این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه طراحی پیاده رو می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.


تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 97 به بعد می باشد.

طراحی پیاده راه شهیدگاه اردبیل، در راستای میزان افزایش حضورپذیری

چکیده

پیاده‌راه‌ها قسمتی از فضاهای شهری هستند که اکثرا در هسته اولیه و بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهر ایجاد می‌شوند و نماد عینی و تمدن و فرهنگ هر شهری می‌باشند، بنابراین حفظ و نگهداری این آثار و بناهای با ارزش تاریخی ضروری است یکی از راهکارهای موجود در جهت مقابله با تخریب بافت‌های تاریخی، فرهنگ‌سازی در میان مردم و تشویق در جهت پیاده محوری می‌باشد بنابراین به طور کلی، هدف از این پژوهش طراحی پیاده راه شهیدگاه اردبیل در جهت افزایش حضورپذیری مردم از طریق ایجاد فضاهای پیاده محور سرزنده و پویا و فعال در بافت تاریخی و قدیمی این شهر می‌باشد روش تحقیق در این پژوهش تحلیل و توصیفی است و از نظر هدف کاربردی است در این پژوهش از شیوه مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی(مشاهده) جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است در این پژوهش بعد از مطالعات پیشینه و مبانی نظری و نمونه های موفق ایران و جهان و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و مشاهده‌ای به مجموعه‌ای از کیفیت‌هایی جهت ارتقا حضورپذیری پیاده‌راه‌ها دست یافته شده است، که شامل سرزندگی، انعطاف پذیری، تجمع پذیری، خاطره انگیزی، همه شمول بودن، ایمنی و امنیت می‌باشند با استفاده از تحلیل SWOT که وزن دهی شده است و راهبرد تهاجمی به دست آمده است، برای طرح پیشنهادی بر اساس این کیفیت‌های به ذکر شده، راهبردها و سیاست‌های ارائه شده است نتایج پژوهش حاکی از این است که بایستی در حوزه مورد پژوهش ساخت و سازهایی صورت گیرد و تغییر کاربری انجام پذیرد با توجه به مطالعات فوق الذکر، در شهر اردبیل یک بافت تاریخی انتخاب گردیده است و محور پیاده راه طراحی گردیده است که در این پژوهش در جهت ارتقا حضوری راهبردهایی ارائه شده است

 

1- فصل اول: کلیات تحقیق1 1-1-مقدمه2 1-2-بیان مسئله2 -3-1پرسش اصلی پژوهش3 1-4- پیشینه پژوهش 3 1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق4 1-6- فرضیه ها ی تحقیق5 1-7- اهداف پژوهش5 1-8- روش کار5 1-8-1-روش شناسی پژوهش5 1-8-2- متغیرهای مورد بررسی 6

 

2-فصل دوم: مبانی نظری7 2-1- مقدمه8 2-2- بخش اول:تعاریف مفاهیم پایه9 2-2-1-طراحی شهری9 2-2-1-1-تعریف طراحی شهری9 2-2-1-2- وظیفه طراحی شهری9 2-2-3-پیاده راه9 2-2-3-1- تعریف پیاده‌راه9 2-2-3-2- اصول طراحی پیاده راه ها10 2-2-3-3- معیارها طراحی پیاده راه ها10 2-2-3-4- ویژگی های یک شهر پیاده مدار11 2-2-3-5- شاخص های پیاده راه ها12 2-2-3-6- اقدامات سازماندهی در جهت پیاده راه سازی13 2-3-4- محور تاریخی و فرهنگی13 2-2-5- حضورپذیری14 2-2-5-1- دلیل اهمیت حضور یافتن یا نیافتن مردم در فضای شهری14 2-2-5-2- شاخص های تشویق حضورپذیری15 2-3- بخش دوم: عقاید برخی نظریه پردازان در رابطه با پیاده‌مداری و پیاده‌راه15 2-4- بخش سوم: تجارب جهانی موفق22 2-4-1- نمونه های داخلی22 2-4-1-1- محور پیاده صف (سپهسالار) ، تهران 22 2-4-1-2- محور پیاده تربیت ، تبریز 24 2-4-1-3- محور پیاده جنت ، مشهد 26 2-4-2- نمونه های خارجی29 2-4-2-1- پیاده راه استقلال‌(Taksim) استانبول ، ترکیه29 2-4-2-2- پیاده راه رامبلا بارسلون ، اسپانیا31

 

3- فصل سوم: شناخت و تحلیل37 3-1- مقدمه38 3-2- شناخت شهر اردبیل39 3-2-1-معرفی شهر اردبیل39 3-2-2 -وجه تسمیه، تاریخچه و علل پیدایش شهر اردبیل40 3-2-3-سازمان فضایی شهر اردبیل41 3-2-4-ساختار کالبدی شهر اردبیل42 3-3- معرفی محدوده مورد مطالعه-محور پیاده شهیدگاه50 3-3-1 معرفی محدوده مطالعاتی در سطح شهر و موقعیت قرارگیری آن50 3-3-2-جانمایی و موقعیت کاربری ها در جهت تاثیر مثبت بر طراحی این محدوده53 3-4-مطالعات اسناد فرادست56 3-4-1- مطالعات سازمان میراث فرهنگی56 3-4-1-1- طرح توجیهی مسیر 16 متری جنب شهیدگاه56 3-4-1-2- نمونه مصوبات کمیسیون ماده 5 در خصوص املاک واقع در حریم درجه یک مجموعه و مسیر طرح57 3-4-1-3- جانمایی مسیر طرح در طرح تفصیلی بافت تاریخی اردبیل57 3-4-1-4- نقشه مصوب سازمان میراث فرهنگی کشور مربوط به حریم مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی مصوب به تاریخ 1379/10/2459 3-4-1-5- نقشه جانمایی مسیر طرح در نقشه حریم مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی60 3-4-2- مطالعات طرح تفصیلی بافت کهن شهر اردبیل62 3-4-2-1- مناطق و محور های مهم نیازمند طراحی مرتبط با حوزه مورد پژوهش62 3-4-2-1-1- میدان عالی قاپو62 3-4-2-1-2- محوطه آزاد شده مقابل شیخ صفی63 3-4-2-1-3- مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی64 3-4-2-1-4- محله شیخ صفی الدین اردبیلی64 3-4-3- مطالعات طرح تفصیلی شهر اردبیل69 3-4-3-1- منطقه تاریخی و فرهنگی69 3-4-3-2- کاربری های گردشگری و پذیرایی69 3-4-3-3- طرح موضعی70 3-4-3-4- طرح موضوعی، طرح پیاده راه های شهر71 3-4-4-ضوابط مربوط به بناهای با ارزش تاریخی72 3-4-5-زیر کیفیت های حضورپذیری73 3-4-6-تحلیل به روش SWOT77 3-4-6-1-ارائه راهبرد براساس حاصل ماتریس های مذکور85 3-4-6-2-بررسی نظام های 5گانه با توجه به تحلیل سوات در محدوده مورد پژوهش:86 3-4-7-ضوابط طراحی پیاده راه90

 

