این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

بررسی و تحلیل گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد با استفاده از مدل SWOT

چکیده

خراسان رضوی و به طور خاص شهر مشهد از مراکز مهم گردشگری مذهبی و زیارتی در جهان اسلام است. بارگاه حضرت رضا (ع) پرجاذبه‌ترین مکان مذهبی در ایران است و کلانشهر مشهد کانون عمده گردشگری مذهبی و سالانه پذیرای ده‌ها هزار زائر و گردشگر داخلی و خارجی است. برای شهری همچون مشهد که دارای توان‌های بالقوه و جاذبه-های متعدد مذهبی و فرهنگی و تاریخی و طبیعی است، توسعه صنعت گردشگری می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در شهر مشهد برای دستیابی به چشم‌اندازهای روشن و متناسب با اهداف توسعه گردشگری و تبدیل شدن به پایتخت معنوی ایران، نیازمند داشتن برنامه بلندمدت و راهبردی می‌باشد. براین اساس تدوین برنامه راهبردی بر اساس شناخت ساختار گردشگری مذهبی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالب فوق؛ هدف از این پژوهش تعیین راهبردهای موثر بر گردشگری مذهبی جهت رفاه زائران و جوامع محلی می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی-تحلیلی می-باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به دو شیوه مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و تکمیل پرسشنامه از 40 نفر از صاحبنظران در زمینه گردشگری مذهبی می‌باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد، موقعیت گردشگری مذهبی شهر مشهد در وضعیت تهاجمی قرار دارد. راهبرد توسعه گردشگری مذهبی در سطح ملی و بین‌المللی با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 بیان مسئله 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق 3
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 سوالات تحقیق 5
1-5 فرضیّه‌ها تحقیق 5
1-6 پیشینه تحقیق 6
1-7 روش انجام تحقیق 8
1-7-1 روش گردآوری اطّلاعات 8
1-7-2 روش نمونه‌گیری 8
1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات 9
فصل دوم: مبانی نظری 10
2-1 مقدمه 11
2-2 تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم 11
2-2-1 ساختار 11
2-2-2 کارکرد 11
2-2-3 گردشگر و گردشگری 12
2-2-4 توسعه پایدار توریسم 13
2-3 انواع گردشگری 14
2-4 نظریه های ساختاری و ساختار گردشگری 19
2-5 ساختار گردشگری 20
2-6 زیرساختهای گردشگری 21
2-7 رویکردهای گردشگری 21
2-8 عناصر صنعت گردشگری 24
2-8-1 حمل و نقل 25
2-8-2 خدمات اقامتی گردشگران 26
2-8-2-1 طبقه بندی اقامتگاهها 26
2-8-2-2 تسهیلات واسطه ای 27
2-8-2-3 گشت پردازها 27
2-8-2-4 جاذبه های گردشگری 28
2-8-2-5 سایر خدمات 28
2-9 ابعاد صنعت گردشگری 29
2-10 روش های مورد مطالعه در گردشگری 30
2-11 اثرات گردشگری 30
2-11-1 اثرات گردشگری بر جامعه میزبان 30
2-11-2 اثرات گردشگری در ابعاد مختلف 32
2-12 راهبردهای کنترل آثار منفی گردشگری 35
2-13 شهر مذهبی و زیارتی 36
2-14 ویژگیهای سفرهای مذهبی 37
2-15 توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی 38
2-16 بررسی الگوها و مدلهای گوناگون زیارت و گردشگری زیارتی – مذهبی در شهرهای مذهبی 39
2-16-1 مکه و مدینه 39
2-16-2 کربلا و نجف 42
2-16-3 بیتالمقدس(اورشلیم) 42
2-16-4 لهاسا 43
2-16-5 شهر بنارس 44
2-17گردشگری در ایران و لزوم توجه به آن 49
2-17-1 گردشگری مذهبی در ایران 50
2-17-2 عوامل موثر بر گردشگری مذهبی در ایران 51
2-18 آثار و بهرههای گردشگری مذهبی 54
2-19 جمعبندی 55
فصل سوم: معرفی محدودهموردمطالعه 57
3-1 مقدمه 58
3-2 موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی شهر مشهد 58
3-3 وضعیت اقلیمی 59
3-3-1 درجه حرارت 60
3-3-2 رطوبت نسبی 60
3-4 منابع آب 61
3-5 وضعیت زمینشناسی و توپوگرافی 62
3-6 لرزهخیزی 63
3-7 عوامل موثر در شکلگیری و پیدایش شهر مشهد 64
3-7-1 تاریخچه شهر مشهد 64
3-7-2گسترش و رشد تاریخی شهر مشهد 65
3-7-3 شهر مشهد از دوره صفویه تا قاجار 65
3-7-4 توسعه تاریخی شهر مشهد در فاصله سالهای 1300 تا 1325 67
3-7-5 توسعه شهر مشهد در سال 1325 تا 1345 68
3-7-6 رشد و توسعه شهر مشهد پس از سال 1345 69
3-8 سیر تحول جمعیت شهر مشهد 71
3-9 وضعیت فعالیت و اشتغال شهر مشهد 72
3-10 تعداد گردشگران و زوار شهر مشهد طی سالهای 1379 تا 1385 73
3-11 اهداف سفر 74
3-12 درصد سفرها در پیکهای گردشگری و زیارت مشهد 75
3-13 محل و مدت اقامت زائران 75
3-14 میزان درآمد زوار و گردشگران 78
3-15 نوع وسیله سفر زوار و گردشگران به مشهد مقدس 78
3-16 آستان قدس رضوی 79
3-16-1 بیانیه چشم انداز بیست ساله آستان قدس 79
3-16-2 عملکرد آستان قدس 81
3-17 بررسی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مذهبی مشهد: 83
3-18 اسکان گردشگران در شهر مشهد 85
3-19 جمعبندی 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-1مقدمه 92
4-2 مشخصه های کلی پاسخگویان 92
4-3 شاخص های تحقیق 94
4-4 تشریح فرایند تدوین راهبردهای توسعه گردشگری زیارتی در شهر مشهد 97
4-4-1 مرحله اول: مرحله ورود اطلاعات 98
4-4-2 تعیین امتیازات عوامل بیرونی و درونی 100
4-4-3 تشکیل ماتریس عوامل درونی وبیرونی 103
4-4-4 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس راهبردهای اصلی 105
4-5 تشکیل ماتریس SWOT 105
4-6 تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE)(مشخص نمودن وضعیت گردشگری منطقه) 108
4-7 مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری( اولویت بندی راهبرد های قابل قبول) 110
4-7-1 شناسایی و تعیین معیارها تحقیق 110
4-7-2 تعیین روابط بین معیارها و زیر معیارها 111
4-7-3 انجام مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها 112
4-7-4 ادغام نظرات کارشناسان 113
4-7-5 وارد کردن مقایسات زوجی در نرم افزار 113
4-7-6 محاسبه ضریب نهایی عناصر 114
4-7-7 تعیین وزن نهایی عناصر مدل تحلیل شبکه ای 119
4-7-8 محاسبه وزن نهایی گزینه ها 121
4-8 جمع بندی 122
فصل پنجم: آزمون فرضیات، ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری 124
5-1 مقدمه 125
5-2جمع بندی 125
5-3 آزمون فرضیات 126
5-4 پیشنهادات 127
منابع 129
ضمائم 133

 

