حراج!

پایان نامه های طراحی سرای محله

تومان58,000

این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه طراحی سرای محله می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر گرگان

چکیده

امروزه عدم توجه به نیازهای اجتماعی انسان و در نظر نگرفتن پیامدهای روان‌شناختی آن در طراحی محله‌های شهری، زندگی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است احیای محلات شهر در بحث پایداری، بیشتر به عوامل زیست‌محیطی و اقتصادی متمرکز شده و جنبه‌های حیاتی- اجتماعی آن مورد بی‌توجهی قرارگرفته است این در حالی است که بعد اجتماعی پایداری به دلیل ماهیت جمعی زندگی شهری اهمیت ویژه‌ای دارد در این پژوهش ابتدا با بررسی تأثیرات پایداری اجتماعی در شهر و محلات و بررسی تعاریف نظریه‌پردازان و متخصصان در این حوزه، هشت شاخصه اصلی به‌عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین شاخصه‌های پایداری اجتماعی انتخاب و در محله ملل شهر گرگان، به‌عنوان نمونه موردی موردبررسی قرار گرفت ارتباط میان متغیرهای پایداری اجتماعی موثر در این محله، سنجیده و با استفاده از روش تحقیق “توصیفی، تحلیلی و پیمایشی” و با بهره‌گیری از اطلاعات کتابخانه‌ای، با تکمیل 150 پرسشنامه توسط ساکنین، اصناف و مراجعین گردآوری شد روش نمونه برداری به‌ صورت تصادفی ساده بوده که پایایی پرسشنامه، با استفاده از آلفای کرونباخ با میزان 84/0 با اعتبار بالایی مورد تأیید قرار گرفت اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه از طریق نرم‌افزار SPSS تحلیل و فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون‌هایی ازجمله آزمون T، تحلیل همبستگی پیرسون، آزمون کولموگراف- اسمیرنوف، فریدمن و رگرسیون مورد تحلیل واقع شد یافته‌های پژوهش وجود ارتباط میان متغیرهای پایداری اجتماعی موثر در طراحی سرای محله و میزان پایداری اجتماعی را با درجه اطمینان 99% تأیید نمود و مشخص گردید که در میان متغیرهای موردنظر “همبستگی اجتماعی” دارای بیشترین رابطه با پایداری اجتماعی در محله ملل می‌باشد کمبود فضاهای ورزشی در سالن‌های بسته نیز عامل مهمی در برآورده ساختن نیاز ساکنین می‌باشد و کمبود این مسئله برای آنان آزاردهنده است از سوی دیگر در پی سنجش مهم‌ترین شاخص در تأمین رضایت مردم محله عامل “تنوع” به‌عنوان مهم‌ترین اصل معرفی گردید، و در نهایت فرآیند طراحی سرای محله ملل بر پایه تحقیقات صورت گرفته انجام شده است

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسئله۲
۱-۲-سوالات پژوهش۳
۱-۳- فرضیات پژوهش۴
۱-۴- اهداف پژوهش۴
۱-۵- ضرورت و اهمیت پژوهش۴
۱-۶- پیشینه پژوهش۶
۱-۷- مواد و روش پژوهش۸

فصل دوم: مبانی نظری
۲- ۱- توسعه پایدار۱۰
۲- ۱- ۱- ارکان توسعه پایدار۱۰
۲- ۲ – معماری پایدار۱۲
۲- ۲- ۱- راهبردهای معماری پایدار۱۳
۲- ۳ – مفهوم پایداری اجتماعی۱۴
۲- ۳- ۱ – طراحی پایدار به لحاظ اجتماعی۱۷
۲- ۴- تعاریف و مفاهیم محله۱۹
۲- ۴- ۱- تبیین جایگاه و پیشینه محلات۲۰
۲- ۴- ۲- محله از دیدگاه علوم اجتماعی۲۲
۲- ۴- ۳- محله از دیدگاه جغرافیای شهری و اجتماعی۲۲
۲- ۴- ۴- معیارهای پایداری محله‌های شهری۲۲
۲- ۴- ۵- پایداری اجتماعی در محلات۲۲
۲- ۵- سرای محله۲۴
۲- ۵- ۱- پیشینه سرای محله در گذشته۲۵
۲- ۵- ۲- سرای محله در دوره معاصر۲۶
۲- ۵- ۳- اصول طراحی سرای محله۲۷
۲- ۵- ۴- اهداف اجرایی سراهای محله۲۸
۲- ۵- ۵- وظایف سراها۲۸
۲- ۵- ۶- اهداف موردنیاز در طراحی سرای محلات۲۸
۲- ۶- بررسی نمونه‌های موردی۲۹
۲- ۶- ۱- سرای محله اکباتان۲۹
۲- ۶- ۲- مرکز خدمات محله و کتابخانه Ballard۳۰
۲- ۶- ۳- مرکز محله فرهنگی نورس۳۴
۲- ۶- ۴- مرکز تجمعات Valley of Herault۳۸
۲- ۶- ۵- مرکز محله Huis Van Droo۴۱
۲- ۷- مولفه‌ها و شاخص‌های پایداری اجتماعی۴۶
۲- ۷- ۱- امنیت۴۶
۲- ۷- ۲- پویایی و سازگاری۴۸
۲- ۷- ۳- تعاملات اجتماعی۵۰
۲- ۷- ۴- هویت۵۱
۲- ۷- ۵- تنوع۵۳
۲- ۷- ۶- حس تعلق۵۳
۲- ۷- ۷- همبستگی اجتماعی۵۴
۲- ۷- ۸- دسترسی۵۴
۲- ۷- ۹- عدالت اجتماعی۵۵
۲- ۷- ۱۰- انعطاف-پذیری۵۶
۲- ۷- ۱۱- افزایش سرمایه‌های اجتماعی۵۶
۲- ۷- ۱۲- کیفیت مکان۵۷
۲- ۷- ۱۳- سلامت۵۸
فصل سوم: مواد و روش پژوهش
۳- ۱- روش‌شناسی پژوهش۶۰
۳- ۲- متغیرها۶۰
۳- ۲- ۱- متغیر مستقل و وابسته۶۰
۳- ۳ – ساختار پرسشنامه۶۱
۳- ۴ – انتخاب مهم‌ترین و موثرترین شاخص‌های پایداری اجتماعی محلات۶۲
۳- ۵ – پایایی و روایی پرسشنامه۶۴
فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش
۴- ۱- مقدمه۶۶
۴- ۲- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق۶۶
۴- ۲- ۱- جنسیت۶۶
۴- ۲- ۲- سن۶۶
۴- ۲- ۳- وضعیت تأهل۶۷
۴- ۲- ۴- سطح تحصیلات۶۸
۴- ۲- ۵- وضعیت اشتغال۶۸
۴- ۲- ۶- وضعیت سکونت۶۹
۴- ۲- ۷- مدت سکونت در محله۷۰
۴- ۳- توصیف متغیرهای پژوهش۷۰
۴- ۴- آزمون نرمال بودن داده‌ها؛ آزمون کولموگراف-اسمیرنوف (K-S)۷۱
۴- ۵- آزمون فرضیات تحقیق۷۲
۴- ۵- ۱- فرضیه اول۷۲
۴- ۵- ۱- ۱- آزمون test t-(تک متغیره)۷۲
۴- ۵- ۱- ۲- آزمون فریدمن سوالات ساختار کالبدی- فضایی۷۴
۴- ۵- ۲- فرضیه دوم۷۵
۴- ۵- ۲- ۱- آزمون همبستگی پیرسون۷۵
۴- ۵- ۳- فرضیه سوم۷۶
۴- ۵- ۳- ۱- آزمون رگرسیون چندگانه۷۶
۴- ۵- ۳- ۲- آزمون دوربین- واتسون؛ آزمون استقلال خطاها(باقیمانده-ها)۷۷
۴- ۵- ۳- ۳- آزمون فریدمن؛ عوامل پایداری اجتماعی۷۹
۴- ۶- نتایج۸۰
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث
۵- ۱- مقدمه۸۳
۵- ۲- مکانیابی سایت پروژه۸۳
۵- ۲- ۱- معرفی استان گلستان، شهر گرگان۸۴
۵- ۲- ۲- ویژگی‌های اقلیمی استان۸۴
۵- ۲- ۳- فرآیند بررسی پارامترهای موثر بر مکان‌یابی سرای محله۸۵
۵- ۲- ۴- آنالیز و نحوه امتیازدهی به ماتریس‌های تصمیم۸۷
۵- ۳ – تحلیل سایت۹۱
۵- ۳- ۱- تابش خورشید۹۱
۵- ۳- ۲- بارندگی۹۱
۵- ۳- ۳- باد۹۱
۵- ۳- ۴- زلزله۹۲
۵- ۳- ۵- آلودگی‌های صوتی۹۳
۵- ۳- ۶- دسترسی-ها۹۴
۵- ۳- ۷- همجواری‌ها، منظر۹۷
۵- ۳- ۸- عوارض طبیعی۹۷
۵- ۳- ۹- خدمات شهری۹۷
۵- ۳- ۱۰- پوشش گیاهی و جانوری۹۷
۵- ۳- ۱۱- ساختمان‌های موجود در سایت۹۷
۵- ۳- ۱۲- یررسی اقلیم۹۸
۵- ۴ – برنامه فیزیکی۹۹
۵- ۴- ۱- حوزه ورزشی۱۰۰
۵- ۴- ۲- حوزه آموزشی (علمی- نظری)۱۰۳
۵- ۴- ۳- حوزه آموزشی (هنری- علمی)۱۰۳
۵- ۴- ۴- حوزه فرهنگی- هنری۱۰۵
۵- ۴- ۵- حوزه کودک۱۰۷
۵- ۴- ۶- حوزه رفاهی- خدماتی۱۰۹
۵- ۴- ۷- حوزه انجمن-ها۱۱۱
۵- ۴- ۸- حوزه اداری۱۱۱
۵- ۴- ۹- حوزه عبادی۱۱۲
۵- ۴- ۱۰- حوزه پشتیبانی۱۱۲
۵- ۵ – فرآیند طراحی۱۱۳
۵- ۶ – روند طراحی۱۱۳
۵- ۷ – معیارهای طراحی۱۱۴
۵- ۷- ۱- دیاگرام۱۱۴
۵- ۷- ۲- طراحی ساختارمند۱۱۵
۵- ۷- ۳- کانسپت۱۱۵
۵- ۷- ۴- تنوع۱۱۸
۵- ۷- ۵- همبستگی اجتماعی۱۲۱
۵- ۷- ۶- تعاملات اجتماعی۱۲۴
۵- ۷- ۷- هویت۱۲۷
۵- ۷- ۸- تعلق مکانی

