حراج!

بسته تحقیقاتی بازاریابی و برند

تومان58,000

این بسته شامل 29 پایان نامه در زمینه بازاریابی و برند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی برندهای ورزشی

اینترنت و تجارت الکترونیک به عنوان یک روش نوین و با ایجاد امکانات وسیع ، سازمان های ورزشی را قادر به برقراری ارتباط در راستای فعالیت های بازاریابی کرده است که البته تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است بنابراین ، پژوهش حاضر ، نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی برندهای ورزشی را مورد بررسی قرار داده است این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه ی آماری این تحقیق ، مشتریان وب سایت های دیجی کالا و بامیلو را شامل می شد که حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان 384 نفر بودند روش گردآوری اطلاعات ، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ی استاندارد بود که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ مورد تایید قرار گرفت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Pls Smart استفاده شد آزمون آماری نشان داد که تجارت الکترونیک با توسعه ی روش های بازاریابی، رابطه ی معنادار دارد همچنین تجارت الکترونیک با توسعه ی فروش ، ارتقای آگاهی مشتریان، کاهش هزینه ها  و تسریع ارائه ی خدمات رابطه ی معنادار دارد و تنها با تخصص گرایی نیروی انسانی برندهای ورزشی  ، رابطه ی معنی داری ندارد بنابراین ، به مدیران و بازاریابان ورزشی توصیه می شود توجه ویژه ای به نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در رابطه با بازاریابی برندهای ورزشی داشته باشند

فصل اول : طرح تحقیق 2
1-1: مقدمه 3
1-2: تعریف مسأله 4
1-3: ضرورت تحقیق 11
1-4: اهداف تحقیق 14
1-5: فرضیه های تحقیق 14
1-6: کاربردهای متصور از تحقیق 14
1-7: قلمرو تحقیق 15
1-8: واژه های کلیدی تحقیق 15
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 17
2-1: مقدمه 18
2-2: مفهوم بازاریابی 18
2-3: بازاریابی ورزشی 19
2-4: آمیخته ی بازاریابی ورزشی 22
2-5: برند 24
2-6: کسب و کار الکترونیک 27
2-7: عوامل موثر در پذیرش تجارت الکترونیک 30
2-8: رابطه ی تجارت الکترونیک بر ابعاد بازاریابی ورزشی 37
2-9: پیشینه ی تحقیق 39
2-9-1: تحقیقات در داخل کشور 39
2-9-2: تحقیقات در خارج از کشور 51
2-10: جمع بندی 60
فصل سوم : روش تحقیق 61
3-1: مقدمه 62
3-2: هدف تحقیق 62
3-3: ماهیت و روش انجام تحقیق 62
3-4: جامعه و نمونه ی آماری 62
3-5: متغیرهای تحقیق 63
3-6: روش جمع آوری اطلاعات 63
3-7: تعیین روایی 64
3-8: تعیین پایایی پرسشنامه 64
3-9: روش تحلیل داده ها 65
3-9-1: مدل سازی معادلات ساختاری و مراحل آن 66
فصل چهارم : یافته های تحقیق 68
4-1: مقدمه 69
4-2: روش ارزیابی مدل 69
4-2-1: روش ارزیابی مدل های سنجش 70
4-2-2: روش ارزیابی مدل ساختاری 71
4-3: آمار توصیفی 72
4-3-1: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ جنسیت 72
4-3-2: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن 73
4-3-3: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ وضعیت تأهل 74
4-3-4: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ تحصیلات 75
4-4: تحلیل مدل ( آمار استنباطی ) 76
4-4-1: تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه 76
4-4-2: آزمون فرضیه ی اصلی 80
4-4-3: آزمون فرضیه های فرعی 83
4-5: شاخص برازش مدل تحقیق 86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 87
5-1: مقدمه 88
5-2: خلاصه ی تحقیق 88
5-3: بررسی و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 89
5-4: نتیجه گیری 92
5-5: پیشنهادهای کاربردی 94
5-6: پیشنهادهای پژوهشی 95
5-7: محدودیت های تحقیق 95
منابع 96
پیوست ها 110
چکیده لاتین 117
صفحه لاتین 118

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند (مورد مطالعه: برند تشک رویال)

