حراج!

بسته تحقیقاتی محیط کالبدی فضاهای شهری

تومان58,000

این بسته شامل 10 پایان نامه در زمینه محیط کالبدی فضاهای شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

کاربست اصول و مفاهیم توسعه هوشمند به منظور ارتقاء کیفیت‌های کارکردی – کالبدی محیط شهری (نمونه موردی: شهر مرودشت)

چکیده

شهرها عمده‌ترین پهنه های سکونت انسان به شمار می روند و به عنوان محل حضور درصد فزاینده‌ای از مردم جهان اهمیت ویژه‌ای دارند برخورداری از چنین نقش و جایگاهی شهر را مبدل به عرصه آزمون نظریه‌ها، برنامه‌ها و ایده‌های مختلفی برای دستیابی به اشکال مطلوب‌تر توسعه نموده استهدف از این پژوهش نیز معرفی راهکارهایی در راستای دستیابی به توسعه هوشمند است تا از طریق بتوان بستری مناسب جهت ارتقای کارکردی و کالبدی محیط شهری فراهم کرد با توجه به گستردگی و پیچیدگی اصول توسعه هوشمند، کد فرم مبنا به عنوان مناسب‌ترین ابزار برای هوشمندکردن توسعه در این تحقیق انتخاب شده است کدفرم مبنا براساس استعداد توسعه، شهر را به شش بخش و براساس هویت شهرنشینی، به شش زون تقسیم می‌کنندپژوهش حاضر به روش تحلیلی- تطبیقی انجام شده، که ابتدا برای پهنه بندی منطقه‌ای و زون برشی شهر(Transect Map) مورد پژوهش، تعیین معیارها، تعریف سطوح وتدقیق اوزان هر معیار با استفاده ازروش سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفته و سپس فرآیند تحلیلی بر نتایج حاصل از مکانی شده معیارها به وسیله تحلیل فضایی نرم افزارArc Gis مشخص شده استدرنهایت با معرفی مناطق توسعه و زون‌های برشی(Transect Map) شهر مرودشت، راهبردهایی در زمینه کاربری، شبکه معبر، تراکم،فضای عمومی ارائه می‌گردد

عنوان صفحه

فصل اول
1- مقدمه 2
1-1- کلیات تحقیق 2
1-2- طرح موضوع 2
1-3- طرح مسئله و ضرورت تحقیق 3
1-4- پیشینه تحقیق 4
1-5- هدف تحقیق 6
1-6- سئوالات تحقیق 6
1-7-روش تحقیق 6
1-8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 7
1-9- انتخاب عرصه پژوهش 8
فصل دو م
2- مبانی نظری 10
2-1-مقدمه 10
2-2-توسعه:مفاهیم و تعاریف 10
2-2-1-رشد وتوسعه شهری 10
2-2-2- توسعه پایدار شهر 11
2-3- عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر 13
2-3-1– عوامل طبیعی 13
3-2-2- عوامل اقتصادی 14
3-2-3- عوامل فرهنگی و اجتماعی 14
2-4- انواع توسعه شهری 15
2-4-1-تعاریف: توسعه شهری پراکنده 15
2-4-1-1-ابعاد پراکندگی 15
2-4-2- توسعه شهری متراکم 18
2-5- توسعه شهری هوشمند 19
2-5-1-پیشینه و تاریخچه پیدایش رشد هوشمند 19
2-5-2-تعریف رشد وتوسعه هوشمند 20
2-5-3-عناصر اصلی سیاست¬های رشد هوشمند 24
2-5-4-اصول رشد هوشمند 26
2-5-5-اصول و راهبردهای توسعه هوشمند مدار 29
2-5-5-اصول و راهبردهای توسعه هوشمند مداردر سطح منطقه ای 29
2-5-6-اصول و راهبردهای برای مکانیابی و طراحی واحد همسایگی 31
2-5-7-تجربیات 34
2-5-7-1-بررسی ایالت مریلند در ایالت متحده 34
2-5-7-2-شهر پورتر،ایندیانا (مطالعه موردی توسعه¬ی هوشمند جامعه ساحلی) 35
2-5-7-2-1-اجزای رشد هوشمند 37
2-5-8- تفاوت راهبردهای توسعه هوشمند وتوسعه پراکنده 39
2-5-9-توسعه درون¬زا وتوسعه هوشمند 42
2-5-10-ابزارهای رشد هوشمند 44
2-5-11-ساختارکد هوشمند 45
2-5-11-1-بندی بخشی 46
2-5-11-2- اهمیت¬پهنه بندی بخشی 48
2-5-11-3-کدفرم مبنا 49
2-5-11-4-ایجاد کدهای فرم مبنا 52
2-5-12- نتیجه گیری 53
فصل سوم
3-شناخت عرصه پژوهش 55
3-1-مقدمه 55
3-2- شناخت وضعیت موجود 55
3-2-1-تعیین و تدقیق محدوده مورد برنامه ریزی 55
3-2-2-بررسی عوامل طبیعی 56
3-2-2-1-بررسی مسایل زمین شناسی 56
3-2-2-2-خاک شناسی 57
3-2-2-3-قابلیت اراضی 57
3-2-2-4-بررسی منابع آبی 58
3-2-2-4-1-آبهای سطحی 58
3-2-2-4-2-بررسی آبهای زیرزمینی 58
3-2-3-بررسی مسایل اجتماعی 58
3-2-4- روند رشد وگسترش کالبدی شهر مرودشت 61
3-2-5- روند رشد جمعیت و گسترش شهری 63
3-2-6-تحلیل محدودیت¬های توسعه کالبدی شهرمرودشت 65
فصل چهارم
4- ساختاروروش مدل تحلیل پژوهش 70
4-1- مقدمه 70
4-2-گردآوری داده¬ها و اطلاعات 70
4-3-تحلیل فضایی (پهنه¬بندی مبتنی بر فرم) 71
4-3-1-گام اول: شناسایی مناطق توسعه 73
4-3-2-گام دوم :تقسیمات در مقیاس اجتماع 75
4-3-3-گام سوم:نوع زون برشی(Transect Map) 76
4-4- مرحله دوم :استانداردهای طراحی (هر زون) 78
فصل پنجم
5- شناخت تحلیلی عرصه پژوهش 81
5-1- مقدمه 81
5-2-ساختار مدل پهنه بندی منطقه¬ای براساس کد فرم مبنا 82
5-2-1-بررسی معیارها 82
5-2-1-1- معیار نوع کاربری زمین 82
5-2-1-2-معیار نوع عملکرد معابر 86
الف)معابر با عملکرد تجاری خدماتی 87
ب)معابر با عملکرد تجاری منطقه ای 87
ج)معابر با عملکرد جابه جایی 87
د)معابر با عملکرد مسکونی درجه یک و دو 87
5-2-1-3- معیار دانه بندی 90
5-1-1-4- معیار تعداد طبقات 92
5-1-1-5- معیار تراکم ساختمانی 94
5-1-1-6- معیارهمجواری به مراکز فعالیتی 97
5-2-فرآیند سلسله مراتبی 100
5-2-1-تبیین ضریب اهمیت معیارها 100
5-3-ساختار مدل پهنه بندی بخشی به زونهای عرضی(T-Zones) 109
5-3-1- طول بلوکها 109
5-3-2- فاصله تا تقاطع¬های اصلی شهر 109
5-3-3- تراکم ساختمانی 110
5-3-1-تبیین ضریب اهمیت معیارها 110
5-3-استانداردها و راهبردهای طراحی به تفکیک زون¬های عرضی 119
5-3-1- شبکه معابر 119
5-3-2- کاربری زمین 120
5-3-3- تعداد طبقات و تراکم ساختمانی 124
5-3-4- فضاهای سبز شهری 124
5-4- نتیجه گیری 127
فصل ششم
6- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 129
6-1-مقدمه 129
6-2-پاسخ به سئوالات و اهداف تحقیق 129
6-3- مشکلات تحقیق 131
7-2- نتیجه گیری 131
فهرست منابع 133


تحلیل فضایی رابطه فرم و محیط کالبدی فضاهای شهری با الگوهای رفتاری (پارک‌های منتخب شهر تهران)

چکیده

اساس این پایان نامه بر مطالعه آسیب شناسی شهری در بعد رفتاری و اجتماعی آن بنا نهاد شده است. بحث آسیب شناسی شهری از ابعاد مختلف مورد توجه شهرسازان، مدیریت شهری و از جمله جغرافیدانان شهری قرار دارد. شهرنشینی شتابانی که امروزه در ایران رخ می دهد، شهرها را از بعد فضایی ـ کالبدی و جمعیتی بشدت دچار تحول کرده است. اما آیا فرهنگ و رفتارهای اجتماعی شهروندان هم، به همان نسبت متحول شده است. این سئوالی است که این پایان نامه در نمونه رفتار شهروندان در پارک های منتخب شهریدر تهران آنرا مورد مطالعه قرار داده است. بنظر می رسد نظم فضایی مورد نظر در شهرها مولود دو مقوله مهم و در عین حال مکمل یکدیگر هستند. مقوله ابزار و هندسه فضایی آنها در سطح شهر و دیگر مقوله رفتار و فرهنگ شهروندان در استفاده از این ابزارها. این پایان نامه تاثیرات متقابل این دو عامل را در پارک های تهران بررسی کرده و به یافته هایی رسیده که جنبه های کاربردی آن می تواند در مدیریت شهری و مدیریت و طراحی پارک ها مورد استفاده قرار گیرد. اما آنچه مسلم است ارتباط موضوع با سایر علوم خصوصا جامعه‌شناسی، معماری و روانشناسی است و حتی تلفیقی از این علوم همانند روانشناسی اجتماعی است. با این وجود در این تحقیق سعی شده است با استفاده از دستاوردهای این علوم، با رویکردی جغرافیایی، مسئله را مورد بررسی قرار دهد و با تحلیل مکانی ـ فضایی سعی در تبیین پدیده‌ها نماید. هر چند برای تدقیق موضوع، فضا را به اجزای فیزیکی تقسیم می‌نماید. اما به گونه‌ای سعی دارد که اهمیت و یکپارچگی فضا را تحلیل و بررسی نماید. در این تحقیق در فصل اول به طرح تحقیق پرداخته می‌شود و در آن طرح مسئله، اهمیت موضوع، اهداف و … ارایه می‌شود در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق خصوصا در حوزه جغرافیای رفتاری پرداخته می‌شود و در فصل سوم به دلیل ماهیت و التزام به روش‌مند بودن تحقیق، روش تحقیق ارایه می‌شود. در ادامه در فصل چهارم یافته‌های تحقیق و در نهایت در فصل پنجم آزمون فرضیه‌ها ارایه می‌گردد.

عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقـــیق 8
1-1- مقدمه 9
1-2-طرح مسئله 11
1-3-اهداف 12
1-4- اهمیت و ضرورت موضوع 12
1-5-فرضیه ها 13
1-6- پیشینه مطالعاتی موضوع 14
1-7- محدودیت و مشکلات تحقیق 19

فصل دوم : مبانی نظری 21
2-1- مفهوم مکان و فضا 21
2-2- رفتار شهری 26
2-3- معیارهای درک ظاهر یا جلوه بیرونی شهر 29
2-4-رفتار و انواع رفتارها 32
2-4-1-تعریف رفتار 32
2-5-انواع روشهای سنجش رفتار 37
2-6-پارک یک «قرارگاه رفتاری» 49
2-7-بررسیهای ادراک محیطی و رفتار در قلمرو مطالعات جغرافیای رفتاری و جغرافیای انسانی معاصر 51

فصل سوم : روش تحقیـــق 76
3-1- روش تحقیق 76
3-2- تعیین جامعه آماری 77
3-3- تعیین روش نمونه گیری 90
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 91
3-5- سنجش اعتبار و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 91

فصل چهارم : یافته هـــــای تحقیق 94
4-1- عناصر کالبدی در پارک 94
4-2-مشاهدات بر اساس جنس 97
4-3-مشاهدات بر اساس نوع حضور در پارک 101
4-4-مشاهدات بر اساس نوع فعالیت 104

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها 111
5-1-تحلیل فرضیه های تحقیق 111
5-2-نتایج علمی و کاربردی 129
5-3- پیشنهادات 134
منابع و ماخذ 136


 

مطالعه تطبیقی کیفیت کالبدی محیط شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی مناطق 1 و2 شهر کرمان)

چکیده

امروزه کیفیت کالبدی فضاهای شهری به یکی از مهمترین معیارهای توسعه پایدار و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است. فضای کالبدی شهر به عنوان بستر و فرم فیزیکی جامعه از محتوا یا جریان‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر تاثیر می‌پذیرد و با سازماندهی فضای فیزیکی بر آن تاثیر می‌گذارد. از این‌ رو هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت کالبدی محیط شهری با رویکرد توسعه پایدار در مناطق 1 و2 شهر کرمان می‌باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، برداشت‌های میدانی، گردآوری شده است. معیارهای کیفیت کالبدی مطرح شدند و وضعیت شاخص‌های تعریف شده محدوده مورد مطالعه با نرم افزار GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت رتبه بندی محلات مورد مطالعه دو منطقه از مدل‌ AHP بهره برده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص کیفیت مسکن بیشترین اهمیت را در کیفیت کالبدی محیط شهری دارد، همچنین محلات مورد مطالعه منطقه دو ( الغدیر2 با 482/0 و سرجنگلداری با 312/0 امتیاز) در رتبه‌های اول و دوم و محلات موردمطالعه منطقه یک ( ناصریه با 097/0 وقلعه محمود با 075/0 امتیاز) در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند. در نهایت کیفیت کالبدی محیط منطقه دو شهر کرمان با توجه به نتایج به دست آمده در راستای توسعه پایدار می‌باشد. واژگان کلیدی: مطالعه تطبیقی، کیفیت کالبدی، توسعه پایدار، مدل AHP .

