حراج!

بسته تحقیقاتی تدوین استراتژی منابع انسانی

تومان58,000

این بسته شامل 9 پایان نامه در زمینه تدوین استراتژی منابع انسانی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

مطالعه و تدوین استراتژی منابع انسانی بانک تجارت

چکیده

برای افزایش بهره وری نیروی انسانی باید فرآیندها و ساز وکارهایی در سازمان تعریف شود تا استفاده مطلوب از منابع انسانی را تسهیل نماید. هم راستایی فرآیندهای منابع انسانی و اهداف سازمان همیشه از دغدغه های مدیریت سازمان ها بوده است . لذا تدوین استراتژی های منابع انسانی اولین گام در توسعه برنامه مدیریت منابع انسانی می باشد که حرکت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان را تضمین می نماید.پرسش اصلی پژوهش این است که با شرایط موجود وپیش رو، مناسب ترین استراتژی برای مدیریت منابع انسانی بانک تجارت ، چیست؟ و لذا هدف اصلی تحقیق مطالعه شرایط موجود و تدوین استراتژی های مناسب و مطلوب منابع انسانی در بانک تجارت در زمینه های( تامین نیروی انسانی، آموزش و بهسازی ، نگهداشت و ارزیابی عملکرد فردی) می باشد .در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و با توزیع پرسشنامه و استفاده از آزمونهای آماری مناسب نظیر آزمون خی دو (2X ) و آزمون رتبه بندی فریدمن ، ضمن تحلیل توصیفی داده ها ، به تحلیل استنباطی و ارائه نتایج پرداخته شد .نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر تبیین شرایط فعلی استراتژی های منابع انسانی بانک تجارت ، با استفاده از رتبه بندی ،استراتژی های مطلوب پیش رو را تدوین می کند . که این نتایج در چهار حوزه منابع انسانی بانک شامل تامین نیروی انسانی ، آموزش و بهسازی ، نگهداشت و ارزیابی عملکرد فردی استراتژی های مناسب را ارائه می دهد .

فصل اول- کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 چارچوب نظری تحقیق 9
1-6 مدل ها و چهار چوب های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 11
1-7 پیشینه تحقیق 22
1-8 مدل تحلیلی تحقیق 23
1-9 سوال های تحقیق 23
1-10 روش تحقیق 24
1-11 قلمرو تحقیق 24
1-12 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 25
1-13 ابزارهای گرد آوری داده ها 25
1-14 روش تجزیه و تحلیل داده ها 26
1-15 محدودیت های تحقیق 26
1-16 شرح واژه ها و اصطلاحات 27

فصل دوم- ادبیات تحقیق
بخش اول : تأمین نیروی انسانی
2-1-1 مقدمه 31
2-1-2 مفاهیم و مبانی نظری 31
2-1-3- الگوها و مدل های نظری 52
بخش دوم : آموزش و بهسازی
2-2-1- مقدمه 55
2-2-2- مفاهیم و مبانی نظری 56
-2-3- الگوها و مدل های نظری 77
بخش سوم : نگهداشت کارکنان
2-3-1-مقدمه 81
2-3-2-مفاهیم و مبانی نظری 82
2-3-3- الگو ها و مدل های نظری 83
بخش چهارم: ارزیابی عملکرد فردی
2-4-1- مقدمه 108
2-4-2- مفاهیم و مبانی نظری 109
2-4-3- الگو ها و مدل های نظری 110
بخش پنجم : پیشینه تحقیق
2-5 – پیشینه تحقیق 129
بخش ششم : معرفی بانک تجارت ایران
2-6 معرفی بانک تجارت ایران 137
فصل سوم – روش تحقیق
3-1 مقدمه 144
3-2 روش تحقیق 144
3-3 جامعه آماری 145
3-4 نمونه و روش نمونه گیری 146
3-5 روش های گردآوری اطلاعات 149
3-5-1 طراحی پرسشنامه 149
3-5-2 بررسی روایی و پایایی 156
3-6 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 159
3-7 ملاحظات اخلاقی 160
فصل چهارم – تحلیل آماری
4-1 مقدمه 162
4-2 تحلیل توصیفی 163
4-2-1 ویژگی جمعیت شناختی 163
4-2-2 یافته های توصیفی 168
4-3 تحلیل استنباطی 184
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 216
5-2 نتیجه گیری 217
5-3 پیشنهادات 228
5-3-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 228
5-2-2 پیشنهادات جانبی 232
5-2-3 پیشنهادات برای محققین بعدی 234
منابع و مآخذ
منابع فارسی 237
منابع انگلیسی 238
پیوست ها و ضمائم
پیوست الف – نمونه پرسشنامه 240

 

تدوین استراتژی منابع انسانی برای گروه صنعتی گلرنگ

چکیده

استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست ها و رویه های متعلق به منابع انسانی می پردازد در واقع فرآیند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک سازمان استهدف این پژوهش تدوین استراتژی منابع انسانی برای گروه صنعتی گلرنگ می باشد مبنای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش مدل LENS ( Leadership Effectiveness and New Strategies ) بوده که از طریق شناسایی موانع رسیدن به چشم انداز سازمان، به تدوین استراتژی و تهیه برنامه های اجرایی جهت عبور از موانع می پردازداین پژوهش با استفاده از الگوی تحقیقاتی پیمایشی و با کمک روش های تجزیه و تحلیل داده های DEMATEL , ANP اجرا شد جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد و میانی و کارشناسان ارشد سازمان تشکیل می دهند که به عنوان نخبگان با تعدادی مصاحبه انجام گشت و مابقی به پاسخگویی به پرسشنامه پرداختندپس از پردازش داده های به دست آمده مشخص گردید که موانع اصلی در دستیابی به چشم انداز سازمان، موانع رفتاری بوده و موثرترین استراتژی منابع انسانی در گذر از این مانع، استراتژی متعهدانه می باشد و تامین نیروی انسانی مناسب و توانمند سازی آنان نیز بیشترین تاثیر را در اجرای مناسب استراتژی جهت گذر از موانع دارا می باشد

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت انجان تحقیق 3
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 سوالات تحقیق 5
1-6 روش تحقیق 6
1-7 مدل تحقیق 6
1-8 قلمرو تحقیق 7
1-9 جامعه و نمونه تحقیق 8
1-10 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 8
1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8
1-12 تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه 11
2-2 تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی 12
2-3 روند تاریخی مدیریت منابع انسانی 15
2-3-1 اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی 16
2-3-2 فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی 17
2-3-3 اهداف و مزایای برنامه ریزی نیروی انسان 26
2-4 مدیریت منابع انسانی 29
2-5 استراتژی منابع انسانی 66
2-6 پیشینه تحقیق 72
2-7 معرفی قلمرو مکانی تحقیق
2-7-1 آشنایی با گروه صنعتی گلرنگ 77
2-7-2 اهداف استراتژیک 82
2-7-3 بیانیه ماموریت و چشم انداز 83
2-7-4 ارزش های سازمانی 84
عنوان صفحه
2-7-5 ماموریت واحد منابع انسانی 85
2-7-6 چشم انداز واحد منابع انسانی 85
2-7-7 توصیف چشم انداز واحد منابع انسانی 85
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 87
3-2 روش تحقیق
3-2-1 روش و نوع تحقیق 88
3-2-2 الگوریتم مراحل تحقیق 89
3-2-3 مدل مفهومی تحقیق 90
3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری 91
3-4 روش های نمونه گیری 91
3-5 ابزار جمع آوری داده ها 92
3-6 پایایی و روایی پرسشنامه 93
3-7 روش گردآوری داده ها 94
3-8 روش های آماری مورد استفاده 95
3-8-1 روش ANP 96
3-8-2 تکنیک DEMATEL 99
3-9 جمع بندی فصل سوم 104
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 105
4-2 آمار توصیفی 105
4-3 آمار تحلیلی
4-3-1 عوامل بازدارنده دستیابی به چشم انداز سازمان 106
4-3-2 ماتریس ارزیابی روابط علت و معلولی بین معیارها 108
4-3-3 بررسی تاثیر معیار ها و استراتژی ها و عوامل بازدارنده به روش ANP 119

عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 129
5-2 نتیجه گیری 129

5-3 پیشنهادات
5-3-1 پیشنهادات برای سازمان 131
5-3-2 استراتژی های پیشنهادی برای مدیریت منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ
5-3-2-1 زیر سیستم تامین نیرو 131
5-3-2-2 زیر سیستم توانمند سازی 132
5-3-2-3 زیر سیستم حفظ و ابقا 133
5-3-2-4 زیر سیستم انگیزش 133
5-3-3 پیشنهادات به محققین بعدی 135
فهرست منابع و مآخذ 136
پیوست ها (پرسشنامه) 137
چکیده انگلیسی 147

 

بررسی مسائل منابع انسانی و تدوین استراتژی منابع انسانی برای شرکت همکاران سیستم

چکیده

استراتژی منابع انسانی به مثابه رکن اساسی بهبود عملکرد سازمان شناخته شده و پرداختن به آن برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها امری ضروری است.فقدان نگرش استراتژیک و بلند مدت به مدیریت منابع انسانی تاثیرات منفی در برنامه‌ریزی، جذب و نگهداری کارکنان در سازمان به جا خواهد گذاشت و بالطبع آن موجب کاهش کارایی و اثربخشی سازمان و فعالیت‌های توسعه منابع انسانی در سازمان می‌شود. لذا با توجه به وجود استراتژی‌های منابع انسانی در شرکت همکاران سیستم، افزایش خروج افراد از سازمان نشان از عدم کارایی این استراتژی‌ها و نا مناسب بودن آن دارد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از مدل یکپارچه بامبرگر و مشولم ، به تدوین استراتژی‌های منابع انسانی برای شرکت همکاران سیستم می‌پردازیم تا سازمان بتواند با اتخاذ استراتژی‌های مناسب در زمینه جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش و روابط با کارکنان به اهداف کلان خود دست یافته و سرمایه انسانی خود را در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به کار گیرد.. در این مدل 4 گونه استراتژی حاکم و اصلی منابع انسانی به شرح زیر است: استراتژی متعهدانه ( توجه به داخل و کنترل بازده و محصول) استراتژی پیمانکارانه (توجه به خارج و کنترل محصول) استراتژی پدرانه (توجه به داخل و کنترل فرایند ) استراتژی ثانویه (توجه به خارج و کنترل فرایند ). نوع تحقیق توصیفی -پیمایشی اجرا شد، جامعه آماری این پژوهش56 مدیر ارشد و میانی شرکت همکاران سیستم است.پس از بررسی داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه استراتژی مناسب برای مشاغل مدیریتی، اصلی ، تخصصی وخدماتی، استراتژی پیمانکارانه می‌باشد.با تعمیم مدل به توسعه یافته، استراتژی‌ پیمانکارانه تخصصی و پیمانکارانه تخصصی واگذاری به عنوان استراتژی منابع انسانی انتخاب شد، سازمان‌ها به واگذاری کارهای تخصصی پیچیده خود (حتی کارهایی که مزیت رقابتی سازمان در گرو موفقیت آنهاست) به شرکت های پیمانکار نیروی انسانی واجد شرایط می پردازند. چرا که اغلب سازمان‌های بزرگ دانش مدار تعداد بی شماری متخصص دارند که مدیریت موثر بر آنها خود چالشی بزرگ است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق 2
1-1. مقدمه: 3
1-2. بيان مساله : 3
1-3. اهميت وضرورت تحقيق : 4
1-4. اهداف تحقيق : 5
1-4-1. هدف اصلي : 5
1-4-2. اهداف فرعي : 5
1-5. سئوالات تحقيق: 5
1-6. قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني): 5
1-7. روش تحقيق: 5
1-8. جامعه آماري: 5
1-9. نمونه،روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه: 5
1-10. ابزارهاي گردآوري داده ها : 5
1-11. روش تجزيه و تحليل داده: 5
1-11-1. ميانگين پاسخ‌ها 6
1-11-2. انحراف معيار پاسخ‌ها 6
1-12. محدوديت‌هاي تحقيق: 6
1-13. مشكلات تحقيق: 6
1-14. تعاريف متغيرها و اطلاعات بكار رفته در تحقيق: 6
فصل دوم: ادبيات تحقيق 8
2-1. مقدمه: 9
2-2. استراتژي: 9
2-2-1. مزيت رقابتي 10
2-2-2. قابليت‌هاي متمايز 10
2-2-3. هماهنگي استراتژيك 10
2-3. مديريت استراتژيک 10
2-4. مديريت منابع انساني 11
2-4-1. فعاليت هاي اصلي مديريت منابع انساني 12
2-5. مديريت استراتژيک منابع انساني 12
2-6. استراتژي منابع انساني 13
2-6-1. ضرورت استراتژي منابع انساني 14
2-7. رابطه مديريت استراتژيک منابع انساني و استراتژيهاي منابع انساني 14
2-8. هماهنگي استراتژيک 15
2-8-1. انواع هماهنگي در مديريت استراتژيک 15
2-8-2. روابط استراتژيك سيستم منابع انساني 17
2-9. روش هاي تدوين استراتژي منابع انساني 18
2-9-1. مدل‌هاي عقلايي يا منطقي 18
2-9-2. مدل‌هاي واقعي يا فزاينده 20
2-9-2-1. مدل‌هاي مبتني بر کنترل کارکنان : 22
2-9-2-2. مدل‌هاي مبتني بر بازار کار 23
2-9-3. تئوري نقاط مرجع استراتژيک 24
2-9-3-1. ويژگي‌هاي الگوهاي استراتژيك مدل يكپارچه 27
2-9-3-2. سلسله مراتب ويژگيها در مدل يكپارچه 30
2-10. سازگاري مدل يكپارچه با تئوري‌هاي فلسفي مديريت 34
2-10-1. الگوي جامع اثربخشي (ريچارد اچ.هال) 34
2-10-2. سيستم‌هاي طراحي ساختار سازماني (ريچارد ال. رفت) 35
2-10-3. مدل رهبري وضعي (هرسي و بلانچارد) 35
2-10-4. مدل SWOT براي تدوين استراتژي سازمان (فرد آر.ديويد) 36
2-11.مدل توسعه يافته تدوين استراتژي منابع انساني 37
2-11-1. شاخص‌هاي جديد براي توسعه مدل يکپارچه 37
2-11-2.استراتژي‌هاي جديد در مدل توسعه يافته 38
2-11-3.ويژگي‌هاي الگوهاي استراتژيک مدل توسعه يافته 41
2-11-4.گزينه استراتژيک استفاده از شرکت هاي پيمانکار نيروي انساني 45
2-12.تدوين استراتژي منابع انساني از ديدگاه زير سيستم هاي منابع انساني 46
2-12-1.قلمرو و اهميت زير سيستم تأمين نيروي انساني: 46
2-12-2.انتخاب هاي استراتژيک زير سيستم تأمين نيروي انساني: 47
2-12-2-1.بازار کار داخلي و گزينه «ساختن» 47
2-12-2-2.بازار کار خارجي و گزينه «خريدن» 48
2-12-2-3.انتخاب هاي کارمند يابي و گزينش 50
2-12-2-4.گستره تلاش هاي کارمنديابي 50
2-12-2-5.روش هاي کارمنديابي 51
2-12-2-6.شاخص هاي گزينش 51
2-12-2-7.روش هاي گزينش 51
2-12-2-8.گستره مشارکت در فرايند گزينش 51
2-12-2-9.توسعه کارکنان 52
2-12-2-10.نقل و انتقال هاي داخلي 53
2-12-2-11.گزينه‌هاي کنار گذاشتن کارکنان 54
2-12-3.زير سيستم ارزيابي عملکرد و پاداش 55
2-12-3-1چارچوب هايي براي درک رابطه بين پرداخت و عملکرد 55
2-12-3-2.انتخاب عوامل اقتضايي مؤثر در طراحي استراتژي‌هاي ارزيابي عملکرد و پاداش 59
2-12-4.زير سيستم روابط با کارکنان 69
2-12-5.انتخاب هاي استراتژيک و قلمرو روابط با کارکنان 70
2-12-5-1.قلمرو سيستم‌هاي کار 70
2-12-5-2. قلمرو کمک 71
2-12-5-3. قلمرو حاکميت بر محل کار 72
2-13. پيشينه تحقيق 73
2-14. مروري بر شركت‌ همكاران سيستم(قلمرو مكاني تحقيق) 75
2-14-1. فعاليت‌هاي اصلي همکاران سيستم 75
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق 77
3-1. مقدمه 78
3-2. روش تحقيق 78
3-3. جامعه آماري 79
3-4.نمونه آماري 79
3-5. روش هاي گردآوري اطلاعات 79
3-5-1. مشخصات پرسشنامه 79
3-5-2. روايي/ اعتبار پرسشنامه 80
3-5-2-1. تحليل عاملي 80
3-5-3. پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه 82
3-6. روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 83
3-7. (مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع‌انساني) 83
3-8. مراحل عملي تحقيق 84
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 92
4-1. مقدمه 93
4-2. آمار توصيفي پاسخ دهندگان( مديران ارشد و مياني شرکت همکاران سيستم) 93
4-2-1.توصيف آماري مشخصات سني پاسخ دهندگان 93
4-2-2. نتايج توصيف آماري جنسيت مديران 94
4-2-3. نتايج توصيف آماري سابقه کاري مديران ارشد و مياني 95
4-2-4. نتايج توصيف آماري سطح تحصيلات مديران 96
4-3. روش تجزيه و تحليل داده ها 97
4-3-1. نمونه گيري 98
4-3-2. آزمون آلفاي کرونباخ (قابليت اعتماد پرسشنامه) 98
4-3-3. روايي پرسشنامه 100
4-3-3-1. تحليل عاملي 100
4-3-4. بررسي وضعيت امتيازات پرسشنامه ها در شرکت همکاران سيستم 105
4-3-4-1. وضعيت مشاغل از نظر ويژگيها و شرايط مشاغل 105
4-3-4-2. وضعيت مشاغل از نظر ويژگيهاي مورد انتظار از کارکنان 111
4-3-4-3. بررسي مختصات استراتژيک مشاغل مورد بررسي در قالب SRP1 و SRP2 مدل يکپارچه 117
4-3-4-4. تعيين مختصات استراتژيک مشاغل مورد بررسي با استفاده از نقاط مرجع استراتژيک (SRP 3 & 4) 121
4-4. جمع بندي و نتيجه گيري 127
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 128
5-1. مقدمه 129
5-2. تحليل پيشآزمونهاي آماري 129
5-3. تحليل آزمونهاي آماري اصلي 130
5-3-1. آزمون تي استيودنت 130
5-3-2. آزمون آنووا 131
5-3-3. آزمون LSD 131
5-4. نتايج مربوط به مدل يکپارچه 132
5-5. تدوين گزارش استراتژيهاي منابع انساني براي شركت همكاران سيستم 132
5-5-1.اهداف استراتژيك منابع انساني شركت همكاران سيستم 133
5-5-2. استراتژيهاي مرتبط با زيرسيستم هاي منابع انساني در شركت همكاران سيستم 134
5-5-2-1.استراتژي هاي مرتبط با زيرسيستم تامين نيروي انساني 134
5-5-2-2. استراتژيهاي مرتبط با زيرسيستم ارزيابي عملکرد و پاداش 137
5-5-2-3. استراتژيهاي مرتبط با زيرسيستم روابط با کارکنان 138
5-6. پيشنهاد براي تحقيقات آتي 139
منابع و مآخذ 148
منابع فارسي 149
منابع لاتين 150
ضمائم و پيوست ها 140
چكيده لاتين 152

