این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه توسعه اکوتوریسم می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

ارزیابی راهبردهای توسعه اکوتوریسم منطقه ارسباران

چکیده

اهمیت روز افزون صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی و بحران‌های متعدد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سبب شده تا اکوتوریسم به علت هماهنگی بسیار بالا با اصول توسعه‌ی پایدار و نیز منافع اقتصادی، در کانون توجه برنامه‌ریزان در سطح جهان قرار گرفته و به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای انبوه فعالیت‌ها مطرح باشد بنابراین تحقیق پیش رو به ارزیابی راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم منطقه‌ی ارسباران واقع در شمال غرب ایران و در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی پرداخته است به این منظور از تکنیک‌های کاربردی مدیریت استراتژیک شامل؛ SWOT و QSPM بهره برده است طبق نتایج مدل SWOT، از دید سه گروه مورد بررسی شامل؛ گردشگران، مردم میزبان و خبرگان گردشگری، قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای اکوتوریسم منطقه به ترتیب دارای میانگین ضریب نهایی 2/832،2/703، 2/866 و 2/603 می‌باشند بر همین اساس در نمودار حاصله، راهبردهای SO، WO،ST و WT به ترتیب بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده‌اند که این امر بیانگر مناسب‌بودن وضعیت راهبردی اکوتوریستی منطقه‌ی ارسباران و متمایل بودن آن به سمت راهبردهای SO (استفاده از قوت‌های منطقه و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های پیش رو)، می‌باشد لذا در برنامه‌ریزی‌های مربوط بایستی بیشترین تمرکز بر این بخش معطوف گردد همچنین اولویت‌بندی سری راهبردهای موجود با ماتریس QSPM، نشان داد که در میان سری راهبردهای SO، راهبردهای SO7و SO4، در میان سری راهبردهای WO، راهبردهای WO10، در میان راهبردهای ST، راهبردهای ST7 و در میان راهبردهای WT، راهبردهای WT8، به ترتیب با امتیاز نهایی جذابیت 7/425، 7/226،7/122 و 7/133 به عنوان پر اولویت‌ترین راهبردها مطرح می‌باشند در پایان بر اساس این نتایج، پیشنهادها و سیاست‌هایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم منطقه ارائه شد

فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1) مقدمه 2 
1-2) بیان مسئله و اهمیت موضوع 3 
1-3) اهداف تحقیق 8 
1-3-1) هدف کلان 8 
1-3-2) اهداف خرد 8 
1-4) سوالات تحقیق 9 
1-5) فرضیات تحقیق 9 
1-6) چهارچوب پایان‎نامه 9 
فصل دوم: ادبیات تحقیق 
2-1) مقدمه 12 
2-2) مبانی نظری 12 
2-2-1) استراتژی 12 
2-2-2) برنامه‌ریزی 13 
2-2-2-1) برنامه‎ریزی اقتصادی 13 
2-2-3) توسعه 14 
2-2-3-1) توسعه اقتصادی 14 
2-2-4) پایداری 15 
2-2-4-1) توسعه پایدار 15 
2-2-4-1-1) منطقه‎بندی فضایی17 
2-2-4-2) ظرفیت تحمل 18 
2-2-5) توریسم 18 
2-2-5-1) توریسم پایدار 19 
2-2-5-2) توسعه پایدار توریسم 19 
2-2-5-3) اصول توسعه پایدار توریسم 21 
2-2-6) اکوتوریسم 22 
2-2-6-1) ژئوتوریسم 24 
2-2-7) توسعه گردشگری و اکوتوریسم- توسعه اقتصادی 25 
2-3) پیشینه تحقیق 26 
2-3-1) مطالعات خارجی 26 
2-3-2) مطالعات داخلی 30 
2-4) خلاصه و جمع‎بندی 33 
فصل سوم: روش‎شناسی تحقیق 
3-1) مقدمه 35 

3-2) روش تحقیق 35 
3-3) مدل تحقیق 35 
3-3-1) تکنیک SWOT 35 
3-3-1-1) عوامل درونی 36 
3-3-1-2) عوامل بیرونی 37 
3-3-2) تکنیک QSPM 38 
3-4) ابزار و شیوه گرداوری اطلاعات 40 
3-5) جامعه آماری و حجم نمونه 40 
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 41 
3-7) معرفی منطقه مورد مطالعه 42 
3-7-1) پیشینه تاریخی منطقه ارسباران 43 
3-7-2) ویژگی‎های ممتاز منطقه‎ ارسباران44 
3-7-3) شهرستان اهر 45 
3-7-4) شهرستان کلیبر 51 
3-7-5) شهرستان خداآفرین 54 
3-7-6) شهرستان ورزقان 56 
3-8) جمع‎بندی و نتیجه‎گیری 57 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‎ها 
4-1) مقدمه 59 
4-2) آمار و اطلاعاتی درباره روش تجزیه و تحلیل 59 
4-3) تجزیه و تحلیل 63 
4-3-1) تحلیل یافته‎های پرسشنامه‎ها 63 
4-3-2) نمودار وضعیت راهبردی اکوتوریستی منطقه ارسباران 77 
4-3-3) ارائه‎ی راهبرد توسعه‎ی اکوتوریسم ارسباران با استفاده از مدل SWOT78 
4-3-4) اولویت‎بندی راهبردها با استفاده از مدل QSPM 82 
4-4) جمع‎بندی فصل چهارم 92 
فصل پنجم: جمع‎بندی، نتیجه‎گیری و پیشنهادها 
5-1) مقدمه 94 
5-2) پاسخ به فرضیه‎ها 99 
5-3) بحث و نتیجه‎گیری 101 
5-4) مطابقت نتایج پژوهش با نتایج پژوهش‎های مشابه 102 
5-5) پیشنهادهای پژوهش 103 
5-5-1) پیشنهادهای کاربردی- سیاستی 103 
5-5-2) پیشنهادهایی برای پژوهش‎های آتی 108 
منابع و مآخذ 111 

 

تعیین شایستگی اکولوژیک اراضی پارک ملی بمو برای کاربری اکوتوریسم

چکیده

گسترش شهرنشینی از علل مهم شکلگیری گردشگری قلمداد میگردد تکامل و تراکم شهرها،تنگناها و محدویتهای خاصی را برای ساکنانشان به وجود آورده و ادامهی چنین روندی باعث میگردد کهانسانها به دنبال گریزگاهی باشند که خود را برای مدتی از معضالت دست و پاگیر زندگی شهری رها ساخته،وزمانی را به تفریح و تفرج و ترمیم قوای تحلیل رفته اختصاص دهند ساکنان شهرها به دالیل متعدد از جمله یکنواختی فیزیکی و فضایی شهرها با بافت نامتجانس ونامانوس طبیعی، آلودگیهوا، آلودگیهای صوتی، ترافیک، ساعاتکاری، زندگی آپارتماننشینی و فشارهایروحی و روانی به اتخاذ تصمیماتی در زمینهی گذراندن اوقات فراغت در محیطهای بکر و طبیعی و دور ازهرگونه سروصدا وادار میگردند یکی از این محیطها، پارک ملی بمو است که به دلیل قرارگیری در مسیراصلی گردشگری تاریخی شیراز به تختجمشید، وجود پدیدههای منحصر به فرد ژئومورفولوژی وزمین شناختی، رویشگاه گونههای گیاهی و اندمیک، وجود مجموعه کمنظیرحیات گیاهی و جانوری ازمهم ترین جاذبههای اکوتوریسمی شهر شیراز محسوب میشود به منظور تعیین شایستگی اکولوژیکی پارکملی بمو برای کاربری اکوتوریسم، با بهرهگیری ازروش تجزیه و تحلیل سیستمی و مدل مخدوم و همپوشانی الیه های اطالعاتی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که از46900هکتار پارک مذکور، 9/4 درصد به تفرج متمرکز، 40درصد به تفرج گسترده، 8/31درصد بهحفاظت)هسته و سپر(،51/0 درصد زون فرهنگی،3درصد زون توسعه، 5 درصد زون بازسازی و 5/14درصدبه زونهای دیگراختصاص پیدا کرد همچنین بهترین مکان برای تفرج متمرکز در مجاورت روستای دودجزرقان و بهترین مکان برای تفرج گسترده در دامنه جنوبی کوه بمو در مجاورت پاسگاه سعدی )روستایآبزنگی ( انتخاب گردید

