این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه استراتژی بازاریابی و صادرات می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

استراتژی بازاریابی و صادرات

چکیده

برای سالهای متمادی، محیط تجارت با میزان رقابت و تحمل بازار مشخص می شد. در این محیط، کارایی صادراتی در میان کشورهای مختلف، گوناگون بود. ادراک مدیران از شرایط بازار و عامل های درون سازمانی مبنایی بر نگرش آنها بوده که بر نوع تصمیمات گرفته شده از سوی آنها بسیار اثرگذار است و در نهایت بر بهبود عملکرد صادراتی و یا شکست برنامه های آنها اثرگذار است. امروزه نقش و اهمیت استراتژی های بازاریابی در موفقیت یا شکست سازمان ها بر همگان آشکار است. استراتژی های بازاریابی نقش اصلی را در تعامل سازمان با محیط ایفا می کنند.باتوجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق نیز تلاش شده تا نقش استراتژی های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدکننده محصولات معدنی مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت های تولیدکننده محصولات معدنی بوده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران میانی و عالی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بوده است.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1 مقدمه 3 
1-2 بیان مساله 3 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4 
1-4 اهداف پژوهش 5 
1-5 فرضيات تحقیق 5 
1-6 مدل تحقیق 6 
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 7 
1-8 جامعه آماری و حجم نمونه 7 
1-9 تعریف اصطلاحات کلیدی تحقیق 7 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقيق 
مقدمه 9 
2-1 عملکرد صادرات 10 
2-2 استراتژی های بازاریابی 11 
2-2-1 رقابت پذیری 19 
2-2-2 بهبود عملکرد 22 
2-2-3 سیاست قیمت گذاری 24 
2-3 پیشینه 31 
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1 مقدمه 35 
3-2 روش تحقیق 35 
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه 36 
3-4 روش جمع آوری داده ها 36 
3-5 ابزار سنجش 37 
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه 37 
3-6-1 روایی 37 
3-6-2 پایایی 38 
3-7 روش تحلیل و توصیف داده ها و آزمون فرضیات 38 
3-7-1 آزمون فرض نرمال بودن داده ها (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف) 39 
3-7-2 رگرسیون چندمتغیره 39 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1 مقدمه 42 
4-2 آمار توصیفی 42 
4-2-1 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک وضعیت تاهل 42 
4-2-2 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سن 43 
4-2-3 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک تحصیلات 44 
4-3 تحلیل داده‌ها 45 
4-3-1 آزمون فرض نرمال بودن داده ها (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف) 45 
4-3-2 بررسی فرضیه ها 46 
فصل پنجم: نتیجه گیر ی و پیشنهادات 
5-1 مقدمه 55 
5-2 نتیجه گیری 55 
5-3 پیشنهادهای کاربردی 57 
5-4 پیشنهادات برای محققان آینده 58 
5-5 محدودیت های تحقیق 59 
منابع فارسی: 65 
منابع لاتین: 68 
پیوست ها و ضمائم 
پیوست (پرسشنامه) 61 
چکیده لاتین: 64 


 

تعیین تأثیر استراتژیهای بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: مشتریان بانک توسعه صادرات ایران فعال در صنعت فلزات اساسی)

چکیده

عملکرد صادراتی عبارت از حدی است که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرح ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق می شود. همچنین عملکرد صادراتی دارای ابعاد گوناگونی است که یک شاخص یا یک عامل نمی تواند آن را توضیح دهد. ارتباط و اهمیت ابعاد عملکرد در میان ذینفعان مختلف (سرمایه گذاران، کارمندان، مشتریان) متفاوت است و به اینکه تمرکز بر کوتاه مدت یا بلندمدت باشد بستگی دارد. محققین سه بعد اصلی از عملکرد را برجسته نموده اند که این مهم نشان از گستردگی و اهمیت مفهوم عملکرد صادرات دارد که باید در جهت بهبود آن اقدام نمود. در این راستا، اولین قدم، شناسایی عوامل موثر بر روی آن می باشد.هدف از این پژوهش تعیین تأثیر استراتژیهای بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات از دیدگاه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران فعال در صنعت فلزات اساسی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران فعال در صنعت فلزات اساسی می‌باشد که تعداد آنها 65 نفر می باشد و به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین محدود بودن تعداد مشتریان بانک توسعه صادرات ایران فعال در صنعت فلزات اساسی، به منظور انتخاب نمونه مورد مطالعه تحقیق از روش تمام شمار استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد کنها و روچا (2015) بوده است که روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان و اساتید حوزه مدیریت رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ، 85 صدم به دست آمد. در پایان به منظور تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه تحقیق، بعد از اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق توسط آزمون کولموگروف اسمیرنف، از آزمون های استنباطی ضیب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شده و نتایج نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه، ویژگی‌های شرکت و ویژگی های محصول بر استراتژی بازاریابی صادرات تاثیر معنی داری دارد. بازاریابی کارآفرینانه و ویژگی‌های شرکت بر عملکرد صادرات تاثیر معنی‌داری دارد. نتایج همچنین نشان داد که استراتژی بازاریابی صادرات و ویژگی های محصول بر عملکرد صادرات تاثیر معنی داری ندارند.

