حراج!

بسته تحقیقاتی کیفیت جامع TQM

تومان49,000

این بسته شامل 10 پایان نامه در زمینه تحقیقاتی کیفیت جامع TQM می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

 

رابطه مدیریت کیفیت جامع (TQM) با اثربخشی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهرستان ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی سازمانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های دولتی و غیر دولتی ارومیه بود جامعه آماری کلیه کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهرستان ارومیه بود و برای تعیین حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 269 نفر تعیین شد ابزار اندازه‌گیری ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق دو پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع اوسوگو (2002) و پرسشنامه استاندارد اثر بخشی حمیدی (1382) بود پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0 و 83/0 بدست آمد به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع با اثربخشی کارکنان ورزشکار (001/0 ,p=81/0r=) و غیر ورزشکار (002/0,p= 52/0r=) دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهرستان ارومیه ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد همچنین بین مولفه های مدیریت ارشد، کار تیمی، مشتری محوری، استفاده از آمار دقیق و مشارکت دادن کارکنان با اثر بخشی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0p<)

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت 5
1-4 تبیین متغیرهای تحقیق 6
1-4-1 متغیر مستقل یا پیش بین 6
1-4-2 متغیر وابسته یا ملاک 6
1-5 فرضیه های تحقیق 7
1-6 اهداف تحقیق 7
1-6-1 هدف کلی7
1-6-2 اهدف جزئی 7
1- 7 تبیین و تعریف متغیرهای تحقیق 8
1- 7-1 تعاریف مفهومی یا نظری 8
1- 7-2 تعاریف عملیاتی 8
1- 8 چارچوب فصول آتی 10

فصل دوم: ادبیات موضوع و سابقه تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2 مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع (TQM) 12
2-2-1 مفاهیم و تعاریف مدیریت کیفیت جامع 12
2-2-2 مفهوم واژه کیفیت 12
2-2-4مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر 14
2-2-5 سیر تکامل مدیریت کیفیت جامع 15
2-2-10 آشنایی با مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک سیستم 18
2-2-11 اصول مدیریت کیفیت جامع 19
2-2-13 مدل های مدیریت کیفیت 27
2-2-13-3 مدل کیفیت فراگیر اروپایی(EFQM ) 30
2-2-17 عوامل موثر بر رضایت شغلی فرد و سازمان 25
2-2-14 ابزار های مورد استفاده در مدیریت کیفیت جامع 33
2-2-15 تکنیک های مدیریت کیفیت جامع 40
2-2-17 اهمیت TQM برای مدیران ورزشی 42
2-3 مبانی نظری اثربخشی سازمانی 43
2-3-1 تعریف اثربخشی از دیدگاه‌های مختلف 43
2-3-5 اهمیت اثربخشی و کارایی عملکرد برای ارزیابی موفقیت مدیران 45
2-3-7 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی 51
2-3-8 روش‌های سنجش اثربخشی 54
2-4 پیشینه پژوهش 54
2-4-1 پژوهش‌های داخلی 54
2-4-2 پژوهش‌های خارجی 63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 66
3-2 روش تحقیق 66
3-3 مراحل انجام پژوهش 66
3-4 جامعه و نمونه آماری 67
3-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 67
3-6 روش‌ها و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات 67
3-6-1 روش‌های گردآوری اطلاعات 67
3-6-2 ابزار گردآوری اطلاعات 67
3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش 69
3-7-1 روایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش 69
3-7-2 پایایی ابزار اندازه‌گیری پژوهش 69
3-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 69
3-9 محدودیت‌های تحقیق 70
1-9-1 محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل 70
1-9-2 محدودیت‌هایی که توسط محقق اعمال شد 70
3-10 خلاصه فصل 70
فصل چهارم: کلیات تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه 72
4-2 آمار توصیفی (توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها) 72
4-2-1 جنسیت 72
4-2-2 مدرک تحصیلی 73
4-2-3 سن: 74
4-3 آمار استنباطی 75
4-3-1 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75
4-3-2 فرضیه اول پژوهش 76
4-3-3 فرضیه دوم پژوهش 77
4-3-4 فرضیه سوم پژوهش 77
4-3-5 فرضیه چهارم پژوهش 78
4-3-6 فرضیه پنجم پژوهش 79
4-3-7 فرضیه ششم پژوهش80
فصل پنجم: کلیات بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 82
5-2 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 82
5-3 بحث و نتیجه گیری 84
5-4-1 فرضیه اول پژوهش 84
5-4-2 فرضیه دوم پژوهش 86
5-4-3 فرضیه سوم پژوهش 87
5-4-4 فرضیه چهارم پژوهش 88
5-4-5 فرضیه پنجم پژوهش 89
5-4-6 فرضیه ششم پژوهش90
5-5 پیشنهادات کاربردی 91
5-6 پیشنهادات پژوهشی 92
منابع 93
ضمایم 98
چکیده لاتین 101


 

بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) در ادارات تربیت بدنی استان مازندران

چکیده:

مقدمه: در دهه‌های اخیر دیدگاه مشتری راجع به نوع محصول و یا خدمات مورد نیاز، دچار تغییرات اساسی گردیده است. با توجه به اینکه سازمان‌ها برای ادامه حیات نیاز به مشتری دارند لذا ناچارند این تغییر نگرش را مطالعه و محصولات و یا خدمات خود را متناسب با آنها عرضه نمایند. بر این اساس سازمان‌های زیادی به اجرای مدیریت کیفیت جامع روی آوردند. در این راستا این تحقیق نیز به بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره‌های تربیت بدنی استان مازندران پرداخته است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده که تعداد 125 نفر بر اساس جدول مورگان بصورت تصادفی از بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه‌ای محقق ساخته مبتنی بر 5 سوال ویژگی‌های فردی و 33 سوال تخصصی جهت بررسی شش متغیر بود که روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصین قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 88/0 محاسبه گردید. از آزمون کولموگروف – اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها و آزمون T تک متغیره برای آزمون پرسشهای اصلی و تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در هر شش متغیر: تعهد مدیریت ارشد سازمان، مسئولیت پذیری و خدمت رسانی، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی و محسوس سازمان در سطح معنی داری P<0/01 تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات وجود دارد. همچنین مسئولیت پذیری بالاترین و آموزش کارکنان پایین رتبه را در استقرار مدیریت کیفیت دارا بودند. نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیستم مدیریت کیفیت جامع در همه متغیرهای ششگانه در اداره‌های تربیت بدنی استان مازندران قابل اجرا و استقرار است. کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع(TQM)، اداره تربیت بدنی، امکان سنجی

