این بسته شامل 9 پایان نامه در زمینه مدیریت پسماند شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

بررسی تاثیر شرایط جغرافیایی بر ساماندهی و مدیریت پسماند شهری نمونه موردی ماهشهر

چکیده

مدیریت پسماندها یکی از مهمترین مسائلی است که بشر امروز با آن رو به رو می باشد. در صورتی که مدیریت پسماندها به درستی اعمال گردد پسماندها نه تنها چالشی عمده ای محسوب نخواهد شد بلکه ظرفیت اقتصادی جدیدی در جامعه ایجاد خواهد نمود. شرایط جغرافیایی منطقه از جمله وجود نقاط حساس ،کاربری ارااضی ،توپوگرافی، منابع آب، پوشش گیاهی ،گسلها و جنس خاک از مهم ترین عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات مدیریت پسماند به خصوص انتخاب محل مناسب برای دفن با حداقل اثرات سوء زیست محیطی بوده است و در موفقیت برنامه های دفن بهداشتی پسماندها موثر می باشد. در این تحقیق تأثیر عوامل جغرافیایی بر اتخاذ تصمیمات مدیریت پسماند بویژه انتخاب محل دفن بهداشتی پسماندها در شهرستان ماهشهر بررسی گردیده است. اطلاعات مورد نیاز از جمله شرایط جغرافیایی منطقه، مشخصات عمومی منطقه، مشخصات پسماندهای منطقه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی حاصل گردید. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزار GIS تجزیه و تحلیل گردید و با روی هم گذاری نقشه ها محل های مناسب برای محل دفن بهداشتی پسماندها برای شهرستان ماهشهر انتخاب شد. نتایج بررسی ها نشان داد که منطقه مورد مطالعه به لحاظ زمین شناسی متشکل از رسوبات عصر حاضر و فاقد گسل با شیب بسیار کم (کمتر از 5/0 درصد) بوده و سطح آب های زیر زمینی بسیار بالا می باشد. متوسط میزان بارندگی منطقه 221/3 میلی متر در سال است و جهت وزش بادهای غالب از شمال غرب به جنوب شرق می باشد. پوشش گیاهی منطقه ضعیف و اغلب شامل گیاهان بوته ای شورپسند است. این منطقه دارای خاک های عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین میباشد تجزیه تحلیل داده هاوشرایط جغرافیایی منطقه با استفاده از نرم افزار GIS و روی هم گذاری نقشه ها 5 ناحیه مناسب برای دفن بهداشتی پسماندها انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اهمیت عوامل جغرافیایی به ترتیب شامل نقاط حساس> آب های سطحی> تراوایی خاک> گسل> کاربری اراضی> پوشش گیاهی> شیب زمین می باشد. نقشه خروجی نهایی در این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنمای بسیار خوب برای مدیران منطقه در انتخاب محل دفن بهداشتی پسماندها استفاده گردد. با توجه به بالابودن سطح آب های زیرزمینی به خصوص در فصول بارانی و شیب اندک و مسطح بودن تمام .منطقه مورد مطالعه، بهترین روش ممکن برای دفن پسماندها در این شهرستان، روش سطحی می باشد.

چکیده 1 
فصل اول:کلیات تحقیق 
1-1- بیان مسئله 3 
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 4 
1-3-هدف تحقیق 5 
1-4- سوالات تحقیق 6 
1-5 پیشینه تحقیق 6 
1-6-روش تحقیق 8 
1-7-مشکلات تحقیق 10 
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 
مقدمه: 12 
2-1-تعاریف ومفاهیم 12 
2-2- قوانین و معاهدات 13 
فصل سوم:خصوصیات وویژگیهای عمومی منطقه مورد مطالعه 
3-1- ویژگی های عمومی ماهشهر 20 
3-1-1- بررسی ویژگی های زمین شناسی ماهشهر 20 
3-1-1-1- چینه شناسی منطقه مورد مطالعه 22 
3-1-1-2- وضعیت گسل ها و زلزله خیزی منطقه 22 
3-1-1-3- خصوصیات توپوگرافی منطقه 25 
3-1-2- خصوصیات هواشناسی و اقلیمی منطقه 28 
3-1-2-1- خصوصیات هواشناسی 28 
3-1-2-1-1- بارش 28 
3-1-2-1-2- بررسی وضعیت دما 30 
3-1-2-1-3- تبخیر 32 
3-1-2-1-4- باد 34 
3-1-2-2- خصوصیات اقلیمی 35 
3-1-3- سیمای کلی منطقه از نظر منابع خاک و اراضی 36 
3-1-3-1- مشخصات تیپ ها و واحد های اراضی موجود در محدوده مطالعاتی 37 
3-1-3-1-1- تیپ دشتهای رسوبی رودخانه‌ای (River Alluvial plains) 39 
3-1-3-1-2- تیپ اراضی پست Low Lands 40 
3-1-3-2- تاثیر منابع خاک و نوع اراضی بر مدیریت مواد زائد جامد 40 
3-1-4- خصوصیات منابع آب 41 
3-1-4-1- منابع آب سطحی 41 
3-1-4-2- منابع آب زیرزمینی 42 
3-1-5- پوشش گیاهی 42 
3-1-5-1- فرم‌های رویشی گیاهان 42 
3-1-6- مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 45 
3-1-6-1- تالاب شادگان 45 
3-1-6-1-1- پهنه های جزر و مدی تالاب 46 
3-1-6-1-2- خور موسی 46 
3-1-6-2- مناطق حساس ساحلی 47 
3-2- کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در منطقه مورد مطالعه 49 
3-2-1- مشخصات و تحولات جمعیتی منطقه مورد مطالعه 49 
3-2-1-1- مهاجرت 49 
3-2-1-2- ساختار جنسی و سنی شهرستان بندر ماهشهر 49 
3-2-1-3- جمعیت و پراکندگی شهرستان ماهشهر 50 
3-2-1-4- تعداد جمعیت نقاط شهری شهرستان ماهشهر 50 
3-2-1-5- روند تغییرات نرخ رشد جمعیت شهرهای مورد مطالعه 52 
3-2-1-5-1- ماهشهر 52 
3-2-1-5-2- بندر امام 52 
3-2-1-5-3- شهر چمران 53 
3-2-2- کمیت پسماند های شهری در محدوده مورد مطالعه 55 
3-2-3- کیفیت پسماندهای شهری منطقه مطالعات 57 
3-2-3-1- درصد اجزاء تشکیل دهنده پسماندهای شهری 57 
3-2-3-2- دانسیته پسماندهای شهری 57 
3-2-3-3- رطوبت، pH و C/N پسماندهای شهری 57 
فصل چهارم:تأثیر عومل جغرافیایی بر مدیریت پسماندها 
مقدمه 59 
4-1- تأثیر شرایط جغرافیایی برساماندهی و مدیریت پسماندهای شهری 59 
4-1- 1- تاثیرمناطق حساس ،حیات جانوری پوشش گیاهی، بر مدیریت پسماندها 61 
4-1-2-تأثیر منابع آب بر مدیریت پسماندهاشهری 63 
4-1-3- تأثیر جنس و تراوایی خاک بر سامان دهی و مدیریت پسماندهای شهری 64 
4-1-4- تأثیر گسل ها بر مدیریت پسماندها 66 
4-1-5- تأثیر کاربری اراضی بر مدیریت پسماند 66 
4-1-6-تأثیر توپوگرافی بر مدیریت پسماندها 67 
4-2-تاثیر شرایط جغرافیایی بر ساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 68 
4-2-1-تاثیر اکو سیستم های حساس در ساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 68 
4-2-2-1-تالاب شادگان 69 
4-2-2-2-پهنه های جزر و مدی تالاب 69 
4-2-2-3-خور موسی 69 
4-2-2- تأثیر منابع آب بر ساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 71 
4-2-2-1-آبهای زیرزمینی 71 
4-2-2- 2-آب های سطحی 71 
4-2-3-تأثیر جنس خاک وتراوایی خاک بر ساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 72 
4-2-4-تاثیر گسلها بر ساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 73 
4-2-5- تاثیر کاربری اراضی برساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 73 
4-2-6-تاثیر پوشش گیاهی بر ساماندهی پسماندهای شهری ماهشهر 73 
4-2-7- تأثیر توپوگرافی بر مدیریت پسماندهای ماهشهر 74 
4-3-محاسبه وزن یا مقدار اثر بخشی هر یک از عوامل مورد مطالعه 76 
4-4- معرفی روش دفن مناسب با شرایط جغرافیایی منطقه 79 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-نتیجه گیری نهایی وپیشنهادات 81 
5-1-نتیجه گیری 81 
5-1-1مراحل ساماندهی پسماندهای شهری 81 
5-1-2-پاسخ به سئوالات تحقیق 82 
5-2-پیشنهادات 85 
منابع 87 

 

ارائه الگویی برای مدیریت پسماندهای خانگی شهری (نمونه موردی شهر لامرد)