عنوان صفحه 
فصل اول کليات تحقيق 2 
مقدمه 3 
1-1 بيان مسأله 3 
1-2 اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5 
1-3 اهداف تحقيق 7 
1-4 سؤال هاي تحقيق 7 
1-5 فرضيه هاي تحقيق 7 
1-6 چارچوب نظري تحقيق 7 
1-7 مدل تحقيق 9 
1-8 روش تحقيق 10 
1-9 روش و ابزار گرد آوري داده ها 10 
1-10 جامعه آماري تحقيق 11 
1-11 برآورد حجم نمونه آماري 12 
1-12 قلمرو تحقيق 12 
1-13 روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 12 
1-14 تعريف متغيرهاي تحقيق 12 
1-15 ساختار تحقيق 13 
فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق 15 
مقدمه 16 
بخش اول- مباني نظري استراتژيهاي بازاريابي صادرات 16 
2-1 بين المللي شدن 16 
2-2 روشهاي ورود به بازار بين الملل 18 
2-2-1 صادرات 18 
2-2-2همكاري مشترك 20 
2-2-3سرمايه گذاري مستقيم 21 
2-3 ماهيت بازاريابي بين الملل 21 
2-4 بازاريابي صادراتي 22 
2-5 تعاريف بازاريابي صادراتي 22 
2-6 آميخته بازاريابي صادراتي 23 
2-7 تحقيقات در حوزۀ بازاريابي صادراتي 25 
2-8 استراتژي هاي بازاريابي در طول چرخه عمر محصول 25 
2-8-1استراتژي هاي مرحله ورود به بازار 25 
2-8-1-1 استراتژي پيش گامي 25 
2-8-1-2 استراتژي پيرو 26 
2-8-1-3 استراتژي هاي مرحله رشد 26 
2-8-1-4 استراتژي هاي رشد براي حفظ سهم بازار: 27 
2-8-1-5 استراتژي هاي رشد براي افزايش سهم بازار 28 
2-8-2 استراتژي هاي مرحله بلوغ 28 
2-8-2-1 استراتژي هاي مرحله بلوغ براي حفظ مزيت رقابتي (بقا): 29 
2-8-2-2 استراتژي هاي مرحله بلوغ براي افزايش حجم فروش 29 
2-8-3 استراتژيهاي مرحله ثبات و افول 30 
2-9 بررسي موانع اجراي استراتژي هاي بازاريابي 32 
2-10 استراتژيهاي رقابتي و بخش بخش بندي بازار 35 
2-11 نقش تبليغات در آميخته بازاريابي 36 
2-12 استراتژي هاي بازاريابي و تبليغات 38 
2-13 بازاريابي کارآفرينانه 38 
بخش دوم- مباني نظري عملکرد صادرات 39 
2-14عملكرد صادرات 39 
2- 15شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي 40 
2-15-1 معيارهاي عملکرد صادراتي 41 
2-15-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي 41 
2-15-3 عوامل قابل کنترل- دروني 44 
2-15-4 عوامل غيرقابل کنترل- داخلي 45 
2-15-5 عوامل غير قابل کنترل – خارجي 46 
2-16 استراتژي بازاريابي صادراتي 46 
2-16-1 استراتژي محصول صادراتي 47 
2-16-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي 47 
2-16-3 استراتژي کانال صادراتي 47 
2-16-4 استراتژي ترفيعات صادراتي 48 
2-16-5 ويژگي هاي عيني شرکت 48 
2-16-5-1 اندازه شرکت 48 
2-16-5-2 تجربه صادراتي 48 
2-16-6 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات 49 
2-16-6-1 محرک صادراتي 49 
2-16-6-2 مشکلات صادرات 49 
2-16-6-3 مزيت هاي رقابتي 49 
2-16-6-4 تعهد صادراتي 49 
2-16-6-5 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي 50 
2-16-6-6 انتخاب ابعاد عملکرد 50 
بخش سوم- پيشينه تحقيق 52 
2-17 تحقيقات انجام شده داخلي 52 
2-18 تحقيقات انجام شده خارجي 53 
2-19 معرفي اجمالي بانک توسعه صادرات ايران 55 
فصل سوم روش شناسي تحقيق 58 
مقدمه 59 
3-1 روش تحقيق 59 
3-2 فرآيند تحقيق 60 
3-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 61 
3-4 جامعه آماري تحقيق 61 
3-5 برآورد حجم نمونه آماري 61 
3-6 قلمرو تحقيق 62 
3-7 ابزار سنجش 62 
3-8 ساختار پرسشنامه 63 
3-9 پايايي و روايي ابزار تحقيق 64 
3-10 روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 65 
فصل چهارم يافته‌هاي تحقيق 67 
مقدمه 68 
4-1 آمار توصيفي داده ها 68 
4-1-1 جنسيت 68 
4-1-2 سن 69 
4-1-3 وضعيت تحصيلات 70 
4-1-4 شاخص هاي توصيفي مؤلفه هاي پژوهش 71 
4-2-آمار استنباطي 71 
4-2-1 بررسي نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف 72 
4-2-2 آزمون فرضيه هاي تحقيق 72 
4-2-3 برازش مدل تحليل رگرسيون چند متغيره 73 
4-2-4 برازش مدل تبيين کننده تأثير استراتژيهاي بازاريابي صادرات بر عملکرد صادرات 74 
4-3-جمع بندي 79 
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 79 
مقدمه 81 
5-1 يافته هاي تحقيق 81 
5-2 نتايج و بحث 83 
5-3 مقايسه با ادبيات تحقيق 84 
5-4 پيشنهادات کاربردي 86 
5-5 پيشنهادات براي پژوهشگران آتي 87 
5-6-محدوديت هاي تحقيق 87 
منابع و مآخذ 98 
منابع فارسي: 99 
منابع لاتين: 100 
ضمائم و پيوست ها 88 
چكيده انگيسي 98 


