این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه بیونیک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

نگرش به بیونیک و رویکردهای آن به معماری

چکیده

در طول دوران معماری، طبیعت همواره به عنوان معلم و یک منبع الهام بخش مطرح بوده است. انسان همواره طبیعت را تحسین کرده و تلاش نموده است تا با مطالعه فرآیندهای شکلی و ساختاری طبیعت، از آن الهام بگیرد. بدون شک الهام از طبیعت در ساخت و سازهای انسان، تاریخچه ای دیرینه دارد، چنانچه می توان تاریخچه واقعی آن را با تاریخچه معماری و ساخت و سازهای انسان برابر دانست. همانطور که دموکریتوس (370-460 قبل از میلاد) چنین بیان کرده است: «عنکبوت به ما بافتن را آموخت و پرستو، خانه ساختن را». در طول تاریخ نیز شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، انسان همواره از طبیعت در معماری خود الهام گرفته است. ژوزف پاکستون در ساختن قصر کریستال از برگ های نیلوفر آبی الهام گرفته است. تارهای نازک و البته بسیار محکم عنکبوت نیز منبع الهام برای طراحی سقف نمایشگاه مونترال توسط فرای اتو بود.اما با گذشت زمان و پیشرفت علم و افزایش ساخت و سازهای انسان، معماری از طبیعت فاصله گرفت و حتی در برخی موارد عامل مخرب محیط زیست شد. امروزه و در راستای فراگیر شدن مباحثی نظیر بحران انرژی و منابع و حفظ محیط زیست، توجه به طبیعت و بازگشت به آن توجه فوق العاده ای یافته است و انتخاب “بیونیک”، “آی تی” و “نانو” به عنوان سه علم برتر دنیا، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. امروزه معماری سعی دارد نه تنها به عنوان عنصری در کنار طبیعت بلکه به عنوان جزئی از طبیعت و زنده بنمایاند که این امر خود گواه بر اهمیت موضوع معماری بیونیک در عصر حاضر است. در این راستا برآنیم تا در این پایان نامه به بررسی نگرش بیونیک و رویکردهای آن در معماری بپردازیم. از این رو در فصل اول به شناخت بیونیک و اهمیت و جایگاه آن می پردازیم و در فصل دوم روش های تحلیلی بیونیک و برخی دستاوردهای آن در علوم مختلف را بررسی می کنیم. همچنین در فصل سوم به شناخت معماری بیونیک و برخی معماران مطرح در این حوزه می پردازیم و فصل های بعدی را به رویکردهای معماری بیونیک اختصاص می دهیم تا در فصل آخر به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه معماری بیونیک در ایران بپردازیم.

فصل اول: مقدمه 
تعریف بیونیک و تبیین تاریخچه آن 4 
1-1-تعریف علم بیونیک 4 
1-2-تاریخچه علم بیونیک 6 
1-3-جایگاه علمی و آموزش بیونیک در جهان 11 
1-3-1-برخی دوره های بیونیک در دانشگاه ها 11 
1-3-2-محتویات کلی درس بیونیک در دانشگاه ها 19 
1-3-3-کارگاه های آموزشی بین المللی معماری و بیونیک 20 
1-4-ضرورت و اهمیت علم بیونیک 21 

فصل دوم:بیونیک، علم رابط علوم 
2-1-طبقه بندی و رویکرد علمی-تحلیلی در بیونیک 25 
2-2-نمونه هایی از دستاوردهای علوم و بیونیک 29 
2-2-1-بیونیک و سیبرنتیک 29 
2-2-2-بیونیک و رادار و کنترل 32 
2-2-3-بیونیک و صنایع 37 
2-2-4-بیونیک و پزشکی 38 
2-2-5-بیونیک و رباتیک 42 
2-2-6-بیونیک و نانوتکنولوژی 45 
2-3-علوم آینده و بیونیک 48 

عنوان صفحه 

فصل سوم: بیونیک و معماری 
3-1-تعریف معماری بیونیک 50 
3-2-تاریخچه معماری بیونیک 51 
3-3-معرفی برخی معماران مطرح در معماری بیونیک 52 
3-3-1-خاویر جی. پیوز و ماریا رزا سرورا 52 
3-3-2-سانتیاگو کالاتراوا 57 
3-3-3-گرگ لین 61 
3-3-4-نیکولاس گریمشاو 63 
3-4-رویکردهای معماری بیونیک 65 

فصل چهارم:رویکرد به الگوها در معماری بیونیک 
4-1-رویکرد به هندسه در معماری بیونیک 69 
4-1-1-تاریخچه هندسه فراکتال 70 
4-1-2-ویژگی های اشکال فراکتالی 71 
4-1-3-فراکتال های طبیعی 71 
4-1-4-فراکتال های کلاسیک 72 
4-1-5-هندسه فراکتال و بازتاب آن در معماری 73 
4-2-رویکرد به تناسبات در معماری بیونیک 76 
4-3-رویکرد به زیبایی شناسی در معماری بیونیک 78 
4-4-رویکرد به شکل و فرم در معماری بیونیک 79 
4-5-رویکرد به خود سازماندهی در معماری بیونیک 83 
4-5-1-خود سازماندهی مواد سلولی طبیعی 84 
4-5-2-خود سازماندهی مواد سلولی و طراحی سازه 86 
4-6-رویکرد به الگو رشد و توسعه در معماری بیونیک 87 
4-7-رویکرد به الگو توسعه سازه ای در معماری بیونیک 89 

فصل پنجم:رویکرد به سازه در معماری بیونیک 
5-1-رویکرد سازه ای در معماری بیونیک 92 
5-1-1-کارایی سازه، طبیعت و معماری 92 
5-1-2-زیبا گرایی سازه، طبیعت و معماری 94 
عنوان صفحه 

5-1-3-روش شناسی بیونیک سازه ای در طراحی 95 
5-1-4-انواع سیستم های ساختمانی بیونیکی 102 
5-1-4-1-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع کابلی 102 
5-1-4-2-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع چادری 103 
5-1-4-3-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع بادی 104 
5-1-4-4-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع ستونی 106 
5-1-4-5-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع سازه های بلند 106 
5-1-4-6-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع قوسی 113 
5-1-4-7-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع پوسته ای 114 
5-1-4-8-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع سازه درختی 117 
5-1-4-9-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع تنسگریتی 119 
5-1-4-10-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع قابی 122 
5-1-4-11-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع ژئودزیک 122 
5-1-4-12- سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع خرپا 125 
5-1-4-13-سیستم های ساختمانی بیونیکی از نوع مارپیچ 125 
5-2-رویکرد به پلی مورفیسم در معماری بیونیک 128 
5-2-1-سیستم پلی مورفیسم “مورفولوژی های پوسته ای 129 
5-2-2-سیستم پلی مورفیسم “متشکل از قطعات زیاد 130 
5-2-3-سیستم پلی مورفیسم “آزمایش نوار کاغذی 131 
5-2-4-سیستم پلی مورفیسم “مورفولوژی های شانه عسلی 131 
5-2-5-سیستم پلی مورفیسم “سطوح فیبری 132 

