این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه کاربرد GIS در مدیریت حمل و نقل می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

ارزیابی نقش و عملکرد محدوده کنترل ترافیک بر بار ترافیکی و جریان‌های ترافیکی با استفاده از GIS

چکیده

یکی از روش‌های کنترل ترافیک در مناطق مرکزی و پر تردد شهرهای بزرگ، ایجاد محدوده طرح ترافیک و ممنوعیت ورود وسایل نقلیه شخصی به این محدوده در ساعات معینی از روز می-باشد ممنوعیت ورود به این محدوده، می‌تواند در انتخاب وسیله مورد استفاده افراد در سفرهای روزانه تأثیر گذاشته و تغییر رفتار استفاده‌کنندگان را در شبکه موجب ‌شود همچنین اعمال محدوده طرح ترافیک و مرزبندی‌های ممانعتی و ایجاد زیرساخت‌های کنترلی سبب به‌وجود آمدن محدودیت‌ها و مشکلات قابل ملاحظه‌ای برای ساکنان و شاغلان در بخش‌های مرکزی شهرها گردیده است در تهران نیز مرزبندی و محدودیت‌های ترافیکی سبب به‌وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای در سیستم-های شهری، ناحیه‌ای و مکانی شده که در این پژوهش به لحاظ اهمیت تغییرات فضایی ناشی از اعمال محدودیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های کنترلی، تأثیر محدوده طرح ترافیک کلان‌شهر تهران بر انتخاب وسیله سفر افراد و تنوع‌ها و نحوه ورود آنها به این محدوده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است برای دستیابی به این هدف، اقدام به جمع‌آوری پرسشنامه از سطح محدوده طرح ترافیک شهر تهران با نظارت نگارنده گردید و برای مدل‌سازی انتخاب وسیله سفر، با توجه به ماهیت گسسته داده‌ها از مدل لوجیت چندگانه استفاده شد و پیاده‌سازی این مدل با استفاده از نرم‌افزار TransCAD انجام گردید این نرم‌افزار یکی از نرم‌افزارهای بسیار قدرتمند در زمینه تحلیل‌های GIS و ترافیک به صورت توأم می‌باشد نتایج نشان داد پارامترهای وابستگی کاری به اتومبیل، تعداد سرنشین، داشتن مجوز ورود به طرح و میزان تردد به محدوده طرح از جمله پارامترهای تأثیرگذار در استفاده از خودروی شخصی به منظور ورود به محدوده طرح ترافیک می‌باشند همچنین از میان 4 منطقه واقع در طرح، منطقه 6 بیشترین سهم را در جذب سفرها به محدوده طرح ترافیک داشته و از میان مناطق غیرواقع در طرح، منطقه 2 بیشترین نقش را در تولید سفر به این محدوده ایفا می‌کند مناطق 2 و 3 بیشترین تولید سفرکنندگان با وسیله شخصی به مقصد محدوده طرح ترافیک می‌باشند و بیشترین جذب سفر با خودرو شخصی توسط منطقه 6 انجام می‌شود ارزیابی مدل نیز نشان داد، وسیله تخمین زده شده در 84% موارد با وسیله انتخابی توسط افراد، همخوانی دارد

