این بسته شامل 29 پایان نامه در زمینه بازاریابی و برند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش

چکیده

با توجه به از دست دادن سهم بازار شرکت شهاب الکتریک در صنایع لوازم خانگی، محقق بر آن شد، بهترین روش بازاریابی جهت احیای برند را مشخص نموده که بدین منظور از پرسشنامه ، نرم افزار spss و تکنیک TOPSIS استفاده نموداحیای برند خاموش در ایران کمتر به چشم می خورد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی برند این کار از معرفی یک برند جدید کم هزینه تر و کم مخاطره تر می باشد، لذا جهت پر کردن شکاف در تحقیقات ، تاثیرات بازاریابی بر احیای برند، جهت ایجاد شیوه ای برای توسعه بازار هدف ، هدف اصلی این پایان نامه می باشداین پژوهش یک مطالعه توصیفی – کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه ای ، میدانی و پرسشنامه ، که به صورت مقطعی صورت گرفته استمطالعه موردی این تحقیق در شرکت شهاب الکتریک و در سال 1395 انجام پذیرفته ، جهت انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین بازاریابی در کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار گرفته استنتایج حاصل از جامعه آماری این تحقیق که وزن معیارهای ماتریس تصمیم می باشند، به شکل آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و همچنین جهت تعیین اهمیت معیارها و میزان ارجحیت انواع بازاریابی از تکنیک TOPSIS استفاده گردیده است، در نهایت به بررسی نکات مهم این نتایج پرداخته شده استعلاوه بر آن در راستای پژوهش، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول کلیات 3
1-2 موضوع پژوهش 3
1-3 بیان مسئله 3
1-4 ضرورت انجام پژوهش 4
1-5 اهداف تحقیق 5 
1-6 سوابق تحقیق 6
1-7 فرضیه تحقیق 6
1-8 روش تحقیق 6
1-9 قلمرو تحقیق 6
1-10 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 6
1-11 جامعه آماری تحقیق 7 
1-12 نمونه آماری 7 
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7 
1-14 محدودیت های تحقیق 7 
1-15 تعریف واژگان کلیدی 7
فصل دوم ادبیات تحقیق 10
2-1 مقدمه 11

2-2 چرخه عمر برند 12
2-3 افول برند 12
2-4 احیای برند خاموش امکان پذیر است 13
2-5 احیای برند خاموش 14
2-6 شکست در احیای برند 17
2-7 چه برند هایی ارزش احیا دارند 17
2-7-1 مفهوم و ضرورت ارزش ویژه برند 18
2-7-2 تصویر برند 22
2-7-3 آگاهی از برند 22
2-7-4 تداعی برند 23
2-8 ارتباط بازاریابی و برند 24
2-8-1 ساخت دوباره آگاهی از برند 24
2-8-2 یادآوری نوستالژیک یا تغییر موقعیت برند 25
2-8-3 معرفی محصول یا خدمت جدید 25
2-9 استراتژی بازاریابی برای احیای برند خاموش 25
2-9-1 استراتژی نفوذ در بازار 25
2-9-2 استراتژی توسعه بازار 26
2-10 اندازه گیری احیای موفق برند 27
2-11 اقدامات رقابتی 27
2-12 بازاریابی دهان به دهان 27

2-13 بازاریابی ویروسی 29
2-13-1 ویژگی های بازاریابی ویروسی 32
2-13-2 انواع بازاریابی ویروسی 32
2-13-3 مزایای بازاریابی ویروسی 34
2-13-4 معایب بازاریابی ویروسی 35
2-14 بازاریابی الکترونیکی 36
2-14-1 انواع بازاریابی الکترونیکی 36
2-14-2 محیط بازاریابی الکترونیکی 37
2-14-3 بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن 38
2-14-4 بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی 38
2-14-5 مثال هایی از بازاریابی الکترونیکی 42
2-15 بازاریابی تجربی 42
2-15-1 ابعاد بازاریابی تجربی 43
2-15-2 مزایا بازاریابی تجربی 43
2-15-3 معایب بازاریابی تجربی 44
2-16 بازاریابی سبز 45
2-16-1 مزایا بازاریابی سبز 46
2-17 مدل مفهومی 46
فصل سوم روش شناسی تحقیق 48
3-1 مقدمه 49 

3-2 روش تحقیق 49
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق 49
3-4 ابزار گردآوری 50 
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 50 
3-5-1 تکنیک TOPSIS 51
3-6 اعتبار و روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات 52 
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 54
4-1 مقدمه 55
4-2 تجزیه و تحلیل داده‌ها 55
4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 55
4-4 تحلیل‌های توصیفی 55
4-5 تحلیل وضعیت جمعیت‌شناختی 56
4-6 روایی و پایایی پرسشنامه 66
4-7 بررسی نرمال بودن داده ها 68
4-8 ضریب همبستگی متغییرهای وابسته و مستقل 77
4-9 شدت همبستگی متغیر های وابسته و متغییر مستقل 78
4-10 تعیین وزن معیارها 85
فصل پنجم جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها 90
5-1 مقدمه 91
5-2 نتیجه گیری 91

5-3 پیشنهادهای تحقیق 92
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی 92
5-3-2 پیشنهادهای تحقیقاتی 93 
5-4 محدودیت های تحقیق 93
پیوست ها
منابع و ماخذ 
چکیده انگلیسی

 

نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی برندهای ورزشی

چکیده

اینترنت و تجارت الکترونیک به عنوان یک روش نوین و با ایجاد امکانات وسیع ، سازمان های ورزشی را قادر به برقراری ارتباط در راستای فعالیت های بازاریابی کرده است که البته تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است بنابراین ، پژوهش حاضر ، نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی برندهای ورزشی را مورد بررسی قرار داده است این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه ی آماری این تحقیق ، مشتریان وب سایت های دیجی کالا و بامیلو را شامل می شد که حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان 384 نفر بودند روش گردآوری اطلاعات ، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ی استاندارد بود که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ ( 076 ) مورد تأیید قرار گرفت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Pls Smart استفاده شد آزمون آماری نشان داد که تجارت الکترونیک با توسعه ی روش های بازاریابی ( 074,r=001P= ) ، رابطه ی معنادار دارد همچنین تجارت الکترونیک با توسعه ی فروش ( 054,r=005P= ) ، ارتقای آگاهی مشتریان ( 058,r=001P= ) ، کاهش هزینه ها ( 061,r=001P= ) و تسریع ارائه ی خدمات ( 067,r=005P= ) رابطه ی معنادار دارد و تنها با تخصص گرایی نیروی انسانی برندهای ورزشی ( 0002,r=005P= ) ، رابطه ی معنی داری ندارد بنابراین ، به مدیران و بازاریابان ورزشی توصیه می شود توجه ویژه ای به نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در رابطه با بازاریابی برندهای ورزشی داشته باشند

چکیده فارسی 1 
فصل اول : طرح تحقیق 2 
1-1: مقدمه 3
1-2: تعریف مسأله 4
1-3: ضرورت تحقیق 11
1-4: اهداف تحقیق 14
1-5: فرضیه های تحقیق 14
1-6: کاربردهای متصور از تحقیق 14
1-7: قلمرو تحقیق 15
1-8: واژه های کلیدی تحقیق 15
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 17 
2-1: مقدمه 18 
2-2: مفهوم بازاریابی 18 
2-3: بازاریابی ورزشی 19 
2-4: آمیخته ی بازاریابی ورزشی 22
2-5: برند 24
2-6: کسب و کار الکترونیک 27
2-7: عوامل موثر در پذیرش تجارت الکترونیک 30
2-8: رابطه ی تجارت الکترونیک بر ابعاد بازاریابی ورزشی 37
2-9: پیشینه ی تحقیق 39
2-9-1: تحقیقات در داخل کشور 39
2-9-2: تحقیقات در خارج از کشور 51
2-10: جمع بندی 60
فصل سوم : روش تحقیق 61
3-1: مقدمه 62
3-2: هدف تحقیق 62
3-3: ماهیت و روش انجام تحقیق 62
3-4: جامعه و نمونه ی آماری 62
3-5: متغیرهای تحقیق 63 
3-6: روش جمع آوری اطلاعات 63
3-7: تعیین روایی 64
3-8: تعیین پایایی پرسشنامه 64
3-9: روش تحلیل داده ها 65
3-9-1: مدل سازی معادلات ساختاری و مراحل آن 66
فصل چهارم : یافته های تحقیق 68 
4-1: مقدمه 69
4-2: روش ارزیابی مدل 69
4-2-1: روش ارزیابی مدل های سنجش 70
4-2-2: روش ارزیابی مدل ساختاری 71
4-3: آمار توصیفی 72
4-3-1: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ جنسیت 72
4-3-2: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن 73
4-3-3: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ وضعیت تأهل 74
4-3-4: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ تحصیلات 75
4-4: تحلیل مدل ( آمار استنباطی ) 76
4-4-1: تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه 76
4-4-2: آزمون فرضیه ی اصلی 80 
4-4-3: آزمون فرضیه های فرعی 83 
4-5: شاخص برازش مدل تحقیق 86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 87
5-1: مقدمه 88
5-2: خلاصه ی تحقیق 88
5-3: بررسی و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 89
5-4: نتیجه گیری 92
5-5: پیشنهادهای کاربردی 94
5-6: پیشنهادهای پژوهشی 95
5-7: محدودیت های تحقیق 95
منابع 96 
پیوست ها 110
چکیده لاتین 117 
صفحه لاتین 118

 

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند (مورد مطالعه: برند تشک رویال)

چکیده

بازاریابی حسی یکی از روش های نوین در حیطه بازاریابی است که به صورت یکپارچه و سیستمی، نظر مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش‌آفرینی منجر می‌شود، به محصولات معطوف می‌نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند می باشد. از آنجائی که شرکت تشک رویال از سال 1393 این شیوه ی بازاریابی را مورد استفاده قرار داده است، بعنوان مورد مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 204 نفر از مشتریان شرکت تشک رویال که محصولات این شرکت را از فروشگاه های آن خریداری نموده اند، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که مقدار پایایی آن 0.903 بدست آمده است. نرمال بودن داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف تائید شد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز توسط نرم افزار های آماریSPSS وAMOS انجام شده است. نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند تأثیر مستقیم دارد؛ همچنین، تاثیر کلیه مولفه های بازاریابی حسی آزمون شد و مورد تایید قرار گرفت. ضریب تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند برابر با 0.46 و ضریب تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر تصویر برند برابر با 0.53 می باشد. همچنین رابطه ی ارزش ویژه برند و تصویر برند برابر با 0.49می باشد.

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱. بیان مسأله ۳
۱-۲. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۳.اهداف تحقیق ۷
۱-۴. فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵. قلمرو پژوهش ۸
۱-۵-۱. قلمرو موضوعی ۸
۱-۵-۲. قلمرو زمانی ۸
۱-۵-۳. قلمرو مکانی ۸
۱-۶. مفاهیم نظری و عملیاتی ۸
۱-۶-۱. تعاریف نظری ۸
۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی ۹
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۱
۲-۱. بخش اول: آمیخته بازاریابی حسی ۱۲
۲-۱-۱. بازار و بازاریابی ۱۲
۲-۱-۲. فرآیند و عملکرد بازاریابی ۱۲
۲-۱-۳. برنامه ریزی بازاریابی ۱۳
۲-۱-۴. اجزا و عوامل بازاریابی ۱۳
۲-۱-۴-۱. اعتماد ۱۴
۲-۱-۴-۲. ایجاد پیوند ۱۴
۲-۱-۴-۳. ارتباطات ۱۴
۲-۱-۴-۴. ارزش مشترک ۱۵
۲-۱-۴-۵. همدلی ۱۵
۲-۱-۴-۶. رابطه متقابل ۱۵
۲-۱-۵. استراتژی‌های بازاریابی ۱۶
۲-۱-۶. مدل های بازاریابی ۱۷
۲-۱-۶-۱. مدل تاهیر رشید ۱۷
۲-۱-۶-۲. مدل مورگان وهانت ۲۱
۲-۱-۶-۳. مدل من سو و اسپیس ۲۳
۲-۱-۷. آمیخته بازاریابی ۲۴
۲-۱-۷-۱. محصول ۲۴
۲-۱-۷-۲. قیمت ۲۴
۲-۱-۷-۳. توزیع ۲۴
۲-۱-۷-۴. ترویج ۲۵
۲-۲. بخش دوم: بازاریابی حسی ۲۵
۲-۲-۱. اهمیت بازاریابی حسی ۲۶
۲-۲-۲. مدل آمیخته بازاریابی حسی ۲۷
۲-۲-۲-۱. چیدمان ۲۷
۲-۲-۲-۲. تبلیغات دهان‌به‌دهان ۲۸
۲-۲-۲-۳. تعامل ۲۸
۲-۲-۲-۴. قیمت ۲۹
۲-۲-۲-۵. تجربه ۲۹
۲-۳. بخش سوم: ارزش ویژه برند ۲۹
۲-۳-۱. تعاریف ارزش برند ۲۹
۲-۳-۲. اندازه گیری ارزش برند ۳۱
۲-۳-۳. مدل آکر ۳۲
۲-۳-۳-۱. وفاداری به برند ۳۲
۲-۳-۳-۲. کیفیت ادارک شده ۳۳
۲-۳-۳-۳. آگاهی برند ۳۳
۲-۳-۳-۴. تداعی، همخوانی برند ۳۳
۲-۳-۴. هرم ارزش ویژه برند کلر ۳۴
۲-۳-۵. مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران ۳۶
۲-۳-۶. متغیرهای موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند ۳۷
۲-۳-۶-۱. تبلیغات ۳۷
۲-۳-۶-۲. خانواده ۳۷
۲-۳-۶-۳. قیمت ۳۸
۲-۳-۶-۴. ترفیعات قیمتی ۳۹
۲-۴. بخش چهارم: تصویر برند ۳۹
۲-۴-۱. تعاریف برند ۳۹
۲-۴-۲. مفاهیم تصویر برند ۴۱
۲-۴-۳. تعاریف تصویر برند ۴۳
۱-۱-۱- ابعاد تصویر برند ۴۶
۱-۱-۱-۱- شخصیت برند ۴۷
۲-۴-۴. اندازه‌گیری تصویر محصول در ذهن مشتری ۵۳
۲-۴-۵. انواع تصویر ۵۴
۲-۴-۵-۱. تصویر علامت تجاری ۵۴
۲-۴-۵-۲. تصویر محصول ۵۴
۲-۴-۵-۳. تصویر تداعی کننده ۵۵
۲-۴-۵-۴. تصویر استفاده کننده ۵۵
۲-۴-۵-۵. تصویر استفاده ۵۵
۲-۴-۵-۶. تصویر ذهنی ۵۶
۲-۴-۶. مدل شواینگوو ۵۷
۲-۵. بخش پنجم: مرور ادبیات پژوهشی و پیشینه مربوط ۵۷
۲-۵-۱. تحقیقات خارجی ۵۷
۲-۵-۲. تحقیقات داخلی ۵۹
۲-۶. مدل سازی پژوهش ۶۲
۲-۷. جمع بندی فصل دوم ۶۷
فصل سوم روش اجرای تحقیق
مقدمه ۷۱
۳-۱. روش پژوهش ۷۱
۳-۲. جامعه آماری ۷۱
۳-۳. شیوه تعیین حجم نمونه و روش محاسبه ۷۲
۳-۴. روش نمونه‌گیری ۷۲
۳-۵. نحوه گردآوری داده‌ها ۷۳
۳-۶. ابزار پژوهش ۷۳
۳-۷. روایی و پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷-۱. تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه ۷۴
۳-۷-۲. تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۷۵
۳-۸. تجزیه وتحلیل داده ها ۷۶
فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه ۷۹
۴-۱. توصیف داده‌ها ۷۹
۴-۲. تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۷۹
۴-۳. تحلیل توصیفی مقدماتی ۸۱
۴-۳-۱. آمیخته بازاریابی حسی ۸۱
۴-۳-۲. ارزش ویژه برند و تصویر برند ۸۴
۴-۴. تحلیل داده‌ها ۸۸
۴-۴-۱. آزمون نرمال بودن ۸۸
۴-۴-۲. تحلیل عاملی تاییدی (آزمون مدل اندازه گیری) ۸۹
۴-۵. بررسی فرضیه‌های تحقیق (آزمون مدل ساختاری) ۱۰۴
۴-۵-۱. فرضیات اصلی پژوهش ۱۰۴
۴-۵-۲. فرضیات فرعی پژوهش ۱۰۸
فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ۱۱۵
۵-۱. مرور نتایج تحقیق ۱۱۵
۵-۲. بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۶
۵-۳. پیشنهادهای کاربردی ۱۲۲
۵-۴. محدودیت‌های پژوهش ۱۲۴
۵-۵. پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۴
فهرست منابع فارسی ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۰

 

بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند پوشاک اطمینان

چکیده

ایجاد یک برند قوی در بازارهای داخلی و خارجی به عنوان یک از اهداف اولیه بسیاری از سازمان ها در ادبیات بازاریابی مطرح است از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه ی برند فعالیت ها بازاریابی هسـتند تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاری جدید با چالش های خاص بازاریابی همراه است که نمی تواند با شیوه های بازاریابی سنتی به نتیجه برسد امروزه با توجه به نیازهای صنایع تولیدی به تکنولوژی و استراتژی ها ی جدید فروش موجب شده برای رسیدن به اهداف و در نتیجه فروش محصولات وارد مرحله ی جدیدی از بازاریابی شوند بازاریابی کارآفرینانه به عنوان پاسخ گویی به بازار و یک توانایی ذاتی برای پیش بینی تغییرات در تقاضاهای مشتریان توصیف شده است صنعت پوشاک نیز با وجود مزیت های فراوان، مانند ؛ ارزش افزوده بسیار بالای پوشاک؛ اشتغالزایی بالا؛ پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال ؛ارز آوری بالای پوشاک از جمله صنایعی است که می توان با سرمایه گذاری و تقویت جایگاه آن از طریق برندسازی و استفاده از شیوه های بازارایابی نوین و کسب مزیت رقابتی به توسعه پایدار و پویای اقتصاد کشور کمک نمایدهدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک؛ برند اطمینان می باشدجامعه ی آماری این پژوهش مشتریان سه فروشگاه پوشاک اطمینان در شهر مشهد می باشد نوع پایان نامه حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی محسوب می شود،همچنین تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان هم مقطعی می باشد همچنین از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است با توجه به یافته های تحقیق بعد اهرم کردن منابع بیشترین اثر معناداری و بعد ریسک پذیری محاسبه شده کمترین اثر معناداری را بر ارزش ویژه برند داشته اند همچنین بعد پیش دست بودن بر ارزش ویژه برند اثر معنادار نداشته است

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش1 
1-1– مقدمه2
1-2- بیان مسأله3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق7
1-4-1-هدف اصلی تحقیق7
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق7
1-5- فرضیات تحقیق7
1-5-1 فرضیه اصلی7
1-5-2 فرضیه های فرعی 7
1-6- روش تحقیق8
1-7- قلمرو تحقیق8
1-7-1- قلمرو موضوعی8
1-7-2- قلمرو مکانی8
1-7-3- قلمرو زمانی8
1-8- کاربرد نتایج تحقیق8
1-9- واژگان تخصصی تحقیق9
1-10-خلاصه فصل14
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش15
2-1- مقدمه16
2-2- مفاهیم پژوهش16
2-2-1- بازاریابی16
2-2-1- 1- مدل ساده فرآیند بازاریابی19
2-2-1- 2- تعاریف بازاریابی انجمن بازاریابی آمریکا19
2-2-2- کارآفرینی20
2-2-3- نقش کارآفرینی در پیشبرد ایده های بازاریابی22
2-2-4- نقش کارآفرینی خرد مثبت نگر بر بازاریابی خرد:24
2-2-5- رابطه حیطه های خرد و کلان کارآفرینی روی طرح طبقه بندی شده بازاریابی25
2-2-6- بازاریابی کارآفرینانه26 
2-2-6-1-واژه کاوی بازاریابی کارآفرینانه26 
2-2-6-2-ماهیت و مفهوم بازاریابی کارآفرینانه27 
2-2-6-3- انواع رویکردها در بازاریابی کارآفرینانه29 
2-2-7-بازاریابی کارآفرینانه در مقابل بازاریابی سنتی32 
2-2-8-تفاوت های بازاریابی کارآفرینانه در مقابل بازاریابی سنتی33

2-2-9-رویکردی کارآفرینانه به بازاریابی33 
2-2-10-حوزه های تمرکز کارآفرینانه بر بازاریابی34
2-2-11-بازاریابی کارآفرینانه و فعالیت های کارآفرینانه بازاریابی35 
2-2-12- نقش فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه در کسب مزیت رقابتی36 
2-2-13-ابعاد بازاریابی کارآفرینانه38
2-2-14-مفهوم برند44
2-2-15-برندسازی46 
2-2-16- ارزش ویژه برند47 
2-2-17- روش های مختلف اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر:50 
2-2-18- سه منظر اصلی در مطالعات علمی ارزش ویژه برند:51 
2-2-19- مدل های ارزش ویژه برند54 
2-2-19-1- مدل یو و دون تو54
2-2-19-2- مدل آکر55 
2-2-20 ابعاد ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده55 
2-2-21- اهمیت ارزش ویژه برند:58 
2-2-22- صنعت پوشاک59
2-2-22-1-نظری اجمالی بر صنعت پوشاک کشور60
2-2-22- 2- مشکلات صنعت پوشاک در ایران60 
2-2-23- پوشاک اطمینان62 
2-3-ادبیات پیشینه تحقیق63 
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی63
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی67 
2-3-3- جدول مقایسه مطالعات مشابه 71
2-4- مدل مفهومی تحقیق73
2-5-خلاصه فصل74
فصل سوم: روش تحقیق 75
3-1- مقدمه76
3-2- نوع و ویژگی های تحقیق76
3-3-متغیرهای پژوهش76
3-4- جامعه آماری و نمونه آماری77
3-5-شیوه نمونه گیری و حجم نمونه78
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات78 
3-7-تحلیل پرسشنامه78 
3-7-1-پرسشنامه اصلی79
3-7-2- پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی80
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه80
3-8-1- اعتبار یا روایی پژوهش80
3-8-2-اعتماد یا پایایی پژوهش81
3-9- آزمون معادلات ساختاری81
3-10- خلاصه فصل82
فصل چهارم: یافته های پژوهش83
4-1- مقدمه84
4-2- آمار توصیفی84
4-3- آزمون معادلات ساختاری90
4-4- نتایج برازش آزمون Tvalue برای بررسی فرضیه های پژوهش97
4-5- نتایج فرضیه های پژوهش بر اساس روش تحلیل مسیر98
4-6-خلاصه فصل99
فصل پنجم:نتایج و پیشنهادها100
5-1-مقدمه 101
5-2- نتایج بررسی ویژگی های جمعیت شناختی101
5-3- نتایج بررسی فرضیه های پژوهش102
5-3-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی:102
5-3-2- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول103
5-3-3- نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم103
5-3-4- نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم104 
5-3-5- نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم105
5-3-6- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم105
5-3-7- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم106 
5-3-8- نتایج بررسی فرضیه فرعی هفتم107
5-4- پیشنهادهای تحقیق108 
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته‌های تحقیق108 
5-4-1-1- پیشنهاد‌های مربوط به بعد فرصت گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108 
5-4-1-2- پیشنهاد‌های مربوط به بعد ریسک پذیری حساب شده بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-3- پیشنهاد‌های مربوط به بعد نوآوری گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-4- پیشنهاد‌های مربوط به بعد مشتری گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند109 
5-4-1-5- پیشنهاد‌های مربوط به بعد اهرم کردن منابع بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند109 
5-4-1-6- پیشنهاد‌های مربوط به بعد ارزش آفرینی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند110 
5-4-1-7-پیشنهادهای مربوط به بعد پیش دست بودن بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش
ویژه برند110 
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی110 
5-5- محدودیت های تحقیق111
5-6-خلاصه فصل111 
فهرست منابع 112 
منابع فارسی113
منابع لاتین117 
پیوست121

