حراج!

بسته تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک

تومان49,000 تومان39,000

این بسته شامل 14 پایان نامه در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی منابع انسانی

چکیده

تغییرات فناوری در دهه های اخیر بر روی جنبه های مختلف مدیریت اثر فراگیری داشته است و حوزه مدیریت منابع انسانی نیز از این لحاظ مستثنی نبوده است. مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرح می دهد که چطور ابزارهای جدید مثل اینترنت و سایر ابزارهای نوین الکترونیکی بر روی اقدامات منابع انسانی به مانند کارمندیابی،آموزش و جبران خدمات موثر بوده است. در این تحقیق سعی گردید تا با تعریف مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان، کارکردهای حاصل از اجرای سیستم الکترونیک در سازمان مورد شناسایی قرار گیرد. با توجه به اجرای تحلیل عاملی که انجام شد سه کارکرد اصلی حوزه مدیریت منابع انسانی با اجرای موثر الکترونیک کردن فرایندهای منابع انسانی در سازمان مورد نظر ایجاد شده است:1.بهبود اطلاعات منابع انسانی و ارائه خدمات استراتژیک؛2. بهبود عملکرد فردی کارکنان ؛ 3.اثربخشی هزینه-زمان . بررسی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که میان استفاده از سیستم های الکترونیک در فرایندهای منابع انسانی با بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در این حوزه، رضایت کارکنان و افزایش اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.مدیریت منابع انسانی الکترونیک امروزه در سازمانهای پیشروی جهانی به کار گرفته شده است و نتیجه اجرای آن در اثربخشی مدیریت منابع انسانی همچون کاهش هزینه – زمان ، برطرف کردن موارد زائد اداری،بهبود سطح خدمات منابع انسانی و ایجاد فضایی مثبت برای واحد منابع انسانی تجلی گردیده است تا به منابع انسانی سازمان کمک کند که بعنوان یک شریک استراتژیک سازمانی تلقی شود.

فصل اول
كليات تحقيق 1
1-1) مسائل اصلی تحقیق 3
1-2) تشریح و بیان موضوع 4
1-2-1) تعریف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 4
1-2-1-1) حوزه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک: 5
1-2-1-2) اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 6
1-2-2 )اثربخشی مدیریت منابع انسانی 6
1-3)ضرورت تحقیق 7
1-4 ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته : 9
1-6) اهداف اساسی از انجام تحقیق 13
1-7) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق : 14
1-8) روش انجام پژوهش 14
1-8-1) روش تحقیق: 14
1-8-2 ) روشهای گردآوری اطلاعات: 14
1-8-3)قلمرو تحقیق : 15
1-8-4) جامعه آماری : (N) 15
1-8-5 )نمونه آماری : (N) 15
1-8-6 ) روش یا روشهای نمونه گیری : 15
1-8-7 ) روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها : 15
1-9)تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 16
فصل دوم
ادبيات تحقيق 18
2-1)مقدمه 19
2-2)سیر تحول در مدیریت منابع انسانی 21
2-2-1)تغییر شکل مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال 21
2-2-2) تعریف منابع انسانی الکترونیک((E-HR: 28
2-2-3) حرکت از HR به E-HR 28
2-2-3-1) کاهش اساسی در هزینه و زمان برای فعالیت های منابع انسانی: 28
2-2-3-2)انتقال فعالیت های اداری از واحد منابع انسانی به خود کارکنان : 28
2-2-3-3)افزایش اطلاعات در دسترس مرتبط با کارکنان و نیاز به فناوری اطلاعات: 29
2-2-3-4)هماهنگی با سایر زیرسیستم های سازمانی : 29
2-2-3-5)افزایش تاکید بر ایفای نقش منابع انسانی به عنوان یک شریک استراتژیک: 29
2-3) مدیریت منابع انسانی الکترونیک و واژه های مشابه 29
2-4) مدیریت منابع انسانی الکترونیک جزئی از هم افزایی الکترونیک 31
2-5) تعریف مدیریت منابع انسانی الکترونیک(E-HRM) 33
2-6)اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 35
2-6-1) بهبود کارایی و برطرف کردن موارد زائد در فرایند های اداری 35
2-6-2) بهبود خدمات دهی به مشتریان 35
2-6-3) یکپارچه کردن فعالیت های منابع انسانی تحت یک سیستم مدیریت منابع انسانی 36
2-6-4) بهبود نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی: 36
2-6-5) حضور در بازارهای جهانی: 36
2-7) حوزه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک 36
2-7-1) جذب و انتخاب الکترونیک کارجویان 37
2-7-1-1) تاثیرات نظام آنلاین بر بهبود فرایندهای جذب 38
2-7-2) برنامه ريزي منابع انساني 40
2-7-3) مدیریت عملکرد منابع انساني: 40
2-7-4) ارتباطات الکترونیک: 41
2-7-5 ) پاداش دهي منابع انساني ( مدیریت عملكرد، جبران خدمت و مزايا) 41
2-7-6) توسعه منابع انسانی (آموزش و توسعه، مديريت كارراهه شغلي) 43
2-7-7) استراتژی های کارکنان آنلاین 44
2-8)انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک 46
2-8-1)مدیریت منابع انسانی الکترونیک عملیاتی 46
2-8-2)مديريت منابع انساني الکترونیک تعاملي(ارتباطي) 4