فصل ششم:رویکرد به پاسخگویی در معماری بیونیک 
6-1-رویکرد به احساس و پاسخ در معماری بیونیک 135 
6-1-1-حسگرهای طبیعی و بیونیکی 135 
6-1-2-تفاوت حسگرهای طبیعی با حسگرهای بیونیکی 136 
6-1-3-سیستم های پاسخگوی استاتیک و دینامیک 136 
6-1-4-معماری و سطوح هوشمند 137 
6-1-4-1-انواع معماری هوشمند 139 
6-1-4-1-1-معماری بر مبنای حسگر 139 
عنوان صفحه 

6-1-4-1-1-1-طراحی پوست تنفسی 139 
6-1-4-1-1-2-طراحی پوست واکنشی 144 
6-1-4-1-1-3-طراحی جنبشی بر مبنای حس 145 
6-1-4-1-2-معماری پاسخ تطبیقی 149 
6-1-4-1-2-1-ساختار و رویه حساس با الهام از میوه کاج 149 
6-2-رویکرد به هم ترازی در معماری بیونیک 154 
6-2-1-هم ترازی در گیاهان 154 
6-2-1-1-1-سطح تماس و اندازه برگ 154 
6-2-1-1-2-ساختار و شکل کلی برگ 155 
6-2-1-1-3-تعرق و تعریق برگ 156 
6-2-1-1-4-رنگ و پرزهای سطح برگ 156 
6-2-2-هم ترازی در بدن موجودات خونگرم 157 
6-2-2-1- تفاوت ها در ساختار سیستم پوششی 157 
6-2-2-2-پوست و عملکرد حفاظتی و تنظیم گرمای بدن 158 
6-2-3-ساختمان خونگرم و سیستم های حرارتی منظم 159 
6-2-3-1-سیستم دیوار رشته ای نفوذ پذیر 160 
6-2-3-2-سیستم بالش آب متورمِ متخلخل 161 
6-3-رویکرد به وحدت ذاتی در معماری بیونیک 162 

فصل هفتم:رویکرد به عملکردها و فرآیندها در معماری بیونیک 
7-1- رویکرد به عملکردها در معماری بیونیک 165 
7-2-رویکرد به فرآیندها در معماری بیونیک 171 
7-2-1-چگونگی شباهت ایست گیت به تپه موریانه 171 
7-2-2-چگونگی عدم شباهت ایست گیت به تپه موریانه 173 
7-2-3-چگونگی شباهت تپه موریانه به شش 173 
7-2-4-چگونگی شباهت ساختمانها به شش 178 
7-3- رویکرد به متابولیسم در معماری بیونیک 179 
7-4-رویکرد به چند عملکردی بودن در معماری بیونیک 184 

عنوان صفحه 

فصل هشتم: رویکرد به مواد و مصالح در معماری بیونیک 
8-1-مواد بیونیکی ملهم از طبیعت 189 
8-2-نمونه ای از روش شناسی مطالعه مواد بیونیکی ملهم از طبیعت 189 
8-3-نمونه هایی از مواد و مصالح بیونیکی 190 
8-3-1-مواد و مصالح هوشمند 190 
8-3-2-مواد و مصالح مستحکم تر با مواد کمتر 191 
8-3-3-مواد و مصالح با الهام از ساختارهای طبیعی 191 
8-3-4-مواد و مصالح با الهام از خود سازماندهی مواد سلولی 192 
8-3-4-مواد و مصالح آب گریز با الهام از گیاهان 193 
8-3-5-مواد و مصالح خودتمیز شونده با الهام از نیلوفر آبی 195 
8-3-6-سطوح فوق آب گریز با الهام از بال حشرات 199 
8-3-7-مه گیر با الهام از سوسک استنوکارا 203 
8-3-8-کامپوزیت های سخت با الهام از صدف 205 
8-3-9-کامپوزیت مقاوم در برابر فرسایش بیونیکی 207 

فصل نهم:نتیجه گیری و پیشنهاداتی در راستای توسعه معماری بیونیک در ایران 
9-1-جمع بندی و نتیجه گیری 211 
9-2-پیشنهاد ایجاد مراکز پژوهشی بیونیک در کشور 222 
9-3-پیشنهاد آموزش بیونیک در رشته معماری 223 
9-4-پیشنهاد برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه ها 224 
9-5-پیشنهاد ایجاد رشته های بین رشته ای بیونیکی 224 
9-6-پیشنهاد به سازمان ها و شرکت ها 226 

فهرست منابع 
منابع فارسی 229 
منابع انگلیسی 232 

 

طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

چکیده

اگر نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر بیندازیم، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی-جان و معماری را خواهیم دید چرا که معماری با الهام از طبیعت سعی در هر چه بیشتر پایدار نمودن خود کرده و این ارتباط در طول سده‌های متعدد به گونه‌های متفاوتی، نمود خود را در معماری نشان داده است که از آن جمله می‌توان به تقلید فرمی موجودات زنده و یا استفاده از نحوه همزیستی موجودات با طبیعت (اقلیم و معماری) اشاره نمود همچنین انسان بدلیل وابسته بودن به طبیعت برای ادامه حیات خود و رفع نیازهایش به ناچار باید آن را بشناسد از طرفی با بررسی طبیعت، تصویری بهتر از گذشته و آینده و حقایق هستی بدست می‌آورد، زیرا شکل‌های طبیعی ذاتاً کارآمدند و طرح‌های کارکردی در طبیعت از نظر زیباشناسی نیز خوشایند و مطلوبند ارتباط دادن طرح به اشکال و قوانین طبیعی می‌تواند به طراحان کمک نماید تا طرح‌های خلاقانه و دارای کیفیت زیبایی‌شناسانه که آسیب کمتری به طبیعت می‌رساند ایجاد نمایند با توجه به مطالب عنوان شده لزوم شناخت مبحث بیونیک و بکارگیری آن در معماری آشکار می‌شود هدف از این تحقیق آن است که در ابتدا به بحث شناخت بیونیک پرداخته و سپس با آشنایی با اصول طراحی بیونیک، روش الگوگیری از طبیعت را دریابیم، همچنین با طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک و بکارگیری اصول الگوگیری شده از طبیعت در آن به طرحی دست پیدا کنیم که تقلید صرف از طبیعت نباشد، بلکه سازه بکارگرفته شده، نیازهای عملکردی و زیبایی شناسی و فرم انتخاب شده به بهترین صورت ترکیب شده و منطبق بر اصول بنیادین طبیعت و با توجه به نیازها و بستر طرح انتخاب و گزینش شود به طوری که طرح نهایی جوابگوی نیازهای استفاده‌کنندگان بوده و آسیب کمتری به طبیعت برساند

