حراج!

بسته تحقیقاتی اعتیاد به اینترنت

تومان49,000

این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه اعتیاد به اینترنت می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

 

بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادر بر گرایش به اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادر بر گرایش به اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان شهر دامغان است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس اداره آموزش و پرورش شهر دامغان که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 100 نفر انتخاب و به چرسشنامه‌های …… پاسخ دادند، نتایج به دست آمده با استفاده از نسخه 24 نرم افزار آماری spss و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ یافته های پژوهش وجود رابطه منفی و معنی‌دار (787/0-) بین سبک فرزندپروری مادر با گرایش به اعتیاد به اینترنت و رابطه مثبت و معنی‌دار (759/0) بین سبک فرزندپروری مادر و خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان را نشان داد، به طوری که با ورود همزمان متغیر پیش‌بین به معادله پیش‌بینی، ضریب تبیین 679/0 به دست آمد. بر این اساس می‌توان گفت در فرایند رشد و پرورش فرزند اگر سبک فرزندپروری والدین سبکی کارآمد باشد، از طریق تنظیم‌کردن انتظارات با توانایی فرزندان خود در پذیرفتن مسئولیت رفتارشان به آنها امکان می‌دهند تا بفهمند افراد شایسته‌ای هستند و می‌توانند زندگی روزمره را با موفقیت بگذرانند؛ در نتیجه رفتار پخته و مستقل در فرزندان پرورش یافته و رفتارهای ناسالمی چون گرایش به اینترنت در کودکان کاهش می‌یابد.

فهرست مطالب

چکیده : ‌س
فصل اول معرفی موضوع پژوهش 2
1-1: مقدمه 3
2-1: بیان مسئله 5
3-1: اهمیت و ضرورت پژوهش 10
4-1: اهداف پژوهش 14
1-4-1: هدف اصلی 14
2-4-1: اهداف کاربردی 14
5-1: فرضیههای پژوهش 14
1-5-1: فرضیههای اصلی پژوهش 14
2-5-1: فرضیههای پژوهش 14
1-2-5-1- فرضیههای فرعی پژوهش 15
6-1: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها 15
1-6-1: سبکهای فرزندپروری 15
2-6-1: اعتیاد به اینترنت: 16
3-6-1: خودکارآمدی تحصیلی 16
فصل دوم کلیات و پیشینه پژوهش 18
1-2: مقدمه 19
2-2: سبکهای فرزندپروری 21
1-2-2: نگرشهای فرزندپروری در روانشناسی و اسلام 21
2-2-2: بیانهای مختلف از شیوههای فرزندپروری 22
1-2-2-2: مقایسه روش تربیتی مستبدانه و روش تربیتی مسئولانه 24
2-2-2-2: مقایسه روش تربیتی آسانگیرانه و روش تربیتی مسئولانه 28
3-2-2-2: مقایسه روش تربیتی مسامحهکارانه و روش تربیتی مسئولانه 30
4-2-2-2: مقایسه روش تربیتی مقتدرانه و روش تربیتی مسئولانه 31
3-2-2: سبکهای فرزندپروری ادراک شده 32
4-2-2:اهمیت سبکهای فرزندپروری مادر در گرایش به اینترنت نوجوانان 35
3-2: اعتیاد به اینترنت 37
1-2-3: دیدگاهها و نظریهها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامدهای آن 40
2-3-2: بحران هویت و اختلال در شکلگیری شخصیت 45
3-3-2: تعارض ارزشها 46
4-3-2: شکاف نسلها 46
5-3-2: انزوای اجتماعی 47
4-2: خودکارآمدی 48
1-4-2: خودکارآمدی تحصیلی 49
2-4-2: تأثیرات خانوادگی در خودکارآمدی 51
3-4-2: سبکهای فرزندپروری و عملکرد تحصیلی 52
5-2: پیشینه پژوهش : 54
1-5-2: پژوهشهای داخلی: 54
2-5-2: پژوهشهای خارجی: 58
فصل سوم روش پژوهش 62
1-3: طرح پژوهش 63
2-3: جامعه آماری و گروه نمونه 63
3-3: روش نمونه گیری 63
4-3: ابزار پژوهش 63
1-4-3: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996): 63
2-4-3: پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی: 64
3-4-3: پرسشنامه سبکهای فرزندپروری: 64
5-3: روش تحلیل دادهها : 65
فصل چهارم یافته های پژوهش 66
1-4: آمار توصیفی 67
1-1-4: ویژگیهای جمعیتشناختی نوجوانان 67
1-1-4: ویژگیهای جمعیتشناختی مادران 70
2-4: آمار استنباطی 72
1-2-4: بررسی نرمال بودن توزیع نمرات 72
4-2-2: بررسی همگنی واریانس نمرات 72
4-2-3: فرضیه اول 73
4-2-4: فرضیه دوم 75
5-2-4: فرضیه سوم 77
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 79
5-1: مقدمه 80
5-2: تبیین فرضیه ها 80
5-2-1: فرضیه اول: سبکهای فرزندپروری مادر (کارآمد- ناکارآمد) با گرایش نوجوانان به اعتیاد به اینترنت رابطه دارد. 80
5-2-2: فرضیه دوم: سبکهای فرزندپروری مادر (کارآمد- ناکارآمد) با خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان رابطه دارد. 82
5-2-3: فرضیه سوم: سبکهای فرزندپروری گرایش به اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان را پیشبینی میکند. 83
3-5- محدودیتهای پژوهش 84
4-5- پیشنهادات 85
1-4-5- پیشنهادهای پژوهشی 85
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی 86
منابع 87
پیوست ها 99

