این بسته شامل 9 پایان نامه در زمینه مکان یابی و مسیر یابی در زنجیره تأمین می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

مسئله مکان یابی-مسیریابی باز برای بهینه‌سازی چند هدفه زنجیره تأمین پایدار با ملاحظات اجتماعی

چکیده

در سال‌های اخیر با اعمال فشارهای زیادی از جانب مشتریان و سازمان‌ها و همچنین افزایش آگاهی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، توسعه پایدار در مدیریت زنجیره تأمین به مسئله ای مهم تبدیل شده است. زنجیره تأمین پایدار به معنای در نظر گرفتن همزمان جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی با مسائل اقتصادی در مدیریت اطلاعات، مواد و جریان سرمایه است. در این مفهوم، اهدافی نظیر کمینه‌سازی هزینه‌ها و آلاینده‌های زیست‌محیطی همزمان با بیشینه‌سازی مطلوبیت اجتماعی در نظر گرفته می شود. یک بعد مهم در طراحی شبکه های توزیع زنجیره تأمین، در نظر گرفتن انواع محدودیت های موجود در دنیای واقعی و گنجاندن آن‌ها در مسائل کلاسیک است. مسئله «مکان یابی- مسیریابی باز» با توجه به اهمیت یافتن مسئله برون‌سپاری، با تعیین مکان بهینه تسهیلات و مسیرهای وسایل نقلیه سعی در برآورده ساختن تقاضای تمام مشتریان و حداقل کردن هزینه ها دارد. با در نظر گرفتن این مفهوم در رویکرد تازه تری به نام «پایداری» می‌توان گامی نوین در راستای رسیدن به اهداف چندگانه برداشت. در نتیجه ترکیب مفاهیم چندهدفه بودن، مکان‌یابی-مسیریابی باز و پایداری در زنجیره تأمین، مسئله «مکان یابی- مسیریابی باز پایدار» به وجود خواهد آمد. در این پژوهش با استفاده از مفهوم مدلسازی ریاضی چندهدفه، سعی بر پیشبرد همزمان سه هدف اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با در نظر گرفتن سه لایه اصلی تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مشتری شده است. اهداف مدل ریاضی، حداقل سازی هزینه های عملیاتی و آلاینده‌های زیست‌محیطی و حداکثرسازی مزایای اجتماعی است. همچنین به‌منظور اعتبار‌‌سنجی مدل ارائه شده، تعدادی مسئله نمونه به صورت تصادفی و با کمک گرفتن از داده های مقالات معتبر، تولید گردید و در محیط نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS با روش محدودیت اپسیلون بهبودیافته حل شده است. به دلیل پیچیدگی بالای این گونه مسائل و افزایش نمایی زمان حل با افزایش ابعاد مسئله، روش فرا ابتکاری NSGA-II برای حل این مسئله در ابعاد بزرگ پیشنهاد شده و نتایج محاسباتی و مقایسات انجام شده با روش حل دقیق، بیانگر کارایی الگوریتم ارائه شده است.

فصل اول (کلیات تحقیق) 1-1

تعریف کلی مسئله پیشنهادی 2

1-2 ضرورت و اهداف تحقیق 5

1-3 جنبه های نوآوری 7

1-4 روش و مراحل انجام تحقیق 8

1-5 خلاصه فصل 9

فصل دوم (مرور ادبیات)

2-1 زنجیره تأمین 31

2-2 مدیریت زنجیره تأمین 32

2-3 تصمیمات مکان‌یابی: مسائل مکان‌یابی تسهیلات 33

2-3-1 انواع مسائل مکان‌یابی تسهیلات 34

2-3-1-1 مسئله مکان‌یابی-تخصیص 35
2-4 تصمیمات حملونقل: مسائل مسیریابی وسایل نقلیه 35

2-4-1 مسئله مسیریابی وسایل نقلیه باز (OVRP) 37 2-5

یکپارچه‌سازی تصمیمات: مسائل مکان‌یابی-مسیریابی 41

2-5-1 طبقهبندی مدلهای مسائل مکان‌یابی- مسیریابی 45

2-5-2 مسائل مکان‌یابی-مسیریابی چند سطحی 45

2-5-3 مسائل مکان‌یابی-مسیریابی دوسطحی 46

2-5-4 مسائل مکان‌یابی-مسیریابی چند سطحی با بیش از دو سطح 47

2-6 مسئله مکان‌یابی- مسیریابی باز 48

2-7 پایداری در زنجیره تأمین 50

2-8 مدیریت زنجیره تأمین پایدار (SSCM) 51 2-9

طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار (SSCND) 53 2-9-1

طراحی شبکه زنجیره تأمین زیستمحیطی (سبز) 54

2-9-2 طراحی شبکه زنجیره تأمین اجتماعی 54

2-10 پایداری در مسئله مکان‌یابی-مسیریابی 57

2-11 نزدیکترین مقالات مرتبط با پژوهش 58

2-12 خلاصه فصل 60

فصل سوم (ارائه مدل و نتایج حل دقیق)

3-1 تعریف مسئله تحقیق 62

3-2 مفروضات مسئله 64

3-3 فرمول بندی مدل 64

3-4 روش‌های حل مدل چندهدفه 72

3-4-1 روش محدودیت اپسیلون بهبودیافته (تقویت شده) 75

3-5 آزمایشات مدل 79

3-6 پیچیدگی مدل ریاضی مسئله تحقیق 90

3-7 خلاصه فصل 91

فصل چهارم (ارائه روش حل فرا ابتکاری مسئله و نتایج محاسباتی)

4-1 الگوریتم ژنتیک 93

4-2 الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA-II) 94 4-2-1

گامهای الگوریتم NSGA-II 101 4-2-1-1

گام اول: تولید جمعیت اولیه 102

4-2-1-2 گام دوم: ارزیابی جمعیت تولیدشده از دید توابع هدف تعریف شده 102

4-2-1-3 گام سوم: اعمال روش مرتب‌سازی نامغلوب 103

4-2-1-4 گام چهارم: محاسبه پارامتر کنترلی به نام فاصله ازدحامی جمعیت 104

4-2-1-5گام پنجم: انتخاب جمعیت والدین برای تولیدمثل 105

4-2-1-6 گام ششم: نمایش جواب 105

4-2-1-7 اعمال عملگرهای الگوریتم 107

4-2-1-8 محاسبه توابع هدف 109

4-2-2 بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی 110

4-2-2-1 محاسبه فاصله جبهه الگوریتم و جبهه بهینه 110

4-2-2-2 معیار تعداد پاسخهای جبهه پارتویی (NDS) 111 4-2-2-3

تعداد بهترین پاسخ ها در اجراهای مستقل (ANDS) 111 4-2-2-4

معیار کیفیت اعضای جبهه (QM) 111 4-2-2-5

معیار سطح پراکندگی پاسخ ها 111

4-2-2-6 معیار زمان اجرا (T) 112 4-3

خلاصه فصل 114

فصل پنجم (جمع‌بندی و پیشنهادات)

5-1 خلاصه و دستاوردهای پژوهش 117

5-2 جمع‌بندی پژوهش 118

5-3 محدودیت های پژوهش 120

5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی 120

5-5 خلاصه فصل 122

6- منابع و مراجع 92

ارائه مدل ترکیبی مکان یابی موجودی مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره های تامین چند سطحی کالاهای فساد پذیر با تقاضای احتمالی