فصل اول
عنوان صفحه
۱ کلیات-۱
۱ مقدمه-۱-۱
۴ مساله بیان-۲-۱
۱-۳ -اهمیت و ضرورت تحقیق۸
۱۳اهداف- ۴-۱
۱۴ ها فرضیه- ۵-۱
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱ -بررسی پژوهشهای انجام شده در خارج کشور۱۵
۲-۲ -بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل کشور۱۷
۲۲نتیجهگیری- ۳-۲
۲-۴ -تعاریف و مفاهیم۲۳
۲۳ گردشگری-۱-۴-۲
۲۳پایدار توریسم- ۱-۱-۴-۲
۲۴پایدار توسعه- ۲-۱-۴-۲
۲۴ اکوتوریسم- ۲-۴-۲
۲۵اکولوژیکی توان ارزیابی- ۳-۴-۲
۲۵محیطی ارزیابی- ۱-۳-۴-۲
۲۶ محیطی توان ارزیابی- ۲-۳-۴-۲
۲۶تفرج- ۴-۴-۲
۲۶ گسترده تفرج- ۱ -۴ -۴ -۲
۲۶ متمرکز تفرج- ۲ -۴ -۴ -۲
۲۷جغرافیایی اطالعات سیستم – ۵ -۴ -۲
۲-۴-۵-۱ -ضرورت استفاده از GIS درمطالعات زیست محیطی و منابع تجدید شونده۲۷
۲-۴-۵-۲ -کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در ارزیابی توان اکولوژیکی۲۸
۲-۴-۶ -مناطق طبیعی تحت حفاظت۲۸
۲۹ ملی پارک- ۱-۶-۴-۲
۳۰ وحش حیات پناهگاههای- ۲-۶-۴-۲
۳۰ حفاظتشده منطقه- ۳-۶-۴-۲
۳۰ممنوع شکار منطقه- ۴-۶-۴-۲
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ -موقعیت جغرافیایی منطقه ۳۱
۳۴ منطقه اقلیم- ۲-۳
۳۴ هوا و آب- ۱-۲-۳
۳۴ باد- ۲-۲-۳
۳۵بارندگی- ۳-۲-۳
۳۵دما- ۴-۲-۳
۳۵ رطوبت- ۵-۲-۳
۳۵آفتابی ساعات- ۶-۲-۳
۳-۳ -وضعیت زمین شناسی منطقه۳۶
۳-۴ -سازندهای زمین شناسی محدوده مورد مطالعه۳۷
۳۷منطقه خاک- ۵-۳
۳-۶ -وضعیت فرسایشی منطقه ۳۸
۳-۷ -انواع و اشکال فرسایش در منطقه ۳۹
۳۹سطحی فرسایش- ۱-۷-۳
۳۹شیاری فرسایش- ۲-۷-۳
۳۹آبراههای فرسایش- ۳-۷-۳
۴۱ آب منابع- ۸-۳
۳-۹ -پوشش گیاهی منطقه ۴۲
۳-۱۰ -پوشش جا نوری منطقه۴۴
۳-۱۱ -جاذبه های اکوتوریستی۴۴
۴۵ تحقیق روش- ۱۲-۳
۴۶ : مطالعاتی منابع شناسایی- ۱-۱۲-۳
۳ -۱۲-۱ -۱-تهیه نقشه های منابع اکولوژیک به وسیله GIS ۴۷
۴۷ شیب نقشه تهیه روش- ۲-۱-۱۲-۳
۳-۱۲-۱-۳ -روش تهیه نقشه طبقات ارتفاعی ۴۹
۳-۱۲-۱-۴-روش تهیه نقشه جهات شیب ۴۹
۳-۱۲-۱-۵ -روش تهیه نقشه تیپ وبافت خاک ۴۹
۳-۱۲-۱-۶ -روش تهیه نقشه تیپ پوشش گیاهی۵۰
۳-۱۲-۱-۷ -روش تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی ۵۰
۳ -۱۲ -۲ -تجزیه وتحلیل دادهها وجمع بندی منابع۵۰
۳-۱۲-۳ -ارزیابی توان محیط برای اکوتوریسم۵۲
۳-۱۲-۴ -روش انتخاب مکان بهینه۵۲
۵۳ کارکردی روش – ۱-۴-۱۲-۳
۵۵…… نهادی سنج میزان روش- ۲-۴-۱۲-۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها)یافته ها(
۵۸ شیب- ۱-۴
۴-۱-۱ -نتایج نقشه طبقات شیب ۶۰
۶۱جغرافیایی جهت- ۲-۴
۴-۲-۱-نتایج نقشه جهت جغرافیایی۶۳
۴-۳ -ارتفاع از سطح دریا۶۴
۴-۳-۱ -نتایج ارتفاع از سطح دریا۶۶
۶۷ زمین شکل- ۴-۴
۷۲ خاک بافت- ۵-۴
۴-۶ -تیپ پوشش گیاهی ۷۴
۴ -۶ -۱ -اسامی تیپهای پوشش گیاهی پارک ملی بمو۷۵
۴ -۶ -۲ -نتایج تیپ پوشش گیاهی ۷۷
۷۸پوششگیاهی تراکم-۷-۴
۷۹ ناپایدار منابع-۸-۴
۷۹ راهها-۱-۸-۴
۸۰ مسکونی مناطق- ۲ -۸-۴
۸۱ وحش حیات ایستگاه- ۳-۸-۴
۴-۹ -ارزیابی توان اکولوژیک پارکملی بمو۸۳
۸۴هسته زون- ۱ -۹ -۴
۸۴سپر زون- ۲ -۹ -۴
۸۵ متمرکز تفرج زون- ۳ -۹ -۴
۸۶متمرکز تفرج زون معیارهای- ۱-۳-۹-۴
۸۷گسترده تفرج زون- ۴ -۹ -۴
۸۷گسترده تفرج زون معیارهای- ۱-۴ -۹ -۴
۸۸ بازسازی زون- ۵ -۹-۴
۸۸فرهنگی زون- ۶ -۹ -۴
۸۹توسعه زون- ۷-۹-۴
۴ -۹ -۸ -زون استفاده های دیگر۸۹
۹۱ نتایج- ۹ -۹ -۴
۴-۹ -۱۰ -نتایج روش های انتخاب مکان بهینه۹۳
۹۳کارکردی روش- ۱ -۱۰ -۹ -۴
۹۴نهادی سنج میزان روش- ۲ -۱۰ -۹ -۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ -۱ -بحث و نتیجه گیری۹۶
۱۰۴پیشنهادات-۲-۵
منابع و ماخذ ۱۰۷
ضمائم۱۱۷

 

مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم حوضه آبریز ماربر استان اصفهان

چکیده

اکوتوریسم پدیده‌ای است که انگیزه اصلی آن گردشگری، مشاهده و لذت از طبیعت و پدیده‌ها و چشم‌انداز‌های طبیعی و فرهنگی بوده و از آن می‌توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستای توسعه پایدار نام برد هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی و ارزیابی پدیده‌های طبیعی با قابلیت جذب گردشگر به منظور پهنه‌بندی اکوتوریستی در حوضه آبریز ماربر می‌باشد داشتن درک اکولوژیکی از ظرفیت‌های اراضی مناسب، پیچیدگی و ازدیاد فاکتورهای موثر در تعیین توان اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه، لزوم استفاده از روش‌های ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله‌مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه‌ها و لایه‌های مختلف اکوتوریسم می‌طلبد طی این فرآیند ابتدا شاخص‌های طبیعی و انسانی موردنیاز و تاثیرگذار در قالب 8 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نقشه مناسب فعالیت‌های اکوتوریسمی بر اساس مدل AHP تولید شده‌اند نقشه نهایی پهنه‌های مناسب برای توسعه اکوتوریسم در پنج کلاس با مطلوبیت بسیار پایین، پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا تهیه شد پهنه بندی در حوضه آبریز ماربر نشان داد ک پهنه با مطلوبیت پایین بیشترین مساحت منطقه یعنی 29 درصد را به خود اختصاص داده است و بهترین مکان برای توسعه اکوتوریسم پهنه با مطلوبیت بسیار بالا 86/13 درصد می‌باشد در نهایت نقشه نهایی با عنوان پهنه‌های مناسب اکوتوریسم برای منطقه ترسیم شد بر اساس نقشه نهایی اکوتوریسم پهنه بسیار پایین با مساحت 65/272 کیلومتر مربع معادل 60/16 درصد مساحت منطقه، پهنه پایین با مساحت 15/476 کیلومتر مربع معادل 29 درصد مساحت منطقه و پهنه متوسط با مساحت 1/391 کیلومتر مربع معادل با 82/23 درصد مساحت منطقه، پهنه بالا با مساحت 14/274 کیلومتر مربع معادل با 73/16 درصد مساحت منطقه و در نهایت پهنه بسیار بالا با مساحت 55/227 کیلومتر مربع معادل 86/13 درصد از مساحت منطقه را شامل می‌شود