 

تدوین استراتژی‌های نظام مدیریت منابع انسانی در آستان قدس رضوی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تدوین استراتژی های مطلوب نظام مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمان های معنوی کشور انجام گرفته است . داده های تحقیق از طریق پرسش نامه ، مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و نیز مطالعه گزارش های موجود استخراج گردیده است. برای تدوین استراتژی های منابع انسانی از روش های دلفی، تجزیه و تحلیل SWOT و PESTاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی های مطلوب منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه برای فرایند ورودی منابع انسانی تهاجمی و برای فرایند های نگهداری و خروجی تدافعی است . بنابر این ، چنانچه سازمان در اجرای استراتژی های پیشنهادی موفق شود ، می تواند موجب انسجام و هماهنگی سیاست های منابع انسانی با استراتژی های کلی و در نتیجه ، هم افزایی فعالیت های سازمان گردد.

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه
1
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 2
3-1- اهداف تحقیق 3
4-1- بیان مسئله 4
5-1- سئوالات تحقیق 5
6-1- پیشینه تحقیق 5
7-1- محدودیتهای و تنگناهای احتمالی تحقیق
8-1- تعریف واژه ها 6

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ تعریف مدیریت منابع انسانی
3ـ2ـ ویژگیهای مدیریت منابع انسانی
4ـ2ـ تئوری‌های HRM
5-2- جنبه‌های سخت و نرم HRM
6-2- اهداف مدیریت منابع انسانی
7-2- وظایف و مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی
8-2- سیر تحول مدیریت منابع انسانی
9-2- نقش مدیریت منابع انسانی
10-2- فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی
11-2- الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی
12-2- مفهوم استراتژی
13-2- تعریف استراتژی
14- 2- مبانی استراتژی
15-2- تعریف مدیریت استراتژیک
16- 2- ویژگیهای مدیریت استراتژیک
17-2- مقایسه مدیریت وظیفه‌ای و استراتژیک
18-2- مزایای مدیریت استراتژیک
19-2- مدل های فرایند مدیریت استراتژیک
20-2- مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی
21-2- تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی
22-2- اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی
23-2- ویژگیهای اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
24-2- مدلهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
25-2- الگوهای استراتژی منابع انسانی
26-2- فرایند طراحی استراتژی منابع انسانی
27-2- تفاوت منابع انسانی با سایر منابع در نگرش استراتژیک به سازمان
28- 2- نگرش های تدوین استراتژی و مدیریت منابع انسانی
29-2- اصول مدیریت استراتژیک منابع انسانی
30-2- رویکردهای تئوریکی مهم مدیریت استراتژیک منابع انسانی
31-2- عوامل افزایش توجه به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
32-2- نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
33-2- رویکرد های نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
34-2- اجرایی کردن نقش استراتژیک منابع انسانی
35-2- چرخه عمر سازمان ها و ارتباط آن با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
فصل سوم : روش شناسی تحقیق و معرفی آستان قدس
الف ) روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه
2-3- روش تحقیق
1-2-3- تجزیه و تحلیل SWOT
2-2-3- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
3-2-3- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
4-2-3- تجزیه و تحلیل PEST
5-2-3- ارتباط SWOT و PEST
6-2-3- روش دلفی
3-3- مدل تحقیق
4-3- مدل عملیاتی تحقیق
5-3- ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها
6-3- تدوین پرسش نامه
1-6-3-روایی پرسشنامه
2-6-3-پایایی پرسش نامه
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
8-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری
ب ) معرفی آستان قدس رضوی
1- بیانبه چشم انداز
2- فعالیت های آستان قدس رضوی
1- 2- فعالیت های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
2- 2- فعالیت های مربوط به معاونت فنی و عمرانی موقوفات
3- 2- معاونت املاک و اراضی
4- 2- فعالیت های معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
5-2- فعالیت های معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین
6- 2- فعالیت های معاونت امور حقوقی و موقوفات
7- 2- شورای انفورماتیک
8-2- دبیر خانه کل
9-2- نذورات کل
10-2- خزانه داری کل
11-2- هسته مرکزی گزینش
12- 2- مدیریت نظارت، بازپرسی و رسیدگی به شکایات
13-2- مدیریت حراست
14- 2- اداره کل روابط عمومی
15-2- مدیریت دفتر مرکزی تهران
16-2- مدیریت عمران اراضی حریم حرم مطهر حضرت رضا(ع)
17- 2- موسسه سازمان اقتصادی رضوی
1-17- 2- فعالیت های موسسه سازمان اقتصادی رضوی
2- 17-2- ویژگی های موسسه سازمان اقتصادی رضوی
3-17- 2- بیانیه رسالت موسسه سازمان اقتصادی رضوی
4- 17 -2- بیانیه چشم انداز موسسه سازمان اقتصادی رضوی
3- وضعیت موجود کارکنان آستان قدس رضوی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات وتدوین
استراتژی های نظام مدیریت منابع انسانی
1-4- مقدمه
2-4- کد گذاری و طبقه بندی و ورود اطلاعات به کامپیوتر
3-4- فرآیند تحلیل SWOTبه منظور تدوین استراتژی های نظام مدیریت منابع انسانی
1-3-4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
2-3-4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
3-3-4- ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
4-3-4- ماتریس داخلی و خارجی (IE) چهار خانه ای
