حراج!

بسته تحقیقاتی ریسک و نقدینگی

تومان58,000

این بسته شامل 16 پایان نامه در زمینه ریسک و نقدینگی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

بررسی رابطه عوامل ریسک نقدینگی با عملکرد بانک‌ها

چکیده

یکی از مسائلی که موسسات بانکی کشور را تهدید میکند افزایش عوامل ریسک نقدینگی در بانکها است. ریسک نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با تجهیز منابع و تخصیص اعتبار دارد و بر سودآوری بانک‌ها تأثیر میگذارد که خود شامل عواملی مانند تسهیلات، سپرده ها، نسبت تسهیلات به سپرده ها، ذخیره نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، سرمایه در گردش و اندازه بانک می باشد.هدف از این پایان نامه بررسی رابطه عوامل ریسک نقدینگی با عملکرد بانکها است. جامعه آماری این پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تعداد 8 بانک طی سال های 1388 تا 1390 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که رابطه عملکرد بانک ها با تسهیلات،سپرده ها، ذخیره نقدینگی و اندازه بانک معنادار و معکوس و با نسبت کفایت سرمایه و سرمایه در گردش معنادار و مستقیم است .هم چنین بین نسبت تسهیلات به سپرده ها با دو معیار عملکردی (بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم) رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد و با بازده داراییها رابطه معناداری ندارد.


فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
2-1. بیان مسأله 4
3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 5
4-1. اهداف تحقیق 7
5-1. فرضیه های تحقیق 7
6-1. روش تحقیق 8
7-1. قلمرو تحقیق 8
8-1. جامعه آماری و نمونه تحقیق 9
9-1. روش تحلیل دادهها 9
10-1. تعریف واژه ها 9
11-1. خلاصه فصل 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. چارچوب نظری تحقیق 14
1-2-2. دلایل نیاز بانکها به نقدینگی 14
2-2-2. نظریه های مدیریت نقدینگی 15
1-2-2-2. نظریه وام های تجاری 15
2-2-2-2. نظریه انتقال پذیری 15
3-2-2-2. نظریه درآمد انتظاری 16
4-2-2-2. نظریه مدیریت تعهدات 16
5-2-2-2. نظریه مدیریت دارایی- بدهی 17
3-2-2. ریسک نقدینگی 21
4-2-2. رابطه بین ریسک نقدینگی و سایر ریسک ها در صنعت بانکداری 26
5-2-2. توضیحی در مورد متغیرهای موثر بر ریسک نقدینگی 27
1-5-2-2. سپرده ها 27
2-5-2-2. تسهیلات 28
3-5-2-2. ذخیرههای نقدینگی 29
4-5-2-2. نسبت کفایت سرمایه 30
5-5-2-2. سرمایه در گردش 32
6-5-2-2. اندازه بانک 33
6-2-2. عملکرد بانکها 34
1-6-2-2. عوامل موثر بر عملکرد بانکها 35
1-1-6-2-2. تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین 35
2-1-6-2-2. استفاده از شاخص های CAMEL 35
3-1-6-2-2. مدیریت ریسک 37
4-1-6-2-2. بهینه گزینی 38
7-2-2. پیشینه 39

فصل سوم: طرح تحقیق
1-3. مقدمه 50
2-3. روش تحقیق 51
3-3. فرضیههای تحقیق 51
4-3. قلمرو تحقیق 52
5-3. جامعه آماری 52
6-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه 52
7-3. ابزار گردآوری داده ها 53
8-3. متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 53
1-8-3. متغیرهای مستقل 53
1-1-8-3. سپرده ها 53
2-1-8-3. تسهیلات 54
3-1-8-3. ذخیره های نقدینگی 54
4-1-8-3. نسبت کفایت سرمایه 54
5-1-8-3. سرمایه در گردش 55
6-1-8-3. اندازه بانک 55
7-1-8-3. نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها 55
2-8-3. متغیر وابسته 56
9-3. مدل تحقیق 58
10-3. روش تجزیه و تحلیل دادهها 58
1-10-3. آزمون کولموگروف- اسمیرنف 58
2-10-3. رگرسیون و همبستگی 59
1-2-10-3. رگرسیون خطی ساده 59
2-2-10-3. رگرسیون خطی چند متغیره 60
3-2-10-3. همبستگی 60
3-10-3. تخمین مدل های رگرسیون با داده های پنل 61
4-10-3. آزمون فرضیه ها 63
1-4-10-3. آزمون ایستایی داده ها (ریشه واحد) 63
2-4-10-3. آزمون چاو 63
3-4-10-3. آزمون هاسمن 64
4-4-10-3. آزمون خود همبستگی 64
5-4-10-3. آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون 65
6-4-10-3. آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل 65
11-3. خلاصه فصل 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4. مقدمه 68
2-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش 68
3-4. آزمون نرمال بودن دادهها 70
4-4. ایستایی (پایایی) متغیّرهای پژوهش 74
5-4. آزمون فرضیههای پژوهش 75
1-5-4. آزمون فرضیه اول 76
2-5-4.آزمون فرضیه دوم 81
3-5-4. آزمون فرضیه سوم 86
4-5-4. آزمون فرضیه چهارم 92
5-5-4. آزمون فرضیه پنجم 98
6-5-4. آزمون فرضیه ششم 104
7-5-4. آزمون فرضیه هفتم 110
6-4. ماتریس همبستگی 116
7-4. خلاصه فصل 117

فصل پنجم: تفسیر و نتیجه گیری
1-5. مقدمه 119
2-5. خلاصه پژوهش 119
3-5. نتایج پژوهش 120
4-5. پیشنهادات پژوهش 123
5-5. پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 124
6-5. محدودیتهای پژوهش 124

منابع 125
Reference 128

 

تأثیر سیکل‌های تجاری بر ریسک نقدینگی و سود بانکی

چکیده

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیّت اقتصادی با آن مواجه‌اند، تلاش برای توضیح نحوه اثرگذاری چرخه‌های تجاری بر صنایع مختلف است بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن‌ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است همچنین با در نظر گرفتن این نکته که توضیح رفتار وام‌ها و متغیّرهای کلان پولی در طی چرخه‌های تجاری و اثرگذاری سیاست پولی بر پویایی‌های آن‌ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای مالی در اقتصاد واقعی است؛ در این تحقیق به کمک روش خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ریسک نقدینگی و سود بانکی در کشور پرداخته‌ایم نتایج تحقیق گویای این واقعیت هستند که در تخمین معادلات بلند مدت روابط ریسک نقدینگی و سود بانکی بزرگ‌ترین تأثیر بر ریسک نقدینگی را رشد تولید ناخالص داخلی دارد بطوریکه اگر تولید ناخالص داخلی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، ریسک نقدینگی کاهش و سود بانکی کاهش می یابد

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 10
1-2 هدفهای تحقیق: 10
3-1 سوالات تحقیق: 10
4-1 فرضیههای تحقیق: 10
5-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 11
6-1- مدل تحقیق: 12
1-7- روش تحقیق 12
1-8-جامعه آماری و حجم آن: 12
1-9- برآورد حجم نمونه و روش نمونهگیری (در صورت نمونهگیری): 12
1-10- روش گردآوری اطلاعات 13
1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 ادوار تجاری 16
2-2-1 مروری برادبیات نظری ادوار تجاری 17
2-2-2 مفهوم ادوار تجاری 18
2-2-3 مروری گذرا بر ادبیات ادوار تجاری 19
2-2-4 رویکردهای کلی مربوط به ادوارتجاری 22
2-2-4-1 الگوی کلاسیک‌ها 23
2-2-4-2 الگوی نظری کینزیها 23
2-2-4-3 الگوی نظری پولیون 24
2-2-4-4 الگوی نظری کلاسیک‌های جدید 24
2-2-4-5 الگوی نظری کینزیهای جدید 25
2-2-4-6 تئوری ادوارتجاری حقیقی 26
2-3 تعریف ریسک 26
2-4 نیازنقدینگی بانک‌ها 27
2-5 مدیریت نقدینگی 28
2-6 مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک 30
2-7 رژیم‌های پولی و چرخه تجاری 31
2-7-1 سیاست‌های پولی و اعتباری و چرخه‌های تجاری 33
2-7-1-1 تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی33
2-8 مدل کینزین‌های جدید(نئو کینزی): مهم‌ترین ارکان و ویژگی‌ها 36
2-9 ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺛﺮﭘﺬﻳﺮی بانک‌ها 39
2-10 روابط بحران بانکی با دوره رکود سیکلهای تجاری 42
2-11 پیشینه تحقیق 44
2-12 جمع بندی 49

فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 52
3-2 بررسی وضعیت ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران 53
3-2-1 نسبت تسهیلات به دارایی‌ها 53
3-2-2 نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته سپرده‌گذاران از بانک‌ها 55
3-2-3 نسبت کفایت سرمایه 58
3-3 مدل خودرگرسیون برداری 60
3-4 انتخاب طول وقفه بهینه برای مدل VAR 62
3-5 هم انباشتگی: 63
3-6 آزمون یوهانسون 65

فصل چهارم: مدل، برآورد و نتایج تحقیق
4-1 مقدمه 71
4-2 مدل و منابع آماری 71
4-3 برآورد تجربی مدل 73
4-4 آزمون ایستایی متغیرها 74
4-5 تعیین طول وقفه بهینه 75
4-6 آزمون همگرایی یوهانسن-یوسلیوس و تعیین بردار همگرایی در حالت بررسی تأثیرات سیکل‌های تجاری بر ریسک نقدینگی 76
4-7 تحلیل‌های پویای مدل شاخص ریسک نقدینگی با توجه به مدل VAR 78
4-7-1 توابع عکس العمل آنی 78
4-7-2 تجزیه واریانس 79
4-8 آزمون همگرایی یوهانسن-یوسلیوس و تعیین بردار همگرایی در حالت بررسی تأثیرات سیکل‌های تجاری بر سود بانکی84
4-9 تحلیل‌های پویای مدل شاخص سود بانکی با توجه به مدل VAR 86
4-9-1 توابع عکس العمل آنی 86
4-9-2 تجزیه واریانس 87
فصل پنجم: نتیچه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 92
5-2 نتایج 93
5-2-1 ادوار تجاری و ریسک نقدینگی 93
5-2-2 ادوار تجاری و سود بانکی 94
5-2-3 بررسی فرضیههای تحقیق: 95
5-3 محدودیتهای تحقیق 95
5-4 پیشنهادات 96
منابع فارسی 97
منابع انگلیسی 100
ضمیمه104