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1- 2- بیان مسأله 2
1-3- ضرورت انجام تحقیق 3
1-4- هدف‌های تحقیق 3
1- 5- سوال‌های تحقیق 4
1-6- فرضیه‌های تحقیق 4
1-7-استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق 4
1-8- کلید واژگان طرح تحقیق و معادل لاتین آن 4
1- 9- روش اجرای تحقیق. 5
1-9-1- نوع تحقیق بر اساس طرح تحقیق و اهداف تحقیق 5
1-9-2- شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها. 5
1-9-3- ابزارهای تحقیق( ابزارهای آزمایشگاهی یا نرم افزاری) 5
1-9-4- تعریف جامعه آماری روش برآورد حجم نمونه و روش‌های نمونه‌گیری 5
1-9-5- شرح روش‌های تجزیه تحلیل داده ها کیفی یا کمی (توصیفی و استنباطی ). 6
فصل دوم: پیشینه‌ تحقیق
1-2- مقدمه 8
2-2- تعاریف و مفاهیم 8
2-2-1- شهر 8
2-2-2- فضای شهری 8
2-2-3- کالبد شهری 9
2-2-4- فضای کالبدی شهر 9
2-2-5- کیفیت کالبدی شهر 10
2-2-6- بررسی مفهوم کیفیت محیط 10
2-2- 7- توسعه‌پایدار شهری 11
2-2-8- نظریه توسعه پایدار 12
2-2-9- بافت قدیمی شهر 13
2-2-9-1- ویژگی‌های بافت قدیم شهری 13
2-2-10- بافت جدید شهری 14
2-2-11- محله 14
2-3- نظریات و دیدگاه‌های مرتبط با پژوهش 15
2-3-1- بر خی از رویکردهای مطرح در سنجش کیفیت کالبدی محیط شهری 15
2-3-1-1- جین جاکوبز 15
2-3-1-2- کوین لینچ 15
2-3-1-3- یان بنتلی 17
2-3-1-4- ماتیو کارمونا 18
2-3-1-5- دوید کانتر و جان پانتر 18
2-3-1-6- مدل مکان پایدار 19
2-4- پیشینه پژوهش 21
2-4-1- مطالعات داخلی 21
2-4-2- مطالعات خارجی 22
2-5- مولفه و معیارهای موثر بر کیفیت کالبدی محیط شهری پایدار 23
2-5- معرفی شاخص های مورد مطالعه پژوهش 24
2-5-1- مسکن وکیفیت مسکونی 24
2-5-2- شبکه معابر وحمل ونقل شهری 25
2-5-2-1- سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت 25
2-5-2-3- طبقه بندی راه های شهری 26
2-5-2-4- ضوابط عرض انواع معابر شهری 27
2-5-3- دسترسی مناسب به فضاهای عمومی 28
2-5-3-1- دسترسی 28
2-5-3-2- فضاهای عمومی 29
2-8-3-3- اهمیت فضاهای عمومی شهری 30
2-5-4- سیمای کالبدی شهر 31
2-5-4-1-عناصر تصویر ذهنی 32
2-6- جمع‌بندی فصل دوم 33
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 36
3-2- ویژگی‌های جغرافیایی استان، شهرستان و شهر کرمان 36
3-3- ویژگی‌های جغرافیای انسانی شهر کرمان 38
3-3-1-کرمان و ساخت شهر در ادوار تاریخ 38
3-3-2- تاریخچه شکل‌گیری شهر کرمان 39
3-3-3- جمعیت شهر کرمان 40
3-4- ویژگی‌های اقتصادی شهر کرمان 41
3-5- ویژگی‌های کالبدی شهر کرمان 42
3-5-1- شکل و جهات گسترش شهر کرمان 42
3-5-2- وضعیت ترافیک شهر کرمان 43
3-5-3- خطوط شبکه بندی شهر کرمان 44
3-1-3-5- کاربری زمین و نقش آن در حمل و نقل شهر کرمان 44
3-5-6- وضعیت حمل و نقل در مناطق چهار گانه شهرکرمان 46
3-6- ویژگی محلات مورد مطالعه 47
-6-1- ویژگی محلات مورد مطالعه منطقه یک شهر کرمان 47
3-6-1-1- محله ناصریه 47
3-6-1-2- محله قلعه محمود 50
3-6-2- ویژگی محلات مورد مطالعه منطقه دو شهر کرمان 52
3-6-2-1- محله سرجنگلداری 53
3-6-2-2- محله الغدیر2 55
3-7- روش تحقیق 58
3-7-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP 59
3-7-1-2- ویژگی‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 59
3-7-1-3- مرحله‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP 60
3-7-2- شناخت و تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی 62
3-7-2-1- مولفه‌های بنیادی GIS 63
3-3- جمع‌بندی فصل سوم 63
فصل چهارم: بحث اصلی (یافته‌های تحقیق / تجزیه و تحلیل داده‌ها)
4-1- مقدمه 66
4-2- بررسی معیارهای کیفیت کالبدی 66
4-2- 1- بررسی معیار کیفیت مسکن 66
4-2-1- بررسی کیفیت مسکن محله ناصریه 66
4-2-1-1- کاربری مسکن محله ناصریه 66
4-2-1-2- نوع مصالح مسکن محله ناصریه 67
4-2-1-3- کیفیت ابنیه مسکن محله ناصریه 68
4-2-1-4- قدمت ابنیه مسکن محله ناصریه 69
4-2-1-5- تعداد طبقات مسکن محله ناصریه 71
4-2-1-5- مساحت کاربری مسکن محله ناصریه 72
4-2-1-5-1- مساحت کاربری مسکن محله ناصریه با توجه به تعداد طبقات کاربری مسکن 73
4-4-1-6-سازگاری کاربری مسکن 74
4-2-1-6- 1- سازگاری کاربری مسکن محله ناصریه 74
4-2-2- بررسی کیفیت مسکن محله قلعه محمود 76
4-2-2-1- کاربری مسکن محله قلعه محمود 76
4-2-2-2- نوع مصالح مسکن محله قلعه محمود 77
4-2-2-3- کیفیت ابنیه مسکن محله قلعه محمود 78
4-2-2-4- قدمت ابنیه مسکن محله قلعه محمود 79
4-2-2-5- تعداد طبقات مسکن محله قلعه محمود 80
4-2-2-5- مساحت کاربری مسکن محله قلعه محمود 81
4-2-2-5-1- مساحت کاربری مسکن محله قلعه محمود با توجه به تعداد طبقات کاربری مسکن 82
4-2-2-6- سازگاری کاربری مسکن محله قلعه محمود 83
4-2-3- بررسی کیفیت مسکن محله سرجنگلداری 84
4-2-3-1- کاربری مسکن محله سرجنگلداری 84
4-2-3-2- نوع مصالح مسکن محله سرجنگلداری 85
4-2-3-3- کیفیت ابنیه مسکن محله سرجنگلداری 86
4-2-3-4- قدمت ابنیه مسکن محله سرجنگلداری 87
4-2-3-5- تعداد طبقات مسکن محله سرجنگلداری 88
4-2-3-5- مساحت کاربری مسکن محله سرجنگلداری 89
4-2-3-5-1- مساحت کاربری مسکن محله سرجنگلداری با توجه به تعداد طبقات کاربری مسکن 90
4-2-3-6- سازگاری کاربری مسکن محله سرجنگلداری 90
4-2-4- بررسی کیفیت مسکن محله الغدیر2 92
4-2-4-1- کاربری مسکن محله الغدیر2 92
4-2-3-2- نوع مصالح مسکن محله الغدیر2 93
4-2-4-4- کیفیت ابنیه مسکن محله الغدیر2 94
4-2-4-4- قدمت ابنیه مسکن محله الغدیر2 95
4-2-4-5- تعداد طبقات مسکن محله الغدیر2 96
4-2-4-5- مساحت کاربری مسکن محله الغدیر2 97
4-2-4-5-1- مساحت کاربری مسکن محله الغدیر2 با توجه به تعداد طبقات کاربری مسکن 98
4-2-4-6- سازگاری کاربری مسکن محله الغدیر2 98
4-2-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از شاخص کیفیت مسکن در منطقه یک و دو شهر کرمان 100
3-3- شبکه معابر و حمل و نقل شهری 100
4-3-1- بررسی شبکه معابر و حمل و نقل شهری محله ناصریه 101
4-3-1-1- انواع معابر محله ناصریه 101
4-3-1-2- درجه‌بندی معابر محله ناصریه 102
4-3-1-3- عرض معابر محله ناصریه 103
4-3-2- بررسی شبکه معابر و حمل و نقل شهری محله قلعه محمود 104
4-3-2-1- انواع معابر محله قلعه محمود 104
4-3-2-2- درجه‌بندی معابر محله قلعه محمود 105
4-3-2-3- عرض معابر محله قلعه محمود 105
4-3-3- بررسی شبکه معابر و حمل و نقل شهری محله سرجنگلداری 107
4-3-3-1- انواع معابر محله سرجنگلداری 107
4-3-3-2- درجه‌بندی معابر محله سرجنگلداری 107
4-3-3-3- عرض معابر محله سرجنگلداری 109
4-3-4- بررسی شبکه معابر و حمل و نقل شهری محله الغدیر2 110
4-3-4-1- انواع معابر محله الغدیر2 110
4-3-4-2- درجه‌بندی معابر محله الغدیر2 111
4-3-4-3- عرض معابر محله الغدیر2 112
4-3-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از شاخص شبکه معابر و حمل و نقل شهری در منطقه یک و دو شهر کرمان 113
4-4- بررسی شاخص دسترسی مناسب به فضاهای عمومی 113
4-4-1- 1-بررسی شاخص دسترسی مناسب به میدان در محله ناصریه 113
4-4-1- 2-بررسی شاخص دسترسی مناسب به فضای سبز و پارک در محله ناصریه 114
4-4-2- 1- بررسی شاخص دسترسی مناسب به فضای سبز و پارک در محله قلعه محمود 115
4-4-3- 1- بررسی شاخص دسترسی مناسب به میدان در محله سرجنگلداری 116
4-4-3- 2- بررسی شاخص دسترسی مناسب به فضای سبز و پارک در محله سرجنگلداری 117
4-4-4- 1- بررسی شاخص دسترسی مناسب به میدان در محله الغدیر2 118
4-4-4- 2- بررسی شاخص دسترسی مناسب به فضای سبز و پارک در محله الغدیر2 119
4-4-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از شاخص دسترسی مناسب به فضاهای عمومی در منطقه یک و دو شهر کرمان 120
4-5- بررسی شاخص سیمای کالبدی شهری 121
4-5-1- سیمای کالبدی محله ناصریه 121
4-5-1-1- بررسی مسیر یاراه در محله ناصریه 121
4-5-1-2- بررسی لبه در محله ناصریه 122
4-5-1-3- بررسی نشانه در محله ناصریه 124
4-5-1-4- بررسی گره در محله ناصریه 125
4-5-2- سیمای کالبدی محله قلعه محمود 126
4-5-2-1- بررسی مسیر یاراه در محله قلعه محمود 126
4-5-2-2- بررسی لبه در محله قلعه محمود 127
4-5-2-2- بررسی نشانه در محله قلعه محمود 128
4-5-2-4- بررسی گره در محله قلعه محمود 129
4-5-3- سیمای کالبدی محله سرجنگلداری 130
4-5-3-1- بررسی مسیر یاراه در محله سرجنگلداری 131
4-5-3-2- بررسی لبه در محله سرجنگلداری 131
4-5-3-4- بررسی نشانه در محله سرجنگلداری 133
4-5-3-4- بررسی گره در محله سرجنگلداری 134
4-5-4- سیمای کالبدی محله الغدیر2 135
4-5-4-1- بررسی مسیر یاراه در محله الغدیر2 135
4-5-4-2- بررسی لبه در محله الغدیر2 136
4-5-4-3- بررسی نشانه در محله الغدیر2 137
4-5-4-4- بررسی گره در محله الغدیر2 137
4-5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از شاخص سیمای کالبدی در منطقه یک و دو شهر کرمان 138
4-6- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP 139
4-6-1- مرحله اول 139
6-4-2- مرحله دوم: وزن دادن به معیارها 139
4-6-3- مرحله سوم: وزن دادن به زیر معیارها 139
4-6-3-1- وزن دادن به زیرمعیارهای کیفیت مسکن 139
4-6-3-2- وزن دادن به زیرمعیارهای شبکه معابر و حمل و نقل شهری 140
4-6-3-3- وزن دادن به زیرمعیارهای دسترسی مناسب به فضاهای عمومی 140
4-6-3-4- وزن دادن به زیرمعیارهای سیمای کالبدی 140
4-6-4- مرحله سوم: وزن دادن به گزینه‌ها 141
4-6-5- مرحله چهارم: تلفیق وزن‌ها و تعیین امتیاز نهایی (رتبه‌بندی گزینه‌ها) 142
4-6-5- مرحله پنجم: محاسبه میزان سازگاری 143
4-6- خلاصه فصل 145
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- آزمون فرضیات 147
5-2- نتیجه‌گیری 147
5-3- پیشنهادها 148
5-3- 1- پیشنهادهای کیفیت مسکن 148
5-3- 2- پیشنهادهای شبکه معابر و حمل و نقل شهری 149
5-3- 3- پیشنهادهای دسترسی مناسب به فضاهای عمومی 150
5-4- 4- پیشنهادهای سیمای کالبدی شهری 151
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی 153
ب) منابع انگلیسی 157

 

طراحی برج باغ پایدار بابلسر با توجه به تاثیرات کالبدی در محیط شهری

چکیده

در حال حاضر یکی از مشکلات اکثر شهرهای کشور، رشد شهرنشینی و فقدان نظارت و مدیریت صحیح براراضی است که پیامد های زیادی را در پیش خواهد داشت که مسائل زیست محیطی و نابسامانیهای سیمای شهر جزِئی از آن بوده است.مسئله مهم در شهرهای شمالی و همچنین بابلسر وجود زمین های کشاورزی و باغی درون و بیرون محدوده شهر است که هر ساله به دلیل ساخت وسازهای بی رویه از مساحت آنها کاسته میشود که باعث شده ، بابلسر با کمبود سرانه فضای سبز مواجه شود و عدم توجه به این موضوع در این منطقه که از اهمیت بسیاری برخوردار است.استفاده از الگوی معماری پایدار کمک بزرگی در براورده شدن نیاز های کالبدی محیط شهری را خواهد داشت..در این پژوهش ساختمان های سبز به علت استفاده از فن آوری های سبز و بهره گیری از منابع ارزشمند در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و استفاده از الگوی معماری پایدار و اهداف آن به ارائه روند شکل گیری طرح ساختمان بلند جهت طراحی برج باغ اداری-تجاری پرداخته شد. پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و بر اساس اصول طراحی معماری پایدار و بر اساس آن و مباحث اقلیمی و بررسی نمونه ها به صورت میدانی صورت گرفته است و ابزار جمع آوری مشاهده و فیش برداری شده و برآن اسا س آن طراحی صورت گرفته است.

 