 

رابطه بین سبک زندگی و سبک تفکر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی و سبک تفکر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان است. این پژوهش از نوع توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه برداری چند مرحله ای استفاده شده است و بدین روش 235 دانشجو انتخاب شده و اطلاعات آنها گردآوری شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه .سبک تفکر، سبک زندگی، اعتیاد به اینترنت استفاده شد که توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که سبک زندگی (01/0 p< ،268 /0β = – ) به صورت منفی و در سطح معناداری 01/0 اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می‌کند. بدین ترتیب در پاسخ به سوال اول چنین نتیجه گیری شد که سبک زندگی به صورت منفی و معنادار اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می‌کند. همچنین مشخص شد که سبک تفکر آزاد اندیش و سبک تفکر سلطنتی به صورت مثبت و سبک تفکر محافظه کار و سبک تفکر سلسله مراتبی به صورت منفی و معنادار اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می‌کند می‌کند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که استفاده بیشتر از اینترنت با افزایش تنهایی، افسردگی و عقب نشینی از زندگی واقعی رابطه دارد.

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- سوالهای پژوهش 7
1-6- متغیرهای تحقیق 7
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی 7
1-7-1- سبک زندگی 7
1-7-2- سبک تفکر 7
1-7-3- اعتیاد به اینترنت 8
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری و ادبیات پژوهش 9
2-1-1- گستره اول: اعتیاد 9
2-1-1-1- تعریف علمی اعتیاد 9
2-1-1-2- اعتیاد چیست 10
2-1-1-3- عوامل اعتیاد 10
2-1-1-4- چرخه اعتیاد 10
2-1-1-5- تعریف اعتیاد به اینترنت 10
2-1-1-6- زبان سوء مصرف مواد و اعتیاد 11
2-1-1-7- نظریههای اعتیاد 12
2-1-1-8- نظریه علوم اعصاب 13
2-1-1-9- عوامل زیست شناختی 13
2-1-1-10- نظریههای روان شناختی 14
2-1-1-11- نیازهای روان شناختی ارگانیزمی 16
2-1-1-12- خودمختاری 16
2-1-1-13- درک منبع علیت 17
2-1-1-14- اراده 17
2-1-1-15- درک انتخاب 18
2-1-1-16- حمایت کردن از خودمختاری 18
2-1-1-17- فواید شیوه با انگیزه کردن حامی خودمختاری 19
2-1-1-18- شایستگی 20
2-1-1-19- چالش بهینه و روانی 20
2-1-1-20- تحمل شکست 22
2-1-1-21- حمایت کردن از شایستگی 23
2-1-1-22- ارتباط( پیوستگی) 24
2-1-1-23- فعال کردن ارتباط : تعامل با دیگران 24
2-1-1-24- ارضا کردن ارتباط : برداشت از پیوند اجتماعی 24
2-1-1-25- درونی کردن 25
2-1-1-26- تاثیر اعتیاد بر جامعه و خانواده 27
2-1-1-27- اختلال در روابط اجتماعی خانواده 27
2-1-1-28- نابسامانی اقتصادخانواده 27
2-1-1-29- پیامدهای اجتماعی 28
2-1-1-30- رابطه اعتیاد و سبک زندگی 29
2-1-2- گستره دوم: سبک زندگی 31
2-1-2-1- تعریف سبک زندگی نظریه ادلر 31
2-1-2-2- سبک زندگی در سایه اسلام 33
2-1-2-3- مفهوم سبک زندگی 33
2-1-2-4- اجرایی شدن سبک زندگی اسلامی در جامعه 35
2-1-2-5- رابطه سبک زندگی و سبک تفکر 35
2-1-3- گستره سوم: سبک تفکر 35
2-1-3-1- ماهیت و تعریف تفکر 35
2-1-3-2- تفکر واگرا ابزاری برای خلاقیت 37
2-1-3-3- تعریف تفکر از دیدگاههای مختلف 38
2-1-3-4- تعریف تفکر از دیدگاه روان شناسی و متخصصان روان شناس 40
2-1-3-5- نظریه ساختگرایی 40
2-1-3-6- نظریه کارکردگرایی 40
2-1-3-7- نظریه رفتارگرایی 40
2-1-3-8- نظریه گشتالت 41
2-1-3-9- نظریه روانشناسی شناختی 41
2-1-3-10- پویش ذهن و مغز آگاهی از فرآیند پویش 44
2-1-3-11- تعریف از دیدگاه متخصصان امور تربیتی 44
2-1-3-12- تفکر از دیدگاه منطق 45
2-1-3-13- تفکر از دیدگاه فلسفه و فیلسوفان 45
2-2- پیشینه تحقیق 46
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- 50
3-2- نوع مطالعه 50
3-3- جامعه مورد بررسی 50
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 51
3-5- ابزار پژوهش 51
3-5-1- پرسشنامه سبک زندگی 51
3-5-2- پرسشنامه سبک تفکر 52
3-5-3- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 52
3-6- روش جمع آوری دادهها 52
3-7- روش تحلیل دادهها 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- 54
4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 56
4-3- سوالات پژوهش 60
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری 63
5-2- محدودیتها 68
5-3- پیشنهادهای پژوهشی 68
5-4- پیشنهادهای کاربردی 68
منابع و مآخذ
منابع فارسی 70
منابع انگلیسی 72
پیوست ها و ضمائم
پیوست ها و ضمائم 75
چکیده انگلیسی 82

 

