این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه گردشگری مذهبی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

بررسی رابطه گردشگری مذهبی باتوسعه گردشگری مناطق شهری استان بابل – عراق

چکیده:

صنعت گردشگری با ویژگی خاص خود صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود سرمایه‌گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌های جهانگردی رو به افزایش است امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل‌شده است زیرا این صنعت نه‌تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و درعین‌حال ایجادکننده مشاغل جدید می‌باشد. استان بابل یکی از استان‌های کشور عراق است که با داشتن جاذبه‌های فراوان و توسعه زیرساخت‌ها هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در امر جذب گردشگر پیدا کند و هنوز برای بسیاری از مردم ناشناخته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل توسعه گردشگری در استان بابل به‌خصوص در زمینه‌ای گردشگری مذهبی با تأکید بر توسعه حرم امامزاده قاسم بن الامام موسی الکاظم (ع) از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و شناساندن این جاذبه به‌عنوان یک جاذبه فرهنگی و دینی تأثیرگذار در قلمرو مطالعاتی می‌باشد روش کلی در این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 و آزمون تست یک مرحله‌ای انجام‌شده است؛ و در بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. نتایج تحلیل نشان داد: که میزان ارتباط محور کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بالاتر از میانگین (3) بوده و این میزان به ترتیب شامل: 3.792، 3.061 و 3.314 می‌باشد؛ که درمجموع میانگین 3.389 را نشان می‌دهد؛ بنابراین افزایش تعداد گردشگر مذهبی بر توسعه مناطق شهری استان بابل عراق موثر افتاده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تأثیر گردشگری بر محور اقتصادی استان بابل بیش از سایر پارامترها موثر افتاده است. علیرغم آن‌که بر دیگر پارامترهای موردمطالعه هم بی‌تأثیر نبوده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سوالات تحقیق 8
1-6- بررسی منابع 9
1-7- فرضیات تحقیق 12
1-8- روش تحقیق 13
1-9- جامعه آماری و حجم نمونه 13

فصل دوم: مبانی و ادبیات نظری
2-1- مقدمه 15
2-2- تعاریف و مفاهیم 16
2-2-1- گردشگری به عنوان یک محصول 17
2-2-2- گونه‌شناسی گردشگری 18
2-2-3- گردشگر 19
2-2-4- گردشگری 20
2-2-5- انواع گردشگری 22
2-2-5-1- گردشگری شهری 22
2-2-5-2- گردشگری فرهنگی 23
2-2-5- 3- گردشگری انبوه یا تفریحی 23
2-2-5-4- گردشگری درمانی 24
2-2-5- 5- گردشگری ماجراجویانه 25
2-2-5- 6- گردشگری طبیعت 27
2-2-5-7- گردشگری آموزش 27
2-2-5-8- گردشگری تجاری 28
2-2-5- 9- گردشگری الکترونیک 28
2-2-5- 10- گردشگری فیلم و تلویزیون 29
2-2-5- 11- گردشگری اجتماعی 30
2-2-5- 12- گردشگری تاریخی 30
2-2-5- 13- گردشگری روستایی 31
2-2-5- 14- گردشگری مذهبی 32
2-3- ماهیت و مفاهیم گردشگری 34
2-3-1- تاریخچه گردشگری مذهبی و زیارت در جهان 34
2-3-2- گردشگری مذهبی در جهان 35
2-3-3- گردشگری مذهبی در کشورهای اسلامی 37
2-3-4- گردشگری مذهبی در عراق 38
2-3-5- تقسیم بندی انواع گردشگری مذهبی 39
2-3-5-1- زیارت زائرین 40
2-3-5-2- زائرین و گردشگری 40
2-4- نقش امامزاده ها در گردشگری مذهبی 42
2-5- مفاهیم گردشگری مذهبی 43
2-5-1- اهمیت گردشگری مذهبی 45
2-5-2- خصوصیات و الگوی سفر گردشگری مذهبی 46
2-5-3- جاذبه‌های گردشگری مذهبی 49
2-5-4- گردشگری مذهبی به عنوان گردشگری میراث فرهنگی 50
2-6- ‌ اقسام گردشگری مذهبی 51
2-7- تسهیلات گردشگری 56
2-7-1- حمل و نقل 56
2-7-2- خدمات اقامتی و استراحتی 57
2-7-3- مراکز تجاری و تفریحی 57
2-7-4- شبکه فناوری و اطلاعات 58
2-7-5- فعالیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری 59
2-8- گردشگری مذهبی در شهر‌ها و کلان‌شهرها 59
2-8-1- ساختار اکولوژیکی شهرهای 59
2-8-2- اقتصاد شهرهای مذهبی 60
2-8-3- عوامل جذب گردشگری مذهبی 61
2-9- توسعه و عوامل توسعه گردشگری 64
2-9-1- توسعه گردشگری شهری 66
2-9-2- اجزا و عناصر توسعه گردشگری 67
2-9-3- گردشگری و توسعه پایدار 69
2-9-4- گردشگری مذهبی و توسعه پایدار 71
2-10- اثرات گردشگری 72
2-10-1- اثرات اجتماعی و فرهنگی 73
2-10-2- اثرات زیست محیطی 75
2-10-3- اثرات اقتصادی 77
2-10-4- اثرات سیاسی توسعه گردشگری 79
2-10-5- گردشگری و اشتغال زایی 81
2-11- برنامه‌ریزی گردشگری 82
2-12- رویکرد تعاملی به گردشگری 84
2-13- رویکرد سیستمی به گردشگری 85
2-14- نظریه‌های گردشگری 86
2-15- مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک 86
2-16-مکتب نئولیبرال و اقتصاد آزاد و گردشگری 87
2-17- جمع‌بندی و نتیجه گیری 88

فصل سوم: روش شناسی و شناخت محدوده تحقیق
3-1- مقدمه 91
3-2- کلیات روش تحقیق 92
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش 92
3-4- روایی متغیرهای تحقیق 92
3-5-پایایی متغیرهای تحقیق 93
3-6- روش و مواد 94
3-7- منطقه مورد مطالعه 95
3-7-1- موقعیت کشور عراق 95
3-7-2- موقعیت و جغرافیای استان بابل 96
3-7-3- تاریخچه مختصر استان بابل 99
3-8- اماکن و جاذبه‌های گردشگری در استان بابل 101
3-9- گردشگری مذهبی در استان بابل 103
3-10- شهر قاسم از مهم ترین شهرهای استان بابل 105
3-11- وجه تسمیه شهر قاسم 107
3-12- اماکن وجاذبه های گردشگری در استان بابل 108
3-13- زیارتگاه‌های مذهبی در شهر قاسم 109
3-14- ساخت، بازسازی و توسعه آستان مقدس امام زاده قاسم 114
3-14-1- توسعه رواق امام زاده قاسم با دو طبقه کردن آن 116
3-14-2- سرپوشیده کردن صحن امام زاده قاسم 116
3-14-3- مرقد امام زاده قاسم بعد از توسعه 117

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4- یافته های تحقیق 120
4-1- مقدمه 120
4-2- تجزیه و تحلیل یافته ها 120
4-2-1- تجزیه و تحلیل داده های میدانی و پیمایشی 121
4-2-1-1- روایی و پایایی پرسش نامه 121
4-2-2- بررسی آمار توصیفی 122
4-2-2-1- آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای زمینه ای 123
4-2-2-2- آمارهای توصیفی مربوط به کیفیت شرایط از دیدگاه زائران 127
4- 2-3- بررسی آمار استنباطی 129
4-2-3-1- همبستگی بین ویژگی های پاسخگویان با سازه رضایتمندی 129
4-2-3-2- آزمون T تک نمونه ای 131

