این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

بررسی تاثیر مصرف گازطبیعی بر انتشار CO2 با استفاده از منحنی کوزنتس زیست محیطی بلند مدت

چکیده

صنعتی شدن جوامع امروزی، منجر به بهره‌برداری بیشتر و فشرده‌تر از سوختهای فسیلی از قبیل زغال سنگ، نفت و گاز به منظور استفاده در تولید کالاها و خدمات مختلف شده است احتراق سوختهای فسیلی، منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) در جو می‌شود در این میان گاز طبیعی منبع انرژی تقریبا پاکیزه، فراوان و ارزان قیمتی استاین تحقیق به برآورد منحنی کوزنتس زیست محیطی برای گازطبیعی در ایران می پردازد برای این منظور فاکتورهایی در نظر گرفته شده اند که بر مصرف گاز طبیعی در کشور ایران برای سالهای 1356- 1386 تاثیرگذار می باشند متغیرهایی نظیر ذخائر اثبات شده گاز طبیعی ، ضریب جینی ، قیمت گاز طبیعی و جمعیت در مدل وارد شد تا میزان تاثیر گذاری آن ها بر مصرف گاز طبیعی تعیین شود نتیجه نهایی الگوهای EKC ، حامی وجودEKC می باشد یعنی یک رابطه به شکل U معکوس بین رشد درآمد و انتشار گاز CO2 درکوتاه مدت وبلند مدت در کشور ایران وجود دارد یکی از نتایج برآورد می تواند ضریب 39 درصدی مصرف گاز طبیعی باشد که با توجه به این ضریب می توان اظهار کرد که در اثر افزایش یک واحد مصرف گاز طبیعی 39 درصد واحد انتشار گاز CO2 افزایش می یابد نتایج حاکی از آن است که ضریب جینی نقش با اهمیت و مثبتی در مصرف گاز طبیعی دارد همانطور که ملاحظه می شود شاخص رشد اقتصادی اثر قابل ملاحظه ای بر مصرف گاز طبیعی دارد مصرف گاز طبیعی همراه با افزایش جمعیت و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد

فصل اول – کلیات 
1-1 مقدمه12 
1-2 بیان مساله13 
1-3 سوالهای تحقیق15 
1-4 فرضیه های تحقیق16 
1-5 اهداف تحقیق16 
1-6 روش گردآوری اطلاعات و داده ها16 
1-7 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح17 
1-8 ساختار پایان نامه18 
فصل دوم – گاز طبیعی و محیط زیست 
2-1 مقدمه19 
2-2 تعریف محیط زیست20 
2-3 منشا توجه به مسائل زیست محیطی21 
2-4 منشا توجه ایران به مسائل زیست محیطی23 
2-5 محیط زیست و انرژی23 
2-6 هزینه های اجتماعی28 
2-7 گاز طبیعی29 
2-8 گازطبیعی در ایران32 
2-8-1 میادین و ذخائر گاز طبیعی 32 
2-8-1-1 میادین مشترک گازی 33 
2-8-1-2 میدان گازی پارس جنوبی 34 
2-8-2 برداشت گاز طبیعی36 
2-8-3 پالایش گاز طبیعی37 
2-8-4 انتقال گاز طبیعی38 
2-8-5 ذخیره سازی گازطبیعی در مخازن زیرزمینی 39 
2-8-6 صادرات و واردات گاز طبیعی40 
2-8-6-1 صادرات گاز به صورت گاز طبیعی مایع شده (LNG)41 
2-8-7 گاز رسانی42 
2-8-7-1 شبکه گذاری گازطبیعی42 
2-8-7-2 انشعابات و مصرف کنندگان گاز طبیعی 42 
2-8-8 مصرف گاز طبیعی 45 
فصل سوم – چارچوب نظری 
3-1 مقدمه52 
3-2 مفهوم منحنی کوزنتس زیست محیطی52 
3-3 چارچوب نظری منحنی کوزنتس زیست محیطی54 
3-4 جایگاه نقطه بازگشت 58 
3-5 رشد اقتصادی و کوزنتس زیست محیطی59 
3-6 تقسیم موضوعی مطالعات منحنی کوزنتس زیست محیطی60 
3-6-1 مطالعات دسته اول60 
3-6-2 مطالعات دسته دوم61 
3-7 مطالعات منحنی کوزنتس زیست محیطی درایران63 
فصل چهارم – روش شناسی تحقیق 
4-1 مقدمه66 
4-2 روش های استفاده شده برای الگو های منحنی کوزنتس زیست محیطی65 
4-3 الگوی تصحیح خطا69 
4-4 آزمون ریشه واحد برای مانایی71 
4-4-1 آزمون دیکی- فولر DF))72 
4-5 داده های مورد استفاده74 
فصل پنجم – نتایج و بحث 
5-1 مقدمه 77 
5-2 الگوی منحنی کوزنتس زیست محیطی77 
5-3 الگوی مصرف گازطبیعی83 
5-4 نتایج و پیشنهادات87 
منابع 90

 

اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب (در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس)

چکیده

آب یکی از مهمترین مسائل چالش برانگیز جامعه بشری در سده اخیر بوده است که افزایش جمعیت و نیاز به آب برای تولیدات کشاورزی و صنایع آب بر، اهمیت آن را برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دو چندان نموده است. با این حال تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور مختلف جهان از جمله ایران در دوره 2012-1992 و با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار است؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می‌یابد و این رابطه نیز برای کشور ایران نیز صادق است. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و همچنین «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مستقیم داشت.