تدوین استراتژی‌ بازاریابی در برخورد با بازارهای هدف کاشی و سرامیک با شیوه تئوری بازی‌ها(قلمرو مطالعه:عملکرد صادرات شرکت‌های منتخب تولیدی کاشی و سرامیک استان یزد در کشور عراق)

چکیده

امروزه استراتژی‌های بازاریابی مناسب به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت بنگاه‌های تولیدی به شمار می‌آید و رشد تجارت جهانی و فعالیت‌های خرید و فروش در جهان به طور فزاینده باعث افزایش اهمیت صادرات برای شرکت‌ها و کشورها شده است، از طرفی بنگاه‌های کاشی و سرامیک در استان یزد یکی از قطب‌های اصلی تولید کاشی در جهان هستند که به تنهایی نزدیک به یک درصد از کاشی دنیا را تولید می‌کند و یکی از صنایع مهم و پر‌بازده استان محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به جایگاه راهبردهای بازاریابی صادراتی در سازمان‌ها و اهمیت صنایع کاشی و سرامیک در توسعه و رشد اقتصادی در استان یزد و کشور، این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای بازاریابی صادراتی مناسب برای صنایع فعال در زمینه صادرات کاشی و سرامیک به کشور عراق انجام شده است.در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های خروجی محور با بازدهی نسبت به مقیاس متغیر (BCC-O)، به ارزیابی کارایی نسبی هر یک از بنگاه‌های تولیدی در صادرات محصولات به کشور عراق پرداخته شده است. از آن‌جا که مدل اصلی مسئله تحقیق مبتنی بر ترکیب DEA-Game می‌باشد لازم است تا کارایی متقاطع واحدهای تصمیم‌‌گیری محاسبه شود. در نهایت مدل ریاضی تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تئوری بازی‌ها طراحی و حل شد. این مدل ریاضی شامل ساختار تحلیل پوششی داده‌ها از نوع BCC-O بوده و در عین حال با لحاظ کردن نقطه شکست (امتیازات کارائی متقاطع) امکان تلفیق راهبرد بازاریابی را در هر یک از قلمروهای مدیریت راهبردی بازار مهیا می‌سازد. نتایج پیاده‌سازی مدل ترکیبی DEA-Game بر روی داده‌های عملکردی شرکت‌های منتخب تولیدی کاشی و سرامیک استان یزد در سال 1391 حاکی از آن است که برخی از بنگاه‌ها با انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب از کارایی بالاتری برخوردار می‌باشند