تدوین راهبردهایی برای توسعه گردشگری پایدار شهر شیراز با رویکرد SWOT

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم ایجاد درآمد، اشتغال زایی و توسعه زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی و تکنولوژیکی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود در جهان متحول امروز، پایداری به عنوان رویکردی اساسی جهت توسعه گردشگری دارای اهمیت بسیار زیادی است و گردشگری پایدار به عنوان مفهومی نوین برای مقابله با آثار مخرب توسعه گردشگری بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشد صنعت گردشگری در ایران، علیرغم داشتن جاذبه ها و پتانسیل های فراوان نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد و توسعه کشور دارد شهر شیراز نیز، دارای جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی بسیاری برای جذب گردشگران است، اما علیرغم شکوفایی این کارکردها و قابلیت ها نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد و صنعت گردشگری خود را متحول سازد پژوهش حاضر که با هدف تدوین راهبردهایی جهت توسعه گردشگری پایدار شهر شیراز بر اساس رویکرد SWOT صورت گرفته است، به دنبال شناخت عوامل درونی و بیرونی موثر بر صنعت گردشگری شهر شیراز است با توجه به اینکه پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی است از دو مجموعه روش های کیفی و کمی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب عوامل موثر شناسایی شد و برپایه نظر 18 نفر از خبرگان مدل نهایی طراحی گردید و در بخش کمی با استفاده از روش پیمایشی نظر 82 نفر از کارشناسان آشنا به گردشگری جهت شناخت وضعیت موجود عوامل شناسایی شده در صنعت گردشگری شهر شیراز بررسی گردید یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به غلبه نقاط ضعف بر قوت و همچنین تهدیدها بر فرصت ها در صنعت گردشگری شهر شیراز، مطابق ماتریس داخلی و خارجی می بایست راهبردهایی را در اولویت قرار داد که هدف حفظ و نگهداری وضع موجود است و از آن جایی که بر طبق این ماتریس جایگاه صنعت گردشگری این شهر در موقعیت تدافعی قرار گرفته است، مناسب ترین نوع راهبرد توسعه گردشگری پایدار شهر شیراز بکارگیری راهبرد WT است، که بر اساس این راهبرد تلاش اصلی تصمیم گیران کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است

عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۲ 
مقدمه ۳
۱-۱- بیان مسئله ۴ 
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۳- اهداف تحقیق ۸
۱-۳-۱- هدف اصلی ۸ 
۱-۳-۲ اهداف فرعی ۸
۱-۴- سوالات تحقیق ۹
۱-۴-۱- سوال اصلی ۹ 
۱-۴-۲- سوالات فرعی ۹
فصل دوم: ادبیات و موضوع تحقیق ۱۰
مقدمه ۱۱ 
۲-۱- مبانی نظری گردشگری ۱۱
۲-۱-۱- تاریخچه گردشگری ۱۱
۲-۱-۲- مفهوم گردشگری ۱۳
۲-۱-۳- تعاریف گردشگری ۱۴
۲-۱-۴- اقسام گردشگری ۱۵
۲-۱-۴-۱- گردشگری بین الملل ۱۵ 
۲-۱-۴-۱-۱- گردشگری ورودی ۱۵
۲-۱-۴-۱-۲- گردشگری خروجی ۱۵
۲-۱-۴-۲- گردشگری درون مرزی ۱۵
۲-۱-۴-۳- گردشگری داخلی ۱۵
۲-۱-۴-۴- گردشگری ملی ۱۶
۲-۱-۵- دیدگاه های گوناگون در تکامل و توسعه گردشگری ۱۶
۲-۱-۵-۱- دیدگاه حمایتی مثبت ۱۶
۲-۱-۵-۲- دیدگاه نظارتی ۱۶
۲-۱-۵-۳- دیدگاه سازگاری ۱۶
۲-۱-۵-۴- دیدگاه دانش مدار ۱۷
۲-۱-۶- عوامل اصلی در توسعه گردشگری ۱۷
۲-۱-۷- زیر ساخت های گردشگری ۱۸
۲-۱-۸- الگوهای رفتاری گردشگران ۱۹
۲-۱-۹- نقش دولت در گردشگری ۲۰
۲-۱-۹-۱- نقش تنظیمی ۲۱
۲-۱-۹-۲- نقش شناختی ۲۱
۲-۱-۹-۳- نقش هنجاری ۲۱
۲-۱-۱۰- وضعیت گردشگری در جهان و ایران ۲۲
۲-۱-۱۱- آثار گردشگری ۲۴
۲-۱-۱۲- مزایای بالقوه گردشگری برای جوامع محلی ۲۵
۲-۱-۱۳- موانع و چالش های توسعه صنعت گردشگری در ایران ۲۶
۲-۲- گردشگری شهری ۲۷
۲-۲-۱- تعاریف گردشگری شهری ۲۷
۲-۲-۲- فضاهای شهری ۲۸
۲-۲-۳- انواع گردشگری شهری ۲۹
۲-۲-۴- خصایص گردشگری شهری ۳۰
۲-۲-۵- عناصر گردشگری شهری ۳۰
۲-۲-۶- انگیزه های عملکرد گردشگری در فضای شهری ۳۱
۲-۲-۷- جاذبه های گردشگری شهری و انواع آن ۳۱
۲-۲-۸- عناصر مرتبط با گردشگری در شهرها ۳۲
۲-۲-۹- الگوی رفتاری گردشگران در شهر ۳۳
۲-۲-۱۰- آثار گردشگری شهری ۳۴
۲-۲-۱۱- منافع گردشگری شهری ۳۴
۲-۲-۱۲- محدودیت و موانع توسعه گردشگری شهری در ایران ۳۵
۲-۲-۱۳- نقش مشارکت در توسعه گردشگری شهری ۳۵
۲-۲-۱۴- سیاست های توسعه گردشگری شهری در ایران ۳۶ 
۲-۳-۲- تعاریف توسعه پایدار ۳۶
۲-۳-۳- ایدئال ها در توسعه پایدار ۳۸
۲-۳-۴- توسعه پایدار شهری ۳۸
۲-۳-۷- توسعه پایدار شهر و ارتباط گردشگری با آن ۳۹
۲-۳-۸- سیر تاریخی توسعه مفهوم گردشگری پایدار ۴۰
۲-۳-۹- تعاریف گردشگری پایدار ۴۱
۲-۳-۱۰- اصول گردشگری پایدار ۴۲
۲-۳-۱۱- اهداف گردشگری پایدار ۴۳
۲-۳-۱۲- مراحل طراحی برنامه گردشگری پایدار ۴۳
۲-۳-۱۳- تعاریف توسعه گردشگری پایدار ۴۴
۲-۳-۱۴- رویکردهای تحقق توسعه گردشگری پایدار ۴۴
۲-۳-۱۵- مدل پویای توسعه پایدار گردشگری شهر شینگتای در کشور چین ۴۵
۲-۳-۱۶- رهیافت و چارچوب سازماندهی شاخص های سنجش پایداری ۴۵
۲-۳-۱۷- راهکارهایی برای دستیابی به گردشگری شهری پایدار ۴۷
۲-۴- راهبرد ۴۷
۲-۴-۱- تعاریف راهبرد ۴۷
۲-۴-۲- تعریف مدیریت راهبردی ۴۸
۲-۴-۳- مراحل مدیریت استراتژیک ۴۸
۲-۴-۳-۱- تدوین راهبرد ۴۸
۲-۴-۳-۲- اجرای راهبرد ۴۹
۲-۴-۳-۳- ارزیابی راهبرد ۴۹
۲-۴-۴- الگوی جامع مدیریت استراتژیک ۴۹
۲-۴-۵- اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک ۵۰
۲-۴-۷- رویکردهای راهبرد ۵۱
۲-۴-۷-۱- رویکرد تجویزی ۵۱
۲-۴-۷-۲- رویکرد توصیفی ۵۱
۲-۴-۸- انواع راهبردها ۵۱
۲-۴-۸-۱- راهبرد یکپارچگی عمودی به بالا ۵۱
۲-۴-۸-۲- راهبرد یکپارچگی عمودی به پایین ۵۱
۲-۴-۸-۳- راهبرد یکپارچگی افقی ۵۱
۲-۴-۸-۴- راهبرد رسوخ در بازار ۵۲
۲-۴-۸-۵- راهبرد توسعه بازار ۵۲
۲-۴-۸-۶- راهبرد توسعه محصول ۵۲
۲-۴-۸-۷- راهبرد تنوع همگون ۵۲
۲-۴-۸-۸- راهبرد تنوع ناهمگون ۵۲
۲-۴-۸-۹- راهبرد تنوع افقی ۵۲
۲-۴-۸-۱۰- راهبرد مشارکت ۵۲
۲-۴-۸-۱۱- راهبرد کاهش ۵۲
۲-۴-۸-۱۲- راهبرد واگذاری ۵۲
۲-۴-۸-۱۳- راهبرد انحلال ۵۲
۲-۴-۹- ویژگی های راهبرد ۵۲
۲-۴-۱۰- تعاریف تدوین راهبرد ۵۳
۲-۴-۱۱- چارچوبی جامع برای تدوین راهبرد ۵۳
۲-۴-۱۳- راهبرد گردشگری ۵۵
۲-۴-۱۴- راهبردهای توسعه صنعت گردشگری ۵۵
۲-۵- ماتریس SWOT ۵۶
۲-۵-۱- تحلیل SWOT ۵۶
۲-۵-۲- بررسی عوامل داخلی سازمان گردشگری ۵۷
۲-۵-۲-۱- عامل بازاریابی ۵۷
۲-۵-۲-۲- عامل مالی یا حسابداری ۵۷
۲-۵-۲-۳- عامل تحقیق و پژوهش ۵۷
۲-۵-۲-۴- عامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۵۷
۲-۵-۲-۵- عامل سازمان و مدیریت ۵۷
۲-۵-۲-۶- عامل منابع انسانی ۵۸
۲-۵-۳- بررسی عوامل محیطی سازمان گردشگری ۵۸
۲-۵-۳-۱- محیط تکنولوژی ۵۸
۲-۵-۳-۲- محیط سیاسی و قانونی ۵۸
۲-۵-۳-۳- محیط اقتصادی ۵۸
۲-۵-۳-۴- محیط اجتماعی – فرهنگی ۵۹
۲-۵-۳-۵- محیط رقابتی ۵۹
۲-۵-۴- راهبردهای تدوینی ماتریس SWOT ۶۰
۲-۶- معرفی شهر شیراز ۶۱
۲-۶-۱- امکانات و جاذبه های گردشگری شهر شیراز ۶۱
۲-۷- پیشینه تحقیق ۶۲
۲-۷-۱- تحقیقات داخلی ۶۲
۲-۷-۲- تحقیقات خارجی ۷۲
۲-۸- چهارچوب نظری تحقیق ۷۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۷۸
مقدمه ۷۹
۳-۱- روش تحقیق ۷۹
۳-۱-۱- روش تحقیق آمیخته ۷۹
۳-۱-۲- مفهوم فراترکیب ۸۰
۳-۱-۴- مراحل فراترکیب ۸۲
۳-۲- جامعه آماری ۸۳
۳-۳- حجم نمونه ۸۳
۳-۴- روش نمونه گیری ۸۳
۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها ۸۴
۳-۶- روایی و پایایی ۸۶
۳-۷- ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