4-4- استراتژی های فرآیند ورودی منابع انسانی
1-4-4- ماتریس خلاصه اطلاعات استخراج شده ی عوامل خارجی فرآیند ورودی
2- 4- 4- فهرست فرصت های فرآیند ورودی
3- 4- 4- فهرست تهدید های فرآیند ورودی
4-4-4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فرآیند ورودی منابع انسانی
5-4-4- ماتریس خلاصه اطلاعات استخراج شده عوامل داخلی فرآیند ورودی
6-4-4- فهرست قوت‌های فرآیند ورودی
7-4-4- فهرست ضعف‌های فرآیند ورودی
8-4-4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی فرآیند ورودی منابع انسانی
9-4-4- ماتریس فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف (SWOT)
10-4-4- استراتژی های پیشنهادی فرآیند ورودی منابع انسانی
11-4-4- ماتریس داخلی و خارجی (TE) فرآیند ورودی منابع انسانی
12-4-4- فهرست استراتژی های پیشنهادی فرآیند ورودی
13-4-4- استراتژی های مناسب فرآیند ورودی منابع انسانی به ترتیب اولویت
14-4-4- استراتژی های مناسب فرآیند ورودی منابع انسانی‌برحسب‌زیرسیستم‌ها
5-4- استراتژی های فرآیند کاربرد و نگهداری
1-5-4- ماتریس خلاصه اطلاعات استخراج شده عوامل خارجی فرآیند نگهداری
2-5-4- فهرست فرصت های فرآیند کاربرد و نگهداری
3-5-4- فهرست تهدیدهای فرآیند کاربرد و نگهداری
4-5-4 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فرآیند کاربرد و نگهداری
5-5-4- ماتریس خلاصه اطلاعات استخراج شده عوامل داخلی فرایند نگهداری
6-5-4- فهرست قوت های فرآیند کاربرد و نگهداری
7-5-4 فهرست نقاط ضعف فرآیند کاربرد و نگهداری
8-5-4 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی فرآیند کاربرد و نگهداری
9-5-4 ماتریس فرصت ها، تهدیدها ، نقاط قوت و ضعف
10-5-4- استراتژی های پیشنهادی فرآیند کاربرد و نگهداری
11-5-4- ماتریس داخلی و خارجی (IE) فرآیند کاربرد و نگهداری
12-5-4- فهرست استراتژی‌های پیشنهادی فرآیند کاربرد و نگهداری
13-5-4- استراتژی های پیشنهادی فرآیند نگهداری به ترتیب اولویت
14-5-4- پیشنهاد استراتژی های مطلوب فرایند نگهداری برحسب زیرسیستم ها
6-4- استراتژی های فرآیند خروجی
1-6-4- ماتریس خلاصه اطلاعات استخراج شده عوامل خارجی فرآیند خروجی
2-6-4-فهرست فرصت های فرایند خروجی
3-6-4- فهرست تهدیدهای فرآیند خروجی
4-6-4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فرآیند خروجی منابع انسانی
5-6-4- ماتریس خلاصه اطلاعات استخراج شده عوامل داخلی فرآیند خروجی
6-6-4- فهرست قوت های فرآیند خروجی
7-6-4- فهرست ضعف های فرآیند خروجی
8-6-4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی فرآیند خروجی
9-6-4- ماتریس فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف (SWOT) خروجی
10-6-4- استراتژی های پیشنهادی فرآیند خروجی منابع انسانی
11-6-4- ماتریس داخلی و خارجی (IE) فرآیند خروجی منابع انسانی
12-6-4-فهرست استراتژی های مطلوب فرآیند خروجی منابع انسانی
13-6-4- استراتژی های مطلوب فرآیند خروجی به ترتیب اولویت
14-6-4- استراتژی های مناسب فرآیند خروجی برحسب زیرسیستم‌ها
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1- 5 – مقدمه
2- 5- بررسی و جمع بندی
3- 5 – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-3- 5- استراتژی های فرآیند ورودی منابع انسانی
2-3- 5- استراتژی های فرآیند کاربرد و نگهداری منابع انسانی
3-3- 5- استراتژی های فرآیند خروجی
4- 5- نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 5- سهم این تحقیق در گسترش ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی
6- 5- فرصت های آینده تحقیق
منابع

تدوین استراتژی منابع انسانی با رویکرد تئوری نقاط مرجع استراتژیک؛ مورد مطالعه: معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

یکی از عواملی که در شرایط کنونی و دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی نقش بسزایی را در اثربخشی سازمان، دستیابی به اهداف و موفقیت سازمانی ایفا می‌کند، مدیریت استراتژیک منابع انسانی می‌باشد از آنجاکه امروزه منابع انسانی به عنوان با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده شایستگی‌های اساسی و ارزش افزوده هر سازمان محسوب می‌شود، اگر سازمان‌ها می‌خواهند همسو با این تغییرات باشند، بایستی با نگرشی جامع و استراتژیک به منابع انسانی، موجب ارتقا استراتژی‌های سازمان شوند در این تحقیق که از نظر هدف توصیفی-آزمون فرضیه است و در بازه زمانی سال 1393 تا سال 1394انجام گرفته،نگارنده با الگوی استراتژی‌های پژوهش کمی پیمایشی با استفاده از تحقیقات پرسشنامه‌ای از میان جامعه آماری‌ منابع انسانی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، به روش نمونه برداری تصادفی ساده میان 30 نفر از مدیران ارشد معاونت صدا پرسشنامه پخش نموده و با انجام مصاحبات حضوری و با بکارگیری مدل یکپارچه بامبرگر و مشولم برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها، استراتژی مناسب منابع انسانی (استراتژی متعهدانه برای مشاغل اصلی و تخصصی و استراتژی ثانویه برای مشاغل خدماتی) را در معاونت صدا، شناسایی نموده و سپس به تفکیک زیرسیستم‌های “تأمین نیروی انسانی”، “ارزیابی عملکرد و پاداش” و “روابط با کارکنان” استراتژی‌ها را به صورت دقیق طراحی و با استراتژی کنونی معاونت صدا(استراتژی پدرانه) مقایسه نموده استلازم به ذکر است که استراتژی‌های کنونی به تفکیک زیرسیستم‌ها،از طریق یافته‌های تحقیقات پرسشنامه‌ای بین 100 نفر از مدیران کل،مدیران میانی و مسئولین معاونت با روش نمونه برداری تصادفی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری نظیر آزمون T تک‌نمونه‌ای بدست آمده

