی و هویت مجازی افراد ۵۹
۲-۳-۹ نیازهای بنیادین بشر و تبیین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی ۶۰
۲-۳-۱۰ عوارض اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی ۶۵
۲-۴ مروری بر پژوهش‌های انجام شده ۶۶
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- طرح پژوهش ۷۲
۳-۲- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ۷۲
۳-۳ ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبار و روایی آن ۷۲
۳-۴- روش اجرای پژوهش ۷۳
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- آمار توصیفی ۷۶
۴-۲- آمار استنباطی ۷۸
۴-۳- بررسی فرضیات تحقیق ۷۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ بحث و نتیجه‌گیری ۸۹
۵-۲ نتیجه‌گیری نهایی ۹۲
محدودیت‌های پژوهش ۹۳
پیشنهادات پژوهش ۹۳
منابع ۹۴
منابع فارسی ۹۵
منابع انگلیسی ۱۰۲
ضمایم ۱۰۵

بازنمایی هویت تحصیلی دانش آموزان متوسطه در شبکه های اجتماعی

چکیده

امروزه نظام آموزشی‌ایی در حال پیشرفت است که استفاده از اینترنت و فضای مجازی به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف آموزشی و رسیدن به سطح آموزشی مناسبی از طریق آن باشد پژوهش حاضر با عنوان بازنمایی هویت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد با هدف شناخت ابعاد و ماهیت هویت تحصیلی دانش‌آموزان در فضای مجازی و شناخت چالش‌های موجود در زندگی تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به ورود شبکه‌‌های اجتماعی به زندگی آنان می‌باشد در این تحقیق از روش تلفیقی و با تاکید بیشتر بر داده‌های کیفی و کمی بهره گرفته شده است نمونه مورد تحلیل 35 نفر از دانش‌آموزان دختر و 35 نفر از دانش‌آموزان پسر در سطح متوسطه می‌باشند که مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند روش تحلیل داده‌ها به صورت کیفی تحلیل شده‌اند که مصادیق کمی آنها به صورت جدول ارائه شده است و به صورت ترکیبی و در هم تنیده در موضوعات کیفی بدست آمده لانه کرده‌اند مقوله‌های مربوط به بازنمایی هویت دانش‌آموزان نشان می‌دهد که فضای مجازی بر یادگیری و کیفیت آن، دسترسی به مطالب و محتوا و رابطه دانش‌آموز با معلم تاثیرات مهمی می‌گذارد و شاهد شکل جدیدی از یادگیری و رابطه در بین دانش‌آموز و معلم هستیم و با شناخت چالش و امکانات فضای مجازی می‌توان با آموزش بهتر از فضای مجازی بیشترین سود رابرد و ارزشهای جدید تحصیلی و غیر تحصیلی را شناسایی کرده و آنها را باز تعریف و بازخوانی کرد با توجه به فراگیر شدن و گسترده‌تر شدن استفاده از فضای مجازی و ورود شبکه‌های اجتماعی به زندگی دانش‌‌آموزان نیاز به آموزش درست و استفاده صحیح از آن لازم و ضروری است که وظیفه مهمی برای نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و نیاز به پژوهش‌های بیشتری را می-طللبد


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسأله۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۶
۱-۴ اهداف۸
۱-۵ سوالات تحقیق۸
۱-۶ تعریف واژگان کلیدی۸
۱-۶-۱ هویت ۸
۱-۶-۲ شبکه های اجتماعی ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه۱۱
۲-۲ مبانی نظری۱۲
۲-۲-۱ هویت ۱۲
۲-۲-۲ رویکردهای هویت ۱۵
۲-۲-۳ نظریه های هویت ۱۶
۲-۲-۴ هویت از نگاه فیلسوفان و دانشمندان ۱۸
۲-۳ فضای مجازی۱۹
۲-۳-۱ نظریه های خوشبینانه ۱۹
۲-۳-۲ نظریه های بدبینانه ۲۰
۲-۳-۳ نظریه های تلفیقی ۲۱
۲-۴ نظریه ارتباط گرایی۲۳
۲-۵ پیشنه تحقیق۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ رویکرد و راهبرد تحقیق۴۱
۳-۲ میدان تحقیق۴۲
۳-۳ روش گردآوری داده ها۴۳
۳-۴ روش تحلیل داده ها۴۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل، یافته ها
۴-۱ مقدمه۴۸
۴-۲ زمینه های تشکیل هویت مجازی دانش آموزان چه خصوصیاتی دارند؟۴۸
۴-۲-۱ در طول شبانه روز چقدر در فضای مجازی هستید؟ ۴۹
۴-۲-۲ بیشتر چه فضاهای مجازی میروید و به چه چیزهایی علاقه دارید؟ ۵۰
۴-۲-۳ عضو کدام یک از شبکه های اجتماعی هستید، کدام یک را بهتر و مناسب میدانید، چرا؟ ۵۳
۴-۳ با توجه به ورود شبکه های مجازی در زندگی دانش آموزان، تعامل و بازنمایی دانش آموز نسبت به برنامه درسی و فعالیتهای آموزشی چه شکلی پیدا میکند؟۵۵
۴-۳-۱ چگونگی تاثیر فضای مجازی بر یادگیری دانش آموزان و افزایش کیفیت یادگیری ۵۵
۴-۳-۲ چگونگی تاثیر فضای مجازی در دسترسی به مطالب درسی و غیر درسی ۶۲
۴-۲-۳ دانشآموزان چگونه از کیفیت مطالب درسی و غیر درسی به اشتراک گذاشته شده اطمینان پیدا میکنند؟ ۶۴
۴-۳-۴ تاثیر فضای مجازی بر روی روابط دانش آموز با معلم ۶۷
۴-۴ با توجه به ورود شبکه های مجازی در زندگی دانش آموزان، چه چالشها و امکانات متفاوتی برای زندگی تحصیلی او فراهم میکند؟۶۹
۴-۴-۱ چگونگی برانگیختن حس کنجکاوی و تحقیق ۶۹
۴-۴-۲ چالشها و مشکلات فضای مجازی و راهحلهای جایگزین ۷۲
۴-۴-۳ راه حل جایگزین چالشها و مشکلات فضای مجازی ۷۴
۴-۴-۴ مزایا و فرصتهای فضای مجازی ۷۶
۴-۵ با توجه به ورود شبکه های مجازی در زندگی دانش آموزان چه ارزشهای جدید تحصیلی و غیر تحصیلی در شخصیت دانش آموزی او شکل میگیرد؟۷۹
۴-۵-۱ تاثیرات فضای مجازی بر روی رابطه اجتماعی دانش آموزان با افراد و دیگر گروهها ۷۹
۴-۵-۲چگونگی تاثیر فضای مجازی بر روی هویت فرهنگی، ارزشها و نگرش کلی دانش آموزان به موضوعات مختلف ۸۲
۴-۵-۳دیدگاههای کلی نسبت به فضای مجازی ۸۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه۸۹
۵-۲ بحث و نتیجه گیری۸۹
۵-۳ پیشنهادات۹۲
۵-۴ محدودیتهای تحقیق۹۲
منابع۹۳