چکیده

در این پژوهش، مسائل کنترل موجودی، مکان یابی مراکز توزیع، و برنامه‌ریزی حمل و نقل و مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع محصولات به صورت یکپارچه در مدیریت زنجیره تامین محصولات فسادپذیر مورد توجه قرار می‌گیرد. به علت طول عمر محدود محصولات فسادپذیر، حل بهینه مساله برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی برای این نوع محصولات بسیار مهم‌تر می‌گردد. ترکیب مساله مذکور با مساله برنامه‌ریزی حمل و نقل برای مسیریابی بهینه وسایل نقلیه، و همچنین مساله مکان یابی مراکز توزیع، در مدیریت زنجیره تامین محصولات فسادپذیر بسیار مهم است چراکه با مدلسازی یکپارچه این مسائل و حل بهینه آن می‌توان هزینه‌های زنجیره تامین را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. برای مساله برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی، همراه با مساله برنامه‌ریزی حمل و نقل و مسیریابی وسایل نقلیه در یک زنجیره تامین سه سطحی (تولیدکننده/کارخانه‌ها، مرکز توزیع، خرده فروش) همراه با در نظر گرفتن قیود زیست محیطی (به اختصار مساله GP_LRIP) یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو هدفه توسعه داده می‌شود. عدم قطعیت مدل پیشنهادی به پارامتر تقاضای محصول مرتبط است که در دنیای واقعی معمولا غیرقطعی است. یکی از مفروضات مدل پیشنهادی این است که این پارامتر غیرقطعی به مجموعه‌ای از سناریوهای محتمل با احتمال معین محدود می‌شود؛ بر این اساس از برنامه‌ریزی تصادفی سناریو محور برای مدلسازی مساله استفاده می‌شود. برای حل مساله از رویکرد برنامه‌ریزی سناریو محور استوار (RSSP) استفاده می‌شود که برای ارزیابی آن با رویکردهای برنامه‌ریزی تصادفی سناریو محور کلاسیک (SSP) و مقدار انتظاری (EV) مقایسه می‌شود. از آنجا که دو هدف اقتصادی (کمینه‌سازی مجموعه هزینه‌های زنجیره تامین) و زیست محیطی (کمینه‌سازی اثرات زیست محیطی فعالیت‌های زنجیره تامین) به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است، یک روش حل دوهدفه جدید مبتنی بر روش‌های اپسیلون محدودیت تکامل یافته و لکسیکوگرافیک (به اختصار روش LexAEC) پیشنهاد شده است که با استفاده از آن جبهه پارتو سراسری و یک جواب کارای مناسب انتخاب می‌شود. برای ارزیابی مدل و رویکرد پیشنهادی حل مساله GP_LRIP، به مطالعه عددی مساله پرداخته شده است؛ نتایج اجرا رویکرد پیشنهادی روی چند مساله آزمایشی نشان می‌دهد که با تنظیم مناسب دو جزء استواری مدل (ریسک‌گریزی) و استواری حل (با استفاده از تکنیک تحلیل حساسیت)، رویکرد حل RSSP قادر است که متوسط هزینه زنجیره تامین را نسبت به سایر رویکردها بهبود بخشد و همچنین انحراف معیار جواب در سناریوهای مختلف کمتر می-شود.

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مساله ۳
۱-۲- ضرورت تحقیق ۳
۱-۳- سوالات تحقیق ۵
۱-۴- محدودیت های تحقیق ۵
۱-۵- ساختار سازماندهی تحقیق ۵
فصل دوم: مبانی نظری و مرور بر منابع
مقدمه ۸
۲-۱- مبانی نظری ۸
۲-۱-۱- زنجیره تامین ۸
۲-۱-۲- مدیریت زنجیره تامین ۸
۲-۱-۳- مکان یابی ۱۰
۲-۱-۴- مسیریابی ۱۲
۲-۱-۵- موجودی ۱۳
۲-۱-۶- مکان یابی – مسیریابی ۱۴
۲-۱-۷- موجودی – مسیریابی ۱۴
۲-۱-۸- مکان یابی – موجودی ۱۴
۲-۱-۹- مکان یابی – موجودی – مسیریابی ۱۵
۲-۱-۱۰- کالای فسادپذیر ۱۵
۲-۲- مرور منابع ۱۶
۲-۲-۱- مقالات ۱۶
۲-۲-۲- پایان نامه ۱۹
۲-۲-۳- جمع بندی منابع پیشین و نو آوری پژوهش جاری ۲۱
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۲۳
۳-۱- تعریف مساله ۲۳
۳-۱-۱- مفروضات مساله ۲۵
۳-۱-۲- تابع هدف مساله ۲۶
۳-۲- مدلسازی ریاضی ۲۶
۳-۲-۱- لحاظ کردن هدف/ملاحظات زیست محیطی ۳۲
۳-۳- رویکرد حل دوهدفه ۳۳
۳-۳-۱- روش ترکیبی LexAEC برای حل مسائل دوهدفه ۳۴
۳-۳-۲- بکارگیری روش LexAEC برای حل مساله GP-LRIP ۳۶
۳-۴- رویکرد برنامه ریزی تصادفی سناریومحور استوار ۳۸
۳-۵- بکارگیری رویکرد RSSP برای حل مساله GP-LRIP ۴۰
۳-۶- جمع بندی فصل ۴۲
فصل چهارم: اجرای مدل، ارائه نتایج و تحلیل۴۳
مقدمه ۴۴
۴-۱- تشریح مطالعه عددی مساله GP-LIRP ۴۵
۴-۱-۱- ابعاد/اندازه مساله ۴۵
۴-۱-۲- داده ها، مطالعه عددی/ پارامترهای ورودی ۴۶
۴-۲- پاسخ بهینه در هر سناریو بدون در نظر گرفتن سایر سناریوها ۴۹
۴-۳- حل با رویکرد مقدار اسمی/انتظاری (EV) ۵۲
۴-۴- حل با رویکرد برنامه ریزی تصادفی سناریو محور (SSP) ۵۵
۴-۴-۱- تعیین ماتریس پی آمد به روش LexAEC ۵۵
۴-۴-۲- انتخاب یک جواب از مجموعه جواب های پارتو و تعیین قید زیست محیطی ۵۷
۴-۴-۳- پاسخ رویکرد SSP ۵۷
۴-۵- حل با رویکرد برنامه ریزی تصادفی سناریو محور استوار (RSSP) ۶۰
۴-۵-۱- تحلیل حساسیت ضریب استواری مدل ۶۰
۴-۵-۲- تحلیل حساسیت ضریب استواری حل ۶۲
۴-۵-۳- پاسخ رویکرد RSSP ۶۴
۴-۶- مقایسه رویکردهای حل و اعتبارسنجی راه حل استوار ۶۶
۴-۶-۱- معیارهای ارزیابی نتایج ۶۷
۴-۶-۲- ارزیابی رویکردهای RSSP ، SSP و EV ۶۸
۴-۷- ارزیابی روش حد دوهدفه LexAEC ۶۹
۴-۷-۱- معیارهای ارزیابی روش حل دوهدفه ۷۰
۴-۷-۲- حل چند مساله آزمایشی و ارزیابی روش LexAEC ۷۲
فصل پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادات
۵-۱- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۷۵
۵-۲- فرصت‌های تحقیقاتی ۷۹
مراجع ۸۰

توسعه مدلی جهت مسأله مکان یابی- مسیریابی وسایل نقلیه در زنجیره تأمین در حالت پویـا با رویکرد عدم قطعیت