بازاریابی حسی یکی از روش های نوین در حیطه بازاریابی است که به صورت یکپارچه و سیستمی، نظر مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش‌آفرینی منجر می‌شود، به محصولات معطوف می‌نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند می باشد. از آنجائی که شرکت تشک رویال از سال 1393 این شیوه ی بازاریابی را مورد استفاده قرار داده است، بعنوان مورد مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 204 نفر از مشتریان شرکت تشک رویال که محصولات این شرکت را از فروشگاه های آن خریداری نموده اند، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که مقدار پایایی آن 0.903 بدست آمده است. نرمال بودن داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف تائید شد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز توسط نرم افزار های آماریSPSS وAMOS انجام شده است. نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند تأثیر مستقیم دارد؛ همچنین، تاثیر کلیه مولفه های بازاریابی حسی آزمون شد و مورد تایید قرار گرفت. ضریب تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند برابر با 0.46 و ضریب تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر تصویر برند برابر با 0.53 می باشد. همچنین رابطه ی ارزش ویژه برند و تصویر برند برابر با 0.49می باشد.

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱. بیان مسأله ۳
۱-۲. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۳.اهداف تحقیق ۷
۱-۴. فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵. قلمرو پژوهش ۸
۱-۵-۱. قلمرو موضوعی ۸
۱-۵-۲. قلمرو زمانی ۸
۱-۵-۳. قلمرو مکانی ۸
۱-۶. مفاهیم نظری و عملیاتی ۸
۱-۶-۱. تعاریف نظری ۸
۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی ۹
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۱
۲-۱. بخش اول: آمیخته بازاریابی حسی ۱۲
۲-۱-۱. بازار و بازاریابی ۱۲
۲-۱-۲. فرآیند و عملکرد بازاریابی ۱۲
۲-۱-۳. برنامه ریزی بازاریابی ۱۳
۲-۱-۴. اجزا و عوامل بازاریابی ۱۳
۲-۱-۴-۱. اعتماد ۱۴
۲-۱-۴-۲. ایجاد پیوند ۱۴
۲-۱-۴-۳. ارتباطات ۱۴
۲-۱-۴-۴. ارزش مشترک ۱۵
۲-۱-۴-۵. همدلی ۱۵
۲-۱-۴-۶. رابطه متقابل ۱۵
۲-۱-۵. استراتژی‌های بازاریابی ۱۶
۲-۱-۶. مدل های بازاریابی ۱۷
۲-۱-۶-۱. مدل تاهیر رشید ۱۷
۲-۱-۶-۲. مدل مورگان و هانت ۲۱
۲-۱-۶-۳. مدل من سو و اسپیس ۲۳
۲-۱-۷. آمیخته بازاریابی ۲۴
۲-۱-۷-۱. محصول ۲۴
۲-۱-۷-۲. قیمت ۲۴
۲-۱-۷-۳. توزیع ۲۴
۲-۱-۷-۴. ترویج ۲۵
۲-۲. بخش دوم: بازاریابی حسی ۲۵
۲-۲-۱. اهمیت بازاریابی حسی ۲۶
۲-۲-۲. مدل آمیخته بازاریابی حسی ۲۷
۲-۲-۲-۱. چیدمان ۲۷
۲-۲-۲-۲. تبلیغات دهان‌به‌دهان ۲۸
۲-۲-۲-۳. تعامل ۲۸
۲-۲-۲-۴. قیمت ۲۹
۲-۲-۲-۵. تجربه ۲۹
۲-۳. بخش سوم: ارزش ویژه برند ۲۹
۲-۳-۱. تعریف ارزش برند ۲۹
۲-۳-۲. اندازه گیری ارزش برند ۳۱
۲-۳-۳. مدل آکر ۳۲
۲-۳-۳-۱. وفاداری به برند ۳۲
۲-۳-۳-۲. کیفیت ادراک شده ۳۳
۲-۳-۳-۳. آگاهی برند ۳۳
۲-۳-۳-۴. تداعی، همخوانی برند ۳۳
۲-۳-۴. هرم ارزش ویژه برند کلر ۳۴
۲-۳-۵. مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران ۳۶
۲-۳-۶. متغیرهای موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ۳۷
۲-۳-۶-۱. تبلیغات ۳۷
۲-۳-۶-۲. خانواده ۳۷
۲-۳-۶-۳. قیمت ۳۸
۲-۳-۶-۴. ترفیعات قیمتی ۳۹
۲-۴. بخش چهارم: تصویر برند ۳۹
۲-۴-۱. تعاریف برند ۳۹
۲-۴-۲. مفاهیم تصویر برند ۴۱
۲-۴-۳. تعاریف تصویر برند ۴۳
۱-۱-۱- ابعاد تصویر برند ۴۶
۱-۱-۱-۱- شخصیت برند ۴۷
۲-۴-۴. اندازه‌گیری تصویر محصول در ذهن مشتری ۵۳
۲-۴-۵. انواع تصویر ۵۴
۲-۴-۵-۱. تصویر علامت تجاری ۵۴
۲-۴-۵-۲. تصویر محصول ۵۴
۲-۴-۵-۳. تصویر تداعی کننده ۵۵
۲-۴-۵-۴. تصویر استفاده کننده ۵۵
۲-۴-۵-۵. تصویر استفاده ۵۵
۲-۴-۵-۶. تصویر ذهنی ۵۶
۲-۴-۶. مدل شواینگوو ۵۷
۲-۵. بخش پنجم: مرور ادبیات پژوهشی و پیشینه مربوط ۵۷
۲-۵-۱. تحقیقات خارجی ۵۷
۲-۵-۲. تحقیقات داخلی ۵۹
۲-۶. مدل سازی پژوهش ۶۲
۲-۷. جمع بندی فصل دوم ۶۷
فصل سوم روش اجرای تحقیق
مقدمه ۷۱
۳-۱. روش پژوهش ۷۱
۳-۲. جامعه آماری ۷۱
۳-۳. شیوه تعیین حجم نمونه و روش محاسبه ۷۲
۳-۴. روش نمونه‌گیری ۷۲
۳-۵. نحوه گردآوری داده‌ها ۷۳
۳-۶. ابزار پژوهش ۷۳
۳-۷. روایی و پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷-۱. تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه ۷۴
۳-۷-۲. تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۷۵
۳-۸. تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶
فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه ۷۹
۴-۱. توصیف داده‌ها ۷۹
۴-۲. تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۷۹
۴-۳. تحلیل توصیفی مقدماتی ۸۱
۴-۳-۱. آمیخته بازاریابی حسی ۸۱
۴-۳-۲. ارزش ویژه برند و تصویر برند ۸۴
۴-۴. تحلیل داده‌ها ۸۸
۴-۴-۱. آزمون نرمال بودن ۸۸
۴-۴-۲. تحلیل عاملی تاییدی (آزمون مدل اندازه گیری) ۸۹
۴-۵. بررسی فرضیه‌های تحقیق (آزمون مدل ساختاری) ۱۰۴
۴-۵-۱. فرضیات اصلی پژوهش ۱۰۴
۴-۵-۲. فرضیات فرعی پژوهش ۱۰۸
فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ۱۱۵
۵-۱. مرور نتایج تحقیق ۱۱۵
۵-۲. بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۶
۵-۳. پیشنهادهای کاربردی ۱۲۲
۵-۴. محدودیت‌های پژوهش ۱۲۴
۵-۵. پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۴
فهرست منابع فارسی ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۰

بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند پوشاک اطمینان

ایجاد یک برند قوی در بازارهای داخلی و خارجی به عنوان یک از اهداف اولیه بسیاری از سازمان ها در ادبیات بازاریابی مطرح است از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه ی برند فعالیت ها بازاریابی هسـتند تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاری جدید با چالش های خاص بازاریابی همراه است که نمی تواند با شیوه های بازاریابی سنتی به نتیجه برسد امروزه با توجه به نیازهای صنایع تولیدی به تکنولوژی و استراتژی ها ی جدید فروش موجب شده برای رسیدن به اهداف و در نتیجه فروش محصولات وارد مرحله ی جدیدی از بازاریابی شوند بازاریابی کارآفرینانه به عنوان پاسخ گویی به بازار و یک توانایی ذاتی برای پیش بینی تغییرات در تقاضاهای مشتریان توصیف شده است صنعت پوشاک نیز با وجود مزیت های فراوان، مانند ؛ ارزش افزوده بسیار بالای پوشاک؛ اشتغالزایی بالا؛ پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال ؛ارز آوری بالای پوشاک از جمله صنایعی است که می توان با سرمایه گذاری و تقویت جایگاه آن از طریق برندسازی و استفاده از شیوه های بازارایابی نوین و کسب مزیت رقابتی به توسعه پایدار و پویای اقتصاد کشور کمک نمایدهدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک؛ برند اطمینان می باشدجامعه ی آماری این پژوهش مشتریان سه فروشگاه پوشاک اطمینان در شهر مشهد می باشد نوع پایان نامه حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی محسوب می شود،همچنین تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان هم مقطعی می باشد همچنین از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است با توجه به یافته های تحقیق بعد اهرم کردن منابع بیشترین اثر معناداری و بعد ریسک پذیری محاسبه شده کمترین اثر معناداری را بر ارزش ویژه برند داشته اند همچنین بعد پیش دست بودن بر ارزش ویژه برند اثر معنادار نداشته است