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات طرح 
1.1. مقدمه 3 
2.1. بیان مساله 4 
3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق 5 
4.1. اهداف تحقیق 5 
1.4.1. هدف اصلی 5 
2.4.1. اهداف فرعی 5 
5.1. مدل تحلیلی 6 
1.5.1. چارچوب نظری 6 
2.5.1. مدل مفهومی 6 
6.1. سوالات تحقیق 8 
1.6.1. سوال اصلی 8 
2.6.1. سوالات فرعی 8 
7.1. متغیرهای تحقیق 8 
8.1. تعریف واژه¬ها و اصطلاحات 9 
1.8.1. تعاریف نظری 9 
2.8.1. تعاریف عملیاتی 9 
9.1. قلمرو تحقیق 11 
1.9.1. قلمرو موضوعی 11 
2.9.1. قلمرو مکانی 11 
3.9.1. قلمرو زمانی 11 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
1.2. مقدمه 13 
2.2. تعریف کیفیت 13 
3.2. اصول حرکت به سوی کیفیت 14 
4.2. ابعاد کیفیت 14 
5.2. جنبه¬های کلیدی کیفیت 15 
6.2. اصول مدیریت کیفیت 16 
7.2. مفهوم مدیریت کیفیت جامع 17 
8.2. ابعاد مدیریت کیفیت جامع 20 
9.2. تاریخچه رشد مدیریت کیفیت جامع 21 
10.2. نظریه پردازان و پایه گذاران مدیریت کیفیت جامع 22 
11.2. مدیریت کیفیت جامع: مدل چنگال 29 
12.2. عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت جامع 33 
13.2. زمینه¬های لازم برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی 34 
14.2. مدل¬ها و تئوری¬های مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی 35 
15.2. چالش ها، مشکلات و تنگناهای کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی 38 
16.2. رابطهIT و TQM 42 
17.2. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 43 
18.2. پیشینه تحقیق 44 
1.18.1. پیشینه داخلی 44 
2.18.2. پیشینه خارجی 47 
3.18.2. نتیجه گیری از پیشینه تحقیق 49 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
1.3. مقدمه 52 
2.3. روش تحقیق 52 
3.3. جامعه آماری 52 
4.3. نمونه آماری (روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه) 53 
5.3. روش جمع آوری اطلاعات 53 
6.3. ابزار جمع آوری اطلاعات 53 
7.3. روایی و پایایی پرسشنامه 53 
8.3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 54 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 
1.4. مقدمه 56 
2.4. آمار توصیفی 56 
1.2.4. بررسی جمعیت شناختی 57 
2.1.4. بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها 62 
2.4. آمار استنباطی 63 
1.2.4. آزمون سوال اصلی پژوهش 63 
2.2.4. آزمون سوال فرعی یکم 64 
3.2.4. آزمون سوال فرعی دوم 65 
4.2.4. آزمون سوال فرعی سوم 65 
5.2.4. آزمون سوال فرعی چهارم 66 
6.2.4. آزمون سوال فرعی پنجم 66 
7.2.4. آزمون سوال فرعی ششم 67 
8.2.4. آزمون سوال ویژه هفتم 68 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
1.5. مقدمه 70 
2.5. خلاصه تحقیق 70 
3.5. یافته¬های تحقیق 71 
1.3.5. نتایج توصیفی 71 
4.5. نتیجه گیری 72 
1.4.5. نتیجه آزمون سوال اصلی اول تحقیق 72 
2.4.5. نتیجه آزمون سوال فرعی اول 72 
3.4.5. نتیجه آزمون سوال فرعی دوم 72 
4.4.5. نتیجه آزمون سوال فرعی سوم 73 
5.4.5. نتیجه آزمون سوال فرعی چهارم 73 
6.4.5. نتیجه آزمون سوال فرعی پنجم 73 
7.4.5. نتیجه آزمون سوال فرعی ششم 73 
5.5. تحلیل نتایج 73 
6.5. پیشنهادات 77 
1.6.5. پیشنهادات مبتنی برفرضیات و یافته¬های تحقیق 77 
2.6.5. پیشنهادات مبتنی بر مطالعات نظری و تجارب محقق 80 
7.5. محدودیت¬های تحقیق 80 
8.5. توصیه به سایر پژوهشگران 100 

پیوست¬ها 81 

منابع 90 

چکیده انگلیسی 

 

رابطه استقرار مدیریت کیفیت جامع (TQM) و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رابطه استقرار مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سمنان می‌باشد روش پژوهش توصیفی- همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری می‌باشد جامعه آماری 550 نفر که شامل کلیه کارکنان دانشگاه دولتی سمنان، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بود و با استفاده از جدول مورگان تعداد 233 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد به‌منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از سه پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (کومار و همکاران، 2011)، یادگیری سازمانی (گومز و همکاران،2005) و نوآوری سازمانی (چوپانی و همکاران، 2012/1391) استفاده شد پس از محاسبه روایی و پایایی، پرسشنامه در بین نمونه‌های پژوهش توزیع و جمع‌آوری شد تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری23 Spss و 8/5 Lisrel انجام گرفت نتایج آماری نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارداز بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع، بعد آموزش کارکنان و از بین ابعاد یادگیری سازمانی، بعد فضای باز و آزمایشگری بیشترین رابطه را با نوآوری سازمانی داشت و می‌تواند مورد توجه رؤسا و مدیران اجرایی دانشگاه قرار گیرد

1 فصل اول کلیات پژوهش 1 
1-1‌ مقدمه 2 
1-2‌ بیان مسئله 3 
1-3‌ اهمیت و ضرورت مسأله 6 
1-4‌ سؤال‌های پژوهش 7 
1-5‌ فرضیات پژوهش 8 
1-6‌ اهداف پژوهش 8 
1-7‌ جامعه آماری 9 
1-8‌ نمونه آماری پژوهش 9 
1-9‌ قلمرو پژوهش 9 
1-10‌ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10 
1-11‌ ساختار فصول پایان نامه 12 
2 فصل دوم ادبیات پژوهش 14 
2-1‌ مقدمه 15 
2-2‌ مبانی نظری تحقیق 15 
2-2‌-1‌ بخش اول 15 
2-2-1-1 نوآوری سازمانی 15 
2-2-1-2 نقش و اهمیت نوآوری 19 
2-2-1-3 سیر تحول نوآوری سازمانی 22 
2-2-1-3-1 موج اول: دیدگاه شومپیتر 21 
2-2-1-3-2 موج دوم: نوآوری تکنولوژیک 21 
2-2-1-3-3 موج سوم: نوآوری صنعتی 21 
2-2-1-3-4 موج چهارم: نظام نوآوری 22 
2-2-1-3-5 موج پنجم: نوآوری علمی 22 
2‌-2‌-1‌-4‌ انواع نوآوری سازمانی 24 
2‌-2‌-1‌-4-1‌ نوآوری تولیدی و خدماتی 24 
2‌-2‌-1‌-4-2 نوآوری محصول و فرآیندی 25 
2‌-2‌-1‌-4-3 نوآوری اداری و فنی 26 
2-2‌-2‌ بخش دوم 29 
2‌-2‌-2‌-1‌ مدیریت کیفیت جامع 29 
2‌-2‌-2‌-2‌ مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع 34 
2‌-2‌-2‌-2-1‌ تمرکز بر مشتری 33 
2‌-2‌-2‌-2-2 بهبود مستمر 34 
2‌-2‌-2‌-2-3‌ کار تیمی 36 
2‌-2‌-2‌-2-4‌ تعهد مدیریت عالی 37 
2‌-2‌-2‌-2-5‌ آموزش کارکنان 38 
2‌-2‌-2‌-2-6 ارتباطات مؤثر 38 
2‌-2‌-2‌-2-7‌ سنجش و بازخورد 39 
2‌-2‌-2‌-3‌ مراحل اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌های آموزشی 41 
2-2‌-3‌ بخش سوم 42 
2‌-2‌-3‌-1‌ یادگیری سازمانی 42 
2‌-2‌-3‌-2‌ انواع یادگیری سازمانی 47 
2‌-2‌-3‌-2‌-1 یادگیری تک حلقه ای 46 
2‌-2‌-3‌-2‌-2 یادگیری دو حلقه ای 46 
2‌-2‌-3‌-2‌-3 یادگیری سه حلقه ای 46 
2‌-2‌-3‌-3‌ ویژگی‌های یادگیری سازمانی 49 
2‌-2‌-3‌-4‌ یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 50 
2‌-2‌-3‌-5‌ مؤلفه‌های یادگیری سازمانی 52 
2‌-2‌-3‌-5‌-1 تعهد مدیریتی 52 
2‌-2‌-3‌-5‌-2 دید سیستمی 52 
2‌-2‌-3‌-5‌-3 فضای باز و آزمایشگری 52 
2‌-2‌-3‌-5‌-4 انتقال و یکپارچه‌سازی دانش 53 
2-3‌ پژوهش‌های پیشین 56 
2-3‌-1‌ پژوهش‌های انجام شده در خارج 56 
2-3‌-2‌ پژوهش‌های انجام شده در داخل 61 
2-4‌ چارچوب مفهومی و ارائه مدل پژوهش 63 
2-4‌-1‌ رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی 63 
2-4‌-2‌ رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی 64 
2-4‌-3‌ رابطه میان یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی 66 
2-5‌ جمع‌بندی 69 
3 فصل سوم روش پژوهش 70 
3-1‌ مقدمه 71 
3-2‌ روش پژوهش 71 
3-3‌ متغیرهای پژوهش 71 
3-4‌ ابزار گردآوری اطلاعات 72 
3-5‌ جامعه آماری 73 
3-6‌ نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 74 
3-7‌ روایی و پایایی پرسشنامه 74 
3-8‌ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 76 
3-9‌ جمع‌بندی 76 
4 فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 77 
4-1‌ مقدمه 78 
4-2‌ آمار توصیفی 78 
4-2‌-1‌ جنسیت پاسخ‌دهندگان 78 
4-2‌-2‌ سن پاسخ‌دهندگان 79 
4-2‌-3‌ مدرک تحصیلی پاسخ‌دهندگان 80 
4-2‌-4‌ سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان 81 
4-2‌-5‌ نوع دانشگاه 82 
4-3‌ آمار استنباطی 83 
4-3‌-1‌ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 84 
4-3‌-2‌ وضعیت متغیرهای پژوهش 84 
4-3‌-3‌ بررسی مدل‌های اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش 85 
4‌-3‌-3‌-1‌ شاخص کفایت حجم نمونه در متغیرهای مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و نوآوری 
سازمانی 87 
4‌-3‌-3‌-2‌ تحلیل عاملی تأییدی 88 
4‌-3‌-3‌-2‌-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر مدیریت کیفیت جامع 86 
4‌-3‌-3‌-2‌-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر مدیریت کیفیت جامع 89 
4‌-3‌-3‌-2‌-3 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر یادگیری سازمانی 92 
4‌-3‌-3‌-2‌-4 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر یادگیری سازمانی 95 
4‌-3‌-3‌-2‌-5 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر نوآوری سازمانی 97 
4‌-3‌-3‌-2‌-6 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر نوآوری سازمانی 100 
4-3‌-4‌ همبستگی متغیرهای پژوهش 105 
4-3‌-5‌ آزمون فرضیات پژوهش 106 
4‌-3‌-5‌-1‌ بررسی فرضیه‌های فرعی پژوهش 110 
4-4‌ جمع‌بندی 112 
5 فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات 113 
5-1- مقدمه 114 
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 114 
5-3‌ یافته‌های پژوهش 116 
5-3‌-1‌ یافته‌های آمار توصیفی 116 
5-3‌-2‌ نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه (t تک نمونه‌ای) 117 
5-3‌-3‌ نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی و تحلیل همبستگی 118 
5-4‌ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش 120 
5-4‌-1‌ بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با نوآوری سازمانی 120 
5-4‌-2‌ بررسی رابطه یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی 122 
5-4‌-3‌ مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی توانایی پیش‌بینی نوآوری سازمانی را دارند 124 
5-4‌-4‌ بین مدیریت کیفیت جامع دانشگاه‌های شهر سمنان (دولتی، آزاد، پیام‌نور) تفاوت معناداری وجود 
دارد 125 
5-4‌-5‌ بین یادگیری سازمانی دانشگاه‌های شهر سمنان (دولتی، آزاد، پیام‌نور) تفاوت معناداری وجود 
دارد 126 
5-4‌-6‌ بین نوآوری سازمانی دانشگاه‌های شهر سمنان (دولتی، آزاد، پیام‌نور) تفاوت معناداری وجود 
دارد 126 
5-5‌ نتيجه‌گيري نهایی 127 
5-6‌ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر یافته‌های پژوهش 128 
5-7‌ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی 131 
5-8‌ محدویت‌های پژوهش 131 
5-9 جمع‌بندی 132 
منابع و مراجع 130 
پیوست ها 141 