چکیده

یکی از مسائلی که در سیستم های لجستیک زنجیره تأمین مطرح است مسأله مکان یابی- مسیریابی وسیله نقلیه (LRP) است این مسأله متشکل از دو مسأله مکان یابی دپو(ها) در سطح استراتژیک و مسیریابی وسایل نقلیه در سطح تاکتیکی یا عملیاتی است مطالعات صورت گرفته در حوزه سیستم های لجستیک زنجیره تأمین نشان داده که هنگام مکان یابی دپوها، اگر مسیرهای حمل و نقل وسایل نقلیه نادیده گرفته شوند هزینه های سیستم لجستیک ممکن است بیش از حد افزایش یابد به همین علت، در مدل مسأله LRP، دو هدف مکان یابی دپوها و مسیریابی وسایل نقلیه به صورت همزمان مد نظر قرار گرفته است معمولاً در مدل مسأله LRP پارامترهایی وجود دارد که قطعی و معین نیستند و اکثر محققین برای ساده شدن مسأله، آن ها را قطعی فرض نموده اند که ممکن است عدم تطابق جواب های به دست آمده با حالت واقعی را داشته باشد در این تحقیق مدلی جدید برای سیستم لجستیک زنجیره تأمین ارائه شده و در آن مسأله مکان یابی- مسیریابی وسیله نقلیه با شرایط نسبتاً واقعی از جمله: فازی بودن تقاضای مشتریان، پویا بودن دوره های برنامه ریزی، مشابه نبودن وسایل حمل و نقل، ضریب دسترسی و محدودیت طول سفر برای وسایل نقلیه درنظر گرفته شده است در این مسأله هدف، اتخاذ تصمیمات استراتژیکی و بلندمدت جهت استقرار دپوها در ابتدای افق برنامه ریزی و همچنین تشکیل سفرهای وسایل نقلیه در سطح عملیاتی برای پوشش تقاضاهای مشتریان در دوره های کوتاه زمانی (مثلاً روزانه) است معیار ارزیابی نیز، حداقل نمودن هزینه استقرار دپوها، هزینه ثابت و حمل و نقل وسایل نقلیه و هزینه ی فرصت از دست رفته به دلیل عدم سرویس رسانی به برخی از مشتریان می باشد این مسأله با استفاده از برنامه ریزی فازی محدودیت های شانس مدل شده و یک راه حل ابتکاری مبتنی بر چهار فاز برای آن ارائه گردیده است جهت به دست آوردن مقدار مناسب پارامترهای اساسی مدل از جمله شاخص اولویت اعزام وسیله نقلیه (DPI)، شاخص اولویت تخصیص مشتری توسط دپو (API) و ضریب دسترس پذیری وسایل نقلیه و همچنین جهت بررسی کارایی و اعتبارسنجی مدل مربوطه و ارزیابی روش حل پیشنهادی، آزمایشات محاسباتی متنوع برروی نمونه مسائل مختلف صورت گرفته است نهایتاً با آزمایشات عددی انجام شده و همچنین مطالعه موردی صورت گرفته، کارائی مدل و روش حل مربوطه جهت حل مسائل مشابه در دنیای واقعی، نشان داده شده است

فصل اول: کلـیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 سوالات تحقیق 6
1-5 تدوین کلی گزارش 8
فصل دوم: ادبیـات موضوع
2-1 مقدمه 10
2-2 مروری بر تعاریف و تئوریهای مرتبط با پژوهش 10
2-2-1 مسأله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه 12
2-2-2 مسأله مکانیابی تسهیلات 13
2-2-3 مسأله مسیریابی وسیله نقلیه 14
2-2-4 مسأله فروشنده دوره گرد 15
2-3 کاربردهای عملی مسأله مکانیابی- مسیریابی وسیله نقلیه 15
2-4 دسته بندی مقالات در زمینه LRP 17
2-5 انواع فرمول بندیهای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی وسیله نقلیه 19
2-6 روشهای حل مسأله LRP 32
2-6-1 روشهای حل دقیق برای مسأله LRP 32
2-6-2 روشهای ابتکاری برای حل مسأله LRP 33
2-7 وضعیت مقالات چاپ شده در زمینه LRP 36
2-8 مدل ریاضی مسأله CLRP در ادبیات موضوع 44
2-9 تشریح مسأله مورد نظر پژوهش (DCLRP-FD) 46
2-10 شمای کلی از مراحل انجام پژوهش 55
2-11 جمع بندی 57
فصل سوم: متـدولوژی¬های تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 تئوریهای فازی 60
3-2-1 تئوری اعتبار فازی 62
3-3 بهینه سازی کلونی مورچگان 64
3-3-1 تاریخچه سیستم کلونی مورچگان 66
3-3-2 نحوه عملکرد سیستم کلونی مورچگان و مسأله فروشنده دوره گرد 67
3-4 جمع بندی 71
فصل چهارم: توسـعه مدل برنامه¬ریزی ریاضی برای مسأله DCLRP-FD
4-1 مقدمه 74
4-2 شرایط مسأله 74
4-3 توسعه تئوری اعتبار فازی در مدلسازی DCLRP-FD 75
4-4 مدلسازی DCLRP-FD با برنامه ریزی فازی محدودیتهای شانس 79
4-5 ارتباط و اعتبار مدل DCLRP-FD با مدل CLRP و برخی مدلهای دیگر 83
4- 6 جمع بندی 85
فصل پنجم: توسـعه الگوریتم ابتکاری هیبریـدی برای حل مدل DCLRP-FD
5-1 مقدمه 88
5-2 توسعه الگوریتم ابتکاری ترکیبی جهت حل مسأله DCLRP-FD 88
5-2-1 استقرار دپوها 90
5-2-2 دسته بندی مشتریان 94
5-2-3 تخصیص دسته های مشتریان به دپوها 100
5-2-4 مسیریابی 104
5-2-4-1 آزمایشات شبیه سازی 106
5-2-4-2 روش جستجوی محلی جهت ارزیابی دپوها 109
5-3 جمع بندی 111
فصل ششم: آزمایشات محاسباتی
6-1 مقدمه 114
6-2 آزمایشات محاسباتی نسبت به پارامترهای مدل DCLRP-FD 114
6-2-1 تحلیل حساسیت برروی پارامتر DPI 114
6-2-2 تحلیل حساسیت برروی دو پارامتر DPI و API 120
6-2-3 تحلیل حساسیت برروی پارامتر ضریب دسترس پذیری وسایل نقلیه 123
6-3 اعتبارسنجی مدل DCLRP-FD 129
6-3-1 اعتبارسنجی مدل DCLRP-FD از طریق مدل CLRP 129
6-3-2 اعتبارسنجی مدل DCLRP-FD نسبت به مدل CLRP-FD 131
6-4 اعتبارسنجی الگوریتم HHA ارائه شده جهت حل مسأله DCLRP-FD 134
6-4-1 ایجاد کران پایین برای جوابهای مدل DCLRP-FD 134
6-4-2 ارزیابی عملکرد الگوریتم HHA با استفاده از نمونه مسائل استاندارد CLRP 139
6-5 آزمایشات محاسباتی بیشتر 142
6-6 آزمایشات محاسباتی برروی یک مطالعه موردی 147
6-7 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی 154
پیوست¬ها157
مراجع 187

ارایه یک مدل ریاضی سه‌هدفـــه برای مسأله حداکثر پوشش مجموعه مکان‌یابی-تخصیص در زنجیره تأمین سه‌سطحی