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات پژوهش 1 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مسأله 2 
1-3- ضرورت انجام تحقیق 4 
1-4- اهداف و سؤالات تحقیق 5 
1-5- پیشینه تحقیق 6 
1-6- ساختار تحقیق 16 
فصل دوم: بررسی مبانی نظری 18 
2-1- مقدمه 19 
2-2- حمل‌ونقل شهری 19 
2-2-1- تعریف حمل‌ونقل 19 
2-2-2- عرضه و تقاضای حمل‌ونقل 20 
2-2-3- سیستم‌های حمل‌ونقل شهری 23 
2-2-3-1- سیستم‌های حمل‌ونقل خصوصی 23 
2-2-3-2- سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی 25 
2-2-4- سیستم مدل‌سازی حمل‌ونقل شهری (UTMS) 26 
2-2-4-1- تولید سفر 27 
2-2-4-2- توزیع سفر 32 
2-2-4-3- تفکیک سفر 35 
2-2-4-4- تخصیص سفر 37 
2-3- ترافیک 38 
2-3-1- مدیریت ترافیک 39 
2-3-2- مهندسی ترافیک 40 
2-3-2-1- بررسی وضع موجود 40 
2-3-2-2- پیش‌بینی و آینده‌نگری 41 
2-3-2-3- ارائه راه‌حل 42 
2-3-3- کنترل ترافیک 42 
2-3-3-1- شیوه‌های کنترل 42 
2-3-3-2- اهداف کنترل 43 
2-4- کاربرد GIS در حمل‌ونقل و ترافیک 44 
2-4-1- GIS در حمل‌ونقل 46 
2-4-1-1- مدل‌سازی حمل‌ونقل شهری در GIS-T 47 
2-4-1-2- نمایش و سازماندهی داده در GIS-T 48 
2-4-1-3- نرم‌افزارهای GIS-T 49 
2-4-2- GIS در مهندسی ترافیک 50 
2-4-3- WebGIS و حمل‌ونقل هوشمند 53 
فصل سوم: بررسی روش تحقیق و مروری اجمالی بر محدوده مورد مطالعه 54 
3-1- مقدمه 55 
3-2- بررسی روش تحقیق 55 
3-2-1- آمارگیری 56 
3-2-2- تعیین تعداد نمونه 56 
3-2-3- مدل‌های انتخاب گسسته 57 
3-2-3-1- کاربرد مدل‌های انتخاب گسسته در حمل‌ونقل 59 
3-2-3-2- مدل انتخاب لوجیت چندگانه گسسته 60 
3-2-3-3- مدل انتخاب لوجیت آشیانه‌ای گسسته 63 
3-2-4- تعیین ساختار معادله 63 
3-2-5- تست تی 64 
3-2-6- کالیبراسیون و معتبرسازی مدل 65 
3-3- محدوده مورد مطالعه 65 
3-3-1- دلایل ایجاد محدوده طرح ترافیک 66 
3-3-2- تجربیات مشابه سایر کشورها 68 
3-3-3- سابقه و تاریخچه طرح ترافیک تهران 70 
فصل چهارم: پیاده‌سازی و تجزیه و تحلیل نتایج 75 
4-1- مقدمه 76 
4-2- داده‌های مورد استفاده 77 
4-2-1- طراحی پرسشنامه 77 
4-2-2- تعیین تعداد نمونه 78 
4-2-3- جمعآوری پرسشنامه 78 
4-3- ایجاد پایگاه داده 79 
4-4- انتخاب مدل مناسب 80 
4-5- تعیین متغیرهای وابسته و مستقل و تعیین ساختار ریاضی مدل 81 
4-6- پیادهسازی مدل لوجیت چندگانه 84 
4-6-1- ورود پایگاه داده به نرم‌افزار 84 
4-6-2- تعیین مدل لوجیت چندگانه 86 
4-7- اعتبارسنجی مدل 88 
4-8- تجزیه و تحلیل نتایج 90 
4-8-1- تحلیل و بررسی آمارههای برازش مدل 90 
4-8-2- تحلیل و بررسی پارامترهای مدل 91 
4-8-3- بررسی مکانی نتایج 94 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 104 
5-1- مقدمه 105 
5-2- نتیجه‌گیری 105 
5-3- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 107 
پیوست 1: پرسشنامه مورد استفاده 108 
پیوست 2: آمار کلی نمونه مورد مطالعه 110 
فهرست مراجع116 


 

تحلیل فنی و اقتصادی راهحلهای بهبود سطح سرویس ترافیک شهری به همراه بهرهگیری ازمحیط GIS

چکیده

به طور معمول راهکارهایی مورد استفاده در بهبود وضعیت ترافیک شهری، بدون توجه به عواقب آن‌ها تنها مسئله انسداد و تاخیر در تردد را در برمی‌گیرند. به عبارتی راهکارهای فعلی بیشتر ناظر به افزایش ظرفیت موجود می‌باشند. این در حالی است که با در نظر‌گیری مولفه‌ی اصلی دیگر جریان ترافیک یعنی تقاضا و کاهش و مدیریت آن نیز نه تنها می توان وضعیت تردد را بهبود بخشید، بلکه می‌توان از عواقبی که در راهکار به طور صرف افزایش ظرفیت وجود دارند نیز جلوگیری نمود. در این پایان‌نامه هدف بررسی این دو نوع راهکار و اثبات کارامدی راهکار کاهش و مدیریت ترافیک به همراه بهره گیری از محیط GIS می باشد.