 

بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع (TQM) در ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در اداره های ورزش و جوانان خراسان رضوی بود پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه ای بوده که به شکل میدانی انجام شده است با توجه به مدل استفاده شده در این تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان اداره های ورزش و جوانان شهرستانهای استان خراسان رضوی(340 نفر) بود، که تعداد 180نفر به طور تصادفی انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع سید محمد مقیمی (1388) بود روایی محتوایی پرسش نامه توسط متخصصین و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی 93/ به دست آمد اطلاعات از کارمندان اداره های ورزش و جوانان گردآوری شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی و و از آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون مقایسه تحلیل واریانس تک عاملی برای آزمون فرض های تحقیق استفاده شد یافته ها نشان داد که بین ادارات ورزش و جوانان شهرستان های خراسان رضوی در اعمال مدیریت کیفیت جامع تفاوت آماری معناداری وجود دارد همچنین بین این ادارات در میزان رعایت هشت معیار مورد بررسی مدیریت کیفیت جامع)حمایت مدیریت عالی سازمان، فرآیند مدیریت، تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشتری مداری، روابط با عرضه کنندگان، بهبودسیستم کیفیت، بهبود مداوم و مشارکت کارکنان( تفاوت آماری معناداری وجود دارد در نهایت با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت بطور کلی وضعیت اعمال مدیریت کیفیت جامع در ادارات ورزش و جوانان شهرستان های خراسان رضوی نسبتا مطلوب است

فصل اول 
1 – 1 مقدمه 2 
2 – 1 بیان مسئله 4 
3 – 1 ضرورت و اهمیت تحقیق 7 
4 – 1 اهداف تحقیق 9 
1 – 4 – 1 هدف کلی 9 
2 – 4 – 1 اهداف اختصاصی 9 
5 – 1 فرضیه های تحقیق 10 
6 – 1 محدودیت های تحقیق 10 
7 – 1 پیش فرض های تحقیق 11 
8 – 1 تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 12 
1 – 8 – 1 تعریف نظری واژه ها 12 
2 – 8 – 1 تعریف عملیاتی واژه ها 13 
فصل دوم 
1 – 2 مقدمه 16 
2 – 2 مبانی نظری تحقیق 17 
1 – 2 – 2 کیفیت 17 
1 – 1 – 2 – 2 مفهوم واژه کیفیت 17 
2 – 1 – 2 – 2 ارزش کیفیت 19 
3 – 1 – 2 – 2 هزینه ی کیفیت 19 
4 – 1 – 2 – 2 تضمین کیفیت 20 
5 – 1 – 2 – 2 حلقه های کیفیت 20 
6 – 1 – 2 – 2 ابعاد کیفیت 21 
7 – 1 – 2 – 2 اصول زیر بنای ارتقاء مستمر کیفیت 23 
2 – 2 – 2 تعریف مدیریت کیفیت جامع 23 
1 – 2 – 2 – 2 آشنایی با مدیریت کیفیت جامع 24 
2 – 2 – 2 – 2 مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک سیستم 24 
3 – 2 – 2 – 2 مفاهیم کلیدی در فرهنگ TQM 25 
4 – 2 – 2 – 2 تاریخچه ی شکل گیری مدیریت کیفیت جامع 27 
5 – 2 – 2 – 2 اصول مدیریت کیفیت جامع 29 
6 – 2 – 2 – 2 تشریح اصول مدیریت کیفیت جامع 29 
7 – 2 – 2 – 2 مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع 35 
8 – 2 – 2 – 2 تکنیک های اجرایی مدیریت کیفیت جامع 37 
9 – 2 – 2 – 2 الگوی پیشرفته ی مدیریت کیفیت جامع 43 
10 – 2 – 2 – 2 مدل های مدیریت کیفیت جامع 43 
11 – 2 – 2 – 2 عناصر ساختاری مدیریت کیفیت جامع 47 
12 – 2 – 2 – 2 زمینه ساز های مدیریت کیفیت جامع 49 
13 – 2 – 2 – 2 ده فرمان در TQM 49 
14 – 2 – 2 – 2 چهار ستون TQM 50 
15 – 2 – 2 – 2 چهار C در TQM 51 
16 – 2 – 2 – 2 سازماندهی تیم های ورزشی حرفه ای 52 
17 – 2 – 2 – 2 اهمیت TQM برای مدیران ورزشی 52 
18 – 2 – 2 – 2 بهبود خدمات مربوط به رویداد های ورزشی 53 
19 – 2 – 2 – 2 نتایج، تجهیزات، پوشاک ورزشی و تازگی های مرتبط 54 
20 – 2 – 2 – 2 مروری بر اصول TQM از دیدگاه صاحبنظران 54 
3 – 2 تحقیقات انجام شده 62 
1 – 3 – 2 در داخل کشور 62 
2 – 3 – 2 در خارج از کشور 69 
4 – 2 جمع بندی پیشینه تحقیق 74 
فصل سوم 
1 – 3 مقدمه 77 
2 – 3 نوع و روش تحقیق 77 
3 – 3 جامعه و نمونه آماری 77 
4 – 3 روش نمونه گیری 79 
5 – 3 متغیر های تحقیق 80 
6 – 3 روش جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری 80 
7 – 3 روایی و پایایی پرسشنامه 82 
8 – 3 روش های آماری 84 
فصل چهارم 
1 – 4 مقدمه 86 
2 – 4 توصیف آزمودنی های تحقیق 86 
1 – 2 – 4 شهر محل خدمت 86 
2 – 2 – 4 منطقه محل خدمت 88 
3 – 2 – 4 سن 89 
4 – 2 – 4 جنسیت 90 
5 – 2 – 4 سطح تحصیلات 91 
6 – 2 – 4 رشته تحصیلی 92 
7 – 2 – 4 وضعیت استخدام 93 
8 – 2 – 4 موقعیت شغلی 94 
9 – 2 – 4 سابقه خدمت 95 
3 – 4 استنباط آماری و آزمون فرضیه ها 96 
1 – 3 – 4 آزمون فرضیه اول 96 
2 – 3 – 4 آزمون فرضیه دوم 98 
3 – 3 – 4 آزمون فرضیه سوم 99 
4 – 3 – 4 آزمون فرضیه چهارم 101 
5 – 3 – 4 آزمون فرضیه پنجم 102 
6 – 3 – 4 آزمون فرضیه ششم 104 
7 – 3 – 4 آزمون فرضیه هفتم 105 
8 – 3 – 4 آزمون فرضیه هشتم 107 
9 – 3 – 4 آزمون فرضیه نهم 108 
فصل پنجم 
1 – 5 مقدمه 112 
2 – 5 خلاصه تحقیق 112 
3 – 5 یافته های تحقیق 114 
1 – 3 – 5 یافته های توصیف آماری داده ها 114 
2 – 3 – 5 یافته های استنباط آماری داده ها 116 
4 – 5 بحث و نتیجه گیری 117 
5 – 5 پیشنهاد ها 124 
1 – 5 – 5 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهشی 124 
2 – 5 – 5 پیشنهاد ها برای پژوهش های آینده 126 
منابع و مآخذ 128 
پیوست ها 135 
چکیده انگلیسی 151 