فصل اول:کلیات پژوهش1
1-1– مقدمه2
1-2- بیان مسأله3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق7
1-4-1-هدف اصلی تحقیق7
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق7
1-5- فرضیات تحقیق7
1-5-1 فرضیه اصلی7
1-5-2 فرضیه های فرعی 7
1-6- روش تحقیق8
1-7- قلمرو تحقیق8
1-7-1- قلمرو موضوعی8
1-7-2- قلمرو مکانی8
1-7-3- قلمرو زمانی8
1-8- کاربرد نتایج تحقیق8
1-9- واژگان تخصصی تحقیق9
1-10-خلاصه فصل14
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش15
2-1- مقدمه16
2-2- مفاهیم پژوهش16
2-2-1- بازاریابی16
2-2-1- 1- مدل ساده فرآیند بازاریابی19
2-2-1- 2- تعاریف بازاریابی انجمن بازاریابی آمریکا19
2-2-2- کارآفرینی20
2-2-3- نقش کارآفرینی در پیشبرد ایده های بازاریابی22
2-2-4- نقش کارآفرینی خرد مثبت نگر بر بازاریابی خرد:24
2-2-5- رابطه حیطه های خرد و کلان کارآفرینی روی طرح طبقه بندی شده بازاریابی25
2-2-6- بازاریابی کارآفرینانه26
2-2-6-1-واژه کاوی بازاریابی کارآفرینانه26
2-2-6-2-ماهیت و مفهوم بازاریابی کارآفرینانه27
2-2-6-3- انواع رویکردها در بازاریابی کارآفرینانه29
2-2-7-بازاریابی کارآفرینانه در مقابل بازاریابی سنتی32
2-2-8-تفاوت های بازاریابی کارآفرینانه در مقابل بازاریابی سنتی33
2-2-9-رویکردی کارآفرینانه به بازاریابی33
2-2-10-حوزه های تمرکز کارآفرینانه بر بازاریابی34
2-2-11-بازاریابی کارآفرینانه و فعالیت های کارآفرینانه بازاریابی35
2-2-12- نقش فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه در کسب مزیت رقابتی36
2-2-13-ابعاد بازاریابی کارآفرینانه38
2-2-14-مفهوم برند44
2-2-15-برندسازی46
2-2-16- ارزش ویژه برند47
2-2-17- روش های مختلف اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر:50
2-2-18- سه منظر اصلی در مطالعات علمی ارزش ویژه برند:51
2-2-19- مدل های ارزش ویژه برند54
2-2-19-1- مدل یو و دون تو54
2-2-19-2- مدل آکر55
2-2-20 ابعاد ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده55
2-2-21- اهمیت ارزش ویژه برند:58
2-2-22- صنعت پوشاک59
2-2-22-1-نظری اجمالی بر صنعت پوشاک کشور60
2-2-22- 2- مشکلات صنعت پوشاک در ایران60
2-2-23- پوشاک اطمینان62
2-3-ادبیات پیشینه تحقیق63
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی63
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی67
2-3-3- جدول مقایسه مطالعات مشابه 71
2-4- مدل مفهومی تحقیق73
2-5-خلاصه فصل74
فصل سوم: روش تحقیق 75
3-1- مقدمه76
3-2- نوع و ویژگی های تحقیق76
3-3-متغیرهای پژوهش76
3-4- جامعه آماری و نمونه آماری77
3-5-شیوه نمونه گیری و حجم نمونه78
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات78
3-7-تحلیل پرسشنامه78
3-7-1-پرسشنامه اصلی79
3-7-2- پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی80
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه80
3-8-1- اعتبار یا روایی پژوهش80
3-8-2-اعتماد یا پایایی پژوهش81
3-9- آزمون معادلات ساختاری81
3-10- خلاصه فصل82
فصل چهارم: یافته های پژوهش83
4-1- مقدمه84
4-2- آمار توصیفی84
4-3- آزمون معادلات ساختاری90
4-4- نتایج برازش آزمون Tvalue برای بررسی فرضیه های پژوهش97
4-5- نتایج فرضیه های پژوهش بر اساس روش تحلیل مسیر98
4-6-خلاصه فصل99
فصل پنجم:نتایج و پیشنهادها100
5-1-مقدمه 101
5-2- نتایج بررسی ویژگی های جمعیت شناختی101
5-3- نتایج بررسی فرضیه های پژوهش102
5-3-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی:102
5-3-2- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول103
5-3-3- نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم103
5-3-4- نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم104
5-3-5- نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم105
5-3-6- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم105
5-3-7- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم106
5-3-8- نتایج بررسی فرضیه فرعی هفتم107
5-4- پیشنهادهای تحقیق108
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته‌های تحقیق108
5-4-1-1- پیشنهاد‌های مربوط به بعد فرصت گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-2- پیشنهاد‌های مربوط به بعد ریسک پذیری حساب شده بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-3- پیشنهاد‌های مربوط به بعد نوآوری گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-4- پیشنهاد‌های مربوط به بعد مشتری گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند109
5-4-1-5- پیشنهاد‌های مربوط به بعد اهرم کردن منابع بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند109
5-4-1-6- پیشنهاد‌های مربوط به بعد ارزش آفرینی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند110
5-4-1-7-پیشنهادهای مربوط به بعد پیش دست بودن بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند110
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی110
5-5- محدودیت های تحقیق111
5-6-خلاصه فصل111
فهرست منابع 112
منابع فارسی113
منابع لاتین117
پیوست121