چکیده

نظریه مکان‌یابی تسهیلات از دهه 1960 تاکنون بخش مهمی از تحقیقات پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. در طی این سال‌ها با توجه به نیاز و مشکلات دنیای واقعی، مسایل مکان‌یابی مختلفی مدل‌سازی شده و برای حل آن‌ها روش‌های متنوعی ارایه و توسعه‌یافته است. یک دسته از مسایل مکان‌یابی ارایه ‌شده، مسأله حداکثر پوشش مجموعه‌ها می‌باشد. در این پایان‌نامه، به بررسی یک مسأله مکان‌یابی- تخصیص در قالب یک زنجیره تأمین شامل تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان پرداخته شده و یک مدل ریاضی چند هدفه برای مسأله حداکثر پوشش مجموعه‌ها پیشنهاد شده است. اهداف در نظر گرفته ‌شده در مدل عبارتند از: حداکثر کردن میزان تأمین تقاضای خرده‌فروشان توسط مراکز توزیعی است که توانایی پوشش آن‌ها را دارند، حداقل کردن مجموع فواصل مراکز توزیع از تأمین‌کنندگان و حداقل کردن مجموع هزینه‌های استقرار مراکز توزیع. با توجه به اینکه مسأله حداکثر پوشش مجموعه از نظر پیچیدگی محاسباتی، در دسته مسایل NP-hard قرار می‌گیرد، لذا روش‌های حل دقیق برای حل این مسایل با ابعاد بزرگ، از کارایی کمتری برخوردار هستند. در این پایان‌نامه از دو الگوریتم فرا ابتکاری با نام‌های الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر (VNS) استفاده‌شده است و کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی بر روی چندین مثال عددی با ابعاد مختلف مورد مقایسه و سپس با استفاده از آزمون فرض آماری، زمان حل و کیفیت جواب‌های دو الگوریتم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم ژنتیک از نظر ایجاد جواب‌های باکیفیت بهتر و الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر از نظر مدت زمان رسیدن به جواب‌ها بهتر عمل نموده است.

فصل 1: 1
کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- مدیریت زنجیره تأمین 3
1-2-2- تصمیمات در زنجیره تأمین 5
1-3- ضرورت تحقیق 8
1-4- مراحل تحقیق و ساختار کلی پایان‌نامه 9
فصل 2: 10
مرور ادبیات موضوع 10
2-1- مدل‌های طراحی شبکه زنجیره تأمین 11
2-2- عوامل مؤثر بر طراحی شبکه زنجیره تأمین 12
3-2- مدل‌های مکان‌یابی و تخصیص 16
2-4- معیارهای طبقه‌بندی مدل‌های مکان‌یابی 20
2-4-1- مفهوم پوشش 20
2-4-2- ظرفیت تجهیزات (مراکز خدمت دهی) در مسایل مکان‌یابی 21
2-4-3- نحوه استقرار خدمت دهنده‌ها در مسایل مکان‌یابی 21
2-4-4- تفاوت و تشابه تجهیزات (مراکز خدمت دهی) در مسایل مکان‌یابی 22
2-4-5- قابلیت اعتماد پوشش در مسایل مکان‌یابی 22
2-4-6- ساختار توپوگرافی نقاط تقاضا و مراکز خدمت دهی 23
2-5- الگوریتم‌های حل مسایل مکان‌یابی 26
2-5-1- الگوریتم ژنتیک 29
2-5-2- ساختار عمومی الگوریتم‌های ژنتیکی 30
2-5-3- عملگر تقاطع 31
2-5-4- عملگر جهش 32
2-6- الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر (VNS) 32
2-7- پیشینه تحقیق 33
فصل 3: مدل ریاضی پیشنهادی 39
3-1- معرفی مدل ریاضی پیشنهادی 40
3-1-2- روش LP متریک 44
3-2- طراحی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 45
3-3- الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر در مدل پیشنهادی 52
3-3-1- نحوه نمایش جواب 52
3-3-2- نحوه تولید جواب‌های اولیه و روش بهبود جواب‌ها 53
فصل 4: معرفی الگوریتم‌های حل و نتایج مثال عددی 57
4-1- حل مثال‌های عددی با استفاده از نرم‌افزار Gams 58
4-2- روش تاگوچی 70
4-2-1- مروری بر طراحی آزمایشات تاگوچی 70
4-2-2- تجزیه و تحلیل نتایج حل مسأله 71
4-3- تجزیه و تحلیل نتایج 76
4-3-1- آزمون فرض آماری 78
4-3-2- اعتبارسنجی روش حل 80
فصل 5: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 82
5-1- نتیجه‌گیری 83
5-2- پیشنهادها جهت تحقیقات آتی 83

 

مسئله مکان‌یابی-تخصیص و مسیریابی در زنجیره تأمین خون

چکیده

خون به‌عنوان عنصر حیاتی سیستم سلامت نقش اساسی را در این سیستم ایفا می‌کند زیرا تحت هیچ شرایطی کمبود آن جبران‌پذیر نیست چرا که منجر به مرگ انسان‌ها می‌شود. عمده مصرف‌کنندگان محصولات خونی بیمارستان‌ها هستند که از این محصول برای عمل‌های جراحی و در برخی موارد از مشتقات محصولات خونی برای درمان بیماری‌‌ها استفاده می‌کنند. طراحی یک زنجیره تأمین یکپارچه و بهره‌ور برای تأمین و توزیع خون بسیار حیاتی است، زیرا یک محصول فسادپذیر می‌باشد و دارای طول عمر کوتاهی است. هر زنجیره شامل سه سطح تولیدکننده، توزیع‌کننده و مشتری است، این سطوح در زنجیره تأمین خون اهداکنندگان هستند که به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی محصولات خونی شناخته می‌شوند، بانک‌ها یا مراکز خونی که وظیفه جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و توزیع محصولات خونی را بر عهده‌دارند و مشتریان که همان بیمارستان‌ها هستند. در این تحقیق هر سه سطح زنجیره تأمین خون برای نزدیک شدن به شرایط واقعی در نظر گرفته می‌شوند، علاوه براین جمع‌آوری سیار محصولات خونی منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش خودکفایی زنجیره می‌شود که در این مسئله در نظر گرفته می‌شود. درواقع در این تحقیق به مکانیابی تسهیلات دائم و استقرار سایت‌های سیار به‌صورت دوره‌ای پرداخته می‌شود. همچنین توزیع، چند محصولی است که سه نوع محصول مشتق شده از خون کامل را توزیع می‌کند که مسیریابی بهینه برای این توزیع در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این سطوح یک مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط طراحی می‌شود که هدف آن حداقل کردن هزینه‌های ایجاد مرکز ثابت، سیار، و توزیع محصولات است. به علت پیچیدگی مسئله الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی آنلینگ شبیه‌سازی‌شده و ژنتیک برای حل مسئله توسعه داده می‌شود. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم تعداد 15 مثال در ابعاد مختلف حل‌شده است. همچنین از این مدل و الگوریتم برای برنامه‌ریزی سازمان انتقال خون شهرستان سنندج استفاده می-شود تا کارایی مدل در شرایط واقعی مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب
1- فصل اول: کلیات تحقیق 15
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف کلی مسئله 8
1-3- مفروضات تحقیق 9
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5- جنبه¬های نوآوری تحقیق 10
1-6- اهداف تحقیق 10
1-7- مراحل انجام تحقیق 11
2- فصل دوم: پیشینه تحقیق 2
2-1- مقدمه 13
2-2- مسئله مکانیابی-مسیریابی 13
2-2-1- تعریف مسأله‌ی مکان‌یابی – مسیریابی 13
2-2-2- مسأله‌ی مکان‌یابی تسهیلات 15
2-2-3- مسأله‌ی مسیریابی وسیله‌ی نقلیه 15
2-2-4- دسته‌بندی مسائل مکان‌یابی – مسیریابی 16
2-3- مدیریت زنجیره تأمین خون 18
2-3-2- مکانیابی در زنجیره تأمین خون 19
2-3-2- تسهیلات سیار 25
2-4- جمع¬بندی 31
3- فصل سوم: مدل ریاضی 13
3-1- مقدمه 34
3-2- بیان مسئله 34
3-3- مفروضات مسئله 35
3-4- مدل ریاضی مسئله 37
3-4-1- مجموعه¬ها 37
3-4-2- پارامترها 37
3-4-3- متغیرهای تصمیم 38
3-4-4- فرمول¬بندی مدل 39
3-5- مثال عددی 43
3- فصل چهارم: الگوریتم حل و نتایج محاسباتی 34
4-1- مقدمه 48
4-2- الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده 48
4-2-1- نحوه نمایش جواب 49
4-2-2- دمای اولیه 51
4-2-3- تابع سرمایش 52
4-2-4- احتمال پذیرش مقادیر جدید 52
4-2-5- تابع هدف 53
4-2-6- شرط همگرایی 54
4-2-7- ساختار همسایگی 54
4-2-8- الگوریتم تبریدی 55
4-2-9- الگوریتم تبریدی مبتنی برجمعیت 56
4-3- الگوریتم ژنتیک 58
4-3-1- نحوه نمایش راه حل 60
4-3-2- تولید جمعیت اولیه 61
4-3-3- محاسبه برازندگی 61
4-3-4- عملگر انتخاب 61
4-3-5- عملگر هم‌گذری 61
4-3-6- عملگر جهش 62
4-4- تنظیم پارمترهای الگوریتم 62
4-4-1- الگوریتم SA 62
4-4-2- الگوریتم ژنتیک 62
4-5- ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی برای حل مسائل 63
4-6- مطالعه موردی 67
4-6-1- تاریخچه سازمان انتقال خون 68
4-6-2- مطالعه موردی شهرستان سنندج 70
4-6-3- نتایج محاسباتی 80
4-7- جمعبندی 85
5- فصل پنجم: جمع¬بندی و پیشنهادات آتی 48
5-1- جمع¬بندی 86
5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 86
منابع و مراجع 88
پیوست 1- ماتریس جابجایی اتوبوسهای سیار خون‌گیری در دوره¬های مختلف 86
پیوست 2- ماتریس تخصیص 90

