این بسته شامل 13 پایان نامه در زمینه طراحی بیمارستان می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

طراحی بیمارستان ناباروری با رویکرد سلامت روان

چکیده

ناباروری یکی از مشکلات رو به رشد بهداشتی است که پیامد های عاطفی و روانی- اجتماعی زیادی به دنبال دارد خصوصا در جوامعی که هنجارهای فرهنگی به زن در برابر نقش مادر بودن ارج بیشتری می نهند ، این پیامدها تشدید شده و عوارض اجتماعی بسیاری همچون بی ثباتی زندگی مشترک ، خشونت خانگی ، استیگما و انزوا را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت پژوهش حاضربرقراری ارتباط بین طراحی مدرن بناهای درمانی با برآورده ساختن تامین نیازهای سلامت روح و روان در حوزه ناباروری می باشد . امروزه طراحی و معماری نقش تعیین کننده ای در روند درمان و بهبودی بیماران در مراکز درمانی ایفا میکند. با توجه به بحران روحی افراد نابارور ساخت محیطی عاری از استرس و ایجاد شرایط رفاهی برای افراد بستری شده و همچنین در نظر گرفتن سیرکلاسیون فعالیتی ، پراکندگی خدمات ، طراحی معماری فضاها ، معماری داخلی و ارتباطات فضایی در اولویت می باشد.در این رهگذر پدیده ناباروری ، نیازها و مسائل تاثیرگذار بر سلامت روان افراد نابارور و لزوم احداث مراکز درمانی مرتبط با مشکل ناباروری بازخوانی می شوند و در نهایت با انعکاس مطالعات انجام شده راهکارهایی جهت طراحی فضای درمانی ناباروری و حفظ سلامت روان مراجعین این مراکز، ارائه می گردد.

فصل اول : کلیات طرح تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۶
۲-۱- مقدمه ۷
۲-۱-۱- مروری بر ادبیات موضوع ۷
۲-۱-۲- تعریف ناباروری و تاثیر آن بر زندگی فرد ۷
۲-۱-۳- تعریف تولد ۹
۲-۱-۴- مراکز تولد ۱۰
۲-۱-۵- طراحی مراکز درمان ناباروری ۱۱
۲-۱-۶- سلامت ۱۲
۲-۱-۷- سلامت روان ۱۳
۲-۱-۸- ضرورت ساخت مرکز درمان ناباروری ۱۴
۲-۲- پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۲-۱- نمونه های موردی ، بیمارستان و مرکز آموزشی Duke ۱۷
۲-۲-۲- نمونه های موردی ، بیمارستان رویال ادینبرگ ۲۴
۲-۳- نمونه های موردی بیمارستان و مرکز آموزشیDURHAM ۲۵
۲-۳-۱- نمونه های موردی – بیمارستان کاندانگ کربائو –سنگاپور ۲۸
۲-۴- نتیجه‌گیری ۳۰
فصل سوم : روش اجرای تحقیق ۳۳
۳-۱- مقدمه ۳۴
۳-۲- روش شناسی تحقیق ۳۴
۳-۳- روش انجام پژوهش ۳۵
۳-۴- جامعه آماری ۳۶
۳-۵- نمونه گیری ۳۶
۳-۶- جمع بندی ۳۷

فصل چهارم : یافته های تحقیق ۳۸
۴-۱- مقدمه ۳۹
۴-۲- معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ۳۹
۴-۳- بررسی تأثیر طرح معماری مراکز درمانی بر سلامت روانی بیماران ۴۱
۴-۳-۱- تأثیر معماری بر شفابخشی ۴۱
۴-۳-۲- ایجاد فضاهای یکپارچه داخلی و خارجی ۴۳
۴-۳-۳- ایجاد تعامل بین بیمار و عناصر طراحی منظر و محیط‌زیست طبیعی ۴۳
۴-۳-۴- کم شدن آلودگی صوتی و پخش موسیقی در فضا ۴۳
۴-۳-۵- ایجاد چشم‌اندازهای فضای سبز ۴۴
۴-۳-۶- کیفیت فضای داخلی (IEQ) ۴۵
۴-۳-۷- درجه حرارت و رطوبت منطبق بر آرامش انسان (کنترل محیطی) ۴۵
۴-۳-۸- استفاده از تهویه طبیعی و مناسب ۴۵
۴-۳-۹- استفاده از رنگ ۴۶
۴-۳-۱۰- استفاده از آثار هنری به‌خصوص در ورودی فضاهای درمانی ۴۷
۴-۳-۱۱- ایجاد فضاهای خصوصی و یک‌تخته ۴۸
۴-۳-۱۲- افزایش لذت بیمار از فضا ۴۸
۴-۳-۱۳- امکان مداخله بیمار در به وجود آوردن فضا ۴۸
۴-۳-۱۴- ایجاد حس تعلق ۴۸
۴-۳-۱۵- امکان برقراری ارتباط با فضا ۴۹
۴-۳-۱۶- استفاده از روش‌های سنتی و بومی در ساخت فضاهای درمانی ۴۹
۴-۳-۱۷- مناسب بودن ابعاد فضاهای درمانی به‌خصوص اتاق‌های بستری ۵۰
۴-۳-۱۸- استفاده از رنگ‌ها و طرح‌هایی که ریشه در فرهنگ و بوم مردم داشته باشند ۵۰
۴-۳-۱۹- وجود نور مناسب و کنترل‌شده در فضا ۵۰
۴-۳-۲۰- مواد و مصالح استفاده‌شده در فضای بیمارستان ۵۲
۴-۳-۲۱- فرم ۵۲
۴-۳-۲۲- انعطاف‌پذیری ۵۳
۴-۳-۲۳- خوانایی فضایی ۵۳
۴-۳-۲۴- تزیینات فضا ۵۳
۴-۳-۲۵- هماهنگی ۵۴
۴-۳-۲۶- یافته‌ها ۵۴
۴-۳-۲۷- نتیجه‌گیری ۵۵
۴-۴- بررسی موقعیت تهران ۵۶ 
۴-۴-۱- مختصات جغرافیایی استان تهران ۵۶
۴-۴-۲- تقسیم بندی تهران از نظر پستی و بلندی ۵۶
۴-۴-۳- جمعیت استان تهران ۵۷
۴-۴-۴- تراکم جمعیت استان ۵۷
۴-۴-۵- عوامل طبیعی ۵۷
۴-۴-۶- عوامل انسانی ۵۸
۴-۴-۷- عوامل اداری-سیاسی ۵۸
۴-۴-۸- عوامل صنعتی ۵۸
۴-۴-۹- علل سرمایه گذاری صنعتی در استان تهران ۵۹
۴-۴-۱۰- مهاجرت ۵۹
۴-۴-۱۱- پیشینه تاریخی ۶۰
۴-۵- شناخت اقلیم منطقه ۶۱
۴-۵-۱- تقسیمات اقلیمی در ایران ۶۱
۴-۵-۲- اقلیم شهر تهران ۶۲
۴-۵-۳- دما ۶۳
۴-۵-۴- میزان بارش ۶۳
۴-۵-۵- رطوبت نسبی ۶۴
۴-۵-۶- روزهای یخبندان ۶۴
۴-۵-۷- روزهای بارانی ۶۴
۴-۵-۸- باد ۶۵
۴-۶- میزان تاثیرعوامل اقلیمی بر ساختمان ۶۶
۴-۶-۱- انرژی خورشیدی جذب شده دردیوارها ۶۷
۴-۶-۲- انرژی خورشیدی نفوذ یافته ازطریق پنجره ها ۶۷
۴-۶-۳- دمای داخلی ۶۷
۴-۶-۴- سرعت جریان هوای داخلی ۶۹
۴-۶-۵- فشاربخارهوای داخلی ۶۹
۴-۶-۶- پوشش گیاهی ۶۹
۴-۶-۷- رویداد تابشی خورشید و پوشش گیاهی ۷۰
۴-۶-۸- انتخاب جهت قرارگیری ساختمان ۷۱
۴-۶-۹- تهویه و اقلیم ۷۲
۴-۶-۱۰- بررسی تاثیرات متقابل مطالعات اقلیمی بر کلیات طراحی ۷۴
۴-۷- شناخت و بررسی زلزله ۷۵

۴-۷-۱- بررسی وضع زلزله در منطقۀ پروژه ۷۶
۴-۷-۲- گسل‌های ناحیه ۷۶
۴-۷-۳- پهنه بندی زلزله خیزی منطقه ۷۷
۴-۸- تحلیل سایت ۷۸
۴-۸-۱- موقعیت زمین پروژه ۷۸
۴-۸-۲- محدوده زمین ۷۸
۴-۸-۳- همسایگی ۷۸
۴-۸-۴- وسعت ۷۸
۴-۸-۵- شیب عمومی ۷۹
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری ۸۱
۵-۱- خصوصیات ساختمان بیماران ۸۲
۵-۱-۱- نور طبیعی ، منظره و تهویه طبیعی در محیط بستری بیماران ۸۲
۵-۱-۲- ابعاد پنجره ها ۸۲
۵-۱-۲-۱- مکان پنجره ها ۸۳
۵-۱-۲-۲- جلوگیری از تابش آفتاب ۸۳
۵-۱-۲-۳- نوع باز شوی پنجره ها ۸۳
۵-۱-۳- صدای مطلوب و نامطلوب درمحیط بستری بیماران ۸۳
۵-۱-۴- محل استقرار ساختمان بیمارستان ۸۴
۵-۱-۵- پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان ۸۵
۵-۱-۶- سیستم های سرمایش و گرمایش و تخلیه هوا در بخش های بستری ۸۵
۵-۱-۷- انعکاس صدا و مصالح نازک کاری ۸۵
۵-۲- معیارهای طراحی ۸۶
۵-۳- بخش بستری ۸۷
۵-۳-۱- شکل بخش بستری ۸۸
۵-۳-۲- اندازه اطاقها ۸۸
۵-۳-۳- سطح کل طبقه ۸۸
۵-۳-۴- اطاق بستری بیمار ۹۰
۵-۳-۵- آتمسفر ( محیط ) ۹۰
۵-۳-۶- خدمات پشتیبانی دربخش بستری ۹۱
۵-۴- ایستگاه پرستاری ۹۱
۵-۴-۱- مرکز کار ۹۲
۵-۴-۲- اتاق معاینه ۹۲ 
۵-۵- بخش جراحی ۹۳
۵-۵-۱- تعداد اطاقهای عمل ۹۴
۵-۵-۲- جراحی عمومی ۹۴
۵-۵-۳- فضاهای مورد نیاز و موارد طراحی ۹۶
۵-۵-۳-۱- فضاهای معاینه و آماده سازی بیماران ۹۶
۵-۵-۴- ایستگاه پرستاری ۹۷
۵-۵-۵- فضای اسکراب ۹۷
۵-۵-۶- اتاق های جراحی ۹۸
۵-۵-۷- اتاق استریل فرعی ۱۰۰
۵-۵-۸- انبار استریل ۱۰۱
۵-۵-۹- اتاق هوشبری ۱۰۱
۵-۵-۱۰- فضاهای متعلق به کارکنان ۱۰۲
۵-۵-۱۱- فضاهای ریکاوری ۱۰۳
۵-۶- بخش اعمال زایمان ۱۰۴
۵-۶-۱- روال کار بخش زایمان ۱۰۴
۵-۶-۲- زایمان غیر طبیعی ۱۰۵
۵-۶-۳- بخش نوزادان ۱۰۷
۵-۶-۴- تولد های نارس ۱۰۸
۵-۷- بخش اورژانس ۱۰۸
۵-۷-۱- عناصرتشکیل دهنده بخش ۱۰۸
۵-۸- آزمایشگاه های کلینیکی ۱۱۱
۵-۸-۱- نوع آزمایشات مورد نظر ۱۱۲
۵-۸-۲- آزمایشگاه خون شناسی ۱۱۳
۵-۸-۳- آزمایشگاه بیوشیمی ۱۱۴
۵-۸-۴- آزمایشگاه تجزیه ادار ۱۱۴
۵-۸-۵- آزمایشگاه سرم شناسی و میکروب شناسی ۱۱۴
۵-۸-۶- رختکن پرسنل ۱۱۵
۵-۸-۶-۱- توالت های نمونه گیری ۱۱۵
۵-۸-۶-۲- اتاق شستشو و استریل ۱۱۵
۵-۹- بازاوریشی و تولید مثلREPRIDUCTIVE ENHANCEMENT ۱۱۷
۵-۹-۱- نحوه تردد بیماران و مراحل مختلف درمان ۱۱۸
۵-۹-۲- اتاق جمع آوری اسپرم ۱۱۸ 
۵-۹-۳- بوجود آوردن جنین ۱۱۹
۵-۹-۴- انتقال جنین ۱۱۹
۵-۹-۵- برنامه زمان بندی ویزیت ها ۱۱۹
۵-۹-۶- آزمایشگاه جنین شناسی IVF ۱۱۹
۵-۹-۷- آزمایشگاه آندورولوژی ( تخصصی مردان ) ۱۱۹
۵-۹-۸- اتاق آماده سازی ۱۲۰
۵-۹-۹- اتاق جمع آوری اسپرم ۱۲۰
۵-۹-۱۰- اتاق انبار در قسمت آزمایشگاه ۱۲۰
۵-۹-۱۱- گازهای طبی ۱۲۰
۵-۱۰- برنامه فیزیکی ۱۲۰
۵-۱۱- روند طراحی ۱۴۵
۵-۱۲-نقشه های بیمارستان ناباروری ۱۴۹
۵-۱۲-۱- پلان زیرزمین چهارم ۱۴۹
۵-۱۲-۲- پلان زیرزمین سوم ۱۵۰
۵-۱۲-۳- پلان زیرزمین دوم ۱۵۱
۵-۱۲-۴- پلان زیرزمین اول ۱۵۲
۵-۱۲-۵- پلان طبقه همکف ۱۵۳
۵-۱۲-۶- پلان طبقه اول ۱۵۴
۵-۱۲-۷- پلان طبقه دوم ۱۵۵
۵-۱۲-۸- پلان طبقه سوم ۱۵۶
۵-۱۲-۹- پلان طبقه چهارم ۱۵۷
۵-۱۲-۱۰- پلان طبقه پنجم ۱۵۸
۵-۱۲-۱۱- پلان طبقه ششم ۱۵۹
۵-۱۲-۱۲- پلان طبقه هفتم ۱۶۰
۵-۱۲-۱۳- پلان طبقه هشتم ۱۶۱
۵-۱۲-۱۴- نمای شماره یک ۱۶۲
۵-۱۲-۱۵- نمای شماره دو ۱۶۲
۵-۱۲-۱۶- نمای شماره سه ۱۶۳
۵-۱۲-۱۷- نمای شماره چهار ۱۶۳
۵-۱۲-۱۸- مقطع A-A ۱۶۴
۵-۱۲-۱۹- مقطع B-B ۱۶۴
۵-۱۲-۲۰-طرح سه بعدی ۱۶۵

 

طراحی مدل بازارپردازی درونی بخش خدماتی (مورد :بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان ایرانشهر)