 

امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت سایپا پرس

چکیده

مدیریت کیفیت جامع، یک نوع مدیریت نوین است که با بکارگیری آن، ارتقا سطح کیفی کالا و خدمات رسانی را سبب می شود. عنوان این تحقیق امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت جامع در شرکت سایپا پرس می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی امکان بکارگیری این نوع مدیریت در شرکت سایپا پرس است. در همین راستا جهت بررسی این موضوع، بالاجبار از مهم ترین و حساس ترین قسمت مدیریت شرکت یعنی منابع انسانی بهره می برد. این تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی و بصورت سرشماری انجام شده است و جامعه پژوهش، پرسنل شرکت سایپا پرس می باشند که برابر 120 نفر هستند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه، پرسشنامه بوده و از نرم افزار آماری SPSS بهره گرفته شده است. از تجزیه و تحلیل یافته ها از طریق پرسشنامه کتبی نتایج ذیل حاصل گردیده است:هر سه شاخص مورد بررسی در تحقیق یعنی زمینه های اجرایی، نگرش و دانش کارکنان دارای اهمیت برابر نبوده و در این بین شاخص زمینه های اجرایی از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب شاخص های دانش و نگرش کارکنان دارای اهمیت می باشند. همچنین در بررسی سوالات اصلی تحقیق مشخص گردید که از نظر 95 درصد مدیران و 81 درصد کارکنان شرکت سایپا پرس زمینه های اجرایی موجود در شرکت، برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در خصوص نگرش مدیران و کارکنان هم، از نظر 100 درصد مدیران و 87 درصد کارکنان نگرش پرسنل نسبت به پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. برای دانش مدیران و کارکنان نیز می توان گفت که از نظر 100 درصد مدیران و 98 درصد کارکنان، دانش پرسنل نسبت به پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. بنابراین تمام فرضیات اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرند.

فصل اول: کليات تحقيق 2 
1-1- مقدمه 3 
1-2- بيان مساله تحقيق 4 
1-3- اهميت موضوع 5 
1-4- اهداف تحقيق 6 
1-5- چارچوب نظري 7 
1-6- مدل تحقيق 8 
1-7- فرضيات تحقيق 9 
1-8- روش تحقيق 10 
1-9- جامعه تحقيق 10 
1-10- روش نمونه گيري و حجم نمونه 11 
1-11- روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 11 
1-12- روش تجزيه و تحليل 12 
1-13- تعاريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق 12 
فصل دوم: مباني نظري تحقيق 16 
2-1- مقدمه 17 
2-2- مروري بر تاريخچه و مفهوم مديريت کيفيت جامع 17 
2-3- عناصر اساسي کيفيت جامع 18 
2-4- نياز سازمان ها براي اجراي مديريت كيفيت جامع 19 
2-5- مشخصات سازمان هاي داراي مديريت كيفيت جامع (همان منبع) 19 
2-6- ابزارهاي مديريت كيفيت جامع 19 
2-7- نکات اصلي برنامه اجرايي مديريت كيفيت جامع 20 
2-8- برخي از نيازمنديهاي اساسي در اجراي مديريت كيفيت جامع 20 
2-9- اهداف اصلي مديريت كيفيت جامع 21 
2-10- نظريات انديشمندان مديريت کيفيت جامع 21 
2-11- نکات حاصل از مديريت كيفيت جامع 22 
2-12- اصول حاکم بر ديدگاه مديريت كيفيت جامع 23 
2-13- اصول تغيير در مديريت كيفيت جامع 25 
2-14- مديريت کيفيت جامع و مداخله براي تغيير 26 
2-15- مديريت کيفيت جامع در عمل 29 
2-16- فرايندهاي رفتاري در مديريت كيفيت جامع 31 
2-17- عوامل ارزيابي سازمان براي آمادگي پذيرش مديريت كيفيت جامع 34 
2-18- معرفي شرکت سايپا پرس 34 
2-19- مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر 36 
2-19-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 36 
2-19-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور 37 
فصل سوم: متدولوژي تحقيق 41 
3-1- روش تحقيق 42 
3-2- جامعه آماري تحقيق 43 
3-3- نمونه تحقيق 43 
3-4- چارچوب تحقيق 44 
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات 44 
3-6- روش گرداوري اطلاعات 45 
3-7- تعيين اعتبار و پايايي 45 
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 47 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 49 
4-1- روش تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش 50 
4-2- بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي 51 
4-3- تجزيه و تحليل داده ها 52 
4-3-1- بررسي نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق 52 
4-3-2- بررسي سوالات اصلي 60 
4-3-3- بررسي سوالات فرعي 62 
فصل پنجم: نتيجه گيري 64 
5-1- مقدمه 65 
5-2- نگاهي به فصول گذشته 65 
5-3- بررسي نتايج 65 
5-4- پيشنهادات تحقيق 67 
منابع و مآخذ 110 
پيوست ها و ضمائم 70 
چکیده انگلیسی 110 


 

ارزیابی بکارگیری نظام مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستان امام خمینی

