حراج!

بسته تحقیقاتی طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی

تومان39,000

این بسته شامل 14 پایان نامه در زمینه طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء خلاقیت در کودکان

هدف:

این تحقیق، بررسی نقش آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش خلاقیت در کودکان در قالب یک مدل علّی است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی طرح مدلیابی روابط ساختاری می باشد که 124 نفر از والدین ساکن در مجتمع های مسکونی شهرک شهید فلاحی و شهرک امید تهران به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند تا 57 سوال پرسشنامه مربوط به دیدگاه والدین در فضاهای باز مجتمع های مسکونی را پاسخ دهند. روایی ابزار مورد بررسی از روش محتوایی و سازه مورد مطالعه نشان داد که ابزار دارای روایی مناسبی است . همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 954/0=? بدست آمده است. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نشان دادند که عوامل برای ارتقاء خلاقیت در کودکان ساکن در مجتمع های مسکونی به تبعیت از روابط مستقیم و غیرمستقیم صورت می پذیرد. نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که، متغیر های عوامل طبیعی (پوشش گیاهی)، فرم فضا، ارگونومی به طور مستقیم بر آموزش پذیری فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی تاثیر دارند و متغیر های انعطاف پذیری وسایل بازی کودکان، عوامل محرک بصری به طور غیرمستقیم بر آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر دارند. همچنین در انتها نتایج تحقیق در قالب طراحی یک نمونه موردی مجتمع مسکونی در تهران به انجام رسید.

 

طراحی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی با رویکرد ارتقاء رضایتمندی کودکان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی در ارتقا رضایتمندی کودکان ایرانی می‌پردازد زیرا از یک سو تعداد جوامع کودکان ایرانی بر اساس نمودار برگرفته از مرکز آمار ایران قابل توجه است و از جنبه دیگر کودکان این مرز و بوم در مرحله کودکی همزمان با رشد ادراکی هستند مسکن برای کودکان نقش پیوند و اولین ارتباط با محیط کالبدی را دارد و در اولین دیدار کودک با آن، تفکرات ذهنی‌اش نسبت به سکونتگاه شکل می‌گیرد از این رو هدف این پژوهش مرور نظریه‌ها و رویکردهای معماری در رابطه با فضای باز مجتمع‌های مسکونی در جهت تقویت نقش این فضاها در افزایش رضایتمندی کودکان و استخراج عوامل مطلوبیت فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی برای کودکان می‌باشد روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی است جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش والدین کودکان ساکن در مجتمع‌های مسکونی شهر شیراز می‌باشند نمونه‌گیری به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است در این راستا از بین مناطق ده‌گانه شهرداری شیراز سه منطقه را به تصادف انتخاب نموده است سپس از هرکدام از این مناطق، یک مجتمع مسکونی به طور تصادفی انتخاب شد در نهایت نمونه مورد نظر به صورت تصادفی از این سه مجتمع انتخاب شدند حجم نمونه مورد نیاز ما در این پژوهش تقریبا 154 نفر می‌باشد روایی ابزار اندازه‌گیری از روش ومحتوایی بررسی شد و مشخص شد که ابزار دارای روایی مناسبی است همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 089 بدست آمده‌است نتایج در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از روش آزمون همبستگی و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر رضایتمندی کودکان مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای انعطاف‌پذیر فضاهای باز، امنیت، بازی‌پذیری فضاهی باز، جذابیت‌های محیطی، ارتباط با طبیعت و دسترسی و نفوذپذیری فضاهای باز؛ به ترتیب اولویت؛ بر رضایتمندی کودکان از فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی موثر هستند

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات وطرح مسئله1 
1-1 مقدمه 2 
1-2 عنوان تحقیق 3 
1-3 بیان مسئله تحقیق 4 
1-4 اهداف تحقیق 6 
1-4-1 اهداف کلی 6 
1-4-2 اهداف جزیی 6 
1-5 قلمرو تحقیق 7 
1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق 7 
1-5-2 قلمرو زمانی تحقیق 7 
1-6 فرضیه های تحقیق 7 
1-6-1 فرضیه اصلی 8 
1-6-2 فرضیه فرعی 8 
1-7 تعریف واژه ها، مفاهیم ومتغیر ها 9 
1-7-1 تعاریف نظری 9 
1-7-1-1 معماری 9 
1-7-1-2 فضا 9 
1-7-1-3 فضای مسکونی باز 9 
1-7-1-4 رضایتمندی 10 
1-7-2 تعاریف عملیاتی 11 
1-8 پیشینه تحقیق 11 
1-9 نتیجه گیری 12 
1-9-1 کاربرد نتایج تحقیق 13 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 14 
2-1 مقدمه 15 
2-2 انسان و نیاز های محیطی 17 
2-2-1 انسان ونیازهای اجتماعی – محیطی ساکنان 18 
2-2-2 انسان ونیاز های زیستی 19 
2-3 کودک ونیازهای محیطی 20 
2-3-1 محیط هایی که ترغیب کننده حرکت وجنب وجوش هستند 21 
2-3-2 محیط هایی که آسایش وراحتی کودک را فراهم می کنند 21 
2-3-3 محیط هایی که صلاحیت وشایستگی کودک را پرورش می دهد 21 
2-3-4 محیط هایی که حس کنترل را ترغیب می کند 21 
2-4 رضایت مندی 22 
2-4-1 تعریف رضایتمندی 22 
2-4-2 دیدگاه های مختلف در ارتباط با رضایتمندی 24 
2-4-3 عوامل کیفی بر رضایتمندی 26 
2-5 روانشناسی رشد کودک 29 
2-5-1 نظریه پردازان شناختی 32 
2-5-2 ضرورت های رشد 34 
2-5-3 تقلید، بازی و مقررات 35 
2-6 ویژگی های رشد کودکان در سنین مختلف 36 
2-6-1 ویژگی های رشد کودکان 3 تا 6 ساله 36 
2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی 36 
2-6-1-2 خصوصیات اجتماعی 36 
2-6-1-3 خصوصیات ذهنی 37 
2-6-2 ویژگی های رشد کودکان 7 تا 12 ساله 38 
2-6-2-1 خصوصیات فیزیکی 38 
2-6-2-2 خصوصیات اجتماعی 39 
2-6-2-3 خصوصیات ذهنی 39 
2-7 مفهوم مکان وارتباط آن با رشد کودک 41 
2-8 بازی مهمترین فعالیت کودکان 42 
2-8-1 دیدگاه های نظریه پردازان در خصوص بازی 43 
2-8-2 بازی های بیرونی 45 
2-9 اصالت بازی واهمیت ان در رشد کودک 47 
2-9-1 بازی آزاد 48 
2-9-2 بازی خیابانی 48 
2-10 بررسی رویکرد های مختلف به موضوع کودک ومحیط پیرامون 49 
2-10-1 ایجاد مکان های برای” فعالیت بازی کودکان” 49 
2-10-1-1 طبیعت وارزش بازی آن در کودکان 49 
2-10-1-2 ایجاد تعدل بین نظم وبی نظمی 50 
2-10-2 مشارک کودکان در عنوان شهروندی 50 
2-10-2-1 سطح ساختاری 51 
2-10-2-2 سطح شخصی 51 
2-10-2-3 سطح شخصی – ارتباطی 51 
2-10-3 توجه به مضامین فرهنگی 52 
2-11 انواع کیفیت محیط 53 
2-11-1 کیفیت محیط بر اساس عرصه عینی 53 
2-11-2 کیفیت محیط بر اساس عرصه ذهنی 54 
2-12 روانشناسی فضا ها در معماری 56 
2-12-1 فضای معماری 57 
2-13 تاثیر معماری فضا در پرورش ورشد 59 
2-14 مبانی معماری فضای باز 59 
2-14-1 طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری 59 
2-14-2 ایجاد فضای مطلوب ومنطبق با شرایط حجمی و روحی کودکان 60 
2-14-2-1 محیط دلپذیر 60 
2-14-2-2 در نظر گرفتن فضای بازی 60 
2-14-2-3 تنوع 61 
2-14-2-4 مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی 61 
2-14-2-5 طراحی جزییات فضاها با توجه به الگوی رفتاری کودکان 61 
2-14-2-6 رعایت عوامل زیبا شناسی 61 
2-14-1-7 رعایت مقیاس ومبلمان 61 
2-15 مزایای سلامت روانی فضاهی باز طبیعی وفضای سبز 62 
2-16 تعامل کودکان با فضاهای باز 65 
2-17 بحث واستنتاج، عوامل موثر بر ایجاد حس رضایت مندی در کودکان در فضا های باز مجتمع مسکونی 67 
2-17-1 دسترسی ونفوذ پذیری فضاهای باز مجتمع مسکونی 67 
2-17-2 آسایش وامنیت 68 
2-17-3 شایستگی وپاسخگویی فضاها 72 
2-17-3-1 مشارکت75 
2-17-4 جذابیت، تنوع، چالش، پیچیدگی 75 
2-17-5 رابطه با طبیعت 76 
2-17-6 بازی پذیری فضاهای باز 78 
2-17-6-1بازی‌پذیریفضاهایباز،یکیازعواملمهمدرپایداریاجتماعیمجتمع‌هایمسکونی79 
2-17-6-2 نقش سن در بازی کودکان80 
2-18 نتیجه گیری 81 
فصل سوم: روش تحقیق 82 
3-1 مقدمه 83 
3-2 روش وطرح پژوهش 84 
3-3 فرایند تحقیق 85 
3-3-1 گام های تحقیق حاضر 85 
3-3-2 الگوی کلی، روال وساختار تحقیق حاضر 86 
3-4 جامعه آماری 87 
3-5 نمونه روش نمونه گیری وحجم نمونه 87 
3-5-1 روش نمونه گیری 87 
3-5-2 تعیین حجم نمونه 89 
3-6 ابزار گردآوری داده ها 90 
3-6-1 محتوای سوالات 93 
3-7 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری 94 
3-8 مشخص کردن عامل ها 95 
3-9 جمع بندی 100 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 101 
4-1 مقدمه 102 
4-2 بررسی فرضیه های تحقیق 102 
4-2-1 تجزیه وتحلیل عامل اول 102 
4-2-1-1 توزیع فراوانی عامل اول 103 
4-2-1-2 محاسبه میزان همبستگی عامل اول 104 
4-2-1-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل اول 104 
4-2-2 تجزیه وتحلیل عامل دوم 105 
4-2-2-1 توزیع فراوانی عامل دوم 105 
4-2-2-2 محاسبه میزان همبستگی عامل دوم 107 
4-2-2-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل دوم 107 
4-2-3 تجزیه وتحلیل عامل سوم 108 
4-2-3-1 توزیع فراوانی عامل سوم 108 
4-2-3-2 محاسبه میزان همبستگی عامل سوم 110 
4-2-3-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل سوم 110 
4-2-4 تجزیه وتحلیل عامل چهارم 111 
4-2-4-1 توزیع فراوانی عامل چهارم 111 
4-2-4-2 محاسبه میزان همبستگی عامل چهارم 113 
4-2-4-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل چهارم 113 
4-2-5 تجزیه وتحلیل عامل پنجم 114 
4-2-5-1 توزیع فراوانی عامل پنجم 114 
4-2-5-2 محاسبه میزان همبستگی عامل پنجم 116 
4-2-5-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل پنجم 116 
4-2-6 تجزیه وتحلیل عامل ششم 117 
4-2-6-1 توزیع فراوانی عامل ششم 117 
4-2-6-2 محاسبه میزان همبستگی عامل ششم 119 
4-2-6-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل ششم 119 
4-2-7 مشخص کردن تاثیر گزارترین عامل با استفاده از آزمون رگرسیون 120 
4-2-8 تحلیل مسیر 123 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 127 
5-1 مقدمه 128 
5-2 ارائه نتایج 128 
5-2-1 عامل اول: انعطاف پذیری 128 
5-2-1-1 راهکارهای طراحی 131 
5-2-2 عامل دوم: امنیت131 
5-2-2-1 راهکارهای طراحی 134 
5-2-3 عامل سوم: بازی پذیری فضاهای باز135 
5-2-4 عامل چهارم: جذابیت های محیطی 137 
5-2-4-1 راهکارهای طراحی 138 
5-2-5 عامل پنجم: ارتباط با طبیعت 138 
5-2-6 عامل ششم: دسترسی ونفوذ پذیری فظاها 141 
5-2-6-1 راهکارهای طراحی 143 
5-3 الگو های رفتاری 143 
5-4 محدودیت های تحقیق 144 
5-5 پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی 144 
فصل ششم: طراحی یک نمونه مجتمع مسکونی در شیراز 146 
6-1 مقدمه 147 
6-2 معرفی منطقه پروژه 147 
6-2-1 موقعیت جغرافیای شهر شیراز 147 
6-2-2 موقعیت جغرافیای منطقه 3 شهر شیراز 148 
6-2-3 طرح تفصیلی منطقه 3 شهر شیراز 148 
6-2-4 موقعیت اقلیمی کلان شهر شیراز 149 
6-3 ویژگی های معماری بومی مناطق گرم وخشک 150 
6-4 معرفی سایت پروژه 154 
6-4-1 نور وباد غالب 156 
6-4-2 دسترسی ها و همجواری 156 
6-5 سرانه های استاندارد 158 
6-5-1 استانداردهای فضای سبز 158 
6-6 اصول طراحی 159 
6-6-1 عرصه بندی فضایی در سایت 160 
6-6-2 طراحی سایت 160 
6-6-3 ارائه مدارک معماری163 


 

طراحی فضاهای باز و نیمه باز مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس دلبستگی ساکنین

چکیده

فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی ، محلی برای ارتباط با طبیعت و گذراندن اوقات فراغت ساکنین است امروزه این فضاها در طراحی ساختکان های مسکونی مورد بی توجهی واقع شده اند و نقش و کارکرد اصلی خود را از دست داده اند بنابراین نیاز به بازنگری و توجه ویژه به فضاهای باز و نیمه باز مجتمع های مسکونی به عنوان حیاط مشترک و تراس های اختصاصی هر واحد امری ضروری است در این پژوهش به بررسی حس دلبستگی با شاخص های هویت، وابستگی و پیوندهای اجتماعی می پردازیم از سویی دیگر ارزیابی این فضاها براساس ویژگی های عملکردی، ویژگی های فضایی و ویژگی های مدیریتی صورت خواهد گرفت نتایج به دست آمده در نهایت مبنای طراحی مجتمع مسکونی با قابلیت ایجاد حس دلبستگی برای ساکنین قرار خواهد گرفت طراحی و فراهم آوردن بستری مناسب جهت حضور و ارتباط هر چه بیشتر ساکنان و توجه به کیفیات فضایی این بستر مشترک و هم چنین فضای نیمه باز خصوصی هر واحد از اهداف اصلی این تحقیق به شمار می رود