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و نگرش به گواهی حلال بر ارزش ویژه برند حلال

در سال های اخیر محصولات دارای گواهی حلال به دلیل کیفیت بالای آن علاوه بر مسلمانان مورد استفاده و توجه غیرمسلمانان نیز قرار گرفته است و این رشد فزاینده در بازار محصولات حلال توجه کشورها و شرکت های زیادی را به خود جلب کرده و موجب ایجاد رقابت در این بازار گسترده شده است. ایران نیز به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی می تواند در این بازار سهمی را به دست آورد، که برای دست یافتن به یک جایگاه مناسب در این بازار شناخت آن و پایبندی به استانداردهای مورد نیاز آن و استفاده از بازاریابی مناسب می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این تحقیق موادغذایی دارای گواهی حلال که بیشترین سهم این بازار را در اختیار دارد انتخاب شده و اثر عوامل موثر بر ارزش ویژه برند این محصولات ( آمیخته بازاریابی، نگرش به گواهی حلال و ابعاد ارزش ویژه برند) که از مبانی نظری و نوشته های پیشین استخراج شده بودند، بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای تارا در شهر بندرعباس بودند و به منظور بررسی فرضیات پژوهش 384 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و نوع روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و در آن از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده گردیده است. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS3 انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان دادند که آمیخته بازاریابی و نگرش به گواهی حلال بر ارزش ویژه برند حلال تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار کیفیت ادراک شده از برند و وفاداری بر ارزش ویژه برند حلال تایید شد اما تاثیر مثبت و معنادار آگاهی و تداعی برند بر ارزش ویژه برند حلال تایید نشد. نتایج پژوهش تاثیر مثبت و معنادار آمیخته بازاریابی و نگرش به گواهی حلال را بر ابعاد ارزش ویژه برند نشان داد.