فصل اول 1
مقدمه 2
1-1 تشریح و بیان موضوع 2
1-2 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 3
1-3 اهداف پژوهش 3
1-3-1 اهداف کلی 3
1-3-2اهداف کاربردی 4
1-4 سؤالات پژوهش 4
1-4-1 سؤال اصلی 4
1-4-2-سؤالات فرعی 4
1-5 فرضیههای پژوهش 4
1-6 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 5
1-7 روش انجام پژوهش 5
1-7-1 جامعه آماری و نمونه 6
1-7-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
1-8 قلمرو تحقیق 6
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 6
۱-8-۱-۱ سطوح‌ تشکیلاتی سازمان صدا و سیما 7
1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق 9
1-9 تعریف عملیاتی واژگان کلیدی 10
1-10 خلاصه فصل 10
فصل دوم 11
مقدمه 12
2-1 بخش اول : مباحث نظری 13
2-1-1 تعريف استراتژي 13
2-1-2 مفاهيم كليدي استراتژي 13
2-1-2-1مزيت رقابتي 13
2-1-2-2 قابليت هاي متمايز 14
2-1-2-3 هماهنگي استراتژيك 15
2-1-3 قصد استراتژيك 15
2-1-4 استراتژي منبع محور 15
2-1-5 قابليت استراتژيك 16
2-1-6 طراحي استراتژي 16
2-1-7 نگرش سيستماتيك به طراحي استراتژي 16
2-1-8 واقعيت فرآیند طراحي استراتژي 17
2-1-9 مديريت استراتژيك 18
2-1-10 برنامهریزی استراتژیک 18
2-1-11 استراتژی منابع انسانی 19
2-1-12 تعريف مديريت استراتژيك منابع انساني 20
2-1-13 مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني 20
2-1-14 ريشه ها و مباني مفهوم 21
2-1-15 اهداف مديريت استراتژيك منابع انساني 21
2-1-16 مديريت استراتژيك منابع انساني و استراتژيهاي منابع انساني 21
2-1-17 هماهنگي استراتژيك 22
2-1-18 هماهنگي استراتژيك و انعطافپذيري 26
2-1-19 محدوديتهاي مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني 27
2-1-20 فرآیند مديريت استراتژيك منابع انساني 27
2-1-20-1 مدلهاي مديريت استراتژيك منابع انساني 27
2-1-20-2 مفهوم استراتژي منبع محور به عنوان نگرشي خاص به SHRM 29
2-1-20-3 سه نگرش اصلي به طراحي و توسعه استراتژي هاي منابع انساني 30
2-1-20-4 روشهاي دستيابي به هماهنگي استراتژيك 31
2-1-21 طراحي و اجرای استراتژي منابع انساني 34
2-1-21-1 مباحث بنيادي فرآیند 34
2-1-21-2 مسائل كليدي در سطح كسب و كار 35
2-1-21-3 اجرای استراتژي هاي منابع انساني 42
2-1-22 بررسي استراتژي هاي منابع انساني 43
2-1-23 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 45
2-1-24 متدولوژیهای تدوین استراتژی منابع انسانی 45
2-1-25 مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی : 50
2-1-25-1 ویژگیهای الگوهای استراتژیک مدل یکپارچه: 53
2-1-25-2 سلسله مراتب ویژگیها در مدل یکپارچه 54
2-1-26 سازگاری مدل یکپارچه با تئوری‌های فلسفی مدیریت 55
2-1-26-1 الگوی جامع اثربخشی ریچارد اچ هال 56
2-1-26-2 سیستم‌های طراحی ساختار سازمانی (ریچار ال دفت) 57
2-1-26-3 مدل رهبری وضعی (هرسی و بلانچارد) 57
2-1-26-4 مدل SWOT برای تدوین استراتژی سازمان(فرد آردیوید) 59
2-1-27 شاخص‌های جدید برای توسعه مدل یکپارچه 60
2-1-27-1 ویژگیهای الگوهای استراتژیک مدل توسعه یافته 61
2-2 بخش دوم : مباحث پژوهشی 65
2-2-1 پژوهشهای داخل کشور 65
2-2-2 پیشینه تحقیقات چاپ شده در مجلات خارجی 70
2-3 خلاصه فصل 72
فصل سوم 74
مقدمه 75
3-1 روش تحقیق 75
3-1-1 مراحل انجام تحقیق 75
3-2 جامعه آماری و حجم نمونه 77
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات 78
3-4 نحوه اجرای تحقیق 80
3-4-1 نحوه اجرای تحقیق(استراتژی اصلی منابع انسانی) 80
3-4-2 نحوه اجرای تحقیق(استراتژیهای فرعی منابع انسانی) 80
3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری 81
3-5-1 روش تجزیه و تحلیل آماری استراتژی اصلی منابع انسانی : 81
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل آماری استراتژیهای فرعی منابع انسانی 84
3-5-2-1 آزمون کلوموگروف اسمیرنف 84
3-5-2-2 آزمون T تک نمونه ای 84
3-5-2-3 آزمون فریدمن: 85
3-6 ابزار کار 86
3-7 محدودیتهای تحقیق : 86
3-8 خلاصه فصل 86
فصل چهارم 87
مقدمه 88
4-1 توصیف آماری بخش اول 88
4-2 توصیف آماری بخش دوم 97
4-2-1 مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیتشناسی جنس 98
4-2-2 مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی میزان تحصیلات 99
4-2-3 مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیر جمعیت شناسی سابقه خدمت 100
4-3 تحلیل داده ها 101
4-3-2 بررسی متغیر زیرسیستم تأمین نیروی انسانی 101
4-3-2-1 نمودار توزیع نرمال مربوط به متغیر زیرسیستم تأمین نیروی انسانی 102
4-3-2-2 مشخصات آماری مربوط به متغیر زیرسیستم تأمین نیروی انسانی 102
4-2-3-3 بررسی فرضیه شماره 1 ونتیجه آزمون T تک نمونه ای 103
4-3-3 بررسی متغیر زیرسیستم ارزیابی عملکرد و پاداش 104
4-3-3-1 نمودار توزیع نرمال مربوط به متغیر زیرسیستم ارزیابی عملکرد و پاداش 105
4-3-3-2 مشخصات آماری مربوط به متغیر زیرسیستم ارزیابی عملکرد و پاداش 105
4-3-3-3 بررسی فرضیه شماره 2 ونتیجه آزمون T تک نمونه ای 106
4-3-4 بررسی متغیر زیرسیستم روابط کارکنان 107
4-3-4-1 نمودار توزیع نرمال مربوط به متغیر زیرسیستم روابط کارکنان 108
4-3-4-2 مشخصات آماری مربوط به متغیر زیرسیستم روابط کارکنان 108
4-3-4-3 بررسی فرضیه شماره 3 ونتیجه آزمون T تک نمونهای 109
4-3-5 آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها از لحاظ مطلوبیت 110
4-4 خلاصه فصل 111
فصل پنجم 112
مقدمه 113
5-1 بحث و نتیجهگیری 113
5-1-1 اهداف استراتژیک منابع انسانی معاونت صدا 114
5-1-1-1 اهداف استراتژیک منابع انسانی مشاغل اصلی و تخصصی معاونت صدا 115
5-1-1-2 اهداف استراتژیک منابع انسانی مشاغل خدماتی معاونت صدا 116
5-2 بررسی وضعیت موجود و مطلوب ویژگیهای استراتژیک منابع انسانی معاونت صدا 117
5-2-1 بررسی وضعیت موجود و مطلوب زیرسیستم تأمین و توسعه نیروی انسانی 117
5-2-2 بررسی وضعیت موجود و مطلوب زیرسیستم ارزیابی عملکرد و پاداش 120
5-2-3 بررسی وضعیت موجود و مطلوب زیرسیستم روابط با کارکنان 121
5-3 محدودیتهای تحقیق : 123
5-4 پیشنهادها 123
5-5 پیشنهادها به محققین در آینده 124
5-6 خلاصه فصل 124
منابع و مآخذ 126
پيوستها 131