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بازاریابی درونی سازمان های خدماتی به رشته تحریر در آمده است هدف فرعی پژوهش نیز ارزیابی وضعیت بازاریابی درونی بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان ایرانشهر می باشد در این راستا ابتدا برای شناسایی شاخص ها و عناصر تشکیل دهنده بازاریابی درونی، ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و دیدگاه محققین مختلف درباره شاخص های تشکیل دهنده بازاریابی درونی از آن استخراج شد سپس به منظور شناسایی سایر عناصر تشکیل دهنده بازاریابی درونی که در ادبیات تحقیق موجود نیست، و نیز اعتبار سنجی شاخص ها و طراحی پرسش نامه بسته پژوهش از نظرات خبرگان مربوطه در زمینه بازاریابی درونی استفاده شده است مرحله بعد مشتمل بر استخراج و تحلیل عاملی مدل اولیه پژوهش و ارزیابی وضعیت بازاریابی درونی در بیمارستان با استفاده از آزمون T می باشد نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد که مدل ارائه شده برازش خوبی از داده های دنیای واقعی داشته است همچنین با توجه به نتایج به دست آمده بار عاملی همه نشانگرهای متغیر مکنون در سطح 001/0 معنی دار و قابل قبول می باشد، در نتیجه کلیت مدل ارائه شده مورد تأیید قرار گرفت نتایج نشان می دهد که مولفه های رفتار سازمانی، مدیریتی، زیرساختی، دانشی، هدفمندی، انگیزشی دارای بیشترین تا کمترین همبستگی با بازاریابی درونی می باشند همچنین نتایج بیانگر تأیید کلیت مدل می باشد در گام آخر نیز با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری به ارزیابی وضعیت بازاریابی درونی در بیمارستان خاتم الانبیاء پرداخته شد نتایج نشان می دهد که از 39 شاخص آزموده شده در پژوهش تقریبا 76 درصد از شاخص ها در شرایط عدم رعایت بحرانی و رعایت کم قرار دارند این دست آوردها نشان می دهد که وضعیت بازاریابی درونی بیمارستان خاتم الانبیاء در سطح نامطلوبی می باشد در پایان پژوهش نیز برخی از پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی ارائه گردیده است بر اساس تحلیل خروجی های پژوهش می توان استدلال نمود وضعیت بازاریابی درونی بیمارستان خاتم الانبیاء در سطح نامطلوبی می باشد به عبارت دیگر این بیمارستان تا تحقق بازاریابی درونی به سطح مطلوب فاصله معنی داری دارد در پایان نیز با توجه به رویکرد مدل سازانه و تجویزی پژوهش برخی از پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ تعریف مسئله و موضوع تحقیق۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق۴
۱-۴ اهداف تحقیق۵
۱-۵ سوالات تحقیق۵
۱-۶ محدودیت های تحقیق۶
۱-۷ واژگان کلیدی تحقیق۶
۱-۸ روش تحقیق۷
۱-۹ ساختار پایان نامه۷
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
۲-۱ مقدمه۹
۲-۲بازاریابی۹
۲-۲-۱تعریف بازاریابی۹
۲-۲-۳ سیر توسعه تفکر بازاریابی۱۰
۲-۲-۴ مفهوم بازاریابی۱۱
۲-۲-۵ آمیخته بازاریابی۱۲
۲-۳ تعریف سازمان و انواع آن۱۴
۲-۴ خدمت۱۴
۲-۴-۱ تعریف خدمت۱۴
۲-۴-۲ ویژگی های خدمت۱۵ 
۲-۴-۳ بازاریابی خدمت۱۶
۲-۵ بازاریابی درونی ۱۷
۲-۵-۱ بازاریابی درونی۱۷
۲-۵-۲ تعریف بازاریابی درونی۸۱
۲-۵-۳ مفهوم سازی بازاریابی درونی۲۱
۲-۵-۴ دیدگها های مختلف نسبت به بازاریابی درون۲۲
۲-۵-۵ گام های بازاریابی درونی ۲۵
۲-۵-۶ اهداف بازاریابی درونی۲۵
۲-۵-۷ آمیخته بازاریابی درونی۲۶
۲-۵-۸ تقسیم بندی بازاریابی درونی در حوزه های مختلف۳۱
۲-۶ بازاریابی درونی و کیفیت خدمات۳۱
۲-۶-۱ تعریف کیفیت خدمات۳۱
۲-۶-۲ مفهوم کیفیت خدمات۳۱ 
۲-۶-۳ اهمیت کیفیت خدمات۳۳
۲-۶-۴ تأثیر بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات۳۴
۲-۷ بازاریابی درونی و مدیریت منابع انسانی۳۵
۲-۸ رابطه بازاریابی درونی و مزیت رقابتی۳۷
۲-۹ بازاریابی درونی و نوآوری در سازمان۳۸
۲-۹-۱ فرهنگ سازمانی و رهبری ۳۸
۲-۹-۲ ساختارها، فرایند و بافت سازمانی۳۹
۲-۸-۳ ارتباط با کارکنان، شخصی سازی و فضا برای ابتکار۳۹
۲-۹-۴ کارکنان؛ ماشین خلاق نوآوری۴۰
۲-۹-۵ شایستگی های کلیدی۴۰
۲۹-۶-یکپارچگی۴۱
۲-۱۰ ارتباط بین بازاریابی درونی و بازاریابی بیرونی و مشتری محوری۴۱
۲-۱۱ سابقه پژوهش۴۳ 
۲-۱۱-۱مطالعات داخلی۴۳
۲-۱۱-۲ مطالعات خارجی

 

طراحی مدل ارزیابی پذیرش فناوری سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

چکیده

سیستم اطلاعات بیمارستان به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های اطلاعاتی، قابلیت ها و ارزش افزوده بسیاری دارد و سبب ایجاد انقلابی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی شده است. ضرورت کاهش هزینه های مراقبتی، ارتقاء کیفیت مراقبت، توسعه خدمات بهداشتی و همچنین ملاحظات راهبردی در رابطه با کسب مزایای رقابتی، به عنوان گوشه ای از مزایای آن، توسعه و بکارگیری این گونه سیستم ها را توجیه می کند. از طرف دیگر با توجه به هزینه هنگفتی که صرف خرید و بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستان می شود، انتخاب نادرست آن ها می تواند منجر به عدم موفقیت آن ها و سبب وارد شدن ضربه مهلکی به مراکز بهداشتی درمانی نظیر بیمارستان ها گردد. اهداف: با توجه به نقش کلیدی کاربران به عنوان استفاده کنندگان از سیستم اطلاعات بیمارستان در مراکز بهداشتی درمانی، دیدگاه آنها در مورد سیستم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. اگر این سیستم انتظارات کاربران را فراهم نکند، مورد بی اعتنایی آنها قرار خواهد گرفت و حتی به چشم یک خرابکار و مزاحم به آن نگریسته خواهد شد. با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل ارزیابی میزان موفقیت و پذیرش فناوری سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستانها می باشد. تحقیق حاضر با توجه به اینکه کاربرد نهایی آن اهمیت بسزایی برای بیمارستان ها و مراکز درمانی دارد، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر روش پیمایشی است.نتایج: در این پژوهش، پس از شناسایی شاخص ها و معیارهای موثر بر ارزیابی میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان، از یک پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS از آزمون های آمار استنباطی استفاده گردیده است. پس از جمع آوری و تحلیل داده ها، مدل نهایی پژوهش با 9 شاخص و 42 معیار طراحی گردیده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 سوالات تحقیق 8
1-6 جنبه نوآوری تحقیق 8
1-7 ساختار و روش انجام تحقیق 9
1-8 نتیجه گیری 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 11
2-1 مقدمه 12
2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی 12
2-3 سیستم اطلاعات سلامت 12
2-3-1 تعریف سیستم اطلاعات سلامت 12
2-3-2 تاریخچه سیستم های اطلاعات سلامت و انواع آن 13
2-3-3 مزایای سیستم های اطلاعات سلامت 13
2-4 سیستم اطلاعات بیمارستان 13
2-4-1 تعریف سیستم اطلاعات بیمارستان 13
2-4-2 تاریخچه سیستم های اطلاعات بیمارستان در جهان 14
2-4-3 تاریخچه سیستم های اطلاعات بیمارستان در ایران 14
2-4-4 اجزای سیستم اطلاعات بیمارستان 14
2-4-4-1 سیستم اطلاعات بالینی 15
2-4-4-2 سیستم اطلاعات مالی 15
2-4-4-3 سیستم اطلاعات آزمایشگاهی 16
2-4-4-4 سیستم اطلاعات پرستاری 16
2-4-4-5 سیستم اطلاعات داروخانه 17
2-4-4-6 سیستم ارتباطات و بازیابی تصاویر 17
2-4-4-7 سیستم اطلاعات رادیولوژی 18
2-4-5 مزایای سیستم اطلاعات بیمارستان 18
2-4-6 هدف از ایجاد سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 19
2-4-7 شکست یا موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان 19
2-4-8 نارضایتی و نارسایی در سیستم های اطلاعات بیمارستانی کشور 19
2-5 تعریف ارزیابی 20
2-5-1 اهمیت ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی 20
2-5-2 لزوم ارزیابی سیستم اطلاعات 21
2-5-3 اهداف ارزیابی سیستم های اطلاعاتی 21
2-5-4 ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت 22
2-5-5 لزوم ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت 23
2-5-6 اهداف ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت 23
2-5-7 اهداف ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت 24
2-5-8 اهمیت ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی 24
2-5-9 اهداف ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه پیترسون و جلگر 25
2-5-10 لزوم ارزیابی رضایت کاربران سیستم اطلاعات بیمارستان 26
2-5-11 ارزیابی کاربر محور موثرترین روش ارزیابی 27
2-5-12 دشواری های ارزیابی 27
2-5-13 انواع ارزیابی 27
2-5-14 عناصر مورد ارزیابی در سیستم های اطلاعات سلامت 28
2-5-15 روش های ارزیابی 28
2-5-15-1 ارزیابی هدف محور 30
2-5-15-2 ارزیابی بدون در نظر گرفتن هدف 30
2-5-15-3 ارزیابی معیار محور 31
2-5-15-4 ارزیابی کمی 31
2-5-15-5 ارزیابی کیفی 31
2-5-15-6 ارزیابی تکوینی 31
2-5-15-7 ارزیابی تراکمی 32
2-6 مدل های ارزیابی 32
2-6-1 مدل پذیرش فناوری 32
2-6-2 مدل پذیرش و استفاده از تکنولوژی 34
2-6-3 الگوی انتشار نوآوری راجرز 35
2-6-4 مدل ارزیابی استاندارد ایزو 10- 9241 37
2-6-4-1 مناسب بودن برای انجام وظایف 39
2-6-4-2 خود توصیف کنندگی 39
2-6-4-3 قابلیت کنترل 39
2-6-4-4 تطابق با نیازهای کاربر 40
2-6-4-5 تحمل خطا 40
2-6-4-6 مناسب بودن برای شخصی سازی 40
2-6-4-7 مناسب برای آموزش 41
2-6-5 ارزیابی موسسه اطلاع رسانی بهداشتی انگلستان 42
2-6-6 مدل زمود 43
2-6-7 مدل دلون و مکلین 44
2-6-7-1 کیفیت سیستم 45
2-6-7-2 کیفیت اطلاعات 45
2-6-7-3 استفاده کاربر 47
2-6-7-4 رضایت کاربر 48
2-6-7-5 تاثیرات فردی 49
2-6-7-6 تاثیرات سازمانی 50
2-6-8 مدل تعدیل شده دلون و مک لین ( 2003 ) 50
2-6-9 خلاصه ای از تحقیقات و مطالعات انجام شده بر مبنای مدل دلون و مکلین 51
2-6-10 مدل پیتر و فروهلینگ( 2011) 53
2-6-11 چارچوب ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان ارائه شده توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ایران 54
2-6-11-1 اجزای سازمانی 54
2-6-11-2 اجزای سرویس دهنده 54
2-7 مروری اجمالی بر استانداردهای مورد استفاده در حوزه سلامت 55
2-7-1 استاندارد HL7 55
2-8 جمع بندی 57
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 58
3-1 مقدمه 59
3-2 روش شناسی تحقیق 59
3-3 مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق 60
3-3-1 متغیر مستقل 61
3-3-2 متغیر میانجی 61
3-3-3 متغیر وابسته 61
3-4 جامعه آماری 61
3-5 تعیین حجم نمونه 61
3-6 روش نمونه گیری 63
3-7 روش های گردآوری داده ها 63
3-7-1 ابزار سنجش تحقیق 64
3-7-1-1 روایی (اعتبار) 64
3-7-1-2 پایایی (اعتماد) 65
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 66
3-8-1 آمار استنباطی 66
3-8-1-1 تحلیل عاملی 67
3-8-1-2 تحلیل همبستگی 69
3-8-1-3 آزمون KMO 69
3-9 جمع بندی 70
فصل چهارم: یافته ها 71
4-1 مقدمه 72
4-2 شناسایی شاخص ها و معیارها 72
4-3 آمار توصیفی 74
4-3-1 جنسیت 74
4-3-2 سن 74
4-3-3 تحصیلات 75
4-3-4 سابقه کار 75
4-4 روایی سازه 76
4-4-1 نتایج تحلیل عاملی کیفیت سیستم 76
4-4-2 نتایج تحلیل عاملی کیفیت اطلاعات 78
4-4-3 نتایج تحلیل عاملی کیفیت خدمات 79
4-4-4 نتایج تحلیل عاملی توانایی های فردی 81
4-4-5 نتایج تحلیل عاملی تاثیرات اجتماعی 81
4-4-6 نتایج تحلیل عاملی توانایی های سازمانی 82
4-4-7 نتایج تحلیل عاملی استفاده / قصد استفاده 84
4-4-8 نتایج تحلیل عاملی رضایت کاربر 84
4-4-9 نتایج تحلیل عاملی منفعت کلی (سازمانی و فردی) 86
4-5 آزمون KMO 89
4-6 مدل نهایی تحقیق 89
4-7 جمع بندی 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 91
5-1 مقدمه 92
5-2 تحلیل نتایج تحقیق 92
5-2-1 بحث درباره ی نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی 92
5-2-1-1 نتایج مربوط به شاخص کیفیت سیستم 92
5-2-1-2 نتایج مربوط به شاخص کیفیت اطلاعات 92
5-2-1-3 نتایج مربوط به شاخص کیفیت خدمات 93
5-2-1-4 نتایج مربوط به شاخص توانایی های فردی 93
5-2-1-5 نتایج مربوط به شاخص تاثیرات اجتماعی 93
5-2-1-6 نتایج مربوط به شاخص توانایی های سازمانی 93
5-2-1-7 نتایج مربوط به شاخص استفاده / قصد استفاده 93
5-2-1-8 نتایج مربوط به شاخص رضایت کاربر 93
5-2-1-9 نتایج مربوط به شاخص منفعت کلی (سازمانی و فردی) 94
5-2-2 بحث درباره ی نتایج حاصل از آزمون KMO 94
5-2-3 بحث درباره ی نتایج حاصل از بررسی میزان تأثیر شاخص ها 94
5-2-3-1 نتایج حاصل از بررسی تأثیر کیفیت سیستم بر استفاده / قصد استفاده 94
5-2-3-2 نتایج حاصل از بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر استفاده / قصد استفاده 94
5-2-3-3 نتایج حاصل از بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر استفاده / قصد استفاده 95
5-2-3-4 نتایج حاصل از بررسی تأثیر توانایی های فردی بر استفاده / قصد استفاده 95
5-2-3-5 نتایج حاصل از بررسی تأثیر تاثیرات اجتماعی بر استفاده / قصد استفاده 95
5-2-3-6 نتایج حاصل از بررسی تأثیر توانایی های سازمانی بر استفاده / قصد استفاده 95
5-2-3-7 نتایج حاصل از بررسی تأثیر کیفیت سیستم بر رضایت کاربر 95
5-2-3-8 نتایج حاصل از بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر رضایت کاربر 95
5-2-3-9 نتایج حاصل از بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت کاربر 96
5-2-3-10 نتایج حاصل از بررسی تأثیر توانایی های فردی بر رضایت کاربر 96
5-2-3-11 نتایج حاصل از بررسی تأثیر تاثیرات اجتماعی بر رضایت کاربر 96
5-2-3-12 نتایج حاصل از بررسی تأثیر توانایی های سازمانی بر رضایت کاربر 96
5-2-3-13 نتایج حاصل از بررسی تأثیر متقابل استفاده / قصد استفاده و رضایت کاربر 96
5-2-3-14 نتایج حاصل از بررسی تأثیر استفاده / قصد استفاده بر منفعت کلی (فردی/ سازمانی) 96
5-2-3-15 نتایج حاصل از بررسی تأثیر رضایت کاربر بر منفعت کلی (فردی/ سازمانی) 97
5-3 پیشنهادها 97
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج بدست آمده از تحقیق 97
5-3-2 ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 98
5-4 موانع و محدودیت های تحقیق 98
منابع و مراجع 99
چکیده انگلیسی 106