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی کارکنان راه‌آهن شمال شرق

چکیده

پژوهش حاضر با هدف« بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی کارکنان » انجام شده است پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی ؛ از نظر میزان کنترل بر متغیر های پژوهش از نوع توصیفی و در میان انواع روشهای تحقیق توصیفی ، پیمایشی می باشد و با توجه به اینکه نمونه را در یک مقطع زمانی بررسی می کند از نوع مقطعی می باشد همچنین از حیث توجه به زمان ،گذشته نگر ، و از نظر توجه به نتایج ، نتیجه گرا و با توجه به نوع داده ها ، کمی می باشد ، جامعه آماری در این تحقیق کارکنان راه آهن شمالشرق که به تعداد 400 نفر می باشند روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد ؛ «روش گردآوری داده ها» شامل «کتابخانه ای» ، «مصاحبه های اکتشافی» و «میدانی» بوده است برای سنجش اعتیاد به اینترنت از پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(1998) ؛ برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی(شرر،1982) و سنجش سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل(1999) استفاده شده است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
چکیده ‌ك 
فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مساله 2 
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 3 
1-4- اهداف پژوهش 5 
1-4-1- اهداف اصلی 5 
1-4-2- اهداف فرعی 5 
1-5- سوالات تحقیق 5 
1-5-1- سوالات اصلی 5 
2-5-2- سوالات فرعی 5 
1-6- فرضیات تحقیق 6 
1-6-1- فرضیات اصلی 6 
1-6-2- فرضیات فرعی 6 
1-7- قلمرو تحقیق 6 
1-8- تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها 7 
1-8-1- تعاریف نظری 7 
1-8-2- تعاریف عملیاتی 7 
1-9- چارچوب کلی تحقیق 8 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 
2-1- مقدمه 10 
2-2- اینترنت 10 
2-3- نقش اینترنت درزندگی اجتماعی 11 
2-4- شبکه اینترنت بسترتحولات جدید 12 
2-5- اعتیاد به اینترنت 12 
2-6- ویژگیهای معتادان به اینترنت 13 
2-7- ابعاد اعتیاد به اینترنت 14 
2-8- شاخص اعتیاد به اینترنت 14 
2-9- دیدگاه گریفیتز 14 
2-10- دیدگاه جان گروهل 15 
2-11- معیارهای اعتیاد به اینترنت 18 
2-12- مفهوم خودكارآمدي 19 
2-13- نظریه باندورا در رابطه با خودکارآمدی 19 
2-14- سازگاری اجتماعی 20 
2-15- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
‬‬‬ 21 
2-17- ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
23 
2-17-1- ﻧﻈﺮﻳﻪ روان ﭘﻮﻳﺸﻲ
23 
2-17-2- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
27 
2-17-3- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
‬‬‬ 27 
2-17-4- ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
28 
2-17-5- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
30 
2-17-6- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺤﻮﻟﻲ
‬‬‬ 32 
2-17-7- ﺧﻼﺻﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ درﺑﺎره ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
33 
2-18- پیشینه پژوهش 35 
2-18-1- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 35 
2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 39 
2-19- چهارچوب مفهومی پژوهش 40 
فصل سوم : روش تحقیق 
3-1- مقدمه 43 
3-2- روش تحقیق 43 
3-3- جامعه آماری 44 
3-4- حجم نمونه و روش نمونه ‌گیری 44 
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 45 
3-6- متغیرهای تحقیق 45 
3-7- روایی و پایایی 46 
3-8 – روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 47 
3-8-1- روش آمار توصیفی 47 
3-8-2- روش آمار استنباطی 47 
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها 
4-1- مقدمه 49 
4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي 49 
4-2-1- جنسیت 49 
4-2-2- سن 50 
2-4-3- وضعیت تاهل 51 
4-2-4- مدرک تحصیلی 52 
4-3- آزمون نرمال بودن دادها 52 
4-4- آزمون فرضیه ها 54 
4-5- فرضیه های تحقيق 54 
4-5-1- فرضیه اصلی اول 54 
4-5-1-1- فرضیه های فرعی 55 
4-5-2- فرضیه اصلی دوم 58 
4-5-2-1- فرضیه های فرعی 58 
4-6- خلاصه فصل 60 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه 63 
5-2- خلاصه پژوهش 63 
5-3- یافته های پژوهش 64 
5-4- بحث و نتیجه گیری 65 
5-5- پیشنهادات کاربردی 69 
5-6- پیشنهاداتي در ارتباط با تحقيقات آتي 70 
5-7- محدودیت های تحقیق 70 

 