تدوین استراتژی برای توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری استان کرمان)

چکیده

امروزه کارآفرینی در گردشگری اهمیت زیادی پیدا کرده است و نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه نواحی روستایی می‌تواند بسیار حیاتی باشد. همچنین توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی تأثیرات بسیاری شامل اشتغال زایی، افزایش رفاه، استفاده اثربخش از منابع، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی نواحی روستایی را به همراه خواهد داشت. از این رو در این پژوهش به تدوین استراتژی برای توسعه کارآفرینی در گردشگری روستاهای هدف گردشگری استان کرمان خواهیم پرداخت. در این راستا پس از بررسی تحقیقات پیشین و مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین جمع‌آوری نظرات کارشناسان، خبرگان و اساتید صاحب نظر در این حوزه نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی مورد شناسایی قرار گرفته سپس پرسشنامه‌ای مبتنی بر مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی عوامل یافت شده طراحی و جهت تکمیل در اختیار 20 کارشناس با شناسایی از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی قرار گرفت.‌ سپس با استفاده از نرم افزار Expertchoice مهمترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها شناخته شدند.که بر این اساس وجود جاذبه های طبیعی بکر و زیبا در میان نقاط قوت، فرهنگ ضعیف کارآفرینی در جامعه محلی در میان نقاط ضعف، عدم وجود تفکر برنامه‌ریزی در خصوص گردشگری روستایی و کارآفرینی روستایی در بین مسئولان در میان تهدیدها و واقع شدن این روستاهای خوش آب و هوا در استانی که بیشتر مناطقش و همچنین استان‌های مجاور آن دارای آب و هوایی گرم و خشک هستند، در بین فرصت‌ها حائز بیشترین اهمیت شدند. در نهایت با استفاده از مدل SWOT به تدوین استراتژی برای توسعه کارافرینی در گردشگری روستایی روستاهای هدف استان کرمان پرداختیم.