 

تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان بر اساس مدل SWOT و ANP فازی

چکیده

مدیریت استراتژیک و پیاده‌سازی آن امروزه از مباحث اصل در سطح مدیریت کلان در سازمان‌ها به شمار می‌رود. سازمان‌ها دریافته‌اند که نمی‌توانند تنها با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی به حیات خود ادامه دهند و ازاین‌روی است که به مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک روی آورده‌اند، از طرفی مباحث برنامه ریزی نیروی انسانی و نگاه عملیاتی به آن نمی تواند امروزه پاسخگوی نیاز سازمانها باشیم از این روی است که برنامه ریزی های استراتژیک در این بخش از اهمیت ویژه ای برخورد است که در این تحقیق به دنبال تعیین و رتبه‌بندی استراتژی های منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خوزستان می باشیم که در این راستا از دو ابزار تحلیل سوات و تحلیل فرآیند شبکه استفاده‌شده است. با توجه به وجود ابهامات در محیط تصمیم از منطق فازی نیز استفاده گردیده است. این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق گروه خبرگان مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خوزشستان می‌باشد و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بر اساس فرآیند سه مرحله ای بنا شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت در شرکت، بین نقاط قوت مهمترین نقطه پرداخت به موقع و مناسب حقوق و مزایا، در بین نقاط ضعف مهمترین نقطه عدم شایسته سالاری جهت صدور احکام پرسنلی، در بین نقاط فرصت مهمترین نقطه میل بالای نیروهای واجد شرایط جهت استخدام در شرکت، در بین نقاط تهدید مهمترین نقطه وجود بهره وری پائین می باشد. در راستای تدوین استراتژی ها در این تحقیق از مدل سوات استفاده گردیده است که در این راستا 8 استراتژی مد نظر قرار گرفته اند که استراتژی های ناحیه قوت-فرصت عبارتند از: ایجاد تناسب بین دوره های آموزشی توجیهی بدو استخدام و اهداف و وظایف شغلی سازمان و ایجاد بستر اطلاعاتی و ارتباطی مناسب، به منظور معرفی سازمان و جذب نیروی انسانی شایسته، استراتژی های ناحیه قوت-تهدید عبارتند از: تدوین نظامنامه منابع استراتژی در شرکت و انتقال دانش و تکنولوژی از سایر شرکتهای مشابه، استراتژی های ناحیه ضعف-فرصت عبارتند از: همکاری با سازمان فنی حرفه ای جهت پرورش نیروهای مورد نیاز و بهسازی نیروهای انسانی (خروج نیروهای ضعیف و استخدام افراد قوی) و استراتژی های ناحیه ضعف-تهدید عبارتند از: باز طراحی مجدد فرآیندهای منابع انسانی و پیاده سازی طرح های ارزیابی با روش 360 درجه با توجه به انجام رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای مهمترین استراتژی ها شرکت تعیین گردیدند که عبارتند از: جذب نیروی انسانی شایسته و بهسازی نیروهای انسانی(خروج نیروهای ضعیف و استخدام افراد قوی)، ایجاد بستر اطلاعاتی و ارتباطی مناسب به منظور معرفی سازمان و ایجاد تناسب بین دوره های آموزشی توجیهی بدو استخدام و اهداف و وظایف شغلی سازمان در این راستا پیاده سازی این استراتژی ها و تلاش جهت انجام آنها می تواند کمک شایانی به بهبود منابع انسانی در شرکت نماید و از این روی باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات تحقیق 3
1-1 مقدمه 3
2-1 بیان مساله 3
3-1 ضرورت تحقیق 3
4-1 اهداف تحقیق 3
1-4-1 هدف اصلی تحقیق 3
2-4-1 اهداف فرعی تحقیق 3
5-1 سوالات تحقیق 3
1-5-1 سوال اصلی تحقیق 3
2-5-1 سوالات فرعی تحقیق 3
6-1 قلمرو تحقیق 3
1-6-1 قلمرو زمانی تحقیق 3
2-6-1 قلمرو مکانی تحقیق 3
3-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق 3
7-1 تعریف واژگان کلیدی 3
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 3
1-2 مقدمه 3
2-2 منابع انسانی 3
1-2-2 مقدمه ای بر منابع انسانی 3
2-2-2 فرآیندهای اصلی مدیریت منابع انسانی 3
3-2-2 چالشهای تکنولوژی پیشرفته منابع انسانی 3
4-2-2 توسعه راهبرد منابع انسانی 3
5-2-2 مراحل هفتگانه توسعه راهبرد منابع انسانی 3
3-2 سر آغاز کاربرد مفهوم استراتژی 3
1-3-2 مدیریت استراتژیک 3
1-1-3-2 تعریف مدیریت استراتژی 3
2-1-3-2 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 3
3-1-3-2 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژیهای منابع انسانی 3
4-1-3-2 مدل های مدیریت استراتژیک 3
5-1-3-2 مزایای مدیریت استراتژیک 3
2-3-2 ماتریس سوات 3
گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی 3
گام دو: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی 3
گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 3
گام چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT 3
4-2 نظریه مجموعه های فازی 3
1-4-2 مجموعه های فازی 3
2-4-2 عملیات در مجموعه های فازی 3
3-4-2 برش α در مجموعه های فازی 3
3-4-2 مجموعه فازی محدب 3
4-4-2 ارتفاع مجموعه فازی 3
5-4-2 مجموعه فازی نرمال 3
6-4-2 عملیات بیشتر بر روی مجموعه های فازی 3
7-4-2 اعداد فازی 3
8-4-2 اعداد فازی مثلثی 3
9-4-2 اعداد فازی ذوزنقه ای 3
10-4-2 عملیات محاسباتی با اعداد مثلثی و ذوزنقه ای 3
5-2 تصمیم گیری چند شاخصه 3
1-5-2 روش فرآیند تحلیل شبکه 3
6-2 پیشینه تحقیق 3
1-6-2 پیشینه تحقیق در داخل کشور 3
2-6-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور 3
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3
1-3 مقدمه 3
2-3 روش تحقیق 3
1-2-3 ازنظرهدف 3
2-2-3 ازنظر روش 3
3-3 جامعه و نمونه آماری 3
4-3 روش گرد آوری اطلاعات 3
5-3 ابزار گرد آوری اطلاعات 3
6-3 روایی و پایایی ابزار پژوهش 3
1-6-3 روایی سنجی 3
2-6-3 تعیین اعتبار معیارها 3
3-6-3 پایایی 3
7-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات 3
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 3
1-4 مقدمه 3
2-4 تعیین ابتدایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت 3
3-4 تعیین اعتبار معیارها 3
4-4 رتبه بندی استراتژی ها با استفاده از تحلیل فرآیند شبکه ای 3
1-4-4 گام اول: تشکیل ساختار مساله 3
2-4-4 گام دوم : تشکیل ماتریس تصمیم عوامل SWOT با در نظر گرفتن وابستگی میان آنها. 3
3-4-4 گام سوم : تعیین وزن هر یک از خوشه های SWOT 3
4-4-4 گام چهارم : تعیین وزن نهائی هر یک از خوشه های SWOT 3
5-4-4 گام پنجم : تعیین وزن زیرعوامل 3
6-4-4 گام ششم : ارزیابی استراتژی ها در هر یک از زیرمعیارها 3
7-4-4 گام هفتم : ارزیابی نهائی استراتژی ها 3
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 3
1-5 مقدمه 3
2-5 بررسی سوالات تحقیق 3
3-5 نتیجه گیری 3
4-5 پیشنهادات 3
1-4-5 پیشنهادات به بهره وران تحقیق 3
2-4-5 پیشنهادات به سایر محققان 3
5-5 محدودیتهای تحقیق 3
منابع 3