 

طراحی سرای محله با رویکرد ایجاد حس تعلق در ساکنین

چکیده

در گذشته مشارکت گسترده شهروندان محلات در مراسم مختلف از جمله جشن ها ها و عزاداری ها و حل مشکلات یکدیگر در قالب روابط محله ای شکل می گرفت. ساکنان چنین محله ای نه تنها خود را ساکن محله، بلکه متعلق به محله می دانستند و با ورود به قلمرو فضایی آن احساس امنیت می کردند. اما امروز در تهران فرهنگ زیست محله ای و شهری بدون اینکه جایگزین شایسته ای پیدا کند، جای خود را به فرهنگ محدود و بسته ای به نام«خانه/ شهر» داده است. از آنجایی که شهر ها با تمام گستردگی در ابعاد جغرافیایی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. نمی تواند شاهد روزهای بهتر باشد مگر آنکه شهروندان آن به معنای واقعی حضور فعالترر و آگاهانه تر در برنامه ریزی های سطوح خرد محله ای داشته باشند و این امر محقق نمی شود مگر با سیاست های محله محوری و مدیریت خود ساکنین، همین امر مدیران شهری را به این امر واداشت که حس تعلق از بین رفته را مجددا به ساکنین برگردانند. یکی از مراکزی که بدین امر تاسیس گردید سرای محله بود که بتواند با سپردن اداره امور به خود ساکنین و ایجاد ارتباط آنها با محیط حس تعلق را تقویت نماید. این تحقیق با هدف کلی شناخت عوامل موثر در ایجاد حس تعلق و به کارگیری آن در طراحی سرای محله به روش نرم افزاری و مطالعه موردی – میدانی انجام گردیده است. بعد از مطالعات و تحقیقات انجام شده می توان به این مهم دست یافت که برای دست یابی به این هدف لازم است فضای معماری سرای محله به گونه ای طراحی شود که تعاملات احتمالی و رابطه اجتماعی کودک با کودک، خانواده با خانواده فراهم شود و زمینه جذب خانواده ها و کودکان آنها فراهم گردد. فضا، فرم، و محیط سرای محله با نگاه طراحی معمارانه با تمرکز در جذب کودکان و خانواده آنان در محله ای واقع در کلان شهرها مورد ارزیابی قرار گرفته شود. سرای محله به عنوان کانون تعاملات احتمالی شهروندان انتخاب شود و برای ارتقاء جاذبه سرای محلات فضا، فرم و محیط آن با نگاه معمارانه برای کاربری ها و فعالیت های متفاوت قشرهای مختلف شهروندی طراحی شود.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول (کلیات)
مقدمه
۱-۱- طرح مسئله
۱-۲- ضرورت تحقیق
۱-۳- سوال تحقیق
۱-۴- پیشینه تحقیق
۱-۵- اهداف تحقیق
فصل دوم(مبانی نظری)
۲-۱- تعریف نیاز
۲-۲- سلسله مراتب نیازها از دیدگاه مازلو
۲-۲-۱- نیازهای فیزولوژیکی
۲-۲-۲- نیازهای ایمنی
۲-۲-۳-نیاز به عشق و وابستگی
۲-۲-۴- نیاز به احترام
۲-۲-۵- نیاز به خود شکوفایی
۲-۳- محیط
۲-۳-۱- مفاهیم محیط و منظر
۲-۳-۲- تاثیر محیط کالبدی بر رفتار
۲-۴- روانشناسی محیط
۲-۵- محیط و مفهوم آن در مطالعات روانشناسی
۲-۶- فضاهای شهری
۲-۷- کیفیت زندگی
۲-۸- محله
۲-۸-۱- مفهوم محله
۲-۹- بررسی نقش و جایگاه واحد همسایگی در شهرسازی معاصر
۲-۱۰- محله و تعلق اجتماعی
۲-۱۱- حس مکان
۲-۱۱-۱ عوامل تشکیل دهنده حس مکان
۲-۱۱-۲- سطوح حس مکان
۲-۱۱-۳- ماهیت مکان
۲-۱۲- حس تعلق به مکان
۲-۱۲-۱- تعلق به مکان از دیدگاه جامعه شناسان
۲-۱۲-۲- حس تعلق از دیدگاه پدیدار شناسان
۲-۱۲-۳- حس تعلق از دیدگاه روانشناسان محیطی
۲-۱۳- رویکردهای به حس تعلق
۲-۱۳-۱- رویکرد شناختی
۲-۱۳-۲- رویکردهای اجتماعی
۲-۱۳-۳- رویکرد احساسی
۲-۱۴- نظریه مک میلان و چاویس
۲-۱۴-۱- عضویت
۲-۱۴-۲- تاثیر گذاری
۲-۱۴-۳- تحقق نیازها.
۲-۱۴-۴- پیوند های عاطفی
۲-۱۵- عوامل شکل دهنده حس تعلق
۲-۱۵-۱- عوامل ادراکی – شناختی
۲-۱۵-۲- عوامل اجتماعی
۲-۱۵-۳- عوامل محیطی و کالبدی
فصل سوم( سرای محله)
۳-۱- سرای محله
۳-۱-۱- تعریف سرای محله
۳-۱-۲- علل شکل گیری سرای محله ها
۳-۱-۳- مدل های شکل گیری سرای محله
۳-۲- جایگاه سرای محله در شهر
۳-۳- قابلیت های کارکردی سرای محله
۳-۴- اهداف اجرایی سرای محله
۳-۵- امکانات سرای محله
۳-۶- فعالیت های مجموعه سرای محله
۳-۷- فضاهای سرای محله
۳-۷-۱- سالن اجتماعات
۳-۷-۲- خانه سلامت
۳-۷-۳- خانه کودک
۳-۷-۴- خانه فرهنگ
۳-۷-۵- خانه ورزش

۳-۸- نمونه موردی: سرای محله اکباتان
فصل چهارم(شناخت بستر طراحی)
۴-۱- طبقه بندی اقلیمی جهان
۴-۱-۱- اقلیم و معماری ایرانی
۴-۲- موقعیت جغرافیایی و خصوصیات کلی تهران
۴-۲-۱- آب و هوای استان تهران
۴-۲-۲- گرم ترین و سرد ترین ماه سال
۴-۲-۳- باد غالب
۴-۳- تاریخچه شکل گیری تهران از دیروز تا امروز
۴-۳-۱- جمعیت تهران
۴-۳-۲- نام تهران
۴-۳-۳- زبان
۴-۴- جاذبه های گردشگری
۴-۴-۱- امامزاده صالح
۴-۴-۲- بقعه امامزاده زید
۴-۴-۳- بقعه سید اسماعیل
۴-۴-۴- مسجد سپه سالار تهران
۴-۴-۵- مسجد امام خمینی
۴-۴-۶- موزه پردیسان