 

بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند پوشاک اطمینان

چکیده

ایجاد یک برند قوی در بازارهای داخلی و خارجی به عنوان یک از اهداف اولیه بسیاری از سازمان ها در ادبیات بازاریابی مطرح است از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه ی برند فعالیت ها بازاریابی هسـتند تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاری جدید با چالش های خاص بازاریابی همراه است که نمی تواند با شیوه های بازاریابی سنتی به نتیجه برسد امروزه با توجه به نیازهای صنایع تولیدی به تکنولوژی و استراتژی ها ی جدید فروش موجب شده برای رسیدن به اهداف و در نتیجه فروش محصولات وارد مرحله ی جدیدی از بازاریابی شوند بازاریابی کارآفرینانه به عنوان پاسخ گویی به بازار و یک توانایی ذاتی برای پیش بینی تغییرات در تقاضاهای مشتریان توصیف شده است صنعت پوشاک نیز با وجود مزیت های فراوان، مانند ؛ ارزش افزوده بسیار بالای پوشاک؛ اشتغالزایی بالا؛ پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال ؛ارز آوری بالای پوشاک از جمله صنایعی است که می توان با سرمایه گذاری و تقویت جایگاه آن از طریق برندسازی و استفاده از شیوه های بازارایابی نوین و کسب مزیت رقابتی به توسعه پایدار و پویای اقتصاد کشور کمک نمایدهدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک؛ برند اطمینان می باشدجامعه ی آماری این پژوهش مشتریان سه فروشگاه پوشاک اطمینان در شهر مشهد می باشد نوع پایان نامه حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی محسوب می شود،همچنین تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان هم مقطعی می باشد همچنین از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است با توجه به یافته های تحقیق بعد اهرم کردن منابع بیشترین اثر معناداری و بعد ریسک پذیری محاسبه شده کمترین اثر معناداری را بر ارزش ویژه برند داشته اند همچنین بعد پیش دست بودن بر ارزش ویژه برند اثر معنادار نداشته است

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش1 
1-1– مقدمه2
1-2- بیان مسأله3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق7
1-4-1-هدف اصلی تحقیق7
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق7
1-5- فرضیات تحقیق7
1-5-1 فرضیه اصلی7
1-5-2 فرضیه های فرعی 7
1-6- روش تحقیق8
1-7- قلمرو تحقیق8
1-7-1- قلمرو موضوعی8
1-7-2- قلمرو مکانی8
1-7-3- قلمرو زمانی8
1-8- کاربرد نتایج تحقیق8
1-9- واژگان تخصصی تحقیق9
1-10-خلاصه فصل14
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش15
2-1- مقدمه16
2-2- مفاهیم پژوهش16
2-2-1- بازاریابی16
2-2-1- 1- مدل ساده فرآیند بازاریابی19
2-2-1- 2- تعاریف بازاریابی انجمن بازاریابی آمریکا19
2-2-2- کارآفرینی20
2-2-3- نقش کارآفرینی در پیشبرد ایده های بازاریابی22
2-2-4- نقش کارآفرینی خرد مثبت نگر بر بازاریابی خرد:24
2-2-5- رابطه حیطه های خرد و کلان کارآفرینی روی طرح طبقه بندی شده بازاریابی25
2-2-6- بازاریابی کارآفرینانه26 
2-2-6-1-واژه کاوی بازاریابی کارآفرینانه26 
2-2-6-2-ماهیت و مفهوم بازاریابی کارآفرینانه27 
2-2-6-3- انواع رویکردها در بازاریابی کارآفرینانه29 
2-2-7-بازاریابی کارآفرینانه در مقابل بازاریابی سنتی32 
2-2-8-تفاوت های بازاریابی کارآفرینانه در مقابل بازاریابی سنتی33

2-2-9-رویکردی کارآفرینانه به بازاریابی33 
2-2-10-حوزه های تمرکز کارآفرینانه بر بازاریابی34
2-2-11-بازاریابی کارآفرینانه و فعالیت های کارآفرینانه بازاریابی35 
2-2-12- نقش فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه در کسب مزیت رقابتی36 
2-2-13-ابعاد بازاریابی کارآفرینانه38
2-2-14-مفهوم برند44
2-2-15-برندسازی46 
2-2-16- ارزش ویژه برند47 
2-2-17- روش های مختلف اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر:50 
2-2-18- سه منظر اصلی در مطالعات علمی ارزش ویژه برند:51 
2-2-19- مدل های ارزش ویژه برند54 
2-2-19-1- مدل یو و دون تو54
2-2-19-2- مدل آکر55 
2-2-20 ابعاد ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده55 
2-2-21- اهمیت ارزش ویژه برند:58 
2-2-22- صنعت پوشاک59
2-2-22-1-نظری اجمالی بر صنعت پوشاک کشور60
2-2-22- 2- مشکلات صنعت پوشاک در ایران60 
2-2-23- پوشاک اطمینان62 
2-3-ادبیات پیشینه تحقیق63 
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی63
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی67 
2-3-3- جدول مقایسه مطالعات مشابه 71
2-4- مدل مفهومی تحقیق73
2-5-خلاصه فصل74
فصل سوم: روش تحقیق 75
3-1- مقدمه76
3-2- نوع و ویژگی های تحقیق76
3-3-متغیرهای پژوهش76
3-4- جامعه آماری و نمونه آماری77
3-5-شیوه نمونه گیری و حجم نمونه78
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات78 
3-7-تحلیل پرسشنامه78 
3-7-1-پرسشنامه اصلی79
3-7-2- پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی80
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه80
3-8-1- اعتبار یا روایی پژوهش80
3-8-2-اعتماد یا پایایی پژوهش81
3-9- آزمون معادلات ساختاری81
3-10- خلاصه فصل82
فصل چهارم: یافته های پژوهش83
4-1- مقدمه84
4-2- آمار توصیفی84
4-3- آزمون معادلات ساختاری90
4-4- نتایج برازش آزمون Tvalue برای بررسی فرضیه های پژوهش97
4-5- نتایج فرضیه های پژوهش بر اساس روش تحلیل مسیر98
4-6-خلاصه فصل99
فصل پنجم:نتایج و پیشنهادها100
5-1-مقدمه 101
5-2- نتایج بررسی ویژگی های جمعیت شناختی101
5-3- نتایج بررسی فرضیه های پژوهش102
5-3-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی:102
5-3-2- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول103
5-3-3- نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم103
5-3-4- نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم104 
5-3-5- نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم105
5-3-6- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم105
5-3-7- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم106 
5-3-8- نتایج بررسی فرضیه فرعی هفتم107
5-4- پیشنهادهای تحقیق108 
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته‌های تحقیق108 
5-4-1-1- پیشنهاد‌های مربوط به بعد فرصت گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108 
5-4-1-2- پیشنهاد‌های مربوط به بعد ریسک پذیری حساب شده بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-3- پیشنهاد‌های مربوط به بعد نوآوری گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند108
5-4-1-4- پیشنهاد‌های مربوط به بعد مشتری گرایی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند109 
5-4-1-5- پیشنهاد‌های مربوط به بعد اهرم کردن منابع بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند109 
5-4-1-6- پیشنهاد‌های مربوط به بعد ارزش آفرینی بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش ویژه برند110 
5-4-1-7-پیشنهادهای مربوط به بعد پیش دست بودن بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط با ارزش
ویژه برند110 
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی110 
5-5- محدودیت های تحقیق111
5-6-خلاصه فصل111 
فهرست منابع 112 
منابع فارسی113
منابع لاتین117 
پیوست121

 

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و نگرش به گواهی حلال بر ارزش ویژه برند حلال

چکیده

در سال های اخیر محصولات دارای گواهی حلال به دلیل کیفیت بالای آن علاوه بر مسلمانان مورد استفاده و توجه غیرمسلمانان نیز قرار گرفته است و این رشد فزاینده در بازار محصولات حلال توجه کشورها و شرکت های زیادی را به خود جلب کرده و موجب ایجاد رقابت در این بازار گسترده شده است. ایران نیز به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی می تواند در این بازار سهمی را به دست آورد، که برای دست یافتن به یک جایگاه مناسب در این بازار شناخت آن و پایبندی به استانداردهای مورد نیاز آن و استفاده از بازاریابی مناسب می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این تحقیق موادغذایی دارای گواهی حلال که بیشترین سهم این بازار را در اختیار دارد انتخاب شده و اثر عوامل موثر بر ارزش ویژه برند این محصولات ( آمیخته بازاریابی، نگرش به گواهی حلال و ابعاد ارزش ویژه برند) که از مبانی نظری و نوشته های پیشین استخراج شده بودند، بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای تارا در شهر بندرعباس بودند و به منظور بررسی فرضیات پژوهش 384 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و نوع روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و در آن از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده گردیده است. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS3 انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان دادند که آمیخته بازاریابی و نگرش به گواهی حلال بر ارزش ویژه برند حلال تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار کیفیت ادراک شده از برند و وفاداری بر ارزش ویژه برند حلال تایید شد اما تاثیر مثبت و معنادار آگاهی و تداعی برند بر ارزش ویژه برند حلال تایید نشد. نتایج پژوهش تاثیر مثبت و معنادار آمیخته بازاریابی و نگرش به گواهی حلال را بر ابعاد ارزش ویژه برند نشان داد.

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۳
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱هدف اصلی ۸
۱-۴-۲اهداف فرعی ۸
۱-۵فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵-۱فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲فرضیه‌های فرعی ۸
۱-۶مدل تحلیلی ۹
۱-۷ روش شناسی تحقیقی ۱۰
۱-۷-۱ نوع روش تحقیق ۱۰
۱-۷-۲ منابع جمع آوری داده ها(روش و ابزار گردآوری داده ها) ۱۰
۱-۷-۳ جامعه آماری ۱۰
۱-۷-۴ قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۷-۵ روش نمونه گیری ۱۱
۱-۷-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱
۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- تعریف بازاریابی ۱۶
۲-۳- مدیریت بازاریابی ۱۷
۲-۴- رفتار مصرف کننده ۱۸
۲-۵- فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ۱۸
۲-۶- عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید ۱۹
۲-۷- تعریف و تاریخچه آمیخته بازاریابی ۲۰
۲-۸- مدل های آمیخته بازاریابی ۲۲
۲-۹- عوامل و مولفه های آمیخته بازاریابی ۲۶
۲-۹-۱- محصول ۲۶
۲-۹-۱-سطوح پنج گانه یک کالا ۲۶
۲-۹-۲- طبقه بندی کالاها ۲۷
۲-۱۰- آمیخته محصول ۲۸
۲-۱۱- تصمیمات درباره آمیخته محصول ۲۹
۲-۱۲- نام گذاری، بسته بندی، ضمانت نامه و خدمات ۲۹
۲-۱۳- قیمت ۳۰
۲-۱۴- اهمیت قیمت درآمیخته بازاریابی ۳۰
۲-۱۵- تعیین سیاست قیمت گذاری ۳۱
۲-۱۶- قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها ۳۳
۲-۱۷- رویکردهای قیمت گذاری ۳۴
۲-۱۸- استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه ۳۴
۲-۱۹- استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر مشتری ۳۵
۲-۲۰- استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت ۳۵
۲-۲۱- ادراکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش ۳۵
۲-۲۲- توزیع ۳۶
۲-۲۳- مدیریت کانال های توزیع ۳۷
۲-۲۴- وظایف کانال ۳۸
۲-۲۵- اهمیت حضور واسطه ها ۳۸
۲-۲۶- طبقه بندی واسطه ها ۳۹
۲-۲۷- سطوح کانال ۴۰
۲-۲۸- پویایی کانال ۴۰
۲-۲۹- سیستم های بازاریابی عمودی ۴۰
۲-۳۰- سیستم های بازاریابی افقی ۴۱
۲-۳۱- سیستم های بازاریابی چند کاناله ۴۱
۲-۳۲- انتخاب کانال توزیع ۴۲
۲-۳۳- طراحی کانال های توزیع ۴۲
۲-۳۴- ترفیع ۴۳
۲-۳۵- اهمیت ترفیع در بازاریابی جدید ۴۴
۲-۳۶- آمیخته ترفیع ۴۴
۲-۳۷- تبلیغات ۴۵
۲-۳۸- پیشبرد فروش ۴۷
۲-۳۹- روابط عمومی ۴۸
۲-۴۰- فروش شخصی ۴۹
۲-۴۱- بازاریابی مستقیم ۵۰
۲-۴۲- مفهوم نام تجاری(برند) ۵۰
۲-۴۳- اهمیت برند ۵۲
۲-۴۴- مراحل ایجاد برند ۵۴
۲-۴۵- مفهوم ارزش ویژه برند ۵۵
۲-۴۶- اهمیت ارزش ویژه برند ۵۶
۲-۴۷- سنجش ارزش ویژه برند ۵۷
۲-۴۸- مدل های ارزش ویژه برند ۵۷
۲-۴۹- ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی ۵۸
۲-۵۰- ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ۶۱
۲-۵۱- مدل ارزش ویژه برند مشتری گرای آکر ۶۲
۲-۵۲- مدل ارزش ویژه برند مشتری گرای کلر ۶۴
۲-۵۳- سنجه های ترکیبی ۶۵
۲-۵۴- ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ۶۸
۲-۵۴-۱ آگاهی از برند ۷۵
۲-۵۴-۲ تداعی برند ۷۶
۲-۵۴-۳ وفاداری به برند ۷۸
۲-۵۴-۴ کیفیت درک شده ۸۰
۲-۵۵- نگرش به برند ۸۱
۲-۵۶- مفهوم حلال ۸۳
۲-۵۷- اهمیت نشان حلال ۸۷
۲-۵۸- صنعت حلال ۸۸
۲-۵۹- استانداردسازی محصولات حلال ۹۰
۲-۶۰- گواهی حلال ۹۳
۲-۶۱- بازار محصولات حلال ۹۵
۲-۶۲- بررسی صنعت حلال در ایران ۹۷
۲-۶۳- پیشینه تحقیق ۹۹
۲-۶۴- خلاصه فصل ۱۱۲
فصل سوم: روش تحقیق ۱۱۴
۳-۱ مقدمه ۱۱۵
۳-۲- روش شناسی تحقیق ۱۱۵
۳-۳-جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۱۵
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱۶
۳-۵- روایی و پایایی ابزار پژوهش ۱۱۸
۳-۵-۱- قابلیت اعتبار (روایی) پرسشنامه ۱۱۷
۳-۵-۲- قابلیت اعتماد (پایانی) پرسشنامه ۱۲۲
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۸
۳-۶-۱- مدلسازی معادلات ساختاری ۱۲۸
۳-۶-۲- روش حداقل مربعات جزئی ۱۲۹
۳-۷- خلاصه فصل سوم ۱۳۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۱۳۱
۴-۱- مقدمه ۱۳۲
۴-۲-آمار توصیفی ۱۳۲
۴-۲-۱- جنسیت ۱۳۳
۴-۲-۲- سن ۱۳۴
۴-۲-۳- مذهب ۱۳۵
۴-۲-۴- تحصیلات ۱۳۶
۴-۲-۵- میزان درآمد ۱۳۷
۴-۳- آمار استنباطی ۱۳۸
۴-۳-۱-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۱۳۸
۴-۳-۲- آزمون دوجمله ای ۱۳۹
۴-۳-۳- روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ۱۴۱
۴-۳-۳-۱- بررسی برازش مدل ۱۴۱
۴-۳-۳-۱-۱- برازش مدل های اندازه گیری ۱۴۲
۴-۳-۳-۱-۲- برازش مدل ساختاری ۱۴۲
۴-۳-۳-۱-۲-۱- ضرایب معناداری ۱۴۲
۴-۳-۳-۲-۲- معیار R۲ ۱۴۳
۴-۳-۳-۱-۳- برازش مدل کلی ۱۴۵
۴-۳-۴- آزمون فرضیات ۱۴۷
۴-۴- خلاصه فصل چهارم ۱۵۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۳
۵-۱- مقدمه ۱۵۴
۵-۲- مروری مختصر بر مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق ۱۵۴
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۵۵
۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۶۰
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۶۷
۵-۶- محدودیتهای پژوهش ۱۶۷
۵-۶-۱- در اختیار و کنترل محقق ۱۶۷
۵-۶-۲- خارج از اختیار و کنترل محقق ۱۶۷
۵-۷- خلاصه فصل پنجم ۱۶۸
منابع و مآخذ ۱۶۹
۵-۸ فهرست منابع فارسی ۱۷۰
۵-۹ فهرست منابع لاتین ۱۷۵
ضمائم و پیوست ها ۱۸۴
پیوست ۱- پرسشنامه ۱۸۵
پیوست ۲- خروجی نرم افزار SPSS ۱۸۹
پیوست ۳- خروجی نرم افزار Smart PLS۳ ۱۹۱
چکیده انگلیسی ۲۰۰
عنوان لاتین ۲۰۱

 

بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر تصویر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌هایشان، برند محصولات و خدمات آن‌هاست پژوهشگران زیادی نیز به این موضوع اشاره‌کرده‌اند؛ که ایجاد برندی قدرتمند یکی از عوامل کلیدی برای دست‌یابی به مزیت رقابتی و بقای بلندمدت در بازار است بازاریابی ورزشی نیز عبارت است از فرایند طراحی و اجرای فعالیت‌هایی برای تولید، قیمت‌گذاری، افزایش مشتریان و توزیع یک محصول یا خدمت ورزشی برای ارضای نیازها و تمایلات مشتریان و تحقق اهداف سازمان یا شرکت و دربرگیرنده همه فعالیت‌های طراحی‌شده برای تأمین نیازها و خواسته‌های مشتریان ورزشی از طریق فرایند مبادله است تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل آمیخته بازاریابی بر تصویر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده استمواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است جامعه آماری در این تحقیق، هواداران دوتیم لیگ برتری پدیده خراسان و سیاه جامگان می‌باشند برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده که روایی و پایایی آن موردمحاسبه قرارگرفته است همچنین به‌منظور آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار spss20 و لیزرل((lisrel استفاده شدیافته‌ها: بیانگر آن است که عوامل آمیخته بازاریابی بر تصویر برند باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال خراسان رضوی ایران تأثیر معناداری دارد؛ و از طرفی پنج مولفه آمیخته بازاریابی نیز با تصویر برند این دو تیم لیگ برتری رابطه معنا دار دارندنتیجه گیری: با توجه به مطالب ذکر شده میتوان اذعان داشت که تیم های لیگ برتری فوتبال خراسان رضوی برای دست یافتن به جایگاهی مناسب در لیگ برتر فوتبال باید بیش از پیش بر توسعه عوامل آمیخته بازاریابی بکوشند تا بتوانند تصویرذهنی شایسته ای در میان هواداران خود داشته باشند

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت و اهمیت پژوهش 8
اهداف پژوهش 12
فرضیه های پژوهش 13
قلمرو تحقیق 13
محدودیت های تحقیق 14
تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات 14
تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات 14

فصل دوم:ادبیات پژوهش
مقدمه 19
برند 19
هویت برند 21
شخصیت برند 21
تصویر برند 22
اندازه گیریتصویر در ذهن مشتری 24
تصویر برند در مدل کلر 25
انواع تصویر برند 26
تصویر علامت تجاری 26
تصویر محصول 27
تصویر تداعی کننده 27
تصویر استفاده کننده 27
تصویر محصول 28
تصویر ذهنی 28
عوامل موثر بر تصویر برند 31
ارزش در ک شده 32
آگاهی از برند 32
آمیخته بازاریابی 34
ترویج 43
مدل کیم و هیون 201 45
توزیع 47
تبلیغات 47
پژوهش های داخل کشور 49
پژوهش های خارج کشور 54
جمع بندی پژوهش های انجام شده 59
جمع بندی فصل 63

فصل سوم:روش شناسی پژوهش
مقدمه 66
نوع پژوهش 66
نمونه آماری و روش نمونه گیری 66
ابزار جمع آوری داده ها 67
ویژگی های پرسشنامه پژوهش 70
روایی 70
پایایی 70
روش‌گردآوری اطلاعات 72
روش اجرای تحقیق 72
روش تجزیه و تحلیل داداه ها 72
محدوده پژوهش 73

فصل چهارم:یافته های پژوهش
مقدمه 75
یافته های توصیفی پژوهش 75
بازه سنی پاسخ دهندگان 76
وضعیت تیم ها 77
وضعیت تاهل 78
میزان تحصیلات 79
وضعیت شغل 80
وضعیت حضور مجدد 81
توصیف آماری داده‌ها 82
استنباط آماری داده ها 83
بررسی فرضیه ها 83
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 83
آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 102
خلاصه پژوهش 103
بخش یافته های توصیفی 104
بخش یافته ها در مورد فرضیه ها 104
پیشنهاد ها 110
پیشنهاد‌‌های بر خاسته از تحقیق 110
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 111
منابع 112
پیوست ها 116
پیوست شماره یک 117
پیوست شماره 2 118