چکیده

با توجه به اهمیت عامل کیفیت در سازمانها و توجه روزافزون بدان، نگرشهای مختلفی در خصوص راهها و ابزار رسیدن به چنین مطلوبی ارایه شده است. امروزه، مدیریت کیفیت فراگیر از سیستمهایی است که از طریق آن، سازمانها توان کنترل محصولات و خدمات، همچنین فرآیند فروش یا ارایه آنها را خواهند داشت. اثرهای این سیستم نیز بر عملکرد، بارها آزمایش و تایید شده است. بنابراین، در تحقیق جاری سعی می شود تا با سنجش بازار محوری و مشتری مداری سازمان، دید سیستماتیک به مبحث کیفیت داده و اثرهای توامان این دو رویکرد مدیریتی بر عملکرد سازمان شناسایی شود.پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان امام خمینی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 85 نفر اعم از سوپروایزورها، سرپرستارها و پرستار های بیمارستان امام خمینی می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول آماری 70 نفر تعین گردید و اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است . داده های تحقیق با روش میدانی گرد آوری شده واز پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب الفای کرونباخ با اندازه 90/0 و روایی این ابزار با روش قضاوتی مورد تایید واقع شد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی / پیمایشی و همبستگی بوده است و فرضیه اصلی پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین سبک رهبری ، بلوغ سازمانی کارکنان ، جایگاه سازمان در منحنی چرخه عمر سازمانی و اجرای نظام مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان امام خمینی رابطه معنا داری وجود دارد.برای آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزار Spss از روش غیر پارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و نتایج آزمونها بیانگر آن است که بین عوامل مذکور با مدیریت کیفیت فراگیر ، رابطه ای معنا دار وجود دارد و دلایلی بر رد فرضیات موجود مشاهده نگردید.

چکیده 1 
فصل اول – کلیات تحقیق 2 
1-1-مقدمه 3 
1-2-بیان مسأله تحقیق 4 
1-3- اهداف تحقیق 6 
1-4-سوالات تحقیق 6 
1-4- 1-سوال اصلی تحقیق 6 
1-4-2-سوالات فرعی 6 
1-5- فرضیه های تحقیق 7 
1-5-1- فرضیه اصلی 7 
1-5-2-فرضیه های فرعی 7 
1-6- قلمرو تحقیق 7 
1-7- متغیرهای تحقیق 8 
1-7-1- متغیر مستقل (تأثیرگذار – پیش بینی کننده) 8 
1-7-2- متغیر وابسته (تأثیرپذیر – پیش بینی شده) 8 
1-8- روش تحقیق 8 
1-9- روش گردآوری داده ها 8 
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 8 
1-10-1 روش های توصیفی 9 
1-10-2 روش های استنباطی 9 
1-11 چهار چوب نظری تحقیق 9 
1-12 مدل مفهومی تحقیق: 11 
1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات 12 
فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق 13 
2-1- مباحث نظری مدیریت کیفیت جامع 14 
2-1-1- مقدمه 14 
2-1-2- تعاریف و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع 16 
2-1-3- پیشگامان نهضت مدیریت کیفیت جامع 18 
2-1-3-1- اصول چهارده گانه دمینگ 19 
2-1-3-2- روش کرازبی 21 
2-1-3-3- روش ژوران 22 
2-1-3-4- تاگوچی 23 
2-1-3-5- ایشی کاوا 24 
2-1-4- سیستم اجرایی مدیریت کیفیت جامع: 25 
2-1-4-1- خلاصه مراحل پنج گانه مسیر حرکت اجرایی مدیریت کیفیت جامع 27 
2-1-5- لزوم نیاز به داشتن سیستم مدیریت کیفیت 31 
2-1-6- اهداف مدیریت کیفیت جامع: 32 
2-1-7- نقش مدیریت کیفیت جامع 33 
2-1-8- سوالات اساسی در بهبود مستمر فرآیندها: 33 
2-1-9- چالش های سازمان های امروزی برای پایداری: 34 
2-1-10- امراض مرگ آور مدیریت 34 
2-1-11- ابزارهای مدیریت کیفیت جامع: 34 
2-1-12- عناصر اصلی توسعه مدیریت کیفیت جامع 35 
2-1-13- اجزای مدیریت کیفیت جامع: 35 
2-1-14- اصول استقرار مدیریت کیفیت جامع: 35 
2-1-15- آشنایی با مفاهیم کلیدی در فرهنگ T. Q. M 36 
2-1-15-1- مشتری در فرهنگ T. Q. M 36 
2-1-15-2- کنترل در فرهنگ T. Q.M 37 
2-1-15-3- کیفیت در فرهنگ T.Q.M 38 
2-1-15-4- مدیریت در فرهنگ T. Q. M 38 
2-1-15-5- جامعیت در فرهنگ T. Q. M 40 
2-1-16- انسان در فرهنگ T. Q. M 40 
2-1-16- رابطه مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات 41 
2-1-17- لازمه اندازه گیری عملکرد در سیستم های کیفیت 42 
2-1-18- ضرورت و اهمیت اندازه گیری عملکرد در سیستم های کیفیت 43 
2-1-19- چگونه می توان T. Q. M را اجرا کرد؟ (بررسی مراحل) 43 
2-1-20- دست اندازهای جاده مدیریت کیفیت جامع (موانع اجرا) 45 
2-1-21- علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع 46 
2-1-22- مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی 47 
2-1-23- اهمیت کیفیت خدمات در بخش دولتی 48 
2-1-24- تفاوت مدیریت کیفیت جامع در بخش های دولتی و خصوصی 49 
2-1-25- معضلات کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی 50 
2-1-26-نتایج به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی 52 
2-1-27-شاخص های عملکرد مدیریت کیفیت جامع 54 
2-2- رهبری و بلوغ سازمانی 54 
2-2-1- مقدمه 54 
2-2-2- تعریف رهبری 54 
2-2-3- تئوری های رهبری 55 
2-2-3-1- تئوری صفات یا خصوصیات فردی رهبری 55 
2-2-3-2- تئوری های رفتار رهبری 55 
2-2-3-3- تئوری های اقتضایی یا موقعیتی رهبری 56 
2-2-4- سبک رهبری 57 
2-2-5- بلوغ سازمانی 60 
2-3- آشنایی با بیمارستان امام خمینی 67 
2-3-1- مقدمه 67 
2-3-2- تاریخچه 67 
2-4- پژوهش های انجام شده 69 
فصل سوم روش تحقیق 73 
3-1مقدمه 74 
3-2روش تحقیق 74 
3-3متغیرهای تحقیق 76 
3-4مدل تحلیلی تحقیق : 77 
3-5 ابزار گردآوری داده ها 78 
3-6جامعه آماری تحقیق 79 
3-7ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری 79 
3-7-1 روایی 79 
3-7-2 پایایی 80 
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 80 
3-8-1 روش های توصیفی 80 
3-8-2 روش های استنباطی 80 
3-8-2-1 آزمون های توزیع داده ها ( نیکویی برازش ) 81 
3-8-2-2 تحلیل همبستگی 81 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82 
4-1مقدمه 83 
4-2تجزیه و تحلیل سوالات دموگرافیک پژوهش 83 
4-2-1 جنسیت 84 
4-2-2 میزان تحصیلات 85 
4-2-3پست سازمانی 86 
4-3 تجزیه و تحلیل داده ها 87 
4-3-1 آزمون نیکویی برازش ( سنجش نرمالیتی ) 87 
4-3-2 آزمون فرضیات پژوهش 88 
4-3-2-1فرضیه اول : 88 
4-3-2-2فرضیه دوم : 89 
4-3-2-3فرضیه سوم : 90 
4-4نتیجه گیری: 91 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 92 
5-1 مقدمه: 93 
5- 2نتیجه گیری و تحلیل فرضیات: 93 
5-2-1- نتایج فرضیه اول: 93 
5-2-2- نتایج فرضیه دوم 94 
5-2-3- نتایج فرضیه سوم 94 
5-3- محدودیتهای پژوهش: 94 
5-4- پیشنهادها: 95 
پیوست ها و ضمائم 97 
منابع و ماخذ 102 
چکیده لاتین 106 

 

 