چکیده: ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۲ ۱-۱- بیان مساله ۳ ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴ ۱-۳- پیشینه تحقیق ۵ ۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۷ ۱-۵- اهداف تحقیق ۷ ۱-۶- هدف کاربردی ۷ ۱-۷- سؤالات تحقیق ۸ ۱-۸- فرضیه های تحقیق ۸ ۱-۹-تعاریف ۸ ۱-۱۰- روش تحقیق ۹ نتیجه گیری ۱۰ فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۱ مقدمه: ۱۲ ۲-۱ تاریخچه بلند مرتبه سازی: ۱۳ ۲-۱-۱- بلند مرتبه سازی در جهان: ۱۳ ۲-۱-۲- بلند مرتبه سازی در ایران: ۱۴ ۲-۲- دیدگاه صاحب نظران و مکاتب در خصوص بلند مرتبه سازی: ۱۵ ۲-۲-۱-مکتب شیکاگو: ۱۷ ۲-۲-۲-مکتب نوگرایی: ۱۷ ۲-۲-۳-مکتب کانتراکتیویسم: ۱۸ ۲-۲-۴-مکتب استراکچرایسم: ۱۸ ۲-۳-بررسی معیارهای طراحی ساختمان های بلند: ۱۹ ۲-۳-۱-معیارهای زیبایی شناسی : ۱۹ ۲-۳-۲-معیار مرتبط با فرم: ۲۱ ۲-۳-۲-۱-فرم مناسب ساختمان بلند برای دریافت انرژی تابشی ۲۳ ۲-۳-۳-معیارهای مرتبط با انرژی: ۲۵ ۲-۳-۳-۱-سلول های فتوولتائیک : ۲۶ ۲-۳-۴-معیارهای سازه ای : ۲۷ ۲-۳-۴-۱-بررسی استفاده از ساز ه های سبز: ۲۹ ۲-۴ -تاثیر متقابل ساختمان های بلند مرتبه در سیمای شهری: ۳۱ ۲-۴-۱-ساختمان بلند مرتبه به عنوان نشانه شهری: ۳۲ ۲-۴-۲-تاثیر ساختمان بلند مرتبه در نمای شهری: ۳۳ ۲-۴-۳- تاثیر ساختمان بلند مرتبه در تغییر مقیاس شهری: ۳۳ ۲-۴-۴- تاثیر ساختمان بلند مرتبه در تغییر سیمای بصری: ۳۳ ۲-۴-۵- تاثیر ساختمان بلند مرتبه در تغییر رنگ سیمای بصری: ۳۴ ۲-۴-۶-ارتباط متقابل فضای شهری و ساختمان های بلند مرتبه: ۳۴ ۲-۴-۷-تاثیر ساختمان های بلند در ترکیب زیبا شناسایی: ۳۵ ۲-۵- رویکرد پایداری در ساختمانهای بلندمرتبه: ۳۶ ۲-۵-۱-اجزای توسعه پایدار: ۳۸ ۲-۵-۱-۱-پایداری اجتماعی : ۳۸ ۲-۵-۱-۲-پایداری اقتصادی: ۳۹ ۲-۵-۱-۳-پایداری زیست محیطی : ۳۹ ۲-۵-۲-معماری پایدار: ۳۹ ۲-۵-۲-۱-اهداف توسعه پایدار و معماری: ۴۲ ۲-۵-۲-۲-اصول معماری پایدار: ۴۳ ۲-۵-۳-معرفی انواع انرژی در راستای معماری پایدار: ۴۶ ۲-۵-۳-۱-انرژی های تجدید ناپذیر: ۴۶ ۲-۵-۳-۲-انرژی های تجدید پذیر: ۴۷ ۴-۵-۲-مصالح هوشمند: ۵۸ ۴-۵-۲-۱-طبقه بندی مصالح هوشمند: ۵۸ ۴-۵-۲-۲-استفاده از مصالح هوشمند در معماری پایدار: ۶۲ نتیجه گیری: ۶۹ فصل سوم روش تحقیق ۷۱ مقدمه ۷۲ ۳-۱- روش تحقیق ۷۲ ۳-۲-نوع تحقیق: ۷۲ ۳-۳ – قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) ۷۳ ۳-۴- متغیر ها ۷۳ ۳-۵ -قلمرو زمانی تحقیق ۷۴ ۳-۶- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه ۷۴ ۳-۷- ابزارهای گردآوری داده‌ها ۷۴ ۳-۷-۱- جمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهده ۷۴ ۳-۷-۲- جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ۷۵ ۳-۸- محدودیت‌های تحقیق ۷۵ ۳-۹-آزمون فرضیه‌ها ۷۶ نتیجه گیری ۷۷ فصل چهارم: بررسی نمونه موردی و ضوابط و استاندارد ها ۷۸ ۴-۱-معیار های طراحی بنا با رویکرد پایداری ۷۹ ۴-۱-۱- مطابقت با اقلیم ۷۹ ۴-۱-۲- مکان یابی مناسب ۷۹ ۴-۱-۳- طراحی مناسب بنا ۷۹ ۴-۱-۴- استفاده از مصالح سازگار با طبیعت ۸۰ ۴-۱-۵- استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر ۸۱ ۴-۱-۶- حفظ ارتباط متقابل با طبیعت ۸۱ ۴-۱-۷- ساخت و ساز اصولی ۸۱ ۴- ۲ -بررسی نمونه های خارجی: ۸۲ ۴-۲-۱-برج باغ آگورا: ۸۲ ۴-۲-۲-آسمان خراش بایونیک در تایوان ۸۴ ۴-۲-۳-برج های پایدار هایپریوس ۸۵ ۴-۲-۴- برج باغ اسکات: ۸۷ ۴-۲-۵- برج باغ تجاری اداری تفریحی در آسیا: ۸۹ ۴-۲-۶- برج باغ Jardins de l’Arche در پاریس: ۹۰ ۴-۲-۷- برج مورفوژنز، لندن بریتانیا ۹۱ ۴-۲-۸- برج چمفر لندن : ۹۳ ۴-۲-۹- برج دهکده های عمودی ،لندن بریتانیا ۹۳ ۴-۳-بررسی نمونه های داخلی: ۹۵ ۴-۳-۱-برجهای مسکونی سبز کوثر ۹۶ ۴-۴-کاربرد معماری پایدار در طراحی برج ها : ۹۸ نتیجه گیری: ۱۰۸ فصل پنجم: تحلیل سایت ۱۰۹ ۵-۱-مطالعات تاریخی شهر بابلسر: ۱۰۹ ۵-۲-مطالعات اقلیمی شهر بابلسر: ۱۱۱ ۵-۳-مطالعات جغرافیایی و جمعیتی شهر بابلسر: ۱۱۱ ۵-۴-مطالعات جمعیتی شهر بابلسر: ۱۱۴ ۵-۵-بررسی روند گسترش رشد شهری شهر بابلسر: ۱۱۵ ۵-۶- روند و الگوی گسترش کالبدی شهر بابلسر ۱۱۷ ۵-۷- پتانسیل های گردشگری شهر بابلسر ۱۱۹ ۵-۸-راهکارهای اقلیمی بابلسر ۱۲۱ ۵-۹-بررسی شاخص های آسایش حرارتی در بابلسر ۱۲۲ ۵-۹-۱-روش اولگی ۱۲۲ ۵-۹-۲-روش گیونی ۱۲۴ ۵-۹-۲-۱-احکام معماری برای قطعه های مشخص شده در نمودار زیست اقلیمی ۱۲۵ ۵-۹-۳-روش ماهانی ۱۲۵ ۵-۱۰-توصیه های اقلیمی – با توجه به نتایج بررسی نمودار سایکورومتریک، روش های ماهانی، گیونی و اولگی – براساس اقلیم شهر بابلسر ۱۲۹ ۵-۱۱- بررسی تعدادی از ساختمان های بلند شهر بابلسر ۱۳۰ ۵-۱۱-۱-مرکز تجاری مسکونی شهر بابلسر ۱۳۱ ۵-۱۱-۲-برج افسون ۱۳۲ ۵-۱۱-۳-برج بهار ۱۳۴ ۵-۱۱-۴- مجتمع مسکونی فانوس دریا ۱۳۴ ۵-۱۱-۵- برج آمین ۱۳۵ نتیجه گیری: ۱۳۶ فصل ششم: طرح و مدارک ۱۴۰ مقدمه: ۱۴۱ ۶-۱-پلان ۱۴۴ ۶-۲-مقاطع: ۱۵۱ ۶-۳-نما: ۱۵۲ ۶-۴-تجزیه و تحلیل: ۱۵۴ ۶-۵-رندرها: ۱۵۵ نتیجه گیری: ۱۵۸ منابع: ۱۵۹ مقالات ارائه شده: ۱۶۲ گواهی نامه های مقالات: ۱۶۴

 

ارزیابی و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت محیط شهری در بعد کالبدی محیطی

چکیده:

توسعه شتابان و مهارناپذیر در شهرها موجب بروز بحرانهای مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیطهای شهری شده است. از سوی دیگر روند مذکور باعث عدم رضایتمندی شهروندان کهمستقیماً در معرض عوارض و پیامدهای سیاستهای توسعه شهری هستند، منجر شده است. محله بهارستان در منطقه 12 تهران قرار دارد و یکی از محلات قدیمی و باارزش است که در آن اماکن مهم و تاریخی متعددی وجود دارد که این محله را دارای ارزش و هویت کرده است، این محله نهتنها از مسائل و معضلات شهرهای بزرگ مستثنا نیست بلکه متأثر از رشد فزاینده جمعیت و ویژگیهای گفتهشده با مسائل و مشکلات بیشتر و شدیدتری روبروست. بدین منظور هدف از این پایاننامه سنجش میزان کیفیت محیط شهری و شناسایی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیط شهری است و درنتیجه ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای کیفیت محیط شهری است و سعی بر آن است که با شناخت مفهوم کیفیت محیط شهری، بررسی و مطالعهی ادبیات مربوطه و تجربیات جهانی و نیز مؤلفه و شاخصهای تأثیرگذار بر میزان کیفیت محیط شهری شناساییشده تا بتوان با استقرار آنها در چارچوب یک مدل سنجش مناسب برای ارزیابی سطح کیفیت محیط شهری در محدوده موردمطالعه و میزان رضایتمندی ساکنین از محیط زندگیشان پرداخت. تا زمینه مناسبی در جهت ارتقاء کیفیت محیط شهری را از دید ساکنین بهارستان فراهم آورد. برای این منظور 19 شاخص کالبدی- فضایی و 14شاخص متغییر زیستمحیطی مؤثر بر کیفیت محیط شهری را از مبانی پژوهش استخراجشده است تا میزان رضایت ساکنین از هر یک از معیارها با استفاده از پرسشنامه موردسنجش و ارزیابی قرار گیرد. نتایج دادههای جمعآوریشده که توسط آزمون T تحلیلشده است نشان میدهد، کیفیت محیط شهری محله بهارستان در شاخصهای موردبررسی نامطلوب و میزان رضایت ساکنین کم است.