فصل اول: شناخت علم بیونیک 
1-1- مقدمه1 
1-2- طبیعت به عنوان منبع خلاقیت و نوآوری3 
1-3- تعریف علم بیونیک4 
1-4- منشأ علم بیونیک9 
1-5- تاریخچه علم بیونیک10 
1-6- علم بیونیک در عصر حاضر14 
1-6-1- نمونه¬هایی از مهندسی خلاقیت بیونیکی14 
1-6-1-1- از دیدگاه فرم15 
1-6-1-2- از دیدگاه مواد16 
1-6-1-3- از دیدگاه ساختار23 
1-6-1-4- از دیدگاه فرآیند33 
1-6-1-5- از دیدگاه عملکرد35 
1-7- علم بیونیک در آینده38 
1-8- نتیجه¬گیری38 

فصل دوم: جایگاه بیونیک در علوم مختلف 
2-1- مقدمه41 
2-2- بیونیک علم رابط بین علوم مختلف42 
2-3- شاخه¬های مهندسی خلاقیت بیونیکی43 
2-3-1- شاخه¬ها یا رشته¬های بخشی43 
2-3-2- شاخه¬ها یا رشته¬های موضوعی46 
2-4- رابطه بیونیک با سیبرنتیک48 
2-5- صاحب¬نظران حوزه بیونیک50 
2-5-1- ورنر ویلینسکی50 
2-5-2- خاویر جی پیوز وماریا رزا سرورا51 
2-5-3- گرگ لین53 
2-5-4- سانتیاگو کالاتراوا57 
2-5-5- نیکلاس گریمشاو60 
2-6- نتیجه¬گیری61 

فصل سوم: مبانی طراحی بیونیک و پایداری 
3-1- مقدمه64 
3-2- بیونیک و معماری بیونیک65 
3-2-1- شرایط، تعاریف، پیش¬زمینه¬ها65 
3-2-2- استخراج و ترجمه68 
3-2-3- انتقال70 
3-2-3-1- رویکرد بالا به پایین-اصول بیولوژیکی موثر بر طراحی71 
3-2-3-2- رویکرد پایین به بالا-اهداف طراحی بدنبال انطباق با بیولوژی72 
3-2-3-3- رویکرد اتفاقی73 
3-2-4- اصول طراحی بیونیک75 
3-3- تأثیر و بکارگیری بیونیک در ایجاد طرح¬های پایدار77 
3-3-1- اندیشه¬ها و مفاهیم (سطوح بیونیک)78 
3-3-1-1- سطح ارگانیسم80 
3-3-1-2- سطح رفتار80 
3-3-1-3- سطح اکوسیستم81 
3-3-2- جنبه¬های ساختمان از دید پایداری83 
3-3-2-1-خصوصیت مواد و مصالح ساختمان84 
3-3-2-2- پوشش ساختمان87 
3-3-2-3- شرایط محیطی89 
3-4- نتیجه¬گیری92 

فصل چهارم: اجزای ساختمان و بیونیک 
4-1- مقدمه94 
4-2- فرم و بیونیک95 
4-2-1- تفاوت فرم¬های زمینه¬گرا و تقلیدی از طبیعت95 
4-2-2- مقایسه فرم دو نمونه معماری96 
4-2-3- مقیاس معتبر99 
4-2-4- فرم طبیعی معتبر101 

4-3- سازه و بیونیک102 
4-3-1- طبیعت و کارایی سازه103 
4-3-2 طبیعت و زیباگرایی سازه104 
4-3-3- انواع سازه¬های بیونیک106 
4-3-3-1- طبیعت و سازه¬های بلند (سیستم¬های ساختمانی ستونی)107 
4-3-3-2- سازه¬های درختی114 
4-3-3-3- سازه¬های پوسته¬ای در طبیعت117 
4-3-3-4- سازه¬های ورق تا شو در طبیعت118 
4-3-3-5- سازه¬های تنسگریتی در طبیعت119 
4-3-3-6- سازه¬های بادی در طبیعت124 
4-3-3-7- سازه¬های ژئودزیک در طبیعت126 
4-3-3-8- سازه¬های کابلی کشسان در طبیعت128 
4-3-3-9- سازه¬های قوسی در طبیعت130 
4-3-3-10- اسکلت بدن جانداران132 

4-4- بیونیک و مصالح134 
4-4-1- نقش مصالح در معماری عصر حاضر با نگاهی به طبیعت134 
4-4-2- نمونه¬هایی از مصالح بیونیکی135 
4-4-2-1- ساخت مصالح مقاوم به سایش بیونیکی135 
4-4-2-2- تولید مصالح رنگی ساختمانی136 
4-4-2-3- مصالح هوشمند137 
4-4-2-3-1- با قابلیت تغییر ویژگی140 
4-4-2-3-2- با قابلیت تبدیل انرژی146 
4-4-2-4- نانو مصالح146 
4-4-2-4-1- مصالح خود تمیز شونده147 
4-4-2-4-2- مصالح تصفیه¬کننده هوا150 
4-4-2-4-3- مصالح تنظیم¬کننده دما (تغییر فاز)153 
4-4-2-5- ساخت عایق رطوبتی156 
4-4-2-6- تهیه سطوح نچسب157 
4-4-2-7- تولید رنگ¬های خودپاک¬شونده158 
4-4-2-8- تولید بیوکامپوزیت¬های سخت160 

4-5- بیونیک و تأسیسات161 
4-5-1- نمونه¬هایی از تأسیسات بیونیکی161 
4-5-1-1- ساخت سلول¬های فتوولتائیک بیونیک161 
4-5-1-2- طراحی تأسیسات مکانیکی بنا167 
4-5-1-3- توسعه عایق¬کاری گرمایشی نیمه شفاف169 