 

ارزیابی نقش پراکندگی مکانی کاربری‌های مختلف در ترافیک و اثر زیست‌محیطی آن با استفاده از GIS

چکیده

یکی از بزرگ ترین ویژگی های قرن حاضر، سوق بشر و جوامع به سوی مدرنیته و تمرکز بی سابقه جمعیت در کلان شهرها می باشد این امر علیرغم فواید مطلوبش، محیط زیست را در معرض تهدید های جدی و جدیدی قرار داده، که در این میان می توان به موضوع آلودگی هوا اشاره نمود منو اکسید کربن، به دلیل تأثیر قابل توجه بر سلامت انسان، به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های هوا به شمار رفته و از آن به عنوان آلاینده مسئول کاهش کیفیت هوا در روز های غیر بهداشتی یاد می شوددر این تحقیق که با هدف ارزیابی نقش پراکندگی مکانی کاربری های مختلف در ترافیک و آلودگی هوای شهر مشهد، پرداخته شده، سعی براین است که مدلی، با توجه به داده های موجود از قبیل جمعیت، مساحت و موقعیت مکانی کاربری ها و همچنین داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، تهیه نموده و میزان همبستگی بین پارامترهای ذکر شده را تعیین نماییمتحلیل های مربوطه در محیط GIS Arc و با استفاده از تکنیک های موجود در آن از قبیل Band Collection Statistics Density Kernel, Keriging , و انجام شده استدر این مسیر نتایج متعددی بدست آمده از جمله این که، جمعیت کاربری ها، موثرترین پارامتر از میان پارامتر های تاثیرگذار بر پراکندگی کاربری های مختلف می باشد و دیگر اینکه بیشترین مقدار ضریب همبستگی بدست آمده از میان رسترهای موجود (0241) بیانگر یک رابطه ضعیف ولی معنی دار میان، رستر تاثیر کاربری های مختلف بر روی توزیع مکانی آلودگی هوا ناشی از CO در مشهد می باشد

عنوان شماره صفحه 
فصل اول: کلیات 1 
1-1 مقدمه 3 
1-2 بیان مسئله 4 
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 
1-4 اهداف تحقیق 6 
1-5 پیشینه تحقیق 7 
1-5-1 خارجی 7 
1-5-2 داخلی 9 
فصل دوم: ترافیک و اثرات آن بر محیط زیست 12 
2-1 وسائط نقلیه 13 
2-2 بررسی صنعت خودروسازی در جهان و ایران  14 
2-2-1 سرانه خودرو در ایران 15 
2-2-2 ترکیب تولید خودرو در ایران 16 
عنوان شماره صفحه 
2-3 انواع سوخت وسائط نقلیه 17 
2-3-1 بنزین 17 
2-3-2 گازوئیل 18 
2-3-3 گاز مایع (C3H8) 18 
2-3-4 گاز طبیعی (CH4) 19 
2-3-5 متانول (CH3OH) 19 
2-3-6 اتانول (C2H5OH) 20 
2-3-7 بیودیزل 20 
2-3-8 هیدروژن (H2) 21 
2-3-9 انرژی خورشیدی 21 
2-3-10 انرژی الکتریسیته 22 
2-4 اثرات زیست محیطی وسائط نقلیه موتوری 22 
2-4-1 آلودگی هوا 22 
2-4-1-1 شاخص آلودگی هوا (PSI) 23 
2-4-1-2 منوکسید کربن CO 26 
2-4-1-3 اکسید های نیتروژن NOx 27 
2-4-1-4 هیدروکربن ها HC 28 
2-4-1-5 سرب Pb 28 
عنوان شماره صفحه 
2-4-1-6 ذرات معلق PM 29 
2-4-2 آلودگی صوتی 29 
2-4-2-1 منشاء آلودگی صوتی 31 
2-4-2-2 روش های ارزیابی آلودگی صوتی 32 
2-4-2-3 راه های مقابله با آلودگی های صوتی ناشی از ترافیک 32 
فصل سوم: کاربری اراضی شهری 33 
3-1 طبقه بندی اراضی شهری 34 
3-2 برنامه ریزی کاربری اراضی 37 
3-2-1 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی 38 
3-2-2 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 38 
3-2-2-1 اهداف کلان 39 
3-2-2-2 اهداف خرد 39 
3-3 معیار های مکان یابی بهینه 40 
3-4 روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری 42 
3-5 تغییر کاربری و تاثیر آن بر حمل و نقل 42 
3-6 توسعه شهری و کاهش ترافیک از طریق مدیریت کاربری اراضی 45 