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۳
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱هدف اصلی ۸
۱-۴-۲اهداف فرعی ۸
۱-۵فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵-۱فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲فرضیه‌های فرعی ۸
۱-۶مدل تحلیلی ۹
۱-۷ روش شناسی تحقیقی ۱۰
۱-۷-۱ نوع روش تحقیق ۱۰
۱-۷-۲ منابع جمع آوری داده ها(روش و ابزار گردآوری داده ها) ۱۰
۱-۷-۳ جامعه آماری ۱۰
۱-۷-۴ قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۷-۵ روش نمونه گیری ۱۱
۱-۷-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱
۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- تعریف بازاریابی ۱۶
۲-۳- مدیریت بازاریابی ۱۷
۲-۴- رفتار مصرف کننده ۱۸
۲-۵- فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ۱۸
۲-۶- عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید ۱۹
۲-۷- تعریف و تاریخچه آمیخته بازاریابی ۲۰
۲-۸- مدل های آمیخته بازاریابی ۲۲
۲-۹- عوامل و مولفه های آمیخته بازاریابی ۲۶
۲-۹-۱- محصول ۲۶
۲-۹-۱-سطوح پنج گانه یک کالا ۲۶
۲-۹-۲- طبقه بندی کالاها ۲۷
۲-۱۰- آمیخته محصول ۲۸
۲-۱۱- تصمیمات درباره آمیخته محصول ۲۹
۲-۱۲- نام گذاری، بسته بندی، ضمانت نامه و خدمات ۲۹
۲-۱۳- قیمت ۳۰
۲-۱۴- اهمیت قیمت درآمیخته بازاریابی ۳۰
۲-۱۵- تعیین سیاست قیمت گذاری ۳۱
۲-۱۶- قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها ۳۳
۲-۱۷- رویکردهای قیمت گذاری ۳۴
۲-۱۸- استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه ۳۴
۲-۱۹- استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر مشتری ۳۵
۲-۲۰- استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت ۳۵
۲-۲۱- ادراکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش ۳۵
۲-۲۲- توزیع ۳۶
۲-۲۳- مدیریت کانال های توزیع ۳۷
۲-۲۴- وظایف کانال ۳۸
۲-۲۵- اهمیت حضور واسطه ها ۳۸
۲-۲۶- طبقه بندی واسطه ها ۳۹
۲-۲۷- سطوح کانال ۴۰
۲-۲۸- پویایی کانال ۴۰
۲-۲۹- سیستم های بازاریابی عمودی ۴۰
۲-۳۰- سیستم های بازاریابی افقی ۴۱
۲-۳۱- سیستم های بازاریابی چند کاناله ۴۱
۲-۳۲- انتخاب کانال توزیع ۴۲
۲-۳۳- طراحی کانال های توزیع ۴۲
۲-۳۴- ترفیع ۴۳
۲-۳۵- اهمیت ترفیع در بازاریابی جدید ۴۴
۲-۳۶- آمیخته ترفیع ۴۴
۲-۳۷- تبلیغات ۴۵
۲-۳۸- پیشبرد فروش ۴۷
۲-۳۹- روابط عمومی ۴۸
۲-۴۰- فروش شخصی ۴۹
۲-۴۱- بازاریابی مستقیم ۵۰
۲-۴۲- مفهوم نام تجاری(برند) ۵۰
۲-۴۳- اهمیت برند ۵۲
۲-۴۴- مراحل ایجاد برند ۵۴
۲-۴۵- مفهوم ارزش ویژه برند ۵۵
۲-۴۶- اهمیت ارزش ویژه برند ۵۶
۲-۴۷- سنجش ارزش ویژه برند ۵۷
۲-۴۸- مدل های ارزش ویژه برند ۵۷
۲-۴۹- ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی ۵۸
۲-۵۰- ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ۶۱
۲-۵۱- مدل ارزش ویژه برند مشتری گرای آکر ۶۲
۲-۵۲- مدل ارزش ویژه برند مشتری گرای کلر ۶۴
۲-۵۳- سنجه های ترکیبی ۶۵
۲-۵۴- ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ۶۸
۲-۵۴-۱ آگاهی از برند ۷۵
۲-۵۴-۲ تداعی برند ۷۶
۲-۵۴-۳ وفاداری به برند ۷۸
۲-۵۴-۴ کیفیت درک شده ۸۰
۲-۵۵- نگرش به برند ۸۱
۲-۵۶- مفهوم حلال ۸۳
۲-۵۷- اهمیت نشان حلال ۸۷
۲-۵۸- صنعت حلال ۸۸
۲-۵۹- استانداردسازی محصولات حلال ۹۰
۲-۶۰- گواهی حلال ۹۳
۲-۶۱- بازار محصولات حلال ۹۵
۲-۶۲- بررسی صنعت حلال در ایران ۹۷
۲-۶۳- پیشینه تحقیق ۹۹
۲-۶۴- خلاصه فصل ۱۱۲
فصل سوم: روش تحقیق ۱۱۴
۳-۱ مقدمه ۱۱۵
۳-۲- روش شناسی تحقیق ۱۱۵
۳-۳-جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۱۵
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱۶
۳-۵- روایی و پایایی ابزار پژوهش ۱۱۸
۳-۵-۱- قابلیت اعتبار (روایی) پرسشنامه ۱۱۷
۳-۵-۲- قابلیت اعتماد (پایانی) پرسشنامه ۱۲۲