4-فصل چهارم:طراحی96 4-1-مقدمه97 4-2- بیانیه چشم انداز97 4-3- ارئه اهداف، راهبرد و سیاست98 4-4-ضوابط طراحی102 4-4-1- ضوابط و دستورالعمل های کاربری102 4-4-2- ضوابط و دستورالعمل های دسترسی102 4-4-3- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به احجام ساختمانی102 4-4-4- ضوابط و دستور العمل های مربوط به بدنه ها و جداره ها103 4-4-5- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به کف سازی103 4-4-6- ضوابط و دستور العمل های مربوط به مبلمان شهری103 4-4-7- ضوابط و دستور العمل های مربوط به نورپردازی104 4-4-8- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به پوشش گیاهی104 4-5- نتیجه گیری113 5-فهرست جداول 2-1- شاخص های پیاده راه12 2-2-شاخص های تشویق حضورپذیری15 2-3-جمع بندی دیدگاه صاحبنظران20 3-4-خیابان های اطراف محدوده51 3-5-معابرهای داخل محدوده52 3-6- بناهای واجد ارزش در محدوده بافت قدیم مورد پژوهش69 3-7- عوامل داخلی موثر بر نظام دسترسی و شبکه ارتباطی77 3-8- عوامل داخلی موثر بر نظام کالبدی78 3-9- عوامل داخلی موثر بر نظام منظر79 3-10- عوامل داخلی موثر بر نظام استخوان بندی79 3-11- عوامل داخلی موثر بر نظام عملکردی80 3-12- عوامل خارجی موثر بر نظام دسترسی و شبکه ارتباطی80 3-13- عوامل خارجی موثر بر نظام کالبدی81 3 -14- عوامل خارجی موثر بر نظام منظر81 3-15- عوامل خارجی موثر بر نظام استخوانبندی82 3-16- عوامل خارجی موثر بر نظام عملکردی82 3-17- وزن دهی SWOT83 4-18- اهداف و راهبرد و سیاست98 6-فهرست نقشه 2-1- موقعیت محور رامبلا در نقشه شهر بارسلون32 2-2- قسمت های مختلف رامبلا35 3-3- شهر اردبیل39 3-4- مراحل توسعه شهر اردبیل، ماخذ طرح جامع شهر اردبیل41 3-5- سازمان فضایی شهر قدیم اردبیل، ماخذ طرح جامع شهر اردبیل42 3-6- احداث نخستین خیابان (امام خمینی فعلی) در سال 1307(پهلوی اول) و دوپارچه شدن بازار و بافت شهری، ماخذ: طرح جامع شهر اردبیل43 3-7- احداث خیابان پیرعبدالملک در دوره دوم پهلوی و چند پارچه شده بافت شهری، ماخذ: طرح جامع شهر اردبیل44 3-8- ساختار کالبدی شهر اردبیل، ماخذ: طرح جامع شهر اردبیل47 3-9- سازمان فضایی شهر اردبیل، ماخذ: طرح جامع شهر اردبیل48 3-10- نقشه عناصر شاخص کالبد شهر و سازمان کلی فضایی شهر اردبیل، ماخذ: طرح جامع شهر اردبیل49 3-11- معرفی محدوده50 3-12- نقشه شبکه دسترسی در محدوده مورد مطالعه، ماخذ: نگارنده52 3-13- نقشه نشانه و گره و مسیر محدوده مورد مطالعه، ماخذ: نگارنده54 3-14- نقشه کاربری های محدوده مورد مطالعه، ماخذ: نگارنده55 3-15- جانمایی مسیر طرح در طرح تفصیلی بافت تاریخی اردبیل58 3-16- حریم مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی59 3-17- جانمایی مسیر طرح در نقشه حریم مجموعه شیخ صفی60 3-18- محدوده مورد مطالعاتی62 3-19- کیفیت بنا66 3-20- تعداد طبقات67 3-21- کاربری68 3-22- طرح موضعی71 7-فهرست تصاویر 2-1- پیاده راه سپهسالار ، تهران22 2-2- پیاده راه سپهسالار ، تهران23 2-3- پیاده راه تربیت ، تبریز24 2-4- پیاده راه تربیت ، تبریز25 2-5- محور جنت ، مشهد 28 2-6- محور جنت ، مشهد29 2-7- میدان استقلال استانبول ، ترکیه

 

طراحی پیاده‌راه در خیابان منصور آباد با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی

چکیده

تعاملات اجتماعی از ملزومات بشر برای گذران زندگی روزمره است. هرچه جامعه مدرن‌تر می‌شود این نیاز رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد و تغییر حالت می‌دهد. رفع این خواسته بشر، یکی از مسائل تاثیر‌گذار بر جامعه است. فضاهای شهری مهم‌ترین خواستگاه‌های جامعه برای تعامل روزمره است. امروزه این فضا در غالب‌های مختلف خود نمایی میکند، مردم را جذب می‌کند، در خود نگه می‌دارد، و به آن‌ها فرصت زندگی در این فضا را می‌دهد. هرجا انسان‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و اجتماعی را تشکیل می‌دهند، در اثر کنش و تعاملات متقابل، وجوه مختلف جتماعی و فرهنگی خود را نشان می‌دهند. در این تحقیق به بررسی پیاده‌راه‌ها و نظرات اندیشمندان و نحوه چیدمان فضایی توسط طراحان منظر پرداخته شده و با استفاده از نکات کاربردی از نمونه‌های موردی بررسی شده، تلاش شده در این پیاده‌راه، راهکارهای طراحی بتواند در راستای افزایش تعاملات اجتماعی مطلوب و مثبت گامی برداشته شود و در نهایت میتوان براساس اصلی‌ترین معیارهای طراحی پیاده‌راه با استفاده از الگوهای طراحی منظر که شامل معیار‌های اجتماعیاقتصادی معیار کالبدیفضایی، معیار ترافیک و دسترسی، معیار عملکردی، معیار هویت و حس مکان، معیار دید و منظر و ارتباط با طبیعت می‌باشد؛ طراحی در خیابان را شکل داد.

 

فصل اول کلیات تحقیق 11 بیان مسئله تحقیق 2 12 بیان اهداف تحقیق 3 121 اهداف کلی 3 221 اهداف جزئی 3 31 بیان ضرورتهای انجام تحقیق 3 41 پیشینه تحقیق 4 51 فرضیه‌های تحقیق 4 151 فرضیه 4 61 جامعه آماری مورد مطالعه 5 71 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 5 81 روش تحقیق 5 91 ابزارگردآوری داده ها 5

 

فصل دوم مطالعات موضوعی و مبانی نظری و بررسی نمونه‌های موردی 12 مقدمه 7 112 تاریخچه پیاده‌راه 7 22 پیاده‌راه و پیاده مداری 9 122 تاریخچه احداث محورهای پویای پیاده 10 32 رفتار 11 132 انواع رفتارها 12 1132 انواع رفتار در محیط 12 11132 خصوصیات رفتار اجتماعی 13 232 الگوهای رفتاری در فضای شهری 16 42 کیفیت محیطی 19 52 تاثیر خاطرات در رفتارهای مردم 20 26قرارگاه رفتاری20 72 ارتباط بین کیفیت محیطی و الگوهای رفتاری 24 172 شاخص‌های پیشنهادی محیطی –رفتاری در راستای موضوع پژوهش 24 1172 عوامل کالبدی، فیزیکی وساختاری 24 2172 فعالیت 25 3172 تعاملات اجتماعی در فضا 25 4172 زیست بوم 25 2 8 مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده‌راه‌ها بر اساس تعاملات اجتماعی 26 182 سرزندگی 26 282 گوناگونی 27 382 نفوذپذیری 27 482 خوانایی 28 582 ایمنی و امنیت 28 682 تعاملات اجتماعی 29 92 نمونه‌های موردی 30 192 پارک های‌لاین شهر نیویورک 30 1192 معرفی پروژه 31 2192 بستر پروژه 32 3192 تاریخچه پروژه 33 4192 موارد خواسته شده در مسابقه معماری 36 5192 اهداف کلی پروژه 36 6192 اهداف طرح پیشنهادی 36 7192 منابع تامین مالی پروژه 37 8192 همکاران و مشارکت‌کنندگان در طرح های‌لاین 38 9192 تیم طراحی 38 10192 تیم اجرا 39 11192 نورپردازی 41 12192 مقیاس و توسعه 46 13192 کاربری 46 14192 دسترسیها 46 15192 رابطه طراح با کاربران 47 16192 ارتباط با طبیعت 47 17192 ارزیابی پروژه 48 18192 نتیجه‌گیری 48 292 بررسی محور پیاده تربیت تبریز 49 1292 تاریخچه پیاده‌راه تربیت تبریز 49 2292 ارزیابی عملکردی محور پیاده تربیت تبریز 50 3292 کیفیت مطلوب طراحی پیاده‌راه تربیت تبریز 52 392 کپنهانگ دانمارک 52 1392 طراحی محله در شهر کپنهنگسوپر کیلین 53 2392 سه منطقه – سه رنگ – یک همسایگی 55 3392 ارتباطات ترافیکی 55 4392 بازار –فرهنگورزشمیدان قرمز 56 5392 اتاق نشیمن شهری – میدان مشکی 61 492 پارک خطی سئول‌لو 7017 65

 

فصل سوم روش تحقیق 13 مقدمه 71 23روش تحقیق 71 123 مطالعه مبانی نظری 72 223 بررسی نمونه خیابان‌های برتر دنیا 72 323 نظرخواهی از خبرگان 73 423 بررسی یافته های میدانی پژوهش 73 33جامعه ی آماری پژوهش 73 133نمونه و روش نمونه گیری 73 233ابزارگردآوری اطلاعات 75 333پرسشنامه 75 433نحوه امتیاز دهی به سوالات پرسشنامه 75 1433بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ 76 2433روایی/اعتبار 76 43تحلیل عاملی سنجش روایی پرسشنامه 77 143چگونگی آزمون روایی مدل پرسشنامه 78 53پایایی پرسشنامه 80 63تجزیه و تحلیل اطلاعات 82 163فرضیه پژوهش 82 73تحلیل پرسش نامه 82 173تحلیل درصد پاسخگویی به تفکیک 82 1173 سن 82 2173 رشته مرتبط پاسخ دهنده با معماری 83 83 سنجش معرف های عوامل طراحی منظر 83 183 بررسی نیکویی برازش مدل 84 93 بررسی و مقایسه معرف های طراحی منظر در خیایان منصورآباد 85 103نتیجه 87

 