 

رابطه کاربری شبکه های اجتماعی موبایلی و هویت اجتماعی میان جوانان شهر اسلام آباد غرب (با تاکید بر هویت باز اندیشانه)

چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی عضویت، میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی موبایلی و هویت باز اندیشانه جوانان شهرستان اسلام آباد غرب پرداخته است در این پژوهش از نظریه گیدنز استفاده شده است روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری آن کلیه جوانان دختر و پسر سن 18-29 سال شهر اسلام آباد غرب است، که با استفاده از فرمول کوکران 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد، که حداقل کاربر یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بودند روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود که طی آن مناطق ، بلوک‌ها، خانوارها و در نهایت پاسخگویان به شیوه کاملاً تصادفی انتخاب شدند ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه است اعتبار و روایی پرسش‌ها در دو مرحله پیش آزمون و آزمون نهایی توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش آماری در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی، نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی (دانلود و به اشتراک گذاری و چت کردن ، خواندن و به اشتراک گذاری اخبار و مطالب، برقراری تماس اینترنتی )، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و هویت باز اندیشانه جوانان رابطه وجود دارد بر اساس تحلیل رگرسیون انجام شده، از میان متغیرهای مستقل وارد شده سه متغیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، دانلود و به اشتراک گذاری اخبار و چت کردن ، خواندن و به اشتراک گذاری اخبار و مطالب اجتماعی-فرهنگی و علمی از جمله متغیرهایی هستند که رابطه معناداری با هویت باز اندیشانه جوانان داشتند