چکیده

سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری به عنوان جزئی از مدیریت شهری و به لحاظ ارتباط آن با توسعه پایدار شهری دارای اهمیت فراوانی می‌باشد و به دلیل سوء مدیریت این سیستم مشکلات زیادی گریبان‌گیر شهرهای بزرگ و کوچک کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و شهر لامرد شده استتوجه به امر مدیریت پسماندهای شهری می تواند زمینه ارتقای سلامت افراد جامعه و ایجاد یک محیط زیبا و دلپذیر را برای شهروندان فراهم آورد مدیریت پسماندها در شهرهای کوچک مورد غفلت واقع شده است که این امر می تواند آینده این شهرها را با خطر مواجه سازد مدیریت پسماندها باید در اولویت طرح ها و برنامه های شهر قرار گیرد، هدف اساسی در این پژوهش، بررسی نحوه مدیریت مواد زاید خانگی در شهر لامرد، مشارکت شهروندان در امر مدیریت مواد زاید و یافتن مکان مناسب محل دفن زباله‌های شهری استروش کار در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با ماهیت کاربردی است شیوه جمع آوری داده‌ها، بصورت کتابخانه‌ای، میدانی(پرسشنامه، بازدید پژوهشگر) و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار های رایانه‌ای excel , spss و GIS استفاده شده استنتایج بدست آمده از این پژوهش موید آن است که مدیریت شهری با توجه به امکانات محدود خود، خدمات یکسانی را به محلات مختلف شهر ارائه می‌دهد و در حال حاضر مشارکت مردم در سطح بسیار پایینی قرار دارد اما مردم بسیار مشتاق هستند که در این زمینه با مدیریت شهری همکاری کنند همچنین ضمن بررسی وضعیت مکان فعلی دفن زباله شهر بر اساس معیار‌های زیست محیطی، مکان بهینه نیز با توجه به ضوابط و معیارها پیشنهاد شد

فصل اول: کلیات 
1-1 بیان مساله 2 
2-1 ضرورت و اهمیت پژوهش3 
3-1 اهداف پژوهش 4 
4-1سوالات پژوهش4 
5-1 فرضیه های تحقیق5 
6-1 شرح و روش اجرای پژوهش 5 
1-6-1مراحل پژوهش6 
2-6-1 محدوده¬ی زمانی و مکانی6 
7-1 پیشینه موضوع در ایران وجهان6 
8-1مشکلات و موانع پژوهش8 

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری 
1-2 مقدمه:10 
2-2 مدیریت شهری10 
1-2-2 کلیات 11 
1-1-2-2 تعریف و مفهوم مدیریت شهری 11 
2-1-2-2 سطوح مدیریت شهری در ایران 11 
1-2-1-2-2 سطح کلان 12 
2-2-1-2-2 سطح منطقه ای 12 
3-2-1-2-2 سطح محلی 13 
2-2-2 اهداف مدیریت شهری در ایران 14 
3-2-2 مشارکت شهروندان در مدیریت شهری17 
4-2-2 مشکلات مدیریت شهری در ایران 17 
3-2 مدیریت مواد زائد جامد 18 
1-3-2 کلیات 18 
1-1-3-2 مفاهیم مدیریت مواد زائد جامد شهری 19 
2-1-3-2 تاریخچه مدیریت مواد زائد جامد 21 
2-3-2 روش های اولیه دفع زباله 21 
3-3-2 سیستم مدیریت مواد زائد شهری در جهان23 
1-3-3-2؛ مدیریت مواد زاید در کشورهای صنعتی23 
2-3-3-2؛ مدیریت مواد زاید در کشورهای در حال توسعه24 
3-3-3-2؛ مدیریت مواد زاید در کشور ایران25 
4-3-2 منابع تولید مواد زائد جامد شهری26 
5-3-2 انواع مواد زاید شهری27 
6-3-2 عناصر اساسی در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری29 
1-6-3-2 کاهش از مبدا 31 
2-6-3-2 تولید 32 
3-6-3-2 ذخیره در محل 33 
4-6-3-2 جمع آوری 34 
1-4-6-3-2 سیستم ها ی جمع آوری35 
2-4-6-3-2 تعیین مسیرهای جمع آوری36 
3-4-6-3-2 دفعات جمع آوری 36 
4-4-6-3-2 زمان جمع آوری 37 
5-6-3-2 حمل و نقل 37 
6-6-3-2 پردازش و بازیافت 38 
7-6-3-2 دفع 42 
1-7-6-3-2 روش های دفع 43 
1-1-7-6-3-2 دفن غیر بهداشتی43 
2-1-7-6-3-2 دفن بهداشتی 44 
7-3-2 مشارکت شهروندان در امر مدیریت مواد زائد شهری 54 
8-3-2 مکان یابی محل دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی55 
1-8-3-2 معیارهای مکانیابی محل دفن زباله 56 
2-4 جمع بندی و نتیجه گیری56 
فصل سوم؛ شناخت محدوده مورد مطالعه 
1-3؛ مقدمه59 
2-3؛ موقعیت شهرستان لامرد59 
3-3؛ جغرافیایی طبیعی شهر 61 
1-3-3؛ زمین شناسی61 
2-3-3 مولفه های اقلیمی 63 
1-2-3-3 دما 63 
2-2-3-3؛ بارش 64 
3-2-3-3؛ باد 65 
4-2-3-3؛ رطوبت 66 
5-2-3-3؛ تبخیر66 
3-3-3؛ منابع آب68 
1-3-3-3؛ موقعیت جغرافیایی حوزه آبریز در منطقه69 
2-3-3-3؛ ویژگی های آب شناختی سفره¬های زیر زمینی70 
4-3؛ ویژگی¬های اجتماعی – انسانی شهر71 
1-4-3؛ وجه تسمیه71 
2-4-3؛ سیر تحول جمعیت71 
1-2-4-3؛ بعد خانوار 73 
2-2-4-3 وضعیت مهاجرت 74 
3-2-4-3 نرخ باسوادی 75 
4-4-3 اوضاع اقتصادی76 
1-4-4-3 صنعت 77 
5-3؛ مدیریت پسماند¬های شهر لامرد77 
1-5-3؛ جمع آوری و حمل و نقل زباله¬ها78 
2-5-3؛ تعداد پرسنل جمع آوری و مسائل مربوط به آن 79 
3-5-3؛ نحوه جمع آوری79 
4-5-3؛ زمان و تناوب جمع آوری81 
5-5-3؛ ماشین آلات جمع آوری و حمل و نقل زباله81 
6-5-3؛ درصد اجزاء تشکیل دهنده مواد زاید جامد81 
فصل چهارم؛ یافته¬های پژوهش 
1-4 مقدمه84 
2-4 روایی داده¬ها 84 
3-4؛ پایایی داده¬ها84 
4-4؛ ماهیت پرسشنامه و نحوه توزیع 85 
5-4؛ یافته¬¬های پژوهش85 
6-4؛ بیان مشکلات مدیریت مواد زاید از دیدگاه شهروندان94 
1-6-4؛ انتقادات94 
2-6-4؛ پیشنهادات95 
7-4؛ مکان¬یابی محل¬های دفن شهر لامرد95 
1-7-4؛ معیارهای به کار رفته براساس ضوابط جهت مکانیابی محل دفن96 
1-1-7-4؛ زمین شناسی96 
2-1-7-4؛ شیب97 
3-1-7-4؛ فاصله از مرکز جمعیتی(شهر و روستا)99 
4-1-7-4؛ دسترسی به جاده و راههای ارتباطی101 
5-1-7-4؛ فاصله از آبهای سطحی103 
6-1-7-4؛ فاصله از فرودگاه104 
7-1-7-4؛ فاصله از اراضی کشاورزی106 
8-1-7-4؛ فاصله از جنگل و مراتع108 
2-7-4 ؛ مکان¬یابی محل دفن زباله با استفاده از مدلAHP109 
1-2-7-4؛ ساختن فرآیند سلسله مراتبی109 
2-2-7-4؛ تعیین ضرایب اهمیت معیارها109 

فصل پنجم؛ آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه راهکارها 
1-5؛ مقدمه117 
2-5؛ آزمون فرضیه¬ها117 
1-2-5؛ فرضیه اول117 
2-2-5؛ فرضیه دوم118 
3-2-5؛ فرضیه سوم119 
3-5؛ بحث و نتیجه گیری 120 
4-5 راهکارها و پیشنهادات122 
منابع و ماخذ126 


 

ارزیابی زیست‌محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری اصفهان

چکیده

پسماند از تولیدات غیر قابل اجتناب هر جامعه و مدیریت پسماند یکی از نیازهای اصلی آن جامعه است. از این رو، استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است. در سیستم مدیریت مواد زاید جامد، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، روشهای مختلفی برای مدیریت آن وجود دارد که علاوه بر هزینه های اقتصادی، بار محیط زیستی مختلفی در بر دارند. ابزارهای زیادی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی روشهای مختلف مدیریت پسماند وجود دارد، اما یکی از رایج ترین روشهای مورد استفاده، ارزیابی چرخه حیات (LCA) است. از روش ارزیابی اثرات چرخه حیات و مدلهای مختلفی که برای انجام این ارزیابی وجود دارد میتوان برای انتخاب و مقایسه گزینه های مختلف مدیریت پسماند استفاده کرد و بهترین و موثرترین گزینه را برای اجرا، هم از لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی، انتخاب کرد. در مطالعه حاضر، از این رویکرد به منظور بررسی وضعیت حاضر سامانه مدیریت پسماند شهر اصفهان استفاده گردید. به این منظور، 5 سناریو شامل (1) جمع آوری، تفکیک و مرتب کردن(MRF)، کمپوست کردن، دفن غیر بهداشتی (ذخیره موقت RDF) (2) جمع آوری زباله، MRF، کمپوست و هاضم بیهوازی، نیروگاه زباله سوز، دفن باقی‌مانده‌ها و خاکستر در لندفیل بهداشت (3) جمع آوری زباله، MRF، نیروگاه زباله سوز، دفن باقی‌مانده‌ها و خاکستر در لندفیل بهداشتی همراه با جمع آوری گازمتان و استحصال انرژی (4) جمع آوری زباله، تفکیک در مبدأ با 10% افزایش ظرفیت، کمپوست کردن، دفن در لندفیل بهداشتی همراه با جمع آوری گازمتان و استحصال انرژی (5) جمع آوری زباله،MRF، دفن مستقیم در لندفیل بهداشتی همراه با جمع آوری گازمتان و استحصال انرژی. داده های مورد نیاز سیاهه نویسی چرخه حیات با بررسی منابع و طرحهای پژوهشی پایان یافته، تهیه پرسش نامه و تکمیل آن به وسیله پرسنل و نیز کار صحرایی جمع آوری شد. سیاهه نویسی چرخه حیات به کمک مدل IWM-2 صورت پذیرفت. سپس نتایج به دست آمده از مرحله سیاهه نویسی چرخه حیات به 5 طبقه اثر شامل مصرف انرژی، گازهای گلخانه ای، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی تخصیص داده شد. مقادیر سیاهه شده در فاکتورهای ویژگی سازی ضرب گردید و در نهایت نمایه بوم شناختی برای هر یک از سناریوها به دست آمد. از نقطه نظر محیط زیستی و اقتصادی نتایج این مطالعه نشان داد که سناریوی (4) جمع آوری و تفکیک در مبدأ با 10% افزایش ظرفیت، کمپوست کردن و دفن زباله باقی مانده ها در لندفیل بصورت بهداشتی، به عنوان گزینه مناسب مدیریتی، علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، نقش مهمی در کاهش بار آلاینده‌ها و نیز مصرف انرژی ناشی از سامانه مدیریت پسماند دارد.