عنوان صفحه 

فصل اوّل-کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 1 
1-2- بیان مسأله 2 
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4 
1-4- سوالات تحقیق 6 
1-5- اهداف تحقیق 6 
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی 7 
1-7- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 8 
1-8- خلاصه فصل اوّل 9 
فصل دوم- پیشینه تحقیق 
2-1- کارآفرینی 10 
2-1-1-کارآفرینی روستایی 11 
2-1-2- کارآفرینی و توسعه روستایی 15 
2-1-3-توسعه کارآفرینی 16 
2-1-4- عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی روستایی 18 
2-1-4-1-عوامل فردی 20 
2-1-4-2-عوامل محیطی 21 
2-1-4-2-1- سیاستهای دولتی ورویکردها 24 
2- 1-4-2-2-عوامل اقتصادی 25 
2-1-4-2-3-عوامل کالبدی 25 
2-1-4-2-4- حمایتهای مالی وغیر مالی 26 
2-1-4-2-5-عوامل اجتماعی – فرهنگی 27 
2-2- گردشگری 27 
2-2-1-انواع گردشگری 28 
2-2- 2-ویژگی‎ها‎ی منحصر به فرد صنعت گردشگری 29 
2-2-3-گردشگری روستایی 31 
2-2-4-جامعه محلی و توسعه گردشگری روستایی 33 
2-3- کارآفرینی درگردشگری روستایی 34 
2-3-1- فرصت‎ها‎ی کارآفرینی و کسب و کار درگردشگری روستایی 39 
2-4- سابقه تحقیق 40 
2-5- چارچوب نظری 48 
2-6- خلاصه فصل دوم 49 
فصل سوم- روش‎شناسی تحقیق 
3-1- روش شناسی تحقیق 50 
3-2- قلمرو تحقیق 50 
3-3- جامعه آماری 50 
3-4- نمونه گیری 51 
3-5- روش گردآوری اطلاعات 51 
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 52 
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 52 
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 53 
3-8-1- مدل SWOT 53 
3-8-2- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP 54 
3-9- ویژگی های استان کرمان ومعرفی روستاهای هدف گردشگری آن 57 
3-9-1- سیرچ 57 
3-9-2- طرز 58 
3-9-3- میمند 58 
3-9-4- خبر 58 
3-9-5- بُندَر هنزا 58 
3-9-6- بید خوان 59 
3-9-7- دلفارد 59 
3-9-8- ده لوءلوء 59 
3-9-9- دهبکری 60 
3-9-10- سکنج 60 
3-10- خلاصه فصل سوم 60 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‎ها 
4-1-یافته‎های حاصل از جمع آوری اطلاعات 61 
4-2- محاسبه وزن نسبی معیارها (شاخص‎ها) 64 
4-3- محاسبه وزن نسبی زیرمعیار‎هانسبت به هر یک از معیارهای اصلی 67 
4-3-1- اولویت بندی زیر معیارهای نقاط ضعف 67 
4-3-2- اولویت بندی زیر معیارهای نقاط قوت 68 
4-3-3- اولویت بندی زیر معیارهای تهدیدها 70 
4-3-4- اولویت بندی زیر معیارهای فرصت ها 71 
فصل پنجم- نتیجه‎گیری 
5-1- بحث و نتیجه‎گیری 73 
5-1-1- پاسخ به سئوال فرعی اول 73 
5-1-2-پاسخ به سئوال فرعی دوم 74 
5-1-3- پاسخ به سئوال فرعی سوم 74 
5-1-4- پاسخ به سئوال فرعی چهارم 76 
5-1-5- پاسخ به سئوال اصلی تحقیق 77 
5-1-6- مقایسه استراتژی پیشنهادی این تحقیق با تعدادی از مطالعات خارجی 77 
5-1-7- ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت تحقق استراتژی تدوین شده 78 
5-1-8- سایر استراتژی‎های پیشنهادی مبتنی بر یافته های تحقیق 80 
5-1-8-1-استراتژی های رقابتی / تهاجمی (SO) 80 
5-1-8-2-استراتژیهای تنوع (ST) 81 
5-1-8-3-استراتژی های بازنگری (WO) 82 
5-1-8-4-استراتژی های تدافعی (WT) 82 
5-2- پیشنهادات برای سایر محققان 84 
5-3- محدودیت‎های تحقیق 84 
منابع 85 
چکیده انگلیسی

 

ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری ورزشی مناطق روستایی شهرستان قوچان باتوجه به مدل SWOT

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت های گردشگری ورزشی در توسعه مناطق روستایی شهرستان قوچان انجام شد بدین منظور با بهره گیری از مدل تحلیلی SWOT به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های موجود در گردشگری ورزشی اقدام شد روش این تحقیق از نوع توصیفی و به صورت میدانی صورت گرفت برای انجام این پژوهش اقدام به تهیه پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های موجود در گردشگری ورزشی گردید پس از تهیه پرسشنامه، روایی آن با استفاده از نظرات ارزشمند اساتید مجرب و متخصصان علم مدیریت و گردشگری بدست آمد و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (0/86) مورد تأیید قرار گرفت نمونه آماری این پژوهش شامل روسای هیئت های ورزشی بومی و محلی شهرستان ، مدیران ادارات ورزشی و جوانان شهرستان ها، اساتید و مربیان دانشگاه و کارشناسان گردشگری که جمعاً 110 نفر بودند یافته های توصیفی پژوهش در میانگین شاخص های اصلی پژوهش نشان می دهد که میانگین شاخص فرهنگی و اجتماعی 4/53، قوت اقتصادی 4/54، تهدید اقتصادی 1/85، ضعف اقتصادی 1/84، فرصت فرهنگی و اجتماعی 4/54، قوت اقتصادی و اجتماعی4/35، تهدید فرهنگی و اجتماعی 1/84، ضعف فرهنگی و اجتماعی 1/63 است از سوی دیگر میانگین شاخص فرصت زیست محیطی 4/50، قوت زیست محیطی 4/62، تهدید زیست محیطی 2/08، ضعف زیست محیطی 1/71، فرصت ساختار سازمانی 4/94، قوت ساختار سازمانی 4/35، تهدید ساختار سازمانی 1/66 و ضعف ساختار سازمانی 1/61 می باشد براساس ماتریس SWOT گسترش توریسم در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه را به لحاظ اقتصادی دارای فرصت، 96 درصد دارای قوت می دانند همچنین براساس ماتریس SWOT گسترش توریسم در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه، به لحاظ اقتصادی،فرهنگی- اجتماعی، زیست محیطی،ساختارسازمانی منجر به ایجاد توسعه در محیط روستایی می شود

فهرست 
عنوان صفحه 
مقدمه 2 
بیان مسئله 3 
ضرورت و اهمیت پژوهش 5 
هدف کلی 6 
اهداف اختصاصی 6 
سوالات تحقیق 7 
تعریف واژه ها و اصطلاحات7 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
مقدمه 10 
واژه شناسی گردشگری 10 
مبانی نظری مرتبط با گردشگری ورزشی 11 
تعاریف ورزش 13 
تعاریف گردشگری 13 
گردشگر کیست؟ 14 
شاخص های تعریف گردشگری 14 
تعاریف گردشگری ورزشی 15 
اهمیت جهانگردی و گردشگری 16 
اهمیت گردشگری از دیدگاه اسلام 17 
انسان و طبیعت گردی 18 
دیدگاه محققان و صاحب نظران ورزشی در مورد گردشگری18 
گردشگری ورزشی از دیدگاه کیبسون (1998) 18 
دیدگاه چالیپ و کاستا(2006) در مورد گردشگری ورزشی 19 
دیدگاه ووید(2004) در مورد گردشگری ورزشی 19 
گردشگری ورزشی از دیدگاه هولدگر(2002) 19 
دیدگاه پیتز(1999) در مورد گردشگر ورزشی 19 
مفهوم توسعه و توسعه گردشگری20 
نقش توریسم ورزشی در توسعه شهری 21 
مفهوم روستا 23 
مفهوم توسعه روستایی 23 
جایگاه توریسم در توسعه روستایی 24 
تاریخچه گردشگری جهان و ایران26 
ایران و جهانگردی ورزشی 27 
آثار گردشگری ورزشی 28 
اثرات مثبت گردشگری ورزشی 28 
اثرات منفی گردشگری ورزشی 29 
آشنایی با مدل تحلیلی SWOT 29 
معرفی منطقه مورد مطالعه 31 
ویژگی های عمومی شهرستان قوچان 32 
کوههای معروف و رودهای مهم قوچان 33 
رودها 33 
تعدادی از مکانهای گردشگری شهرستان قوچان 36 
مروری برپیشینه تحقیقات انجام شده 41 
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 41 
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 45 
جمع بندی فصل دوم 46 
فصل سوم: روش شناسی 
مقدمه 48 
روش تحقیق 48 
جامعه و نمونه آماری 48 
ابزار جمع آوری اطلاعات 49 
روایی پرسشنامه 49 
پایای ابزار پژوهش 49 
روش های آماری 50 
بخش اول: آمار توصیفی 50 
بخش دوم: آمار استنباطی 50 
فصل چهارم: نتایج و یافته ها 
مقدمه 52 
بخش اول: یافته های توصیفی پژوهش 52 
توصیف وضعیت تأهل 52 
توصیف میزان تحصیلات 53 
وضعیت شغلی 54 
توصیف جنسیت 55 
توصیف سن پاسخگویان 56 
توصیف شاخص های اصلی پژوهش 56 
بررسی طبیعی بودن داده های آماری 57 
آزمون سوالات پژوهش 58 
آزمون سوال اول 58 
آزمون سوال دوم 59 
آزمون سوال سوم 60 
آزمون سوال چهارم 61 
تجزیه و تحلیل SWOT در جهت بررسی ابعاد گسترش توریسم 62 
تجزیه و تحلیل 62 
ماتریس SWOT 63 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
مقدمه 66 
خلاصه تحقیق 66 
یافته های پژوهش 66 
بحث و بررسی سوال های تحقیق 67 
سوال اول 67 
سوال دوم 67 
سوال سوم 68 
سوال چهارم 68 
راهبردها 69 
نتیجه گیری کلی 70 
پیشنهادهای برخواسته از تحقیق 72 
پیشنهادات برای تحقیقات آینده 73 
منابع 74 
پیوستها 80 