واژگان کلیدی: کیفیت محیط شهری، کیفیت محیط، رضایتمندی، توسعه شتابان، بهارستان

 

فهرست

-1-1 مقدمه    2

-2-1بیان مسئله    2

-3-1پرسشهای تحقیق    . 3

-1-3-1پرسشهای نظری    3

-2-3-1پرسشهای عینی یا عملی    3

-4-1اهمیت و ضرورت    4

-5-1اهداف تحقیق    4

-1-5-1هدف کلی    4

-2-5-1اهداف خرد    4

-3-5-1اهداف عملیاتی    .. 5

-6-1مدل تحلیلی (مدل و متغیرهای تحقیق و فرضیههای تحقیق)    5

-1-6-1فرضیه تحقیق    6

-7-1روش تحقیق    6

-8-1فرآیند پژوهش    7

 

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری

-1-2 مقدمه    10

2-2 مفاهیم    11

-1 -2-2رضایتمندی    11

-2 -2-2 رضایتمندی در میطهای شهری    11

-3-2-2 محیط    13

-4-2-2کیفیت    14

-5-2-2کیفیت محیط    15

-6-2-2کیفیت محیط سکونت    18

-7-2-2کیفیت محیط شهری    18

-3-2آراء اندیشمندان    22

-1-3-2جین جیکوبز    23

-3-3-2دیوید کانتر    24

-4-3-2اورینگ هاک    25

-5-3-2پروفسور دوهل    . 26

-6-3-2هیلدر براند فری    26

-7-3-2مایکل ساوت ورث    27

-4-2تجربیات جهانی    28

-1-4-2سنجش کیفیت محیط در محﻻت مسکونی شهر رم    28

-1-1-4-2روش مطالعه    28

-2-1-4-2ابزار سنجش (شاخصها و متغیرها)    28

-3-1-4-2رویه تحقیق    . 29

-4-1-4-2 نتایج تحقیق    29

-2-4-2سنجش کیفیت محیط محلی با استفاده از ابعاد ذهنی و عینی در ایاﻻتمتحده    30

-3-4-2سنجش کیفیت محیط سکونت در پروژههای مسکونی مالزی    31

-1-3-4-2ابزار سنجش (متغیر و شاخصهای بکار رفته)    31

-2-3-4-2رویه تحقیق    . 31

-5-2جمعبندی    32

-6-2 ابعاد زیستمحیطی کیفیت محیط شهری    33

-7-2کیفیت محیط شهری و شاخص های سنجش آن    34

-8-2نتیجهگیری و ارائه چارچوب نظری    37

 

فصل سوم: شناخت

-1-3 مقدمه    40

-2-3ویژگیهای منطقه 40    12

-3-3محدوده (مختصات و وسعت)    40

-4-3پیشینه کلی تحوﻻت منطقه (محدوده و گسترش کالبدی)    41

-5-3تقسیمات منطقه    41

-6-3شناخت محله بهارستان    43

-1-6-3میدان بهارستان    43

-2-6-3 اماکن مهم محله بهارستان    44

-1-2-6-3 عمارت مسعودیه    44

-2-2-6-3 موزه هنرهای ملی ایران    45

-3-2-6-3 باغ و عمارت نگارستان    45

-4 -2-6-3 قنات بهارستان    46

-3-6-3معابر مهم محله    48

-1-3-6-3خیابان سعدی    48

-2-3-6-3خیابان امیرکبیر (چراغبرقی سابق)    48

-7-3بررسی نظام اجتماعی و جمعیتی    48

8-3بررسی نظام کالبدی ـ فضایی    51

1-8-3 فضاها و بناها    .. 51

2-8-3 سازمان دسترسیها و راهها    57

-3-8-3 تسهیﻻت کالبدی- خدماتی    60

-1-3-8-3کاربریهای خدماتی    60

-2-3-8-3خدمات آموزشی محله بهارستان    63

-3-3-8-3خدمات ورزشی و تفریحی    65

-4-3-8-3خدمات بهداشتی- درمانی    68

-5-3-8-3کاربریهای ناسازگار    68

-9-3بررسی نظام زیستمحیطی    71

-10-3نتیجهگیری    71

 

فصل چهارم: روششناسی پژوهش و تجزیهوتحلیل دادهها

-1-4روش تحقیق    73

-1-1-4 مقدمه    73

-2-1-4 مراحل بررسی تحقیق    73

-3-1-4روششناسی پژوهش    75

-4-1-4روش و ابزار جمعآوری اطﻻعات    76

-1-4-1-4مطالعات اسنادی و کتابخانه ای    76

-2-4-1-4مطالعات میدانی    76

-5-1-4جامعه آماری و روش تعیین حجم نمونه    77

-6-1-4روش نمونه گیری    78

-7-1-4نحوه تجزیهوتحلیل داده ها    78

-1-7-1-4روش توصیفی    78

-2-7-1-4روش تحلیلی    78

-8-1-4 روشهای آماری بکار رفته در تحقیق    79

-1-8-1-4آزمون میانگین یک جامعه Tیک نمونهای    79

-9-1-4 روایی و پایایی پژوهش    80

-10-1-4 روششناسی شاخص    81

-11-1-4تعیین مؤلفهها و شاخص های پژوهش    82

 

تجزیهوتحلیل دادهها

-2-4 تجزیهوتحلیل دادهها    87

-3-4مقدمه    87

-4-4نحوه تجزیهوتحلیل دادهها    87

-5-4مشخصات و ویژگیهای فردی نمونه موردمطالعه    87

-1-5-4جنسیت    88

-2-5-4وضعیت تا هل    .. 88

-3-5-4 تحصیﻻت    89

-4-5-4 اشتغال    90

-5-5-4 مسکن    91

-6-4یافتههای توصیفی پژوهش    92

-1-6-4ارزیابی میزان رضایت نمونه موردمطالعه از وضعیت شاخصهای سازمان دسترسی و راهها    93

-2-6-4 ارزیابی میزان رضایت نمونه موردمطالعه از وضعیت شاخصهای فضاها و بناها    95

-3-6-4ارزیابی میزان رضایت نمونه موردمطالعه از وضعیت شاخصهای کالبدی- خدماتی    97

-4-6-4ارزیابی میزان رضایت نمونه موردمطالعه از وضعیت شاخصهای کالبدی- فضایی    99

-5-6-4ارزیابی میزان رضایت نمونه موردمطالعه از وضعیت شاخصهای زیستمحیطی    99

-6-6-4ارزیابی میزان رضایت نمونه موردمطالعه از وضعیت کل شاخصهای کیفیت محیط شهری در بعد کالبدی – محیطی    102

-7-4یافتههای تحلیلی پژوهش    103

-1-7-4 آزمون T تک نمونهای برای شاخصهای کالبدی – فضایی (سازمان دسترسیها و راهها- فضاها و بناها- تسهیﻻت کالبدی-خدماتی)

104    …………………………..

-2-7-4 آزمون T تک نمونهای برای شاخصهای فضاها و بناها    105

-3-7-4 نتایج آزمون T برای شاخصهای کالبدی- خدماتی    105

-4-7-4 نتایج آزمون T برای شاخصهای محیط زیستی    106

-8-4 جمعبندی    108

-9-4نتیجهگیری    117

 

فصل پنجم: نتیجهگیری، آزمون فرضیهها، پیشنهادها

-1-5مقدمه    119

-2-5خﻻصه پژوهش    . 119

-3-5یافتههای پژوهش    120

-4-5آزمون فرضیات    .. 121

-1-4-5فرضیه اول    121

-2-4-5فرضیه دوم    122

-5-5 ارائه راهکارهای برنامهریزی در راستای ارتقاء کیفیت محیط شهری    123

-6-5ارائه راهکارهای پیشنهادی در راستای ارتقاء کیفیت محیط شهری در محله بهارستان    126

-7-5 یافتههای علمی قابلتعمیم پژوهش    129

-1-7-5ابعاد کالبدی کیفیت محیط شهری    130

2-7-5 –ابعاد زیستمحیطی کیفیت محیط شهری    .. 130

منابع و مآخذ    133

پیوست    137

چکیده انگلیسی    151

بررسی تاثیر خصوصیات محیط کالبدی بر میزان ناامنی محیطی و ادراک امنیت در محیط شهری توسط زنان (نمونه موردی شهر شیراز)

چکیده

امنیت از جمله ضروریات زندگی بشر محسوب می شود به طوری که از ابتدای تاریخ تاکنون بیشترین زمان و هزینه در جوامع مختلف برای برقراری امنیت صرف شده است امنیت مفهومی عینی و ملموس و احساس امنیت مفهومی ذهنی و غیرملموس است از آنجا که زنان به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شده اند، لذا توجه خاص به آنان می تواند موضوع مطالعات اجتماعی و کالبدی محسوب شود عدم احساس امنیت زنان در فضاهای شهری در ارتباط با چگونگی طراحی محیط توسط طراحان و برنامه ریزان شهری نیز قابل بررسی می باشد که بر نحوه رفتار و برخورد زنان در فضاهای شهری تاثیرگذار استبا توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، تاثیر خصوصیات محیط کالبدی بر میزان ناامنی محیطی و ادراک امنیت در محیط شهری توسط زنان در کلانشهر شیراز با هدف ایجاد تغییرات در محیط های شهری در راستای ارتقای امنیت، بررسی گردید فرآیند پژوهش، شامل بررسی مبانی و تجارب مرتبط، استخراج عوامل و شاخص های اجتماعی- اقتصادی، کالبدی تاثیرگذار و سپس تهیه پرسشنامه از شاخص های بدست آمده برای حجم نمونه 400 نفری زنان بالای 16 سال در 6 محدوده ی مطالعاتی به شعاع 800 متر که بیشترین تراکم جرم را دارا بودند و انجام تحلیل های آماری، مکانی و در نهایت ارائه راهکار و پیشنهادات کالبدی مناسب می باشد یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عوامل خصوصیات اجتماعی- اقتصادی زنان،خصوصیات محیط کالبدی، ادراک کالبدی زنان با امنیت/ناامنی عینی و ذهنی آنان در محیط شهری رابطه تنگاتنگی وجود دارد تغییر در طرح فضاهای مسکونی، تجاری و همچنین فضاهای عمومی، در جهت ارتقاء احساس امنیت ساکنین و کاهش میزان وقوع جرم، نیازمند مدیریت یکپارچه شهری است این امر مستلزم آن است که مدیران و برنامه ریزان شهری در خلق فضاهای مناسب که حضور همه گروه ها را به وجود آورد کوشا باشند

 

عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱ ۱-۱- مقدمه ۱ ۱-۲- بیان مسئله ۲ ۱-۳- ضرورت تحقیق ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۵ ۱-۵- سوالات تحقیق ۵ ۱-۶-پیشینه پژوهش ۶ ۱-۷- روش شناسی تحقیق ۸ ۱-۷-۱- جامعه آماری ۹ ۱-۷-۲- حجم نمونه ۹ ۱-۷-۳- روش نمونه گیری ۱۰ ۱-۷-۴- روش و مدل ۱۰ ۱-۷-۵- متغیرهای مورد بررسی ۱۱ ۱-۸- نتیجه گیری ۱۱ فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری ۱۲ ۲-۱- مقدمه ۱۲ ۲-۲- بررسی مفاهیم ۱۲ ۲-۲-۱- امنیت ۱۲ عنوان صفحه ۲-۲-۲- نا امنی ، جرم ۱۳ ۲-۲-۳- احساس امنیت/احساس جرم ۱۳ ۲-۲-۴- محیط کالبدی ۱۴ ۲-۲-۵- محیط مسکونی ۱۴ ۲-۳- بررسی نظریات و تئوری های مربوطه ۱۵ ۲-۳-۱- استراتژی مدیریت خطر ۱۶ ۲-۳-۲- فضای قابل دفاع ۱۷ ۲-۳-۳- پنجره های شکسته ۱۸ ۲-۳-۴- سیمای شهر ۱۸ ۲-۳-۵- چشم های خیابان ۱۹ ۲-۳-۶- پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED ۱۹ ۲-۴- بررسی تجربیات پیشین ۲۲ ۲-۴-۱- تجارب خارجی ۲۲ ۲-۴-۲-تجارب داخلی ۲۷ ۲-۴-۳- پژوهش ها و مقالات انجام شده ۲۸ ۲-۵- ارائه چارچوب نظری ۳۳ ۲-۶- نتیجه گیری ۳۶ فصل سوم: روش شناسی ۳۷ ۳-۱- مقدمه ۳۷ ۳-۲- روش تحقیق ۳۷ ۳-۲-۱- نوع تحقیق ۳۷ ۳-۲-۲- روش انجام تحقیق ۳۸ ۳-۲-۳- جامعه آماری ۳۹ ۳-۲-۴- واحد تحلیل ۴۱ ۳-۲-۵- حجم نمونه ۴۴ عنوان صفحه ۳-۲-۶- ابزار گردآوری داده ۴۶ ۳-۲-۷- اعتبار و روایی پرسشنامه ۴۷ ۳-۲-۸- معرفی متغیرهای تحقیق ۴۹ ۳-۲-۹- مدل و روش های تجزیه و تحلیل ۵۹ ۳-۳- جامعه مورد مطالعه ۶۰ ۳-۳-۱ -محدوده های مطالعاتی ۶۰ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸ ۴-۱- مقدمه ۷۸ ۴-۲-تحلیل توصیفی ۷۸ ۴-۲-۱- متغیرهای وابسته ۷۹ ۴-۲-۲- متغیرهای مستقل ۸۰ ۴-۳- تحلیل عاملی ۱۰۵ ۴-۳-۱- تحلیل عاملی( ادراک محیط کالبدی) ۱۰۶ ۴-۴- رگرسیون ۱۰۹ ۴-۵- نتیجه گیری ۱۱۴ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۶ ۵-۱- مقدمه ۱۱۶ ۵-۲- تحلیل یافته ها و مقایسه آن ها با یافته های قبلی ۱۱۶ ۵-۳- پاسخگویی به سوالات تحقیق ۱۲۳ ۵-۴- ارائه پیشنهادات ۱۲۳ ۵-۴-۱- ارائه پیشنهاد به تفکیک محدوده های مطالعاتی ۱۲۵

 

ارزیابی کیفیت محیط کالبدی محلات شهری با تاکید بر نقش سرمایه‌های اجتماعی؛ (نمونه موردی: محله علیقلی آقا در شهر اصفهان)

چکیده

نقش سرمایه های اجتماعی در نظام برنامه ریزی ایران اکثرا مورد غفلت قرار می گیرد. این پژوهش با هدف معطوف کردن نگاه برنامه ریزان به جنبه های اجتماعی توسعه و بررسی نظری ارتباط مفهوم سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط کالبدی محلات شهری انجام گرفته است. نوع پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش محله علیقلی آقا شهر اصفهان می باشد که به نظر می رسد از همبستگی و مشارکت اجتماعی بالا در میان ساکنان بافت برخوردار است. سعی برآن است تا با استفاده از ادبیات نظری تحقیق، شاخص ها و معیارهایی جهت سنجش مفاهیم اصلی پژوهش ارائه گردد.در ادامه با استفاده از مبانی نظری و شاخص های ارائه شده به تدوین پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات، همچنین سنجش میزان دو مفهوم سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط در سطح محله می پردازیم. با بهره گیری از نرم افزار SPSS و استفاده از مدل تحلیل عاملی به دسته بندی متغیرهای کیفیت محیط و وزن‌دهی آن ها و همچنین با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نوع و میزان ارتباط میان مفاهیم اصلی تحقیق مشخص می گردد. نتایج نشان می دهد با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون ، میان متغیر ذهنی سرمایه های اجتماعی با متغیر عینی کیفیت محیط کالبدی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین متغیر کیفیت محیط کالبدی نیز دارای رابطه معنادار و مثبتی با ماندگاری ساکنان درمحله و مشارکت با مسئولان جهت بهبود وضعیت محله می باشد.در ادامه نیز با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل های رگرسیون بین متغیرهای مستقل و وابسته ، مدلی جهت تبیین بهتر مفاهیم اصلی پژوهش ارائه گردیده است.

 

برنامه‌ریزی کالبدی در راستای ارتقای کیفیت محیط شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی؛ (مطالعه موردی: شهر تهران منطقه 5 محله پونک)

چکیده

از آنجایی که نقش مشارکت و مردم محور بودن برنامه‌ریزی کالبدی بر معیارهای محیطی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و همچنین مدیریتی شهرها و شهروندان و بطور کلی کیفیت محیط شهری غیر‌قابل انکار است، موضوع نقش برنامه‌ریزی کالبدی با رویکرد مشارکتی در کیفیت محیط شهری در شهر تهران منطقه 5 محله پونک مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسائل محیط شهری هیچگاه به اندازه‌ی امروز نمایان نبوده است. در ارتباط با اهمیت برنامه‌ریزی کالبدی در کیفیت محیط شهری همین بس که شاید مهمترین مشخصه‌ی قرن بیستم، توسعه ی سریع شهرنشینی و پیدایش انواع اشکال شهرنشینی در پهنه‌ی سرزمین و انواع فضاهای درون شهری باشد که نه تنها منظر شهری را دگرگون کرده است، بلکه سبب ایجاد تغییرات بنیادی در شیوه های زندگی و تحلیل‌های اقتصادی شهروندان که همگی از ابعاد کیفیت محیط شهری می باشند شده است؛ بعلاوه یکی از نیازهای اساسی برنامه‌ریزی کالبدی، مشارکت مردم است. از اینرو با استفاده از فرآیند برنامه‌ریزی کالبدی با رویکرد مشارکتی می‌توان تاثیرات منفی این تغییرات را کاهش و تاثیرات مثبت آن را افزایش داد. پژوهش حاضر با هدف نقش برنامه‌ریزی کالبدی در راستای ارتقای کیفیت محیط شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی: شهر تهران منطقه 5 محله پونک). صورت پذیرفت. با توجه به موضوع، جامعه‌ی آماری این پژوهش را گردشگران و ساکنین منطقه مورد مطالع با تعداد نمونه 384 نفر از ساکنان را تشکیل دادند. بمنظور دستیابی به تعداد نمونه‌ی صحیح از جامعه‌ی آماری از فرمول کوکران استفاده گردید. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای با 41 سؤال که دارای روایی محتوا و پایایی با آلفا‌های کرونباخ (0/748) جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده دو متغیره و همچنین جهت برازش مدل نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد، بی برنامه‌ریزی کالبدی در راستای ارتقای کیفیت محیط شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی و ابعاد آن رابطه‌ای معنادار وجود دارد. در نتیجه می‌توان با برنامه‌ریزی کالبدی در راستای ارتقای کیفیت محیط شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی استفاده گردد.

چکیده 3
فصل اول: مقدمه 3
مقدمه 3
مقدمه 3
1-1- بیان مسئله 3
1-2- سوالات 3
1-2-1- سوال اصلی تحقیق 3
1-2-2- سوالات فرعی تحقیق 3
1-3- فرضیات تحقیق: 3
1-4- اهمیت و ضرورت 3
1-5- اهداف 3
1-6 -روش تحقیق 3
1-7- مروری بر تحقیقات پیشین 3
1-8- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 3
1-9- فرایند پژوهش 3
فصل دوم: ادبیات پژوهش 3
مقدمه 3
2-1- تعاریف و مفاهیم 3
2-1-1- فضای شهر 3
2-1-2- برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری 3
2-1-3- برنامه ریزی شهری 3
2-1-4- ویژگی های برنامه ریزی شهری 3
2-1-5- انواع نظریه های برنامهریزی شهری 3
2-1-5-1-نظریه های محتوایی 3
2-1-5-2- نظریه های رویهای 3
2-1-5-3- نظریه های اجتماعی 3
2-1-6- برنامه ریزی کالبدی 3
2-1-7- برنامه ریزی فضایی 3
2-1-8-کیفیت محیط شهری 3
2-1-9- عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر کیفیت فضاهای شهری از دیدگاه اندیشمندان ونظریه پردازان 3
2-1-9-1- کیفیت زیست محیطی 3
2-1-9-2- کیفیت اجتماعی فرهنگی 3
2-1-9-3-کیفیت اقتصادی 3
2-1-9-4- کیفیت کالبدی فضایی 3
2-1-9-5- کیفیت حکمروایی مدیریتی 3
2-1-10- رویکرد مشارکتی 3
2-1-10-1- نقش مشاركت 3
2-1-10-2- گزينه‌‌هاي اصلي مشاركت 3
2-1-10-3-ويژگي‌هاي مشاركت 3
2-1-7- جمع بندی و چهارچوب نظری 3
فصل سوم: روش شناسی تحقیق و منطقه مورد مطالعه 3
مقدمه 3
3-1- روش تحقيق 3
3-2- حدود پژوهش (جغرافیایی، موضوعی و زمانی) 3
3-3- جامعه آماري 3
3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري 3
3-5- ابزار جمع‌آوري داده ‌ها 3
3-5-1- منابع داده ها 3
3-5-2- روش جمع‌آوري داده‌ها 3
3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها 3
3-7- منطقه مورد مطالعه 3
3-7-1- موقعیت ریاضی منطقه 3
3-7-2- موقعیت نسبی منطقه 3
3-7-3- توضیح کاربری های منطقه 5 تهران 3
3-7-4- بررسی تاریخی روند شکلگیری، گسترش تحولات کالبدی منطقه 5 3
3-7-5- بررسی، تشخیص و تعیین عناصر مهم و چگونگی تاثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه 5 3
3-7-6- تحلیل چرایی و تبیین علل اصلی در شکلگیری و تحولات کالبدی منطقه 5 3
3-7-7- بررسی و تحلیل استخوانبندی و سازمان فضایی منطقه 3
3-7-8- بررسی سیمای شهری منطقه 3
3-7-9- بررسی ساختار جمعیتی منطقه 3
3-7-10- بررسی تحولات بعد خانوار و ساختار سنی – جنسی جمعیت 3
3-7-11- سیمای اجتماعی و اقتصادی جمعیت منطقه 3
3-7-12- بررسی فعالیت، اشتغال و بیکاری 3
3-7-13- بررسی سیمای عمومی و کلی اقتصادی منطقه 3
3-7-14- توزیع شاغلان بر حسب بخشهای اقتصادی 3
3-8- جمع بندی 3
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 3
مقدمه 3
4-1- تحلیلی از مطالب فصل سوم (ویژگی های جمعیت شناختی) 3
4-1-1- مشخصات جمعیت شناختی ساکنان 3
4-2- تجزيه و تحليل داده ها 3
4-2-1- سنجش برازش مدل تحقیق 3
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها 3
4-3-1- تجزیه و تحلیل نتایج جامعه آماری 3
4-3-2- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون همبستگی پیرسون 3
4-3-3- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده 3
4-3-4- تجزیه و تحلیل نتایج برازش مدل 3
4-4- جمع بندی 3
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 3
مقدمه 3
5-1- آزمون فرضیات 3
5-2- نتیجه گیری کلی نسبت به موضوع 3
5-3- پیشنهادات 3
5-3-1- پیشنهادات تحقیق 3
5-3-2-پيشنهاد به محققين آينده 3
منابع و ماخذ 3
پیوست ها و ضمایم 3
Abstract 3