عنوان شماره صفحه
مقدمه ۱
فصل ۱ :کلیات تحقیق ۳
۱-۱ بیان مسئله ۴
۱-۲ سؤالات پژوهش ۶
۱-۳ فرضیات تحقیق ۶
۱-۴ اهداف پژوهش ۶
۱-۴-۱ هدف کلی ۶
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۶
۱-۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۶ پیشینه‌ی تحقیق ۷
۱-۶-۱ بررسی منابع داخلی ۷
۱-۶-۲ بررسی منابع خارجی ۱۴
۱-۷ مبانی نظری تحقیق ۱۷
۱-۷-۱ مقدمه ۱۷
۱-۷-۲ گردشگری و گردشگر ۱۸
۱-۷-۳ گردشگری در ایران ۱۸
۱-۷-۴ گونه شناسی صنعت گردشگری ۱۹
۱-۷-۵ اکوتوریسم ۱۹
۱-۷-۶ سابقهی اکوتوریسم ۲۰
۱-۷-۷ اهمیت اکوتوریسم ۲۱
۱-۷-۸ اهداف اساسی اکوتوریسم ۲۱
۱-۷-۹ اگریتوریسم ۲۲
۱-۷-۱۰ تعریف توسعه پایدار ۲۳
۱-۷-۱۱ توریسم پایدار ۲۳
۱-۷-۱۲ اکوتوریسم پایدار ۲۳
۱-۷-۱۳ اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار ۲۵
۱-۷-۱۴ الگوی اکوتوریسم پایدار ۲۵
۱-۷-۱۵ ویژگی اکوتوریست‌ها و انواع آن ۲۶
۱-۸ روابط بین آب و هوا و توریسم ۲۷
۱-۸-۱ آب و هوا به عنوان منبع طبیعی برای توریسم ۲۷
۱-۹ فرآیندهای کارستی ۲۷
۱-۱۰ آثار طبیعی ملی ۲۸
۱-۱۱ مناطق حفاظت‌شده ۲۸
۱-۱۲ مکانیابی ۲۸
۱-۱۲-۱ اهمیت پهنه‌بندی ۲۹
۱-۱۲-۲ شناسایی عوامل تأثیرگذار در مکان‌یابی ۳۰
۱-۱۲-۳ ارزش‌گذاری لایه‌های اطلاعاتی ۳۰
۱-۱۲-۴ تلفیق لایه‌های اطلاعاتی و شناسایی مناطق مستعد ۳۰
۱-۱۲-۵ اولویت‌بندی مناطق مستعد ۳۱
۱-۱۲-۶ تطبیق نتایج مدل مکان‌یابی با واقعیات زمینی ۳۱
فصل ۲ : ویژگی‌های منطقه موردمطالعه ۳۲
۲-۱ موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز ماربر ۳۳
۲-۲ رودخانه ماربر ۳۴
۲-۳ زمین‌شناسی ۳۵
۲-۴ آبرفت‌های رودخانه‌ای ۳۶
۲-۵ گسل و زلزله ۳۶
۲-۶ خاک و منابع ارضی ۳۷
۲-۷ منابع آب ۳۸
۲-۸ پوشش گیاهی ۳۹
۲-۹ بارندگی ۳۹
۲-۱۰ رطوبت نسبی ۳۹
۲-۱۱ یخبندان ۴۰
۲-۱۲ نسیم کوه و دره ۴۰
۲-۱۳ جاذبه‌های طبیعی ۴۰
۲-۱۳-۱ رشته‌کوه دنا ۴۰
۲-۱۳-۲ منطقه حفاظت‌شده‌ی دنا ۴۱
۲-۱۳-۳ فلور گیاهی ۴۲
۲-۱۳-۴ فون جانوری ۴۲
۲-۱۳-۵ روستای نمونه گردشگری خفر ۴۴
۲-۱۳-۶ بیژن ۳ یا قاش مستان، بلندترین قله دنا به ارتفاع ۴۴۵۰ متر ۴۴
۲-۱۳-۷ آبشار قاش مستان خفر ۴۵
۲-۱۳-۸ آبشار دنا آسا خفر ۴۶
۲-۱۳-۹ غار یخ (یخ دنا) ۴۷
۲-۱۳-۱۰ آبشار آب ملخ (تخت سلیمان) ۴۷
۲-۱۳-۱۱ غار و آبشار دنگزلو ۴۸
۲-۱۳-۱۲ آبشار نقل ۴۹
۲-۱۳-۱۳ چشمه نول ۵۰
۲-۱۳-۱۴ تنگ ریگان- برد چشمه- تنگ گردویی ۵۰
۲-۱۳-۱۵ روستای سیور ۵۱
۲-۱۳-۱۶ دشت‌های لاله واژگون ۵۱
۲-۱۴ ویژگی‌های انسانی منطقه ۵۲
۲-۱۴-۱ وضعیت اقتصادی منطقه ۵۲
۲-۱۴-۲ جایگاه صادراتی سیب درختی سمیرم ۵۲
۲-۱۴-۳ مردم‌شناسی حوضه آبریز ماربر ۵۳
۲-۱۴-۴ ایل قشقایی ۵۳
فصل ۳ : روش تحقیق ۵۵
۳-۱ روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات ۵۶
۳-۱-۱ روش کتابخانه‌ای ۵۶
۳-۱-۲ روش مشاهده ۵۶
۳-۱-۳ روش پرسشنامه ۵۶
۳-۱-۴ روش دلفی ۵۶
۳-۲ مواد و ابزار لازم جهت انجام تحقیق ۵۷
۳-۳ شاخص قدرت سردکنندگی محیط(CPI) ۵۷
۳-۳-۱ عناصر اقلیمی مورد استفاده ۵۸
۳-۴ مراحل فرایند مکان‌یابی با استفاده از GIS ۵۹
۳-۴-۱ شناخت ۵۹
۳-۴-۲ تهیه داده‌ها و پارامترهای مؤثر ۶۰
۳-۴-۳ بررسی ویژگی‌های محدوده‌ی مطالعاتی ۶۰
۳-۴-۴ جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها ۶۰
۳-۴-۵ تعیین نقشه‌ها ۶۰
۳-۴-۶ وزن دهی به معیارها ۶۰
۳-۴-۷ تلفیق نقشه‌ها ۶۱
۳-۴-۸ نقشه‌های نهایی ۶۱
۳-۵ لایه‌های اطلاعاتی استفاده شده برای مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم حوضه‌ی آبریز ماربر ۶۱
۳-۵-۱ نقشه سطوح ارتفاعی ۶۳
۳-۵-۲ نقشه شیب ۶۴
۳-۵-۳ نقشه جهت شیب ۶۵
۳-۵-۴ کاربری اراضی ۶۶
۳-۵-۵ نقشه پوشش گیاهی ۶۷
۳-۵-۶ نقشه فاصله از جاده ۶۸
۳-۵-۷ نقشه فاصله از رودخانه ۶۹
۳-۵-۸ نقشه فاصله از مراکز مسکونی ۷۰
۳-۶ نقشه اشکال کارستیک حوضه آبریز ماربر ۷۱
۳-۷ مروری مختصر بر روشهای ارزیابی ۷۳
۳-۸ فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ۷۳
فصل ۴ : یافته‌های تحقیق ۷۷
۴-۱ تحلیل شرایط اقلیم شاخص قدرت سردکنندگی محیط (بیکر) ۷۸
۴-۲ تحلیل و تهیه نقشه پهنه‌های مناسب اکوتوریسم در حوضه آبریز ماربر اصفهان ۷۸
۴-۲-۱ نقشه پهنه مناسب کوهنوردی ۷۸
۴-۲-۲ نقشه پهنه مناسب دامنه نوردی ۸۱
۴-۲-۳ نقشه پهنه مناسب ورزش‌های زمستانی ۸۲
۴-۲-۴ نقشه پهنه مناسب ورزش‌های آبی ۸۵
۴-۲-۵ نقشه پهنه مناسب اگریتوریسم حوضه آبریز ماربر ۸۶
۴-۲-۶ نقشه پهنه مناسب چشم‌انداز و جاذبه ۸۸
۴-۲-۷ تلفیق لایه‌ها و تولید نقشه نهایی اکوتوریسم حوضه آبریز ماربر ۹۰
۴-۳ اولویت‌بندی پهنه‌های اصلی اکوتوریسم حوضه آبریز ماربر ۹۲
۴-۴ نقشه انطباق پهنه‌های مناسب اکوتوریسم حوضه آبریز ماربر با محیط کارستی ۹۲
فصل ۵ : بحث و نتیجه‌گیری ۹۴
۵-۱ مقدمه ۹۵
۵-۲ بحث ۹۵
۵-۳ آزمون فرضیه ۹۶
۵-۳-۱ فرضیه اول ۹۶
۵-۳-۲ فرضیه دوم ۹۶
۵-۴ نتیجه‌گیری ۹۷
۵-۵ پیشنهادات ۹۷
منابع ۹۹
پیوست ۱۰۵