 

 

برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT؛ (نمونه موردی: دهستان میان‌دربند کرمانشاه)

چکیده

این پژوهش به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری در دهستان میان دربند واقع در استان کرمانشاه می پردازد و تلاش می کند به این سؤالات پاسخ دهد که چرا با وجود دارا بودن جاذبه های متنوع و فراوان در این دهستان هنوز برای گردشگران نا آشناست و سؤال دوم این است که چرا این منطقه با این همه جاذبه های گردشگری نمی تواند از مزایای گوناگون صنعت گردشگری، استفاده لازم و کافی را بنماید؟ وضعیت توسعه گردشگری در دهستان میان دربند چگونه است؟ چرا امکانات رفاهی و زیربنایی برای گسترش گردشگری در این منطقه وجود ندارد؟ و در کل چرا روستاهای این منطقه افزون بر ظرفیت های موجود گردشگری، هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در صنعت گردشگری بدست آورند و ازمزایای این صنعت پاک استفاده نموده و توسعه یابند؟ برای پاسخ به این سؤالات با بررسی ادبیات موجود در زمینه حوزه های گردشگری روستایی و شناسایی وضعیت منطقه مورد مطالعه به لحاظ توانهای گردشگری از روش SWOT که یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی است استفاده شد . مدل SWOT تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژیی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید ، ارائه می دهد. از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. جامعه آماری این پژوهش روستاهای دهستان میان دربند به تعداد 101 روستا بوده که تعداد نمونه ها با استفاده از روش کوکران حدود 306 خانوار از میان 7999خانوار دهستان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داده شده است که در دهستان میان دربند تعداد 7 قوت داخلی در برابر 10 نقطه ضعف داخلی و 5 فرصت خارجی در برابر 6 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. به این ترتیب در مجموع ضریب نقاط ضعف ها (W) به عدد 1/29 و در مقابل نقاط قوت (S) به عدد 0/82 قرار دارد که در نظر پژوهشگر محدودیت ها و تنگناهای بسیاری پیش روی دهستان مورد مطالعه جهت گسترش گردشگری وجود دارد.و همینطور مجموع امتیاز وزنی نقاط تهدیدها (T) عدد 0/48 ،در مقابل نقاط فرصت ها(O) به عدد 0/91 به دست آمده است .لذا در یک جمع‌بندی و تحلیل ساده می‌توان گفت که آستانه آسیب‌ پذیری این دهستان بسیار بالا بوده و نیازمند به بازنگری و برنامه‌ریزی و ارائه سیاستهای مناسب در جهت رفع ضعف‌ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می‌باشد.

چكيده 1 
فصل اول: کلیات پژوهش 2 
1-1- مقدمه 3 
1-2- بیان مسأله 5 
1-3 – اهداف و سؤالات 8 
1-4 – فرضيه های پژوهش 8 
1-5- روش تحقیق 9 
1-6- قلمرو تحقيق ( زماني ، مكاني ، موضوعي ) 9 
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 10 
2-1 -گردشگری 11 
2-2 -گردشگری به عنوان ابزار توسعه منطقه‌ای و محلی 15 
2-2 -1- گردشگری، صنعتی در حال رشد 16 
2-2-2- گردشگری و توزیع مجدد ثروت 16 
2-2-3 – عدم وجود موانع تجاری برای گردشگری 17 
2-2-4 -گردشگری و استفاده از آن از طبیعت به عوان زیر ساختی رایگان 17 
2-2-5 – گردشگری و تقویت روابط مشاغل و صنایع 18 
2-3- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مربوط به توسعه گردشگری 18 
2-4 – چالش‌های فرا روی گردشگری 24 
2-5 – گردشگری، منبع درآمدی برایان 24 
2-6- انواع گردشگري روستايي 28 
2-7- مزایای گردشگری 31 
2-8- مشکلات گردشگری 33 
2-8-1 – فقدان مهارتهای مدیریتی 33 
2-8-2- بازاریابی 33 
2-8-3- زیر ساختها 33 
2-8-4- فصول محدود گردشگری 34 
2-8-5 -اطلاعات محدودان از خواسته های گردشگران 34 
2-9- قالب هاي توريسم روستايي 35 
2-10 – انواع جاذبه هاي گردشگري 36 
2-11- دلايل توجه به توريسم روستايي 37 
2-12- توريسم روستايي : منبع درآمدي براي روستائيان 39 
2-13 -موانع و مشکلات توريسم روستايي 40 
2-14 – محصول گردشگری 43 
فصل سوم: معرفی و بررسی محدوده مورد مطالعه 45 
3-1- مقدمه 46 
3-2- معرفی و بررسی استان کرمانشاه 47 
3-3- ویژگی‌های جمعیتی استان 50 
3-3-1 -موقعیت 50 
3-3-2 – ارتباط و دسترسی 50 
3-3-3- راههای باستانی 50 
3-3-4 -راههای کنونی 52 
3-3-5- راه هاي هوايي 52 
3-3-6- اقلیم 53 
3-3-6-1 -آب و هوا 53 
3-3-6-2- طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه 53 
3-3-6-3- دما 54 
3-3-6-4- بارندگی 54 
3-3-6-5- رطوبت 55 
3-3-6-6- تبخیر 55 
3-3-7- جغرافیای طبیعی 56 
3-3-7-1 – خاک 56 
3-3-8- آب 57 
3-4 – دهستان میان
دربند 58 
3-5 – موقعیت مکانی دهستان میان
دربند 58 
3-6 – وضعیت زمین
شناسی دهستان میاندربند 59 
3-7 – آب و هوای دهستان میان
دربند 59 
3-8 – وضعیت اشتغال و سواد دهستان میان دربند 59 
3-9- منابع آب دهستان میان
دربند 60 
3-10 – وضعیت مراتع دهستان میان دربند 60 
3-11 – صنایع و صنایع دستی دهستان میاندربند 61 
3-12- جاذبه های گردشگری دهستان میان
دربند 61 
3-12-1 – محوطه سلطان کوه 61 
3-12-2 – رودخانه رازآور 61 
3-12-3 – امامزاده قاسم 62 
3-12-4- تالاب هشيلان 65 
3-12-5- تالاب هشیلان 66 
3-12-6- منطقه حفاظت شده روستای ورمنجه 70 
فصل چهارم: روش ها و يافته ها 72 
4-1 – جامعۀ آماري 73 
4-2- تکنیک SWOT 76 
4-3- بررسی محیطی 85 
4-4 – تجزیه و تحلیل و مدل تحلیلی 86 
4-5- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها 91 
4-6-1- راهبردهای رقابتی / تهاجمی (SO) 91 
4-6-2 -راهبردهای تنوع (ST) 92 
4-6-3 -راهبردهای بازنگری (WO) 92 
4-6-4 -راهبردهای تدافعی (WT) 93 
فصل پنجم: نتیجه
گیری و پیشنهادات 94 
5-1 – نتیجه گیری 95 
5-2- پیشنهادات 98 
منابع 101
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