فهرست شکل¬ها دوازده 
فهرست جداول سیزده 
چکیده 1 
فصل اول: مقدمه 
کلیات 2 
بیان مسأله 3 
فرضیات تحقیق 4 
اهداف تحقیق 4 
فصل دوم: بررسی منابع 
2-1- تعریف مواد زاید جامد 6 
2-1-1 زباله شهری 6 
2-1-2 زباله صنعتی 7 
2-1-3 زباله خطرناک 8 
2-2- مدیریت پسماند جامد شهری 10 
2-2-1 روش¬های مدیریت و دفع پسماند 9 
2-2-2 کمپوست 9 
2-2-3 عوامل موثر در تهیه کمپوست 9 
2-2-4 روش زباله¬سوزی 10 
2-2-5 تکنولوژی مختلف زباله¬سوز 11 
2-2-6 پارامترهای مهم در انتخاب زباله¬سوز 12 
2-2-7 انواع آلاینده¬های نیروگاه زباله¬سوز و روش¬های کنترل آنها 13 

2-2-8 استانداردهای مجاز EPA برای انواع نیروگاه¬های زباله سوزها 14 
2-2-9 دفن بهداشتی زباله 16 
2-2-10 انتخاب محل دفن زباله 17 
2-2-11 انواع روش¬های دفن بهداشتی 17 
2-2-12 بازیافت مواد 18 
2-2-13 تفکیک در مبدأ تولید 18 
2-3- ارزیابی چرخه حیات (LCA) 19 
2-3-1 مراحل انجام ارزیابی چرخه حیات 20 
2-4- محاسن و معایب روش ارزیابی چرخه حیات 22 
2-5- ضرورت ارزیابی اثرات چرخه حیات در مدیریت پسماند 23 
2-6- انتخاب مدل IWM-2 24 
2-6-1 مقایسه مدل IWM-1,IWM-2 25 
2-6-2 هدف، دامنه برد و واحد کار 27 
2-6-3 مخاطبین و داده‌های مورد نیاز مدل 27 
2-7- سابقه تحقیق 28 
2-7-1 مطالعات خارج از کشور 28 
2-7-3 مطالعات داخل کشور 34 
فصل سوم: مواد و روش‌ها 
3-1- منطقه مورد مطالعه 36 
3-2- موقعیت جغرافیایی و جمعیت منطقه مورد مطالعه 36 
3-3- هوا و اقلیم منطقه مورد مطالعه 37 
3-3-1 بارندگی 37 
3-3-2 درجه حرارت 37 
3-3-3 باد 37 
3-3-4 رطوبت نسبی هوا 37 
3-3-5 اقلیم 37 
3-4- وضعیت موجود تولید پسماند در شهر اصفهان 38 
3-4-1 کمیت و کیفیت پسماند شهر اصفهان 39 
3-5- روش¬های مدیریت پسماند در شهر اصفهان 43 
3-5-1 مرحله کاهش در مبدأ و بازیافت 43 
3-5-2 مرحله جمع¬آوری و حمل و نقل پسماند شهر اصفهان 45 

3-5-3 زمان جمع¬آوری پسماند 46 
3-5-4 ایستگاه¬های انتقال پسماند 46 

3-5-5 مرحله تجزیه بی¬هوازی (کمپوست) پسماند در شهر اصفهان 47 
3-5-6 کمیت، کیفیت، مزایا و معایب کمپوست اصفهان 47 
3-5-7 مرحله دفن بهداشتی پسماند اصفهان 50 
3-6- روش کار 51 
3-6-1 تعیین اهداف و دامنه برد مطالعه 56 
3-7- سناریوها 57 
3-7-1 مدل‌سازی مرحله فهرست¬ نویسی سناریوی یک 58 
3-7-2 مدل‌سازی مرحله فهرست¬ نویسی سناریوی دوم 59 
3-7-3 مدل‌سازی مرحله فهرست¬ نویسی سناریوی سوم 59 
3-7-4 مدل‌سازی مرحله فهرست¬ نویسی سناریوی چهارم 59 
3-7-5 مدل‌سازی مرحله فهرست¬ نویسی سناریوی پنجم 59 
3-8- مدل‌سازی مرحله فهرست¬ نویسی داده¬ها 60 
فصل چهارم: نتایج و بحث 
4-1- فاز ارزیابی اثرات چرخه حیات سناریوها 62 
4-1-1 نتایج ارزیابی اثرات چرخه حیات سناریوی اول 62 
4-1-2 نتایج ارزیابی اثرات چرخه حیات سناریوی دوم 69 
4-1-3 نتایج ارزیابی اثرات چرخه حیات سناریوی سوم 72 
4-1-4 نتایج ارزیابی اثرات چرخه حیات سناریوی چهارم 74 
4-1-5 نتایج ارزیابی اثرات چرخه حیات سناریوی پنجم 76 
4-2- فاز تفسیر اثرات چرخه حیات سناریوها 79 
4-2-1 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی اول و دوم 80 
4-2-2 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی اول و سوم 82 
4-2-3 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی اول و چهارم 83 
4-2-4 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی اول و پنجم 84 
4-2-5 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی دوم و سوم 86 
4-2-6 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی دوم و چهارم 87 
4-2-7 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی دوم و پنجم 87 

4-2-8 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی سوم و چهارم 88 
4-2-9 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی سوم و پنجم 89 
4-2-10 مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه سناریوی چهارم و پنجم 89 
4-3- مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از مقایسه تمام سناریوها 90 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 
5-1- نتیجه‌گیری کلی 95 
5-2- پیشنهادات 96 

فهرست 98 
مراجع 110 
چکیده انگلیسی 118 

 

 

ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم جهت انتخاب فناوری های مناسب در مدیریت پسماند شهری

چکیده

امروزه مدیریت پسماند به یکی از مهمترین دغدغههای مدیران شهری بدل شده است. در بسیاری ازکشورها فناوریهای زیادی جهت دفع مواد زائد مورد استفاده قرار گرفته است اما به دلیل عدممطالعه دقیق، اغلب فناوریهای بکار رفته، مناسب آن مناطق نبوده و ضمن تحمیل هزینههای هنگفت، مشکلات زیستمحیطی بسیاری را برای آن کشورها به وجود آورده است. تحقیقات زیادی دراین زمینه انجام شده اما در این پژوهش سعی شده ضمن درک صحیح از مباحث مدیریت پسماند و محدودیتهای پیش رو، 9 فناوری که میتوان از آنها در زمینه مدیریت پسماند استفاده نمود، شناسایی گردیده و 6 شاخص جهت مقایسه آنها تعیین شده است. در ادامه سیستم پشتیبان تصمیم متناسب بامدیریت پسماند ارائه گردیده است که به کمک آن میتوان فناوری متناسب با هر حالت را انتخاب نمود همچنین به کمک روش ترکیبی ارتباط ترجیحات کلامی فازی و تصمیمگیری چندشاخصه ضمن اولویتبندی فناوریهای مناسب برای مدیریت پسماند، نسبت به مقایسه نتایج حاصل از سیستم پشتیبان تصمیم و اولویتبندی مذکور اقدام شده است. درنتیجه با استفاده از یافتههای این پژوهش میتوان با در نظر گرفتن شاخصهای موجود بهترین ومناسبترین فناوری را برای هر منطقه و کشور انتخاب نمود. روش این پژوهش بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت وروش، از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد. در این پژوهش از نظرات خبرگان وکارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنند استفاده میگردد. در نتیجه جامعه پژوهش عبارت از خبرگان دانشگاهی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، سازمان پسماند استان گیلان، خبرگان سازمان محیط زیست استان گیلان و کارشناسان مرکز مطالعات شهرداری تهران میباشد. دراین پژوهش به تعداد 35 پرسشنامه بین کارشناسان توزیع گردید که از این بین 19 پرسشنامه تکمیل شده برای سیستم پشتیبان تصمیم و 26 پرسشنامه جهت اولویتبندی فناوریها جمع آوری گردید. قلمرو موضوعی این پژوهش کاربرد سیستمهای پشتیبان تصمیم وسیستمهای تصمیمگیری چندشاخصه در مدیریت شهری با رویکرد مدیریت پسماند و قلمرو مکانی تحقیق کلانشهر رشت در نظر گرفته شده است و قلمرو زمانی از زمستان 1394الی زمستان 1395 میباشد. جهت تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه اولویتبندی فناوریها از نرم افزار متلب استفاده شده است.