4-6- بیونیک و پوشش172 
4-6-1- طراحی پوست تنفسی بیونیکی برای ساختمان172 
4-7- نتیجه¬گیری180 

فصل پنجم: نمونه موردی 
5-1- مقدمه182 
5-2- نمونه موردی مراکز تحقیقاتی183 
5-2-1- مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث183 
5-3- نمونه موردی معماری بیونیک184 
5-3-1- مرکز هنر سنگاپور، سنگاپور، مالزی184 
5-3-2- استادیوم المپیک بیجینگ، پکن، چین186 
5-3-3- مرکز شنا و بازی¬های آبی بیجینگ، پکن، چین188 
5-3-4- برج بیونیک، شانگهای، چین190 
5-3-5- برج رودخانه مروارید، گانزهو، چین193 
5-3-6- مرکز ایست گیت، هاراری، زیمباوه195 
5-4- نتیجه¬گیری197 

فصل ششم: مکان¬یابی و تحلیل سایت 
6-1- مقدمه200 
6-2- درباره شهر شیراز200 
6-3- مکان¬یابی و تحلیل سایت انتخابی201 
6-3-1- عوامل موثر در مکان¬یابی به صورت عام201 
6-3-2- عوامل موثر در مکان¬یابی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک202 
6-3-3- مکان¬یابی206 
6-3-4- تحلیل سایت انتخابی215 
6-4- مطالعات جغرافیایی222 
6-4-1- موقعیت جغرافیایی استان فارس222 
6-4-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز222 
6-4-3- مشخصه¬های جغرافیایی شهر شیراز223 
6-4-4- مشخصه¬های ارتفاعی شهر شیراز223 
6-5- مشخصه¬های اقلیمی شهر شیراز224 
6-5-1- آب و هوا224 
6-5-2- دما225 
6-5-3- رطوبت226 
6-5-4- بارندگی228 
6-5-5- باد228 
6-6- زمین¬شناسی و ژئومورفولوژی230 
6-6-1- لرزه¬خیزی230 
6-7- خاک و پوشش گیاهی231 

فصل هفتم: برنامه¬ریزی و طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک 
7-1- مقدمه233 
7-2- مبانی نظری طرح234 
7-3- برنامه¬ریزی فیزیکی236 
7-3-1- عرصه آموزشی و پژوهشی236 
7-3-2- عرصه خدماتی-رفاهی237 
7-3-3- عرصه اداری239 
7-3-4- عرصه نمایشگاهی240 
7-4- معرفی روند شکل¬گیری کلیت طرح241 
7-5- رویکرد پایداری طرح245 
7-6- رویکرد بیونیکی طرح247 
7-6-1- سازه247 
7-6-2- تأسیسات248 
7-6-3- مصالح و پوشش252 
7-7-نقشه¬ها و تصاویر نهایی252 

منابع و مأخذ 
منابع فارسی266 
منابع غیر فارسی268 
چکیده انگلیسی274 

 

طراحی سکونتگاه در بافت تاریخی اردبیل با رویکرد معماری زیستارشناختی (بیونیک)

چکیده

از گذشته‌های دور، خانه برای انسان چیزی بیش از سرپناه بوده و بیشتر نیازهای انسان در خانه برآورده می‌شده است. علت‌ اینکه خانه‌های سنتی ما در هر گوشه از کشورمان به گونه‌ای متفاوت شکل گرفته است مربوط به معماری منطقه‌ای خانه‌های ایرانی است، این خانه‌ها همواره در تعاملی سازنده با طبیعت پیرامون خود بوده و ساکنان آن برای مدیریت مشکلات و رفع نیازهای خود از طبیعت بهره می‌بردند، اما علیرغم نیازهای جسمی و روحی انسان امروز به برقراری تعامل با طبیعت، خانه‌های کنونی فاقد چنین ارتباطی هستند. رویکرد طراحی معماری بیونیک سعی در حذف فاصله میان انسان و طبیعت به روش‌های گوناگون دارد اما روش‌های عملکردگرایانه و سطحی در طراحی بناها بعلت عدم توجه به سازگاری با زیست بوم و عدم تعلق به فرهنگ و سکونت ایرانی از مقبولیت چندانی برخوردار نبوده و پاسخگوی نیازهای استفاده‌کنندگان نمی‌باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان الگوهایی جدید از طبیعت و قوانین آن براساس معماری بیونیک رمزگشایی کرده و در تلفیق با الگوهای سنتی و بومی منطقه که در تعامل با طبیعت است، برای طراحی سکونتگاه در بافت تاریخی اردبیل استفاده کرد؟ هدف از طرح مسئله پیوند معماری امروز با معماری اصیل گذشته و بررسی نحوه استفاده از الگوهای معماری بیونیک در خانه و تاثیر و عملکرد این الگوها در طراحی خانه‌ بوده و به منظور طراحی خانه‌هایی در تعامل با طبیعت، برای افزایش ارتباط انسان و طبیعت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش آسیب بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت می‌باشد. به همین دلیل این تحقیق، روش معماری بیونیک را بعنوان یک رویکرد معماری طبیعت‌گرا در تطابق با معماری بومی بررسی کرده و الگوهای طبیعت گرایانه خانه‌های سنتی محله اوچدکان اردبیل را از منظر شکل، سازه، عملکرد، اقلیم و پوسته بازخوانی می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روش معماری بیونیک در الگوگیری از طبیعت تا حد زیادی انطباق‌پذیر با روش سنتی طراحی خانه‌های سنتی ایرانی است. الهام گیری از ساختارهای طبیعی به ویژه موجودات زنده جهت طراحی و ساخت به دلیل همخوانی با طبیعت و تکامل در طی سالیان می‌تواند الگوهای بدیع را در اختیار طراح بگذارد. در طراحی مسکن معاصر به منظور همسو‌سازی روش‌های نوین ساخت‌وساز با طبیعت و سازگاری با زیست‌بوم و فرهنگ خانه‌های سنتی، می‌توان از رهیافت‌های معماری بیونیک مانند استفاده از مصالح و سازه‌های طبیعی و پیشرفته برای پاسخگویی به شرایط محیطی و موقعیت‌های بحرانی، صرفه‌جویی در انرژی و بهره‌گیری بیش از حد از منابع، الگوبرداری از عملکرد طبیعت جهت رفع نیازهای ساکنان و حفظ محیط زیست، انعطاف‌پذیری فضاها و هماهنگی میان فرم و عملکرد و تبعیت عملکرد اجزا از کل، توجه به بستر طراحی و سازگاری بنا با محیط، تناسب و هماهنگی میان اجزا و کل بنا، سادگی فرم و در عین حال تنوع آن اشاره نمود. مهمترین کیفیت‌های انطباق‌پذیری خانه‌های سنتی ایرانی با رویکرد معماری بیونیک عبارتند از استفاده از هندسه و تناسبات طبیعی در معماری خانه‌ها، استفاده از سازه و مصالح بومی در پوسته و ساختار بنا، طراحی اقلیمی خانه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، انعطاف پذیری در عملکرد خانه‌ها شامل تغییرپذیری، تطبیق پذیری و تنوع‌پذیری که در تطابق با اهداف و روش الگوگیری معماری بیونیک هستند. بدین ترتیب می‌توان اظهار نمود که اهداف معماری سنتی خانه‌های ایرانی به دلیل توجه به سازگاری با طبیعت، بوم، فرهنگ و سکونت ایرانی با اهداف معماری بیونیک هم‌راستا می‌باشد و الگوهای معماری گذشته منافاتی با روش طراحی معماری امروزی ندارد. در این پژوهش بعد از اتخاذ روش تحقیق مناسب، مطالعات پایه بر روی طبیعت و معماری بیونیک و معماری خانه های سنتی محله اوچدکان اردبیل انجام گرفته و پس از بررسی بناها و بافت‌های مشابه که با روش بیونیک طراحی شده، کالبد فضایی شهر و نیازهای محلّی و منطقه‌ای و بستر طراحی مورد مطالعه قرار گرفته و طراحی این مجموعه بر اساس یک رابطه مثلثی با سه آیتم: الگو، برنامه و تصاویر ذهنی شکل گرفته ‌است.