فصل چهارم شناخت بستر طراحی 14مقدمه 89 24معرفی شهر شیراز 90 34محدوده مورد مداخله و علت انتخاب سایت 90 44چشم انداز توسعه در منطقه 92 54 کاربری 93 64 دانه بندی 93 74 تعداد طبقات 95 84 تراکم 96 94 نمای ساختمان 96 104 نوع سازه 97 114 ویژگی های محیطی و طبیعی منطقه 99 124 ویژگی های اقتصادیاجتماعی –جمعیتی منطقه 100 134 ویژگی های کالبدی و فضایی منطقه 100 144 جایگاه و نقش فعلی منطقه 101 154 نقش منطقه شش شهرداری در چشم‌انداز آتی شیراز 101 164 مسیر مترو شیراز در منطقه 101 174 بررسی و تحلیل ویژگی های محدوده مورد مطالعه در خیابان منصور آباد 104 1174 ویژگی های عمومی خیابان منصورآباد 103 184 تحلیل خیابان منصور آباد 104 1184 درجه بندی راه ها 104 2184 بررسی عناصر نشانه ای و اماکن مهم در سایت 104 3184 بررسی دیدها در منطقه 104 4184 گره‌های فعالیتی 104 5184 بررسی پوشش گیاهی و عناصر محیطی 105 194 آنالیز گرافیکی طراح به صورت جزیی و کلی 107 1194 ایجاد پلان استراتژیک برای منطقه با توجه به نقاط قوت و ضعف و نمونه‌های موردی 107 204 نتیجه‌گیری 108

 

فصل پنجم طراحی و فرآیند طراحی 15 مقدمه 110 25 طراحی مجموعه براساس پلان استراتژیک و استفاده درست از نمونه موردی ها 110 35 طراحی مجموعه و توصیف هر قسمت 111 135 ورودی 111 235 زمین بازی و فضای روبرو 111 335 کافه باز و فضای روبروی آن 114 435 نمایشگاه گل و گیاه 114 535 گره فعالیتی طراحی شده 115 635 طاقنماها و فضای نشستن 116 735 طاق،گل رونده و اتصال به روستای منصور آباد 117 835 نورپردازی محور طراحی شده 117 منابع و ماخذ 119

 

طراحی منظر رنگی شهر در پیوند با تصویر ذهنی کاربران موردپژوهی: پیاده راه سلامت شیراز

چکیده

رنگ به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی که در نگاه اول تاثیر خود را از میان عوامل گوناگون هویتی در شهر آشکار می-نماید، می‌تواند در هدایت و القا واکنش‌های خاصی در افراد موثر واقع گردد بدین منظور بشر سالهاست در جستجوی کشف ترکیبی از رنگ‌ها است که در عین هارمونی، جذابیت، مطلوبیت و آرامش را در مخاطب القا نموده و بکارگیری آن در فضای شهری موجبات ایجاد تصاویرذهنی مانا در اذهان عمومی را فراهم نماید رنگ‌ها به همان میزان که می‌توانند عامل جذابیت، حس سرزندگی، تنوع و زمینه‌ساز حضورپذیری و افزایش مشارکت شهروندان باشند، در صورت بکارگیری ناصحیح و ناهماهنگ با یکدیگر و با سایر عناصر محیط، می‌توانند منجر به تشویش اذهان عمومی، ایجاد حس خستگی، عصبیت، تنش روانی در کاربران و در نتیجه فضاگریزی شوند و بر بی‌هویتی و اغتشاش فضایی و بصری بیفزاید ازین رو توجه به عوامل موثر در بکارگیری رنگ همچون اقلیم، فرهنگ، پیشینه و هویت رنگی، ماهیت فضا، رنگ زمینه و مهم‌تر از همه ترجیحات رنگی کاربران فضای مورد نظر منجر به خلق محیط‌ها و فضاهای شهری مانا در تصویرذهنی کاربران شده و موجبات مراجعه مجدد آنها به فضا را فراهم می‌کند در سالیان اخیر به علت تعدد مشکلات شهری ناشی از مدیریت ناصحیح، استفاده از رنگ روال اصیل خویش را گم کرده و بی‌توجهی به مقوله رنگ به عنوان مهم‌ترین عنصر بصری موثر در تاثیرات احساسی بر ذهن و روان انسانها افزایش یافته است؛ طراحان و تصمیم‌سازان بدون توجه به علم و اصول هارمونی رنگی، بدون شناخت زمینه‌های شهری و هویتی و بدون در نظرگیری رنگ‌های غالب شهرهای گذشته و ترجیحات رنگی کاربران به رنگ‌آمیزی بدون هدف در شهر پرداخته‌اند که نتیجه آن ناخوانایی، یکنواختی و اغتشاشات بصری موجود و کم‌پیدا بودن آثار اندک یادگارهای موجود در خاطره‌جمعی بوده است که اثرات سوء روانشناختی در روح و روان شهروندان را به دنبال داشته و موجب کاهش کیفیت و مطلوبیت فضاهای شهری گردیده‌است بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال آن است که نقش رنگ را در منظر شهری به طور عام و به طور خاص در پیاده‌راه سلامت شیراز تبیین نماید و با ارائه پالت رنگی دارای هارمونی بسته به نوع ماهیت فضا و ترجیحات کاربران، با بهبود حس و حال شهروندان به علت حضور رنگ، آنها را بیش از پیش به فضا کشانده و موجب ماندگاری فضا در ذهن آنها گردد پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی و بر اساس ماهیت داده‌ها در دسته تحقیقات آمیخته (کمی-کیفی) قرار می‌گیرد در این راستا پس از بررسی مبانی و مفاهیم مطرح شده در مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی نمونه‌های موفق جهانی در زمینه بکارگیری رنگ در شهرها، اهداف و نتایج آنها، معیارها و شاخص‌های مرتبط با بکارگیری رنگ در شهر و تصویرذهنی کاربران تبیین گردیده و بر مبنای نظرات اساتید و نخبگان حوزه طراحی شهری اولویت‌بندی گردیده است در ادامه پالت رنگی کنونی محدوده مورد بررسی برداشت و مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه بر اساس شاخص های مذکور و ترجیحات بصری کاربران قرارگرفته است بعلاوه پژوهش حاضر در صدد آن است که با استفاده مدیریت شده از رنگ در فضای پیاده‌راه سلامت شیراز، تصاویر‌ذهنی کاربران از این فضا را به نحوی شکل دهد که با یادآوری فضا، رنگ‌ها تاثیر مضاعف و مطلوبی بر حس و حال و روان آنها داشته باشند بر این اساس با ارائه شیوه‌نامه رنگی، موارد مناسب و نامناسب بکارگیری هر رنگ در فضا در کنار تاثیر و تاثرات هر رنگ بر فضا و کاربران آن ارائه گردیده و به طور خاص راهنمای طراحی و مدلسازی سه‌بعدی محور سلامت بر مبنای معیارها و شاخص‌های بدست آمده و ترجیحات رنگی کاربران محور با هدف ماندگاری در تصویرذهنی کاربران فضا ارائه گردیده‌است به عنوان تکمیل فرآیند طراحی کاربرمحور، طراحی مذکور با استفاده از عینک واقعیت مجازی برای استفاده‌کنندگان از فضا به نمایش گذارده شده تا بازخوردهای مثبت و منفی آن موجب بهبود طراحی و تطبیق هرچه بیشتر با سلایق کاربران این محور گردد در این راستا عموم کاربران طراحی انجام گرفته را مطلوب ارزیابی نمودند و پیشنهادات آنها موجب بهبود کیفیت طراحی گشته است

 

فصل اول: کلیات پژوهش1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مساله 2 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3 1-4- اهداف تحقیق 4 1-5- پرسشهای تحقیق 4 1-6- روش پژوهش و شیوه گردآوری داده‌ها 5 1-7- پیشینه پژوهش 5 1-8- قلمرو مکانی پژوهش 7 1-9- ساختار و رویه تحقیق 8 1-10- خروجیهای پژوهش 9

 