فهرست مطالب
چکیده : ح‌
فصل اول ۱
کلیات پژوهش ۱
۱-۱ مقدمه : ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ سوالات پژوهش : ۸
۱-۱-۳ سوالات اصلی ۸
۱-۲-۳ سوالات فرعی ۹
۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش ۹
۱-۵ اهداف تحقیق : ۱۰
اهداف اصلی ۱۰
اهداف فرعی ۱۱
فصل دوم ۱۲
ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه : ۱۳
۲-۲ پیشینه پژوهش تجربی : ۱۳
۲-۲-۱ پیشینه داخلی ۱۳
۲-۲-۲ پیشینه خارجی : ۲۰
۲-۲-۳ جمع بندی پیشینه ۲۵
۲-۳ مبانی نظری پیشینه نظری پژوهش : ۲۵
۲-۳-۱ ادبیات نظری مربوط به شبکه‌های اجتماعی موبایلی ۲۵
۲-۳-۱-۱ مفهوم شبکه اجتماعی ۲۵
۲-۳-۱-۲ تاریخچه ۲۷
۲-۳-۱-۳ زیگموند باومن : تلفن همراه و ارتباطات سیال ۲۷
۲-۳-۲ ورود موبایل به جهان مجازی ۲۹
۲-۳-۲-۱ شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ۳۰
۲-۳-۳ رسانه و هویت ۳۱
۲-۳-۴ نظریه‌های شبکه‌ اجتماعی مجازی ۳۳
۲-۳-۴-۱ مارشال مک لوهان و نظریه دهکده جهانی ۳۳
۲-۳-۴-۲ ایمانوئل کاستلز و نظریه جامعه شبکه‌ای ۳۴
۲-۳-۴-۳ نظریه یانگ ۳۷
۲-۳-۴-۴ نظریه نای و اربرینگ ۳۸
۲-۳-۴-۵ نظریه استفاده – خشنودی ۳۹
۲-۴-۱ ادبیات نظری مربوط به هویت اجتماعی ۴۲
۲-۴-۱-۱ تعریف هویت : ۴۲
۲-۴-۱-۲ هویت اجتماعی ۴۵
۲-۵ نظریه‌های روان شناسان اجتماعی ۴۷
۲-۶ هویت و دسته بندی اجتماعی : ۴۸
۲-۶-۱ نظریه هنری تاجفل ۴۹
۲-۷ نظریه‌های جامعه شناسان ۵۲
۲-۷-۱ الف ) تعامل گرایان ساختی ۵۳
۲-۷-۱-۱ منفورد کوئن ۵۳
۲-۷-۱-۲ ب ) تعامل گرایان فرایندی ۵۵
۲-۷-۱-۲-۱ هربرت بلومر ۵۵
۲-۷-۱-۲-۲ شلدون استرایکر ۵۷
۲-۸ دیدگاه مدرن ۶۱
۲-۸-۱ پیتر برگر ۶۱
۲-۸-۲ ایمانوئل کاستلز ۶۳
۲-۸-۳ ریچارد جنکینز ۶۹
۲-۹ دیدگاه مدرنیته متأخر ۷۳
۲-۹-۱ آنتونی گیدنز ۷۳
۲-۱۰ جهانی شدن و هویت ۷۹
۲-۱۱ چهارچوب نظری پژوهش ۸۵
۲-۱۲ مدل نظری تحقیق ۹۰
۲-۱۳ فرضیات پژوهش ۹۰
۱-۱-۲ فرضیات اصلی ۹۱
۲-۱-۲ فرضیات جزیی ۹۱
فصل سوم ۹۳
روش پژوهش ۹۳
۳-۱ مقدمه ۹۴
۳-۲ روش پژوهش ۹۴
۳-۳ تکنیک پژوهش ۹۴
۳-۴ جامعه آماری و ویژگی‌های آن ۹۵
۳-۵ تعین حجم نمونه ۹۵
۳-۶ شیوه نمونه گیری ۹۶
۳-۷ واحد تحلیل ۹۶
۳-۸ روش گردآوری داده‌ها ۹۶
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۷
۳-۱۰ اعتبار و پایایی متغیرها ۹۷
۳-۱۰-۱ اعتبار متغیرها ۹۷
۳-۱۰-۲ پایایی ۹۸
۳-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته (هویت بازاندیشانه) ۹۹
۳-۱۱-۱ تعریف نظری هویت بازاندیشانه ۹۹
۳-۱۱-۲ تعریف عملیاتی هویت بازاندیشانه ۱۰۰
۳-۱۱-۲-۱ تعریف نظری تفکر بازاندیشانه ۱۰۰
۳-۱۱-۲-۲ تعریف عملیاتی تفکر بازاندیشانه ۱۰۰
۳-۱۱-۳-۱ تعریف نظری تجدید نظر در سنت‌ها ۱۰۱
۳-۱۱-۳-۲ تعریف عملیاتی تجدید نظر در سنت‌ها ۱۰۲
۳-۱۱-۴-۱ تعریف نظری برنامه ریزی در مسیر و برنامه زندگی ۱۰۲
۳-۱۱-۴-۲ مدیریت بدن ۱۰۴
۳-۱۱-۴-۳ روابط بین شخصی ۱۰۴
۳-۱۱-۴-۴ زمان بندی و برنامه ریزی برای زندگی و آینده ۱۰۵
۳-۱۱-۴-۵ تعریف عملیاتی برنامه ریزی برای زندگی و مولفه‌های آن ۱۰۵
۳-۱۱-۴-۶ تعریف عملیاتی مدیریت بدن : ۱۰۵
۳-۱۱-۴-۷ تعریف عملیاتی روابط بین شخصی : ۱۰۵
۳-۱۱-۴-۸ تعریف عملیاتی زمان بندی و برنامه ریزی برای زندگی و آینده : ۱۰۵
۳-۱۱-۵ مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی ۱۰۷
۳-۱۱-۵-۱ نگرشی : ۱۰۸
۳-۱۱-۵-۲ کنشی: ۱۰۸
انگاره‌های ثابت و از پیش تعریف شده در خصوص چگونگی و نحوه کنش زنان در موقعیت‌های عملی زندگی روزمره، این که زنان چگونه عمل می‌کنند و چگونه باید عمل کنند (احمدی، ۱۳۸۱ : ۷۵- ۷۹) ۱۰۸
تعریف عملیاتی مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی و مولفه‌های آن ۱۰۸
۳-۱۱-۵-۳ بعد نگرشی : ۱۰۸
۳-۱۱-۵-۴ بعد کنشی ۱۰۸
۳-۱۲ تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل (میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه) ۱۱۰
۳-۱۲-۱ شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ۱۱۰
۳-۱۲-۳ میزان استفاده: ۱۱۱
۳-۱۲-۴ نوع استفاده: ۱۱۲
۳-۱۲-۵ عضویت در شبکه ۱۱۲
۳-۱۳ تعریف نظری متغیرهای زمینه‌ای ۱۱۴
فصل چهار ۱۱۵
توصیف و تحلیل داده‌ها ۱۱۵
۴-۱ مقدمه ۱۱۶
۴-۲ بخش توصیفی ۱۱۶
۴-۲-۱ بررسی متغیرهای زمینه‌ای ۱۱۶
۴-۲-۱-۱ سن ۱۱۶
۴-۲-۱-۲ جنس ۱۱۷
۴-۲-۱-۳ مذهب ۱۱۷
۴-۲-۱-۴ وضعیت تأهل پاسخگو ۱۱۸
۴-۲-۱-۵ وضع تحصیلات پاسخگو ۱۱۸
۴-۲-۱-۶ وضع فعالیت پاسخگو ۱۱۹
۴-۲-۱-۷ شغل پاسخگو ۱۱۹
۴-۲-۱-۸ درآمد تقریبی خانوار ۱۲۰
۴-۲-۱-۹ بررسی پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ۱۲۱
۴-۳ بررسی متغیرهای مستقل ۱۲۲
۴-۳-۱ عضویت در شبکه ۱۲۲
۴-۳-۲ استفاده به دقیقه از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ۱۲۲
۴-۳-۳ شناسایی میزان استفاده از انواع شبکه‌های اجتماعی موبایلی ۱۲۳
۴-۳-۴ نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی ۱۲۴
۴-۳-۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب دانلود و به اشتراک گذاری و چت کردن در اینستاگرام ۱۲۶
۴-۳-۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب عضویت در کانال‌ها و پیچ‌ها در اینستاگرام (خبری سیاسی، علمی سلامتی، اجتماعی فرهنگی) ۱۲۶
۴-۳-۴-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب خواندن و به اشتراک گذاری اخبار و مطالب اجتماعی فرهنگی – علمی اینستاگرام ۱۲۷
۴-۳-۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط اینترنتی در اینستاگرام ۱۲۷
۴-۳-۴-۲-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب دانلود و به اشتراک گذاری و چت کردن در تلگرام ۱۲۷
۴-۳-۴-۲-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب عضویت در کانال‌ها و پیچ‌ها در تلگرام (خبری سیاسی، علمی سلامتی، اجتماعی فرهنگی ۱۲۸
۴-۳-۴-۲-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب خواندن و به اشتراک گذاری اخبار و مطالب اجتماعی فرهنگی – علمی تلگرام ۱۲۸
۴-۳-۴-۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط اینترنتی در تلگرام ۱۲۹
۴-۳-۴-۳-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب دانلود و به اشتراک گذاری و چت کردن در واتساپ ۱۲۹
۴-۳-۴-۳-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب عضویت در کانال‌ها و پیج‌ها در واتساپ (خبری سیاسی، علمی سلامتی، اجتماعی فرهنگی) ۱۲۹
۴-۳-۴-۳-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب خواندن و به اشتراک گذاری اخبار و مطالب اجتماعی فرهنگی – علمی واتساپ ۱۳۰
۴-۳-۴-۳-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط اینترنتی در واتساپ ۱۳۰
۴-۳-۵-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب عامل اول (دانلود و به اشتراک گذاری و چت کردن) در سه نوع شبکه ۱۳۱
۴-۳-۵-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب عامل دوم (عضویت در کانال‌ها و پبج‌ها) در سه نوع شبکه ۱۳۱
۴-۳-۵-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب عامل سوم (خواندن و به اشتراک گذاری اخبار و مطالب) در سه نوع شبکه ۱۳۲
۴-۳-۵-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب عامل چهارم (برقراری ارتباط اینترنتی) در سه نوع شبکه ۱۳۳
۴-۴ متغیر وابسته، هویت باز اندیشانه ۱۳۳
۴-۴-۱ باز اندیشی در تفکر ۱۳۳
۴-۴-۲ مدیریت بدن ۱۳۵
۴-۴-۲-۱ شناسایی پاسخگویان بر حسب انجام عمل زیبایی ۱۳۵
۴-۴-۲-۲ میزان تمایل برای انجام جراحی زیبایی ۱۳۶
۴-۴-۲-۳ مدیریت بدن (مسایل روزانه) ۱۳۸
۴-۴-۳ روابط بین شخصی «ارتباطات اجتماعی» ۱۳۹
۴-۴-۴ مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی ۱۴۱
۴-۴-۴-۱ «نگرشی» ۱۴۱
۴-۴-۴-۲ «کنشی» ۱۴۳
۴-۴-۵ شاخص کلی هویت باز اندیشانه ۱۴۴
۴-۵ بخش استنباطی ۱۴۵
۴-۵-۱ بررسی فرضیات ۱۴۵
۴-۵-۱-۱ فرضیات اصلی ۱۴۵
۴-۵-۱-۲ فرضیات جزیی ۱۴۸
۴-۶ روابط چند متغیره ۱۵۱
۴-۷ تحلیل مسیر ۱۵۳
۴-۷-۱ تحلیل مسیر هویت باز اندیشانه بر اساس (مدل دوم ) ۱۵۴
۴-۷-۲ تحلیل مسیر هویت باز اندیشانه بر اساس (مدل سوم) ۱۵۵
فصل پنجم ۱۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۵
۵-۱ خلاصه و مروری بر فصول ۱۵۶
۵-۲ خلاصه بر یافته ۱۵۸
۵-۲-۱ خلاصه نتایج توصیفی پژوهش ۱۵۹
۵-۲-۲ خلاصه نتایج تجربی پژوهش ۱۶۱
۵-۲-۲-۱ فرضیات اصلی ۱۶۱
۵-۲-۳ در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون (مدل دوم) ۱۶۳
۵-۲-۴ تحلیل مسیر ۱۶۴
۵-۲-۵ نتایج تحقیق ۱۶۵
۵-۳ محدودیت‌های تحقیق : ۱۶۶
۵-۴ پیشنهادها : ۱۶۶
منابع فارسی : ۱۶۷
منابع لاتین : ۱۸۰
پرسشنامه : ۱۸۴