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری

چکیده

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظاراست ریسک د رهر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی ازاین حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است دلایل وجود ریسک در بانک را بانوع کارکرد آن می توان توجیه کرد ،چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند ،جمع آوری کرده واز سوی دیگر بااستفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی وفعالیت های اقتصادی می کنند با توجه به این موارد هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقد ینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه روابط بین علل به وجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار می با شددر تحقیق حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند ،متغیر های دسته اول به عنوان عوامل موثر بر ریسک نقدینگی که مستقل هستند و دسته دوم متغیرهای آثار ناشی از ریسک نقدینگی که وابسته هستند برای تجزیه وتحلیل داده ها ،بیان متغیرهای مستقل ،وابسته ،آزمون فرضیه های تحقیق وتصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق ازآمار استنباطی وفنون معادله یابی ساختاری استفاده شد ه است یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که متغیرهای سپرده های دیداری ،سایر سپرده ها و تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند تاثیر سپرده های دیداری وسایر سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس ومعنادار است وتاثیر تسهیلات پرداختی بر ریسک نقدینگی مثبت ومعنادار است وبیشترین تاثیرازعلل ریسک به ترتیب به تسهیلات پرداختی، سپرده های دیداری وسایر سپرده ها اختصاص دارد وهمچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادارازمتغیر های نشانگر بدهی به بانک مرکزی وسایر بانک ها ،هزینه تامین مالی ،ارزش بازار سهام بانک و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها باریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند وبیشترین تاثیرازآثار ریسک نقدینگی به ترتیب به حجم اوراق مشارکت، بدهی به بانک مرکزی وسایر بانک ها، هزینه تامین مالی وارزش بازار سهام بانک اختصاص دارد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان موضوع تحقیق3
1-3- اهمیت موضوع تحقیق3
1-4- اهداف تحقیق5
1-5- سوالات وفرضیه های تحقیق 6
1-6- مدل تحقیق 7
1-7- قلمرو تحقیق11
1-8- استفاده کنندگان از تحقیق 11
1-9- روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری داده ها 12
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها12
1-11- محدودیت های تحقیق12
1-12- تعریف عملیاتی واژه ها 13
1-13- سازماندهی تحقیق14
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق موضوع
2-1- مقدمه 15
2-2- مفهوم ریسک 15
2-3- مفهوم و جایگاه مدیریت ریسک16
2-4- مفهوم نقدینگی 17
2-5- اصول عمومی مدیریت بانک 17
2-6- انواع ریسک های بانکی 18
عنوان صفحه
2-7- رابطه بین ریسک های مختلف در صنعت بانکداری 24
2-8- ریسک نقدینگی 25
2-9- ابعاد ریسک نقدینگی 25
2-10- اندازه گیری ریسک 25
2-11- دلیل نیاز بانکها به نقدینگی 27
2-12- پیش بینی نقدینگی 27
2-13- نظریه های مدیریت نقدینگی 32
2-14- ساختار زمانی نرخ بهره 34
2-15- مدیریت نقدینگی 36
2-16- چارچوب مدیریت نقدینگی 36
2-17- راهبرد مدیریت نقدینگی 37
2-18- ساختار زمانی نقدینگی 38
2-19- ارزش در معرض ریسک VAR39
2-20- روشهای محاسبه VAR41
2-21- جریان نقد در معرض خطر 42
2-22- سرمایه در معرض خطر 43
2-23- بازنگری و به هنگام سازی فرضیات نقدینگی 43
2-24- اصول ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها 45
عنوان صفحه
2-25- تطبیق زمانی نقدینگی 46
2-26- سطوح مختلف نقدینگی 47
2-27- عوامل موثر بر ریسک نقدینگی47
2-28- روشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک 48
2-29- اندازه گیری ریسک نقدینگی دراین تحقیق49
2-30- مدل ریسک 51
2-31- داده های مورد نیاز یک مدل مدیریت ریسک52
2-32- ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط باساختار52
2-33- اصول ومقررات کمیته بال در خصوص مدیریت نقدینگی بانک ها 54
2-34- تجربه دیگر بانک ها 58
2-35- تاریخچه بانک پارسیان 60
2-36- پیشینه تحقیق 61
فصل سوم : متدولوژی تحقیق
3-1- مقدمه 63
3-2- روش تحقیق 63
3-3- مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی 64
3-4- قلمرو تحقیق 72
3-5- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 72
عنوان صفحه
3-6- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق 73
3-7- مقیاس ابزارهای اندازه گیری تحقیق 73
3-8- اعتبار و روائی وسیله اندازه گیری 74
3-9- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آنها از داده های خام 74
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
3-11- قاعده و چگونگی تصمیم گیری 80
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
4-1- مقدمه 82
4-2- متغیر های بررسی شده در مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی 83
4-3- توصیف وتحلیل متغیر های تحقیق 85
4-4- الگوی اندازه گیری ریسک نقدینگی وتاثیر عوامل موثر بر آن 87
4-5- نتایج بررسی مدل آثار وعلل ریسک نقدینگی در بانک پارسیان95
4-6- پاسخ به سوالات تحقیق 103
4-7- بررسی فرضیه های تحقیق 108
4-8- سایر یافته های تحقیق 109
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق
5-1- مقدمه 114
5-2- مرور موضوع تحقیق وروش اجرای آن 115
عنوان صفحه
5-3- نتایج به دست آمده از سوالات ،فرضیه ها واهداف تحقیق117
5-4- پیشنهادها ی تحقیق 127
5-4-1- پیشنهاد های کاربردی حاصل از نتایج تحقیق 127
5-4-1- پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده 129
منابع ومآخذ

تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر سودآوری شبکه بانکی کشور

چکیده

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشوری به شمار می آید. بانک ها با سازمان‌دهی منابع و تخصیص بهینه آن، موجب تسهیل درروند سرمایه گذاری و پس‌انداز می شوند که این امر موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. بنابراین یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور وجود نظام بانکی کارآمد است.در عرصه فعالیت های مالی، ریسک به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها مطرح است. درواقع شناسایی و تعیین انواع ریسک در بخش‌های مختلف فعالیت های مالی، نقش اساسی در پایداری و بقای آن ها دارد.در این تحقیق از میان انواع ریسک، به ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری پرداخته شده و تأثیر آن ها بر سودآوری شبکه بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این تحقیق، پرداختن به دو ریسک پراهمیت در سیستم بانکی است و همچنین کمک به کنترل و مدیریت بهتر و هم‌زمان ریسک ها در کلیه بانک‌های داخل کشور و پیشگیری از ورشکستگی هایی است که ناشی از تأثیر منفی ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر سودآوری بانک می باشد.بنابراین با نگاهی به ادبیات نظری دو تعریف ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به جمع‌آوری داده های مورد نیاز از طریق سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و به ویژه ترازنامه بانک ها، در بازه زمانی سال های 1386 تا 1393 و برای 22 بانک خصوصی و دولتی فعال، پرداخته شده است.با استخراج متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شبکه بانکی و قراردادن آن ها در قالب مدل، با استفاده از روش پانل دیتا (panel data) از طریق نرم‌افزار eviews به تخمین مدل پرداختیم.نتایج به‌دست‌آمده فرضیه های ما را تائید می کند. به این صورت که ریسک نقدینگی تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری شبکه بانکی کشور دارد و به همین ترتیب، نتایج، تأثیر منفی و معنادار ریسک اعتباری بر سودآوری شبکه بانکی کشور را نیز تائید می کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح 1
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 8
1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 11
1-5 هدف¬های تحقیق 11
1-5-1 اهداف آرمانی 11
1-5-2 اهداف کلی 12
1-6 سوالات یا فرضیه¬های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 12
1-6-1 سوالات تحقیق 12
1-6-2 فرضیه های تحقیق 13
1-7 شرح واژه¬ها و اصطلاحات به¬کار رفته در تحقیق 13
1-8 روش تحقیق 18
1-9 مدل تحقیق 18
1-10 روش گردآوری اطلاعات 19
1-11 جامعه آماری و حجم آن 20
1-11-1 جامعه آماری 20
1-11-2 نمونه آماری 20
1-11-3 قلمرو مکانی تحقیق 20
1-11-4 قلمرو زمانی تحقیق 20
1-11-5 حجم نمونه 20
1–12 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 21
1-12-1 حجم نمونه 21
1-12-2 روش نمونه گیری 21
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 21
1-14 محدودیت¬ها و مشکلات پژوهش 22
فصل دوم : مطالعات نظری 23
2-1 مقدمه 24
2-2 آشنایی با بانکداری 24
2-3 منابع و مصارف وجوه در بانک 25
2-3-1 اجزا منابع وجوه 26
2-3-2 مصارف وجوه (دارایی¬ها) 26
2-4 تسهیلات اعطایی 28
2-5 انواع ابزارهای اعتباری 30
2-5-1 قرض‌الحسنه 30
2-5-2 فروش اقساطی 31
2-5-2-1 فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 31
2-5-2-2 فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین¬آلات و تأسیسات 31
2-5-3 جعاله 32
2-5-4 اجاره به‌شرط تملیک 32
2-5-5 مشارکت مدنی 33
2-5-6 سرمایه¬گذاری مستقیم 34
2-5-7 مضاربه 34
2-5-8 خرید دین(تنزیل اوراق و اسناد تجاری) 35
2-6 مفاهیم و مبانی ریسک 35
2-6-1 ماهیت و تعریف ریسک 36
2-6-2 مدیریت ریسک 39
2-6-3 نقش¬های مدیریت ریسک 42
2-6-4 فرایندهای مدیریت ریسک 42
2-7 اهمیت ریسک در صنعت بانکداری 45
2-8 تفاوت ریسک در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف 45
2-9 رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک¬ها 48
2-10 رویکردهای شناسایی و اندازه¬گیری ریسک 50
2-11 سازمان و ساختار مدیریت ریسک در بانک¬ها 51
2-12 رابطه بین انواع ریسک 53
2-13 انواع ریسک در صنعت بانکداری 54
2-14 انواع ریسک از دیدگاه بانکداری بدون ربا 56
2-15 مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیردولتی 58
2-15-1 ریسک بازار محصول 62
2-15-2 ریسک بازار سرمایه 62
2-16 زمینه¬¬های بروز ریسک در بانک¬ها 64
2-17 پیامدهای مدیریت ضعیف ریسک 66
2-18 اجزای ریسک اعتباری 67
2-18-1 ریسک نکول 67
2-18-2 ریسک در معرض خطر 68
2-18-3 ریسک وصول¬( بازیافت) 68
2-19 طبقه¬بندی دارایی¬ها 70
2-20 مطالبات معوق بانک¬ها 71
2-20-1 اهمیت مطالبات معوق بر ریسک اعتباری بانک¬ها 72
2-21 آثار مطالبات معوق در سطح بانک¬ها 76
2-22 علل و عوامل مطالبات معوق در جهان 77
2-23 علل مطالبات معوق در ایران 78
2-24 نقش وام‌گیرنده در افزایش مطالبات معوق 80
2-25 تأثیر شرایط و تغییرات بین‌المللی در بالا رفتن مطالبات معوق بانک¬ها 81
2-26 ریسک اعتباری در بانک 82
2-27 شاخص¬های اندازه¬گیری ریسک اعتباری 84
2-28 روش¬های محاسبه ریسک اعتباری 84
2-28-1 نگرش استانداردشده در مورد ریسک اعتباری 85
2-28-2 نگرش مبتنی بر نرخ¬بندی داخلی 85
2-29 شاخص¬های محاسبه ریسک اعتباری 87
2-29-1 نسبت تسهیلات به دارایی¬ها 87
2-29-2 نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات 87
2-29-3 نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی¬ها) 87
2-30 ریسک نقدینگی در بانک 88
2-31 فرایند مدیریت ریسک نقدینگی 89
2-31-1 رعایت الزامات اساسی مدیریت ریسک نقدینگی 89
2-31-2 اتخاذ رویه¬های اندازه¬گیری، مراقبت و محدود نمودن ریسک نقدینگی 94
2-31-3 پیش¬بینی سناریوهای مختلف برای مدیریت نقدینگی 96
2-31-4 استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی مرتبط با مدیریت ریسک نقدینگی 97
2-31-5 تبعات عدم نظارت بر ریسک نقدینگی 98
2-32 مدیریت ریسک نقدینگی و بحران ناگهانی 99
2-32-1 شاخص¬های ریسک نقدینگی 100
2-32-2 روش¬های اندازه¬گیری ریسک نقدینگی در بانک 100
2-33 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق 101
2-33-1 مطالعات خارجی 101
2-33-2 مطالعات داخلی 103
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 107
3-1 مقدمه 108
3-2 جامعه آماری 109
3-3 نحوه جمع¬آوری و محاسبه داده¬های مورد استفاده در برآورد مدل¬های اقتصاد¬سنجی 109
3-3-1 ریسک اعتباری 109
3-3-2 ریسک نقدینگی 109
3-3-3 نسبت سود و زیان خالص به ‌کل دارایی¬ها 110
3-3-4 نسبت سود و زیان خالص به حساب حقوق صاحبان سهام 110
3–3-5 اندازه بانک 110
3-4 روش اقتصاد¬سنجی به‌کاررفته 111
3-4-1 بررسی ساختار داده¬های ترکیبی و انواع مدل¬های آن 111
3-4-1-1 مدل اثرات ثابت 112
3-4-1-2 مدل اثرات تصادفی 112
3-4-2 آزمون¬های تشخیص در داده¬های ترکیبی 113
3-4-2-1 آزمون چاو 113
3-4-2-2 آزمون هاوسمن 114
3-5 بررسی مانایی 115
3-5-1 آزمون دیکی فولر 116
3-5-2 آزمون فیلیپس پرون 117
3-5-3 آزمون poolability 117
3-5-4 آزمون داربین واتسون 118
3-6 اهمیت داده¬های پانل 118
3-7 روش تحقیق و تصریح مدل 119
3-7-1 روش تحقیق 119
3-7-2 مدل تحقیق 119
فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج 121
4-1 مقدمه 122
4-2معرفی متغیرها و بازه زمانی تحقیق 123
4-3 مشاهدات آماری مربوط به متغیرهای مورد بررسی 125
4-3-1 شاخص نسبت سهام به کل دارایی‌ها بانک 125
4-3-2 شاخص ریسک نقدینگی 127
4-3-3 شاخص اندازه بانک 128
4-3-4 شاخص نسبت سود خالص به میانگین کل دارایی¬های بانک 130
4-3-5 شاخص تورم 131
4-3-6 شاخص تولید ناخالص داخلی 133
4-3-7 شاخص ریسک اعتباری 135
4-4 مدل داده¬های ترکیبی سری زمانی-مقطعی(داده¬های تابلویی) 138
4-5 آزمون مانایی در داده¬های ترکیبی 140
4-6 تخمین مدل اصلی تحقیق 140
4-7 آزمون¬های تشخیصی 147
4-8 نتیجه تخمین مدل 150
4-9 نتایج آزمون فرضیه¬های پژوهش 153
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات 154
5-1 مقدمه 155
5-2 مروری بر پژوهش و بیان مجدد مساله 155
5-3 تخمین مدل 158
5-4 نتایج آزمون فرضیه¬های پژوهش 159
5-5- نتیجه‌گیری 161
5-6 پیشنهادات 162
فهرست منابع و مأخذ 167
چکیده انگلیسی 170