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1 
1-1- بیان مسأله 2
1-2- پیشینه تحقیق 3
1-3- ضرورت پژوهش 5
1-4- هدف پژوهش 6
1-5- سوال پژوهش 6
1-6- فرضیه پژوهش 7
1-7- روش تحقیق 7
1-8- مشکلات و محدودیت های احتمالی تحقیق 7
1-9- تعریف واژگان کلیدی 7
1-10- ساختار پژوهش 8
فصل دوم : ادبیات تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2 – انسان و مکان 11
2-2-1- مفهوم مکان 12
2-2-2- حس مکان 13
2-3- مفهوم هویت 14
2-3-1- هویت و مکان 14
2-3-2- هویت فرهنگی 16
2-3-3- نقش فضای باز در حفظ هویّت فرهنگی 16
2-4- ادبیات حس دلبستگی 17
2-4- 1- مفهوم دلبستگی 17
2-4-1- معنای دلبستگی به مکان 18
2-4-2- عوامل موثر در شکل گیری دلبستگی به مکان 19
2-4-3- شاخص های دلبستگی به مکان 21
2-4-4- ارزیابی حس دلبستگی به مکان 23
2-5- فضای باز و نیمه باز 25
2-5-1- مفهوم فضای نیمه باز 25 
2-5-2- ایوان 26
2-5-3- مزایای فضاهای نیمه باز (تراس) 26
2-5-4- فضای نیمه باز در مسکن معاصر 27
2-5-5- معیارهای ارزیابی فضای نیمه باز 28
2-6- مفاهیم فضای باز در معماری ایرانی 29
2-6-1- فضاهای باز در تعامل با معماری و طبیعت 29
2-6-2- فضاهای باز مسکونی 30
2-6-3- گونه شناسی فضای باز مسکونی 33
2-6-4- ارزیابی فضای باز مسکونی 37
2-6-4-1- ویژگی های عملکردی 38
2-6-4-2- ویژگی های فضایی 39
2-6-4-3- ویژگی های مدیریت و نگهداری 42
جمع بندی 43
فصل سوم: بررسی نمونه های موردی 46
3-1- بررسی نمونه های ایرانی 47
3-1-1- شهرک مسکونی زیتون در اصفهان 47
3-1-2- شهرک مسکونی اکباتان 50
3-1-3- مجتمع مسکونی بهجت آباد تهران 56
3-1-4- بررسی فضای باز و نیمه باز در یک خانه ی سنتی ایرانی )خانه‌ی لاری‌های یزد) 58
3-2- نمونه های خارجی 65
3-2-1- مجتمع مسکونی زیستگاه آسمان 65
3-2-2- مجتمع مسکونی habitat 67 68
فصل چهارم : شناخت بستر و مطالعه استانداردها و عوامل موثر بر طراحی پروژه 70
4-1- شناخت بستر طرح 71
4-1-1- موقعیت قرارگیری طرح 71
4-1-2- جغرافیای سیاسی وموقعیت عمومی استان لرستان 71
4-1-3- مختصات جغرافیایی استان لرستان 71
4-1-4- معرفی شهر خرم آباد 72
4-1-5- تقسیم بندی اقلیمی ایران 73
4-1-6- اقلیم استان 74
4-1-6-1- باد 75
4-1-6-2- بارش 76
4-1-6-3- مراتع 76
4-1-7- خصوصیات اقلیمی 76
4-2- اصول طراحی 76
4-2-1- عوامل بهره گیری بیشتراز انرژی حرارتی تابش خورشید 77
4-2-2- جهت استقرار ساختمان 78
4-2-3- فرم ساختمانی 79
4-2-4- نسبت سطح پنجره ها در سطوح خارجی بنا 79
4-3- راه های صرفه جویی انرژی در ساختمان 79
4-3-1- راههای کاهش اتلاف حرارت ساختمان 79
4-3-2-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 80
4-4- مطالعه استانداردها و عوامل موثر بر طراحی پروژه 80
4-4-1- مقدمه 80
4-4-2- تعیین برنامه فیزیکی طرح 81
4-4-3- ابعاد انسانی و فضای معماری 81
4-4-4- مقیاس انسانی در فضای معماری 82
4-4-5- شناخت عرصه های مختلف در خانه ی مسکونی 82
4-5- معرفی فضاها و برنامه ی فیزیکی 92
4-5-1- ریز فضاهای پیشنهادی مجموعه ی مسکونی 92
4-5-2- برنامه فیزیکی 92
4-6- پوشش گیاهی 95
4-6-1- درختان 95
4-6-2- درختچه ها 95
4-6-3- پوشش های زمینی 96
4-6-4-مزایای استفاده از گیاهان و بام سبز 96
4-6-5- جزئیات اجرایی بام سبز 97
4-7- تحلیل سایت 98
4-7-1- موقعیت قرارگیری درمنطقه 98
4-7-2- همجواری های سایت 99
4-7-3- دید و منظر سایت 99
4-7-4- عوامل موثر بر سایت 100 
4-7-5- چیدمان و فرم بلوک ها ی سایت 100 
4-8- روند طراحی 101
4-8-1- شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان 102 
4-8-2- شیوه های ساماندهی فضایی 102 
4-8-3- دیاگرام های طرح 104
4-8-4- عرصه بندی فضاهای مختلف در پلان 105
فصل پنجم: روند شکل گیری طرح و مدارک طراحی 106
5-1-روند شکل گیری طرح 107
5-1-1-فضای ورودی 107 
5-1-2- مکانی مشترک در مرکز 108
5-1-3- عوامل اقلیمی موثر در شکل گیری حجم بنا 110 
5-1-4- مزیت های استفاده از حیاط مرکزی در طرح 111
5-1-5- طراحی فضاهای نیمه باز واحدهای مسکونی 113
5-1-6-طراحی فضای نیمه باز عمومی ( رواق ها، مهتابی و گلخانه) 115
5-1-7- طراحی بام 116
5-2- مدارک طراحی 117
5-2-1- پلان 117 
5-2-2- نما 122
5-2-3- مقطع 123 
5-2-4- پرسپکتیوهای طرح 124
منابع 126

 

طراحی مجتمع مسکونی در راستای افزایش کیفیت زندگی با تاکید ‌بر فضاهای باز و نیمه باز خصوصی

چکیده.

فضای باز تا به امروز بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسان را تشکیل داده است و انسان از طریق ارتباط با فضای باز زندگی کرده است ، اما در واحدهای مسکونی امروزی در برخوردی آمرانه انسان مجبور شده است که سکونت عمودی را انتخاب کند و حضور طبیعت و ارتباط با آنرا به کلی نادیده بگیرد . امروزه فضاهای باز معنی و مفهوم گذشته را ندارند و فاقد ارزش معمارانه میباشند، زیرا این فضاها در ابتدا طراحی نشده و باقی مانده فضاهای ساخته شده هستند. این در حالیست که فضاهای باز و نیمه باز، از گذشته و در معماری سنتی ما نقش مهمی را در فضا سازی معماری سنتی بر عهده داشته است و درکل شکل و هندسه آن از ویژگی های محیط خود بهره می گرفته و اکثر فعالیت های فردی و اجتماعی انسان در آن روی میداده است و در معماری گذشته به صورت توامان در بنا ساخته می شدند.امروزه فضاهای باز میتوانند راهکاری مناسب برای ارتباط زندگی انسان با طبیعت باشند زیرا فضاهای باز نقش مهمی را از نظر روانی و هم از نظر فیزیکی در زندگی انسان ها دارند. پژوهش پیش رو از 2 مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول با روش کتابخانه ای و مطالعه اسناد ، ‌انواع فضاهای باز و نیمه باز تعریف و پیشینه و تاریخ مسکن مدرن بیان شده و ویژگی های آن با ویژگی های مسکن سنتی مقایسه شده است.در ادامه با مطرح کردن نیازهای کالبدی و روحی انسان ، یک چهارچوب نظری جهت مشخص شدن معیارهای فضای مورد مطالعه تعیین شده است . مرحله دوم پژوهش با بررسی میدانی و گردآوری نمونه های موجود و تحلیل آنها بر اساس معیارهای مرحله اول صورت گرفته است.نتایج پژوهش حاضر ، رهنمود های برای طراحی فضاهای باز و نیمه باز خصوصی در مسکن بوده است که در قالب سه سطح راهبرد و راهکار وپیشنهادهایی در زمینه طراحی می باشد.

عنوان صفحه 
فصل اول : کلیات پژوهش 
1-1- بیان مسئله 2 
1-2- سوالات تحقیق 3 
1-3- اهداف تحقیق 3 
1-4- روش پژوهش 3 
1-5- مراحل انجام پایان نامه 4 
1-6- عرصه های کلی و مساحت تقریبی 4 
1-7- قلمرو پژوهش 5 
فصل دوم : شناخت ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق 
2-1- شناخت نظری مباحث پژوهش 7 
2-1-1- تعریف خانه 7 
2-1-2- پیشینه تحقیق 7 
2-2- تعریف مفاهیم 9 
2-2-1- حياط 9 
2-2-2- گودال باغچه 9 
2-2-3- پادیاو 10 
2-2-4- ايوان و سايبان 10 
2-2-5- بالکن 11 

2-2-6- تراس 13 
2-2-7- طارمه 14 
2-3- جایگاه فضاهای باز و نیمه باز در عرصه‌هاي زندگي جمعي و خصوصي 14 
2-4- فضاهای غیربسته 15 
2-5-نياز هاي انسان و نقش مسکن در ارضاي آنها 15 
2-5-1- عوامل مؤثر در ايجاد رضايت ساکنين از مسکن (مجتمع مسکوني) 17 
2-5-2- خلوت و هویت 20 
2-5-3- انواع سازوکارهاي دستيابي به خلوت و تعامل اجتماعي در زمان دلخواه 20 
2-5-4- قلمرو 21 
2-5-5- سلسله مراتب فضايي(از قلمروي خصوصي تا عمومي) 23 
2-5-6- معيارهاي کالبدي حريم و قلمرو 23 
2-5-7-خانه و مفهوم خلوت 24 
2-6- شناخت تجربی موضوع پژوهش 26 
2-6-1- اصول معماري خانه هاي سنتي ايران 26 
2-6-2- معماري حياط مرکزي 28 
2-6-3- برخي از کارکردهاي مهم حياط در مسکن ايراني 30 
2-6-4- حياط در اقليم معتدل و مرطوب 32 
2-6-5- ویژگی های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی 32 
2-7- خانه در دوره مدرنیسم 34 
2-7-1- آشنايي با پيشينه ي آپارتمان نشيني 34 
2-7-2- تاريخچه ي آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني 34 

2-7-3- عوامل توسعه ي آپارتمان نشيني 37 
2-8- بررسی خصوصیات خانه مدرن در ایران 40 
2-9- سازمان فضایی خانه‌های معاصر 40 
2-9-1- معیارهایی برای طراحی خانه معاصر 42 
2-10- انسان و نیاز او به طبیعت 43 
2-10-1- ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ 44 
2-10-2- روﻳﻜﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ 45 
2-10-3- اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي 45 
2-10-4- آﺛﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ 46 
2-10-5- مؤلفه هاي تأثيرگذار فضايي در شکل گيري ساختار سلسله مراتب 47 
2-11-جمعبندی 51 
2-12- نتیجه گیری 51 
فصل سوم : شناخت عوامل و مباحث محیطی مرتبط با پژوهش 
3-1- آسیب شناسی 53 
3-1-1- لزوم پرداختن به فضاي باز در مساکن امروزي 53 
3-1-2- مشکلات در طراحي مسکن 54 
3-1-3- آپارتمان نشيني و آسيب هاي آن 56 
3-2- شناخت بستر کالبدی 59 
3-2-1-نگاهی به جغرافیای طبیعی و انسانی استان گیلان 59 
3-2-2- تاریخ رشت 61 

3-2-3- شکل گیری شهر رشت 61 
3-2-4- نگاهی به جغرافیای طبیعی و اقلیمی رشت 62 
3-2-5- جمعیت شهر رشت 62 
3-2-6- خصوصیات اقلیمی شهر رشت 64 
3-2-7- طبقه بندی اقلیمی 64 
3-2-8-ویژگی های اقلیمی و شرایط آسایش 64 
3-2-9- نتایج اقلیمی 65 
3-3- نمونه ها و تحلیل آنها 66 
3-3-1-شهرک مسکونی لاکانشهر 68 
3-3-2- مجتمع مسکونی پردیسان 76 
3-3-3- مجتمع مسکونی کانچانجونگا(هند) 80 
3-3-4- هابیتات(کانادا) 87 
3-3-5- جمعبندی 93 
فصل چهارم : تدوین مبانی نظری و طراحی 
4-1- مقررات و ضوابط طراحی 95 
4-2- تعيين استاندارد تراكم مسكوني 95 
4-3- جهت و فاصله بين ساختمانها 96 
4-3-1- فاصله محرميت 96 
4-4- دستورالعملهاي كلي طراحي معابر در محلات مسكوني 97 
4-4-1- راههاي گوناگون حل مشكل تقاطع معابر سواره هم عرض 97 

4-5- ضوابط حياط و حیاط خلوت 98 
4-5-1-بالکن ها 99 
4-6- ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله و آسانسور 99 
4-6-1- پخي 100 
4-6-2- پيش آمدگي ساختماني در گذرها 100 
4-7- پارکينگ 101 
4-8- ضوابط و مقررات نماي شهري 101 
4-9- ضوابط مربوط به موتور خانه تاسيسات 102 
4-10- ضوابط مربوط به سيستم اعلام كننده حريق 102 
4-11- انواع فنوتیپ های مجتمع مسکونی و فضاهای نیمه باز 103 
4-11-1- مسکن مستقل ویلایی (Detached) 103 
4-11-2- خانه های نیمه مستقل (Semi-Detached) 103 
4-11-3- مجتمع‌های مسکونی (Clusters) 103 
4-11-4- برج (Sky Scraper) 103 
4-11-5- تعریف مجتمع مسکونی و انواع آن 104 
4-12-ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 106 
4-13- انواع متفاوت پلان در ساختمان هاي مسکوني تحليل و بررسي 108 
فصل پنجم : روند طراحی 
5-1- تحلیل سایت 111 
5-2- نیازهای پروژه 114 

5-2-1- تعداد واحد ها 114 
5-2-2- کاربری های مجتمع مسکونی 117 
5-3- برنامه فیزیکی 117 
5-4-نوع پلان ها 119 
5-5- نحوه قرار گیری فضایی مجتمع مسکونی 120 
5-6- تاسیسات 120 
5-7- سازه 121 
5-8- روند طراحی 128 
فهرست منابع 130 
پیوست 135 


 

طراحی مجتمع مسکونی در بافت قدیم شهر بروجرد با توجه به کیفیت فضاهای نیمه‌باز

چکیده

با ظهور مدرنیسم در معماری ایران، مسئله‌ی طراحی مسکن دچار تحول اساسی شد معماری خانه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازها و شرایط زندگی امروز نیستند در حالی که خانه‌های امروزی، گرچه پاسخگوی نیازها و شرایط زندگی امروزند اما نسبت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی هر بوم منطقه بی‌تفاوت هستند بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی در خانه‌های امروزی ما به ازای فضایی ندارند این فقدان سبب شده‌است که فضای خانه‌های ما فضاهای کمیت‌گرا و فاقد ارزش‌های فرهنگی باشد جستجوی کیفیت‌های مناسب فضاهای زیستی دارای ماهیتی فرهنگی است چه، غنای فضایی در معماری می‌تواند زاییده‌ی توجه به کنش‌های فرهنگی باشد در این پژوهش این سوال مطرح است که چه فضا یا فضاهایی به زندگی در خانه‌های تاریخی شهر بروجرد ارزش و غنا بخشیده و این فضا، خود دارای چه کیفیاتی است؟ برای پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می‌شود که یکی از این دسته فضاها، اقسام فضای نیمه‌باز است فضای نیمه‌باز علاوه بر اینکه خود فضایی است با غنای فضایی بسیار، به زندگی در خانه در شهر بروجرد کیفیت بخشیده‌است این پژوهش یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات تاریخی در پارادایم پدیدارشناسی به انجام می‌رسد پارادایم پدیدارشناسی یکی از چند پارادایمی است که بنا بر تقسیم‌بندی کیت نسبیت در دوره‌ی پسامدرن مورد استفاده‌ی پژوهشگرانِ معماری قرار می‌گیرد پدیدارشناسی، رهیافتی فلسفی در قرن بیستم است که با نوشته‌های نورنبری-شولتز از سال 1971 با کتاب فضا، هستی و معماری وارد حوزه‌ی معماری شد شولتز کوشیده‌است تا فلسفه‌ی هایدگر را تا آنجا به به فضا و سکونت مربوط می‌شود وارد حوزه‌ی معماری کند عمده مباحث نظریِ این پژوهش بر پایه‌ی فلسفه‌ی شولتز است فلسفه‌ی باشلار نیز یکی دیگر از مباحثی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد باشلار و نظریه دیالکتیک درون و برونِ او، برای توصیف کیفیت‌های فضای نیمه‌باز و فضای بسته و باز در ارتباط با آن بسیار راهگشاست دیدگاه پدیدارشناسانه‌ی پلاسما نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌است با مطالعه‌ی بستر طراحی و مسائل مربوط به اقلیم و فرهنگِ شهر بروجرد و همچنین گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی این شهر، انواع فضاهای نیمه‌باز و کارکردِ آن در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد انطباق چهارچوبِ نظری پژوهش با مسائل مرتبط با معماری بستر طراحی، لزوم طراحی فضاهای نیمه‌باز را به اثبات می‌رساند در نتیجه‌ی این تحلیل لزوم طراحی فضاهای نیمه‌باز در خانه‌های مسکونی امروزی به دلایل گوناگون به اثبات می‌رسد: دلایل پدیدارشناسانه (مانند اینکه فضاهای نیمه‌باز چگونه در مطابق فلسفه‌ی شولتز در پدیدآوری پدیده‌ها در خانه مشارکت دارند)؛ دلایل فرهنگی ( مانند اینکه فضاهای نیمه‌باز چگونه در جدا کردنِ عرصه‌های زندگی اجتماعی موثر هستند)؛ دلایل اقلیمی (مانند اینکه فضاهای نیمه‌باز به عنوان فیلترهای حرارتی در زمستان نقش مهمی ایفا می‌کنند) پژوهش‌های آتی در این زمینه می‌تواند حولِ آسیب‌شناسی فضاهای نیمه‌باز در طراحی مسکن امروزی متمرکز شود تا دلایل ناکارآمدی برخی فضاهای نیمه‌باز را در طراحی مسکن مورد بررسی قرار دهد

فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه 
مقدمه 1 
فصل اول: کلیات پژوهش 
1-1 بیان مسئله 3 
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش 3 
1-2-1 ضرورت فرهنگی 3 
1-2-2 ضرورت اجتماعی 4 
1-2-3 ضرورت اقلیمی 4 
1-3 سؤالات پژوهش 5 
1-4 فرضیه 5 
1-5 پیشینه پژوهش 5 
1-6 روش تحقیق 7 
1-7 خلاصه فصل‌های تحقیق 7 
1-8 نمودار ساختاری فصل‌ها 9 
فصل دوم: تعاریف و مفاهیم 
2-1 مقدمه 13 
2-2 فضا از دیدگاه برخی صاحب‌نظران 14 
2-2-1 یورگ گروتر 14 
2-2-2 رودولف آرنهایم 14 
2-2-3 نادر اردلان، لاله بختیار 14 
2-3 انواع کالبد فضایی 15 
2-3-1 فضای باز 15 
2-3-2 فضای بسته 15 
2-3-3 فضای نیمه‌باز 15 

2-4 نگاه پارادایمی به مسئله فضا 16 
2-4-1 پارادایم‌های پسامدرن در معماری از دیدگاه کیت نسبیت 17 
2-5 پدیدارشناسی 18 
2-5-1 ویژگی‌های پدیدارشناسی فلسفی 19 
2-5-2 پدیدارشناسی معماری 20 
2-6 نتیجه‌گیری و جمع‌بندی 35 
فصل سوم: بستر طراحی 
3-1 مقدمه 37 
3-2 موقعیت جغرافیایی شهر بروجرد 37 
3-2-1 جغرافیای طبیعی 37 
3-2-2 جغرافیای تاریخی 40 
3-3 شرایط فرهنگی و اجتماعی بروجرد و تأثیر آن بر معماری بومی 42 
3-3-1 بروجرد؛ شهری برای پذیرایی از مهمان 42 
3-3-2 همسایگی و تعامل اجتماعی 43 
3-3-3 حیاط؛ مهم‌ترین فضای زیستی 43 
3-3-4 زندگی چند خانواری در یک واحد مسکونی 43 
3-3-5 مراسم و آیین‌های مربوط به محرم 44 
3-4 بافت تاریخی و معماری شهر بروجرد 44 
3-4-1 بافت تاریخی شهر 44 
3-4-2 خانه‌های تاریخی بروجرد 46 
3-5 گونه‌شناسی خانه‌های بروجرد 58 
3-5-1 عملکرد 58 
3-5-2 فضا و مفاهیم فضایی 69 
3-5-3 ساخت و اجرا 87 
3-6 نمونه موردی 88 
3-6-1 شهر جدید شوشتر (شوشتر نو) 88 
3-6-2 مجموعه‌های مسکونی راسم بدران 90 
3-6-3 مجموعه‌ی همسایگی کویر یزد 94 
3-7 نتیجه‌گیری و جمع‌بندی 95 
فصل چهارم: تحلیل اطلاعت و نتیجه‌گیری 
4-1 مقدمه 98 
4-2 پدیده‌شناسی آبادی، فضای شهری و خانه در شهر بروجرد 98 
4-2-1 آبادی 98 
4-2-2 فضای شهری 100 
4-2-3 خانه 103 
4-2-4 فصل مشترک مفاهیم موضع‌شناسی در آبادی، فضای شهری و خانه 107 
4-2-5 گونه‌شناسی مسکن در بافت تاریخی شهر بروجرد 108 
4-3 تبیین بی‌کرانگی درون خانه 109 
4-3-1 عمودیت در دل خود؛ از زیر زمین به زیرِ بام 109 
4-3-2 رؤیای پله‌ها 110 
4-3-3 تمرکز در درون 110 
4-3-4 رؤیای گنجه‌ها 111 
4-3-5 رؤیای گوشه‌ها 111 
4-4 دیالکتیک درون و برون خانه 111 
4-5 اهمیت حواس پنجگانه در معماری تاریخی بروجرد 112 
4-6 تحلیل اطلاعات اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی در معماری خانه‌های بروجرد 112 
4-6-1 آب و هوا و مسائل اقلیمی 112 
4-6-2 فرهنگ و نمود آن در طراحی معماری خانه‌های بروجرد 114 
4-6-3 تحلیل کالبد معماری خانه‌ها 115 
4-7 نتیجه‌گیری 115 
4-7-1 لزوم استفاده از فضاهای نیمه‌باز در طراحی خانه‌های مسکونی در شهر بروجرد 115 
4-7-2 کیفیت فضاهای نیمه‌باز در طراحی خانه 118 
فصل پنجم: طراحی 
5-1 احکام طراحی 122 
5-2 ضوابط عمومی طراحی بنا در بافت تاریخی شهر بروجرد 125 
5-3 سایت طراحی 126 
5-3-1 انتخاب سایت 126 
5-3-2 بررسی اقلیمی 127 
5-3-3 تعریض معابر و احیای مرکز محله افتخار 128 
5-3-4 بلوک‌بندی 129 
5-3-5 گذرهای سرپوشیده و فضاهای مشترک همسایگی 130 
5-3-6 اتصال دو مجموعه 131 
5-4 طراحی تیپ (گونه) ‌های مسکونی 132 
5-4-1 اسکیس‌های اولیه 132 
5-4-2 تعیین مقدار و نحوه‌ی اشغال زمین 133 
5-4-3 سلسله‌مراتب دسترسی 134 
5-4-4 دیاگرام عملکردی واحدهای مسکونی 136 
5-4-5 برنامه‌ریزی فیزیکی 138 
5-5 طراحی فضای نیمه‌باز 138 
منابع 
منابع فارسی و انگلیسی 142 
پیوست 
پیوست (1) : نقشه‌ها 


 

نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری- نمونه موردی: انعطاف پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی

چکیده

امروزه معماری هوشمند به عنوان یک راهکار کارامد در حل معضلات معماری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. بنابراین هدف اصلی از طرح این موضوع، بررسی نقش معماری هوشمند (تعاملی) و واکاوی اصول و معیارهای هوشمندی در ارتقا کیفی شرایط و روابط حاکم در معماری می‌باشد که به مسائلی همچون ایجاد انگیزه، نوآوری، پویایی،پایداری، تعامل و … بین مردم با یکدیگر و بین مردم و معماری می‌توان اشاره کرد. معماری هوشمند به دنبال ایجاد فضاها و اشیایی است که می توانند به طور فیزیکی خودشان را برای روبرو شدن با نیازهای قابل تغییر محیط بازپیکربندی کنند و در نهایت بتوانند در شرایط و زمانهای مختلف، نسبت به نیازهای متفاوت پاسخگو باشند.هدف این تحقیق سنجش میزان ارتباط بین عوامل هوشمندی و انعطاف پذیری، در محدوه‌ی سکونتی شهرک اکباتان، در کیفیت فضاهای موجود و رضایتمندی ساکنین و نهایتا شناخت میزان تمایل و علاقه مندی ساکنین در داشتن فضاهای هوشمند و انعطاف پذیر بوده است.روش تحقیق این رساله مبتنی بر ماهیت مسأله‌ی پژوهش، براساس همبستگی بوده است. تلاش شد تا با شناسایی متغیرهای موثر بر عوامل مورد نظر که با استفاده از مبانی نظری رساله و تجارب مطالعاتی حاصل شده، ابتدا شاخص‌های مناسب برای تحلیل مولفه‌ها را تنظیم گردد و سپس با ابزار پرسشنامه و با حضور در محدوده مطالعاتی اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گیرند.نتایج پژوهش، نشان می دهد که میزان همبستگی زندگی و تمایلات مردم (به طور خاص ساکنین شهرک اکباتان) در داشتن فضاهای انعطاف پذیر و هوشمند در سطح معناداری بوده و یا به عبارتی دیگر گرایش به داشتن فضاهای انعطاف پذیر هوشمند توانسته تا حد زیادی در سبک زندگی امروزین مردم (ساکنین شهرک اکباتان) نقش داشته باشد.

 

طراحی مجتمع مسکونی در شهر بوشهر با تاکید بر کیفیت فضاهای باز-نیمه‌باز خصوصی در طبقات (آپارتمانهای میان‌مرتبه)

چکیده

امروزه در کشور ما، جنبه‌های کیفی محیط‌های مسکونی نادیده گرفته‌شده‌اند. این مسئله در بعضی بخش‌ها نمود واضح‌تری به خود گرفته است؛ ازاین‌دست فضاها می‌توان به فضاهای باز/نیمه‌باز خصوصی در واحدهای مسکونی اشاره کرد. باوجود تأکید بر ضرورت وجودی و کیفی این فضاها، اما آن‌ها در معماری مسکن امروز یا وجود خارجی ندارند و یا در صورت وجود، به علت فقدان کیفیت عملکردی، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند و یا حتی در مواردی از آن‌ها استفاده نابجا می‌شود. این امر باعث کاهش کیفیت واحد مسکونی در پاسخگویی به برخی نیازهای ساکنان و تخریب منظر فضاهای شهری شده است. با توجه به اینکه در معماری بومی شهر بوشهر، فضاهای باز/نیمه‌باز خصوصی در طبقات بالاتر از زمین نقش بسیار مهمی را ازنظر زیستی، اقلیمی و فرهنگی ایفا می‌کرده‌اند، این مسئله در شهر بوشهر به شکل بحرانی‌تری بروز می‌کند. به نظر می‌رسد، عدم استفاده از این فضاها (و یا استفاده نابجا از آن‌ها) به علت عدم نیاز به آن‌ها نبوده است؛ بلکه ویژگی‌های کالبدی آن‌ها در معماری معاصر، بستر فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها را ایجاد نمی‌کند و کیفیت عملکردی فضا را کاهش می‌دهد. فرض بر این است که با تغییر در ویژگی‌های معماری فضا می‌توان کیفیت عملکردی و درنتیجه میزان استفاده از فضا را افزایش داد. بر این اساس در مرحله اول به تعیین مولفه‌های سازنده‌ی کیفیت عملکردی فضاهای باز/ نیمه‌باز خصوصی در شهر بوشهر پرداخته‌شده است. سپس مولفه‌های کیفیت عملکردی، با استفاده از تکنیک AHP رتبه‌بندی شده است. در مرحله بعد تغییرات مولفه‌های کالبدی این فضاها در معماری معاصر و بومی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بررسی‌شده است. پس‌ازآن مولفه‌های کیفی فضا در معماری معاصر و بومی و نمونه‌های موردی، مورد تحلیل قرارگرفته و در مرحله آخر با استفاده از ترکیب نتایج مراحل قبل، به ارائه راهکارهای معمارانه ارتقادهنده‌ی کیفیت عملکردی فضاهای باز/ نیمه‌باز خصوصی در سه مقیاس مجموعه مسکونی، واحد مسکونی و فضا پرداخته‌شده است.کلیدواژه‌ها: شهر بوشهر، فضای باز/ نیمه‌باز خصوصی، کیفیت عملکردی، واحد مسکونی

 

بازیابی فضاها و عناصر معماری بومی مازندران با هدف ارتقای کیفیت (کارکردی و زیبایی) طراحی فضاهای باز و نیمه‌باز، نمونه موردی: طراحی مجتمع مسکونی

چکیده

معماری گذشته ایران به خصوص در دوران پس از اسلام، مملو از نمونه های با ارزش بکارگیری شیوه های کارا و بهینه برگرفته از بوم و فرهنگ خودی می باشد برخلاف این واقعیت روشن، متأسفانه تاریخ معاصر ایران به دلایل زیاد و در ابعاد مختلف با انقطاع فرهنگی و گسست از تجارب تاریخی در حوزه معماری ارزشمند خودی، مواجه شده است و یکی از آثار این گسست، دور شدن از هویت بومی در آثار معماری امروز ایران است پرسش از اینکه معماری ما چقدرباید برگرفته از معماری سنتی یا بومی باشد و چقدر وابسته به تکنیک و اندیشه های معاصر دنیا چالش میان دو رویکرد سنتی بودن ومعاصر بودن می باشد؛ بنابر این به نظر می رسد که معماری امروز ایران می بایست به دنبال راهکاری برای پیوند دوباره معماری با فرهنگ و بوم از یک سو و علوم و تکنولوژی نوین ساختمانی از سوی دیگر باشد تانه تنها فن و تکنولوژی بلکه زیبایی وهنربومی جایگاه خود را در معماری بدست آورند معماری بومی چنانچه با نگرشی تفسیری مورد توجه قرار گرفته و به بازخوانی آن پرداخته شود؛ می تواند آفریننده معماری هایی نو باشد این پژوهش بر آن است تا با مطالعات میدانی و کتابخانه ای، به بیان ماهیت معماری بومی مازندران و بازخوانی معماری بومی وبه طور خاص فضاهای باز و نیمه بازی که در معماری بومی گذشته این خطه حضور داشته، پرداخته، همچنین مطابق مطالعات توصیفی تحلیلی، و بررسی نمونه های موردی، اصول و معیار ها و الگوها و عناصر بومی تکرار پذیر معماری بومی را شناسایی کند در این راستا و با هدف بازیابی دوباره معماری بومی مازندران در این بناها، مقایسه ای میان مساکن بومی و سنتی ساخته شده با مساکن معاصر انجام شد تا از نشانه های سنتی و بومی، در معماری کنونی، در کنار تکنولوژی جدید استفاده کنیم در ادامه، پرسشنامه ای تدوین گردیده تا اولا بسنجیم از نظر ساکنین مجتمع های معاصر لزوم طراحی فضاهای باز و نیمه باز با اهداف و معیارهای مذکور در پرسشنامه احساس می شود یا خیر و دوم اینکه معیارهای مذکور در سوالات که حاصل یافته های تحقیق است و برای افزایش کیفیت کارکرد و زیبایی این فضاها تعریف شدند، از نظر ساکنین تا چه اندازه مهم و اساسی هستند و باید در طراحی لحاظ شوند در واقع هدف رسیدن به راهکارهای کارآمدی برای تحقق اهدافی همسو با فرهنگ بومی در آپارتمان های مسکونی معاصر می باشد امید که موثر واقع شود