توسعه مدل مکان‌یابی -مسیریابی-موجودی در زنجیره تأمین چند سطحی با در نظر گرفتن انبارها

چکیده

شرایط جدید بازار وتغییر در تکنولوژی باعث شده که شرکت‌های تولیدی به سمت ایجاد شبکه‌ای از ارتباطات تنگاتنگ و سازمان‌دهی شده که با یکدیگر به زنجیره تامین شهرت یافته است، حرکت نمایند. یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره تامین شبکه توزیع می باشد. طراحی و تحلیل شبکه توزیع یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی شرکت‌های توزیع‌کننده است. طراحی شبکه‌ی توزیع از سه مسأله‌ی مکان‌یابی – تخصیص، مسیریابی وسیله‌ی نقلیه و کنترل موجودی تشکیل شده است. در این پایان‌نامه به ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله مسیریابی-مکان‌یابی-موجودی با در نظر گرفتن تسهیلات با ظرفیت محدود و حل مدل با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری پرداخته شده است. ابتدا، مدل یکپارچه دو هدفه برای برنامه‌ریزی مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی در شبکه زنجیره تامین چهار‌سطحی با در نظر گرفتن انبارها ارائه شده است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط است که دارای دو هدف حداقل سازی هزینه‌های زنجیره تأمین و تقاضای پاسخ داده نشده می‌باشد. جهت حل مدل ارائه شده ، الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و الگوریتم NSGA-II پیشنهاد شده است. ابتدا، تعدادی مسئله نمونه در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ انتخاب گردیده است. جهت بررسی اعتبار مدل و الگوریتم، مدل ارائه شده با استفاده از روش ال پی متریک بصورت تک هدفه بازنویسی شده و در محیط نرم افزار GAMS برای مسائل با اندازه کوچک، پیاده سازی و حل گردیده و نتایج حاصل با نتایج الگوریتم‌های حل مقایسه شده‌اند. سپس نتایج حل مسائل با اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ توسط الگوریتم پیشنهادی با نتایج حل همین مسائل با الگوریتم NSGA-II براساس شاخص‌های مقایسه‌ای کیفیت، پراکندگی و یکنواختی مقایسه گردیده‌اند. نتایج بررسی اعتبار مدل و الگوریتم نشان داد، مدل معتبر بوده و داری ناحیه شدنی می‌باشد و الگوریتم‌های حل، قادر به حل مدل بصورت کارا بوده است. نتایج مقایسه‌ عملکرد دو الگوریتم حل نشان داد، الگوریتم MOPSO در همه موارد توانایی بالاتری برای تولید جواب‌های باکیفیت‌تر و پراکنده‌تر نسبت به الگوریتم NSGA-II دارد. به عبارتی الگوریتم MOPSO توانایی بیشتری برای اکتشاف و استخراج ناحیه شدنی جواب نسبت به الگوریتم NSGA-II دارد. از طرفی، الگوریتم NSGA-II جواب‌هایی با یکنواختی بالاتری نسبت به الگوریتم MOPSO تولید می‌کند.