فصل اول (کلیات) 1 
1-1- مقدمه: 2 
1-2- سوال تحقیق: 3 
1-3- ضرورت و اهداف تحقیق: 4 
1-4- پیشینه تحقیق: 5 
1-5- روش تحقیق: 6 
فصل دوم (مبانی نظری تحقیق) 7 
2-1- مقدمه: 8 
2-2- تعریف سکونت: 8 
2-2-1- پیشینه تاریخی سکونت: 9 
2-2-2- شیوه‌های سکونت: 10 
2-3- مسکن: 13 
2-3-1- هویتمندی و مسکن مطلوب ایرانی: 14 
2-4- الگو: 15 
2-4-1- ترکیب

الگوها: 16 
2-4-2- الگوها، مفاهیم و نقش آن‌ها در طراحی محیط: 17 
2-5- دخالت در بافت تاریخی: 18 
2-6- مروری بر نظریه‌ها و چارچوب‌های نظری پژوهشگران در رابطه توسعه شهری در بافت تاریخی: 20 
2-6- نتیجه گیری: 22 
فصل سوم (طبیعت و معماری بیونیک) 25 
3-1- مقدمه: 26 
3-2- طبیعت: 27 
3-3- الگوگیری از طبیعت: 28 
3-4- الگوهای حیات: 30 
3-5- طبیعت و معماری: 32 
3-6- طبیعت و مسکن: 34 
3-7- بیونیک: 34 
3-7-1- روند توسعه تولیدات بر اساس معماری بیونیک: 35 
3-7-2- روش الگوگیری از طبیعت در معماری بیونیک: 36 
3-7-2-1- سازه: 37 
3-7-2-2- شکل: 41 
3-7-2-3- عملکرد: 46 
3-7-2-4- انرژی: 47 
3-7-2-5- پوسته: 47 
3-7-2-6- بانیان طراحی بیونیکی در معماری و طراحی صنعتی
: 48 
3-
8– انرژی‌های نوین: 49 
3-
8-1- انرژی‌ خورشیدی: 50 
3-8-2- انرژی‌ باد: 51 
3-8-3- انرژی ارتعاشات(پیزو الکتریک): 52 
3-8-4- انرژی زیست توده(بیوماس): 54 
3-8-5- انرژی گرمای نهان یخ (آیس استوریج): 54 
3-9- فناوری نوین: 55 
3-9-1- فناوری نانو: 55 
3-9-2- فناوری بام سبز و دیوار سبز: 56 
3-9-3- فناوری کف و سقف خنک: 58 
3-10- مصالح هوشمند: 59 
3-10-1- اینترنتی از اشیاء
: 60 
3-10-2- دیوارهای ریلدار: 61 
3-11- نتیجه گیری: 63 
فصل چهارم (مطالعات بستر طراحی) 67 
4-1- مقدمه: 68 
4-2- سیر تحولات تاریخی شهراردبیل: 69 
4-
2-1- کالبد شهر در دوران قاجاریه: 70 
4-2-2- کالبد شهر پس از دوران قاجاریه تاکنون: 71 
4-3- بررسی ساختار کهن محلات شهر اردبیل: 73 
4-3-1- شناخت محله اوچدکان: 73 
4-3-2- وضعیت ابنیه در محله اوچدکان: 74 
4-3-3- وضعیت موجود ساخت و ساز در محله اوچدکان: 76 
4-4- بررسی الگوی خانه‌های تاریخی اردبیل: 79 
4-4-1- تاریخچه خانه‌های اردبیل: 79 
4-4-2- گونه بندی خانه های تاریخی محله اوچدکان: 80 
4-4-2-1- الگوی شکلی: 82 
4-4-2-2- الگوی عملکردی: 84 
4-4-2-3- الگوی پوسته و مصالح: 86 
4-4-2-4- الگوی سازه‌ای: 87 
4-4-2-5- الگوی اقلیمی: 88 
4-4-2-6- الگوی فرهنگی خانه‌های اردبیل: 90 
4-5- پرسشنامه جهت تهیه برنامه فیزیکی: 91 
4-5-1- نتایج نظر سنجی: 92 
4-6- نتیجه گیری: 101 
فصل پنجم (ارزیابی تجارب ضوابط و استاندارد طراحی) 103 
5-1- مقدمه: 104 
5-2- بررسی نمونه موردی: 105 
5-2-1- شهرک مسکونی لنداسکریپت ژنو 2020 طراح وینسنت کاله بات
: 106 
5-2-1-1- ارتباط شهرک مسکونی لنداسکریپت ژنو 2020 با اصول معماری بیونیک: 108 
5-2-1-2- نکات مثبت شهرک مسکونی لنداسکریپت ژنو 2020: 108 
5-2-2- نوسازی مجموعه ساختمانی کلیبورگ در بیجل مرمر 1999، در نزدیکی آمستردام، طراح گرگ لین: 110 
5-2-3-خانه جنین گونه 2000 طراح گرگ لین: 112 
5-2-3-1- نکات مثبت خانه جنین گونه 2000 طراح گرگ لین: 114 
5-3- الگوهای مداخله در معاصر‌سازی محلات تاریخی ایران: 115 
5-3-1- بهسازی: 115 
5-3-2 نوسازی: 116 
5-3-3- بازسازی: 117 
5-4- ضوابط طراحی در بافت‌های تاریخی: 118 
5-4-1- محدودیتها و توانهای کالبد تاریخی (چالش ها و فرصت ها): 119 
5-4-2- چالش‌های بنیادی(محدودیت‌ها و موانع): 120 
5-4-3- قابلیت ها و توان ها: 121 
5-4-4- انواع روشهای مداخله در بافت تاریخی: 122 
5-5- معیارهای طراحی واحد مسکونی: 124 
5-6- معیارهای عمومی طراحی بلوکها: 129 
5-7- برنامه فیزیکی و استانداردهای فضاهای مسکونی: 133 
5-8- نتیجه گیری: 138 
فصل ششم (روند طراحی) 141 
6-1- مقدمه: 142 
6-2- درختان: 142 
6-3- حیوانات: 143 
6-4- عناصر طبیعت: 143 
6-5- انتخاب الگوی طبیعت: 144 
6-6- معرفی اجزای درختان: 145 
6-7- استخراج الگوهای طبیعی (درخت) بر گرفته از روش معماری بیونیک و تلفیق آن با الگوهای معماری سنتی منطقه: 146 
6-8- ارئه تصاویر ذهنی از طرح (آلترناتیوها طراحی): 148 
6-8-1-آلترنانیتو اول: 149 
6-8-2-آلترنانیتو دوم: 151 
6-8-
3-آلترنانیتو سوم: 153 
6-8-4-آلترنانیتو چهارم(آلترناتیو انتخابی): 154 
6-9- معرفی سیستم سازه: 155 
6-10- معرفی مصالح به کار رفته(سایت پلان طراحی شده): 157 
6-11- معرفی تاسیسات: 163 
6-11- مراحل طراحی: 166 
6-12- آنالیز سایت پلان: 168 
6-12- الگوی طراحی واحدهای مسکونی: 174 
6-13- پلان‌ها، نماها،برش‌ها و تصاویر سه بعدی طرح: 176 
پیوست الف: 204 
فهرست منابع: 208 