صفحه
چکیده فارسی چ
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۳
۱-۴ سوالات پژوهش ۴
۱-۵ اهداف پژوهش ۴
۱-۶ قلمرو تحقیق ۵
۱-۷ تعریف واژگان و اصطلاحات ۵
۱-۷-۱ پسماند ۵
۱-۷-۲ مدیریت پسماند ۵
۱-۷-۳ سیستم پشتیبان تصمیم ۶
۱-۷-۴ فناوری‌های انتخاب شده برای این پژوهش ۸
۱-۷-۵ شاخص‌های منتخب جهت انجام پژوهش ۹
۱-۸ جمع‌بندی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۱
۲-۲تعریف پسماند ۱۱
۲-۳ تاریخچه مدیریت پسماند ۱۲
۲-۴ اهمیت مدیریت پسماند ۱۲
۲-۵ دیدگاه‌های نظری حاکم بر سیستم مدیریت جامع پسماند ۱۳
۲-۵-۱پیاده‌سازی سیستم مدیریت جامع پسماند ۱۴
۲-۵-۲ مدیریت جامع پسماند در کشورهای در حال توسعه (شهری) ۱۴
۲-۵-۳ ابعاد مدیریت جامع پسماند ۱۵
۲-۶ تولید و ترکیب پسماند شهری در جهان ۱۶
۲-۶-۱ تولید پسماند ۱۶
۲-۶-۲ ترکیب پسماند شهری تولیدشده ۱۸
۲-۶-۳ عوامل موثر بر تغییرات تولید پسماند شهری ۱۹
۲-۷ بررسی استراتژی‌های مدیریت پسماند ۲۰
۲-۸ وضعیت مدیریت پسماند در کشور ۲۱
۲-۸-۱ وضع موجود مدیریت پسماند در کشور ۲۱
۲-۸-۲ وضعیت مطلوب در مدیریت پسماندها ۲۱
۲-۸-۳ مشکلات موجود در راه رسیدن به مدیریت صحیح ۲۲
۲-۹ بررسی وضعیت فعلی سیستم مدیریت پسماند در استان گیلان ۲۲
۲-۹-۱ وضع موجود مدیریت پسماند در شهر رشت ۲۳
۲-۱۰ فناوری‌های مناسب جهت استفاده در سیستم مدیریت پسماند ۲۳
۲-۱۰-۱فرآیندهای پردازش پسماند ۲۴
۲-۱۰-۱-۱پردازش بیولوژیکی ۲۴
۲-۱۰-۱-۲ پردازش حرارتی ۲۴
۲-۱۰-۲ کمپوست ۲۵
۲-۱۰-۳ زباله‌سوزی ۲۷
۲-۱۰-۴ تولید سوخت مشتق از زباله(RDF) ۲۹
۲-۱۰-۴-۱ کاربرد RDF و مشکلات استفاده از آن ۳۰
۲-۱۰-۴-۲ مزایای RDF ۳۱
۲-۱۰-۴-۲ معایب RDF ۳۱
۲-۱۰-۵ دفن بهداشتی زباله ۳۱
۲- ۱۰-۵-۱ مزایای دفن بهداشتی زباله ۳۲
۲-۱۰-۵-۲ معایب دفن بهداشتی زباله ۳۳
۲-۱۰-۶ هضم بی‌هوازی ۳۳
۲-۱۰-۶-۱مزایای هضم بی‌هوازی ۳۴
۲-۱۰-۶-۲ سابقه‌ی استفاده از هضم بی‌هوازی ۳۴
۲-۱۰-۷ بازیافت ۳۴
۲-۱۰-۷-۱ مزایای بازیافت پسماند ۳۵
۲-۱۰-۷-۲ معایب بازیافت پسماند ۳۶
۲-۱۰-۸ پلاسما ۳۶
۲-۱۰-۸-۱ مزایای دفع پسماند به روش پلاسما ۳۷
۲-۱۰-۸-۲ معایب روش پلاسما ۳۷
۲-۱۰-۹ گازی‌سازی ۳۸
۲-۱۰-۱۰ پیرولیز ۳۸
۲-۱۱ سیستم پشتیبان تصمیم ۳۹
۲-۱۲ مفهوم سیستم پشتیبان تصمیم ۳۹
۲-۱۳ اجزای تشکیل‌دهنده سیستم پشتیبان تصمیم ۴۰
۲-۱۴ دلایل استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم ۴۱
۲-۱۵ مدل‌سازی برای تصمیم ۴۲
۲-۱۶ طراحی سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی ۴۲
۲-۱۷ طراحی واسط گرافیکی کاربر ۴۳
۲-۱۸ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۱۸-۱ تاریخچه توسعه سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت پسماند ۴۳
۲-۱۸-۲ پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه مدیریت پسماند ۴۵
۲-۱۸-۲-۱ ارزیابی توانایی انطباق فناوری‌های نو در مدیریت پسماندها در کشور ۴۵
۲-۱۸-۲-۲ تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژی – امکان‌سنجی تکنولوژی‌های مختلف در شهر رشت ۴۷
۲-۱۸-۲-۳ استفاده از سامانه پشتیبان تصمیمگیری در تعیین راهبردهای مدیریت پردازش و دفع پسماند ( مورد مطالعه: شهر مشهد) ۴۸
۲-۱۸-۲-۴ به کارگیری آنالیز SWOT در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( مورد مطالعه : سه استان شمالی) ۴۹
۲-۱۸-۲-۵ بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری چند معیاره در شهرستان کرج ۵۰
۲-۱۸-۲-۶ گزارشی در مورد معیارهای ارزیابی تکنولوژی‌های جایگزین( پروژه BALKWASTE) ۵۱
۲-۱۸-۲-۷انتخاب فناوری پایدار تولید انرژی از زباله برای امحاء پسماند جامد شهری ۵۳
۲-۱۸-۲-۸ مروری بر فناوری‌ها و استفاده از آنها در نظارت برزباله‌های جامد و سیستم‌های مدیریت پسماند: چالش‌ها و مسائل ۵۳
۲-۱۸-۲-۹ چالش‌های تکنولوژیک برای توسعه‌ی موثر مدیریت پسماند پایدار در کشورهای در حال توسعه ( مورد مطالعه: بانکوک-تایلند) ۵۴
۲-۱۸-۳ خلاصه پژوهش‌های انجام گرفته ۵۵
۲-۱۹ جمع‌بندی و بیان چارچوب پژوهش ۵۸
۲-۱۹-۱ فناوری‌های انتخاب شده برای انجام این پژوهش ۵۸
۲-۱۹-۲ شاخص‌های مورد استفاده در این پژوهش ۵۹
۲-۱۹-۲-۱ شاخص‌های اقتصادی ۵۹
۲-۱۹-۲-۲ شاخص‌های زیست محیطی ۶۰
۲-۱۹-۲-۳ شاخص فنی ۶۰
۲-۱۹-۲-۴ شاخص اجتماعی ۶۰
۲-۱۹-۳ چارچوب پژوهش ۶۰
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ۶۳
۳-۲ روش تحقیق ۶۳
۳-۳ جامعه تحقیق و نمونه ۶۳
۳-۴ روش‌های گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۶۳
۳-۴-۱ بخش اول ۶۴
۳-۴-۱-۱تبیین قواعد سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی ۶۴
۳-۴-۱-۲ پرسشنامه طراحی شده برای سیستم پشتیبان تصمیم ۶۴
۳-۴-۲بخش دوم ۶۴
۳-۴-۲-۱ تکنیک ارتباط ترجیحات کلامی فازی(FLINPRERA) ۶۴
۳-۴-۲-۲ پرسشنامه طراحی شده جهت تعیین وزن شاخص ها ۶۷
۳-۴-۲-۳ مقایسهی فناوری‌های مناسب مدیریت پسماند ۶۷
۳-۴-۲-۴ منطق به کار رفته در این بخش ۶۷
۳-۴-۲-۵ پرسشنامه طراحی شده برای تصمیم‌گیری چندشاخصه ۶۸
۳-۵ جمع‌بندی ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۷۲
۴-۲ بخش اول ۷۲
۴-۲-۱تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه سیستم پشتیبان تصمیم ۷۲
۴-۲-۲ خلاصه ی نتایج حاصل از بخش اول ۸۴
۴-۳ بخش دوم ۸۶
۴-۳-۱ تعیین وزن هریک از شاخص‌ها ۸۶
۴-۳-۲ اولویت‌بندی فناوری‌های مناسب مدیریت پسماند شهری ۸۷
۴-۴ مقایسه‌ی نتایج ۸۸
۴-۵ جمع‌بندی ۸۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۹۱
۵-۲ جمع‌بندی نتایج ۹۱
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی ۹۲
۵-۴ محدودیت‌های پژوهش ۹۲
۵-۵ پیشنهادهای تحقیقات آتی ۹۲
فهرست منابع ۹۳
پیوست ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۱۴


 

تدوین مدل بهینه سیستم های مدیریت پسماند شهری با رویکرد توسعه پایدارمطالعه موردی شهر تهران