فصل 2-مبانی نظری و ادبیات تحقیق10 2-1- مقدمه: 11 2-2- منظر 11 2-3- منظر شهر 11 2-4- تاریخچه رنگ 13 2-5- اهمیت رنگ 14 2-6- صفات رنگ 14 2-6-1- رنگمایه، فام یا رنگ 15 2-6-2- ارزش رنگ، میزان روشنایی، ولیو 15 2-7- دایره رنگ، رنگهای درجه اول، دوم و سوم 16 2-8- مبانی نظری و مفاهیم رنگ 17 2-8-1- انواع رنگ 17 2-8-2- کنتراست رنگی 19 2-8-3- نسبیت رنگ 21 2-8-4- یک رنگ با دو چهره متفاوت 21 2-8-5- همانندی دو رنگ متفاوت (تفریق رنگ) 21 2-8-6-کمپوزیسیون رنگها (ترکیب رنگها در فضا) 22 2-8-7- رابطه رنگ و فرم 23 2-8-8- هماهنگی(هارمونی) رنگ‌ها 24 2-9- روانشناسی رنگها 26 2-9-1- رنگ درمانی 26 2-9-2- روانشناسی محیطی رنگ 29 2-10- پالت رنگی 29 2-10-1- مراحل ارائه پالت رنگی 30 2-11- ترکیب رنگ و نور 31 2-11-1- تکنولوژی در ترکیب نور و رنگ (Video Mapping) 32 2-12- رنگ، زمان، مکان 32 2-12-1- رنگ در فصول مختلف 33 2-12-2- رنگ در ساعات مختلف شبانه روز 33 2-12-3- رنگ در اقلیم و آب و هوای متفاوت 34 2-13- رنگ در شهر از گذشته تا امروز 34 2-13-1- رنگ شهرهای ما در گذشته 34 2-13-2- رنگ شهرهای امروزی 34 2-14- رنگ در شهر از دیدگاه طراحی شهری 35 2-15- انواع رنگهای عناصر طبیعی و مصنوع و بکارگیریشان در شهر و فضای شهری 36 2-15-1- رنگهای عناصر طبیعی 37 2-15-2- رنگهای عناصر مصنوعی (رنگ فرهنگ) 39 2-16- مدیریت رنگی شهر 47 2-16-1- عوامل موثر در مدیریت رنگ شهر 47 2-16-2- تهیه طرح جامع رنگی شهر 48 2-17- ادراک رنگ در شهر 48 2-18- جایگاه کاربردی رنگ در فضای شهری 49 2-18-1-کاربرد روانشناسی رنگ در فضای شهری 49 2-18-2- کاربرد زیباییشناسی رنگ در فضای شهری 50 2-18-3-کاربرد جامعهشناسی، هویتی و فرهنگی رنگ در فضای شهری 50 2-18-4- کاربرد نمادین رنگ در فضای شهری 51 2-18-5- کاربرد رنگ در تغییر تصویر ذهنی از محیط 51 2-19- منظر رنگی شهر (رنگ در منظر شهری) 51 2-19-1- طراحی منظر رنگی شهرها 52 2-19-2- راهکارهای حفظ و تقویت هویت رنگی 52 2-20- ادراک محیطی در منظر 53 2-20-1- نظریه ها و رویکردها در ادراک محیطی 53 2-20-2- فرآیند ادراک محیط : 54 2-20-3- عوامل موثر بر ادراک 55 2-20-4- ادراک بصری منظر 55 2-21- تصویر ذهنی 56 2-21-1- مبانی شکل‌گیری تصویرذهنی کاربران 57 2-21-3- منظر ذهنی شهر 61 2-21-4- ارزیابی تصویرذهنی در منظر شهری (تصویرذهنی ارزیابانه) 61 2-21-5-شکل‌گیری تصویر‌ذهنی مطلوب از دیدگاه نسر(عناصر شهر دوست داشتنی (مهرانگیز)) 63 2-22- انواع بازنمایی (ارتباط ذهنی با منظر) در محیط توسط کاربران 64 2-22-1- بازنمایی توپولوژیک 64 2-22-2- بازنمایی لفظی 65 2-23- روشهای شکلگیری نقشههای شناختی و تصاویر ذهنی 65 2-23-1- مدلهای ترسیمی-طراحی (زایشی) : 65 2-23-2- مدلهای بازشناسی-ارزیابی (غیرزایشی) 66 2-23-3- روش تکهانگاری منظر (مونتاژ یا چینش منظر) 68 2-24- معیارهای اثرگذاری بر تصویرذهنی کاربران 68 2-24-1- میزان ایجاد حس تعلق به محیط: 68 2-24-2- تعداد تکرار در نقشه‌های ادراکی: 68 2-24-3- محل استقرار در شهر و نسبت به محورهای مجاور و مقیاس فضا 68 2-24-4- کاربری محیط و انواع کاربری‌های اطراف و میراثی بودن یا نبودن 68 2-24-5- میزان بکارگیری حواس مختلف انسان 68 2-24-6- تمایز فرمی (مصالح و) 68 2-24-7- زمانهای مختلف شبانه روز 69 2-24-8- گروههای سنی و جنسی 69 2-24-9- میزان پاسخگویی به حضور گروه های ویژه 69 2-24-10- میزان تحریک حس کنجکاوی و کاوش کاربر در فضا 69 2-24-11- میزان موفقیت در خاطره انگیزی 69 2-24-12- میزان فاصله فرد از محیط 70 2-25- اثرات تکنولوژی بر ادراک و ارزیابی تصویرذهنی کاربران 70 2-26- رهنمودهای شکلدهی به تصویر ذهنی 70 2-26-1-شکل ظاهری: 71 2-26-2- مشارکت مردم برای تصمیمات: 71 2-26-3- سنجش تصاویر ذهنی قبل از انجام و بعد از اتمام پروژه 71 2-26-4- در نظرگیری ضوابط گرافیکی در راستای تقویت منظر 71 2-26-5- در نظرگیری تنوعهای بالقوه در تصاویرذهنی ناشی از تجربه محیط 71 2-26-6- درنظرگیری شخصیت فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی شهرها و کاربرانشان 71 2-27- نمونه‌های موفق جهانی 72 2-27-1- تورین ایتالیا 72 2-27-2- مجموعه روستای چینکوتره در ایتالیا 72 2-27-3- محله پالمیتاس در شهر پاچوکا مکزیک 73 2-27-4- بخشهای زاغه نشین یا فاولا در ریودژانیرو برزیل 73 2-27-5- تهیه پالت رنگی اسلو نروژ 74 2-27-6- پارک سوپرکیلن در کپنهاگ دانمارک 74 2-27-7- پاپ آپ پارک در بوداپست 75 2-28- جمعبندی: ارتباط محیط فیزیکی (رنگ) و واکنشهای انسانی(تصویرذهنی) 79

 

فصل 3-روش شناسی85 3-1- مقدمه: 87 3-2- روش پژوهش (رویکرد کلی) 87 3-3- رویکرد اختصاصی پژوهش 88 3-3-1- بررسی آزمایش‌ها و روشهای بکارگرفته شده در ارتباط با تحلیل منظررنگی، تصویرذهنی افراد و ترجیحات آنها 88 3-3-2- روش منتخب پژوهش 94 3-3-3- نتیجهگیری دلفی 96 3-4- تدقیق ابزارها و شیوه‌های گردآوری اطلاعات و داده‌های تحقیق 98 3-5- معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه 99 3-6- معرفی جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 100

 

فصل 4-سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه100 4-1- مقدمه 102 4-2- معرفی محدوده بلافصل (منطقه) 102 4-2-1- محله 098 منطقه 6 شهرداری شیراز 102 4-3- معرفی محدوده مطالعاتی (پیاده راه سلامت) 102 4-4- ویژگیهای محیطی به تفکیک نظام های منتخب 103 4-4-1- نظام اجتماعی 105 4-4-2- نظام مکان گزینی فعالیت ها 110 4-4-3- نظام کالبدی 112 4-4-4- نظام زیست محیطی 118 4-4-5- نظام دید و منظر 121 4-4-6- نظام ادراکی 125 4-4-8- تحلیل یکپارچه 138

 

فصل 5-ارائه شیوه نامه رنگی و طراحی شهری محور سلامت147 5-1-مقدمه 149 2-5- چشم انداز سازی 149 1-2-5- بیانیه چشم انداز محور سلامت 150 5-3- اهداف کلان 151 1-3-5- اهداف کلان، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی 151 4-5- پلان راهبردی: 156 5-5- سکانس بندی مسیر سلامت: 157 5-6-معرفی پروژه های محرک 158 7-5- راهنمای طراحی منظر رنگی مسیر سلامت در پیوند با تصویرذهنی کاربران 160 5-8-طراحی سکانس منتخب 170 1-8-5-طراحی دوبعدی محدوده مورد مطالعه (پلان) 170 5-8-2- مدل‌سازی سه بعدی محور سلامت 175 5-8-3-ارزیابی طراحی رنگی محور سلامت با استفاده از عینک واقعیت مجازی 186 5-8-3-1- نتایج نهایی ارزیابی طراحی رنگی محور سلامت: 189 9-5-جمعبندی و پاسخ به سوالات تحقیق 190 5-10-محدودیت های پژوهش190 5-11- پیشنهاد پژوهش های آتی190 منابع تحقیق 193 منابع نمونه جهانی 197 منابع تصاویر 198 پیوست201

 

