این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه گردشگری و اشتغال می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

پیامدهای گردشگری در توسعه‌ی اشتغال؛ (مطالعه موردی: شهرستان بندر ترکمن)

چکیده

صنعت گردشگری، بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیای معاصر به‌حساب می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می‌دانند و در ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد عدالت اجتماعی در تقسیم درآمدهای شهری توانایی زیادی دارد . در حال حاضر گردشگری فعالیتی قدرتمند و حرفه‌ای بزرگ در سطح جهان است. به نحوی که ابتدا قبل از نفت، آنگاه هم ردیف آن سپس بالاتر از آن قرار دارد. میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگری بسیار پایینتر از دیگر صنایع است و به عبارت دیگر اشتغال زایی در این صنعت به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از گردشگری و همچنین بالا بردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود هستند. شهرستان بندرترکمن نیز علی رغم دارابودن جاذبه‌های فراوان گردشگری همچون وجود دریا به خصوص جزیره آشوراده پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی دارد که باعث رونق و توسعه گردشگری و اشتغال و درآمدزایی می‌شود اما سوء مدیریت مسئولین و عدم اجرایی شدن طرح عظیم گردشگری جزیره آشوراده به علت اختلافی که بین سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی وگردشگری کشور وجود دارد آنگونه که باید وشاید پیشرفتی نداشته است و همچنان این طرح مسکوت مانده است که این امر موجبات افزایش بالقوه بیکاری در میان نسل جوان این شهرستان شده است. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای گردشگری بندرترکمن از جمله وجود جزیره آشوراده ، بازارچه ساحلی اسکله ، فرهنگ منحصر به فرد قوم ترکمن و ساحل آرام و زیبای این شهر می‌تواند زمینه ساز ورود گردشگران علاقه مند و توسعه اشتغال در این شهر ساحلی خواهد شد.

فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 2 
1-2 بیان مساله 2 
1-2- اما پرسش اصلی که مطرح می‌شود این خواهد بود: 7 
1-3 ضرورت انجام تحقیق 9 
1-4 اهداف تحقیق 12 
1-4-1 هدف اصلی : 12 
1-4-2 اهداف فرعی: 12 
1-5 سؤال‌های تحقیق 12 
1-6- فرضیه‌های تحقیق 13 
1-7 روش تحقیق 13 
1-8 جامعه آماری 14 
1-9 تعیین حجم نمونه 14 
1-10 روش نمونه‌گیری 16 
1-11 شیوه‌ی تحقیق 16 
1-12 پیشینه‌ی پژوهش 17 
1-13 مسایل و مشکلات تحقیق 21 
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 
2 ـ 1 ـ مفهوم گردشگری 24 
2 ـ 2 ـ انواع جاذبه‌های گردشگری 25 
2 ـ 3 ـ انواع گردشگری 27 
2 ـ 4ـ گردشگری شهری 33 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
2 ـ5 ـ عناصر و فرصت‌های گردشگری شهری 43 
2 ـ 6ـ گردشگری شهری پایدار 48 
2 ـ 7 ـ آثار و پیامدهای گردشگری 49 
2 ـ 7 ـ 1ـ اثرات اقتصادی گردشگری 50 
2 ـ 7 ـ 2 ـ اثرات اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری 52 
2 ـ 7 ـ3 ـ اثرات زیست محیطی 54 
2 ـ 8 ـ ظرفیت‏های اشتغالزایی گردشگری 55 
2 ـ 9 ـ برنامه‌ریزی گردشگری 57 
2 ـ 9 ـ1 ـ اهداف برنامه‌ریزی گردشگری 60 
2 ـ 9 ـ 2 ـ مزایای برنامه‌ریزی گردشگری 61 
2 ـ 10 ـ عناصر گردشگری 61 
2 ـ 11 ـ ارکان گردشگری 63 
2-12 عرضه وتقاضای گردشگری 64 
2 ـ 13 ـ عناصر اولیه وثانویه گردشگری 64 
2 ـ 14 ـ اهمیت اقتصادی گردشگری 65 
فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه 
3 -1 مقدمه: 68 
3-2 موقعیت جغرافیایی بندرترکمن 69 
فصل چهارم : یافته‌های تحقیق 
4-1 مقدمه 78 
4-2 آمار توصیفی 81 
4-3 بررسی مدل نظری تحقیق 96 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 
5-1نتیجه گیری توصیفی 104 
5-2نتیجه گیری تحلیلی 104 
5-3 ـ پیشنهادها 106 
منابع 109 


 

تحلیل و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر اشتغال زنان شهر کرمانشاه

چکیده

گردشگری بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان ازنظر درآمدزایی شناخته‌شده است و تغییرات اقتصادی زیادی را در پی داشته است و می‌تواند به‌عنوان یک صنعت اقتصادی توانمند تأثیر بسیاری بر اشتغال داشته باشد و می‌تواند بیکاری را به میزان بسیاری کاهش دهد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر اشتغال زنان شهر کرمانشاه می‌باشد. شهر کرمانشاه با داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان سالانه پذیرای گردشگران زیادی است و در حال تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری کشور است و چون درصد بیکاری در آن بالاست قطعاً توسعه گردشگری می‌تواند از این میزان بکاهد. روش مطالعه ازلحاظ پارادایمی از نوع کمی و ازلحاظ شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشدکه ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و روش رگرسیون و همبستگی استفاده‌شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان میراث فرهنگی و زنان شاغل شهر کرمانشاه می باشد و نمونه آماری زنان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و کارشناسان 40 نفر بدست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که توسعه گردشگری بر اشتغال زنان در بخش صنایع‌دستی، دفاتر خدمات مسافرتی، لباس و موسیقی محلی و میراث فرهنگی تأثیر داشته و باعث افزایش آن می‌شود. ازنظر پاسخ‌دهندگان توسعه گردشگری باعث افزایش اشتغال زنان می شود.کلید واژه: توسعه، گردشگری، اشتغال، اشتغال زنان، توسعه گردشگری.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 3
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 4
1-3-اهداف تحقیق 6
1-3-1- اهداف کلی 6
1-3-2- اهداف جزئی 6
1-4- سوالات تحقیق 6
1-5- فرضیات تحقیق 6
1-6- روش تحقیق 7
1-7- قلمرو تحقیق 7
1-7-1- قلمرو موضوعی 7
1-7-2- قلمرو زمانی 7
1-7-3- قلمرو مکانی 7
1-8- تعاریف عملیاتی 8
1-9-محدودیت‌های تحقیق 9
1-9-1-موانع 9
1-9-2-محدودیت‌ها 9

فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه 11
2-1-توسعه 12
2-2-پارادایم‌های توسعه 13
2-3-گردشگری 16
2-4-انواع گردشگری 19
2-5-اجزا و عناصر صنعت گردشگری 27

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-تأثیرات صنعت گردشگری 28
2-6-1- تأثیرات مثبت (فرصت‌ها) 28
2-6-2-تأثیرات منفی (تهدیدها) 30
2-7-اهمیت گردشگری 31
2-8-جاذبه‌ها و زمینه‌های گردشگری 32
2-8-1- جاذبه‌های طبیعی 32
2-8-2- محیط کوهستانی 34
2-8-3-پوشش گیاهی و تنوع آب و هوایی 35
2-8-4- منابع و جاذبه‌های تاریخی 35
2-8-5- منابع و جاذبه‌های زیارتی و اعتقادی 36
2-8-6-منابع و جاذبه‌های فرهنگی 36
2-9-الگوهای توسعه گردشگری 36
2-10-توسعه گردشگری 37
2-11-توسعه پایدار گردشگری 38
2-12-گردشگری وتوسعه پایدار 39
2-13-نظریه‌ها و دیدگاه‌های گردشگری 40
2-13-1- دیدگاه حمایتی(مثبت) 40
2-13-2-دیدگاه گسست(منفی) 40
2-13-3- دیدگاه نظارتی 41
2-13-4- دیدگاه سازگاری 41
2-13-5- دیدگاه دانش‌مدار 41
2-13-6- تئوری مبادله اجتماعی 41
2-13-7- تئوری چرخه حیات 42
2-13-8-تئوری تفکیکی 42
2- 14- نظریه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در ارتباط با گردشگری 43
2-15-تاریخچه گردشگری در جهان 43

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-16- تاریخچه گردشگری در ایران 45
2-17-چیستی اشتغال 46
2-18-انواع اشتغال در توریسم 46
2-19-علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال 48
2-19-1-تحول در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی 48
2-19-2- تحول در ساختار اقتصادی 54
2-19-3- احساس مسئولیت اجتماعی 55
2-19-4- ترس از آینده 56
2-19-5-ویژگی‌های بازار کار(افزایش تقاضا برای کار زنان) 56
2-19-6- افزایش اوقات فراغت 57
2-20-شرایط کار زنان 58
2-21-عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی) 58
2-22-موانع اشتغال زنان 59
2-22-1-موانع فرهنگی 59
2-22-2- موانع اجتماعی 59
2-22-3- موانع اقتصادی 60
2-23-نظریه‌های اجتماعی، اقتصادی اشتغال زنان 61
2 -23-1-رویکردهای جامعه‌شناختی 61
2-23-1-1- نظم گرایان 61
2-23-1-2- توسعه‌گرایان 62
2-23-2- رویکردهای اقتصادی 62
2-24-تاریخچه اشتغال زن در ایران 64
2-24-1- اشتغال زن در عهد کهن (دوره پیش‌ازتاریخ ) 64
2-24-2-اشتغال زنان در عهد اول یا عهد قدیم 64
2-24-2-1- دوره مادها 64
2-24-2-2- دوره هخامنشیان 64

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-24-2-3- دوره اشکانیان 65
2-24-2-4- دوره ساسانیان 65
2-24-3- اشتغال زن در عهد دوم( ظهور اسلام تا دوره صفویه) 65
2-24-4- اشتغال زن در عهد سوم ( دوره صفویه تا آغاز مشروطیت) 65
2-24-4-1- دوره قاجار 65
2-24-5-اشتغال زن در عهد چهارم (معاصر) 66
2-24-5-1- دوره مشروطیت تا پهلوی 66
2-24-5-2- دوره پهلوی 66
2-24-5-2-1- دوره رضاشاه 66
2-24-5-2-2- دوره محمدرضا شاه 66
2-24-5-3- دوران انقلاب اسلامی 66
2-25-علل رشد اشتغال زنان 67
2-26-آثار و پیامدهای اشتغال زنان 68
2-26-1- پیامدهای مثبت 68
2-26-2- پیامدهای منفی 68
2-27- مدل مفهومی 69
2-28-پیشینه تحقیق 70

فصل سوم: روش‌شناسی و محدوده موردمطالعه
مقدمه 75
3-1- روش تحقیق 75
3-2- روش گردآوری اطلاعات 76
3-3- جامعه آماری 77
3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 77
3-5- ابزار جمعآوری اطلاعات 78
3-6- ابزار سنجش(پرسشنامه) 79

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6-1- روایی 79
3-6-2- پایایی 79
3-7- آلفای پرسشنامه‌های تحقیق 80
3-8- روش‌های آماری تحقیق 80
3-9- تجزیه‌وتحلیل دادها 81
3-9-1- آمار توصیفی 81
3-9-2- آمار استنباطی 81
3-10- همبستگی 82
3-11- رگرسیون 82
3-12- شناخت محدوده موردمطالعه 82
3-12-1-خصوصیات جغرافیایی کرمانشاه 82
3-12-2- ویژگی‌های تاریخی شهر کرمانشاه 83
3-12-3- ویژگی‌های اجتماعی شهر کرمانشاه 84
3-12-3-1- جمعیت شهر کرمانشاه 84
3-12-3-2- وضعیت اقتصادی شهر کرمانشاه 84
3-12-3-3- وضعیت اشتغال شهر کرمانشاه 85
3-13- وضعیت مهاجرت شهر کرمانشاه 85
3-14- ظرفیت‌های گردشگری شهر کرمانشاه 86
3-14-1- تاق بستان 86
3-14-2- تکیه بیگلربیگی 88
3-14-3- تکیه معاون الملک 89
3-14-4- مسجد حاج شهباز خان 90
3-14-5- مسجد عمادالدوله 91
3-14-6- مسجد دولتشاه 92
3-14-7- مسجد شاهزاده (شازده) 93
3-14-8- کلیسای قلب مقدس مسیح 94