 

طراحی بیمارستان فوق تخصصی قلب با رویکرد هنر درمانی

چکیده

امروزه بیماری‌های قلبی و عروقی به یکی از معضلات جوامع بشری تبدیل‌شده است، بطوریکه یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر، این نوع از بیماری می‌باشد، با توجه به شیوع این بیماری در کشور، کمبود مراکز قلب در راستای درمان بیماری‌های قلبی؛ طراحی این مراکز درمانی پیش از پیش احساس می‌شود. در راستای اهداف مهمی چون بهبود کیفیت فضاهای درمانی و پاسخگویی به نیازهای انسانی بیماران؛ در این پژوهش به طراحی بیمارستان قلب با رویکرد هنر درمانی پرداخته‌شده است. هدف از طراحی کاهش اضطراب و ضربان قلب در بیماران قلبی در طول پروسه درمان خواهد بود. روش تحقیق به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی بوده است؛ مبانی نظری پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای گردآوری‌شده و برای بهبود کیفی اطلاعات از پرسشنامه نیز کمک گرفته‌شده است. در فصل جمع‌بندی و پیشنهادها به ارائه‌ی راهکارهایی برای طراحی پرداخته‌شده است. البته نتایج ارائه‌شده مبنی بر مطالعات این پژوهش است و امید است در آینده با اصلاح و تکمیل آن به اصولی مناسب برای طراحی تبدیل شود. کلمات کلیدی: بیمارستان، بیمارستان قلب، هنردرمانی، شهرکرد

چکیده 1
فصل اول:مقدمه و کلیات 2
1-1- مقدمه 3
1-2- تعریف مسأله و بیان سوالهای اصلی تحقیق: 3
1-3- سوالهای اصلی تحقیق: 3
1-3-1- برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان در جهت پاسخ دادن به چه نیازی صورت می‌گیرد؟ 3
1-3-2- آیا هنر درمانی به کاهش اضطراب ناشی از بیماری در فرد بیمار منتج می‌شود؟ 3
1-3-3- آیا هنر درمانی می‌تواند به فرد بیمار درروند پذیرش بیماری و مقابله با آن کمک نماید؟ 3
1-3-4- چه عناصر و عواملی بر رضایتمندی بیماران از فضاهای درمانی تأثیرگذار است؟ 3
1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق: 4
1-5- فرضیه‌ها: 4
1-6- هدف‌ها: 5
1-7- کاربردهای متصور از تحقیق: 5
1-8- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان‌نامه: 5
1-9- روش انجام تحقیق: 5
1-9-1- روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات: 5
1-9-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 5
1-9-3- قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی، موضوعی): 5
1-10- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 6
1-11- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 6

فصل دوم:چهارچوب نظری پژوهش 7
2-1- مقدمه 8
2-2- تعریف بیمارستان 8
2-3-انواع بیمارستان: 8
2-3-1- بیمارستان برحسب تخصص ) وظیفه ( 8
2-3-2- بیمارستان برحسب اندازه 9
2-3-3- بیمارستان برحسب رده 9
2-4- بیمارستان تخصصی قلب 10
2-5- مفهوم بیماری‌های قلب و عروق 10
2-5-1- روشهای تشخیص بیماری قلب و عروق به روش غیرتهاجمی 10
2-5-2- روش های تشخیص بیماری قلب و عروق قلب به روش تهاجمی 11
2-6- بخش های تشکیل دهنده مرکز قلب 11
2-6-1- درمانگاه قلب 12
2-6-2- اورژانس و خدمات اورژانس قلب 12
2-6-3- بخش های مراقبت ویژه قلب1و مراقبت متوسط قلب 12
2-6-4- بخش بستری داخلی قلب 14
2-6-4-1- دسته بندی بیماران در بخش بستری 15
2-6-4-2- نیازهای عملکردی مهم 15
2-6-5-بخش کاتتریزاسیون قلب 17
2-6-5-1-تعاریف 17
2-6-5-2- ملاحظات ویژه برنامه ریزی و طراحی 19
2-6-6-بخش اعمال جراحی قلب باز 19
2-6-6-1- تکنیک های جراحی 20
2-6-7- بخش مراقبت ویژه جراحی قلب 20
2-6-8- بخش تصویربرداری شخصیصی 21
2-6-8-1- ام آر آی قلب و عروق 21
2-6-8-2- سی تی اسکن قلب و عروق 22
2-6-9- بخش تشخیص غیر تهاجمی قلب 22
2-6-9-1- الکتروکاردیوگرافی 22
2-6-9-2- اکوکاردیوگرافی 22
2-6-9-3- هولترالکتروکاردیوگرافی 22
2-6-10- بخش پزشکی هسته ای 22
2-7- معماری شفابخش 23
2-7-1- هنر درمانی 24
2-7-1-1- هنر؛ رسانه ای درمان گر 25
2-7-2- روش های هنر درمانی 25
2-7-2-1- موسیقی درمانی 25
2-7-2-2- نقاشی درمانی 29
2-7-2-4- عکاسی درمانی 30
2-7-2-5- داستان درمانی 31
2-7-2-6- گل درمانی 31
2-7-2-7- رقص- حرکت درمانی 32
2-7-3- عوامل محیطی(محیط مرکز درمانی) 32
2-7-3-1- اولین برخورد بیمار با معماری بیمارستان 32
2-7-3-2- بازشو 33
2-7-3-3- رنگ 35
2-7-3-5- فضای سبز در بیمارستان ها و تاثیرات آن 41
2-8- بررسی چند نمونه خارجی 42
2-8-1- بیمارستان قلب ایندیانا 42
2-8-2- بیمارستان قلب اوکلاهما، آمریکا 43
2-8-3- مرکز قلب تهران 44
2-8-4- بیمارستان قلب ویسکونیسم 45
2-8-5- بیمارستان کودکان رندال 46
2-9- جمع‌بندی 51

فصل سوم:روش شناسی پژوهش 52
3-1- مقدمه 53
3-2- روش تعیین حجم نمونه جهت تکمیل پرسشنامه‌ها (روش تحقیق آماری) 53
3-2-1- اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت: 53
3-2-2- اگر حجم جامعه مشخص نباشد خواهیم داشت: 53
3-3- جامعه آماری 53
3-4- روش و ماهیت تحقیق 54
3-4-1- منابع کتابخانه‌ای: 54
3-4-2- برداشت‌های میدانی: 54
3-4-3- منابع آماری رسمی: 55
3-4-4- جستجوهای اینترنتی: 55
3-5- تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها: 55
3-6- جمع‌بندی 59

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان یافته های پژوهش 61
4-1- مقدمه 62
4-2- تحلیل پرسش نامه: 62
4-3- بررسی طراحی اقلیمی 114
4-4- استان چهارمحال بختیاری 114
4-4-1- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال بختیاری 114
4-4-2- جمعیت استان: 115
4-4-3- آمار موسسه های درمانی استان چهارمحال وبختیاری 115
4-4-4- اقلیم 115
4-4-5- بررسی عوامل شکل دهنده اقلیم در شهرکرد 116
4-4-5-1- تابش آفتاب 116
4-4-5-2- دما 116
4-4-5-3- رطوبت 117
4-4-5-4- باد 117
4-4-6- موقعیت شهر شهرکرد در تقسیمات اقلیمی ایران 118
4-4-7- اقلیم سرد(کوهستانهای غربی) 119
4-4-8- شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی اقلیم سرد 119
4-4-9- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 120

فصل پنجم:جمع‌بندی و پیشنهادها 147
5-1- مقدمه 148
5-2- راهکارهای پیشنهادی در جهت طراحی بیمارستان 148
5- 3- راهکارهای اقلیمی منطقه ی سرد 148
5-3-1- کاهش اتلاف حرارتی ساختمان 148
5-3-2- بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان 149
5-4- راهکارهایی جهت ایجاد محیط شفابخش در بیمارستان 151
5-5- معرفی سایت 153
5-6- تحلیل سایت 154
5-7- روند طراحی حجم 156
منابع: 158
پیوست‌ها 159
پیوست 1 160

 

طراحی بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرطانی خون بر پایه ی رفتار شناسی مخاطب

چکیده

باتوجه به مطالعات انجام شده یکی از محسوس ترین مشکلات بیمارستان های کودکان سرطانی در ایران، ناکارآمدی و پایین بودن کیفیت فضای درمانی است. بدون شک چگونگی تاثیرگذاری محیط درمانی مصنوع و کیفیت آن فضا تاثیر زیادی بر روحیات کودکان و بهبودی آن ها می گذارد، فضاهایی که برای کودکان طراحی می شوند بویژه فضاهای بیمارستانی علاوه بر جنبه درمان، باید قادر باشند نیروهای ذهنی و احساسی و خلاق کودک را تحت تاثیر قرار داده و از فعالیت و نیروی تحرک و جستجوگر کودک نکاهد تا از این طریق هم در بهبود کودک تاثیرگذار باشد و هم محیطی باطراوت برای وی بوجود آورد.در طراحی فضای درمانی برای کودکان سرطانی بدلیل شرایط دشوار بیماری، شرایطی را فراهم کرده ایم که با کاهش استرس و ترس بیماران باعث تسریع پروسه بهبود شویم سپس به حل مشکلات موجود از طریق مشارکت دادن کودکان در پروسه طراحی و رفتارشناسی مخاطب پرداخته ایم و پس از شناخت و تحلیل به ارائه ضوابط و استانداردهایی در جهت طراحی بیمارستانی ایده آل پرداخته ایم.در ادامه باید گفت که هدف اصلی در این پروژه “طراحی بیمارستان جهت تامین نیازهای درمانی،روحی و جسمی کودکان” می باشد چرا که این عوامل بهبودی کودکان را تسریع می کند.پس در قسمت طراحی به پیشنهاد فضاهایی در جهت بهبود وضعیت روحی و جسمی کودک پرداخته ایم که می توان به فضای بازی، فضای آموزشی، فضای ارتباط کودک با والدین، فضای نقاشی، فضای نمایش فیلم، پارک کودک، تریا، رستوران و … اشاره کرد. همچنین از ابزار طراحی مانند رنگ، فرم، جنس، بافت و … جهت تنوع بخشی و ایجاد فضای منطبق بر اصول روانشناسی کودک با توجه به رویکرد رفتارشناسی مخاطب تا آنجا که بر عملکردهای بیمارستان خللی بوجود نیاورد استفاده شده است.جهت تحقق اهداف مورد نظر پرسشنامه ای برای دستیابی به نظرات و علایق کودکان زیر نظر پزشکان متخصص، طراحی شده است تا بتوان از طریق آن به خلق فضاهای شفا دهنده، آرامش بخش و متعادل با استفاده از دانش معماری پرداخت.با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه از گروههای مختلف تشکیل شده است لذا برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و جامعه آماری شامل کودکان بیمار، گروه پزشکان و تکنسین های بیمارستان های کودکان شهر تهران وکودک سالم مدارس می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند تا به سوالات پاسخ دهند.در این پژوهش پس از انجام مصاحبه و بررسی سوالات تحقیق نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته اند و موثرترین راهکارها در بررسی میزان تأثیر طراحی معماری بیمارستان در عکس العمل کودکان،رفع نیازهای جسمانی و درمانی کودک،نیروهای ذهنی واحساسی و خلاقانه کودکان به دست آمده است. نتیجه این پژوهش رسیدن به یک اصول روانشناسی برای طراحی بیمارستان کودکان سرطانی می باشد.واژگان کلیدی: بیمارستان- ارتقای سطح درمانی- مشکلات جسمی یا روحی در کودکان-رفتارشناسی مخاطب- معماری و فضا

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مساله ۴
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۳- اهداف پژوهش ۶
۱-۳-۱- اهداف کلی ۶
۱-۳-۲- اهداف ویژه ۶
۱-۳-۳- اهداف آرمانی ۷
۱-۴- پرسش ها و فرضیه های تحقیق ۷
۱-۴-۲- فرضیه ها ۷
۱-۵- روش انجام تحقیق ۸
۱-۶- جامعه آماری و روش نمونه گیری ۸
۱-۶-۱- جامعه آماری ۸
۱-۶-۲- روش نمونه گیری ۸
۱-۷- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۹
فصل دوم: چهارچوب نظری (مرور ادبیات تحقیق)
۲-۱-مقدمه ۱۱
۲-۲- تعاریف،اصول و مبانی نظری ۱۱
۲-۲-۱- بیمارستان ۱۱
۲-۲-۱-۱- مالکیت بیمارستان ۱۲
۲-۲-۱-۲- تخصص برحسب وظیفه در بیمارستان ها ۱۲
۲-۲-۱-۳- بیمارستان عمومی ۱۲
۲-۲-۱-۴- بیمارستان های تخصصی ۱۳
۲-۲-۲- بیمارستان کودکان ۱۳
۲-۲-۳- تاریخچه خدمات بیمارستانی ۱۳
۲-۲-۳-۱- اصول شکل گیری مراکز درمانی کنونی ۱۳
۲-۲-۳-۲- حرکتی نو در برنامه ریزی مراکز درمانی ۱۴
۲-۲-۳-۳- وضع موجود مراکز درمانی ایران ۱۵
۲-۲-۳-۴- پیشرفت فناوری و تأثیر آن بر طراحی مراکز درمانی ۱۶
۲-۲-۳ -۵- دستیابی به الگوهای نو ۱۷
۲-۲-۴- شناخت کودک ۱۸
۲-۲-۴-۱- تعریف کودک ۱۸
۲-۲-۴-۲- ادوار مختلف کودکی در طب ناسون ۱۹
۲-۲-۴-۳- ادوار مختلف کودکی از نظر دکتر پیاژه ۱۹
۲-۲-۴-۴- دوره حسی _ حرکتی ۱۹
۲-۲-۴-۵- دوره پیش عملیاتی ۲۰
۲-۲-۴-۶- دوره عملیاتی ۲۱
۲-۲-۵- معرفی سرطان ۲۱
۲-۲-۵-۱- تاریخچه سرطان ۲۲
۲-۲-۵-۲- انواع سرطان‌ها ۲۳
۲-۲-۵-۳- سرطان در کودکان ۲۳
۲-۲-۵-۴- علت ایجاد سرطان‌ها ۲۴
۲-۲-۵-۵- تأثیرات بروز سرطان در روحیه‌ی بیمار ۲۴
۲-۲-۶ – روانشناسی کودک ۲۵
۲-۲-۶-۱- آموزش ۲۵
۲-۲-۶-۲- بازی ۲۵
۲-۲-۶-۳- تربیت فرهنگی و داستان برای کودکان ۲۶
۲-۲-۶-۴- نقاشی و مجسمه‌سازی ۲۶
۲-۲-۶-۵- کودکان در فضای بیمارستان ۲۷
۲-۲-۲-۶- معماری و درمان ۲۸
۲-۲-۲-۷- تئوری محیط های درمانگر ۳۰
۲-۳- مروری بر ادبیات موضوع ۳۱
۲-۴- نتیجه گیری ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۴۶
۳-۲- محتوا ۴۷
۳-۲-۱-جامعه آماری ۴۷
۳-۲- ۲-روش نمونه گیری ۴۷
۳-۲- ۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۸
۳-۲-۴- روایی پرسشنامه ۵۰
۳-۲- ۵-نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
نمونه های مشابه ۵۲
۴-۱- مقدمه ۵۳
۴-۲- مشخصات دموگرافیک جامعه ۵۴
۴-۲-۱-گروه های شرکت کننده ۵۴
۴-۲-۲-وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان ۵۵
۴-۳- تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق ۵۷
۴-۳-۱- مقایسه تطبیقی نتایج آماری به دست آمده با مطالعات صورت گرفته ۹۷
۴-۴- بررسی نمونه های بیمارستان ۱۱۳
۴-۴-۱- نمونه داخلی ۱۱۳
۴-۴-۱-۱- بیمارستان کودکان سرطانی محک ۱۱۳
۴-۴-۱-۲- بیمارستان کودکان مفید تهران ۱۱۶
۴-۴-۱-۳- بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)تهران ۱۱۸
۴-۴-۲- نمونه خارجی ۱۱۹
۴-۴-۲-۱- بیمارستان کودکان رندال ۱۱۹
۴-۴-۲-۲- بیمارستان کودکان فونیکس ۱۲۵
۴-۴-۲-۳- بیمارستان کودکان سیک کیدز ۱۳۱
۴-۵- بررسی و شناخت عمومی شهر محل قرارگیری پروژه ۱۳۴
۴-۵-۱- استان البرز و شهر کرج ۱۳۴
۴-۵-۱-۱- آب و هوا ۱۳۵
۴-۵-۱-۲- خیابان ها، میدان ها و محلات ۱۳۸
۴-۶- تجزیه و تحلیل سایت مورد مطالعه ۱۳۸
۴-۶-۱- تحلیل در مقیاس سایت ۱۳۸
۴-۶-۱-۱- وضع موجود ۱۳۸
۴-۶-۱-۲- مسیر دسترسی به سایت پیشنهادی ۱۴۰
۴-۶-۱-۲- کاربری اطراف سایت پیشنهادی ۱۴۱
۴-۶-۱-۳- شبکه رفت و آمد اصلی پیشنهادی ۱۴۱
۴-۶-۱-۴- ورودی های پیاده، سواره و پارکینگ ۱۴۲
۴-۶-۱-۵- ساختمان های موجود ۱۴۳