طراحی الگویی استراتژیک بر مبنای مدل SWOT برای شهرداری اصفهان در حوزه‌ی گردشگری (با تاکید بر بحران خشکسالی رودخانه زاینده‌رود)

چکیده

گردشگری، صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کامل از مسائل و عوامل موثری هم چون اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است و هرگونه ناکارآمدی مدیریت گردشگری شهری بنا بر پیچیدگی جریان گردشگری در عصر حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد. شهر اصفهان به سبب برخورداری از جاذبه‌های متعدد گردشگری ،آب و هوای مطلوب- به دلیل جاری بودن رودخانه زاینده رود در میان شهر-و اهمیت وافری که در زمینه گردشگری در سطح ملی و منطقه ای دارد ازجمله شهرهایی است که همواره مورد توجه گردشگران قرار داشته است اما طی سالهای اخیر متاسفانه زاینده رود که از مهمترین عوامل شناسایی و نشانه های شهری اصفهان محسوب می‌شود برای دوره های متوالی دچار خشکسالی شده است، خشکی رودی که هویت و زیبایی اصفهان مدیون آن است، بی شک بر تعداد گردشگران ورودی و رضایت آنها از بازدید از باغ شهر اصفهان تاثیر نامطلوب گذاشته و خواهد گذاشت و ازطرفی نظربه این که شهرداری اصفهان ازجمله مسئولان صنعت گردشگری در شهر اصفهان به حساب می آید؛ پژوهش حاضر به منظور ارائه راهبردهایی گردشگری برای شهرداری اصفهان در زمان مواجه با بحران خشکسالی زاینده رود صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش SWOT با بهره‌گیری از نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج تحلیلهای انجام شده نشان می‌دهد که شهرداری اصفهان در زمینه گردشگری در زمان بحران خشکی زاینده رود با مشکلات بسیاری مواجه است و باید با اجرائی کردن راهبردهای تدافعی مطرح شده در راستای بازگرداندن آب به رودخانه تلاش کند، در غیر این صورت گردشگری اصفهان در طولانی مدت معنایی نخواهد داشت چرا که حیات شهر اصفهان وابسته به جریان زاینده رود درآن است در همین راستا براساس نتایج حاصل از ماتریس SWOT چهار راهبرد کلان مطرح شد و سپس با بهره‌گیری از ماتریس QSPM راهبردهای پیشنهادی به ترتیب اولویت «سرمایه گذاری در زمینه‌ی گسترش گردشگری با استفاده از سرمایه‌های مردمی»، «ایجاد مراکز تفریحی خانوادگی جذاب برای گردشگران که در کشور منحصر به اصفهان باشد»،«سیاستگذاری برای برقراری مذاکرات با مقامات مرتبط وسازمانهای ذیربط درراستای بازگرداندن شیوه‌ی تقسیم آب از حالت استانی به حالت کشوری»و«طراحی و برنامه ریزی فضای سبز شهر اصفهان بر اساس اقلیم خشک و استفاده از گیاهان بومی» به دست آمد.

فصل اول: کلیات تحقیق 
مقدمه 2 
1-1 بیان مسأله پژوهشی 3 
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 
1-3 اهداف تحقیق 5 
1-4 سوالهای تحقیق 5 
1-5 روش تحقیق 5 
1-6 قلمرو مکانی تحقیق 5 
1-7 قلمرو زمانی تحقیق 6 
1-8 تعريف واژه هاي کليدي 6 
خلاصه 7 
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق 
مقدمه 9 
2-1 ادبیات پژوهش 10 
2-1-1 گردشگری شهری 10 
2-1-1-1 گردشگري 10 
2-1-1-2 شهر و گردشگری 10 
2-1-1-3 گردشگری شهری 11 
2-1-1-4 هویت شهری و گردشگری 12 
2-1-2 گردشگری و بحران 13 
2-1-2-1 مفهوم بحران 13 
2-1-2-2 بحران خشکسالی 14 
2-1-2-3 اثرات کلی خشکسالی 14 
2-1-2-4 بحران خشکسالی در اصفهان 15 
2-1-3 معرفی منطقه مورد مطالعه 15 
2-1-3-1 موقعيت جغرافيايي استان اصفهان 15 
2-1-3-2 توپوگرافي استان اصفهان 15 
2-1-3-3 موقعيت جغرافيايي شهر اصفهان 16 
2-1-3-4 آب و هواي استان اصفهان 16 
2-1-3-5 زاینده رود و شهر اصفهان 16 
2-1-3-6 گردشگری و زاینده رود 17 
2-1-4 نقش شهرداری ها در توسعه ی گردشگری 17 
2-1-4-1 معرفی شهرداری: 18 
2-1-4-1-1 بیانیه مأموریت شهرداری اصفهان 18 
2-1-4-1-2 چشم اندازشهراصفهان در افق 1404 19 
2-1-4-1-3 اهداف کلان شهرداری اصفهان 19 
2-1-5-1-4 نقاط قوت و ضعف شهرداری اصفهان در زمینه ی گردشگری 20 
2-1-4-1-5 فرصت های آینده، تهدیدهای پیش روی شهرداری اصفهان در زمینه ی گردشگری 23 
2-1-5 پیشینه پژوهش 27 
2-1-5-1 پیشینه داخلی 27 
2-1-5-2 پیشینه خارجی 29 
خلاصه 31 
فصل سوم: روش تحقیق 
مقدمه 33 
3-1 نوع و روش تحقیق 33 
3-2 تحلیل SWOT 34 
3-3 ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 36 
3-4 روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش 38 
3-4-1 روایی سنجی 38 
3-4-2 پایایی سنجی 39 
3-5 شیوه های تجزیه وتحلیل اطلاعات 40 
خلاصه 43 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 
مقدمه 45 
4-1 نتایج تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر اصفهان در زمان خشکی رودخانه و حوزه ی فعالیت شهرداری اصفهان 45 
4-2 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 53 
4-3 راهبردهای پیشنهاد شده به شهرداری بر اساس مهم ترین نقاط ضعف و تهدید 54 
4-4 تشکیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) 55 
4-5 اولویت بندی نهایی انتخاب استراتژی ها با روش QSPM 61 
خلاصه 62 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها 
مقدمه 64 
5-1 نتايج و يافته هاي تحقيق 64 
5-1-1 پاسخ به سوالات تحقیق 64 
5-2 محدوديت ها : 73 
منابع و مآخذ: 74 
پیوست شماره 1 79 
پیوست شماره 2 83 
پیوست شماره3 88 


 

