این بسته شامل 2 پایان نامه در زمینه استقرار دولت الکترونیک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در اداره کل مخابرات منطقه 6

چکیده

گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی‌های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فن‌آوری وجود دولتی کارآمد و به‌روز را به‌منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می‌نماید. دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. هدف اصلی دولت الکترونیکی ، فراهم آوردن « محیط دیجیتالی » برای ارایه اطلاعات ، ایجاد ارتباطات و ارایه خدمات است.در این تحقیق به بررسی وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران پرداخته شد.این تحقیق لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران می باشد.به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از پرسشنامه 30 سوالی استفاده شد. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، ضریب پایایی به میزان 0.842 گزارش شد.به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون تی استفاده شد .نتایج بررسی نشان داد که عوامل مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل سیاسی ز موانع استقرار دولت الکترونیک در ادره کل مخابرات منطقه 6 است.

 

فصل اول

کلیات تحقیق    2

.1 – 1 مقدمه    3

.2-1 بیان مسأله    . 3

.3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5

.4-1 اهداف تحقیق    6

.5-1 فرضیه های تحقیق    6

.6-1 قلمرو تحقیق:    6

.7-1 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق    7

.1-7-1 تعاریف نظری    7

.2-7-1 تعاریف عملیاتی    8

8-1 .مدل مفهومی پژوهش    8

.9-1 محدودیتهای پژوهش    10

.10-1 مسائل اخﻻقی پژوهش    10

.11-1 مراحل انجام پژوهش    11

فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

1-2 .مقدمه    13

.2-2 تاریخچه دولت الکترونیک    13

.3-2 دولت الکترونیک    14

.4-2 ضرورت ایجاد دولت الکترونیک    16

.5-2 ساختار دولت الکترونیک    17

.6-2 اهداف دولت الکترونیک    19

.7-2 استراتژی استقرار دولت الکترونیک    19

.1-7-2 راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات    20

.8-2 مراحل اجرای دولت الکترونیک    20

.9-2 ابزارهای دولت الکترونیک    22

.1-9-2 پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک    23

.2-9-2 خصوصیات یک پرتال دولتی    23

.10-2 ویژگیهای دولت الکترونیک    24

.11-2 امنیت در دولت الکترونیک    26

.12-2 مزایای دولت الکترونیک برای سازمان ها    27

.13-2 مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک    29

.14-2 وضعیت ایران در ارایه خدمات دولت الکترونیک    33

.15-2 موفقیتهای دولت ژاپن در زمینه دولت الکترونیک    36

.16-2 موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران    38

.1-16-2 دولت الکترونیک عوامل مؤثر بر گسترش    39

.17-2آشنایی با مخابرات استان تهران    .. 40

.18-2 پیشینه پژوهش    41

فصل سوم

روششناسی تحقیق    58

.1-3 مقدمه    59

.2-3 روش تحقیق    59

.3-3 جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه    60

.4-3 نمونه آماری    60

. 5-3 ابزار جمعآوری دادهها و اطﻻعات    60

.1-5-3 منابع دادهها    60

.2-5-3 ابزار گردآوری دادهها    60

.6-3 روایی و پایایی    61

.1-6-3 بررسی روایی پرسشنامه    61

.2-6-3 بررسی پایایی پرسشنامه    61

.3-6-3 آلفای کرونباخ    61

. 7-3 روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطﻻعات    62

.8-3 خﻻصه فصل    62

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها    63

-2-4آمار جمعیت شناختی    65

-1-2-4جنسیت    .. 65

-2-2-4سطح تحصیﻻت    66

-3-2-4سن    67

-4-2-4سابقه    68

-3-4آمار استنباطی    69

-1-3-4بررسی نرمال بودن متغیرها    69

-2-3-4بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق    69

-3-3-4بررسی فرضیات تحقیق    70

-4-3-4سایر تحلیل ها    75

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهاد    79

-1-5 مقدمه    80

-2-5 مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن    80

-3-5 تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیات تحقیق    80

-4-5 پیشنهادات تحقیق    82

-6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    83

-7-5 محدودیت های تحقیق    83

منابع و مأخذ:    .. 84

منابع فارسی    90

منابع ﻻتین    92

پیوستها و ضمائم    84

89    ABSTRACT

 