 

بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر سپرده های بانکی کشور

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر سپرده های بانکی کشور می‌باشد. در این تحقیق سهم سپرده های بانکی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک های منتخب کشور طی سال های 1389 تا 1393 بوده که حجم نمونه نهایی 24 بانک (120 سال-بانک) می باشد.این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. طرح تحقیق آن از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی بانکها استفاده می‌گردد. در این تحقیق با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» استفاده می شود. در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد ریسک اعتباری بر سپرده های بانکی کشور تاثیر مثبت و ریسک نقدینگی بر سپرده های بانکی کشور تاثیر منفی(معکوس) دارند.واژگان کلیدی: ریسک اعتباری ، ریسک نقدینگی، سهم سپرده های بانکی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱-بیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق) ۲
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۳-اهداف تحقیق ۶
۱-۴-سوال تحقیق ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶-چارچوب نظری تحقیق ۶
۱-۷-مدل مفهومی پژوهش ۱۱
۱-۸-مدل تحقیق ۱۲
۱-۹-تعریف متغیرها و واژه های کلیدی تحقیق ۱۶
۱-۱۰-ساختار تحقیق ۱۷
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ۲۰
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۲۱
۲-۱-ترازنامه بانک ۲۱
۲-۲-سپرده های بانکی ۲۳
۲-۳-رویه های موثر مدیریت نقدینگی بانک ها ۲۵
۲-۴-اصول ارزیابی مدیریت نقدینگی بانک ها ۲۶
۲-۵-شوک نقدینگی ۲۸
۲-۶-علل پیدایش شوک نقدینگی بانک ها ۲۹
۲-۷-آثار شوک نقدینگی ۳۰
۲-۸-ارزیابی شوک نقدینگی با استفاده از ارزش در معرض ریسک ۳۰
۲-۹-تاریخچه ریسک ۳۲
۲-۱۰-عناصر اصلی ریسک ۳۳
۲-۱۱-مدیریت ریسک ۳۴
۲-۱۲- اهمیت ریسک در صنعت بانکداری ۳۷
۲-۱۳-تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری و مفهوم ریسک در بانکها ۳۷
۲-۱۴-رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک ها ۳۸
۲-۱۵-سازمان و ساختار مدیریت ریسک در بانک ها ۳۹
۲-۱۶-زمینه های بروز ریسک در بانک ها ۴۰
۲-۱۷-رابطه بین انواع ریسک ۴۱
۲-۱۸-انواع ریسک ۴۱
۲-۱۸-۱-انواع ریسک در صنعت بانکداری ۴۱
۲-۱۸-۲- طبقه بندی دیگر از ریسک ۴۲
۲-۱۹-شاخص های ریسک ۴۲
۲-۱۹-۱- ریسک اعتباری ۴۲
۲-۱۹-۱-۱اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری ۴۴
۲-۱۹-۱-۲-اهداف توسعه نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری ۴۶
۲-۱۹-۱-۳-ریسک اعتباری (عدم پرداخت) ۴۸
۲-۱۹-۲-ریسک نقدینگی ۴۹
۲-۱۹-۲-۱- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک ۵۱
۲-۱۹-۲-۲-علل پیدایش ریسک نقدینگی ۵۲
۲-۱۹-۲-۳-آثار ریسک نقدینگی ۵۲
بخش دوم- پیشینه پژوهش های انجام شده ۵۳
۲-۲۰-پژوهش های داخلی ۵۳
۲-۲۱-پژوهش های خارجی ۵۶
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه ۶۳
۳-۱-تعیین روش تحقیق ۶۳
۳-۲-قلمرو پژوهش ۶۴
۳-۳-فرضیه های تحقیق ۶۴
۳-۴-مدل و تعریف متغیرهای تحقیق ۶۴
۳-۵-ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۸
۳-۶-جامعه آماری ۶۸
۳-۷-برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۸
۳-۸-فرآیند تحقیق ۶۸
۳-۹-آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق ۶۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۷۸
۴-۱- آمار توصیفی متغیره ۷۹
۴-۱-۱-سپرده های بانکی ۷۹
۴-۱-۲-ریسک اعتباری ۸۲
۴-۱-۳-ریسک نقدینگی ۸۵
۴-۱-۴-نسبت ذخیره زیان وام ها و اعتبارات سررسید گذشته ۸۸
۴-۱-۵-نسبت جمع کل وامها و اعتبارات به جمع کل داراییهای بانکها ۹۱
۴-۱-۶-اندازه بانک ۹۴
۴-۱-۷-نسبت کفایت سرمایه بانکها ۹۷
۴-۲- آمار استنباطی ۱۰۰
۴-۲-۱- آزمون ایستایی متغیرها(ریشه واحد) ۱۰۰
۴-۲-۲- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون ۱۰۱
۴-۲-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ۱۰۳
۴-۲-۳-۱- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ۱۰۳
۴-۲-۳-۲- آزمون استقلال خطاها(بررسی وجود خودهمبستگی) ۱۰۳
۴-۲-۳-۳- ناهمسانی واریانس ها ۱۰۴
۴-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۰۵
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول ۱۰۸
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۱۰۸
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۱۰
۵-۱- خلاصه پژوهش ۱۱۰
۵-۲-نتیجه گیری و تفسیر ۱۱۲
۵-۲-۱-فرضیه اول ۱۱۴
۵-۲-۲-فرضیه دوم ۱۱۴
۵-۳-محدودیت‌های پژوهش ۱۱۵
۵-۴-پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش ۱۱۵
۵-۵-توصیه برای تحقیقات آتی ۱۱۶
منابع و مآخذ ۱۱۸

 

محاسبه‌ی ریسک نقدینگی “مطالعه‌ی موردی بانک اقتصاد نوین”

چکیده

برخورداری از توان تامین نقدینگی برای پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و با هزینه ای معقول، از مهم ترین ویژگی های یک سامانه مدیریت موثر نقدینگی محسوب می شود بحران اخیر بازارهای مالی، مراجع نظارت بانکی را بر آن داشت که ضمن ریشه یابی علل بحران و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن، تدابیری برای پیشگیری از تکرار پذیری آن بیندیشند که در جستجوی علل بحران، ریسک نقدینگی یکی از عوامل مهم تلقی شد که این ریسک یک دور باطل بین نقدینگی بازار و تامین وجوه ایجاد می کند و یکی از عواملی که متاثر از ریسک نقدینگی است، بازده و به طور جزئی تر سود عملیاتی است زیرا یکی از الزامات اساسی کسب سود در آینده ، تقبل ریسک است وظیفه ی مهم مدیریت بر دارائی ما را بر آن داشت که رابطه ی ریسک نقدینگی و سود عملیاتی بانک اقتصاد نوین بررسی کنیم که این مهم از طریق روش شناسی متفاوتی از جمله تجزیه‌ی سود عملیاتی و ریسک نقدینگی و سیستم معادلات همزمان انجام شده است که ریسک نقدینگی را با روش شکاف دوره زمانی محاسبه کرده ایم و با استفاده از رویکرد خود همبستگی برداری(VAR) به بررسی اثر تکانه‌های مختلف بر روی شکاف نقدینگی ورودی و خروجی نقدی پرداخته ایم در آخر از روش مدل های خود همبسته ی برداری به منظور بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر سود عملیاتی بانک استفاده شد نتایج این مطالعه نشان می دهند که ریسک نقدینگی و سود عملیاتی رابطه ی معناداری با یکدیگر دارند به این ترتیب که به ازای هر یک واحد افزایش در جریان نقدینگی سود عملیاتی بانک به میزان 124 واحد افزایش می دهد به منظور بررسی خوبی برازش آماره ی ضریب تعیین مقدار 092را نشان می دهد تحلیل های حاصل از نمودار های توابع کنش و واکنش نشان دهنده ی این موضوع است که یک واحد تکانه ی مثبت از طریق شکاف نقدینگی دارای اثرات دائمی و بلند مدت بر سود عملیاتی است

