این بسته شامل 9 پایان نامه در زمینه آمایش سرزمین می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

ارزیابی تقسیمات کشوری در شهرستان داراب با رویکرد آمایش سرزمین

چکیده

هر دولت به منظور برقراری نظم، امنیت عمومی، تسهیل در اداره امور، تأمین رفاه مردم و مدیریت کشور؛ نیازمند تقسیم سرزمین به واحدهای سیاسی- جغرافیایی مشخص می‌باشد. کارآمدی این تقسیمات زمانی محقق خواهد شد که بتواند بستر مناسبی را برای رشد و متوازن همه نواحی فراهم نماید. یکی از مهم‌ترین مقوله های تاثیرگذار در توسعه یافتگی جوامع، همسو بودن تقسیمات سیاسی کشور با تجانس مکانی اجتماعی ساکنان هر منطقه می باشد. بر اساس تقسیمات سیاسی سال 1379، شهرستان زرین دشت از شهرستان داراب جدا شده است. هدف از تحقیق بررسی و تحلیل وضعیت توسعه یافتگی شهرستان داراب پس از انجام تقسیمات سیاسی سال مذکور با رویکرد آمایش سرزمین می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از آزمون های آماری، مدل تاپسیس فازی و SWOT می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از معیارهای صورت گرفته، جایگاه شهرستان داراب پس از تقسیمات سیاسی سال 1379 و جدایی شهرستان زرین دشت از آن، به نسبت شهرستان های اطراف هیچ گونه تغییری پیدا نکرده و بر اساس آمار سال 85 و 90 در بین شش شهرستان مورد بررسی(داراب، زرین دشت، استهبان، نی ریز، فسا و جهرم) در رتبه چهارم قرار گرفته است. اما از نظر کارشناسان شهرستان داراب، به لحاظ شاخص های اقتصادی، افزایش توسعه را شاهد بوده‌ایم که در این میان به ترتیب میزان اجرای پروژه‌های عمرانی، میزان تحقق برنامه‌های توسعه (با 77.5 درصد) و میزان سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان(75 درصد) بیشترین فراوانی و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کم‌ترین فراوانی را داشته‌اند.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه: ۲
۱-۲- بیان مساله: ۳
۱-۳- اهداف تحقیق: ۶
۱-۴- سوالات تحقیق: ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۶- ضرورت انجام تحقیق: ۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۲-۲- ناحیه بندی سیاسی ۱۵
۲-۲-۳- مولفه های تأثیرگذار در تقسیمات کشوری ۱۶
۲-۲-۴- نقش عوامل گوناگون در تقسیمات سیاسی- اداری ۱۸
۲-۲-۵- عوامل موثر بر کارایی نظام تقسیمات کشوری ۲۰
۲-۲-۶- اصول مبنا در فرایند سازماندهی سیاسی فضا ۲۰
۲-۲-۷- مروری بر روند سازماندهی سیاسی فضا در ایران ۲۱
۲-۳- توسعه: تعاریف و مفاهیم ۲۲
۲-۳-۱- توسعه ناحیه ای ۲۴
۲-۳-۲- نظریه های توسعه منطقه ای(ناحیه ای) ۲۴
۲-۴- تقیسمات کشوری و توسعه ۲۵
۲-۵- آمایش سرزمین ۲۷
۲-۶-ضرورت آمایش سرزمین در ایران: ۳۳
۲-۷- فرآیند تهیه طرح آمایش سرزمین: ۳۴
۲-۸- منطقه بندی همگن ۳۶
فصل سوم: روش تحقیق ۳۷
۳-۱- مقدمه ۳۸
۳-۲-روش پژوهش ۳۸
۳-۲-۱- هدف وماهیت پژوهش ۳۸
۳-۲-۲- جامعه آماری ۳۸
۳-۲-۳- روش برآورد حجم نمونه و روش نمونهگیری ۳۹
۳-۲-۴- روش گردآوری داده ها و اطلاعات ۳۹
۳-۲-۴- روش تعیین روایی و پایای پرسشنامه ۴۰
۳-۲- ۵- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۰
۳-۲-۵-۱-تاپسیس فازی ۴۱
۳-۲-۵-۲-مدل SWOT ۴۵
۳-۳- معرفی ناحیه مورد مطالعه: ۵۳
۳-۳-۱-ویژگیهای جمعیتی شهرستان داراب ۵۳
۳-۳-۱-۱-جمعیت مناطق شهری ۵۴
۳-۳-۱-۲-تعداد آبادی های شهرستان به تفکیک بخش ،شهر، دهستان ۵۵
۳-۳-۱-۳-جمعیت و خانوار مناطق روستایی ۵۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها ۵۸
۴-۱- مقدمه ۵۹
۴-۲- آمار توصیفی ۵۹
۴-۲-۱- توزیع جنسی پاسخگویان ۵۹
۴-۲-۲- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۶۰
۴-۲-۳- توزیع پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ۶۰
۴-۳- آمار استنباطی ۶۱
۴-۴-بررسی و تحلیل وضع توسعه یافتگی شهرستان داراب با استفاده ازمدل تاپسیس فازی ۶۵
۴-۴-۱-سنجش سطح توسعه شهرستان داراب در سال ۱۳۸۵ ۶۵
۴-۴-۲-سنجش سطح توسعه شهرستان داراب در سال ۱۳۹۰ ۷۹
۴-۵-تحلیل جمعیت فعال شاغل پس از تقسیمات سیاسی ۱۳۷۹ ۷۹
۴-۶-تعداد شرکت های تعاونی فعال صنعتی پس از تقسیمات سیاسی ۱۳۷۹ ۷۹
۴-۷-تعداد کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر پس از تقسیمات سیاسی ۱۳۷۹ ۸۰
۴-۸-تعداد آزمایشگاه ها و داروخانه ها پس از تقسیمات سیاسی ۱۳۷۹ ۸۰
۴-۹-تعداد تخت بیمارستان پس از تقسیمات سیاسی ۱۳۷۹ ۸۱
۴-۱۰- تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در نقاط شهری برای احداث بنا پس از تقسیمات سیاسی ۱۳۷۹ ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری ، آزمون فرضیه و پیشنهادات ۹۳
۵-۱- آزمون فرضیات ۹۴
۵-۱-۱- فرضیه اول ۹۴
۵-۱-۲-فرضیه دوم ۹۵
۵-۲-نتیجه گیری ۹۵
۵-۳-پیشنهادات ۹۶
منابع و ماخذ ۹۸