 

رابطه استقرار دولت الکترونیک با عملکرد سازمانی (شرکت برق منطقه‌ای یزد)

چکیده

این تحقیق ،درباره تاثیرپیاده سازی دولت الکترنیک بر عملکرد سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد است دولت الکترونیک، به معنای تحویل ودریافت خدمات وتبادل اطلاعات به صورت درون سازمانی(دولتی) و برون سازمانی (فرادولتی)که با بهره گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می‌گیرد و به صورت ارتباط و تاثیر دوسویه میان دولت باشهروندان،سازمانهای غیرانتفاعی ،بازرگانان ،کارمندان وخود دولت دیده می‌شود عملکرد سازمانی دولت الکترونیک را نیز به 6 بعد عملکرد استراتژیک، همکاری تیمی، مدیریت دانش، ارتباطات سازمانی، رضایت ذینفعان و رشد سازمان تقسیم بندی کرده ایمما در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال که چه رابطه ای بین استقرار دولت الکترونیک وعملکرد سازمانی شرکت برق منطقه ای یزد وجود دارد؟ لذا به منظور شناسایی وبررسی این عوامل وتاثیر آن بر دولت الکترونیک از مطالعات میدانی استفاده شده است روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ست و روش گرد آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه ومطالعه ادبیات تحقیق میباشد همچنین جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت توزیع نیروی برق یزد و نمونه تحقیق شامل کارکنان اداری با مدرک حداقل دیپلم شرکت توزیع نیروی برق یزد می‌باشد درپایان به این نتیجه میرسیم که دولت الکترونیک عملکرد سازمانی را تقویت کره وآن را بهبود ورشد میدهددولت الکترونیک رابطه مستقیم ومعنا داری با عملکرد سازمانی دارد