فصل اول 1 
کلیات تحقیق 1 
1-1- مقدمه 2 
1-2 -تعریف موضوع 2 
1-3 – ضرورت انجام تحقیق 2 
1-4 -هدف تحقیق 3 
1-5 – سوًالات پژوهش 3 
1-6 – قلمرو پژوهشی 3 
1-6-1- قلمرو موضوعی 3 
1-6-2- قلمرو مکانی 4 
1-6-3- قلمرو زمانی 4 
1-7- روش تحقیق 4 
1-8-محدودیت تحقیق 4 
1-9-شرح واژه ها و اصطلاحات 4 
فصل دوم 6 
ادبیات تحقیق 6 
2-1 -بخش اول : مبانی نظری تحقیق 7 
2-1-1 -مقدمه 7 
2-1-2-تعریف استراتژی 7 
2-1-3- تعریف استراتژی بازاریابی صادراتی 9 
2-1-4- انواع استراتژی‌های بازاریابی 12 
2-1-4-1-استراتژی بازاریابی ارتقاء(توسعه و تبلیغات) 12 
2-1-4-2-استراتژی بازاریابی مکان(توزیع) 13 
2-1-4-3-استراتژی بازاریابی محصول 13 
2-1-4-4-استراتژی بازاریابی قیمت 14 
2-1-4-5-استراتژیهای عمومی پورتر 14 
2-1-4-5-1-استراتژی رهبری هزینهها 15 
2-1-4-5-2-استراتژی تمایز 15 
2-1-4-5-3-استراتژی‌های تمرکز 16 
2-1-4-6- استراتژی پیشگام 16 
2-1-4-7- استراتژی پیرو 17 
2-1-4-8- نفوذ در بازار انبوه 17 
2-1-4-9- نفوذ در بازار بسیار خاص 18 
2-1-4-10-ورود موقتی به یک بازار و عقب‌نشینی سریع از آن 18 
2-1-4-11-استراتژی دژ یا دفاع از موقعیت 19 
2-1-4-12-استراتژی مهاجم یا هجوم کاذب 20 
2-1-4-13-استراتژی مقابله 20 
2-1-4-14-استراتژی توسعه بازار 21 
2-1-4-15-استراتژی حمله از جلو(حمله مستقیم) 21 
2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق 26 
2-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 26 
2-2-1-1 تحقیقات انجام شده در زمینه استراتژی بازاریابی 26 
2-2-1-2 تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل پوششی داده‌ها 32 
2-2-1-3 تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری بازی‌ها 33 
2-3 معرفی صنعت کاشی و سرامیک و عملکرد صادراتی آن 40 
2-3-1-تحلیل صادرات 42 
2-3-2-تحلیل واردات 43 
2-3-3- مهم‌ترین مشکلات پیش روی صادرات کاشی 43 
2-3-4- فرصت‌های صادراتی استان یزد 43 
2-4-نتیجه‌گیری 44 
فصل سوم 45 
روش تحقیق 45 
3-1-مقدمه 46 
3-2- سوال پژوهشی 47 
3-3 روش تحقیق 48 
3-4 -مراحل تحقیق 48 
3-4-1- شناسایی معیارهای تصمیم در مدل DEA-GAME 49 
3-4-4- مدلسازی و حل مدل DEA متناسب با هر یک از استراتژی‌های بازاریابی 51 
رابطه (3-2) مدل پوششی BCC خروجیمحور 52 
3-4-5-محاسبه کارائی متقاطع واحدهای تصمیم‌گیری برای تعیین نقاط شکست در مدل بازی‌ها 53 
3-4-6 مدل‌سازی و حل مدل DEA-Game برای تعیین استراتژی‌های برتر در هر قلمرو مدیریت استراتژیک بازار 54 
3-5- مدلسازی ریاضی مبتنی بر تئوری بازی‌ها 54 
3-5-1- فرم “نرمال” از تئوری بازیها 55 
3-5-2- بازی چند نفره محدود و چند معیاره گسسته 56 
فصل چهارم 57 
تجزیه و تحلیل داده‌ها 57 
4-1 سهم هر یک از مدل‌ها از کل صادرات به کشور عراق بر حسب ارزش ریالی 58 
4-2 ارزیابی کارائی نسبی بنگاه‌های تولیدی در صادرات محصولات به کشور عراق 59 
رابطه (4-2) مدل پوششی BCC خروجیمحور 61 
4-3- داده‌های مرتبط با ورودی‌ها و خروجی‌های مدل 62 
4-4- امتیازات کارائی و رتبه بنگاه‌ها در هر یک از مدل‌ها 65 
4-5- واحدهای مرجع 67 
4-6- محاسبه مقادیر بهینه ورودی‌ها و خروجی‌ها در حل مدلDEA 69 
4-7 – محاسبه کارائی متقاطع بنگاه‌های تولیدی 76 
4-8- مدل‌سازی و حل مدل ترکیبیDEA-Game 80 
4-9- نتایج تحلیل خوشه‌ای و نمودارهای پراکنش 82 
فصل پنجم 94 
نتیجه گیری 94 
5-1 – مقدمه 95 
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق 95 
5-3- نوآوری تحقیق 100 
5-4- پیشنهادهای کاربردی 100 
5-5- پیشنهادهای پژوهشی 100 
پیوست 101 
منابع و ماخذ 104 
مراجع : 105