 

طراحی پژوهشگاه زیست محیطی منطقه قصرالدشت شیراز، با تاکید بر بازآموزی مفاهیم بیونیک

چکیده

دل هر ذره ای که بشکافی آفتابیش در درون بینیانسان همواره با محیط اطراف خود در تعامل بوده، اما همان طور که در طول تاریخ مشاهده می شود، این ارتباط همواره به یک صورت نبوده است. امروزه محیط زیست قربانی دوره ی تسلط انسان بر طبیعت و انقلاب صنعتی شده است. در رابطه معماری و بستر خود نیز سه نوع ( معماری بر طبیعت، معماری با طبیعت، معماری از طبیعت) مطرح می شود. در این پژوهش به دنبال معماری طبیعت گرا، به عنوان راه حلی برای برقراری تعادل بیشتر در رابطه انسان و ساخته های آن با محیط زیست و نیز تعامل بیش تر با طبیعت هستیم. معماری بیونیک (بیولوژی+ تکنولوژی)، از نوع معماری برگرفته از طبیعت، با تفحص در طبیعت و قوانین آن به عنوان بهترین منبع، به دنبال پاسخی مطلوب به مسائل طراحی ست. در یک ساختمان به سبک بیونیک ممکن است در همه ی ابعاد یک ساختمان یا تنها یکی از ابعاد آن از منبع الهام ( طبیعت)، الگوبرداری شود. که در پژوهش حاضر تمرکز بر روی طراحی فرم ساختمان با توجه به ضرورت ها و نیاز های پروژه، به کمک یک الگوی طبیعی ست. هدف غایی معماری بیونیک آن است که ساختمان زنده باشد و بتواند زنده بودن خود را القا کند. این مفهوم در بعد فرم معماری که موضوع اصلی این رساله است به معنای ” حیات” ، “انسجام و یکپارچگی” فرم و فضای معماری بازتعریف می شود. این مفاهیم در مکتب نظری کریستوفر الکساندر با 15 خصلت هندسی، بیان می شود، که از آن به عنوان معیاری برای سنجش میزان کیفیت های “حیات” ، ” انسجام و یکپارچگی” در طراحی موضوع رساله، بهره می گیریم.پس از آن به کمک روندی که علم بیونیک در طراحی معماری پیشنهاد می کند، تمرین طراحی بیونیکی را در قالب “پژوهشگاه زیست محیطی ” در منطقه ی قصرالدشت شیراز، خواهیم داشت. استقرار پژوهشکده به عنوان مکانی برای پرداختن به مسائل حوزه ی محیط زیست، در این منطقه، با هدف هم نشینی معماری و طبیعت انجام می شود. در این مسیر به بررسی مصادیق مربوط به پژوهشکده و معماری بیونیک می پردازیم، تا احکام و اصول به کار رفته در این نمونه ها، راهنمای طراحی موضوع طراحی شود.