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه ۱۴۶
۵-۲- محتوا ۱۴۶
۵-۲-۱- نتایج علمی(نظری) ۱۴۷
۵-۲-۲- نتایج کابردی ۱۵۰
۵-۲-۳- توصیه های ضروری در طراحی ۱۵۲
۵-۲-۴- محدودیت ها در انجام پژوهش ۱۵۴
۵-۳-برنامه ریزی فیزیکی طرح ۱۵۵
۵-۳-۱- پلان شماتیک ۱۵۵
۵-۳-۲- پلان مقدماتی ۱۵۶
۵-۳-۳- تاثیر فضاهای داخلی بر شکل معماری بیمارستان ۱۵۷
۵-۳-۴- نقش معمار داخلی در تیم طراحی بیمارستان ۱۵۷
۵-۳-۵- اثرات نور و رنگ در بهبودی بیماران ۱۵۸
۵-۳-۶- طراحی داخلی ۱۵۹
۵-۳-۷- خیابان ها در بیمارستان ۱۵۹
۵-۳-۸ – مصالح ۱۶۰
۵-۳-۸-۱- مصالح فرعی ۱۶۰
۵-۳-۸-۲- مصالح اصلی ۱۶۰
۵-۳-۹ – سرعت و تداوم عملیات اجرایی ۱۶۰
۵-۳-۱۰- هماهنگی با نیازهای معماری ۱۶۱
۵-۳-۱۱ – ایمنی ۱۶۱
۵-۳-۱۱-۱ – ایمنی در برابر آتش سوزی ۱۶۱
۵-۳-۱۱-۲- ایمنی در برابر زلزله ۱۶۱
۵-۳-۱۲ – نکات اجرایی در ساخت بیمارستان ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۱- سهولت اجرا ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۲- سیستم ایستایی اسکلت سازه اصلی ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۳- پوشش کف ها ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۴- سقف های کاذب ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۵- نمای ساختمان ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۶- محوطه سازی ۱۶۲
۵-۳-۱۲-۷- تعبیه درز انقطاع در سازه ۱۶۲
۵-۳-۱۳- مفهوم طرح ریزی ۱۶۳
۵-۳-۱۳-۱- موقعیت ۱۶۳
۵-۳-۱۳-۲-جهت ۱۶۳
۵-۳-۱۳-۳- تصویر ۱۶۳
۵-۳-۱۴- بخش های مورد نیاز طراحی ۱۶۴
۵-۳-۱۵-جدول برنامه ریزی فیزیکی ۱۶۵
۵-۴- استخراج اصول طراحی از نتایج پژوهش و نیز تجزیه و تحلیل سایت ۱۷۹

فصل ششم: طرح نهایی و ارائه راهکارها
۶-۱- روند شکل گیری طرح ( کانسپت) ۱۸۱
۶-۲- مدارک و اسناد طرح نهایی ۱۸۵
منابع فارسی ۲۰۱
منابع لاتین ۲۰۴

 

طراحی باغ سلامتی با هدف بهبود کیفیت شفابخشی در فضای درمانی؛ طراحی منظر بیمارستان شهید رجایی تهران

چکیده

تنشهای جسمی و روحی در دنیای ماشینی و انباشته از تکنولوژی امروز، و همچنین منظر و فضاهای شهری آشفته و متراکم و فاقد عناصر طبیعی، موجب بیماریهای جسمی و مشکلات روحی در زندگی انسانهای شهرنشین شده و اختلالات بسیاری در حیات بشر ایجاد کرده است به علاوه، فضاهای درمانی، که وظیفه تامین و بازگرداندن سلامت انسانها را به عهده دارند، نیز در بسیاری مواقع نه تنها کمکی به این معضلات نمیکنند، بلکه بر این آشفتگی میفزایند اغلب بیمارستانها و فضاهای درمانی در شهرهای امروز به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که بیماران با ورود به آنها، نه تنها حس خوشایندی نداشته، بلکه دچار استرس و ترس شده و حس می کنند که دیگر کنترلی بر امور ندارند البته باید توجه داشت که علاوه بر بیماران، همراهان آنها و همچنین کادر بیمارستان نیز در معرض عوارض ناشی از بار منفی این فضاها هستند بنابراین به کارگیری راهکارهای جدید در طراحی فضاهای درمانی به مساله ای بحرانی در این باب بدل شده است به کارگیری طبیعت، به عنوان عامل موثر در سلامت انسان، از اصلی ترین راه حلهای این مشکل است و با توجه به کشش ذاتی انسان به طبیعت، می توان از آن در راستای شفابخشی در فضاهای درمانی استفاده کرد باغهای شفابخش، باغهایی هستند که به نیاز انسان برای ارتباط با طبیعت پاسخ می دهند و می توانند بر جسم و روح او اثرگذار باشند به علاوه، توجه به مفهوم منظر، که به صورت توامان به عینیت و ذهنیت می پردازد، می تواند در اثربخش بودن مفهوم شفابخشی نقش عمده ای ایفا کند بنابراین، شناخت عناصر و الگوهای منظر و باغهای شفابخش، می تواند بهبودبخش عرصه های درمانی و وضعیت روحی و جسمی مخاطبان بوده و به ارتباط بهتر کاربران با فضا بینجامد از آنجا که کمبود توجه به این رویکرد در بیمارستانهای کشور به شدت حس می شود، بیمارستان شهید رجایی، به عنوان یکی از بیمارستانهای مهم و شاخص پایتخت، برای طراحی باغ شفابخش انتخاب شد به همین جهت، رساله حاضر با بررسی مبانی نظری و پیشینه باغ شفابخش، و پی بردن به عناصر و الگوهای مناسب، زمینه های مورد نیاز برای پیاده سازی مفهوم شفابخشی را فراهم خواهد کرد

فصل اول: کلیات و تعاریف۱
۱- ۱- مقدمه۳
۱- ۲- طرح مساله۴
۱- ۳- سوالات پژوهش۵
۱- ۴- فرضیات پژوهش۶
۱- ۵- اهداف پژوهش۶
۱- ۶- ضرورت پژوهش۷
۱- ۷- قلمروی پژوهش۷
۱- ۸- فرآیند پژوهش۸
۱- ۸- ۱- نوع اطلاعات مورد نیاز۸
۱- ۸- ۲- روش گردآوری اطلاعات۸
۱- ۸- ۳- روش به کارگیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات۸
۱- ۹- چشم انداز پژوهش۹

فصل دوم: مبانی نظری۱۰
۲- ۱- منظر شفابخش۱۲
۲- ۱- ۱- ارتباط با طبیعت۱۳
۲- ۱- ۲- شفابخشی۱۵
۲- ۲- باغهای شفابخش۱۶
۲- ۲- ۱- اصول باغهای شفابخش۱۷
۲- ۲- ۲- تاریخچه باغهای شفابخش۲۰
۲- ۲- ۳- گیاهان۲۹
۲- ۳- باغ ایرانی۳۱
۲- ۳- ۱- حواس در باغ ایرانی۳۲
۲- ۳- ۲- شفابخشی در باغ ایرانی۳۴
۲- ۴- فضای درمانی۳۵
۲- ۴- ۱- ویژگیهای کیفی۳۵
۲- ۵- جمع بندی۳۷

فصل سوم: بررسی نمونه های موردی۳۹
۳- ۱- مقدمه۴۱
۳- ۲- نمونه های خارجی۴۱
۳- ۲- ۱- بیمارستان دلوس پوبرس، والنسیا، اسپانیا۴۱
۳- ۲- ۲- مرکز درمانی کالیفرنیا، سان فراسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا۴۴
۳- ۲- ۳- بیمارستان فیونا استنلی، پرت، استرالیا۴۵
۳- ۳- نمونه های داخلی۴۷
۳- ۳- ۱- بیمارستان آتیه، تهران۴۷
۳- ۳- ۲- بیمارستان لاله، تهران۴۸
۳- ۳- ۳- بیمارستان تخصصی خانواده، اصفهان۴۸
۳- ۴- جمع بندی و تحلیل نمونه های خارجی۵۰
۳- ۵- جمع بندی وتحلیل نمونه های داخلی۵۴
۳- ۶- جمع بندی۵۷ 

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح۵۸
۴- ۱- مقدمه۶۰
۴- ۲- استان تهران۶۰
۴- ۳- شهر تهران۶۱
۴- ۴- منطقه سه شهرداری تهران۶۲
۴- ۴- ۱- موقعیت طبیعی منطقه۶۲
۴- ۴- ۲- شرایط اقلیمی منطقه۶۳
۴- ۴- ۳- منطقه سه در گذر زمان: بستر تاریخی منطقه۶۴
۴- ۴- ۴- بستر انسانی۶۶
۴- ۴- ۵- کاربریهای منطقه۶۶
۴- ۵- بیمارستان شهید رجایی۶۷
۴- ۵- ۱- حوزه نفوذ بیمارستان۶۸
۴- ۵- ۲- تاریخ حوزه سایت بیمارستان۶۸
۴- ۵- ۳- جغرافیا۶۹
۴- ۵- ۴- کاربریهای حوزه بلافصل سایت۷۰
۴- ۵- ۵- تحلیل اجتماعی۷۱
۴- ۵- ۶- شاخصهای محیطی۷۱ 
۴- ۵- ۷- کریدورهای دید و منظر بصری۷۷
۴- ۶- جمع بندی۷۸

فصل پنجم: فرآیند طراحی۷۹
۵- ۱- مقدمه۸۱
۵- ۲- وضع موجود و نیازهای طرح۸۱
۵- ۳- ایده طرح۸۳
۵- ۴- برنامه طرح۸۵
۵- ۴- ۱- اهداف۸۵
۵- ۴- ۲- راهبردها۸۵
۵- ۴- ۳- اقدامات۸۶
۵- ۵- طرح کاشت پیشنهادی۸۶
۵- ۶- کاربریهای پیشنهادی۹۰
۵- ۷- منظر شبانه۹۲
۵- ۸- جمع بندی۹۲

فهرست منابع۹۹

 

بررسی رابطه بین طراحی محیط کار و بهره‌وری فردی در میان کارکنان بیمارستان شهید مدرس تهران 1394

چکیده

در دنیای امروزه یکی از اساسی ترین و اصلی ترین اولویت های مدیران، افزایش بهره وری و بهبود خدمات ارائه شده به بخش بهداشت و درمان جهت افزایش رضایت مندی مردم است مدیران با افزایش بهره وری در سازمان های خود می توانند راه رسیدن به اهداف سازمانی و توسعه و پیشرفت کشور در حوزه سلامت و بخش بهداشت درمان را هموارسازنند بنابراین هدف نهایی سازمان های بهداشتی درمانی دستیابی به بهره وری استبر این اساس کار فرمایان باید به منظور تنظیم و مقابله با پویایی زندگی کسب و کار با در نظر گرفتن استراتژی های جدید برای جذب و حفظ بهترین استعدادها برای سازمان های خود آگاهی لازم را داشته باشند و با بهبود کیفیت محیط فیزیکی کار بتوانند نفوذ قوی در سازمان برای جذب و حفظ افراد با استعداد داشته باشند، بنابراین شناخت عوامل موثر بر بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار استهدف از این پژوهش ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط میان عوامل می باشد ،به منظور شناسایی عوامل موثر پرسش نامه ای طراحی گردید کارکنان بیمارستان شهید مدرس تهران از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند، پرسش نامه طراحی شده بین جامعه آماری توزیع شد با استفاده از تحلیل آماری آنالیز واریانس، آزمونt مستقل،آزمون همبستگی پیرسون ، رگرسیون، و تحلیل مسیر داده های حاصل از پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفتنتایج نشان داد که راحتی مبلمان ،درجه حرارت ،سر و صدا و موسیقی رابطه معنا داری با بهروری فردی داشتند اما روشنایی و آرایش فضا با بهره وری فردی رابطه نداشتند بطور کلی حرارت با همبستگی(0241) بالاترین وسر و صدا با همبستگی (0137) کمترین اثر را بر بهره وری داشتند بنابراین بهبو د و طراحی مناسب محیط کار منجر به رضایت مندی و افزایش بهره وری کارکنان می گردد

عنوان صفحه 
چکیده 1 
فصل اول: کلیات تحقیق 2 
1-1) بیان مسئله 3 
1-2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و جنبه های نوآوری آن 4 
1-3) اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران 6 
1-3-1) هدف کلی 6 
1-3-2) اهداف اختصاصی 6 
1-3-3) هدف کاربردی 6 
1-3-4)هدف نهایی 6 
1-3-5) بهره وران 7 
1-4) پرسشهای تحقیق 8 
1-5) فرضیه های تحقیق 8 
1-6) امکانات و محدودیتهای پژوهش 9 
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9 
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق 14 
2-1)مقدمه 15 
2-2) بهره وری 15 
2-3)تاریخچه بهره وری 16 
2-4)نهضت مدیریت علمی و بهره وری 16 
2-5)سطوح مختلف بهره وری 16 
2-6)بهره وری فردی 17 
2-7)بهره وری منابع انسانی 17 
2-8) عملکرد محل کار 17 
2-9)عملکرد شغلی 17 
2-10) محیط داخلی دفتر 17 
2-11)طراحی محیط کار ( دفتر) 18 
2-11-1)طراحی محیط کار 18 
2-11-2)طراحی داخلی دفتر 18 
2-11-3)طراحی داخلی محیط کار 18 
2-11-4)طراحی محیط کار 19 
2-12) محیط زیست 19 