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-14-9- کلیسای پنطی کاستی 95
3-14-10- نمازخانه 96
3-14-11- بازار سنتی کرمانشاه 96
3-14-12- سراب نیلوفر 97
3-14-13- صنایع‌دستی کرمانشاه 98
3-14-13-1- گلیم‌بافی 98
3-14-13-2- گیوه‌بافی 99
3-14-13-3- موج بافی کرمانشاه 101
3-14-13-4- چیغ بافی کرمانشاه 102
3-14-13-5- پرده بافی کرمانشاه 103
3-14-13-6- قلم‌زنی 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه 106
4-1-آمار توصیفی 106
4-1-1- مشخصات پاسخگویان زن 107
4-1-2-مشخصات کارشناسان 112
4-2-آمار استنباطی 116
4-2-1-آزمون کلموگروف و اسمیرنوف 117
4-2-2-آزمون فرضیات 118

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات
مقدمه 127
فرضیات تحقیق 128
5-2- ارزیابی نهایی 129
5-2-1-آمار توصیفی 129

فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2-1-1-مشخصات پاسخگویان زن 129
5-2-1-2- مشخصات کارشناسان 129
5-2-2- آمار استنباطی 129
5-3-بحث و نتیجه‌گیری 131
5-4-چالش‌ها و مشکلات 132
5-5-پیشنهادات 132
5-5-1-پیشنهاد‌ات حاصل از تحقیق 132
5-5-2-پیشنهادات جانبی 133
5-5-3-پیشنهادات برای محققان بعدی 133
منابع 134
پیوست 143

 

بررسی نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در شهرستان کرمان

چکیده

امروزه اگر توسعه ی گردشگری با برنامه ریزی و استراتژی مشخص و مناسب هر منطقه پیش رود، می تواند از منابع اصلی درآمد و رشد اقتصادی آن جامعه محسوب شود. لذا برنامه ریزی جامعی که بتوان از آن طریق، راهبردهای هماهنگ شده ای را جهت توسعه ی فرصت های شغلی از منظر گردشگری فراهم ساخت، امری ضروری به نظر می رسد. شهرستان کرمان جایگاه ویژه ای از لحاظ قابلیت های گردشگری داراست. شناسایی ابعاد تاریخی، فرهنگی و طبیعی این ناحیه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری هدفمند واجرایی در زیرساخت ها و ظرفیت های گردشگری این شهرستان، اشتغال بخش قابل توجهی از جمعیت جوان این سرزمین را فراهم خواهد ساخت. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در شهرستان کرمان می باشد. هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش ساکنان شهرستان کرمان هستند و برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شده و تجزیه و تحلیل آن به وسیله ی نرم افزارهای آماری spss/21 ، خی دو، اسپیرمن، فریدمن صورت گرفته است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد به نظر پرسش شوندگان مجموعه تاریخی شاهزاده ماهان با میانگین رتبه ای 3.8 به عنوان اولویت اول جاذبه ها در شهر کرمان مد نظر قرار دارد. همچنین ارگ تاریخی و آبشار طبیعی راین با 3.64 ، مجموعه گنجعلی خان با 3.59 ، آتشکده ی زرتشتیان با 3.54 ، کویر و کلوت های شهداد با 3.47 و یخدان مؤیدی با 2.96 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج در خصوص توسعه نیز نشان داد، رابطه ی سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری و توسعه ی جاذبه های گردشگری در سطح معنی داری کمتر از 0.05 قرار دارد. همچنین رابطه ی معنی داری توسعه ی جاذبه های گردشگری و توسعه ی اشتغال در سطح معنی داری کمتر از 0.05 مورد تأیید واقع شد. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد توسعه ی جاذبه ها، زیرساخت ها، بهبود ناوگان حمل و نقل و همچنین تشکیل شرکت های تعاونی گردشگری برای توسعه ی گردشگری شهرستان کرمان با هدف اشتغال ارائه گردید.

فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ بیان مسأله ۳
۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۴-۱ پیشینه تحقیق ۷
۴-۱-۱ منابع خارجی ۷
۴-۱-۲ منابع داخلی ۸
۵-۱ فرضیه یا سؤالات تحقیق ۱۰
فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری
۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲ گردشگری ۱۴
۳-۲ اثرات گردشگری ۱۵
۳-۲-۱ اثر اقتصادی ۱۵
۳-۲-۲ اثر فرهنگی-اجتماعی ۱۷
۳-۲-۳ اثر زیست محیطی ۱۷
۴-۲ شاخص های گردشگری ۱۸
۵-۲ الگوهای فضایی گردشگری ۱۸
۵-۲-۱ گردشگری شهری ۱۹
۵-۲-۲ گردشگری روستایی ۲۱
۵-۲-۳ گردشگری مبتنی بر طبیعت ۲۱
۶-۲ گردشگری و اشتغال ۲۲
۶-۲-۱ اشتغال و توسعه ی گردشگری پایدار ۲۴
۷-۲ برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری ۲۵
۸-۲ بررسی جغرافیایی استان کرمان ۲۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۹-۲ موقعیت جغرافیایی شهرستان کرمان ۲۹
۹-۲-۱ آب و هوای شهرستان کرمان ۲۹
۱۰-۲ رشد شهری و جمعیتی شهرستان کرمان ۳۰
۱۱-۲ تاریخ شهرستان کرمان ۳۱
۱۲-۲ وضعیت گردشگری شهرستان کرمان ۳۱
۱۲-۲-۱ جاذبه های گردشگری شهرستان کرمان ۳۴
۱۲-۲-۱-۱ جاذبه های گردشگری کرمان ۳۴
۱۲-۲-۱-۲ جاذبه های گردشگری ماهان ۳۷
۱۲-۲-۱-۳ جاذبه های گردشگری شهداد ۳۹
۱۲-۲-۱-۴ جاذبه های گردشگری راین ۴۰
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۴
۲-۳ شیوه ی گردآوری اطلاعات ۴۴
۲-۳-۱ شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۴
۳-۳ جامعه آماری ۴۵
۳-۳ -۱ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۵
۴-۳ متغیرهای تحقیق ۴۶
۵-۳ پایایی و روایی پرسش نامه ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه ۵۰
۲-۴ یافته های توصیفی ۵۰
۲-۴-۱ یافته های توصیفی پژوهش ( جامعه آماری ساکنین محلی ) ۵۱
۲-۴-۲ یافته های استنباطی ( جامعه آماری ساکنین محلی ) ۶۱
۲-۴-۲-۱ بررسی و شناسایی شاخص ها و گویه های پرسشنامه ۶۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهشی ۶۵
۲-۴-۲-۳- آزمون خی دو یا کای اسکوئر (x۲): ۶۸
۲-۴-۲-۳ تحلیل نتایج آزمون هم بستگی ، فی/کرامر ۷۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۷۸
۵-۲- خلاصه یافته ها ۷۸
۵-۳- نتیجه گیری ۸۵
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۸۵
۵-۵ پیشنهادها ۸۶
فهرست منابع ۸۹