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
مقدمه 1 
فصل اول- بخش اول: پیشینه پژوهش
1-1 پیشینه پژوهش 3 
بخش دوم: فضاهای باز در معماری
2-1 مقدمه 5 
2-2 تعریف فضا 5 
2-3 فضا و معماری 6 
2-4 فضای باز 7 
2-4-2 مزایای فضاهای باز 8 
2-4-3 فضای باز در معماری ایرانی 8 
2-5 عناصر تأثیر گذار در شکل گیری فضاهای باز بومی- سنتی 9 
2-6 فضای باز مسکونی 9 
2-7 رابطه بین ساختمان و فضای باز در معماری سنتی 10 
2-7-1 فضاهای یک سویه 11 
2-7-2 فضای دو سویه 11 
2-8 بررسی فضای باز در آپارتمان های امروزی 12 
2-8-1 تغییرات روی داده در معماری مسکونی معاصر 12 
2-8-2 مقایسه الگوی مسکن سنتی با الگوی مسکن امروزی 14 
2-9 فضای باز در مجتمع های مسکونی 15 
2-9-3 گونه های فضای باز مسکونی 17 
2-10 احیای فضای باز در آپارتمان های امروزی 20 
2-11 طراحي اجزاء و عناصر فضاي باز مسكوني 21 
2-12 فضای بسته 23 
بخش سوم: فضای نیمه باز در معماری
3-1 مبانی نظری فضای نیمه باز 25 
3-2 تعریف فضای نیمه باز 25 
3-3 عناصر شکل دهنده فضای نیمه باز در معماری 26 
3-3-1 هم باز و هم بسته 26 
3-3-2 بینابینی 26 
3-3-3 وحدت اضداد 26 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
3-3-4 انتقال 27 
3-3-5 احساس نیمه محصوریت 27 
3-3-6 نیم خلوتی 27 
3-3-7 نیمه عمومی و نیمه خصوصی بودن 28 
3-3-8 جو نیمه سازگار با نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی 28 
3-4 فضای نیمه باز مسکونی 29 
3-4-1 رابطه بین ساختمان و فضای نیمه باز در خانه های بومی 29 
3-4-1-1 سلسله مراتب 29 
3-4-2 مقایسه فضای نیمه باز بومی و معاصر 29 
3-5 محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز 30 
3-6 استخراج نکات پیشنهادی برای طراحی 31 
3-7 جمع بندی 32 
بخش چهارم: خانه در مازندران
4-1 مقدمه 33 
4-2 روستاهای مازندران و ویژگی هایشان 33 
4-3 بافت مسکونی و زمین های کشاورزی 34 
4-4 شناخت خانه های مازندران 34 
4-4-1 برونگرایی 34 
4-4-1-1 نیمه برونگرایی 35 
4-4-2 چهار فصل بودن بنا 36 
4-4-3 استقلال خانه ها در همجواری ها 36 
4-4-4 جهت گیری خانه ها4-4-5 ارتفاع هسته سکونتی از حیاط 36 
4-4-6 طبقات خانه 37 
4-4-7 مصالح بومی 38 
4-4-8 نيازهاي حرارتي 38 
4-4-9 سازمان جزء فضاها 38 
4-4-10 نا پیوستگی اجزاء مسکن (نقش مهم عامل رطوبت در معماری خانه ها) 39 
4-4-11 ساختار خطی پلان خانه ها 39 
4-4-12 ساختار فضا 40 
4-4-13 ساختار فرم 40 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
4-4-14 ساختار اصلی مساکن روستایی، در ارتباط با فضای باز، نیمه باز و بسته 41 
4-5 جزء فضاهای خانه 42 
4-6 عناصر معماری و ساخت خانه ها 44 
4-4-15 ساکنین و تعداد خانوار ساکن 47 
4-4-16 تعداد و سطح اجزاء مسکن 47 
4-7 سادگی در مساکن روستایی مازندران 48 
4-7-1 سادگی در هندسه فضاها و روابط فضایی 49 
4-7-2 سادگی در مبلمان داخلی 49 
4-7-3 عدم تداخل در عین تعدد فعالیت های مختلف 50 
4-7-4 سهولت گسترش فضا 51 
4-7-5 گسترش زیر بنا 51 
4-7-6 سادگی در مصالح و ساخت 51 
4-8 گونه بندی ساختمان خانه های منطقه 52 
4-9 جمع بندی 54 
بخش پنجم: معرفی فضاهای باز و نیمه باز مازندران
5-1 مقدمه 57 
5-2 انواع فضای نیمه باز 57 
5-2-1 ایوان 57 
5-2-1-1 معانی و تعاریف ایوان 58 
5-2-1-2 تاریخچه ایوان در ایران 58 
5-2-1-3 ایوان در خانه های بومی مازندران 59 
5-2-1-4 دلایل پیدایش واهمیت ایوان 59 
5-2-1-5 فرم ایوان 60 
5-2-1-6 عملکرد ایوان 61 
5-2-1-7 موقعیت ایوان 62 
5-2-1-8 تزئینات ایوان 63 
5-2-2 رواق 63 
5-2-3 غلامگردش 63 
تفاوت رواق و غلامگردش 63 
5-3 انواع فضای باز 64 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
5-3-1 حیاط 64 
5-3-1-1 حیاط در خانه های بومی مازندران 64 
5-3-1-2 بررسی عملکرد حیاط 65 
5-3-1-3 عناصر داخل حیاط 65 
5-3-1-4 شیوه زندگی و حیاط 65 
5-3-2 نفار 66 
5-3-2-1 مشخصات نفار 66 
فصل ششم: فضای باز و نیمه باز معاصر
6-1 مقدمه 67 
6-2 بام سبز 67 
6-2-1 انواع بام سبز 68 
6-2-2 دسته بندي كلي اجزاء باغ سبز 69 
6-2-3 مزایای بام سبز در مقایسه با بام معمولی 69 
6-2-4 تاثیر روانشناختی بام سبز 70 
6-2-5 شناخت گونه های گیاهی مناسب منطقه 70 
6-2-6 بحث و بررسی امکان سنجی طراحی بام سبز در اقلیم معتدل مرطوب 71 
6-2-7 مشخصات فیزیکی بام که بایددر هنگام طراحی بام سبز بدان توجه شود 71 
6-3 طراحی یک تراس تابستانی 72 
6-4 نمونه ای از آپارتمان های مدرن حیاط دار، حیاط های پیش آمده و پله ای 73 
6-5 مجتمع مسکونی نیاوران 74 
بخش هفتم: استمرار معماری بومی در معماری معاصر
7-1 مقدمه 76 
7-2 استفاده از رویکرد پالیمپسست در جهت استمرار معماری بومی 76 
7-3 تعریف پالیمپسست 77 
7-4 استمرار و تداوم (پالیمپسست)، انقطاع و بازیابی 77 
7-5 بازنگری عوامل موثر در استمرار و تداوم معماری بومی 77 
7-6 استمرار معماری بومی در معماری معاصر 78 
7-7 روش پارامتریک 78 
فصل دوم: روش پژوهش
2-1 سوال های پژوهش 80 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
2-2 فرضیه های پژوهش 80 
2-3 اهداف پژوهش 80 
2-4 روش تحقیق 81 
2-4-2 جامعه آماری 82 
2-4-3 موارد مد نظر پرسشنامه 82 
2-4-4 پرسشنامه طراحی شده 83 
فصل سوم: اجرا و نتایج پایان نامه
3-1 تعریف و شناخت مولفه های فضای باز و نیمه باز 88 
3-1-1 زیبایی شناسی 88 
3-1-2 جهت قرارگیری و موقعیت 89 
3-1-3 دید و منظر مناسب 89 
3-1-4 عدم اشراف 90 
3-1-5 مبلمان و عناصر و اجزا و بافت مصالح 90 
3-1-6 تعادل، هندسه و تناسبات (استانداردها و ابعاد) 90 
3-1-7 کارکردهای روزمره 91 
3-1-8 ارتباط با طبیعت و فضای سبز 91 
3-1-9 آسایش حرارتی و کوران 92 
3-1-10 فضاهایی برای تعامل اجتماعی 92 
3-1-11 شادابی و سرزندگی و پویایی ارتقاء کیفیت زندگی 93 
3-1-12 آرامش و حس رضایت 93 
3-2 آنالیز و تحلیل داده های پرسشنامه 94 
3-3 بررسی و آنالیز نمونه های بومی 103 
3-4 نسبت فضای نیمه باز به بسته 109 
3-5 پیشنهاد ها ی طراحی حاصل از مطالعات نظری و بررسی نمونه ها 112 
3-5-1 راهکارهای کاربران 114 
3-5-2 نگاهی نو به مسئله پیشنهاد ها 114 
3-6 جمع بندی و نتیجه گیری یافته ها 117 
فصل چهارم: مبانی نظری و مطالعات طرح 
بخش اول: بازشناخت تعریف معماری بومی 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
1-2 معماری بومی 118 
1-2-1 ریشه شناسی واژه “بوم 119 
1-2-2 تعریف معماری بومی 119 
1-2-3 شکل گیری معماری بومی 119 
1-2-4 معماری بی نام ویژگی معماری بومی 120 
1-3 جمع بندی و ضرورت بررسی معماری بومی 120 
بخش دوم: سکونت و مسکن
2-1 مقدمه 121 
2-2 مفهوم سکونت 121 
2-4 مسکن بومی 124 
2-5 مجتمع مسکونی 125 
2-5-1 تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 125 
2-5-2 علت ایجاد مجتمع های مسکونی 126 
2-5-3 اهداف طراحی مجتمع مسکونی 126 
2-6 فرهنگ آپارتمان نشيني 127 
2-7 مباني و نکاتی برای طراحي مسکن مطلوب 128 
2-8 فرایند طراحی خانه 130 
2-9 نمای ساختمان 133 
2-9-1 چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟ 133 
2-9-2 طراحی نمای ساختمان 134 
2-9-3 عنصر پراهمیت درنما 135 
2-9-4 تاثیرات فضای باز و نیمه باز در نما 136 
2-10 جمع بندی 136 
بخش سوم: جایگاه طبیعت در معماری
3-1 مقدمه 137 
3-2 تحلیل جایگاه و نوع نگاه به طبیعت در معماری ایران و تاثیرات آن در طراحی ها 138 
3-3 طبیعت و انسان 138 
3-4 طبیعت از دیدگاه ادیان و مکاتب 139 
3-5 انواع ارتباط انسان با طبیعت 139 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
3-6 مکاتب چهارگانه طراحی در طبیعت 140 
3-6-1 نگرش های طبیعت ستیز 140 
3-6-2 نگرش های طبیعت گریز 140 
3-6-3 نگرش های طبیعت گرا 140 
3-6-4 تکمیل طبیعت؛ ارتباط انسان با طبیعت در اسلام 140 
3-7 معماری و طبیعت 141 
3-7-1 بازشناسی ریشه های ارتباط با طبیعت در معماری مسکونی در مازندران 142 
فصل چهارم: اقلیم
4-1 مقدمه 143 
4-2 تعریف عناصر اقلیمی 143 
4-3 عوامل اقلیمی 143 
4-4 شمه ای از مازندران 143 
4-5 آب و هوای استان مازندران 144 
4-6 ويژگي های اقليمي این منطقه 144 
4-6-1 توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندران 145 
4-7 اقلیم سه گانه استان مازندران 146 
4-7-3 ویژگی معماری بومی خانه های روستایی واقع در حوزه جلگه ای (آب و هوای معتدل خزری) 147 
4-8 خصوصيات و ويژگي هاي شهر قائمشهر 147 
4-8-1 تاريخچه و چگونگي شكل گيري شهر 147 
4-8-2 بررسي جمعيت 148 
4-8-3 موقعیت جغرافیایی 148 
4-9 بافت شهری موجود 149 
بخش پنجم: معماری متاثر از اقلیم
5-1 مقدمه 150 
5-2 راهبردهايی از مطالعات اقلیمی برای طراحي 150 
5-3 ویژگیهای معماری جدید مازندران 156 
5-3-1 انطباق معماری جدید با معماری بومی مازندران 157 
5-4 جمع بندی 157 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
بخش ششم: ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی
6-1 تنظیم اهداف و سیاست های طراحی 159 
6-2 ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني 159 
6-3 مفاهیم و شاخص های ضوابط ساختمانی 160 
6-3-1 شاخص تراکم مسکونی 161 
6-3-2 پیش آمدگي ساختماني در گذرها 161 
6-3-3 رعايت محدوديت ارتفاع 161 
6-3-4 پارکينگ 162 
6-3-5 جهت و فاصله بین ساختمان ها 162 
6-3-6 فاصله محرمیت 162 
6-4 دستورالعمل های کلی طراحی معابر در سایت مسکونی 163 
6-4-1 راه های گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم عرض 163 
6-5 تعیین فضاها و کاربری های مورد نیاز در سایت 163 
6-6 نكاتي جديد براي خانه هاي مدرن 170 
فصل پنجم: روند طراحی 
5-1 برنامه فیزیکی طرح 172 
5-2 تحلیل سایت 175 
5-3 جا نمایی بلوک ها و عناصر اصلی در سایت مجتمع 176 
5-4 کانسپت های مختلف حجمی بلوک ها 177 
5-5 نقشه ها 178 
منابع و مأخذ 179 