چکیده

امروزه انتخاب گزینه مناسب دفع پسماند برای شهرها خصوصا شهرهای پر جمعیتی مانند تهران به یکی از مسائل مهم و قابل توجه محیط زیستی تبدیل شده است . در واقع یکی از بخش هایی که اصلاح آن می تواند نقشی مهم در ارتقاء سسیستم مدیریت پسماند شهری داشته باشد انتخاب روش دفع نهایی پسماند است و از آن جایی که یک مسئله چند معیاره و پیچیده است و ابعاد مختلف محیط زیستی، اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی را در بر می گیرد ، به یک امر مهم مبدل گردیده است. در سال های اخیر با توجه به افزایش تولید پسماند های شهری در کلان شهر تهران و پیامد های محیط زیستی ناشی از دفع غیر اصولی آنها و از سویی دیگر به دلیل معایب و مزایای هر یک از روشها ی دفع پسماند شهری از جمله بازیافت ، کمپوست ، زباله سوز و دفن بهداشتی ، انواع مدل ها و روش ها به منظور ارزیابی سیستم های دفع پسماند شهرتهران و انتخاب گزینه برتر مدیریت پسماند مورد بررسی و استفاده قرار گرفته اند . ولی همچنان معضل دفع نهایی پسماند تهران از مهمترین دغدغه های مدیریت محیط زیستی این کلان شهر می باشد. زیرا با توجه به دلیل تفاوت ماهیت مواد پسماند شهر تهران و درصد های تشکیل دهنده آن یک سیستم دفع برای مدیریت پسماند شهر تهران چاره ساز نیست و همواره برای رسیدن به راندمان های بالا و همچنین پوشش کلیه مواد باید از چندین واحد مدیریت و دفع پسماند به صورت ترکیبی استفاده گردد . از سویی دیگر هر یک از این سیستم های دفع پسماند شهری نیز دارای هزینه و درآمد خواهند بود. لذا با توجه به این نکته انتخاب درصد ورودی پسماند به سیستم های دفع دارای اهمیت می باشد . بنابراین به منظور نیل به این مهم، در این تحقیق به ارائه یک الگوی بهینه با استفاده از PSO جهت دستیابی به ترکیب بهینه سیستم های مدیریت پسماند شهری و تعیین مقادیر بهینه پسماند برای هر یک از این سیستم های دفع با توجه به آنالیزهای پسماند شهر تهران درجهت رسیدن به بیشترین راندمان، کاهش هزینه های اقتصادی و محیط زیستی و افزایش درآمد حاصله می پردازیم .

1-چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1مقدمه و بیان مساله…….. 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)…… 10
1-4-فرضیه‏های تحقیق 11
1-5-سوالات اصلی پژوهش 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 12
1-6-تاریخچه مدیریت پسماند 12
1-7-تعریف پسماند 12
1-8اهمیت مدیریت پسماند 13
1-8-1دیدگاههای نظری حاکم بر سیستم مدیریت جامع پسماند 14
1-8-2پیاده سازی سیستم مدیریت جامع پسماند 15
1-8-3مدیریت جامع پسماند شهری در کشورهای در حال توسعه 16
وضعیت فعلی ساختار تشکیلاتی مدیریت پسماندها و ضوابط و قوانین جاری 17
1-3-2-1- قانون مدیریت پسماند ها (مصوب مجلس شورای اسلامی 1383) 17
تولید و ترکیب پسماند شهری در جهان 20
1-8-4تولید پسماند 20
1-8-5ترکیب پسماند شهری تولیدشده 23
1-8-6عوامل موثر بر تغییرات تولید پسماند شهری 25
1-8-7وضعیت کلی استفاده از روشهای دفع در کشورهای مختلف جهان 25
1-9تولید و ترکیب پسماند در شهر تهران 37
سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران 37
1-10-وضعیت عناصر موظف در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران 39
1-11-عناصر پشتیبانی در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران 42
1-12-ارزیابی قابلیت انطباق فناوری ها با شرایط ایران به لحاظ فنی و زیست محیطی 43
1-13-ارزیابی قابلیت انطباق ماشین آلات جمع آوری مواد زاید جامد در ایران 46
1-14-ارزیابی قابلیت انطباق فناوری های کاهش حجم در ایران 47
1-15-ارزیابی قابلیت انطباق فناوری های حمل و نقل مواد زاید جامد در ایران 49
1-16دفع پسماند در شهر تهران 55
1-17-مقدمه ای بر بهینه سازی سیستم مدیریت پسماند شهری 56
1-17-1-فضای لازم جهت دفن بهداشتی زباله 57
1-17-2-گازهای متصاعد شده از زباله 57
1-17-3-شیرابه زباله 58
1-17-4-مزایای روش دفن بهداشتی 59
1-17-5-معایب روش دفن بهداشتی 59
1-17-6-ضرورت انجام بهینه سازی 61
1-18-مرور منا بع 61
1-19-بهینهسازی 72
1-19-1-هدف از بهینه سازی 73
1-20هوش جمعی:…….. 74
1-21-انواع روش های بهینه سازی 74
1-21-1- روشهای شمارشی 74
1-21-2- روشهای محاسباتی (جستجوی ریاضی یا- Based Method Calculus) 75
1-21-3- روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری (جستجوی تصادفی) 76
1-22-روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات (Particle swarm optimization) 76
1-22-1-کاربردی ازPSO در ریاضیات 77
1-23-مرز سیستم 82
1-24-تابع هدف و قیود 82
2-فصل چهارم: بحث و نتایج. 84
2-1-تحلیل آماری 84
2-2-معرفی اجزای مدل بهینه سازی در مطالعه 81
2-2-1-محاسبۀ هزینه ها و درآمدها 81
2-2-2-نتایج اجرای مدل 83
3-فصل پنجم: .نتیجه گیری 91
4-منابع 95


 

مدیریت و مکان‌یابی پسماندهای جامد در نواحی شهری با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهر نوشهر

چکیده

با رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در کنار مسائل و مشکلاتی چون ترافیک، انواع آلودگی‌ها، زاغه نشینی و مانند آن مدیران شهری را به خود مشغول ساخته است، مدیریت بهینه‌ی پسماندهای تولیدی می‌باشد. امروزه با توسعه‌ی شهرها، افزایش سطح درآمد و رفاه جامعه و رشد شتابان اقتصادی و اجتماعی در کشورها، علاوه بر افزایش روزافزون تولید پسماند، تغییر الگوی مصرف نیز منجر به تغییر در کیفیت پسماندهای جامد شده است.نظام مدیریت پسماند شامل هشت عنصر موظف کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش و اداره در محل، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت‌های بعد از دفع می‌باشد که دفع این مواد به عنوان یکی از عناصر مدیریت امروزه شدیدا مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نحوه‌ی برخورد با عناصر تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و بازیافت به نوع روش دفع وابسته است. شهر نوشهر از جمله مناطقی است که با واقع شدن در نوار شمالی ایران و محصور شدن در میان سواحل دریای خزر در قسمت شمال و کوه‌پایه های جنگلی رشته کوه‌های البرز در قسمت جنوبی، دارای محدودیت‌ها و مسائل فراوان بوده و با توجه به حساسیت‌های بوم شناختی منطقه ساحلی در رابطه با دفع و امحاء پسماند با مشکل اساسی مواجه است.از این رو، در این پژوهش سعی شده است علاوه بر انتخاب شیوه‌های مناسب دفع پسماند، مکان-های بهینه نیز برای دفع این مواد در شهر نوشهر معرفی گردد؛ لذا برای نیل به این اهداف، از آنالیز پسماندها برای انتخاب شیوه‌های مناسب دفع و اعمال نمودن معیارهای موثر در مکان‌یابی دفع پسماند با استفاده از مدل-های AHP,WLC و عملگرهای فازی در محیط نرم افزارهای GIS صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روش‌های مناسب دفع با توجه به آنالیز پسماندهای تولیدی، به ترتیب بازیافت و بازیابی، کود آلی، زباله سوزی و دفن می‌باشد. از آن‌جایی که برای مکان‌یابی از روش-های مذکور استفاده گردید، اما با توجه به محدودیت و حساسیت‌های منطقه، مکان‌های مناسبی برای دفع مواد زاید یافت نشده است و تنها با اعمال تمهیدات لازم می‌توان از آن بهره جست.