بررسی پیامدهای اعتیاد به اینترنت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی پیامدهای اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه‌یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. روش‌‌تحقیق، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است. نمونه تحقیق شامل 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که به اینترنت دسترسی دارند و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شده‌اند. براساس نتایج، میانگین ساعات استفاده از اینترنت برای کاربران 2/67ساعت در روز بود. 0/4 کاربران به اینترنت اعتیاد شدید داشتند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتیاد به اینترنت با حمایت اجتماعی، عزت نفس، روابط خانوادگی و میزان دینداری رابطه منفی معناداری وجود دارد. اما بین اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی رابطه مثبت معناداری مشاهده شده است.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات پژوهش 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مساله 5 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9 
1-4- اهداف تحقیق 12 
1-4-1- هدف کلی 12 
1-4-2- اهداف جزئی 12 
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش 
2-1- مقدمه 14 
2-2- تعریف و ویژگی‏های شبکه جهانی اینترنت 15 
2-3- تاریخچه پیدایش اینترنت در جهان 18 
2-4- پیدایش اینترنت در ایران 21 
2-5- جایگاه اینترنت در میان رسانه‏ها 22 
2-6- روانشناسی اینترنت 24 
2-6-1- کارکردهای مثبت اینترنت 25 
2-6-2- کارکردهای منفی اینترنت 26 
2-7- تعریف مفهوم اعتیاد 28 
2-8- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت 29 
2-9- اعتیاد اینترنتی: وجود یا عدم؟ 31 
2-10- اعتیاد اینترنتی: جستاری در معنا 32 
2-11- زمینه جامعهشناختی اعتیاد به اینترنت 35 
2-12- آمار کاربران اینترنت در ایران و جهان 37 
2-13- علائم و نشانگان اعتیاد به اینترنت 38 
2-14- معیارهای تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت 42 
2-15- همه¬گیرشناسی اعتیاد به اینترنت 44 
2-16- گونه¬شناسی اعتیاد به اینترنت و شاخصه‏های هر یک 44 
2-16-1- اعتیاد به سایبر سکس 45 
2-16-2- اعتیاد از نوع روابط سایبر 46 
2-16-3- اعتیاد به خرید، تجارت و مزایده 46 
2-16-4- اعتیاد به جستوجو ذخیره بیش از اندازه اطلاعات 46 
2-16-5- اعتیاد به کامپیوتر (انجام وسواسگونه بازی‏های کامپیوتری) 47 
2-17- علت اصلی اعتیاد به اینترنت در ایران 47 
2-18- پیامدهای اعتیاد به اینترنت 48 
2-18-1- پیامدهای زیستی- اجتماعی 48 
2-18-2- مشکلات خانوادگی 49 
2-18-3- مشکلات درسی 50 
2-19- روش پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت 51 
2-20-1- تمرین تضاد 53 
2-20-2- حمایت بیرونی 53 
2-20-3- کارت خاطرنشان 54 
2-20-4- سیاهه فردی 54 
2-20-5- گروه حمایتی 55 
2-21- مبانی نظری تحقیق 56 
2-21-1- نظریه شناختی – رفتاری 56 
2-21-2- نظریه وابستگی رسانه¬ای 61 
2-21-3- الگوی سازگاری 61 
2-21-5- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 62 
2-22-1- پیشینه داخلی تحقیق 63 
2-22-2- پیشینه خارجی تحقیق 68 
2-22-3- نقد و بررسی پیشینه مطالعاتی تحقیق 72 
2-23- مدل مفهومی پژوهش 73 
2-24- فرضیه‏های تحقیق 76 
2-25- جمع¬بندی فصل 76 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
3-1- مقدمه 79 