فصل اول:کلیات تحقیق:1 
1- مقدمه: 1 
1-1- بیان مسئله:1 
2-1- اهمیت وضرورت تحقیق:3 
3-1- مدل مفهومی تحقیق:4 
4-1- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق:4 
1-4-1- قلمرو زمانی تحقیق: 4 
2-4-1- قلمرو مکانی تحقیق: 5 
5-1- فرضیه های تحقیق 5 
الف فرضیه اصلی تحقیق: 5 
ب فرضیه های فرعی تحقیق: 5 
6-1- روش تحقیق: 5 
الف روش کلی تحقیق: 5 
بروش تحقیق از لحاظ هدف: 6 
جروش گرد آوری داده ها:6 
دجامعه ونمونه تحقیق: 6 
7-1-تعریف واژه های کلیدی: 6 
خلاصه فصل اول  
فصل دوم: ادبیات تحقیق 
2مقدمه  
بخش اول: دولت الکترونیک 9 
1-2 تعاریف دولت الکترونیک 9 
2-2 تاریخچه دولت الکترونیک 13 
1-2-2 تاریخچه دولتهای الکترونیک در جهان 17 
2-2-2 تاریخچه دولت الکترونیک در ایران 18 
3-2 ساختار دولت الکترونیک 19 
4-2 ضرورت ایجاد دولت الکترونیک 20 
5-2 ابعاد دولت الکترونیک 21 
1-5-2 دولت وشهروندان 22 
2-5-2 دولت وتجار ،کسبه 23 
3-5-2 دولت وکارمندان 23 
4-5-2 دولت ودولت 23 
6-2 استراتژی استقرار دولت الکترونیک 24 
7-2 مدلهای چهار مرحله ای پیاده سازی دولت الکترونیک 30 
1-7-2 الگوی ریچارد هیکس 30 
2-7-2 مدل پیاده سازی گروه گارتنر 32 
3-7-2 مدل پیاده سازی وست 33 
4-7-2 مدل پیاده سازی لاینه ولی 34 
8-2 ضرورت ایجاد دولت الکترونیک 35 
1-8-2- رشد فناور ی های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات 35 
2-8-2- سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات 35 
3-8‏-2- رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن 35 
4-8-2- تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه های اقتصادی 36 
5-8-2- جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت 36 
9-2- مزایای دولت الکترونیک 36 
1-9-2- بخش تجاری 36 
2-9-2- شهروندان 37 
3-9-2- دولت 37 
4-9-2- کارکنان 37 
5-9-2- مهاجرین سایر کشورها 37 
10-2- سرویس های قابل استفاده در دولت الکترونیکی 37 
11-2- نیروی کار در دولت الکترونیک 41 
12-2- مسائل و مشکلات مربوط به استقرار و توسعه دولت الکترونیک … 42 
13-2- راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات 43 
14-2- مراحل اجرای دولت الکترونیک 43 
15-2- ابزارهای دولت الکترونیک 44 
16-2- دولت الکترونیک و اصلاح الگوی مصرف 45 
17-2- دولت الکترونیک و ویژگیهای آن: 46 
1-17-2- حقوق شهروندان در دولت الکترونیک 46 
2-17-2- تعامل خانواده و دولت الکترونیک 46 
3-17-2- تدوین و اجرای قوانین و مقررات در دولت الکترونیک 46 
4-17-2- رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعات در دولت الکترونیک 47 
5-17-2- امنیت در دولت الکترونیک 48 
18-2- تجربه دولت الکترونیک در ایران 49 
19-2- بررسی موفقیت و شکست در دولت الکترونیک 51 
بخش دوم:عملکرد سازمانی 51 
20-2- سازمان چیست؟ 51 
21-2 تعاریف دیگر سازمان 52 
22-2- ابعاد سازمان چیست؟ 53 
23-2- عملکرد سازمانی 53 
24-2- رضایت ذینفعان 54 
25-2- ارتباطات سازمانی 54 
26-2- همکاری تیمی 57 
27-2- تیم سازی 58 
1-27-2- مزایای تیم ها 58 
2-27-2- مراحل توسعه تیم 59 
28-2- عملکرد استراتژیک 60 
29-2- مدیریت دانش 60 
1-29-2- مفهوم دانش 62 
2-29-2- داده 62 
3-29-2- اطلاعات 63 
4-29-2- دانش 64 
5-29-2- روابط داده،اطلاعات ودانش از دیدگاه با جاریا 66 
6-29-2- روابط داده،اطلاعات ودانش از نظر کلارک ورالو 66 
7-29-2- موانع مدیریت دانش 67 
8-29-2- اهمیت و ضروریت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 71 
30-2- رشد سازمانی 73 
خلاصه فصل دوم  
فصل سوم: روش تحقیق : 
1-3 مقدمه 75 
2-3 روش تحقیق 75 
1-2-3 تحقیق کاربردی 76 
2-2-3 تحقیق توصیفی 76 
3-3 جامعه آماری 78 
4-3 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 78 
5-3 پرسشنامه 79 
6-3 ویژگی های فنی ابزارهای گردآوری داده ها 80 
1-6-3 روایی پرسشنامه 80 
2-6-3 پایایی پرسشنامه 81 
7-3 روش گردآوری داده ها 82 
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 83 
9-3 تحلیل عاملی تاًییدی 84 
10-3 مدل سازی معادلات ساختاری 84 
11-3 خلاصه فصل سوم 85 
فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آنها 86 
1-4 مقدمه 86 
2-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 87 
1-2-4 جنسیت 87 
2-2-4 سن 88 
3-2-4 سطح تحصیلات 89 
4-2- 4 سنوات خدمت 90 
3-4 آمار استنباطی 92 
1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 92 
1-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) برای متغیر دولت الکترونیک و ابعاد آن 93 
2-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) برای متغیر عملکرد سازمانی و ابعاد آن 94 
2-3-4 ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 94 
1-2-3-4 تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر دولت الکترونیک 96 
2-2-3-4 تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر عملکرد سازمانی 98 
4-3-4 مدل سازی معادلات ساختاری 100 
5-3-4 آزمون فرضیه های تحقیق 103 
خلاصه فصل چهارم  
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات: 109 
5-1:مقدمه 109 
2-5)توصیف یافته های تحقیق مرتبط با سوالات عمومی وجمعیت شناختی 110 
3-5)توصیف یافته های تحقیق مرتبط با فرضیات 110 
4-5پیشنهادات ونتیجه گیری 113 
خلاصه فصل پنجم  
5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آینده 113 
منابع 114 
پیوستها

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید


————————————————————————————————————————————–