امکان‌سنجی تدوین و به کارگیری استراتژی منابع انسانی بر اساس مدل SRP در شرکت ستاره یخی آسیا (کارخانه ب آ)

چکیده

هدف این پژوهش امکان‌سنجی استقرار رویکرد SRP در حوزه منابع شرکت ستاره یخی آسیا (کارخانه ب آ) است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه کارکنان شرکت ستاره یخی آسیا (کارخانه ب آ ) هست که با استفاده‌از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از طریق جدول مورگان تعداد 155 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه-ای محقق‌ساخته‌است که بر مبنای تئوری‌ها و مدل‌های موجود، پیشینه پژوهش، نظر تخصصی متخصصان شاخص‌ها شناسایی و سوالات تنظیم گردید. روایی مناسب و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 70% به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این مطالعه به وسیله نرم افزار SPSS و تحلیل آماری، نتایج نشان داد که بستر مناسب جهت پیاده‌سازی استراتژی منابع انسانی با مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت ستاره یخی آسیا وجود دارد و از بین ابعاد مذکور (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی، تکنولوژی سازمانی) تنها بعد تکنولوژی است که‌استانداردهای لازم را برای پیاده‌سازی این مدل در شرکت ستاره یخی آسیا فراهم نمی‌آورد. در پایان با توجه به نتایج تحقیق، جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی پیشنهادهایی به مدیران و پژوهش گران ارائه می‌گردد.

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 6
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 10
1-4-1- هدف اصلی 10
1-4-2- اهداف فرعی 10
1-5- سوال¬های پژوهش 11
1-5-1- سوال اصلی 11
1-5-2- سوال¬های فرعی 11
1-6- تعاریف نظری 11
1-6-1- استراتژی منابع انسانی 11
1-6-2- امکان‌سنجی 13
1-6-3- تعاریف عملیاتی 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 16
2-2- مبانی نظری 16
2-2-1- استراتژی منابع انسانی 18
2-2-2- طراحی استراتژی منابع انسانی 19
2-2-3- چارچوب هاروارد 21
2-2-4- طرح¬های جذب نیرو 24
2-2-5- مدل¬های تدوین استراتژی 27
2-2-6- مدل¬های نقاط مرجع استراتژیک ( SRP ) 30
2-2-7- نحوه تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده‌از مدل نقاط مرجع استراتژیک 34
2-2-8- نقش استراتژی بر تدوین استراتژی منابع انسانی 39
2-2-9- مفاهیم استراتژی 41
2-2-10- مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 43
2-2-11- نقش ساختار سازمانی در تدوین استراتژی منابع انسانی 45
2-2-12- نقش فرهنگ سازمانی در تدوین استراتژی منابع انسانی 50
2-2-13- نقش تکنولوژی در تدوین استراتژی منابع انسانی 53
2-3- پیشینه تحقیقاتی 56
2-3-1- تحقیقات خارجی 56
2-3-2- تحقیقات داخلی 58

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 64
3-2- روش پژوهش 64
3-2-1- روش¬ها و ابزار گردآوری اطلاعات 64
3-2-2- روش اجرا 65
3-3- جامعه آماری 65
3-4- نمونه و روش نمونه¬گیری 66
3-4-1- جدول ویژگی¬های جمعیت شناختی 66
3-5- روایی و پایایی ابزار 68
3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 70

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته¬ها
4-1- مقدمه 73
4-2- سوال پژوهشی اصلی 73
4-3- سوال پژوهشی دو 74
4-4- سوال پژوهشی سه 75
4-5- سوال پژوهشی چهار 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1- مقدمه 78
5-2- خلاصه پژوهش 78
5-3- بحث و نتیجه¬گیری 79
5-4- محدودیت¬های پژوهش 84
5-5- پیشنهادهای کاربردی 84
5-6- پیشنهادهای پژوهشی 85

منابع ومآخذ
منابع فارسی 86
منابع لاتین 90

پیوست
پرسشنامه 93

 

تدوین استراتژی‌های منابع انسانی بر اساس مدل بامبرگر و مشولم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) شاهرود در سال 1391

چکیده

در این تحقیق به “تدوین استراتژی های منابع انسانی براساس مدل بامبرگر و مشولم مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) شاهرود در سال1391” پرداخته شده است نمونه آماری این تحقیق 140 نفر از مدیران و خبرگان منابع انسانی، مسئولین شاغل در مرکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) شاهرود و تعدادی از مدیران منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شاهرود میباشد جهت گردآوری اطلاعات در این تحقیق از 2نمونه پرسشنامه محقق ساخت و طراحی شده ای با در نظر گرفتن ابعاد و متغیرهای موضوع مورد مطالعه استفاده شده است که از روایی و پایایی لازمی( با مقدار آلفای کرونباخ 0/872 ) برخوردار است و داده های جمع‌آوری شده توسط روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای) از طریق نرم افزار SPSS,Excel با ورژن 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته های تحقیق نشان می دهد که استراتژی های منابع انسانی براساس مدل بامبرگر ومشولم مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)شاهرود در سال1391 در مشاغل استراتژیک اصلی و تخصصی استراتژی متعهدانه و در مشاغل خدماتی استراتژی ثانویه و پدرانه به صورت توامان می باشد همچنین استراتژی تامین و توسعه منابع انسانی در وضعیت موجود، استراتژی پدرانه و در وضعیت مطلوب، استراتژی متعهدانه؛ استراتژی ارزیابی عملکرد و پاداش در وضعیت موجود، استراتژی ثانویه و در وضعیت مطلوب، استراتژی متعهدانه و استراتژی روابط کارکنان در وضعیت موجود، استراتژی ثانویه و در وضعیت مطلوب، استراتژی متعهدانه است