 

ارزیابی اثرات راهبرد تراکم سیال ساختمانی بر شرایط کالبدی – فضایی محیط‌ های شهری، مورد پژوهی: شهر بابلسر

چکیده

این تحقیق مروری است بر مفهوم راهبرد تراکم سیال ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط و مقررات مصوب در این باره طی سال های گذشته در بابلسر اگرچه موضوع و مصادیق تراکم بارها و به شکل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به نظر می رسد در آستانه تصویب طرح جامع بابلسر در سال 1381، که می تواند مقطعی سرنوشت ساز باشد، نیاز به ارزیابی در تعریف و نحوه به کارگیری این مفهوم در طرح ها و سیاست گذاری های شهرسازانه وجود دارد : زیرا اگر این بار نیز با دیدگاه های قبلی و بدون درکی صحیح و قانونمند شده از تاثیر روش نوین تعیین تراکم ساختمانی ( تراکم سیال ساختمانی )، بر بعد کالبدی – فضایی محیط های شهری و کیفیت محیطی، به این موضوع پرداخته شود، مشکلات ناشی از آن همچنان و احتمالا بیش از قبل، گریبان گیر شهرها خواهد بود به همین دلیل است که باید نگاهی به راه آمده تا این مقطع و برهه حساس داشت این تحقیق بر آن است تا به ارزیابی اثرات کالبدی – فضایی راهبرد تراکم سیال ساختمانی بر محیط های شهری و به طور خاص در شهر بابلسر، بپردازد روش تحقیق، توصیفی – تبیینی است در ابتدا با بیان مبانی فکری، اهداف، ویژگی ها، روش ها و چگونگی تعیین تراکم سیال ساختمانی آغاز شده است و در ادامه، معیارهای قابل سنجش موثر کالبدی – فضایی راهبرد تراکم سیال ساختمانی بدست آمده و به منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از روش ارزیابی چند معیاره Topsis بهره گرفته شده است شیوه ی جمع آوری اطلاعات میدانی بر پایه بررسی های عینی محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است ارزیابی ها و نتایج تحلیل نشان از آن دارند که تراکم سیال ساختمانی شهر بابلسر با کسب امتیاز تقریباً 03 به دلیل مدیریت اجرایی نادرست و نادیده گرفتن ضوابط طرح ، این راهبرد، اثرات کالبدی – فضایی نسبتاً نامطلوبی در شهر داشته است و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و کارایی بهتر این راهبرد، ارائه شده است

عنوان صفحه
1- چارچوب پژوهش 1
1-1- طرح مساله 2
2-1- پیشینه تحقیق 3
3-1- اهداف کلی و تفصیلی تحقیق 3
4-1- فرضیه یا سوالات کلیدی تحقیق 4
5-1- روش تحقیق و شیوه های مورد استفاده 4
6-1- طرح کلی و فهرست پیشنهادی مطالب پایان نامه و برنامه زمان بندی 6
2- چارچوب نظری پژوهش 7
مقدمه، هدف، روش كار 8
2-1-شناخت مفاهیم 8
2-1-1- ارزیابی 8
2-1-2- ارزیابی اثرات 9
2-1-3- راهبرد 10
2-1-4- تراکم 12
1-2-1-4- انواع تراکم متداول در حوزه ی برنامه ریزی و طراحی شهری 12
2-1-5 – توسعه پايدار 15
2-1-6- شهر پايدار 17
2-1-6-1- ويژگي هاي كالبدي 18
2-1-6-2- شرايط زيست محيطي و اكولوژيكي 19
3-1-6-2- شرايط اجتماعي – اقتصادي 19
4-1-6-2- كيفيت هاي بصري – شكلي 19
2-2- مباني راهبرد سيال در طرح هاي توسعه شهري 20
2-2-1- مباني فكري راهبرد سيال 21
2-2-2- ويژگي هاي بنيادي راهبرد سيال 22
2-2-2-1- واقعيت گرايي سازنده 22
2-2-2-2- انعطاف پذيري 24
2-2-2-3- خودسامانگي 24
2-2-3- اهداف راهبرد سيال در طرح هاي توسعه شهري 26
2-2-4- روش هاي راهبرد سيال در طرح هاي توسعه شهري 27
2-2-4-1- منطقه بندي كاربري 27
2-2-4-2- منطقه بندي تراكمي 29
2-2-5- مباني تعيين راهبرد تراكم سيال ساختماني 30
2-2-5-1- نياز به انعطاف پذيري تراكم ساختماني 30
2-2-5-2- چگونگي تعيين تراكم سيال ساختماني 31
2-2-5-2-1- رابطه بين كاربري اراضي، جمعيت پذيري و تراكم ساختماني 33
2-2-5-2-2- تعيين عملكردهاي سلسله مراتبي و عرضه مكرر زمين خدماتي 34
2-2-5-2-3- مكانيزم جذب ارزش افزوده در طرح هاي سيال 34
2-2-5-2-4- تراكم ساختماني سيال و طراحي شهري 35
2-2-5-2-5- طرح هاي سيال و ايجاد رضايتمندي بيشتر در اركان توسعه 35
2-2-5-2-6- معيارهاي پايه و فني تعيين ضوابط احداث بنا و كنترل ارتفاع در طرح هاي سيال 35
2-3- تجارب و پيشينه راهبرد تراكم سيال در طرح هاي توسعه شهري 40
2-3-1- راهبردهاي ساماندهي تراكم در سطح شهري 43
2-3-2- تجارب خارجي تراكم 44
2-3-3- راهبردهاي تراكمي در برنامه ها و طرح هاي فضايي و كالبدي 46
2-3-3-1- طرح پايه آمايش سرزمين 46
2-3-3-2- برنامه كالبدي ملي و منطقه اي 47
2-3-3-3- برنامه ايجاد شهرهاي جديد 47
2-3-3-4- طرح مجموعه شهري 47
2-3-3-5- طرح هاي شهري و روش هاي تعيين تراكم در آنها 47
2-3-3-5-1- طرح هاي جامع و تفصيلي 48
2-3-4- تجارب داخلي مربوط به استفاده از شيوه هاي جديد 49
2-3-4-1- بندرعباس 49
2-3-4-2- بابلسر 50
2-3-4-3- چالوس 51
2-3-4-4- همدان 51
2-3-4- 5- مراغه 51
2-3-4-6- تهران 52
2-4- مروري بر مدل هاي ارزيابي اثرات 52
2-4-1- روش های ارزيابي جزئي 53
2-4-1-1- ارزشيابي مالي 54
2-4-1-2- تحليل تاثير هزينه 54
2-4-1-3- كمينه سازي هزينه 54
2-4-1-4- فهرست معيارها 54
2-4-1-5- ماتريسي گولر 54
2-4-1-6- ماتريسي آلترناتيو – عاقبت برايتمن 55
2-4-2- روش هاي ارزيابي جامع 55
2-4-2-1- بررسي هزينه به سودمندي اجتماعي 55
2-4-2-2- جدول موازنه برنامه ريزي 55
2-4-2-3- ماتريس دستيابي به اهداف 56
2-4-3- روش هاي ارزيابي چند معياري 57
2-4-3-1- فرآيند تحليل سلسله مراتبي – AHP 57
2-4-3-2- روش ارزيابي Topsis 57
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری 59
3- طراحی الگوی نظری پژوهش 64
مقدمه، هدف و روش کار 65