 

بررسی اثر هزینه‌های بازاریابی، عمر شرکت و عمر برند بر ارزش ویژه برند شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

در دنیای امروز سازمان ها به واسطه تغییرات شدید عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فن آوری با چالش بقاء و رقابت روبرو هستند به اعتقاد بیشتر متخصصان بازاریابی ساخت یک برند قدرتمند می تواند از طریق ایجاد تمایز و خلق ارزش به بقاء و رشد سازمان ها کمک شایانی نماید شرکت های ایرانی به منظور رقابت در چنین شرایطی باید به دنبال شناخت عوامل موثر بر ارزش ویژه برند خود باشند تا از این طریق امکان تدوین استراتژی های بازاریابی مناسب را داشته و موفقیت خود را تا حد زیادی در عرصه رقابت تضمین نمایند در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر هزینه های بازاریابی، عمر شرکت و عمر برند بر ارزش ویژه برند پرداخته است جامعه آماری این تحقیق، پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در سه ماه سوم سال 1394 می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 37 شرکت انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها، از بانک های اطلاعاتی سامانه های اینترنتی سازمان های مرتبط استفاده شد با توجه به ماهیت داده های مطالعه، از روش پانل دیتا مدل رگرسیون مناسب تخمین زده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Eviews و SATA تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها انجام گردید نتایج نشان داد بین هزینه های بازاریابی و ارزش ویژه برند رابطه معناداری وجود ندارد، اما رابطه مثبت و معنادار بین عمر شرکت و ارزش ویژه برند و رابطه منفی و معنادار بین عمر برند با ارزش ویژه برند تأیید گردید

عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1 مقدمه 1 
1-2 بیان مسأله و تبیین موضوع 1 
1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 4 
1-4 اهداف تحقیق 5 
1-5 فرضیه های تحقیق 5 
1-6 قلمرو تحقیق 5 
1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق 5 
1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق 5 
2-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق 6 
1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژگان تحقیق 6 
1-7-1 برند 6 
1-7-2 برندسازی 6 
1-7-3 هزینه های بازاریابی 7 
1-7-4 عمر شرکت 7 
1-7-5 عمر برند 7 
1-7-6 ارزش ویژه برند 8 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
2-1 برند 10 
2-1-1 تعریف برند 10 
2-1-2 انواع برند 11 
2-1-3 برندسازی و خلق ارزش 15 
2-1-4 مفهوم ارزش برند 16 
2-1-5 مفهوم ارزش گذاری برند 17 
2-1-6 روش های ارزیابی برند 18 
2-1-7 رویکردهای اصلی اندازه گیری ارزش ویژه برند 22 
2-1-8 رویکرد ارزش ویژه برند مشتری محور 23 
2-1-8-1 چارچوب ارزش ویژه برند مشتری محور از دیدگاه آکر 24 
2-1-8-2 چارچوب ارزش ویژه برند مشتری محور از دیدگاه کلر 29 
2-1-9 بازارهای مالی چگونه ارزش ویژه برند را می سنجند؟ 31 
2-1-10 رویکرد ارزش ویژه برند مالی (شرکت) محور 33 
2-1-10-1 رویکرد سایمون و سولیوان برای تخمین ارزش ویژه برند مالی (شرکت) محور 34 
2-1-11 عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند رویکرد مالی (شرکت) محور 35 
2-1-11-1 هزینه های بازاریابی 36 
2-1-11-2 عمر شرکت 37 
2-1-11-3 عمر برند 38 
2-1-12 ارزش ویژه برند 38 
2-2 پیشینه تحقیق 39 
2-2-1 پیشینه تحقیقات داخلی 40 
2-2-2 پیشینه تحقیقات خارجی 41 
2-2-3 جمع بندی تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 43 
2-3 رابطه بین متغیرها 44 
2-4 مدل کمی تحقیق (معادله تحقیق) 45 
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1 روش تحقیق 48 
3-1-1 تحقیق بنیادی یا پایه ای 48 
3-1-2 تحقیق کاربردی 49 
3-1-3 روش پیمایشی 49 
3-2 سطح تحلیل 49 
3-3 جامعه و نمونه آماری 49 
3-3-1 جامعه آماری 49 
3-3-2 نمونه آماری 50 
3-3-2-1 روش نمونه گیری 51 
3-3-2-2 برآورد حجم نمونه 52 
3-4 روش وابزار گردآوری داده ها 52 
3-5 پردازش و تلخیص داده ها 53 
3-6 انواع داده ها 53 
3-6-1 داده های سری های زمانی 53 
3-6-2 داده های مقطعی 53 
3-6-3 داده های تلفیقی 54 
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 54 
3-7-1 تحلیل رگرسیون 54 
3-7-1 تخمین مدل رگرسیون با داده های پانل (رگرسیون تلفیقی) 55 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها 
4-1 آمار توصیفی 58 
4-1-1 سیمای آزمودنی ها 58 
4-1-1-1 هزینه های بازاریابی 58 
4-1-1-2 عمر شرکت 60 
4-1-1-3 عمر برند 62 
4-1-1-4 ارزش ویژه برند 63 
4-1-1-5 آمار توصیفی متغیرهای مدل 65 
4-2 آمار استنباطی 66 
4-2-1 آزمون چاو (لیمیر) 66 
4-2-2 آزمون هاسمن 67 
4-2-3 بررسی فرضیه های کلاسیک 67 
4-2-3-1 آزمون همسانی واریانس 68 
4-2-3-2 آزمون خودهمبستگی 68 
4-3 یافته های تحقیق 68 
4-3-1 تحلیل مدل 69 
4-3-2 بررسی خطاها 69 
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق 70 
4-4-1 فرضیه اصلی اول 70 
4-4-2 فرضیه اصلی دوم 71 
4-4-3 فرضیه اصلی سوم 71 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 
5-1 مرور کلی 73 
5-2 بحث و نتیجه گیری 74 
5-3 پیشنهادات کاربردی 81 
5-4 پیشنهادات پژوهشی 82 
5-5 محدودیت ها 82 
فهرست منابع و مأخذ 
منابع فارسی 85 
منابع انگلیسی 87 

 

سنجش تأثیر رعایت اخلاق در آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند. مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران

چکیده

با پدیدار شدن تعداد زیاد شرکت‌های بیمه در یک دهه اخیر و افزایش رقابت میان آن‌ها، شرکت‌های بیمه برای کسب جایگاه برتر باید مزیت‌های رقابتی خود را افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسب مزیت رقابتی، ارزش ویژه برند قوی است. شرکت‌ها درصدد هستند تا با روش‌هایی که به کار می‌برند بر ارزش ویژه برند خود بیفزایند. یکی از مهم‌ترین روش‌های افزایش ارزش ویژه برند، توجه به رعایت اخلاق در بازاریابی است.هدف: هدف از انجام این پژوهش سنجش تأثیر رعایت اخلاق در آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران می‌باشد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش استفاده‌کنندگان خدمات شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری دسترس، یک نمونه 384 نفری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده-های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس صورت گرفت.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که به طور کلی آمیخته‌ بازاریابی اخلاقی خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین به صورت جزئی‌تر ابعاد محصول (خدمت) اخلاقی، قیمت‌گذاری اخلاقی، توزیع اخلاقی، ترویج و ترفیع اخلاقی، کارکنان اخلاق‌مدار و شواهد فیزیکی اخلاقی از آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما تأثیر فرایند عملیات اخلاقی بر ارزش ویژه برند مورد تأیید قرار نگرفته است.نتیجه‌گیری: شرکت‌های بیمه برای اینکه ارزش ویژه برند خود را تقویت نمایند، باید ارزش‌های اخلاقی را در بازاریابی خدمات خود پر رنگ‌تر نمایند و بر رعایت اخلاق در فعالیت‌های بازاریابی تأکید بیشتری نماید. شرکت‌های بیمه می-بایست در جهت ارتقاء ارزش ویژه برند خود، از میان ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات، بر رعایت اخلاق در ابعاد خدمت (محصول)، قیمت‌گذاری، توزیع، ترویج و ترفیع، کارکنان و شواهد فیزیکی تمرکز نمایند.

فصل یکم: چارچوب پژوهش ۱
۱.۱.مقدمه ۲
۱.۲. بیان مسئله ۲
۳.۱. ضرورت و اهمیت پژوهش ۲
۴.۱. اهداف پژوهش ۵
۱.۵. فرضیات پژوهش ۶
۱.۵.۱. فرضیه اصلی ۶
۲.۵.۱. فرضیه های فرعی ۶
۱.۶.تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق ۶
۱.۷. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۷
۸.۱. نوآوری‌های پژوهش ۸
۹.۱. ساختار پایان نامه ۹
۱۰.۱. خلاصه فصل ۹
فصل دوم: پیشینه پژوهش ۱۰
۱.۲. مقدمه ۱۱
۲.۲. اخلاق ۱۱
۱.۲.۲. قلمرو اخلاق و ماهیت آن ۱۳
۲.۲.۲. اصول چهارگانه اخلاق ۱۳
۱.۲.۲.۲. اصل احترام به استقلال و خودمختاری ۱۳
۲.۲.۲.۲. اصل سودرسانی و خیرخواهی ۱۴
۳.۲.۲.۲. اصل ضرر نرساندن ۱۴
۴.۲.۲.۲. اصل عدالت ۱۴
۳.۲. اخلاق کسب‌وکار ۱۴
۱.۳.۲. تاریخچه اخلاق کسب‌وکار ۱۵
۲.۳.۲.مزایای اخلاق کسب‌وکار ۱۶
۱.۲.۳.۲. جذب و حفظ استعدادها ۱۶
۲.۲.۳.۲. رضایت مشتری ۱۶
۳.۲.۳.۲. وفاداری سرمایه‌گذاران ۱۷
۴.۲.۳.۲. رضایت عموم مردم ۱۷
۴.۲.۳.۲. سودآوری ۱۷
۴.۲. خدمات ۱۷
۱.۴.۲. ویژگی‌های خدمات ۱۸
۱.۱.۴.۲. لمس ناپذیری ۱۸
۲.۱.۴.۲. تغییرپذیری خدمات ۱۸
۳.۱.۴.۲. غیرقابل ذخیره بودن خدمات ۱۸
۴.۱.۴.۲. تفکیک‌ناپذیری خدمات ۱۸
۲.۴.۲. آمیخته بازاریابی خدمات ۱۹
۱.۲.۴.۲. محصول (خدمت) ۲۰
۲.۲.۴.۲. قیمت ۲۰
۳.۲.۴.۲. توزیع ۲۱
۴.۲.۴.۲. ترویج و ترفیع ۲۱
۵.۲.۴.۲. فرایند عملیات ۲۱
۶.۲.۴.۲. کارکنان ۲۲
۷.۲.۴.۲. شواهد فیزیکی ۲۲
۵.۲. بازاریابی اخلاقی ۲۲
۱.۵.۲. تاریخچه بازاریابی اخلاقی ۲۴
۱.۱.۵.۲. آغاز ۲۴
۲.۱.۵.۲. دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ ۲۴
۳.۱.۵.۲. دهه ۱۹۸۰ تا اوایل قرن ۲۱ ۲۵
۲.۵.۲. ابعاد اخلاق بازاریابی ۲۵
۱.۲.۵.۲. اخلاق بازاریابی توصیفی ۲۵
۲.۲.۵.۲. اخلاق بازاریابی هنجاری ۲۶
۳.۲.۵.۲. اخلاق بازاریابی تحلیلی ۲۶
۳.۵.۲. اصول اخلاقی بازاریابی ۲۶
۱.۳.۵.۲. مسئولیت اجتماعی ۲۷
۲.۳.۵.۲. صداقت ۲۷
۳.۳.۵.۲. محصول سبز ۲۷
۴.۳.۵.۲. انصاف ۲۷
۵.۳.۵.۲. شفافیت ۲۷
۶.۳.۵.۲. رقابت سالم با رقبا ۲۸
۴.۵.۲. انتقادات اجتماعی و اخلاقی از بازاریابی ۲۸
۵.۵.۲. آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات ۲۹
۱.۵.۵.۲. محصول (خدمت) اخلاقی ۲۹
۲.۵.۵.۲. قیمت‌گذاری اخلاقی ۳۰
۳.۵.۵.۲. توزیع اخلاقی ۳۰
۴.۵.۵.۲. ترویج و ترفیع اخلاقی ۳۱
۵.۵.۵.۲. کارکنان اخلاقمدار ۳۱
۶.۵.۵.۲. فرایند عملیات اخلاقی ۳۲
۷.۵.۵.۲. شواهد فیزیکی اخلاقی ۳۲
۶.۲. ارزش ویژه برند ۳۳
۱.۶.۲. ابعاد ارزش ویژه برند ۳۴
۱.۱.۶.۲. وفاداری به برند ۳۵
۲.۱.۶.۲. کیفیت ادراک شده ۳۵
۳.۱.۶.۲. آگاهی از برند ۳۶
۴.۱.۶.۲. تداعی برند ۳۶
۷.۲. پیشینه پژوهش ۳۶
۱.۷.۲. پژوهش های انجام شده در داخل ۳۷
۲.۷.۲. پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور ۳۸
۸.۲. مدل مفهومی پژوهش ۴۳
۹.۲.خلاصه فصل ۴۴
فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش ۴۵
۱.۳. مقدمه ۴۶
۲.۳. روش پژوهش ۴۶
۳.۳.متغیرهای پژوهش ۴۷
۴.۳. ابزار گردآوری داده‌ها ۴۸
۵.۳. قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش ۴۸
۱.۵.۳. قلمرو موضوعی ۴۸
۲.۵.۳. قلمرو مکانی ۴۸
۳.۵.۳. قلمرو زمانی ۴۸
۶.۳. جامعه آماری پژوهش ۴۸
۷.۳. نمونه آماری ۴۹
۸.۳. روایی و پایایی داده‌ها ۴۹
۱.۸.۳.روایی ۴۹
۱.۱.۸.۳. روایی محتوا: ۵۰
۲.۱.۸.۳. روایی سازه( مفهومی ): ۵۰
۲.۸.۳. پایایی ۵۳
۹.۳. روش تحلیل داده‌ها ۵۴
۱۰.۳. مدل‌یابی معادلات ساختاری ۵۴
۱.۱۰.۳.مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس ۵۴
۲.۱۰.۳. مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی ۵۵
۱۱.۳. مراحل انجام پژوهش ۵۵
۱۲.۳. خلاصه فصل ۵۶
فصل چهارم: یافته‏های پژوهش ۵۷
۲.۴.تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی پژوهش ۵۸
۱.۲.۴.توزیع نمونه آماری بر اساس جنسیت ۵۹
۲.۲.۴. توزیع نمونه آماری بر اساس تأهل ۶۰
۳.۲.۴. توزیع نمونه آماری بر اساس سن ۶۱
۴.۲.۴. توزیع نمونه آماری بر اساس تحصیلات ۶۲
۵.۲.۴. توزیع نمونه آماری بر اساس شغل ۶۳
۶.۲.۴. توزیع نمونه آماری بر اساس درآمد ۶۴
۷.۲.۴. توزیع نمونه آماری بر اساس سنوات استفاده از بیمه ۶۵
۳.۴.تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۶
۴.۴.نرمال بودن داده‌ها ۶۶
۵.۴.آزمون مدل مفهومی پژوهش ۶۷
۶.۴.آزمون فرضیه ها ۷۲
۱.۶.۴. فرضیه اصلی: آمیخته بازریابی خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۳
۲.۶.۴. فرضیه فرعی اول: محصول (خدمت) اخلاقی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۳
۳.۶.۴. فرضیه فرعی دوم: قیمت‌گذاری اخلاقی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۳
۴.۶.۴. فرضیه فرعی سوم: توزیع اخلاقی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۳
۵.۶۴. فرضیه فرعی چهارم: ترویج و ترفیع اخلاقی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۳
۶.۶.۴. فرضیه فرعی پنجم: فرآیند عملیات اخلاقی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۴
۷.۶.۴. فرضیه فرعی ششم: کارکنان اخلاق مدار بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۴
۸.۶.۴. فرضیه فرعی هفتم: شواهد فیزیکی اخلاقی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. ۷۴
۷.۴.رتبه‌بندی متغیرها از نظر پاسخ‌دهندگان ۷۴
۸.۴.خلاصه فصل ۷۵
فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۷۶
۱.۵. مقدمه ۷۷
۲.۵. بحث و نتیجه‌گیری ۷۷
۳.۵. پیشنهادهای پژوهش ۸۱
۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی پژوهش ۸۱
۱.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه اصلی پژوهش، یعنی تأثیر ابعاد آمیخته بازریابی خدمات بر ارزش ویژه برند ۸۱
۲.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی اول، یعنی تأثیر محصول (خدمت) اخلاقی بر ارزش ویژه برند ۸۱
۳.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی دوم، یعنی تأثیر قیمتگذاری اخلاقی بر ارزش ویژه برند ۸۱
۴.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی سوم، یعنی تأثیر توزیع اخلاقی بر ارزش ویژه برند ۸۲
۵.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی چهارم، یعنی تأثیر ترویج و ترفیع اخلاقی بر ارزش ویژه برند ۸۲
۶.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی پنجم، یعنی تأثیر فرایند عملیات اخلاقی بر ارزش ویژه برند ۸۲
۷.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی ششم، یعنی تأثیر کارکنان اخلاقمدار بر ارزش ویژه برند ۸۲
۸.۱.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی مربوط به فرضیه فرعی هفتم، یعنی تأثیر شواهد فیزیکی اخلاقی بر ارزش ویژه برند ۸۳
۲.۳.۵. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها ۸۳
۳.۳.۵. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۸۵
۴.۵. محدودیت‌های پژوهش ۸۶
۵.۵.خلاصه فصل ۸۶
منابع ۸۷
منابع فارسی ۸۸
منابع انگلیسی ۹۲
پیوست‏ها ۹۹

 

 

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش برندهای ال جی، سونی و سامسونگ در شهر ایلام

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر آمیخته‌یبازاریابی بر فروش برندهای سامسونگ، ال جی و سونی و سایرگوشی‌های تلفن همراه در شهر ایلام می‌باشد. برای این منظور هدف اصلی در قالب چهار هدف فرعی یا4C آمیخته‌ی بازاریابی مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری این پژوهش مشتریان گوشی‌های تلفن همراه تشکیل می-دهند که طبق جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ایزدیار استفاده شده است که سوالات بر اساس طیف لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوا توسط اساتید بازاریابی تایید شد. جهت تایید پایایی پرسشنامه از روش محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با ضریب 92% پایایی اجزای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.روش تحلیل داده‌ها توصیفی – استنباطی می‌باشد که برای آمار توصیفی از شاخص میانگین و برای اثبات فرضیات از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از رد تمام فرضیه‌ها است.واژه‌های کلیدی: ارزش های مشتری پسند، هزینه مصرف کنندگان ، راحتی و آسودگی در خرید ، ارتباط با مشتریان

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1-بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 5
1-3-1- اهداف کلی 5
1-3-2- اهداف جزئی 5
1-4- سوالات تحقیق 5
1-4-1- سوال اصلی 5
1-4-2- سوال‌های جزئی 5
1-5- قلمرو تحقیق 6
1-5-1- قلمرو موضوعی 6
1-5-2- قلمرو مکانی تحقیق 6
1-5-3- قلمرو زمانی 6
1-6- کاربرد نتایج تحقیق 6
1-7- متغییر‌های تحقیق 6
1-7-1- متغییر مستقل 6
1-7-2- متغییر وابسته 7
1-8- تعریف متغییر‌ها 7
1-8-1-تعریف مفهومی متغییر ها 7
1-8-1-1- بازاریابی 7
1-8-1-2- آمیخته بازاریابی 7
1-9- تعریف عملیاتی واژه ها 8
1-9-1-منظور از آمیخته بازاریابی در این تحقیق و نقش 4c 8
1-9-2- 4C 8
1-9-3-برند 8

1-9-4- راحتی و آسودگی در خرید 8
1-9-5- ارتباط با مشتری 8
1-9-6- ارزش‌های مشتری پسند 8
1-9-7-هزینه‌های مشتری 8
1-9-8- راحتی و آسودگی مشتری 8
خلاصه فصل 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه 11
2-1- بازار 12
2-2- تعریف بازاریابی 12
2-3- آمیخته بازاریابی 13
2-4- مدل 4C 17
2-5- از 4P تا 4C بازاریابی 18
2-5-1- پارامترهای 4P 18
2-5-1-1-محصول 18
2-5-1-2- قیمت 18
2-5-1-3- توزیع 18
2-5-1-4- ترفیع 18
2-6- الگوی 4C بازاریابی 19
2-7- روابط با مشتری 19
2-8- ارزش‌های مشتری پسند 21
2-9- هزینه‌های مشتری 21
2-10- راحتی و آسودگی مشتری در خرید 22
2-11- تاریخچه تلفن همراه 23
2-11-1- نام تجاری کالا 23

2-11-2- تعریف برند 24
2-11-3- اطلاعات برند 24
2-11-4- نگاه به برند و برند سازی از دید مصرف کننده: 24
2-11- 5- تاریخچه تلفن همراه در جهان 25
2-11-6- تاریخچه تلفن همراه در ایران 26
2-12- پیشینه‌ی پژوهش 26
2-12-1- مطالعات خارجی 26
2-12-2- مطالعات داخلی 28

فصل سوم: روششناسی تحقیق
مقدمه 33
3-1- روش شناسی تحقیق 33
3-2- روش گردآوری داده‌ها 36
3-3- جامعه آماری 36
3-4- جامعه آماری 36
3-5- حجم نمونه 37
3-6- منابع و روش گرد آوری اطلاعات 37
3-7- شاخص KMO و آزمون بارتلنت 37
3-7-1- شاخصKMO 37
3-7-2- آزمون بارتلت 37
3-8- ابزار سنجش اطلاعات(سنجش روایی و پایایی) 38
3-8-1- روایی پرسشنامه 38
3-8-2- روایی محتوا 38
3-8-3- پایایی پرسشنامه 38
خلاصه فصل 39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 41
4-1- تجزیه و تحلیل داده‌ها 42
4-2- تحلیل‌های توصیفی 42
4-2-1- جنسیت 43
4-2-2- سن 45
4-2-3- سابقه خدمت 46
4-2-4- سطح تحصیلات 48
4-2-5- برند مورد استفاده 50
4-3- آمار‌های استنباطی 51
4-4- تحلیل آماری تی تک نمونه ای فرضیات 52

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
مقدمه 58
5-1-بحث و بررسی فرضیات تحقیق 58
5-1-1-فرضیه اصلی 58
5-1-2- فرضیه اول 58
5-1-3- فرضیه دوم 58
5-1-4- فرضیه سوم 59
5-1-5- فرضیه چهارم 59
5-2- محددیت‌های تحقیق 59
خلاصه فصل 60
منابع 61
پیوستها 65
چکیده فارسی 88

 

بررسی تأثیر جهت‌گیری بازاریابی رابطه‌ای بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: مشتریان بانک مسکن آذربایجان ‌غربی)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر جهت‌گیری بازاریابی رابطه‌ای (RMO) بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری می باشد. این مطالعه همچنین به بررسی تأثیر ابعاد جهت‌گیری بازاریابی رابطه‌ای (RMO) همانند (اعتماد، پیوند، ارتباطات، ارزش مشترک، همدلی، رابطه متقابل) بر روی ارتقای ارزش ویژه برند در بانکها می پردازد. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده‌ها، کمی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از میان شعب بانک مسکن دراستان آذربایجان غربی شعبه مرکزی انتخاب گردیده و پرسشنامه بین افراد در دسترس توزیع گردید. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و باتوجه به جامعه نامحدود یعنی تعداد مشتریان، جامعه نمونه تقریبا برابر385نفر میباشد. در این تحقیق برای تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و از آزمون کولموگروف اسمرینوف (K-S) جهت تعیین نرمال بودن جامعه استفاده می‌گردد. برای تعیین پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش تجزیه تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتیجه این پژوهش این بود که جهت‌گیری بازاریابی رابطه‌ای، رابطه متقابل ، اعتماد، ارتباطات، ارزش مشترک تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند و دو متغیر پیوند و همدلی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند ندارد.