2-12-1 )محیط زیست محل کار 19 
2-13)محیط فیزیکی 19 
2-13-1)محیط زیست کار 20 
2-13-2)محیط فیزیکی کار 20 
2-14) عوامل فیزیکی محیط کار 20 
2-15) موزاک 23 
2-16) چارچوب مفهومی 24 
2-17)مروری بر مطالعات انجام شده 26 
2-17-1) مرور مطالعات داخل کشور 26 
2-17-2) مرور مطالعات خارج از کشور 32 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 49 
3-1) مقدمه 50 
3-2) نوع پژوهش 50 
3-3)جامعه پژوهش 50 
3-4)نمونه پژوهش 51 
3-5)محیط پژوهش 51 
3-6) متغیرهای پژوهش 51 
3-7) روش گردآوری داده ها 51 
3-8)ابزار گردآوری داده ها 52 
3-9) روایی و پایایی پرسش نامه 53 
3-10)روش تحلیل داده ها 53 
3-11)ملاحظات اخلاقی 54 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها 55 
4-1)مقدمه 56 
4-2)یافته ها 56 
4-2-1)توصیف جامعه پژوهش 56 
4-3)آمارهای توصیفی 57 
4-3-1)متغیر جنسیت 57 
4-3-2)متغیر سن 58 
4-3-3)متغیر سطح تحصیلات 59 
4-3-4)کار متغیر سالهای سابقه کار 60 
4-3-5)متغیر نمره مبلمان 60 
4-3-6)متغیر نمره درجه حرارت 62 
4-3-7) متغیر نمره روشنایی 63 
4-3-8)متغیر نمره آرایش فضا 64 
4-3-9)متغیر نمره سر و صدا 65 
4-3-10)متغیر نمره موسیقی 66 
4-3-11)متغیر نمره بهره وری 67 
4-4) بررسی اعتبار پرسش نامه 68 
4-5)بررسی اهمیت متغیرها به صورت مجزا 69 
4-5-1)بهره وری بررسی رابطه بین جنسیت و نمره بهره وری 69 
4-5-2)بررسی رابطه بین سن و نمره بهره وری 70 
4-5-3)بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و نمره بهره وری 71 
4-5-4)بررسی رابطه بین سالهای سابقه کار و نمره بهره وری 72 
4-5-5)بررسی رابطه بین نمره مبلمان و نمره بهره وری 74 
4-5-6)بررسی رابطه بین نمره درجه حرارت و نمره بهره وری 75 
4-5-7)بررسی رابطه بین نمره روشنایی و نمره بهره وری 76 
4-5-8)بررسی رابطه بین نمره آرایش فضا و نمره بهره وری 77 
4-5-9)برسی رابطه بین نمره سر و صدا و نمره بهره وری 78 
4-5-10) بررسی بین رابطه نمره موسیقی و نمره بهره وری 79 
4-6) انجام رگرسیون چند متغیره 80 
7-4)نتایج تحلیل مسیر 82 
4-8 ) بحث ونتیجه گیری 83 

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات 84 
5-1) مقدمه 85 
5-2) خلاصه نتایج حاصله 85 
5-3) پیشنهاد ات پژوهشگر 93 
5-4) پیشنهادات پژوهش های آینده 94 
منابع 96 
فهرست منابع فارسی 97 
فهرست منابع انگلیسی 99 
پیوست ها 102 
پرسش نامه 103 
چکیده لاتین 107 


 

طراحی الگوی رقابتی بیمارستان‌های دولتی استان فارس با روش معادلات ساختاری در سال 1395

چکیده

به کارگیری ساز وکارهای بازاردر خدمات بیمارستانی مستلزم این است که دولت بر شرایط ساختاری بازار و رقابت بین عرضه کنندگان توجه کند. تأثیر اعمال رقابت به عوامل متعدَد بستگی دارد. هدف این پژوهش طراحی الگوئی که بیمارستانهای دولتی ایران به کمک معادلات ساختاری به نحوی در ارائه ی خدمات درمانی رقابت نمایند بوده است.این پژوهش کاربردی به صورت توصیفی – تحلیلی اجراشده؛ ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته رقابت پذیری در بیمارستان های دولتی می باشد که روایی آن توسط متخصصین و پایایی ابعاد آن توسط آلفای کرونباخ 0/83 بدست آمد . جامعه آماری را کلیه متخصصین حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تشکیل می دهند که تعداد 30 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب و ابزار تحقیق میان آنها توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS23 صورت گرفت و از آزمون های t تک نمونه ،KMO و بارتلت استفاده شد. یافته های این تحقیق بوسیله t تک نمونه نشان داد که در سطح P<0.05 رقابت پذیری ،کارایی خدمات و تامین منابع مالی برای تبیین معادلات ساختاری رقابت پذیری مورد تایید قرار گرفت اما شیوه پرداخت رد گردید.در خصوص تعیین الگوی رقابت به کمک معادلات ساختاری نتایج آزمون KMO و بارتلت نشان داد که هزینه خدمات بیمارستانی متناسب با بازار رقابت و آزادی بیمار در انتخاب پزشک تحت عامل اول، ورود بیمارستان به بازار رقابت وآزادی بیماران در انتخاب بیمارستان تحت عامل دوم و سیاست گذاری بیمارستان ها توسط دانشگاه تحت عامل سوم در رقابت پذیری بیمارستان های دولتی شناسایی گردیده اند. حذف تشکیلات اضافی، حذف بستری های غیرضروری و حذف خدمات غیر ضروری بعنوان عامل اول و ارزیابی مستمر از بخش های درمان، بهبود کیفیت خدماتی و تک شغلی پزشکان بعنوان عامل دوم در کارایی خدمات بیمارستان های دولتی شناسایی گردیده اند. شیوه های تامین مالی بیمارستان از طریق یارانه دولتی، شیوه های تامین مالی بیمارستان از طریق خدمات جانبی بعنوان عامل اول و شیوه های تامین مالی بیمارستان از طریق بودجه استانی یا کشوری، شیوه های تامین مالی بیمارستان از طریق بیمه ها، شیوه های تامین مالی بیمارستان از طریق مالیات و شیوه های تامین مالی بیمارستان از طریق کمک های مالی موسسات بعنوان عامل دوم در تامین منابع مالی بیمارستان های دولتی شناسایی گردیده اند. شیوه پرداخت به کارکنان بر مبنای عملکرد ، شیوه پرداخت به کارکنان بر مبنای کارانه ؛ شیوه پرداخت به کارکنان بر مبنای تعرفه ها و شیوه پرداخت به کارکنان بر مبنای سیستم حقوق بگیری بعنوان عامل اول در شیوه پرداخت و شیوه پرداخت به کارکنان بر مبنای سیستم حقوق بگیری بعنوان عامل دوم در شیوه پرداخت بیمارستان های دولتی شناسایی گردیده اند.

فهرست مطالب 
چکیده: 
فصل اول کلیات تحقیق 
1-1-مقدمه 
1-2 – بیان مسئله 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 
1-5 – اهداف تحقیق: 
1-5-1-هدف اصلی 
1-5-2- اهداف فرعی تحقیق 
1-6- فرضیه های تحقیق: 
1-7- تعریف متغیرها 
1-7-1-تعاریف نظری 
1-7-1-1-رقابت پذیری 
1-7-1-2- معادلات ساختاری 
1-7-1-3- کارایی خدمات 
1-7-1-4- تامین مالی 
1-7-2-تعاریف عملیاتی: 
1-7-2-1- رقابت پذیری 
1-7-2-2- کارایی خدمات 
1-7-2-3- تامین منابع مالی 
1-7-2-4- شیوه پرداخت 
فصل دوم: مبانی نظری و سابقه پژوهش 
2-1 مقدمه 
2-2- رقابت و عوامل تاثیرگذار بر آن 
2-2-1- رقابت 
2-2-2- اركان رقابت پذيري 
2-2-2-1 – رکن اول: نهادها 
2-2-2-2- رکن دوم: زیر ساخت ها 
2-2-2-3- ركن سوم: محيط اقتصاد كلان 
2-2-2-4- رکن چهارم: بهداشت و آموزش ابتدایی 
2-2-2-5- ركن پنجم: آموزش عالي 
2-2-2-6- ركن ششم: كارايي بازار كالا 
2-3- رویکردهاي مرتبط با عوامل مؤثر بر رقابت پذیري 
2-3-1 – رویکرد پورکوپنکو 
2-3-2- رویکرد عوامل محیطی 
2-3-3- رویکرد عوامل درون سازمانی 
2-3-4- رویکرد ایجاد ارزش ادراکی 
2-4- رقابت در بیمارستان ها 
2-4-1- رقابت براي بیماران 
2-4-2- رقابت براي پزشکان 
2-4-3- رقابت براي عقد قرارداد 
2-4-4- اندازه گیري موفقیت رقابتی بین بیمارستان ها 
2-4-5- عوامل تاثیر گذار بر رقابت بیمارستان ها 
2-4-5-1-کیفیت 
2-4-6- ارزیابی عملکرد بیمارستان ها 
2-4-6-1- فرایتدهای داخلی و بهره وری 
2-5- پیشینه تحقیق 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 
3-1 مقدمه: 
3-2 روش¬شناسي تحقيق 
3-3 جامعه آماري و نمونه آماري 
3-4 روش گردآوري اطلاعات 
3-4-1- مطالعات کتابخانه ای 
3-4-2- تحقیقات میدانی 
3-5 ابزارها و وسايل اندازه¬گيري 
3-6- روایی ابزار اندازه گیری تحقیق 
3-7- پایایی تحقیق 
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده های آماری : 
فصل چهارم:نتایج 
4-1 مقدمه: 
سن نمونه آماری مورد مطالعه : 
نوع جنسیت نمونه آماری مورد مطالعه : 
تحصیلات نمونه آماری مورد مطالعه 
سابقه کار نمونه آماری مورد مطالعه 
فرضیه اول: وضعیت بازار رقابت در بیمارستان های دولتی در سطح مطلوبی قرار دارد. 
فرضیه دوم : وضعیت کارایی خدمات در بیمارستان های دولتی مطلوب است. 
فرضیه سوم : وضعیت تامین منابع مالی در بیمارستان های دولتی مطلوب می باشد. 
فرضیه چهارم: وضعیت شیوه های پرداخت به کارکنان در بیمارستان های دولتی مطلوب است. 
4-3- بحث و نتیجه گیری: 
فرضیه اول: وضعیت بازار رقابت در بیمارستان های دولتی در سطح مطلوبی قرار دارد. 
فرضیه دوم : وضعیت کارایی خدمات در بیمارستان های دولتی مطلوب است 
فرضیه سوم : وضعیت تامین منابع مالی در بیمارستان های دولتی مطلوب می باشد. 
فرضیه چهارم: وضعیت شیوه های پرداخت به کارکنان در بیمارستان های دولتی مطلوب است. 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
5-1- مقدمه: 
5-2- نتیجه گیری: 
5-3- پیشنهادات: 
5-3-1-پیشنهادات برگرفته از تحقیق 
5-3-2-پیشنهادات برای پژوهشگران بعدی: 
فهرست منابع فارسی 
فهرست منابع انگلیسی 
پیوست ها 

 

طراحی مدل زمان‌بندی بازدید بالینی تیم پزشکی در بخش بستری بیمارستان

چکیده

صنعت سلامت یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین صنایع موجود در جهان است نیاز به سلامت و مراقبت، یکی از نیاز‌های همیشگی بشر است به‌طوری‌که با افزایش جمعیت جهان و کشورها، نیاز به بهبود و پیشرفت در عرصه سلامت بیشتر خواهد‌شد بیمارستان مهم‌ترین بازوی عملی صنعت سلامت است بیمارستان‌ها همچون دیگر سازمان‌ها مانند یک موجود زنده در حال رشد و نمو هستند فرایند بازدید بالینی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکزی بیمارستان بوده‌است اهمیت کلیدی این فرایند به‌خاطر تاثیر فراوان بهبود این فرایند روی شاخص‌های کلیدی بیمارستانی مانند مرگ و میر، نرخ ترخیص، رضایت بیمار، هزینه‌های بیمارستانی و سایر شاخص‌های مهم است اهداف اصلی این پژوهش بهبود شاخص‌های کلیدی بیمارستانی از طریق بهبود فرایند بازدید بالینی، شناخت کامل فرایند و مدیریت منابع موردنیاز فرایند، طراحی مدل زمان‌بندی و گشودن افق‌هایی نو برای پژوهش پیرامون بازدید بالینی با رویکرد کمی بوده‌است در این پژوهش ابتدا به شناسایی و مطالعه‌ی عمیق روی فرایند بازدید بالینی بخش دکتر رسولی بیمارستان هاشمی‌نژاد به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته شد در ادامه مهم‌ترین چالش ها و شاخص-های بیمارستانی مرتبط با فرایند بازدید بالینی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با افراد خبره شناسایی شد سپس با توجه به فاکتورهای به‌دست‌آمده و شناسایی توابع فعالیت‌ها و منابع فرایند، مدل فرایند مورد نظر طراحی شد در ادامه اقدام به شبیه‌سازی‌کردن مدل مورد‌نظر در نرم‌افزار ارنا و ارائه‌ی 4 سناریو شامل: 1-تغییر برنامه زمانی 2-ترکیب‌کردن فاز اول و دوم 3- کاهش زمان و پراکندگی فعالیت‌ها و 4-توزیع مساوی بیماران و افزایش 2 پرستار شد در انتهای پژوهش هم نتایج و شاخص‌های سناریو‌ها با هم مقایسه شدند

فصل اول ۱
۱-۱ سرآغاز فصل ۲
۲-۱ بیان مسئله ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
۴-۱ اهداف پژوهش ۷
۵-۱ سوال‌های پژوهش ۷
۶-۱ پیشینه‌ی پژوهش ۸
۷-۱ روش‌شناسی پژوهش ۸
۸-۱ جنبه‌ی جدید بودن و نوآوری پژوهش ۹
۹-۱ تعاریف و اصطلاحات پایه ۹
۱۰-۱ خلاصه فصل ۱۰
فصل دوم ۱۱
۱-۲ سرآغاز فصل ۱۲
۲-۲ تعریف بازدید بالینی ۱۲
۳-۲ اهداف بازدید بالینی ۱۴
۴-۲ ساختار کلی بازدید بالینی ۱۵
۱-۴-۲ پذیرش بیمار ۱۵
۲-۴-۲ دریافت و بازیابی اطلاعات بیمار ۱۷
۳-۴-۲ جمع‌آوری پورتفولیو پزشکی بیمار ۲۰
۴-۴-۲ تصمیم گیری درباره‌ی ترخیص یا ماندن بیمار در بخش ۲۱
۵-۴-۲ برنامه‌ریزی درمان بیمار ۲۴
۶-۴-۲ آموزش و تربیت متخصصین پزشکی ۲۷
۷-۴-۲ گفتگو و مشورت تیم پزشکی پس از بازدید بالینی ۳۰
۵-۲ نکات حائز اهمیت در بازدید بالینی ۳۲
۶-۲ مرور سیستماتیک مطالعات ۳۶
۱-۶-۲ تشریح مطالعات ۳۸
۷-۲ جمع‌بندی متون علمی ۴۱
۸-۲ خلاصه فصل ۴۴
فصل سوم ۴۵
۱-۳ سرآغاز فصل ۴۶
۲-۳ فرایند بازدید بالینی بخش دکتر رسولی بیمارستان هاشمی-نژاد ۴۷
۱-۲-۳ فاز اول بازدید بالینی ۴۸
۲-۲-۳ فاز دوم بازدید بالینی ۴۹
۳-۲-۳ منابع بازدید بالینی ۵۲
۳-۳ چالش های مرتبط با فرایند بازدید بالینی ۵۴
۴-۳ شاخص های مرتبط با فرایند بازدید بالینی ۵۸
۵-۳ خلاصه فصل ۶۲
فصل چهارم ۶۳
۱-۴ سرآغاز فصل ۶۴
۲-۴ شبیه‌سازی مدل ۶۴
۱-۲-۴ روابط تخصیص در مدل بازدید بالینی ۶۵
۲-۲-۴ منابع مدل ۶۶
۳-۴ اجرای مدل در نرم‌افزار ارنا ۷۲
۱-۳-۴ سناریوهای مدل ۷۶
۲-۳-۴ نتایج سناریو‌ها ۷۷
۴-۴ خلاصه فصل ۸۲
فصل پنجم ۸۳
۱-۵ سرآغاز فصل ۸۴
۲-۵ مروری بر فصل‌های گذشته ۸۴
۳-۵ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۸۶
۴-۵ دستاورد‌های پژوهش ۸۷
۵-۵ محدودیت‌ها و نکات قابل توجه ۸۸
۶-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۸
۷-۵ خلاصه‌ی فصل ۸۹
فهرست منابع ۹۱
واژه-نامه ۹۵