ارتقاء تعامل کودک با فضای باز مجتمع های مسکونی براساس آزمونهای ترسیمی

چکیده

‌هدف از نوشتار حاضر اراِیه اصول و معیارهایی برای ارتقای تعامل کودک با فضای باز مجتمع های مسکونی به کمک طراحی معماری و منظر فضای باز است.به این منظور روش تحقیق آزمونهای ترسیمی برای دست یافتن به ناخودآگاه کودک مورد استفاده قرار گرفته است.یافته های تحقیق با تاکید بر تعامل کودک با محیط به عنوان یک هدف بنیادین معیارهای 1)طبیعت گرایی و منظره پردازی 2)آسایش و ایمنی 3) جذابیت و هیجان انگیزی محیط 4)انعطاف پذیری 5)تعدیل ازدحام 6)استفاده از رنگهای شاد 7) استفاده از عناصر سیال مثل آب 8) مکان بازی آزاد 9)تناسب با ارگونومی کودک را برای طراحی فضاهای باز مجتمع های مسکونی مطرح می سازد.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که محوطه سازی فضاهای باز در راستای تعامل کودک می تواند جشنواره ایی از تجسم، تخیل ،کنجکاوی و در نهایت بروز خلاقیت و رشد برای کودکان را پدید آورد.همچنین مشارکت کودک در خلق فضا و بهره برداری از آن ،علاوه بر بسترسازی حضور و تعامل فعال در محیط ، امکان رشد جسمی، ذهنی ، اجتماعی و پرورش خلاقیت های محیطی آنان را تقویت می کند.‌واژگان کلیدی: تعامل،کودک معماری محیط و منظر،فضای باز مجتمع های مسکونی،روانشناسی رشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه
1-2- مقدمه 7
2-2- شناخت کودک 8
1-2-2- کودک کیست؟ 9
1-1-2-2- روانشناسی کودک 9
2-1-2-2- جامعه شناسی کودک 10
2-2-2-روانشناسی رشدکودک 10
3-2-2- نظریه های رشد 13
1-3-2-2- نظریه تکامل روانی–اجتماعی اریکسون 13
1-1-3-2-2- مرحله اعتماد در برابر بی اعتمادی «بدو تولد تا یکسالگی” 14
3-1-3-2-2- مرحله ابتکار در برابر احساس گناه (4-5سالگی) 14
4-1-3-2-2- مرحله سازندگی در برابر احساس حقارت (6-11سالگی( 15
5-1-3-2-2- بررسی نظریه اریکسون 15
2-3-2-2- مراحل رشد هوش از نظر ژان پیاژه 16
3-2- بازی و کودک 17
1-3-2- بازی و نقش سن در بازی کودکان 18
2-3-2- اصالت بازی و اهمیت آن در رشد کودک 19
3-2-3- بازی آزاد، شیوه ای برای یادگیری 19
4-3-2- بازی خیابانی 20
5-3-2- کودک و محیط بازی 21
6-3-2- فضاهای بازی 22
7-3-2- منطقه بندی فضای بازی بر حسب انواع فعالیت 23
8-3-2- برنامه ریزی برای فضای بازی کودکان 24
4-2- مفهوم تعامل: 24
1-4-2- کنش اجتماعی 25
1-1-4-2-جایگاه تعاملات اجتماعی 25
2-1-4-2- فاکتورهای موثر بر تعاملات اجتماعی 27
5-2- مفهوم مکان و ارتباط آن با رشد کودک 29
1-5-2- عوامل موثر بر ایجاد تعامل کودک با محیط: 30
2-5-2- انگیزش های محیطی 32
6-2- مبانی معماری فضاهای باز 33
1-6-2- فضای باز 33
2-6-2- محیط و منظر 35
7-2- فضای باز و مجتمع های زیستی 35
8-2- طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی 36
1-8-2- خلوت و تعامل اجتماعی 36
2-8-2- امنیت 36
3-8-2- فعالیتها 37
9-2- فعالیتها در فضای باز مجتمع های مسکونی 37
10-2- کیفیت فضای باز مجتمع مسکونی و رویداد فعالیتها 40
1-10-2- نفوذ پذیری 40
2-10-2- دسترسی کالبدی 40
3-10-2- سلسله مراتب دسترسی 41
4-10-2- بلوک بندی 41
5-10-2- آمیختن یا پراکندن 41
6-10-2- طراحی مسیرهای پیاده 42
7-10-2- دسترسی بصری 42
8-10-2- امنیت و حفاظت 42
9-10-2- امنیت در برابر عبور و مرور وسایل نقلیه 42
11-2- لزوم ایجاد تعاملات اجتماعی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی 43
12-2- مزایای ایجاد تعامل با فضای باز مجتمع های مسکونی و ایجاد سلامت روانی: 43
1-12-2- ایجاد آرامش: 43
2-12-2-تأمین آسایش: 43
3-12-2- دلچسب و خودمانی بودن فضاها 44
4-12-2- ایجاد هویت 44
5-12-2- ایجاد وحدت 44
6-12-2- تنوع 45
7-12-2- خوانایی 45
13-2- جمع بندی 45
فصل سوم: روش تحقیق 47
1-3- مقدمه: 48
3-2- نوع و روش پژوهش: 49
3-3 – جامعه،نمونه و روش نمونه گیری: 51
4-3-ابزارهای پژوهش: 52
5-3- ابزارهای پژوهش 53
6-3- بررسی ابزارهای پژوهش: 55
1-6-3- نقاشی شماره 1: 55
2-6-3- نقاشی شماره 2 56
3-6-3- نقاشی شماره 3 57
4-6-3- نقاشی شماره 4 58
5-6-3- نقاشی شماره 6 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 63
1-4- مقدمه 64
2-4- استنتاج آیتم ها از ابزارها: 65
3-4- نتایج حاصل از ارزش گذاری آیتم ها 66
1-3-4- نتایج حاصل از ارزش گذاری آیتم ها در فضاهای بازی موجود 66
4-4- مقایسه تطبیقی آیتم ها 70
5-4-بحث و نتیجه گیری 71
6-4- معماری محیطی کودک 75
7-4- رهیافت های پژوهش پیرامون معیارهای طراحی مکان در تعامل با کودک 76
4- 8- جمع بندی فصل چهارم: 81
فصل پنجم: طراحی نمونه موردی مجتمع مسکونی در تهران 82
1-5- مقدمه 83
2-5 -تاریخچه شهر تهران 84
3-5- شهر تهران 85
1-3-5- موقعیت استقرار شهر تهران 85
5-3-2- طول و عرض جغرافیایی 86
3-3-5- موقعیت اقلیمی کلان شهر تهران 87
1-3-3-5- دما 88
2-3-3-5- بارندگی 88
3-3-3-5-رطوبت 88
4-3-3-5- باد 88
5-3-3-5- تابش آفتاب 89
6-3-3-5- یخبندان 89
7-3-3-5- نمودار بیوکلیماتیک انسانی 89
8-3-3-5- بررسی اقلیمی منطقه نیمه بیابانی 90
4-5- نمای شهر تهران 91
5-5- نیازهای حرارتی 92
1-5-5- جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه 92
2-5-5- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال 92
3-5-5- جهت استقرار ساختمان 92
4-5-5- فرم کالبدی و سازماندهی پلان 92
5-5-5- اندازه پنجره ها و سایه بان 93
6-5-5- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی 93
6-5- الزامات انتخاب سایت جهت طراحی مناسب برای کودکان 93
1-6-5- تامین امنیت به منظور استفاده کودکان 93
2-6-5-آرام سازی محدوده های طراحی شده 94
7-5 – انتخاب سایت طراحی 94
8-5- دسترسی 98
9-5- برنامه فیزیکی طرح: 101
10-5-لگه گذاری های سایت با اولویت بر حضور کودکان 102
11-5- ارایه طرح 103
1-11-5 – ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ مسکونی با تاکید برﻋﻮاﻣﻞ نه ﮔﺎﻧﻪ 104
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ 110
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ 112

 

طراحی فضای باز مجتمع‌های مسکونی با رویکرد تأمین آسایش حرارتی

چکیده

امروزه مباحث سازگاری با اقلیم و پایداری اکولوژیک جزء مباحث اساسی در بیشتر زمینه‌های علوم و فناوری می‌باشد؛ مباحثی چون آسایش حرارتی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کنترل تبادل انرژی میان انسان و محیط و محیط‌های مصنوع و طبیعی جزء لاینفک مطالعات طراحی شهری می‌باشند از این رو با افزایش جمعیت و تراکم شهری و همچنین افزایش گرمای زمین توجه به تأثیر طراحی در آسایش حرارتی فضای باز اهمیت یافته است بدین منظور انجام مطالعات آب و هوایی و شناخت ویژگی‌های محیطی متأثر از آن و همچنین استفاده از نتایج آن در بهینه‌گزینی ساخت‌های فضایی در طرح‌ها، امری ضروری می‌باشد هدف از انجام این پژوهش استفاده‌ی بهینه از دانش اقلیمی، در ارتقا کیفیت فضاهای شهری می‌باشد تا بدین ترتیب با استفاده مناسب از مواهب طبیعی بتوان به یک فضای شهری پایدار و پاسخگو به نیازهای آسایشی انسان دست یافت در این پژوهش با استفاده از روش‌های توصیفی-تحلیلی و مقایسه‌ای و تکنیک شبیه‌سازی با استفاده از نرم افزار Envi_met® که یک نرم افزار جهت تحلیل‌های اقلیمی می‌باشد، به بررسی و تحلیل متغیرهای اقلیمی و با طراحی مناسب و جانمایی عناصر طبیعی در وضع موجود پرداخته شده است جمع آوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی و مدل‌سازی رایانه‌ای صورت گرفته است در نهایت این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از ضوابط استخراج شده از ادبیات موضوع و همچنین راهبردهای عملیاتی منتج از تحلیل‌های نرم افزاری، به ارائه‌ی یک طرح بهینه برای فضای باز مجتمع مسکونی آسمان تبریز به عنوان نمونه بپردازد

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
-۱-۱ مقدمه ۲
-۲-۱ بیان مسئله ۲
-۳-۱ سوالات پژوهش۳
-۴-۱ فرضیه‌های پژوهش ۳
-۵-۱ اهداف پژوهش ۳
-۶-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۳
-۷-۱ روش تحقیق ۴
-۸-۱ پیشینه تحقیق ۴

فصل دوم: کلیات نظری و مفاهیم پایه
-۱-۲ مفاهیم مربوط به اقلیم ۱۰
-۱-۱-۲ تعریف اقلیم ۱۰
-۲-۱-۲ شناخت عوامل اقلیمی ۱۰
-۱-۲-۱-۲ تابش ۱۰
-۲-۲-۱-۲ دما ۱۱
-۳-۲-۱-۲ رطوبت ۱۱
-۴-۲-۱-۲ باد ۱۱
-۳-۱-۲ تقسیمات اقلیمی ۱۲
۲-۱-۳-۱- اقلیم بارانی استوایی (گروه A) ۱۳
۲-۱-۳-۲- اقلیم گرم و خشک (گروه B ) ۱۴
۲-۱-۳-۳- اقلیم گرم و معتدل (گروه C) ۱۵
۲-۱-۳-۴- اقلیم سرد و برفی (گروه D) ۱۵
۲-۱-۳-۵- اقلیم قطبی (گروه E ) ۱۶
-۴-۱-۲ آسایش اقلیمی ۱۶
-۵-۱-۲ طراحی اقلیمی ۱۶
-۲-۲ تعاریف پایه مربوط به آسایش حرارتی ۱۷
-۱-۲-۲ آسایش حرارتی ۱۷
-۲-۲-۲ محدوده‌ی آسایش ۱۸
-۳-۲-۲ عوامل مؤثر بر آسایش حرارتی ۱۸
-۱-۳-۲-۲ متغیرهای شخصی ۱۹
-۱-۱-۳-۲-۲ میزان متابولیکی ۲۰
-۲-۱-۳-۲-۲ میزان عایق پوشش ۲۰
-۲-۳-۲-۲ متغیرهای محیطی ۲۲
-۱-۲-۳-۲-۲ تابش آفتاب ۲۲
-۲-۲-۳-۲-۲ دمای هوا ۲۲
-۳-۲-۳-۲-۲ رطوبت ۲۳
-۴-۲-۳-۲-۲ باد ۲۳
-۴-۲-۲ تنظیم دمایی بدن انسان ۲۴
-۵-۲-۲ راههای دفع حرارت بدن انسان ۲۵
-۱-۵-۲-۲ جابجایی ۲۵
-۲-۵-۲-۲ تشعشع ۲۵
-۳-۵-۲-۲ تبخیر ۲۶
-۴-۵-۲-۲ هدایت ۲۶
-۶-۲-۲ مدل‌های پیشبینی آسایش حرارتی ۲۶
۲-۲-۶- ۱-مدل PMV-PPD ۲۷
۲-۲-۶- ۱-۱-محدوده کاربرد روش PMV ۲۸
۲-۲-۶- ۱-۲-روش‌های محاسبه PMV ۲۹
۲-۲-۶- ۲-شاخص PPD ۲۹
۲-۲-۶- ۳-دمای مؤثر ۳۲
۲-۲-۶- ۳-۱-دمای عملکردی مرطوب ۳۳
۲-۲-۶- ۳-۲-دمای کلی حباب تر ۳۳
۲-۲-۶- ۳-۳-دمای کلی تر ۳۴
۲-۲-۶- ۳-۴-شاخص تنش حرارتی ۳۴
۲-۲-۶- ۳-۵-شاخص تری پوست ۳۴
۲-۲-۶- ۳-۶-شاخص سرمایش باد ۳۴
۲-۲-۶- ۴-متوسط دمای تابشی محیط ۳۵
۲-۲-۶- ۵-متوسط دمای تابشی محیط روش اولگی ۳۵
۲-۲-۶- ۵-۱-محدودیت‌های روش اولگی ۳۶
۲-۲-۶- ۶-روش گیونی ۳۶
۲-۲-۶- ۶-جدول زیست – اقلیمی ۳۸
-۷-۲-۲ ارزیابی شاخصهای آسایش حرارتی برای فضاهای باز ۴۰
-۳-۲ مفاهیم مربوط به پوشش گیاهی ۴۳
-۱-۳-۲ انسان وابسته به طبیعت ۴۳
-۲-۳-۲ نقش درخت در فضاهای شهری ۴۴
-۳-۳-۲ معیارهای انتخاب گونه مناسب درخت در فضاهای شهری ۴۵
-۱-۳-۳-۲ معیار زیست محیطی ۴۶
-۲-۳-۳-۲ معیار عملکردی ۴۶
-۳-۳-۳-۲ معیار ادراکی ۴۶
-۴-۳-۲ انواع نحوه کاشت درختان در فضاهای شهری از دیدگاه طراحی منظر ۴۷
-۵-۳-۲ نقش درختان در فصل تابستان و فصل زمستان ۴۹
-۶-۳-۲ عوامل مؤثر در طراحی فضای سبز ۴۹
-۱-۶-۳-۲ فرم گیاهی ۴۹
-۲-۶-۳-۲ ابعاد و اندازه‌های گیاهان ۵۰
-۳-۶-۳-۲ بافت گیاهان ۵۰
-۴-۶-۳-۲ درختان برگ‌ریز ۵۰

فصل سوم: شناخت و تحلیل بستر پژوهش
-۱-۳ شناخت عمومی ۵۳
-۲-۳ شناخت منطقه ۲ تبریز ۵۳
-۳-۳ شناخت تفصیلی مجتمع مسکونی آسمان تبریز ۵۴
۳-۳-۱- موقعیت جغرافیایی تبریز ۵۴
-۴-۳ ویژگی‌های اقلیمی و محیطی تبریز ۵۵
-۱-۴-۳ آب و هوا ۵۶
-۲-۴-۳ دمای هوا ۵۶
-۳-۴-۳ وزش باد ۵۷
-۴-۴-۳ تابش نور خورشید ۵۸
-۵-۴-۳ رطوبت ۵۹
-۶-۴-۳ بارش ۶۱
-۵-۳ تحلیل وضعیت آسایش اقلیمی در سایت مجتمع مسکونی آسمان تبریز ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات طراحی
-۱-۴ معرفی ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارها ۶۵
-۲-۴ معرفی نرم افزار Envi_met® ۶۵
-۳-۴ تحلیل وضعیت آسایش اقلیمی براساس مدلسازی در نرمافزار Envi_met® ۶۷
-۱-۳-۴ تحلیل وضع موجود ۷۱
-۱-۱-۳-۴ یافته‌های پژوهش در وضع موجود ۷۴
-۲-۳-۴ تحلیل گزینه‌ی ۱ ۷۶
-۱-۲-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۱ ۷۹
-۳-۳-۴ تحلیل گزینه‌ی ۲ ۸۱
-۱-۳-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۲ ۸۴
-۴-۳-۴ تحلیل گزینه‌ی ۳ ۸۵
-۱-۴-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۳ ۸۸
-۵-۴-۴ تحلیل گزینه‌ی ۴ ۹۰
-۱-۵-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۴ ۹۳
۶-۳-۴ -تحلیل گزینه‌ی ۳A ۹۴
-۱-۶-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۳A ۹۷
-۷-۳-۴ تحلیل گزینه‌ی ۳B ۹۹
-۱-۷-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۳B ۱۰۲
۸-۳-۴ -تحلیل گزینه‌ی ۳C ۱۰۳
-۱-۸-۳-۴ یافته‌های پژوهش در گزینه‌ی ۳C ۱۰۶
۹-۳-۴ جمع‌بندی و ارائه طرح پیشنهادی ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری ۱۲۰
فهرست منابع ۱۲۵


 

طراحی مجتمع مسکونی در محله جماله اصفهان با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان در فضای باز مسکونی