عنوان
شماره صفحه 
فصل چهارم: نگاهی به وضعیت شهر مشهد 48 
4-1 تاریخچه 49 
4-2 اطلاعاتی در مورد شهرستان مشهد 50 
4-3 اطلاعاتی در مورد شهر مشهد 52 
4-4 عوامل موثر در گسترش شهر مشهد 54 
4-5 سیر تحولی جمعیت و مساحت شهر مشهد 55 
4-6 مقایسه مسزان رشد سالانه جمعیت و مساحت 57 
4-7 موقعیت مکانی مناطق مختلف شهر مشهد 58 
4-8 جمعیت و مساحت مناطق مختلف شهر مشهد 59 
4-9 بررسی طرح های جامع تفصیلی 60 
4-9-1 طرح جامع تفصیلی اولیه 60 
4-9-2 طرح جامع تفصیلی ثانویه 61 
4-10 وضعیت ترافیکی شهر مشهد 62 
4-9 مشکلات زیست محیطی ناشی از پراکندگی نامناسب کاربری ها در مشهد 65 

عنوان شماره صفحه 
فصل پنجم: مراحل نظری تحقیق 67 
5-1 محدوده مورد مطالعه 68 
5-2 روش تحقیق 68 
5-3 فرضیات تحقیق 69 
5-4 مراحل تحقیق 70 
5-4-1 انتخاب موضوع 70 
5-4-2 کلیات تحقیق 70 
5-4-3 جمع آوری داده ها 71 
5-4-4 آماده سازی داده ها 71 
5-4-5 تحلیل اطلاعات 72 
5-4-6 نتیجه گیری 72 
5-5 داده های مورد مطالعه 73 
5-5-1 داده های مربوط به پراکندگی کاربری ها 73 
5-5-2 داده های مربوط به جمعیت شهر 74 
5-5-3 داده های نقطه ای مربوط به آلودگی هوا 74 
عنوان شماره صفحه 
فصل ششم: مراحل تحلیلی و اجرایی تحقیق 79 
6-1 نرم افزار ها و تکنیک های مورد استفاده 80 
6-1-1 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 80 
6-1-1-1 سیر تحولی(GIS) 81 
6-1-1-2 مولفه های(GIS) 83 
6-1-1-3 وظایف اصلی(GIS) 84 
6-1-1-4 منابع مختلف داده های ورودی 86 
6-1-1-5 مدل های داده های مکانی 87 
6-1-1-6 مزایا قابلیت های(GIS) 88 
6-1-1-7 کاربرد های(GIS) 89 
6-1-2 معرفی (Arc GIS) 90 
6-1-3 درون یابی (Interpolation) 92 
6-1-3-1 برخی از روش های درون یابی 93 
6-1-3-2 معیار های اعتبار سنجی برای روش های مختلف درون یابی 96 
6-1-4 برآوردگر تراکم کرنل (Density Kernel) 97 
6-1-5 تکنیک Extract by Mask 98 
6-1-6 نرم افزار اکسل (Excel) 99 
6-1-7 اتوکد (Autocad) 99 
عنوان شماره صفحه 
6-1-8 تحلیل گر آماری گروه رستر ها (Band Collection Statistics) 99 
6-1-9 تحلیل گر زمین آماری (Geostatistical Analyse) 101 
6-1-9-1 هیستوگرام(Histogram) 102 
6-1-9-2 نمودار qq (Normal qq Plot) 103 
6-1-9-3 ارزیابی روند(Trend Analysis) 103 
6-1-9-1 کریجینگ (Kriging) 105 
6-2 تهیه رستر تاثیر کاربری های مختلف 105 
6-3 تهیه رستر توزیع مکانی آلودگی هوا 113 
6-4 اعتباریابی متقاطع (Cross Validation) 116 
6-5 بررسی تطابق توزیع مکانی برآورد شده با فیزیک پدیده 118 
6-6 تعیین ضریب همبستگی بین رسترها 120 
فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات 126 
7-1 مقدمه 127 
7-2 بحث و ارزیابی در مورد نتایج جداول بدست آمده 127 
7-3 استخراج روابط نهایی 135 
7-4 اعتباریابی (Validatin) 139 
عنوان شماره صفحه 
7-5 نتیجه گیری 140 
7-1 مقایسه نتایج بدست آمده با پژوهش های گذشته 142 
7-1 پیشنهادات 143 
7-7-1 پیشنهادات اجرایی 143 
7-7-2 پیشنهادات پژوهشی 144 
پیوست 145 
فهرست منابع 154

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–