فصل اول کلیات 1 
1-1- مقدمه 2 
1-2- تبیین مسئله 3 
1-3– بررسی منابع 6 
1-4– ضرورت و اهمیت تحقیق 11 
1-5– سوالات تحقیق 12 
1-6– فرضیات تحقیق 12 
1-7– روش تحقیق 12 
1-8- ساختار تحقیق 15 
فصل دوم مبانی نظری تحقیق 16 
2-1- مدیریت 17 
2-2- مواد زائد جامد 17 
2-2-1- زباله‌های شهری 18 
2-2-2- زباله‌های صنعتی 19 
2-2-3- زباله‌های خطرناک 20 
2-2-4- زباله‌های بیمارستانی 20 
2-3- شهر و مواد زاید 21 
2-4- محیط زیست شهری 21 
2-5- مدیریت مواد زاید جامد شهری 23 
2-6- عناصر موظف در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری 26 
2-6-1- کاهش در مبدأ 27 
2-6-2- تولید 27 
2-6-3- ذخیره و پردازش 30 
2-6-4- جمع آوری 31 
2-6-5- حمل و نقل 32 
2-6-6- پردازش و بازیافت 33 
2-6-7- دفع 36 
2-6-7-1- روشهای دفع 36 
2-6-7-1-1 بازیافت (Recovery) 37 
2-6-7-1-2 سوزاندن (Incineration) 39 
2-6-7-1-3 کمپوست (Compost) 41 
2-6-7-1-4 دفن بهداشتی (Sanitary Land Filling) 42 
2-6-8- مراقبت‌های بعد از دفع 45 
2-7– تجارب تاریخی دفع مواد زاید جامد شهری در جهان و ایران 46 
2-8- مناطق ساحلی و مسائل مربوط به آن 51 
2-9- قابلیت و توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری 54 
2-10- معیارهای مکانیابی دفع پسماند 55 
2-10-1- توپوگرافی 55 
2-10-2- فاصله از شهر، مراکز جمعیتی و فرودگاه 56 
2-10-3- گسل 56 
2-10-4- آب های سطحی 57 
2-10-5- آب های زیرزمینی 57 
2-10-6- خطوط ارتباطی 57 
2-10-7- زمین شناسی و خاک شناسی 58 
2-10-8- کاربری اراضی و پوشش جنگلی 60 
2-10-9- خطوط نیرو 61 
2-10-10- مناطق سیل گیر 61 
2-10-11- پارامترهای اقلیمی 62 
2-11- مدل و اهمیت آن در برنامه ریزی 62 
2-12- مکانیابی 63 
2-13- تحلیل تصمیم گیری چند معیاره 64 
2-13-1- تصمیم گیری فردی در برابر تصمیم گیری گروهی 65 
2-13-2- وزندهی معیار 65 
2-13-3- مدل های مفهومی به کار گرفته شده 68 
2-13-3-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 68 
2-13-3-2 روش وزندهی جمعی ساده 72 
2-13-3-3 مدل منطق فازی 74 
2-13-3-3-1 عملگر اشتراک فازی 75 
2-13-3-3-2 عملگر اجتماع فازی 75 
2-13-3-3-3 عملگر ضرب جبری فازی 76 
2-13-3-3-4 عملگر جمع جبری فازی 76 
2-13-3-3-5 عملگر گامای فازی 76 
2-14- نتیجه گیری از مدلهای مفهومی 78 
فصل سوم بررسی و شناخت وضع موجود محدوده مورد مطالعه 81 
3-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان نوشهر 82 
3-2- ویژگی‌های اکولوژیک محدوده¬ی مورد مطالعه 84 
3-2-1- ساختار زمین 84 
3-2-2- ژئومورفولوژی 85 
3-2-3- زلزله‌خیزی 86 
3-3- عوامل اقلیمی 87 
3-3-1- ارتفاع و جهت 87 
3-3-2- دوری و نزدیکی به دریا 88 
3-3-3- جریان‌های هوایی 88 
3-4- عناصر اقلیمی 89 
3-4-1 – دما 90 
3-4-2- بارندگی 91 
3-4-3- رطوبت نسبی هوا 92 
3-5- منابع آب 94 
3-5-1- منابع آب سطحی 95 
3-5-2- منابع آب زیر زمینی 96 
3-6- خاک و پوشش گیاهی 97 
3-7- راه های ارتباطی‌ 99 
3-8- سابقه تاریخی‌ 100 
3-9- ویژگی‌های جمعیتی 101 
3-9-1- جمعیت 102 
3-9-2- تراکم جمعیت 102 
3-9-3- میزان اشتغال 102 
3-10- وضع موجود مدیریت مواد زاید جامد شهر نوشهر 103 
3-10-1- میزان تولید مواد زاید 103 
3-10-2- زمینه‌های تولید پسماند 106 
3-10-3- جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید 106 
3-10-4- وضعیت موجود شیوه دفع مواد زاید 108 
فصل چهارم آزمون روش های مدیریت دفع پسماندها و ارزیابی مدل های مکان¬یابی مواد زاید جامد شهری در محدوده مورد مطالعه 110 
4-1- روش‌های مدیریت دفع پسماند 111 
4-2- مساحت زمین مورد نیاز جهت مکان دفع 113 
4-3- عملیات مکان یابی 117 
4-4– نرم افزارهای مورد نیاز 118 
4-4-1- آماده سازی لایه ها در محیط GIS 119 
4-4-2- تهیه نقشه‌های محدودیت 121 
4-4-3- نقشه های معیار قابل مقایسه و در تناسب باهم (استانداردسازی) 122 
4-4-3-1- استانداردسازی مبتنی بر تبدیل مقیاس خطی و تابع ارزش یا مطلوبیت 123 
4-4-3-2- استانداردسازی مبتنی بر فازی 129 
4-4-4- وزن دهی به معیارها 135 
4-4-5- تلفیق و همپوشانی لایه‌ها 137 
4-4-5-1- تلفیق لایه‌ها با روش AHP فضایی 137 
4-4-5-2- تلفیق لایه‌ها با روش WLC (SAW) 139 
4-4-5-3- تلفیق لایه‌ها با روش عملگرهای منطق فازی 141 
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 145 
5-1– آزمون فرضیه ها 146 
5-1-1- فرضیه اول 146 
5-1-2- فرضیه دوم 147 
5-2- بررسی مدل های به کار گرفته شده 148 
5-3- بررسی محل‌های دفع حاصل از مکانیابی 149 
5-4- نتیجه گیری و پیشنهادات 151 
منابع و مآخذ 155 
 

 

تبیین مدلی برای برآورد هزینه های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران

چکیده

مدیریت شهری برای مدیریت کارا و بهینه‌ی پسماندهای جامد نیازمند اطلاعات کافی و دقیق از هزینه‌های آن است بنابراین هدف از این‌پژوهش تأمین بخشی از اطلاعات مورد نیاز در راستای برنامه‌ریزی و برآورد بودجه لازم جهت مدیریت کارآمد پسماندهای جامد شهر تهران می‌باشد در این‌راستا؛ پژوهش حاضر به تبیین مدلی برای برآورد هزینه‌های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران با درنظر گرفتن سه متغیر میزان تولید پسماند، فناوری مورد استفاده در فرآیند مدیریت پسماند و تورم پرداخته است‌ بازه زمانی بررسی متغیرها، ده‌سال (1393-1384) و قلمروی مکانی این‌پژوهش، مناطق 22‌گانه شهرداری است‌ در راستای تحقق اهداف فوق، مبنای نظری تحقیق حاضر از ادبیات موضوع مشتمل بر کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها استخراج شد داده‌های مورد نیاز نیز از گزارش و صورت‌های مالی سازمانی مرتبط و هم‌چنین مصاحبه با مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و شهرداری مناطق 22‌گانه به‌دست آمد دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش، ابتدا در نرم‌افزار اکسل، جمع‌آوری و در ادامه، از طریق نرم‌افزار ایویوز نسخه‌8 تجزیه و تحلیل شدند بر‌اساس یافته‌های پژوهش، میانگین بهای تمام‌شده خدمات مدیریت یک‌کیلو‌گرم پسماند با میانگین مذکور در ادوار «مصوبه‌ی بهای خدمات پسماند» دارای تفاوت معناداری است نرخ تورم بر تغییر هزینه‌ی خدمات مدیریت یک‌کیلوگرم پسماند، تأثیر مثبت و معناداری دارد میانگین هزینه‌ی نیروی انسانی نسبت به میانگین هزینه‌ی ماشین‌آلات دارای وزن کم‌تری است