بررسی تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال (مستقیم و غیرمستقیم) در ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری جزو بزرگترین و متنوع‌ترین صنایع در دنیا به حساب می‌آید کارشناسان اقتصادی با تاکید بر جنبه‌های مهم گردشگری، نقش آن را در پویایی اقتصادی بسیار مهم دانسته‌اند در حال حاضر بیکاری و تبعات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می‌آید یکی از ویژگی‌های بارز صنعت گردشگری، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این صنعت بر اشتغال‌زایی است با توجه به این که صنعت گردشگری بیشتر یک فعالیت خدماتی کاربر است، عامل مناسبی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ساده بدون تخصص و کارگران نیمه‌ماهر به شمار می‌رود در پایان نامه حاضر سعی گردیده است که نقش توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال کشور مورد بررسی قرار گیرد به این منظور از داده‌های سالانه بخش گردشگری ایران مربوط به دوره زمانی 1366 تا 1391 و الگوی هم‌جمعی جوهانسون جوسیلیوس استفاده شده است نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که یک رابطه بلندمدت و هم‌جهت بین درآمدهای گردشگری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مخارج بخش عمومی با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در ایران وجود دارد به صورتی‌که به‌ازای هر میلیارد ریال درآمد کسب شده گردشگری13 شغل مستقیم و 106 شغل غیرمستقیم، به ازای هر میلیارد ریال سرمایه-گذاری بخش خصوصی 42 شغل مستقیم و 117 شغل غیر مستقیم و به ازای هرمیلیارد ریال مخارج دولت 1650 فرصت شغلی مستقیم و 1850 فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد می‌گردد براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که تسهیلات لازم برای افزایش سهم ایران از تعداد گردشگران بین‌المللی و درآمدهای ارزی ناشی از آن فراهم گردد و همچنین مشکلات فراروی بخش خصوصی در جهت فراهم شدن امکانات و تسهیلات سرمایه‌گذاری رفع و مشارکت دولت برای توسعه این صنعت تقویت گردد

فصل اول کليات 

1-1 مقدمه 9 
1-2 بيان مساله وتبيين موضوع 10 
1-3 ضرورت واهميت انجام تحقيق 11 
1-4 فرضيه¬هاي تحقيق 12 
1-5 اهداف اصلي تحقيق 12 
1-6 روش انجام تحقيق 12 
1-7 تعريف واژه¬ها و اصطلاحات تخصصي 13 
1-8 ساختارتحقيق 16 
فصل دوم: ادبيات تحقيق 
2-1 مقدمه 18 
2-2 اشتغال 18 
2-3 نظريات اقتصادي اشتغال 20 
2-4 رشداقتصادي، سرمايه¬گذاري و سياست¬گذاري محرک¬هاي اصلي اشتغال 21 
2-5 سياست¬هاي اشتغال وعملکرد آن در برنامه¬هاي توسعه کشور 22 
2-6 وضعيت اشتغال در ايران 23 
2-7 توسعه گردشگري 26 
2-7-1 مشارکت دولت 27 
2-7-2 مشارکت بخش خصوصي 27 
2-8 مزيت¬هاي توسعه گردشگري 28 
2-9 آثاراوليه و ثانويه گردشگري بر اقتصاد 30 
2-10 کانال¬هاي تاثيرگردشگري بر اقتصاد 31 
2-11 گردشگري ورشد اقتصادي 33 
2-12 تاثيرگردشگري بر اشتغال 38 
2-13 ويژگي¬هاي اشتغال درصنعت گردشگري 39 
2-14 گردشگري در جهان 41 
2-15 گردشگري در ايران 43 
2-16 جايگاه گردشگري دربرنامه¬هاي توسعه 44 
2-16-1 برنامه¬هاي اول ودوم توسعه 44 
2-16-2 برنامه سوم توسعه 45 
2-16-3 برنامه چهارم توسعه 45 
2-16-4 برنامه پنجم توسعه 47 
2-17 شاخص¬هاي اقتصادي توريسم در ايران 48 
2-18 موانع توسعه گردشگري درايران 50 
2-19 پيشينه تجربي تحقيق 51 
2-19-1 مروري بر مطالعات خارجي 51 
2-19-2 مروري برمطالعات داخلي 52 
فصل سوم: روش تحقيق 

3-1 مقدمه 56 
3-2 آزمون ريشه واحد 56 
3-3 مفهوم هم¬جمعي 57 
3-4 الگوي خودرگرسيون برداري (VAR) 58 
3-5 الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM) 60 
3-6 روش هم¬جمعي جوهانسون وجوسيليوس 61 
3-7 تصريح مدل و متغيرها 63 
3-8 فرضيه¬هاي تحقيق 64 
3-9 قلمرو تحقيق 65 
3-10 روش گردآوري اطلاعات وداده¬ها 65 
3-11 نتيجه¬گيري 65 
فصل چهارم:برآورد و تجزيه و تحليل داده¬ها 
4-1 مقدمه 67 
4-2 بررسي پايايي 67 
4-2 بررسي تاثيرصنعت توريسم بر اشتغال مستقيم 69 
4-2-1 انتخاب وقفه بهينه 69 
4-2-2- برآورد بردارهمگرايي 70 
4-2-2-1 تعيين تعداد بردارهاي همگرايي بلندمدت 70 
4-2-3 – برآورد الگوي تصحيح خطا 73 
4-3 بررسي تاثيرصنعت توريسم براشتغال غيرمستقيم 74 
4-3-1 انتخاب وقفه بهينه 74 
4-3-2- برآورد بردارهمگرايي 74 
4-3-2-1 تعيين تعداد بردارهاي همگرايي بلندمدت 74 
4-3-3 – برآورد الگوي تصحيح خطا 77 
4-4 نتيجه¬گيري 77 

فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پيشنهادها 
1-5 مقدمه 79 
2-5 خلاصه و نتيجه¬گيري 79 
5-3 پيشنهادها 81 

منابع84 


 

تأثیر گردشگری بر اشتغال از دیدگاه مردم بومی و گردشگران؛ مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه

چکیده

گردشگری به‌ویژه گردشگری روستایی ازنظر اقتصادی دارای تأثیرات متنوعی است که اشتغال‌زایی ازجمله مهم‌ترین تأثیرات آن بر جامعه میزبان است لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر گردشگری بر اشتغال از دیدگاه مردم بومی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه است روش تحقیق اسنادی- پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات بهره برده شده است این تحقیق از دو جامعه آماری مردم بومی و گردشگران تشکیل می‌شود جامعه آماری مردم بومی مشتمل بر 298 نفر از اهالی سه روستای هدف گردشگری هجیج، خانقاه و شمشیر است که به روش کوکران و از طریق نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک جمع‌آوری‌شده‌اند جامعه گردشگران 270 نفر، از هر روستا 90 نفر به‌صورت نمونه‌گیری اتفاقی انتخاب‌شده‌اند نرم‌افزارهای مورداستفاده شامل SPSS و GISاست روش‌های آماری استفاده‌شده شامل میانگین، درصد، آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی به همراه همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی است پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ و روایی تحقیق توسط پنلی از متخصصان جغرافیای روستایی و مسئولان میراث فرهنگی موردبررسی قرار گرفتند برای اثبات وجود رابطه معناداری بین دیدگاه مردم بومی نسبت به گردشگری و اشتغال‌زایی در روستاهای مورد بررسی در شهرستان پاوه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد در این پایان‌نامه مشخص شد که دیدگاه مردم بومی نسبت به گردشگری ارتباط مستقیم و معنی‌داری با اشتغال موجود در روستا، فرصت‌های شغلی حاصل از گردشگری و درآمد مردم بومی دارد به عبارتی افزایش اشتغال و فرصت‌های شغلی موجود در روستا و درآمد بومیان می‌تواند تأثیر زیادی در دیدگاه مردم بومی نسبت به گردشگری داشته باشد هر چه اشتغال بیشتر باشد، دیدگاه مردم بومی نسبت به گردشگری مثبت‌تر است و بالعکس با استفاده از آزمون کروسکال والیس نشان داده شد که تفاوت معنی‌داری بین دیدگاه مردم بومی در گروه‌های شغلی (کشاورزان، شاغلان بخش‌های خدماتی و) از گردشگری وجود ندارد برای وجود رابطه معنی‌داری بین نیازهای گردشگران و اشتغال‌زایی ساکنان روستاهای گردشگری شهرستان پاوه از همبستگی اسپیرمن بین متغیرها استفاده شد که نشان می‌دهد رابطه معنی‌داری بین نیاز گردشگران به خدمات گردشگری و ضرورت توسعه اشتغال در هر یک از بخش‌های خدماتی وجود دارد به عبارتی گردشگران در عین اینکه معتقد هستند باید امکانات زیربنایی و خدماتی افزایش یابد، همچنین آنان معتقد هستند که به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتر در این واحدها برای عملکرد بهترشان (و درنتیجه اشتغال بیشتر) ضرورت دارد و این نشان از توان گردشگری برای اشتغال‌زایی بیشتر در روستا است