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان 15 تا 25 سال شهر سنندج

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان 25-15 سال شهر سنندج پرداخته است. برای تدوین فرضیه های تحقیق از تئوری های مختلف جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی استفاده شده است. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر روی 390 نفر از جوانان 15 الی 25 سال شهر سنندج اجرا شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میانگین هویت اجتماعی جوانان متوسط به بالا بوده اند. هویت قومی جوانان و هویت دینی جوانان به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین مولفه های هویت اجتماعی جوانان بوده اند. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام، استفاده از شبکه های اینستاگرام، استفاده از شبکه ایمو، استفاده از فیس بوک، سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی، میزان استفاده از اینترنت، استفاده از اینترنت و فضای مجازی با هدف تفریح و سرگرمی، و هویت اجتماعی جوانان رابطه معکوس و معنی داری وجود داشته است. همچنین بین میزان استفاده علمی از اینترنت و فضای مجازی، استفاده از اینترنت و فضای مجازی با هدف ارتباط با دوستان و فامیل، سن جوانان، سطح تحصیلات جوانان، طبقه اقتصادی-اجتماعی خانواده و هویت اجتماعی جوانان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته است. اما بین جنسیت جوانان و هویت اجتماعی تفاوت معنی داری وجود نداشته است. نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان داد که متغیرهای سابقه استفاده از فضای مجازی، میزان استفاده از فضای مجازی و درآمد خانواده تاثیر معنی‌داری بر هویت اجتماعی جوانان داشته اند.