طراحی پیاده‌راه با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی

چکیده

پیاده‌راه‌ها، معابری با بالاترین حد نقش اجتماعی‌اند که در آن‌ها تسلط کامل با عابر پیاده می‌باشد هم‌چنین ابزاری برای بروز فعالیت جمعی و مکانی جهت حضور همه‌ شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی‌شان می‌باشد. این فضاها در مقیاس همه‌ شهر عمل کرده و می‌بایست پذیرای گروه‌های مختلفی از شهروندان باشد. پیاده‌راه سلامت شیراز که به موازات بلوار چمران بین پل طبقاتی معالی آباد و بلوار شاهد ساخته شده است، تراکم جمعیت نسبتا بالای معالی آباد و دسترسی مناسب به خاطر بزرگراه چمران به عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های اصلی شهر شیراز، استقبال زیاد از پیاده‌رو ضلع جنوبی بزرگراه چمران طی سال‌های گذشته و عوامل تاثیرگذار بسیار دیگر امکان برنامه‌ریزی و طراحی احداث پیاده‌راهی درخور توجه و باکیفیت را در این محدوده به وجود آورده است که اگرچه برنامه‌ریزی و بازگشایی آن چندین سال است انجام گرفته و با استقبال بالای شهروندان مواجه شده است اما متأسفانه به علت کیفیت بسیار پایین وضع کنونی آن مشکلات بسیاری را برای کاربران این محور به همراه داشته است. از این تلاش پژوهش در راستای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و طراحی با کیفیتی مطلوب و درخور توجه شهروندان عزیز صورت گرفت.در راستای اثبات فرضیات پژوهش، پرسشنامه‌ایی بر اساس شاخص‌های مهم ایجاد تعامل در بستر شهری شامل فضا و کالبد، هویت اجتماعی و حس تعلق، خوانایی و وضوح، دسترسی راحت و نفوذ پذیری سرزندگی، تنوع و پویایی تدوین و داده‌های آن تحلیل شدند، با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای بهره گرفته شد. فرضیه اول که به نظر می‌رسد طراحی منظر پیاده‌راه ها با افزایش پویایی و سرزندگی، نقش موثری در برقراری تعاملات اجتماعی دارد.

 

فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- بیان مسئله 1 1- 2- سؤالات تحقیق 3 1- 3- پیشینه تحقیق 3 1- 4- اهمیت موضوع 6 1- 5- فرضیه‌های تحقیق 7 1- 6- اهداف تحقیق 7 1- 6- 1- اهداف کلان 7 1- 6- 2- اهداف خرد 7 1- 7- روش تحقیق 8 1- 8- مراحل تحقیق و ساختار آن 8

 

فصل دوم مبانی نظری و پژوهش‌های پیشین 1-2 پیاده و پیادهراهها 11 2- 1- 1- چارچوب نظری 11 2- 1 -2- پیاده و پیاده‌روی 12 2 -1 -3- مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهراهها 17 2- 2- فضاهای عمومی 18 2- 2- 1- فضاهای عمومی 18 2- 2- 2- قلمرو عمومی 20 2- 2- 3- فضای اجتماعی کاذب 20 2- 2- 4- فضای باز 21 2- 2- 5- تفاوت قلمرو عمومی و فضای اجتماعی 21 2- 2- 6- فضای اجتماعی 21 2- 3- کیفیت محیطی و رفتار در شهر 22 2- 3- 1- تعریف تعاملات اجتماعی 23 2- 3- 2- تاثیر کالبد بر تعاملات اجتماعی 23 2- 3- 3- بررسی دیدگاه نظریه پردازان در زمینه ارتباطات اجتماعی 24 2- 3- 4- قرارگاههای رفتاری 26 2- 3- 5- عوامل مهم تاثیرگذار در موقعیت قرارگاههای رفتاری 28 2- 4- عناصر اصلی بین پیاده‌راه‌ها و تعاملات اجتماعی 30 2- 4- 1- شاخصهای پیشنهادی محیطی – رفتاری در راستای موضوع پژوهش 30 2- 5- نمونه‌های موردی 31 2- 5- 1- بررسی و تحلیل خیابان نمایشگاه در لندن و پیادهمداری در آن 31 1-1-5-2-مشخصات و تغییرات خیابان 32 2-1-5-2-چگونگی روند طراحی خیابان 33 2-2-1-5-2-حذف آیتمهای غیر ضروری 34 3-2-1-5-2-تغییر مکان و ادغام کاربریها 34 4-2-1-5-2-مدیریت جدید ترافیکی 34 2- 5- 2- پیاده‌راه تربیت تبریز 35 2- 5- 3- بررسی محور پیاده‌مدار استروگت درشهرکپنهاگ 40 2- 5- 4- پارک نهجالبلاغه 44 2- 5- 5- پل طبیعت تهران 49 1-5-5-2-پل طبیعت 50 2-5-5-2-مشخصات پروژه پل طبیعت تهران 52 3-5-5-2-جوایز 53 4-5-5-2-پنج ایده اصلی طراحی پل طبیعت 53 1-4-5-5-2-پل به مثابه فضایی برای ماندن 53 2-4-5-5-2-پل و اتصال چندین نقطه 53 3-4-5-5-2-طراحی پل طبیعت به صورت ترکیبی از چند منحنی 54 4-4-5-5-2- سازه پل طبیعت 54 5-4-5-5-2- مصالح و متریال مصرفی 55 6-4-5-5-2-هندسه پل 55 7-4-5-5-2-معماری و طراحی پل طبیعت 55 8-4-5-5-2-فضای معماری انسان‌گرا 56

 

فصل سوم روش تحقیق 3 -1- مقدمه 56 3 -2- آمار توصیفی 65 3- 2- 1- توزیع جنسیت 65 3- 2- 2- توزیع سن 65 3- 2 -3- توزیع تحصیلات 66 3- 2- 4- توزیع رشته تخصصی 66 3- 3- توزیع پاسخ به سوالات پرسشنامه 66 3- 3- 1- فضا و کالبد 66 3- 3- 2- هویت اجتماعی و حس تعلق 68 3- 3- 3- خوانایی و وضوح 70 3- 3- 4- دسترسی راحت و نفوذپذیری 71 3- 3- 5- سرزندگی، تنوع و پویایی 75 3- 4- میانگین و انحراف سوالات 78 3- 4- 1- میانگین و انحراف استاندارد ابعاد 78 3- 5- یافته‌‌های استنباطی 79 3- 5- 1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 79 3- 6- فرضیههای تحقیق 80 3- 6- 1- نتایج آزمون فریدمن 81 7-3- نتیجه‌گیری 81 3- 1-7- راهبرد طراحی 81

 

فصل چهارم شناخت بستر طراحی 4- 1- مقدمه 84 4- 2- معرفی شهر شیراز 85 4- 3- منطقه شش شهرداری شیراز 85 4- 3- 1- معرفی منطقه 6 85 4- 3- 3- تاریخچه رودخانه خشک 91 4- 3- 4- پیشینه پژوهشهای صورت گرفته بر روی رودخانه خشک شیراز 92 4- 3- 5- تحلیل یکپارچه محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش S.O.W.T 93 4- 3- 6- شناخت نهر اعظم 94 4- 4- بررسی و تحلیل ویژگیهای محدوده مورد مطالعه 95 4- 4- 1- علت انتخاب سایت 96 4- 4- 2- ویژگیهای محیطی و طبیعی منطقه 98 4- 4- 3- ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیت منطقه 99 4- 4- 4- ویژگیهای کالبدی و فضایی منطقه 99 4- 4- 5- پتانسیلهای محور مورد نظر برای ایجاد پیادهراه 100 4- 4- 6- راهها 101 4- 4- 7- دسترسیها 102 4- 4- 8- کاربری 103 4- 4- 9- پوشش گیاهی 103 4- 4- 10- عناصر نشانه ای 104 4- 4- 11- قرارگاههای رفتاری 105 4- 4- 12- گرههای موجود در مسیر 105 4- 4- 13- تراکم 106 4- 4- 14- دیدها 107 4- 4- 15- صوت 107 4- 4- 16- جدارهها 108 4- 4- 17- نورپردازی 109 18-4-4-دستورالعمل طراحی 109 4- 5- برنامه فیزیکی 111

 

فصل پنجم طراحی و فرآیند طراحی 5- 1- مقدمه 113 5- 2- طراحی در مقیاس کلان 113 5- 2- 1- محدوه طراحی 113 5- 2- 2- کانسپت کلی (اولیه) 114 5- 2- 3- خطوط طراحی زمین 117 5- 3- طراحی در مقیاس میانه 118 5- 3- 1- سیرکولاسیون مکث – حرکت 118 5- 3- 2- کاربری‌ها 118 5- 3- 3- نظام کاشت 119 5- 3- 4- متدهای سایه اندازی 120 5- 3- 5- دسترسی‌ها 121 5- 3- 6- نظرگاه‌ها 122 5- 4- طراحی در مقیاس خرد 122 5- 4- 1- ورودی 122 5- 5- فضاهای طراحی شده با محوریت افزایش تعاملات 126 5- 5- 1- فضای شماره1، در دل طبیعت 126 5- 5- 2- فضای شماره2، نظرگاهی در دل طبیعت 127 5- 5- 3- فضای شماره3، اتحاد 129 5- 5- 4- فضای شماره4، فضایی برای اجرای موسیقی و تئاتر 135 5- 5- 5- فضای شماره5، فضایی برای هنر گفتمان: 135 5- 5- 6- فضای شماره6، فضایی برای ارتقای اخلاق 140 5- 5- 7- فضای شماره7، فضایی برای تعاملی پایدار با طبیعت 143 5- 5- 8- فضای شماره8، فضایی برای تأکید بر تعامل پایدار با طبیعت 145 منابع 152