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مساله و اهمیت موضوع 2
1-2-1 مفهوم ریسک 2
1-2-2 طبقه بندی ریسک 5
1-2-3 مفهوم آنالیز ریسک و مدیریت ریسک 8
1-2-4 اهداف مدیریت ریسک 8
1-2-5 لزوم مدیریت ریسک 9
1-2-6 نقدینگی 11
1-2-7 ریسک نقدینگی 13
1-2-8 مدیریت نقدینگی 14
1-2-9 دلایل نیاز بانک ها به نقدینگی 14
1-2-10 مدیریت ریسک نقدینگی 15
1-3 اهداف پژوهش 17
1-4 چارچوب نظری پژوهش 17
1-5 فرضیه پژوهش 18
1-6 روش پژوهش 18
1-7 معرفی داده ها 18
1-8 قلمرو مکانی پژوهش 18
1-9 قلمرو زمانی پژوهش 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق
2-1 مقدمه 19
2-2 معرفی 21
2-3 تعاریف 23
2-3-1 نقدینگی 23
2-3-1-1 نقدینگی بانک مرکزی 24
2-3-1-2 نقدینگی تامین وجوه 26
2-3-1-3 نقدینگی بازار( دارایی) 27
2-3-2 ریسک نقدینگی 28
2-3-2-1 ریسک نقدینگی بانک مرکزی 30
2-3-2-2 ریسک نقدینگی تامین وجوه 30
2-3-2-2-1 منابع ریسک نقدینگی تأمین وجوه 32
2-3-2-2-2 ماهیت مشکلات تامین مالی 33
2-3-2-3 ریسک نقدینگی بازار(دارایی) 35
2-3-2-3-1 منابع ریسک نقدینگی دارایی 36
2-3-2-3-2 ماهیت مشکلات تامین مالی 37
2-4 برآورد نیاز های نقدینگی 38
2-4-1 رویکرد منابع و مصارف وجوه 39
2-4-2 رویکرد ساختار وجوه 41
2-4-3 رویکرد شاخص نقدینگی 44
2-5 منابع نقدینگی 46
2-5-1 ذخیره نقدینگی 47
2-5-2 وجوه قرضی 48
2-5-3 جریان های نقد حاصل از عملیات 50
2-6 نقدینگی بهینه ی بانک 50
2-7 پیشینه ی تحقیق 53
فصل سوم: روش و مراحل انجام تحقیق
3-1 مقدمه 58
3-2 نوع تحقیق 58
3-3 روش تحقیق 58
3-4 فرضیه ی تحقیق 58
3-5 جامعه ی آماری 58
3-6 روش گردآوری داده ها 58
3-7 محاسبه ی متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق 59
3-8 فرآیند تحقیق 59
3-9 شکاف دوره های زمانی 60
3-10 نقاط ضعف و قوت مدل شکاف دوره های زمانی 62
3-11 رابطه ی ریسک نقدینگی و سودآوری 63
3-12 محاسبه ی سود عملیاتی 64
3-12-1 درآمد عملیاتی 64
3-12-2 هزینه ی عملیاتی 65
فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج
4-1 مقدمه 66
4-2 معرفی داده ها 67
4-3 رویکرد خودهبستگی برداری (VAR) 71
4-4 شناسایی و تخمین 75
4-4-1 آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی 77
4-4-2 آزمون قطری بودن 81
4-4-3 تعیین طول وقفه بهینه در مدل 83
4-4-4 تخمین مدل 84
4-5 تحلیل نتایج حاصل از برآورد تجربی مدل(تحلیل پویای مدل) 87
4-5-1 توابع عکس العمل 87
4-5-2 تجزیه ی واریانس 90
4-6 ضمیمه ( مطالعه ی موردی بانک توسعه صادرات) 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 97
5-2 خلاصه تحقیق 97
5-3 نتیجه گیری 100
5-4 محدودیت های تحقیق 102
5-5 پیشنهادات سیاستی103
5-6 پیشنهاد جهت پژوهش های آتی 107

ارزیابی مقایسه‌ای ریسک نقدینگی در بانک‌های دولتی و خصوصی

چکیده

ریسک نقدینگی از رایج ترین ریسک هایی است که یک بانک به واسطه ماهیت و فلسفه وجودیش با آن مواجه است. در ساده ترین شکل ممکن ریسک نقدینگی به معنی عدم کفایت منابع بانک برای پوشش جریان های خروجی است. مدیریت یا عدم مدیریت این ریسک به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول بانکداری، فاصله بین موفقیت و عدم موفقیت در این صنعت را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش ارزیابی ریسک نقدینگی و بررسی رابطه آن با سودآوری در بانک‌های خصوصی و دولتی طی سال های 1382-1390 می باشد. در این پژوهش دو دسته از متغیرها مطرح است. دسته اول متغیرهای مربوط به شاخص های اندازه گیری ریسک نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و متغیر نوع دوم، متغیر سودآوری که به عنوان متغیر وابسته مطرح است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی و روش رگرسیونی مبتنی بر داده های پانل استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص های اندازه ریسک نقدینگی شامل موجودی نقد به مجموع سپرده ها، مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها، اوراق مشارکت به مجموع سپرده ها، تسهیلات به دارایی ها و سودآوری و رابطه منفی و معناداری بین تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها و سود آوری وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده، تفاوت معنی دار بین ریسک نقدینگی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص های موجودی نقد به مجموع سپرده ها، نسبت مطالبات از بانک‌ها به مجموع سپرده ها ، اوراق مشارکت به دارایی ها ، نقدینگی به داراییها، مجموع اوراق مشارکت و نقد نسبت به مجموع سپرده ها و مجموع اوراق مشارکت و نقد نسبت به مجموع سپرده های دیداری و پس انداز است.

ریسک نقدینگی در سیستم بانکداری با استفاده از کنترل بهینه‌ی تصادفی

چکیده

در طول بحران مالی جهانی بانک‌ها و نهایتاً سیستم بانکداری برای حفظ نقدینگی کافی تحت فشار شدید هستند به طور کلی شواهد تجربی نشان می‌دهد بانک‌ها با نقدینگی کافی توانایی انجام تعهداتشان را دارند، درحالی‌که بانک‌های فاقد چنین سطحی از نقدینگی این توانایی را ندارند لذا با توجه به اصول کمیته‌ی نظارت بر بانکداری بال، یافتن روشی مبتنی بر دینامیک تصادفی پارامترهای نقدینگی بانک از قبیل دارایی‌های نقدشونده و خالص جریان نقدی خروجی، یکی از چالش‌های مورد توجه بانک‌های مرکزی می‌باشد هدف این پایان‌نامه یافتن دینامیک رفتاری سطح نقدینگی بانک از طریق نسبت پوششی نقدینگی و تعیین استراتژی بهینه جهت کاهش ریسک نقدینگی بانک از طریق افزایش نسبت پوششی نقدینگی می‌باشد

مقدمه 1
1 تعاریف و مفاهیم اولیه 5
11نظریه¬ی احتمال و اندازه 7
111σ – جبر 7
211 فضای احتمال 8
311 فضای احتمال فیلتردار 12
411 فرآیندهای سازگار 13
21 فرآیند وینر 15
121 ویژگی‌های مسیرهای نمونه‌ای از حرکت براونی با احتمال یک 16
31 مارتینگل 16
131 مارتینگل موضعی 17
231 شبه مارتینگل 17
41 فرآیند مارکوف 17
141 فرآیند پخش مارکوفی 19
51 فرآیند پواسن 19
61 تغییر اندازه‌ی احتمال 20
161 مشتق رادون- نیکودیم 21
261 فرمول بیز 22
361 قضیه¬¬ی گیرسانوف 22
71 مقدمات مالی 23
171 دارایی نقد ‌شونده 23
271 پرتفوی 24
371 سادک 25
471 جریان نقدی خروجی 26
571 جریان نقدی ورودی 26
671 معاملات ریپو و معکوس ریپو 26
2 کنترل بهینه 27
12 اصل پانتریاگین 29
22 مسئله¬ی کنترل زمان بهینه 31
32 مسئله‌ی تنظیم کننده‌ی خطی 33
42 برنامه‌ریزی پویا 35
142 معادله دیفرانسیل جزئی برنامه‌ریزی پویا 36
52 معادلات دیفرانسیل تصادفی 37
152 وجود و یکتایی جواب 38
252 جواب‌های قوی و ضعیف 40
352 قاعده‌ی انتگرال‌گیری ایتو 40
62 کنترل بهینه‌ی تصادفی 42
162 برنامه‌ریزی پویای تصادفی 43
262 معادلات تصادفی هامیلتون- ژاکوبی- بلمن 45
72 مسئله‌¬ی تنظیم کننده‌ی خطی تصادفی 46
82 حل یک مسئله‌ی تنظیم کننده‌ی خطی تصادفی 49
3 مقدمه‌ای بر ریسک و مفاهیم آن در سیستم بانکداری 51
13 آشنایی با واژه‌ی ریسک 53
23 ریسک در سیستم بانکداری 55
33 انواع ریسک در سیستم بانکداری 56
133 ریسک اعتباری 57
233 ریسک بازار 57
333 ریسک عملیاتی 58
433 ریسک نقدینگی 59
43 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 59
53 مدیریت نقدینگی 63
43 اهمیت مدیریت نقدینگی 65
63 راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی 66
163 نظریه¬ی وام‌های تجاری 66
263 نظریه¬ی قابلیت تبدیل 67
363 نظریه¬ی درآمد قابل پیش‌بینی 67
463 نظریه¬ی مدیریت بدهی‌ها 67
563 نظریه¬ی مدیریت متوازن دارایی و بدهی 68
73 ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنتی 68
173 گواهی سپرده 69
273 قرارداد بازخرید 69
373 استقراض از بانک مرکزی 69
473 اسناد خزانه 70
573 بازار بین‌بانکی 70
673 اوراق تجاری شرکت‌ها 70
773 تأییدیه¬ی بانک71
873 تبدیل دارایی‌های بانک به اوراق¬بهادار 71
973 استفاده از مشتقات اعتباری 72
83 سناریوهای مدیریت نقدینگی 73
93 لزوم بازنگری در سیاست تأمین نقدینگی بانکی 75
193 منابع داخلی بانک‌ها 75
293 استفاده از وجوه بانک مرکزی 76
103 کاهش ریسک نقدینگی 78
1103 سطوح مختلف نقدینگی 79
2103 عوامل افزایش دهنده‌ی ریسک نقدینگی 79
3103 عوامل کاهش دهنده‌ی ریسک نقدینگی 80
4 طراحی سیستم نقدینگی بانکی 83
14 مدل نقدینگی بانکی 85
114 فضای احتمال فیلتر شده و شاخص زمانی 85
24 دینامیک دارایی نقدشونده 86
124 دارایی¬های نقدشونده 87
34 جریان نقدی 89
134 نرخ جریان نقدی ورودی 90
44 نسبت پوشش نقدینگی 91
144 تحلیل نسبت 91
244 دینامیک نسبت پوشش نقدینگی 92
54 مسئله¬ی کنترل بهینه¬ی نقدینگی 96
154 تشکیل مسئله¬ی کنترل بهینه¬ی نقدینگی بانک 97
254 محاسبه¬ی کنترل بهینه 97
64 نقدینگی بانک در چارچوب نظری کمی 98
164 مقدماتی در مورد استراتژی تأمین نقدینگی 99
264 بررسی خواص استراتژی تأمین نقدینگی 102
74 ریسک نقدینگی کل 105
5 شبیه¬سازی 107
15 بسط تیلور تصادفی 109
25 روش اویلر- ماریاما 111
35 مثال عددی و شبیه¬سازی 112
135 مثال عددی 112
45 اعتبار سنجی بانکی از طریق نسبت پوشش نقدینگی 118
145 مثال 119
6 نتایج و پیشنهادات 123
واژه¬نامه¬ی فارسی به انگلیسی 127
مراجع 131

