این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه کاربرد GIS در مدیریت بحران می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

کاربرد GIS دربرآورد میزان آسیب پذیری منطقه 8 شهرداری تبریزاز زلزله به روش RADIUS با تاکید بر مدیریت بحران

چکیده

زلزله یکی از بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر است که در صورت وقوع ، می تواند مشکلات بیشماری برای محیط زیست ،اقتصاد و زندگی انسان ها بوجود آورد . رشد روز افزون جمعیت شهر تبریز و توسعه سکونت در آن و قرار گرفتن شهر تبریز در مجاورت گسل معروف شمال شهر ، که مستعد بروز زلزله های با شدت بالا می باشد وبا توجه به سابقه تاریخی زلزله شهر تبریز که چندین بار با خاک یکسان شده اهمیت بررسی آسیب پذیری شهر تبریز را در برابر زلزله دو چندان می کند؛ با شناسایی نقاط آسیب پذیر منطقه هشت شهرداری، با استفاده از GIS و مدل رادیوس مشخص گردید که در صورت بروز احتمالی زلزله در منطقه هشت شهرداری تبریز، آسیب پذیری منطقه درحد بالایی خواهد بود. بررسی نتایج حاصل از تخمین خسارات ناشی از زلزله در منطقه مورد مطالعه براساس سه سناریوی تدوین شده5/5 ،5/6 و5/7 ، حاکی از آن است که بیشترین خسارات وارده به منطقه را سناریوی گسل شمال تبریز با بزرگی 5/7 ریشتر برای منطقه ایجاد خواهد نمود، که در این سناریو 879 نفر کشته، 5412 نفر زخمی و 4220 ساختمان تخریب خواهد شد و میزان تخریب ساختمان ها از 50 تا 55 درصد خواهد بود. در مورد شریان های حیاتی نیز براساس این سناریو 9/11 درصد شبکه ارتباطی منطقه و 4/4 درصد شبکه آب و فاضلاب منطقه آسیب خواهد دید و تخریب می‌شود.

تقدیر و تشکر أ‌ 
چکیده ب‌ 
فهرست مطالب ت‌ 
مقدمه ذ‌ 
ساختار تحقیق ر‌ 
1- فصل اول 1 
1-1- بیان مساله 2 
1-2- اهداف تحقیق 7 
1-3- سئوالات تحقیق 7 
1-4- فرضیات تحقیق 8 
1-5- زمینه های کاربردی تحقیق 8 
1-6- پیشینه ی تحقیق 8 
1-7- بررسی منابع 9 
1-7-1- منابع داخلی 9 
1-7-2- منابع خارجی 15 
1-8- زلزله 17 
1-8-1- مشخصات زلزله 18 
1-8-2- ویژگی های زمین لرزه 18 
1-8-3- مقیاس های سنجش زلزله 20 
1-8-4- کمربند زلزله 21 
1-8-5- امواج زلزله 22 
1-8-6- علل بروز زلزله 23 
الف) زمین لرزه‌های زمین ساختی یا تکتونیکی 23 
ب) زمین لرزه‌ های مرتبط با آتشفشان ها 26 
پ) زمین لرزه‌های القایی 26 
1-9- نقشه های پهنه بندی 27 
1-9-1- هدف استفاده از نقشه های پهنه بندی 29 
1-9-2- پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران 29 
1-10- آسیب پذیری 30 
1-10-1- نقش شرایط زمین شناسی در آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه 31 
1-10-2- توپوگرافی و شیب 32 
1-10-3- آسیب‌پذیری شهری در برابر زمین لرزه 33 
1-10-4- نقش عناصر شهری در آسیب پذیری شهر در برابر زمین لرزه 34 
1-10-5- نقش تراکم های شهری در آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه 36 
1-10-6- عوامل موثردر آسیب پذیری بناهااز زلزله 37 
1-10-7- بافت شهری 38 
1-11 – مدیریت بحران 39 
1-11-1- پیشینه مدیریت بحران در ایران 39 
1-11-2- تعاریف مرتبط با بحران 41 
1-11-3- منشأ مفهوم بحران 41 
1-12- سیستم اطلاعات جغرافیایی 44 
1-12-1- نقش GIS در مدیریت بحران 44 
1-12-2- مقدورات سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران 47 
1-12-3- محدودیت های استفاده از GIS در مدیریت بحران 49 
1-12-4- بخش های مهم در سیستم اطلاعات جغرافیایی 50 
1-12-5- عملکرد « GIS مدیریت بحران » 51 
1-12-6- GIS و فاز بررسی و امکان‌سنجی وقوع بحران 53 
1-12-7- GIS و فاز کاهش اثرات 53 
1-12-8- GIS و فاز آمادگی 54 
1-12-9- GIS و فاز پاسخگویی 54 
1-12-10- GIS و فاز بازسازی 55 
1-13- مدل رادیوس 55 
1-13-1- کاربرد RADIUS 58 
2- فصل دوم 60 
2-1- مقدمه 61 
2-2- موقعیت جغرافیایی، حدود و مساحت شهر تبریز 62 
2-3- توپوگرافی 63 
2-4- طبقات ارتفاعی 64 
2-5- شیب 65 
2-6- جهت شیب 66 
2-7- 67 
2-8- تکتونیک 69 
3- فصل سوم 73 
3-1- روش تحقیق 74 
3-1- ابزار ها 74 
3-2- داده ها 75 
3-3- نرم افزار ها 75 
3-4- تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده مدل رادیوس 76 
3-4-1- اجرای مدل رادیوس 78 
3-4-2- ورود اطلاعات اساسی 79 
3-4-3- شبکه بندی منطقه 80 
3-4-4- تعیین وضعیت خاک منطق 81 
3-4-5- طبقه بندی ساختمان ها 82 
3-4-6- ورود اطلاعات شریانهای حیاتی منطقه 84 
3-4-7- تعریف سناریوی زلزله 86 
3-4-8- اجرای نرم 87 
4- فصل چهارم 88 
4-1- تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS 89 
4-2- شبکه بندی منطقه 89 
4-3- تعیین وضعیت خاک منطقه 90 
4-4- طبقه بندی ساختمان های منطقه 8 شهرداری تبریز 90 
4-5- وضعیت شریان های حیاتی منطقه 8 شهرداری تبریز 92 
4-6- تعیین سناریوی زلزله 93 
4-7- سناریوی زلزله 5/5 ریشتری 95 
4-7-1- برآورد میزان ساختمان های تخریب شده و توزیع آنها در منطقه 95 
4-7-2- تخمین میزان کشته شدگان و صدمهدیدگان و توزیع آنها در منطقه 97 
4-7-3- برآورد آسیب وارده به شریان های حیاتی 98 
4-8- سناریوی زلزله ی 5/6 ریشتری 99 
4-8-1- برآورد میزان ساختمان های تخریب شده و توزیع آنها در منطقه 99 
4-8-2- تخمین میزان کشته شدگان و صدمهدیدگان و توزیع آنها در منطقه 100 
4-8-3- برآورد آسیب وارده به شریان های حیاتی 102 
4-9- سناریوی 5/7 ریشتری 103 
4-9-1- برآورد میزان ساختمان های تخریب شده و توزیع آنها در منطقه 103 
4-9-2- تخمین میزان کشته شدگان و صدمهدیدگان و توزیع آنها در منطقه 104 
4-9-3- برآورد آسیب وارده به شریان های حیاتی 105 
4-10- نتایج 107 
5- فصل پنجم 109 
5-1- نتیجه گیری 110 
5-2- آزمون فرضیات 113 
5-3- پیشنهادات 115 
منابع و مأخذ 116 
ABSTRACT 123

 

بررسی و تحلیل الگوی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه با تاکید بر Gis (محدوده مورد مطالعه استان سمنان)

چکیده

بلایای طبیعی درجهان همه ساله باعث بروز خسارتها و تلفات بی‌شماری می‌شود در میان بلایای طبیعی زلزله مخربترین انها بوده که عموما به علت عدم امادگی جامعه همواره خسارت و تلفات زیادی به همراه دارد برای رویارویی با وضعیتی دشوار باید همه برنامه‌ریزیها، سازماندهی‌ها و کنترلهای گروهی را بسیج نموده و با توجه به وضعیت موجود برای تصمیم‌‌گیری مناسب در اختیار مدیران قرار داد که لازمه آن ایجاد چارچوب برای مدیریت بحران وسوانح می‌باشد بنابراین سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی( Gis ) به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری بهینه در مدیریت بحران نقش عمده ای ایفا می‌کنند. یکی از مهمترین بخشهای مدیرت بحران،فعالیتهای مربوط به کاهش اثرات بحران میباشد که در کشورهای مختلف جهان متناسب با میزان توسعه یافتگی اقتصادی،فرهنگی،علمی و فنی مورد توجه قرارگرفته است .آشنایی با اقدامات کاهش بحران در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای دارای توفیق نسبی در این زمینه برای دست اندرکاران مدیریت بحران کشورواجد اهمیت زیادی است.به همین سبب در این تحقیق به بررسی و تحلیل الگوی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه با تاکید بر Gis در استان سمنان پرداختیم.

فصل اول 1 
1-2- بیان مساله 3 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6 
1-4- اهداف تحقیق 7 
1-5- فرضیات تحقیق 8 
1-6- موانع و مشکلات تحقیق: 8 
1-7- تحقیقات گذشته 8 
فصل دوم 15 
2-1- مقدمه 16 
2-2- بحران 17 
2-3- مدیریت بحران 24 
2-4- سیستم اطلاعات جغرافیایی 28 
2-5- مدیریت بحران در هنگام زلزله با تاکید بر بهداشت 35 
2-6- مدیریت بحران در مناطق شهری 36 
2-7- تعریف و مبانی لرزه شناسی زلزله 37 
2-8- بررسی اثرات زلزله در سطح شهر 38 
2-9- مدیریت بحران ناشی از زلزله 39 
2-10- مراحل مدیریت بحران 40 
2-11-تعاریف و مفاهیم برنامه‌ریزی 41 
فصل سوم 44 
3-1- مشخصات کلی استان سمنان 45 
3-3- رودخانه ها 52 
3-4- آب و هوا 53 
3-5- شهرستانهای استان سمنان 54 
3-6- بررسی خصوصیات جغرافیائی و اقلیمی منطقه 68 
3-7- ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی و صنعتی 79 
3-8- پیشینه تاریخی 80 
3-9- صنایع دستی 83 
فصل چهارم 91 
4-1- کابرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران 93 
4-2- بررسی وضعیت زلزله در استان سمنان 96 
4-3- برآورد خسارت 105 
4-4- ساختار مدیریت بحران 107 
4-5- ارگانهای دخیل در مدیریت بحران استان سمنان 108 
5-1- اثبات یا رد فرضیه ها 115 
5-2- نتیجه گیری 116 
5-3- وضعیت کنونی در مدیریت بحران 121 
5-4- پیشنهادات 124 
5-5- راهبرد و طرح پیسنهادی مدیریت بحران 128 
5-6- بررسی نقاط ضعف در مدیریت بحران استان سمنان 130

 

مدیریت بحران زلزله با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ (نمونه موردی: شهریزد)

چکیده

زلزله همواره به عنوان تهدیدی جدی برای سکونتگاه‌های انسانی مطرح بوده است از آنجایی که پیش‌بینی زمان و مکان وقوع آن ممکن نمی‌باشد، تنها راه مقابله با آن برنامه‌ریزی صحیح در راستای کاهش تلفات و خسارت‌های احتمالی آن می‌باشد در این میان داشتن درک درست از عوامل و معیارهای موثر بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای و نحوه بر هم‌کنش آنها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای ناشی از عوامل انسان ساخت تعریف می‌گردد تا بتواند مبنایی علمی و دقیق برای برنامه‌های کاهش آسیب‌پذیری ناشی از زلزله فراهم آورددر پژوهش حاضر با مطالعه مبانی نظری موضوع، 15 معیار برای ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زلزله انتخاب گردید این معیارها عبارتند از: «کاربری، مساحت، شکل هندسی، موقعیت قرارگیری قطعه در بلوک، تراکم جمعیّتی، نوع سازه، کیفیت، قدمت، تعداد طبقات، سطح اشغال، تراکم ساختمانی، عرض معبر روبرو، دسترسی به فضاهای باز، مراکز امداد و نجات و آتش‌نشانی» ضریب اهمیّت هر یک از معیارها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای به دست آمد در ادامه این معیارها با استفاده از منطق فازی و تابع آستانه خطی از حالت کلاسیک به فازی و بدون مقیاس تبدیل شده‌اند در نهایت تابع احتمال آسیب‌پذیری بر مبنای این معیارها در محیط GIS تعریف و میزان آسیب‌پذیری ناشی از برآیند معیارها برای هر یک از قطعه‌های موجود در محدوده مورد بررسی (طرح تفصیلی شهر یزد) محاسبه گردیدارزیابی نشان می دهد که میزان آسیب پذیری احتمالی در محدوده مورد بررسی بین 00562 و 07129 متغیر می باشد و حدود 50 درصد تعداد قطعه ها دارای آیب پذیری بیشتر از مقدار میانگین (04) هستند این نتیجه نشان دهنده اسیب پذیری زیاد محدوده مورد بررسی از زلزله احتمالی است و ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش آسیب پذیری را بیش از پیش مشخص می سازدنقشه آسیب پذیری تولید شده، راهنمایی مفید و علمی برای برنامه های کاهش آسیب پذیری لرزه ای فراهم می آورد و بر مبنای آن می توان اولویت های برنامه ریزی کاهش آسیب های احتمالی را مشخص نمود

فصل اول :کلیات، طرح تحقیق و محدوده مورد مطالعه1 
1-1- مقدمه 2 
1-2- طرح مسأله 3 
1-3- فرضیات تحقیق 4 
1-4- اهداف تحقیق 5 
1-5- اهمیت و کاربرد تحقیق 5 
1-6- پیشینه¬ی تحقیق 7 
1-7- معرفی محدوده مورد مطالعه 9 
1-8- ساختار پایان نامه 24 
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم مربوط به مدیریت بحران زلزله و سیستم¬های اطلاعات جغرافیایی25 
2-1- مقدمه 26 
2-2- تعاریف مربوط به زلزله و مدیریت بحران زلزله 26 
2-2-1- زلزله 26 
2-2-2- خطر 27 
2-2-3-خطر پذیری 28 
2-2-4- سانحه 28 
2-2-5- آسیب پذیری 28 
2-2-6- بحران 29 
2-2-7- بحران ناشی از زلزله 30 
2-2-8- مدیریت بحران 31 
2-3- نقش برنامه‌ریزی شهری در کاهش آسیب‌پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله 32 
2-3-1- فرم شهر 34 
2-3-2- ساختار شهر 34 
2-3-3 – بافت شهر 35 
2-3-4 – کاربری زمین‌های شهری 35 
2-3-4-1 کاربری مسکونی 36 
2-3-4-2 کاربری¬های ویژه 36 
2-3-4-3 فضاهای باز 37 
2-3-5 – شبکه ارتباطی 38 
2-3-6 – تأسیسات و زیر ساخت‌های شهری 38 
2-3-7 – تراکم¬های شهری 40 
2-4- عوامل انسان ساخت موثر بر میزان آسیب‌پذیری ناشی از زلزله 40 
2-4-1- زمین مبنا 41 
2-4-1-1 کاربری زمین 41 
2-4-1-2 مساحت قطعه‌های تفکیکی 43 
2-4-1-3 شکل هندسی قطعه 43 
2-4-1-4 وضعیت قرار گیری قطعه در بلوک 44 
2-4-1-5 تراکم جمعیّتی 44 
2-4-2- بنا مبنا 45 
2-4-2-1 نوع سازه 46 
2-4-2-2 قدمت بنا 46 
2-4-2-3 کیفیت بنا 47 
2-4-2-4 سطح اشغال 47 
2-4-2-5 تعداد طبقات 48 
2-4-2-6 تراکم ساختمانی 49 
2-4-3- دسترسی مبنا 49 
2-4-3-1 معبر روبرو 50 
2-4-3-2 دسترسی به فضاهای باز 50 
2-4-3-3 دسترسی به مراکز امداد و نجات 50 
2-4-3-4 دسترسی به مراکز آتش‌نشانی 51 
2-5- روش‌های ارزیابی چند معیاره51 
2-5-1- فرآیند تحلیل شبکه‌ای 52 
2-5-1-1 ساخت مدل و تبدیل مسأله به یک ساختار شبکه‌ای 52 
2-5-1-2 تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعین بردارهای اولویت 53 
2-5-1-3 تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد 54 
2-5-2- منطق فازی 55 
2-5-2-1 داده‌های اسمی 56 
2-5-2-2 داده‌های ترتیبی 56 
2-5-2-3 داده‌های فاصله¬ای 56 
2-5-2-4 داده‌های نسبی یا نسبتی 56 
2-6- ضرورت و نقش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران 57 
2-6-1- سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 58 
2-6-2- داده های GIS 59 
2-6-3- مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 60 
2-6-4- توابع تجزیه و تحلیلی GIS 62 
2-7- مدل¬های موجود تلفیق نقشه63 
2-7-1- مدل منطق بولین 63 
2-7-2- مدل هم پوشانی شاخص 64 
2-7-3- مدل منطق فازی 66 
2-7-4- مدل وزن¬های نشانگر 70 
2-8- جمع بندی70 
فصل سوم: سنجش وضعیت موجود در محدوده مورد مطالعه 
3-1- مقدمه 73 
3-2- کاربری زمین در محدوده مورد مطالعه73 
3-3- مساحت قطعه‌های تفکیکی در محدوده مورد مطالعه76 
3-4- شکل هندسی قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه 78 
3-5 – موقعیت قرارگیری قطعه‌ها در بلوک در محدوده مورد مطالعه 80 
3-6- تراکم جمعیّتی قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه 82 
3-7 – نوع سازه ساختمان‌های موجود در محدوده مورد مطالعه 84 
3-8- کیفیت ساختمان‌های موجود در محدوده مورد مطالعه 86 
3-9- قدمت ساختمان‌های موجود در محدوده مورد مطالعه 88 
3-10- تعداد طبقات ساختمان‌های موجود در محدوده مورد مطالعه 90 
3-11- سطح اشغال قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه92 
3-12- تراکم ساختمانی قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه94 
3-13- عرض معبر روبرو قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه96 
3-14- دسترسی قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه به فضاهای باز 99 
3-15- دسترسی قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه به مراکز امداد و نجات 101 
3-16- دسترسی قطعه‌های موجود در محدوده مورد مطالعه به مراکز آتش‌نشانی104 
3-17- جمع بندی106 
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل و ارزیابی آسیب¬پذیری 
4-1- مقدمه 108 
4-2 -ساخت مدل و تبدیل مسأله به یک ساختار شبکه‌ای 108 
4-3- تشکیل سوپر ماتریس اولیه 110 
4-3-1- مقایسه دودویی عامل‌های اصلی (ماتریسW21) 110 
4-3-2- مقایسه دودویی وابستگی‌های درونی عامل‌های اصلی (ماتریسW22) 111 
4-3-3- مقایسه دودویی معیارهای هر یک از عامل‌های اصلی (ماتریسW32) 112 
4-3-4- مقایسه دودویی وابستگی درونی معیارها (ماتریسW33) 113 
4-4- محاسبه سوپر ماتریس ناموزون 116 
4-5- محاسبه سوپر ماتریس موزون116 

4-6- محاسبه سوپر ماتریس حد120 
4-7- فازی‌سازی معیارهای موثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای122 
4-7-1- نوع کاربری 122 
4-7-2- مساحت قطعه 122 
4-7-3- شکل هندسی قطعه 123 
4-7-4- موقعیت قرارگیری قطعه در بلوک 124 
4-7-5- تراکم جمعیّتی 124 
4-7-6- نوع سازه 125 
4-7-7- قدمت بنا 125 
4-7-8- کیفیت بنا 126 
4-7-9- سطح اشغال 126 
4-7-10- تعداد طبقات 127 
4-7-11- تراکم ساختمانی 127 
4-7-12- عرض معبر 128 
4-7-13- دسترسی به فضاهای باز 129 
4-7-14- دسترسی به مراکز امداد و نجات 129 
4-7-15- دسترسی به مراکز آتش‌نشانی 130 
4-8- تهیه نقشه آسیب‌پذیری 131 
4-9- اولویت¬بندی محلات براساس میزان آسیب-پذیری134 
4-10- جمع بندی 136 
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و ارائه پیشنهادات 
5-1- مقدمه 138 
5-2- اثبات یا رد فرضیه ها 138 
5-3- جمع بندی و ارائه پیشنهادات 139 
5-4- جمع بندی نهایی (مروری بر فصل‌های گذشته) 143 
5-5- پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده 144 
منابع و مآخذ 161 

 

کاربرد GIS و مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) در مدیریت بحران زلزله احتمالی در مرحله قبل از وقوع (مطالعه موردی: شهر عجب‌شیر)

چکیده

زمین لرزه یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که همه ساله خسارت های جانی و مالی فراوانی در نقاط مختلف جهان بوجود می آورد از آنجایی که ایران در کمربند زلزله خیز آلپ- هیمالیا قرار دارد، و به عنوان یکی از بخش های جوان و در حال کوه زایی به شمار می رود به وسیله فعالیت های لرزه ای پراکنده، زلزله های بسیار بزرگ با دوره بازگشت طولانی و شکاف های بزرگ لرزه ای در امتداد گسل های متعدد کواترنری مشخص می شود از هر 153 زلزله مخربی که در دنیا اتفاق افتاده 176درصد آن مربوط به ایران بوده است ایران نیز با توجه به اینکه شامل دو رشته کوه عمده از ارتفاعات البرز در شمال و زاگرس در غرب و جنوب غرب می باشد از مهمترین مراکزی است که همه ساله در آن زمین‌لرزه رخ می دهد در پهنه بندی نسبی خطر زمین لرزه در ایران استان آذربایجان شرقی تنها استان مهم ایران است که در جایگاه پهنه با خطر بسیار بالا قرار دارد تنها راه کاهش خطرات زلزله، تهیه نقشه های پهنه بندی خطر، اجرای برنامه های مناسب و ایمن سازی منطقه با استفاده از تکنیک سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برابر زلزله می باشد با مشخص کردن پهنه های خطر در شهر می‌توان در مورد استقرار شریان‌های حیاتی در مناطق کم‌خطر تصمیم گیری نمود توابع تحلیلیGIS دارای توان بالایی جهت پهنه بندی خطرات نسبی زمین لرزه هستند در تحقیق حاضر با تلفیق تکنیک‌های GIS و MCDM و استخراج معیارهای مهم در مدیریت بحران زلزله، به برسی وضعیت شهر عجب‌شیر از نظر میزان آسیب‌پذیری در برابر زلزله احتمالی پرداخته شد و نواحی آسیب‌پذیر مشخص گردید برای استانداردسازی دادهها از روش فازی و برای وزندهی به معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد برای رسیدن به اهداف این پژوهش از نرم‌افزارهای ArcGIS 102، ENVI 52 ، IDRISI، Google Earth و AutoCAD استفاده شد در نهایت مناطق پرخطر و آسیب‌پذیر در شهر عجب‌شیر در چند کلاس خطر مشخص گردید

فصل اول: کلیات پژوهش 
1-1 مقدمه 10 
1-2 بیان مسئله 11 
1-3 ضرورت تحقیق 13 
1-4 اهداف تحقیق 14 
1-5 سؤالات تحقیق 14 
1-6 فرضیات تحقیق 15 
1-7 پیشینه تحقیق 15 
1-7-1 منابع خارجی 15 
1-7-2 منابع داخلی 18 
فصل دوم: مبانی نظری 
2-1 مقدمه 21 
2-2 مبانی نظری 22 
2-2-1 بحران 22 
2-2-2 انواع بحران 23 
2-2-3 زلزله و بحران ناشی از آن 23 
2-2-4 خطر زلزله 24 
2-2-5 منابع لرزهای 25 
2-2-6 شدت و بزرگی زلزله 26 
2-2-7 آسیبها و خسارات ناشی از زلزله 26 
2-2-8 گسل 29 
2-2-9 مدیریت بحران 30 
2-2-10 اهداف مدیریت بحران 30 
2-2-11 فازهای مدیریت بحران 31 
2-2-12 نقش GIS در مدیریت بحران 32 
2-2-13 GIS و فاز کاهش اثرات 33 
2-2-14 GIS و فاز آمادگی 34 
2-2-15 GIS و فاز پاسخگویی 34 
2-2-16 GIS و فاز بازسازی 35 
2-2-17 نقش برنامه ریزی شهری در مدیریت بحران 35 
2-2-18 بررسی زیرساختهای شهری 36 
2-2-19 ایجاد پایگاه اطلاعاتی 36 
2-2-20 تلفیق روش تصمیمگیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 37 
فصل سوم: مواد و روش¬ها 
3-1 مواد و ابزارها 40 
3-1-1 مواد موردنیاز 40 
3-1-2 نرمافزارهای مورداستفاده 41 
3-2 روشها و شیوههای استفاده‌شده 41 
3-2-1 مطالعات کتابخانهای 41 
3-2-2 مطالعات میدانی 42 
3-3 تجزیه‌وتحلیل‌های مکانی 42 
3-3-1 سنجش‌ازدور 43 
3-4 ارزیابی چندمعیاره (MCE) 49 
3-4-1 روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) 49 
3-4-2 منطق فازی 61 
3-4-3 روش ترکیب خطی وزنی (WLC) 62 

فصل چهارم: منطقه مورد مطالعه 
4-1 موقعیت جغرافیایی منطقه 65 
4-2 وسعت و محدوده 66 
4-3 بخش جلگهای 67 
4-4 بخش کوهستانی 67 
4-5 ژئومرفولوژی 68 
4-6 موقعیت اماکن تاثیرگذار در مدیریت بحران زلزله 68 
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده¬ها 
5-1 فاکتورها یا معیارها 71 
5-1-1 قدمت ساختمانها 72 
5-1-2 دسترسی به خیابانهای اصلی 73 
5-1-3 فاصله از بیمارستان 74 
5-1-4 فاصله از آتشنشانی 75 
5-1-5 فاصله از پایگاه حلال احمر 76 
5-1-6 فاصله مراکز انتظامی 78 
5-1-7 فاصله پمپ بنزین 79 
5-2 عملیات استانداردسازی 80 
5-3 وزندهی معیارها 81 
5-4 مدل ترکیب خطی وزنی (WLC) 83 
5-5 نقشه پهنهبندی نهایی 84 
فصل ششم: نتایج و یافته ها 
6-1 نتایج 86 
6-2 اثبات فرضیات 88 
6-3 نتیجه گیری کلی 88 
6-4 پیشنهادات 89 
منابع 90 

 

ارزیابی کارآمدی و عملکرد مراکز امدادنجات در شهر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از منطق fuzzy و GIS نمونه موردی منطقه 6 تهران

چکیده

یکی از مشکلات عمده شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران عدم شناخت کافی از متغیرهای محیطی و بالطبع ناآگاهی از پتانسیل‌های بحرانی در مناطق، گوناگون می‌باشد، براین اساس بسیاری از سرمایه گذاری‌های انجام شده دربخش مدیریت بحران، معمولا به بازدهی مطلوب دست نیافته و اتلاف سرمایه، ناشی از عدم تطابق برنامه ریزی‌ها با ویژگی‌های محیطی از جمله خصوصیات بارز این شهرها به شمار می‌رود،که عبارتند از:بالا بودن تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی، قدمت بالای ساختمان‌ها،کیفیت ابنیه، در بدنه مراکز امداد نجات و درجه محصوریت بالاو..در شهرهایی بزرگ که منجر به از بین رفتن کارآمدی مراکز امداد نجات، حجم بالای تلفات انسانی و خسارت‌های مالی درمواقع زلزله می‌شود، توجه به نقش مراکزامدادونجات درکاهش اثرات زلزله را ضروری ساخته است.این پژوهش در پی دستیابی به این هدف است،شناسایی وارزیابی میزان کارآمدی مراکزامداد ونجات شهری و عوامل مرتبط با آن و خسارت‌های ناشی اززلزله،منطقه شش شهر تهران با حدود 220 هزار نفر جمعیت درسال 1385 و 20 کیلومتر مربع مساحت، یکی از مهم‌ترین مناطق شهر تهران بشمار می‌آید.وجود کاربری‌های مهمی نظیر وزارتخانه ها، سفارتخانه‌ها، موسسات آموزش عالی، مراکز درمانی و بیمارستان‌های عمومی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی و غیره نشان دهنده اهمیت بالای این منطقه از دیدگاه شهری و کشوری است. این موضوع به نوبه خود ضرورت توجه به مسایل مدیریت بحران و حوادث در این محدوده را نشان می‌دهد. مطابق متدولوژی ارائه شده، جهت ارزیابی مراکزامداد نجات درمرحله نخست در یک شهر اولویت بندی، ارزیابی هر مرکز بر اساس فرآیندی ساختار یافته در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار گرفته است، بطوریکه بعداز تعیین شاخص‌های دخیل درارزیابی کارآمدی مراکز امداد نجات که مفید و موثرواقع شود، شاخص‌های مذکور ارزیابی و وزن دهی شده و با تشکیل مجموعه فازی مراکز امداد نجات را مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.که دراین پژوهش در مرحله نخست به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر کارآمدی مراکز امداد نجات شهری،پرداخته شد. 11 شاخص «دسترسی به مراکز درمانی، درجه محصوریت، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، کیفیت ابینه، کاربری زمین، PGA، مصالح، عرض راه، قدمت ابنیه، ارتفاع ساختمان» انتخاب شده وسپس وزن دهی به پارامترها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب معکوس(IHWP) انجام گرفت .در مرحله بعد با استفاده ازمنطق فازی به تولید نقشه آسیب پذیری از زلزله در محیط GIS، وآسیب پذیری منطقه شش در مقابل زلزله مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله بعد آسیب پذیری بدنه مراکز امداد نجات مشخص شده و با استفاده از شاخص‌های مانند داشتن عرض راه بهتر و تراکم ساختمانی متوسط و دسترسی بهتر به مراکز درمانی و غیره…میزان آسیب پذیری مراکز امداد نجات منطقه شش شهرداری تهران در برابر زلزله به صورت تحلیلی بیان شده ونتایج پژوهش نشان می‌دهد که بدنه خیابان‌های که دارای تراکم ساختمانی و جمعیتی بالا، کیفیت ابنیه پایین، و درجه محصوریت بیشتر، قدمت زیاد، آسیب پذیری بالایی دارند مراکز امداد نجات هم در مجاورت این بدنه از کاربری‌ها کارآمدی خود را از دست داده عملکرد کافی برای امداد نجات در مواقع بحرانی نخواهد داشت، همچنین باحرکت از سمت شمال منطقه به طرف جنوب و مرکز منطقه،به میزان آسیب پذیری مراکز امداد نجات افزوده شده، ودر بخش دوم با توجه با بررسی شعاع دسترسی مراکز امداد نجات با توجه به استانداردهای موجود و سازگاری کاربری‌های موجود در می‌یابیم که این مراکز امداد نجات کارایی کافی در هنگام بحران نخواهند داشت.

عنوان 
فصل اول:کلیات طرح 3 
1-1-بیان مساله 3 
1-2-هدف 6 
1-2-1-هدف کلی 6 
1-2-2-اهدف عملیاتی 7 
1-3-اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن : 7 
4-1- سوالات تحقیق: 9 
1-5- چهارچوب نظری تحقیق : 10 
1-6- روش تحقیق: 11 
1-8- روش گرد آوری اطلاعات: 12 
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 13 
1-7-پیشینه پژوهش: 13 
1-7-1-پیشینه پژوهش در ایران 14 
1-7-2- سوابق تحقیق در جهان 21 
فصل دوم:مطالعات نظری 25 
2-1- مقدمه 25 
2-2- تعریف واژگان کلیدی درمدیریت بحران 27 
2-3- مدیریت بحران 30 
2-3-1-تعاریف مدیریت بحران 30 
2-4- چرخه مدیریت بحران (زلزله) 34 
2-4-1- پیشگیری و کاهش پیامدها: کاهش احتمال وقوع یا تأثیرها ناشی از بحران‌ها 34 
2-4-2-آمادگی: برنامه ریزی و پژوهش، آموزش و مانور 34 
2-4-3-مقابله: ارایه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران 34 
2-4-4-بازسازی 35 
2-4-5 -چرخه اصلی مدیریت بحران 36 
2-5- ضرورت کاربرد مدیریت بحران در مناطق شهری 37 
2-5-1-ضرورت کاربرد مدیریت بحران در ایران 38 
2-6-تاریخچه مدیریت بحران در سطح ملی: 40 
2-5-1-تاریخچه ایجاد ستاد و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 41 
2-5-2-وظایف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 43 
2-5-3-پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران 43 
2-5-4- هدف ازایجادپایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران 44 
2-5-5-کارکردهای پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران 46 
2-6-اهمیت مدیریت بحران در طرح‌های فرا دست 48 
2-6-1-طرح‌های موضوعی 49 
2-7-تاثیر و نقش برنامه ریزی شهری در فرایند مدیریت بحران 50 
2-7-1-نقش برنامه ریزی شهری در بحث مدیریت بحران شامل چند مرحله می‌باشد. 50 
2-7-2-بررسی تاثیر معیارهای برنامه ریزی شهری در شناخت میزان آسیب پذیری 52 
2-8-زلزله: 54 
2-8-1- زمین لغزه: 54 
2-8-2-طبقه بندی زمین لغزه ها: 55 
2-9-آمادگی و برنامه ریزی 55 
2-10-نقش شهرسازی در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله 56 
2-11-ساختار شهر 57 
2-12-بافت شهر 58 
2-13-شکل (form) شهر 62 
2-14-بررسی و تحلیل کاربری زمین با تاکید بر زلزله 62 
2-14-1-ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله 63 
2-15-تراکم‌های شهری : 65 
2-16- تاسیسات و زیر ساخت‌های شهری 66 
2-17- برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر ارزیابی خطر بلایا 67 
2-18-بررسی عوامل موثر در بروز تنگناهای عملیات امداد و نجات و ارائه ضوابط و راهبردهای مقابله با هر یک از عوامل موثر 70 
2-18-1-عوامل موثر ناشی ازخصوصیات مکانی 73 
2-18-1-1-خصوصیات طبیعی 77 
2-18-2-عوامل موثر ناشی از خصوصیات کالبدی 77 
2-18-3-عوامل ناشی از خصوصیات عملکردی 81 
2-18-4-1-خصوصیات کالبدی و عملکردی 83 
2-18-4-1-1- ارتباط و نحوه همجواری با کاربرهای مختلف شهری 84 
2-18-4-خصوصیات جمعیتی 90 
2-19- بررسی معیارهای افزایش کارآمدی مراکز امداد رسانی 90 
2-20-سازگاری کاربری: 91 
2-21- ارزیابی صدمات و آسیب‌های زلزله 93 
2-21-1- عوامل موثر در ارتباط با آسیب رسانی و آسیب پذیری. 94 
2-22- فضاهای امدادی قابل بهره برداری هنگام زلزله 95 
2-23- فضاهای باز 96 
2-24- راه‌ها و قطعات 98 
2-24-1- راه‌ها و نحوه دسترسی‌ها 98 
2-24-2- شکل دسترسی در حوزه تفکیک یافته قطعات زمین 100 
2-25- ویژگی‌های شبکه اضطراری امدادرسانی 101 
2-26- آسیب پذیری شبکه ارتباطی 104 
2-27-جمع بندی 105 
فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی) 108 
3-1-روش دلفی 109 
3-1-1-به کارگیری روش پیمایشی دلفی جهت استنتاج فروض وزن دهی 110 
3-2-مدل منطق فازی 115 
3-2-1-سیستم‌های استنتاج گر فازی: 118 
روش استنتاج 120 
3-2-2-موتور استنتاج فازی 121 
3-4-منطق IHWP : 123 
3-4-1- مرحله اول :ارائه شاخص‌های انتخاب شده برای مشخص کردن پهنه‌های آسیب‌پذیر در برابر زلزله 123 
3-4-2- مرحله دوم: ارائه راهبرد تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP ) 123 
3-4-3-مرحله سوم:تعیین مبانی نظری و فروض وزن دهی 124 
3-4-4-تبیین روشی به منظور بررسی محدوده مورد مطالعه از نظر آسیب پذیری دربرابر زلزله 126 
3-5-معرفی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS: 127 
3-6-نتیجه گیری 129 
فصل چهارم:شناخت منطقه 130 
مقدمه: 130 
4-1-شناخت منطقه شش شهرداری تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه 130 
4-2- اهمیت مطالعه در رابطه با شهرهای ایران ونمونه مورد مطالعه، شهرداری منطقه شش شهرداری تهران. 130 
4-3- آسیب‌دیدگی ناشی از زلزله در تهران 133 
4-4- گسل‌ها 135 
4-4-1- گسل مشا 135 
4-4-2- گسل شمال تهران 136 
4-4-3- گسل‌های جنوب و شمال ری. 136 
4-5- منطقه شش شهرداری تهران 137 
4-5-1- موقعیت منطقه شش شهرداری تهران 138 
4-5-2- وسعت منطقه شش شهرداری تهران. 139 
4-5-3- جمعیت و تحولات آن در منطقه شش شهرداری تهران. 139 
4-5-4- تراکم جمعیت. 140 
4-5-5- کاربری اراضی منطقه شش. 140 
4-5-6- وضعیت ساختمان‌ها برحسب نوع مصالح، عمرساختمانها و کیفیت ابنیه. 142 
4-5-6-1- نوع مصالح 142 
4-5-6-2- عمرساختمانها 143 
4-5-6-3- کیفیت ابنیه 144 
4-5-7- تراکم جمعیت. 146 
4-5-9- ساختار شبکه‌های ارتباطی 148 
4-5-10-پل‌ها 151 
4-6-سا ختارمراکز امداد نجات: 154 
4-7- جمع بندی 156 
فصل پنجم 158 
مقدمه 158 
5-1- بخش اول 160 
5-1-1- الف: ارزیابی محدوده مورد مطالعه از نظر آسیب پذیری در برابر زلزله 160 
5-1-1-1-ارائه شاخص‌های انتخاب شده برای مشخص کردن پهنه‌های آسیب پذیر در برابر زلزله 160 
5-1-1-2-تبین روشی به منظور بررسی محدوده مورد ارزیابی از نظر کارآمدی مراکز امداد نجات در برابر زلزله 162 
5-1-1-2-1-مرحله اول: تعیین ماتریس داده‌ها 162 
5-1-1-2-2-مرحله دوم (تعیین اهمیت و رتبه داده‌ها) 163 
5-1-1-2-3-مرحله سوم (تعیین مبانی نظری و فروض وزن دهی) 163 
5-1-1-2-4- مرحله چهارم (وزن دهی و الویت بخشی به معیارها) 165 
5-2-4-مهم‌ترین مزایای مدل سلسله مراتبی معکوس 166 
5-1-1-2-5- مرحله چهارم (تشکیل پایگاه دانش) : 177 
5-1-1-2-6-مرحله ششم (قواعد منطقی فازی) 180 
5-1-1-2-7-موتور استنتاجی فازی : 181 
5-2-4-4-فازی سازی و غیر فازی ساز. 182 
5-2- تحلیل کلی از نقشه آسیب پذیری از زلزله 184 
5-2-1- نقش مراکز امداد نجات در کاهش اثرات زلزله در محدوده مورد مطالعه با توجه به نقشه آسیب پذیری 186 
5-3-2-تحلیل بدنه مراکز امداد نجات شهری 189 
5-3-3- موقعیت مراکز درمانی نسبت به شبکه‌های ارتباطی اصلی منطقه 6 191 
5-3-3-1- تحلیل بدنه شبکه ارتباطی منطقه 6 تهران 191 
5-3-3-2-تحلیل عرض راه بدنه مراکز امداد نجات : 198 
5-4-بخش دوم 202 
5-4-1-شعا ع دسترسی با تحلیل شبکه: 202 
5-5-تحلیل سازگاری کاربری‌های همجوار شهری 208 
5-6-دسترسی به فضاهای باز: 213 
5-7-جمع بندی: 215 
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات 217 
6-1-پاسخ به سوالات 217 
6-2-نتایج: 222 
6-3-پیشنهادها 226 
6-3-1-راهکارهایی افزایش کارآمدی مراکز امداد و نجات شهری 226 
پیوستها 230 
منابع 233 

 

ساماندهی فضایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل‌های GIS مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهران

چکیده

مخاطرات طبیعی بخشی از جهان پیرامون ما بوده و همیشه یک خطر جدی برای توسعه به شمار رفته و خواهند رفت، به عبارتی زندگی بشر بدون در نظر گرفتن این مخاطرات غیرقابل‌تصور خواهد بود توسعه زندگی اجتماعی به‌ویژه شهرنشینی و گسترش روزافزون شهرها نیز ابعاد این حوادث را وسعتی دو چندان بخشیده و همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تمامی مدیران شهری و شهروندان بررسی شیوه‌های مقابله با این بحران‌ها بوده است نکته‌ حائز اهمیت این است که از وقوع بحران نمی‌توان جلوگیری کرد اما تمرکز و توجه برنامه‌ریزی بحران شهرها در مرحله آمادگی می‌تواند باعث کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در اثر بروز سوانح ‌گردد دراین‌بین پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در فاز پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران‌های مختلف به‌ویژه بحران‌های طبیعی بزرگ نظیر زلزله، در شهر تهران به‌عنوان پیشرو عمل می‌نمایند که طرح اولیه احداث این پایگاه‌ها به دهه گذشته بازمی‌گردد تردیدی وجود ندارد که عملکرد کارآ و موثر این پایگاه‌ها ارتباط زیادی با نحوه مکان‌یابی آن‌ها در سطح شهر و مناطق شهری دارد به‌طوری‌که علاوه بر تأمین ایمنی پایگاه‌ بخصوص در برابر سوانح، امکان ارائه خدمات‌رسانی مناسب به مناطق بحران‌دیده را با توجه حوزه عملکردی آن فراهم سازد با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در مدیریت بحران، امداد در ساعات اولیه و روزهای نخستین بحران بوده و همچنین نحوه امداد و حوزه عملکردی تحت پوشش آن نیز ملاک دیگری در فرماندهی و مدیریت آن می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال ساماندهی مراکز خدمات پشتیبانی مدیریت بحران در موقعیت‌های بحرانی در پهنه جنوب غرب تهران برای منطقه 18 بوده و برآنست با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و روش تحلیل فضایی (GIS)این قابلیت و توانمندی‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد بدین منظور جهت تعیین روابط بین معیارها و ضریب اهمیت نسبی آن‌ها از روش دیمتل و تحلیل شبکه (Anp-Dematel) استفاده شده و برای مدل‌سازی جهت ساماندهی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران از روش فازی (FUZZY) در محیط ادریسی و وایکور (VIKOR) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه 18 شهر تهران در پهنه‌های فضایی مناسبی استقرار نیافته و انتخاب مکان برای ایجاد این پایگاه‌ها بدون توجه به نیازهای خاص آن صورت گرفته است پس از بررسی وضعیت استقرار پایگاه‌های منطقه 18 شهر تهران، مطابق مدل‌سازی صورت گرفته، میانگین ارزش پیکسل‌های تشکیل دهنده هر بلوک به‌عنوان ارزش نهایی آن محاسبه شده و بلوک‌های پیشنهادی برای ایجاد پایگاه‌ها ارائه شده است

فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه 
فصل اول: کلیات تحقیق 1 
1-1 مقدمه 2 
1-2 تعریف مسئله… 3 
1-3 اهداف پژوهش… 7 
1-4 سوالات تحقیق 8 
1-5 فرضیه‌ها 8 
1-6 مواد و روش انجام تحقیق: 8 
1-7 پیشینه تحقیق 9 
1-8 محدودیت¬های تحقیق 12 
فصل دوم: مبانی و انگاره¬های نظری…… 13 
2-1 مقدمه 14 
2-2 تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با مدیریت بحران 14 
2-2-1 خطر(مخاطره)14 
2-2-2 احتمال خطر15 
2-2-3 مخاطرات طبیعی15 
2-2-4 فاجعه (بلا)16 
2-2-5 طبقه¬بندی بلایا16 
2-2-6 تفاوت مخاطره طبیعی و بلایای طبیعی17 
2-2-7 آسیب¬پذیری17 
2-2-8 رویکردهای کلان در پژوهش آسیب‌پذیری18 
2-2-9 مخاطرات طبیعی، فاجعه و آسیب¬پذیری19 
2-2-10بحران21 
2-2-11مدیریت بحران21 
2-2-12مدیریت ریسک 22 
2-2-13مدل‌های مدیریت بحران23 
2-2-14فلسفه و دیدگاه¬های نظری مدیریت بحران28 
2-3 برنامه¬ریزی کاربری زمین شهری 29 
2-3-1 معیارهای بهینه در مکان‌یابی کارکردهای شهری30 
2-3-2 فرایند برنامه¬ریزی کاربری زمین شهری33 
2-3-3 برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری و آسیب‌پذیری در برابر زلزله34 
2-3-4 سیاست‌های ممکن کاهش آسیب‌پذیری در قالب برنامه‌ریزی کاربری زمین35 
2-3-5 مکان‌یابی و ساماندهی فضایی 36 
2-3-6 تحلیل فضایی38 
2-3-7 پراکنش فضایی38 
2-3-8 تئوری سیستمی در ساماندهی فضایی39 
2-3-9 سطوح مکان‌یابی40 
2-3-10طبقه¬بندی تصمیمات مکانی41 
2-3-11مکان‌یابی در بخشهای عمومی و خصوصی43 
2-3-12بررسی ویژگی مدل‌های مکان‌یابی47 
2-4 سازمان مدیریت بحران کشور 49 
2-4-1 سیر تکوین تاریخی و مبانی قانونی تشکیلات مدیریت بحران در ایران49 
2-4-2 تاریخچه ایجاد ستاد و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران51 
2-4-3 اهم وظایف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران52 
2-4-4 شکلگیری پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران52 
2-4-5 نظام مدیریت بحران در سایر کشورها60 
2-5 جمع‌بندی 63 
فصل سوم: روش‌شناسی و معرفی محدوده موردمطالعه… 65 
3-1 روش¬شناسی 66 
3-1-1 آماده‌سازی لایه‌های اطلاعاتی پژوهش67 
3-1-2 تبیین سیستم اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر تصمیم¬گیری چندمعیاره در راستای مکان‌یابی مراکز پشتیبانی مدیریت بحران69 
3-1-3 شاخص‌های ساماندهی پایگاه‌های چندمنظوره مدیریت بحران73 
3-2 آشنایی با تکنیک‌ها و مدل‌های مورداستفاده در پژوهش 83 
3-2-1 میانگـین نزدیک‌ترین فاصـله همسـایگی (ANN)83 
3-2-2 تصمیم¬گیری چندمعیاره85 
3-2-3 تحلیل شبکه¬ای (ANP) 86 
3-2-4 فرایند تحلیل شبکه (ANP) 88 
3-2-5 فرایند روش وایکور91 
3-3 معرفی محدوده موردمطالعه 92 
3-3-1 الگوی تقسیمات منطقه (نواحی-محلات) 93 
3-3-2 پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران94 
3-3-3 کاربری زمین شهری95 
3-3-4 سلسله‌مراتب شبکه معابر منطقه97 
3-3-5 خطوط آهن98 
3-3-6 اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری99 
3-3-7 کاربری صنعتی100 
3-3-8 تأسیسات خطرزا101 
3-3-9 بررسی کانال¬های منطقه102 
3-3-10رودخانه کن103 
3-3-11پست‌های اصلی و خطوط انتقال نیرو فشارقوی104 
3-3-12گسله¬های شمال و جنوب ری105 
3-3-13مدل گسل ری105 
3-3-14زمین‌شناسی106 
3-3-15مسائل و مشکلات منطقه108 
3-3-16توان¬ها و پتانسیل‌های منطقه109 
3-4 جمع‌بندی 109 
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها… 112 
4-1 مقدمه 113 
4-2 تحلیل الگوی پراکنش پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه 18 تهران 113 
4-2-1 نتایج عددی تحلیل متوسط نزدیک‌ترین فاصله همسایگی114 
4-3 فرایند اجرای دیمتل و تحلیل شبکه (ANP-DEMATEL) در ساماندهی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران115 
4-3-1 ساخت مدل و تبدیل مسئله/ موضوع به یک ساختار شبکه‌ای115 
4-3-2 تعیین روابط میان شاخصها و معیارها118 
4-3-3 ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه وزن نسبی معیارها119 
4-4 تحلیل داده‌ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی 122 
4-4-1 تولید نقشه‌های معیار122 
4-4-2 استانداردسازی نقشه‌های معیار (ارزش‌گذاری فضایی) به روش فازی (FUZZY)123 
4-4-3 وزن دهی به نقشه‌های استانداردشده124 
4-4-4 تلفیق شاخصها (لایه¬های اطلاعاتی) با استفاده از روش وایکور151 
4-5 جمع‌بندی 156 
فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه‌گیری… 158 
5-1 مقدمه 159 
5-2 آزمون فرضیات 160 
5-2-1 فرضیه اول 160 
5-2-2 فرضیه دوم 164 
5-3 نتیجه‌گیری 166 
5-4 پیشنهاد‌ها 167 
فهرست منابع و مراجع180-178 
پیوست الف: ماتریس¬های تحقیق191-182 
پیوست ب: پرسش¬نامه شماره 1195-192 
پیوست ج: پرسش¬نامه شماره 2 207-196 

 

برنامه‌ریزی بافت‌های آسیب‌پذیر شهری مبتنی بر تحلیل شبکه‌های شهری در محیط GIS با رویکرد مدیریت بحران؛ (نمونه موردی: بافت قدیم شهر سنندج)

چکیده

ازدیاد روزافزون جمعیت شهری در دهه‌های اخیر، برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل شهرها را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است. این مشکل در زمان وقوع بحران‌های طبیعی و به طور کل مخاطرات محیطی، بسیار پیچیده‌تر می‌گردد. از طرفی در صورت بروز بحران یکی از راهکارهای مقابله یا به حداقل رساندن صدمات ناشی از آن مدیریت شرایط پس از وقوع بحران و مرحله امدادرسانی است که به طور قابل توجهی با میزان خسارات مالی و جانی وارد شده ارتباط مستقیم دارد. در این میان بکار گیری ابزارهای نوین تحلیلی همچون GIS در آسیب شناسی بافت های شهری و تحلیل شبکه های شهری Network analysis مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های شهری در مواقع بحران، یکی از الزاماتی است که باید پیش از وقوع حوادث و به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای مدیریت کارآمد بحران در شهرها، صورت پذیرد. در این پژوهش که با هدف آسیب‌شناسی هسته مرکزی شهر سنندج در مواقع بحران و مسیریابی و اولویت بندی مراکز امدادرسان با تأکید بر رویکرد مدیریت بحران در محدوده‌ی بافت قدیم شهر سنندج(هسته مرکزی شهر) به عنوان محدوده‌ای تاریخی و با هویت و همچنین مرکزیت تجاری-خدماتی اصلی شهر با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی از نوع توسعه‌ای به انجام رسیده است؛ پس از شناخت حوزه فراگیر و محدوده مورد مطالعه در ابعاد گوناگون جهت سنجش میزان آسیب‌پذیری ابتدا با بهره‌گیری از مدل IHWP در محیط ARCGIS و بر اساس مولفه‌های 17 گانه از ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، ارتباطی و محیطی و در نهایت با همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی مربوط به این شاخص‌ها، میزان آسیب‌پذیری محدوده در 5 طبقه(بسیار پایین، پایین، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) مشخص گردید. سپس با استفاده از ابزار تحلیل شبکه در محیط GIS، شعاع خدمات‌رسانی هریک از مراکز امداد اورژانس و آتشنشانی تعیین شده و در نهایت کوتاه‌ترین مسیرهای دسترسی و نزدیک‌ترین مراکز امدادرسان به محل حادثه مشخص گردیدند. بر اساس نتایج به دست‌ آمده 26.5درصد از بافت محدوده دارای آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد بوده بطوری که امداد رسانی به برخی نقاط با توجه به ساختار ارگانیک و نفود ناپذیر بافت غیر ممکن است. نتایج تحلیل شبکه پیرامون محدوده‌ی خدمات‌رسانی مراکز اورژانس و آتش‌نشانی بیانگر مطلوبیت نسبی مکان‌یابی مراکز و صرفا نیاز به تجهیز برخی از مراکز است و قابلیت ابزار تحلیل شبکه نیز در تعیین مسیر بهینه و نزدیک‌ترین مرکز امدادرسان به خوبی نمایان است.

فصل اول: کلیات تحقیق 1 
1-1-مقدمه 2 
1-2-بیان مساله 3 
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5 
1-4-فرضیه‌های تحقیق 6 
1-5-اهداف تحقیق 6 
1-6-تعریف واژه‌های اختصاصی تحقیق 7 
1-6-1-بحران: 7 
1-6-2-مدیریت بحران: 7 
1-6-3-کاهش اثر فاجعه: 7 
1-6-4-آمادگی: 8 
1-6-5-واکنش: 8 
1-6-6-بازسازی: 8 
1-6-7-آسیب پذیری: 8 
1-6-8-برنامه ریزی: 8 
1-6-9-برنامه ریزی استراتژیک: 9 
1-6-10-سامانهی اطلاعات جغرافیایی 9 
1-6-10-تحلیل شبکه: 9 
فصل دوم : مبانی نظری و تئوریک 11 
2-1-بخش اول-مبانی آسیبپذیری بافت شهری: 12 
2-1-1-تعاریف و مفاهیم 12 
2-1-1-1-تعاریف شهر و شهر نشینی 12 
2-1-1-2-شهر 12 
2-1-1-3-ساخت شهر: 12 
2-1-1-4- بافت شهر: 13 
2-1-1-4-1-انواع بافتها 13 
2-1-1-4-2- اهمیت بافتهای تاریخی و قدیمی 13 
2-1-2- آسیب پذیری شهری 15 
2-1-2-1-نظریهی آسیبپذیری شهری 16 
2-1-2-2-عناصر موثر بر آسيب پذيري شهري 18 
2-1-2-2-1-عوامل انسانساخت و عناصر اصلي شكل دهنده ساختار كالبدي شهر 18 
2-1-2-2-1-1-ساختار شهر 18 
2-1-2-2-1-2-بافت شهر 18 
2-1-2-2-1-3-كاربري اراضي شهري 20 
2-1-2-2-1-4-تأسيسات و زير ساختهاي شهري 21 
2-1-2-2-1-5-شبكه ارتباطي شهر 22 
2-1-2-2-2-تراكم هاي شهري 23 
2-1-2-3-شاخص‌های سنجش آسیب‌پذیری هستهی مرکزی شهر سنندج: 24 
2-2-مبانی مدیریت بحران 25 
2-2-1-پیشینه‌ی تحقیق در جهان 26 
2-2-2-پیشینه‌ی تحقیق در ایران 28 
2-2- 3-مبانی مدیریت بحران: 29 
2-2-3-1-مفهوم مدیریت: 30 
2-2-3-1-1-کارکردهای مدیریت: 30 
2-2-3-2-مفهوم بحران: 31 
2-2-4-مروری بر ادبیات مدیریت بحران 32 
2-2-5-انواع بحران: 33 
2-2-6- مدیریت مخاطرات 34 
2-2-6-1-مخاطرات محیطی 34 
2-2-6-2- مديريت مخاطرات 35 
2-2-7-مدیریت بحران: 36 
2-2-7-1-ضرورت كاربرد مديريت بحران در مناطق شهري 36 
2-2-7-2-رویکردهای مدیریت بحران 36 
2-2-7-2-1-رویکرد بحرانگریزی: 37 
2-2-7-2-2-رویکرد بحران ستیزی: 37 
2-2-7-2-3-رویکرد بحرانپذیری: 37 
2-2-8-الگوهای مدیریت بحران 37 
2-2-9- مراحل اصلی مدیریت بحران: 39 
2-2-10-انواع چرخه‌ی مدیریت بحران 41 
2-2-10-1-چرخه چهار مرحله اي مديريت بحران : 41 
2-2-10-1-1-کاهش اثرات(Mitigation): 41 
2-2-10-1-1-1- ابزارها و تکنیک‌های کاهش اثر حادثه 41 
2-2-10-1-1-2-سند هیوگو برای کاهش اثر بلایای طبیعی(Hyogo,2005-2015) 41 
2-2-10-1-2-آمادگي(Preparednees): 42 
2-2-10-1-3-واکنش(Response): 42 
2-2-10-1-4-بازسازي(Recovery): 42 
2-2-10-2-چرخه هفت مرحله اي مديريت بحران : 43 
2-2-11-تأثير و نقش شهرسازي در كاهش آسيب هاي ناشي از بحران ها: 44 
2-2-12-فرایند برنامه ریزی پیشگیری از بحران و کاهش آسیب پذیری ناشی از آن: 45 
2-3-تجارب داخلی و خارجی: 47 
2-3-1-تجارب جهاني مديريت بحران : 47 
2-3-1-1-پیشگیری و مقابله با زلزله، تجربه لس آنجلس 47 
2-3-1-2-تجربه ماناگوا 48 
2-3-1-3-تجربه گواتمالا 48 
2-3-1-4- ساختار و تجربهی مدیریت بحران ژاپن 49 
2-3-1-4-1-ساختار مدیریت بحران در ژاپن 49 
2-3-1-4-2-زمین‌لرزه و سونامی ۲۰۱۱ توهوکو 50 
2-3-2-تجارب مديريت بحران در ايران : 52 
2-3-2-1-تجربه زلزله گیلان –زنجان 52 
2-3-2-2-تجربه حتکن (لرستان) 54 
2-3-2-3-تجربه بم 55 
جمع بندی مبانبی نظری: 57 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 59 
3-1-مقدمه 59 
3-2-روش تحقیق 59 
3-3-مراحل انجام پژوهش 60 
3-3-1-مرحلهی مطالعات کتابخانهای 60 
3-3-2-مرحلهی مطالعات میدانی 60 
3-3-3-مرحلهی مطالعات آزمایشگاهی 60 
3-3-4-تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری 60 
3-4-نوع تحقیق 61 
3-5-جامعه آماری 62 
3-6-مدلهای تحقیق 63 
3-6-1-چارچوب مفهومی مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) 63 
3-6-1-1-مرحله اول: ارائه شاخصهای انتخاب شده برای مشخص کردن پهنه‌های آسیبپذیر 63 
3-6-1-2-مرحله دوم: ارائه راهبرد تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) 64 
3-6-1-3-مرحله سوم: تلفیق نقشهها 65 
3-6-2-مزایای مدل IHWP 65 
3-7-ابزار تجزیه و تحلیل دادهها 66 
3-7-1-GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) چیست؟ 66 
3-7-2-نقش GIS در مدیریت بحران 67 
3-7-3-ماهیت و جایگاه ناوبری حمل ونقل شهری 68 
3-7-4-جایگاه تحلیل شبکه در حمل ونقل شهری 69 
3-7-4-1-عناصر شبکه 70 
3-7-4-2-مشخصات عناصر شبکه 70 
3-7-4-3-کاربرد تحلیل شبکه در برنامه ریزی شهری 72 
3-9-جمع‌بندی 73 
فصل چهارم :شناخت و تحلیل محدوده 76 
4-1-شناخت کلی شهر و محدوده مورد مطالعه 76 
4-1-1- معرفی موقعیت جغرافیایی و کالبدی و اقلیمی 76 
4-1-1-1-معرفی استان کردستان 76 
4-1-1-2- نظام تقسیمات استانی 76 
4-1-1-3-معرفی شهر سنندج 77 
4-1-1-4- تقسیمات شهری 77 
4-1-2- بافت شهر سنندج و جایگاه محدوه مورد مطالعه در آن : 79 
4-1-2-1- بافت قدیمی : 79 
4-1-2-2- بافت میانی شهر : 79 
4-1-2-3- بافت جدید : 79 
4-1-2-4- بافت حاشیه اي : 80 
4-1-3- تدقیق محدوده مورد مطالعه : 80 
4-1-3-1- محلات محدوده مورد مطالعه: 81 
4-1-3-1- 1-محله میان قلعه 81 
4-1-3-1- 2-محله آقازمان 82 
4-1-3-1-3-محله سرتپوله 82 
4-1-3-1-4- محله چهارباغ 82 
4-1-3-1- 5-محله قطارچیان 83 
4-1-3-1-6-محله ی ژاندارمری : 83 
4-1-4- مطالعات تاریخی 85 
4-1-4-1- كردستان در گذر زمان 85 
4-1-5- شناخت ويژگي هاي طبيعي 88 
4-1-5-1- پارادرصدهاي آب و هواي شهر 88 
4-1-5-2-ويژگيهاي اقليمي 89 
4-1-5-2-1-تقسميات چهارگانه اقليم ايران 89 
4-1-5-3- بررسي زمين شناسي 91 
4-1-5-3-1-زمين شناسي 91 
4-1-5-3-2-خاك‌شناسي 92 
4-1-5-3-3- زلزله 94 
4-1-5-3-4-گسل شناسي شهر سنندج 95 
4-1-5-4- بررسی وضعیت طبیعی منطقه از نظر ویژگی های ژئومورفولوژی 96 
4-1-5-4-1- ناهمواری و توپوگرافی 96 
4-1-5-4-2- شیب های اصلی موثر درشهر و محدوده مورد مطالعه 97 
4-1-6-مطالعات جمعیتی شهر 101 
4-1-6-1- جمعیت شهر سنندج قبل از سرشماری 1335 101 
4-1-6-2-جمعیت شهر سنندج بعداز سرشماری 1335 تا 1390 101 
4-1-6-3- مطالعات جمعیتی محدوده مورد مطالعه 103 
4-1-6-3-1-سهم جمعیتی محدوده مطالعاتی از کل شهر 103 
4-1-6-3-2-هرم سنی 104 
4-1-7- بررسي ساختار عملكردي و نحوه استفاده از زمين 105 
4-1-7-1-نحوه استفاده از اراضي در وضع موجود 106 
4-1-7-2- شناسايي مراكز فعاليت‌ در محدوده 109 
4-1-8- بررسي و تحليل ساختار ارتباطي 110 
4-1-8-1-بررسي سلسله مراتب معابر محدوده مطالعاتي 110 
4-1-8-2- عرض و جهت محور های محدوده مورد مطالعه 112 
4-2-بخش دوم-تجزیه و تحلیل محدوده مورد مطالعه 114 
4-2-1- مراحل شناسایی معیار های موثر در تعیین پهنه‌های آسیب‌پذیر شهری با توجه به رویکرد مدیریت بحران 114 
4-2-1-1- مرحله اول: تعیین ماتریس داده ها 115 
4-2-1-1-1- مؤلفه‌های دسترسی و شبکه ارتباطی 116 
4-2-1-1-1- 1- نفوذپذیری 117 
4-2-1-1-1- 2-دسترسی به راه اصلی : 117 
4-2-1-1-1- 3-دسترسی به فضاهای باز 119 
4-2-1-1-1- 4-دسترسی به مراکز درمانی و آتش‌نشانی 119 
4-2-1-1-1- 5-فاصله از مراکز عمده جمعیتی 122 
4-2-1-1-2-مؤلفه‌های کالبدی 122 
4-2-1-1-2-1-کاربری زمین 123 
4-2-1-1-2-2-کیفیت ابنیه 123 
4-2-1-1-2-3-مصالح ابنیه: 124 
4-2-1-1-2-4-تعداد طبقات 125 
4-2-1-1-2-5-تراکم ساختمانی 127 
4-2-1-1-2-6-مساحت قطعات 128 
4-2-1-1-3- مؤلفه‌های اجتماعی-جمعیتی 129 
4-2-1-1-3-1-تراکم جمعیتی 129 
4-2-1-1-3-2-سن و گروه‌های خاص(معلولیت) 130 
4-2-1-1-4- مؤلفه‌های محیطی 132 
4-2-1-1-4-1-شیب زمین 132 
4-2-1-2- مرحله دوم: فازی سازی معیار های آسیب‌پذیری 132 
4-2-1-3-مرحله سوم : ( وزن دهی به دادها بر اساس مدل IHWP) 135 
4-2-1-4 مرحله چهارم : (تلفیق نقشه ها) 140 
4-3-تحلیل شبکه در ارتباط با آسیب‌پذیری بافت 142 
4-3-1-فرایند تحلیل شبکه در GIS (Network Analysis) 144 
4-3-1-1-تشکیل پایگاه اطلاعاتی 144 
4-3-1-1-1-رقومی کردن و جدا کردن نقشهها 144 
4-3-1-1-2-بانک اطلاعات توصیفی 145 
4-3-1-2-ساخت شبکه(Dataset) 146 
4-3-1-2-1-انجام عملیات توپولوژی 146 
4-3-1-2-2-قوانین ارتباطات 147 
4-3-1-2-3-قوانین گردشها 148 
4-3-2-تحلیل محدوده خدمات‌رسانی 150 
4-3-2-1-تحلیل محدوده خدمات‌رسانی مراکز آتش‌نشانی 150 
4-3-2-2- تحلیل محدوده خدمات‌رسانی خدمات فوریت‌های پزشکی 154 
4-3-3-یافتن مسیر بهینه 157 
4-3-3-1- مسیرهای پیشنهادی امداد رسانی مراکز آتش نشانی به نقاط بحرانی 157 
4-3-3-2- مسیرهای پیشنهادی امداد رسانی بیمارستان به نقاط بحرانی 163 
4-4-تحلیل ویژگی‌های محدوده مورد مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT از منظر مدیریت بحران 168 
فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات 176 
5-1-جمع‌بندی فصول گذشته 174 
5-2-نتیجه‌گیری 176 
5-2-1-یافته‌های حاصل از آسیب‌شناسی بافت هسته مرکزی شهر سنندج 176 
5-2-2-یافته‌های حاصل از تعیین محدوده خدمات‌رسانی 177 
5-2-3-یافته‌های حاصل از آنالیز مسیریابی 178 
5-2-4-یافته‌های حاصل از آنالیز پیدا کردن نزدیک‌ترین تسهیلات 178 
5-3-آزمون فرضیات تحقیق: 179 
5-4-پیشنهادها و راهبردها 180 
5-5-زمینه‌ی پژوهش‌های آتی 183 
منابع و مآخذ 184

 

شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موثربر ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت بحران استان کرمان با استفاده از داده‌های (سیستم اطلاعات جغرافیایی)(GIS) و مدل‌های AHP و منطق فازی ((بررسی موردی شبکه حمل و نقل اضطراری شهر کرمان))

چکیده

معمولا بعد از وقوع حوادث بزرگ شبکه حمل و نقل در اثر ریزش ساختمان های مجاور راه ها، زمین لغزش، فرونشست زمین و دچار اختلال می شود و مشکلاتی در دسترسی سریع نیروهای امداد و نجات به مناطق آسیب دیده ایجاد می شود هیچ شاخه ای از حمل و نقل از آسیب گسترده زلزله در امان نیست هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی شبکه حمل و نقل اضطراری شهر کرمان می باشدپژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است ابتدا با بررسی مطالعات انجام شده و نظرات کارشناسان پارامترهای موثربر آسیب پذیری راه ها مشخص گردید براساس اکستنشن های AHPوSDM Fuzzy در محیط ArcGIS نقشه آسیب پذیری راه ها و نقشه شبکه حمل و نقل اضطراری شهر کرمان تهیه شد با استفاده از نرم افزارExpert Choise وزن پارامترها محاسبه شدنتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که از بین 4 عامل موثر (تراکم جمعیتی، فضای باز و خالی، عرض معابر، تعدادطبقات سازه ها(، عامل عرض معابربا وزن نهایی0/692 بیشترین وزن و عامل فضای باز وخالی با وزن نهایی0/171 کمترین وزن را داشته اند

فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1-مقدمه2 
1-2-تعریف و تبیین مساله تحقیق3 
1-3-ضرورت انجام تحقیق4 
1-4- نتایج مورد استفاده پس از تحقیق6 
1-5- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق6 
1-6- هدف تحقیق6 
1-7- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی7 
1-8- خلاصه فصل اول 8 
فصل دوم :ادبیات موضوع تحقیق
2-1- مقدمه10 
2-2- موقعیت جغرافیایی شهر کرمان و راه های ارتباطی11 
2-3 – بحران و مفاهیم مربوط به آن12 
2-3-1- بلایای طبیعی12 
2-3-2- بحران12 
2-3-3- انواع بحران و مخاطرات14 
2-3-3-1- مخاطرات و بحران های طبیعی15 
2-3-3-2- مخاطرات با منشاء انسانی15 
2-3-4- زلزله15 
2-3-5- سازو کار شکل گیری و آسیب رسانی زلزله بر شهرها16 
2-3-6- وضعیت زمین لرزه در ایران17 
2-3-7- آسیبهای سوانح طبیعی زمین ساختی (زلزله) بر شبکه حمل و نقل18 
2-4- سیستم اطلاعات جغرافیایی19 
2-4-1- اطلاعات GIS 20 
2-4-2- مراحل انجام کارGIS 20 
2-4-3- مدل‌های‌ موجود تلفیق‌ داده های مکانی21 
2-4-3-1- مدل منطق بولین21 
2-4-3-2- مدل همپوشانی شاخص22 
2-4-3-3- مدل منطق فازی22 
2-5- اهمیت و ضرورت مدیریت بحران23 
2-5-1- مدیریت بحران24 
2-5-2- سطوح مختلف مدیریت بحران25 
2-5-3- نقش و جایگاه مدیریت بحران در شبکه حمل و نقل26 
2-6- شبکه حمل و نقل درون شهری27 
2-7 – زیرساختهای شبکه حمل و نقل28 
2- 8- شبکه حمل و نقل اضطراری29 
2-9- پیشینه تحقیق29 
2-9-1- مطالعات داخلی30 
2-9-2- مطالعات خارجی32 
2-10- خلاصه فصل دوم 36 
فصل سوم: مبانی نظری و روش تحقیق 
3-1- مقدمه38 
3-2- روش تحقیق39 
3-3 – جامعه و نمونه آماری39 
3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات39 
3-4-1- تدوین پرسشنامه40 
3-4-2- روایی و پایایی پرسشنامه40 

3-5- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات40 
3-6- انتخاب تکنیک حل مسئله41 
3-6-1- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی42 
3-6- 2- مدل منطق فازی47 
3-6-2-1- عملگر فازی گاما48 
3-7- خلاصه فصل سوم48 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 
4-1- مقدمه50 
4-2- مشخصات فردی نمونه ها51 
4-2-1- جنسیت 51 
4-2- 2- وضعیت تاهل52 
4-2-3 – وضعیت سنی53 
4-2-4- وضعیت تحصیلات54 
4-2-5- وضعیت رشته تحصیلی54 
4-3 – تعیین خطوط حمل و نقل جاده ای وموقعیت مکانی مراکز و ایستگاه های شهر کرمان55 
4-3-1- خطوط حمل و نقل جاده ای55 
4-3- 2- فرودگاه56 
4-3-3 – راه آهن56 
4-3-4- بیمارستان و مراکز درمانی57 
4-3-5- مراکزاضطراری(مراکز امدادی،مراکز مدیریت بحران)57 
4-3-6- ایستگاه های آتش نشانی58 
4-3-7- مراکز امنیتی58 
4-4- ساختمان سلسله مراتب67 
4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی شبکه حمل و نقل اضطراری با استفاده AHP69 
4-5-1- تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیر معیارها69 
4-6 – یافته های تحقیق بر اساس مدل AHP72 
4-6-1- عرض معابر72 
4-6-2- تراکم جمعیت73 
4-6-3 – فضای خالی73 
4-6-4- تعدادطبقات سازه ها74 
4-7 – آسیب پذیری راه ها براساس مدل AHP 75 
4-8 – شبکه حمل و نقل اضطراری شهر کرمان بر اساس مدل AHP77 
4-9- تهیه نقشه های فاکتور فازی79 
4-10- یافته های تحقیق بر اساس مدل فازی79 
4-10-1- عرض معابر79 
4-10-2- تعدادطبقات سازه ها81 
4-10-3- تراکم جمعیت83 
4-10-4- فضای باز وخالی84 
4-11- آسیب پذیری کلی راه ها بر اساس مدل فازی87 
4-12- شبکه حمل و نقل اضطراری شهر کرمان براساس مدل فازی89 
4-13- مقایسه نقشه نهایی شبکه حمل و نقل اضطراری حاصل از مدل هایAHP و منطق فازی91 
4-14- بحث و بررسی سوالات تحقیق93 
4-15- خلاصه فصل چهارم92 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه95 
5-2- خلاصه تحقیق95 
5-3- نتیجه گیری96 
5-4- پیشنهادات تحقیق97 
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده98 
5-6- محدودیت های تحقیق98 
5-7- خلاصه فصل پنجم98 
منابع و ماخذ 
منابع فارسی99 
منابع انگلیسی104 
پیوست ها 
الف:پرسشنامه 107 
ب:خروجی نهایی نرم افزار EXPERT CHOICE113 
ج: نقشه محدوده شهر کرمان114 


————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–