 

باز طراحی پیاده راه فرهنگی شهر رشت و بافت تاریخی محدوده آن، با تاکید بر نقش مکان های سوم در توسعه گردشگری

چکیده

امروزه در شهرهای ما به دلیل ازدحام اتومبیل و اولویت حرکت سواره، میزان تعاملات اجتماعی کاهش بسیار یافته است و اتومبیل ها نقش اصلی را در جابجایی های شهروندان به خود اختصاص داده اند. نتیجه این اهمیت بیش از اندازه به وسایل نقلیه کاهش تحرکات پیاده و افت کیفیت زندگی شهری است که باعث شده توجه مدیران شهری به یافتن بهترین مسیرها برای حذف حرکت سواره و تبدیل آن ها به پیاده راه باشد، که اغلب این تلاش ها در کشور ما به دلیل طراحی صرفا کالبدی و بی روح بی نتیجه مانده است. با توجه به موارد ذکر شده وجود ویژگی ها و خصوصیاتی که پیاده راه ها را از یک فضای صرفا عبوری، تبدیل به یک فضای شهری خوب جهت مکث و حضور بیشتر شهروندان به عنوان یک قرارگاه رفتاری بنماید ضروری خواهد بود. تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم پیاده راه و عوامل موثر بر آن، برای حل مشکلات پیاده راه های ناکارآمد ساخته شده به بررسی مکان های سوم به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده نقش اجتماعی پیاده راه پرداخته است. در واقع هدف از تحقیق حاضر نشان دادن نقش و اهمیت مکان های سوم به عنوان یک عنصر مهم جهت مکث و حضور بیشتر شهروندان در فضای شهر و به عنوان یک قرارگاه رفتاری مهم در سطح پیاده راه است. مکان های سوم به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حوزه ی عمومی، مکان های عمومی و جذابی هستند که به زندگی غیررسمی شهروندان معنا می دهند و روابط اجتماعی آن ها را در خارج از زندگی رسمی کاری و خانوادگی ترمیم می کنند. این مکان ها جز مهمی از عرصه های همگانی شهرها به شمار می روند که در سطوح مختلف، از سطح شهر تا سطح واحدهای همسایگی، ساختارهای اجتماعی را بازتعریف می کنند و مفهوم تعامل اجتماعی را از برخوردها و روابط سطحی و زودگذر به پیوندهای اجتماعی قوی تر ارتقا می دهند. این مکان ها پذیرنده ی انواع ارتباط ها، برخوردها و فعالیت ها هستند و افراد را بدون درنظر گرفتن درجات و طبقات اجتماعی گرد هم می آورند. بدین ترتیب تاثیر زیادی بر زندگی اجتماعی دارند. در ابتدای تحقیق بررسی مفهومی و تئوریک پیاده راه و مکان سوم انجام گرفت و در ادامه برای دستیابی به هدف تحقیق بررسی های میدانی و عملی در سطح رشت انجام گرفت. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات تعداد 400 پرسشنامه در سطح پیاده راه علم الهدی(بزرگترین پیاده راه ایران) پخش شد، و سپس با استفاده از آزمون‌های تی تک نمونه و همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. به طور مختصر نتایج تحلیل ها نشان داد که کیفیت بالای مکان های سوم و عملکرد مناسب آن ها می تواند باعث افزایش تعاملات اجتماعی در سطح پیاده راه و افزایش توان آن در جذب گردشگر شود. در انتهای پژوهش نیز راهکارهایی به منظور اصلاح وضع کیفی پیاده راه و تقویت مکان های سوم در آن ارائه گشت. همچنین به منظور بازطراحی و اصلاح فیزیکی پیاده راه از راهکارهای ارائه شده و الگوی باغ های ایرانی بهره برده شد.

 

فصل اول 3 1-1 بیان مسئله 4 1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق 6 1-3 اهداف تحقیق 8 1-4 روش تحقیق 8 1-5 سابقه تحقیق 11 1-6 واژه‌شناسی تحقیق 15

 

فصل دوم 17 2-1 مقدمه 18 2-2 مفهوم پیاده راه واری و تعریف پیاده راه 19 2-3 تاریخچه احداث پیاده راه در جهان 21 2-4 تاریخچه احداث پیاده راه در ایران 23 2-5 اهداف پیاده راه سازی 25 2-6 بررسی مولفه های تاثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده راه ها 27 2-7 جایگاه پیاده راه ها در تبیین مفهوم پایداری شهری 31 2-8 نقش پیاده راه ها در ارتقای کیفیت محیط شهری 33 2-9 مکان های سوم 34 2-9-1 نمونه هایی از مکان های سوم در ایران 36 2-9-2 مکان های سوم و زندگی اجتماعی عمومی 42 2-10 گردشگری شهری 44 2-10-1 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری 47 2-10-2 گردشگری فرهنگی راهکاری در راستای احیای بافت های شهری 48 2-10-3 محورهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی فضایی برای حضور مردم 51 2-11 چارچوب نظری پژوهش 54

 

فصل سوم 55 3-1 مقدمه 56 3-2 مراحل تحقیق 56 3-3 روش تحقیق 57 3-3-1 تحقیق کاربردی 58 3-3-2 تحقیق توصیفی 59 3-4 جامعه و نمونه آماری 62 3-5 معرفی جامعه آماری و نمونه موردی 65 3-6 روش جمع‌آوری اطلاعات 68 3-7 اعتبار تحقیق 70 3-8 روش تحلیل 71 3-9 محدودیت‌های تحقیق 73 یافته‌های پژوهش 75

 

4-1 مقدمه 76 4-2 توصیف داده‌ها 76 4-2-1 آمار توصیفی مؤلفه‌های تحت بررسی 77 4-3 آمار استنباطی 78 4-3-1 بررسی سطح و کیفیت تعاملات اجتماعی در محدوده پیاده راه فرهنگی رشت 78 4-4 بررسی نقش مکان های سوم در ایجاد تعاملات اجتماعی 84 4-5 بازطراحی پیاده راه با تاکید بر مکان های سوم و افزایش سطح تعاملات اجتماعی و توسعه گردشگری 93 4-6 خلاصه نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل‌ها 108

 

فصل پنجم 109 5-1 مقدمه 110 5-2 پاسخ به سؤالات تحقیق 110 5-3 پیشنهادهای تحقیق 118 5-4 زمینه‌های تحقیقاتی آینده 120 5-5 الگوی طراحی؛ باغ ایرانی 121 5-5-1 خصوصیات کلی باغ‌های ایرانی 121 5-5-2 انواع باغ 124 5-5-3 هندسه باغ ایرانی 128 5-5-4 آب در باغ ایرانی 132 منابع 151

 