۞ فهرست مطالب ۞ فصل۱: کلیات تحقیق ۱ ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- بیان مسئله ۱ ۳-۱- ضرورت انجام تحقیق ۲ ۴-۱- جنبه نوآوری تحقیق ۳ ۵-۱- اهداف و سوالات تحقیق ۴ ۶-۱- روش شناسی تحقیق ۵ ۷-۱- ساختار پایان نامه ۵ فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده ۶ ۱-۲- مقدمه ۶ ۱-۲-۲- اجزای کلیدی زنجیرهتأمین ۸ ۲-۲-۲ لجستیک و زنجیرهتأمین ۱۲ ۳-۲-۲- نقش و اهمیت طراحی لجستیک ۱۵ ۴-۲-۲- مرور کلی بر ادبیات موضوع ۱۷ ۱-۴-۲-۲- ساختار زنجیره تامین ۱۷ ۲-۴-۲-۲-سطح تصمیم ۱۸ ۳-۴-۲-۲- رویکرد مدل ۱۸ ۴-۴-۲-۲- اهداف مدل ۱۸ ۵-۴-۲-۲- تسهیم اطلاعات ۱۹ ۶-۴-۲-۲- محدودیتها ۱۹ ۷-۴-۲-۲- روش حل ۱۹ ۵-۲-۲- مکانیابی ۲۰ ۶-۲-۲- مسیریابی ۲۱ ۱-۶-۲-۲- مسئله مسیریابی وسائلنقلیه (VRP) ۲۳ ۲-۶-۲-۲- اجزای مسأله VRP ۲۵ ۳-۲- مرور تحقیقات پیشین ۲۶ ۱-۳-۲- تحقیقات داخلی ۲۶ ۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ۲۹ ۴-۲- جمع‌بندی ۳۳ فصل ۳ : روش شناسی پژوهش ۳۴ ۱-۳- مقدمه ۳۴ ۲-۳- ساختار مسأله ۳۴ ۳-۳- مدل‌سازی ۳۵ ۱-۳-۳- مجموعه‌ها و اندیس‌ها ۳۵ ۲-۳-۳- پارامتر ۳۶ ۳-۳-۳- متغییرهای تصمیم ۳۷ ۴-۳-۳- مدل ریاضی ۳۸ ۴-۳- بهینه‌سازی چند معیاره ۴۲ ۱-۴-۳- ارتباط غالب ۴۲ ۲-۴-۳- نقاط بهینه موضعی ۴۲ ۳-۴-۳- نقاط بهینه سراسری ۴۳ ۴-۴-۳- مرز بهینه ۴۳ ۵-۳- الگوریتم انبوه ذرات ۴۵ ۱-۵-۳- ساختار کلی الگوریتم ذرات ۴۵ ۲-۵-۳- ساختار الگوریتم انبوه ذرات چندهدفه ۴۸ ۱-۲-۵-۳- نحوه نمایش جواب ۴۸ ۲-۲-۵-۳- نحوه تولید جواب‌های اولیه ۴۹ ۳-۲-۵-۳- رویه بهبود ۵۱ ۴-۲-۵-۳- رویه اصلاحی (شدنی بودن) ۵۲ ۵-۲-۵-۳- به‌روزرسانی ذرات ۵۳ ۶-۲-۵-۳- بهروزرسانی p_i^t و p_g^t ۵۵ ۷-۲-۵-۳-به‌روز رسانی آرشیو پارتو ۵۵ ۸-۲-۵-۳- انتخاب جواب ۵۵ ۶-۳- الگوریتم NSGA-II ۵۶ ۱-۶-۳- ساختار کلی ۵۶ ۲-۶-۳- تولید جواب‌های اولیه ۵۶ ۳-۶-۳- انتخاب والدین ۵۶ ۱-۳-۶-۳-محاسبه ضریب خویشاوندی ۵۷ ۲-۳-۶-۳- ماتریس روابط خویشاوندی ۵۷ ۴-۶-۳- عملگرهای الگوریتم ۵۷ ۵-۶-۳- مرتب سازی و انتخاب جوابها (قاعده دب) ۵۸ ۷-۳- جمع‌بندی ۵۸ فصل ۴: نتایج محاسباتی ۵۹ ۱-۴- مقدمه ۵۹ ۲-۴- نتایج محاسباتی ۵۹ ۱-۲-۴- شاخصهای مقایسه ای ۶۰ ۲-۲-۴ – مسائل نمونه ۶۰ ۳-۲-۴- تنظیم پارامتر ۶۲ ۱-۳-۲-۴- تنظیم داده های آزمایشی الگوریتم ۶۲ ۲-۳-۲-۴-تنظیم پارامترهای مدل ۶۵ ۴-۲-۴- اعتبارسنجی مدل و الگوریتم ۶۶ ۵-۲-۴- نتایج حل مسائل نمونه ۶۸ ۳-۴- جمعبندی ۷۶ فصل ۵ :نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۷۷ ۱-۵- مقدمه ۷۷ ۲-۵- نتیجهگیری ۷۷ ۳-۵- ارائه پیشنهادات ۷۸ پیوست ها ۸۰ پیوست ۱ ۸۰ پیوست ۲ ۹۳ منابع : ۱۱۳ ۞فهرست شکل ها۞ شکل (۱-۲) مراحل یک زنجیره تامین ]۴[ ۷ شکل (۲-۲) ارتباط مفهومی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین]۱۰[ ۱۴ شکل (۳-۲) ماتریس برنامه ریزی زنجیره تامین ]۲۲[ ۱۶ شکل (۴-۲) مسأله ی مسیریابی وسایل نقلیه ۲۴ شکل (۱-۳) مدل شماتیک زنجیره تامین ۴ سطحی با در نظر گرفتن انبار ۳۵ شکل (۲-۳) نقاط بهینه موضعی ۴۳ شکل (۳-۳) رابطه فضای جواب و ارتباط غالب ۴۳ شکل (۴-۳) مرز بهینه ۴۴ شکل (۵-۳) حالات مختلف مرز بهینه ۴۴ شکل (۶-۳) ساختار کلی طراحی شده برای روش mopso تلفیقی چندهدفه]۷۲[ ۴۸ شکل (۷-۳) نمایش متغیر yii ۴۹ شکل (۸-۳) نمایش متغیر yjj ۴۹ شکل (۹-۳) نمایش متغیر ykk ۴۹ شکل (۱۰-۳) رویه بهبود ساختار جستجوی همسایگی]۷۲[ ۵۲ شکل(۱-۴) سیگنال/نویز الگوریتم MOPSO ۶۳ شکل (۲-۴) اثر میانگین الگوریتم MOPSO ۶۴ شکل (۳-۴) سیگنال/نویز الگوریتم NSGA-II ۶۴ شکل (۴-۴)اثر میانگین الگوریتم NSGA-II ۶۵ شکل (۵-۴) مقایسه شاخص کیفیت دو الگوریتم برای مسائل با اندازه کوچک ۶۹ شکل (۶-۴) مقایسه شاخص پراکندگی دو الگوریتم برای مسائل با اندازه کوچک ۶۹ شکل (۷-۴) مقایسه شاخص یکنواختی دو الگوریتم برای مسائل با اندازه کوچک ۶۹ شکل (۸-۴) مقایسه شاخص کیفیت دو الگوریتم برای مسائل با اندازه متوسط ۷۰ شکل (۹-۴)مقایسه شاخص پراکندگی دو الگوریتم برای مسائل با اندازه متوسط ۷۱ شکل (۱۰-۴)مقایسه شاخص یکنواختی دو الگوریتم برای مسائل با اندازه متوسط ۷۱ شکل (۱۱-۴) مقایسه شاخص کیفیت دو الگوریتم برای مسائل با اندازه بزرگ ۷۲ شکل (۱۲-۴) مقایسه شاخص پراکندگی دو الگوریتم برای مسائل با اندازه بزرگ ۷۲ شکل (۱۳-۴) مقایسه شاخص یکنواختی دو الگوریتم برای مسائل با اندازه بزرگ ۷۳ شکل (۱۴-۴) مقایسه زمان اجرای الگوریتمها جهت حل مسائل با اندازه کوچک ۷۴ شکل (۱۵-۴) مقایسه زمان اجرای الگوریتمها جهت حل مسائل با اندازه متوسط ۷۵ شکل (۱۶-۴) مقایسه زمان اجرای الگوریتمها جهت حل مسائل با اندازه بزرگ ۷۶ ۞فهرست جداول۞ جدول (۱-۲) ادبیات تعاریف لجستیک ۱۴ جدول (۲-۲) ادبیات تعاریف مدیریت زنجیره تامین ۱۵ جدول (۳-۲) خلاصه تحقیقات پیشین ۳۲ جدول (۱-۴) مسائل با اندازه کوچک ۶۱ جدول (۲-۴) مسائل با اندازه متوسط ۶۱ جدول (۳-۴) مسائل با اندازه بزرگ ۶۲ جدول (۴-۴) سطوح پارامتر های MOPSO ۶۲ جدول(۵-۴) سطوح پارامترهای NSGA-II ۶۳ جدول (۶-۴) نتایج حل مسائل نمونه با اندازه کوچک ۶۷ جدول(۷-۴) نتایج حل مسائل با اندازه کوچک ۶۸ جدول (۸-۴) نتایج حل مسائل با اندازه متوسط ۷۰ جدول (۹-۴) نتایج حل مسائل با اندازه بزرگ ۷۱ جدول (۱۰-۴) مقایسه زمان اجرای الگوریتمها جهت حل مسائل با اندازه کوچک ۷۳ جدول (۱۱-۴)مقایسه زمان اجرای الگوریتمها جهت حل مسائل با اندازه متوسط ۷۴ جدول (۱۲-۴) مقایسه زمان اجرای الگوریتمها جهت حل مسائل با اندازه بزرگ ۷۵

مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی و مسیر‌یابی ‌باز انبار‌های متقاطع در یک زنجیره‌‌‌ ‌تأمین