 

 

تاثیر استراتژی بازاریابی الکترونیک بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری، (مطالعه موردی: شعب بانک دی و صادرات در شهر تهران)

چکیده

پیجیده شدن و شدت یافتن رقابت در بازارهای بانکی، باعث شده صنعت بانکداری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند که برخی از این مشکلات ناشی از عدم توانایی یا ضعف بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بازاریابی می‌باشد. بنابراین آشنایی صنعت بانکداری با قابلیت‌ها و مزایای بازاریابی الکترونیکی و تکنیک‌ها و روش‌ها آن و نحوه استفاده از آنها می‌تواند مشکلات بانک‌ها مرتبط با بازاریابی را مرتفع ساخته و اثربخشی فعالیت‌ها بازاریابی را در این صنعت افزایش دهند. با این استدلال استفاده از اینترنت در بازاریابی برای کمک به توسعه بانکها بسیار ضروری است. بطوریکه انتخاب استراتژی بازاریابی الکترونیک متناسب با ساختار بانک می‌تواند باعث بهبود و افزایش عملکرد مالی آنها شود.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ای بین استراتژی بازاریابی وعملکردمالی در صنعت بانکداری شکل گرفت.فرضیات پژوهش شامل بانکهای موردبررسی از استراتژی بازاریابی مبادله ای استفاده می کنند و نوع استراتژی بازاریابی بر درامد مشاع وغیر مشاع تاثیرمعنادار دارد .جامعه مورد مطالعه تحقیق را شعب بانک دی و صادرات در تهران تشکیل می‌دهد. در زمان پژوهش 54 شعبه بانک دی و 464 شعبه بانک صادرات در تهران مشغول به فعالیت بودند. شاخص‌های اولیه از مقاله (سیدجوادین و همکاران، 1386)در قالب 4 نوع استراتژی (بازریابی مبادله ای ،پایگاه داده، رابطه ای ومبتنی بر دانش )و 23 شاخص شناسایی گردید پس از توزیع پرسشنامه‌های تحقیق، 45 پرسشنامه مرتبط با شعب بانک دی و 174 پرسشنامه مرتبط با بانک صادرات گردآوری گردید. پرسشنامه تحقیق شامل سوالات مرتبط به استراتژی‌های بازاریابی الکترونیکی می باشد درامد مشاع وغیر مشاع هربانک از ترازنامه ان استخراج شده است . نتایج نشان داد که در کل در بانک‌های مورد مطالعه از استراتژی بازاریابی مبادله‌ای استفاده می‌شود. این نتیجه برای بانک دی و صادرات نیزیکسان بود.همچنین جهت بررسی تاثیر نوع استراتژی بر عملکرد مالی بانک‌های مورد بررسی از مدل رگرسیون استفاده گردیدکه براساس یافته‌های مدل فوق دو استراتژی بازاریابی رابطه‌ای و مبادله‌ای تاثیر مستقیم و معنی‌داری بر عملکرد مالی دارند. در حالیکه تاثیر دو استراتژی بازاریابی دیگر معنی‌دار نمی‌باشد