فهرست
چکیده ‌ب
فصل اول ۱
کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
۱-۱-بیان مساله ۳
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق: ۵
۳-۱- اهداف تحقیق ۷
۱-۳-۱- هدف کلی ۷
۱-۳-۲- اهداف فرعی ۷
فصل دوم ۸
مبانی نظری تحقیق ۸
مقدمه ۹
۱-۲-مفهوم هویت و هویت اجتماعی ۹
هویت ۹
هویت اجتماعی ۱۲
۲-۲-مفهوم ﺷﺒﮑﻪ هاﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فضای مجازی ۱۳
فضای مجازی ۱۶
ویژگی‌های فضای سایبری (شبکه‌های اجتماعی مجازی) : ۱۷
خصوصیات و عملکرد شبکه‌های اجتماعی ۱۸
پدیده های جدید در فضای مجازی ۱۹
سایبر فیمینیسم ۱۹
قدرت مجازی ۱۹
سایبر پانک ۱۹
روابط مجازی ۲۰
سایبورگ ۲۰
کافه مجازی ۲۰
۳-۲-نظریه های تحقیق ۲۱
۱-۳-۲-نظریه های هویت ۲۱
۲-۳-۲-نظریه های ارتباطات و فضای مجازی ۳۲
۲-۴-۱-چارچوب نظری تحقیق ۴۴
۵-۲-پیشینه تحقیق ۴۷
۲-۵-۱-تحقیقات داخل کشور ۴۷
۲-۵-۲-تحقیقات خارج از کشور ۵۲
۲-۶-مدل نظری تحقیق ۵۴
۷-۲-فرضیه های تحقیق ۵۴
فصل سوم ۵۶
روش شناسی تحقیق ۵۶
۳-۱-روش پژوهش ۵۷
۳-۳-تعیین حجم نمونه ۵۸
۳-۴-شیوه نمونه گیری ۵۸
۳-۵-واحد مشاهده ۵۹
۳-۶-ابزار گردآوری داده ها ۵۹
۳-۷-سنجش متغیرهای تحقیق ۵۹
هویت قومی: ۵۹
هویت دینی: ۶۰
هویت ملی: ۶۰
هویت جهانی: ۶۱
متغیرهای مستقل: ۶۱
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی ۶۱
نوع استفاده از شبکه های اجتماعی ۶۲
سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی ۶۳
متغیرهای دموگرافیک ۶۳
۸-۳-اعتبار ( (validity ۶۳
۳-۹-پایایی ( reliability ) ۶۴
۳-۱۰-روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴
فصل چهارم ۶۵
یافته های تحقیق ۶۵
۴-۱-ویژگی های عمومی پاسخگویان ۶۶
۴-۱-۱-سن ۶۶
۴-۱-۲-جنسیت پاسخگویان ۶۶
۴-۱-۳-تحصیلات پاسخگویان ۶۶
۴-۱-۴-تحصیلات پدر ۶۷
۴-۱-۵-تحصیلات مادر ۶۸
۴-۱-۶-متوسط درآمد ماهیانه خانوداه ۶۸
۴-۱-۷-میزان پول توجیبی هفتگی جوانان ۶۹
۴-۲-توصیف آماری متغیرها ۶۹
۴-۲-۱-استفاده روزمره جوانان از فضای مجازی ۶۹
۴-۲-۲-انگیزه استفاده جوانان از اینترنت و شبکه های مجازی ۷۰
۴-۲-۳-سابقه استفاده جوانان از اینترنت و فضای مجازی ۷۱
۴-۲-۴-مولفه های هویت اجتماعی جوانان ۷۲
۴-۲-۵-هویت اجتماعی جوانان ۷۳
۴-۲-۶-آماره های توصیفی هویت اجتماعی جوانان ۷۳
۴-۳-آزمون فرضیه های تحقیق ۷۴
۴-۴-رگرسیون چند متغیره ۸۱
فصل پنجم ۸۳
بحث و نتیجه گیری ۸۳
۱-۵-خلاصه و نتیجه گیری ۸۴
۲-۵-محدودیت های تحقیق ۸۷
۳-۵-پیشنهادات تحقیق ۸۸
۱-۳-۵-پیشنهادات پژوهشی ۸۸
۲-۳-۵-پیشنهادات کاربردی ۸۸
منابع و مآخذ ۹۰
پیوست ها: پرسشنامه ۹۵

بررسی تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بر هویت اجتماعی و تربیت دینی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه منطقه 6 تهران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر هویت اجتماعی و تربیت دینی دانش آموزان دوره اول متوسطه منطقه 6 شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پس رویدادی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموز دختر مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه منطقه 6 شهر تهران به تعداد 12000 نفر بود. که از این بین، با روش نمونه گیری تصادفی ساده ، نمونه ای به حجم 372 نفر با به کارگیری فرمول کوکران انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد20 گویه ای هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن(1390)، و محقق ساخته 18 گویه ای تربیت دینی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری توسط کارشناسان و اساتید مورد تایید قرار گرفت، و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/74 و 0/79 محاسبه گردید که نشان از پایایی مطلوب هر دو پرسشنامه دارد. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به دو صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شد، در بخش میدانی داده های حاصل با استفاده از روش آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی از (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و…) و در بخش آمار استنباطی، از آزمون تحلیل واریانس و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که شبکه های ماهواره ای بر هویت اجتماعی و تربیت دینی دانش آموزان تاثیرگذار است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مساله 4
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4 هدف هاي تحقيق 8
1-4-1 هدف کلي 8
1-4-2 اهداف فرعي 8
1-5 فرضيه هاي تحقيق 9
1-5-1 فرضيه کلي 9
1-5-2 فرضيه فرعي 9
1-6 تعاريف متغيرها و واژگان 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول: هويت اجتماعي 13
2-1 تعريف هويت 13
2-2 نظريه هاي مربوط به هويت 16
2-2-1 رويكرد مدرن 16
2-3 نظريات جامعه شناسان 18
2-3-1 ديدگاه كنش متقابل نمادين 18
2-3-2 ديدگاه تعاملگرايان ساختاري 19
2-3-3 ديدگاه تعاملگرايان فرآيندي 21
2-4 نظريه هويت 22
2-5 نظريات روان شناسان 32
2-5-1 شناخت اجتماعي 33
2-5-2 نظريه هويت اجتماعي 36
2-5-3 نظريه دسته بندي «خود» 38
2-5-4 نظريه گفتماني: رويكرد پسامدرن 41
بخش دوم: شبکههاي ماهواره اي تلويزيوني 43
2-6 تعاريف شبکههاي ماهواره اي تلويزيوني 43
2-7 بررسي نظريه‏ هاي جامعه‌شناختي درباره گرايش خانواده‌ها به شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخاطب‌شناسي 43
2-7-1 نظريه کاشت 45
2-7-2 نظريه ميمي‌‌هاي کاپلا 46
2-7-3 نظريه وابستگي مخاطب ـ رسانه ـ جامعه 47
2-7-4 نظريه برجسته‏ سازي 48
2-7-5 ديگر نظريه‏ ها 49
2-8 تأثير ماهواره در فرهنگ خانواده‌هاي ايراني 51
2-9 ايران و شبکه‌هاي ماهواره اي 55
2-9-1 شبکه هاي خبري – سياسي 57
2-9-2 شبکه هاي ديني 58
2-9-3 شبکه هاي فيلم ، سرگرمي و خانوادگي 59
2-9-5 شبکه هاي ورزشي 60
2-9-6 شبکه هاي تجارت جنسي 60
2-9-7 شبکه هاي رسمي دولت ها 60
2-10 ماهواره و پیام های سلطه 61
2-10-1 جهاني شدن 62
2-10-2 نظريه هانگتينتون 63
2-11 راهبردهاي «سلطه» در برنامه هاي ماهوارهاي 68
بخش سوم: تربيت ديني 70
2-12 تعريف تربيت ديني 70
2-13 دين و عصر تکنولوژي 71
2-14 مراحل شکل گيري تربيت ديني 72
2-15 راهکارهاي فرهنگ سازي ديني 75
2-16 ضرورت توجه به تربيت ديني 78
2-17 علل و آثار دين گريزي جوانان 80
2-18 اهميت انتقال و نهادينه کردن مفاهيم ديني 86
2-19 راه هاي دريافت مفاهيم ديني و پرورش نسل نو 87
2-20 تربيت ديني در کودکان و نوجوانان 89
2-21 پيشينه تحقيق 91
فصل سوم: طرح پژوهش
3-1 مقدمه 96
3-2 مفهوم تحقيق 97
3-3 فرآيند تحقيق 97
3-4 روش تحقيق 99
3-5 جامعه آماري و حجم آن 99
3-5-1 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گيري 100
3-6 روش گرد آوري اطلاعات 100
3-7 معرفي ابزارهاي پژوهش و اعتبار و روايي آن ها 101
3-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 105
4-2 آمارتوصيفي 106
4-3 يافته هاي استنباطي مربوط به فرضيات پژوهش 111
4-4 فرضيات پژوهش 112
4-4-1 فرضيه اصلي 112
4-4-2 فرضيه فرعي اول 114
4-4-3 فرضيه فرعي دوم 116
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 119
5-2 خلاصه تحقيق 119
5-3 بحث و نتيجه گيري 122
5-4 محدوديت هاي تحقيق 125
5-4-1 محدوديت هاي در دست محقق 125
5-4-2 محدوديت هاي خارج از دست محقق 125
5-5 پيشنهادهاي تحقيق 126
5-5-1 پيشنهاد براي يافته اصلي پژوهش 126
5-5-2 پيشنهاد براي يافته اول پژوهش 126
5-5-3 پيشنهاد براي يافته دوم پژوهش 126
5-5-4 پيشنهادات پژوهشگر براي تحقيقات آينده 127
ضمایم 128
فهرست منابع 133
چکیده انگلیسی 137