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۵
۱-۴- هدف‌های پژوهش ۵
۱-۵- سوالات پژوهش ۶
۱-۶- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۷- مدل تحلیلی پژوهش ۶
۱-۸- متغیرهای پژوهش و شیوه ارزیابی آن‌ها ۷
۱-۹- قلمروی پژوهش ۷
۱-۹-۱- قلمروی موضوعی پژوهش ۷
۱-۹-۲- قلمروی مکانی پژوهش ۷
۱-۹-۳- قلمرو زمانی پژوهش ۸
۱-۱۰- روش پژوهش ۸
۱-۱۰-۱- روش گردآوری اطلاعات ۸
۱-۱۰-۲- ابزار گردآوری اطلاعات ۸
۱-۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش ۹
۱-۱۲- واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی طرح ۹
۱-۱۳- خلاصه فصل ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- سیستم مدیریت پسماند ۱۲
۲-۳- تولید پسماند ۱۲
۲-۴- انواع پسماند ۱۳
۲-۴-۱- پسماندهای عادی (خانگی) ۱۴
۲-۴-۲- پسماندهای پزشکی ۱۴
۲-۴-۳- پسماندهای ویژه ۱۴
۲-۴-۴- پسماندهای کشاورزی ۱۴
۲-۴-۵- پسماندهای صنعتی ۱۴
۲-۵- پسماند های جامد شهری ۱۵
۲-۵-۱- پسماندهای ایجاد شده در نواحی مسکونی ۱۵
۲-۵-۲- پسماندهای ایجاد شده در نواحی تجاری و صنفی ۱۵
۲-۵-۳- پسماندهای ایجاد شده در نواحی اداری وآموزشی ۱۵
۲-۵-۴- پسماندهای ایجاد شده در نواحی صنعتی ۱۶
۲-۵-۵- پسماندهای ایجاد شده در فضاهای عمومی ۱۶
۲-۶- واحد سنجش تولید پسماند شهری ۱۶
۲-۷- تاریخچه سازمان مدیریت پسماند ۱۶
۲-۷-۱- تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد ۱۷
۲-۷-۲- تاریخچه سازمان خدمات موتوری ۱۹
۲-۸- بررسی پسماند شهر تهران ۲۲
۲-۸-۱- درصد رطوبت پسماند تهران ۲۲
۲-۸-۲- چگالی پسماند تهران ۲۲
۲-۸-۳- ترکیب فیزیکی پسماند خانگی و غیر‌خانگی ۲۳
۲-۸-۴- سرانه تولید پسماند ۲۴
۲-۹- عناصر موظف مدیریت پسماند ۲۶
۲-۱۰- فرآیند مدیریت پسماندهای جامد شهری تهران ۲۶
۲-۱۰-۱- تولید پسماند (و اصلاح الگوی مصرف) ۲۷
۲-۱۰-۲- جا‌به‌جایی، تفکیک، ذخیره‌سازی، پردازش در مبدا ۲۸
۲-۱۰-۳- جمع‌آوری ۲۸
۲-۱۰-۴- انتقال ۳۰
۲-۱۰-۴-۱- ایستگاه‌های انتقال ۳۱
۲-۱۰-۴-۲- تجهیزات انتقال ۳۱
۲-۱۰-۴-۳- عملیات جداسازی و پردازش در مراکز بازیافت ایستگاه‌های انتقال ۳۲
۲-۱۰-۵- پردازش ۳۴
۲-۱۰-۵-۱- توزین پسماند ورودی ۳۵
۲-۱۰-۵-۲- واحدهای پردازش ۳۶
۲-۱۰-۶- دفع ۴۹
۲-۱۰-۷- مراقبت‌‎های پس از دفع ۵۵
۲-۱۰-۷-۱- مدیریت شیرابه ۵۵
۲-۱۰-۷-۲- ایجاد فضای سبز در آرادکوه ۵۷
۲-۱۱- تورم ۵۸
۲-۱۲- حسابداری قیمت تمام‌شده ۵۸
۲-۱۲-۱- قیمت تمام‌شده خدمات مدیریت پسماند ۵۸
۲-۱۲-۲- روش‌های محاسبه بهای‌تمام‌شده خدمات مدیریت پسماند ۵۹
۲-۱۲-۲-۱- روش حسابداری بهای تمام‌شده کامل ۶۰
۲-۱۲-۲-۲- روش اقتصاد مهندسی تعیین بهای تمام‌شده ۶۵
۲-۱۲-۳- مدیریت هزینه پسماند در سایر کشورها ۶۶
۲-۱۳- مروری بر ادبیات پیشین ۶۷
۲-۱۳-۱- پژوهش های داخلی ۶۸
۲-۱۳-۲- پژوهش های خارجی ۷۰
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش ۷۷
۳-۳- روش انجام پژوهش ۷۷
۳-۴- قلمروی پژوهش ۷۸
۳-۴-۱- قلمروی موضوعی پژوهش ۷۸
۳-۴-۲- قلمروی مکانی پژوهش ۷۸
۳-۴-۳- قلمروی زمانی پژوهش ۷۸
۳-۵- جامعه‌ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ۷۸
۳-۶‌- متغیرهای پژوهش و شیوه ارزیابی آن‌ها ۷۹
۳-۶-۱- متغیر وابسته ۷۹
۳-۶-۲- متغیر مستقل ۷۹
۳-۷-‌ مدل تحلیلی پژوهش ۷۹
۳-۸-‌ روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش ۸۱
۳-۹- آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش ۸۲
۳-۹-۱- آزمون نرمال بودن داده ها ۸۲
۳-۹-۱-۱- تحلیل توصیفی ۸۳
۳-۹-۱-۲- تحلیل استنباطی ۸۳
۳-۹-۲-‌ آزمون پایایی ۸۳
۳-۹-۳-‌ داده‌های پانلی و آزمون F لیمر ۸۴
۳-۹-۴-‌ آزمون هاسمن ۸۵
۳-۹-۴-۱- روش اثرات ثابت ۸۶
۳-۹-۴-۲- روش اثرات تصادفی ۸۷
۳-۹-۵-‌ تحلیل رگرسیون ۸۷
۳-۹-۵-۱- روش حداقل مربعات معمولی ۸۷
۳-۹-۵-۲- ‌روش حداقل مربعات تعمیم یافته ۸۸
۳-۹-۶- آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون ۸۸
۳-۹-۷- آزمون فروض کلاسیک ۸۹
۳-۹-۷-۱- میانگین خطاها برابر صفر است ۹۰
۳-۹-۷-۲- عدم وجود واریانس ناهمسان خطاها ۹۰
۳-۹-۷-۳- عدم وجود خود‌همبستگی جملات خطا ۹۲
۳-۹-۷-۴- عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ۹۴
۳-۹-۷-۵- جملات خطا از توزیع نرمال برخوردار هستند ۹۵
۳-۹-۸- ضریب تعیین ۹۶
۳-۹-۹- ضریب تعیین تعدیل شده ۹۶
۳-۹-۱۰ -آزمون‌ F فیشر ۹۷
۳-۹-۱۱-‌ ‌آزمون t استیودنت ۹۷
۳-۱۰- خلاصه‌ فصل ۹۹
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۱۰۰
۴-۲- بررسی آمار توصیفی متغیر های پژوهش ۱۰۱
۴-۲-۱- محاسبه میانگین بهای تمام‌شده مدیریت پسماند ۱۰۲
۴-۲-۲- محاسبه میانگین بهای دریافتی طبق مصوبه از شهروندان تهرانی ۱۰۴
۴-۳- بررسی پایایی متغیر‌های پژوهش ۱۰۵
۴-۴- آزمون نرمال بودن جملات خطای مدل فرضیه‌های پژوهش ۱۰۶
۴- ۵- بررسی هم‌خطی میان متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش ۱۰۶
۴-۶- آزمون واریانس ناهمسان خطاها ۱۰۷
۴-۷- آزمون F لیمر و هاسمن ۱۰۸
۴-۸- آزمون فرضیه‌های پژوهش ۱۰۹
۴-۸-۱- آزمون فرضیه‌ اول پژوهش‌ ۱۰۹
۴-۸-۲- آزمون فرضیه‌ دوم پژوهش‌ ۱۰۹
۴-۸-۳- آزمون فرضیه سوم پژوهش‌ ۱۱۱
۴-۹- خلاصه فصل ۱۱۲
فصل پنجم: بحت و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۱۳
۵-۲- خلاصه بحث ۱۱۵
۵-۳- مروری بر نتایج حاصل از انجام پژوهش ۱۱۵
۵-۳-۱- بحث و نتیجه‌گیری حاصل از فرضیه اول ۱۱۶
۵-۳-۲- بحث و نتیجه‌گیری حاصل از فرضیه دوم ۱۱۷
۵-۳-۳- بحث و نتیجه‌گیری حاصل از فرضیه سوم ۱۱۸
۵-۴-‌ پیشنهادات کاربردی ۱۱۸
۵‌-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۱۹
۵-۶- موانع پژوهش ۱۱۹
۵-۷- خلاصه فصل ۱۲۰
فهرست منابع ۱۲۱
پیوست ۱۲۶
پیوست الف: آمار توصیفی
۱۲۷
پیوست ب: آزمون نرمال بودن جملات خطای فرضیه‌های پژوهش ۱۲۸
پیوست پ: آزمون پایایی (آزمون لوین‌لین‌و‌چو)
۱۲۹
پیوست ت: آزمون نبود هم‌خطی
۱۳۱
پیوست ث: آزمون واریانس ناهمسانی ۱۳۲
پیوست ج: آزمون فرضیه اول پژوهش ۱۳۳
پیوست چ: آزمون فرضیه دوم پژوهش ۱۳۴
پیوست ح: آزمون فرضیه سوم پژوهش
۱۳۵
چکیده لاتین ۱۳۶

 

مدیریت پسماند شهری و راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی منطقه 7 تهران)

چکیده

سیستم مدیریت پسماند شهر تهران نیز در طی دهه‌های اخیر و پیرو نوسازی این سیستم‌ها در جهان و مشکلاتی که عدم توجه به اصلاح و بهبود این سیستم‌ها می‌توانند درزمینه های مختلفی ازجمله مشکلات بهداشتی، اقتصاد،و فرهنگی به وجود آورند، اقدام به نوسازی و اصلاح سیستم مدیریت پسماند خود نموده است بررسی عملکرد سیستم‌های مدیریت پسماند به علت درگیری با علوم گوناگون ازجمله فنی و مهندسی ،زمین‌شناسی ،اقتصاد، اجتماعی و مدیریتی از موضوعاتی می‌باشد که امروزه جزء مباحث موردتوجه در بخش‌های محیط‌زیستی و مدیریت کلان‌شهری محسوب می‌گردددر این پایانامه تلاش گردیده تا با توجه به جنبه‌های متنوعی که یک سیستم مدیریت پسماند با آن‌ها مواجه می‌باشد، بیشتر به بررسی جنبه‌هایی از سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت شهرداری تهران پرداخته شود که کمتر به آن‌ها پرداخته‌شده است لذا در ابتدا سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت شهرداری تهران به‌صورت کلی موردبررسی قرار گرفت و سپس مشخصه‌های فراگیری، پایداری مالی و سیاست‌های پیشگیرانه – مباحث کمتر پرداخته‌شده- بررسی گردیدبر این اساس می‌توان گفت سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت در خصوص عواملی مانند وجود سازمان مشخص برای سیستم مدیریت پسماند، وجود سازوکار مشخص در خصوص جذب پیمانکاران، وجود قوانین و دستورالعمل‌ها، ساختار سازمانی در خصوص راهبری اهداف مدیریتی و نظارت بر اجرای قوانین، تصویب طرح جامع مدیریت پسماند منطقه هفت، اراده و سازوکار سازمانی جهت جمع‌آوری هزینه‌های مدیریت پسماند از کاربران و همچنین اقداماتی در خصوص نظرسنجی و ارائه آموزش به کاربران در شرایط مناسبی قرار دارد از عمده‌ترین مشکلات سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت شاید بتوان به میزان بازگشت سرمایه کم، عدم کنترل دقیق استانداردهای زیست‌محیطی، حصول اطمینان از اجرای قوانین به‌طور کامل و در تمام سطوح جامعه، عدم مشارکت دادن مردم و انجمن‌های مربوطه در فرایندهای تصمیم‌گیری در تمامی بخش‌های جامعه، کمبود در فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و سنجش افکار عمومی به‌صورت دائمی و استفاده از نتایج در برنامه‌ریزی‌ها اشاره نمود البته شایان‌ذکر است در برخی از این موارد فعالیت‌هایی آغازشده و برنامه‌هایی جهت بهبود شرایط در دست اجرا می‌باشد که حصول موفقیت در این موارد نیازمند صرف زمان می‌باشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 2
1-2- بیان مسئله تحقیق 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- سوالات تحقیق 5
1-6 روش تحقیق 5
1-7جامعه اماری و حجم ان 6
1-8 روش گرداوری اطلاعات 6
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7
1-10 روش نمونه گیری 7
1-11 پیشنه تحقیق 8
1-12 محدودیتهای تحقیق 14
1-13 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 14
1-14- جامعه پژوهش 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 19
2-2- مفاهیم اصطلاحی تحقیق 20
2-2-1- پسماند 20
2-2-2- دفع: 22
2-2-3- پردازش: 22
2-2-4- پسماند تر 23
2-2-5- پسماند خشک 24
2-2-6- کاربرد پسماندها: 25
2-2-6-1-کمپوست: 25
2-2-6-2- گازهای حاصل از پسماند: 25
2-2-6-3- بیوگاز: 26
2-2-6-4- تولید بیوگاز: 26
2-2-6-5- متان باارزش: 26
2-2-7- الزامات قانونی 26
2-3- سیر تحول مدیریت پسماند در جهان 34
2-3-1- سوئیس، مدیریت کامل بازیافت 35
2-3-2- آمریکا، تلاش برای بازیافت بیشتر 35
2-3-3- آلمان، قهرمان محیط‌زیست جهان 36
2-3-4- ژاپن، کسب ثروت از طلای کثیف 36
2-3-5- یونان، بزرگ‌ترین مرکز غیرفعال 37
2-3-6- سیر تحول مدیریت پسماند در ایران 37
2-3-6-1- مدیریت پسماند در شهر تهران 39
2-3-6-2- تاریخچه فعالیت سازمان بازیافت شهرداری تهران در زمینه تفکیک زباله های تـر و خشـک 40
2-4- دیدگاه های نظری تحقیق 41
2-4-1- اصول و مبانی شهر پایدار 41
2-4-1-1- شاخصهای شهر پایدار 43
2-4-2- شهر سالم 49
2-4-2-1- اصول شهر سالم 49
2-4-2-2- بررسی نظریه‌های شهر سالم 52
2-4-2-3- اهداف و سیاستهای شهر سالم 52
2-5- سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای جامد شهری 53
2-6- روش‌های فنی برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای جامد شهری 53
2-7- انواع پسماندهای جامد شهری 54
2-7-1- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی مسکونی 54
2-7-2- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی تجاری و صنفی 54
2-7-3- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی اداری و آموزشی 54
2-7-4- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی صنعتی 55
2-7-5- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در فضاهای عمومی 55
2-8- علل و عوامل موثر در ایجاد و یا افزایش پسماندهای جامد شهری 55
2-9- نمونه تحقیقات انجام‌شده در کشور 57