فصل اول- کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 17
1-2. تبیین موضوع پژوهش 17
1-3. ضرورت انجام پژوهش 18
1-4. اهداف پژوهش 18
1-5. پرسش پژوهش 19
1-6. فرضیه پژوهش 19
1-7. روش پژوهش 19
1-8. تعریف واژگان تخصصی 20
1-9. ساماندهی پژوهش 21
2-1. مقدمه 24
2-2. بحران جهانی آب 24
2-3. مدیریت بحران آب از منظر بین المللی 25
2-3-1. کنفرانس دوبلین 26
2-3-2.کنفرانس ریو 26
2-3-3. اجلاس های جهانی آب 27
2-4. تقاضای آب برای مصارف مختلف 30
2-5. میزان آب در دسترس در کل جهان 32
2-6. برداشت سالانه آب 33
2-7. سطح درآمد و مصرف آب 34
2-8. پیشینه علمی پژوهش 35
2-8-1. پژوهش‌های انجام شده در داخل 35
2-8-2. پژوهش های انجام شده در خارج 39
2-9. جمع بندی 42
3-1. مقدمه 44
3-2. منحنی زیست محیطی کوزنتس 44
3-2-1. پیشینه تاریخی منحنی زیست محیطی کوزنتس 44
3-3. مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 45
3-3-1. اثر رشد اقتصادی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 46
3-3-2. مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس از دیدگاه کشش درآمدی تقاضا 48
3-3-3. سیاست های زیست محیطی و مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس 51
3-3-4. اثر تجارت خارجی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 51
3-3-5. اثر قیمت بر منحنی زیست محیطی کوزنتس 52
3-4. دیدگاه های متفاوت در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس 53
3-5. نقد و بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس 55
3-6. نقطه بازگشت در رابطه U شکل معکوس 58
3-7. منحنی زیست محیطی کوزنتس و مصرف آب 62
3-8. جمع بندی 63
4-1. مقدمه: 65
4-2. معرفی مدل و متغیرهای استفاده شده در آن: 65
4-3. توجیه نظری ورود متغیرهای الگوی تجربی 66
4-4. روش داده های تلفیقی: 68
4-4-1. آزمون لیمر 71
4-4-2. آزمون هاسمن 72
4-4-2-1. الگوی اثرات ثابت: 72
4-4-2-2. الگوی اثرات تصادفی: 73
4-4-3. آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی 75
4-5. برآورد الگو 76
4-6. تحلیل یافته ها 76
4-7. جمع بندی 78
5-1. مقدمه 81
5-2. خلاصه و جمع بندی 81
5-3. نتیجه گیری 82
5-4. پیشنهادات 83
پیوست1: نام کشورها 93
پیوست2: آزمون F لیمر 94
پیوست3: آزمون هاسمن 95
پیوست4: برآورد الگو 96

 

بررسی رابطه میزان مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس

در سالهاي اخير، مسئله جهاني كمبود آب توجه مراكز دانشگاهي، سازمانهاي غيردولتي و رسانهها را به خود جلب كردهاست. بهطور كلي بيشتر پژوهشهاي انجام شده در مورد منحني زيست محيطي كوزنتس (EKC) در رابطه با انت شار آلايندههاي زي ست محيطي و م صرف انرژي بوده و تنها در برخي مطالعات به برر سي رابطه بين درآمد سرانه و منابع آب پرداخته شده است. در اين پژوهش سعي شدها ست با بهره جستن از روشهاي اقتصاد سنجي، با هدف قرار دادن اهميت آب و ميزان م صرف آن در بخش ك شاورزي ايران، وجود رابطه بين ارزشافزوده اين بخش از اقت صاد و ميزان م صرف نهاده آب طي سالهاي 1393-1361 مورد تجز يه و تحل يل قرار گيرد. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و روش ان جام آن بهصـــورت اســتنتاجي و تحليلي ميباشــد. مباني نظري پژوهش بهصــورت كتابخانهاي از مقالات مرتبط اســتخراج شدها ست. براي اين منظور با استفاده از دادههاي سالانه و استفاده از روش اقتصاد سنجي خود تو ضيح با وقفههاي توزيعي(ARDL) پرداخته شــدهاســت. نتايج برآورد مدل موردنظر در اين پژوهش بيانگر تأييد فر ضيه كوزنتس (U معكوس) ميان دو متغير سرانه م صرف آب و سرانه ارزشافزوده بخش ك شاورزي در اقتصاد ايران ميباشد.

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–