تدوین چارچوب طراحی نمای پیاده‌راه‌های مراکز تاریخی شهرها

چکیده

مابین فضای عمومی و خصوصی ساختمان‌ها، لایه‌ی حد واسطی وجود دارد که از نخستین مرحله پیدایش معماری در زندگی بشر وجود داشته و مراحل تکامل خود را طی کرده است. این لایه در ابتدا وظایفی نظیر، محافظت، تعیین حدود مالکیت و ایجاد حریم خصوصی را بر عهده داشته ولی با گذر زمان نقش آن پررنگ‌تر شده و وسیله‌ای جهت بیان هویت، تمایزات قومی و حتی کارکردهای فرهنگی گشت. پوشش ساختمان‌ که در ابتدا تنها موظف بود، حائلی میان انسان و تهدیدهای محیط خارج باشد، اکنون می‌باید، نقش رابط میان فضاهای خصوصی و عمومی و شکل‌دهی به مجموعه‌ی شهری را نیز ایفا کند؛ بنابراین پوسته هر ساختمان از دو وجه کارکرد قابل ارزیابی است: یکی در قالب یک عنصر معماری و عملکردی و دیگری در قالب یک عنصر شهری. در این بین عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری نما نیز حالت پیچیده‌تری یافتند. نما از تملک خصوصی یک فرد خارج شده و جزئی از حقوق عمومی شهر محسوب می‌شد و باید در چارچوب قوانینی شکل می‌گرفت که وحدت شهر را تضمین کند. میزان التزام این ضوابط بسته به بستر قرارگیری هر ساختمان، به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کند. چرا که هرچه بافت منسجم‌تر و غنی‌تر باشد، ساختمان جدید باید الزامات بیشتری را رعایت کرده تا نظم بافت حفظ شود. حد اعلای این انسجام در هسته مرکزی شهرها وجود دارد. جایی که تعداد زیادی از ساختمان‌های تاریخی نمود هویت کالبدی شهرها هستند؛ بنابراین از یک طرف حفظ این ساختمان‌ها و از طرف دیگر حفظ زمینه‌ی هماهنگ آن‌ها ضروری است. به همین دلیل باید چارچوبی وجود داشته باشد تا با رعایت آن‌، اطمینان حاصل شود که ساخت و سازهای جدید، به عنوان زمینه‌ی ساختمان‌های شاخص و تاریخی، در هماهنگی با سایر بافت عمل کرده و ارزش بافت را حفظ می‌کنند. با در نظرگیری سیر تحول کارکردهای نما و عوامل مؤثر بر آن و اهمیت نقش سیمای شهری بخش‌های تاریخی در هویت شهری برای ساکنان و گردشگران، تنظیم یک چارچوب قابل اتکا برای تضمین ابقای این انسجام بسیار مهم و ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی عوامل مؤثر بر نما و با در نظرگیری عملکردهای آن در ارتباط با محیط داخل و خارج در زمینه پیاده راه‌های مرکز تاریخی، به استخراج مؤلفه‌های کلیدی پرداخته و در این بین سعی می‌کند تا چارچوب‌های لازم جهت عملیاتی‌تر شدن این مؤلفه‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. لذا مبتنی بر ادبیات و اسناد مرتبط جهانی، مدل مفهومی ویژه‌ای تدوین شد که در غالب آن، چارچوب طراحی نما برای پیاده راه مرکز تاریخی تهران تهیه گردد. نمونه موردی این پژوهش، پیاده راه ناصرخسرو می‌باشد. این خیابان به عنوان تاریخی‌ترین خیابان تهران، حاوی کالبدی است که روایت کننده‌ی تاریخ یک شهر در طی تاریخ است؛ بنابراین حفظ این هویت خاص در قلب بافت تاریخی تهران الزامی است. اهمیت این موضوع سبب گشته است که طرح ساماندهی برای این خیابان تدوین شده که تا سال 1396 اقدامات اجرایی در آن در حال انجام بوده است. از آنجا که شهر تهران فاقد سند نما مختص بافت‌های تاریخی است، لذا به منظور بررسی ابعاد تدوین شده، فرآیند اجرای سند نما در منطقه 12 به همراه میزان اثر بخشی و پایداری پروژه‌ی ساماندهی خیابان ناصرخسرو، ملاک عمل قرار گرفته وسعی گردید که از طریق روش‌های کیفی نظیر مصاحبه‌های عمیق با متخصصان دخیل در امر طراحی و تصویب نما، مشاهده و بازدیدهای میدانی، ابعاد مختلف استخراج شده، مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که پروژه‌های ساماندهی انجام شده در مقیاس جداره توسط یک نهاد بالادست بدون مشارکت مردم در طرح، صورت گرفته و به همین دلیل پایداری آن کوتاه مدت بوده و هزینه‌های گزاف را در حین و بعد از اجرای پروژه به سازمان بالادست تحمیل می‌کنند و در غیاب نبود نهادهای نظارتی بالادست، نماهای ساماندهی شده به سرعت دستخوش تغییر و تصرف از سوی مالکین قرار می‌گیرد. از طرف دیگر سند نمای تهیه شده برای شهر تهران، فاقد هرگونه ضمانت‌های عملیاتی شدن پروژه‌های نمایی است که توسط کمیته نما تصویب می‌گردد و عملاً سازوکار مناسبی برای اجرایی شدن نماهای تصویب شده وجود ندارد؛ به عبارت دیگر سند نمای شهر تهران کفایت لازم را برای مدیریت چنین پروژه‌هایی ندارد. لذا متناسب با نتایج حاصل از پژوهش، چارچوب تدوین شده برای پیاده‌راه مرکز تاریخی، با در نظرگیری لایه‌های مؤثر بر طراحی نما، دستورالعمل‌های مرتبط برای حفاظت از ساختمان‌های تاریخی و زمینه آن را در کنار ارائه‌ی راهکارهای عملیاتی کردن اجرای این دستورالعمل‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1 1-1 تعریف مسئله 2 1-2 اهداف 4 1-3 سؤالات تحقیق 4 1-4 قلمرو تحقیق 5 1-4-1 قلمرو جغرافیایی 5 1-4-2 قلمرو موضوعی 5 1-5 پیشینه تحقیق 5 1-6 فرضیه‌ها/پیش‌فرض‌ها 7 1-7 مواد و روش‌ها 7 1-7-1 روش تحقیق 7 1-7-2 مواد انجام تحقیق 7 1-8 فرآیند عمومی پژوهش 7 1-9 جنبه جدید و نوآوری 8

 

فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع 9 2-1 مقدمه 10 2-2 نما 11 2-2-1 تعاریف 11 2-2-1-1 نما 11 2-2-1-2 نمای شهری 13 2-2-1-3 بدنه 13 2-2-1-4 جداره 13 2-2-2 عملکردهای نما 13 2-2-3 عوامل مؤثر بر طراحی نما 15 2-2-3-1 عوامل مدیریتی 16 2-2-3-2 عوامل اجتماعی-فرهنگی 19 2-2-3-3 عوامل اقتصادی 22 2-2-3-4 عوامل کالبدی 24 2-3 مرکز تاریخی 39 2-3-1 ساختمان‌های تاریخی 40 2-3-1-1 مزایای حفاظت بافت تاریخی 40 2-3-1-2 اصول حفاظتی ساختمان‌های تاریخی 42 2-3-1-3 حفظ نمای ساختمان‌های تاریخی 47 2-3-2 توسعه درون افزا 50 2-4 خیابان‌های پیاده مدار 53 2-5 اسناد نما 58 2-5-1 استانداردهای طراحی 58 2-5-1-1 کدهای فرم محور 59 2-5-2 دستورالعمل‌های طراحی 59 2-5-2-1 معیارهای تدوین سیاست‌ها 60 2-5-2-2 انواع دستورالعمل‌های طراحی نما 62 2-6 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 69