فصل پنجم:نتیجه‌گیری
5- آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 133
5- 1- مقدمه 133
5-2- آزمون فرضیات 134
5-3- نتیجه‌گیری 135
5-4- پیشنهادات 141
منابع و مآخذ 144
پیوست 150

 

بررسی رضایتمندی گردشگران مذهبی از توسعه اماکن گردشگری(مطالعه موردی:کلانشهر مشهد)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی مشهد می-باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و از نوع کاربردی است که در آن با استفاده از پرسشنامه به بررسی تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری شامل مراکز خرید، مراکز اقامتی (هتل‌ها) و مراکز تفریحی (پارک‌های آبی) بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی مشهد پرداخته شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه گردشگران مذهبی هستند که در نوروز 1395 به مشهد سفر نموده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای سه بخشی است که در بخش اول متغیر‌های جمعیت شناختی و انگیزه‌ی سفر، در بخش دوم رضایت گردشگران مذهبی مورد سنجش قرار گرفت و در بخش سوم نیز سوالاتی در مورد توسعه‌ی اماکن گردشگری از مخاطبان مطرح شد که توسط محقق طراحی گردیده است. باتوجه به نامحدود بودن جامعه‌ی مورد مطالعه، 420 پرسشنامه که پایایی و روایی آن به‌وسیله‌‌ی آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی به کمک نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار گرفته بود از طریق نمونه‌گیری غیر احتمالِی در دسترس بین گردشگران مذهبی توزیع گردِید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف ، رگرسیون چندگانه، رگرسیون تعاملی به شیوه بارون و کنی (1986) به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین توسعه‌ی اماکن گردشگری و رضایت‌مندی گردشگر مذهبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین متغیرهای مستقل و موثر در مدل، متغیر توسعه‌‌ی مراکز تفریحی بیشترین تاثیر را بر رضایت گردشگران مذهبی به عنوان متغِیر وابسته دارد و پس از آن متغیر‌های توسعه‌ی مراکز اقامتی و توسعه‌ی مراکز خرید بر رضایت گردشگران مذهبی موثر هستند. ضمنا مشخص شد انگیزه‌ی سفر و میزان توسعه یافتگی محل سکونت گردشگر نقش تعدیلی بین توسعه‌ی اماکن گردشگری و رضایت‌مندی گردشگران مذهبی ایفا نمی‌کنند.

فصل اول کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان مسأله 2
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- هدف اصلی 5
1-4-2- هدف فرعی 5
1-5- فرضیه های تحقیق 5
1-6-تعاریف واژه ها واصطلاحات 6
1-6-1- تعاریف نظری واژه ها 6
1-6-1-1- گردشگری 6
1-6-1-2- گردشگر مذهبی 6
1-6-1-3- انگیزه 6
1-6-1-4- رضایت‌مندی 7
1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها 7
1-6-2-1- گردشگر مذهبی 7
1-6-2-2- زائر 7
1-6-2-3- انگیزه‌ی سفر 7
1-6-2-4- رضایت‌مندی 7
1-6-2-5- توسعه یافتگی شهرها 7
1-6-2-6- توسعه‌ی اماکن گردشگری 8
1-7- نوآوری تحقیق 8
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9
2-1- مقدمه 10
2-2- گردشگری در جهان 10
2-2-1- عهد باستان 10
2-2-2- قرون وسطی 11
2-2-3- رنسانس 13
2-2-4- انقلاب صنعتی 14
2-2-5- گردشگری در ایران 15
2-3- عناصر و عوامل موثر برگردشگری 18
2-4- عوامل موثر بر طبقه بندی گردشگری 19
2-4-1- طبقه بندی گردشگری از لحاظ انگیزه 20
2-5- گردشگری مذهبی در جهان 21
2-5- 1- گردشگری مذهبی در ایران 22
2-5-2- عوامل موثر بر گردشگری مذهبی در ایران 23
2-6- گردشگر، گردشگر مذهبی و زائر 26
2-7- گردشگری وگردشگری مذهبی پایدار 29
2-8- شهر اسلامی و شهر زیارتی 30
2-9- گردشگری مذهبی در مشهد (دومین کلانشهر مذهبی جهان اسلام) 31
2-9-1- گونه شناسی زیارت وگردشگری در شهر مشهد 32
2-9-2- جاذبه‌های گردشگری مشهد و اولویت بندی آن‌ها 33
2-9-3- انگیزه‌ی سفر به مشهد 36
2-9-4- هزینه های گردشگری مذهبی در شهر مشهد 37
2-9-5- شاخص‌های تاثیر گذار درخدمات رفاهی گردشگری مذهبی (مشهد) 38
2-9-6- توسعه خدمات گردشگری در مشهد (اقامتی، خرید و تفریحی) 39
2-10- رضایت‌مندی گردشگر و عوامل موثر بر آن 43
2-11- تاثیر انگیزه‌ی سفر بر رضایت‌مندی گردشگر 47
2-12- تاثیر توسعه یافتگی محل زندگی گردشگر بر رضایت‌مندی 48
2-12-1- طبقه بندی شهرهای ایران بر اساس توسعه یافتگی (برخورداری) 49
2-13- بررسی پیشینه‌ی تحقیق ومدل‌های سنجش رضایت‌مندی گردشگر 49
2-13-1- پژوهش‌های انجام شده داخلی 50
2-13-2- پژوهش‌های انجام شده خارجی 56
2-14- مدل مفهومی چارچوب نظری پژوهش 59
فصل سوم روش شناسی تحقیق 60
3 -1- مقدمه 61
3-2- اهداف پژوهش 61
3-3- سوال‌های پژوهش 61
3-4- فرضیه‌های پژوهش 62
3-5- روش تحقیق 62
3-6- جامعه آماری 63
3-7- روش نمونه‌گیری وحجم نمونه 63
3-8- روش‌ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 64
3-9- متغیرهای پژوهش 65
3-10- روایی وپایایی پرسشنامه 66
3-10-1- تعیین روایی پرسشنامه 66
3-10-2- تحلیل عاملی تائیدی (بررسی روایی سازه پرسشنامه) 66
3-10-3- تعیین پایایی پرسشنامه 69
3-11- روش‌های تجزیه وتحلیل اطلاعات 70
3-12- خلاصه فصل 70
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 71
4-1- مقدمه 72
4-2- آمارتوصیفی 72
4-3- آزمون نرمال بودن متغیرها 81
4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها 82
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 95
5-1- مقدمه 96
5-2- نتیجه گیری 96
5-3- پیشنهادها 101
5-3-1- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 101
5-3-2- پیشنهادهای پژوهش‌های آتی 103
5-4- محدودیت های پژوهش 104
منابع و مآخذ 105
پیوست‌ها 113

 

بررسی و تحلیل گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد با استفاده از مدل SWOT