رابطه ریسک نقدینگی و عملکرد در بانک‌های خصوصی ایران

چکیده

هدف این تحقیق این است که نشان دهد چه رابطه‌ای میان ریسک نقدینگی و عملکرد در بانک‌های خصوصی ایران در دوره 1391-1387 وجود دارد. نمونه انتخابی شامل 11 بانک خصوصی از بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از صورت‌های مالی بانک‌ها، مربوط به دوره مورد مطالعه که بر درگاه الکترونیکی آن‌ها قرار دارد، استفاده شده است. معیارهای عملکرد، از جنبه سودآوری، ثبات و انعطاف‌پذیری مالی مورد توجه قرار داده شده است. برای ارزیابی ریسک نقدینگی از نسبت‌های وام به مجموع دارایی، وام به سپرده و نسبت نقدینگی؛ از نسبت‌های بازده دارایی‌ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود خالص جهت ارزیابی سودآوری و از نسبت بدهی به دارایی و نسبت اهرم مالی برای ارزیابی ثبات و انعطاف‌پذیری مالی بانک‌ها استفاده‌شده است. آمار توصیفی برای تبیین الگوی رفتاری وضعیت نقدینگی و نسبت‌های عملکرد هر بانک ارائه شد. همچنین از تحلیل‌های رگرسیون برای آزمون همبستگی و وابستگی استفاده‌شده است. از آزمون‌های آماری، برای برآورد ضرایب در سطح معناداری 5 درصد استفاده کرده‌ایم. همچنین از آزمون F به‌عنوان آزمون ترکیبی برای تحلیل انحراف معیار در سطح معناداری 5 درصد استفاده شده است.نتایج نشان داد که نسبت وام به دارایی ارتباط مثبت و معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام دارد، این در حالی است که نتایج حاصل از آماره F، نشان داد که برخی از شاخص‌های دیگر ریسک نقدینگی تأثیر مثبت و برخی دیگر تأثیر منفی بر عملکرد دارند، هرچند هیچ‌کدام معناداری لازم را ندارند.با توجه به نتایج چندگانه حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق، به‌صراحت نمی‌توانیم بیان کنیم که چه رابطه‌ای میان شاخص‌های ریسک نقدینگی و عملکرد وجود دارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-5 فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری فرضیه‌ها 9
۱-۶ قلمرو تحقیق 13
1-6-1 قلمرو موضوعی 13
1-6-2 قلمرو زمانی 13
1-6-3 قلمرو مکانی 13
1-7 اصطلاح‌ها و واژه‌های تحقیق 13
1-8 ساختار تحقیق 14
1-9 خلاصه فصل 15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق 16
2-1 مقدمه 17
2-2 ادبیات و مبانی نظری تحقیق 17
2-2-1 نقدینگی و نظریه مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی 17
2-2-1-1 نقدینگی 17
2-2-1-2 مدیریت نقدینگی 20
2-2-1-3 تئوری مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی 26
2-2-1-4 اعمال قوانین و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها 28
2-2-1-5 صنعت بانکداری در ایران 31
2-2-1-6 کمیته بال 32
2-2-2 مسائل مرتبط با ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی 37
2-2-2-1 ریسک و انواع آن در نظام بانکی 37
2-2-2-2 ریسک نقدینگی 42
2-2-2-3 انواع ریسک نقدینگی 47
2-2-2-4 منابع ریسک نقدینگی در بانک‌ها 47
2-2-2-5 معیارهای ارزیابی ریسک نقدینگی 50
2-2-3 عملکرد بانک‌ها 51
2-2-3-1 تعریف عملکرد بانک 52
2-2-3-2 معیارهای ارزیابی عملکرد بانک 53
2-2-4 ریسک نقدینگی و عملکرد 56
2-3 پیشینه تحقیق 57
2-3-1 پیشینه داخلی 58
2-3-2 پیشینه خارجی 58
2-4 خلاصه فصل 64
فصل سوم: روش تحقیق 65
3-1 مقدمه 66
3-2 نوع و روش‌شناسی تحقیق 66
3-2-1 نوع تحقیق 66
3-2-2 روش‌شناسی تحقیق 67
3-3 جامعه و نمونه آماری 67
3-4 روش جمع‌آوری داده‌ها 68
3-5 فرضیه‌های تحقیق 68
3-6 مدل و متغیرهای تحقیق 69
3-6-1 متغیرهای مستقل 70
3-6-1-1 نسبت وام به سپرده 70
3-6-1-2 نسبت وام به دارایی‌ها 70
3-6-1-3 وضعیت نقدینگی 71
3-6-2 متغیرهای وابسته 71
3-6-3 مدل تحقیق 71
3-7 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 71
3-8 خلاصه فصل 72
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 73
4-1 مقدمه 74
4-2 آمار توصیفی 75
4-3 آمار استنباطی 77
4-3-1 آزمون دیکی فولر برای بررسی پایایی متغیرها 78
4-3-2 آزمون F لیمر برای انتخاب عرض از مبدأ متغیر و یا ثابت 80
4-3-3 آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی 82
4-4 آزمون فرضیه‌های تحقیق 83
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها 90
5-1 مقدمه 91
5-2 تفسیر یافته‌های تحقیق 92
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول 92
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم 92
5-3 پیشنهادها 93
5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 93
5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق‌های آتی 93
5-4 محدودیت‌های تحقیق 94
منابع تحقیق 95
منابع فارسی 96
منابع لاتین 97
پیوست‌ها 101

 

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک نقدینگی و سودآوری در بانکهای ایران

چکیده

صرف نظر از کارکرد اصلی هر نظام بانکی در سطح کلان یعنی تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی، انگیزه مهم بانکها در اعطای تسهیلات سودآوری است. لذا بانکها ضمن کسب سود آوری با بیشترین مخاطرات هم مواجه هستند یکی از مهمترین ریسک هایی که بانکها با آن مواجه هستند ریسک نقدینگی است. بی تردید مدیریت نقدینگی و ریسک‌های مرتبط بر آن، در مدیریت بانکها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیر منتظره وجوه. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل نسبت های نقدینگی که یکی از مدلهای اندازه گیری ریسک می باشد. نسبت به اندازه گیری ریسک نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری اقدام و سپس سود خالص بانکها و موسسات اعتباری از صورتهای مالی پایان هر سال مالی آنها استخراج گردید، پس از آن به منظور بررسی ارتباط ریسک نقدینگی و سودآوری، با استفاده از تکنیک رگرسیون و با محوریت پنل دیتا و تجزیه و تحلیل داده های تابلویی، وجود رابطه بین نسبتهای نقدینگی محاسبه شده با میزان سودآوری بانکها و مؤسسات اعتباری بررسی گردید، نتایج حاصله نشان می‌دهد که رابطه‌ فوق کاملاٌ معنا دار است.بر این اساس در بانکها و مؤسسات اعتباری بین “نسبت وجوه نقد” با سودآوری رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و همچنین “نسبت وجوه نقد به سپرده های فرار” و “نسبت سپرده های دیداری” با سودآوری رابطه‌ای معکوس وجود دارد.

فصل اول (مقدمه، کلیات تحقیق و اهمیت موضوع) 1
1-1-مقدمه: 2
1-2- بیان مساله تحقیق: 4
1-3-سابقه موضوع: 6
1-4-اهمیت موضوع: 7
1-5-اهداف تحقیق: 9
1-6-فرضیات یا سوالات تحقیق: 9
1-7-متغیرهای مستقل و متغیر وابسته: 9

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات علمی موجود) 12
2-1-مقدمه: 13
2-2-انواع ریسک: 15
2-3-ریشه های ریسک نقدینگی و پیامدهای آن: 26
2-4- رویکردهای کنترل ريسك نقدينگي: 30
2-5-انواع ریسک نقدینگی: 36
2-6- انواع سنجه‌های ریسک: 40
2-7-نظریه های نقدینگی: 44
2-8-روش‌های عملی مدیریت نقدینگی: 46
2-9- روش‌های تنظیم نقدینگی: 54
2-10-نظریه های مدیریت وجوه بانکها: 60
2-11-پیش بینی نقدینگی: 72

2-12-تاریخچه اندازه گیری ریسک: 80
2-13-تاریخچه اندازه گیری ریسک نقدینگی: 81
2-14-روش های اندازه گیری ریسک: 82
2-15- رابطه ریسک نقدینگی و سودآوری: 91
2-16-سوابق تحقیقات و مطالعات انجام شده: 95

فصل سوم (روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق) 102
3-1-مقدمه: 103
3-2-نوع تحقیق: 103
3-3-روش تحقیق: 104
3-4- فرضیه تحقیق: 104
3-5-جامعه آماری تحقیق: 105
3-6-روش گردآوری داده‌ها: 105
3-7-متغیرهای مود بررسی قرار گرفته در تحقیق: 106
3-8-فرآيند تحقيق: 106
3-9-قلمرو زمانی تحقیق: 107
3-10- نسبت های نقدینگی مورد استفاده در بانکها و موسسات اعتباری: 108
3-11- روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 110
3-12-خلاصه مطالب فصل سوم: 131

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش) 132
4-1-مقدمه 133

4-2-آزمون های مانایی و ایستایی: 137
4-3-آزمون لوین و لین 138
4-4-ضریب همبستگی پیرسون: 142
4-5- بررسی مدل پژوهش 144
4-6-بررسی فرضیه پایان نامه 152
4-7-خلاصه فصل چهارم 153

فصل پنجم (خلاصه، نتایج و پیشنهادات) 154
5-1-مقدمه: 155
5-2-خلاصه ادبیات موضوعی تحقیق: 155
5-3-خلاصه فرآیند تحقیق: 158
5-4-نتایج کلی پژوهش: 159
5-5-نتايج تحقيق: 160
5-6-مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده: 161
5-7-مشکلات و تنگناهاي تحقيق: 162
5-8-پيشنهادات تحقيق: 163
5-9-پيشنهادات براي تحقيقات و پژوهش هاي آتي: 165
فهرست منابع 167
الف – منابع فارسی: 167
ب- منابع خارجی: 167
پیوست ها 169

اندازه گیری ریسک نقدینگی در موسسات مالی ایران با استفاده از معیار نقدینگی در معرض خطر (مقایسه عملکرد مدل های خانواده گارچ)

چکیده

بعد از بحران‌های مالی که در سال 2007 به علت کمبود نقدینگی اتفاق افتاد و به طبع آن قانون های الزام آوری که کمیته‌ی بازل وضع نمود، موسسات مالی در سراسر دنیا بر آن شدند که اهمیت بیشتری به انواع ریسک‌ ها و کمی‌سازی آن برای کنترل هر چه بهتر بدهند. یکی از مهم-ترین ریسک ‌هایی که هر موسسه مالی با آن روبه‌رو است، ریسک نقدینگی می‌باشد. در این پژوهش هدف ما کمی سازی ریسک نقدینگی به وسیله‌ی مفهوم ارزش در معرض خطر (در مورد نقدینگی، نقدینگی در معرض خطر) می‌باشد. بدین منظور شکاف نقدینگی که تفاوت مانده سپرده ها به عنوان معیاری برای سنجش نقدینگی در معرض خطر می‌باشد در نظر گرفته شده است. سپس با توجه به مانا بودن سری‌زمانی داده‌های مالی به ساخت معادله‌ میانگین ARMA با استفاده از رهیافت باکس و جنکینز می‌پردازیم. سپس با استفاده از معادله میانگین شرطی، معادلات واریانس شرطی را براورد می‌کنیم. و نقدینگی در معرض خطر را با چهار مدلGARCH, EGARCH, TGARCH, CGARCH (خانواده‌ گارچ )و با سه توزیع نرمال، تی-استیودنت و خطای تعمیم‌یافته در دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد محاسبه نموده و با تست کوپیک و کریستوفرسن به ارزیابی این 24 مدل نقدینگی در معرض خطر می‌پردازیم، که از بین آن‌ها شش مدل GARCH با توزیع نرمال در دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد، GARCH با توزیع خطای تعمیم یافته در سطح اطمینان 95 درصد، EGARCH با توزیع تی-استیودنت و سطح اطمینان 95 و همچنین CGARCH با توزیع نرمال در هر دوسطح اطمینان پذیرفته گردید.

عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه و کلیات 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله 2
1-3- ضرورت انجام تحقیق 3
1-4- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 5
1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق 6
1-6- اهداف اساسی از انجام تحقیق 7
1-7- الگوی مفهومی تحقیق( بیان متغیرها و نوع رابطه آنها ) 7
1-8- نوع تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی آن 8
1-9- روش تحقیق( جامعه آماری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها ) 8
1-10- تعریف واژه های کلیدی( نظری- عملیاتی) 9
1-10-1- ریسک نقدینگی 9
1-10-2- ارزش در معرض خطر 9
1-10-3- نقدینگی در معرض خطر 9
1-10-4- روش پارامتری 10
1-10-5- ناهمسانی واریانس 10
فصل دوم- پیشینه ی تحقیق و ادبیات 11
2-1- مقدمه 11
2-2- مدیریت ریسک 12
2-3- انواع ریسک 14
2-4- ریسکهای اصلی موسسات مالی 15
فهرست ریسکهای مطرح برای یک موسسه مالی 16
2-5- سنجه های متداول اندازه گیری ریسک 17
2-6- تاریخچه ارزش در معرض خطر 18
2-7- ارزش در معرض خطر در مفهوم عام 20
2-8- اندازه گیری ریسک در بانک ها 21
2-9- بحران‌های مالی و الزامات قانونی 23
2-10- محاسبه ی نقدینگی 25
2-11- برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی 27
2-12- مطالعات صورت گرفته در زمینه به کارگیری مدل های GARCH در سنجش ارزش در معرض ریسک 30
فصل سوم- روش شناسی و معرفی مدل 36
3-1- مقدمه 36
3-2- روش تحقیق 37
3-3- مفاهیم مهم در تحلیل سریهای زمانی 38
3-3-1- سری های زمانی مانا 39
3-3-2- خودهمبستگی 40
3-4- مدلهای پیشبینی بازده و نوسانات بازده 42
3-4-1- مدلهای پیشبینی بازده 42
3-4-1-1- مدل‌های خودرگرسیونی 43
3-4-1-2- مدل میانگین متحرک 44
3-4-1-3- مدل‌های خودرگرسیونی میانگین متحرک 44
3-4-2- مدلهای پیشبینی نوسانات 45
3-5- مدل‌های ناهمسانی شرطی 45
3-6- ساختار مدل 46
3-7- مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو 49
3-8- مدل GARCH نرمال متقارن 52
3-9- مدل‌ GARCH تی استیودنت 54
3-10- مدل‌های GARCH نامتقارن 55
3-10-1- مدل خودرگرسیونی مشروط برناهمسانی واریانس آستانه ای 57
3-10-2- مدل GARCH نمایی 58
3-11- مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس ترکیبی 59
3-12- فرآیند ARMA در رویکرد باکس و جنکینز 60
3-13- مدل‌سازی ARMA : روش باکس و جنکینز 62
مرحله اول : تشخیص 62
مرحله دوم: برآورد 62
مرحله سوم: بازبینی 62
3-13-1 استفاده از معیارهای اطلاعات برای انتخاب مدل ARMA 63
3-14 اعتبارسنجی مدل (پس آزمایی) 64
3-15- آزمون کریستوفرسن 66
3-15-1- آزمون استقلال 67
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 69
4-1- مقدمه 69
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 70
4-3- اجرای مدل ها و آزمون فرضیات 71
4-4- معادله واریانس شرطی مدل GARCH 81
4-5- تخمین مدلهای نقدینگی در معرض خطر بوسیله ی خانواده ی گارچ 83
4-6- پس آزمایی مدل های ارزش در معرض خطر 86
4-7- پیش بینی سری خالص نقدینگی 90
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1- مقدمه 93
5-2- خلاصه تحقیق 94
5-2-1- متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق 94
5-2-2- مدلهای بکارگرفته جهت آزمون فرضیات 95
الف معادله میانگین 5
ب- تعیین معادله واریانس 95
5-3- نتیجه گیری 96
5-4- پیشنهادات پژوهش 97
فهرست مراجع 98
پیوست الف- برآورد مدل Garch(1,1) تحت توزیعها و سطح اطمینانهای متفاوت 100
پیوست ب-برآورد مدل EGarch(1,1) تحت توزیعها و سطح اطمینانهای متفاوت 103
پیوست ج-برآورد مدل TGarch(1,1) تحت توزیعها و سطح اطمینانهای متفاوت 106
پیوست د-برآورد مدل CGarch(1,1) تحت توزیعها و سطح اطمینانهای متفاوت 109

ارزیابی و تبیین مدل پیش بینی ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (Liquidity At Risk) مطالعه موردی بانک کشاورزی

چکیده

در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل Lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (GARCH وARCH ) و گروه ریسک سنجی (MA و EWMA ) می شوند نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (Lar) بوسیله داده های تاریخی نقدینگی بانک وجود دارد همچنین مشخص گردید که زیر مدلهای مورد بررسی در سطح اطمینان 95% از کارایی مناسبی برای پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر LAR)) برخوردار می باشند و تایید میگردد که امکان پیش بینی نقدینگی در معرض خطر به دو روش اقتصاد سنجی و ریسک سنجی وجود داردنتیجه گیری نهایی نشان می دهد که سری زمانی نقدینگی بانک مورد مطالعه دارای شوکهای نوسانی بسیار بزرگ در زمانهای پراکنده می باشند حتی تا جایی که نقدینگی بانک در بعضی زمانها منفی شده است و مدل گارچ به عنوان اپراتور نوسان دارای این قابلیت می باشد که با تقسیم سری زمانی به خوشه های متعدد و تعدیل شوکهای ناگهانی در هر دو سطح اطمینان 95% و 99% قابل اتکا باشد و به عنوان مدل کاراتر نسبت به بقیه مدلهای اندازه گیری نوسان خود را در این تحقیق مطرح کند نتیجه مهم دیگر در محاسبه نقدینگی در معرض خطر مربوط به محدوده زمانی محاسبه ریسک می باشد که نتایج آزمونها نشان دهنده این موضوع می باشد که با افزایش بازه زمانی قدرت پیش بینی ریسک پایین می آید و این موضوع تایید کننده تاکید کمیته باسل در محاسبه ریسک نقدینگی در کوتاه ترین بازه زمانی(یک تا سه روزه ) می باشد

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه2
1-1بیان مساله تحقیق3
1-2اهمیت انجام تحقیق5
1-3بیان اهداف تحقیق 5
فرضیه ها6
1-4اهداف 7
1-5کاربردهای متصور ازتحقیق7
1-6برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری8
1-7روش تحقیق 8
1-8ابزار گرد آوری داده 8
1-9تعاریف متغیر ها و داده ها8
1-10قلمرو تحقیق (زمانی ، مکانی ، موضوعی)10
1-11جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از منظر دانشجو11
1-12مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه11
فصل دوم : مبانی علمی و پیشینه تحقیق
مقدمه13
2-1تعریف نقدینگی14
2-2تعریف مدیریت نقدینگی 15
2-3تاریخچه مدیریت نقدینگی16
2-4مدیریت نقدینگی در بانکهای تجاری و موسسات مالی 16
2-5دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی17
2-6انواع نیازهای نقدینگی در بانکها 18
2-7تقاضا و تأ مین نقدینگی19
2-8محاسبه خالص نقدینگی21
2-9الویتهای نیاز نقدینگی در بانک25
2-10روش‌های تخصیص منابع نقدینگی26
2-11استفاده ابزارها ی مشتقه29
2-12نظریه‌های نقدینگی بهینه33
2-13مدلهای نقدینگی35
2-14پیش‌بینی جریان49
2-15خط‌مشی‌های برای مدیریت نقدینگی48
2-16روشهای عملی مدیریت نقدینگی50
2-17تعریف ریسک56
2-18مفهوم و جایگاه مدیریت ریسک57
2-19انواع ریسک بانک58
2-21علل پیدایش ریسک نقدینگی دربانکها65
2-22روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک66
2-23مفهوم ارزش در معرض ریسک (VAR )73
2-24تاریخچه ارزش در معرض ریسک74
2-25گستره کاربرد مدل ارزش در معرض ریسک74
2-26استفاده ارزش در معرض ریسک در محاسبه نقدینگی در معرض خطر75
2-27ارزش در معرض ریسک (VaR) و دلایل استفاده از آن76
2-28روشهای محاسبه ارزش در معرض ریسک82
2-29مقایسه روش های اصلی محاسبه ارزش در معرض ریسک85
2-30تشریح مدل تحلیل سناریو یا آزمون شرایط بحران88
2-31بررسی پژوهشهای انجام شده در جهان94
2-32پژوهشهای انجام شده در ایران98
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه103
3-1روش تحقیق106
3-2مدل های مفهومی تحقیق107
3-3مدل پیش بینی نقدینگی107
3-4مفهوم مدل ارزش در معرض مخاطره114
3-5روشهای اندازه گیری نوسان برای محاسبه نقدینگی در معرض خطر117
3-6مدل های مفهومی تحقیق118
3-7اعتبارسنجی مدل129
3-8نرم افزار های مورد استفاده در تجزیه تحلیل داده ها138
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه140
4-1آزمون نرمالیته141
4-2آزمون پایایی سری زمانی143
4-3برازش مدل پیش بینی آریما به روش باکس-جنکینز145
4-4آزمون LM148
4-5تخمین مدل ARCHو GARCH149
4-6تخمین مدل MA , EWMA152
4-7محاسبه نقدینگی در معرض خطر LAR 154
4-8اعتبارسنجی مدل156
4-9آزمون کوپیک157
4-10آزمون کریستوفرسن160
4-11آزمون لوپز164
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری170
5-1نتایج آزمون فرضیات171
6-1خلاصه و نتیجه گیری176
7-1پیشنهادات کلی177
پیشنهادات تحقیق برای تحقیقات آتی178
منابع و مآخذ فارسی181
منابع و مآخذ لاتین182
پیوست185

 

بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و بازده سهام شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین ریسک نقدینگی سهام شرکت و بازده جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1385 تا انتهای 1390است و فقط شرکت‌ هایی که سال مالی آن‌ها به 29 اسفند ماه ختم شده و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را دارا بوده و هم‌چنین وقفه در معامله سهام آن‌ها بیشتر از 6 ماه نبوده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب مجموعاٌ 148 شرکت انتخاب شدندو تجزیه تحلیل‌های مورد نظر روی آنها انجام پذیرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رابطه بین ریسک نقدینگی سهام شرکت و بازده سهام از نظر آماری معنی دار است. بر اساس نتایج برازش مدل نهایی می‌توان گفت که مقادیر بالای ریسک نقدینگی سهام شرکت سبب کاهش بازده سهام می‌شوند. و همچنین نتایج بیان می دارند که رابطه بین ریسک نقدینگی سهام شرکت و بازده آتی سهام از نظر آماری معنی دار نیست و لذا بر خلاف اثرگذاری ریسک نقدینگی سهام شرکت بر بازده سهام، این ریسک بر بازده های آتی سهام شرکت ها تاثیر گذار نمی باشد.