فصل اول 1 
کلیات تحقیق 1 
1-1 مقدمه 2 
2-1 بیان مساله 2 
3-1 اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق 3 
4-1 فرضیات تحقیق 4 
5-1 مدل مفهومی تحقیق 5 
6-1 اهداف تحقیق 5 
1-7 قلمرو پژوهش (موضوعی، زمانی، مکانی) 6 
1-7-1 قلمرو موضوعی 6 
1-7-2 قلمرو مکانی 6 
2-7-3 قلمرو زمانی 6 
1-8 کاربردهای تحقیق 6 
1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 6 
1-10 روش انجام تحقیق 6 
1-11 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6 
1-12 جامعه آماری 7 
13-1 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 7 
فصل دوم 8 
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 8 
1-2 مقدمه 9 
2-2پیشینه داخلی 10 
2-3پیشینه خارجی 14 
2-4 چارچوب نظری 17 
2-5 ارتباطات يكپارچه ي بازاريابي 20 
2-6 عناصر ارتباطات يكپارچه ي بازاريابي در صنعت بانكداري 21 
2-7 بازاريابي رابطه اي 22 
2-8 تاكتيکهای بازاريابي رابطهای 23 
2-9 كيفيت ارتباط 26 
2-10 اعتماد مشتريان 26 
2-11 رضایت مشتریان 27 
2-12 وفاداري مشتريان 27 
2-13 ارتباطات 27 
2-14 ابعاد جهت گیری بازاریابی رابطه ای وتاثیرش بر روی ارزش ویژه برند 28 
2-15 مفهوم برند 30 
2-16 رویكردها و روشهای ارزشگذاری برند 31 
2-17 نام تجاري 34 
2-18 قوت نام تجاری 34 
2-19 مؤلفه ي قوت نام تجاري از ديدگاه كولين بيتز 34 
2-19-1 ثبات برند 34 
2-19-2 سودآوری نام تجاری 35 
2-19-3 گسترش جغرافيايي نام تجاري 35 
4-19-2 رهبری نام تجاری 36 
20-2 پاسخ مصرف کننده به بازاریابی یک نام تجاری 36 
2-21 ارزش ويژه برند 37 
2-21-1 آگاهي از برند 40 
2-21-2 تداعي برند 40 
2-21-3 همخوانی برند 41 
2-21-4 كيفيت ادراك شده ازبرند 41 
2-21-5 وفاداري به برند 42 
2-22 رفتار و پاسخ های مصرفکننده 44 
2-23 نقش برند درحوزه خدمات 47 
2-24 تاثير اعتبار برند بر وفاداري مشتريان 48 
2-25 مدیریت استراتژیک برند و جایگاهسازی آن 49 
2-26 وجوه مختلف یک برند درمدل کاپفرر عبارتند از: 50 
2-27 نقش محیط درونی سازمان درایجاد نام ونشان تجاری 52 
2-27-1 تاثیر فرهنگ سازمانی بر ایجاد نام ونشان تجاری 52 
2-27-2 تاثیرسیستم اطلاعات بازاریابی در ایجاد نام ونشانتجاری 53 
2-27-3 تاثیر هوش بازاریابی درایجاد نام ونشان تجاری 53 
2-27-4 تاثیر فنآوری سازمان درایجاد نام ونشان تجاری 53 
2-27-5 تاثیرارتباطات بازاریابی درایجاد نام ونشان تجاری 54 
2-27-6 تاثیر محیط فیزیکی سازمان درایجاد نام ونشان تجاری 54 
2-27-7 تأثیر کارکنان در ایجاد نام ونشان تجاری 55 
2-27-8 تأثیر فرآیند بازاریابی در ایجاد نام ونشان تجاری 55 
2-27-9 تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان درایجاد نام ونشان تجاری 55 
فصل سوم 63 
روششناسی تحقیق 63 
3-1 مقدمه 64 
3-2 روش تحقيق 64 
3-3 فرضیه‌های تحقیق 65 
3-4 جامعه آماری 65 
3-5 روش نمونه گیری (روش و تعیین حجم نمونه) 66 
3-6 روش گردآوري داده‌ها و اطلاعات 66 
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 67 
3-8 تعیین روایی پرسشنامه 68 
3-8-1 تعریف روایی 68 
3-8-2 روشهای سنجش روایی 68 
3-8-2-1 اعتبار محتوا 68 
3-8-2-2 اعتبار ملاکی 68 
3-8-2-3 اعتبار سازه 68 
3-9 تعیین پایایی پرسشنامه 69 
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 70 
3-10-1 آمار توصیفی 70 
3-10-2 آمار استنباطی 70 
3-11 مدل یابی معادلات ساختاری 71 
3-11-1 پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري 71 
فصل چهارم 75 
تجزیه و تحلیل داده ها 75 
4-1 مقدمه 76 
4-2 بخش اول: آمار توصیفی 76 
4-2-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری 76 
4-2-2 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری 77 
4-2-3 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 78 
4-2-4 بررسی وضعیت سابقه همکاری با بانک در نمونه آماری 80 
4-3 بخش دوم: آمار استنباطی 81 
4-3-1 آزمون بارتلت و KMO 81 
4-3-2 مقدمه آمار استنباطی 81 
4-3-3 شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق 83 
4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی مؤلفه‌های تحقیق(CFA) با استفاده از نرم‌افزار LISREL 83 
4-3-5 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای متغیرهای جهت گیری بازاریابی رابطه ای 85 
4-3-6 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای ابعاد متغیر ارزش ویژه برند 87 
4-3-7 مدل معادلات ساختاری پژوهش 89 
4-3-8 بررسی فرضیه ها 92 
4-4 مدل معادلات ساختاری برای فرضیه اصلی تحقیق 94 
4-4-1 بررسی فرضیه اصلی تحقیق 96 
4-5 بررسی وضعیت جهت گیری بازاریابی رابطه ای و ارزش ویژه برند 96 
4-5-1 بررسی وضعیت جهت گیری بازاریابی رابطه ای در بانک 96 
4-5-2 بررسی وضعیت ارزش ویژه برند 97 
فصل پنجم 99 
نتجه- گیری و پیشنهادات 99 
5-1 مقدمه 100 
5-2 نتايج حاصل از يافته های تحقيق 100 
5-2-1 نتايج بدست آمده از آمار توصيفی 100 
5-3 نتايج بدست آمده از آمار استنباطی 100 
5-3-1 نتایج برازش مدل اندازه گیری تحقیق 100 
5-3-2 آزمون فرضيه ها 101 
5-4 پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 105 
5-5 پیشنهاد به سایر محققان 106 
5-6 محدودیتها و موانع تحقیق 107 
منابع فارسی 108 
منابع انگلیسی 110 
ضمیمه 1 118 
خروجی نرم افزار 118 

 

بررسی تاثیر بازاریابی آرمان اجتماعی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: محصولات دنت)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی آرمان اجتماعی بر سرمایه برند در شرکت دنت است تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت دنت می‌باشد که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری بسیار زیاد بوده و همگی در دسترس محقق نبودند از جامعه مورد نظر نمونه گیری بعمل آمد برای نمونه‌گیری از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از سه پرسشنامه بازاریابی آرمان اجتماعی، سرمایه برند و ارزش مشتری، استفاده گردید برای سنجش بازاریابی آرمان اجتماعی از چهار مولفه (انسان، حیوان، سلامت، درمان) و برای سرمایه برند از سه مولفه (تعهد به برند، وفاداری به برند و اعتماد به برند) و برای ارزش مشتری از دو مولفه (محصول و میزان هزینه صرف شده) استفاده گردید برای سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه برند و نقش تعدل کننده ارزش مشتری، داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بازاریابی آرمان اجتماعی بر سرمایه برند تاثیر گذار است و ارزش مشتری رابطه بین این دو متغیر را تعدیل می کند واژگان کلیدی: بازاریابی آرمان اجتماعی، سرمایه برند، ارزش مشتری، محصولات دنت

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- اهمّیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- اهداف آرمانی 5
1-4-2- هدف اصلی 5
1-4-3- اهداف ویژه 5
1-4-4- اهداف کاربردی 6
1-5- سوالات تحقیق 6
1-6- چهارچوب نظری تحقیق 6
1-7- مدل مفهومی تحقیق 7
1-8- فرضیه های تحقیق 7
1-8-1- فرضیات اصلی 7
1-8-2- فرضیات فرعی 8
1-9- روش تحقیق 8
1-10- جامعه آماری و نمونه 9
1-10- روش گردآوری اطلاعات و دادههای تحقیق 9
1-11- ابزار جمع آوری داده ها 10
1-12- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-13- قلمرو تحقیق 10
1-13-1- قلمرو موضوعی 10
1-13-2- قلمرو مکانی 10
1-13-3- قلمرو زمانی 10
1-14- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات کلیدی تحقیق: 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- بخش دوم: مبانی نظری بازاریابی 14
2-2-1- بازاریابی چیست؟ 14
2-2-2- بازاریابی اجتماعی چیست؟ 16
2-2-3- تعریف بازاریابی آرمان اجتماعی: 18
2-2-4- تاریخچه بازاریابی آرمان اجتماعی 19
2-2-5- مولفه های بازاریابی آرمان اجتماعی 19
2-2-6- اشکال بازاریابی آرمان اجتماعی 19
2-2-7- مزایای بازاریابی آرمان اجتماعی 20
2-2-8- تاثیر میزان هدیه و بخشش در موفقیت بازاریابی آرمانی 22
2-2-9- انواع بازاریابی آرمان اجتماعی 23
2-2-10- ده فرمان بازاریابی آرمان اجتماعی 23
2-3- مبانی نظری برند 24
2-3-1- تعریف برند 24
2-3-2- برندسازی 25
2-3-3- مدیریت برند 26
2-3-4- تقابل برندسازی و مدیریت برند 27
2-3-5- سهم برند در بازار رقابتی 27
2-3-6- سهم برند و رابطه مشتری 28
2-3-7- درک شخصیت برند 28
2-3-8- تبلیغات؛ محرک برند 29
2-3-9- ویژگی‌های فردی در برندسازی 29
2-3-10- شناسی روابط برند 30
2-3-11- تأثیر رسانه‌های جمعی بر پیشرفت روابط برند 30
2-3-12- حس تعلق کارکنان به برند 31
2-3-13- وفاداری به برند: 32
2-3-14- اعتماد برند 33
2-3-15- تعهد برند: 34
2-3-16- وفاداری برند 35
2-4 پیشینه تحقیق: 36
2-5- نقد و بررسی ادبیات تحقیق: 39
2-6- چهارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق: 40
2-6-1چارچوب نظری: 40
2-6-2مدل مفهومی تحقیق: 42
فصل سوم: روش تحقیق 43
3-1- مقدمه 44
3-2- روش تحقیق 44
3-3- جامعه و نمونه آماری 45
3-4- روش گردآوری اطلاعات 45
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 45
3-5-1- پرسشنامه تلفیقی بازاریابی آرمان اجتماعی، ارزش مشتری و ارزش ویژه برند 46
3-6- روایی پرسشنامه 47
3-7 پایایی پرسش نامه 49
3-8- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 50
3-8-1 برآورد پارامترها در مدلهای رگرسیون خطی 53
3-8-1-1 برآورد کمترین مربعات 53
3-8-1-2 برآوردگر کمترین مربعات 55
3-8-2 تحلیل تغییرات در متغیر مکنون 55
فصل چهارم: یافته های تحقیق 57
4-1 مقدمه 58
4-2 آمار توصیفی (توصیف داده ها) 58
4-2-1 جنسیت 59
4-2-2 سن 60
4-2-3 تحصیلات 61
4-2-4 بررسی توزیع فراوانی هریک از مولفههای پژوهش 62
4-3 آمار استنباطی 64
4-3-1 آزمون فرضیات 64
4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنف 64
4-3-1-2 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 65
4-4 بررسی آزمون فرضها 66
4-5 خلاصه فصل 77
فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری وارائه پیشنهادات 80
5-1 مقدمه 81
5-2 نتیجه گیری 81
5-2-1 نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی 81
5-2-2 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها 82
5-2-3- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 93
5-2-3- مدل نهایی تحقیق 95
5-3 پییشنهادات 95
5-3-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 95
5-3-2 پیشنهاداتی برای محققین آینده 97
5-4- محدودیت های تحقیق 97
منابع و مآخذ 99
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی101
پیوست 105

 

 

تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند در بانک تجارت در استان قم

چکیده

این پژوهش تاثیر بازاریابی رابطه مند را بر ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار داده است . در این پژوهش تاثیر 6 متغیر بازاریابی رابطه مند که شامل ابعاد اعتماد، ایجاد پیوند، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی و رابطه متقابل بر روی ارزش ویژه برند مورد بررسی قرارگرفت . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بانک تجارت در استان قم می ‌باشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و مدل پژوهش ازشیوه تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای spss18,Amos22 استفاده نموده ایم. یافته های این پژوهش نشان می ‌دهد که بازاریابی رابطه مند با ضریب مسیر 0.706 بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معنی داری دارد. ارزش های مشترک و رابطه متقابل و اعتماد و ارتباطات به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.616، 0.299، 0.22، 0.179 برروی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معنا داری دارند اما تاثیر گذاری ایجاد پیوند و همدلی با ضریب مسیرهای 0.117، 0.133 به عنوان متغییر مستقل بر روی ارزش ویژه برند مورد تایید قرار نگرفت. مدل تحقیق این پژوهش نشان می‌دهد 58 درصد تغییرات ارزش ویژه برند توسط متغیرهای ارتباطات، ارزش‌های مشترک، اعتماد و ارتباط متقابل تببین می‌شود و 42 درصد تغییرات این متغیر توسط متغیرهایی که در این تحقیق مد نظر قرار نگرفته است، تبیین می‌شود. واژه های کلیدی : بازاریابی رابطه مند ، ارزش ویژه برند ، تحلیل مسیر

1-1مقدمه 1
1-2. مسأله 2
1-.3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4. اهداف پژوهش 5
1-4-1 .هدف اصلی 5
1-4-2اهداف فرعی 6
1-5- فرضیه های پژوهش 6
1-6.تعریف واژگان و اصلاحات کلیدی 7
1-7-فصول پایان نامه 9
فصل2: مروری بر مطالعات انجام شده 14
2-1. مقدمه 14
2-2. برند 14
2-2-3-ارزش ویژه برند 16
2-4-الگوی تقویت نام و نشان تجاری 18
2-5-ارکان اصلی نام و نشان تجاری 19
2-6-رویکردها به ارزش ویژه برند 20
2-6-1. دیدگاه مبتنی بر مشتری 20
2-6-2. دیدگاه مالی 22
2-6-3. دیدگاه ترکیبی مالی 23
2-7. ابعاد ارزش ویژه برند 25
2-7-1. آگاهی از برند 26
2-7-2. تداعی برند 27
2-7-3. کیفیت ادراک شده 27
2-7-4. وفاداری به برند 29
2-8. مفهوم بازاریابی رابطه مند 30
2-8-1. اجزای تشکیل دهنده بازاریابی رابطه مند 31
2-8-2. اعتماد 32
2-8-3. تعهد 32
2 -8-4. ارتباطات 33
2-8-5. پیوند 33
2-8-6. ارزش های تسهیم شده 33
2-8-7. همدلی 33
2-8-8. . مقابله به مثل 34
2-9. تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند 34
2-10-پیشینه تجربی پژوهش 35
2-11- چارچوب نظری پژوهش و مدل پژوهش 36
فصل سوم: روش تحقیق 60
3-1-روش تحقیق 38
3-2-ابزارهای گرد آوری داده ها 38
3-3-جامعه آماری و نمونه آماری 39
3-3-1. معرفی جامعه آماری 39
3-3-2-نمونه آماری 41
3-3-3. روش نمونه گیری 41
3-3-4. تعیین حجم نمونه 42
3-3-5. روش نمونه گیری مورگان 43
3-6-مدل مفهومی پژوهش 44
3-7. طراحی پرسشنامه 44
3-8. روایی ابزار پژوهش 46
3-9.پایایی ابزار پژوهش 46
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
3-10-1. آمار توصیفی 49
3-10-2. آمار استنباطی 49
3-10-2-1. مدل سازی معادلات ساختاری 50
3-10-2-1-1. تحلیل عاملی تاییدی 50
3-10-2-1-2. تحلیل مسیر 51
3-10-2-1-3. آزمون تی تک نمونه ای 51
فصل 4: نتایج 83
4-1) مقدمه 43
4-2)بررسی ویژگی های جمعیت شناختی 44
4-2-1-توزیع فراوانی نمونه از نظر جنسیت 44
4-2-2- توزیع فراوانی نمونه از نظر وضعیت تاهل 45
4-2-3- توزیع فراوانی نمونه از نظر میزان تحصیلات 46
4-2-4 توزیع فراوانی نمونه از نظر میزان سن 47
4-3 – تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها 50
4-4-1-مدل سازی معادلات ساختاری 69
4-3-2-روش حداکثر درست نمایی -69
4-3-3-بررسی داده های دور افتاده 70
4-4-4-تحلیل 72
4-4-4-1-تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر های تحقیق 72
4-4-4-1-1. تحلیل عاملی تاییدی برای سازه اعتماد 74
4-4-4-1-2. تحلیل عاملی تاییدی برای سازه پیوند 75
4-4-4-1-3. تحلیل عاملی تاییدی برای سازه ارزش های مشترک – 76
4-4-4-1-4. تحلیل عاملی تاییدی برای سازه ارزش ویژه برند 77
4-4-4-1-5. تحلیل عاملی تاییدی برای سازه بازاریابی رابطه مند 80
4-4-5. ارزیابی مدل اندازه گیری 81
4-4-6. بررسی هم خطی چند گانه 88
4-4-7. بررسی مدل ساختاری -89
4-4-8. تحلیل مسیر برای بررسی فرضیه 92
4-5. آزمون 92
4-5-1. آزمون فرضیه 92
4-5- 2. آزمون فرضیه فرعی 93
4-5-2-1 آزمون فرضیه فرعی اول 93
4-5-2-2. آزمون فرضیه فرعی دوم 93
4-5-2-3. آزمون فرضیه فرعی سوم 94
4-5-2-4. آزمون فرضیه فرعی چهارم 94
4-5-2-5. آزمون فرضیه فرعی پنجم -95
4-5-2-6. آزمون فرضیه فرعی ششم 96
4-6. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 97
4-7. جمع بندی 100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها- 120
5-1-مقدمه 90
5-2-خلاصه پژوهش 90
5-3-بررسی یافته های پژوهش 91 
5-3-1-خلاصه یافته های توصیفی 91
5-4-1-نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول 91
5-4-2-نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم 92 
5-4-3-نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم 92
5-4-4-نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضی 92
5-4-5. نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم 92
5-4-6. . نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه ششم 92
5-4-7. نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه هفتم 93
5-5. پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های- -93
5-6-پیشنهادهای پژوهش 93 
5-6-1-پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 95
5-7. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 97
5-8. محدودیتهای پژوهش 97
منابع و مراجع 91
پیوست ها 120

 

 

بررسی تاثیر بازاریابی اخلاق اسلامی بر ارزش ویژه برند بر متغیرهای میانجی اعتماد و تعهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اخلاق بازاریابی اسلامی بر ارزش ویژه برند با متغیر های میانجی اعتماد و تعهد (مطالعه موردی: بانک تجارت شهرستان کرج) پرداخته است نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری پژوهش کارکنان و مشتریان (در سال 1395 افتتاح حساب داشتند) شعب بانک تجارت شهرستان کرج 600 بوده است، که تعداد با استفاده از جدول مورگان 235 نفر به روش غیر احتمالی نمونه در دسترس انتخاب شده اند ابزار سنجش پژوهش از پرسشنامه که شامل 45 سوال استفاده شده است روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اخلاق بازاریابی اسلامی(98/0) ، ارزش ویژه برند(93/0)، اعتماد(92/0) و تعهد(89/0) مورد تایید قرار گرفت تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شده است بررسی نتایج نشان داد که: رعایت اصول اخلاق بازاریابی اسلامی از سوی کارکنان بانک تجارت بر ارزش ویژه برند تاثیرمعناداری دارد ( براساس تجزیه و تحلیل داده ها قدرت رابطه میان رعایت اصول اخلاق بازاریابی اسلامی از سوی کارکنان بانک تجارت با متغیر ارزش ویژه برند او به بانک برابر 52/0 و آماره آزمون نیز 61/8 بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده و نشان می‌دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است) رعایت اصول اخلاق بازاریابی اسلامی از سوی کارکنان بانک با میانجی گری متغیر تعهد با توجه بر ارزش ویژه برند تاثیرمعناداری دارد ( قدرت رابطه 99/0 و آماره آزمون 74/11 ) رعایت اصول اخلاق بازاریابی اسلامی از سوی کارکنان بانک با میانجی گری متغیر اعتماد بر ارزش ویژه برند تاثیرمعناداری دارد (قدرت رابطه 21/0 و آماره آزمون 13/4 ) اعتماد مشتری به بانک بر ارزش ویژه او به بانک تاثیر معناداری دارد ( قدرت رابطه 75/0 و آماره آزمون نیز 96/7 ) تعهد سازمانی بر ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد( قدرت رابطه 41/0 و آماره آزمون 95/4)واژگان کلیدی: اخلاق بازاریابی اسلامی، ارزش ویژه برند، اعتماد، تعهد