چکیده

خراسان رضوی و به طور خاص شهر مشهد از مراکز مهم گردشگری مذهبی و زیارتی در جهان اسلام است. بارگاه حضرت رضا (ع) پرجاذبه‌ترین مکان مذهبی در ایران است و کلانشهر مشهد کانون عمده گردشگری مذهبی و سالانه پذیرای ده‌ها هزار زائر و گردشگر داخلی و خارجی است. برای شهری همچون مشهد که دارای توان‌های بالقوه و جاذبه-های متعدد مذهبی و فرهنگی و تاریخی و طبیعی است، توسعه صنعت گردشگری می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در شهر مشهد برای دستیابی به چشم‌اندازهای روشن و متناسب با اهداف توسعه گردشگری و تبدیل شدن به پایتخت معنوی ایران، نیازمند داشتن برنامه بلندمدت و راهبردی می‌باشد. براین اساس تدوین برنامه راهبردی بر اساس شناخت ساختار گردشگری مذهبی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالب فوق؛ هدف از این پژوهش تعیین راهبردهای موثر بر گردشگری مذهبی جهت رفاه زائران و جوامع محلی می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی-تحلیلی می-باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به دو شیوه مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و تکمیل پرسشنامه از 40 نفر از صاحبنظران در زمینه گردشگری مذهبی می‌باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد، موقعیت گردشگری مذهبی شهر مشهد در وضعیت تهاجمی قرار دارد. راهبرد توسعه گردشگری مذهبی در سطح ملی و بین‌المللی با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 بیان مسئله 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق 3
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 سوالات تحقیق 5
1-5 فرضیّه‌ها تحقیق 5
1-6 پیشینه تحقیق 6
1-7 روش انجام تحقیق 8
1-7-1 روش گردآوری اطّلاعات 8
1-7-2 روش نمونه‌گیری 8
1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات 9
فصل دوم: مبانی نظری 10
2-1 مقدمه 11
2-2 تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم 11
2-2-1 ساختار 11
2-2-2 کارکرد 11
2-2-3 گردشگر و گردشگری 12
2-2-4 توسعه پایدار توریسم 13
2-3 انواع گردشگری 14
2-4 نظریه های ساختاری و ساختار گردشگری 19
2-5 ساختار گردشگری 20
2-6 زیرساختهای گردشگری 21
2-7 رویکردهای گردشگری 21
2-8 عناصر صنعت گردشگری 24
2-8-1 حمل و نقل 25
2-8-2 خدمات اقامتی گردشگران 26
2-8-2-1 طبقه بندی اقامتگاهها 26
2-8-2-2 تسهیلات واسطه ای 27
2-8-2-3 گشت پردازها 27
2-8-2-4 جاذبه های گردشگری 28
2-8-2-5 سایر خدمات 28
2-9 ابعاد صنعت گردشگری 29
2-10 روش های مورد مطالعه در گردشگری 30
2-11 اثرات گردشگری 30
2-11-1 اثرات گردشگری بر جامعه میزبان 30
2-11-2 اثرات گردشگری در ابعاد مختلف 32
2-12 راهبردهای کنترل آثار منفی گردشگری 35
2-13 شهر مذهبی و زیارتی 36
2-14 ویژگیهای سفرهای مذهبی 37
2-15 توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی 38
2-16 بررسی الگوها و مدلهای گوناگون زیارت و گردشگری زیارتی – مذهبی در شهرهای مذهبی 39
2-16-1 مکه و مدینه 39
2-16-2 کربلا و نجف 42
2-16-3 بیتالمقدس(اورشلیم) 42
2-16-4 لهاسا 43
2-16-5 شهر بنارس 44
2-17گردشگری در ایران و لزوم توجه به آن 49
2-17-1 گردشگری مذهبی در ایران 50
2-17-2 عوامل موثر بر گردشگری مذهبی در ایران 51
2-18 آثار و بهرههای گردشگری مذهبی 54
2-19 جمعبندی 55
فصل سوم: معرفی محدودهموردمطالعه 57
3-1 مقدمه 58
3-2 موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی شهر مشهد 58
3-3 وضعیت اقلیمی 59
3-3-1 درجه حرارت 60
3-3-2 رطوبت نسبی 60
3-4 منابع آب 61
3-5 وضعیت زمینشناسی و توپوگرافی 62
3-6 لرزهخیزی 63
3-7 عوامل موثر در شکلگیری و پیدایش شهر مشهد 64
3-7-1 تاریخچه شهر مشهد 64
3-7-2گسترش و رشد تاریخی شهر مشهد 65
3-7-3 شهر مشهد از دوره صفویه تا قاجار 65
3-7-4 توسعه تاریخی شهر مشهد در فاصله سالهای 1300 تا 1325 67
3-7-5 توسعه شهر مشهد در سال 1325 تا 1345 68
3-7-6 رشد و توسعه شهر مشهد پس از سال 1345 69
3-8 سیر تحول جمعیت شهر مشهد 71
3-9 وضعیت فعالیت و اشتغال شهر مشهد 72
3-10 تعداد گردشگران و زوار شهر مشهد طی سالهای 1379 تا 1385 73
3-11 اهداف سفر 74
3-12 درصد سفرها در پیکهای گردشگری و زیارت مشهد 75
3-13 محل و مدت اقامت زائران 75
3-14 میزان درآمد زوار و گردشگران 78
3-15 نوع وسیله سفر زوار و گردشگران به مشهد مقدس 78
3-16 آستان قدس رضوی 79
3-16-1 بیانیه چشم انداز بیست ساله آستان قدس 79
3-16-2 عملکرد آستان قدس 81
3-17 بررسی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مذهبی مشهد: 83
3-18 اسکان گردشگران در شهر مشهد 85
3-19 جمعبندی 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-1مقدمه 92
4-2 مشخصه های کلی پاسخگویان 92
4-3 شاخص های تحقیق 94
4-4 تشریح فرایند تدوین راهبردهای توسعه گردشگری زیارتی در شهر مشهد 97
4-4-1 مرحله اول: مرحله ورود اطلاعات 98
4-4-2 تعیین امتیازات عوامل بیرونی و درونی 100
4-4-3 تشکیل ماتریس عوامل درونی وبیرونی 103
4-4-4 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس راهبردهای اصلی 105
4-5 تشکیل ماتریس SWOT 105
4-6 تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE)(مشخص نمودن وضعیت گردشگری منطقه) 108
4-7 مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری( اولویت بندی راهبرد های قابل قبول) 110
4-7-1 شناسایی و تعیین معیارها تحقیق 110
4-7-2 تعیین روابط بین معیارها و زیر معیارها 111
4-7-3 انجام مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها 112
4-7-4 ادغام نظرات کارشناسان 113
4-7-5 وارد کردن مقایسات زوجی در نرم افزار 113
4-7-6 محاسبه ضریب نهایی عناصر 114
4-7-7 تعیین وزن نهایی عناصر مدل تحلیل شبکه ای 119
4-7-8 محاسبه وزن نهایی گزینه ها 121
4-8 جمع بندی 122
فصل پنجم: آزمون فرضیات، ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری 124
5-1 مقدمه 125
5-2جمع بندی 125
5-3 آزمون فرضیات 126
5-4 پیشنهادات 127
منابع 129
ضمائم 133

 

بررسی وضعیت زیر‌ساخت‌های گردشگری در شهرستان مهران با تاکید بر گردشگری مذهبی عتبات عالیات