 

طراحی مدل دیمتل خاکستری تبیین عوامل اساسی موفقیت کیفیت خدمات بیمارستان بر پایه کارت امتیازی متوازن

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل دیمتل خاکستری تبیین عوامل اساسی موفقیت کیفیت خدمات بیمارستان بر پایه کارت امتیازی متوازن در بیمارستان‌های خصوصی شهر کرمان می باشد این پژوهش در چارچوب راهبرد پژوهشی مطالعه موردی از نوع تبیین ارتباط میان متغیرها انجام شده است، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی عوامل اساسی موفقیت در کیفیت خدمات بیمارستان از دل آن، ضروری بود تا از خبرگان این سازمان‌ها برای مشارکت در پژوهش دعوت شود، برای شناسایی بهتر خبرگان هر سازمان، از روش نمونه‌گیری نوعی و گلوله‌برفی نیز استفاده شد برای گردآوری داده‌های اولیه در این پژوهش، از پرسشنامه‌ای نیمه بسته در چارچوب طیف لیکرت استفاده شد که برای اظهارنظر در اختیار خبرگان قرار گرفت در ادامه، پرسشنامه‌ای بسته با گویه‌هایی شامل عوامل اساسی موفقیت در کیفیت خدمات بیمارستان، مستخرج از نظر خبرگان پژوهش، تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت برای غربال‌گری داده‌های این دو پرسشنامه از تاپسیس خاکستری و تحلیل پارتو استفاده شد سپس، پرسشنامه سوم با ساختاری ماتریسی تهیه شد تا بتواند داده‌ها را با روابط علت و معلولی میان متغیرهای پژوهش (عوامل اساسی موفقیت در کیفیتخدمات بیمارستان) گردآوری کند در ادامه، با استفاده از فن دیمتل خاکستری، روابط علت و معلولی میان عوامل اساسی موفقیت در کیفیت خدمات بیمارستان‌های مورد مطالعه کاوش و بر اساس منظرهای کارت امتیازی متوازن ترسیم شد

فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه10
1-1 بیان مسئله11
1-2 بیان هدف13
1-3 اهمیت پژوهش 13
1-4 پرسش‌های پژوهش14
1-5 تعاریف واژگان14
1-6 محدوده و محدودیت‌های پژوهش15
1-7 ساختار پایان‌نامه15
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه17
2-1 کیفیت17
2-2 کیفیت خدمات20
2-3 کیفیت خدمات بیمارستان23
2-4 برنامه‎ریزی راهبردی26
2-5 کنترل راهبردی32
2-6 کارت امتیازی متوازن33
2-7 عوامل اساسی موفقیت36
2-8خلاصه 40

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه43
3-1 راهبرد و طرح پژوهش45
3-1-1 روش نمونه‎گیری (خبره‎گزینی) 45
3-1-2 ابزار گردآوری داده‎ها 45
3-1-3 فنون تحلیل داده‎ها 46
3-2 ملاحظات بالقوه اخلاقی57
3-3 خلاصه 57

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدّمه59
4-1 پرسش‌های پژوهش59
4-2 شناسایی، اولویت‎بندی و غربال‎گری عوامل اساسی موفقیت60
4-3 مدل دیمتل خاکستری عوامل اساسی موفقیت در کیفیت خدمات بیمارستان64 
4-4 خلاصه72
فصل پنجم: بحث و پیشنهادها
مقدمه73
5-1 بحث73
5-2 پیشنهادها78
پیوست‎ها80

 

طراحی بیمارستان تخصصی کودکان با استفاده از انرژی فوتوولتائیک و متریال هوشمند به منظور کاهش مصرف انرژی

چکیده

بیمارستان یکی از قابل توجه ترین و مهم‌ترین ساختمان‌های شهری می‌باشد و طراحی آن از اهمیت دوچندان برخوردار است، زیرا بهره‌گیری از تجهیزات خاص پزشکی و بسیاری ملاحظات بهداشتی، همچنین مسائل روان‌شناختی متفاوت که به واسطه درد و حالات روحی بیماران و همراهان، تاثیر بیشتری دارند، طراحی این فضا را پیچیده‌‌تر می‌کند. این مطلب وقتی اهمیت بیشتر می‌یابد که این فضا مختص قشر آسیب‌پذیر تر و حساس‌تر جامعه یعنی کودکان باشد.معماری در بیمارستان کودکان باید هم به عنوان یک هنر و هم به عنوان یک فناوری تلقی گردد که جهت‌گیری هردو به سمت دستیابی به سلامتی بیماران باشد و بتواند با خلق فضاهای به دور از اضطراب و دوست‌داشتنی برای کودکان، شکاف بین عملکرد وکیفیت را که در معماری بیمارستانی امروزه مشاهده می‌شود، پر کند.حدود پنجاه درصد از انرژی مصرفی کره زمین در حوزه‌ی ساختمان استفاده می‌شود. از این‌رو، صرفه‌جویی در این زمینه می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر در مصرف جهانی انرژی گردد. در این طراحی سعی شده تا از انرژی‌های طبیعی همچون فوتوولتائیک و بهره‌گیری از متریال هوشمند برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان استفاده شود. همچنین به واسطه زندگی در شهر تهران و شناخت از کمبودهای موجود در قسمت غربی آن، وجود بیمارستان کودکان، با استاندارهای موردنیاز و امکانات مناسب با دسترسی آسان، بسیار مورد نیاز احساس شد. مکان و ظرفیت پروژه با توجه به کاستی‌های منطقه و سرانه‌ی نیاز بخش درمانی تخصصی در شهر، با توجه به بیمارستان‌های موجود و به عنوان بخش مکمل بیمارستان‌های عمومی مورد مطالعه قرار گرفته است

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار ش
چکیده ص
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
مقدمه ۲
۱_۱_ تعریف و بیان مساله اصلی پژوهش ۴
۱_۲ _اهمیت و ضرورت موضوع ۴
۱_۳_ سابقه پژوهش ۵
۱_۴_ اهداف پژوهش ۵
۱_۴_۱_ اهداف اصلی پژوهش ۷
۱_۴_۲ _ اهداف فرعی پژوهش ۹
۱_۵_کاربرد پژوهش ۹
۱_۶_ روش و ساختار پژوهش ۹
۱_۷_ هدف از طراحی بیمارستان کودکان ۱۰
۱_۸_ ویژگی بیمارستان کودکان ۱۰
۱_۸_۱_ عوامل درمانی ۱۰
۱_۸_۲_ ارتباط اجتماعی ۱۱
۱_۹_ هماهنگی با کودک و محیط ۱۱
۱_۹_۱_ مقاطع سنی ۱۱
۱_۱۰_ نقش طراحی داخلی در کاهش استرس در بیمارستان کودکان و تسریع بهبودی ۱۲
۱_۱۱_ تأثیر طراحی فضای سبز در بیمارستان کودکان و کاهش اضطراب در آن‌ها ۱۴
۱_۱۲_ روانشناسی محیط ۱۴
۱_۱۲_۱_ بررسی گرافیک محیطی در طراحی بیمارستان کودکان ۱۵
۱_۱۲_۲_ گرافیک محیطی ویژه‌ی کودکان ۱۵
۱_۱۴_مطالعات برنامه‌ریزی و مکان‌یابی ۱۶
۱_۱۵_ معرفی بستر طرح ۱۶
۱_۱۶_ نتیجه‌گیری ۱۷
فصل دوم: مبانی نظری طراحی و روانشناسی کودک ۱۸
۲_۱_ تعریف بیمارستان کودکان ۱۹
۲_۱_۱_ بیمارستان تخصصی کودکان ۱۹
۲_۲_ بیماری‌های کودکان ۲۰
۲_۳_ توزیع تخت‌‌های بیمارستان ۲۰
۲_۴_ اولین برخورد بیمار با معماری بیمارستان ۲۱
۲_۴_۱_ ایجاد حواس‌پرتی ۲۲
۲_۴_ ۲_مفهوم بیماری از دیدگاه کودک ۲۳
۲_۴_۳_ ادراک کودک از محیط بیمارستان ۲۳
۲_۵_ بررسی عوامل محیطی موثر بر کودکان در بیمارستان ۲۳
۲_۵_۱_ استرس و تاثیر آن بر وضعیت فیزیکی بیماران ۲۴
۲_۵_۲_ حس اضطراب و ترس در کودک ۲۴
۲_۵_۳_ ترس کودک از محیط کالبدی بیمارستان ۲۵
۲_۵_۴_ بستری شدن، منبع فشار روانی برای کودک ۲۵
۲_۵_۵_ اتاق بازی کودک در بیمارستان ۲۶
۲_۵_۶_ استفاده از آتریم در بیمارستان کودکان ۲۸
۲_۶_ نور در بیمارستان کودکان ۲۸
۲_۶_۱_ طراحی نورپردازی و جایگاه آن در فضاهای بیمارستان کودکان ۲۹
۲_۷_ رنگ در بیمارستان کودکان ۲۹
۲_۷_۱_ رنگ و تأثیر آن بر درک فضایی ۳۱
۲_۷_۲_ جایگاه روانشناسی محیطی نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک ۳۲
۲_۷_۳_ غلبه‌ی رنگ و فرم ۳۲
۲_۸_ مروری بر ادبیات پژوهش (بیان مختصر پیشینه موضوع در داخل و خارج از کشور) ۳۵
۲_۸_۱_ مفاهیم، تاریخچه، اصول و مبانی طراحی بیمارستان ۳۵
۲_۸_۲_ تاریخچه بیمارستان ۳۶
۲_۸_۳_ تاریخچه پزشکی در ایران ۳۷
۲_۹_معرفی انواع بیمارستان ۳۹
۲_۹_۱_ بیمارستان بر حسب تخصص ۳۹
۲_۹_۲_ بیمارستان بر حسب اندازه ۳۹
۲_۹_۳_ بیمارستان بر حسب رده ۳۹
۲_۹_۴_ اصول طراحی بیمارستان ۴۰
۲_۹_۵_ سطوح بیمارستان‌ها و اندازه‌های آن ۴۰
۲_۹_۶_ تقسیم بندی بخش‌ها ۴۰
۲_۹_۷_ دسته بندی بیمارستان‌ها ۴۰
۲_۱۰_شاخص‌های اصلی تقسیم بندی بیمارستان‌ها ۴۰
۲_۱۰_۱_ بیمارستان‌های دانشگاهی ۴۱
۲_۱۱_ فرم‌های رایج در طراحی بیمارستان( تیپولوژی بیمارستان) ۴۱
۲_۱۱_۱_ الگوی شماره ۱: حجم عمودی روی حجم افقی ۴۱
۲_۱۱_۲_ الگوی شماره ۲: مکعب ۴۲
۲_۱۱_۳_ الگوی شماره ۳: استوانه‌ای ۴۲
۲_۱۱_۴_ الگوی شماره ۴: H شکل ۴۳
۲_۱۱_۵_ الگوی شماره ۵: L /U شکل ۴۳
۲_۱۱_۶_ الگوی شماره ۶: # شکل ۴۴
۲_۱۱_۷_ الگوی شماره ۷: + شکل ۴۴
۲_۱۱_۸_ الگوی شماره ۸: خطی ۴۵
۲_۱۱_۹_ الگوی شماره ۹: ترکیبی ساده ۴۶
۲_۱۱_۱۰_ الگوی شماره ۱۰: ترکیبی نامنظم ۴۶
۲_۱۱_۱۱_ الگوی شماره ۱۱: ترکیبی منظم ۴۷
۲_۱۱_۱۲_ الگوی شماره ۱۲: ترکیبی خوشه‌ای ۴۷
۲_۱۲_ نتیجه گیری ۴۸
فصل سوم: انرژی و مصالح هوشمند و طراحی معماری بیمارستان ۴۹
۳_۱_ طراحی ساختمان با کمترین مصرف انرژی و اهمیت آن در ساختمان ۵۰
۳_۲_ انرژی‌های نو و انواع و کاربرد آن در ساختمان ۵۰
۳_۳_ کاربرد روش‌ها، تکنیک‌ها ۵۱
۳_۴_ تاریخچه فوتوولتائیک ۵۱
۳_۴_۱_ تعریف فوتولتائیک ۵۲
۳-۴-۲- سامانه‌های فتوولتائیک ۵۲
۳_۴_۳‌_گرد آورنده‌های خورشیدی ۵۲
۳_۴_۴_ سیستم های فوتوولتائیک ۵۳
۳_۴_۵_ مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک ۵۳
۳_۴_۶_ معایب استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک ۵۳
۳_۴_۷_ فتوولتائیک یکپارچه ساختمان(Bipv) ۵۴
۳_۵_ معیارهای تاثیرگذار بردریافت انرژی تابشی خورشید توسط فرم‌های مختلف در مراکز درمانی ۵۴
۳_۵_۱_ زاویه جهت تابش خورشید ۵۴
۳_۵_۲_ سطوح شیب دار ۵۵
۳_۵_۳_ پوشش نهایی ساختمان و درزها ۵۵
۳_۵_۴_عایق بندی حرارتی ۵۵
۳_۵_۵_ بازشوها ۵۵
۳_۵_۶_ مصالح بام ۵۶
۳_۵_۷_ نورگیرها ۵۶
۳_۵_۸_ صفحات نمای ساختمان ۵۶
۳_۵_۹_ سیستم‌های سایبان ۵۷
۳_۵_۱۰_ مزایا سایه‌اندازها ۵۷
۳_۵_۱۱_ تهویه (برای کاهش انرژی خورشید) ۵۸
۳_۶_ معرفی چند ساختمان عمومی به سبک استفاده از انرژی خورشیدی ۵۸
۳_۶_۱_ نتایج استفاده از انرژی خورشیدی ۶۳
۲_۷_ نانوتکنولوژی به عنوان یک انرژی نو در ساختمان ۶۳
۳_۷_۱_ نانوتکنولوژی و انرژی و محیط‌زیست ۶۵
۳_۷_۲_ نانوتکنولوژی در ساختمان ۶۶
۳_۷_۳_ پتانسیل‌های نوآوری فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز ۶۷
۳_۸_ ملزومات صنعت ساخت و ساز ۶۷
۳_۹_ نمای بیرونی و بام ساختمان ۶۸
۳_۱۰_ پنجره‌های هوشمند ۷۰
۳_۱۰_۱_ انرژی و تکنیک‌های نورپردازی ۷۰
۳_۱۰_۲_ دکوراسیون داخلی ۷۲
۳_۱۱_ متریال هوشمند ETFE ۷۳
۳_۱۱_۱_ معرفی ماده و خواص ۷۴
۳_۱۱_۲_ ویژگی‌های بالشتک‌های ETFE : ۷۵
۳_۱۱_۳_ امکان تنظیم شفافیت پوسته ۷۵
۳_۱۱_۴_کنترل انرژی خورشیدی و پوسته های متغیر ۷۶
۳_۱۱_۵_عایق‌کاری، تهویه ۷۷
۳_۱۱_۶_ دوام، سازگاری با محیط زیست و پایداری ۷۷
۳_۱۱_۷_ تاثیر پوسته هوشمند در طراحی محیط ۷۸
۳_۱۱_۸_ استفاده از شیشه‌های رنگی ۷۸
۳_۱۲_ استفاده از آسانسور هیدرولیکی ۸۰
۳_۱۳_ پیشنهادات ۸۰
۳_۱۴_ نتیجه‌گیری ۸۰
فصل چهارم: معرفی و تحلیل مصداق‌ها و نمونه‌های داخلی و خارجی ۸۲
۴_۱_ نمونه‌های موردی خارجی ۸۳
۴_۱_۱_ بیمارستان کودکان دل تگزاس ۸۳
۴_۱_۲_ بیمارستان کودکان اولینا در لندن ۸۸
۴_۱_۳_ بیمارستان کودکان سوژو در چین ۹۴
۴_۲_ نمونه‌های موردی داخلی ۱۰۱
۴_۲_۱_ بیمارستان لاله تهران ۱۰۱
۴_۲_۲_ بیمارستان میلاد تهران ۱۰۷
۴_۳_ نتیجه گیری ۱۱۲
فصل پنجم: شناخت بستر طراحی (تحلیل سایت) ۱۱۳
۵_۱_ معرفی استان تهران ۱۱۴
۵_۲_ مشخصات اقلیمی تهران ۱۱۴
۵_۳_ اقلیم استان تهران ۱۱۵
۵_۳_۱_ آب و هوا ۱۱۶
۵_۳_۲_ منابع آب ۱۱۶
۵_۳_۳_ دما ۱۱۷
۵_۴_ نقشه پهنه‌بندی اقلیمی تهران ۱۱۷
۵_۴_۱_ گروه اقلیمی نیمه‌بیابانی (تهران) ۱۱۸
۵_۴_۲_ ضوابط طراحی در اقلیم گرم و نیمه‌بیابانی ۱۱۸
۵_۵_ تغییرات اقلیمی به‌وجود آمده در سال‌های اخیر در استان تهران ۱۱۹
۵_۶_ تحلیل و پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر فضای سبز شهرداری تهران ۱۱۹
۵_۷_ تمهیدات و ضوابط اقلیمی استان تهران ۱۲۰
۵_۷_۱_ فضاهای سبز ۱۲۰
۵_۷_۲_ ساختمان‌ها ۱۲۱
۵_۷_۳_ جهت استقرار ساختمان ۱۲۱
۵_۷_۴_ کروکی روش‌های طراحی اقلیمی ۱۲۲
۵_۷_۵_ بهترین جهت قرارگیری ساختمان درتهران ۱۲۲
۵_۸_ تعیین سطوح شیشه و تعیین سطوح نور گیری فضاهای داخلی ۱۲۲
۵_۸_۱_ اندازه پنجره‌ها ۱۲۳
۵_۹_ عناصر مورد استفاده دررسیدن به حداقل انرژی مصرفی در یک ساختمان ۱۲۳
۵_۹_۱_ محوطه‌سازی ۱۲۳
۵_۹_۲_ فرم ساختمان / نسبت سطح به حجم ۱۲۴
۵_۹_۳_کشیدگی ۱۲۴
۵_۹_۴_ نحوه جانمایی فضاها در ساختمان ۱۲۵
۵_۹_۵_ جهت‌گیری ساختمان ۱۲۵
۵_۱۰_ جایگاه جغرافیایی و شهری (منطقه شهرک غرب) ۱۲۶
۵_۱۰_۱_ آب و هوا و جغرافیا ۱۲۶
۵_۱۱_ ۲_وضعیت ترافیک و معبرها ۱۲۶
۵_۱۱_۳_ خیابان‌ها و بلوارهای اصلی ۱۲۷
۵_۱۱_۴_ میدان صنعت ۱۲۷
۵_۱۲_ مراکز بهداشتی و درمانی، (بیمارستان‌ها) ۱۲۷
۵_۱۲_ شناخت بستر طراحی ۱۲۸
۵_۱۲_۱_ مکان و هندسه بستر ۱۲۸
۵_۱۲_۲_ موقعیت سایت در شهر تهران ۱۲۸
۵_۱۳_ روش جمع‌آوری اطلاعات برای انتخاب سایت مورد نظر و فرآیند طراحی ۱۲۹
۵_۱۴_ ابعاد سایت ۱۳۰
۵_۱۴_۱_ بررسی دید از بیرون به داخل سایت و از داخل سایت به بیرون ۱۳۰
۵_۱۴_۲_ تحلیل کلی سایت ۱۳۶
۵_۱۵_ احکام حاصل از قوانین شهری، اقلیم، هم‌جواری‌ها و… ۱۳۶
۵_۱۶_ نتیجه‌گیری ۱۳۷
فصل ششم: ضوابط و اصول طراحی و برنامه‌ریزی فیزیکی ۱۳۸ 
۶_۱_ بخش‌های اصلی ۱۳۹
۶_۱_۱_ بخش‌های بستری داخلی ۱۳۹
۶_۱_۲_ بخش‌های بستری جراحی ۱۳۹
۶_۲_ استاندارد های بدن کودکان ۱۳۹
۶_۳_رعایت نکات ایمنی در فضاهای مختص کودکان ۱۴۳
۶_۴_ مناطق بیمارستان ۱۴۸
۶_۵_ بخش تدارکات ۱۴۹
۶_۶_ بخش اداری و آموزشی ۱۴۹
۶_۷_ بررسی روابط عملکردی بیمارستان ۱۵۰
۶_۷_۱_ روابط برون بخشی ۱۵۰
۶_۷_۲_ روابط درون بخشی ۱۵۰
۶_۸_ بخش اورژانس ۱۵۰
۶_۹_امنیت دربرابر آتش سوزی ۱۵۱
۶_۱۰_ روابط داخلی بخش ۱۵۱
۶_۱۱_ پذیرش ۱۵۱
۶_۱۲_ آزمایشگاه‌ها ۱۵۲
۶_۱۳_ بخش اداری ۱۵۳
۶_۱۳_۱_ مدیریت ۱۵۳
۶_۱۳_۲_ بخش بایگانی پرونده های پزشکی ۱۵۳
۶_۱۴_ داروخانه ۱۵۴ 
۶_۱۵_ بخش ورودی ۱۵۴
۶_۱۶_ انبارهای مرکزی ۱۵۵
۶_۱۷_ عملکرد بخش استریلیزاسیون ۱۵۶
۶_۱۸_ رختشویخانه ۱۵۶
۶_۱۹_ رختکن‌های پرسنل ۱۶۱
۶_۲۰_تأسیسات ۱۶۱
۶_۲۰_۱_تصفیه هوا ۱۶۱
۶_۲۰_۲_ اکوستیک ۱۶۱
۶_۲۱_ تجهیزات بیمارستان مخصوص کودکان ۱۶۲
۶_۲۱_۱_الزامات عمومی ۱۶۲
۶_۲۱_۲_ضوابط تجهیزات ۱۶۲
۶_۲۲_ ضوابط طراحی فضای باز و محوطه ۱۶۳
۶_۲۳_ طراحی زمین بازی ۱۶۳
۶_۲۴_ سرانه و ریز فضای بیمارستان کودکان ۱۶۵
فهرست منابع ۱۹۲