۴-۴-۷- موزه فرش ایران
۴-۴-۸- موزه ملی ایران
۴-۴-۹- موزه هنرهای معاصر
۴-۴-۱۰- باغ موزه دفاع مقدس
۴-۴-۱۱- بازار بزرگ تهران
۴-۴-۱۲- میدان آزادی
۴-۴-۱۳- پل طبیعت تهران
۴-۴-۱۴- مدرسه قدیمی دارالفنون
۴-۴-۱۵- خانه وثوق الدوله
۴-۴-۱۶- ساختمان شمس العماره
۴-۴-۱۷- باغ ایلخانی
۴-۴-۱۸- کاخ گلستان
۴-۴-۱۹- کلیسای طاطاوس
۴-۴-۲۰- عمارت بادگیر
۴-۴-۲۱- قصر جهان نمای نیاوران معروف به کاخ نیاوران یا صاحبقرانیه۵۶
۴-۴-۲۲- باغ نگارستان
۴-۵- بررسی سایت
فصل پنجم(استانداردها و ضوابط طراحی)
۵-۱- ساختمان های اداری
۵-۱-۱- محوطه های ویژه مبلمان
۵-۱-۲- دبیرخانه
۵-۱-۳- اتاق های بایگانی
۵-۱-۴- فناوری اطلاعات
۵-۱-۴-۱- تجهیزات میز کامپیوتر
۵-۱-۵- محوطه های اجتماعی
۵-۲- کتابخانه
۵-۳- کنفرانس ها و آموزش ها
۵-۳-۱- سالن های سخنرانی
۵-۳-۱-۱- میز و صندلی های کنفرانس
۵-۳-۱-۲- ویژگی انواع تریبون
۵-۴- ابعاد کلاس های آموزشی
۵-۴-۱- آموزش موسیقی و هنر
۵-۴-۲- آموزش فنی
۵-۴-۳- آزمایشگاه عکاسی
۵-۵- فضای درمانی
۵-۵-۱- اتاق مشاوره
۵-۵-۲- اتاق های معاینه و درمان
۵-۶- کترینگ
۵-۶-۱- درصد کلی میزان فضای مورد نیاز آشپزخانه
۵-۷- زمین های ورزشی
۵-۸- فضاهای فرعی و اضافی
۵-۸-۱- ورودی
۵-۸-۲- خدمات نظافت
۵-۸-۳- نمازخانه ها
۵-۹- ضوابط و استاندارد کلی فضاها
۵-۱۰- آیین کار ایمنی پنجره های محیط آموزشی
۵-۱۱- اصول طراحی ایمنی در برابر آتش
۵-۱۱-۱ حریق بند
۵-۱۱-۲- دسترسی خروج
۵-۱۱-۳- راه خروج
فصل ششم( روند طراحی)
۶-۱- نتیجه گیری
۶-۲- بررسی عوامل موثر در ایجاد حس تعلق در طراحی سرای محله
۶-۳- انتخاب سایت
۶-۴- ایده اصلی طرح
۶-۵- باغ ایرانی
۶-۵-۱- اصول طراحی باغ ایرانی
۶-۵-۱-۱- سلسله مراتب
۶-۵-۱-۲- تقارن
۶-۵-۱-۳- مرکزیت
۶-۵-۱-۴- ریتم
۶-۵-۱-۵- استقلال و تشخیص فضاها
۶-۵-۱-۶- تنوع در وحدت، وحدت در تنوع
۶-۵-۱-۷- طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر
۶-۵-۱-۸- سایر اصول طراحی باغ ایرانی
۶-۵-۲- تقدیس آب در باغ ایرانی
۶-۶- طراحی برای تمامی سنین
۶-۷- حوزه بندی فضاها
۶-۸- ساختمان آموزشی، ساختمانی برای همه
۶-۸-۱- قسمت های طبقه همکف ساختمان آموزشی
۶-۸-۲- قسمت های طبقه اول ساختمان آموزشی
۶-۹- ساختمان کارگاهی – ورزشی، ساختمانی پر سر وصدا
۶-۹-۱- قسمت های ساختمان کارگاهی- ورزشی
۶-۹-۱-۱- خانه کودک
۶-۹-۱-۲- قسمت کارگاهی
۶-۹-۱-۳- قسمت ورزشی
۶—۹-۱-۴- خانه تسنیم
۶-۱۰- ساختمان درمانی_ هنری، ساختمانی مجزا
۶-۱۰-۱- قسمت های مختلف خانه سلامت
۶-۱۰-۲- قسمت های مختلف قسمت اداری
۶-۱۰-۳- قسمت های مختلف قسمت نمایشگاهی
۶-۱۰-۴- قسمت های مختلف کتابخانه
منابع و ماخذ
واژه نامه

 