چکیده

صنعت گردشگری متشکل از دو مولفه اساسی شامل منابع و جاذبه های گردشگری و زیرساخت‌های گردشگری می باشدکه در واقع هردو لازم و مکمل همدیگر بوده و وجود هر دو مولفه با هم باعث رونق این صنعت می گردد. هرچند منابع و جاذبه های گردشگری نقش مهمی را در معرفی یک منطقه به عنوان یک منطقه دارای ظرفیت گردشگری دارد ولی کیفیت و کمیت مناسب زیرساخت های منطقه (مکان) گردشگری جزو خواسته ها و اولویت های مهم گردشگران می باشد.این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری در شهرستان مهران با تاکید بر گردشگری مذهبی عتبات عالیات و همچنین نگاهی به منابع و جاذبه های گردشگری شهرستان به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مردم شهرستان مهران، گردشگران ورودی به شهرستان، مدیران و کارکنان سازمان های متولی و مرتبط با گردشگری و سایر سازمان ها و همچنین مدیران و کارکنان هتل ها، رستوران ها و آزانس های مسافرتی می باشند، که به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 381 نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند، و جهت پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب به دست آمده برابر با 961/. بود که جهت تحقیق قابل قبول می باشد. و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد که شهرستان مهران علی رغم داشتن منابع و جاذبه های گردشگری و ظرفیت بالقوه در زمینه گردشگری مذهبی، گردشگری جنگ، و … زیرساخت های گردشگری موجود در شهرستان که در این پژوهش به دو دسته “عمرانی” و “رفاهی، خدماتی ” تقسیم شده اند، پاسخگوی نیاز گردشگران به ویزه در ایام اربعین حسینی نمی باشندو در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 

فصل اول: کلیات تحقیق 
مقدمه 2 
1-1– شرح و بیان مسئله 3 
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 5 
1-3- اهداف تحقیق 6 
1-3-1- هدف کلی 6 
1-3-2- اهداف فرعی 6 
1-4- سؤالات تحقیق 6 
1-4-1- سؤال اصلی 6 
1-4-2- سؤالات فرعی 6 
1-5- فرضیه‌های تحقیق 7 
1-5-1- فرضیه اصلی 7 
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 7 
1-6- مدل مفهومی تحقیق 7 
1-7- تعاریف و کلید واژه‌ها 8 
1-8- روش تحقیق 8 
1-9- مراحل اجرای تحقیق 9 
1-10- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق 10 
1-10-1- قلمرو موضوعی 10 
1-10-2- قلمرو زمانی 10 
1-10-3-قلمرو مکانی و جغرافیایی 10 
1-11- پیشینه تحقیق 10 
1-11-1- پيشينه تحقيق خارجي 10 
1-11-2- پيشينه تحقيق داخلي 11 
1-12- محدودیتها و مشکلات تحقیق 14 
1-13- جمع بندی و نتیجه گیری فصل 14 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
مقدمه 16 
2-1- تعاريف و مفاهیم مرتبط با گردشگری 16 
2-1-1- تعاريف گردشگری 17 
2-1-2- گردشگری از نظر شرعی 18 
2-1-3- بارمفهومی ومعانی نهفته درکلمه گردشگری 19 
. 2-1-4-اهداف گردشگردرگردشگری 21 
2-1-5-گونه‌های گردشگری 21 
2-2-دیدگاه‌ها و رویکردهای مرتبط با گردشگری 25 
2-2-1- دیدگاه اقتصادي 25 
2-2-2- دیدگاه اجتماعی-فرهنگی 28 
2-2-3- دیدگاه زیست محیطی 31 
2-2-4- دیدگاه سیاسی 33 
2-3-زيرساخت‌ها 34 
2-3-1- زيرساخت‌هاي عمراني 34 
2-3-1-1-تملك و كاربري زمين 34 
2-3-1-2-راه‌هاي دسترسي 35 
2-4- آشنايي با انواع راه و حريم راه‌ها 36 
2-5- علائم ايمني راه‌ها 36 
2-6- حمل و نقل 37 
2-6-1- وسايل حمل و نقل 37 
2-6-2- دروازه‌هاي ملي و منطقه‌اي 38 
2-6-3- پاركينگ (توقفگاه) 38 
2-6-3-1- سطح توقف خودرو 39 
2-6-3-2- مكان‌يابي پاركينگ 39 
2-6-3-3- معيارهاي مؤثر در مكان‌يابي پاركينگ 39 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
2-7- مكان‌يابي اقامتي 39 
2-8- تأسيسات عمومي 40 
2-9- گزينش‌هاي محل‌هاي عمراني (توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري) 40 
2-10- استانداردهاي توسعه ساختمان‌ها 42 
2-11- ساير زيرساخت‌هاي عمراني (آب، برق، فاضلاب، گازرساني، انبار) 42 
2-12- مجتمع‌هاي خدماتي، رفاهي بين‌راهي 43 
2-12-1- زيرساخت‌هاي خدماتي و رفاهي 44 
2-12-1-1- خدمات ويزايي (رواديد) 44 
2-12-1-2- خدمات بانكي 44 
2-12-1-3- خدمات مخابراتي، بیمه، مراكز خريد 44 
2-12-1-4- غذا 44 
2-12-2- اقليم 45 
2-12-2-1- كاهش اثرات فصلي (موسمي) 45 
2-12-3- اقامت 45 
2-12-4- راه‌هاي به دست آوردن محل اقامت 46 
2-12-5- واحدهاي اقامتي 46 
2-12-6- بهداشت 47 
2-12-7- تبليغات 47 
2-12-7-1- رايج‌ترين فنون تبليغاتي 47 
2-12-8- سايت‌هاي اطلاع‌رساني و خدمات‌رساني 48 
2-12-8-1- فراهم كردن خدمات اطلاع‌رساني براي جهانگردان 48 
2-12-8-2- مؤسسات (آژانس‌هاي) مسافرتي گردشگري 48 
2-12-8-3- دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي 49 
2-12-8-4- امنيت 49 
2-12-8-5- سیاست‌های طرح توسه جهانگردی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه 49 
2-12-8-5-1- استاندارد‌های توسعه در طرح جهانگردی فيليپين 49 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
2-12-8-6- عوامل برنامه‌ريزي محل 50 
2-12-9- حفظ محيط زيست 52 
2-12-10- استانداردهاي ساختمان 52 
2-12-11- تسهيلات و خدمات رفاهي 53 
2-13- نتيجه‌گيري 54 

فصل سوم: روش شناسی و معرفی محدوده مورد مطالعه 
مقدمه 57 
3-1- روش پژوهش 57 
3-2- جامعه آماری 58 
3-3 – حجم نمونه وروش اندازه گیری 58 
3-4- روش جمع آوری دادهها 59 
3- 4- 1- روش کتابخانه‌ای 59 
3- 4- 2- روش میدانی 59 
3- 5 – ابزار جمع آوری داده‌ها 60 
3- 6- پیش آزمون 61 
3- 6- 1- روایی و پایایی ابزار جمع اوری اطلاعات میدانی 61 
3- 6- 2- روایی 61 
3- 6- 3- پایایی 62 
3-7- تعریف متغیرها 63 
3- 8 – فرضیه‌های تحقیق 63 
3-8-1- فرضیه اصلی 63 
3-8-2- فرضیه‌های فرعی 63 
3-9- روش‌های تجزیه و تحلیل آماری 64 
3- 10 – معرفی منطقه مورد مطالعه 64 
3-10-1- ویژگی‌های جغرافیایی 64 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
3-10-2- ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی 64 
3-10-3- ویژگی‌های اقتصادی 65 
3-10-4- ویژگی‌ها و معرفی قابلیت‌های گردشگری شهرستان مهران 65 
3-10-4-1- دسته بندی قابلیت‌های گردشگری شهرستان 65 
3-10-4-1-1- آثار و جاذبه‌های تاریخی 65 
3-10-4-1-2- جاذبه‌های طبیعی 67 
3-10-4-1-3- جاذبه‌های مذهبی 69 
3-10-4-1-4- جاذبه‌های گردشگری جنگ 70 
3-10-4-1-5- مناطق دارای جاذبه گردشگری جنگ در مهران 73 
3-10-4-1-6-جاذبه راه کربلا 75 
3-11- دلایل انتخاب مرز مهران جهت سفر به عتبات عاليات 77 
3-12- راه های دسترسی به مرز مهران 77 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 
مقدمه 79 
4-1- آمار توصیفی 79 
4-1-1- مشخصات پاسخگویان 80 
4-1-2- توزیع نظرات پاسخگویان به سوالات ظرفیت‌های جذب گردشگر شهرستان مهران 89 
4-1-3- توزیع نظرات پاسخگویان به سوالات عوامل افزایش گردشگران در شهرستان مهران 90 
4-1-4- توزیع نظرات پاسخگویان به سوالات مربوط به مهمترين مشکلات صنعت گردشگری در شهرستان مهران 92 
4-2-آمار استنباطی 93 
4-2-1- آزمون فرضیات 93 
4-2-1-1- فرضیه اصلی 93 
4-2-1-2-فرضیه‌های فرعی 94 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 
مقدمه 98 
5-1- ارزیابی نهایی 98 
5-2- بحث و نتیجه گیری 100 
5-3- محدودیت های تحقیق 102 
5-4- پیشنهادات 103 
5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق 103 
5-4-2- پیشنهادات برای محققین بعدی 105 
منابع 106 
پیوست‌ها 112 