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه: 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4-اهداف تحقیق 6
1-4-1- اهداف اصلی تحقیق 6
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق 6
1-5- فرضیه ها تحقیق 7
1-5-1-فرضیه های اصلی 7
1-5-2- فرضیه های فرعی 7
1-6- روش و تعداد نمونه 7
1-7- قلمرو تحقیق 7
1-7-1- قلمرو موضوعی 7
1-7-2 – قلمرو زمانی 8
1-7-3 – قلمرو مکانی 8
1-8- محدودیت های تحقیق 8
1-9- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
1-9-1 تعاریف نظری متغیرها 8
1-9-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 11
1-10- خلاصه فصل اول 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
2-1- بخش اول: ادبیات نظری تحقیق 14
2-1-1- مقدمه 14
2-1-2- مفهوم اخلاق 16
2-1-2-1- رابطه تجارت و اخلاق 18
2-1-2-2- بازاریابی اجتماعی 19
2-1-2-3- اخلاق در بازاریابی 20
2-1-2-4- اخلاق اسلامی و بازاریابی 22
2-1-2-5- اصول اخلاق بازاریابی 24
2-1-2-6- ارزش های اخلاقی بازاریابی اسلامی 27
2-1-2-7- ارزش های اخلاقی اسلامی حاکم بر بانکداری اسلامی 33
2-1-3- تعریف برند 34
2-1-3-1- ارزش ویژه برند 36
2-1-3-2) مفهوم ارزش ویژه برند 37
2-1-3-3- ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر 38
2-1-3-4- دارای های اصلی ارزش ویژه برند مدل آکر 39
2-1-3-5- ارزش ویژه برند از نظر کلر 40
2-1-3-6- عناصر سازنده ارزش ویژه برند 41
2-1-3-7- اثرات ارزش ویژه برند 51
2-1-4- اعتماد 53
2-1-4-1- تعاریف اعتماد 53
2-1-4-2- مفعوم اعتماد 54
2-1-4-3- ایجاد اعتماد سازمانی 56
2-1-4-4- اعتماد مشتری به فروشنده 57
2-1-4-5 جنبه های شخصی اعتماد 57
2-1-4-6- ارزشهای اخلاقی سازمان و عدالت سازمانی 58
2-1-4-7- ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ و اﻋﺘﻤﺎد 59
2-1-5- تعهد 59
2-1-5-1- تعریف تعهد 59
2-1-5-2- مفهوم تعهد سازمانی 60
2-1-5-3- ابعاد تعهد 61
2-1-5-4- متغیرهای اثرگذار بر تعهد سازمانی 62
2-1-5- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 64
2-1-5- 9-اخلاق و تعهد 65
بخش دوم 65
2-2-پیشینه تحقیق 65
2-2-1- پیشینه فارسی تحقیق 65
2-2-2-پیشینه های خارجی تحقیق 67
بخش سوم 69
2-3-1- معرفی بانک تجارت 69
2-3-1-1-تاریخچه بانک تجارت 69
2-3-1-2- ماموریت (رسالت) بانک تجارت 70
2-3-2-مدل مفهومی تحقیق 71
خلاصه فصل دوم 72
فصل سوم : روش تحقیق73
3-1- مقدمه 74
3-2- روش تحقیق 74
3-3-دسته بندی تحقیقات 74
3-3-1-دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف 74
تحقیقات علمی از نظر هدف به چهار دسته تقسیم می شوند: 74
3-4- جامعه آماری 75
3-5-نمونه آماری و روش نمونه گیری 76
3-8- پرسشنامه استاندارد در برابر پرسشنامه ی محقق ساخته 78
3-8-1 – پرسشنامه اخلاق بازاریابی اسلامی 78
3-8-2- پرسشنامه ارزش ویژه برند 79
3-8-3- پرسشنامه اعتماد سازمانی 79
3-8-4- پرسشنامه تعهد 79
3-9- روایی و پایایی 79
3-9-1- روایی ( اعتبار ) پرسشنامه 79
3-9-2- پایایی ( اعتماد ) پرسشنامه 80
3-10-روش آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه 80
جدول 3-2) خروجی نرم‌افزار SPSS برای محاسبه پایائی پرسشنامه 81
3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-11-1- تجزیه تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 81
3-11-2- تجزیه تحلیل با استفاده از آمار استنباطی 81
3-12- ضریب اطمینان در تحقیق 82
فصل چهارم: یافته های تحقیق 83
4-2- خلاصه تحقیق 84
4-3- اطلاعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان 85
4-3-2- سن: 87
4-3-3- مدرک تحصیلی 88
4-3-4- مدت ارتباط با بانک 89
4-4- آمار استنباطی 90
4-4-1- آزمون نرمال بودن داده‌ها 90
4-4-2- تحلیل عاملی تائیدی 91
4-5- آزمون فرضیه‌های تحقیق 94
4-5-1- فرضیه یک 94
5-5-2- فرضیه دو 95
4-5-4- فرضیه چهار 97
4-5-5- فرضیه اصلی 98
فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 99
5-1-مقدمه 100
5-2- نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 100
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق 100
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق 101
5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق 102
5-2-5- نتایج حاصل ار فرضیه اصلی 103
5-3- بحث و مقایسه 104
5-5- پیشنهادات تحقیق 110
5-5-2- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق 111
منابع و مآخذ 113
منابع فارسی: 114
منابع انگلیسی: 119
پیوست ها 123

 

رویکرد جامع بازاریابی رابطه‌مند و تأثیر آن بر ارزش ویژه برند: مورد مطالعه بانک‌های خصوصی شهر تهران

چکیده

با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند می توان ضمن ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری، فعالیت هایی را که از دید آن ها مهم و ارزش زا می باشند شناسایی، تقویت و بهبود بخشید و مشتریان بیشتری را جذب و به سازمان و برند آن وفادار ساخت. اجزای بازاریابی رابطه مند می تواند تأثیر به سزایی در تقویت ارزش ویژه برند در اذهان مشتریان داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی مفهوم بازاریابی رابطه مند با رویکرد جامع در سطح متغیرها و ابعاد و عملیاتی سازی این مفهوم در حوزه بانکداری و نیز بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند و ارائه مدل مفهومی در این خصوص می‌باشد. بدین منظور مدل های مختلف موجود در حوزه بازاریابی رابطه مند و ارزش ویژه برند بررسی شد و ارتباط بین این مفاهیم بررسی شد. تحقیق حاضر از این جهت که به دنبال بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند است، از نوع تحقیقات کاربردی است. و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی-پیمایشی است که به روش مقطعی انجام شده است. روش جمع آوری داده کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک های خصوصی در شهر تهران است. به منظور جمع آوری اطلاعات دست دوم مرتبط با پیشینه تحقیق، روش کتابخانه ای (شامل مقالات داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گرفته است. برای جمع آوری داده های دست اول، از روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و پرسشنامه ای شامل 42 سوال تهیه و بین مشتریان بانک های خصوصی سطح شهر تهران توزیع شده است. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان دانشگاهی تأیید شده است. پایایی سوالات پرسشنامه نیز با نرم افزار اس پی اس اس سنجیده شد و آلفای کرونباخ در سطح تمامی ابعاد و متغیرها بالای 0.7 بود و پایایی سوالات تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شده است. به منظور توصیف یافته ها، از آمار توصیفی در قالب جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ای استفاده شده است و به منظور آزمون فرضیات از آمار استنباطی در قالب آزمون های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است و ابزار مود استفاده نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل می باشند. از آنجاییکه مدل پیشنهادی تحقیق، مدلی دو سطحی است، تجزیه و تحلیل نیز در دو سطح انجام می شود. یعنی یک سری آزمون در سطح فرضیات اصلی و یک سری نیز در سطح فرضیات فرعی انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فروش رابطه مند، کیفیت رابطه و مزایای رابطه مند، عوامل مهمی در ارتقای ارزش ویژه برند می باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مسئله (تعریف و اهمیت موضوع) ۲
۱-۲- اهداف تحقیق ۴
۱-۳- سوالات تحقیق/ فرضیه‌ها ۴
۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق ۷
۱-۵- روش‌شناسی تحقیق ۷
۱-۵-۱- روش تحقیق ۷
۱-۵-۲- جامعه آماری و نمونه ۷
۱-۵-۳- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ۸
۱-۶- تعریف عملیاتی متغیرها ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۴
۲-۱- مبانی نظری ۱۴
۲-۱-۱- تئوری پایه‌ریز ۱۴
۲-۱-۲- مفاهیم مرتبط با بازاریابی رابطه مند ۱۵
۲-۱-۲-۱- چرخه ارتباط با مشتری ۱۵
۲-۱-۲-۲- بازاریابی رابطه مند جایگزینی برای بازاریابی مبادله ای و مقایسه این دو نوع بازاریابی ۱۸
۲-۱-۲-۳- محیط نوین بازاریابی و ظهور بازاریابی رابطه مند ۲۲
۲-۱-۲-۴- تعاریف و مفاهیم متغیر بازاریابی رابطه مند از دیدگاه های مختلف و از دید نظریه پردازان مختلف ۳۰
۲-۱-۲-۵- مدل های ارائه شده متفاوت در خصوص تعریف عملیاتی مفهوم بازاریابی رابطه مند ۳۲
۲-۱-۲-۶- مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر برای مفهوم بازاریابی رابطه مند ۳۵
۲-۱-۲-۷- تعریف عملیاتی هریک از متغیرها و ابعاد مفهوم بازاریابی رابطه مند در تحقیق حاضر ۳۵
۲-۱-۲-۸- زیرساخت های قابل توجه در به کارگیری بازاریابی رابطه مند ۳۹
۲-۱-۲-۹- انگیزه های به کار گیری بازاریابی رابطه مند ۴۰
۲-۱-۲-۱۰- فرایند اجرای استراتژی بازاریابی رابطه مند ۴۲
۲-۱-۲-۱۱- بازاریابی رابطه مند در سطح جهانی ۴۳
۲-۱-۳- مفاهیم مرتبط با ارزش ویژه برند ۴۵
۲-۱-۳-۱- پیش زمینه تاریخی ارزش برند ۴۵
۲-۱-۳-۲- برند و مدیریت برند ۴۶
۲-۱-۳-۳- عناصر سازنده ارزش ویژه برند ۴۹
۲-۱-۳-۴- ارزش برند دارایی نامشهود ۵۳
۲-۱-۳-۵- ارزش گذاری برند و دو رویکرد کلی برای درک ارزش ویژه برند ۵۵
۲-۱-۳-۶-ایجاد ارزش ۵۶
۲-۱-۳-۷- تعاریف و مفاهیم متغیر ارزش ویژه برند از دیدگاه های مختلف و از دید نظریه پردازان مختلف ۵۷
۲-۱-۳-۸- مدل های ارائه شده متفاوت در خصوص تعریف عملیاتی مفهوم ارزش ویژه برند ۵۹
۲-۱-۳-۹- مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر برای مفهوم ارزش ویژه برند ۶۱
۲-۱-۳-۱۰- تعریف عملیاتی هریک از متغیرها و ابعاد مفهوم ارزش ویژه برند در تحقیق حاضر ۶۱
۲-۲-پیشینه تحقیق ۶۳
۲-۳- مدل مفهومی تحقیق و توسعه فرضیه ها ۶۷
۲-۳-۱- ارتباط میان ابعاد مدل جامع بازاریابی رابطه مند ۶۷
۲-۳-۲- ارتباط میان بازاریابی رابطه مند و ارزش ویژه برند ۷۰
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه ۷۶
۳-۱- روش تحقیق ۷۶
۳-۱-۱- انواع روش تحقیق به لحاظ هدف ۷۶
۳-۱-۲- انواع روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ۷۷
۳-۱-۲-۱- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی ۷۷
۳-۲- جامعه آماری ۷۹
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۸۰
۳-۴- ابزار و روش گردآوری اطلاعات ۸۰
۳-۵- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۸۴
۳-۵-۱- روایی ۸۴
۳-۵-۲- پایایی ۸۵
۳-۶- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۸۶
۳-۶-۱- مدل معاملات ساختاری ۸۶
۳-۶-۲-تحلیل عاملی ۸۷
۳-۶-۳- شاخص های برازش ۸۸
فصل چهارم: یافته ها و نتایج
مقدمه ۹۱
۴-۱- بخش آمار توصیفی تحقیق ۹۱
۴-۱-۱- جنسیت ۹۱
۴-۱-۲- سن ۹۲
۴-۱-۳- وضعیت تأهل ۹۳
۴-۱-۴- وضعیت تحصیلات ۹۴
۴-۲- بخش آمار استنباطی تحقیق ۹۵
۴-۲-۱- بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها ۹۵
۴-۲-۲- بررسی تحلیلی آمار استنباطی داده ها ۹۶
۴-۲-۲-۱- بررسی هریک از ابعاد و متغیرهای مدل مفهومی (تحلیل عاملی تأییدی) و شاخص های برازش ۹۷
۴-۲-۲-۲- بررسی کل مدل پیشنهادی تحقیق و شاخص های برازش کلی مدل معادلات ساختاری مدل پیشنهادی ۱۰۶
۴-۲-۲-۳- بررسی فرضیات فرعی: تحلیل مسیر جهت آزمون فرضیات فرعی و شاخص های سنجش برازش مدل برای فرضیات فرعی ۱۱۷
۴-۲-۳- نتایج کلی بخش آمار استنباطی ۱۳۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۳۷
۵-۱- نتیجه گیری ۱۳۷
۵-۲- پیشنهادات کاربردی ۱۴۱
۵-۳- محدودیت های تحقیق ۱۴۳
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۴۴


 

تأثیر اقدامات بازاریابی بر کیفیت رابطه برند سازمانی در صنعت بانکداری:مورد مطالعه بانک‌های خصوصی شهر یزد

چکیده

در سال های اخیر، به علت افزایش عرضه و رقابت، سازمان‌های تولیدی و خدماتی جهت حفظ بقا و افزایش سودآوری و سهم بازار خویش مجبور به ارائه کالاها و خدماتی متنوع تر، با کیفیت تر و متناسب با خواسته‌ها، تمایلات و سلیقه‌های مشتریان شدند. از سوی دیگر، آگاهی مشتریان از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، دیگر پذیرای هر نوع کالا یا خدمتی نمی‌باشند و به همین دلیل، سازمان‌ها باید به دنبال راهکارهایی در جهت افزایش توان رقابتی خود در بازار می‌باشند. در واقع سازمان‌ها به این نکته پی برده‌اند که موفقیت مستمر در بازار از طریق ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار کسب می‌شود. یکی از حوزه‌هایی که سازمان می‌تواند محصولات و خدمات خود را از سایر رقبا متمایز کنند حوزه برندینگ است. در چنین سطحی از رقابت تبلیغاتی، برندها به سختی می‌توانند توجه مصرف‌کنندگان را به خود جلب کرده و آنها را متقاعد به خرید محصولات و خدمات سازمان خود کنند. چارچوب کیفیت رابطه برند که توسط فورنیر در سال 1998 مطرح شده و به بیان نقش برند در زندگی مشتریان و نیز شناسایی نیازهای آنان می‌پردازد. رابطه برند به نوعی رابطه برند با مصرف‌کننده را به تعاملات انسانی تشبیه می کند این چارچوب می تواند اتصال های ذهنی قوی بین مشتری و برند ایجاد کند و تحمل مشتری را نسبت به کاستی‌ها رخ داده در حین فرآیند ارائه خدمات بالا ببرد.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک‌های خصوصی شهر یزد در هر سه منطقه هستند، از این جامعه آماری، تعداد 512 عدد پرسشنامه جمع‌آوری شد و نهایتا با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزارهای PLS و SPSS فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.در این مطالعه سعی شد تا با بررسی مبانی نظری در خصوص محرک‌های کیفیت رابطه برند، ابعاد و مولفه‌ها، سطح‌بندی و مدل مفهومی پژوهش ارائه شود و در مرحله بعد تاثیر ابعادهای اقدامات بازاریابی از قبیل مشتری‌مداری بر کیفیت رابطه برند، رابطه مداری بر کیفیت رابطه برند، ارائه اطلاعات بر کیفیت رابطه برند، کیفیت رابطه بر کیفیت رابطه برند، ویژگی ارائه‌دهندگان خدمات بر کیفیت رابطه برند، انعطاف پذیری بر کیفیت رابطه برند، شهرت بر کیفیت رابطه برند، همدلی بر کیفیت رابطه برند، با استفاده از نظرات مشتریان بانک های خصوصی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده، مولفه‌هایی نظیر ارائه اطلاعات،کیفیت رابطه، انعطاف‌پذیری، شهرت و همدلی بر کیفیت رابطه برند، رابطه مثبت و معنادار دارند و متغیرهایی نظیر مشتری مداری، رابطه مداری کیفیت ارائه خدمات، بر کیفیت رابطه برند، رابطه‌ی معنادار مشاهده نشد.

فصل اول: تعریف و تبین موضوع ۱۱
۱-۱ مقدمه ۱۲
۱-۲بیان مساله پژوهش ۱۳
۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۵
۱-۴ کاربرد نتایج ۱۶
۱-۵ هدف (اهداف) پژوهش ۱۶
۱-۶ کلمات کلیدی ۱۷
۱-۶-۱ تعریف متغیرها ۱۷
۱-۶-۱-۱ کیفیت رابطه ۱۷
۱-۶-۱-۲ اقدامات بازاریابی ۱۷
۱-۶-۱-۳ بانکداری ۱۸
۱-۷ فرضیه های پژوهش ۱۸
۱-۸ سوالات پژوهش ۱۹
۱-۸-۱ نوع و روش پژوهش ۱۹
۱-۸-۲ جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش ۱۹
۱-۸-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات ۱۹
۱-۸-۴ روش تجزیه تحلیل دادهها ۲۰
۱-۹ قلمرو پژوهش ۲۰
۱-۱۰خلاصه و جمع بندی ۲۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش ۲۱
مقدمه ۲۲
۲-۱ برند ۲۴
۲-۱-۱ تاریخچه برند ۲۵
۲-۱-۲مفهوم برند ۲۶
۲-۱-۳ اهمیت برند ۲۸
۲-۱-۴ استراتژی ارتباطی برند ۲۹
۲-۱-۵ آگاهی از نام تجاری ۳۰
۲-۱-۶ نگرش نسبت به برند ۳۲
۲-۱-۷-اهمیت برندسازی در بانک ۳۲
۲-۲ تعریف، کارکرد و وچشم انداز نظری بانک داری ۳۳
۲-۳ بازاریابی ۳۴
۲-۳-۱ تاریخچه بازاریابی ۳۴
۲-۳-۲ بازاریابی چیست؟ ۳۵
۲-۳-۳مفهوم بازاریابی ۳۶
۲-۳-۴ تعریف بازاریابی ۳۷
۲-۳-۵ مدیریت بازاریابی ۳۸
۲-۳-۶ اجزای بازاریابی ۳۸
۲-۳-۷ بازاریابی رابطه مند ۳۹
۲-۴ خدمت ۵۱
۲-۴-۱ ویژگی های خدمات ۵۲
۲-۴-۲ بازاریابی خدمات ۵۳
۲-۴-۲-۱ بازاریابی خدمات بانکی ۵۵
۲-۴-۲-۲ آمیخته ی بازاریابی خدمات بانکی ۵۶
۲-۴-۳ درک مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری ۵۶
۲-۴-۴ حفظ مشتری ۶۰
۲-۵ مفاهیم و تعریف کیفیت ۶۱
۲-۵-۱ کیفیت رابطه ۶۲
۲-۵-۲ مدل های رابطه برند ۷۲
۲-۵-۳ رابطه برند و وفاداری برند ۷۸
۲-۶ مشتری ۷۹
۲-۶-۱ مشتری مداری ۸۰
۲-۷ انعطاف پذیری ۸۱
۲-۷-۱ مراحل انعطاف پذیری ۸۱
۲-۷-۲ انعطاف پذیری سازمانی ۸۱
۲-۸ شهرت سازمان ۸۳
۲-۹مدل مفهومی پژوهش ۸۴
۲-۹-۱ مشتری مداری ۸۵
۲-۹-۲ رابطه مداری ۸۵
۲-۹-۳ ارائه اطلاعات ۸۶
۲-۹-۴ ارائه دهندگان خدمات ۸۶
۲-۹-۵ انعطاف پذیری ۸۶
۲-۹-۶ شهرت ۸۷
۲-۹-۷ همدلی ۸۷
۲-۹-۸ کیفیت رابطه برند سازمانی ۸۷
۲-۹-۹ کیفیت رابطه برند ۸۸
۲-۱۰ پیشینه تحقیق ۸۸
۲-۱۰-۱ پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع ۸۸
۲-۱۰-۲پژوهش های خارجی مرتبط با موضوع ۸۸
۲-۱۱ خلاصه و جمع بندی ۱۰۰
فصل سوم: روش تحقیق ۱۰۱
۳-۱ مقدمه ۱۰۲
۳-۲ روش تحقیق ۱۰۲
۳-۳ جامعه آماری پژوهش ۱۰۴
۳-۴ حجم نمونه و روش اندازه گیری ۱۰۴
۳-۵ روش و ابزار گردآوری داده ها ۱۰۵
۳-۶ روایی و پایایی ۱۰۷
۳-۶-۱ پایایی ۱۰۷
۳-۶-۲ روایی ۱۱۰
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۰
۳-۸ نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۱
۳-۹ خلاصه و جمع بندی ۱۱۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۲
۴-۱ مقدمه ۱۱۳
۴-۲ آمار توصیفی ۱۱۳
۴-۳ آمار استنباطی ۱۱۴
۴-۳-۱ تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده ها ۱۱۴
۴-۳-۲ بررسی برازش مدل پژوهش ۱۱۵
۴-۳-۳ بررسی فرضیه های تحقیق ۱۳۳
۴-۳-۳ مدل اصلاح شده پژوهش ۱۳۴
۴-۴ خلاصه و جمع بندی ۱۳۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۷
۵-۱ مقدمه ۱۳۸
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۳۸
۵-۳ مدل نهایی پژوهش ۱۴۰
۵-۴ نتیجه‌گیریهای مبتنی بر فرضیه‌های پژوهش ۱۴۰
۵-۵ محدودیت های پژوهش و پیشنهادها برای محققان آتی ۱۴۳
۵-۶ ارائه پیشنهادها ۱۴۳
۵-۶-۱ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی در حوزه کیفیت رابطه برند سازمانی ۱۴۳
۵-۸ فهرست منابع و مآخذ ۱۴۶