فصل اول: چارچوب پژوهش
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۳-۱- فرضیه و سوالات تحقیق ۵
۱-۴- پیشینه ی پژوهش ۵
۱-۵- روش تحقیق ۸
نتیجه گیری ۹
فصل دوم: مفاهیم پایه و شناخت
مقدمه ۱۲
۲-۱- محیط زیست و مفاهیم اولیه آن ۱۲
۲-۱-۱- مفهوم محیط زیست ۱۲
۲-۱-۲- انواع محیط زیست ۱۳
۲-۱-۳-تاریخچه ی رابطه انسان و محیط زیست ۱۴
۲-۲- پژوهشکده ۱۶
۲-۲-۱-پژوهش چیست ۱۶
۲-۲-۲-تعریف پژوهشکده ۱۶
۲-۲-۳- انواع پژوهشکده براساس نوع فعالیت ۱۷
۲-۳- بیونیک ۱۷
۲-۳-۱- تعریف علم بیونیک ۱۷
۲-۳-۲- مهندسی خلاقیت بیونیکی، استخراج برترین راهکارهای خلاق از طبیعت ۲۰
۲-۳-۳- تاریخچه و ضرورت علم بیونیک ۲۵
۲-۳-۴- بیونیک علم رابط علوم ۲۶
نتیجه گیری ۳۰
فصل سوم: معماری بیونیک
مقدمه ۳۲
۳-۱- معماری بیونیک ۳۲
۳- ۱-۱- مفهوم معماری بیونیک ۳۲
۳-۱-۲- تاریخچه معماری بیونیک ۳۵
۳-۱-۳- معرفی برخی از نظریه پردازان و معماران این حوزه: ۳۶
۳-۲- الگو، رویکردهای الگوبرداری و سطوح معماری بیونیک در الگوبرداری از طبیعت ۴۰
۳-۲-۱- مفهوم الگو و الگوبرداری ۴۰
۳-۲-۲- رویکردهای الگوبرداری بیونیکی ۴۱
۳-۲-۳- سطوح معماری بیونیک در الگوبرداری از طبیعت ۴۲
۳-۳- بیونیک در طراحی فرم بیونیکی ۴۳
۳-۳-۱- فرم های حیوانی ۴۵
۳-۳-۲- فرم های انسانی ۴۸
۳-۳-۳- فرم های گیاهی ۴۹
۳-۳-۴- فرم های طبیعت بی جان ۵۰
۳-۴- نظریات در باب فرم های بیونیکی ۵۲
۳-۴-۱- مفهوم کلی فرم ۵۲
۳-۴-۲- بررسی نظریه ها و معیار سنجش فرم بیونیکی ۵۲
۳-۴-۲- ۱- پانزده خصلت بنیادی “حیات” کریستوفر الکساندر ۵۳
نتیجه گیری ۴۲

فصل چهارم: بررسی نمونه‌‌های موردی
مقدمه ۵۸
۴-۱- پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان ۵۹
۴-۲- مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی Chu Hall, در آمریکا ۶۳
۴-۳- پروژه مکعب آبی در پکن – چین ۶۵
۴-۴- برج تماشای پرندگان در آلمان ۶۷
نتیجه گیری ۶۸
فصل پنجم: تحلیل سایت و مبانی طراحی
مقدمه ۷۲
۵-۱- مکانیابی ۷۲
۵-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان فارس ۷۲
۵-۱-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز ۷۳
۵-۱-۳- جایگاه باغ های قصرالدشت در شهر شیراز ۷۳
۵-۱-۴- مکانیابی در منطقه قصرالدشت و تحلیل سایت انتخابی ۷۷
۵-۲- روند شکل گیری طرح ۸۱
۵-۳- برنامه ریزی فیزیکی طرح ۸۵
۵-۴- ارائه ی پلان ها و تصاویر سه بعدی طرح ۸۹
۵-۵- آلترناتیو های طراحی ۸۹
نتیجه گیری ۹۲
منابع و مأخذ ۹۳
پیوست ۹۸
Abstract ۱۰۱

 

طراحی موزه میراث طبیعی با رویکردی مفهوم‌گرا به معماری بیونیک در پارک پردیسان

چکیده

از مباحث متداول در طراحی موزه‌ها بررسی نحوه اثر ساختار کالبدی بر شکل‌گیری الگوی فضایی مورد استفاده است. آن‌چه تا کنون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است استفاده از تحلیل‌های کالبدی در شکل‌گیری گردش فضایی است، و از عوامل رفتاری کمتر سخن به میان آمده است. در این پژوهش از پارامتری رفتاری به منظور تحلیل کالبدی و بررسی ساختار فضایی موزه استفاده می‌شود. از سوی دیگر نگرش‌های کنونی به معماری بیونیک که با تمرکز بر ویژگی‌های کالبدی و عملکری موجب کم‌توجهی به مفاهیم عمیق در این الگوبرداری‌ها شده است، انتخاب معیاری مناسب که از یک سو نقش مفهومی در سیرکولاسیون موزه‌ها را دارد و از سوی دیگر ریشه در مفاهیم بیونیکی دارد را طلب می‌کند. ویژگی‌هایی که در ارتباطات بصری نهفته است متاثر از رفتارهای مخاطبین است که به منزله پاسخ نهایی فرایند طراحی شمرده می‌شود. در این تحقیق خصوصیات بصری مورد نظر با سه تیپ از ساختارهای فضایی رایج در طراحی موزه‌ها سنجیده شد و تاثیر ویژگی‌های بصری در شکل‌گیری الگوهای متفاوت موزه بررسی شد. محل قرارگیری آتریوم‌ها و تاثیر ارتباطات بصری در رفتارهای حرکتی بازدیدکنندگان مورد واکاوی قرار گرفت. این پژوهش بر آن است تا برای ارائه معیاری رفتاری به مقوله‌ای که تاکنون از منظر کالبدی بدان نگریسته شده است به تحلیل ارتباطات موجود در موزه‌ها بپردازد و ساختار فضایی و مکان‌سنجی آتریوم‌ها را بر اساس رفتارهای بصری و حرکتی مخاطبین واکاوی نماید و به نوع نوینی از تقسیم‌بندی سیرکولاسیون دست یابد.