طراحی سرای محله و پلازای شهری با رویکرد موسیقی و معماری

چکیده

معماری بواسطه ذات هنری و آفرینش گری و نیز ظرفیت پذیرش مفاهیم غیر زمینی، که پیشتر همواره توسط استادان و هنرمندان عرصه معماری این مرز و بوم مورد اشارات رمزآلود و عنایات بی دریغ قرار گرفته است، پیوسته با هنرهای دیگر در تلاقی قرار می گیرد؛ و اگر عمیق تر بنگریم معماری و موسیقی، به عنوان مقوله هایی که معناها و اندیشه هایی که درونشان نهفته است، به نسبت زیادی در ساخت فضا شرکت می کند، هر گاه در حیطه ی زبان و فرهنگ واحدی به کار گرفته شوند ترجمان یکدیگر می شوند و در ارتباطی تنگاتنگ تجلی می یابند. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است که گفتمان مادی و معنوی بین معماری و موسیقی، کشف و تبلور پیدا کند، به عبارت دیگر، در پی کنکاش برای ساختن موجودی از جنس ماده (معماری) با روح و جانی غیر مادی (موسیقی)؛ در پی راه یابی به پاسخی برای این پرسش که آیا می توان از خصوصیات و کیفیت های موسیقایی در فضا سازی های معماری در جهت ماندگار کردن یک اثر معماری بهره برد؟ دلایل گره خوردن این دو هنر ناب و چگونگی گفتمان و ترجمان این دو در جهت بکار گیری در فضاهای شهری و در پی باز آفرینی نقش اجتماع و تعاملات اجتماعی و نیز بالا بردن سطح کیفی و تاثیر گذاری بر تعاملات اجتماعی در فضای شهری مانند سرای محله به اختصار و از طریق روش پژوهش میدانی و کتابخانه ای – اسنادی مورد بررسی قرار می گیرد، تا بتوان با رویکردی نو به طراحی فضای معماری جمعی پرداخت.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: طرح مساله ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسأله تحقیق ۲
۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۴ سوالات یا فرضیه ‌های تحقیق ۵
۱-۵ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۶ پیشینه تحقیق ۷
۱-۷ نوع روش تحقیق ۹
۱-۸ روش گرد آوری اطلاعات ۹
۱-۹ ابزارهای گردآوری اطلاعات ۱۰
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰
۱-۱۱ کاربرد نتایج تحقیق ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع ۱۱
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ بخش اول: موسیقی در مقام تاثیر بر مخاطب ۱۲
۲-۲-۱ تعریف موسیقی ۱۲
۲-۲-۲ سبک ها و دوره های موسیقی ۱۵
۲-۲-۲-۱ موسیقی سنتی ۱۵
۲-۲-۲-۲ موسیقی آئینی ۱۶
۲-۲-۲-۳ موسیقی فولکلوریک ۱۶
۲-۲-۳ زیبایی شناسی در موسیقی ۱۷
۲-۲-۴ موسیقی از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان ۱۸
۲-۲-۴-۱ افلاطون ۱۸
۲-۲-۴-۲ ارسطو ۱۹
۲-۲-۴-۳ کانت ۲۰
۲-۲-۴-۴ هگل ۲۱
۲-۲-۴-۵ شوپنهاور ۲۲
۲-۲-۴-۶ نیچه ۲۳
۲-۲-۴-۷ هایدگر ۲۵
۲-۲-۴-۸ گادامر ۲۵
۲-۲-۴-۹ پروست ۲۶
۲-۲-۴-۱۰ جمع بندی ۲۷
۲-۲-۵ کلیاتی درباره موسیقی از دیدگاه فیزیک ۲۷
۲-۲-۵-۱ شدت ۲۸
۲-۲-۵-۲ ارتفاع ۲۸
۲-۲-۵-۳ زنگ ۲۹
۲-۲-۵-۴ ارتعاش ۲۹
۲-۲-۵-۵ دیاپازون ۲۹
۲-۲-۵-۶ کشش ۳۰
۲-۲-۵-۷ دامنه ارتعاش ۳۰
۲-۲-۵-۸ بسامد ۳۰
۲-۲-۵-۹ هارمونی یا هماهنگی ۳۰
۲-۲-۵-۱۰ آهنگ یا لحن یا ملودی ۳۱
۲-۲-۵-۱۱ وزن یا ریتم ۳۱
۲-۲-۵-۱۲ تونالیته ۳۲
۲-۲-۵-۱۳ ساز بندی ۳۲
۲-۲-۵-۱۴ گام ۳۲
۲-۲-۵-۱۵ هنگام یا اکتاو ۳۲
۲-۲-۵-۱۶ آکورد ۳۳
۲-۲-۶ کلیاتی درباره موسیقی از دیدگاه متافیزیک ۳۳
۲-۲-۶-۱ نظریه شوپنهاور ۳۳
۲-۲-۷ عناصر زبان موسیقی ۳۵
۲-۲-۷-۱ فضای موسیقی ۳۵
۲-۲-۷-۲ بازنمایی تصویری در موسیقی ۳۵
۲-۲-۷-۳ موسیقی غربی و روایت ۳۶
۲-۲-۷-۴ موسیقی ایرانی و انتزاع ۳۶
۲-۲-۷-۵ سلسله مراتب در موسیقی ایرانی ۳۷
۲-۲-۷-۶ جزء و کل ۳۷
۲-۲-۷-۷ هندسه ۳۸
۲-۲-۷-۸ مرکز گرایی در موسیقی ایرانی ۳۹
۲-۲-۷-۹ وحدت گرایی ۳۹
۲-۲-۷-۱۰ تزیینات ۴۰
۲-۲-۷-۱۱ سایه روشن ۴۰
۲-۲-۷-۱۲ نماد گرایی ۴۰
۲-۲-۷-۱۳ طبیعت در موسیقی ۴۱
۲-۳ بخش دوم: معماری در مقام تاثیر بر مخاطب ۴۳
۲-۳-۱ مقدمه ۴۳
۲-۳-۲ تعریف معماری ۴۳
۲-۳-۳ زیبایی شناسی در معماری ۴۷
۲-۳-۴ عناصر زبان معماری ۴۹
۲-۳-۴-۱ فضای معماری ۴۹
۲-۳-۴-۲ مکان معماری ۵۰
۲-۳-۴-۳ صورت و شکل ۵۲
۲-۳-۴-۴ سلسله مراتب ۵۳
۲-۳-۴-۵ جزء و کل ۵۵
۲-۳-۴-۶ هندسه ۵۷
۲-۳-۴-۷ مرکز گرایی در معماری ۵۸
۲-۳-۴-۸ وحدت گرایی ۶۰
۲-۳-۴-۹ تزیینات ۶۱
۲-۳-۴-۱۰ نور و رنگ ۶۲
۲-۳-۴-۱۱ نماد گرایی ۶۳
۲-۳-۴-۱۲ طبیعت در معماری ۶۵
۲-۴ بخش سوم: سرای محله و پلازای شهری ۶۷
۲-۴-۱ مقدمه ۶۷
۲-۴-۲ تعریف نهاد اجتماعی محله ای ۶۸
۲-۴-۳ ساخت اجتماع محله ای ۷۰
۲-۴-۳-۱ مبانی ایجاد تعلاملات اجتماعی ۷۰
۲-۴-۳-۲ عوامل ایجاد تعاملات اجتماعی ۷۰
۲-۴-۳-۳ مبانی ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۱
۲-۴-۳-۴ عوامل ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۲
۲-۴-۳-۵ رویداد های ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۳
۲-۴-۳-۶ محیط ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۴
۲-۴-۴ سرای محله ۷۶
۲-۴-۴-۱ کلیات طرح مدیریت محله ۷۶
۲-۴-۴-۲ ویژگی های ساختار نظری طرح سرای محله ۷۶
۲-۴-۴-۳ ویژگی های ساختار سازمانی طرح سرای محله ۷۷
۲-۴-۴-۴ ویژگی های ساختار فعالیتی طرح سرای محله ۷۸
۲-۴-۵ نمونه های موردی جهانی ۷۹
۲-۴-۵-۱ سیتی هال بوینوسایرس، آرژانتین – فاستر و شرکا ۷۹
۲-۴-۵-۲ سیتی هال لندن، انگلستان – فاستر و شرکا ۸۱
۲-۴-۵-۳ سیتی هال سایناتسالو، فنلاند – آلوار آلتو ۸۲
۲-۴-۶ نمونه های موردی ایرانی ۸۳
۲-۴-۶-۱ سرای محله باغ فردوس، تهران، منطقه ۱ ۸۳
۲-۴-۶-۲ سرای محله امامزاده قاسم، تهران، منطقه ۱ ۸۴
۲-۴-۶-۳ سرای محله ولنجک، تهران، منطقه ۱ ۸۵
۲-۴-۷ جمع بندی ۸۵
فصل سوم: روش تحقیق ۸۸
۳-۱ مقدمه ۸۹
۳-۲ چارچوب پژوهش ۹۰
۳-۳ روش های گردآوری اطلاعات ۹۱
۳-۴ قلمرو تحقیق ۹۱
۳-۵ بررسی اجزاء تشکیل دهنده موسیقی و معماری در مقام قیاس ۹۲
۳-۶ نمونه های تطبیقی طراحی شده ایرانی ۹۳
۳-۷ نمونه های تطبیقی طراحی شده خارجی ۹۶
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۹۸
۴-۱ مقدمه ۹۹
۴-۲ شاخص های طراحی زبان موسیقی و معماری ۹۹
۴-۳ شاخص های طراحی سرای محله و پلازای شهری ۱۰۳
۴-۴ پیشنهادات ۱۰۶
فصل پنجم: طراحی ۱۰۷
۵-۱ مقدمه ۱۰۸
۵-۲ بخش اول: بررسی موقعیت جغرافیایی و تحلیل سایت ۱۰۸
۵-۲-۱ موقعیت جغرافیایی استان تهران ۱۰۸
۵-۲-۲ همسایگان استان: ۱۰۸
۵-۲-۳ وضعیت توپوگرافیک استان تهران ۱۱۰
۵-۲-۴ عوامل اقلیمی موثر ۱۱۱
۵-۲-۴-۱ باد ۱۱۱
‏۵-۲-۴-۲ بارندگی ۱۱۱
۵-۲-۴-۳ حرارت ۱۱۲
۵-۲-۵ مشخصات عمومی منطقه یک تهران ۱۱۲
۵-۲-۶ ویژگی های منطقه یک (شمیران) ۱۱۳
۵-۲-۶-۱ موقعیت جغرافیایی ۱۱۳
۵-۲-۶-۲ حدود و وسعت ۱۱۴
۵-۲-۶-۳ ساختمان زمین شناسی ۱۱۴
۵-۲-۶-۴ ناهمواری ها ۱۱۵
۵-۲-۶-۵ گسل های مهم ۱۱۶
۵-۲-۶-۶ اقلیم ۱۱۶
۵-۲-۶-۷ سازمان فضایی و سیمای شهری ۱۱۷
۵-۲-۶-۸ ویژگی های کاربری زمین ۱۱۸
۵-۲-۶-۹ حمل و نقل و ترافیک ۱۱۹
۵-۲-۶-۱۰ ویژگی های گردشگری در منطقه ۱۲۰
ایمنی در برابر سوانح طبیعی ۱۲۱
۵-۲-۶-۱۱ ویژگی های محیط زیست ۱۲۱
۵-۲-۶-۱۲ ویژگی های جمعیتی ۱۲۱
وضعیت و تعیین ویژگی های برجسته یا منحصر به فرد منطقه در کل شهر ۱۲۲
۵-۲-۷ محله دارآباد ۱۲۴
۵-۲-۷-۱ اطلاعات جغرافیایی ۱۲۴
۵-۲-۷-۲ تاریخچه محله ۱۲۵
۵-۲-۷-۳ امکانات محله ۱۲۶
۵-۲-۷-۴ نوسازی و بهسازی محله ۱۳۰
۵-۲-۸ تحلیل سایت ۱۳۱
۵-۲-۸-۱ موقعیت مکانی ۱۳۱
۵-۲-۸-۲ دسترسی ها ۱۳۳
۵-۲-۸-۳ دید و منظر ۱۳۳
۵-۲-۸-۴ همسایگی ها ۱۳۴
۵-۲-۸-۵ اقلیم ۱۳۵
۵-۳ بخش دوم: سرانه های استاندارد و برنامه فیزیکی ۱۳۵
۵-۳-۱ استانداردهای فضایی ۱۳۵
۵-۳-۲ برنامه فیزیکی ۱۳۵
پیوست ۱۴۳
استاندارد فضاهای فرهنگسرا ۱۴۳
استاندارد فضاهای رستوران و کافی شاپ ۱۵۵
استاندارد فضاهای اداری ۱۶۴
استاندارد فضاهای مهدکودک ۱۷۱
منابع و مآخذ: ۱۷۹
چکیده انگلیسی