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل جریان فیزیکی مواد و محصولات است. استراتژی انبار‌داری باراندازی متقاطع به‌عنوان یک روش کارا در کنترل جریان فیزیکی زنجیره تأمین معرفی شده است. در دنیای واقعی بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین تقاضای مشتریان‌شان وسایل نقلیه موردنیاز خود را کرایه می‌کنند، بنابراین این وسایل نقلیه پس از اتمام کار به این شرکت‌ها باز نمی‌گردند. برای پاسخ به این چالش و نزدیک‌تر کردن مسئله به دنیای واقعی، در این پژوهش مسئله مکان‌یابی- مسیریابی باز وسیله نقلیه، با باراندازی متقاطع (OVRPCD) که در آن مجموعه ای از وسایل نقلیه اجاره‌ای برای حمل‌ونقل محصولات در نظر گرفته می شوند، مدل‌سازی و توسط الگوریتم هیبرید انجماد تدریجی و ژنتیک (SAGA) حل خواهد شد. هدف مسئله OVRPCD با مکان‌یابی بهینه مراکز باراندازی متقاطع و مسیریابی بهینه وسایل نقلیه محقق خواهدشد. مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) ارائه شده، قابل‌حل در ابعاد کوچک و بزرگ توسط CPLEX و رویکردهای فراابتکاری است. به‌منظور نشان دادن مزیت سیستم باراندازی متقاطع، ابتدا یک مثال عددی ارائه می شود که اهمیت این استراتژی را به‌خوبی بیان می کند؛ در‌پایان، حل ده مثال عددی تولید شده با پارامتر‌های تصادفی، در ابعاد کوچک و بزرگ، توسط CPLEX و رویکرد فراابتکاری پیشنهادی، کارایی مدل ارائه‌شده در این تحقیق را تصدیق می کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

1- فصل اول: مقدمه و کلیات 6
1-1- مقدمه 6
1-2- بیان مسئله 9
1-3- انواع استراتژی‌های توزیع 12
1-3-1- باراندازی متقاطع 13
1-4- ترکیب و یکپارچه‌سازی بار 17
1-4-1- مشخصات فرابارا نداز‌ها 18
1-4-1-1- مشخصه‌های فیزیکی 18
1-4-1-2- مشخصه‌های عملیاتی 19
1-4-1-3- مشخصه‌های جریان 19
1-4-2- مزایای فراباراندازها 21
1-4-4- مسئلهی مسیریابی وسایل نقلیه 24
1-4-5- مسیریابی باز وسایل نقلیه 25
1-5- فرضیات تحقیق 26
1-6- اهداف تحقیق 27
1-7- ضرورت و اهمیت تحقیق 27
1-8- نوع تحقیق 29
1-9- مراحل تحقیق 29
1-10- کاربردهای تحقیق 30
1-11- تعاریف و اصطلاحات 30
2- فصل دوم: مرور بر ادبیات 32
2-1- مقدمه 32
2-2- مسائل ‌مکان‌یابی انبار‌های متقاطع 34
2-3- مسائل مسیر‌یابی انبار‌های متقاطع 36
2-4- مروری بر ادبیات مسیر‌یابی وسایل نقلیه 36
2-5- مروری بر ادبیات مسیریابی باز وسایل نقلیه 38
2-6- مروری بر ادبیات مسائل مکان‌یابی و مسیر‌یابی انبار‌های متقاطع 42
2-7- مقالات پایه 44
2-7-1- مقاله پایه Mousavi و Tavakkoli-Moghaddam(2013) 44
2-7-2- مقاله پایه Lee و همکاران(2006) 47
2-7-3- مقاله پایه Wenو همکاران (2009) 48
2-8- الگوریتم ژنتیک 48
2-9- الگوریتم شبیه‌سازی تبرید 51
2-10- نتیجهگیری 52
3- فصل سوم: مدل ریاضی و رویکرد حل 53
3-1- مقدمه 53
3-2- تعریف مسئله 54
3-3- نماد‌گذاری 58
3-4- مدل ریاضی مسئله 60
3-5- رویکرد حل مدل 67
3-6- روند جست‌و جوی جواب در الگوریتم SA 68
3-6-1- عملگرهای تولیدمثل و جهش الگوریتم GA 71
3-7- نحوه هیبرید نمودن GA با SA 73
3-8- تفاوت اصلی الگوریتم SAGA ارائه‌شده در این پژوهش با الگوریتم SA کلاسیک 74
3-9- مسئله OVRPCDTW بر اساس SAGA هیبریدشده 75
3-9-1- نحوه نمایش جواب 76
3-9-2- چگونگی تولید و نمایش یک جواب موجه اولیه 79
3-9-3- نحوه جستجوی جواب‌های همسایه 81
3-9-4- پروسه اصلی SAGA 82
3-10- نوآوری‌های پژوهش 83
4- فصل چهارم: تحلیل حساسیت و نتایج محاسباتی 85
4-1- مقدمه 85
4-2- یک مثال عددی: مزیت سیستم باراندازی متقاطع 86
4-3- یک مسئله OVRPCDTW و حل آن با CPLEX و هیبرید SA-GA 92
4-4- حل مسئله در ابعاد بزرگ و کوچک 96
4-5- نحوه تعیین پنجره زمانی برای مشتریان 103
فصل پنجم: نتیجه گیری 109
5-1- مقدمه 109
5-2- خلاصه دستاورد‌های پژوهش 111
5-3- پیشنهادات آتی 113

مکان یابی، زمان بندی و مسیر یابی وسایل نقلیه در بارگیری همزمان چند دوره‌ای و چند محصولی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با تقاضای احتمالی