فصل سوم: تجارب ایران و جهان 71 3-1 مقدمه 72 3-2 شهر نیویورک 75 3-2-1 مشخصات سند 75 3-2-2 ساختار سند 75 3-2-3 معرفی سند 75 3-2-4 بخش‌های تاریخی شهر نیویورک 76 3-2-5 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی 76 3-2-5-1 مجوزها 76 3-2-6 برنامه مشوق 77 3-2-6-1 برنامه کمک هزینه نگهداری تاریخی 77 3-2-6-2 نمونه پروژه‌های بهسازی نما در شهر نیویورک 77 3-2-7 دستورالعمل طراحی نمای شهر نیویورک 78 3-2-7-1 نکات طراحی ویترین‌ها 80 3-3 شهر لندن 82 3-3-1 ساختار سند 82 3-3-1-1 ساختار سند حفاظت بخش تاریخی مرکز شهر لندن 82 3-3-1-2 ساختار سند راهنمای طراحی مرکز شهر لندن 83 3-3-2 معرفی سند 84 3-3-3 بخش تاریخی شهر لندن 85 3-3-4 کمیسیون‌های حفاظت بخش تاریخی در شهر لندن 85 3-3-5 قوانین حفاظتی 86 3-3-6 فرآیند تصویب 87 3-3-7 برنامه‌های مشوق مالی 87 3-3-7-1 انواع برنامه‌های اصلاحات مرکز شهر لندن 88 3-3-7-2 ارزیابی تأثیرات فعالیت‌های مرکز شهر لندن 89 3-3-8 معرفی سبک‌ها 91 3-3-9 دستورالعمل طراحی 91 3-3-9-1 راهنمای طراحی مرکز شهر لندن 100 3-4 شهر کمبریج 109 3-4-1 مشخصات اسناد شهر کمبریج 109 3-4-2 ساختار سند طراحی شهری شهر کمبریج 109 3-4-3 معرفی سند دستورالعمل طراحی مرکز شهر کمبریج 110 3-4-4 بخش تاریخی شهر کمبریج 110 3-4-5 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی کمبریج 110 3-4-5-1 اعضای کمیسیون 111 3-4-6 قوانین حفاظتی شهر کمبریج 111 3-4-7 فرآیند تصویب شهر کمبریج 111 3-4-7-1 مجوز تخریب 112 3-4-8 برنامه‌های مشوق شهر کمبریج 113 3-4-8-1 جشن نگهداری تاریخی در کمبریج 113 3-4-8-2 برنامه اصلاحات ویترین 113 3-4-9 دستورالعمل‌های طراحی 114 3-4-9-1 چک‌لیست توسعه 122 3-5 شهر آکسفورد 124 3-5-1 مشخصات اسناد شهر آکسفورد 124 3-5-2 ساختار سند دستورالعمل طراحی آکسفورد 124 3-5-3 بخش تاریخی شهر آکسفورد 125 3-5-4 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی آکسفورد 125 3-5-5 قوانین حفاظتی شهر آکسفورد 127 3-5-6 فرآیند تصویب شهر آکسفورد 127 3-5-7 برنامه مشوق مالی شهر آکسفورد 130 3-5-8 معرفی سبک‌ها 131 3-5-9 دستورالعمل طراحی 132 3-6 شهر نیوکاسل 143 3-6-1 مشخصات اسناد شهر نیوکاسل 143 3-6-2 ساختار سند دستورالعمل طراحی شهر نیوکاسل 143 3-6-3 معرفی سند شهر نیوکاسل 144 3-6-4 بخش تاریخی شهر نیوکاسل 145 3-6-5 کمیسیون حفاظت بخش تاریخی نیوکاسل 146 3-6-6 قوانین حفاظتی 147 3-6-7 فرآیند تصویب گواهی‌نامه بررسی تاریخی 147 3-6-7-1 مراحل دریافت گواهی‌نامه بررسی تاریخی 147 3-6-7-2 فرآیند بررسی درخواست توسط اداره ساختمان یا نماینده تعیین شده 149 3-6-7-3 فرآیند بررسی درخواست توسط کمیسیون بخش تاریخی 150 3-6-8 برنامه‌های مشوق 150 3-6-9 سبک‌های معماری در نیوکاسل 151 3-6-10 دستورالعمل طراحی 151 3-7 شهر برامتون 159 3-7-1 مشخصات سند 159 3-7-2 ساختار سند برنامه اصلاحات نما مرکز شهر برامتون 159 3-7-3 معرفی سند برنامه اصلاحات نما مرکز شهر برامتون 160 3-7-3-1 نحوه استفاده از دستورالعمل طراحی 161 3-7-4 بخش تاریخی شهر برامتون 161 3-7-5 قوانین حفاظتی 162 3-7-6 برنامه‌های مشوق 162 3-7-7 دستورالعمل طراحی 166 3-8 شهر اسکانابا 177 3-8-1 مشخصات اسناد 177 3-8-2 ساختار سند 177 3-8-3 معرفی سند 177 3-8-4 بخش تاریخی 178 3-8-5 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی 178 3-8-6 قوانین حفاظتی 179 3-8-7 برنامه‌های مشوق 179 3-8-8 سبک معماری 179 3-8-9 دستورالعمل طراحی 179 3-9 شهر لیوونیا 186 3-9-1 مشخصات سند 186 3-9-2 ساختار سند 186 3-9-3 معرفی سند 186 3-9-4 بخش تاریخی 187 3-9-5 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی 187 3-9-6 برنامه تشویقی 187 3-9-6-1 برنامه تابلو و نما 187 3-9-6-2 برنامه خیابان اصلی نیویورک 187 3-9-7 دستورالعمل طراحی 188 3-10 شهر فرانکلین 194 3-10-1 مشخصات سند 194 3-10-2 ساختار سند 194 3-10-3 معرفی سند 195 3-10-3-1 اصول دستورالعمل طراحی 195 3-10-4 بخش تاریخی شهر فرانکلین 196 3-10-5 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی 196 3-10-5-1 کمیسیون منطقه بندی تاریخی 196 3-10-5-2کمیته بررسی طراحی 196 3-10-6 قوانین حفاظتی 197 3-10-7 برنامه‌های مشوق 197 3-10-8 بررسی سبک‌ها 197 3-10-9 دستورالعمل طراحی 197 3-11 شهر چیلی واک 210 3-11-1 مشخصات سند 210 3-11-2 ساختار سند 210 3-11-3 معرفی سند 211 3-11-4 بخش تاریخی 211 3-11-5 طرح‌های تشویقی 211 3-11-6 دستورالعمل طراحی 212 3-12 شهر گالواستون 218 3-12-1 مشخصات سند 218 3-12-2 معرفی سند 218 3-12-2-1 کاربران استانداردهای طراحی 218 3-12-2-2 سیستم بررسی طراحی 219 3-12-2-3 تنظیم استانداردهای طراحی 220 3-12-2-4 اجزای استانداردهای طراحی 220 3-12-2-5 مراحل برنامه‌ریزی پروژه‌های حفاظتی 220 3-12-3 ساختار سند 223 3-12-4 بخش تاریخی 226 3-12-5 کمیسیون حفاظتی بخش تاریخی 226 3-12-6 قوانین حفاظتی 227 3-12-7 فرآیند تصویب 227 3-12-8 دستورالعمل طراحی 229 3-13 شهر تهران 238 3-13-1 مشخصات سند 238 3-13-2 ساختار سند 238 3-13-2-1 ساختار سند آئین‌نامه ساختمانی شهر تهران 238 3-13-2-2 ساختار سند راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری 238 3-13-3 معرفی اسناد 239 3-14 نتیجه‌گیری 241 3-14-1 نحوه دسته‌بندی اسناد 242 3-14-2 شاخص‌های بررسی شده در اسناد 242 3-14-3 شاخص‌های بررسی شده در بخش ساخت‌وسازهای جدید و درون افزا در اسناد 245

 

فصل چهارم: روش‌شناسی 246 4-1 مقدمه 247 4-2 رویکرد پژوهش 247 4-3 تدوین مدل نهایی پژوهش 247 4-3-1 تطبیق مدل ادبیات 247 4-3-2 تطبیق مدل تجارب 250 4-3-3 تطبیق مدل مفهومی نهایی پژوهش 250 4-4 ابعاد و روش‌های تحلیل 252 4-5 روش طراحی 253 4-6 نتیجه‌گیری 253

 

فصل پنجم: شناخت و تحلیل 255 5-1 مقدمه 256 5-2 شناخت پیاده راه ناصرخسرو 256 5-2-1 شناخت جغرافیایی 258 5-2-1-1 موقعیت جغرافیایی خیابان ناصرخسرو 258 5-2-2 شناخت تاریخی 259 5-2-2-1 سیر تحول تاریخی خیابان ناصرخسرو 259 5-2-2-2 شناخت ابنیه میراثی پیاده راه ناصرخسرو 260 5-2-2-3 سیمای خیابان ناصرخسرو در منابع تاریخی 264 5-2-3 شناخت مطالعات فرادست 265 5-2-3-1 بررسی پروژه ساماندهی جداره‌های خیابان ناصرخسرو 265 5-3 تحلیل عوامل مؤثر بر طراحی نما 268 5-3-1 تحلیل مدیریتی 268 5-3-2 تحلیل اقتصادی 269 5-3-3 تحلیل اجتماعی-فرهنگی 270 5-3-4 تحلیل کالبدی 270 5-3-4-1 مفصل‌بندی 270 5-3-4-2 کلیات 283 5-3-4-3 فرم ساختمان 290 5-3-4-4 کاربری ساختمان 291 5-3-4-5 منظر خیابان 291 5-3-4-6 جمع‌بندی مشخصات کالبدی پیاده راه ناصرخسرو 293 5-4 تحلیل سوات 294

 

فصل ششم: طراحی و نتیجه‌گیری 297 6-1 مقدمه 298 6-2 تدوین چارچوب طراحی شهری نمای پیاده‌راه‌های مراکز تاریخی شهرها در پیاده‌راه تاریخی ناصرخسرو 298 6-2-1 معرفی محدوده مطالعاتی 298 6-2-2 کمیسیون بخش تاریخی شهر تهران 299 6-2-3 فرآیند صدور مجوز نما 300 6-2-4 برنامه تشویقی و توبیخی 300 6-2-5 معرفی ابنیه میراثی 301 6-2-6 دستورالعمل طراحی 301 6-2-6-1 اجزای نمای ساختمان‌های پیاده‌راه تاریخی ناصرخسرو 301 6-2-6-2 دستورالعمل طراحی نمای پیاده‌راه ناصرخسرو 301 6-2-6-3 دستورالعمل منظر خیابان 314 6-2-6-4 اعمال دستورالعمل طراحی بر روی انواع پروژه‌ها 315 6-2-6-5 نمونه الگوهای طراحی 315 6-3 طراحی پروژه‌های موضعی 316 6-3-1 طراحی پروژه‌های موضعی منتخب 318 6-3-1-1 پروژه‌های مرمتی 318 6-3-1-2 پروژه‌های بازگردانی نما 318 6-3-1-3 پروژه‌های بازسازی نما 320 6-3-1-4 پروژه‌های بهسازی نما 324 6-3-1-5 پروژه‌های منظر خیابان 326 فهرست منابع 329 چکیده انگلیسی 334

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت بسته تحقیقاتی پایان نامه های طراحی پیاده رو رشته معماری
‌‌بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–