 

طراحی سرای محلّه با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان “مطالعه موردی: محله درکه، تهران، ایران”

چکیده

با مدرن شدن زندگی شهری خصوصاً در شهر تهران که به دلیل مهاجرپذیر بودن دارای شرایط خاصی است، محلات از هویت قدیمی خود خارج شده‌اند و مبنای شکل‌گیری آنها نه بر پایه شباهت‌های فرهنگی، بلکه توان اقتصادی است که قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف را در کنار هم قرار می‌دهد و از این رو تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محلات کاهش یافته‌است . سرای محله در این تحقیق، با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله که آن به طور نمونه محله درکه انتخاب شده‌ که حضور گردشگران به دلیل واقع شدن آن در منطقه تفرجگاهی شمال تهران، محسوس بوده ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در آخر مرکز محله و سرای محله در آن طراحی شد. با مطالعه مقالات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در این زمینه مطالعه داشتند، فاکتورهایی استخراج شد که در افزایش تعاملات اجتماعی تأثیرگذار نشان می‌دادند. سپس به منظور نمونه‌گیری از ساکنان، پرسشنامه‌ای طرح و پخش شد و درصد ارتباط این فاکتورهای استخراج شده از مبانی نظری مطالعه شده با فاکتورهای موثر بر تعاملات اجتماعی سنجیده شد. نهایتاً مدلی از تحقیق با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های T Student و Pearson استخراج شد که بیانگر آن است که ساختار اجتماعی- سیاسی شهر با 0/39، ساختار کالبدی- فضایی با 0/18و حالات روحی- روانی استفاده‌کنندگان از فضا با 0/29در افزایش تعاملات اجتماعی در میان ساکنان درکه موثر شناخته شد.

مقدمه 1
1-1-بیان مسأله تحقیق 3
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-3-اهداف تحقیق 4
1-4-پیشینه تحقیق 4
1-5-سوالات یا فرضیه‌های تخصصی 5
1-6-روش تحقیق 5
1-6-1- نوع تحقیق و روش بررسی فرضیهها یا پاسخگویی به سوالات 5
1-6-2- جامعه آماری 6
1-6-3- نمونهگیری (حجم نمونه و روش محاسبه) 6
1-6-4- ابزار گردآوری دادهها و ذکر ویژگیهای آنها 6
1-6-5- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-7-محدودیتهای تحقیق 6
1-8-کاربرد نتایج تحقیق 6
2-1- بررسی مفاهیم بکار رفته در موضوع 8
-1-1-2از لحاظ واژه 8
-2-1-2از لحاظ فنی 8
2-1-2-1- جامعه و اجتماع 8
2-1-2-2- محله 8
2-2- الگوهای انسانی در حوزه رفتار و محیط 9
-1-2-2 الگوی ماشین¬انگاری 9
-2-2-2 الگوی ادراکی، شناختی، انگیزشی 9
2-2-3- الگوی رفتار انسان 10
4-2-2- الگوی بوم شناختی یا الگوی نظامهای اجتماعی انسان 10
2-3- صاحبنظران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی 11
2-4- پیشینه تحقیق 14
2-5- چارچوب نظری تحقیق 17
2-5-1- تعاملات اجتماعی و امکان شکل¬گیری رویدادها 17
2-5-2- دسته¬بندی فاکتورهای موثر بر شکل¬گیری و افزایش تعاملات اجتماعی 18
2-5-2-1- ساختار اجتماعی- سیاسی شهر 18
2-5-2-2- ساختار کالبدی- فضایی 19
2-5-2-3- عامل روانی- اجتماعی استفاده کنندگان از فضا 21
2-5-3- بررسی فاکتورهای موثر بر شکل¬گیری و افزایش تعاملات اجتماعی 21
2-5-3-1- قلمرو 21
2-5-3-2- ازدحام 25
2-5-3-3- خلوت 26
2-5-3-4- حس تعلق 27
2-5-3-5- امنیت اجتماعی و محیطی 30
2-5-3-6- حس مکان 31
2-5-3-7- اجتماع¬پذیری فضا 35
2-5-3-8- اعتماد اجتماعی 38
2-5-3-9- مشارکتی بودن فضا 39
2-5-3-10- مراسم مذهبی 39
2-5-3-11- طبقه اجتماعی و پایگاه اقتصادی 40
2-5-3-12- انواع فضاهای عمومی و پاتوق در محله 40
2-5-3-13-فاصله دسترسی 42
2-5-3-14- نوع و میزان مراجعه 43
2-5-4- نتیجه 43
3-1- تعاریف و مفاهیم محله 44
3-1-1- محله 44
3-1-1-1- از دیدگاه علوم اجتماعی 45
3-1-1-2- از دیدگاه جغرافیای شهری و اجتماعی 46
3-1-2- فضاهای عمومی شهری 46
3-1-2-1- حیات مدنی در فضاهای شهری 47
3-1-2-2- کارکرد امروزی فضاهای شهری 47
3-1-2-3- وظایف فضاهای عمومی شهری 48
3-1-3- سرای محله 48
3-2- محله از دیروز تا امروز 48
3-2-1- محله در ایران قدیم 49
3-2-2- محله در دوران معاصر 50
3-2-3- مقایسه محله قدیمی و معاصر 51
3-3- سرای محله 51
3-3-1- سرای محله در ایران قدیم 52
3-3-2- سرای محله در ایران معاصر 52
3-3-3- سرای محله در خارج از ایران- دوران کهن 53
3-3-4- سرای محله در خارج از ایران- دوران معاصر 53
3-4- اصول طراحی سرای محله 53
3-4-1- مکان¬یابی سرای محله 54
3-4-2- مسائل شهری و محیطی 54
3-4-3- مسائل مرتبط با استفاده¬کنندگان 54
4-1- مقدمه 55
4-2- روش تحقیق 55
4-2-1- جامعه آماری 55
4-2-2- نحوه انتخاب و دلایل انتخاب نمونه موردی 55
4-3- روش تجزیه و تحلیل مشاهدات 56
4-3-1- تحلیل توصیفی مشاهدات و داده¬ها 58
4-3-2- آماره های توصیفی شاخص¬ها 76
4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق 84
4-3-3-1- بررسی وضعیت تعاملات اجتماعی و زیر فاکتورهای آن 84
4-3-3-2- بررسی وضعیت ساختار اجتماعی و سیاسی شهر و زیر فاکتورهای آن 86
4-3-3-3- بررسی وضعیت عامل روانی – اجتماعی استفاده کنندگان از فضا و زیر فاکتورهای آن 89
4-3-3-4- فرضیات تحقیق 91
5-1- بررسی زمینه بستر طرح 96
5-1-1- موقعیت جغرافیایی 96
5-1-2- اقلیم 96
5-1-3- گونه¬های معماری منطقه 96
5-1-4- تاریخچه 97
5-2- معرفی سایت طرح 97
5-2-1- دلایل انتخاب بستر 97
5-2-2- کاربری سایت 98
5-3- چگونگی شکل¬گیری طرح(روند طراحی) 98
5-4- ایده¬های طراحی 101
5-5- برنامه¬ریزی کالبدی 102
6-1- بحث و نتیجه¬گیری 103
6-2- پیشنهادها 104
پیوست1- پرسشنامه 106
منابع و مأخذ 122
مقالات 122
کتاب 124
پایان¬نامه 125
منابع لاتین 125


 

طراحی سرای محله با تأکید بر ارتقاء حضورپذیری ( نمونه موردی: محله تجریش تهران)