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول (طرح تحقیق) 2
مقدمه 3
1-1 بیان مسأله 4
1-2 اهمیت پژوهش 6
1-3 اهداف پژوهش 7
1-4 سئوالات پژوهش 7
1-5 مدل تحلیلی اولیه پژوهش 8
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی 8
1-7 طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 10
1-8 مدل فرآیند پژوهش 11
فصل دوم (پیشینه تحقیق) 12
2-1 بخش اول : مباحث نظری 13
2-1-1 استراتژی13
2-1-2 استراتژی سازمان 13
2-1-3طراحی استراتژی 14
2-1-4مدیریت استراتژیک 14
2-1-5برنامه ریزی استراتژیک 14
2-1-6 سطوح استراتژیک در سازمان 15
2-1-7فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی 16
2-1-8استراتژی منابع انسانی 19
2-1-9 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 20
2-1-10 نحوه تکامل نگرش استراتژیکی به مدیریت منابع انسانی 22
2-1-10-1دوره نگرش عملیاتی 23
2-1-10-2 دوره نگرش استراتژیکی عملیاتی 24
2-1-10-3 دوره نگرش استراتژیکی فزاینده 24
2-1-10-4دوره نگرش برنامه ریزی عقلایی(بخردانه) 25
2-1-11 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 26
2-1-12 الگوهای هماهنگی 26
2-1-13 ماتریس نقاط مرجع استراتژیک منابع انسانی 35
2-1-14 متدلوژی های تدوین استراتژی منابع انسانی 36
2-1-15ویژی های الگوهای استراتژیک مدل یکپارچه 41
2-1-16زیرسیستم تامین نیروی انسانی 43
2-1-17زیرسیستم ارزیابی عملکرد 45
2-1-18زیرسیستم پاداش 46
2-1-19زیرسیستم روابط کارکنان 48
2-1-20 سازگاری مدل یکپارچه با تئوریهای فلسفی مدیریت 49
2-1-21 مدل توسعه یافته تدوین استراتژی منابع انسانی 52
2-2 بخش دوم : مباحث پژوهشی 57
2-2-1 پژوهشهای داخل کشور 57
2-2-2 پژوهشهای خارج از کشور 74
2-3 چارچوب نظری تحقیق 76
فصل سوم : روش تحقیق 79
مقدمه 80
3-1 روش تحقیق 80
3-2 جامعه آماری و حجم نمونه 85
3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات 86
3-4 نحوه اجرای تحقیق 88
3-4-1نحوه اجرای تحقیق استراتژی های اصلی منابع انسانی 88
3-4-2نحوه اجرای تحقیق استراتژی های فرعی منابع انسانی 89
3-5روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات 90
3-5-1روش تجزیه وتحلیل آماری استراتژی های اصلی منابع انسانی 91
3-5-2 روشی تجزیه وتحلیل آماری استراتژی های فرعی منابع انسانی 93
3-6 ابزار کار 94
3-7 محدودیت های تحقیق 94
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق 95
مقدمه 95
4-1 توصیف آماری بخش اول 95
4-2توصیف آماری بخش دوم 104
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها116
مقدمه 117
5-1 بحث 117
5-1-1 اهداف استراتژیک منابع انسانی مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی امام حسین(ع) 117
5-1-1-1 اهداف استراتژیک منابع انسانی مشاغل اصلی وتخصصی مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی امام حسین(ع) شاهرود 118
5-1-1-2 اهداف استراتژیک منابع انسانی مشاغل خدماتی مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی امام حسین(ع) شاهرود 121
5-2بررسی وضعیت موجود ومطلوب ویژگیهای استراتژیک منابع انسانی 124
5-2-1 بررسی وضعیت موجود ومطلوب زیرسیستم تامین وتوسعه نیروی انسانی 124
5-2-2 بررسی وضعیت موجود ومطلوب زیرسیستم ارزیابی عملکرد وپاداش 126
5-2-3 بررسی وضعیت موجود ومطلوب زیرسیستم روابط کارکنان 128
5-3 نتیجه گیری 130
5-4 پیشنهادات 130
5-5 پیشنهادات به محققین در آینده 132
پیوستها 133
منابع و مأخذ تحقیق 158
فهرست منابع فارسی 159
فهرست منابع غیر فارسی 161
چکیده لاتین 163

 

تفکیک مشاغل سازمان مبتنی بر رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (SRP) جهت تدوین یکپارچه استراتژی‌ منابع انسانی بر اساس مدل استوارت و براون (مورد مطالعه: شرکت نیانالکترونیک)

چکیده

با توجه به اینکه این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، تلاش شده است برای تقویت استراتژی‌های منابع انسانی در شرکت نیان الکترونیک و انتخاب استراتژی مناسب برای هر شغل، گامی برای ایجاد مزیتی رقابتی در این شرکت انجام شود. در این راستا، ابتدا با بررسی وضعیت سازمان و مدل‌های موجود برای طبقه‌بندی مشاغل، مدل استوارت و براون بهترین مدل برای شرکت نیان الکترونیک ارزیابی شد زیرا با سیاست‌های قبلی سازمان بیشترین هم‌راستایی را داشت و تجربه مثبتی از آن در سازمان مشاهده شده بود. بعد از آن شاخص‌های موثر بر انتخاب سیاست‌های متناسب با مدل انتخاب شده شناسایی شد و وضع موجود این عناصر مورد ارزیابی قرار گرفت. اهمیت هر یک از شاخص‌ها تعیین شد و در نهایت هر یک از مشاغل موجود در شرکت نیان الکترونیک طبقه‌بندی شدند. برای شناسایی اولیه شاخص‌ها از بررسی ادبیات موضوع در زمینه استراتژی منابع انسانی استفاده شده است. سپس با کمک تیم خبرگان علمی شاخص‌های موثر و مناسب مورد مطالعه نهایی شدند و وزن‌دهی به آن‌ها انجام گردید. این اطلاعات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی و در نهایت به هر یک از شاخص‌ها، وزنی به عنوان درجه اهمیت اختصاص داده شد. پس از آن به منظور بررسی وضعیت موجود، تیم خبرگان صنعتی تشکیل شدند و با شکل‌دهی تیم‌های تصمیم‌گیرنده از آن‌ها متناسب با هر شغل، تمامی مشاغل شناسایی شده با در نظر گرفتن شاخص‌ها، امتیازدهی شدند. در انتها با استفاده از تکنیک تاپسیس بهترین استراتژی و طبقه شغل برای هر یک از آن‌ها مشخص شد.

1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله 3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4) سوالات تحقیق 7
1-5) اهداف تحقیق 8
1-6) قلمرو تحقیق 8
1-6-1) قلمرو موضوعی 8
1-6-2) قلمرو مکانی 8
1-6-3) قلمرو زمانی 8
1-7) تعاریف نظری و عملیاتی واژههای پژوهش 8
2-1- مبانینظری 11
2-1-1- مدیریت منابع انسانی 11
2-1-1-1- مفهوم مدیریت منابع انسانی 11
2-1-1- 2- تعاریف مدیریت منابع انسانی 14
2-1-1-3- وظایف و نقش‌های مدیریت منابع انسانی 17
2-1-2- استراتژی 18
2-1-2-1- مفهوم استراتژی 18
2-1-2-2- استراتژی منابع انسانی 20
2-1-2-3- مدیریت استراتژیک منابع انسانی 21
2-1-2-4- متدولوژی تدوین استراتژی منابع انسانی 22
2-2) پیشینه تحقیق (مرور مطالعات گذشته مرتبط با موضوع): 32
3-1) روش تحقیق 36
3-2) جامعه‌ پاسخگویان 38
3-2-1) معرفی شرکت نیان الکترونیک 39
3-3) روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 39
3-4) روایی و پایایی پرسش‌نامه 41
3-4-1) روایی 41
3-4-2) پایایی 42
3-5) تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 44
3-6) مراحل تحقیق 45
3-6-1) مرحله اول 45
3-6-1-1) گام اول از مرحله اول 45
3-6-1-2) گام دوم از مرحله اول 45
3-6-1-3) گام سوم از مرحله اول 46
3-6-2) مرحله دوم 46
3-6-2-1) گام اول از مرحله دوم 46
3-6-2-2) گام دوم از مرحله دوم 46
3-6-2-3) گام سوم از مرحله دوم 47
3-7) تجزیه و تحلیل داده‌ها 48
3-7-1) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 48
3-7-1-1) اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 48
3-7-1-2) مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 49
3-7-2) روش شباهت به گزینه ایده‌آل (TOPSIS): 52
3-7-3) مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌آل 53
4-1) یافتههای توصیفی 57
4-1-1) شمای کلی خبرگان علمی 57
4-1-2) شمای کلی خبرگان صنعتی 58
4-1-2-1) جنسیت پاسخ‌دهندگان 58
4-1-2-2) سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان 58
4-1-2-3) سن پاسخدهندگان 59
4-1-2-4) سابقه کار پاسخدهندگان 60
4-2) شاخص‌های موثر بر انتخاب استراتژی منابع انسانی 61
4-3) وزن شاخص‌ها 63
4-4) طبقه‌بندی مشاغل 64
4-4-1) طبقه‌بندی مشاغل به روش تاپسیس 66
5-1) مرور کلی 85
5-2) پاسخگویی به پرسش‌های تحقیق 86
5-2-1) پاسخ سوال اول: 86
5-2-2) پاسخ سوال دوم: 88
5-3) پیشنهادات کاربردی برای شرکت مورد مطالعه 95
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 96
6-1) منابع و مآخذ: 98

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی تدوین استراتژی منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.