 

تاثیر شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی جوانان شهر تهران (مورد مطالعه برنامه اینستاگرام)

چکیده

قرار گرفتن جوانان ایرانی در برابر شبکه‌های اجتماعی با سیل عظیمی از اطلاعات و برنامه‌های متنوع از سراسر جهان که هر کدام فرهنگ خاص خود را ارائه و معرفی می‌کند باعث می‌شود که جوانان با فرهنگ‌های جدیدی روبرو شوند که با فرهنگ خودشان متفاوت است. لذا در نتیجه این امر می‌توان شاهد تغییرات فرهنگی همچون تغییر رویه، رفتار، طرز تفکر، هویت فرهنگی و در واقع منش زندگی جوانان بود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی جوانان با تاکید بر اینستاگرام می‌باشد.مبانی نظری این تحقیق براساس نظریات: نظریه‌های وابستگی مخاطبان، نظریات گافمن، کاشت، شکاف آگاهی، نظریه خود آیینه سان، نظریات اینگلهارت، نظریه جورج هومنز، نظریه بودریار و مکتب فرانکفورت، وابستگی مخاطبان، کاستلز، نظریه الیهو کاتز، بازنمایی رسانه، استفاده و رضامندی است که بر طبق آن و در نهایت نظریه شکاف آگاهی و نظریه الیهو کاتز به صورت تلفیقی به عنوان تئوری منتخب ارائه شد که اهداف و فرضیات و مدل تحقیق بر مبنای آن ارائه گردید. این پژوهش به صورت پیمایشی و بهره‌گیری از شیوه پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. پرسش نامه‌ها به کمک روش نمونه‌گیری تصادفی بین 400 نفر از جوانان شهر تهران که دارای سن30-15 سال می‌باشند، به صورت خوشه‌ای از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شده است. آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که شاخص‌های اصلی این تحقیق از ضرایب روایی بالایی برخوردار است. تکنیک‌های آماری مورد استفاده جدول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و دایره‌ای، آماره‌های مرکزی و پراکندگی، همبستگی بین متغیرها و رگرسیوند و متغیره، آزمون f و آزمونt می‌باشد. متغیر وابسته پژوهش هویت فرهنگی و متغیر‌های مستقل آن شامل: سواد رسانه‌ای، میزان استفاده از اینستاگرام، تنوع پیام‌ها و سرعت انتقال پیام‌ها می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای ذکر شده بر هویت فرهنگی تاثیر گذارند و بیشترین تاثیر مربوط به متغیر میزان استفاده از اینستاگرام در طول شبانه روز می‌باشد.واژه‌های کلیدی: هویت فرهنگی، سواد رسانه‌ای، میزان استفاده از اینستاگرام، تنوع پیام‌ها، سرعت انتقال پیام‌ها