فهرست 
عنوان صفحه 
فصل اوّل: کلیّات پژوهش 1 
1-1- مقدّمه 3 
1-2- بیان مسأله تحقیق 3 
1-3- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق) 5 
1-4- اهداف پژوهش 6 
1-5- فرضیات تحقیق 6 
1-6- قلمرو تحقیق 7 
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 7 
1-6-2- قلمرو مکانی تحقیق 7 
1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق 7 
1-7- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 7 
فصل دوّم: بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش 9 
2-1- مقدّمه 10 
2-2- کسب و کار و تجارت الکترونیک 11 
2-2-1- مفهوم کسب و کار و تجارت الکترونیک 11 
2-2-2- اهمیت بکارگیری تجارت الکترونیک 12 
2-2-3- دلایل ایجاد کسب و کار الکترونیک 14 
2-2-4- محیط کسب و کار الکترونیک و نیروهای تأثیرگذار بر آن 15 
2-2-5- مدلهای کسب و کار الکترونیک 15 
2-2-6- ابزارهای کسب و کار الکترونیک 18 
2-2-7- استراتژی های کسب و کار و تجارت الکترونیک 18 
2-3- بازاریابی اینترنتی 28 
2-3-1- بازاریابی 28 
2-3-2- مفهوم بازاریابی اینترنتی 30 
2-3-3- اینترنت 32 
2-3-4- تاریخچه بازاریابی اینترنتی 36 
2-3-5- ویژگی های و اصول بازاریابی اینترنتی 37 
2-3-6- فرآیند و آمیخته بازاریابی اینترنتی 39 
2-3-7- تکنیک ها و روشهای بازاریابی اینترنتی 39 
2-3-8- عوامل و شیوه های موثر بر استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی 43 
2-3-9- استراتژی بازاریابی اینترنتی 46 
2-4- پیشینه پژوهش استراتژی های بازاریابی اینترنتی 54 
2-4-1- مطالعات انجام شده در ایران 54 
2-4-2- مطالعات انجام شده در سایر کشورها 61 
2-5- ارزیابی عملکرد مالی 69 
2-5-1- مفهوم سازی و تعاریف ارزیابی عملکرد 69 
2-5-2- کارکردهای اندازه گیری عملکرد مالی برای سازمان 69 
2-5-3- ویژگی های شاخص های اندازه گیری عملکرد مالی 70 
2-5-4- روش های ارزیابی عملکرد مالی 70 
2-5-5- مدل های ارزیابی عملکرد مالی 71 
2-5-6- مدل های تک بعدی سنجش عملکرد مالی 72 
2-5-7- ارزیابی عملکرد در بانک 77 
2-6- پیشینه پژوهش مرتبط با عملکرد مالی 82 
2-6-1- پیشینه پژوهش داخلی 82 
2-6-2- پیشینه پژوهش خارجی 87 
2-7- جمع بندی 90 
فصل سوّم: روش شناسی پژوهش 91 
3-1- مقدّمه 92 
3-2- روش تحقیق 92 
3-3- فرآیند تحقیق 93 
3-3-1- شناسایی شاخص‌های تعیین نوع استراتژی بازاریابی الکترونیک: 93 
3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق: 93 
3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق: 93 
3-4- جامعه آماری 93 
3-5- نمونه آماری 94 
3-6-روایی پرسشنامه 94 
3-6-1-تحلیل عاملی 94 
3-7- پایایی پرسشنامه 96 
3-8- روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 96 
3-9- جمع بندی 97 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 99 
4-1- مقدّمه 100 
4-2- روش تجزیه و تحلیل دادهها 100 
4-2-1- بررسی پایایی پرسشنامه 101 
4-2-2- بررسی روایی پرسشنامه 101 
4-2-3- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 106 
4-2-4- برازش مدل 109 
4-2-5- بررسی تاثیر استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد مالی 112 
4-5- جمع‌بندی 114 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 115 
5-1- مقدّمه 115 
5-2- نتایج تحقیق 117 
5-3- پیشنهادهای کاربردی 118 
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 118 
منابع و مآخذ: 120 

 

بررسی استراتژیهای مناسب بازاریابی در جهت ارتقای صادرات تخم‌مرغ خوراکی و گوشت مرغ در ایران ( مطالعه موردی استان اصفهان )