1- فصل اول ( مقدمه) 2 
1-1 تعریف مساله، بیان پرسش‌های اصلی پژوهش و بررسی منابع 2 
1-2 پرسش‌هایی که در پیدایش این طرح پژوهشی تاثیرگذار بوده‌اند 3 
1-3 دلائل انتخاب موزه میراث طبیعی 4 
1-4 فرضیه‌ها 5 
1-5 اهداف 6 
1-6 کاربردهای احتمالی نتایج حاصل از این پژوهش 6 
1-7 ویژگی‌های نوآورانه این پژوهش 7 
1-8 روشهای اجرای پژوهش 7 
2- فصل دوم (بررسی منابع علمی) 9 
2-1 مقدمه 9 
2-2 بیونیک در معماری 10 
2-3 جستاری بر معماری بیونیک 11 
2-4 بسترهای رشد بیونیک در معماری 12 
2-5 از مفهوم تا طرح در ایده بیونیکی 13 
2-6 بیونیک فراتر از کالبد طبیعت 14 
2-7 رویکردهای معماری بیونیک در طراحی موزه میراث طبیعی 14 
2-8 الگوهای تک سلولی 16 
2-9 الگوهایی از محیط زیست 16 
2-10 معماری بیونیک و الگوهای گیاهی 17 
2-10-1 الگوهای گیاهی و ورود آن‌ها به عرصه معماری 17 
2-10-2 تعمیم نتایج حاصله به معماری 18 
2-11 الگوهای جانوران بی‌مهره 18 
2-11-1 بخش نگهداری بی‌مهرگان 18 
2-11-2 سیستم گردش خون در بی‌مهرگان 20 
2-12 بخش جانوران مهره‌دار 20 
2-12-1 ماهی‌ها 21 
2-12-2 دوزیستان 22 
2-12-2 خزندگان 23 
2-12-1 پرندگان 25 
2-13-1 پستانداران 27 
2-14 بررسی نمونه‌های موردی از معماری بیونیک 28 
2-14-1 برج زیست محیطی Ecomic در مکزیکو سیتی 28 
2-14-2 نوسازی دانشکده علوم کالیفرنیا 30 
2-14-3 ایده مزرعه عمودی با طرح سنجاقک 31 
3- فصل سوم ( مواد و روش‌ها) 33 
3-1 مقدمه 33 
3-1-1 تعریف موزه 33 
3-2 موزه از منظر معنا و ماهیت 34 
3-2-1 اکوموزه‌ها 36 
3-3 پیدایش موزه در جهان 37 
3-4 طبقه‌بندی موزه‌ها 38 
3-5 موزه و مخاطبین آن 38 
3-6 پیدایش موزه در ایران 39 
3-7 آشنایی با موزه‌های تاریخ طبیعی جهان و ایران 40 
3-8 فرایند طراحی در موزه‌ها 42 
3-8-1 فضاهای نمایش در موزه‌ها 42 
3-9 اجزاء کالبدی موزه‌های تاریخ طبیعی 44 
3-9-1 بخش کودکان 45 
3-9-2 بخش تحقیقات و مطالعات 45 
3-9-3 تاکسیدرمی و کارگاه‌های فنی و هنری 46 
3-9-4 کتابخانه و مرکز اسناد 47 
3-9-5 روابط عمومی موزه 48 
3-10 بررسی نمونه‌های موردی 48 
3-10-1 موزه میراث طبیعی یوتا 48 
3-10-2 موزه میراث طبیعی لندن 51 
3-10-3 موزه تنوع زیستی پاناما 53 
3-10-4 مرکز تنوع زیستی بیتی و تحقیقات اکوسیستم‌های دریایی 54 
3-10-5 طرح موزه میراث طبیعی آلبرتا توسط ریچارد میر 57 
3-10-6 موزه مرسدس بنز، یو ان استودیو 58 
4- فصل چهارم ( بحث) 61 
4-1 مقدمه – مفهوم سیرکولاسیون 61 
4-1-1 یکپارچگی سیستم‌های ساختمان 62 
4-1-2 انواع سیستم‌های حرکتی متداول 62 
4-1-3 نتیجه‌گیری 63 
4-2 واژه سیرکولاسیون در معماری 63 
4-2-1 وجوه عملکردی مرتبط با مقوله سیرکولاسیون 64 
4-2-2 امکان‌پذیری تغییر و اصلاح مسیر بر اساس سیرکولاسیون 65 
4-2-3 سیرکولاسیون در موزه‌ها بر مبنای جنبه‌های روان‌شناختی و ادرک بصری 66 
4-2-4 ساختار بصری موزه بر مبنای ریخت‌شناسی موزه 71 
4-2-5 بررسی رفتار فضایی بازدیدکننده‌ها و ارتباط آن با جایگیری آتریوم‌ها 72 
4-3 کیفیت فضایی در برنامه‌ریزی و طراحی موزه‌های تاریخ طبیعی 72 
4-3-1 نقش نور کیفیت فضایی موزه‌ها 73 
4-3-2 نور طبیعی در موزه‌ها 74 
4-3-3 میزان تاثیر نور بر نگهداری آثار در موزه 75 
4-3-4 حفاظت در برابر نور 76 
4-3-6 شناخت سیستم بینایی انسان 77 
4-3-7 منابع نور 78 
4-3-8 انتقال نور از منبع به اشیاء 80 
4-3-9 انبارها و ذخائر 81 
4-3-10 کتابخانه، گالری‌های عکس و … 82 
4-3-11 آزمایشگاه‌ها، بخش اداری و کارگاه‌ها 83 
4-3-12 تاسیسات فنی و امنیتی 84 
4-3-13 تقسیم‌بندی فضای درون موزه 86 
5 فصل پنجم (نتیجه‌گیری) 87 
5-1 مقدمه 87 
5-2 مفاهیم بیونیکی قابل تعمیم به معماری در سیستم گردش خون 87 
5-1-1 دسترسی آزاد (مفهوم بیونیکی سیرکولاسیون ترکیبی) 87 
5-1-2 مسیرهای محرک (مفهوم بیونیکی انقباضات سیاهرگی) 88 
5-1-3 سیکل اطلاعاتی (مفهوم بیونیکی گردش ریوی) 88 
5-1-4 حس امنیت (مفهوم بیونیکی عفونت‌زدائی) 89 
5-1-5 خوانایی عملکرد محور (مفهوم بیونیکی تفکیک کیفی خون) 89 
5-2 نتیجه‌گیری ( پتانسیل راه‌حل‌های بیونیکی در حل مشکلات موزه‌ها) 90 
5-3 تحلیل سایت 91 
5-3-1 مکان‌یابی پروژه 91 
5-3-2 تحلیل وضعیت زمین پردیسان 92 
5-3-3 طرح جامع پارک پردیسان 92 
5-3-4 بررسی ساختار فضایی طرح اولیه 93 
5-3-5 مفاهیم و طرح‌مایه در پارک پردیسان 95 
5-3-6 تحلیل موزه تنوع زیستی پارک پردیسان 96 
5-4 پیش‌بینی‌ها و تخمین‌ها 98 
5-5 دسترسی و ارتباط سایت با شبکه ارتباطی شهر 98 
5-6 ویژگی‌های کالبدی سایت طراحی 100 
5-7 اقلیم در سایت طراحی 101 
5-7-1 دما 102 
5-7-2 رطوبت 103 
5-7-3 بارندگی 103 
5-7-4 تابش آفتاب 103 
5-7-5 باد 104 
6 فصل ششم (پیشنهادها) 105 
6-1 مقدمه 105 
6-2 تحلیل سیرکولاسیون بر مبنای ارتباطات بصری 105 
6-3 پیشنهاد ایده اصلی طرح از پیدایش حیات و تکامل 106 
6-3-1 نظریه کیهانی 107 
6-3-2 نظریه آفرینش خود انگیخته 107 
6-3-3 نظریه عامل مولد 107 
6-3-4 نظریه سوپ اولیه (اپارین) 108 
6-3-5 پیدایش حیات بنا به نظر میلر 108 
6-3-6 بخش‌های گیاه‌شناسی و جانورشناسی 109 
6-3-7 گذر فرهنگی و پایان سناریو 109 
7 منابع فارسی 109 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان49,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–