چکیده ‌ی
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- سوالات تحقیق 8
1-6- تعاریف نظری 8
1-7- تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری 11
2-1- مقدمه 12
2-2- تحقیقات پیشین 12
2-2-1- تحقیقات داخلی 12
2-2-2- تحقیقات خارجی 17
2-3- مفاهیم نظری 19
2-3-1- تحولات تاریخی رسانه 19
2-3-2- اثر و رسانه 19
2-3-3- رسانه‌های جمعی 20
2-3-4- تاریخچه شبکه‌های اجتماعی در جهان 20
2-3-5- شبکه‌های اجتماعی در ایران 22
2-3-6- شبکه‌های اجتماعی 23
2-3-7- دلایل تشکیل شبکه‌های اجتماعی مجازی 25
2-3-8- دلایل استفاده از رسانه‌های اجتماعی 25
2-3-9- انگیزه‌های مخاطبان برای پیوستن به شبکه‌های اجتماعی 26
2-3-10- شبکه‌های اجتماعی موبایل 27
2-3-11- شبکه‌های اجتماعی موبایلی پر کاربر: 28
2-3-11-1- اینستاگرام (Instagram) 28
2-3-11-2- تلگرام (Telegram) 29
2-3-11-3- توییتر (Twitter) 29
2-3-11-4- وی چت (wechat) 29
2-3-11-5- تانگو (Tango) 29
2-3-11-6- وایبر (Viber) 30
2-3-12- کارکردهای شبکه‌های مجازی 30
2-3-13- مزایای شبکه‌های اجتماعی 31
2-3-14- معایب شبکه‌های اجتماعی 32
2-3-15- تکنولوژی‌های موبایلی 33
2-4- هویت 35
2-4-1- فرهنگ 38
2-4-2- هنجارهای فرهنگی 39
2-4-3- ضربه فرهنگی 39
2-4-4- دگرگونی فرهنگی 39
2-4-5- تاخر فرهنگی 40
2-4-6- فرهنگ پذیری 40
2-4-7- تعلق فرهنگی 40
2-4-8- تاثیر تغییرات بر فرهنگ 41
2-4-9- هویت فرهنگی 41
2-4-10- ارزش‌ها و هنجارها 43
2-4-11- دین و مذهب 44
2-5- شبکه‌های اجتماعی موبایلی و هویت فرهنگی جوانان 44
2-6- مبانی نظری تحقیق 45
2-6-1- نظریات گافمن 46
2-6-2- نظریه کاشت 46
2-6-3- نظریه شکاف آگاهی 47
2-6-4- نظریات اینگلهارت 47
2-6-5- نظریه بودریار و مکتب فرانکفورت 48
2-6-6- نظریه کاستلز 48
2-6-7- نظریه بازنمایی رسانه 48
2-6-8- نظریه استفاده و رضامندی 49
2-6-9- نظریات گیدنز 50
2-7- تئوری منتخب 50
2-8- مدل تحقیق 51
2-9- فرضیه‌های تحقیق 51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 52
3-1- مقدمه 53
3-2- روش تحقیق 53
3-3- جامعه آماری 53
3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 54
3-5- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش 54
3-6- ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 57
4-1 مشخصات پاسخگویان (متغیرهای زمینه‌ای) 58
4-1-1- جنسیت 58
4-1-2- گروه سنی 59
4-1-3- سطح تحصیلات 60
4-1-4- وضعیت مالی و اقتصادی 61
4-2- متغیر وابسته (هویت فرهنگی) 62
4-2-1- برتری زبان فارسی بر دیگر زبان‌ها 62
4-2-2- استفاده از واژگان فارسی به جای کلمات بیگانه 62
4-2-3- علاقه به گوش دادن موسیقی 62
4-2-4- میزان گوش دادن به موسیقی پاپ و خارجی 62
4-2-5- پایبندی به ارزش‌های فرهنگ خودی 62
4-2-6- علاقه به بازدید از مکان‌های تاریخی 63
4-2-7- بازدید از نمایشگاه‌های هنری 63
4-2-8- علاقه به آثار ادبی و شخصیت‌های تاریخی 63
4-2-9- اعتقاد به مناسک و آیین‌های مذهبی 63
4-2-10- احساس تهعد و وفاداری به کشور 63
4-2-11- میزان اهمیت به میراث فرهنگی 64
4-3- آماره‌های مرکزی و پراکندگی متغیر وابسته 65
4-3-1- شاخص هویت فرهنگی 65
4-4- متغیر مستقل 65
4-4-1- سواد رسانه‌ای 66
4-4-1-1- میزان اطلاعات اینترنتی مخاطب 66
4-4-1-2- سطح سواد و دانش مخاطب 67
4-4-1-3- ارتقاء دانش عمومی افراد 67
4-4-1-4- آگاهی از حقوق فردی 67
4-4-1-5- قدرت درک و فهم پیام‌ها 67
4-4-1-6- بیان باورها و اندیشه‌ها 67
4-4-1-7- تاثیر مثبت یا منفی پیام‌ها 67
4-4-1-8- آگاهی اقتصادی، اجتماعی و عمومی 67
4-4-1-9- رایگان بودن و نداشتن هزینه‌های اقتصادی 68
4-4-1-10- سهولت در اشتراک گذاری نظرات و فایل‌ها 68
4-4-1-11- حذف و سانسور پیام‌ها 68
4-4-2- میزان استفاده 68
4-4-2-1- میزان استفاده از اینستاگرام در طول شبانه روز 68
4-4-3- تنوع پیام‌ها 68
4-4-3-1- پیام‌های علمی و آموزشی 69
4-4-3-2- پیام‌های سرگرم کننده و لذت بخش 69
4-4-3-3- کسب اخبار و اطلاعات روز 69
4-4-3-4- محتوای پیام‌ها 69
4-4-4- سرعت انتقال پیام‌ها 69
4-4-4-1- اهمیت استفاده از تلفن همراه 70
4-4-4-2- برقراری ارتباط با افراد 70
4-4-4-3- میزان اطلاعات در دسترس 70
4-4-4-4- برقراری ارتباط با افراد در خارج از کشور 70
4-4-4-5- برقراری ارتباط با سایر فرهنگ‌ها 71
4-5- آماره‌های مرکزی و پراکندگی متغیر مستقل 71
4-5-1- شاخص سواد رسانه‌ای 71
4-5-2- شاخص میزان استفاده در طول شبانه روز 72
4-5-3- شاخص تنوع پیام‌ها 73
4-5-4- شاخص سرعت انتقال پیام‌ها 73
4-6- میزان ساعات استفاده از تلفن همراه 74
4-7- رابطه دو به دو میان ابعاد متغیر وابسته (سواد رسانه‌ای) و متغیر مستقل 75
4-8- آزمون فرضیه‌ها 76
4-8-1- رابطه میان سواد رسانه‌ای و هویت فرهنگی 76
4-8-2- رابطه میان میزان استفاده از اینستاگرام و هویت فرهنگی 76
4-8-3- رابطه میان تنوع پیام‌ها و هویت فرهنگی 76
4-8-4- رابطه میان سرعت انتقال پیام‌ها و هویت فرهنگی 77
4-9- تحلیل رگرسیون دو متغیره 77
4-9-1- سواد رسانه‌ای و هویت فرهنگی 77
4-9-2- میزان استفاده از اینستاگرام و هویت فرهنگی 78
4-9-3- تنوع پیام‌ها و هویت فرهنگی 78
4-9-4- سرعت انتقال پیام‌ها و هویت فرهنگی 79
4-10- دیاگرام مسیر 79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری 80
5-1- مقدمه 81
5-2- مروری بر یافته‌های تحقیق 82
5-2-1- مختصات پیشینه ای 82
5-2-2- مختصات متغیر‌های وابسته 83
5-2-3- مختصات متغیر‌های مستقل 83
5-3- آزمون فرضیه‌ها 83
5-4- جمع بندی 84
5-5- پیشنهادها 85
5-6- محدودیت‌ها 87
منابع و ماخذ 88
پیوست‌ها 92

نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی هنرمندان (مطالعه موردی هنرمندان رادیو نمایش)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناخت از نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی هنرمندان می باشد. برای رسیدن به این هدف از دیدگاه های نظریه پردازان،همچون گیدنز،استوارت هال و…استفاده شده است و مولفه های هویت فرهنگی هنرمندان نیز به این منظور تدوین شده است که شامل پنج شاخص ،ملی گرایی،دیانت،اداب و سنن،اخلاق، ومهارت های فرهنگی زندگی می باشد و برای هر شاخص نیز پنج زیر شاخه و برای هر زیر شاخه نیز دو سوال طراحی شده است.در این مطالعه از روش کمی و توصیفی -پیمایشی و تکنیک پرسشنامه محقق ساخته برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است.جامعه اماری تحقیق شامل 600 هنرمندان رادیو در تهران و جامعه نمونه 140 نفر از هنرمندان رادیو نمایش (نمایشنامه نویس،کارگردان،بازیگر)که بصورت تصادفی انتخاب شده اند .داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج به صورت زیر می باشد.-شبکه های اجتماعی مجازی تاثیری بر کاهش یا افزایش ملی گرایی هنرمندان ندارد.-شبکه های اجتماعی مجازی تاثیری بر کاهش یا افزایش دیانت هنرمندان ندارد.-شبکه های اجتماعی مجازی تاثیری بر کاهش یا افزایش اداب وسنن هنرمندان ندارد.-شبکه های اجتماعی مجازی تاثیری بر کاهش یا افزایش اخلاق هنرمندان ندارد.-شبکه های اجتماعی مجازی باعث افزایش مهارت های فرهنگی زندگی هنرمندان می شود.-شبکه های اجتماعی مجازی نقشی بر هویت فرهنگی هنرمندان ندارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 طرح مسئله 6
1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب ان 7
1-4-1 هدف اصلی تحقیق 8
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق 9
1-5 سئوالات تحقیق 9
1-6 فرضیه های تحقیق 9
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق 9
1-6-2 فرضیه های فرعی تحقیق 10
1-7 روش تحقیق .10
1-8 جامعه اماری و روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات .11
1-9 مفاهیم کلیدی تحقیق 12
1-9-1 شبکه های اجتماعی مجازی 12
1-9-2 هویت فرهنگی 13
1-9-3 هنرمندان 14
1-9-4 رادیو 14
1-9-5 فضای مجازی 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 هویت 17
2-1-1 معنای لغوی و مفهوم اصطلاحی 17
2-1-2 مفهوم هویت بر بستر تاریخی 18
2-1-3 هویت ملی 19
2-1-4 هویت فرهنگی 20
2-1-5 تفاوت هویت ملی وهویت فرهنگی 21
2-2 مولفه های هویت فرهنگی 22
2-3 هنر 28
2-3-1 هنر در خدمت توسعه 29
2-4 هنرمند 30
2-5 رادیو 30
2-5-1 توسعه رادیو در ایران 32
2-5-2 هنرمندان رادیو 35
2-5-2-1 بازیگر رادیویی 35
2-5-2-2 کارگردان رادیویی 36
2-5-2-3 نمایشنامه نویس رادیویی 37
2-5-3 ویژگی های نمایش رادیویی 39
2-6 شبکه های اجتماعی 40
2-6-1 بسترها و زمینه های شکل گیری شبکه های اجتماعی 42
2-6-2 انواع شبکه های اجتماعی مجازی 44
2-6-3 انواع کاربران شبکه های اجتماعی مجازی 46
2-6-4 ویژگی های شبکه اجتماعی مجازی 48
2-6-5 پرکاربرد ترین شبکه های اجتماعی مجازی 50
2-6-6 نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی 54
2-7 فضای مجازی 55
2-8 اینترنت 58
2-8-1 تاریخچه اینترنت در جهان 59
2-8-2 تاریخچه اینترنت در ایران 62
2-8-3 پیامدهای اینترنت و فضای مجازی 65
2-8-4 هویت ها در تعامل با فضای مجازی 68
2-9 مروری بر تحقیقات انجام شده 72
2-10 مبانی نظری پژوهش 76
2-10-1 نظریه کاشت یا پرورش 76
2-10-2 رویکرد استوارت هال درباره هویت و فرهنگ 79
2-10-3 رویکرد انتونی گیدنز درباره ی جهانی شدن وشکل گیری هویت 80
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 84
3-2 روش تحقیق 84
3-3 جامعه اماری 85
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری 85
3-5 روش گرد اوری داده ها 86
3-6 روایی ابزار پژوهش 87
3-7 پایایی 88
3-8 روش تجریه و تحلیل داده ها 89
3-9 متغیر های تحقیق 90
3-9-1 متغیر مستقل 89
3-9-2 متغیر وابسته 89
3-9-2-1 هویت فرهنگی 90
3-9-2-2 جدول عملیاتی متغیر وابسته 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها
مقدمه 98
4-1 جداول توصیفی متغییرهای تحقیق 99
4-2 بررسی توصیفی متغییرهای وابسته 117
4-3 جداول توصیفی متغییرهای زمینه ای تحقیق 124
4-4 جداول استنباطی و تحلیل فرضیه ها 129
4-4-1 ازمون فرضیه های اصلی 129
4-4-2 ازمون فرضیه های فرعی 130
4-5 جداول استنباطی فرضیه جدید 135
4-6 جداول متقاطع متغییر مستقل 136
فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی یافته های تحقیق
مقدمه 157
5-1 جمع بندی یافته ها 158
5-1-1 جمع بندی یافته های توصیفی متغیر مستقل 158
5-1-2 جمع‌بندی یافته‌های توصیفی متغیر وابسته 160
5-2 دست اوردهای استنباطی تحقیق 163
5-3 نتیجه‌گیری 167
5-4 پیشنهادها 172
5-4-1 پیشنهاد کاربردی 172
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی 173
5-5 محدودیت‌های پژوهش 173

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی شبکه اجتماعی و هویت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.