 

تعیین جایگاه آموزش عالی شهرستان های استان کرمان در برنامه آمایش سرزمین

چکیده

آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه است. این سند تجسم نظریه پایه توسعه ملی در فضای کشور است که چشم‌انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت، ترکیب مناسب فعالیت‌های ناظر بر بهره‌برداری از سرزمین و تامین نیازهای جمعیت را در قلمرو سرزمین مشخص می‌کند. آمایش سرزمین حلقه پیوند دهنده برنامه‌های ملی و بخشی است که برنامه‌ریزی بخش آموزش عالی از این قاعده مستثنی نیست. توسعه آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین در واقع توزیع منطقی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در مناطق مختلف منطقه متناسب با نیاز منطقه است. اگر فعالیتی در حوزه امور زیر‌بنایی (اقتصادی- اجتماعی) یا سرمایه‌گذاری منجر به بدتر شدن محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و رشد بیکاری شود آن فعالیت مطابق با آمایش سرزمین نیست. از آنجاکه توسعه فعالیت‌های آموزشی به دلیل داشتن پیامد‌های خارجی مثبت و عدم استفاده از منابع طبیعی و سوخت، کمتر از جنبه محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی مورد چالش است. در این پژوهش از معیار بیکاری به عنوان شاخص تطبیق توسعه آموزش عالی و آمایش سرزمین استفاده شده است. از طرفی بیکاری در یک رشته (منطقه) ممکن است به خاطر تغییرات بیکاری در همه رشته‌ (منطقه) یا همه رشته‌ها (کشور) باشد. لذا با استفاده از آنالیز انتقال- سهم، این تغییرات تفکیک شده‌اند. نتایج حاکی از پراکندگی در توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان است و تنها در برخی از شهرستان‌ها تمرکز یافته است و در برخی دیگر از شهرستان‌ها مطابق با برنامه آمایش سرزمین نمی‌باشد. بنابراین توسعه آموزشی عالی در استان کرمان در راستای برنامه‌های آمایش سرزمین حرکت کرده است اما فعالیت تمام واحد‌های آموزش عالی در مناطق استان مطابق با سند جامع آمایش سرزمین نبوده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: ۱
کلیات پژوهش ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-شرح و بیان مسئله پژوهشی ۳
۱-۳-سوالات اصلی تحقیق ۳
۱-۴-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۴
۱-۶-هدف تحقیق ۴
۱-۷-نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق ۴
۱-۸-استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه ۴
۱-۹-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح ۵
۱-۱۰-روش تحقیق ۵
۱-۱۱-قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۵
۱-۱۲-جامعه و نمونه آماری ۵
۱-۱۳-روش نمونهگیری ۵
۱-۱۴-ابزارهای گردآوری اطلاعات ۵
۱-۱۵-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵
۱-۱۶-محدودیتهای انجام پژوهش ۶
۱-۱۷-تعریف واژگان کلیدی ۶
۱-۱۷-۱- آمایش سرزمین ۶
۱-۱۷-۲- توسعه آموزش عالی ۶
۱-۱۷-۳- آنالیز انتقال سهم ۷
فصل دوم: ۸
پیشینه‌ تحقیق ۸
۲-۱-مقدمه ۹
۲-۲-ادبیات آمایش سرزمین ۹
۲-۲-۱- مطالعات آمایش سرزمین در ایران ۹
۲-۲-۲- مطالعات ستیران آمایش سرزمین ۱۰
۲-۲-۳- مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران ۱۰
۲-۳- جایگاه آموزش عالی در طرحهای مطالعاتی آمایش سرزمین ۱۱