عنوان صفحه 
چکیده فارسی ذ 
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 2 
1-2- تعریف مسئله 2 
1-3- اهداف تحقيق 6 
1-4- سؤالات تحقیق 7 
1-5- ضرورت انجام تحقیق 7 
1-6- فرضیه¬های تحقیق 7 
1-7- پیشینه تحقیق 8 
1-8- روش پژوهش11 
1-9- روایی و پایایی پرسش-نامه12 
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری 
2- 1- مقدمه 14 
2-2- ادبیات تحقیق 14 
2-2-1- گردشگری 15 
2-2-2- جغرافیا و گردشگری 16 
2-2-2-1- تعاریف گردشگری 17 
2-2-2-2- فعالیت گردشگری 18 
2-2-2- 3-ویژگی¬های گردشگری 19 
2-2-3- اشکال گردشگری 20 
2-2-3-1- گردشگری ازنظر مکان مقصد 20 
2-2-3-2- گردشگری ازنظر انگیزه و هدف 23 
2-2-4- اثرات و پیامدهای گردشگری روستایی 27 
2-2-5-1- اثرات و پیامدهای اقتصادی 27 
2-2-5-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی 29 
2-2-5-3- اثرات زیست‌محیطی 30 
2-2-5- آثار گردشگری روستایی32 
2-2-6- گردشگری و توسعه روستایی 32 
2-2-7- گردشگری و اشتغال 34 
2-2-8- گردشگری و درآمدزایی 37 
2-3- مبانی نظری پژوهش 38 
2-3-1- دیدگاه‌های عام مربوط به توسعه گردشگری روستایی 38 
2-3-1-1- دیدگاه حمایتی مثبت 39 
2-3-1-2- دیدگاه گسست (منفی) 39 
2-3-1-3- دیدگاه نظارتی 39 
2-3-1-4- دیدگاه سازگاری 39 
2-3-1-5- دیدگاه دانش‌مدار 39 
2-3-2- دیدگاه‌های خاص مربوط به توسعه گردشگری روستایی 40 
2-3-2-1- گردشگری؛ سازوکاری برای توسعه روستایی (رویکرد اصلاح‌طلبانه) 40 
2-3-2-2- ارزیابی پیامدهای گردشگری در جوامع روستایی- رویکرد ساختارگرا 41 
2-3-2-3- گردشگری روستایی، راهبردی برای توسعه روستایی 41 
2-3-2-4- گردشگری روستایی، سیاستی برای باز ساخت سکونتگاه‌های روستایی 42 
2-1-2-5- گردشگری روستایی، ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی 42 
2-4- جمع بندی 44 
فصل سوم: ویژگی¬های جغرافیایی و طبیعی محدوده موردمطالعه 
3-1- مقدمه 46 
3-2- معرفی منطقه موردمطالعه 46 
3-2-1- موقعیت سیاسی و جغرافیایی منطقه 46 
3-3- ویژگی¬های طبیعی 49 
3-3-1- زمین¬شناسی 49 
3-3-2- توپوگرافی 49 
3-4- ویژگی اقلیمی 51 
3-4-1- بارش 51 
3-4-2- بارندگی فصلی 52 
3-4-3- دما 52 
3-4-4- رطوبت نسبی 53 
3-4-5- یخبندان 55 
3-4-6- ساعات آفتابی 56 
3-5- منابع آب56 
3-6- پوشش گیاهی57 
3-7- حیات جانوری57 
3-8- ویژگی¬های جمعیتی 58 
3-8-1- مشخصات جمعیتی روستاها57 
3-8-2- وضعیت سواد 60 
3-8-3- فعالیت 60 
3-9- ویژگی¬های اقتصادی 61 
3-9-1- کشاورزی 61 
3-9-2- صنایع‌دستی 62 
3-10- برخورداری از خدمات روستایی (مشخصات عمومی و اجتماعی روستاها) 63 
3-11- جمع بندی 65 
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده¬ها 
4- 1- مقدمه 67 
4-2- تعداد نمونه¬ها 67 
4-3-ویژگی¬های عمومی پرسش‌شوندگان 68 
4-3-1- سن پرسش‌شوندگان 68 
4-3-1-1- جامعه مردم بومی 68 
4-3-1-2- جامعه گردشگران 69 
4-3-2- تحصیلات پرسش‌شوندگان 69 
4-3-2-1- جامعه مردم محلی 69 
4-3-2-2- جامعه گردشگران 70 
4-3-3- شغل پرسش‌شوندگان 71 
4-3-3-1- جامعه مردم محلی 71 
4-3-3-2- جامعه گردشگران 73 
4-3-4- مبدأ حرکت پاسخگویان جامعه گردشگران 73 
4-3-5- اقامت در روستا74 
4-3-6- محل اقامت گردشگران در روستا 75 
4-4- متغیرهای بکار رفته در جامعه گردشگران 76 
4-5- نیاز خدماتی و ضرورت اشتغال¬زایی در روستا76 
4-6- اهمیت توسعه نیروی انسانی در بخش¬های خدماتی- گردشگری79 
4-7- متغیرهای بکار رفته در جامعه مردم محلی 80 
4-8- دیدگاه مردم بومی نسبت به گردشگری 80 
4-9- تأثیر گردشگری بر شغل‌های موجود در روستا 81 
4-10- فرصت‌های شغلی گردشگری در روستا 83 
4-11- آمار اشتغال ایجاد شده و تعداد شاغلین در اثر گردشگری در روستاهای مورد مطالعه84 
4-12- تغییر در درآمد روستاییان 85 
4-13- جمع بندی 86 
فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها 
5-1- آزمون فرضیات 88 
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 90 
5-3- ارائه پیشنهاد‌ها 90 
منابع و مآخذ 92 
پیوست97 

چکیده انگلیسی106 

 

تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال صنعت گردشگری: مطالعه موردی کشورهای منتخب

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در صنعت گردشگری می‌باشد. امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه‌ها، مورد توجه برنامه ریزان دولتی و بنگاه‌های خصوصی قرار گرفته است. رشد این صنعت از یک سو می‌تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید. از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند. بدین منظور با استفاده از اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی از طریق داده‌ها‌‌ی آماری 48 کشور منتخب از جمله ایران طی دوره زمانی 2013-2009 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار دیگر متغیرها از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ مالیات و شاخص جهانی شدن بعنوان متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته اشتغال گردشگری بررسی شده است.نتایج حاصل از برآورد الگو حکایت از آن دارد که در مجموعه‌ی کشورهای منتخب، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر اشتغال در صنعت گردشگری دارد. با توجه به اینکه بخش گردشگری کاربر است و چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انتقال فناوری و تکنولوژی همراه است و از آنجایی که بسیاری از خدمات نیروی کار در گردشگری را نمی‌توان با تکنولوژی جایگزین نمود جذب سرمایه خارجی در این بخش کمتر از سایر بخش‌هاست. بنابراین مشاغل ایجاد شده توسط سرمایه خارجی در صنایعی می‌باشد که آن را بیشتر جذب می-کنند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد مشاغل در سایر بخش‌های اقتصادی نیروی کار بخش گردشگری را جذب کرده و باعث کاهش اشتغال در این بخش می‌شود. بنابراین می توان عنوان نمود که این تاثیر با توجه به معنی‌دار بودن آن مورد تایید می‌باشد. همچنین تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مالیات مثبت و متغیر درجه باز بودن اقتصاد منفی است که سازگار با نتایج تجربی مطالعات پیشین می‌باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مساله 2 
1-3- ضرورت انجام پژوهش 4 
1-4- سوالات پژوهش 4 
1-5- اهداف پژوهش 5 
1-6- فرضیه پژوهش 5 
1-7- قلمرو پژوهش 5 
1-8- روش تحقیق 5 
1-9- روش جمع آوری داده¬ها و اطلاعات 6 
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات 6 
1-11- ساختار پژوهش 6 
1-12- تعاریف و مفاهیم 7 
1-12-1- تعریف گردشگری و گردشگر 7 
1-12-2- تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8 
1-13- جمع بندی 8 