3-1- شناخت 65
3-2- تحلیل، سنجش 66
3-3- تعیین معیارهای ارزیابی 66
3-4- قیاس و ارزیابی 74
3-5- پیشنهادات و راهکارها 74
4- کاربست الگوی نظری پژوهش 76
مقدمه، هدف و روش کار 77
4-1- شناخت وضع موجود 77
4-1-1- بررسی زمینه و پیشینه 77
4-1-1-1- محدوده مورد برنامه ریزی 77
4-1-1-2- بررسی اسناد فرادست 79
4-1-2- شناخت پایه زیرسیستم های شهری 80
4-1-2-1- بررسی و شناخت ساختار عمده محیط طبیعی و زیست 80
4-1-2-2- بررسی و شناخت ساختار عمده جمعیت و اجتماع شهری 85
4-1-2-3- بررسی و شناخت ساختار عمده فعالیت و اقتصاد شهری 88
4-1-2-4- بررسی و شناخت ساختار و نظام کاربری زمین و فضا 91
4-1-2-5- بررسی کیفیت کالبدی- فضایی 94
4-1-2-6- بررسی و شناخت ساختار تراکمی 95
4-1-2-7- بررسی و شناخت ساختار عمده حرکت و دسترسی 99
4-1-2-8- بررسی و شناخت ساختار شبکه های زیربنایی و تاسیسات شهری 101
4-1-2-9- بررسی و شناخت ساختار مدیریت و مشارکت شهری 104
4-1-2-10- بررسی و شناخت سازمان فضایی شهری 105
4-2- تحلیل وسنجش و ارزیابی وضعیت موجود 111
4-2-1- ارزیابی روندها و گرایش های موثر بر توسعه شهر 11
4-2-1-1- روندها و گرایش های محیطی 111
4-2-1-2- روندها و گرایش های اجتماعی و جمعیت 111
4-2-1-3- روندها و گرایش های اقتصادی 112
4-2-1-4- روندها و گرایش های کالبدی 112
4-2-1-5- روندها و گرایش های مدیریت شهری و امور مشارکتی 113
4-2-1-6- روندها و گرایش در سازمان فضایی 113
4-2-2- بررسي و تحليل نظرات متخصصين 115
4-2-3- بررسي و تحليل نظرات ساكنين 119
4-3- تعیین معیارهای ارزیابی 124
4-4- قیاس و ارزیابی 126
4-4-1- معرفي مدل ارزيابي 126
4-4-2- مراحل انجام کار 127
4-4-3- تحليل اثرات كالبدي- فضايي راهبرد سيال بر شهر 131
4-4-3-1- اثرات اعمال راهبرد تراكم سيال ساختماني بر سيماي بصري محيط 131
4-4-3-1-1- اثرات اعمال تراكم سيال ساختماني بر ديد و منظر شهري 131
4-4-3-1-2- اثرات اعمال تراكم سيال ساختماني بر نماي شهري 134
4-4-3-2- اثرات اعمال تراكم سيال ساختماني بر سرانه خدمات شهري 136
4-4-3-2-1- اثرات اعمال تراكم سيال ساختماني بر تراكم جمعيتي 136
4-4-3-3- اثرات اعمال تراكم سيال ساختماني بر شبكه معابر 138
5 – جمع بندي و نتيجه گيري 139
15– پیشنهادات و راهکارها 142
1-
15– راهبردهاي ناشي از روندها و گرايش هاي موثر بر توسعه 142
2-
15– راهبردهاي ناشي از قيود و نامعلومي هاي موثر بر توسعه 142
3-
15– راهبردهاي ناشي از تجارب جهاني 142
4-
15– راهبردهاي نهايي 142
منابع 145

 

 

سنجش و پهنه بندی کیفیت محیط کالبدی مناطق شهری مطالعه موردی: بافت میانی شهر تبریز

چکیده

شهرها به عنوان بستر زیست بشر دارای نقش اساسی در ایجاد رضایت داشته و در واقع شکل دهنده سبک زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی اوست. توجه به کیفیت محیط انسان ساخت علاوه بر تشویق مردم به حضور در آن بر القای حس رضایت در افراد موثر است. رشد شهرنشینی و گسترش سریع کالبد شهرها، موجب بروز بحران‌های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط شهرها شده است. در کشور ما هم به دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت بالای تغییرات در بافت‌های شهری به دلایل مختلف، کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت تنزل یافته است. وقتی صحبت از کیفیت محیط می‌شود توجه و تاکید اصلی همچنان روی ساخت و شکل کالبدی است. این پژوهش سعی بر سنجش و پهنه‌بندی کیفیت محیط کالبدی در بافت میانی شهر تبریز براساس آمارها و اطلاعات موجود دارد. روش تحقیق در این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی است. در مرحله اول گردآوری اطلاعات برای ارزیابی کیفیت محیط شهری به شیوه مطالعات میدانی و تهیه وتکمیل پرسشنامه بوده است. و در مرحله دوم از نرم افزارهایی مثل Expert Choice وEXCEL جهت تجزیه و تحلیل این اطلاعات، و ARC GIS برای نمایش یافته‌های تحقیق استفاده شده است. اما یافته‌های حاصل از پهنه‌بندی بافت میانی شهر تبریز نشان می‌دهد که 77/5 درصد از مساحت منطقه در وضعیت نامطلوب، 38/19 درصد در وضعیت مطلوب و 83/74 درصد از مساحت منطقه در وضعیت مطلوبیت متوسط قرار دارد.

فصل اول 1
کلیات 1
1-1- بیان مسئله 2
1-2- سئوالات تحقیق 4
1-3- فرضیات تحقیق 4
1-4- بررسی منابع 4
1-5- مواد و روش ها (روش تحقیق) 7
1-6- نتایج مورد انتظار 7
1-7- معیار ارزیابی موفقیت تحقیق 7
فصل دوم: 9
مبانی نظری تحقیق 9
۲-۱-۱- پیشینه کیفیت محیط شهری 10
۲-۱-۲- مفهوم کیفیت 11
۲-۱-۳- مفهوم کیفیت محیط 12
۲-۱-۴- محیط شهری 14
۲-۱-۵- کیفیت محیط شهری 16
۲-۲- دیدگاه‌های نظری کیفیت محیط شهری 19
۲-۲-۱- کوین لینچ 19
۲-۲-۲- جین جیکوبز 21
۲-۲-۳- کولمن 21
۲-۲-۴- جان پانتر و متیو کرمونا 22
۲-۲-۵- دیوید کانتر 23
۲-۲-۶- یان بنتلی 23
۲-۳-۱- دیدگاه برنامه‌ریزان شهری درباره کیفیت محیط شهری 25
۲-۳-۲- دیدگاه اقتصاددانان در مورد کیفیت محیط شهری 25
۲-۳-۳- دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی در مورد کیفیت محیط شهری 26
۲-۳-۴- دیدگاه‌های نظری در مورد بعد کالبدی کیفیت محیط شهری 26
۲-۳-۵- سایر دیدگاه‌های نظری در مورد کیفیت محیط شهری 26
۲-۴ -معیارهای ارزیابی کیفیت محیط شهری 30
۲-۵- جمعبندی 31
فصل سوم: 33
معرفی محدوده مورد مطالعه 33
و روش تحقیق 33
۳-۱- موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 34
۳-۱-۱- خصوصیات کالبدی شهر تبریز 35
۳-۱-۲- ویژگیهای جمعیتی شهر تبریز 37
۳-۱-۳- توپوگرافی 38
۳-۱-۴- کاربری اراضی شهر تبریز 40
۳-۱-۵- بافت فرسوده شهر تبریز 41
۳-۱-۶- معرفی منطقه ۸ (بافت میانی) 44
۳-۲- مواد و روش ها 46
۳-۲-۱-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 46
۳-۲-۱-۲- مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 47
۳-۲-۱-۳- ویژگیهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 51
۳-۲-۲- منطق فازی : 52
۳-۲-۳- منطق بولین : 53
۳-۲-۴- درون یابی 53
۳-۲-۵- روش (Inverse Distance Wighted) IDW 54
۳-۲-۶- رویهم قرارگیری رستری 55
۳-۲-۷- رویهم قرارگیری وزنی 56
۳-۳- فرایند انجام تحقیق 59
فصل چهارم 61
تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق 61
۴-۱-۱- تعیین معیارها و زیرمعیارها در سنجش مطلوبیت کیفیت محیط کالبدی مناطق شهری 62
۴-۱-۲- تعیین ضریب اهمیت معیارها در مطلوبیت کیفیت محیط کالبدی مناطق شهری 63
۴-۱-۳- تعیین ضریب اهمیت زیرمعیارها و تحلیل مطلوبیت این معیارها 64
۴-۲- ارزیابی میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری زیرمعیارهای مربوط به معیار واحد مسکونی 66
۴-۲-۱- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ نظام تفکیک قطعات 66
۴-۲-۲- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ تراکم ساختمانی 67
۴-۲-۳- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ تعداد طبقات ساختمانی 68
۴-۲-۴- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ نفوذپذیر بودن بافت 69
۴-۲-۵- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ اسکلت ساختمان‌ها 71
۴-۲-۶- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ کیفیت ساختمان‌ها 72
۴-۳- ارزیابی میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری زیرمعیارهای مربوط به معیار دسترسی 73
۴-۳-۱- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ دسترسی به کاربری آموزشی 73
۴-۳-۲- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ دسترسی به مراکز درمانی 75
۴-۳-۳- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ دسترسی به فضاهای سبز 76
۴-۳-۴- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ دسترسی به معابر اصلی 77
۴-۳-۵- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ دسترسی به خدمات اداری، خدمات تجاری و فضاهای پارکینگ 78
۴-۴- میزان مطلوبیت زیر معیارهای مربوط به معیارهای اصلی زیست محیطی و بهداشت محیط، امنیت، اقتصادی، سیما و منظر، و اجتماعی ـ فرهنگی 82
۴-۵- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری زیرمعیارهای مربوط به معیار وضعیت معابر 85
۴-۵-۱- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ عرض معابر 85
۴-۵-۲- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری از لحاظ سلسله مراتب معابر 86
۴-۶- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری زیرمعیارهای مربوط به معیار عوامل طبیعی 87
۴-۶-۱- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری به لحاظ شیب اراضی شهری 87
۴-۶-۲- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری به لحاظ جهت شیب اراضی شهری 88
۴-۷- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیارهای اصلی 89
۴-۷-۱- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار واحد مسکونی 89
۴-۷-۲- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار دسترسی 90
۴-۷-۳- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار زیست محیطی و بهداشت محیط 91
۴-۷-۴- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار امنیت 92
۴-۷-۵- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار اقتصادی 93
۴-۷-۶- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار سیما و منظر 94
۴-۷-۷- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار اجتماعی- فرهنگی 95
۴-۷-۸- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار وضعیت معابر 96
۴-۷-۹- میزان مطلوبیت کیفیت محیط شهری معیار عوامل طبیعی 97
۴-۸-۱- تحلیل نهایی میزان مطلوبیت سنجش و پهنهبندی کیفیت محیط کالبدی مناطق شهری 98
۴-۸-۲- تحلیل پراکنش فضایی کیفیت محیط کالبدی بافت میانی شهر تبریز با استفاده از مدل خودهمبستگی موران 100
فصل پنجم 102
آزمون فرضیات، نتیجه‌گیری و پیشنهادات 102
۵-۱- آزمون فرضیات 103
۵-۱-۱- آزمون فرضیه اول 103
۵-۱-۲- آزمون فرضیه دوم 104
۵-۲- نتیجه گیری 104
۵-۳- پیشنهادات 105
منابع و مآخذ 107
پیوست 115


 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی محیط کالبدی فضاهای شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.