نقش میانجی شاخص های فنی مدیریت کیفیت جامع(TQM) بر رابطه بین شاخص های اجتماعی و تعالی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان عمران شهرداری شیراز)

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی نقش میانجی شاخص‌های فنی مدیریت کیفیت جامع بر رابطه بین شاخص‌های اجتماعی و تعالی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان عمران شهرداری شیراز) می‌باشد این تحقیق، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، یک پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان سازمان عمران شهرداری شیراز به تعداد تقریبی320 نفر است و دوره زمانی مورد بررسی سال 1394 می‌باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی برابر 175 نفر تعیین گردیده است و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده می باشد ضرایب رگرسیونی استاندارد نشان می‌دهد که فاکتورها و شاخص‌های اجتماعی و فنی TQM تأثیر معنی‌دار و مثبت بر تعالی سازمانی داشته و همچنین فاکتورهای اجتماعی TQM بر فاکتورهای فنی TQM تأثیر مثبت و معناداری دارند نتایج معادله ساختاری نیز حاکی از آن است که فاکتورهای اجتماعی با استفاده از فاکتورهای فنی بر تعالی سازمانی تأثیر دارند واژگان کلیدی: شاخص های فنی مدیریت کیفیت جامع، شاخص های اجتماعی، تعالی سازمانی، سازمان عمران شهرداری شیراز

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1- هدف اصلی 7
1-4-2- اهداف فرعی 7
1-5- سوالات تحقیق 7
1-5-1- سوال اصلی تحقیق 7
1-5-2- سوالات فرعی 7
1-6- فرضیات تحقیق 8
1-6-1- فرضیه اصلی 8
1-6-2- فرضیات فرعی 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8
1-7-1- تعاریف مفهومی 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی 9
1-8- قلمرو تحقیق 9
1-8-1- قلمرو مکانی 9
1-8-2- قلمرو زمانی 9
1-8-3- قلمرو موضوعی 9
1-9- ساختار تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری تعالی سازمانی 11
2-2-1- تعریف تعالی سازمانی 11
2-2- 2- تاریخچه مدل های تعالی سازمانی 11
2-2-3- معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی 13
2-2-3-1- رهبری 14
2-2-3-2- استراتژی 15
2-2-3-3- کارکنان 15
2-2-3-4- شراکت ها و منابع 15
2-2-3-5- فرآیندها، محصولات و خدمات 16
2-2-3-6- نتایج مشتری 16
2-2-3-7- نتایج کارکنان 17
2-2-3-8- نتایج جامعه 17
2-2-3-9- نتایج کلیدی 18
2-2-4- خودارزیابی در مدل EFQM 18
2-2-4-1- فرآیند عمومی خودارزیابی 18
2-2-4-2- روش های خودارزیابی 19
2-2-5- مزایای خودارزیابی در مدل تعالی سازمانی 19
2-2-6- جایگاه EFQM در فرآیند مدیریت 20
2-2-6-1- مأموریت EFQM چیست؟ 22
2-1-7- اطلاعات و دانش و مدل تعالی سازمانی 24
2-2-8- سطوح سرآمدی در مدل تعالی سازمانی و فرآیند دریافت جایزه 26
2-2-8-1- سطح 1: متعهد به سرآمدی 26
2-2-8-2- سطح2: شناخته شده برای سرآمدی 27
2-2-8-3- سطوح 3و4و5: برگزیدگان اولیه، برگزیدگان جایزه مقدماتی و برنده جایزه نهایی 27
2-2-9- مدل تعالی سازمانی در ایران 28
2-2-10- جایزه ملی تعالی سازمانی 29
2-3- مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع 30
2-3-1- تعریف و مفاهیم مرتبط با مدیریت کیفیت 30
2-3-2- اصول مدیریت کیفیت 31
2-3-3- مدیریت کیفیت جامع (فراگیر) 32
2-3-4- تاریخچه مدیریت کیفیت 32
2-3-5- اهداف و مزایای اصلی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع 34
2-3-6- جنبه‌های مختلف کیفیت 35
2-3-7- عوامل و عناصر اساسی مدیریت کیفیت جامع 38
2-3-8- عناصر اصلی مدیریت کیفیت جامع مرتبط با منابع انسانی 40
2-3-9- عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت جامع 43
2-4- پیشینه تحقیق 44
2-4-1- تحقیقات داخلی 44
2-4-2- تحقیقات خارجی 48
2-5- مکان تحقیق 50
2-6- خلاصه ای از چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 63
2-7- خلاصه فصل 66
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 69
3-2- روش تحقیق 69
3-3- جامعه آماری 70
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 70
3-5- متغیر های پژوهش 70
3-6- روش گردآوری اطلاعات 71
3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 71
3-7-1- روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق 71
3-7-2- پایایی یا اعتماد ابزار اندازه گیری تحقیق 72
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
3-9- معرفی معادلات ساختاری 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 75
4-2- یافته های توصیفی 75
4-2-1- توصیف شاخصهای جمعیت شناختی 75
4-3-2- مدل تحقیق 80
4-3-3- آزمون فرضیه های پژوهش 81
4-4- خلاصه فصل چهارم 84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 86
5-2- نتیجه گیری و بررسی فرضیات 86
5-3- محدودیت های تحقیق 88
5-4- پیشنهادات 89
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 89
5-4-2- پیشنهادات برای مطالعات آتی 90
منابع و مأخذ91 
فهرست منابع فارسی 91
فهرست منابع انگلیسی 94
پیوست ها:
پرسشنامه 98
چکیده انگلیسی 101

 

بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع (TQM)با مزیت رقابتی در مراکز درمانی تهران؛ مورد مطالعه:(بیمارستانهای دولتی منطقه 1 تهران)