 

مکان‌یابی و طراحی بیمارستان بحران با تأکید بر مخاطرات طبیعینمونه موردی: (منطقه 5 شهر تهران)

چکیده

یکی از عمده‌ترین مسائل و مشکلاتی که بعضی از کلان‌شهرهای جهان با آن دست‌به‌گریبان‌اند، مخاطرات طبیعی است. مخاطرات طبیعی، همواره سکونت‌گاه‌های بشری و جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و در مدت اندکی می‌تواند خسارات و تلفات گسترده‌ای را بر جای بگذارد، بر این اساس مراکز حیاتی و حساس مانند مراکز بیمارستانی نقش مهمی را در خدمات‌دهی مطلوب به سانحه دیدگان و مصدومان در مناطق شهری ایفا می‌کند و انتظار می‌رود در زمان بحران نیز بتواند پایداری خود را حفظ نماید و به ارائه خدمات بپردازد. دراین‌بین مکان‌یابی مناسب مراکز بیمارستانی نقش موثری را درگرو سلامتی یک جامعه و کاهش آسیب‌پذیری در مواقع بحران‌های طبیعی دارد. هدف این پژوهش مکان‌یابی و طراحی یک مرکز بیمارستانی در سطح منطقه 5 هست که بتواند به ارائه خدمات بخصوص در زمان بحران‌های طبیعی بپردازد.روش تحقیــق پژوهــش حــاضر توصیفی-تحلیلــی بــوده، اطلاعــات جمع‌آوری‌شده در ابتــدا به‌صورت کتابخانه‌ای -اســنادی و تهیــه لایه‌های اطلاعاتــی از ســازمان نقشه‌برداری و بازدیدهــای میدانــی صــورت پذیرفــت، ســپس بــا بهره‌گیری از ابــزار پرسشــنامه، متغیرهــا به‌صورت زوجــی باهــم مقایســه و امتیازدهــی شــدند، جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق را 20نفــر از خبرگان حــوزه معــماری، شهرســازی، برنامه‌ریزی شــهری و مدیریــت بحــران تشــکیل داده و افــراد نمونــه به‌صورت هدفمنــد انتخــاب گردیده‌اند، لــذا روایــی محتوایــی مــدل و مولفه‌های آن بــا بهره‌گیری از نظــرات خـبـرگان حاصــل شــد، دراین‌بین بــه دلیــل وجــود رابطه‌های درونــی برخــی از متغیرهــا از روش تحلیــل شبکه‌ای(ANP) و بـرای وزن دهـی بـه شاخص‌ها از نرم‌افزار Super Decision استفاده گردید سپس با توجه به تعداد معیارها و وزن نهایی زیرمعیارها، لایه‌های موردنیاز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ایجاد گردید. در ادامه با تحلیل‌های صورت گرفته از نقشه اولویت تهیه‌شده برای ارزیابی بیمارستان‌های موجود استفاده شد و مشاهده شد که مکان گزینی فعلی بیمارستان‌ها در منطقه پنج شهر تهران در وضعیت موجود ازنظر توجه به مخاطرات طبیعی نامطلوب بوده و خدمات‌رسانی آن‌ها به‌خصوص در مواقع بحران دچار نارسایی‌ها و مشکلاتی جدی می‌گردد. بر اساس یافته‌های حاصل از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی سه‌نقطه جدید برای ایجاد مراکز بیمارستانی ارائه شد و از این میان با تشکیل جدول SWOT و با نظر کارشناسی شده توسط متخصصین مکان مناسب برای طراحی یک بیمارستان ارائه و به دنبال آن طرح معماری پیشنهادی برای ساختمان بیمارستان ارائه شد. یافته‌های پژوهش می‌تواند به مدیران شهری درزمینه درک و اولویت‌بندی مسائل مدیریت شهری و یافتن راه‌حل‌هایی در این زمینه کمک کند.

1-1. مقدمه 2
1-2. پیشینه تحقیق 3
1-3. بیان مسئله تحقیق 4
1-4. ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-5. هدف تحقیق 5
1-6. فرضیه 6
1-7. روش تحقیق 6
1-7-1. مراحل تحقیق 7
1-7-2. جمع‌آوری اطلاعات و مبانی نظری 7
1-7-3. کاربست مفاهیم نظری در محدوده موردمطالعه 7
1-7-4. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 8
1-7-5 جامعه آماری 8
1-7-6. حجم نمونه و روش محاسبه 8
1-8. ساختار رساله 9
2. مقدمه 3
2-1. بخش اول 13
2-1-2. تعاریف و مفاهیم 13
2-1-2-1. خطر 13
2-1-2-2. سانحه 13
2-1-2-3. فاجعه 13
2-1-2-4. آسیب 13
2-1-2-5. مخاطره 14
2-1-3. مخاطرات طبیعی 14
2-1-3-1. زمین‌لرزه 15
2-1-3-2. زمین‌لغزش 15
2-1-3-3. آتش‌فشان 16
2-1-3-4. طوفان 16
2-1-3-5. گردباد 14
2-1-3-6. طوفان حاره‌ی 16
2-1-3-7. طوفان تندری 17
2-1-3-8. طوفان زمستانی 17
2-1-3-9. سیل 17
2-1-3-10. آتش‌سوزی وسیع 18
2-1-3-11. خشک‌سالی 18
2-1-4. مخاطرات زمین 18
2-1-4-1. شدت زمین‌لرزه 20
2-1-4-2. گسل 21
2-1-4-3. زمین‌لغزش 21
2-1-5. پیشینه مخاطرات طبیعی در جهان و ایران 22
2-1-6. زمین‌لغزش فرحزاد تهران 23
2-1-7. تقویت و نگهداری زیرساخت‌های شهری 24
2-1-7-1. طبقه‌بندی بلایای طبیعی شهری 24
2-1-7-1-1. بلایای طبیعی ناشی از شهری شدن 24
2-1-7-1-2. بلایای طبیعی شهری نما 24
2-1-7-1-3. بلایای طبیعی شهری 24
2-2. بخش دوم.(پدافند غیرعامل) 25
2-2-1. تعاریف و مفاهیم 25
2-2-1-1. مفهوم پدافند 25
2-2-1-2. پدافند عامل 25
2-2-1-3. مفهوم پدافند غیرعامل 26
2-2-2. پدافند غیرعامل و دفاع نظامی (دفاع شهری) 27
2-2-3. تاریخچه پدافند غیرعامل 28
2-2-4. دفاع غیرعامل در قرآن و احادیث 30
2-2-5. پدافند غیرعامل در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 30
2-2-6. کارکردهای پدافند غیرعامل 31
2-2-7. اهداف پدافند غیرعامل 31
2-2-8. اصول پدافند غیرعامل 32
2-2-9. شباهتهای بحرانهای ناشی از مخاطرات طبیعی و پدافند غیرعامل (تهاجم) 33
2-2-10. مکانیابی و اهمیت آن 33
2-2-11. مکان‌یابی (نظریه ها): 33
2-2-12. مکانیابی با توجه به اصول دفاع غیرعامل 35
2-2-13. مکانیابی مراکز بهداشتی و درمانی 35
2-2-14. جمع‌بندی 36
2-3.بخش سوم (آسیب پذیری بیمارستانها) 37
2-3-1.سیستم های بهداشتی و درمانی وپاسخ به مخاطرات طبیعی 37
2-3-2.ایمنی و آسیب‌پذیری بیمارستان 38
2-3-2-1.مخاطرات 38
2-3-2-2.آسیب‌پذیری 39
2-3-2-3.خطر 39
2-3-3.ظرفیت بافری 39
2-3-3-1.آسیب‌پذیری خارجی 39
2-3-3-2.آسیب‌پذیری داخلی 40
2-4. بخش چهارم (استاندارها معیارها) 41
2-4-1. ویژگی اصلی بیمارستان ایمن در راستای دفاع غیرعامل 41
2-4-1-1. اصل ایمنی 41
2-4-1-2. اصل کارایی 42
2-4-1-3. اصل سازگاری 42
2-4-2. الزامات معماری درزمینه دفاع غیرعامل 43
2-4-3. الزامات معماری در دفاع غیرعامل 43
2-4-3-1. طراحی حجم ساختمان بیمارستان 44
2-4-3-2. تأمین فضای باز ساختمان بیمارستان 44
2-4-3-4. تأمین فضای ایمن در مجاورت ساختمان بیمارستان 45
2-4-3-5. ورودی‌ها، خروجی، دسترسی، مسیریابی و خوانایی طرح معماری بیمارستان 47
2-4-4. استانداردهای مکان‌یابی بیمارستان 48
2-4-4-1. هم‌جواری کاربری‌ها: 48
2-4-4-2. ایمنی: 49
2-4-4-3. فیزیکی 49
2-4-4-4. جمعیتی 50
2-4-4-5. بافت فرسوده 50
2-4-4-6. ویژگیهای کالبدی 51
2-4-4-7. مشخصات فیزیو گرافی 51
2-4-4-8. دسترسی به شبکه ارتباطی 51
معیارهای مورداستفاده در مکان‌یابی مراکز بیمارستانی: 52
2-4-5. طبقه‌بندی داده‌ها و نتایج : 54
3. مقدمه 56
3-1. مراحل تحقیق 56
3-2. روش و طرح تحقیق 57
3-3. انواع حالت‌های تصمیم‌گیری 57
3-4. مدل‌های کلان در تصمیم‌گیری 58
3-4-1. مدل‌های تحلیل تصمیم 59
3-4-1-1. سیستم‌های چند معیاره 59
(شکل3-1)؛ یک سامانه چند معیاره 60
3-4-2. تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه 60
3-4-3. دسته‌بندی کلی تصمیم‌گیری چند معیاره 61
3-4-5. مقایسه دو نوع مشخصه کمی و کیفی 62
3-4-6. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP 63
3-4-6-1. اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 64
اصل 1، شرط معکوسی (reciprocal condition) 64
اصل 2، صل همگنی (homojenity) 64
اصل 3، وابستگی (dependency) 64
اصل 4 ،انتظارات (expectations) 64
3-4-6-2. مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 64
3-4-6-3. رشد و توسعه فرایند سلسله مراتبی 65
3-4-7. فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) 66
3-4-7-1. ساخت مدل و تبدیل به مسئله 67
3-4-7-2. تشکیل ماتریس مقایسه‌های زوجی و تعیین بردار اولویت 67
3-4-7-3. تشکیل سوپر ماتریس 68
3-4-8. تکنیکSWOT: 69
4. مقدمه 2
4-1. مدل ANP مکان‌یابی مراکز بیمارستانی 2
4-2. وزن دهی به لایه‌های اطلاعاتی 74
4-3. آماده‌سازی و ادغام لایه‌ها 75
4-4.برهم‌نهی لایه‌های اطلاعات 97
5-3. اولویت‌بندی مناطق مستعد 114
4-5. تطبیق نتایج مدل مکان‌یابی با واقعیات عینی 115
6. مقدمه 119
6-1. بخش اول 119
6-1-1.شناخت بیمارستان 119
6-1-2.تعریف بیمارستان 120
6-1-3.اهداف و عملکرد بیمارستان‌ها 120
6-1-3-1.خدمات درمانی 120
6-1-3-2.خدمات بهداشتی 120
6-1-4.دسته‌بندی بیمارستان‌ها 121
6-1-4-1.بیمارستان دولتی 121
6-1-4-2.بیمارستان خصوصی 121
6-1-4-3.بیمارستان غیرانتفاعی خیریه 121
6-1-5.دسته‌بندی بیمارستان‌ها ازلحاظ سطح، حجم و نوع خدمات 121
6-1-5-1.بیمارستان عمومی (چند تخصصی( 121
6-1-5-2.بیمارستان تخصصی (تک تخصصی) 122
6-1-6.مفهوم بیمارستان ایمن 122
6-1-6-1.هدف و اهمیت طرح 122
6-1-7.معیارهای برنامه ریزی وطراحی بیمارستان 123
6-1-7-1.محاسبه میزان تخت و منابع موردنیاز 123
6-1-7-2.امکان‌سنجی برای مراکز شهرستان ـ ناحیه ـ منطقه و یا قطب 123
6-1-8.سطح‌بندی بیمارستان‌ها 123
6-1-8-1.سطح 1 ( بیمارستان درمان بستر) 123
6-1-8-2.سطح2( بیمارستان شهرستان) 123
6-1-8-3.سطح 3 (بیمارستان ناحیه‌ای) 124
6-1-8-4.سطح 4) بیمارستان منطقه‌ای) 124
6-1-8-5.سطح 5( بیمارستان قطبی) 124
6-1-8-6.سطح 6 (بیمارستان کشوری) 124
6-1-9.دسته‌بندی بیمارستان‌ها از منظر مأموریت و رسالت اصلی 125
6-1-9-1.بیمارستان آموزشی 125
6-1-9-2.بیمارستان‌های درمانی غیر آموزشی 125
6-1-10.اشکال ساختمان 125
6-1-10-1.اشکال ساختمانی بیماران سرپائی 126
6-1-11.نمونه طراحی 127
6-1-12.هماهنگی ابعادی بیمارستانها 128
6-1-12-1.هماهنگی ابعاد 128
6-1-12-2.جدول مشبک سازه 128
6-1-13.دسته‌بندی اتاق‌ها 129
6-1-14. مسیرها و عناصر ارتباطی 129
6-1-14-1. راهروها 129
6-1-14-2.درها 131
6-1-14-3.پله‌ها 131
6-1-14-4.آسانسورها 131
6-1-15.بخش‌های جراحی 132
6-1-15-1.اتاق‌های جراحی اصلی 133
6-1-16.فعالیت‌ها و طرح‌ها 134
6-1-17.ساختار بخش جراحی 134
6-1-18.مسیریابی بیمارستان‌ها 135
6-1-19.اتاق بیهوشی 136
6-1-19-1.اتاق شستشو 136
6-1-19-2.اتاق اشیا استریل 136
6-1-19-3.اتاق تجهیزات 136
6-1-19-4.اتاق زیرمجموعه استریل 137
6-1-20.تجهیزات شرایط بعد از عمل 137
6-1-20-1.فن‌آوری اتاق بهداشت و تهویه هوا 137
6-1-20-2.فعالیت‌های جنبی 138
6-1-21.اتاق پرستار 138
6-1-21-1.محل کار پرستارها 139
6-1-21-2.اتاق گزارش‌ها 139
6-1-21-3.داروخانه 139
6-1-22.اتاق نظافت 139
6-1-23.جایگاه تخت‌های تمیز 139
6-1-24.ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری 139
6-1-24.رعایت نکات ایمنی در جراحی 139
6-1-25.روشنایی 140
6-1-26. استریلازسیون مرکزی 141
6-2. سابقه تاریخی استان تهران 141
6-2-1. مطالعات اقلیمی 142
6-2-1-1. تقسیمات اقلیمی ایران 142
6-2-1-2. اقلیم استان تهران 143
6-2-1-3. توزیع مکانی بارش در استان تهران 144
6-2-1-4. دما 145
6-2-1-5.بادهای تهران 145
6-2-1-6. مشخصات اقلیمی تهران 146
6-2-1-7. نقشه پهنه‌بندی اقلیم تهران 147
6-2-1-8. گروه اقلیمی نیمه بیابانی (تهران) 147
6-2-1-9. ضوابط طراحی در اقلیم گرم و نیمه بیابانی 147
6-2-1-10. تغییرات اقلیمی به وجود آمده در سال‌های اخیر در استان تهران 148
6-2-1-11. تابش 149
6-2-1-12. جهت استقرار ساختمان 149
6-2-1-13.کروکی روش‌های طراحی اقلیمی 150
6-2-1-14.بهترین جهت قرارگیری ساختمان در تهران 150
6-2-1-15. ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک 150
6-2-1-16. انتخاب جهت قرارگیری ساختمان 151
6-2-1-17. اندازه پنجره‌ها 152
6-2-1-18.شناخت فیزیکی و تاریخی بستر طرح 152
6-2-1-19. پیشینه اجمالی و مراحل گسترش و توسعه کالبدی منطقه 5 شهرداری تهران 153
6-2-1-20. پوشش گیاهی سایت 155
برنامه فیزیکی بیمارستان یکصد تخته‌خوابی 166
درمانگاه – آزمایشگاه–رادیو لوژی 167
اورژانس 168
اداری – استر لیزاسیون 169
آشپزخانه – رخشویخانه 170
نوزادان – زایمان 171
برنامه ریزی فیزیکی بخش اعمال جراحی 172
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی 172
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی 174
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی 175
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری ویژه 176

 

بررسی ویژگیهای بصری (زیبایی شناختی، کاربردی) پیکتوگرام در فضای بیمارستان ها ی دو لتی و خصوصی شهر تهران- پروژه عملی: طراحی و اجرای پیکتوگرام برای فضای بیمارستان

چکیده

زندگی در دنیای ارتباطات، هنرمندان را بر آن داشته که مشکلات ناشی از ارتباطات اجتماعی انسان ها در محیط های مختلف را به وسیله علائم، نشانه ها، شکلها و رنگ ها حل کنند. گرافیک محیطی نیز به عنوان شاخه ای از گرافیک با استفاده از جنبه های مختلف و گوناگونش می تواند به برقراری ارتباط مخاطب از طریق اطلاع رسانی و زیباسازی محیط، بپردازد. استفاده به جا و مناسب از پیکتو گرام ب عنوان یک عنصر گرافیک محیطی در محیط های عمومی باعث امنیت روانی، تسهیل و سرعت بخشی در برقراری ارتباطات در جوامع بشری می گردد. در پژوهش پیش رو هدف اصلی شناخت قابلیت های بصری (زیباشناختی- کاربردی)، پیکتوگرام ها در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران بوده است. در راستای این پژوهش سوالات زیر در ذهن محقق مطرح شده است: 1- پیکتوگرام در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران دارای چه ویژگیهای بصری (زیبایی شناختی و کاربردی) می باشد؟ 2- آیا بین ویژگیهای بصری (زیبایی شناختی- کاربردی) پیکتو گرام ها و تسهیل ارتباطات در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟ نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی بوده است. در این پژوهش نگارنده ابتدا مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در زمینه مبانی نظری تحقیق بعمل آورده است. پس از شناسایی شاخص های سنجش، مصاحبه با اساتید و صاحبنظران هنری، پزشکان، موسسین بیمارستان ها، مسئولین معاونت پژوهشی وزارت بهداشت مستقر در بیمارستانهای آموزشی، کادر خدماتی و درمانی بیمارستان ها و مراجعین مراکز درمانی و مطالعات میدانی و عکاسی از شرایط و علائم موجود در محیط به شناسایی مولفه های مشاهده شده در بیمارستانهای شهر تهران پرداخته است و یافته ها تحقیق را برای پاسخگویی به سئوالات و اثبات فرضیات مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بیمارستان های مورد مطالعه با توجه به تقسیم بندی بیمارستان ها به دولتی و خصوصی انتخاب شدند. بیمارستان بخش دولتی امام خمینی، میلاد، شهدای تجریش، خاتم انبیاء، بیمارستان های بخش خصوصی پارس، نیکان، گاندی مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه آماری 2 گروه کادر بیمارستان (پزشکان، پرستاران، کادر خدمات پزشکی) و درمان جویان و همراهان در نظر گرفته شد. نگارنده بعد از تحقیق وجستجو با مطالعات میدانی در این مراکز برای پاسخگویی به سوالات تحقیق به نتایج زیر دست یافت. به نظر می رسد بین ویژگیهای بصری(زیبایی شناختی- کاربردی) پیکتوگرام ها و تسهیل ارتباطات در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد. و در مورد شناخت ویژگیهای علائم تصویری در بیمارستانهای شهر تهران به نظر می رسد در بیمارستانهای بخش دولتی و خصوصی دچار فقر علائم تصویری می باشیم و بیشترین تاکید بر استفاده از علائم نوشتاری بوده و از نظر ویژگیهای بصری و زیبایی شناختی در طراحی علائم مولفه های تجسمی در بیمارستانهای دولتی به خاطر وضعیت اقتصادی و ازدحام کادر درمانی و مراجعین این مسئله در الویت دستور کار نبوده است. در بخش خصوصی با توجه به سلیقه ای عمل کردن موسسین و در نظر نگرفتن جایگاه کمیته گرافیک محیطی در جلسات طراحی و ساخت بیمارستان به طور ضعیف عمل نموده و بیشترین توجه به بحث مبلمان بیمارستانی بوده است. ارگونومی نصب و اجرای علائم مطابق استانداردهای جهانی و همگام با پیشرفت تکنولوژی و دارای هویت سازمانی نمی باشد. مبحث مسیر یابی و نصب علائم در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در الویت برنامه های موسسین و مسئولین نمی باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
فهرست تصاویر د
فهرست جداول ک
فهرست اشکال ل
فصل اول: مقدمه وکلیات طرح تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳سئوالات تحقیق ۳
۱-۴- فرضیات تحقیق ۳
۱-۵- اهداف تحقیق ۳
۱-۶- مواد و روش انجام تحقیق ۴
۱-۷- پیشینه تحقیق ۵
۱-۸- جنبه های نو آوری تحقیق ۹
۱-۹- محدودیتهای تحقیق ۹
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- تاریخچه پیکتو گرام ۱۲
۲-۲-۱- تاریخچه پیکتوگرام های مسیر یابی ۱۸
۲-۳- تعریف و مفهوم پیکتو گرام ۲۰
۲-۴- مبانی طراحی پیکتوگرام ۲۶
۲-۴-۱- عناصر بصری تاثیر گذار بر طراحی پیکتوگرام(فرم، رنگ و نوشتار) ۲۷
۲-۴-۱-۱- شکل و فرم در پیکتوگرام ۲۷
۲-۴-۱-۲- رنگ در پیکتوگرام ۳۷
۲-۴-۱-۳- نوشتار در پیکتوگرام ۴۴
۲-۴-۲- عوامل محیطی تاثیر گذار بر طراحی پیکتوگرام ۴۹
۲-۴-۳- استانداردهای بین المللی طراحی پیکتوگرام ۵۳
۲-۴-۴- تکنیک های اجرا و نصب پیکتوگرام ۵۷
۲-۵- طبقه بندی پیکتوگرام ۶۵
۲-۵-۱- طبقه بندی با رویکرد کاربرد پیکتوگرام ۶۵
۲-۵-۲- طبقه بندی با رویکرد طراحی پیکتوگرام ۶۷
۲-۵-۳- طبقه بندی با رویکرد ادراکی پیکتوگرام ۶۹
۲-۶- مبانی نظری ادراک پیکتوگرام ۷۲
فصل سوم: علائم و نشانه ها در بیمارستان ۸۱
۳-۱- مقدمه ۸۲
۳-۲- تعریف بیمارستان ۸۲
۳-۲-۱- انواع بیمارستان ۸۳
۳-۳- کاربران محیط بیمارستان ۸۴
۳-۴- مراحل طراحی بیمارستان ۸۷
۳-۵- گرافیک محیطی بیمارستان ۸۸
۳-۵-۱-علائم و نشانه ها در بیمارستان ۹۴
۳-۵-۱-۱-کاربردهای علائم و نشانه های بیمارستانی ۹۶
۳-۵- ۲-۱- مسیر یابی در بیمارستان ۹۹
۳-۵-۲-۱-۱- تبیین مفهوم مسیر یابی ۱۰۰
۳-۵-۲-۱-۲- قابلیت مسیر یابی در افراد ۱۰۱
۳-۵-۲-۱-۳- اجزاء و مولفه های مسیر یابی در بیمارستان ۱۰۲
۳-۵-۲-۱-۴- مبانی طراحی مسیر یابی ۱۰۲
۳-۵-۲-۱-۵- راهبردهای طراحی مسیر یابی ۱۰۳
۳-۵-۲-۱-۶- نقش مولفه های اطلاعاتی در تسهیل فرآیند مسیر یابی ۱۰۴
۳-۵-۳- نحوه کاربرد علائم در بیمارستانهای آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا ۱۱۸
۳-۵-۴- نحوه کاربرد علائم و نشانه ها در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۵۵
فهرست منابع. ۱۶۲
شرح و تصاویر کار عملی ۱۶۶
چکیده انگلیسی ۱۷۲

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


————————————————————————————————————————————–