چکیده

مکان‌یابی، زمان‌بندی و مسیر‌یابی وسایل نقلیه با بارگیری همزمان در شبکه زنجیره تأمین یک زمینه تحقیق جدید در دهه اخیر می‌باشد. این مسئله دو زمینه مکان‌یابی بارگیری همزمان و مسیر‌یابی و زمان‌بندی وسایل نقلیه در شبکه توزیع را به طور همزمان مورد بررسی قرار می‌دهد. مسأله مکان‌یابی، مسیریابی و زمان‌بندی دو سطح تصمیم‌گیری استراتژیک و فنی دارد که در مدیریت زنجیره تأمین روی آن بحث می‌شود. تمرکز همزمان بر روی هر دو جنبه مسأله در مطالعات قبلی گزارش نشده است. همچنین، زنجیره تأمین با حلقه بسته و تقاضای احتمالی همراه هم در آنها مورد بحث قرار نگرفته است. در این پژوهش، روشی کارآمد جهت مکان‌یابی، زمان‌بندی و مسیریابی وسایل نقلیه در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی توسعه داده شد. به منظور ایجاد شکلی ساختارمند برای مسئله، یک مدل ریاضی ارائه شد. مدل ارائه شده دارای سه ماژول بهینه‌سازی، مدل‌سازی احتمالی و برنامه‌ریزی بود که این ماژول‌ها با یکدیگر دارای ارتباط متقابل بودند. از آنجایی که مسئله‌ی مورد نظر از دسته مسائل سخت بود، عملاً رسیدن به جواب‌های دقیق در زمان معقول برای مسائل بزرگ با استفاده از روش-های حل دقیق ممکن نبود. بنابراین، به دلیل گستردگی استفاده موفقیت‌آمیز ازالگوریتم ژنتیک در مسائل مشابه، از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله استفاده شد. نتایج عددی به دست آمده نشان‌ داد که روش پیشنهادی می-تواند برای مسائل با ابعاد بزرگ مفید باشد. در مقایسه با روش حل دقیق، استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مسائل با ابعاد بزرگ در زمان کوتاهی به جواب با دقت مناسبی می‌رسد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعریف کلی مسئله پیشنهادی 3
1-3 سئوالات تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 4
1-5 مراحل انجام تحقیق 5
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 7
2-1 مقدمه 8
2-2 تاریخچه زنجیره تأمین 8
2-3 مدیریت زنجیره تأمین 11
2-4 تصمیمات در زنجیره تأمین 13
2-5 زنجیره تأمین حلقه بسته 15
2-6 مفهوم بارگیری همزمان 17
2-7 بهینه‌سازی عملیات مراکز بارگیری همزمان 19
2-8 مروری بر ادبیات مکان‌یابی مراکز بارگیری همزمان 21
2-9 مروری بر ادبیات زمان‌بندی مسیر‌یابی وسایل نقلیه با بارگیری همزمان 23
2-10 مروری بر ادبیات مسئله مکان‌یابی و زمان‌بندی مسیریابی وسایل نقلیه با بارگیری همزمان 26
2-11 مقایسه تحقیق حاضر با مطالعات صورت گرفته و نوآوری‌های آن 27
2-12 جمع‌بندی 30
فصل سوم: روش پژوهش و ابزار و مواد 33
3-1 مقدمه 34
3-2 تعریف مسئله‌ی پیشنهادی 35
3-3 مفروضات مسئله پیشنهادی 37
3-4 مدل ریاضی مسئله 38
3-4-1 پارامترها 39
3-4-2 متغیرهای تصمیم 40
3-5 انتخاب روش حل مسئله 44
3-6 پیاده‌سازی الگوریتم ژنتیک برای مسئله پیشنهادی 45
3-6-1 کد‌گذاری (نمایش کروموزوم) 46
3-6-2 عملگر تقاطع (عملگر ترکیب) 47
3-6-3عملگر جهش 49
3-6-4 تابع برازندگی 50
3-6-5 عملگر انتخاب و تولید مجدد 50
3-6-6 معیار توقف 52
3-7 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک پیاده‌سازی شدهد برای حل مسئله پیشنهادی 52
3-8 جمع‌بندی 55
فصل چهارم: روش پژوهش و ابزار و مواد 57
4-1 مقدمه 58
4-2 ارزیابی و اعتبار‌سنجی نتایج 58
4-3 آنالیز حساسیت هزینه‌ی راه‌اندازی 64
4-4 جمع‌بندی 67
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 69
5-1 نتیجه‌گیری 70
5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 71
ضمیمه 73
منابع و مأخذ 79

بهینه سازی مساله مکان یابی، مسیریابی و موجودی با وجود محدودیت ظرفیت انبار، محدودیت بودجه و ناوگان حمل و نقل ناهمگن با استفاده از روش های فراابتکاری

چکیده

مسئله مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی یکی از مسائل حیاتی در طراحی شبکه توزیع است که به انتخاب مکان مناسب برای احداث مراکز توزیع، مسیریابی بهینه وسایل نقلیه و کنترل موجودی مراکز نگهداری موجودی می‌پردازد. طراحی شبکه توزیع یکی از زیر سیستم های اصلی مدیریت زنجیره تامین می باشد.مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک موضوع بین رشته ای متخصصین با گرایشهای مختلف مهندسی و مدیریت را در زیر یک چتر تخصصی برای انجام فعالیتهای متنوع با هدف مشترک گرد می آورد. از این رو آموزش انجام وظایف در چنین چارچوبی بیش از هر چیز نیازمند یک چهارچوب سیستماتیک یکپارچه است. چارچوبی که بتواند مباحث دقیق مدلسازی ریاضی را در کنار مباحث استراتژیک و کلان مدیریتی از یک سو و عدم قطعیت‌های بازار و تقاضا و نیز تحولات تکنولوژیک و نوسانات تامین از سوی دیگر قرار دهد و همه این فعالیتها را در جهت رشد و سودآوری بنگاه به کار گیرد. پایان‌نامه پیش رو سعی در مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی مکان‌یابی،مسیریابی و سفارش‌دهی و همچنین محدودیت های بودجه، ظرفیت انبار و وسایل نقلیه را دارد. جهت حل مسئله تحقیق از روش های دقیق برای ابعاد کوچک و با الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی غیرمغلوب و الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی شده غیرمغلوب و جستجوی هارمونی برای ابعاد بزرگ‌تر استفاده می‌گردد. پس از تنظیم پارامتر برای هریک از روش ها، نتایج حاصله از مثال‌های عددی با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری مورد مقایسه قرار می‌گیرد

فصل1: مقدمه 14
1-1: یکپارچه سازی مکان‌یابی، مسیریابی و موجودی 14
1-2: مسئله تحقیق و کاربرد آن 15
1-3: خلاصه 16
1-4: نتیجه‌گیری 17
فصل2: مروری بر ادبیات موضوع 18
2-1: مقدمه 18
2-2: تعاریف اولیه 18
2-2-1: زنجیره تامین : 18
2-2-2: لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین: 19
2-2-3: تفاوت SCM و لجستیک : 20
2-2-4: تاریخچه مدیریت زنجیره تامین: 20
2-2-5: طرح کلى یک زنجیره تامین : 20
2-2-6: اجزای زنجیره تامین : 21
2-2-7: هدایت گران عملکردی زنجیره تامین: 21
2-2-8: طراحی شبکه در زنجیره تامین: 22
2-2-9: شبکه توزیع در زنجیره تامین : 22
2-2-10: یکپارچه سازی در زنجیره تامین 23
2-2-11: مساله ترکیبی مکان یابی ، مسیریابی ، موجودی 25
2-2-12: دسته بندی های مختلف مساله مکانیابی ،مسیریابی،موجودی 25
2-3: شرح مدل پایه ای مکان یابی – مسیریابی -موجودی 27
2-3-1: مجموعه‌ها و پارامترها : 28
2-4: طبقه بندی مقالات موجود در ادبیات موضوع 30
2-5: نتیجه‌گیری 34
فصل3: مدل‌سازی ریاضی و ارائه روش حل پیشنهادی 35
3-1: مقدمه 35
3-2: تعریف مساله 35
3-3: روش حل دقیق ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3-4: انتخاب کاراترین تکنیک 41
3-4-1: استفاده از روش های آماری 41
3-4-2استفاده از روش های MADM 43
3-5: نتیجه‌گیری 45
فصل4: بررسی روش های حل فراابتکاری 46
4-1: مقدمه 46
4-2: معرفی روش های فراابتکاری 46
4-2-1: روش NSGA-II 46
4-2-2: روشNRGA 48
4-2-3: جستجوی هارمونی 48
4-3: حل مدل مساله با روشهای فراابتکاری چند هدفه 50
4-3-1: شبه کد NSGA II 51
4-3-2: شبه کد NRGA 53
4-3-3: مقایسه بین مدل های مسائل چند هدفه 54
4-3-4: تنظیم پارامتر 60
4-3-5: مقایسه میان روش های NSGA II وNRGA 61
4-4: حل مدل مساله با روشهای فراابتکاری تک¬هدفه 68
4-4-1: شبه کد جستجوی هارمونی 68
4-4-2: خروجی حاصل از الگوریتم جستجوی هارمونی 70
4-4-3: بررسی نتایج حاصل از روش جستجوی هارمونی 72
4-5: نتیجه‌گیری 75
فصل5: جمع بندی و پیشنهادات آتی 77
5-1: مقدمه 77
5-2: جمع¬بندی 77
5-3: نوآوری و دستاوردهای جدی 78
5-4: زمینه تحقیقات آتی 78
فهرست منابع 80
چکیده (به زبان انگلیسی) 83

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–