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین استراتژی‌های بازاریابی مناسب در جهت افزایش صادرات تخم مرغ و گوشت مرغ در ایرا ن انجام گرفت. روش پژوهش، روش توصیفی – پیمایشی از شاخه میدانی است و جامعه آماری، شامل کلیه تولید‌کنندگان مرغ گوشتی و تخم‌مرغ دراستان اصفهان، که تعداد این تولید کنندگان برابر با80 واحد می‌باشد. با توجه به محدود بودن تعداد واحدها در جامعه، از روش سرشماری به منظور نمونه گیری و برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ80 درصد بررسی شد. پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه‌های جمع آوری شده، از آمار توصیفی جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه میانگین و انحراف معیار داده ها و از آمار استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS19 استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که حجم صادرات در تولیدکنندگان تخم‌مرغ مورد مطالعه بیشتر از تولیدکنندگان مرغ بوده و اکثر تولیدکنندگان براین باورند که حجم صادرات در طول سال گذشته روند کاهنده داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده توسط آزمون t تک متغیره، کلیه استراتژی‌های بازاریابی: قیمت‌گذاری، رقابت، تبلیغات و تنوع بسته بندی محصولات باعث افزایش صادرات می‌شود. براساس آزمون فریدمن بیشترین میانگین رتبه ای مربوط به قیمت‌گذاری و کمترین میانگین رتبه‌ای مربوط به تنوع بسته‌بندی می‌باشد.