چکیده

مفهوم سکونت ما را به سمت روشی برای اثرگذاری برآن و به ریشه های احساسی و ذاتی فضای مسکونی می رساند.در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن،صرفا یک واحد مسکونی نیست،بلکه شامل کل محیط مسکونی است.به عبارت دیگر،مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا کالبدی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی برای زیستن انسان را دربر می گیرد. خانه ای که کودک در آن درحال رشد و بزرگ شدن است باید خصوصیات جهان را درخود داشته باشدتا کودک به رشدفکری و ذهنی کاملی برسد.بدین منظور طرح حاضر به تعریف مبانی و اصول طراحی فضاهای باز محیط مسکونی می پردازد. چون مکان بروز فعالیت، فضای باز است، می توان با خلق فضاهای مطلوب امکان ظهور فعالیت های متنوع تری را فراهم کرد که به سرزندگی محیط مسکونی بینجامند. فضاهای باز مجتمع های مسکونی برای رفع نیازهای ساکنان، یا استفاده کنندگان از آنها طراحی می شوند، از این رو در مرحله اول، به مطالعه نیازهای افراد در این فضاهاپرداخته می‌شود. به منظور تعیین راهکارهای طراحی فضای بازمسکونی با رویکرد، ارتقای خلاقیت کودکان(3-12) درفضای باز مسکونی» و با توجه به اینکه مولفه‌هاو متغیرهای مختلفی بر فرآیند خلاقیت وارتقاء آن اثر دارد. پرسشنامه ای شامل 24 سوال تدوین شد. سپس به منظور بررسی پایایی آن پرسشنامه بین 36 نفر از متخصصین روانشناسی کودک پخش شده و نتایج بررسی گردید. میزان پایایی پرسشنامه 7/0 به دست آمده است. تحقیق کمی است که از لحاظ جمع آوری داده پژوهشی پیمایشی است و از لحاظ اهداف پژوهشی،کاربردی است. مبنای اساسی تحقیق آن است که با توجه به نیازها،قابلیت‌ها و فرآیندهای رشدجسمی و روانی کودکان وفضاهای باز و سبز محله ای و مسکونی که در رشد وشکوفایی خلاقیت‌های آنان تأثیر گذراند، وجود همبستگی بین کیفیت محیطی فضاهای باز با سلامت،رشد فیزیکی و خلاقیت محیطی کودکان تأکید کند.به این ترتیب ویژگی‌های فضای باز مسکونی می‌تواند زمینه ساز یا مانع بروز و رشد قابلیت‌های خلاقانه در کودکان باشد.با تأکید بر نگرش انسانی در طراحی متناسب با رشد وخلاقیت کودکان،معیارهای دسترسی،مقیاس،جذابیت،شایستگی و پاسخگویی،آسایش و ایمنی و مشارکت پذیری ارائه شده است. رابطه دو عامل عناصر طبیعی محیط(گیاهان، نور و آب) و سه عامل بازی-مشارکت،خیال پردازی و کنجکاوی به عنوان صفات خلاقیت نشان می دهد. عناصر محرک طبیعی کنجکاوی و انگیزش کودک برای بازی و مشارکت گروهی را افزایش داده و زمینه را برای خیال پردازی او فراهم می کند.در فرآیند طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی، با برقراری تعادل میان مولفه های کالبدی و روانشناختی، تعامل کودکان با محیط زندگی روزمره بهبود یافته و به تبع آن بستر تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقا می یابد. براساس نظریات پیاژه و اریکسون با سازماندهی فضا، زمان و زمینه‌های اجتماعی می‌توان محیطی ایجاد نمود که که دوجنبه محیط عاطفی و محیط فیزیکی مناسب ایجاد نمود.کودکان به فضای کافی برای کارکردن و منابع دردسترس نیاز دارند تا بتوانند از تجاربی که به آنان ارائه می‌شوند بیشترین بهره را ببرند.کودکان بدون دسترسی به منابع نمی توانند خود را بروز دهند به خصوص وقتی که می‌کوشند بازیهای دوبعدی و سه بعدی را ایجاد نمایند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش و طراحی ۱
۱-۱-بیان مسئله پژوهش: ۲
۱-۱-۱سوالات پژوهشی: ۲
۱-۲-ضرورت پژوهش و طراحی: ۲
۱-۳-اهداف پژوهش و طراحی: ۳
۱-۴-روش پژوهش وطراحی: ۳
۱-۵-قلمرومکانی پژوهش(جامعه آماری): ۳
۱-۶-پیشینه تحقیق: ۴
۱-۶-۱-مدلیابی ساختاری رضایت مندی کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی(حمیدرضا عظمتی،حسن فریدون زاده،۱۳۹۲) ۴
۱-۶-۲-ارتقای تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی در شهر تبریز(مینو قره بگلو،علیرضا عینی فر،عباسعلی ایزدی۱۳۹۲) ۴
۱-۶-۳-پایان نامه ارشد معماری خانه وخلاقیت کودک (عاطفه کاردان،عیسی حجت،مینو شفایی۱۳۹۱) ۴
۱-۶-۴-نظریه پردازان مربوط به خلاقیت: ۴
۱-۷-ساختار پژوهش و طراحی ۵
فصل دوم: مبانی روانشناسی و خلاقیت کودک با استفاده از نظریه های خلاقیت ۸
۲-۱-مقدمه: ۹
۲-۲-روانشناسی کودک از دیدگاه نظریه پردازان: ۹
۲-۲-۱-کودک کیست؟ ۹
۲-۲-۲-تعریف کودک از دیدگاه نظریه پردازان: ۱۰
۲-۳-نظریه پیاژه درمورد کودک و دوران آن: ۱۱
۲-۳-۱-کودک ازنگاه پیاژه: ۱۲
۲-۳-۲-مراحل رشد شناختی از نگاه پیاژه‌ ۱۳
۲-۳-۳-مراحل رشدشناخت واندیشه کودک ازدیدگاه پیاژه : ۱۳
۲-۳-۴-استدلال فرضی-قیاسی: ۱۳
۲-۳-۴-۱-دوره اول : حسی حرکتی ۱۴
۲-۳-۴-۲-دوره دوم: پیش عملیاتی ۱۴
۲-۳-۴-۳-دوره سوم: عملیات عینی ۱۴
۲-۴-جمع بندی پیاژه: ۱۵
۲-۵-نظریه اریکسون: ۱۵
۲-۵-۱-مراحل رشد روانی _ اجتماعی(نظریه اریکسون ): ۱۷
۲-۵-۲-۱-مرحله رشد روانی- اجتماعی: اعتماد در برابر بی‌اعتمادی ۱۸
۲-۵-۲-۲-مرحله رشد روانی-اجتماعی: خودگردانی و اتکاء به نفس در برابر شرم و شک ۱۸
۲-۵-۲-۳-مرحله رشد روانی-اجتماعی: خودگردانی و اتکاء به نفس در برابر شرم و شک ۱۸
۲-۵-۲-۴-مرحله رشد روانی-اجتماعی: خودگردانی و اتکاء به نفس در برابر شرم و شک ۱۹
۲-۵-۲-۵-مرحله رشد روانی-اجتماعی: هویت در برابر گم‌گشتگی ۱۹
۲-۵-۲-۶-مرحله رشد روانی-اجتماعی: تعلّق در برابر انزوا ۱۹
۲-۵-۲-۷-مرحله رشد روانی-اجتماعی: فعالیت در برابر رکود ۱۹
۲-۵-۲-۸-مرحله رشد روانی- اجتماعی: یکپارچگی در برابر ناامیدی ۱۹
۲-۶-ویژگی های کودکان از نظر روانشناسی: ۲۰
۲-۶-۱-ویژگی‌های اجتماعی: ۲۱
۲-۶-۲-ویژگی‌های هیجانی – عاطفی کودک: ۲۲
۲-۷-جمع بندی پیاژه و اریکسون: ۲۸
۲-۸-خلاقیت و روانشناسی محیط: ۲۹
۲-۸-۱-تعریف خلاقیت: ۲۹
۲-۸-۲-نظریه‌های مطرح شده درباره خلاقیت: ۳۰
۲-۸-۳-پرورش خلاقیت: ۳۰
۲-۸-۴-رشد و پرورش خلاقیت کودکان: ۳۱
۲-۸-۵-ویژگیهای کودکان خلاق: ۳۲
۲-۸-۶-عامل سن در خلاقیت: ۳۳
۲-۸-۷-ابزارهای موثر در ارتقای خلاقیت درکودکان ازنظرروانشناسان: ۳۴
۲-۸-۷-۱-عوامل فردی: ۳۴
۲-۸-۷-۲-ویژگیهای شخصیتی: ۳۵
۲-۸-۷-۲-۱-هوش: ۳۵
۲-۸-۷-۲-۲-چالش پذیری: ۳۵
۲-۸-۷-۲-۳-خیال پردازی: ۳۵
۲-۸-۷-۲-۴-کنجکاوی : ۳۶
۲-۸-۷-۲-۵-مشارکت: ۳۶
۲-۸-۸-اهمیت خیال پردازی در ارتقاء خلاقیت: ۳۶
۲-۸-۸-۱-تصویر سازی ذهنی و تخیل: ۳۶
۲-۸-۸-۲-تصاویر بصری و تخیل ورزی: ۳۷
۲-۸-۸-۳-تصاویربویایی و تخیل ورزی: ۳۷
۲-۸-۸-۴-تصاویر شنوایی و تخیل ورزی: ۳۷
۲-۹-بازی: ۳۷
۲-۹-۱-اهمیت بازی در ارتقاء خلاقیت: ۳۷
۲-۹-۲-تعریف بازی: ۳۸
۲-۹-۳-تأثیر بازی بر رشد کودک: ۳۸
۲-۹-۴-نقش سن در بازی کودکان: ۳۸
۲-۹-۵-منطقه بندی فضای بازی کودکان برحسب انواع فعالیت: ۳۹
۲-۹-۶-بازی وآثار آن در رشد شخصیتی کودک: ۴۰
۲-۹-۶-۱-بازیهای تمرینی: ۴۰
۲-۹-۶-۲-بازی‌های نمادین: ۴۰
۲-۹-۶-۳-بازی‌های باقاعده: ۴۱
۲-۱۰-انواع بازی: ۴۱
۲-۱۰-۱-بازی‌های جسمی: ۴۱
۲-۱۰-۲-بازی تقلیدی: ۴۱
۲-۱۰-۳-بازی‌های نمایشی: ۴۲
۲-۱۰-۴-بازی‌های نمادی: ۴۲
۲-۱۰-۵-بازی‌های تخیلی: ۴۲
۲-۱۱-نتیجه گیری: ۴۲
فصل سوم: شناخت محیط مسکونی با هدف ارتقای خلاقیت کودکان ۴۴
۳-۱-مقدمه: ۴۵
۳-۲-تأثیر ادارکی-رفتاری محله: ۴۶
۳-۳-روانشناسی رشد کودک: ۴۷
۳-۳-۱-پرورش خلاقیت ومحیط کودکان: ۴۷
۳-۳-۲-دریافت‌ حسی‌ کودک‌ از فضا : ۴۸
۳-۳-۳-تعامل کودکان با فضای باز: ۴۸
۳-۳-۳-۱-محیطی که برای کودکان طراحی می‌شود، می‌بایست شامل فضاهای زیر باشد : ۴۸
۳-۴-استفاده کننده و فضا: ۴۹
۳-۵- تعامل کودک با محیط: ۵۰
۳-۶-انواع قابلیت‌های محیط برای کودکان ۵۱
۳-۸-خلاقیت و محیط کودک: ۵۱
۳-۹-پرورش خلاقیت کودکان با ابزار محیطی کودکان: ۵۲
۳-۱۰-تجزیه و تحلیل دادهها: ۵۳
۳-۱۰-۱-مقدمه ۵۳
۳-۱۰-۲-مولفه های خلاقیت کودکان در فضاهای باز مسکونی: ۵۵
۳-۱۰-۲-۱-میزان تاثیر ویژگیهای محیطی و فضای باز مسکونی بر خلاقیت کودک ۵۶
۳-۱۰-۲-۲-میزان تاثیر ویژگیهای فضای معماری مسکونی بر خلاقیت کودک ۵۶
۳-۱۰-۲-۳-میزان تاثیر طراحی های فضای ویژه کودک بر خلاقیت کودک ۵۷
۳-۱۱-تجزیه و تحلیل متغیرها: ۵۷
۳-۱۱-۱-میزان تاثیر استفاده از عناصر طبیعی محیط بر خلاقیت کودک: ۵۷
۳-۱۱-۲-میزان تاثیر ایجاد فضای سبز و باغچههای کوچک در تراس بر انگیزش کودک برای فعالیت ۵۷
۳-۱۱-۳-میزان تاثیر امنیت کودک در داخل فضای باز مسکونی بر آرامش روانی کودک ۵۸
۳-۱۱-۴-میزان تاثیر نور طبیعی و مصنوعی کافی بر ارتقای خلاقیت کودک ۵۸
۳-۱۲-متغیرهای وابسته خلاقیت و ارتقای آن: ۵۸
۳-۱۳-نقش محیط در ارتقاء خلاقیت: ۶۵
۳-۱۴-جمع بندی : ۶۷
فصل چهارم: بررسی نمونه های موردی ۷۳
۴-۱- :بررسی نمونه‌های موردی از حیث مجتمع‌های مسکونی در بافت تاریخی ۷۴
۴-۱-۱-مجتمع مسکونی دانی بروک ۷۴
۴-۱-۲-معماری مسکن در وینیپگ کانادا ۸۰
۴-۱-۳-مجتمع مسکونی منتگ راپا در ایتالیا ۸۷
۴-۲- بررسی نمونه‌های موردی از حیث مجتمع‌های مسکونی در جهت ارتقای خلاقیت کودک ۹۱
۴-۲-۱- مجتمع مسکونی والو سادوفسکی ۹۱
۴-۲-۲- مجتمع مسکونی چپل ۹۹
فصل پنجم: شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی ۱۰۴
۵-۱-مقدمه: ۱۰۵
۵-۲-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۵
۵-۳-مشخصات عمومی شرایط اقلیمی اصفهان : ۱۰۵
۵-۳-۱-موقعیت جغرافیایی : ۱۰۵
۵-۳-۲-تابش آفتاب : ۱۰۶
۵-۳-۳-ساعات آفتابی: ۱۰۷
۵-۳-۴-طبق آمار : ۱۰۷
۵-۳-۵-درصد ساعات آفتابی : ۱۰۷
۵-۳-۶-دمای هوا : ۱۰۷
۵-۳-۷-بارندگی: ۱۰۸
۵-۳-۸-رطوبت هوا : ۱۰۸
۵-۳-۹-روز‌های یخبندان : ۱۰۹
۵-۳-۱۰-طبق آمار یخبندان : ۱۰۹
۵-۳-۱۱-وضعیت وزش باد : ۱۱۰
۵-۳-۱۲-سایه و آفتاب : ۱۱۱
۵-۳-۱۳-نمودار سایکرومتریک: ۱۱۲
۵-۳-۱۴-تقویم نیاز اقلیمی: ۱۱۲
۵-۳-۱۵-جمع بندی : ۱۱۳
۵-۴- معماری همساز با اقلیم اصفهان ۱۱۳
۵-۴-۱-مقدمه: ۱۱۳
۵-۴-۲-تأثیر بر ساختمان : ۱۱۴
۵-۴-۳-مشخصات ساختمانی : ۱۱۴
۵-۴-۴-فرم ساختمان : ۱۱۴
۵-۵-فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک ۱۱۵
۵-۵-۱-ضا‌های باز: ۱۱۵
۵-۵-۲-فضاهای نیمه باز : ۱۱۵
۵-۵-۳-رنگ دیوار: ۱۱۶
۵-۵-۴-ویژگی‌های معماری بومی: ۱۱۶
۵-۵-۶-جهت استقرار ساختمان : ۱۱۶
۵-۵-۷-جمع بندی : ۱۱۷
۶-۵-تجزیه وتحلیل سایت: ۱۱۷
۵-۶-۱-وضع موجود محله و معرفی سایت(محله جماله) ۱۱۷
۵-۶-۲-ویژگی های کالبدی: ۱۲۰
۵-۶-۲-۱-تراکم ساختمانی: ۱۲۰
۵-۶-۳-بررسی طرح های بالادست،کتب و نقشه های تاریخی: ۱۲۰
۵-۶-۳-۱-طرح جامع کوکس: ۱۲۰
۵-۶-۳-۲-طرح جامع ارگانیک: ۱۲۰
۵-۶-۳-۳-طرح تفصیلی ارگانیک: ۱۲۱
۵-۶-۳-۴-تحلیل اجمالی طرح تفصیلی: ۱۲۱
۵-۶-۳-۵-طرح تفصیلی مصوب: ۱۲۲
۵-۷-طرح بهسازی محله جماله اصفهان: ۱۲۲
۵-۸-ساختار دسترسی طرح بهسازی محله جماله ۱۲۳
فصل ششم : طراحی معماری (مسکونی) ۱۲۹
۶-۱-مقدمه: ۱۳۰
۶-۲- تعاریف و ضوابط عام: ۱۳۰
۶-۳-رهیافتهای طراحی برای کودکان : ۱۳۱
۶-۴-فضای باز مسکونی: ۱۳۱
۶-۵:جدول فیزیکی طرح: ۱۳۴
۶-۶-ایده طراحی: ۱۴۲
۶-۶-۱-ایده حجمی پروژه: ۱۴۲
۶-۶-۲-سازه پروژه: ۱۴۴
۶-۶-۳-طراحی محوطه: ۱۴۴
۶-۶-۴-دیاگرام ارتباط اتاق با فضای باز و چشم انداز به فضای باز ۱۴۵
۶-۶-۵-مسیر دسترسی سواره به سایت و پارکینگ: ۱۴۵
۶-۶-۶-مسیر دسترسی پیاده: ۱۴۶
۶-۶-۷-دیده های ملحوظ شده در طراحی پروژه: ۱۴۶
۶-۶-۸-جهت گیری مناسب ساختمان: ۱۴۷
منابع: ۱۴۸
پیوست: ۱۵۴