راهبردهای توسعه دهکده‌های گردشگری در مناطق عشایری با روش SWOT؛ (مطالعه‌ی موردی: مناطق ییلاقی طایفه فارسیمدان ایل قشقایی-استان اصفهان) در سال 1392

چکیده

گردشگری عشایری نوعی گردشگری است که در محیط های وابسته به قلمرو کوچندگی عشایر انجام می شود و بازدید از جاذبه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با زندگی عشایری و با جاذبه های طبیعی موجود در منطقه ییلاقی ـ قشلاقی عشایر مدنظر گردشگر باشد. توسعه این الگوی گردشگری نیازمند راهکارهای گوناگونی از جمله احداث دهکده های گردشگری در مناطق عشایری می باشد. این پژوهش که از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه روش میدانی، اسنادی، تحلیلی است به تدوین راهبردهای توسعه دهکده های گردشگری در مناطق عشایری شهرستان سمیرم می پردازد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان گردشگری و مسئولین امور عشایری در استان اصفهان می باشد. در تحلیل برنامه ریزی راهبردی جهت ارایه ی راهکارهای مدیریتی از روش برنامه راهبردی SWOT که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) می باشد بهره گیری شد و حاصل آن به صورت جداول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ارایه گردید. این یافته ها برای تجزیه و تحلیل نهایی به صورت جدول ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نهایی نشان می دهد که راهبردها محافظه کارانه (WO) و راهبرد تقویت و ارتقا سطح زیرساختار و خدمات گردشگری در راستای رفاه و توسعه گردشگری با امتیاز 10.64 به عنوان بهترین راهبرد شناخته شد.

فصل اول: کلیات پژوهش 11 
مقدمه 2 
1-1- بیان مسأله 3 
1-2- اهمیت و ارزش پژوهش 5 
1-3- اهداف پژوهش 7 
1-4- سوال¬های پژوهش 7 
1-5- قلمرو پژوهش 7 
1-5-1-قلمرو موضوعی پژوهش 8 
1-5-2- قلمرو مکانی پژهش 8 
1-5-3- قلمرو زمانی پژوهش 8 
1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8 
1-7- کاربرد نتایج پژوهش 9 
1-8- واژگان کلیدی 9 
1-9- خلاصه و مباحث فصول آینده 12 

فصل دوم: ادبیات پژوهش 13 
مقدمه 14 
2-1- تعاریف و مفاهیم 15 
2-1-1- گردشگری؛ تعاریف و دیدگاه¬ها 15 
2-1-2- مهم¬ترین دیدگاه¬های ارائه شده در زمینه گردشگری 18 
2-1-3- انواع و اشکال عمده گردشگری 19 
2-2- مبانی گردشگری روستایی 22 
2-2-1- مفهوم و تعاریف گردشگری روستایی 22 
2-2-2- الزامات و ضرورت گسترش گردشگری روستایی 23 
2-2-3- اثرات گردشگری روستایی 26 
2-2-4- انواع گردشگری روستایی 26 
2-3- گردشگری عشایری 30 
2-3-1- قابلیت¬های گردشگری در مناطق عشایری 32 
2-4- برنامه¬ريزي تفرجگاهي و راهبردهای توسعه 35 
2-4-1- انواع تفرجگاه¬هاي گردشگری 39 
2-4-2- انواع مکان¬هاي تفريحي 40 
2-4-3- دهکده¬هاي گردشگری 38 
2-4-4- امکانات مورد نیاز دهکده¬های گردشگری 43 
2-4-4-1-تاسیسات اقامتی 40 
2-4-4-2-تاسیسات تجاری-خدماتی 43 
2-4-4-3-تاسیسات تفریجی 44 
2-4-4-4-اداری و انتظامی 45 
2-5- عشایر ایران 44 
2-5-1- ایل قشقایی 47 
2-5-1-1- تشکیلات و مدیریت در ایل قشقایی 51 
2-5-1-2- طوایف ایل بزرگ قشقایی 52 
2-6- پیشینه¬ی پژوهش 58 
2-6-1- پژوهش¬های خارجی 55 
2-6-2- پژوهش¬های داخلی 57 
2-7- خلاصه فصل 65 

فصل سوم: روش پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه 63 
مقدمه 67 
3-1- روش پژوهش 68 
3-2- جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش 68 
3-3- روش گردآوري داده¬ها 69 
3-4- ابزار گردآوري اطلاعات 66 
3-4-1- پرسشنامه 69 
3-4-1-1-روايي و پايایي پرسشنامه 69 
3-4-2- مشاهده 70 
3-4-3- مصاحبه 71 
3-5-ماتریس سوآت 71 
3-5-1- کاربرد مدلSWOT در تدوین راهبرد 73 
3-5-1-1- کاربرد مدل SWOT در تدوین راهبردهای توسعه¬ی دهکده¬های گردشگری 74 
3-5-1-1-1- گام نخست: عوامل داخلی موثر بر ایجاد و توسعه دهکده¬های گردشکری در محدوده مورد مطالعه 71 
3-5-1-1-2- گام دوم: عوامل خارجی موثر بر توسعه¬ی دهکده¬های گردشگری در محدوده مورد مطالعه 72 
3-5-1-2- تدوین راهبردها جهت توسعه¬ی دهکدههای گردشگری 75 
3-5-3- تحلیل مدل SWOT به منظور تعیین بهترین راهبرد 76 
3-5-3-1- گام نخست: تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه دهکده¬های گردشگری 73 
3-6-3-2-گام دوم: تدوین راهبردهای توسعه دهکده¬های گردشگری 77 
3-5-3-3- گام سوم: تجزیه و تحلیل راهبردها 77 
3-5-3-4- گام چهارم: انتخاب بهترین راهبرد 78 
3-6- معرفی منطقه مورد مطالعه 79 
3-6-1-موقعیت جغرافیایی 79 
3-6-2- ویژگی جمعیت شناختی 80 
3-6-2-1- ویژگی¬های انسانی 80 
3-6-2-2- جامعه عشایری شهرستان سمیرم 82 
3-6-2-2-1- طایفه فارسیمدان 85 
3-6-2-2-1-1-منابع گردشگري طایفه فارسیمدان 86 
3-7- خلاصه فصل 88 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها 86 
مقدمه 90 
4-1- یافته¬های پژوهش 91 
4-1-1- تحلیل توصیفی 91 
4-1-1-1- بررسی توصیفی ویژگی¬های جمعیت¬شناختی کارشناسان و مسئولان گردشگری و عشایری در استان اصفهان 91 
4-2- بررسی سوالات پژوهش 93 
4-2-1- بررسی سوال اول 93 
4-2-1-1- جاذبه¬های فرهنگی طایفه فارسیمدان 93 
4-2-1-1-1- تولیدات فرهنگی- صنایع دستی و هنرهای سنتی 93 
4-2-1-1-2- میراث معنوی- آداب و رسوم 96 
4-2-1-2-جاذبه¬های طبیعی 102 
4-2-2-بررسی سوال دوم 104 
4-2-2-1- گام اول : ترسیم ماتریس عوامل داخلی موثر بر توسعه دهکده¬های گردشگری عشایری در محدوده مورد مطالعه 100 
4-2-2-2- گام دوم : ترسیم ماتریس عوامل خارجی موثر بر توسعه دهکده¬های گردشگری عشایری در محدوده مورد مطالعه 104 
4-2-3- بررسی سوال سوم 109 
4-2-4-بررسی سوال چهارم 112 
4-2-4-1- گام اول : تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه دهکده¬های گردشگری عشایری 112 
4-2-4-2- گام دوم: تدوین راهبردهای توسعه 113 
4-2-4-3- گام سوم: تجزیه و تحلیل راهبردها 113 
4-2-4-4- گام چهارم: انتخاب راهبرد مطلوب 110 
4-2-4-5- گام پنجم: اولویت¬بندی راهبردها 115 
4-3- خلاصه فصل 117 