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۸
۳-۶-۱- مدلسازی معادلات ساختاری ۱۲۸
۳-۶-۲- روش حداقل مربعات جزئی ۱۲۹
۳-۷- خلاصه فصل سوم ۱۳۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۱۳۱
۴-۱- مقدمه ۱۳۲
۴-۲-آمار توصیفی ۱۳۲
۴-۲-۱- جنسیت ۱۳۳
۴-۲-۲- سن ۱۳۴
۴-۲-۳- مذهب ۱۳۵
۴-۲-۴- تحصیلات ۱۳۶
۴-۲-۵- میزان درآمد ۱۳۷
۴-۳- آمار استنباطی ۱۳۸
۴-۳-۱-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۱۳۸
۴-۳-۲- آزمون دوجمله ای ۱۳۹
۴-۳-۳- روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ۱۴۱
۴-۳-۳-۱- بررسی برازش مدل ۱۴۱
۴-۳-۳-۱-۱- برازش مدل های اندازه گیری ۱۴۲
۴-۳-۳-۱-۲- برازش مدل ساختاری ۱۴۲
۴-۳-۳-۱-۲-۱- ضرایب معناداری ۱۴۲
۴-۳-۳-۲-۲- معیار R۲ ۱۴۳
۴-۳-۳-۱-۳- برازش مدل کلی ۱۴۵
۴-۳-۴- آزمون فرضیات ۱۴۷
۴-۴- خلاصه فصل چهارم ۱۵۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۳
۵-۱- مقدمه ۱۵۴
۵-۲- مروری مختصر بر مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق ۱۵۴
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۵۵
۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۶۰
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۶۷
۵-۶- محدودیتهای پژوهش ۱۶۷
۵-۶-۱- در اختیار و کنترل محقق ۱۶۷
۵-۶-۲- خارج از اختیار و کنترل محقق ۱۶۷
۵-۷- خلاصه فصل پنجم ۱۶۸
منابع و مآخذ ۱۶۹
۵-۸ فهرست منابع فارسی ۱۷۰
۵-۹ فهرست منابع لاتین ۱۷۵
ضمائم و پیوست ها ۱۸۴
پیوست ۱- پرسشنامه ۱۸۵
پیوست ۲- خروجی نرم افزار SPSS ۱۸۹
پیوست ۳- خروجی نرم افزار Smart PLS۳ ۱۹۱
چکیده انگلیسی ۲۰۰
عنوان لاتین ۲۰۱

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-2 موضوع پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 ضرورت انجام پژوهش
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوابق تحقیق
1-7 فرضیه تحقیق
1-8 روش تحقیق
1-9 قلمرو تحقیق
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
1-11 جامعه آماری تحقیق
1-12 نمونه آماری
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-14 محدودیت های تحقیق
1-15 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 چرخه عمر برند
2-3افول برند
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است
2-5 احیای برند خاموش
2-6 شکست در احیای برند
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند
2-7-2 تصویر برند
2-7-3 آگاهی از برند
2-7-4 تداعی برند
2-8 ارتباط بازاریابی و برند
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار
2-9-2 استراتژی توسعه بازار
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند
2-11 اقدامات رقابتی
2-12 بازاریابی دهان به دهان
2-13 بازاریابی ویروسی
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی
2-14 بازاریابی الکترونیکی
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی
2-15 بازاریابی تجربی
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی
2-16 بازاریابی سبز
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز
2-17 مدل مفهومی

فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق
3-4 ابزار گردآوری
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-5-1 تکنیک TOPSIS
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-4 تحلیل‌های توصیفی
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل
4-10 تعیین وزن معیارها

فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادهای تحقیق
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4 محدودیت های تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی بازاریابی و برند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.