 

بررسی ظرفیتهای اکوتوریسم شهر تهران مطالعه موردی دریاچه چیتگر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت‌های اکوتوریسم شهر تهران (مطالعه موردی دریاچه چیتگر) صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی از لحاظ داده کمی و از نظر روش اجرا تحلیلی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کسانی است که از این مجموعه توریستی بازدید نموده‌اند. با توجه به عدم در دسترس نبودن جامع آماری، جهت حجم نمونه از جمعیت داخل مجموعه دریاچه چیتگر به تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه یاد شده دارای جنسیت های مختلف، از سنین مختلف، از تحصیلات متنوع، دارای وضعیت تأهل از هر دو قشر (متاهل و مجرد) و همچنین از میان ساکنین و غیرساکنین تهران بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش علاوه بر مشاهدات میدانی از طریق بکارگیری یک پرسشنامه محقق ساخت که دارای 7 گویه بود، استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 765/0 تعیین شده است. با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت نرمال سنجی توزیع داده، توزیع داده در پژوهش حاضر غیرنرمال تشخیص داده شد.بنابراین فرضیه های سه گانه پژوهش مورد آزمون همبستگی اسپیرمن قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که وجود امکانات مناسب با میزان رضایت گردشگران از گردشگری و بازدید از مجموعه دریاچه چیتگر، بکارگیری و نصب المان‌های مناسب با گسترش فرهنگ طبیعت گردی و دسترسی و مکان‌یابی مناسب مجموعه دریاچه چیتگر با افزایش طبیعت گردان دارای رابطه معنادار است. همچنین مجموعه دریاچه چیتگر دارای پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل بالایی جهت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های طبیعت‌گردی کشور و منطقه را دارد.

چکیده: ۱
فصل اول کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مسأله ۴
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۴-۱- سوالات ۶
۵-۱- اهداف ۶
۱-۵-۱- اهداف علمی ۶
۲-۵-۱- اهداف کاربردی ۶
۶-۱- فرضیه‌های پژوهش ۶
۷-۱- متغیرهای پژوهش ۷
فصل دوم مبانی نظری پژوهش
۱-۲- تعریف مفاهیم پژوهش ۹
۱-۱-۲- اکو توریسم ۹
۲-۱-۲- ویژگی‌های اکوتوریسم ۱۱
۳-۱-۲- تأثیر اکوتوریسم بر وضعیت اقتصادی منطقه گردشگری ۱۱
۴-۱-۲- معیارهای اکوتوریسم ۱۲
۵-۱-۲- معیارها و زیرمعیارهای جهانی اکوتوریسم ۱۳
۲-۲- گردشگری ۱۴
۳-۲- اصول اکوتوریسم ۱۴
۴-۲- اکوتوریسم در ایران ۱۵
۲-۵- فضای سبز ۱۷
۲-۵-۱- فضای سبز شهری ۱۹
۶-۲- تقسیم بندی فضای سبز ۲۰
۱-۶-۲- فضاهای سبز پهنه ای ۲۰
۲-۶-۲- پارک ها ۲۱
۷-۲- اکوتوریسم و توسعه پایدار ۲۱
۸-۲- مهم‌ترین چالش ها در توسعه اکوتوریسم ایران ۲۲
۹-۲- اکوتوریسم و چالش‌های پیشروی ۲۳
۱۰-۲- تهران ۲۴
۱-۱۰-۲- تاریخچه تهران و سابقه اکوتوریسم در آن ۲۵
۲-۱۰-۲- تحولات بعد از ۱۳۰۰هجری شمسی ۲۷
۱۱-۲- توسعه اکوتوریسم در تهران ۲۸
۱۲-۲- نمونه تجارب صورت گرفته در خارج از کشور ۲۹
۱۳-۲- منطقه ۲۲ تهران ۳۲
۱-۱۳-۲- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۳۳
۱۴-۲- دریاچه چیتگر ۳۷
۱-۱۴-۲- تاریخچه ۳۹
۲-۱۴-۲- مشخصات فنی ۳۹
۳-۱۴-۲- راهبردها ۴۰
۴-۱۴-۲- معابر دسترسی ۴۰
۵-۱۴-۲- منابع تأمین آب دریاچه ۴۰
۱-۷-۱۴-۲- عناصر کلیدی مجموعه ۴۱
۲-۷-۱۴-۲- ورودی‌های پیاده ۴۱
۳-۷-۱۴-۲- فضاها و محورهای تفریحی – سلامت ۴۱
۴-۷-۱۴-۲- فضاهای فرهنگی – مذهبی ۴۲
۵-۷-۱۴-۲- فضاهای بازی ۴۲
۶-۷-۱۴-۲- فضای تندرستی و سلامت ۴۲
۷-۷-۱۴-۲- فضاهای ورزشی ۴۲
۸-۷-۱۴-۲- فضاهای ویژه و خاص ۴۲
۹-۷-۱۴-۲- فضاهای خدماتی عمومی ۴۳
۱۰-۷-۱۴-۲- فضاهای پذیرایی و اقامت موقت ۴۳
۱۱-۷-۱۴-۲- فضاهای سبز ۴۳
۸-۱۴-۲- مشخصات دریاچه ۴۳
۹-۱۴-۲- منابع تأمین آب دریاچه ۴۳
۱۰-۱۴-۲- تأثیرات زیست محیطی ۴۴
۱۱-۱۴-۲- تفریحی – توریستی ۴۴
۱۲-۱۴-۲- اقتصادی – اجتماعی ۴۴
۱۳-۱۷-۲- موقعیت دریاچه ۴۴
۱۵-۲- روند اجرایی ۴۵
۱۶-۲- پیشینه تحقیقاتی پژوهش ۴۸
۱-۱۶-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۸
۲-۱۶-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۵۰
فصل سوم روش تحقیق
۱-۳- روش شناسی پژوهش ۵۲
۲-۳- روش پژوهش توصیفی تحلیلی ۵۲
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ۵۴
۱-۳-۳- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ۵۴
۲-۳-۳- مشاهده ۵۴
۳-۳-۳- مصاحبه ۵۵
۴-۳-۳- پرسشنامه ۵۵
۴-۳- ابزار گرداوری اطلاعات ۵۵
۵-۳- روایی وپایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۵۵
۶-۳- جامعه آماری و حجم آن ۵۷
۷-۳- تجزیه و تحلیل ۵۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده
۱-۴- تحلیل SWOT ۵۹
۱-۱-۴- نحوه طراحی جدول EFE ۶۵
۲-۴- تحلیل توصیفی ۶۶
۱-۲-۴- جنسیت ۶۶
۴-۲-۲- سن ۶۷
۳-۲-۴- تحصیلات ۶۸
۴-۲-۴- وضعیت اشتغال ۷۰
۴-۵-۴- وضعیت تأهل ۷۱
۵-۲-۴- میزان بازدید از دریاچه ۷۲
۳-۴- تحلیل استنباطی داده‌های پژوهش ۷۳
۱-۳-۴- آزمون نرمال سنجی توزیع داده ۷۳
۲-۳-۴- آزمون فرضیه‌ها ۷۴
۱-۲-۳-۴- آزمون فرضیه اول پژوهش ۷۴
۲-۲-۳-۴- آزمون فرضیه دوم پژوهش ۷۵
۳-۲-۳-۴- آزمون فرضیه سوم پژوهش ۷۶
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۱-۵- خلاصه پژوهش ۷۸
۲-۵- بحث و نتیجه گیری ۷۸
۳-۵- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش ۸۰
۴-۵- دست‌آوردهای تحقیق ۸۱
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش ۸۱
۱-۴-۵- پیشنهادهای برآمده از پژوهش ۸۱
۲-۴-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۸۲
۵-۵- محدودیت‌های پژوهش ۸۳
منابع ۸۴

 

ارزیابی جاذبه‌های اکوتوریسم پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد

چکیده

اکوتوریسم به‌عنوان نوعی از گردشگری پایدار که هم به حفاظت محیط‌زیست و هم به توسعه آن کمک می‌کند، شناخته‌شده است به‌منظور کاهش پیامد‌های نامطلوب گردشگری و دستیابی به الگوی بهینه، توسعه مقصد گردشگری، برنامه‌ریزی سرزمین و ارزیابی محیط‌زیستی امری ضروری است با بررسی منابع مختلف خارجی و داخلی 4 معیار اصلی و 18 زیر معیار و 31 شاخص برای ارزیابی جاذبه‌های اکوتوریسم پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد در مرکز ایران موردتوجه قرار گرفت در مرحله بعد معیارهای شناسایی‌شده بر اساس گستره و شرایط اکولوژیک منطقه‌ی مطالعاتی به کمک تکنیک دلفی غربال شد درنهایت 3 معیار اصلی با 11 زیر معیار شامل معیار فیزیکی (با زیر معیار‌های شکل زمین، چشم‌انداز و منابع آب)، معیار اکولوژیک (با زیر معیار‌های حیات‌وحش، پوشش و جاذبه‌های طبیعی) و معیار اقتصادی- اجتماعی (با زیر معیار‌های تسهیلات، دسترسی، تعارضات، مراکز جمعیتی و جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی) با 22 شاخص برای ارزیابی جاذبه‌های اکوتوریسم منطقه عباس‌آباد برگزیده شد وزن دهی، اولویت‌بندی و همچنین میزان و شدت اثرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها با کمک فرآیند‌های AHP و DANP محاسبه گردید عوامل با استفاده از توابع فازی استاندارد شدند و درنهایت با استفاده از تکنیک‌های ترکیب وزنی خطی (WLC) و میانگین وزنی مرتب‌شده (OWA) در محیط GIS جاذبه‌ها و پهنه‌های مناسب اکوتوریسمی مشخص شدند نتایج نهایی حاصل از نقشه طبقه‌بندی‌شده مطلوبیت اکوتوریسم به روش ترکیب خطی وزنی با AHP و DANP الگوی پراکنش مشابهی در سطح منطقه دارند و مقدار مساحت طبقات در دو نقشه متفاوت است طبقه پنج و طبقه چهار درروش AHP به ترتیب با مطلوبیت بسیار زیاد و زیاد هریک سطحی معادل 2/24 درصد و 12/60 درصد منطقه مطالعاتی را شامل می‌شوند، درروش DANP طبقه پنج و طبقه چهار به ترتیب سطحی معادل 1/21 درصد و 6/28 درصد منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می‌دهند که با توجه به حساسیت بیشتر روش DANP در تعیین وزن هر یک از معیارها است درمجموع این طبقات با مطلوبیت بالا در بردارندِ مناطقی همچون بافت سنتی و تاریخی روستای آشتیان و چوپانان، قلعه باستانی و بافت تاریخی روستای بیاضه، مزرعه ییلاقی و تاریخی دادکین، مزرعه عروسان و همچنین مزرعه گردشگری و تاریخی عباس‌آباد، کبودان و کاروانسرای عباس‌آباد است در مجموع روش مورداستفاده در این پژوهش مناطقی که دارای پتانسیل توسعه اکوتوریسم هستند را بر اساس استراتژی‌های تصمیم‌گیری متنوع شناسایی و معرفی می‌نماید

چکیده1 
1- فصل اول: مقدمه 
1-1 مقدمه2 
1-2 ضرورت تحقیق 5 
1-3 فرضیات تحقیق 6 
1-4 اهداف تحقیق 6 
1-4-1 اهدف اصلی 6 
1-4-2 اهدف فرعی 6 
2- فصل دوم:کلیات و مرور منابع 
2-1 گردشگری 7 
2-1-1 تعریف صنعت گردشگری 7 
2-1-2 زیرشاخه‌های گردشگری 8 
2-1-3 اکوتوریسم 10 
2-1-4 تفاوت اکوتوریسم و طبیعت‌گردی 11 
2-1-5 مدل اکوتوریسم پایدار 11 
2-1-6 جاذبه‌های گردشگری 12 
2-2 آثار اکوتوریسم 13 
2-3 آمایش و ارزیابی سرزمین 13 
2-3-1 اصول برنامه‌ریزی زیست‌محیطی 13 
2-3-2 آمایش سرزمین 14 
2-3-3 ارزیابی توان اکولوژیک 14 
2-3-4 روش‌های ارزیابی توان اکولوژیک 15 
2-3-5 سیستم اطلاعات جغرافیایی 15 
2-4 آنالیز تصمیم‌گیری چند‌معیاره 15 
2-5 نرمال سازی معیار‌های ارزیابی 17 
2-5-1 منطق بولین 18 
2-5-2 منطق فازی 18 
2-6 روش دلفی 20 
2-6-1 تعریف دلفی 21 
2-6-2 اهداف و کاربرد‌های دلفی 21 
2-6-3 مزایای روش دلفی 21 
2-7 وزن‌دهی معیار‌ها 22 
2-7-1 فرآيند تحليل سلسله مراتبي 22 
2-7-2 مراحل اجرای روشAHP 23 
2-7-3 نرمالسازی وتعیین اولویتها 24 
2-7-4 مزایای تحلیل سلسله‌مراتبی 25 
2-7-5 محدودیت‌های فرآیند تحلیل سلسسله مراتبی 25 
2-7-6 فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) 26 
2-7-7 مزایا و معایب فرآیند تحلیل شبکه‌ای 27 
2-7-8 تکنیک دیماتل 28 
2-7-9 به دست آوردن وزن شاخصها با استفاده از تکنیک DANP 29 
2-8 تلفیق معیار‌ها 31 
2-8-1 منطق بولین یا منطق صفر و یک 31 
2-8-2 روش ترکیب خطی وزنی (WLC) 31 
2-8-3 ميانگين وزني مرتب شده (OWA) 32 
2-9 بررسی منابع 34 
2-9-1 بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور 35 
2-9-2 بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور 36 
2-9-3 جمع‌بندی 37 
3- فصل سوم: مواد و روش‌ها 
3-1 منطقه مورد مطالعه 41 
3-1-1 موقعیت جغرافیایی 41 
3-1-2 توپوگرافی و سیمای کلی 43 
3-1-3 تاریخچه منطقه 43 
3-1-4 راه‌های دسترسی به منطقه 44 
3-2 روش کار 45 
3-2-1 اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و ویژگی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 47 
3-2-2 شناسایی و انتخاب معیار‌های ارزیابی و ايجاد ساختار سلسله مراتبي 47 
3-2-3 جمع‌آوری و آماده سازی لایه‌های اطلاعاتی 52 
3-2-4 استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار 54 
3-2-5 تعیین وزن معیار‌ها و شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها 57 
3-2-6 تلفیق معیار‌ها 58 
4- فصل چهارم: نتایج و بحث 
4-1 نتایج حاصل از وزن‌دهی 60 
4-1-1 نتايج محاسبه وزن اولیه(میانگین هندسی) 60 
4-1-2 نتایج حاصل از وزن‌دهی و شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها 64 
4-2 نتایج حاصل از استاندارد‌سازی معیار‌های ارزیابی 71 
4-3 نتایج حاصل از تلفیق معیار‌ها 78 
4-3-1 نتایج حاصل از تلفیق معیار‌ها به روش ترکیب خطی وزنی (WLC) 78 
4-3-2 نتایج حاصل از تلفیق معیار‌ها به روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) 81 
5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 
5-1 بحث و نتیجه‌گیری 90 
5-2 پیشنهاد‌ها 99 
منابع100 

 

شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم شهرستان ایلام

چکیده

اکوتوریسم یکی از گرایش‌های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه‌های گردشگری است که به معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن‌ها می‌پردازد. شهرستان ایلام به علت داشتن میراث‌های طبیعی از مناطق مستعد، ویژگی‌های متنوع اقلیمی و چشم اندازهای جالب اکولوژیک، آثار و ابنیه تاریخی و همچنین ویژگی‌های محیطی منحصر به فرد، از منظر توسعه اکوتوریسم دارای پتانسیل‌های مناسبی است. هدف از این پژوهش شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم شهرستان ایلام می‌باشد. با توجه به عوامل موثر در مکان‌یابی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم، فاکتورهای اصلی مختلف شامل لایه‌های غیر زیستی، زیستی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تهیه و پس از رقومی سازی در محیط نرم‌افزاری ArcGIS مورد پردازش قرار گرفت. وزن دهی و اهمیت نسبی هر یک از لایه‌های اطلاعاتی نسبت به یکدیگر از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین صورت که معیار و زیر معیارهایی انتخاب و سپس از طریق نرم‌افزار Expert Choice به صورت دو به دو مقایسه گردیدند. درنهایت بر اساس وزن‌های بدست آمده از مدل مذکور و پردازش آن‌ها، نقشه نهایی پهنه‌بندی مناطق مستعد اکوتوریسم شهرستان تهیه شد. نتایج حاصل از نقشه نهایی مناطق مستعد اکوتوریستی نشان می‌دهد که از مجموع 1961 کیلومتر مربع تحت بررسی برای شناسایی مناطق مستعد اکوتوریسم، حدود 2/94 کیلومتر مربع معادل 8/4 درصد منطقه شهرستان ایلام در وضعیت بسیار مناسب، 8/518 کیلومتر مربع معادل 5/26 درصد در وضعیت مناسب و 3/546 کیلومتر مربع معادل 9/27 درصد در وضعیت متوسط و 2/700 کیلومتر مربع معادل 7/35 درصد در وضعیت نامناسب و7/97 کیلومتر مربع معادل 5 درصد در وضعیت خیلی نامناسب می‌باشد. در محدوده مورد مطالعه مکانهایی مانند پارک جنگلی چغاسبز و تفرجگاه دالاهو ،کوه قلاقیران، قلعه اسماعیل خان، تفریحگاه جنگلی تنگ ارغوان، کوه شلم، روستای حیدر آباد، سنگ نوشته قوچعلی، تفریگاه جنگلی ششدار و تفریگاه تجریان به دلیل داشتن توان اکوتوریسمی از مهمترین مناطق توریستی منطقه می‌باشند که در نقشه پهنه‌بندی در وضعیت اکوتوریستی بسیار مناسب و مناسبی قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهد که شهرستان ایلام از نظر جاذبه‌های اکوتوریسم دارای پتانسیل بسیار مطلوبی بوده و بایستی برای استفاده از این جاذبه‌ها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.کلید واژه‌ها: اکوتوریسم، پهنه‌بندی، مدل تصمیم‌گیری چند معیاره AHP، شهرستان ایلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
۱-۱-شرح وبیان مسئله پژوهشی 3
۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 5
۱-۳-اهداف تحقیق 6
۱-۳-۱- هدف کلی 6
۱-۳-۲- اهداف جزئی 6
۱-۴-سوالات 6
۱-۵-فرضیه‌ها 6
۱-۶-شرح روش تحقیق 7
۱-۷- قلمرو تحقیق 7
۱-۷-۱-قلمرو زمانی 7
۱-۷-۲-قلمرو مکانی 7
۱-۷-۳- قلمرو موضوعی 7
۱-۸- محدودیت‌های تحقیق 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه 9
۲-۱-تعاریف و مفاهیم 9
۲-۱-۱-توریسم و گردشگری 9
۲-۱-۲- اکو توریسم 9
۲-۱-۲-۱- اهمیت اکو توریسم 10
۲-۱-۲-۲-گونه‌های مختلف اکوتوریسم 10
۲-۱-۲-۳-ویژگی‌های اکوتوریسم 11
۲-۱-۳- سامانه اطلاعات جغرافیایی ((GIS 12
۲-۱-۴-فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 12

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۵-نرم‌افزار EXPERT CHOICE: 13
۲-۲-نظریه‌های مربوط به اکو توریسم 14
۲-۳-مرور منابع 16
۲-۳-۱-پیشینه تحقیق داخلی 16
۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی 18
۲-۴- مدل مفهومی تحقیق 22

فصل سوم: روش شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه
مقدمه 24
۳-۱- روش‌ها 24
۳-۱-۱-گرد آوری اطلاعات پایه و روش کار 24
۳-۱-۱-۱-روش مطالعه اسنادی(کتابخانه‌ای) 24
۳-۱-۱-۲- مطالعات میدانی 24
۳-۱-۱-۳- تهیه و تکمیل پرسشنامه 24
۳-۱-۱-۳-۱-جامعه آماری 24
۳-۱-۱-۳-۲-اعتبار و روایی پرسشنامه 25
۳-۱-۱-۳-۲-۱- روایی 25
۳-۱-۱-۳-۲-۲- پایایی 25
۳-۱-۲- مواد و ابزار لازم جهت انجام تحقیق 25
۳-۱-۳- شناسایی و تعیین معیارها 25
۳-۱-۴-تهیه نقشه ها 26
۳-۱-۵- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 26
۳-۱-۵-۱-اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 27
۳-۱-۵-۲- ساختن سلسله مراتبی 28
۳-۱-۶- استفده از GIS و تلفیق لایه‌ها 29
۳-۲-بررسی خصوصیات جغرافیایی شهرستان ایلام 30

۳-۲-۱-موقعیت منطقه مورد مطالعه 30
۳-۲-۲-منابع غیر زیستی منطقه 30
۳-۲-۲-۱-فیزیوگرافی منطقه 30
۳-۲-۲-۱-۱-ارتفاع از سطح دریا 30
۳-۲-۲-۱-۲-شیب 31
۳-۲-۲-۱-۳-جهت 31
۳-۲-۲-۲-هوا و اقلیم 32
۳-۲-۲-۲-۱-تغییرات بارش 32
۳-۲-۲-۲-۲-تغییرات دما 32
۳-۲-۲-۳-زمین‌شناسی 34
۳-۱-۲-۴-خاکشناسی: 36
۳-۲-۲-۵-هیدرولوژی منطقه 38
۳-۲-۲-۵-۱-منابع آب 38
۳-۲-۳-منابع زیستی منطقه 40
۳-۲-۳-۱-وضعیت پوشش گیاهی 40
۳-۲-۳-۲-پراکنش جانوری 40
۳-۲-۴- منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 43
۳-۲-۴-۱-جمعیت 43
۳-۲-۴-۲-وضعیت اقتصادی و فعالیت در منطقه 44
۳-۲-۴-۳-وضعیت اجتماعی منطقه 45
۳-۲-۴-۴-تأسیسات وتسهیلات و خدمات گردشگری 45
۳-۲-۴-۵-منابع فرهنگی 46
۳-۲-۴-۶-ویژگی‌های قومی و نژادی منطقه 46
۳-۲-۴-۷-صنایع دستی محصولات کشاورزی و دامی 47
۳-۲-۴-۸- قابلیت‌های اکوتوریستی منطقه 48
۳-۲-۴-۸-۱- جاذبه‌های طبیعی و تفریحی و جنگلی 48

۳-۲-۴-۸-۲-جاذبه‌های تاریخی و مذهبی منطقه 50
۳-۱-۴-8-3-سنگ نوشته، تندیس 51
۳-۱-۴-۹- راه‌های دسترسی 51
۳-۲-۴-۱۰-کاربری اراضی 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 53
۴-۱-آماده سازی نقشه‌های معیار در محیط GIS: 53
۴-۱-۱-معیار ارتفاع از سطح دریا 53
۴-۲-۱-۲-معیار شیب 54
۴-2-1-3- معیار جهت جغرافیایی 55
4-2-1-4- معیار بارش 56
۴-۲-۱-۵- معیار دما 57
۴-۲-۱-۶- معیار زمین شناسی 58
4-2-1-7- معیار بافت خاک 59
۴-۲-۱-۸- معیار پراکندگی چشمه‌ها 60
۴-۲-۱-۹- معیار چاه 61
۴-۲-۱-۱۰- معیار رودخانه 62
۴-۲-۱-۱۱- معیار پوشش گیاهی 63
۴-۲-۱-۱۲- معیار پوشش جانوری 64
۴-۲-۱-۱۳-معیار جاده 65
۴-۲-۱-۱۴- معیار نقاط روستایی 66
۴-۲-۱-۱۵- معیار مناطق شهری 67
۴-۲-۱-۱۶-معیار جاذبه‌های گردشگری 68
۴-۲-۱-۱۷- فاصله از چشمه 69
۴-۲-۱-۱۸- فاصله از چاه 70

۴-۲-۱-۱۹-فاصله از رودخانه 71
۴-۲-۱-۲۰-فاصله از جاده 72
۴-۲-۱-۲۱-فاصله از مناطق شهری 73
۴-۲-۱-۲۲- فاصله از نقاط روستایی 74
۴-۲-۱-۲۳- فاصله از جاذبه‌های گردشگری 75
۴-3-نتایج وزن دهی معیارها و تحلیل آن: 75
۴-۴- نقشه نهایی 81

فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه 86
۵-۱- ارزیابی نهایی (آزمون فرضیات) 86
۵-۲- بحث و نتیجهگیری 88
۵-۳-پیشنهادات تحقیق 89
۵-۴- تحقیق 90
منابع 91
پیوست 97

 

بررسی اثر گردشگری الکترونیک بر توسعه اکوتوریسم با روش چرخه دمینگ

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر گردشگری الکترونیک بر توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهر تهران بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران ورودی به شهر تهران در بهار 1395 بودند. شرکت کنندگان 216 نفر (140 نفر گردشگر مرد و 76 نفر گردشگر زن) بودند و‌ روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده بوده است. همه شرکت گنندگان مقیاس‌های گردشگری الکترونیک و توسعه اکوتوریسم را تکمیل نمودند. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار LISEREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین ابعاد گردشگری الکترونیک (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست ـ محیطی) با ابعاد توسعه اکوتوریسم (گردشگران، کالا و خدمات ارائه شده، مدیریت منابع، تور گردانی و توسعه جامعه) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین، گردشگری الکترونیک بر توسعه اکوتوریسم تأثیر مثبت و معناداری دارد و گردشگری الکترونیک 78 % از واریانس توسعه اکوتوریسم را تبیین می‌کند.بحث: گردشگری الکترونیک به طور مستقیم می‌تواند بر توسعه اکوتوریسم اثر گذارد و توسعه گردشگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. واژگان کلیدی: گردشگری الکترونیک، اکوتوریسم، توسعه اکوتوریسم.