 

طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ارتقا کیفی تعاملات اجتماعی در عرصه فضای باز و نیمه باز عمومی

چکیده

انسان موجودی اجتماعی آفریده شده و برای رسیدن به نیازهای جسمانی و روانی خود ناچار به تعامل با افراد دیگر است. در گذشته تعاملات اجتماعی افراد درمحل سکونت در میان فضاهای عمومی که بین خانه ها و در هر محله وجود داشته، بوده است. اما در دوران معاصر با وجود ارتباطات عمودی که در مجتمع های مسکونی قرن اخیر بوجود آمده، فقدان فضاهایی که این تعاملات صورت بگیرد کاملا احساس میشود که عدم توجه به این نیاز اساسی انسان یعنی تعامل با دیگران، میتواند صدمات جبران ناپذیری را به فرد و جامعه وارد نماید.هدف اصلی این تحقیق دستیابی به روش هایی برای حل مسایل مربوط به ارتقا تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجموعه های مسکونی میباشد. با در نظر گرفتن مشکلات مربوط به کمبود فضاهای باز در جهت ارتقا تعاملات اجتماعی مجموعه ها دستیابی به راه های حذف این عوامل و همچنین روشها و نکاتی که به نحوی می تواند در ارتقای کیفیت فضای باز مجموعه ها موثر باشند.از موضوعات مهم این پژوهش می باشند. فرضیه پژوهش بر این مبنا متکی است که مجتمع های مسکونی دارای فضاهای باز مختلفی (نیمه عمومی و عمومی )می باشند که این فضا ها باید پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان باشند اما امروزه به دلیل ورود الگوهای وارداتی غریبه در ساخت مجتمع مسکونی فرصتی برای تطبیق تفکرات موجود در معماری سنتی مردم با معماری به وجود نیامد این عدم تناسب باعث بروز مشکلاتی بین ساکنین مجتمع ها میباشد که شامل تنوع فرهنگی/تضاد فرهنگی/ضعف در روابط صحیح اجتماعی/تراکم جمعیت و….هستند که این معظلات خود دلیلی بر کاهش تعاملات اجتماعی بین ساکنین می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است وسعی بر این دارد که به بررسی و شناخت عوامل موثر در طراحی فضاهای باز مجتمع های مسکونی بپردازد، و راهکارهایی را ارائه نماید که سبب بهبود روابط همسایگی و افزایش تعاملات اجتماعی در میان ساکنین گردد، بدین منظور در این تحقیق پس از بیان مباحثی در حوزه نیازها و روابط اجتماعی انسان ها در محیط و تأثیرات آن و نقش فضاهای باز وعمومی در کیفیت تعاملات اجتماعی؛ و واکاوی وپاسخ به سوالاتی، با بهره گیری از مطالعات از پیش صورت گرفته توسط سایر محققین در این زمینه، اصول ومعیارهای جهت ارتقا تعاملات اجتماعی .تقویت روابط همسایگی، اصل اجتماع پذیری ،اصل تعلق اجتماعی، مورد سنجش وارزیابی قرار گرفته است. روند تحقیق به این صورت می باشد که برای درک بیشتر موضوع مورد چالش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و با توجه به اسناد ومدارک موجود به بررسی نقش فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی در افزایش تعاملات اجتماعی پرداخته، ودر پایان با ارائه راهکارهایی در تعامل پذیر شدن فضاهای عمومی مسکونی به این نتیجه برسد که فضاهای عمومی موجود بین مجتمعهای مسکونی هم باعث تعامل بین انسان با طبیعت و هم محیطی جهت ارتقا تعامل ساکنین با یکدیگرمیشود .

 

فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱-بیان مسئله ۲
۱-۲-فرضیه تحقیق ۳
۱-۳-سوالات تحقیق ۳
۱-۴-آزمون فرضیه ۴
۱-۵-اهداف تحقیق ۴
۱-۶-روش پژوهش ۵
۱-۷-مراحل انجام پایان نامه ۵
۱-۸-عرصه های کلی و مساحت تقریبی ۶
۱-۹-قلمروپژوهش ۷
فصل دوم :مباحث مرتبط با موضوع پژوهش
۲-۱-بخش اول- شناخت موضوع ( شناخت نظری) ۹
۲-۱-۱-مقدمه ۹
۲-۱-۲-پیشینه تحقیق ۹
۲-۱-۳-نگاهی به فضاهای باز در مسکن گذشته ۱۱
۲-۱-۴-نگاهی به فضاهای باز در مسکن حال. ۱۶
۲-۱-۵- شناخت ابعاد مختلف مسکن ۲۰
۲-۱-۶-جمع بندی و نتیجه گیری ۲۳
۲-۲-بخش دوم :تعاریف ومفاهیم واژگان کلیدی ۲۷
۲-۲-۱-مقدمه ۲۷
۲-۲-۲- محیط ۲۷
۲-۲-۳-فضای باز ۲۷
۲-۲-۴- فضای عمومی ۲۸
۲-۲-۵-حیاط ۲۹
۲-۲-۶-حیاط خلوت ۲۹
۲-۲-۷-فضاهای نیمه باز(سرپوشیده). ۳۰
۲-۲-۸-تعاملات اجتماعی ۳۱
۲-۲-۹-فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز ۳۱
۲-۲-۱۰- واحد همسایگی ۳۱
۲-۲-۱۱-اجتماع همسایگی ۳۲
۲-۳-بخش سوم :محیط کالبدی و تعامل اجتماعی ۳۲
۲-۳-۱-مقدمه ۳۲
۲-۳-۲-لزوم پرداختن به فضای باز مسکونی ۳۲
۲-۳-۳-اجتماع پذیری فضاهای باز عمومی ۳۳
۲-۳-۴- نقش فضای عمومی در ارتقا تعاملات اجتماعی در فضای باز ۳۴
۲-۳-۵- فواصل اجتماعی و تعاملات افراد ۳۵
۲-۳-۶- تاثیر توسعه روابط اجتماعی در ارتقا تعاملات اجتماعی ۳۶
۲-۳-۷-ضرورت ارتقا تعاملات اجتماعی در محیط کالبدی ۳۷
۲-۳-۸- نیاز انسان به حیات جمعی و ارتقا تعاملات اجتماعی ۳۷
۲-۳-۹-حیات جمعی و اجتماع پذیری در فضای عمومی ۳۸
۲-۳-۱۰-تاثیر زندگی جمعی در ارتقا تعاملات اجتماعی افراد ۳۹
۲-۳-۱۱-اهمیت مطلوبیت تعامل اجتماعی ۳۹
۲-۳-۱۲-عوامل موثر بر اجتماع پذیری در فضای باز عمومی ۴۰
۲-۳-۱۳- عوامل موثر بر اجتماع پذیری در فضای باز عمومی و نیمه عمومی ۴۱
۲-۳-۱۴- عوامل ایجاد کننده تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی و نیمه عمومی ۴۲
۲-۳-۱۵-فاکتورهای موثر در شکل گیری تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز ۴۳
۲-۳-۱۶-انواع مخاطبین در فضای باز و نیمه باز عمومی ۴۴
۲-۳-۱۷انواع فعالیت ها در فضای باز و نیمه باز عمومی ۵۱
۲-۳-۱۸-انتظارات ساکنین از فضای باز محیط مسکونی ۵۲
۲-۳-۱۹-نقش مسیرهای پیاده در ارتقا تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه بازعمومی ۵۳
۲-۳-۲۰-نقش مجاورت مکانی در شکل گیری الگوهای تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی ۵۶
۲-۳-۲۱-اهمیت مکانهای رفتاری در ارتقا تعاملات اجتماعی در فضای باز عمومی و نیمه عمومی ۵۶
۲-۳-۲۲-اثرات مثبت و منفی وجود تعاملات اجتماعی در فضای باز عمومی و نیمه عمومی ۵۸
۲-۳-۲۳-عوامل تاثیرگذار در شکل گیری روابط اجتماعی در فضای باز عمومی و نیمه عمومی ۵۸
۲-۳-۲۴-جمع بندی و نتیجه گیری ۵۹
۲-۴-بخش چهارم: عوامل موثر در ارتقا کیفیت فضای باز سکونتی ۶۰
۲-۴-۱-مقدمه ۶۰
۲-۴-۲-فضای سبز و تقسیم بندی آن ۶۱
۲-۴-۳-ویژگی کالبدی فضای سبزدر فضای باز و عمومی نیمه باز عمومی ۶۱
۲-۴-۴-ویژگی بصری فضای سبزدر فضای باز عمومی و نیمه باز عمومی ۶۳
۲-۴-۵-ویژگی معماری شناسی فضای سبز در شکل گیری فضای باز عمومی و نیمه عمومی ۶۴
۲-۴-۶-اصول زیباشناختی فضای سبز درطراحی فضای بازعمومیو نیمه عمومی ۶۵
۲-۴-۷- نقش فضای سبز در شکل گیری روابط اجتماعی ۶۷
۲-۴-۸- نقش پارک در شکل گیری تعاملات اجتماعی در فضای باز نیمه باز عمومی ۶۷
۲-۴-۹-جمع بندی و نتیجه گیری ۶۸
فصل سوم: شناخت مباحث محیطی مرتبط با موضوع
۳-۱-۱-بخش اول: اقلیم ۷۰
۳-۱-۲- معرفی استان گیلان ۷۰
۳-۱-۳- معماری اقلیمی در گیلان ۷۰
۳-۱-۴- تاثیرنقش عوامل اقلیمی بر طراحی فضاهای باز ساختمان ۷۰
۳-۱-۵-تاثیر عوامل اقلیمی برجهت نحوه قرار گیری ساختمان ۷۱
۳-۱-۶-اصول و ضوابط طراحی اقلیمی ۷۲
۳-۱-۷-ویژگی های معماری بومی ۷۳
۳-۱-۸-راهکارهای اقلیمی ۷۹
۳-۱-۹-جمع بندی و نتیجه گیری ۸۰
۲-۳-بخش دوم نمونه های مطالعاتی ۸۰
۳-۲-۱-مقدمه ۸۱
۳-۲-۲-مجتمع مسکونی پردیسان ۸۱
۳-۲-۳-مجتمع مسکونی لاکانشهر ۹۷
۳-۲-۴-مجتمع مسکونی آزادگان ۱۰۷
فصل چهارم : ضوابط و مبانی طراحی
۴-۱-۱-مقدمه ۱۱۳
۴-۱-۲-بخش اول : عرصه ها و استانداردها ۱۱۳
۴-۱- ۳ تعیین استانداردهای تراکم مسکونی. ۱۱۳
۴-۱-۴-تعیین استانداردهای فضاهای مسکونی ۱۱۵
۴-۱-۵-ضوابط طراحی مسیرها و ویژگیهای آنها ۱۱۷
۴-۱-۶-استاندار دهای زمین بازی کودکان ۱۱۸
۴-۱-۷-ضوابط طراحی مبلمان و جانمایی آ نها فضای باز ۱۱۹
۴-۱-۸-ضوابط طراحی فضای سبز حاشیه ی معابر پیاده رو ۱۲۲
۴-۱-۹-الزامات فضای باز ۱۲۲
۴-۱-۱۰-ضوابط پله و آسانسور ۱۲۴
۴-۲-بخش دوم: برنامه فیزیکی پروژه ۱۲۴
۴-۲-۱-انواع تیپ های مجتمع مسکونی ۱۲۶
فصل پنجم: راهکارها و روند طراحی
۵-۱-۱-مقدمه ۱۳۸
۵-۱-۲ فضاهای مورد نیاز در فضای باز مجتمع مسکونی ۱۳۸
۵-۱-۳-استخراج تکنیک ها و راهکارهای طراحی ۱۳۹
۵-۱-۴-راهکارهای طراحی مبتنی بر تأمین نیازهای کودکان در عرصه عمومی ۱۴۲
۵-۱-۵-راهکارهای کالبدی جهت ارتقای کیفیت فعالیت های جاری در پارک ۱۴۳
۵-۱-۶-موقعیت قرار گیری سایت ۱۴۴
۵-۱-۷-تحلیل و آنالیز سایت ۱۴۵
۵-۱-۸-نیازهای پروژه ۱۴۶
۵-۱-۹-کاربری های مجتمع مسکونی ۱۴۸
۵-۱-۱۰-نحوه ی طراحی فضایی مجتمع مسکونی ۱۴۹
فهرست منابع ۱۵۹

 

طراحی معماری مجتمع مسکونی با تاکید بر طراحی فضای باز در منطقه 2 شهر اردبیل

چکیده

مسکن شهری از نظر نوع، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند دسته طبقه‌بندی میشود، اما از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواری، چند خانواری و مجتمع مسکونی قابل تقسیم استبا تجمع تعدادی آپارتمان در یک بلوک شهری، که به شکل یکپارچه طراحی و ترکیب شده باشند، پدید می آید بسیاری از مجتمع‌های مسکونی دارای فضای عمومی مشترکی هستند که مورد استقاده همگانی ساکنان مجتمع قرار می‌گیرد و دیگران حق استفاده و حتی ورود به آن را ندارند یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجتمع مسکونی متعارف مطالعه شده، محیط مسکونی مطلوب تری نسبت به نمونه بلندمرتبه فراهم شده است در فرایند امتیازدهی با کمک نظریات ساکنان، تراکم پایین و وجود فضای باز و سبز و اثرات آن بر کیفیت های کالبدی- فضایی محیط، باعث برتری امتیاز کلی نمونه متعارف نسبت به بلند مرتبه گردیده است

 

عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله3
1-3- ضرورت تحقیق4
1-4- سوالات تحقیق4
1-5- اهداف تحقیق4
1-5-1- اهداف علمی4
1-5-2- اهدف کاربردی4
1-5-3- اهدف اجتماعی5
1-6- روش تحقیق5
1-7- پیشینه تحقیق5
1-8- مصادیق معماری6
فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مجتمع مسکونی7
2-1-1 – تعریف مجتمع مسکونی7
2-1-2 – تاریخچه مجتمع مسکونی در جهان7
2-1-3 – تاریخچه مجتمع مسکونی در ایران8
2-2- عوامل معماری تاثیرگذار در طراحی مجتمع های مسکونی9
2-2-1- اقلیمی9
2-2-2- محیطی10
2-2-3- کالبدی11
2-3- عوامل غیرمعماری تاثیرگذار درطراحی مجتمع های مسکونی12
2-3-1- ارتباط فرهنگ مردم و مجتمع سازی12
2-3-2- عامل فرهنگی – اجتماعی12
2-3-3- مذهب12
2-4-ویژگی های کیفی مسکن مطلوب13
2-4-1- توجه به انسان14
2-4-2- امنیت و ایمنی14
2-4-3- محرمیت14
2-4-4- آرامش15
2-4-5- خلوت15
2-4-6- امکان ارتباط با طب15
2-4-7- سلسه مراتب15
2-4-8- درونگرایی16
2-4-9- توجه به فرهنگ جامعه 16
2-5- معیارهای کیفی سنجش فضا16
2-5-1- میزان پاسخگویی به حضور گروه های اجتماعی ویژه16
2-5-2- میزان استفاده مرتب و دائمی شهروندان17
2-5-3- میزان پاسخگویی به شخصیت افراد17
2-6-4- میزان ایجاد حس تعلق به جامعه و فضا17
2-5-5- حس مکان و امکان ایجاد این همانی با فضا در فرد یا گروه18
2-5-6- میزان به کارگیری حواس مختلف انسان18
2-5-7- میزان برانگیختن حس کنجکاوی و کاوش در استفاده کنندگان18
2-5-8- میزان کارایی فضا19
2-5-9- میزان تسهیل مشارکت19
2-5-10- میزان موفقیت در یاداوری خاطره19
فصل سوم:مبانی نظری
3-1- فضای باز22
3-1-1- دیدگاههای معماران مختلف در مورد فضاهای باز شهری22
3-2- معیارهای کیفی در طراحی فضاهای باز24
3-2-1-نفوذ پذیری25
3-2-1-1- نفوذپذیری و فضاهای همگانی25
3-2-1-2- کاهش نفوذپذیری همگانی26
3-2-2- گوناگونی26
3-2-3- خوانایی26
3-2-4- سامان فضای کالبدی خوانا27
3-2-5- سیمای شهر و عوامل سازنده آن27
3-2-6- انعطاف پذیری29
3-2-6-1- انعطاف پذیری و هزینه های معمول30
3-2-7- طراحی در متن فضا30
3-2-8- تناسبات بصری31
3-2-8-1- چه چیز مناسبت بصری ایجاد می کند ؟31
3-2-8-2- چگونه مردم اماکن را تفسیر می کنند ؟32
3-2-8-3- ما به کدام شاخص ها نیاز داریم ؟32
3-2-9- غنای حسی32
3-2-9-1- مبانی غنای حسی بصری33
3-2-10- رنگ تعلق33
3-2-10-1- گونه های رنگ تعلق34
3-3- عناصر کالبدی در فضاهای باز34
3-3-1-تاثیر گیاهان در معماری34
3-3-2- تقسیم فضا34
3-3-3- ایجاد حفاظ35
3-3-4- ایجاد حریم در محوطه های خصوصی36
3-3-5-راههای ارتباطی بین فضاهای سبز37
3-3-6-مسیر حرکت عابر پیاده37
3-3-7-عوامل موثر در پیاده روی37
3-3-8-فاصله پیاده روی38
3-3-9-تاثیر عوامل محیطی بر افراد پیاده40
3-3-10-رهنمودهای طراحی مسیرهای پیاده41
3-3-11-مبلمان شهری42
3-3-12- محل های نشستن42
3-3-13-رهنمودهای طراحی مکانهای نشستن43
فصل چهارم:شناخت و تحلیل بستر طرح
4-1- پیشینه تاریخی اردبیل46
4-2- ویژگی های جغرافیایی اردبیل48
4-2-1- موقعیت استان48
4-2-2-جمعیت50
4-3- شرایط اقلیمی اردبیل 50
4-3-1-عوامل موثر بر آب و هوای استان50
4-3-1-1نقش ارتفاعات بر اقلیم 50
4-3-1-2 تأثیرعرض جغرافیائی50
4-3-1-3 نقش منابع رطوبتی51
4-4 ویژگیهای اقلیمی اردبیل51
4-5-عناصر اقلیمی52
فصل پنجم:استانداردها و مصادیق
5-1- فضاهای عمومی در مجتمع مسکونی56
5-1- 1 – پله56
5-1- 2- پارکینگ60
5-1-3- راهرو60
5-1- 4- رامپ60
5-1-5- آسانسور62
5-2- استاندارد انواع تیپ های ساختمانی63
5-2-1- ضوابط فضاها63
5-2-2- برنامه ریزی فیزیکی تیپ های یک خوابه63
5-2-3- برنامه ریزی فیزیکی تیپ های دو خوابه64
5-2-4- برنامه ریزی فیزیکی تیپ های سه خوابه64
5-2-5- نمونه پلان فضاها65
5-3- بررسی نمونه ها73

فصل ششم:برنامه ریزی فیزیکی
6-1- بررسی طرح مجموعه های مسکونی88
6-2- محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازیها88
6-3- حداقل فضای باز89
6-4- فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشوها90
6-5- ضوابط مربوط به بازشوهای ساختمانها به حیاطها و حیاط خلوتها91
6-6- نحوه محاسبه زیربنا و تراز زمین مورد نیاز91
فصل هفتم : روند طراحی
7-1- تحلیل مکان مجتمع مسکونی93
7-1-1- موقعیت سایت93
7-1-2- دسترسی های اطراف سایت93
7-1-3-دید و منظر93
7-2- ارائه آلترناتیو های طراحی94
7-3-تطبیق طرح با مفاهیم مبانی نظری پروژه96
7-4-نتیجه گیری97
فصل هشتم : طرح نهایی
8-1-تصاویر و نقشه ها98
منابع پایان نامه125

 

نقش معماری هوشمند در انعطاف‌پذیری فضای معماری؛ نمونه موردی: انعطاف‌پذیری فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی

چکیده

امروزه معماری هوشمند به عنوان یک راهکار کارامد در حل معضلات معماری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است بنابراین هدف اصلی از طرح این موضوع، بررسی نقش معماری هوشمند (تعاملی) و واکاوی اصول و معیارهای هوشمندی در ارتقا کیفی شرایط و روابط حاکم در معماری می‌باشد که به مسائلی همچون ایجاد انگیزه، نوآوری، پویایی،پایداری، تعامل و بین مردم با یکدیگر و بین مردم و معماری می‌توان اشاره کرد معماری هوشمند به دنبال ایجاد فضاها و اشیایی است که می توانند به طور فیزیکی خودشان را برای روبرو شدن با نیازهای قابل تغییر محیط بازپیکربندی کنند و در نهایت بتوانند در شرایط و زمانهای مختلف، نسبت به نیازهای متفاوت پاسخگو باشندهدف این تحقیق سنجش میزان ارتباط بین عوامل هوشمندی و انعطاف پذیری، در محدوه‌ی سکونتی شهرک اکباتان، در کیفیت فضاهای موجود و رضایتمندی ساکنین و نهایتا شناخت میزان تمایل و علاقه مندی ساکنین در داشتن فضاهای هوشمند و انعطاف پذیر بوده است روش تحقیق این رساله مبتنی بر ماهیت مسأله‌ی پژوهش، براساس همبستگی بوده است تلاش شد تا با شناسایی متغیرهای موثر بر عوامل مورد نظر که با استفاده از مبانی نظری رساله و تجارب مطالعاتی حاصل شده، ابتدا شاخص‌های مناسب برای تحلیل مولفه‌ها را تنظیم گردد و سپس با ابزار پرسشنامه و با حضور در محدوده مطالعاتی اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گیرندنتایج پژوهش، نشان می دهد که میزان همبستگی زندگی و تمایلات مردم (به طور خاص ساکنین شهرک اکباتان) در داشتن فضاهای انعطاف پذیر و هوشمند در سطح معناداری بوده و یا به عبارتی دیگر گرایش به داشتن فضاهای انعطاف پذیر هوشمند توانسته تا حد زیادی در سبک زندگی امروزین مردم (ساکنین شهرک اکباتان) نقش داشته باشد

فهرست شکل ها و
فهرست جداولح
فهرست نمودارها ط

فصل اول: مقدمه و كليات تحقيق1
1-1 مقدمه2
1-2- تعریف مسئله:3
1-3- ضرورت و سوالات تحقیق7
1-4- هدف تحقيق9
1-5- فرضيه های تحقيق9
1-6- روش تحقیق10
1-7 قلمرو تحقیق11
1-8- مشكلات تحقيق12
1-9- پيشينه تحقيق13
1-10 ساختار تحقیق20
1-11 واژگان اساسی پژوهش23

فصل دوم: مبانی نظری 25
2-1 مقدمه26
2-2 تاریخچه معماری هوشمند (تعاملی)29
2-3 ارتباطات تعاملی37
2-3-1 مصرف کنندگان 37
2-3-2 محیط طبیعی 40
2-3-3 ساختمان 43
2-3-3-1 پاسخگویی به محیط طبیعی 44
2-3-3-2 پاسخگویی به کاربر 45
2-3-4 تعامل46
2-3-5 رابطه تعاملی بین بدن انسان و معماری49
2-3-6 معماری تعاملی51
2-4 انعطاف پذیری54
2-4-1 پیشینه طراحی انعطاف‌پذیر56
2-4-1-1 تاریخچه فضاهای مسکونی در دوران مدرن تا به امروز60
2-4-2 ضرورت انعطاف‌پذیری در معماری64
2-4-3 نقش انعطاف‌پذیری در حفظ و حراست از محیط زیست 66
2-4-4 استفاده از فناوری در حوزه انعطاف‌پذیری 68
2-4-4-1 سطوح تطبیق پذیری68
2-5 فضاهای باز مسکونی 78
2-5-1 نیازهای ساکنین شهرک اکباتان80
2-5-1-1 ایمنی و سلامت80
2-5-1-2 فناوری های نوین81
2-5-1-3 امنیت و آرامش81
2-5-1-4 نفوذپذیری82
2-1-5-5 چندعملکردی بودن82
2-5-1-6 گوناگونی83
2-5-1-7 زیبایی83
2-5-1-8 خوانایی و هویت84
2-6 نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری84
2-6-1 فضاهای انطباق پذیر85
2-6-1 -1 محیط های زندگی 87
2-6-1 -2 محیط های کار89
2-6-1 -3 محیط های تفریحی91
2-5-1 -4 محیط های عمومی92
2-6-2 تأثیرات محیطی94
2-6-2 -1 کارآمدی انرژی94
2-6-2 -2 شناخت محیط96
2-6-3 ارتقاء کمی و کیفی فعالیت ها98
2-6-3 -1 محیط های رسانه ای99
2-6-3 -2 فن آوری گِرون100
2-7 جمع بندی101

فصل سوم: نقد نظریات و بررسی تجارب موجود107
3-1- مقدمه108
3-2- تجارب موجود109
3-2-1- کابین و دیوار صوتی109
3-2-2- پروژه نقل و انتقال ماهیچه ای116
3-2-2 -1 مقایسه دو پروژه 123
3-2-2 -2 خلاصه نتایج125
3-2-2 -3 فعال سازی و نمونه سازی126
3-2-3- نمای ماهیچه ای128
3-2-4- فضای ماهیچه ای131
3-2-5- دروازه های تعاملی135
3-2-5 -1 دروازه برگ ها 136
3-2-5 -2 دروازه پوستی 138
3-2-5 -3 دروازه آی دی- استودیو لب139
3-2-5 -4 ادغام دروازه ها 140
3-2-6- آی لانگ 142
3-2-6 -1 مقایسه 150
3-2-6 -2 خلاصه نتایج 152
3-3- نقد نظریات صاحب نظران153
3-3-1- گُردِن پاسک153
3-3-2- جان فریزر155
3-3-3- سِدریک پِرایس156
3-3-4- نیکلاس نگروپنته158
3-3-5- مارکوس نواک158
3-3-6- رابِرت کرونِنبِرگ162
3-3-7- آدام گرینفیلد163
3-3-8- کستاس تِرزیدیس164
3-3-9- کلود لوی اِستراوس165
3-3-10- عُثمان هاک165
3-3-11- ویلیام بِرآودی166
3-3-12- مایکل مُزِر166
3-3-13- ویلیام زوک166
3-3-14- چارلز ایستمَن167
3-3-15- يونا فريدمن168
3-4 تجارب و نظریات معاصر168
3-5- جمع بندي172

فصل چهارم: محدوده مورد مطالعه173
4-1- مقدمه174
4-2- شناخت تفصيلي شهرك اكباتان174
4-2-1- علل و زمينه¬هاي شكل گيري شهرك175
4-2-2- سير تحول تاريخي شهرك176
4-2-3- شبکه ی ارتباطي شهرك177
4-2-3-1- مسیرهای مواصلاتی به شبکه ی ارتباطی شهر177
4-2-3-2- شبكه ي دسترسي داخل شهرك178
4-2-4- ساختار جمعيتي شهرك179
4-2-5- اطلاعات كمي درباره ي زيرساخت ها و تسهيلات كالبدي شهرك180
4-3- آمارهاي توصيفي181
4-2-1- آمارهاي توصيفي متغيرهاي زمينه اي181
4-3-1-1آمار توصیفی::181
4-3-1-1-1 توصیف متغیر جنس:182
4-3-1-1-2 توصیف متغیر سن::183
4-3-1-1-3 وضعیت تاهل::183
4-3-1-1-4 وضعیت زندگی::185
4-3-1-1-5 سطح تحصیلات::186
4-3-1-1-6 وضعیت مالکیت::187
4-3-1-1-7 مدت اقامت در مجتمع188
4-3-1-1-8 قصد ماندن در مجتمع189
4-4- جمع¬بندي190

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها195
5-1 مقدمه196
5-2- روش شناسي تحقيق196
5-2-1- مراحل بررسي196
5-2-2- روش شناسي197
5-2-3- روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها198
5-2-4- سنجه ها و تكنيك آماري متناظر با هر شاخص199
5-3- همبستگي بين معيارها و جزء معيارهاي سازنده ي كيفيت محيط سكونت201
5-3-1- همبستگي بين جزء معيارهاي سازنده ي هوشمندی، انعطاف پذیری و کیفیت فضای باز مجتمع مسکونی202
5-3-1-1 آزمون فریدمن202
5-3-1-1-1 هوشمندی202
5-3-1-1-2 انعطاف پذیری:203
5-3-1-1-3 کیفیت طراحی فضای باز مجتمع:204
5-3-2 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده هوشمندی و انعطاف پذیری و کیفیت فضای باز مجتمع مسکونی205
5-3-2-1 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده هوشمندی و هوشمندی206
5-3-2-1-1 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده هوشمندی:207
5-3-2-2 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده انعطاف پذیری و انعطاف پذیری208
5-3-2-2-1 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده انعطاف‌پذیری:209
5-3-2-3 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده کیفیت طراحی فضای باز مجتمع و کیفیت طراحی فضای باز مجتمع210
5-3-2-3-1 ضریب همبستگی بین جزء معیارهای سازنده کیفیت طراحی فضاهای باز: 211
5-4 همبستگی اسپیرمن 212
5-5- جمع بندي215

فصل ششم: نتیجه گیری217
6-1 – مقدمه218
6-2 بررسی اهداف تحقیق218
6-2-‌ يافته‌هاي تحقيق219
6-2-1- نتايج تحقيق 219
6-2-2- بررسی سوالات و فرضیه220
6-3- نظریه221
6-4- توصیه های تحقیق222
6-5- جمع بندی 223

فهرست منابع224
پیوست232
چکیده انگلیسی261

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *