این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه رتبه بندی شرکت در بورس می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

تحلیل مثلثی رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی

چکیده

رسوایی های مالی که نتیجه ی شکست مکانیسم های حاکمیت شرکتی بود در کنار مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیط زیستی مانند تغییر وضعیت آب و هوا و حذف جوامع محلی، سرمایه گذاران و عموم مردم را نسبت به وظیفه ی اجتماعی شرکت و نیاز برای مکانیسم حاکمیت شرکتی قدرتمند آگاه کرده است این روند نیاز برای سیستم های ارزیابی عملکرد جامع تر را یادآور می شود موضوع اصلی این مطالعه طراحی سیستم رتبه بندی سه گانه ی برای ارزیابی جامع حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت می باشد به این منظور، این مطالعه از دو مدل تصمیم گیری چند معیاره ی پرکاربرد و موثر استفاده می کند: AHP و TOPSIS با این حال، تصمیم گیری در دنیای واقعی با عدم اطمینان همراه است و بدون در نظر گرفتن این عدم اطمینان در تصمیم گیری، ما ممکن است از تصمیم بهینه فاصله بگیریم این مطالعه به فراهم کردن ساختار ESG جامعی با استفاده از بررسی کهکشان متغیر هایی شامل 1687 متغیر از معتبرترین منابع شامل موسسات رتبه بندی، شاخص ها، رهنمود های گزارشگری، سیستم های مدیریتی، چارچوب های هنجاری و می پردازد به علاوه، یک ساختار مثلثی عملکرد مالی شرکت که معیار های حسابداری، بازار و اقتصادی را با ارزیابی عملکرد مالی در بر می گیرد، طراحی شد در نتیجه، این مطالعه چهار سیستم رتبه بندی شامل رتبه بندی حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت، عملکرد مالی شرکت و عملکرد کلی شرکت با استفاده از پنل کارشناسان و داده های کمی فراهم می کند ما هیچ رابطه ی با اهمیتی بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت پیدا نکردیم در نهایت، تحلیل های حساسیت برای اطمینان از در نظر گرفتن تمامی تفاوت های ناشی از استفاده از اعداد فازی و وزن ها در نتایج نهایی طراحی و اجرا شدند

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 1
1-1 مقدمه1
1-2 مسئله ی تحقیق2
1-3 چارچوب مفهومی3
1-4 مدل های رابطه ای حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی5
1-5 فرضیات6
1-6 فرآیند تحقیق8
1-7 نوآوری9
1-8 جمع آوری داده ها و نمونه گیری10
1-8-1 محدوده ی تحقیق 10
1-8-2 مطالعه ی موردی – صنعت پتروشیمی (پالایش نفت) 10
1-9 تحلیل ها و نتایج مورد انتظار 10
1-10 فصول آتی13
فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق14
2-1 مقدمه 14
2-2 حاکمیت شرکتی 14
2-2-1 شناخت مدل های حاکمیت شرکتی 14
2-2-1-1 مدل آنگلو – ساکسون (آنگلو-امریکن) 16
2-2-1-2 مدل ژاپنی17
2-2-1-3 مدل آلمانی19
2-2-2 رتبه بندی حاکمیت شرکتی20
2-2-3 رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران22
2-2-4 کارتهای ارزیابی22
2-3 مسئولیت اجتماعی شرکت24
2-3-1 تئوری های مسئولیت اجتماعی27
2-3-2 رتبه بندی مسئولیت اجتماعی29
2-3-3 چارچوب های هنجاری30
2-3-4 رهنمودهای فرآیندی32
2-3-5 سیستم های مدیریتی35
2-3-6 عملکرد اجتماعی شرکت36
2-3-7 مسئولیت اجتماعی شرکت در ایران37
2-4 عملکرد مالی شرکت37
2-4-1 معیارهای حسابداری38
2-4-1-1 سود هر سهم یا EPS38
2-4-1-2 ROE39
2-4-1-3 ROA 39
2-4-1-4 P/E 39
2-4-1-5 بازگشت بر سرمایه ی بکارگرفته شده ROCE 39
2-4-2 معیارهای بازار 40
2-4-2-1 ارزش افزوده ی بازار MVA 40
2-4-2-2 کل ارزش سهامداران TSR 40
2-4-3 معیارهای اقتصادی41
2-4-3-1 EVA41
2-4-1-2 CFROI42
2-4-1-3 CVA42
2-4-4 رتبه بندی عملکرد مالی شرکت43
2-5 بررسی ادبیات تحقیق44
2-5-1 بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت44
2-5-2 بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت45
2-5-3 بررسی ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت46
2-6 خلاصه ی فصل52
فصل سوم: مواد و روش ها53
3-1 مقدمه53
3-2 تصمیم گیری چند معیاره54
3-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP56
3-4 TOPSIS57
3-5 مجموعه های فازی58
3-5-1 ابهام59
3-5-2 مشخصات مجموعه های فازی60
3-5-2-1 ارتفاع و تکیه گاه61
3-5-2-2 برش α61
3-5-3 اعداد فازی62
3-5-4 محاسبات فازی64
3-5-5 متغیرهای زبانی و ارزش ها64
3-5-6 دیفازی کردن65
3-6 Fuzzy AHP-TOPSIS66
3-7 تحلیل حساسیت67
3-8 جمع آوری دادها و نمونه گیری67
3-9 خلاصه ی فصل68
فصل چهارم: یافته های تحقیق69
4-1 مقدمه 69
4-2 چارچوب مثلثی رتبه بندی حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت 69
4-3 استخراج معیارها 70
4-4 نمونه گیری76
4-5 نظرسنجی پنل کارشناسان و نتایج AHP-TOPSIS78
4-5-1 نظرسنجی پنل کارشناسان78
4-5-2 وزن دهی و ساختار سلسله مراتبی AHP78
4-5-4 رتبه بندی TOPSIS84
4-6 تحلیل نتایج فرضیات90
4-7 تحلیل حساسیت94
4-8 خلاصه ی فصل96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری97
5-1 مقدمه 97
5-2 بحث و نتیجه گیری 97
5-3 محدودیت های تحقیق 99
5-3-1 عدم بلوغ حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکتی در ایران99
5-3-2 شاخص های خاص صنعت100
5-3-3 محدودیت روش100
5-4 کاربرد های تحقیق 100
5-4-1 کاربرد های عملی-پژوهشی 100
5-4-2 کاربرد های تجربی-عملی 100
5-5 پیشنهاد تحقیقات آتی101
5-6 خلاصه ی فصل101
منابع فارسی102
منابع انگلیسی 103


رتبه‌‌بندی شرکت‌های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی FANP

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ابتدا اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح سرمایه گذاران منطقی در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارایه مدل نوینی برای رتبه بندی سهام 100 شرکت برتر در این بازار با توجه به معیارهای کشف شده می باشد که برای این منظور از ابزار فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) استفاده گردیدروش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی استجامعه آماری این مطالعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد برای مشخص کردن معیارها ابتدا با تحلیلگران شرکت های سرمایه گذاری مصاحبه گردید سپس با استفاده از نظر مدیران سرمایه گذاری 20 صندوق برتر سرمایه گذاری کشور- به عنوان خبرگان- اقدام به امتیاز دهی به معیارها گردیددر نهایت معیارها برای سه راهبرد سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با استفاده از روش فازی مثلثی(FA) مورد استفاده قرار گرفتیافته های تحقیق حاکی از مشخص شدن 9 معیار برتر به شرح P/E ، بدهی جاری به مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام، EPS،DPS، ریسک،عرضه و تقاضا، حاشیه سود عملیاتی، عملکرد گذشته سهام، و قدرت درآمدی موسسه در آینده می باشدکه در پایان با بدست آوردن اطلاعات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار SUPER DECISION، شرکت های برتر مشخص و رتبه بندی گردیدند

فصل اول- کلیات تحقیق1
1- 1- مقدمه2
1- 2- بیان مسئله3
1- 3- اهمیت و ضرورت موضوع4
1- 4- اهداف تحقیق5
1- 5- سوالات یا فرضیه های تحقیق6
1- 6- تعریف عملیاتی و تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق7
فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق10
2- 1- بازارهای مالی11
2- 1- 1- مقدمه11
2- 1- 2- بازارمالی11
2-1-3-کارکردهای بازار مالی12
2-1-4- سوابق و پیشینه تحقیق13
2-2- فرآیند تصمیم گیری در بازار سرمایه23
2-2-1-تصمیم گیری23
2-2-2- فرایند تصمیم گیری24
2-2-3-مبانی تصمیم گیری 26
2-2-4- مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری 28
2-2-5-استفاده از مدل در تصمیم گیری28
2-2-6- انواع مدل ها29
2-2-7- انتخاب مدل مناسب29
2-2-8-انتخاب معیار یا ملاک درتصمیم گیری29
2-2-9- طبقه بندی تصمیم ها30
2-2-10- چگونگی اثر گذاری معیارهای انتخاب سهام بر یکدیگر31
2-2-11- نقش اطلاعات در بازار سرمایه32
2-2-12- ماهیت اصلی در تصمیمات سرمایه گذاری33
2-2-13- تصمیم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار32
2-2-14- تعریف سرمایه‌گذاری35
2-2-15- نقد شوندگی36
2-2-16- درصد سهام شناور آزاد36
2-2-17- ترکیب سهامداران37
2-2-18- اطلاع رسانی توسط شرکت ها37
2-2-19- نوع شرکت و صنعت37
2-2-20- عوامل کلان اقتصادی و سیاسی37
2-3- فرآیند تحلیل شبکه ای فازی39
2-3-1-مقدمه39
2-3-2- تعریف فرایند تحلیل شبکه ای40
2-3-3-سلسله مراتب در مقابل شبکه41
2-3-4- ادبیاتANP41
2-3-5- مقایسه ANP با AHP 43
2-3-6- اصول فرآیند سلسله مراتبی43
2-3-7- چکیده قدم ها در ANP 44
2-3-8- سیر تطور تفکر فازی46
فصل سوم- روش تحقیق49
3- 1- روش تحقیق بر حسب هدف و نوع داده ها50
3- 2- جامعه آماری 52
3- 3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری52
3- 4- روش جمع آوری داده ها52
3- 5- روش تحلیل داده ها53
3- 6- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه53
فصل چهارم- مدل سازی عملیاتی و تحلیل نتایج55
4-1- بدست آوردن وزن معیارها بوسیله روش فازی56
4- 2- مشخص کردن معیارها57
4- 3- رتبه بندی شرکت ها61
4- 4- پایش نظرات خبرگان61
4- 5- آمار توصیفی65
4- 6- آمار استنباطی(بررسی فرضیه های تحقیق)67
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات82
5- 1- مقدمه83
5- 2- بحث83
5- 3- نتیجه گیری86
5- 4- پیشنهادها87
5-5- محدودیت های تحقیق88
منابع و ماخذ89
ضمایم و پیوست ها93


ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم‌گیری چندمعیاره

چکیده

سرمایه گذاران و ذینفعان برای سرمایه گذاری نیاز دارند تا از ابعاد مختلف عملکردی شرکت‌ها به ویژه ابعاد مالی عملکرد آن‌ها آگاهی داشته باشند. از آنجا که برای نمایش ابعاد مالی عملکرد از شاخص‌های مختلف استفاده می‌شود، معمولاً سرمایه‌گذاران نمی‌توانند هم‌زمان تمام این شاخص‌ها را در تصمیم خود برای سرمایه گذاری منظور کنند. در این راستا، در دو دهه گذشته «مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره» به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد جهت اخذ تصمیم مناسب مطرح شده‌اند.هدف تحقیق حاضر، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ابتدا بر اساس ادبیات موجود، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در دو دسته کلی، شامل معیارهای سنتی و نوین (مبتنی بر ارزش)، مشخص شدند. سپس، با توجه به مبهم و نادقیق بودن شرایط تصمیم‌گیری و برای کاهش این ابهام از ترکیب تئوری مجموعه‌های فازی با روش تحلیل سلسله مراتبی و نظرات خبرگان برای تعیین اوزان نسبی این معیارها استفاده شد. در نهایت، جهت رتبه-بندی شرکت‌های تولیدی واجدشرایط و پذیرفته شده در 5 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389، مقادیر معیارهای فوق و اوزان بدست آمده از مرحله قبل، در روش‌های تاپسیس و ویکور به کار گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به نظر خبرگان، معیارهای نوین دارای اهمیت وزنی بسیار بالاتری نسبت به معیارهای سنتی هستند. همچنین معیارهای «نسبت قیمت به سود هر سهم» و «ارزش افزوده اقتصادی» به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد داشته‌اند. در ادامه با مقایسه دو روش رتبه‌بندی، مشخص شد که 3 شرکت برتر در سه صنعت «فلزات اساسی»، «سیمان، آهک و گچ» و همچنین «خودرو و ساخت قطعات» در هر دو روش فوق یکسان می‌باشند اما در دو صنعت «محصولات شیمیایی» و «مواد و محصولات دارویی» شرکت‌های برتر متفاوتند.

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1- اهداف اصلی تحقیق 7
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق 8
1-5- سوالات تحقیق 8
1-5-1- سوالات اصلی تحقیق 8
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق 8
1-6- قلمرو تحقیق 9
1-7- جامعه و نمونه آماری 9
1-8- روش گردآوری اطلاعات 9
1-9- روش تحلیل داده‌ها 10
1-10- روش تحقیق 10
1-11- تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق 11
1-11-1- ارزیابی عملکرد 11
1-11-2- عملکرد مالی 11
1-11-3- رتبه بندی 11
1-11-4- TOPSIS 12
1-11-5- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 12
1-11-6- فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی 12
1-11-7- منطق فازی 12
1-11-8- بازده دارایی‌ها 13
1-11-9- بازده حقوق صاحبان سهام 13
1-11-10- سود هر سهم 13
1-11-11- نسبت قیمت به سود هر سهم 13
1-11-12- ارزش افزوده اقتصادی 13
1-11-13- ارزش افزوده بازار 14
1-11-14- ارزش افزوده نقدی 15
1-12- خلاصه و ساختار تحقیق 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق 16
2-1- مقدمه 17
2-2- مدیریت عملکرد 17
2-3- ارزیابی عملکرد 18
2-3-1- تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد 19
2-3-2- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 21
2-3-3- فرایند ارزیابی عملکرد 22
2-3-4- ویژگی‌های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد 23
2-3-5- الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان 24
2-4- رتبه بندی شرکتها 25
2-5- ارزیابی عملکرد مالی 28
2-5-1- معیارهای مالی ارزیابی عملکرد 29
2-6- شاخص‌های سنتی سنجش عملکرد 33
2-6-1- سود حسابداری 33
2-6-2- نرخ بازده دارایی‌ها 36
2-6-2-1- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها 37
2-6-3- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 38
2-6-3-1- محاسبه ROA و ROE 39
2-6-4- سود هر سهم 40
2-6-5- نسبت قیمت به سود هر سهم 42
2-7- شاخص‌های نوین سنجش عملکرد 43
2-7-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 44
2-7-1-1- تاریخچه پیدایش ارزش افزوده اقتصادی 45
2-7-1-2- نزدیکترین مفهوم به ارزش افزوده اقتصادی 47
2-7-1-3- مفهوم ارزش افزوده اقتصادی 47
2-7-1-4- دلایل اهمیت ارزش افزوده اقتصادی 48
2-7-1-5- کاربرد ارزش افزوده اقتصادی 50
2-7-1-6- گزارشگری ارزش افزوده 50
2-7-1-7- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن 52
2-7-1-8- هزینه سرمایه 56
2-7-1-9- میانگین موزون هزینه سرمایه 57
2-7-1-10- محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 62
2-7-1-11- مزایای ارزش افزوده اقتصادی 65
2-7-1-12- معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 66
2-7-2- ارزش افزوده بازار (MVA) 67
2-7-2-1- رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی 68
2-7-2-2- مزایای ارزش افزوده بازار 69
2-7-2-3- معایب ارزش افزوده بازار 69
2-7-3- ارزش افزوده نقدی(CVA) 69
2-7-3-1- محاسبه ارزش افزوده نقدی (CVA) 70
2-8- دلیل انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد منتخب این پژوهش 72
2-9- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 72
2-9-1- محدودیت مدل AHP 74
2-10- تئوری مجموعه فازی 75
2-11- روش‌های علم مدیریت فازی 77
2-12- روش TOPSIS 77
2-13- روش VIKOR 78
2-13-1- تفاوت تکنیک TOPSIS و VIKOR 79
2-14- پیشینه تحقیق 80
2-14-1- پیشینه داخلی 80
2-14-2- پیشینه خارجی 90
2-15- خلاصه و جمع‌بندی 99
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 100
3-1- مقدمه 101
3-2- روش تحقیق 101
3-3- سوالات تحقیق 101
3-3-1- سوالات اصلی تحقیق 101
3-3-2- سوالات فرعی تحقیق 101
3-4- قلمرو تحقیق 102
3-5- جامعه و نمونه آماری 102
3-6- مدل مفهومی تحقیق 104
3-7- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی 104
3-8- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 105
3-8-1- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) 105
3-8-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 105
3-8-3- سود هر سهم (EPS) 106
3-8-4- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 106
3-8-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 106
3-8-6- ارزش افزوده بازار (MVA) 109
3-8-7- ارزش افزوده نقدی (CVA) 110
3-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 110
3-9-1- طراحی و اجرای پرسشنامه 110
3-9-2- روایی و پایایی ابزار تحقیق 112
3-9-2-1- بررسی سازگاری 112
3-10- روش تحلیل داده‌ها 114
3-10-1- دلایل انتخاب ترکیب رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره 114
3-10-1-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و دلایل ترکیب آن با منطق فازی 115
3-10-1-2- دلایل انتخاب تکنیک TOPSIS 116
3-10-1-3- دلایل انتخاب تکنیک VIKOR 117
3-10-2- تعیین اوزان معیارهای ارزیابی 118
3-10-3- رتبهبندی شرکتها 123
3-10-3-1- تکنیک TOPSIS 124
3-10-3-2- روش VIKOR 126
3-11- خلاصه و جمع بندی 129
فصل چهارم: جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها 130
4-1- مقدمه 131
4-2- تعیین اوزان معیارهای ارزیابی با رویکرد AHP فازی 131
4-3- رتبهبندی شرکتها 134
4-3-1- روش TOPSIS 136
4-3-2- روش VIKOR 137
4-4-خلاصه فصل 145
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 146
5-1- مقدمه 147
5-2- خلاصه تحقیق 147
5-3- نتایج کلی تحقیق 149
5-4- پیشنهادات کاربردی تحقیق 150
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 152
5-6- محدودیت‌های تحقیق 154
پیوست‌ها 155
منابع 158
منابع فارسی 158
منابع غیرفارسی 164
Abstract 167


تأثیر افشای اطلاعات و سیستم رتبه‌بندی شفافیت بر روی قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین تأثیرگذاری شفافیت افشای اطلاعات بر درک اختلاف پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و در نتیجه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این‌رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران، شفافیت افشای اطلاعات بر قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و در نتیجه تصمیم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی تأثیر می‌گذارد؟ به همین منظور، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل‌های رگرسیونی مورداستفاده پژوهش لی و لی (2015) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1389 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن است که شرکت‌هایی که از شفافیت افشا کمتری برخوردار هستند، سرمایه‌گذاران قادر به درک اختلاف پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی نیستند و با بهبود افشا، اختلاف پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی در قیمت‌های سهام به درستی منعکس می‌شود. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با شفافیت افشا ضعیف، نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهند و اقلام تعهدی را بیش از اندازه قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، کاهش در قیمت‌گذاری نادرست به دلیل بهبود شفافیت افشاء به اندازه کافی زیاد نمی‌باشد که منافع قابل توجهی از افشاء را بر نابهنجاری اقلام تعهدی احساس کرد.واژه‌های کلیدی: شفافیت افشا، سیستم رتبه‌بندی شفافیت، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی، بازده غیرعادی

فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 1
1-2- مسأله پژوهش 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- سوال اصلی پژوهش 5
1-6- فرضیههای پژوهش 5
1-7- روش انجام پژوهش 6
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 6
1-7-2- جامعه و نمونه آماری 6
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها 6
1-8- متغیرهای پژوهش 7
1-8-1- متغیرهای مستقل 7
1-8-2- متغیر وابسته 7
1-8-3- متغیرهای کنترلی 8
1-9- تعریف واژهها و اصطلاحات کلیدی پژوهش 8
1-10- ساختار کلی پژوهش 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10
2-1- مقدمه 10
2-2- مبانی نظری 11
2-2-1- گزارشگری مالی 11
2-2-2- مفهوم افشاء 12
2-2-2-1- مخاطبین افشاء 13
2-2-2-2- سطوح افشاء 14
2-2-2-3- مزایای افشاء اطلاعات 14
2-2-2-4- هزینههای مربوط به ارائه اطلاعات 18
2-2-2-5- کیفیت و شفافیت اطلاعات مالی 20
2-2-2-6- شفافیت افشاء 21
2-2-2-7- سیستم رتبه‌بندی شفافیت 23
2-2-3- قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی 24
2-2-4- رابطه بین سیستم رتبه‌بندی شفافیت افشاء و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی 26
2-3- پیشینه پژوهش 28
2-3-1- پژوهشهای داخلی 28
2-3-2- پژوهشهای خارجی 31
2-4- خلاصه فصل 34
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 35
3-1- مقدمه 35
3-2- روش انجام پژوهش 35
3-3- فرضیه‌های پژوهش 35
3-4- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش 36
3-4-1- متغیرهای مستقل 38
3-4-2- متغیر وابسته 38
3-4-3- متغیرهای کنترلی 39
3-5- مدل پژوهش 39
3-6- قلمرو پژوهش 41
3-7- جامعه و نمونه آماری 41
3-7-1- جامعه آماری 41
3-7-2- نمونه آماری 41
3-8- روش گردآوری داده‌ها 42
3-9- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها 42
3-9-1- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش دادههای ترکیبی 43
3-9-2- آزمون F لیمر 44
3-9-3- آزمون هاسمن 44
3-9-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی/تلفیقی 45
3-9-5- آزمون همخطی 45
3-9-6- تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون 46
3-9-7- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 47
3-9-7-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 47
3-9-7-2- آزمون معنادار بودن ضرایب 47
3-10- خلاصه فصل 47
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل دادهها 49
4-1- مقدمه 49
4-2-آمار توصیفی 49
4-3-آزمون نرمال بودن توزیع اجزای اخلال 50
4-4-آزمون ناهمسانی واریانس 51
4-5- نتایج آزمون فرضیهها 52
4-5-1- نتایج آزمون مدل اول 52
4-5-2- نتایج آزمون مدل دوم 54
4-5-3- نتایج آزمون مدل سوم 56
4-5-4- نتایج آزمون مدل چهارم 58
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 62
5-1- مقدمه 62
5-2- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش 62
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول 63
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم 63
5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم 64
5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم 65
5-3- پیشنهادهای پژوهش 66
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 66
5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 67
5-4- محدودیت‌های پژوهش 67
5-5- خلاصه فصل 67
منابع: 68
منابع داخلی: 68
منابع خارجی: 71
ضمائم: 75

ارائه مدلی جهت رتبه بندی عملکرد مالی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

چکیده

هدف نهایی از این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابراین در این تحقیق تلاش شد تا با بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین، معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و با بکارگیری یک مدل ترکیبی، شرکت مناسب در بورس اوراق بهادار تعیین گردد. در این راستا پرسشنامه‌ای تهیه و بین خبرگانی که با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری آشنایی داشته و سابقه فعالیت در بازار سرمایه داشتند توزیع گردید.

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق 1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 1-2) مسئله اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-3) تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-4) ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….4 1-5) فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-6) اهداف اساسی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….5 1-6-1) هدف اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………5 1-6-2) اهداف فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….5 1-7) روش های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..6 1-8) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 1-8-1) دوره زمانی انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6 1-8-2) مکان تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….6 1-8-3) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………6 1-9) جامعه و نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………6 1-10) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….7 1-10-1) شاخص …………………………………………………………………………………………………………………………………………7 1-10-2) تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) …………………………………………………………………………….7 1-10-3) ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………7 1-10-4) رتبه بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………….7 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9 2-2) ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………10 2-2-1) ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………..11 2-2-2)رویکرد های ارزیابی عملکرد سازمان ……………………………………………………………………………………………………..13 2-2-3) ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمان کارآمد ……………………………………………………………………………………14 2-2-4) تحلیلی اجمالی بر سیستم های ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………..14 2-2-5) ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره …………………………………………………………………………………………………………17 2-2-6) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی …………………………………………………………………………………………………………….19 2-2-7) مروری بر مدل های ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………..23 2-3) رتبه بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32 2-4 ) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..36 2-4-1) مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………36 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 3-2) روش و نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..48 3-3) جامعه آماری و نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………….50 3-4) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………50 3-5) پرسش نامه تعیین درجه اهمیت نسبی معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد مالی ……………………………………51 3-6) فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51 3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….52 3-7-1) روش فرآیند سلسله مراتبی فازی ……………………………………………………………………………………………………………52 3-7-2) روش کپراس ……………………………………………………………………………………………………………………………………….55 3-8) فرآیند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………57 3-9) جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57 فصل چهارم : یافته های تحقیق 4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 4-2) تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین وزن معیارها ……………………………………………………………………………………..60 4-2-1)توزیع پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………..60 4-2-2) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی تجمیع شده و آزمون سازگاری ………………………………………………………………61 4-2-3) محاسبه وزن نهایی معیارها …………………………………………………………………………………………………………………62 4-3) رتبه بندی شرکت ها با استفاده از روش کپراس ……………………………………………………………………………………..63 4-3-1) تشکیل ماتریس تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………………64 4-3-2) محاسبه ماتریس تصمیم گیرینرمال شده……………………………………………………………………………………………..64 4-3-3)محاسبه ماتریستصمیم گیری نرمال شده موزون ……………………………………………………………………………………66 4-3-4) محاسبه مقادیر Q , R , P……………………………………………………………………………………………………………………..67 4-3-5) رتبه بندی با شاخصN…………………………………………………………………………………………………………………………68 4-4) جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69 فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات 5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71 5-2) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..71 5-3) پیشنهادات آتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..73 5-4) محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………74 منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75 ضمائم پرسش نامه پرسش نامه مقایسات زوجی ……………………………………………………………………………………………………………………………….81 دستورالعمل تکمیل پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………81

مقایسه و رتبه‌بندی شرکتهای برتر بر اساس شاخص‌های بورس و رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های بدست آمده از نظر خبرگان با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فازی و AHP-Topsis در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه روشی جدید برای رتبه بندی 50 شرکت برتردر بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق بر اساس شاخص های بدست آمده از نظر خبرگان، با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به رتبه بندی این شرکتها در سالهای 1389- 1392 پرداخته است. نمونه آماری تحقیق حاضر 30 نفر از مدیران و خبرگان اداره بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول کوکران است. ابتدا با روش دلفی فازی از میان 17، چهار شاخص (تعداد سهام داد وستدشده, میانگین تعداد سهام منتشر شده نسبتP/E و سود هر سهم )، بر اساس نظر خبرگان، به عنوان مهمترین شاخص ها و به منظور رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اوزان این شاخص ها محاسبه شد. اوزان بدست آمده در روش تاپسیس بعنوان ورودی لحاظ می گردند و رتبه بندی 50 شرکت بورس اوراق بهادار تهران با روش تاپسیس بدست می آید. داده های مالی از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بورس جمع آوری گردیدند. در نهایت، معناداری رتبه بندی حاصله از روش پیشنهادی تحقیق با رتبه بندی های شرکت بورس در طی سال های 1389-1392 با استفاده از نرم افزار spss و آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین رتبه بندی 50 شرکت برتر براساس معیارهای بدست آمده از نظر خبرگان با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی TOPSIS-AHP و رتبه بندی بر اساس شاخص های بورس در سالهای 1389 تا 1392رابطه معنا داری وجود دارد.

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات پژوهش 2
1-1-بیان مساله تحقیق : 3
1-2-سابقه موضوع: 3
1-3-اهمیت موضوع: 4
1-4-اهداف تحقیق: 4
1-5-چهارچوب نظری: 4
1-6-مدل عملیاتی یا اجرایی تحقیق: 6
1-7-فرضیات یا سوالات تحقیق: 6
1-8-روش تحقیق: 7
1-9-جامعه تحقیق: 7
1-10-روش نمونه گیری و حجم نمونه: 7
1-11-روش تجزیه وتحلیل: 8
1-12-ذکر برخی محدودیتها 10
فصل دوم
مبانی نظری پیشینه تحقیق 11
بخش اول.: سرمایه گذاری 12
2-1 مقدمه 12
2-2- نقش بورس اوراق بهادار از منظر اقتصاد کلان 12
2-3- سرمایه گذاری 13
2-4- انواع سرمایه گذاری 14
2-5- اهمیت مطالعه ی سرمایه گذاری 14
2-6- محیط سرمایه گذاری 15
2-7- فرایند سرمایه گذاری 15
2-7-1- خط مشی سرمایه گذاری 15
2-7-2-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 15
2-7-3-تهیه سبد سرمایه گذری 15
2-8-شرایط سرمایه گذاری 16
2-8-1-عدم اطمینان 16
2-8-2- ریسک 17
2-9- ریسک یک ورقه بهادار 18
2-10- انواع ریسک 18
2-10-1- ریسک غیر سیستماتیک 19
2-10-2- ریسک سیستماتیک 19
2-11- بازده 20
2-12- اجزای بازده 20
2-14-منطق رابطه ی خطر و بازده 22
2-15-عوامل موثر بر ریسک وبازده سرمایه گذاری در محصولات مالی 25
مقدمه: 25
2-15-1-عوامل کلان اقتصادی 25
2-15-2- عوامل خرد اقتصادی 27
2-16- بخش دوم تصمیم گیری 31
مقدمه 31
2-17-شرایط حاکم بر تصمیم گیری 31
2-17-2-تصمیم گیری در شرایط ریسک 32
2-17-3 تصمیم گیری در شرایط فازی 32
2-17-4-تصمیم گیری در شرایط تعارض 32
2-17-5 –تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل 33
2-18-تصمیم گیری چند معیاره 34
2-19- تصمیم گیری چند هدفه 35
2-19-1- شکل ریاضی مدل های چند هدفه 36
2-19-2- روش های حل مسایل چند هدفه 36
2-20- تصمیم گیری چند شاخصه 37
2-21- مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه 38
2-22- نقد مدل های سنتی تصمیم گیری چند شاخصه 41
2-23- طبقه بندی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه 41
2-23-1 مدل های غیر جبرانی 42
2-23-2- مدل های جبرانی 43
2-24- تبدیل شاخص های کیفی به کمی 43
2-25- بی مقیاس سازی 44
2-26- تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آنها 44
2-27-فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 46
2-28- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 46
2-29- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 47
2-7- ارزش گذاری شاخص های نسبت به هم 49
2-30- سازگاری در قضاوت ها 49
2-31- بخش سوم, پیشینه تحقیق 51
2-31-1-پیشینه داخلی 51
2-31-2-پیشینه خارجی 55
فصل سوم
روش شناسی تحقیق 58
3-1 مقدمه 59
3-2 مدل تحقیق 60
3-3 روش تحقیق 60
3-4 جامعه آماری 62
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 63
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 63
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 64
3-7-1- روایی پرسشنامه 64
3-7-2- پایایی پرسشنامه 65
3-7-2-1- سازگاری در قضاوت‌ها 65
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 66
3-8-1 روش دلفی فازی 66
3-8-2 روش تحلیل سلسله مراتبی 68
3-8-3- روش تاپسیس 72
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 74
4-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
4-2 آمار توصیفی 75
4-2-1 فراوانی پاسخگویان 75
4-2-2: نسبت سازگاری داده ها 79
4-2-3 دلفی فازی: 79
4-2-4 تحلیل سلسله مراتبی: 83
4-2-5 تاپسیس 84
4-2-1-3 نمودار رتبه بندی گزینه‌ها بر حسب ضریب نزدیکی 92
4-2-6 بررسی معناداری رتبه بندی ها 116
۴-۲-۶-۱ بررسی نرمال بودن داده ها 117
۴-۲-۶-۲ آزمون معناداری رتبه بندی ها 117
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات 120
مقدمه 121
5-1-نتیجه گیری 121
5-2- تطبیق و مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین: 122
5-3- محدودیت های خاص تحقیق: 123
5-4- پیشنهادات 124
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 124
منابع و مآخذ 125
منابع فارسی: 126
منابع لاتین 128
ABSTRACT 130


————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان49,000افزودن به سبد خرید


————————————————————————————————————————————–