فصل اول

۱-۱) مقدمه ۲
۱-۲) تعریف موضوع و بیان مسأله ۶
۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۲
۱-۴) اهداف تحقیق ۱۵
۱-۴-۱) هدف اصلی ۱۵
۱-۴-۲) اهداف فرعی ۱۵
۱-۵) سوالات تحقیق ۱۶
۱-۵-۱) سوال اصلی تحقیق ۱۶
۱-۵-۲) سوال فرعی تحقیق ۱۶
۱-۶) فرضیات تحقیق ۱۶
۱-۷) متغیرها و تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها ۱۶
۱-۷-۱) متغیرها ۱۶
۱-۷-۲) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۶
۱-۷-۲-۱) تعریف مفهومی گردشگری الکترونیک ۱۶
۱-۷-۲-۱-۲) تعریف عملیاتی ۱۷
۱-۷-۲-۲) اکوتوریسم ۱۷
۱-۷-۲-۲-۱) تعریف مفهومی ۱۷
۱-۷-۲-۲-۲) تعریف عملیاتی ۱۷

فصل دوم

۲-۱) مقدمه ۱۹
۲-۲) مبانی نظری اکوتوریسم ۲۰
۲-۳ ) اکوتوریسم ۲۰
۲-۳-۲) انواع مدل‌های گردشگری ۲۲
۲-۳-۳) اکوتوریسم پایدار چیست؟ ۲۶
۲-۳-۴) اصول اکوتوریسم ۲۹
۲-۳-۵) شاخص های اکوتوریسم ۲۹
۲-۳-۵-۱) شاخص زیست محیطی ۳۰
۲-۳-۵-۲)شاخص اقتصادی ۳۰
۲-۳-۵-۳) شاخص اجتماعی ۳۰
۲-۳-۵-۴) شاخص سیاسی ۳۱
۲-۳-۶) نمونه های از اکوتوریسم شهر تهران ۳۱
۲-۳-۶-۱) پارک‌های تاریخی ۳۱
۲-۳-۶-۲) جاذبه‌های تاریخی ۳۱
۲-۳-۶-۲-۱) کاخ‌ها و عمارت‌ها ۳۱
۲-۳-۶-۲-۲-) قلعه‌ها و برج‌ها ۳۲
۲-۳-۶-۲-۳) بازرها ۳۲
۲-۳-۶-۲-۴) میدان های قدیمی تهران ۳۳
۲-۳-۶-۲-۵) فهرست موزه‌ها ۳۳
۲-۳-۶-۳) جاذبه‌های مذهبی ۳۴
۲-۳-۶-۴) جاذبه‌های طبیعی ۳۴
۲-۳-۶-۵) باغ ها و بوستانها ۳۵
۲-۴) مبانی نظری گردشگری الکترونیک ۳۶
۲-۴-۱) گردشگری الکترونیک ۳۶
۲-۴-۲) مزایای استفاده از گردشگری الکترونیک ۳۹
۲-۴-۳) چالشهای گردشگری الکترونیک ۴۱
۲-۴-۴) چشم انداز آینده گردشگری الکترونیک ۴۲
۲-۴-۵) تعاریف و مفاهیم کلیدی در ارتباط با گردشگری الکترونیک ۴۵
۲-۴-۶) ابعاد گردشگری الکترونیک ۴۵
۲-۴-۶-۱) بعد اقتصادی ۴۷
۲-۴-۶-۲) بعد اجتماعی ۴۹
۲-۴-۶-۳) بعد سیاسی ۵۰
۲-۴-۶-۴) بعد زیست محیطی ۵۱
۲-۵) پیشینه تحقیقات ۵۲
۲-۵-۱) پژوهش‌های انجام شده خارجی ( بعد اکوتوریسم) ۵۲
۲-۵-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی (بعد اکوتوریسم) ۵۳
۲-۵-۳) پژوهش های انجام شده در خارج کشور در باب گردشگری الکترونیک ۵۷
۲-۵-۴) پژوهش های انجام شده داخلی (بعد گردشگری الکترونیک) ۵۸
۲-۶) خلاصه پیشینه پژوهش ۵۹
۲-۷) نتیجه گیری ۶۱

فصل سوم

۳-۱) مقدمه ۶۳
۳-۲) روش پژوهش ۶۳
۳-۳) متغیرهای پژوهش ۶۴
۳-۴) ابزار گردآوری اطلاعات ۶۴
۳-۵) جامعه آماری ۶۶
۳-۶) نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۶
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه ۶۷
۳-۸) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۹
۳-۸-۱) روش‌ آمار توصیفی ۶۹
۳-۸-۲) روش‌ آمار استنباطی ۶۹
۳-۸-۲-۱) آزمون T تک نمونهای ۶۹
۳-۸-۲-۲) کفایت نمونه گیری ۷۰
۳-۸-۲-۳) آزمون همبستگی پیرسون ۷۰
۳-۸-۲-۴) تحلیل مسیر ۷۰
۳-۸-۲-۵) مدل معادلات ساختاری ۷۱
۳-۸-۲-۵-۱) ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر ۷۱
۳-۸-۲-۵-۲) ارزیابی برازش یا تناسب مدل ۷۲
۳-۸) جمع بندی ۷۳

فصل چهارم 

۴-۱) مقدمه ۷۵
۴-۲) آمار توصیفی ۷۵
۴-۲-۱) جنسیت پاسخ دهندگان ۷۶
۴-۲-۲) وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ۷۷
۴-۲-۳) سطح تحصیلی پاسخ‌دهندگان ۷۸
۴-۲-۴) گروه سنی پاسخ‌دهندگان ۷۹
۴-۲-۵) شغل پاسخ‌دهندگان ۸۰
۴-۳) آمار استنباطی ۸۱
۴-۳-۱) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۸۲
۴-۳-۲) بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۸۳
۴-۳-۲-۱) شاخص کفایت حجم نمونه متغیرهای گردشگری الکترونیک و توسعه اکوتوریسم ۸۴
۴-۳-۳-۲) تحلیل عاملی تأییدی ۸۵
۴-۳-۳-۲-۱) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر گردشگری الکترونیک ۸۷
۴-۳-۳-۲-۲) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر گردشگری الکترونیک ۹۰
۴-۳-۳-۲-۳) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر توسعه اکوتوریسم ۹۳
۴-۳-۳-۲-۴) تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر توسعه اکوتوریسم ۹۵
۴-۳-۴) وضعیت متغیر های پژوهش ۹۷
۴-۳-۵) آزمون فرضیات پژوهش ۹۹
۴-۴) جمع بندی ۱۰۲

فصل پنجم

۵-۱) مقدمه ۱۰۵
۵-۲- بحث و نتیجهگیری ۱۰۵
۵-۲-۱- سطح کیفیت ابعاد گردشگری الکترونیک، ابعاد توسعه اکوتوریسم گردشگری از نظر گردشگران شهر تهران به چه میزان است؟ ۱۰۶
۵-۲-۲-) فرضیه اول: بین ابعاد گردشگری الکترونیک (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست ـ محیطی) با ابعاد توسعه اکوتوریسم (گردشگران، کالا و خدمات ارائه شده، مدیریت منابع، تور گردانی و توسعه جامعه) رابطه معناداری دارد. ۱۰۹
۵-۲-۳) فرضیه دوم: گردشگری الکترونیک بر توسعه اکوتوریسم اثر معناداری دارد. ۱۱۳
۵-۳- نتیجه گیری نهایی ۱۱۷
۵-۴- محدویتهای پژوهشی ۱۱۹
۵-۴-۱. محدودیتهای اجرایی ۱۱۹
۵-۴-۲. محدودیتهای پژوهش ۱۱۹
۵-۵- پشنهادهای پژوهش ۱۲۰
۵-۵-۱. پشنهادهای پژوهشی ۱۲۰
۵-۵-۲. پیشنهادهای کاربردی ۱۲۱
۵-۵-۳. کاربرد عملی تحقیق ۱۲۲