چکیده

همانطور که می دانیم، انسان برای رسیدن به نیازهای اجتماعی خود ناچار به تعامل با افراد دیگر است از همین رو بر لزوم پرداختن به محیط های حضور پذیر در فضاهای شهری، جهت تحقق نیازهای اجتماعی، تأکید می گردد اما مقولات زیادی در امر حضور پذیری در فضاهای شهری و محله تأثیرگذارند که هر کدام با توجه به شرایط و زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی عمل می کنند پژوهش حاضر در راستای دستیابی به معیارها و شاخص های مورد نیاز در راستای طراحی فضای دیدار و تعامل اجتماعی میان هم محله ای ها گام برداشته است لذا در این نوشتار با هدف تدوین چارچوب نظری برای بازخوانی فضای اجتماعی محلات شهری و اهمیت تعاملات مردمی در ارتقاء حیات اجتماعی آن ها، در یک پژوهش کاربردی با رویکرد تفسیرگرایی به صورت تحلیلی ـ توصیفی و با روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، ابتدا با نگاهی تحلیلی به آرای برخی اندیشمندان، تعریف روشنی از بعد اجتماعی محله، ارائه و سپس معیارها و شاخص های موثر بر حضورپذیری آن ها مورد بررسی قرار گرفته است در گام بعدی شاخص ها در آستان امامزاده صالح (ع) بعنوان یکی از محبوبترین فضاهای محله از دیدگاه ساکنین، از روش مشاهده مستقیم و غیرمستقیم، مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصله نشان داد معیارهای امنیت، سرزندگی، فعالیت و حضور دیگران بیشترین تأثیر را در حضور ساکنین در فضاهای جمعی محله ایفا می کند و در انتها به ارائه راهکارهایی جهت تحقق حضور پذیری در محله پرداخته شده است

فهرست مطالب عناوین شماره صفحه فصل اول کلیات تحقیق ۱ ۱-۱ بیان مسأله تحقیق ۲ ۱-۲ ضرورت و دلایل انتخاب موضوع۳ ۱-۳ اهداف تحقیق ۴ ۱-۴ فرضیه های تحقیق ۵ ۱-۵ روش تحقیق ۶ ۱-۶ پیشینه پژوهش ۷ فصل دوم چارچوب نظری تحقیق ۸ ۲-۱ گفتار نخست: فضای شهری ۹ ۲-۱-۱ مقدمه ۹ ۲-۱-۲ فضای شهری ۹ ۲-۱-۳ فضای شهری بعنوان یک فضای عمومی ۱۰ ۲-۱-۴ کارکرد فضاهای عمومی در ارتباط با تعاملات اجتماعی ۱۱ ۲-۱-۵ علل پیدایش فضاهای جمعی ۱۳ ۲-۱-۵-۱ معابد یا نیایشگاه ها ۱۴ ۲-۱-۵-۲عنصرآب ۱۴ ۲-۱-۵-۳ عنصر درخت زندگی ۱۵ ۲-۱-۶جمع بندی۱۶ ۲-۲ گفتاردوم: محله ۱۷ ۲-۲-۱ شناخت مفهوم محله ۱۷ ۲-۲-۲ دلیل انتخاب عرصه ی محله ۱۸ ۲-۲-۳ شناخت مرکز محله ۱۹ ۲-۲-۳-۱مفهوم مرکزیت ۱۹ ۲-۲-۳-۲مرکزیت درعرصه محله ۲۰ ۲-۲-۴ سرای محله ۲۱ ۲-۲-۴-۱ نقش سرای محله در ارتقاء مشارکت و تعاملات اجتماعی ۲۱ ۲-۲-۴-۲ مدیریت محله ۲۱ ۲-۲-۴-۳ ساختار فعالیت سرای محله ۲۲ ۲-۳ گفتار سوم: بُعد اجتماعی ۲۳ ۲-۳-۱ مقدمه ۲۳ ۲-۳-۲ بستر شکل گیری تعاملات اجتماعی ۲۳ ۲-۳-۲-۱ نظام اجتماعی ۲۳ ۲-۳-۲-۲ محیط فرهنگی ۲۴ ۲-۳-۲-۳ شناخت بستر فرهنگی موجود ۲۴ ۲-۳-۲-۴ مهاجرت در زمان و مکان ۲۵ ۲-۳-۲-۵ افق فرهنگی انسان معاصر و بحران هویت ۲۶ ۲-۳-۲-۶ رویارویی با بحران هویت امروز ۲۷ ۲-۳-۳-۷ شیوه ی قرارگیری انسان امروز در مکان ۲۸ ۲-۳-۲-۸ ساختار ارتباطات اجتماعی با تکیه بر ارتباطات ریزوم وار ۲۹ ۲-۳-۳ طراحی محیط ۳۰ ۲-۳-۳-۱ محیط تعامل محور ۳۰ ۲-۳-۳-۲ اجتماع پذیری۳۱ ۲-۳-۴نهادهای اجتماعی ۳۲ ۲-۳-۴-۱ محله بعنوان نهاد اجتماعی ۳۲ ۲-۳-۵ نیازهای گروه های سنی ۳۳ ۲-۳-۵-۱ کودکان ۳۳ ۲-۳-۵-۲ سالمندان ۳۶ ۲-۳-۵-۳ زنان ۳۷ ۲-۳-۶ معیارهای موثر بر حضورپذیری ۳۸ ۲-۳-۶-۱ امنیت ۳۸ ۲-۳-۶-۲ تنوع و سرزندگی ۳۹ ۲-۳-۶-۳ حضور دیگران ۴۰ ۲-۳-۶-۴ حذف عوامل آزاردهنده ۴۰ ۲-۳-۶-۵ خوانایی ۴۱ ۲-۴ نتیجه گیری برای طراحی ۴۲ فصل سوم روش تحقیق و تحلیل یافته های حاصل از تحقیق ۴۳ ۳-۱ گفتار نخست: روش شناسی و مراحل تحقیق ۴۴ ۳-۱-۱ روش مطالعات میدانی ۴۷ ۳-۱-۱-۱ مشاهده مستقیم ۴۷ ۳-۱-۱-۲ مشاهده غیر مستقیم (مصاحبه) ۴۹ ۳-۲ گفتار دوم: نتایج حاصله از تحقیق ۵۰ ۳-۲-۱ نتایج مطالعات اسنادی ۵۰ ۳-۲-۲ نتایج حاصل از بررسی های میدانی۵۲ ۳-۲-۲ -۱خوانش الگوهای رفتاری در امام زاده صالح (ع) ۵۳ ۳-۲-۲-۲ بررسی مکان های انتخابی برای مکث ۵۴ ۳-۲-۲-۳ خوانش اثر لبه ها ۵۴ ۳-۲-۲-۴ الگوهای فعالیت۵۸ ۳-۳ بحث و نتیجه گیری ۵۹ ۳-۴ گفتار سوم: بررسی اجمالی سراهای محلات در تهران ۶۰ ۳-۵ نتیجه گیری ۶۱ فصل چهارم: تجزیه تحلیل نمونه های مشابه و سرانه های مورد نیاز در طراحی ۶۳ ۴-۱ گفتار نخست: تجزیه تحلیل نمونه های مشابه ۶۴ ۴-۱-۱ مرکز محله اوسیس تراسز ۶۴ ۴-۱-۲ نرت شر پلازا ۶۸ ۴-۱-۳ کانبرا پلازا ۷۱ ۴-۱-۴ مجموعه بانکوک اسکوئر ۷۳ ۴-۱-۵ مرکز محله و کتابخانه بالارد ۷۴ ۴-۱-۵-۱ معرفی فضاها ۷۵ ۴-۱-۵-۲ جنبه های اجتماعی طرح ۷۵ ۴-۱-۵-۳ مشارکت در طراحی ۷۶ ۴-۱-۵-۴ جنبه های نوآوری در طراحی ۷۶ ۴-۱-۵-۵ جنبه های اجتماعی ـ بومی طرح ۷۷ ۴-۱-۵-۶ کاربری زمین و اکولوژی سایت ۷۸ ۴-۱-۵-۷مصالح ۷۹ ۴-۱-۶ جمع بندی نمونه های موردی ۸۳ ۴-۱-۷ نتیجه گیری ۸۴ ۴-۲ گفتار دوم: معرفی عرصه ها و سرانه های طراحی ۸۵ ۴-۲-۱عرصه ها ۸۵ ۴-۳-۲ سرانه ها ۸۶ ۴-۳-۳ مطالعات آماری ۹۱ فصل پنجم: شناخت و بررسی بستر طراحی ۹۲ ۵-۱ معرفی تجریش بعنوان محدوده ی مطالعه ۹۳ ۵-۲ دلایل انتخاب محله تجریش ۹۴ ۵-۳ شرایط جغرافیایی ۹۶ ۵-۴ لایه های سازنده تجریش ۹۶ ۵-۴-۱لایه تاریخی ۹۷ ۵-۴-۱-۱ پیشینه ی تاریخی تجریش ۹۷ ۵-۴-۱-۲ شکل گیری تجریش ۹۷ ۵-۴-۱-۳ شکل گیری سرپل تجریش ۹۸ ۵-۴-۱-۴ شکل گیری بازار تجریش ۹۹ ۵-۴-۲ شناخت اماکن واجد ارزش تاریخی در محله تجریش ۹۹ ۵-۴-۲-۱ امامزاده صالح ۱۰۰ ۵-۴-۲-۱-۱ چنار کهن سال امامزاده ۱۰۰ ۵-۴-۲-۱-۲ چشمه امامزاده صالح ۱۰۱ ۵-۴-۲-۱-۳ جمع بندی مباحث امامزاده ۱۰۲ ۵-۴-۲-۲ بازار تاریخی تجریش ۱۰۲ ۵-۴-۲-۲-۱ پیشینه تاریخی بازار تجریش ۱۰۲ ۵-۴-۲-۲-۲ انواع مشاغل موجود در بازار تجریش ۱۰۳ ۵-۴-۲-۲-۳ نقش محرک های حواس موجود در بازار تجریش بر روی مخاطبان ۱۰۳ ۵-۴-۲-۲-۴ جمع بندی بازار تجریش ۱۰۴ ۵-۴-۳ بررسی اماکن موجود در لایه های تجریش ۱۰۵ ۵-۵ معرفی سایت پروژه ۱۱۰ ۵-۵-۱ مشخصات سایت ۱۱۲ ۵-۵-۲ معرفی دسترسی های پیرامون سایت ۱۱۲ ۵-۵-۳ معرفی اماکن مهم پیرامون سایت ۱۱۳ ۵-۵-۴ تحلیل خط آسمان بناهای اطراف سایت ۱۱۴ ۵-۵-۵ تحلیل مصالح بناهای اطراف سایت ۱۱۵ ۵-۵-۶ دید و منظر از درون و بیرون سایت ۱۱۶ ۵-۵-۷ تحلیل دانه بندی بافت اطراف سایت ۱۱۶ ۵-۶ نتیجه گیری برای طراحی ۱۱۷ فصل ششم فرآیند طراحی ۱۱۸ ۶-۱ مقدمه ۱۱۹ ۶-۲ سرای محله