 

طراحی مدل اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در فروشگاه های آدیداس شهر تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در فروشگاه‌های معتبر آدیداس شهر تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه‌های معتبر آدیداس شهر تهران است که این فروشگاه‌ها دارای مجوز رسمی و نمایندگی فروش آدیداس در شهر تهران بودند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه صحت و همکاران (1391) استفاده شد. در این تحقیق خرده مقیاس‌های قیمت، تصویر شرکت، توزیع، تبلیغات و ترفیع فروش برای آمیخته بازاریابی و کیفیت درک شده، وفاداری، آگاهی و تداعی برای ابعاد ارزش ویژه برند استفاده گردید. پایایی تمامی متغیرها دارای مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای 7/ 0بوده است. برای توصیف دقیق نمونه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی و برای تعیین طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای بررسی مدل از نرم‌افزار Amos استفاده ‌شد. همه آزمون‌های آماری درحد معنی‌داری(05/0 =) به آزمایش گذاشته شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد همه عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند اثرگذارند؛ و نیز کیفیت درک شده از برند، وفاداری، آگاهی/تداعی از برند به‌عنوان ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند در سطح اطمینان 95/0 تأثیر مثبت و معنادار دارند . با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود مدیران و تولیدکنندگان محصولات ورزشی از عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تصویر فروشگاه، توزیع، تبلیغات و ترفیع فروش) که بر ارزش ویژه برند تأثیر بسزایی دارد را شناخته و از آن‌ها در جهت بهبود نام و نشان تجاری خود استفاده نمایند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه ۲
۱-۲) بیان مسئله ۲
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴) اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱) هدف کلی تحقیق ۶
۱-۴-۲) اهداف اختصاصی تحقیق ۶
۱-۵) فرضیات تحقیق ۷
۱-۵-۱) فرضیه کلی تحقیق ۷
۱-۵-۲) فرضیات اختصاصی تحقیق ۷
۱-۶) محدوده تحقیق ۹
۱-۷) محدودیت‌های تحقیق ۹
۱-۸)تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۹
۱-۸-۱)تعریف نظری واژه‌ها ۹
۱-۸-۲) تعریف عملیاتی واژه‌ها ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه ۱۳
۲-۲) آمیخته بازاریابی ۱۴
۲-۲-۱) قیمت ۱۵
۲-۲-۲) توزیع ۱۶
۲-۲-۳) تصویر فروشگاه ۱۷
۲-۲-۴) ترفیع ۱۷
۲-۲-۴-۱) تبلیغات ۱۸
۲-۲-۴-۲) ترفیع فروش ۱۸
۲-۲-۳) ارزش نام و نشان تجاری ۱۹
۲-۲-۳-۱) تعریف ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتری: ۱۹
۲-۲-۳-۲) ابعاد نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتری ۲۰
۲-۲-۳-۲-۱) کیفیت درک شده ۲۰
۲-۲-۳-۲-۲) وفاداری به نام و نشان تجاری ۲۱
۲-۲-۳-۲-۳) آگاهی از نام و نشان تجاری ۲۲
۲-۲-۳-۲-۴) تداعی از نام و نشان تجاری ۲۳
۲-۲-۴) رویکردهای سنجش ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتری ۲۵
۲-۲-۴-۱) رویکرد مستقیم ۲۵
۲-۲-۴-۲) رویکرد غیرمستقیم ۲۶
۲-۲-۵) مدل یو، دانتو و لی ۲۶
۲-۲-۵-۱) چارچوب نظری مورداستفاده در تحقیق ۲۷
۲-۳) پیشینه تحقیق ۲۸
۲-۳-۱) تحقیق داخلی: ۲۸
۲-۳-۲) تحقیق خارجی ۳۳
۲-۴) خلاصه و جمع‌بندی: ۳۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ۳۸
۳-۲) روش تحقیق ۳۸
۳-۳) جامعه آماری تحقیق ۳۸
۳-۴) نمونه آماری ۳۸
۳-۵) متغیرهای تحقیق ۳۹
۳-۶) ابزار اندازه‌گیری تحقیق ۳۹
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه ها ۴۱
۳-۷-۱) روایی پرسشنامه: ۴۱
۳-۷-۲) پایایی پرسشنامه: ۴۱
۳-۸) روشهای گردآوری داده ها ۴۲
۳-۹) روشهای آماری تحقیق ۴۲
فصل چهارم: تجزیه و ‌تحلیل یافته‌های تحقیق
۴-۱) مقدمه ۴۴
۴-۲) توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها ۴۵
۴-۲-۱) جنسیت ۴۵
۴-۲-۲) سن ۴۵
۴-۲-۳) وضعیت تأهل ۴۶
۴-۲-۴) سطح تحصیلات ۴۶
۴-۳) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۴۷
۴-۳-۱) عناصر آمیخته بازاریابی ۴۷
۴-۳-۲) ارزش ویژه برند ۴۸
۴-۳-۳) ارزش نام و نشان تجاری ۴۹
۴-۴) یافته‌های استنباطی ۴۹
۴-۵) فرض نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره داده‌ها ۴۹
۴-۶) بررسی همخطی چندگانه متغیرهای تحقیق ۵۰
۴-۷) تحلیل مسیر ۵۲
۴-۸) بررسی اثرات مستقیم در مدل ۵۳
۴-۹) بررسی اثرات کل در مدل عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند ۵۷
۴-۱۰) شاخص‌های برازندگی مدل عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند ۵۸
۴-۱۱) آزمون فرضیات تحقیق ۵۹
۴-۱۲) خلاصه فصل: ۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱) مقدمه ۶۸
۵-۲) خلاصه تحقیق ۶۸
۵-۳) یافته های تحقیق ۶۹
۵-۳-۱) نتایج و یافته های آمار توصیفی ۶۹
۵-۳-۲) نتایج و یافته های آمار استنباطی ۷۰
۵-۴) بحث و نتیجه گیری ۷۲
۵-۵) جمع‌بندی ۸۳
۵-۶) پیشنهادهای تحقیق ۸۳
۵-۶-۱) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق ۸۳
۵-۶-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ۸۵
منابع و مآخذ ۸۷
پیوست و ضمائم ۹۶

 

بررسی تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی خدمات (7P) بر ارزش برند بیمه ما شهر تهران

چکیده

ارزش ویژه نام و نشان تجاری شایع ترین عبارتی است که برای بیان عملکرد نام و نشان تجاری به کار برده می شود. . هدف این تحقیق بررسی تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی خدمات (7P) بر ارزش برند بیمه ما شهر تهران است.جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامیه شعب بانک ملت است که دارای زیر مجموعه بیمه ما در شهر تهران هستند می باشد. در این تحقیق از روش نمونه برداری در دسترس استفاده شده و از جامعه آماری مذکور 50 شعبه انتخاب شده اند که شامل 350 مدیر و کارشناس مرتبط می باشد. اندازه نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 185 محاسبه شد. پرسشنامه ها نیز توسط مدیران و کارمندان بازاریابی این شرکت تکمیل شدند. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحبنظر در حوزه بیمه مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر 0,92 بدست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که 0.565 از تغییر پذیری متغیر ارزش برند تحت تاثیر متغیر عناصر آمیزه بازاریابی خدمات است.

عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات 2 
1-1 مقدمه 3 
1-2 بیان مساله 3 
1-3 ضرورت انجام پژوهش 6 
1-4 اهداف تحقیق 6 
1-4-1 هدف کلی: 6 
1-4-2 اهداف فرعی: 6 
1-5 فرضیات تحقیق 7 
1-5-1 فرضیه اصلی 7 
1-5-2 فرضیات فرعی: 7 
1-6 مدل پیشنهادی تحقیق 7 
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق 8 
1-7-1 عناصر آمیزه بازاریابی خدمات (7P) 8 
1-7-2 ارزش برند 8 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی 10 
2-1 عناصر آمیزه بازاریابی خدمات 11 
2-1-1 تعریف آمیزه بازاریابی 11 
2-1-2 تاریخچه آمیزه بازاریابی 12 
2-1-3 عوامل نوين در آميخته بازاريابي 13 
2-1-4 ارکان هفت‌گانه مدیریت یکپارچه خدمات 14 
2-1-4-1 محصول: 14 
2-1-4-2 قیمت: 15 
2-1-4-3 مکان یا توزیع: 15 
2-1-4-4 تبلیغات یا ترویج 15 
2-1-4-5 ارتباطات یا مردم: 16 
2-1-4-6 فرآیند: 16 
2-1-4-7 شواهد فیزیکی: 16 
2-2 ارزش ویژه برند 17 
2-2-1 ریشه شناسی برند 17 
2-2-2 تاریخچه برند : 17 
2-2-3 مفهوم برند 17 
2-2-4 تفاوت لوگو و برند 18 
2-2-5 ارزش ویژه برند 19 
2-2-6 عناصر سازنده ارزش ویژه برند 19 
2-2-7 آگاهی از برند 20 
2-2-8 تصویر برند 21 
2-2-9 کیفیت ادارک شده از برند 21 
2-2-10 ایجاد جایگاه برند 21 
2-2-11 شخصیت برند 22 
2-2-12 تمایز برند 23 
2-2- 13 اطمینان به برند 23 
2-2-14 وفاداری به برند 24 
2-2-15تداعی گرهای برند 24 
2-2-16 ارزش گذاری برند 25 
2-2-17 مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند : 25 
2-2-17-1 مدل های مبتنی بر مشتری 25 
2-2-17-2 مدل های مبتنی بر مالی 27 
2-2-18 مبانی نظری مدل این پژوهش (آکر) 29 
2-3 پیشینه داخلی و خارجی پژوهش: 31 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 33 
3-1 مقدمه 34 
3-2 نوع تحقیق 34 
3-3 قلمرو تحقیق 34 
3-3-1 قلمرو موضوعی تحقیقی 34 
3-3-2 قلمرو مکانی تحقیق: 34 
3-4 جامعه و نمونه آماری 34 
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 35 
3-6 روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری 40 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 41 
4-1 مقدمه: 42 
4-2 توصیف آزمودنی ها 42 
4-2-1 جنسیت 42 
4-2-2 تحصیلات 43 
4-2-3 سابقه شغلی 44 
4-2-4 سن 45 
4-3 تحلیل توصیفی داده ها 46 
4-4 آمار استنباطی داده ها 46 
4-4-1 آزمون فرضیات پژوهش: 46 
4-4-2 فرضیه اصلی: 47 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 59 
5-1 مقدمه 60 
5-2 بحث و نتیجه گیری: 60 
5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش 61 
5-4 محدودیت های پژوهش 61 
منابع و مآخذ 66 
منابع فارسی: 67 
منابع لاتین: 68 
ضمائم و پیوست ها 62 
پرسشنامه تحقیق 63 
سوالات جمعیت شناختی 63 
چكيده لاتين: 70 


 

ایجاد ارزش ویژه برند با تاثیرگذاری قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و خلق ارزش مشترک با مشتری در بانک صادرات

چکیده

امروزه در بازار جهانی، برندهای قوی حرف اول را می زنند؛ شاید به ابن دلیل که برندها یک ابزار رابطه ای مهم برای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها هستند این پژوهش با هدف بررسی ایجاد ارزش ویژه برند با تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی، نوآوری و خلق ارزش مشترک با مشتری در بانک صادرات در شهر تهران انجام شده است جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارمندان بانک صادرات در شهر تهران بوده و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آمون های همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری موجود در بسته های نرم افزاری spss و Amos استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که قابلیت نوآوری و بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیر معنادار دارد با این حال قابلیت نوآوری و بازاریابی بر خلق ارزش مشترک نیز تاثیر معناداری داشت خلق ارزش مشترک بر ارزش مشتری تاثیر معنا دارد و همچنین ارزش ویژه برند بر ارزش مشتری تاثیر معناداری دارد

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات طرح 
1-1 مقدمه2 
1-2 بیان مساله تحقیق 3 
1-3 اهمیت موضوع5 
1-4 اهداف تحقیق5 
1-5 فرضیه های تحقیق6 
1-6 مدل تحقیق 6 
1-7 تعاریف متغیرها و کلید واژه ها 7 
1-8 روش تحقیق8 
1-9 قلمرو تحقیق8 
1-10جامعه و حجم نمونه8 
1-11 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 9 
فصل دوم: مطالعات نظری 
2-1 مفهوم برند11 
2-1-1 ارزش ويژه ي برند13 
2-1-2 عناصر سازنده ارزش ویژه برند16 
2-1-3 دیدگاه های مطالعه ی ارزش ویژه برند18 
2-1-4 مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند19 
2-1-5 ابعاد ارزش ویژه ی برند در مدل آکر26 
2-2 قابليت نوآوري29 
2-3 قابليتهاي بازاريابي34 
2-3-1 قابلیت های فرایند بازار یابی40 
2-4 خلق ارزش مشترک44 
2-5 ارزش مشتری46 
2-6 پژوهش های انجام شده داخل و خارج کشور51 
2-6-1پیشینه پژوهش خارجی 51 
2-6-2 پیشینه پژوهش داخلی55 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
3-1 روش تحقیق61 
3-2 جامعه تحقیق61 
3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه62 
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 63 
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها64 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 
4-1 نتایج توصیفی یک متغیره68 
4-2 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش75 
4-3 مدل یابی علی (تحلیل مسیر)80 
4-4 روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره83 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 
5-1 نتیجه گیری92 
5-2 پیشنهادات102 
منابع 105 
پیوست ها121 
چکیده انگلیسی125 

 

بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند در مشتریان فروشگاههای اینترنتی لوازم دیجیتالی در تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی رسانه‌ی اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند در مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی لوازم دیجیتالی می‌باشد. ضرورت انجام این پژوهش آن است که در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است؛ لذا این پژوهش، جهت ترغیب بیشتر شرکت‌های موجود در در داخل کشور به موضوع و عقب نماندن از روش‌های روز بازاریابی صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی است. همچنین برای تأیید یا رد فرضیه‌ها از آزمون t استفاده و برای برازش، آزمون تحلیل عاملی تأییدی به کار رفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی لوازم دیجیتالی در تهران است. در این پژوهش، جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است و بر این اساس 384 پرسش‌نامه پخش گردیده است. جهت بررسی پایایی پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید و با توجه به بالاتر بودن ضریب آلفای کرونباخ از 0.7، پایایی پرسش‌نامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل شاخص‌های توصیفی جامعه و داده‌ها از نرم‌افزار SmartPLS2 استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعات حاضر نشان می‌دهد که بین متغیرهای تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات اینترنتی و جوامع آنلاین با قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات اینترنتی و جوامع آنلاین با وفاداری برند ارتباط مثبت و معنی‌دار وجود دارد که این مسئله توسط آزمون t در معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفته است.کلمات کلیدی: تبلیغات، بازاریابی، رسانه‌ی اجتماعی، قصد خرید، وفاداری برند.

فصل اول: کلیات پژوهش 18
1-1- مقدمه 19
1-2- بیان مسأله 19
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 22
1-4- اهداف پژوهش 23
1-5- فرضیه‌ها 24
1-6- تعاریف 24
1-7- ساختار مطالعه 25
1-8- مدل مفهومی پژوهش 26
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده 27
2-1- مقدمه 28
2-2- بازاریابی رسانه‌ی اجتماعی 30
2-3-1- تبلیغات سنتی 41
2-3-2- تبلیغات اینترنتی 44
2-3-3- تبلیغات دهان به دهان 52
2-3-4- تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی 55
2-3-5- جوامع آنلاین 65
2-4- قصد خرید 75
2-5-1- برند 84
2-5-2- وفاداری برند 86
2-6- مروری بر ادبیات پیشین 100
فصل سوم: روششناسی پژوهش 108
3-1- مقدمه 109
3-2- سوالات پژوهش: 109
3-3- فرضیه‌های پژوهش: 110
3-4- روش تحقیق 111
3-4-1- طبقهبندی بر اساس هدف 111
3-4-2- طبقهبندی بر اساس روش 111
3-5- مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) 112
3-5-1- مراحل مدلسازی در SEM: 113
3-5-2- روش حداقل مربعات جزئی (PLS) 115
3-5-3- پایایی و روایی در PLS: 116
3-5-3-1- آلفای کرونباخ: 116
3-5-3-2- پایایی ترکیبی (CR): 117
3-5-3-3- سنجش بارهای عاملی: 117
3-5-3-4- روایی همگرا: 117
3-5-3-5- روایی واگرا: 118
3-5-3-6- معیارهای ارزیابی برازش مدل در PLS(مدل اندازه‌گیری، ساختاری و کلی): 118
3-5-3-6-1- معیار مقادیر اشتراکی برای ارزیابی برازش بخش مدلهای اندازه‌گیری: 119
3-5-3-6-2- اعداد معناداری t و R Squares برای ارزیابی برازش بخش ساختاری: 119
3-5-3-6-3- معیار برازش (GOF) برای ارزیابی برازش بخش کلی: 120
3-6- مدل تحلیل عاملی 120
3-7- جامعه‌ی آماری و حجم نمونه 123
3-8- روش نمونهگیری و حجم تقریبی نمونه 123
3-9- روش گردآوری داده‌ها 124
3-10 – روایی و پایائی پرسشنامه 125
3-10-1- روایی پرسشنامه 125
3-10-2- پایائی پرسشنامه 125
3-11- خلاصه‌ی فصل 126
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 127
4-1- مقدمه 128
4-2- آمار توصیفی 128
4-2-1- توصیف اعضای نمونه بر اساس جنسیت 128
4-2-2- توصیف اعضای نمونه بر اساس گروههای سنی 129
4-2-3- توصیف اعضای نمونه بر اساس سطح تحصیلات 129
4-2-4- توصیف اعضای نمونه بر اساس میزان درآمد 130
4-2-5- شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی 131
4-3- آمار استنباطی: 132
4-3-1- غربالگری ابتدایی داده‌ها و بیان آمارهای توصیفی 132
4-3-1-1- صحت اطلاعات ورودی به نرم‌افزار ازنظر دقت در ثبت داده‌ها 132
4-3-1-2- بررسی داده‌ها ازنظر وجود داده‌های گمشده 133
4-3-1-3- بررسی نرمال بودن 133
4-3-1-4- ارزشیابی متغیرها برای وجود همخطی بین متغیرها 133
4-3-2- تحلیل نهایی 134
4-3-2-1- ارزیابی مدل اندازه‌گیری 134
4-3-2-2- ارزیابی مدل ساختاری 138
4-3-2-3- آماره‌ی t 139
4-3-2-4- بار عاملی و ضریب مسیر 139
4-3-2-5- آزمون فرضیههای پژوهش 141
4-4- خلاصه‌ی فصل 143
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری 144
5-1- مقدمه 145
5-2- نتایج آزمون فرضیات 145
5-2-1- نتایج آزمون فرعی اول 146
5-2-2- نتایج آزمون فرعی دوم 146
5-2-3- نتایج آزمون فرعی سوم 147
5-2-4- نتایج آزمون فرعی چهارم 147
5-2-5- نتایج آزمون فرعی پنجم 148
5-2-6- نتایج آزمون فرعی ششم 148
5-2-7- نتایج آزمون فرضیه اصلی اول 149
5-2-8- نتایج آزمون فرضیه‌ی اصلی دوم 150
5-3-1- پیشنهادها با توجه به فرضیه اصلی اول 150
5-3-2- پیشنهادها با توجه به فرضیه اصلی دوم 151
5-3-3- پیشنهادها با توجه به فرضیه‌ی فرعی اول 151
5-3-4- پیشنهادها با توجه به فرضیه‌ی فرعی دوم 152
5-3-5- پیشنهادها با توجه به فرضیه‌ی فرعی سوم 152
5-3-6- پیشنهادها با توجه به فرضیه‌ی فرعی چهارم 153
5-3-7- پیشنهادها با توجه به فرضیه‌ی فرعی پنجم 154
5-3-8- پیشنهادها با توجه به فرضیه‌ی فرعی ششم 154
5-4- محدودیت‌های پژوهش 155
5-5- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی 155
منابع 157
ضمیمه 170
1- پرسشنامه 170
Overview 175

 

 

تعیین تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر شخصیت برند و وفاداری به برندمجموعه های ورزشی شهر قزوین

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی برشخصیت برند و وفاداری به برند مجموعه های ورزشی شهر قزوین می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کسانی که در مجموعه های ورزشی شهر قزوین عضویت دارند که تعداد تقریبی آنها بر اساس صحبت های مدیران مجموعه های؛ در مجموع 10900نفر برآورد شد. از میان جامعه آماری تعداد 480 پرسشنامه به صورت داوطلبانه و دسترس بین ورزشکاران و مشتریان مجموعه های ورزشی شهر قزوین توزیع و در نهایت تعداد 418پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که روائی آن توسط 10 نفر از اساتید خبره در زمینه مدیریت بازاریابی ورزشی تایید و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ 899 /. بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، برای بررسی وضعیت توزیع داده ها از آزمون چولگی و کشیدگی، برای تعیین تاثیر آمیخته بازاریابی بر شخصیت برند و وفاداری به برند از آزمون همبستگی پیرسون، جهت پیش بینی وفاداری به برند و شخصیت برند مجموعه های ورزشی شهر قزوین ازطریق عناصر آمیخته بازاریابی از رگرسیون خطی ساده و چند متغیره و در نهایت برای تدوین مدل نهایی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی هم بر وفاداری به برند و هم بر شخصیت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و شخصیت برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارد . ازمیان عناصر آمیخته بازاریابی، عناصر قیمت، مکان و محصول تاثیر معناداری بر وفاداری به برند دارند و عنصر محصول نیز تاثیر معناداری بر شخصیت برند دارد.