منابع

پیوست

 

طراحی مجموعه اقامتی- تفریحی کلاردشت با رویکرد بوم گردشگری (اکوتوریسم)

چکیده

در سالهای اخیر گردشگری به عنوان صنعتی بدون دود همراه با در آمد سرشار در تجارت جهانی شناخته شده است. رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال اخیر نشان دهنده ی اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است. توسعه این صنعت موجب رونق اقتصادی و کاهش میزان فقر در جامعه میزبان می شود و همچنین تاثیر زیادی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد. علاوه بر آن گردشگری موجب ارتباط بیشتر میان فرهنگ ها و جوامع و تمدن های مختلف شده است.این صنعت انواع مختلف دارد که یکی از شاخه های آن بوم گردشگری( اکوتوریسم) است که در عصر حاضر مورد توجه بسیاری قرار گرفته و سفری مسئولانه است که در پی آن اکوتوریست سعی در ایجاد کمترین آسیب زیست محیطی و فرهنگی به جامعه مقصد می باشد.از این رو وجود زیرساخت های معماری که این هدف را در پی داشته باشد ضروری می نماید. هدف از انجام این پژوهش آنست که راهکارهایی برای طراحی یک مجموعه مطابق با معیارهای اکوتوریسم در منطقه ی مورد مطالعه ارائه شود که علاوه بر ارتقای زیست محیطی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی این منطقه ، به عنوان نمونه ای برای طراحی مجموعه های اکوتوریستی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش به چگونگی برقراری تعامل بین اکوتوریسم و معماری و همینطور چگونگی طراحی یک مجموعه اقامتی- تفریحی منطبق با اصول اکوتوریسم پاسخ داده شده است .بدین منظور در این پژوهش ، روش تحلیلی – توصیفی به کار رفته و تهیه ، تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی انجام شده است ؛ در مرحله اسنادی، اطلاعات مورد نظر از کتاب ها، نشریه ها، مطالعات پژوهشی، نقشه ها، و پایگاه های اینترنتی گردآوری شد و در مرحله مطالعات میدانی، افزون بر مشاهده و برداشت های میدانی،جمع آوری اطلاعات نیز انجام گرفت؛ سپس، بررسی و تجزیه و تحلیل طرح ها انجام شد و به طرح نهایی منجر شد.طبق یافته های این تحقیق رعایت اصول و معیارهای اکوتوریسم در طراحی موجب ارتقا کیفیت سفر گردشگران و همینطور کیفیت زندگی جوامع بومی و در پی آن موجب حفظ محیط زیست و ارزش های فرهنگی و بومی می شود و همینطور تاثیر بسزایی در اقتصاد جامعه خواهد داشت. در واقع یک مجموعه ای که مطابق با اصول اکوتوریسم بنا شده باشد علاوه بر خدمات اقامتی و تفرجی ،اصول حفاظتی در تعامل با محیط طبیعی را رعایت و بسترهای پژوهش و تحقیقات لازم متناسب با پتانسیل های منطقه در جهت ارتقا آنها را فراهم می کند ، به بیان دیگر یک مجموعه اکوتوریستی ، مجموعه توریستی حساس به محیط طبیعی و بستر ارتقا دهنده آن در تمام ابعاد زیست محیطی -فرهنگی – اقتصادی واجتماعی می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فهرست جدول ها ه
فهرست شکل ها و

1- فصل اول: کلیات 1
1-1- بیان مسئله /شرح موضوع 2
1-2- سوال های تحقیق 3
1-3- ضرورت طرح 3
1-4- اهداف طرح 3
1-5- مراحل انجام پایان نامه 4
1-6- روش تحقیق 4
1-7- پیشینه طرح 4
-8-1 ساختار تحقیق 6
2- فصل دوم : مبانی نظری 7
2-1- مقدمه 8
2-2- گردشگری 8
2-3- اثرات گردشگری 10
2-3-1- اثرات و پیامدهای اقتصادی 10
2-3-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی 11
2-3-3- اثرات زیست محیطی 13
2-4- توسعه ی پایدار گردشگری 14
2-4-1-توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی 15
2-5- اکوتوریسم 16
2-5-1- توریسم و اکوتوریسم در ایران 19
2-5-2- مولفه های سازنده اکوتوریسم 20
2-5-3- انواع توریسم 22
2-5-4- انواع اکوتوریسم 24
2-5-5- اکوتوریسم طبیعی و غیر طبیعی 25
-6-5-2اکوتوریسم بهره بردار ،منفعل و فعال 25
2-5-7- ظرفیت های (توانایی) اکوتوریسم 26
2-5-8- اکوتوریسم پایدار 26
-1-8-5-2الگوهای رفتاری (انسان)-محیطی (زیست بوم) اکوتوریسم پایدار 29
-2-8-5-2الگوی تعاملی اکوتوریست-محیط زیست 31
-3-8-5-2الگوی تعاملی جوامع بومی-محیط زیست 33
-4-8-5-2الگوی تعاملی اکوتوریست – جوامع بومی 34
-5-8-5-2اکوتوریسم پایدار و معماری 36
2-6- مجموعه های اقامتی 37
2-6-1- صنعت هتلداری و خدمات اقامتی 37
2-6-2- توسعه اقامتگاه های گردشگران در مناطق روستایی 40
2-7- جمع بندی 42
3- فصل سوم : تحلیل و بررسی نمونه های موردی 44
3-1- مقدمه 45
3-2- بررسی نمونه های اقامتگاه های اکوتوریسمی 47
3-2-1- استراحتگاه تیامو 47
3-2-2- استراحتگاه روستایی کنا 48
3-2-3- تری ریورز اکو لوج 51
3-2-4- اکوهتل پاتاگونیا 54
3-2-5- ژئوپارک بین المللی لانگ کاوی 55
-6-2-3 اکوهتل تراجکسون هول 56
3-2-7- جمع بندی: 57
3-3- بررسی نمونه های اقامتی- تفریحی-گردشگری 60
-1-3-3مجتمع توریستی تفریحی و اقامتی صد آبشار اخلمد 60
-2-3-3 مجموعه سیب افسانه کوهستان 64
3-3-3- مجموعه توریستی سوژو واژیانگ در چین 73
3-3-4- مجموعه گردشگری جده 77
3-3-5- جمع بندی نمونه های موردی مجموعه های اقامتی- تفریحی- توریستی 79
4- فصل چهارم : شناخت بستر طرح 80
4-1- مقدمه: 81
4-2- شناسایی ویژگی های توسعه گردشگری مقصد کلاردشت 81
4-3- موقعیت مکانی و وسعت و جمعیت شهرستان کلاردشت 83
4-4- بررسی وضعیت آب و هوایی و اقلیم کلاردشت 84
4-4-1- نمودار آب وهوا 85
4-4-2- نمودار دما 86
4-4-3- جدول آب وهوا 86
4-4-4- بررسی آمار مربوط به فاکتورهای اقلیمی 87
4-4-5- میزان آسایش ماهانه شهرستان کلاردشت بر اساس روش اولگی 87
4-4-6- میزان آسایش ماهانه شهرستان کلاردشت بر اساس روش گیونی 89
4-4-7- معیار آسایش ماهانی برای شهرستان کلاردشت 90
4-5- معماری بومی کلاردشت 93
4-6- پوشش گیاهی کلاردشت 95
4-6-1- حبات جانوری کلاردشت 96
4-7- صنایع دستی سنتی کلاردشت 96
4-8- جمع بندی 97
5- فصل پنجم : برنامه فیزیکی و روند طراحی 98
5-1- مقدمه 99
5-2- مبانی طراحی 100
5-2-1- مبانی طراحی حاصل از رویکرد پروژه 100
-1-1-2-5ایده های خرد در طرح 101
5-2-2- مبانی طراحی حاصل از عملکرد پروژه 103
5-3- دیاگرام فضاها 104
5-3-1- مبانی طراحی حاصل از بستر پروژه 108
5-3-2- معرفی و تحلیل سایت انتخابی 111
5-4- روند طراحی و شکل گیری فرم 115
منابع 119

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–