 

تبیین شناخت و اولویت‌بندی ظرفیت‌های توسعه گردشگری استان لرستان با تکیه بر گردشگری مذهبی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تبیین و شناخت و اولویت بندی ظرفیت های گردشگری مذهبی و دستیابی به راهکارهای توسعه این صنعتبا هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) و تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری مذهبی استان لرستان انجام گرفت بدین منظور از مدل تلفیقی SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (NPA) استفاده شده است فرآیند تحلیل شبکه ای اجازه اندازه گیری، در شرایطی که بین عوامل استراتژیک وابستگی وجود دارد را می‌دهد مدل شبکه ای ارائه شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل SWOT از چهار سطح، بهترین استراتژیدر سطح اولو زیر معیارهایبه ترتیب در سطوح دوم و سوم و چهارم تشکیل شده است جهت تعیین وزن‌های عوامل SWOT بر اساس روشNPaپرسشنامه ای به صورت زوجی با مقیاس 9 تایی طراحی و توسط 30 نفر از کارشناسان صنعت گردشگری استان لرستان تکمیل گردید پس از آن داده های جمع آوری شده توسط نرم افزاspssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استراتژی‌هایST)تنوع) به عنوان بهترین استراتژی‌ها، جهت توسعه صنعت گردشگری استان لرستان تعیین گردید تاکید استراتژی‌های دسته ST بر این است کهبا استفاده از نقاط قوت به مقابله با تهدیدها بپردازیم با استفاده از قابلیت‌های زیاد و جاذبه های بسیار متنوع استان لرستان برای جذب گردشگر، برنامه ریزان و سیاست‌گذاران قادر خواهند بود که از تهدیدهای پیش روی صنعت گردشگری استان اجتناب نمایند طبق این دسته استراتژی‌ها باید با تنوع بخشی به امکانات، فعالیت‌ها و خدمات توریستی، توسعه برنامه های تبلیغاتی و تأمین امنیت مکان‌های توریستی زمینه های جذب گردشگر به استان لرستان را فراهم آورد و گردشگران را تشویق نمود که از اماکن مذهبی دیدن نمایند با عملیاتی شدن این استراتژی‌ها، شاهد تحولاتی پویا و توسعه پایدار کارکردهای گردشگری در استان لرستان خواهیم بود

عنوان صفحه 
فصل اول- طرح تحقیق
1-1- مقدمه 1 
1-2- بیان مسئله 2 
1-3- ضرورت انجام تحقیق 3 
1-4- هدف اصلی 4 
1-5- اهداف های فرعی 4 
1-6- سوالات تحقیق 5 
1-7- فرضیه های پژوهشی 5 
1-8- نوع تحقیق 5 
1-9- روش تحقیق 6 
1-10- محدودیت های تحقیق 6 
1-11- امکانات لازم 6 
1-12- نیازهای تحقیق 7 
1-13- واژگان کلیدی 7 
1-14- پیشینه تحقیق 9 
1-15- تعاریف عملیاتی 15 
1-16- سوالات تحقیق 15 
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 16 
2-2- ادبیات تحقیق 20 
2-3- اهمیت گردشگری 33 
2-4- تقسم بندی جاذبه ها از دیدگاه گان 47 
2-5- عوامل کلان و خرد اثر گذار بر جاذبه 49 
2-6- اصول اساسی شاخص ها 56 
2-7- تعيين شاخص ها از ديدگاه کلاسيک 57 
2-8- بررسي شاخص ها از ديدگاه استراتژيک 57 
2-9- ارزيابي جاذبه ها 58 
2-10- فرايند تحليل سلسله مراتب (ahp) 59 
2-11- پيشينه تاريخي توسعه گردشگري در جهان 59 
2-12- روندهاي گردشگري معاصر 64 
2-13- منابع گردشگري ايران 66 
2-14- موقعيت جغرافيايي لرستان 72 
2-15- سیاحان در لرستان 73 
2-16- معرفي تعدادي اماکن گردشگري استان لرستان 74 
2-17- گونه شناسی گردشگری براساس جاذبه های آن در لرستان 93 
2-18- تعریف گردشگری 96 
2-19- مهمترين عواملى كه مى توان توريسم را طبقه بندى كرد 97 
2-20- تقسيم بندي انواع گردشگري مذهبي 99 
2-21- مدل SWOT وتحلیل آن 104 
2-22- تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان لرستان 106 
2-23- بررسی میزان اثر گذاری محیط درونی در توسعه گردشگری استان لرستان 109 
2-24- تدوین راهبردهای توسعه گردشگری استان لرستان 110 
2-25- اولویت بندی استراتژیها 112 
2-26- جاذبه های گردشگری در سطح استان 113 
2-27- تکنیک های مورد استفاده در ارزیابی و رتبه بندی 113 
2-28- فرم ارزيابي جاذبه هاي مذهبي استان لرستان 118 
2-29- ساختار سلسله مراتب جاذبه ها ي مذهبي استان لرستان 123 
2-30- تعين ضريب اهميت معيار ها وزير معيار ها 123 
2-31- تعيين ضريب وزن معيار هاي کلي (سطح دو) 124 
2-32- تعيين ضرايب وزن زير معيار ها در ساختار سلسله مراتبي ارزيابي 132 
2-33- ماتريس اوليه منابع و جاذبه هاي مذهبي استان لرستان 133 
2-34- استاندار سازي داده هاي اوليه 135 
2-35- رتبه بندي جاذبه هاي مذهبي استان لرستان 136 
2-36- سطح بندي جاذبه هاي مذهبي استان لرستان 139 
2-37- سطح بندي نهايي جاذبه هاي مذهبي استان لرستان 148 
2-38- میزان سهم خاورمیانه و ایران از صنعت گردشگری سازمان جهانی جهانگردی (WTO) 153 
2-39- ضرورت تغییر نگرش برنامه ریزان 156 
فصل سوم – روش تحقیق
3-1-مقدمه 161 
3-2- جامعه آماری 162 
3-3- نمونه آماری 162 
3-4- روش نمونه گیری 163 
3-5- ابزار جمع آوری داده ها 163 
3-6- تجزیه و تحلیل داده ها 164 
3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 166 
3-8- تعیین حجم نمونه 168 
3-9- روش نمونه گیری 168 
3-10- متغیر های پژوهشی 168 
فصل چهارم – تجزیه تحلیل آماری
4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 169 
4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 173 
4-2-1- آزمون آماری فرضیه اول 173 
4-2-2- آزمون آماری فرضیه دوم 174 
4-2-3- آزمون آماری فرضیه سوم 176 
4-3- نتیجه آزمون فرضیه اول 178 
4-4- نتیجه آزمون فرضیه دوم 178 
4-5- نتیجه آزمون فرضیه سوم 178 
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 178 
5-2- استراتژي هاي راهگشا و کاربردي 178 
5-3- نقاط ضعف 180 
5-4- نقاط قوت 181 
5-5- راهکارهایی به منظور برون رفتن از وضع موجود 182 
5-6- پیشنهادهای اجرایی 183 
منابع 192 