فصل اول: طرح تحقیق
١١) مقدمه 2
١2) بیان مساله 3
١ 3) ضرورت و اهمیت تحقیق 8
١4) اهداف تحقیق 11
١ ۴١)هدف کلی 11
١۴٢) اهداف اختصاصی 11
١ ۵ ) فرضیات تحقیق 11
١6)تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ١2
١6١) تعریف مفهومی ١2
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2١) معرفی بازاریابی 16
22) تعریف بازاریابی 17
23) مدیریت بازاریابی 18
24) نیازها و خواسته ها 18
25) جایگاه بازاریابی در مدیریت 19
26) بازاریابی کالا و خدمات 19
27) بازاریابی ورزشی 20
28) تفاوت بازاریابی ورزشی و بازاریابی از طریق ورزش 21
29) بازاریابی در صنعت ورزش 22
210) تقسیمات بازاریابی ورزشی 22
211) جدیدترین فلسفه بازاریابی در ورزش 23
212) آمیخته بازاریابی 24
213) آمیخته بازاریابی و سایر مولفه های بازاریابی در صنعت ورزش 25
2131) محصول 25
2132) قیمت 26
2133) ترویج 27 
2134) مکان28
214) مصرف کنندگان ورزشی ( مشتریان) 29
215) برند30
216) تعریف برند31
217) اجزای قابل مشاهده برند31
218) انواع برند31
219) برند باشگاه ها وسازمان های ورزشی32
220) مزیت مدیریت برند33
221) شخصیت برند34
222) شخصیت برند و شخصیت انسان53 223) ساخت شخصیت برند36
224) مزایا وکارکردهای شخصیت برند38
225) وفاداری به برند38
226) ماهیت وفاداری41
227) ابعاد وفاداری41
228) وفاداری مشتری و تاثیر آن بر درآمد شرکت42
229) مشتریان وفادار وغیر وفادار43
230) ذهنیت از برند و وفاداری به آن43
231) مدیریت وفاداری44
232) وفاداری به برند در ورزش44
233) مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته45
فصل سوم: روش تحقیق
31) روش تحقیق 51
32) جامعه آماری 51
33) روش، حجم و نحوه ی گزینش نمونه 52
34) روش و ابزار جمع آوری داده ها 53
35) روایی پرسشنامه: 54
36) پایایی پرسشنامه54
37) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها54
38)تعاریف عملیاتی55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
41)یافته‌های توصیفی 58
42)تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه آمیخته بازاریابی60
43)تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه وفاداری به برند63
44)تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه شخصیت برند64
45) آزمون نرمال بودن دادهها65
46) آزمون همبستگی 65
47) آزمون فرضیه های تحقیق66
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
51) مقدمه 75
5 2) خلاصه تحقیق 75
5 3) یافته های تحقیق 76
5 4) بحث و بررسی 78
55) نتیجه گیری کلی81
56) محدودیت های تحقیق81
5 7) پیشنهادات 82
5 71) پیشنهادات کاربردی82
5 72) پیشنهادات برای تحقیقات آینده83
منابع 84

 

تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان مجموعه های ورزشی شهر شیراز

چکیده

تحولات سریع و گسترده در تمامی ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه‌ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است و موجب شده دانش بازاریابی ورزشی در سال‌های گذشته اهمیت بسزایی برای سازمان‌های ورزشی پیدا کند این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته که می‌توان آن را به عنوان یکی از اجزای مهم بقای سازمان‌های ورزشی به شمار آورد هیچ کسب و کاری نمی‌تواند بدون ساختن مشتریان وفادار بقاء یابد که یکی از پایدارترین راه‌های دستیابی به این مهم، تقویت برند سازمان است، ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری در مصرف‌کنندگان، احتمال انتخاب برند را بالا می‌برد و شرکت‌ها می‌توانند از این مزیت برای توسعه محصولات خود بهره ببرند ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان، به طور غیر مستقیم ارزش شرکت را افزایش می-دهد و نیز از طریق بالا بردن اثربخشی و کارایی برنامه‌های بازاریابی، وفاداری به برند، قیمت و حاشیه سود، توسعه برند، اهرم تجاری و مزیت رقابتی، برای شرکت ارزش ایجاد می‌کند پیش نیازهای متعددی برای ایجاد ارزش ویژه برند وجود دارد، برای مثال هر فعالیت بازاریابی پتانسیل تاثیر بر ارزش ویژه برند را دارد، راهبردهای شبکه توزیع، استراتژی‌های ارتباطی، راهبردهای قیمت‌گذاری و سایر فعالیت‌های بازاریابی می‌توانند باعث تضعیف یا تقویت برند شوند بنابراین در این تحقیق در نظر است که به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان مجموعه‌های ورزشی شهر شیراز پرداخته شود نمونه آماری این تحقیق با توجه به حجم نمونه جدول مورگان 384 نفر تعیین شد 420 پرسشنامه توزیع شد که از بین آنها 400 پرسشنامه قابل قبول مورد سنجش قرار گرفت برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه آمیخته بازاریابی، پرسش‌نامه ارزش ویژه برند تانگ و هاولی (2009) و پرسش‌نامه وفاداری مشتری لیو (2008) استفاده شده است هم‌چنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بهره گرفته شده است نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که بین مولفه‌های محصول، توزیع و ترویج با ارزش ویژه برند رابطه‌ علی وجود ندارد اما مولفه قیمت بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است ‌هم‌چنین طبق یافته‌های پژوهش، ارزش ویژه برند بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مشتریان مجموعه‌های ورزشی تاثیر مستقیم و قوی دارد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱ هدف کلی ۸
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۸
۱-۵ فرضیه‌های پژوهش ۸
۱-۶ پیش‌فرض‌های پژوهش ۹
۱-۷ محدوده پژوهش ۹
۱-۸ تعریف واژه‌های کلیدی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مبانی و چارچوب نظری ۱۲
۲-۱-۱ اهمیت بازاریابی ۱۲
۲-۱-۲ تعریف بازاریابی ۱۲
۲-۱-۳ خدمت چیست؟ ۱۳
۲-۱-۴ طبقه‌بندی خدمات ۱۴
۲-۱-۵ بازاریابی خدمات ۱۵
۲-۱-۶ ورزش به عنوان خدمات ۱۶
۲-۱-۷ محصولات ورزشی ۱۷
۲-۱-۸ بازاریابی ورزشی ۱۸
۲-۱-۹ تفاوت بازاریابی ورزشی و بازاریابی از طریق ورزش ۱۹
۲-۱-۱۰ بازاریابی در صنعت ورزش ۱۹
۲-۱-۱۱ تقسیمات بازاریابی ورزشی ۲۰
۲-۱-۱۲ مصرف‌کنندگان ورزشی (مشتریان) ۲۱
۲-۱-۱۳ انواع مصرف‌کننده ورزشی ۲۲
۲-۱-۱۴ آمیخته بازاریابی ۲۳
۲-۱-۱۵ تاریخچه برند ۲۷
۲-۱-۱۶ تعریف برند ۲۸
۲-۱-۱۷ انواع برند ۲۹
۲-۱-۱۸ انواع برند ورزشی ۲۹
۲-۱-۱۹ مدیریت برند ۳۱
۲-۱-۲۰ ارزش ویژه برند ۳۲
۲-۱-۲۱ دیدگاه‌های ارزش ویژه برند ۳۳
۲-۱-۲۲ ابعاد ارزش ویژه برند ۳۶
۲-۱-۲۳ مدل‌های ارزش ویژه برند ۴۱
۲-۱-۲۴ وفاداری ۴۷
۲-۱-۲۵ وفاداری مشتریان ۴۸
۲-۱-۲۶ اهمیت وفاداری مشتری ۴۸
۲-۱-۲۷ تعاریف وفاداری مشتری ۴۹
۲-۱-۲۸ ابعاد وفاداری مشتری ۵۰
۲-۱-۲۹ بازاریابی و وفاداری مشتری ۵۰
۲-۲ پیشینه پژوهش ۵۲
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۳-۱ روش پژوهش ۶۰
۳-۲ جامعه آماری و نمونه پژوهش ۶۰
۳-۳ چگونگی گزینش نمونه ۶۰
۳-۴ روش جمع‌آوری داده‌ها ۶۱
۳-۵ ابزار اندازه گیری ۶۱
۳-۶ روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری ۶۲
۳-۷ روش تحلیل داده‌ها ۶۳
۳-۸ تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۶۴
۳-۹ متغیرهای جمعیت شناختی ۶۵
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱ یافته‌های توصیفی ۶۸
۴-۲ تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه آمیخته بازاریابی ۷۰
۴-۳ تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه ارزش ویژه برند ۷۲
۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه وفاداری ۷۳
۴-۵ پایایی سازه ۷۴
۴-۶ روایی همگرا ۷۵
۴-۷ آزمون نرمال بودن دادهها ۷۵
۴-۸ آزمون همبستگی ۷۶
۴-۹ فرضیه صفر اول ۷۶
۴-۱۰ فرضیه صفر دوم ۷۶
۴-۱۱ فرضیه صفر سوم ۷۶
۴-۱۲ فرضیه صفر چهارم ۷۶
۴-۱۳ فرضیه صفر پنجم ۷۹
۴-۱۴ فرضیه صفر ششم ۷۹
۴-۱۵ فرضیه صفر هفتم ۸۰
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ خلاصه پژوهش ۸۴
۵-۲ نتایج آزمون فرضیات پژوهش ۸۵
۵-۳ بحث و نتیجه‌گیری ۸۵
۵-۴ نتیجه‌گیری کلی ۸۸
۵-۵ پیشنهاد‌ات کاربردی برخاسته از پژوهش ۸۹
۵-۶ محدودیت‌های پژوهش ۸۹
۵-۷ پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده ۹۰
منابع پژوهش
منابع پژوهش۹۲
پیوست‌ها
پیوست ۱: پرسش‌نامه نهایی۱۰۴

 

 

تعیین سهم ارتباطات بازاریابی یکپارچه در ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری(مطالعه موردی:شعب منتخب بانک سامان در شهر تهران)

چکیده

در این پژوهش محقق سعی داشته است تا در قالب یک مدل مفهومی، سهم ارتباطات بازاریابی یکپارچه در ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را بررسی نماید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش 200 نفر از مشتریان مراجعه‌کننده به بانک سامان در بازه‌ی زمانی یک هفته بوده است که از این تعداد 132 نفر به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از دو پرسشنامه‌ی باشکوه و شکسته‌بند (1391) برای متغیرهای درک ارتباطات بازاریابی یکپارچه و پرسشنامه‌ی عماری و زنده‌دل (1391) جهت متغیر ارزش برند استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین فروش شخصی، روابط عمومی و فروش مستقیم بر ایجاد ارزش ویژه برند مشتریان ارتباط مثبت و معنی‌دار وجود دارد اما بین تبلیغات و پیشبرد فروش بر ایجاد ارزش ویژه برند مشتریان این رابطه تائید نشده است.کلیدواژه‌ها: ارتباطات بازاریابی یکپارچه، ارزش برند، بانک سامان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه فارسی 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- مدل مفهومی پژوهش 6
1-6- فرضیه‌های پژوهش 7
1-6-1- فرضیه اصلی 7
1-6-2- فرضیه‌های فرعی 7
1-7- قلمرو پژوهش 8
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 8
1-7-2- قلمرو مکانی پژوهش 8
1-7-3- قلمرو زمانی پژوهش 8
1-8- تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 9
1-8-1- ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی 9
1-8-2- تبلیغات 9
1-8-3- فروش شخصی 9
1-8-4- پیشبرد فروش 9
1-8-5- روابط عمومی 10
1-8-6- فروش مستقیم 10
1-8-7- ارزش ویژه‌ برند 10
1-9- ادبیات پژوهش 11
1-9-1- ارتباطات بازاریابی یکپارچه 11
1-9-2- تعاریفی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه 13
1-9-3- نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در بازاریابی نوین 14
1-9-4- ضرورت و اهمیت مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه 15
1-9-5- انواع مدل‌های ارتباطات بازاریابی یکپارچه 18
1-9-6- فرآیند برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه 22
1-9-7- فرآیند هشت مرحله‌ای ارتباطات بازاریابی یکپارچه 22
1-9-8- فرآیند ارتباطات بازاریابی یکپارچه گونرینگ 27
1-9–9 کار برگ‌های برنامه‌ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی 29
1-9-9-1- کار برگ پیشینه بازاریابی 29
1-9-9-2- کار برگ اهداف عملکرد مخاطبان هدف 30
1-9-9-3- کاربرگ استراتژی ارتباطات 32
1-9-9-4- فرآیند برنامه‌ریزی بر مبنای صفر 40
1-9-10- عناصر ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری 44
1-9-10-1- بازاریابی مستقیم 44
1-9-10-2- تبلیغات 44
1-9-10-3- فروش شخصی 45
1-9-10-4- بازاریابی مستقیم 45
1-9-11- نام تجاری 46
1-9-12- قوت نام تجاری 47
1-9-13- ارزش ویژه برند 48
1-9-14- مولفه‌ قوت نام تجاری از دیدگاه کولین بیتز 52
1-9-14-1- ثبات برند 52
1-9-14-2- سودآوری نام تجاری 53
1-8-14-3- گسترش جغرافیایی نام تجاری 53
1-9-14-4- رهبری نام تجاری 54
1-9-15- سوابق پژوهش 54
1-9-15-1- پژوهش‌های داخلی 54
1-9-15-2- پژوهش‌های خارجی 59
فصل دوم: مواد و روش‌ها
2-1- مقدمه 68
2-2- روش پژوهش 68
2-3- روش گردآوری اطلاعات 69
2-4- جامعه آماری 70
2-5- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه 70
2-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71
2-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 71
2-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 72
فصل سوم: نتایج
3-1- مقدمه 75
3-2- نتایج توصیفی پژوهش 75
3-2-1- از نظر جنسیت پاسخگویان 76
3-2-2- از نظر وضعیت سن پاسخدهندگان 76
3-2-3- از نظر وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 77
3-3- تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش 78
3-4- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی 80
3-4-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته 80
3-4-2- بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل 81
3-4-3- بررسی نرمال بودن خطاها 82
3-4-4- آزمون دوربین- واتسون 88
3-5- نتایج رد یا قبول فرضیات 92
3-5-1- فرضیه پژوهشی اول 92
3-5-2- فرضیه پژوهشی دوم 93
3-5-3- فرضیه پژوهشی سوم 94
3-5-4- فرضیه پژوهشی چهارم 95
3-5-5- فرضیه پژوهشی پنجم 96
3-5-6- بررسی فرضیه اصلی 97
فصل چهارم: بحث و پیشنهادات
4-1- مقدمه 99
4-2- نتایج پژوهش 99
4-2-1- تحلیل نتایج فرضیه اول 100
4-2-2- تحلیل نتایج فرضیه دوم 100
4-2-3- تحلیل نتایج فرضیه سوم 101
4-2-4- تحلیل نتایج فرضیه چهارم 101
4-2-5- تحلیل نتایج فرضیه پنجم 102
4-3- پیشنهادات پژوهش 102
4-3-1- پیشنهادات پژوهشی پژوهش 102
4-3-2- پیشنهادات به محققان آتی 103
4-4- محدودیت‌های پژوهش 104

منابع….. 106
خلاصه انگلیسی 115
ضمائم…. 116

 

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر اعتبار برند با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی(مورد مطالعه:بانک صادرات شهر شیراز)

چکیده

معتبر بودن یک نام تجاری می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد وفاداری در مشتریان مد نظر گرفته شود، اعتبار نام تجاری، نتیجه یک تجربه بلند مدت است که مشتریان با ارائه‌دهنده خدمت پیدا می‌کنند. برای رسیدن به اعتبار عوامل مختلفی وجود دارد. بازاریابی داخلی، رفتار شهروندی و بازارگرایی عواملی هستند که زمینه‌های ایجاد اعتبار را برای برند فراهم می‌کنند. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر اعتبار برند است. در این پژوهش تأثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی (دو متغیر میانجی) نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی بر اعتبار برند بررسی شده است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه مشتریان و کارکنان شعب ارائه‌دهنده خدمات بانکی و مشتریان صادرات ایران در سطح شهر شیراز تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق مدلی جامع ارائه گردید که این مدل ارتباط بین عوامل را به خوبی نشان می‌دهد. جهت بدست آوردن داده‌های اولیه اقدام به توزیع همزمان پرسشنامه بین کارکنان ارائه‌دهنده خدمات بانکی و مشتریان شعب بانک صادرات ایران در شهر شیراز گردید. داده‌های ثانویه نیز از مطالعه مطالعات گذشته در مقالات و کار‌های دیگران و از روش کتابخانه‌ای حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های اولیه، روش مدل‌سازی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: پس از آنکه روایی و پایایی پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد، فرضیه‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آمیخته بازاریابی داخلی بر اعتبار برند و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر بازارگرایی دارد و بازارگرایی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر اعتبار برند. اما یافته‌های پژوهش نشان داد که تأثیر رفتار شهروندی بر اعتبار برند معنادار نبوده است. همچنین فرضیه مربوط به تأثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر بازارگرایی نیز مورد تأیید قرار نگرفت.

 

 

بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری، بازاریابی و شبکه سازی بر ارزش ویژه برند از طریق ارزش مشتری و هم آفرینی ارزش (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی ایران خودرو)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری، بازاریابی و شبکه سازی بر ارزش ویژه برند از طریق ارزش مشتری و هم آفرینی ارزش (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی ایران خودرو) بود روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود جامعه آماری پژوهش حاضر به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول: کلیه کارکنان و کارشناسان و مدیران بخش لجستیک، فروش و زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو بودند که 171 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند دسته دوم: مشتریان شرکت ایران خودرو بودند که 366 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند آنان به پرسشنامه های قابلیت نوآوری، قابلیت بازاریابی، قابلیت شبکه سازی، هم آفرینی ارزش، ارزش مشتری و ارزش ویژه برند پاسخ دادند پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل استفاده گردید نتایج نشان داد که قابلیت نوآوری و قابلیت شبکه سازی بر ارزش ویژه برند و هم آفرینی ارزش تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارند قابلیت بازاریابی بر هم آفرینی ارزش تأثیر مثبت و معناداری دارد اما تأثیر آن بر ارزش ویژه برند معنادار نیست هم آفرینی ارزش بر ارزش مشتری تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد ارزش مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد نتایج آزمون t حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین کارکنان و مشتریان در قابلیت نوآوری، قابلیت بازاریابی، هم آفرینی ارزش، ارزش مشتری و ارزش ویژه برند وجود دارد و میانگین کارکنان به طور معناداری بالاتر از مشتریان است اما تفاوت معناداری بین کارکنان و مشتریان در قابلیت شبکه سازی وجود ندارد

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4 هدف اصلی تحقیق 8
1-5 فرضیه‌های تحقیق 8
1-6 قلمرو تحقیق 10
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش 10
1-6-2- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-7 تعریف متغیرها و اصطلاحات 9
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرها 9
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها 10
1-8 جمع‌بندی 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 قابلیت نوآوری 14
2-2-1- مفهوم وتعریف نوآوری 14
2-2-2- انواع نوآوری در سازمان 16
2-2-3- علل روی آوردن سازمانها به نوآوری 21
2-2-4- عوامل موثر بر نوآوری در سازمانها 24
2-3 قابلیت بازاریابی 25
2-4 قابلیت شبکه‌سازی 30
2-4-1- ارتباطات بازاریابی 30
2-5 هم‌آفرینی ارزش 33
2-6 ارزش مشتری 35
2-6-1- تعاریف موجود پیرامون ارزش ادراک مشتری 36
2-6-2- مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش 37
2-7 ارزش ویژه برند 39
2-7-1- تعاریف و مفهوم ارزش ویژه برند 39
2-7-2- اهمیت ارزش ویژه برند برای شرکت ها 41
2-7-3- عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند 43
2-7-4- تداعی برند 46
2-7-5- آگاهی از برند 47
2-7-6- کیفیت ادراک شده 48
2-7-7- وفاداری 50
2-8 پیشینه پژوهش 54
2-8-1- تحقیقات داخلی 54
2-8-2- تحقیقات خارجی 56
2-9 جمع‌بندی 58
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 روش و طرح تحقیق 60
3-3 جامعه آماری 61
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 61
3-5 روش های جمع‌آوری اطلاعات 62
3-6 ابزارهای اندازه‌گیری پژوهش 63
3-7 تعیین پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش 65
3-4 بررسی روایی ابزار اندازه گیری 66
3-8-1- روایی محتوایی 67
3-8-2- روایی صوری 67
3-8-3- روایی سازه 67
3-9 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها 67
3-9-1- تحلیل عاملی تأییدی 67
3-9-2- تحلیل مسیر 68
3-9-3- شاخصهای برازش در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر 69
3-10 جمع‌بندی 71
فصل چهارم: تجزیه‌تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه 73
4-2 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی 73
4-3 تحلیل عاملی تأییدی داده ها 75
4-3-1- تحلیل عاملی تأییدی قابلیت نوآوری 76
4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی قابلیت بازاریابی 77
4-3-3- تحلیل عاملی تأییدی قابلیت شبکه‌سازی 79
4-3-4- تحلیل عاملی تأییدی هم‌آفرینی ارزش 81
4-3-5- تحلیل عاملی تأییدی ارزش مشتری 83
4-3-6- تحلیل عاملی تأییدی ارزش ویژه برند 85
4-4 آزمون کفایت نمونه‌گیری 87
4-5 شاخصه های توصیفی متغیرهای پژوهش 88
4-6 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 88
4-7 ضریب همبستگی بین متغیرها 89
4-8 مقایسه دوگروه کارکنان و مشتریان در متغیرهای پژوهش 93
4-9 آزمون فرضیه‌های تحقیق 94
4-10 جمع‌بندی 95
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 97
5-2 خلاصه نتایج پژوهش 97
5-3 بحث و نتیجه‌گیری 98
5-4 مقایسه دوگروه کارکنان و مشتریان در متغیرهای پژوهش 101
5-5 پیشنهادهای تحقیق 102
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی 102
5-6-2- پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی 104
5-7 محدودیت‌های تحقیق 104
5-8 جمع‌بندی 105
فهرست منابع 106
پیوست
پرسشنامه تحقیق110

 

بررسی تاثیر برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر نگرش برند و قصد خرید مصرف کنندگان در صنعت خرده فروشی اینترنتی:مورد مطالعه فروشگاه اینترنتی بامیلو

چکیده

پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی پیشنهادی، به دنبال بررسی تأثیر برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر نگرش برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان در صنعت خرده‌فروشی اینترنتی می‌باشد. مورد مطالعه در این پژوهش فروشگاه اینترنتی بامیلو می‌باشد. در این تحقیق پس از تهیه ادبیات موجود اقدام به طراحی پرسشنامه‌ای محقق ساخته شده است که پس از بررسی و تأیید روایی محتوایی و سازه و پایایی آن بین نمونه تحقیق توزیع شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل افرادی است که عضو حداقل یکی از رسانه‌های اجتماعی برند بامیلو می‌باشند. با انتخاب 559 نفر از جامعه آماری به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس، جمع‌آوری داده‌های لازم صورت گرفت. برای آزمودن فرض‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری و برای انجام محاسبات از نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان در صنعت خرده‌فروشی اینترنتی دارند.