 

طراحی سرای محله گلچینان یزد با تاکید بر پوشش باز و بسته شونده برای انعطاف‌پذیری فضای باز

چکیده

به دلیل کمبود فضا در جهت وجود فضاهای قابل استفاده، امروزه نیاز به فضاهای منعطف بیش از پیش احساس می شود. امروز معماری بر آن است که نسبت به ساختارهای ثابت خود آزاد تر عمل کند و قابلیت انعطاف پذیری را در اثر خود قرار دهد، تا کاربر مطابق خواست خود به استفاده فضای زندگیش بپردازد . به ویژه اکنون که تکنولوژی های ساخت، محدودیت های کمتری را برای ما گذاشته است و فضای بیشتری را در اختیار طراح قرار می دهد، امکان استفاده از انعطاف پذیری چه در حیطه عملکردی، چه در حیطه ساختاری و چه در کالبد ممکن تر شده است. در این بین سرای محله به عنوان عنصری برای زنده سازه ی« پایداری محله ای» توان ایجاد اجتماع مردمی را در درون خود به واسطه انعطاف پذیری ،هم در فضاهای معماری و هم در ساختار دارد. از این رو تلاشی در راستای طراحی سرای محله گلچینان در بافت قدیم یزد شده است که امکان پیشنهاد کاربری های گوناگون با شرط سازگاری فعالیت ها با هم را به استفاده کنندگان از آن فضای معماری بدهد . سوال اصلی در تحقیق حاضر، عبارتست از چگونه سازه ای برای سقف باز و بسته شونده سرای محله گلچینان می تواند مطلوب باشد؟ . از این رو بخش تحقیقی پروژه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین سرای محله و سازه های باز و بسته شونده می پردازد. همچنین با روش استدلال منطقی و مطالعات- متناظر با وجوه فضا به استخراج دیاگرام و نمودارهای مربوطه می پردازد. لذا طراحی سرای محله با پوششی باز و بسته شونده برای حیاط آن و فضایی که بتواند بستری شایسته جهت پیوند دادن مردم و محله را فراهم سازد ، همچنین طراحی یک سقف متحرک قیچی سان با مصالح چوب و آلومنیوم با دیدگاه تولید در داخل کشور و ساخت یک مدل آزمایشگاهی از آن و ثانیا طراحی سرای محله با دیدگاه تکنولوژیک و با وجه مشخصه ی سقف های باز و بسته شونده از نتایج تحقیق حاضر است.