 

بررسی ساختار سایتهای تبلیغی دینی(تحلیل مطالب مرتبط با گردشگری مذهبی در سایتهای مورد مطالعه)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ساختار سایتهای تبلیغی دینی به تحلیل محتوای مطالب مرتبط با گردشگری مذهبی در سه سایت گردشگری تبیان، بیتوته و سی ایران می پردازد در 6 ماه مورد بررسی که از اسفند ماه 1394 تا مرداد 1395 می باشد، 375 مطلب کدگذاری شده به دست آمد که واحد تحلیل در آن از نظر 40 مقوله مورد بررسی قرار گرفتدر این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که مطالب و مفاهیم مرتبط با گردشگری مذهبی در راستای تبلیغ دین اسلام در سایت های مورد مطالعه چگونه ارائه می شوند؟ روش به کار رفته در این پژوهش ” تحلیل محتوا ” است برای بررسی ساختار سایت های مورد بررسی از نرم افزار spss و آزمون کای اسکویر( خی دو ) استفاده شد در این پژوهش واحد تحلیل از نظر خبر، شعر، نثر، مقاله، داستان و غیره است که از منظر 40 مقوله مورد بررسی قرار گرفت طبق یافته های تحقیق سه سایت مورد بررسی بیشتر مطالب خود را در قالب متن – عکس به مخاطبان ارائه نماید تا ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتری در مخاطبان ایجاد شود همچنین هر سه سایت در ساختار خود، تمامی مشخصه های محتوایی، اطلاعاتی، تعاملی و زیبایی شناختی را مد نظر قرار داده و از بین این موارد کمترین توجه به مشخصه های تعاملی شده است و بیشترین تولید محتوا توسط تیم ثابت و متمرکز اداره کننده سایتها تهیه شده و کمترین تولید محتوا توسط مخاطبان صورت گرفته است این سایتها بیشترین مطالب خود را در قالب مستندات علمی بیان نموده اند و در سبک بیان مطالب این سایتها، سبک داستانی- تاریخی نسبت به دیگر انواع بیان مطالب غالب تر است در معرفی جاذبه های گردشگری، بیشترین تلاش برای شناساندن سرمایه های فیزیکی شده است و از میان این جاذبه ها بیشترین مطالب اختصاص به معرفی امامزاده ها دارد مطالب سایتهای مورد بررسی در میان ابعاد گردشگری مذهبی،بیشتر به بعد گردشگری اماکن برای مخاطبان تأکید کرده و اکثر مطالب این سایتها دارای برد ملی می باشندواژگان کلیدی: سایت تبلیغ دینی، گردشگری مذهبی

فهرست

عنوان صفحه
فصل یکم 
۱-۱ بیان مسئله و موضوع پژوهش: ۱
۱-۲ بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق : ۴
۱-۲-۱- ضرورت و اهمیت نظری یا علمی: ۵
۱-۲-۲- ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی : ۶
۱-۳ تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق : ۷
۱-۴- اهداف تحقیق : ۸
۱-۵- مشکلات و محدودیت های تحقیق: ۹
فصل دوم
مقدمه : ۱۱
۲-۱- تاریخچه موضوع : ۱۲
۲-۱-۱- تاریخچه تبلیغات در جهان: ۱۲
۲-۱-۲- تاریخچه تبلیغات در ایران : ۱۵
۲-۱-۳-تاریخچه گردشگری در جهان : ۱۶
۲-۱-۴- تاریخچه گردشگری در ایران : ۱۸
۲-۲- از تبلیغات تا گردشگری ۲۰
۲-۲-۱- تبلیغات ۲۰
۲-۲-۱-۱- تعاریف تبلیغات : ۲۰
۲-۲-۱-۲- انواع تبلیغات : ۲۵
۲-۲-۱-۳- کارکردهای تبلیغات : ۲۷
۲-۲-۱-۴- اهداف تبلیغات : ۲۹
۲-۲-۱-۵- تکنیک های تبلیغات : ۲۹
۲-۲-۱-۶- تبلیغ اینترنتی: ۳۲
۲-۲-۱-۷- تبلیغات دینی: ۳۶
۲-۲-۱-۸- تبلیغات گردشگری: ۴۱
۲-۲-۲- وب سایت : ۴۴
۲-۲-۲-۱- محتوای وب سایت : ۴۶
۲-۲-۲-۲- مشخصه های زیبایی شناسانه وب سایت های گردشگری: ۵۰
۲-۲-۲-۳- مروری بر مشخصه های اطلاعاتی وب سایت گردشگری: ۵۷
۲-۲-۲-۴- مروری بر مشخصه های تعاملی وب سایت های گردشگری: ۶۱
۲-۲-۳- گردشگری مذهبی ۶۳
۲-۲-۳-۱- تعاریف گردشگری : ۶۳
۲-۲-۳-۲- جغرافیای گردشگری: ۶۵
۲-۲-۳-۳- گردشگر: ۶۵
۲-۲-۳-۴- اشکال عمده گردشگری : ۶۶
۲-۲-۳-۵- گردشگری مذهبی: ۶۹
۲-۲-۳-۶- اثرات گردشگری: ۷۶
۲-۲-۳-۷- کارکردهای گردشگری مذهبی – فرهنگی: ۸۱
۲-۲-۳-۸- عوامل موثر بر گردشگری مذهبی در ایران : ۸۲
۲-۲-۳-۹- شناخت ابعاد گردشگری مذهبی در سایتهای تبلیغی دینی: ۸۴
۲-۲-۳-۱۰- غذای حلال و گردشگری: ۸۸
۲-۲-۳-۱۱- گردشگری در جهان اسلام : ۸۹
۲-۳- مروری بر پژوهش های پیشین ۸۹
۲-۳-۱- پژوهش های داخلی : ۹۰
۲-۳-۲- پژوهش های خارجی: ۹۷
۲-۴- چارچوب نظری : ۹۹
۲-۴-۱- نظریه برجسته سازی: ۹۹
۲-۴-۲- نظریه کاشت: ۱۰۰
۲-۴-۳- نظریه چارچوب سازی: ۱۰۲