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین 
2-1- مقدمه 11 
2-2- مروری بر ادبیات موضوع 12 
2-3- عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی 14 
2-3-1- تولید ناخالص داخلی 14 
2-3-2- نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی 14 
2-3-3- شاخص امنيت اقتصادی 15 
2-3-4- شاخص جهانی شدن 15 
2-3-4-1- شاخص نشريه سياست خارجی 16 
2-3-4-2- شاخص آزاد سازی اقتصادی 17 
2-3-4-3- شاخص باز بودن تجاری 17 
2-3-4-4- شاخص نسبت نفوذ واردات 18 
2-4- سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بازار كار در كشور ميزبان 18 
2-5- عوامل موثر بر اشتغال 19 
2-6- اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال 21 
2-7- اهمیت صنعت گردشگری 24 
2-8- تاثیر گردشگری بر اقتصاد 24 
2-9- سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال گردشگری 26 
2-10- تاثیر گردشگری بر اشتغال 29 
2-11- ویژگی های اشتغال در صنعت گردشگری 30 
2-12- جایگاه صنعت گردشگری در جهان و ایران 31 
2-13- پیشینه پژوهش 32 
2-13-1- پژوهش‏های خارجي 33 
2-13-2- پژوهش‏های داخلي 35 
2-13- جمع بندی 38 

فصل سوم: روش تحقیق 
3-1- مقدمه 40 
3-2- جامعه¬ی آماری تحقیق 40 
3-3-روش نمونه گیری 41 
3-4- مدل تحقیق 41 
3-5- توصیف متغیرها و منابع آماری 42 
3-6- روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 43 
3-7- تشریح روشهای استنباطی مورد استفاده جهت آزمون فرضیات تحقیق 44 
3-7-1- فروض مدل کلاسیک 44 
3-7-1-1- ناهمسانی واریانس 45 
3-7-1-2- عدم وجود خود همبستگي بين جمله خطا 45 
3-7-1-2-1- آماره دوربين ـ واتسون 45 
3-7-1-2-2- آزمون LM 46 
3-7-1-3 – عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی 47 
3-7-2- آزمون معنی داربودن رگرسیون 47 
3-7-2-1- ضريب تعيين R2 49 
3-7-3- پایایی متغیرها 50 
3-7-4- مدلهاي ترکيبي 53 
3-7-4-1- آزمون F ليمر (معني داربودن اثرات فردي) 54 
3-7-4-2- آماره هاسمن 55 
3-7-5- مدل رگرسیونی با استفاده از داده¬های ترکیبی 56 
3-8- جمع بندی 58 

فصل چهارم: تخمین مدل 
4-1- مقدمه 60 
4-2- آزمون فرضیات تحقیق 60 
4-3- بررسی فروض کلاسیک 60 
4-3-1- آزمون ناهمسانی واریانس 60 
4-3-2- آزمون خود همبستگی LM 61 
4-3-3- آزمون همخطی 62 
4-4- آمار توصیفی و استنباطی 62 
4-4-1- آمارهای توصیفی 63 
4-3-1- پایایی و هم انباشتگی بین متغیر ها 63 
4-3-2- آزمون فرضیه¬ی تحقیق (برآورد مدل تحقیق) 64 
4-3-3- آزمون معنی داری کل رگرسیون 66 
4-3-4- توزیع نرمال باقیمانده¬های مدل 69 
4-4- جمع بندی 70 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه 72 
5-2- خلاصه پژوهش و نتیجه گیری 73 
5-3- چالشها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 74 
پیوست¬ها 75 
منابع و مآخذ 82 
منابع فارسی 82 
منابع خارجی 83 
منابع اینترنتی 85 


 

بررسی تاثیر گردشگری بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی استان لرستان با تاکید بر صنایع دستی

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر گردشگری بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی استان لرستان با تاکید بر صنایع دستی است پژوهش از حیث هدف کاربردی و از دید روش،توصیفی پیمایشی می باشداین پژوهش با ابزار پرسشنامه در بین زنان شاغل در تعاونی های صنایع دستی استان لرستان در سال 1393 انجام شده استروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده و حجم نمونه 170 نفر استبرای آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار آماری Spss16 و آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده شده استیافته های تحقیق نشان دادند که حضور گردشگران و حمایت دولت از تولیدات صنایع دستی باعث افزایش میزان تولیدات صنایع دستی از سوی زنان و همچنین افرایش انگیزه آنها برای تولید بیشتر میشود