چکیده

امروزه رسیدن به برتری های رقابتی و حفظ آنها در درون محیط شغلی پویا و غیرمشخص برای شرکت های مدرن تبدیل به یک ضرورت شده است. سازمان ها جهت حفظ مزیت رقابتی باید با تغییرات بوجود آمده چه از منابع خارجی از قبیل رقبا، مشتریان، دولت و تغییر قوانین و چه از منابع داخلی از قبیل کاهش هزینه و بهبود کیفیت هماهنگ گردند. سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی به منظور پاسخگویی مطلوب به نیازهای فراوان و متنوع مشتریان و نیز موفقیت در کارشان مستمرا تلاش می نمایند تا با بهره مندی از نظام های مدیریت کیفیت از جمله مدیریت کیفیت جامع به اهداف خود نائل شوند. تمامی نظام های تدوین شده در امر کیفیت، تلاش خود را معطوف به کسب اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی گردانیده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با مزیت رقابتی در مراکز درمانی تهران است. این پژوهش از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه با مدیران بیمارستان ها استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، آزمون رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد که مدیریت کیفیت جامع با مزیت رقابتی رابطه معنادار دارد و بین گزارش داده های مدیران بیمارستان ها و پاسخگویی، بین نقش مدیریت برتر مدیران بیمارستان ها و کارایی، بین فرایند مدیریتی مدیران بیمارستان ها و نوآوری و بین نوع رابطه ی کارکنان با مدیران بیمارستان ها و کارایی رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶ سوالات تحقیق ۸
۱-۷ قلمرو تحقیق ۹
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی ۹
۱-۷-۲ قلمرو زمانی ۹
۱-۷-۳ قلمرو مکانی ۹
۱-۸ جنبه جدید بودن و نوآوری ۹
۱-۹ تعریف واژه ها واصطلاحات ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ مبانی نظری ۱۴
۲-۲-۱ کیفیت ۱۴
۲-۲-۲ انواع و ابعاد کیفیت ۱۴
۲-۲-۳ ده عامل تعیین کننده کیفیت خدمت ۱۵
۲-۲-۴ مدیریت کیفیت جامع ۱۶
۲-۲-۵ نیازمندی های اساسی TQM ۱۶
۲-۲-۶ نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع ۱۷
۲-۲-۷ چارچوب و ساختار عمومی مدیریت کیفیت جامع ۱۹
۲-۲-۸ اصول مدیریت کیفیت جامع ۲۰
۲-۲-۸-۱ مشتری مداری ۲۰
۲-۲-۸-۲ مشارکت و کار گروهی ۲۰
۲-۲-۸-۳ بهبود و یادگیری مداوم ۲۰
۲-۲-۹ هشت رکن مدیریتی در مدیریت کیفیت ۲۱
۲-۲-۹-۱ رکن تعهد ۲۱
۲-۲-۹-۲ رکن توجه ۲۱
۲-۲-۹-۳ رکن نتایج ۲۱
۲-۲-۹-۴ رکن تشکیلات ۲۱
۲-۲-۹-۵ رکن برنامه ریزی ۲۱
۲-۲-۹-۶ رکن جوابگویی ۲۱
۲-۲-۹-۷ رکن تشخیص ۲۲
۲-۲-۹-۸ رکن احیا ۲۲
۲-۲-۱۰ اصول چهارده گانه دمینگ ۲۲
۲-۲-۱۱ معیارهای پنج گانه مدیریت کیفیت جامع / ۵S ۲۳
۲-۲-۱۲ عوامل شکست TQM ۲۴
۲-۲-۱۳ منابع انسانی بعنوان رکن مدیریت کیفیت جامع ۲۵
۲-۲-۱۴ توانمند سازی و مدیریت کیفیت ۲۵
۲-۲-۱۵ مدیریت کیفیت جامع و روابط انسانی کامل ۲۶
۲-۲-۱۶ نقش مدیران در ایجاد فرهنگ کیفیت جامع ۲۶
۲-۲-۱۷ گامهای اجرایی در مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر منابع انسانی ۲۷
۲-۲-۱۸ کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی ۲۸
۲-۲-۱۹ اهداف TQM در بخش بهداشت و درمان ۲۹
۲-۲-۲۰ مزیت رقابتی ۲۹
۲-۲-۲۱ منابع ایجاد مزیت رقابتی ۳۰
۲-۲-۲۱-۱ کارایی سازمان ۳۰
۲-۲-۲۱-۲ نوآوری در سازمان ۳۰
۲-۲-۲۱-۳ پاسخگویی به مشتریان ۳۰
۲-۲-۲۱-۴ توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر ۳۰
۲-۲-۲۲ خاستگاه های مزیت رقابتی ۳۱
۲-۲-۲۲-۱ مزیت های رقابتی قلمرو منابع انسانی ۳۱
۲-۲-۲۲-۲ مزیت های رقابتی قلمروسازمانی ۳۱
۲-۲-۲۲-۳ مزیت های رقابتی قلمرو مجازی ۳۱
۲-۲-۲۳ مقایسه عوامل مدل های مزیت رقابتی ۳۲
۲-۲-۲۴ ارزیابی مزیت رقابتی سازمان ۳۳
۲-۲-۲۴-۱ استراتژی تمایز بر مبنای قیمت ۳۳
۲-۲-۲۴-۲ استراتژی تمایز بر مبنای تصویر ۳۳
۲-۲-۲۴-۳ استراتژی تمایز بر مبنای پشتیبانی ۳۳
۲-۲-۲۴-۴ استراتژی تمایز بر مبنای کیفیت ۳۳
۲-۲-۲۴-۵ استراتژی تمایز بر مبنای طراحی ۳۳
۲-۲-۲۴-۶ استراتژی غیر تمایز ۳۴
۲-۳ پژوهش های پیشین ۳۴
۲-۳-۱ پژوهش های پیشین خارجی ۳۴
۲-۳-۲ پژوهش های پیشین داخلی ۳۵
۲-۴ مدل مفهومی تحقیق ۳۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۳۹
۳-۲ روش تحقیق ۴۰
۳-۳ جامعه آماری ۴۰
۳-۴ قلمرو تحقیق ۴۰
۳-۴-۱ قلمرو موضوعی ۴۰
۳-۴-۲ قلمرو زمانی ۴۱
۳-۴-۳ قلمرو مکانی ۴۱
۳-۵ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۴۱
۳-۶ روش های جمع آوری اطلاعات ۴۱
۳-۶-۱ مطالعات کتابخانه ای ۴۱
۳-۶-۲ تحقیقات میدانی ۴۲
۳-۷ ابزار گردآوری اطلاعات ۴۲
۳-۷-۱ سنجش میزان هماهنگی و پایداری درونی و انتخاب پرسش های برگزیده ۴۳
۳-۷-۲ تعیین ضریب پایایی مقیاس ۴۳
۳-۷-۳ روایایی و پایایی پرسش نامه ۴۴
۳-۸ روش تجزیه تحلیل داده ها ۴۴
پایایی تحقیق: ۴۴
فصل ۴: پیاده‌سازی روش تحقیق و تحلیل نتایج
۴-۱. مقدمه: ۴۶
۴-۲- آمار توصیفی ۴۷
۴-۳- بخش دوم : آمار استنباطی ۵۷
۴-۳-۱- بررسی توزیع داده ها ۵۷
فصل ۵: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱. مقدمه ۶۷
۵-۲- نتیجه گیری ۶۷
۵-۲-۱ آمار توصیفی ۶۷
۵-۲-۲ بخش دوم : آمار استنباطی ۶۷
۵-۴- مقایسه یافته ها با پژوهش های پیشین ۶۹
۵-۵-بحث و نتیجه گیری ۷۰
۵-۶ پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۷۰
۵-۷- محدودیتهای تحقیق ۷۱
منابع ۷۲
پیوست ها ۷۷
پیوست الف ۷۸
پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز) ۸۱
سوالات عمومی ۸۱
پرسشنامه ب ۸۲
اگر پرسشنامه از دیدگاه کارمندان تکمیل شود: ۸۲
اگر پرسشنامه از دیدگاه مشتریان تکمیل شود: ۸۳
پرسشنامه ج ۸۴
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM) ۸۵

 

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) و سیستم سازمانی (ERP) بر عملکرد بازار شرکتهای صنعتی در شهرکهای صنعتی بندر انزلی و رشت

چکیده

صنایع مختلف در دنیای رقابتی امروز به این نتیجه رسیده اند که به علت بقا در جهان رقابتی امروز، بهبود مستمر در عملکرد سازمانی امری ضروری است. تمامی سازمانها در تلاش هستند تا از مدیریت کیفیت جامع استفاده کنند و مزیت رقابتی ایجاد کنند. سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا اجرای سیستم برنامه ریزی سازمانی (ERP) نیازمند اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) است. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و سیستم برنامه ریزی سازمانی بر عملکرد بازار شرکتهای صنعتی است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای صنعتی در شهرک های صنعتی رشت و بندرانزلی می باشد. در هر شرکت از 2 مدیر میانی و 1 مدیر ارشد خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. 42 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تحلیل داده ها همبستگی پیرسون می باشد. در نهایت اینگونه بیان شد که مدیریت کیفیت جامع پیش زمینه ی اجرای سیستم برنامه ریزی سازمانی است و TQM تنها با رضایتمندی مشتری رابطه معنی داری دارد و هیچ رابطه ی معنی داری با مدیریت عملیات در سازمان دارد و از طریق رضایتمندی مشتری بر عملکرد بازار سازمانها موثر است.