فصل سوم
۳- ۱- مقدمه( شمای تحقیق) ۱۰۵
۳-۲- سوال های تحقیق ۱۰۶
۳-۳ -تعاریف متغیرهای اصلی به کار رفته در سوال ها ۱۰۷
۳- ۴- روش تحقیق: ۱۰۹
۳ -۵- تکنیک تحقیق: ۱۱۱
۳- ۶- واحد تحلیل : ۱۱۱
۳- ۷- جامعه آماری : ۱۱۱
۳- ۸- برآورد حجم نمونه : ۱۱۲
۳- ۱۰- شیوه جمع آوری داده ها: ۱۱۲
۳- ۱۱- تکنیک های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل داده ها(روش تجزیه و تحلیل داده ها) : ۱۱۳
۳- ۱۲- سنجش ضریب قابلیت اعتماد : ۱۱۳
۳- ۱۳- نمایش دستورالعمل کدگذاری( پرسشنامه معکوس): ۱۱۳

فصل چهارم
۴-۱- مقدمه ۱۴۷
۴-۲- توصیف یافته ها ۱۴۸
۴-۳ تحلیل داده ها ۱۸۹
فصل پنجم
۵-۱- جمع بندی ۲۵۶
۵-۱-۱- جمع بندی توصیفی یافته ها ۲۵۶
۵-۱-۲- جمع بندی تحلیلی یافته ها ۲۶۱
۵-۲- نتیجه گیری ۲۶۶
۵-۳- پیشنهادات ۲۷۴
۵-۳-۱- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۲۷۵
۵-۳-۲- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی ۲۷۷
منابع فارسی ۲۷۸
منابع لاتین:۲۸۹

 

بررسی نقش گردشگری مذهبی در کیفیت زندگی ساکنان شهر صالح‌آباد ایلام

چکیده

امروزه توسعه گردشگری مذهبی جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است و نمی‌توان نقش آن‌را در توسعه پایدار مناطق نادیده گرفت. رشد و توسعه این صنعت در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش گردشگری مذهبی در کیفیت زندگی جامعه میزبان در شهر صالح آباد ایلام به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر صالح‌آباد به تعداد 1707 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران 314 نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات آماری این پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه گردشگری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 78/0 تأیید شد، گردآوری شده است. فرآیند محاسبات آماری در این پژوهش براساس روش تحلیل رگرسیونی انجام گرفت. که به این منظور تاثیرپذیری شاخص اقتصادی، شاخص اجتماعی- فرهنگی و شاخص کالبدی-محیطی از توسعه گردشگری مذهبی در شهر صالح آباد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانگر این بوده است که گردشگری مذهبی بر شاخص‌های توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگی- اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی اثرگذار است. واژگان کلیدی: گردشگری مذهبی، کیفیت زندگی،جامعه میزبان، شهر صالح آباد ایلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
1-1-بیان مسئله 3
1-2-ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش 5
1-3-اهداف تحقیق 6
1-3-1-اهداف کلی 6
1-3-2-اهداف جزئی 6
1-4-سوالات پژوهش 6
1-4-1-سوال اصلی 6
1-4-2-سوالات فرعی 6
1-5-فرضیه های پژوهش 6
1-5-1-فرضیه اصلی 6
1-5-2-فرضیات فرعی 6
1-6-شرح روش پژوهش 7
1-6-1-نوع پژوهش 7
1-6-2-جامعه آماری 7
1-6-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری 7
1-6-4-روش گردآوری اطلاعات 8
1-6-5-روایی و پایایی ابزار پژوهش 9
1-6-6-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 10
1-7-قلمرو پژوهش 10
خلاصه فصل اول 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 13
2-1- تعاریف و مفاهیم 14

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-1-گردشگری 14
2-1-2-گردشگر 14
2-1-3-گردشگری مذهبی 14
2-1-4-کیفیت زندگی 15
2-1-5-کیفیت زندگی شهری 17
2-1-6-ابعاد کیفیت زندگی شهری 18
2-2-مبانی نظری 20
2-2-1-نظریات و رویکردهای گردشگری 20
2-2-1-1-رویکرد اقتصادی (گردشگری به عنوان یک صنعت) 20
2-2-1-2-رویکرد فضایی-جغرافیایی 21
2-2-1-3-رویکرد اجتماع- محور 22
2-2-2-نظریه مذهبی: گسترش معابد و عبادتگاه‌ها 25
2-2-3-رویکردهای اصلی موجود در زمینه سنجش کیفیت زندگی شهری 25
2-3-تاریخچه 26
2-3-1- تاریخچه گردشگری مذهبی 26
2-3-2-تاریخچه کیفیت زندگی 28
2-4-پیامدهای گردشگری مذهبی 29
2-5-انواع گردشگری مذهبی 30
2-5-1-براساس طول مدت اقامت 30
2-5-2-براساس انگیزه‌ها و اهداف سفر 30
2-5-3-براساس میزان سازمان یافته بودن سفر 31
2-6-اصول گردشگری مذهبی 32
2-7-انگیزه سفرهای مذهبی 32
2-8-ویژگی های سفرهای مذهبی 33
2-9-زیر شاخه‌های گردشگری مذهبی 34
2-9-1-گردشگری زیارتی 34

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-9-2-گردشگری حلال 34
2-9-3-گردشگری مسیحی 35
2-9-4-گردشگری جنگ 35
2-9-5-گردشگری سیاه 35
2-9-6-گردشگری درمان 36
2-10-جایگاه ایران در صنعت گردشگری مذهبی 36
2-11-شاخصهای کیفیت زندگی 39
2-12-کیفیت زندگی و گردشگری 41
2-13-اهمیت گردشگری مذهبی 41
2-14-عوامل تأثیرگذار بر توریسم مذهبی در ایران 42
2-14-1-عوامل جذب توریست مذهبی 42
2-14-2-عوامل دفع توریست مذهبی 44
2-15-پیشینه پژوهش 46
2-15-1-پیشینه خارجی 46
2-15-2-پیشینه داخلی 47
خلاصه فصل دوم 50

فصل سوم: روششناسی پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه
مقدمه 52
3-1- روش‌شناسی پژوهش 53
3-2-متغیرها 53
3-3-مدل مفهومی پژوهش 54
3-4-تعریف عملیاتی متغیرهای موردنظر در پژوهش 56
3-5-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 57
3-6-معرفی محدوده مورد مطالعه 58
3-6-1-مختصری در مورد استان ایلام 58

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6-2-جغرافیای طبیعی شهر صالح آباد 60
3-6-3-تاریخچه شهر صالح‌آباد 61
3-6-4-جمعیت شهر صالح آباد 62
3-6-5-اقتصاد شهر صالح‌آباد 62
3-6-6-جاذبه های فرهنگی- مذهبی، تاریخی و طبیعی صالح‌آباد 63
3-6-6-1-جاذبه‌های فرهنگی مذهبی و نقش آن در کیفیت زندگی شهر صالح‌آباد 63
3-6-6-2-جاذبه‌های جنگی 64
خلاصه فصل سوم 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 70
4-1-آمار توصیفی 70
4-1-1- مشخصات ساکنان 71
4-1-2-توزیع فراوانی نحوه پاسخگویی به سوالات وضعیت اقتصادی 75
4-1-3-توزیع فراوانی نحوه پاسخگویی به سوالات وضعیت کالبدی 76
4-1-4-توزیع فراوانی نحوه پاسخگویی به سوالات وضعیت محیطی 77
4-1-5-توزیع فراوانی نحوه پاسخگویی به سوالات وضعیت اجتماعی-فرهنگی 78
4-1-6-توزیع فراوانی نحوه پاسخگویی به سوالات وضعیت گردشگری مذهبی 79
4-1-7-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 80
4-2-آمار استنباطی 81
4-2-1-آزمون کلموگروف و اسمیرنوف دادههای گردشگران 81
4-2-2-آزمون فرضیات 82
4-2-2-1-فرضیات فرعی 82
خلاصه فصل چهارم 88