3-2- نوع و روش تحقیق 79 
3-3- ابزار جمعآوری داده¬ها 80 
3-4- واحد تحلیل 81 
3-5- جامعه آماری 81 
3-6- تعیین حجم نمونه 82 
3-7- شیوه نمونهگیری 83 
3-8- مقیاس اندازه¬گیری گویه¬ها 86 
3-9- روایی (اعتبار) 86 
3-10- پایایی (قابلیت اعتماد) 87 
3-11- محاسبه آلفای کرونباخ 88 
3-12- روش‏های تجزیه و تحلیل داده¬ها 89 
3-13- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 90 
3-13-1- متغیرهای جمعیت شناختی 90 
3-13-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل (اعتیاد به اینترنت) 94 
3-13-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته 97 
3-13-3-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیر عزت نفس: 97 
3-13-3-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میزان دینداری: 98 
3-13-3-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیر انزوای اجتماعی : 99 
3-13-3- 4- تعریف نظری و عملیاتی حمایت اجتماعی: 100 
3-13-3- 5- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میزان روابط خانوادگی: 101 
3-14- خلاصه فصل سوم 102 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش 
مقدمه 105 
4-3- یافته¬های مربوط به فرضیه¬های پژوهش 111 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
5-1- مقدمه 117 
5-2- نتایج آمار توصیفی 117 
5-3- نتایج تئوریکی فرضیات و مقایسه نتایج با پیشینه و نظریات تحقیق 119 
5-6- خلاصه فصل 130 
منابع فارسی 132 
منابع انگلیسی 137 

 

پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان بر اساس مولفه های فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان بر اساس باورهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان انجام‌شد طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی پیش بین بود جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی96-95 بود نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان400 نفر به دست آمده است به منظور انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه ای استفاده شده است به این منظور از دانشکده های دانشگاه سمنان به نسبت حجم جامعه، نمونه انتخاب شده است که از این تعداد به 392 پرسشنامه پاسخ داده شد ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(1998)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی(2001) و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز(2004) بود برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک استفاده شد نتایج نشان داد که بین باورهای فراشناختی و مؤلفه‌های آن (باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره نگرانی، اعتماد شناختی ضعیف، نیاز به کنترل افکار و خودآگاهی شناختی) با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد بین تنظیم شناختی مثبت با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد، اما بین تنظیم شناختی منفی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد از بین متغیرهای مورد بررسی صرفا متغیر تنظیم شناختی مثبت وارد تحلیل رگرسیون شد و 6/9 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین نموده است بر این اساس می توان نتیجه گرفت که باورهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان می تواند با اعتیاد به اینترنت رابطه داشته باشد اما نمی تواند به صورت کامل آن را پیش بینی کند

فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش ۱
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ هدف اصلی: ۸
۱-۵ اهداف فرعی ۸
۱-۶ فرضیه های پژوهش ۸
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی ۹
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی: ۹
فصل دوم پیشینه پژوهش ۱۰
مقدمه ۱۱
۲-۱ اینترنت ۱۱
۲-۱-۵ کاربران اینترنت ۱۲
۲-۱-۱ اعتیاد به اینترنت ۱۳
۲-۱-۸ علایم اعتیاد به اینترنت ۱۵
۲-۱-۳ ویژگیهای شخصیتی افراد دارای اعتیاد به اینترنت ۱۷
۲-۱-۴ اختلال خواب در اعتیاد به اینترنت ۱۹
۲-۱-۶ وب‌سایت‌ها ۲۰
۲-۱-۷ سایتهای شبکه اجتماعی ۲۱
۲-۱-۸ تاریخچه وب ‌سایت‌ ۲۳
۲-۱-۷ اعتیاد به اینترنت به عنوان نوعی اختلال ۲۵
۲-۲ فراشناخت ۲۶
۲-۲-۱ تمایز شناخت و فراشناخت ۲۷
۲-۲-۳ فراشناخت و حل مسئله ۲۸
۲-۲-۴ تقسیم‌بندی‌های فراشناخت ۲۹
۲-۲-۵ ابعاد افکار و باورهای فراشناختی ۳۲
۲-۲-۶ آموزش مهارت‌های فراشناختی ۳۳
۲-۲-۶-۲ محیط‌های یادگیری فراشناختی ۳۴
۲-۲-۷ راهبردها ۳۵
۲-۲-۹ رشد و پرورش مهارتهای شناختی و فراشناخت ۳۸
۲-۲-۱۰ ارتقاء مهارت‌های شناختی و فراشناختی به کمک گروههای کوچک ۳۸
۲-۲-۱۱ عوامل شکلگیری فراشناخت بر عملکردهای شناخت ۳۹
۲-۲-۱۲ نقش دانش فراشناخت با تجربههای فرا شناختی ۴۱
۲-۳ تنظیم هیجان ۴۲
۲-۳-۱ تاریخچه هیجان ۴۲
۲-۳-۲ تعریف تنظیم هیجان ۴۳
۲-۳-۳ روشهای ارضا انگیزه هیجان ۴۴
۲-۳-۴ تنظیم هیجان ۴۷
۲-۳-۵ ساختارهای مغزی مرتبط با تنظیم هیجان ۴۸
۲-۳-۶ استرس و کنترل تکانه در تنظیم هیجان ۵۰
۲-۴ پیشینه پژوهش ۵۱
۲-۴-۱ پژوهشهای داخلی ۵۱
۲-۴-۲ پژوهش‌های خارجی ۵۵
فصل سوم روش پژوهش ۵۸
۳-۱ مقدمه ۵۹
۳-۲ طرح پژوهش ۵۹
۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۹
۳-۴- ابزارهای پژوهش ۵۹
۳-۴-۱- پرسشنامه اعتیاد اینترنتی ۶۰
۴-۳-۲- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ۶۱
۴-۳-۳- پرسشنامه باورهای فراشناختی ۶۱
۵-۳- شیوه اجرای پژوهش ۶۲
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
فصل چهارم یافته‌ها ۶۳
۱-۴-یافته های توصیفی ۶۴
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری ۶۹
۱-۵ بحث در مورد فرضیه اول پژوهش ۷۰
۲-۵ بحث در مورد فرضیه دوم پژوهش ۷۵
۳-۵ محدودیت‌های پژوهش ۷۶
۴-۵ پیشنهادهای پژوهش ۷۷
منابع ۷۸
پیوست۸۸

 

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان دارای اعتیاد به اینترنت شهر اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی دارای اعتیاد به اینترنت شهر اهواز بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر(15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دبیرستانی دارای اعتیاد به اینترنت بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه کیفیت زندگی (کید اسکرین-27) و پرسشنامه ساعات استفاده از اینترنت پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس (مانکوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش ساعات استفاده از اینترنت دانش آموزان دبیرستانی دارای اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. در نتیجه می توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تکنیک های پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی دارای اعتیاد به اینترنت موثر است.