فهرست صفحات 
چکیده فارسی ک 
چکیده انگلیسی ل 
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1)مقدمه 2 
1-2)بیان مسئله 2 
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق 5 
1-4) اهداف تحقیق 5 
1-5) پرسشهای تحقیق 6 
1-6)فرضیه های تحقیق 6 
1-7)قلمرو تحقیق 7 
1- 8)روش تحقیق 7 
1-9)محدودیتهای تحقیق 7 
1-10)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8 
1-10-1) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق 8 
1-10-2) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 8 
1-11) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9 
1-12) نتیجه گیری 9 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 10 
2-1)مقدمه 11 
2-2)عملکرد سازمانی 12 
2-3) تاریخچه اندازه گیری عملکرد 13 
2-4) اندازه گیری عملکرد و ملاحظات مربوط به آن 14 
2-5) مراحل اندازه گیری عملکرد 15 
2-6) ویژگی های اندازه گیری عملکرد 18 
2-7) دلایل اندازه گیری عملکرد توسط سازمانها 19 
2-8) مشکلات و معایب اندازه گیری عملکرد 20 
2-9) عوامل موفقیت در اندازه گیری عملکرد 21 
2-10) مقیاسهای اندازه گیری عملکرد 22 
2-11) مدیریت کیفیت جامع 25 
2-12) اجرای مدیریت کیفیت جامع 28 
2-13) مقیاسها و حوزه های فعالیت مدیریت کیفیت جامع 29 
2-14) برنامه ریزی منابع سازمان 32 
2-15) اجرا و بکارگیری ERP 33 
2-16) مزایای ERP 34 
2-17) رابطه مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی سازمانی 36 
2-18) ERP و مدیریت عملیات 37 
2-19) ERP و رضایتمندی مشتری 38 
2-20) تحقیقات مرتبط 39 
2-20-1) تحقیقات مرتبط داخلی 39 
2-20-2) تحقیقات مرتبط خارجی 41 
2-21) مدل مفهومی تحقیق 43 
فصل سوم: روش تحقیق 44 
3-1)مقدمه 45 
3-2)روش تحقیق 45 
3-3) جامعه آماری 45 
3-4) روش نمونه گیری 46 
3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات 47 
3-5-1) روش کتابخانه ای 47 
3-5-2) روش میدانی 47 
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 50 
3-6-1) روایی 50 
3-6-2) پایایی (قابلیت اعتماد) 50 
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52 
3-8) نتیجه گیری 52 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 53 
4-1) مقدمه 53 
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق 55 
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 59 
4-4) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 75 
4-5) آزمون فرضیه های تحقیق 76 
4-6) نتایج آزمون فریدمن 83 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 84 
5-1) مقدمه 85 
5-2) تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 85 
5-2-1) آمار توصیفی 85 
5-2-2) آمار استنباطی 85 
5-3) پیشنهادهای کاربردی 88 
5-4) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 89 
منابع و پیوست 91 
منابع 92 
پیوست 1 : پرسشنامه 97 
پیوست 2: میزان آلفای متغیرها 100 

 

بررسی نقش واسط مدیریت کیفیت جامع (TQM) در تأثیر مدیریت دانش (KM) بر عملکرد سازمان‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان)

چکیده

در این تحقیق نقش واسط مدیریت کیفیت جامع در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده، از تحقیقات پیشین استخراج گردید. روایی و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS15 بررسی شد. برای آزمون روایی از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحقق اهداف تحقیق چهار فرضیه تدوین شد. این فرضیات به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار WarpPLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت و یک فرضیه نیز تأیید نشد. نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان وجود ندارد. با اینحال رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و همچنین رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی مستقیم و مثبت ارزیابی شدند. در نهایت مشخص گردید که مدیریت کیفیت جامع، به خوبی نقش واسط در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ایفا می‌نماید.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
چکیده ‌ه 
فصل اول: کلیات تحقیق 7 
1-1- مسئله اصلی تحقیق 8 
1-2- تشریح و بیان مسئله 8 
1-3- ضرورت انجام تحقیق 10 
1-4- فرضیه‌های تحقیق 11 
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق 11 
1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق 11 
1-7- قلمرو تحقیق 12 
1-8- تعریف عملیاتی واژه های تحقیق 12 
فصل دوم: ادبیات موضوع 13 
2-1- مبانی نظری 14 
2-1-1- مدیریت دانش 14 
2-1-1-1- تعریف داده، اطلاعات و دانش 14 
2-1-1-2- تعریف مدیریت دانش 15 
2-1-1-3- فرایند مدیریت دانش 16 
2-1-1-4- ابعاد مدیریت دانش در تحقیق حاضر 20 
2-1-2- مدیریت کیفیت جامع 21 
2-1-2-1- تعریف مدیریت کیفیت جامع 21 
2-1-2-2- اجزای اصلی مدیریت کیفیت جامع 22 
2-1-3- عملکرد سازمانی 30 
2-1-3-1- رویکرد‌های سنجش عملکرد 31 
2-2- سابقه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته 31 
2-2-1- تحقیقات مربوط به رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی 32 
2-2-2- تحقیقات مربوط به رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع 34 
2-2-3- تحقیقات مربوط به رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی 36 
2-2-4- تحقیقات مرتبط با نقش واسط TQM در تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی 39 
2-3- جمع‌بندی و ارائه‌ی مدل مفهومی 40 
فصل سوم: روش تحقیق 47 
3-1- نوع و روش تحقیق 48 
3-2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری 50 
3-3- مراحل انجام تحقیق 50 
3-4- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 51 
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه 53 
3-5-1- روایی 53 
3-5-2- پایایی 54 
3-6- روش تجزیه و تحلیل‌ 54 
3-6-1- مدل‌یابی معادلات ساختاری 55 
فصل چهارم: یافته ها 57 
4-1- نتایج بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق 58 
4-1-1- متغیرهای تحقیق 58 
4-1-2- نتایج بررسی روایی 60 
4-1-2-1- روایی متغیرهای مربوط به کسب دانش 60 
4-1-2-2- روایی متغیرهای مربوط به ذخیره دانش 61 
4-1-2-3- روایی متغیرهای مربوط به کاربرد دانش 61 
4-1-2-4- روایی متغیرهای مربوط به انتقال دانش 62 
4-1-2-5- روایی متغیرهای مربوط به حمایت مدیریت 62 
4-1-2-6- روایی متغیرهای مربوط به مشارکت کارکنان 63 
4-1-2-7- روایی متغیرهای مربوط به بهبود مستمر 64 
4-1-2-8- روایی متغیرهای مربوط به تمرکز بر مشتری 64 
4-1-2-9- روایی متغیرهای مربوط به عملکرد سازمانی 65 
4-1-3- نتایج بررسی پایایی 65 
4-2- آمار توصیفی 66 
4-2-1- جنسیت پاسخ‌دهندگان 66 
4-2-2- توزیع سنی پاسخ‌دهندگان 66 
4-2-3- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 67 
4-2-4- زمینه تخصصی مدیرعامل (شرکت) 68 
4-3- یافته های تحقیق 69 
4-3-1- مدل معادلات ساختاری حاصل از نرم‌افزار 69 
4-3-2- تحلیل و تفسیر مدل معادلات ساختاری 69 
4-3-2-1- تحلیل مدل اندازه‌گیری 70 
4-3-2-2- تحلیل مدل ساختاری 73 
4-3-3- بررسی فرضیههای تحقیق 75 
4-3-3-1- فرضیه1: مدیریت دانش اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد سازمانی دارد. 75 
4-3-3-2- فرضیه2: مدیریت دانش اثر مستقیم و مثبت بر مدیریت کیفیت جامع دارد. 75 
4-3-3-3- فرضیه3: مدیریت کیفیت جامع تأثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد سازمانی دارد. 75 
4-3-3-4- فرضیه4: مدیریت دانش، از طریق مدیریت کیفیت جامع، تأثیر غیرمستقیم و مثبت برعملکرد سازمانی دارد. 76 
4-3-4- شاخص های نیکویی برازش 76 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 78 
5-1- مرور کلی 79 
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 79 
5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی 80 
5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق 80 
5-2-2-1- فرضیه اول: تأثیر مستقیم و مثبت متغیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی 80 
5-2-2-2- فرضیه دوم: تأثیر مستقیم و مثبت مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت جامع 81 
5-2-2-3- فرضیه سوم: تأثیر مستقیم و مثبت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی 82 
5-2-2-4- فرضیه چهارم: تأثیر غیر مستقیم متغیر مدیریت دانش برعملکرد سازمانی از طریق مدیریت کیفیت جامع 82 
5-3- پیشنهادات 82 
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 82 
5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 83 
5-4- محدودیت‌ها 84 
فهرست منابع و مآخذ 85 
پیوست‌ها 93 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی کیفیت جامع TQM”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.