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 90
5-1-ارزیابی نهایی 91
5-2-بحث و نتیجه گیری 92
5-3-محدودیت‌های پژوهش 93
5-4-پیشنهادهای پژوهش 94
5-4-1-پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 94
5-4-2-پیشنهادهای کاربردی 94
5-4-3-پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی 95
منابع و مأخذ 96
پیوستها 105

 

بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی؛ (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان)

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق شناسایی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستاهای شهرستان گرگان می‌باشد. روش تحقیق: توصیفی و میدانی، مقطعی و روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق محقق با ابزار پرسشنامه و نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر بوده است و نمونه‌‌‌گیری روستاها تعمدی و نمونه‌گیری پاسخگویان به صورت تصادفی بوده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به این صورت بوده است که به لحاظ توصیف شاخص توسعه روستایی در حالت کلی آن، روستاهای با گردشگر مذهبی دارای میانگین کل 3/770 و روستاهای بدون گردشگر مذهبی میانگین کل 2/785 را به خود اختصاص داده است. و نیز فرضیات همه ابعاد توسعه‌ی روستایی (اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی) بین روستاهای با گردشگر مذهبی و بدون گردشگر مذهبی تفاوت میانگین‌های معنی‌داری را نشان داد و تأیید شدند. این بدان معناست که روستاهای دارای گردشگر مذهبی از توسعه‌ی روستایی به مراتب بالاتری نسبت به روستاهای فاقد گردشگر مذهبی برخوردار بودند.

چکیده 
فصل اول: کلیات پژوهش 
1 – 1 – مقدمه 3 
1 – 2 – بیان مسأله 5 
1 – 3 – اهمیت و ضرورت موضوع 8 
1 – 4 – محدوده زمانی و مکانی تحقیق 8 
1 – 5 – اهداف تحقیق 11 1 – 6 – پرسش¬های پژوهش . 11 
1 – 7 – فرضیات پژوهش 12 
1 – 8 – متغیرهای پژوهش 12 
1 – 9 – تعریف مفاهیم و اصطلاحات 13 
1 – 9 – 1 – تعریف نظری (مفهومی) 13 
1 – 9 – 2 – تعریف عملیاتی اصطلاحات 14 
فصل دوم: مروری برادبيات وپیشینه تحقيق 
2 – 1 – مقدمه 16 
2 – 2 – مروری بر پیشینه تحقیق 16 
2 – 2 – 1 – پژوهش‌هاي انجام‌شده داخل ایران 16 
2 – 2 – 2 – پژوهش‌هاي انجام‌شده خارج ایران 16 
2 – 3 – مبانی نظری پژوهش 77 
2 – 3 – 1 – مبانی نظری گردشگری مذهبی 39 
2 – 3 – 1 – 1– گردشگری مذهبی 39 2 – 3 – 1 – 2– زیارت در دین اسلام 42 
2 – 3 – 1 – 3– زیارت در قرآن و روایات 43 
2 – 3 – 1 – 4– تأثیرات مستقیم زیارت در سلامت روانی و اجتماعی افراد44 
2 – 3 – 1 – 5– تأثیرات غیرمستقیم زیارت در توسعه جوامع 45 
2 – 3 – 1 – 5 – 1– کارکرد گردشگری مذهبی در اقتصاد 46 
2 – 3 – 1 – 5 – 2– کارکرد گردشگری مذهبی در حیات فرهنگی و اجتماعی افراد 48 
2 – 3 – 1 – 5 – 3– کارکرد گردشگری مذهبی در اشتغال¬زایی 51 
2 – 3 – 1 – 6 – دیدگاه¬ها و نظریه¬ها در زمینه گردشگری و توسعه روستایی 52 
2 – 3 – 2 – مبانی نظری توسعه روستایی 54 
2 – 3 – 2 – 1 – توسعه روستایی 54 
2 – 3 – 2 – 2 – پیش¬شرط¬های تحقق استراتژی توسعه روستایی 60 
2 – 3 – 2 – 2 – 1 – اصلاحات ارضی (شرط اول) 60 
2 – 3 – 2 – 2 – 2 – سیاست¬های حمایتی (شرط دوم) 60 
2 – 3 – 2 – 2 – 3 – اهداف توسعه هماهنگ (شرط سوم) 60 
2 – 3 – 2 – 3 – ضرورت و اهمیت توسعه روستایی 61 
2 – 3 – 2 – 4 – دیدگاه¬ها و استراتژی¬های توسعه روستایی 63 
2 – 3 – 2 – 4 – 1 – رویکرد اقتصادی 64 
2 – 3 – 2 – 4 – 1 – 1 – راهبرد انقلاب سبز 64 
2 – 3 – 2 – 4 – 1 – 2 – راهبرد اصلاحات ارضی 65 
2 – 3 – 2 – 4 – 1 – 3 – راهبرد صنعتی شدن روستا 65 
2 – 3 – 2 – 4 – 2 – رویکرد اجتماعی و فرهنگی 65 
2 – 3 – 2 – 4 – 2 – 1 – راهبرد نیازهای اساسی 65 
2 – 3 – 2 – 4 – 2 – 2 – راهبرد توسعه اجتماعات روستایی 65 
2 – 3 – 2 – 4 – 2 – 3 – راهبرد مشارکت مردمی 65 
2 – 3 – 2 – 4 – 3 – رویکرد فضایی – کالبدی 66 
2 – 3 – 2 – 4 – 3 – 1 – راهبرد مراکز رشد روستایی 66 
2 – 3 – 2 – 4 – 3 – 2 – راهبرد توسعه روستایی شهری / آگروپلیتن 66 
2 – 3 – 2 – 4 – 3 – 3 – راهبرد برنامه¬ریزی مراکز روستایی 66 
2 – 4 – ماتریس نظریات 68 
2 – 5 – جمع¬بندی مرور ادبیات پژوهش و نگاهی به جایگاه تحقیق حاضر 70 
2 – 6 – مدل مفهومی پژوهش 71 
فصل سوم: روش تحقیق 
3 – 1 – مقدمه 72 
3 – 2 – نوع و روش تحقیق 72 
3 – 3 – جامعه¬ی آماري 73 
3 – 4 – روش نمونه¬گيري 73 
3 – 5 – تعیین حجم نمونه 74 
3 – 6 – ابزار و تکنیک¬های پژوهش 75 
3 – 7 – روش تجزيه و تحليل داده¬ها 75 
3 – 8 – اعتبار پرسشنامه 75 
3 – 9 – پایایی پرسشنامه 76 
3 – 10 – نجوه سنجش مفاهیم 77 
فصل چهارم: یافته¬ها (تجزیه وتحلیل آنها) 
الف) مقدمه 79 
ب) یافته¬های توصیفی 79 
ج) یافته¬های استنباطی 97 
– آزمون t تک نمونه¬ای / تک گروهی 97 
– آزمون t با دو گروه مستقل 107 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
5-1- مقدمه 111 
5-2- جمع¬بندي نتايج توصيفي 113 
5-3- جمع¬بندي نتايج استنباطي 115 
5-4- پیشنهادات 118 
الف) پیشنهادات اجرایی 119 
ب) پیشنهادات پژوهشی 119 
5-5- محدودیت¬های پژوهش 120 
منابع 121 
ضمائم 133 

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–