فصل پنج: نتیجه¬گیری 118 
مقدمه 119 
5-1- نتیجه¬گیری 120 
5-2- بررسی سوالات پژوهش 116 
5-2-1- سوال اول پژوهش 121 
5-2-2- سوال دوم پژوهش 117 
5-2-3- سوال سوم پژوهش 125 
5-2-4- سوال چهار پژوهش 127 
5-3- پیشنهادها 123 
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 128 
5-3-2- پیشنهاد آینده پژوهش 124 
5-4- مشکلات و محدودیت¬های پژوهش 129 
منابع 131 
پیوست¬ها 142 


 

کاربرد تحلیل SWOT در ارائه راهبردهای استراتژیک برای توسعه‌ی اکوتوریسم (مطالعه‌ی موردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری 1392)

چکیده

اکوتوریسم که در حال حاضر یکی از پر رشدترین بخش‌های گردشگری در جهان شناخته شده است در واقع نوعی سفر مسئولانه به مناطق طبیعی می‌باشد که علاوه بر محافظت از محیط زیست باعث ترفیع نیازهای مردم محلی نیز می‌شود. استان چهارمحال و بختیاری به دلیل قابلیت‌های اکولوژیکی بسیار بالایی که دارد، توانایی تبدیل شدن به یک قطب اکوتوریستی در ایران را دارد. در راستای توسعه‌ی اکوتوریسم در این استان نیاز به برنامه‌ریزی استراتژیک حس می‌شود؛ که در این پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی در توسعه‌ی اکوتوریسم تدوین شده است. در این راستا این پژوهش با هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات روش میدانی در پیش گرفته شده و با مصاحبه باز به مطالعه محیط داخلی و خارجی سازمان و شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها پرداخته شد. سپس بر اساس روش SWOT سبد استراتژیک برای سازمان ارائه گردید و در ماتریس عوامل داخلی و خارجی موقعیت سازمان مشخص گردید. همچنین در عین حال بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته مدل مفهومی چرخه توسعه اکوتوریسم ارائه شد. بر اساس QSPM استراتژی‌ها اولویت-بندی شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که این سازمان در موقعیت تدافعی قرار دارد و باید استراتژی‌های مشارکت و واگذاری را در پیش بگیرد. یافته‌ها تحلیل و از آنها نتیجه گیری شده است و راهکارهایی جهت اجرای استراتژی‌ها ارائه شده است.

فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه 

فصل اول 1 
مقدمه 1 
1-1-شرح و بیان مسأله پژوهشی 2 
1-2- اهمیت و ارزش تحقیق 5 
1-3- اهداف تحقیق 6 
1-4-سوالهای تحقیق 6 
1-5- قلمروی مکانی تحقیق 7 
1-6- کاربرد نتایج تحقیق 8 
1- 7- واژگان کلیدی 8 
1-8-خلاصه 9 
فصل دوم 10 
مقدمه 10 
2-1- گردشگری، تعاریف 11 
2-1-1- گردشگری 13 
2-2- ابعاد رقابتی گردشگری 14 
2-3- انواع گردشگری 14 
2-4- اکوتوریسم، تعاریف و مبانی نظری 17 
2-4-1- تعاریف اکوتوریسم 17 
2-4-2- مبانی نظری اکوتوریسم 18 
2-4-3- مرز اکوتوریسم و جایگاه آن 20 
2-4-4- اکوتوریست¬ها 23 
2-4-5- فرصت¬ها و تهدیدهای اکوتوریسم 25 
2-4-5-1- فرصت¬های بالقوه اکوتوریسم 25 
2-4-5-2- تهدیدهای بالقوه اکوتوریسم 26 
2-5- برنامه¬ریزی استراتژیک 28 
2-5-3- تکنیک SWOT 30 
2-6- محدوده مورد مطالعه 30 
2-6-1- مناطق نمونه گردشگری استان چهار محال و بختیاری 31 
2-6-1-1- منطقه نمونه گردشگری ارمند 33 
2-6-1-2- منطقه نمونه گردشگری بارز 34 
2-6-1-3- منطقه نمونه گردشگری بازفت 35 
2-6-1-4- منطقه نمونه گردشگری بهشت آباد 36 
2-6-1-5- منطقه نمونه گردشگری پیرغار 37 
2-6-1-6- منطقه نمونه گردشگری گندمان 38 
2-6-1-7- منطقه نمونه گردشگری چغاخور 39 
2-6-1-8- منطقه نمونه گردشگری امامزاده حمزه علی 40 
2-6-1-9- منطقه نمونه گردشگری کوهرنگ(دیمه) 41 
2-6-1-10- منطقه نمونه گردشگری سامان 42 
2-6-1-11- منطقه نمونه گردشگری سراب بابا حیدر 44 
2-6-1-12- منطقه نمونه گردشگری سیاسرد 45 
2-6-1-13- منطقه نمونه گردشگری شلیل 46 
2-6-1-14- منطقه نمونه گردشگری شهریاری 47 
2-6-1-15- منطقه نمونه گردشگری شیدا 48 
2-6-2-1 مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی 49 
2-6-2-2 زمینشناسی استان و مناطق نمونه گردشگری 49 
2-9- پیشینه تحقیق 52 
2-9-1- پیشینه داخلی 52 
2-9-2- پیشینه خارجی 55 
فصل سوم روش تحقیق و داده¬ها 59 
مقدمه 59 
3-1- روش تحقیق 60 
3-1-1- SWOT 60 
3-1-2- ماتریس داخلی- خارجی (IE) 60 
3-1-3- ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمّی (QSPM) 60 
3-2- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 61 
3-2-1- برآورد حجم نمونه 61 
3-3- روش گردآوری اطلاعات 61 
3-3-1- روشهای میدانی 62 
3-1-1- مصاحبه 62 
3-1-1-1- مصاحبه¬ی باز 62 
3-1-1-2- مصاحبه¬ی بسته 62 
3-3-1-3- مشاهده 63 
3-3-1-4- روشهای ترکیبی 63 
3-3-2- ابزار گردآوری اطلاعات 63 
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه 64 
3-4-1- روایی پرسشنامه 64 
3-4-2- پایایی پرسشنامه 65 
خلاصه 71 
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده¬ها 72 
مقدمه 72 
4-1- پاسخ به سوالات 73 
4-1-1- سوال اول 73 
4-1-2 سوال دوم 73 

4-1-4- 77 
4-1-5- 80 
فصل پنجم نتیجه¬گیری و پیشنهادها 90 
مقدمه 90 
5-1- خلاصه تحقیق 91 
5-2- بررسی سوالات پژوهش 92 
5-2-1- سوال اول 92 
5-2-2- سوال دوم 93 
5-2-3- سوال سوم 94 
5-2-4- سوال چهارم 96 
5-2-5- سوال پنجم 97 
5-3- محدودیت¬های تحقیق 97 
5-4- پیشنهادهای کاربردی 98 
منابع 100

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


————————————————————————————————————————————–