مقدمات: 1
مقدمه: 2
1-1- تعریف موضوع(تعریف مسأله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق): 2
1-2- ضرورت انجام تحقیق 3
1-3- پیشینه تحقیق: 3
1-4- هدف تحقیق: 4
1-5- فرضیات: 5
1-6- سئوالات پژوهشی: 5
1-7- روش تحقیق: 5
1-8- ساختار پژوهش 6
جمع بندی: 6
فصل اول: 7
در آمدی بر شناخت سرای محله 7
مقدمه: 8
1-1- فضای شهری از گذشته تا امروز 8
1-2- محله 9
1-2-1- تعریف محله 9
1-2-2- محله از دیدگاه های مختلف 10
1-2-3- محله و اجتماع محلی 11
1-2-4- مفهوم محله در شهر های ایرانی 11
1-2- 5- جایگاه محله در سازمان فضایی شهر 12
1-2-6- مفهوم زندگی در محله: 12
1-2-7- کارکرد های محله 13
1-3- شناخت محله گلچینان 14
1-3- 1- معرفی محلات و بافت تاریخی شهر یزد 14
1-3-2- محله گلچینان 16
1-3-2-1- موقعیت 16
1-3-2-2- وجه تسمیه: 16
1-3-2-3- عناصر واجد ارزش 16
1-3-2-4- وضعیت امروز محله گلچینان 17
1-3-2-5- وضعیت امروز مرکز محله گلچینان 18
1-4- سرای محله 19
1-4-1- تجلی گاه هویت محلی 19
جمع بندی1 محله 19
1-4-2- تعریف سرای محله 20
1-4-3- ارتباط شهروندان و سرای محله 20
1-4-4- اهداف و وظایف سرای محله 21
1-4-5- پیامد های پروژه سرای محله 22
1-4-5-1- تغییر در اندازه و ساخت دولت محلی: 22
1-4-5-2- اشتغال: 23
1-4-5-3- تأثیرات و پیامد های اقتصادی: 23
1-4-5-4- تأثیرات و پیامد های فرهنگی: 23
1-4-5-5- تاثیرات سرای محله بر توسعه پایدار شهری 23
1-5- سرای محله تبلور فرهنگ جامعه 24
1-5-1- واژه شناسی فرهنگ 24
1-5-2- تعریف فرهنگ 25
1-5-3- نقش سرای محله به عنوان مجموعه فرهنگی: 25
1-6- سرای محله گلچینان و اهداف آن 26
جمع بندی 2: 28
1-7- نمونه های تطبیقی سرای محله در ایران 29
1-7-1- سرای محله ارمنه جنوبی 29
1-7-2- سرای محله نیاوران 30
1-7-3- سرای محله شاد آباد: 31
1-7-4- سرای محله باد صبا 33
1-7-5- سرای محله حشمتیه 33
فصل دوم: 34
طراحی سرای محله گلچینان 34
مقدمه: 35
2-1- شناخت استان یزد 35
2-2- شهر یزد 35
2-2-2- جمعیت شهرستان یزد 36
2-2-3- آب وهوا 36
2-2-3-1- شناخت عناصر اقلیمی تاثیر گذار 36
2-2-3-1-1- تابش: 36
2-2-3-1-2- دما یا درجه حرارت 37
2-2-3-1-3- بررسی باد های غالب و جهت وزش بادها 37
2-2-3-1-4- رطوبت هوا و بارندگی: 38
2-2-3-1-5- جمع بندی1: نظام محیطی 39
2-3- بافت تاریخی شهر یزد 43
2-3-1- محله گلچینان 43
2-4- معیارهای انتخاب سایت در گلچینان 44
2-5- سایت آنالیز: 46
2-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات: 48
2-6-1- تدوین مبانی طراحی پروژه (Case Study): 49
2-6-2- برنامه فیزیکی: 51
2-6-2- طبقه بندی فعالیت ها: 52
2-7- ایجاد محیط اجتماعی، زنده و پویا: 55
2-7- 1- فضاهای موثر در ایجاد محیط اجتماعی، زنده و پویا: 55
2-7-1- 1- فضاهای روباز(میدان یک فضای همگانی): 56
2-7-1-2- فضاهای سربسته: 56
2-7-1-3- فضای سبز مرکزی: 56
2-7-1-4- سرسرا(فضای اطلاع رسانی): 57
2-7-1-5- نمایشگاهها: 57
2-7-1-5-1- نمایشگاه دائمی مرکز 57
2-7-1-5-2- نمایشگاه های موقت 57
2-7-2- انعطاف پذیر و تطبیق پذیر 58
2-8- ملاک های طراحی و الترناتیو طراحی سرای محله 60
جمع بندی 2 55
جمع بندی 3: 59
فصل سوم: 64
مدخلی بر سازه های سقفی باز و بسته شونده 64
مقدمه 65
3-1- گذری بر سیر تحولات تاریخی سازه های متحرک و تغییر شکل پذیر 65
3-1-1- تاریخچه ای از سازه های متحرک از ابتدا تا انقلاب صنعتی 65
3-1-2- برشمردن برخی سازه های باز و بسته شونده از انقلاب صنعتی تا عصر حاضر 68
3-1-2- 1- امیلو پرز پینرو 68
3-1-2- 2- سرجیو پلگرینو 70
3-1-2- 3-کوریر میورا 72
3-1-2- 4- چاک هابرمن 72
3-1-2- 5- کوکاوا تستوما 73
3-1-2- 6- سانتیاگو کالاتراوا 75
3-1-2- 6-1- سیستم هاس اسکلتی و استخوانی 75
3-1-2- 6-2- اسکیس های طراحی: 75
3-1-2- 6-3- بال ها 75
3-1-2- 7- دپارتمان مهندسی معماران دانشگاه وریجی بروسل هلند 77
3-1-2- 8-فرای اتو 78
3-1-2- 9- جمع بندی 1 : 80
3-2- بازآفرینی سازه متحرک سقف جدول فرای اتو 81
3-2-1- غشا با تکیه گاه ایستا 83
3-2-1-1- غشا با تکیه گاهی ایستا ، خوشه ای، موازی 83
3-2-1-1-1- تالار شهر وین اتریش 83
3-2-1-1-2- بانک HVB ، سقف متحرک بر روی اتریوم 84
3-2-1-2-غشا با تکیه گاهی ایستا ، خوشه ای، مرکزی 84
3-2-1-2-1- زمین ورزشی در زاراگوزا ( اسپانیا) 84
3-2-1-2-2- سقف متحرک قلعه Kufstein Kugel 85
3-2-1-3-غشا با تکیه گاهی ایستا ، خوشه ای ،دوار 86
3-2-1-3-1- گروه کانتکس – تی 86
3-2-1-4-ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی ایستا ،غلتکی،موازی 87
3-2-1-4-1- سالن چند منظوره و تئاتر فضای باز، ویتنام ، هانوی 87
3-2-1-4-2- سقف متحرک رستوران Albgold ( تروشتلفینگن / آلمان 2006 ) 88
3-2-2- ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک 89
3-2-2-1- ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک ،لغزشی، موازی 89
3-2-2-1- 1- پوشش بام متحرک بر روی پیاده راه (سوئیس / St. Gallen) 89
3-2-2-2- ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک ،لغزشی، محیطی 90
3-2-2-2- 1- سقف استادیوم فونیکس در آمریکا کار پیتر آیزنمن 90
3-2-2-2- 1- ورزشگاه ویمبلدون ، لندن 2005 90
3-2-2-3- ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک ،تا شونده، موازی 91
3-2-2-3-1- سقف متحرک برای فستیوال سالزبورگ، ( حیاط اقامتی سالزبورگ) 91
3-2-2-4-ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک ،تا شونده، مرکزی 91
3-2-2-4-1- چتر های معماری 91
3-2-2-5- ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک ،تا شونده دوار 93
3-2-2-5- 1- پناهگاه موقت قابل حمل 93
3-2-2-6-ترکیب غشا و سازه تکیه گاهی متحرک، چرخشی دوار 93
3-2-2-6-ساختار انعطاف پذیر textile roofing castle ( هویزناشتمام / آلمان ) 2010 93
3-2-3- ساختار صلب 94
3-2-3-1- ساختار صلب، لغزشی، موازی 94
3-2-3-1- 1- اسکای دوم تورنتو، کانادا 94
3-2-3-1- 2- اوشن دوم ژاپن 95
3-2-3-2- ساختار صلب ، لغزشی، دوار 96
3-2-3-2- 1- فوکوکا دوم ژاپن 96
3-2-3-3- ساختار صلب ، لغزشی، محیطی 97
3-2-3-3-1- استادیوم بیگ آی ژاپن 97
3-2-3-4- ساختار صلب ،تاشونده، موازی 98
3-2-3-4-1- ورزشگاه آرنا دا بایشادا 98
3-2-3-5- ساختار صلب ،تاشونده، مرکزی. 98
Al Bahr Towers3-2-3-5- 98
3-2-3-6- سازه صلب تاشونده محیطی 99
3-2-3-6-1- گنبد ایریش در نمایشگاه اکسپو 2000 99
3-2-3-7- ساختار صلب چرخشی موازی 99
3-2-3-7-1- ساختمان تئاتر گدانسک شکسپیر ( بندر لهستان ) 99
3-2-3-7-2-سقف متحرک در شهر کرک سنتر 100
3-2-3-8- ساختار صلب چرخشی دوار 100
3-2-3-8- استادیوم میلواکی 100
3-2-3-9- ساختار صلب چرخشی محیطی 101
3-2-3-9-1- ورزشگاه Qizhong 101
3-2-4- جمع بندی 2 : 101
3-3- سازه های باز و بسته شونده در ایران 102
3-3-1- نمونه های از سقف های جمع شونده در ایران 103
3-3-1-1- کاخ اختصاصی نیاوران 103
3-3-1-2- پوشش متحرک استخر (ییلاق عنبران) 104
3-3-1-3- سقف متحرک سردرب ورودی ویلا ( مشهد ییلاق فردوسی) 104
3-3-1-4- رستوران ها 104
3-3-1-5- یزد 105
3-3-1-5- 1- رستوران ها 105
3-3-1-5- 2- پوش زنی : 105
3-3-1-5- 3- حسینه ها و مساجد یزد 106
3-3-6- جمع بندی 3: 106
فصل چهارم 107
ادامه مسیر طراحی در بخش سازه باز و بسته شونده سقف برای حیاط سرای محله گلچینان 107
مقدمه 108
4-1- معماری متحرک 108
4-1-1- عوامل موثر در معماری متحرک و تغییر شکل پذیر 108
4-1-1- 1- تغییر شکل پذیری 108
4-1-1- 2- هندسه تغییر شکل 108
4-1-1- 3-مصالح مورد استفاده 109
4-1-1- 4- سطوح پوشاننده 109
4-1-1- 4-1- سطوح سخت: 109
4-1-1- 4-2- سطوح نرم و انعطاف پذیر: 110
4-1-1- 5- سیستم عامل 111
4-1-1- 6- مکانیزم حرکتی 111
4-1-1- 7- روش نصب 111
4-1-1-8- سازه های 111
4-2- مطالب مهمی که در طراحی سقف های متحرک باید در نظر گرفته شود 112
4-2- 1- هندسه و شکل حرکت اجزای متحرک سازه های باز و بسته شونده 113
4-2- 1-1- محافظت از سازه های پاشامی در هنگام حرکت 113
4-2- 1- 2-محافظت از سازه های پاشامی در زمان جمع شدگی 113
4-2- 1-3- تا نمودن( جمع شدن) پوشش های پاشامی 114
4-2- 1- 4- باران و برف 114
4-2- 1-5- آشنایی با نیرو ها 114
4-2-2- سیستم عامل در سازه باز و بسته شونده 114
4-2- 2- 1- موتورهای متحرک 115
4-2- 2-2- موتور های ثابت 115
4-2-3- مكانيزم‌هاي مختلف در سازه‌هاي باز و بسته شونده 115
4-2-3-1- مکانیزم قیچی در معماری تغییر شکل پذیر 118
4-2-3-2- مکانیزم تاشونده مفصلی (زانویی): 118
4-2-4- سازه سقف متحرک 118
4-3- اوریگامی 120
4-3-1- اوریگامی و فرایند طراحی سازه ای 120
4-3-2- کاربرد اوریگامی در طراحی سازه های پویا و متحرک 121
جمع بندی 1 122
4-5- ملاحظات و الزامات معماری در طراحی سقف باز و بسته شونده سرای محله گلچینان 123
4-6 طراحی سقف باز و بسته شونده سرای محله گلچینان 127
4-6-1-اجزای تشکیل دهنده : 129


 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه های طراحی سرای محله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.