مقدمه 
فصل اول: کلیات ومقدمات 2 
1-1-تشریح وبیان مسئله 3 
1-2-ضرورت انجام تحقیق 4 
1-3-اهداف پژوهش 6 
1-4- جنبه¬ی کاربردی پژوهش 6 
1-5- فرضیه¬های تحقیق 6 
1-6-تعریف اصطلاح¬ها یا واژه¬ها . 7 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 8 
مقدمه 9 
2-1- بخش اول: مباحث نظری 9 
2-1-1- بازاریابی 9 
2-1-2- مفهوم بازریابی 10 
2-1-3- تعریف بازاریابی از دیدگاه انجمن بازاریابی آمریکا 10 
2-1- 4- تاریخچه بازاریابی 10 
2-1-5- فرآیند و وظایف بازاریابی 11 
2-1-6- تعریف ممیزی بازاریابی 12 
2-1-7- تاریخچه ممیزی بازاریابی 13 
2-1-8- فلسفه بازاریابی 14 
2-1-9- فلسفه محصول 14 
2-1-10- فلسفه فروش 15 
2-1-11- فلسفه بازار 15 
2-1-12- فلسفه بازاریابی اجتماعی(جامعه گرا) 15 
عنوان صفحه 
2-1-13- برنامه بازاریابی 16 
2-1-14- اهداف بازاریابی 17 
2-1-15- تعیین طرح ریزی¬های استراتژیک و بازاریابی 17 
2-1-16- تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی 19 
2-1-17- تغییرات جغرافیایی محیط 20 
2-1-18- تغییرات جمعیتی محیط 20 
2-1-19- تغییرات روان¬شناختی محیط 21 
2-1-20- تغییرات اقتصادی محیط 21 
2-1-21- فرآیند نوین‌ بازاریابی‌ 22 
2-1-22- تجزیه‌ و تحلیل‌ فرصت های‌ بازاریابی 22 
2-1-23- طراحی‌ استراتژی‌های‌ بازاریابی 22 
2-1-24- طرح‌ریزی‌ برنامه‌های‌ بازاریابی 22 
2-1-25- مدیریت‌ فعالیت های‌ بازاریابی 22 
2-1-26- آمیخته¬ی بازاریابی 23 
2-1-27- تصمیم درمورد برنامه های بازاریابی بین الملل 23 
2-1-28- کالا 23 
2-1-29- سیاست های تشویقی ترغیبی در صادرات 24 
2-1-30- خط مشی¬های تبلیغاتی 25 
2-1-31- نمایشگاه¬ها 26 
نگاهی به استراتژیهای تبلیغاتی 26 
2-1-32- سیاست قیمت گذاری 32 
نگاهی به استراتژیهای قیمت گذاری 33 
2-1-33- بسته بندی 36 
2-1-33-1-نقش بسته بندی 37 
عنوان صفحه 
1-2-33 انتخاب مواد بسته بندی 37 
2-1-33-3- برچسب زدن و قابلیت ردیابی محصول 38 
2-1-33-4- نقش بسته بندی در توسعه صادرات 39 
2-1-33-5- بسته بندی و توسعه پایدار 40 
2-1-34- 1- تقسیم بازار 42 
2-1-34-2- اجزای بازار 42 
2-1-34-3- بازار هدف 43 
2-1-35- تمایز محصول 43 
2-1-36- جایگاه¬یابی محصول 43 
نگاهی به استراتژی‌های رقابت 43 
2-2- بخش دوم: تحقیقات کاربردی 50 
2-2-1- پیشینه پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش 50 
2-2-2- پژوهش های داخلی 50 
2-2-3- پژوهش های خارجی 50 
2-3- بخش سوم: محصولات پروتئینی گوشت مرغ و تخم مرغ و اهمیت آنها 53 
2-3-1- گوشت مرغ واهمیت غذایی آن 54 
2-3-2- فواید پرورش 55 
2-3-3- وضعیت تولید گوشت مرغ 55 
2-3-3-1- تولید گوشت مرغ 57 
2-3-3-2- مصرف گوشت مرغ 57 
2-3-3-3- تجارت خارجی گوشت مرغ 58 
2-3-3-4- بازار جهانی گوشت مرغ 58 
2-3-4- تخم مرغ 59 
2-3-4-1- اهمیت غذایی تخم مرغ 60 
عنوان صفحه 
2-3-4-2- فرآورده های تخم مرغ 60 
2-3-4-3- وضعیت تولید تخم مرغ 61 
2-3-4-4- مصرف تخم مرغ 62 
2-3-4-5- واردات تخم مرغ 63 
2-3-2-6- صادرات تخم مرغ 64 
فصل سوم: روش تحقیق 65 
مقدمه 66 
3-1- روش تحقیق 66 
3-2- متغیرهای پژوهش 66 
3-2-1- متغیرهای مستقل 66 
3-2-2- متغیر وابسته 66 
3-3- روش¬های گردآوری اطلاعات 67 
3-3-1- اسناد و مدارک کتابخانه¬ای 67 
3-3-2- پرسشنامه 67 
3-4- روایی وپایایی ابزار 67 
3-5- جامعه¬ی آماری 68 
3-6- حجم نمونه¬ی آماری و روش نمونه گیری 68 
3-7- روش¬های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 69 
3-7-1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 69 
3-7-2- آزمون t تک متغیره 69 
3-7-3- آزمون فریدمن 70 
3-8- خلاصه 70 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات 71 
مقدمه 72 
عنوان صفحه 
4-1- یافته¬های آمار توصیفی تحقیق 72 
4-1-1- استفاده از آمار توصیفی جهت نوع محصولات 72 4-1-2- توزیع فراوانی نوع محصولات صادر شده مربوط به تولیدکنندگان 73 4-1-3- توزیع فراوانی تغییرات حجم صادرات در طول سال 1390 74 4-1-4- توزیع فراوانی مبنای انتخاب بازار موردنظر برای صادرات از نظر تولیدکنندگان 75 
4-1-5- توزیع فراوانی دلایل عدم استقبال بازارهای جهانی از صادرات از نظر تولیدکنندگان 76 
4-1-6- توزیع فراوانی میزان آشنایی تولیدکنندگان نسبت به بازارهای خرید محصول برای صادرات 78 
4-1-7- بررسی توزیع فراوانی، میانگین وانحراف معیار پرسش¬ها و سوال¬های پژوهشی 79 
4-1-7-1- سوال پژوهشی اول 79 
4-1-7-2- سوال پژوهشی دوم 80 
4-1-7-3- سوال پژوهشی سوم 82 
4-1-7-4- سوال پژوهشی چهارم 83 
4-2- یافته¬های استنباطی تحقیق 85 
4-2-1- بررسی نرمال بودن داده¬های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه 85 
4-2-2- بررسی فرضیه¬های تحقیق 85 
4-2-2-1- آزمونt (تی استودنت) تک متغیره 85 
فرضیه اول 85 
فرضیه دوم 86 
فرضیه سوم 87 
فرضیه چهارم 87 
4-2-2-2- آزمون فریدمن 88 
فصل پنجم: بحث ونتیجه¬گیری وپیشنهادات 89 
مقدمه 90 
5-1- نتیجه گیری براساس یافته های توصیفی تحقیق 90 
عنوان صفحه 
5-2- نتیجه گیری بر اساس فرضیه های تحقیق 91 
5-3- مقایسه و اولویت¬بندی استراتژی¬های بازاریابی موثر در افزایش صادرات 93 
5-4- پیشنهادات 93 
5-4-1-پیشنهادات به تولیدکنندگان 93 
5-4-2-پیشنهادات به سازمانهای ذیرربط در امور مربوط به تولید و صادرات محصولات پروتئینی مرغ 
و تخم¬مرغ 94 
5-4-3- پیشنهادات به محققان آینده 94 
پیوستها 95 
فهرست منابع ومأخذ 100 
منابع فارسی 101 
منابع انگلیسی 102 
چکیده انگلیسی 104 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید


————————————————————————————————————————————–