فهرست مطالب 
عنوانصفحه 
فصل اول:کلیات تحقیق 
1-1)مقدمه 1 
1-2) بیانمسئله 2 
1-3 ) اهمیتوضرورتموضوع 5 
1-4) سوالاتپژوهش 7 
1-5 ) فرضیاتپژوهش 8 
1-6) اهدافپژوهش 9 
1-7)جامعهآماریپژوهش 9 
1-8) نمونهآماریپژوهش 9 
1-9) قلمروپژوهش 10 
1-9-1) قلمروزمانیتحقیق 10 
1-9-2) قلمرومکانیتحقیق 10 
1-9-3)قلمروموضوعیتحقیق 10 
1- 10)تعاریفمفهومیوعملیاتیمتغییرها 10 
1-10-1) تعریفمفهومیگردشگری 10 
1-10-2) تعریفعملیاتیگردشگری 10 
1-10- 3) تعریفمفهومیشغل 11 
1-10-4) تعریفعملیاتیاشتغالزنان 11 
1-10- 5) تعریفمفهومیمناطقشهری 11 
1-10-6) تعریفعملیاتیمناطقشهری 11 
1-10-7) تعریفمفهومیمناطقروستایی 12 
1-10-8) تعریفعملیاتیمناطقروستایی 12 
1-10-9)تعریفمفهومیصنایعدستی 12 
1-10-10) تعریفعملیاتیصنایعدستی 12 
1-10-11) تعریفمفهومیدرآمد 13 
1-10-12) تعریفعملیاتیدرآمد 13 
1-11) چارچوبکلیپایاننامه 13 
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
2-1) مقدمه 16 
2-2 )گردشگری 16 
2-2-1) مفهومگردشگری 16 
2-2-2) تعریفگردشگریباتاکیدبربعدتقاضاوبعدعرضه 18 
2-2-2-1) تعریفگردشگریباتاکیدبربعدتقاضا 18 
2-2-2-2) تعریفگردشگریباتاکیدبربعدعرضه 19 
2-2-3) گونهشناسیگردشگری 19 
2-2-3-1)گونهشناسیگردشگریبرمبنایمحیطجغرافیایی 20 
2-2-3-2) گونهشناسیگردشگریبرمبناینوع(ماهیت)فعالیت 22 
2-2-4) صنعتگردشگری 25 
2-2-4-1) اثراتاقتصادیوغیراقتصادیگردشگری 26 
2-2-4-2) گردشگریواشتغال 31 
2-2-4-3) اشتغالگردشگری 32 
2-2-4-4) ویژگیهایاشتغالگردشگری 37 
2-2-4-5) مشاغلمختلفگردشگری 44 
2-2-4-6) اشتغالگردشگریوگروههایآسیبپذیرشغلی 46 
2-3) اشتغالزنان 50 
2-3-1)مفهوماشتغال 52 
2-3-2) تاریخچهاشتغالزنان 54 
2-3-3) تئوریهایاقتصادیحاکمبربازارکارزنان 56 
2-3-3-1) رویکردهاینئوکلاسیک: 57 
2-3-3-2)مدلتراکمیاازدحامجمعیت 59 
2-3-3-3)رویکردسرمایهانسانی 61 
2-3-3-4) مدلبازاردوگانه 63 
2-3-3-5) انتخابمنطقیوعواملغیرتبعیضآمیز 64 
2-3-4)نقشگردشگریدراشتغالزنان 64 
2-3-4-1)مشارکتزناندرگردشگری 66 
2-3-4-2)ساختارمشارکتاقتصادیزناندرگردشگری 67 
2-3-4-3)عواملاثرگذاربرمیزانوچگونگیمشارکتزناندرگردشگری 73 
2-4) صنایعدستی 77 
2-4-1)ویژگیهایصنایعدستی 78 
2-4-2)تقسیمبندیصنایعدستی 79 
2-4-2-1) صنایعدستیهنری،هنری_مصرفی،مصرفی 79 
2-4-2-2)صنایعدستیفعال،نیمهفعالومنسوخ 80 
2-4-2-3) تقسیمبندیصنایعدستیایران 80 
2-4-3) صنایعدستیوتوسعهاقتصادی 84 
2-4-3-1) نقشصنایعدستیدراشتغالزاییورفعمعضلبیکاری 84 
2-4-3-2) نقشصنایعدستیدرافزایشدرآمدسرانه 85 
2-4-3-3) نقشصنایعدستیدرتولیدملی 85 
2-4-3-4) نقشصنایعدستیدرتوسعهصادرات 86 
2-4-3-5) صنایعدستیومشارکتاقتصادیزنان 87 
2-4-4)صنایعدستیوگردشگری 88 
2-4-4-1) مزایایگردشگریبرایصنایعدستی 89 
2-5) پیشینهتحقیق 91 
2-5-1)تحقیقاتخارجی: 91 
2-5-2) تحقیقاتداخلی: 94 
2-6)مدلمفهومیتحقیق 97 
2-7) جمعبندی 98 

فصل سوم:روش تحقیق و منطقه مورد مطالعه 
3-1 ) مقدمه 100 
3-2 ) روشتحقیق 100 
3-3 ) جامعهیآماری 101 
3-4 ) روشنمونهگیری 102 
3-5 ) برآوردحجمنمونه 103 
3-6 ) ابزارگردآوریاطلاعات 103 
3-7) قلمرویتحقیق 104 
3-7-1) قلمرویمکانیتحقیق 104 
3-7-2) قلمرویموضوعیتحقیق 104 
3-7-3) قلمرویزمانیتحقیق 104 
3-8 )سنجشرواییوپایاییپرسشنامه 104 
3-9) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات 105 
3-10) منطقهموردمطالعه 105 
3-10-1 ) موقعیتجغرافیاییوتقسیماتسیاسیاستان 105 
3-10-2) جغرافیایطبیعیواقلیماستانلرستان 106 
3-11) وضعیتزناندرلرستان 108 
3-11-1)جمعیتزنان 108 
3-11-2) وضعیتتاهلزنان 108 
3-11-3)وضعیتنیرویکار 109 
3-12) صنایعدستیلرستان 111 
3-12-1)صنایعدستیعشایری 111 
3-12-2)صنایعدستیشهری 117 
3-12-3) صنایعدستیروستایی 121 
3-13)جاذبههایتاریخیوطبیعیاستانلرستان 121 
3-13-1)جاذبههایطبیعی 121 
3-13-2)جاذبههایتاریخی 122 
3-14) تعدادگردشگرانواردشدهبهاستان 122 
3-15)جمعبندی 123 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1)مقدمه: 127 
4-2)یافتههایتوصیفی 127 
4-2-1)سنپاسخدهندگان 128 
4-2-2)میزانتحصیلات 129 
4-2-3)محلسکونتپاسخدهندگان 130 
4-2-4)وضیعتتاهلپاسخدهندگان 130 
4-3)یافتههایاستنباطی 131 
4-3-1)آزمونفرضیهاول 132 
4-3-2)آزمونفرضیهدوم 135 
4-3-3)آزمونفرضیهسوم 136 
4-3-4)آزمونفرضیهچهارم 137 
4-3-5)آزمونفرضیهپنجم 138 
4-3-6)آزمونفرضیهششم 139 
4-3-7)آزمونفرضیههفتم 140 
4-3-8)آزمونفرضیههشتم 140 
4-4)جمعبندی 141 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 
5-1) مقدمه 143 
5-2) یافتههایپژوهش 144 
5-2-1) نتایجآمارتوصیفی 144 
5-2-2) نتایجآماراستنباطی 144 
5-2-2-1) نتایجحاصلازآزمونفرضیهاول 145 
5-2-2-2) نتایجحاصلازآزمونفرضیهدوم 146 
5-2-2-3) نتایجحاصلازآزمونفرضیهسوم 146 
5-2-2-4) نتایجحاصلازآزمونفرضیهچهارم 146 
5-2-2-5) نتایجحاصلازآزمونفرضیهپنجم 146 
5-2-2-6) نتایجحاصلازآزمونفرضیهششم 147 
5-2-2-7) نتایجحاصلازآزمونفرضیههفتم 147 
5-2-2-8) نتایجحاصلازآزمونفرضیههشتم 147 
5-3)بحثونتیجهگیری 147 
5-4) پیشنهاداتمبتنیبردادههایتحقیق 152 
5-5) پیشهاداتبرایتحقیقاتآتی 153 
5-6 )محدودیتهایتحقیق 153 
5-7) جمعبندی 154 

فهرست منابع 156 
پیوست ها 
پرسش نامه 167 
خروجی های نرم افزار spss 169 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–