صفحه عنوان
1 چکیده
1- فصل اول : کليات پژوهش
4 1-2 بيان مسئله
6 1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
6 1-4 اهداف و سوالات تحقيق
7 1-5 فرضيه های تحقيق
7 1-6 تعریف واژه های کلیدی
8 1-7 متغیرهای پژوهش
8 1-7-1متغیر مستقل
9 1-7-2متغیر های وابسته
9 1-7-3متغیر های کنترلی
9 1-8 روش پژوهش
10 1-8-1 مدل آماری
11 1-8-2 جامعه آماری
11 1-8-3 نمونه آماری
11 1-8-4 داده ها و روش جمع آوری آن¬ها
12 1-8-5 قلمرو پژوهش
13 1-9ساختار کلی پژوهش
14 1-10استفاده¬کنندگان از پژوهش

15 فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
16 2-1 مقدمه
17 بخش اول : مباني نظري پژوهش
17 2-2 بازارهای اوراق بهادار
21 2-3 نقدشوندگی
21 2-2-1 نقدشوندگی بازار
24 2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی
32 2-2-3 ابعاد نقدینگی در شرکت¬ها
34 2-2-4 عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت
37 2-2-5 نقدشوندگي سهام و معیارهاي متداول سنجش آن
42 2-3 ريسک
44 2-3-1 ريسک نقدینگی
46 2-4 مفهوم بازده
48 2-4-1 اجزاء بازده
50 2-4-2 اندازه گيری بازده سهام
بخش دوم :پيشينه تحقيق
54 2-5 پيشنه تحقيق
54 2-5-1 پيشينه داخلی
61 2-5-2 پيشينه خارجی

3- فصل سوم : روش اجرای پژوهش
72 3-1 مقدمه
73 3-3-2 اهداف پژوهش
73 3-3 فرضیه های پژوهش
73 3-4 روش پژوهش
73 3-5 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه¬ها
74 3-6 نحوه جمع‌آوري داده‌ها‌
75 3-6-1 متغیر مستقل : ریسک نقدینگی
76 3-6-2 متغییر های وابسته
76 3-6-8 متغییر های کنترلی
76 3-7 طرح آزمون آماری فرضیه های پژوهش
76 3-7-1 فرضیه اول
77 3-7-2 بررسی فرضیه اول

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها و ارائه يافته‌ها
80 4-1 مقدمه
81 4-2 آمار توصيفی داده های تحقيق
85 4-3 بررسي فرضيه های پژوهش
85 4-3-1 بررسی فرضيه اول
90 4-3-2 بررسی فرضيه دوم

فصل پنجم : نتایج و پيشنهادها
96 5-1 مقدمه
97 5-2 یافته‌ها و تجزيه وتحليل آنها
97 5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول
99 5-2-2 نتایج آزمون فرضيه دوم
101 5-3 محدودیت های پژوهش
102 5-4 پیشنهادات ناشی از یافته¬های پژوهش
102 5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی
103 5-6 نتيجه گيری کلی

105 پیوست ها

بررسی رابطه فروش، نقدینگی و ریسک تجاری با بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

در این تحقیق به بررسی رابطه فروش، نقدینگی و ریسک تجاری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.از مهمترین اهداف تحقیق بررسی ارتباط بین فروش، نقدینگی و ریسک تجاری با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر این اساس تحلیل داده‌ها مبتنی بر آزمون توصیفی و آزمون‌های همبستگی اجرا شده.آماره‌های توصیفی شامل شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد.متغیر مستقل شامل فروش، نقدینگی و ریسک تجاری و متغیر وابسته بازده سهام می‌باشد.112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند.در این تحقیق رابطه بین برخی از معیار‌های کارایی و عملکردی واحدهای انتفاعی با بازده سهام آنها بررسی شد. مطابق با یافته‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه به میزان فروش و نسبت‌های نقدینگی شرکت‌های نمونه آماری، واکنش نشان داده اند. این در حالی است که بازار سرمایه به میزان ریسک تجاری شرکت‌ها توجه نکرده و احتمالا، معیارهای دیگری را در ارزیابی ریسک شرکت‌ها مدنظر قرار می‌دهد.

فصل اول: کليات تحقيق 3
مقدمه تحقيق 3
1-1- بيان مسئله 3
1-2- اهداف تحقيق 3
1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 3
1-4- سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق 3
1-4-1- سوال تحقيق 3
1-4-2- فرضيه‌هاي تحقيق 3
1-5- مدل مفهومي تحقيق 3
1-6- تعاريف عملياتي واژه‌ها و واژهاي کليدي: 3
1-7- روش تحقيق 3
1-8- قلمرو تحقيق 3
1-8-1- قلمرو موضوعي 3
1-8-2- قلمرو زماني 3
1-8-3- قلمرو مکاني 3
1-9- جامعه وحجم نمونه 3

فصل دوم: مروري بر ادبيات پيشين تحقيق 3
مقدمه 3
2-1- اهداف صورتهاي مالي 3
2-2- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري 3
2-3- اثر گذاري اطلاعات حسابداري بر بازده سهام 3
2-4- نسبت‌هاي مالي 3
2-5- تاريخچه استفاده از نسبت‌هاي مالي 3
2-6- تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي 3
2-7- انواع نسبت‌هاي مالي 3
2-7-1- نسبت‌هاي نقدينگي 3
2-7-2- نسبت سودآوري 3
2-8- چند نکته مهم براي تحليل گران 3
2-9- نقدينگي ونقش آن 3
2-10- بازده 3
2-11- بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار 3
2-12- اجزاي بازده 3
2-13- مفهوم ريسک 3
2-14- تعاريف ديگر ريسک 3
2-15- منابع ريسک 3
2-15-1- ريسک نوسان نرخ بهره 3
2-15-2- ريسک بازار 3
2-15-3- ريسک تورمي 3
2-15-4- ريسک تجاري 3
2-15-5- ريسک مالي 3
2-15-6- ريسک نقدينگي 3
2-15-7- ريسک نرخ ارز 3
2-15-8- ريسک کشور 3
2-16- انواع ريسک 3
2-16-1- ريسک سيستماتيک(بازار) 3
2-16-2- ريسک غير سيستماتيک(غير بازار) 3
2-17- اندازه گيري ريسک وبازده 3
2-17-1- بازده 3
2-17-2- ريسک 3
2-18- پيش‌بيني بتا 3
2-19- بتا و ويژگي‌هاي اصولي شرکت 3
2-20- تجزيه وتحليل اهرم عملياتي و اهرم مالي 3
2-20-1- اهرم 3
2-20-2- اهرم عملياتي 3
2-20-3- درجه اهرم عملياتي 3
2-20-4- درجه اهرم عملياتي و ريسک تجاري 3
2-20-5- اهرم مالي 3
2-20-6- درجه اهرم مالي 3
2-20-7- درجه اهرم مالي و ريسک مالي 3
2-21- نظريات مربوط به ريسک سيستماتيک و بازده سهام عادي 3
2-21-1- رابطه ريسک و بازده 3
2-21-2- مارکوويتز و تئوري پرتفليو 3
2-21-3- مدل قيمت گذاري قضاوتي 3
2-21-4- الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي 3
2-21-5- خط بازار سرمايه 3
2-21-6- خط بازار اوراق بهادار 3
2-21-7- مديريت استراتژيک (ماتريس ريسک وبازده) 3
2-22- پيشينه تحقيق 3
2-22-1- مطالعات و تحقيقات انجام شده داخلي 3
2-22-2- مطالعات وتحقيقات انجام شده خارجي 3

فصل سوم: روش تحقيق 3
مقدمه 3
3-1- روش تحقيق 3
3-2- جامعه آماري 3
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گيري 3
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات 3
3-5- فرضيات تحقيق 3
3-6- متغيرهاي تحقيق 3
3-7- نحوه محاسبه متغيرها 3
3-7-1- نحوه محاسبه متغيرهاي مستقل 3
3-7-2- نحوه محاسبه متغير وابسته 3
3-8- روش تجزيه و تحليل دادهها 3

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 3
مقدمه 3
4-1- نتايج محاسبه و تجزيه و تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق 3
4-2- بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 3
4-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول 3
4-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 3
4-5- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم 3
4-6- خلاصه نتايج آزمون فرضيات 3

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 3
مقدمه 3
5-1- تفسير نتايج حاصل از تحقيق 3
5-1-1- تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول 3
5-1-2- تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 3
5-1-3- تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم 3
5-2- نتيجه گيري کلي 3
5-3- پيشنهادات 3
5-3-1- پيشنهادات حاصل از پژوهش 3
5-3-2- پيشنهادات براي محققين بعدي 3
5-4- محدوديت‌ها و مشکلات تحقيق 3

فهرست منابع ومأخذ 3
الف) منابع فارسي 3
ب) منابع انگليسي 3

پيوست‌ها و ضمائم 3
پيوست الف) لیست شرکت های نمونه بر اساس نوع صنعت 3
پيوست ب) محاسبات مدل تحقیق 3
پيوست ج) خروجي برنامه SPSS از داده‌هاي تحقيق 3

چكيده انگليسي 3

 

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک، قدرت پرداخت بدهی و نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

ریسک در مباحث مالی همواره وجود دارد و هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. یکی از انواع ریسک که همیشه مورد توجه بوده، ریسک سیستماتیک می‌باشد. ریسک سیستماتیک میزان حساسیت بازدهی دارایی در بازار است. عواملزیادیبرریسکوبازدهسرمایهگذاریدرهرمحصولمالیدخالتدارند. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه بین قدرت پرداخت بدهی، نقدینگی و ریسک سیستماتیک بین شرکت‌های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران می-باشد. نمونه مورد بررسی شامل 103 شرکت در بازه زمانی 6 ساله 1388 تا 1393 می‌باشد که مجموعاً 618 مشاهده (شرکت- سال) را تشکیل می‌دهد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز عبارت از روش رگرسیون خطی. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین نسبت سرمایه قانونی به کل دارایی و نسبت جاری با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، مقدار وجوه نقد و نسبت آنی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری مشاهده نشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول 2
1-1- مقدمه 3
1-2-مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- هدف پژوهش 5
1-5- فرضیه‌های پژوهش 6
1-6- روش انجام پژوهش 6
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 6
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش 7
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 7
1-7- متغیرهای پژوهش 8
1-8- ساختار پژوهش 9
فصل دوم 11
2-1- مقدمه 12
2-2- ریسک 12
2-2-1- انواعریسک 15
2-2-2- اجزاء ریسک 19
2-2-3- ریسک سیستماتیک 20
2-3- قدرت پرداخت بدهی 21
2-3-1- اهرم مالی و ساختار سرمایه 22
2-3-2- انواع بدهیها 28
2-4- نقدینگی 28
2-4-1- دلایل نگهداری وجوه نقد و تئوری های حاکم بر نگهداری وجوه نقد 32
2-4-2- شیوه های اداره وجوه نقد در شرکتها 33
2-5- پیشینه پژوهش 34
2-5-1- پژوهشهای خارجی 34
2-5-2- پژوهشهای داخلی 36
فصل سوم 43
3-1- مقدمه 44
3-2- تعریف پژوهش 44
3-3- فرضیه های پژوهش 45
3-4- متغیرهای پژوهش 45
3-4-1- متغیر مستقل 46
3-4-2- متغیر وابسته 46
3-4-3- متغیرهای کنترلی 47
3-5- قلمرو پژوهش 47
3-6- جامعه و نمونه آماری 48
3-6-1- جامعه آماری 48
3-6-2- نمونه آماری 48
3-7- روش پژوهش و گردآوری دادهها 49
3- 8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیهها 49
3- 9-رگرسیون چند متغیره 50
3- 9- 1- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 51
3- 9- 1- 1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 51
3- 9- 1- 2- آزمون معنادار بودن ضرایب 52
3- 9- 2-نبود خودهمبستگی 52
3-10- ضریب همبستگی 53
فصل چهارم 54
4-1- مقدمه 55
4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 55
4-3- ضریب همبستگی بین متغیرها 56
4-4- آزمون فرضیههای پژوهش 58
4-4-1- آزمون فرضیه اصلی اول 58
4-4-2- آزمون فرضیه اصلی دوم 61
فصل پنجم 65
5-1- مقدمه 66
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش 66
5-3- پیشنهادهای پژوهش 68
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافتههای پژوهش 68
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 69
پیوست ها 70
فهرست منابع 76
منابع فارسی 77
منابع لاتین 79
چکیده انگلیسی 81

تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ریسک نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ریسک بانک‌ها در صنعت بانکداری ایران می‌باشد. در این مقاله ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان شاخص‌های ریسک بانکی، نرخ موثر سپرده قانونی به عنوان سیاست پولی، هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به عنوان سیاست مالی و بازده کل دارایی‌ها‌، بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه، دارایی نقد به مجموع دارایی‌ها، تسهیلات به سپرده‌ها و هزینه مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات، به عنوان متغیرهای مالی در نظر گرفته شده است.جهت تخمین مدل از الگوی داده‌های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای سیاستی، مالی و داده‌های سالانه ترازنامه‌ای 18 بانک از شبکه بانکی ایران از سال 1386 تا 1390 به کار گرفته شده‌اند.نتایج به دست آمده بیانگر آن است که اولاً کلیه ضرایب بدست آمده از لحاظ آماری معنی دار هستند، ثانیاً تاثیر سیاست پولی و هزینه‌های جاری دولت بر ریسک اعتباری مثبت و مستقیم و اثر هزینه‌های عمرانی دولت بر ریسک اعتباری منفی است. ثالثاً رابطه بین هزینه‌های عمرانی دولت و ریسک نقدینگی مثبت و مستقیم و رابطه هزینه‌های جاری دولت و سیاست‌ پولی بر ریسک نقدینگی منفی است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
كليات تحقيق
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق) 3
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق 7
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 11
1-5-اهداف تحقيق 11
1-5-1- هدف آرماني 11
1-5-2- اهداف کلي 11
1-5-3- اهداف کاربردي 12
1-6- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق (بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه) 12
1-6-1- سؤالات تحقيق 12
1-6-2- فرضيههاي تحقيق 12
1-7-شرح واژهها و اصطلاحات بهکاررفته درتحقيق 12
1-8- روش تحقيق 14
1-9- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازهگيري متغيرها 14
1-10- روش و ابزار گردآوري داده ها 16
1-11- قلمرو تحقيق 17
1-11-1-قلمرو مکاني تحقيق 17
1-11-2-قلمرو زماني تحقيق 17
1-12-جامعه آماري 17
1-12-1- نمونه آماري 17
1-12-2-روش نمونه گيري 17
1-13- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 18
1-14- محدوديتها و مشكلات پژوهش 18
فصل دوم
ادبيات موضوعي
(مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق) 19
2-1-مقدمه 20
2-2-بخش اول: مباني نظري تحقيق 20
2-2-1-آشنائي با بانکداري 20
2-2-1-1- منابع و مصارف وجوه در بانک 21
2-2-1-2- اجزاء منابع وجوه 21
2-2-1-4- تسهيلات اعطايي 22
2-2-1-5- انواع ابزارهاي اعتباري 26
2-2-2- سياست مالي و پولي 29
2-2-2- 1- نظرات طرفداران سياست مالي (کينزينها) و طرفداران سياست پولي (کلاسيکها): 30
2-2-2- 1-1- کينز و کينزگرايان 30
2-2-2- 1-2- کلاسيکهاي جديد و طرفداران مکتب پولي 30
2-2-2- 2- سياست پولي در ايران 31
2-2-2- 2-1- ابزارهاي مستقيم 31
2-2-2- 2-2- ابزارهاي غيرمستقيم 32
2-2-2- 2-3- چالش هاي سياست پولي 33
2-2-2- 2-3- 1- چالشهاي سياست پولي و سياست مالي درکشورهاي درحال توسعه 33
2-2-2- 2-3- 2- چالشهاي سياست پولي در ايران 34
2-2-2- 3-تاثير سياست هاي پولي بر بانکها 37
2-2-2- 4- تاثير افزايش هزينه هاي دولت بر بانکها و متغيرهاي پولي 38
2-2-4- مفاهيم و مباني ريسك 40
2-2-4-1- ماهيت و تعريف ريسك 41
2-2-4-2 مديريت ريسك 43
2-2-4-3- نقشهاي مديريت ريسک 45
2-2-4-4- فرايندهاي مديريت ريسک 45
2-2-4-5- اهميت ريسك در صنعت بانكداري 47
2-2-4-6- تفاوت ريسك در بانكداري اسلامي و بانکداري متعارف 48
2-2-4-7- رويكردها و ابزارهاي مديريت ريسك در بانكها 50
2-2-4-8- رويکردهاي شناسايي و اندازهگيري ريسک 51
2-2-4-9- سازمان و ساختار مديريت ريسك در بانكها 52
2-2-4-10- رابطه بين انواع ريسك 53
2-2-4-13- انواع ريسك در صنعت بانكداري 53
2-2-4-13-1- انواع ريسك از ديدگاه بانكداري بدون ربا 55
2-2-4-13-2- مديريت ريسک و بانکداري اسلامي غيردولتي 56
2-2-4-13-3- زمينههاي بروز ريسك در بانكها 60
2-2-4-14- پيامدهاي مديريت ضعيف ريسک 62
2-2-5- شاخصهاي ريسك 63
2-2-5-1- اجزاي ريسک اعتباري 63
2-2-5-2- طبقهبندي داراييها 65
2-2-5-3- تعريف مطالبات معوق بانكها 66
2-2-5-4- اهميت مطالبات معوق ريسک اعتباري بانکها 67
2-2-5-5- آثار مطالبات معوق در سطح بانک‌ها 69
2-2-5-6-علل و عوامل مطالبات معوق در جهان 70
2-2-5-7-علل مطالبات معوق در ايران 71
2-2-5-8- نقش وام‌گيرنده در افزايش مطالبات معوق 72
2-2-5-9- تاثير شرايط و تغييرات بينالمللي در بالا رفتن مطالبات معوق بانک‌ها 72
2-2-5-10- راه‌کارهاي کاهش مطالبات معوق 73
2-2-5-11- مطالبات معوق بانکي، رکود و ورشکستگي 76
2-2-5-12- ريسك اعتباري دربانک 78
2-2-5-13- شاخصهاي اندازهگيري ريسك اعتباري 79
2-2-5-14- روش‌هاي محاسبه ريسك اعتباري 79
2-2-5-14-1- نگرش استاندارد شده در مورد ريسك اعتباري 80
2-2-5-14-2- نگرش مبتني بر نرخ بندي داخلي 80
2-2-5-15- ريسك نقدينگي دربانک 82
2-2-5-15-1- فرآيند مديريت ريسک نقدينگي 82
2-2-5-15-1-1-رعايت الزامات اساسي مديريت ريسک نقدينگي 82
2-2-5-15-1-2-اتخاذ رويه هاي انداز ه گيري، مراقبت و محدود نمودن ريسک نقدينگي 86
2-2-5-15-1-3- پيش بيني سناريوهاي مختلف براي مديريت نقدينگي 86
2-2-5-15-1-4- تدوين برنامه احتياطي براي مواجهه با شرايط بحراني 88
2-2-5-15-1-5- استقرار سيستم مناسب کنترل داخلي مرتبط با مديريت ريسک نقدينگي 88
2-2-5-15-2- تبعات عدم نظارت بر ريسک نقدينگي 89
2-2-5-15-3- مديريت ريسك نقدينگي و بحران ناگهاني 89
2-2-5-15-4- شاخصهاي ريسك نقدينگي 90
2-2-5-15-5- روش هاي اندازه گيري ريسك نقدينگي در بانك 90
2-2-5-15-6-دلايل بالابودن ريسك نقدينگي در بانك هاي اسلامي 90
2-2-5-15-7- راه هايي براي مديريت ريسك نقدينگي 91
2-2-5-15-8- راهکارهاي عملي براي رعايت الزامات کميته بال در رابطه بامديريت ريسک نقدينگي 93
2-3- بخش دوم – پيشينه داخلي و خارجي تحقيق (نزديك به موضوع) 95
2-3-1- پيشينه داخلي تحقيق 95
2-3-2- پيشينه بين المللي تحقيق 97
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه 104
3-2- جامعه آماري 105
3-3- نحوه جمع آوري و محاسبه داده‌هاي مورد استفاده در برآورد مدل‌هاي اقتصاد سنجي 105
3-3-1- ريسك اعتباري (CR) 105
3-3-2- ريسك نقدينگي (LR) 106
3-3-3- متغير نماينده سياست پولي (IR) 107
3-3-4- توصيف متغير نماينده سياست مالي (GOV) 107
3-3-5- نسبت سود و زيان خالص به كل داراييها (ROA) 107
3-3-6- نسبت سود و زيان خالص به حساب حقوق صاحبان سهام (ROE) 108
3-3-7- اندازه بانك (SIZE) 108
3-3-8- نسبت داراييهاي نقد به كل داراييها (LTTA) 108
3-3-9- نسبت تسهيلات به سپردهها (LTD) 109
3-3-10- نسبت هزينه مطالبات مشكوك الوصول به تسهيلات (LTL) 109
3-4- روش اقتصاد سنجي به کار رفته 110
3-4-1 داده‌هاي تلفيقي متوازن و غير متوازن 112
3-4-2 تخمين معادلات به روش داده‌هاي تلفيقي 112
3-4-3- برآوردياب‌ هاي GMM 113
3-4-3-1- روش گشتاورها 113
3-4-3-2- شرايط گشتاوري 113
3-4-3-3- روش تخمين گشتاورها 114
3-4-4-تخمين روش تعميم يافته گشتاورها 114
3-4-5-تعريف برآوردياب‌هاي GMM 115
3-4-6-مدل داده هاي تركيبي پويا 116
3-4-7-آزمون معتبر بودن محدوديت هاي گشتاوري 122
3-5- روش تحقيق و تصريح مدل 122
فصل چهارم
تحليل داده هاي پژوهش
(تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها) 124
4-1-مقدمه 125
4-2- مشاهدات آماري مربوط به متغيرهاي مورد بررسي 125
4-2-1- شاخص ريسك اعتباري (CR) 125
4-2-2- شاخص ريسك نقدينگي (LR) 127
4-2-3- متغير نماينده سياست پولي (IR) 129
4-2-4- توصيف متغير نماينده سياست مالي (GOV) 131
4-2-5- نسبت سود و زيان خالص به كل داراييها (ROA) 132
4-2-6- نسبت سود و زيان خالص به حساب حقوق صاحبان سهام (ROE) 134
4-2-7- اندازه بانك (SIZE) 136
4-2-8- نسبت داراييهاي نقد به كل داراييها (LTTA) 138
4-2-9- نسبت تسهيلات به سپردهها (LTD) 140
4-2-10- نسبت هزينه مطالبات مشكوك الوصول به تسهيلات (LTL) 142
4-3- آزمون ايستايي متغيرها (ريشه واحد) 144
4-4- مدل تحقيق 146
4-5- نتايج برآورد و تحليل نتايج تجربي مدلها 149
4-6- نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش 167
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 170
5-2- مروري بر پژوهش و بيان مجدد مساله 170
5-3- نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش 176
5-4- محدوديتهاي تحقيق 180
5-5- نتيجه گيري کلي 180
5-6- پيشنهادات حاصل از پژوهش 181
5-6-1 پيشنهادات براي بانكها 181
5-6-2 پيشنهادات براي بانك مركزي 183
5-6-3 پيشنهادات براي دولت 184
5-6-4 پيشنهادات براي پژوهشگران بعدي 185
پیوست و ضمایم 186
منابع و مأخذ 196
چکیده انگلیسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی ریسک و نقدینگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.