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 2
۱-۲ بیان مسئله 2
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش 5
۱-۴ اهداف پژوهش 6
۱-۴-۱ اهداف اصلی 6
۱-۴-۲ اهداف فرعی 6
۱-۵ فرضیه‌های پژوهش 7
۱-۶ روش انجام پژوهش 8
۱-۷ قلمرو پژوهش 8
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی 8
۱-۷-۲ قلمرو زمانی 8
۱-۷-۳ قلمرو مکانی 8
۱-۸ تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی 9
۱-۸-۱ برند 9
۱-۸-۲ برندینگ 9
۱-۸-۳ رسانه‌های اجتماعی 9
۱-۸-۴ نگرش برند 10
۱-۸-۵ نیت 10
۱-۸-۶ نیت/قصد خرید 10
فصل دوم:ادبیات موضوع
۲-۱ مقدمه 12
۲-۲ رسانه‌های اجتماعی 12
۲-۲-۱ پیشینه رسانه‌های اجتماعی 13
۲-۲-۱-۱ وب ۲٫۰ 13
۲-۲-۱-۲ محتوای تولیدشده توسط کاربر (UGC) 14
۲-۲-۲ انواع رسانه‌های اجتماعی و طبقه‌بندی آن‌ها 15
۲-۲-۲-۱ پروژه‌های مشارکتی 18
۲-۲-۲-۲ وبلاگ‌ها 18
۲-۲-۲-۳ جوامع محتوایی 18
۲-۲-۲-۴ شبکه‌های اجتماعی 18
۲-۲-۲-۵ جهان‌های بازی مجازی 19
۲-۲-۲-۶ جهان‌های اجتماعی مجازی 20
۲-۳ بازاریابی رسانه‌های اجتماعی 22
۲-۴ برند 24
۲-۵ رسانه‌های اجتماعی و برندینگ 26
۲-۵-۱ احساس مصرف‌کنندگان در مورد بازاریابی (CSM) 28
۲-۵-۲ فرایند تطابق با نوآوری (IAP) 28
۲-۵-۳ بازاریابی خریدار 29
۲-۵-۴ انجمن مجازی برند (VBC) 30
۲-۶ انگیزش/نگرش مصرف‌کننده نسبت به رسانه‌های اجتماعی 32
۲-۶-۱ مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) 33
۲-۷ خرده‌فروشی اینترنتی 35
۲-۷-۱ فروشگاه‌های اینترنتی 35
۲-۸ نگرش برند 38
۲-۸-۱ تعریف نگرش 38
۲-۸-۲ مدل واکنش اطلاعات یکپارچه (IIR) 40
۲-۸-۳ مدل احتمال پیچیدگی (ELM) 40
۲-۸-۴ تئوری امید به ارزش (EVT) 42
۲-۸-۵ تئوری عمل معقول (TRA) 43
۲-۸-۶ تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB) 44
۲-۸-۷ مدل سلسله‌مراتب واکنش جایگزین (ARH) 45
۲-۸-۷-۱ سلسله‌مراتب یادگیری استاندارد 46
۲-۸-۷-۲ سلسله‌مراتب ناموزون/اسناد 47
۲-۸-۷-۳ سلسله‌مراتب درگیری پایین 48
۲-۸-۸ مدل ارزش ویژه برند کلر 49
۲-۹ قصد خرید 51
۲-۹-۱ فرایند تصمیم‌گیری خرید 52
۲-۹-۲ مدل تصمیم‌گیری مشتری 54
2-10 پیشینه داخلی 56
2-11 پیشینه خارجی 59
۲-۱2 توسعه فرضیات تحقیق 61
۲-۱2-۱ فرضیه یک 61
۲-۱2-۲ فرضیه دوم 62
۲-۱2-۳ فرضیه سوم 63
۲-۱2-۴ فرضیه چهارم 64
۲-۱2-۵ فرضیه پنجم 65
۲-۱2-۶ فرضیه ششم 65
۲-۱3 الگوی مفهومی تحقیق 66
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه 69
۳-۲ روش‌شناسی و روش تحقیق 69
۳-۲-۱ انواع تحقیق ازنظر هدف و گردآوری داده‌ها 70
۳-۳ قلمرو پژوهش 71
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی 71
۳-۳-۲ قلمرو زمانی 71
۳-۳-۳ قلمرو مکانی 71
۳-۴ چارچوب نمونه‌گیری 71
۳-۴-۱ جامعه آماری 71
۳-۴-۲ روش نمونه‌گیری 72
۳-۴-۳ حجم نمونه 72
۳-۵ روش و ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق 73
۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه‌ای 73
۳-۵-۲ مطالعات میدانی 73
۳-۶ مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه 74
۳-۷ بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق 74
۳-۷-۱ روایی ابزار تحقیق 74
۳-۷-۲ پایایی ابزار تحقیق 75
۳-۸ بررسی متغیرهای تحقیق 77
۳-۸-۱ تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه 77
۳-۸-۲ انواع متغیرها در مدل یابی معادلات ساختاری 78
۳-۹ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 79
۳-۹-۱ مدل معادلات ساختاری 79
۳-۱0 ساختار پرسشنامه 81
۳-۱1 برازش مدل 83
۳-۱1-۱ شاخص‌های برازش 84
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه 88
۴-۲ تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی 88
۴-۲-۱ جنسیت 88
۴-۲-۲ محدوده سنی 89
۴-۲-۳ تحصیلات 90
۴-۲-۴ سطح درآمد ماهانه 91
۴-۲-۵ تناوب بازدید از صفحات اجتماعی 92
۴-۲-۶ تناوب خرید از فروشگاه بامیلو 93
۴-۳ تجزیه‌وتحلیل توصیفی ابعاد پژوهش 94
۴-۴ آمار استنباطی 95
۴-۴-۱ مدل معادلات ساختاری 95
۴-۴-۲ آزمون کفایت نمونه KMO و کرویت بارتلت 96
۴-۴-۳ مدل اندازه‌گیری 97
۴-۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی 98
۴-۴-۴-۱ بررسی نرمال بودن داده‌ها 99
۴-۴-۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی 101
۴-۴-۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی نگرش برند 103
۴-۴-۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی قصد خرید 106
۴-۵ بررسی فرضیات تحقیق 108
۴-۵-۱ مدل ساختاری تحقیق 108
۴-۵-۲ همبستگی بین متغیرها و ابعاد پژوهش 111
۴-۵-۳ بررسی برازش مدل ساختاری 112
۴-۵-۴ بررسی اعتبار مدل ساختاری 112
۴-۶ بررسی و تحلیل فرضیه‌های پژوهش 113
۴-۷ خلاصه فصل 119
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه 121
۵-۲ یافته‌های پژوهش 121
۵-۲-۱ نتایج به‌دست‌آمده از آمار توصیفی 121
۵-۲-۱-۱ فراوانی پاسخ‌دهندگان از نظر جنسیت 121
۵-۲-۱-۲ از نظر محدوده سنی 121
۵-۲-۱-۳ از نظر میزان تحصیلات 121
۵-۲-۱-۴ از نظر میزان درآمد ماهانه 122
۵-۲-۱-۵ از نظر تناوب بازدید از صفحات اجتماعی برند بامیلو 122
۵-۲-۱-۶ از نظر تناوب خرید از فروشگاه اینترنتی بامیلو 122
۵-۲-۲ بررسی نتایج آزمون فرضیات 122
۵-۲-۲-۱ تحلیل فرضیه اول 122
۵-۲-۲-۲ تحلیل فرضیه دوم 123
۵-۲-۲-۳ تحلیل فرضیه سوم 123
۵-۲-۲-۴ تحلیل فرضیه چهارم 123
۵-۲-۲-۵ تحلیل فرضیه پنجم 123
۵-۲-۲-۶ تحلیل فرضیه ششم 124
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی 124
۵-۴ پیشنهاد به محققین آتی 125
۵-۵ محدودیت‌های تحقیق 126
۵-۶ خلاصه فصل 127
منابع و مآخذ 128
منابع فارسی 128
منابع خارجی 130

 

 

اثر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف‌کننده: نقش واسطه‌ای تصویر شرکت، نگرش مشتری، جذابیت برند (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند شهر تهران)

چکیده

بازاریابی خیرخواهانه یکی از استراتژی‌های بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی در جهت خلق ارزش ویژه برای مشتری است که بر اساس آن رابطه مستقیمی بین فروش محصول و کمک بنگاه اقتصادی به یک خیریه یا امر خیر تعریف و ترویج می‌شود. در این پژوهش محقق سعی داشته است تا در قالب یک مدل مفهومی، اثر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف‌کننده: نقش واسطه‌ای تصویر شرکت، نگرش مشتری، جذابیت برند را بررسی نماید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی، از نظر روش علّی و از نظر کلی پژوهشی توصیفی- پیمایشی است. همچنین از منظر زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه‌ آماری پژوهش مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند شهر تهران در سال 1395 است که حجم نمونه 280 نفر محاسبه گردیده است. داده‌های پژوهش را با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بومی‌سازی شده جمع آوری شده است و مدل را با معادلات ساختاری با حداکثر درست‌ نمایی با نرم‌افزار AMOS برازش شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین بازاریابی خیرخواهانه با تصویر شرکت، جذابیت برند و نگرش مشتری تمامی روابط معنادار است. همچنین اثر نگرش مشتری بر قصد خرید مصرف‌کننده تأیید شد امّا بین تصویر شرکت و جذابیت برند بر قصد خرید مصرف‌کننده رابطه‌ی معناداری وجود ندارد؛ و در نهایت با حذف متغیرهای واسطه‌ای از مدل پژوهش اثر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف‌کننده معنادار است.کلیدواژه‌ها: بازاریابی خیرخواهانه، قصد خرید، تصویر شرکت، نگرش مشتری، جذابیت برند

عنوان صفحه
خلاصه فارسی 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله (تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق مسئله) 4
1-3- اهداف پژوهش 4
1-3-1- هدف اصلی پژوهش 4
1-3-2- اهداف فرعی پژوهش 5
1-4- سوالات پژوهش 5
1-5- فرضیه‌های پژوهش 6
1-6- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 7
1-6-1- روش پژوهش 7
1-7-1- قلمرو موضوعی 9
1-7-2 قلمرو مکانی 9
1-7-3- قلمرو زمانی 9
1-8- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانهای و غیره) 9
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-10- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 11
1-11-جنبه نوآوری پژوهش 12
1-12-تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی 13
1-12-1- بازاریابی خیرخواهانه 13
1-12-2- قصد خرید مصرف‌کننده 13
1-12-3- تصویر شرکت 14
1-12-4- نگرش مشتری 15
1-12-5- جذابیت برند 15
1-13- بخش اول: ادبیات پژوهش 16
1-13-1- مقدمه 16
1-13-2- معرفی بازاریابی خیرخواهانه 17
1-13-3- بازاریابی خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی 21
1-13-3-1- مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی 21
1-13-3-2- مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی و بازاریابی خیرخواهانه 23
1-13-3-2-1- دیدگاه کلاسیک 23
1-13-3-2-2- دیدگاه مسئولیت‌پذیری (الگوی ذینفعی) 24
1-13-3-2-3- دیدگاه عمومی (خدمات اجتماعی) 25
1-13-3-2-4- دیدگاه پیتر دراکر 25
1-13-3-2-5- دیدگاه مایکل پورتر 29
1-13-3-2-6- دیدگاه فیلیپ کاتلر 33
1-13-4- بازاریابی خیرخواهانه و ارتباطات بازاریابی 36
1-13-4-1- نگرش نسبت به برند 36
1-13-4-2- قصد خرید برند 37
1-13-5- بازاریابی خیرخواهانه و رفتار مصرف‌کننده 38
1-13-6- انتقادات وارده بر بازاریابی خیرخواهانه 40
1-13-7- مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی و بازاریابی خیرخواهانه در ایران 44
1-13-7-1- مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی در ایران 44
1-13-7-2- بازاریابی خیرخواهانه در ایران 45
1-13-8- قصد خرید مصرف‌کننده 47
1-13-8-1- مدل رفتار خرید مصرف‌کننده 48
1-13-8-2- فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 49
1-13-8-3- انواع تصمیمات خرید 50
1-13-8-4- عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف‌کنندگان 51
1-13-8-4-1- فرهنگ و خرده فرهنگ 52
1-13-8-4-2- سن و مرحله زندگی مصرف‌کننده 53
1-13-8-4-3- شغل 53
1-13-8-4-4- شخصیت و تصور شخصی 54
1-13-8-4-5- باورها و عقاید مصرف‌کننده 55
1-13-8-5- خانواده و نقش آن در تصمیم‌گیری خرید 55
1-13-8-6- گروه‌های مرجع و تعاملات اجتماعی 57
1-13-9- تصویر شرکت 57
1-13-9-1- حیطه تصویر شرکت 60
1-13-9-2- فرایند شکل‌گیری تصویر شرکت 61
1-13-10- نگرش مشتری 62
1-13-10-1- تئوری کارکردی نگرش 63
1-13-11- جذابیت و شهرت برند 66
1-13-11-1- مفهوم برند و نقش آن در حوزه خدمات 66
1-13-11-2- مفهوم شخصیت برند 67
1-13-11-3- تصویر برند 69
1-13-11-4- تصویرسازی برند 71
1-13-11-5- مدل‌های مربوط به برند 72
1-13-11-5-1- شخصیت برند، ترفیعات فروش و ارزش ویژه برند 72
1-13-12- پیشینه پژوهش 76
1-13-12-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل 76
1-13-12-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج 78
1-13-13- بخش دوم: فروشگاه‌های زنجیرهای شهروند شهر 88
1-13-13-1- تاریخچه 88
1-13-13-2- تعریف 88
1-13-13-3- اهداف و علل شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای 89
1-13-13-4- فروشگاه زنجیره‌ای شهروند 90
فصل دوم: مواد و روش‌ها
2-1- مقدمه 92
2-2- روش پژوهش 92
2-3- جامعه آماری پژوهش 92
2-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 93
2-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 93
2-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 107
2-6-1- آمار توصیفی 107
2-6-2- آمار استنباطی 107
2-6-2-1- تحلیل عاملی تأییدی 108
فصل سوم: نتیجه گیری
3-1- مقدمه 110
3-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 110
3-3- آمار توصیفی 111
3-3-1- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت 111
3-3-2- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سن 111
3-3-3- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تأهل 112
3-3-4- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ تحصیلات 113
3-3-5- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سابقه کاری 114
3-3-6- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ درآمد 114
3-4- تحلیل عاملی 115
3-4-1- قابلیت اطمینان یا تحلیل پایایی پرسشنامه 118
3-4-2- مفاهیم کلیدی در تحلیل عاملی 120
3-4-2-1- متغیر پنهان یا مکنون 120
3-4-2-2- عامل 120
3-4-2-3- عامل مشترک 120
3-4-2-4- بار عاملی 121
3-4-2-5- مربع یا مجذور بارعاملی 121
3-4-3- تحلیل عاملی تأییدی مولفه‌های پژوهش 121
3-4-3-1- تحلیل عاملی تأییدی بازاریابی خیرخواهانه 123
3-4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی تصویر شرکت 128
3-4-3-3- تحلیل عاملی تأییدی نگرش مشتری 131
3-4-3-4- تحلیل عاملی تأییدی جذابیت برند 136
3-4-3-5- تحلیل عاملی تأییدی قصد خرید مصرف کننده 139
3-4-3-6- طراحی مدل ساختاری کلی 146
3-4-4- آزمون فرضیات پژوهش برای مدل نهایی 154
3-4-4-1- تست Mediation 157
3-4-5- رتبه بندی فرضیه‌های تأیید شده 159
فصل چهارم: بحث و پیشنهادات
4-1- مقدمه 161
4-2- مرور فصل‌های چهارگانه پژوهش 161
4-3- نتایج پژوهش 161
4-3-1- یافته‌ها و نتایج حاصل از ادبیات پژوهش 162
4-3-2- نتایج حاصل از تحلیل توصیفی 162
4-3-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی 164
4-4- پیشنهادهای مدیریتی و کاربردی بر اساس نتایج پژوهش 168
4-5- محدودیت‌های پژوهش 171
4-6-پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 171

منابع 172
خلاصه انگلیسی 187
ضمائم 188

 

 

بخش‌بندی مصرف‌کنندگان بازار پوشاک براساس سبک تصمیم‌گیری خرید و تعیین تفاوت نگرش هر بخش نسبت به عوامل آمیخته بازاریابی؛ (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های برند خارجی پوشاک شهر مشهد)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بخش بندی مصرف کنندگان فروشگاه های برند خارجی پوشاک براساس سبک تصمیم گیری خرید آنها و بررسی تفاوت بخش های مختلف براساس سبک تصمیم گیری خرید آنها از نظر نگرش نسبت به عوامل آمیخته بازاریابی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان فروشگاه های برند خارجی پوشاک در سطح شهر مشهد، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم در ضریب خطای 0/06، 267 نفر از تعیین گردید و ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه‌ای با 48 سوال بود که از طیف لیکرت 5گزینه‌ای از «کاملاً مخالف» تا «کاملاً موافق» می‌باشد. روایی صوری با استفاده از نظر اساتید گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بصورت حضوری و الکترونیکی بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت 270 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل خوشه ای چند میانگینی و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که مصرف کنندگان در چهار خوشه طبقه بندی شده و به عنوان کیفیت گرا و بی برنامه، مدگرا و قیمت محور، کمال طلب و کیفیت گرا و سردرگم نام گذاری شدند و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها مشخص شد که از لحاظ نگرش نسبت به محصول، گروه 1 و2 تفاوت نداشته اما گروه 3 و 4 متفاوت از سایر گروه ها هستند؛ از لحاظ نگرش نسبت به قیمت گروه 1، 2 و 4 تفاوتی نداشته و گروه 3 با سایر گروه ها متفاوت است. به لحاظ نگرش نسبت به ترویج محصولات، گروه های 2 و 4 با هم تفاوتی ندارند و گروه 1 و3 نیز با یکدیگر تفاوت نداشته و در عین حال با دو گروه دیگر متفاوت می باشند. و نیز از نظر نگرش نسبت به توزیع، گروه های 1، 2 و 4 با هم تفاوت ندارند اما گروه 3 نیز از سایر گروه ها متفاوت است.

فصل اول 12 
1-1)مقدمه 13 
1-2)بیان مسأله و تبیین موضوع 14 
1-3)ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 17 
1-4)اهداف تحقیق 19 
1-5)سوالات تحقیق 19 
1-6) قلمروی تحقیق 20 
1-7)تعاریف نظری و عملیاتی واژگان کلیدی 20 
فصل دوم 24 
2-1)بخش بندی مشتریان 25 
2-2)سبکهای تصمیمگیری مشتریان 26 
2-2-1) حساس به کیفیت 27 
2-2-2) حساس به برند 28 
2-2-3) حساس به مد 29 
2-2-4) لذت گرایی و جستجوی سرگرمی 30 
2-2-5) حساس به قیمت 31 
2-2-6) آنی و بی برنامه 32 
2-2-7) سردرگم در انتخاب 33 
2-2-8) عادت گرایی و وفاداری نسبت به یک برند 34 
2-3)عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتری 36 
2-4)فرآیند تفکر در تصمیم گیری مشتری 38 
2-5)نگرش نسبت به عوامل آمیخته بازاریابی 41 
2-5-1) محصول 42 
2-5-2) قیمت 43 
2-5-3) ترویج 43 
2-5-4) توزیع 44 
2-6) انواع روش های قیمت گذاری 45 
2-7)رابطه بین متغیرها 48 
2-8)پیشینه تحقیق 51 
2-8-1) پیشینه داخلی 51 
2-8-2) پیشینه خارجی 53 
2-8-3) جمعبندی پیشینه 56 
فصل سوم 58 
3-1) روش تحقیق 59 
3-2) جامعه آماری 60 
3-3) نمونه آماری 61 
3-4) ابزار گردآوری اطلاعات 62 
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه 63 
3-5-1) روایی 64 
3-5-2) پایایی 64 
3-6) روش تجزیه و تحلیل 65 
3-6-1) روش گروهبندی 65 
3-6-1-2) فرآیند انجام تحلیل خوشه ای 66 
3-6-1-3) تعیین خوشه ها 67 
3-6-1-4) نام گذاری و توصیف خوشه ها 68 
3-6-2) روش مقایسه تطبیقی بخشها 68 
فصل چهارم 70 
4-1) سیمای آزمودنی ها 71 
4-1-1) نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 72 
4-1-2) نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر سن 73 
4-1-3) نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات 74 
4-1-4) نحوه توزيع پاسخ دهندگان بر اساس شغل 75 
4-1-5) نحوه توزيع پاسخ دهندگان از نظر میزان هزینه زندگی 77 
4-2) بررسي روايي و پایایی ابزار تحقیق 78 
4-3) یافته های اصلی 83 
4-3-1) پاسخ به سوال اول 83 
4-3-2) نامگذاری خوشه ها 86 
4-3-3) پاسخ به سوال دوم 89 
فصل پنجم 96 
5-1) مرور کلی تحقیق 97 
5-2) بحث و نتیجه گیری 98 
5-3) پیشنهادهای پژوهشی 100 
5-3-1) پیشنهادات کاربردی 100 
5-3-2) پیشنهادات پژوهشی 102 
5-4) محدودیتهای محقق 103 
5-5) محدودیتهای تحقیق 103 
منابع و ماخذ 104 
پیوست ها و ضمائم 104 


————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید


————————————————————————————————————————————–