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1-مقدمه 61
3-2- روش تحقیق 61
3-3- مراحل تحقیق 62
3-4-تعیین جامعه آماری و حجم نمونه 62
3-5- روش گردآوری داده ها و ابزار اندازه گیری 63
3-6-روش تجزیه و تحلیل 64
3-7- مراحل انجام تحقیق 65
3-8- مراحل انجام پژوهش 66
3-9موقعیت طعبیی منطقه مورد مطالعه 67

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته های تحقیق
4-1-دیباچه 77
4-2-یافته های جمعیت شناختی 78
4-2-1- جنسیت 78
4-2-2- سن 79
4-2-3- تاهل 80
4-2-4- تحصیلات 81
4-3: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 82
4-4: یافته های استنباطی پژوهش 83
4-5- سنجش مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی 83
4-6- تعیین تعداد عامل های پرسشنامه 86
4-7- ملاک کایزر 86
4-8- آزمون اسکری 86
4-9- تحلیل موازی 86
4-10- شناسایی تعداد عوامل بر اساس مقادیر ویژه 87
4-11- روش آزمون اسکری 88
4-12- روش تحلیل موازی 89
4-13-چرخش عامل ها 89
4-14 بررسی ضریب روایی ابزار و تحلیل عاملی تائیدی 92
4-15 تعین برازش مدل عاملی تائیدی 95

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1مقدمه 102
5-2 نتیجه گیری تحقیق 102
5-2-1 یافته های توصیفی 102
5-2-2-یافته های امار استنباطی تحقیق 103
5-3 پیشنهادات 108
5-4-پیشنهادات کاربردی 109
5-5-پیشنهادات سازمانی 110
5-6-پیشنهادات عملی 110
منابع 111
پیوست ها 114


 

تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر در بهبود ساختار مدیریت پسماند شهری با تأکید بر رویکرد کاهش تولید (نمونه موردی: کلان شهر تبریز)

چکیده

گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن و همین طور تغییرات به وجود آمده در شیوه زیست و الگوی مصرف در سال‌ها اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب انباشته شدن حجم عظیمی از زباله در مناطق شهری، صنعتی ومحیط زیست گردیده است. کلان شهر تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با متوسط روزانه 1200 تن پسماند و سرانه 860 گرم به ازای هر نفر بسیار بالاتر از حد معمول تولید پسماند در کشور قرار گرفته و سالانه متحمل هزینه ی بسیار گزافی در این رابطه می شود. این در حالی است که با در نظر گرفتن سلسله مراتب مدیریت پسماند و اهمیت گزینه ی اجتناب از تولید نسبت به سایرگزینه ها و احتساب اینکه با کاهش تولید می توان 70% هزینه های مدیریت پسماند شهر تبریز را کاست، لزوم تدوین استراتژی در این رابطه را هرچه بیشتر می نمایاند. در همین راستا و با توجه به اینکه فرایند مدیریت پسماند مقوله‌ای چند وجهی است، جهت رسیدن به نقطه‌ای قابل قبول در این عرصه، عوامل داخلی و خارجی سازمان اعم از چالش‌ها و عوامل کند کننده و همچنین پتانسیل‌های شتاب دهنده و فرصت‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با مدیران و کارشناسان پسماند شهرداری و استانداری، بازدید میدانی و بررسی گزارشات و مستندات موجود شناسایی شده. برای ارزیابی عوامل استراتژیک بیرونی و درونی از ماتریس های IFE و EFE استفاده شده و در بررسی ماتریس عوامل داخلی و خارجی کلیه عوامل موثر مشخص و اولویت‌های آن‌ها بر اساس ضریب تعیین گردیده، سپس با رتبه‌بندی عوامل، نقاط قوت و ضعف مشخص می‌شوند.

صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 1
2-1. تبیین مسئله 2
3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 4
4-1. اهداف تحقیق 4
5-1. فرضیات و پرسش‌های تحقیق 5
5-1-1. فرضیات تحقیق 5
5-1-2. پرسش‌های تحقیق 5
6-1. پیشینه تحقیق 5
7-1. روش شناسی تحقیق 6
فصل دوم:مبانی نظری
2-1. مقدمه 12
2-2. مفهوم مدیریت 12
2-3. مدیریت شهری 16
2-4. مدیریت شهری در ایران 19
2-5. مفهوم پسماند 21
2-5-1. مواد زائد جامد شهری 22
2-5-2. مشخصه‌های مواد زائد جامدشهری (پسماند) 22
2-5-3. انواع مواد زائد جامدشهری 23
2-5-3-1. پسماندهای عادی 23
2-5-3-2. پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) 24
2-5-3-3. پسماندهای ویژه 24
2-5-3-4. پسماندهای کشاورزی 24
2-5-3-5. پسماندهای صنعتی 24
2-6. مدیریت مواد زائد 25
2-6-1. عناصر موظف در سیستم مدیریت مواد زائد جامد 26
2-6-1-1. کاهش در مبداء 26
2-6-1-2. تولید 27
2-6-1-3. جابه‌جایی،ذخیره و پروسه زباله شهری در محل تولید 28
2-6-1-4. جمع‌آوری 29
2-6-1-5. حمل و نقل 29
2-6-1-6. پردازش و بازیافت 30
2-6-1-7. دفع 31
2-6-1-8. مراقبت‌های بعد از دفع 32
2-6-2. وضعیت جهانی مدیریت پسماندهای جامدشهری 33
2-6-3. مدیریت مواد زائد جامدشهری در کشورهای صنعتی 34
2-6-4. مدیریت مواد زائد جامدشهری در کشورهای در حال توسعه 36
2-6-5. مدیریت مواد زائد جامدشهری در ایران 37
2-6-4-1 عوامل داخلی و خارجی مدیریت پسماند در ایران 38
2-7. نتیجه‌گیری 40
فصل سوم: منطقه مورد مطالعه
3ـ1. مقدّمه 43
3ـ2. و جه تسمیه تبریز 44
3ـ3. جغرافیای تاریخی تبریز 44
3ـ4. جغرافیای طبیعی 47
3ـ5. وسعت و موقع مطلق و نسبی 47
3ـ6. توپوگرافی 48
3ـ7. زمین‌شناسی 50
3ـ7ـ1. زلزله 50
3ـ7ـ2. رودخانه: 53
3ـ7ـ3. موانع ناشی از لغزش: 54
3ـ7ـ4. موانع ناشی از سستی خاک: 54
3ـ8. خصوصیات آب و هوایی: 55
3ـ8ـ1. درجه حرارت: 55
3ـ8ـ2. رطوبت نسبی: 56
3ـ8ـ3. ریزش‌های جوی: 57
3ـ8ـ4ـ4. بادها 57
3ـ8ـ4ـ5. تابش آفتاب: 58
3ـ9. خصوصیات جمعیتی: 59
3ـ9ـ1. جمعیت شهر: 59
3ـ9ـ2. نسبت سنی و جنسی: 63
3ـ10. ویژگی‌های اقتصادی: 64
3-11. سازمان پسماند: 64
3-12. نتیجه‌گیری: 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1. تجزیه وتحلیلswot 69
4-2. ارزیابی راه بردها با استفاده از ماتریس راهبردی کمی ( QSPM ) 73
4-3. ماتریسSWOTدربرنامه ریزی برای کاهش حجم تولیدزباله 74
4-5. تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصتهاو تهدیدها: 75
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه 81
5-2- یافته‌های تحقیق 81
5-3- اثبات فرضیات 83
5-3-1- فرضیه اول: 83
5-3-2- فرضیه دوم: 84
5-4- نتیجه‌گیری 85
5-5- پیشنهادات: 86
منابع و مآخذ 88


————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–