فصل اول: زمینه و موضوع پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 10
اهداف پژوهش 12
سئوال پژوهش 12
فرضیه های پژوهش 13
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13
فصـــل دوم: پیشینـه پـژوهـش
اعتیاد به اینترنت 16
تعاریف اعتیاد به اینترنت 18
علایم اعتیاد اینترنتی 21
رویکردهای نظری اعتیاد به اینترنت 22
نظریه رفتاری 22
رویکرد استفاده یا رضامندی (بهره وری و خرسندی) از رسانه 23
ویژگی های کارکردی اینترنت 24
نیازهای بنیادین بشر و تبیین اعتیاد به اینترنت 26
کیفیت زندگی 33
رابطه اعتیاد به اینترنت با کیفیت زندگی 36
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 39
پیشینه پژوهش 47
جمع بندی 57
فصــل سـوم: روش پژوهش
روش پژوهش 59
جامعه آماری 60
نمونه آماری و روش نمونه گیری 60
ابزارهای پژوهش 61
روش اجرا 64
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 68
فصل چهارم: یافته های پژوهش 69
الف) یافته های توصیفی 70
ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 71
فرضیه های پژوهش 72
ج) یافته های جانبی 75
فصل پنجم: بحث درمورد یافته های پژوهش 
محدودیت های پژوهش 89
پیشنهادهای نظری 90
منابع
منابع فارسی 93
منابع انگلیسی 99

 

رابطه اعتیاد به‌اینترنت با خودپنداره و روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر شیراز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه اعتیاد به‌اینترنت با خودپنداره و روابط بین فردی دانش-آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی – همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی‌دانش-آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های‌اینترنت یانگ (1996)، خودپنداره ساراسوت (1997) و روابط بین فردی شوتز (1958) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بین اعتیاد به‌اینترنت با خودپنداره و روابط بین فردی دانش‌آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحلیل رگرسیون نشان داد، اعتیاد به‌اینترنت به صورت منفی قادر به پیش‌بینی خودپنداره و روابط بین فردی دانش‌آموزان می‌باشد. کلیدواژه‌ها: اعتیاد به‌اینترنت، خودپنداره، روابط بین فردی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مساله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 7
اهداف پژوهش 9
فرضیه‌های پژوهش 9
تعاریف واژهها و اصطلاحات 9
تعاریف نظری متغیرها 9
تعاریف عملیاتی متغیرها 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی 11
الف) مبانی نظری 12
بخش اول: خودپنداره 12
شکل گیرى خود و خودپنداره 13
دیدگاههاى نظرى در مورد خودپنداره 16
اهمیت و کاربرد خودپنداره 21
ویژگی‌های خودپنداره کارآمد 22
بخش دوم: روابط بین فردی 23
ارتباط 23
مهارتهای ارتباطی 24
عوامل موثر بر ارتباط 31
بخش سوم: اعتیاد به‌اینترنت 36
فناوری اطلاعات 36
اعتیاد به‌اینترنت 36
پیشینه پژوهشی 48
پژوهشهای خارجی 48
پژوهشهای داخلی 50
جمعبندی 54
فصل سوم: روش تحقیق 56
طرح تحقیق 57
جامعه آماری 57
روش نمونه گیری و نمونه آماری 57
روش گردآوری اطلاعات 57
ابزار گردآوری دادهها و پایایی و روایی آنها 58
روایی و پایایی پرسشنامه 59
روش اجرای پژوهش 61
روش تجزیه و تحلیل دادهها 61
ملاحظات اخلاقی 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 62
الف: یافته های توصیفی 63
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 67
خلاصه پژوهش 68
بحث و نتیجهگیری 69
محدودیت‌های تحقیق 73
پیشنهادها 74
پیشنهادهای کاربردی 74
پیشنهادهای پژوهشی 74
فهرست منابع و مآخذ 75
منابع فارسی 75
منابع انگلیسی 80
پیوست ها 82
پیوست یک 83
پیوست دو 85
پیوست سه 86
پیوست چهارم 88
چکیده انگلیسی 91

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی اعتیاد به اینترنت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.