۲-۳-۱-طرح مطالعاتی گروه بتل ۱۱
۲-۳-۲-مطالعات ستیران ( ۱۳۵۳- ۱۳۵۶) ۱۱
۲-۳-۳-مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران ۱۲
۲-۳-۴-ضوابط اجرایی آمایش سرزمین ۱۲
۲-۳-۵-طرح آمایش آموزش عالی ۱۲
۲-۳-۶-مطالعات داخلی ۱۳
۲-۳-۷- مطالعات خارجی ۱۶
۲-۴-ادبیات آموزش عالی ۱۸
۲-۴-۱- تاریخچه آموزش عالی دولتی و خصوصی در ایران ۱۸
۲-۴-۲- تاریخچه آموزش عالی در کرمان ۲۰
۲-۴-۳-مطالعات داخلی ۲۰
۲-۴-۴- مطالعات خارجی ۲۲
۲-۵-جمع بندی ۲۴
فصل سوم: ۲۶
مبانی نظری و معرفی مدل ۲۶
۳-۱-مقدمه ۲۷
۳-۲-مبانی نظری آمایش سرزمین ۲۷
۳-۲-۱-مفهوم شناسی آمایش سرزمین ۲۷
۳-۲-۱-۱-جایگاه توسعه اجتماعی و انسانی در آمایش سرزمین ۲۸
۳-۳-مبانی نظری آموزش عالی ۲۹
۳-۳-۱-نقش آموزش عالی در توسعه ۲۹
۳-۳-۱-۱- راهبردهای کلان توسعه علمی در کشور ۳۱
۳-۳-۱-۲-آمایش آموزش عالی ۳۱
۳-۳-۱-۳- بعد اجتماعی توسعه ۳۲
۳-۳-۱-۴-آموزش عالی استان کرمان ۳۴
۳-۴-آمار و داده ها ۳۵
۳-۵-معرفی مدل ۴۴
۳-۵-۱- آنالیز انتقال سهم ۴۴
۳-۵-۲- رشد ملی ۴۵
۳-۵-۳- رشد ساختاری ۴۶
۳-۵-۴- رشد رقابتی ۴۶
۳-۵-۵-معرفی مدل و متغیرها ۴۷
۳-۶-جمع بندی ۴۸
فصل چهارم: ۵۰
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۰
۴-۱-مقدمه ۵۱
۴-۲-داده ها و منابع آماری ۵۱
۴-۳-محاسبه مدل ۵۲
۴-۳-۱-نتایج محاسبه مدل ۵۳
۴-۴-جمع بندی ۶۵
فصل پنجم: ۶۷
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۶۷
۵-۱-مقدمه ۶۸
۵-۲-پاسخ سوالات تحقیق ۶۸
۵-۲-۱-تحلیل پاسخ سوال اول ۶۸
۵-۲-۱-۱-تحلیل پاسخ سوال دوم ۶۹
۵-۳-جمعبندی نتایج تحقیق ۷۰
۵-۴-پیشنهادات تکمیلی ۷۱
۵-۵-پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۷۲
منابع و مآخذ ۷۳
الف) منابع فارسی ۷۴
ب) منابع انگلیسی ۷۶
پیوست‌ها ۷۹
پیوست ۱: نتایج کلی محاسبه مدل ۸۰
پیوست ۲: خلاصه وضعیت آموزشی شهرستانهای استان ۸۲
پیوست۳: توسعه آموزشی بر مبنای آمایش سرزمین ۸۴
پیوست۴: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته علوم تربیتی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۸۵
پیوست۵: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۸۷
پیوست۶: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته علوم اجتماعی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۸۹
پیوست۷: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته ریاضی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۹۱
پیوست۸: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته مهندسی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۹۳
پیوست۹: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته کشاورزی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۹۵
پیوست ۱۰: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته بهداشت سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۹۷
پیوست۱۱: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران رشته خدمات سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۹۹
پیوست۱۲: مقایسه نمودار دایرهای دانشجویان و بیکاران سایر رشتهها سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ۱۰۱

 

تحلیل الگوهای مهاجرت در مناطق مرزی با تاکید بر امنیت و آمایش سرزمین (مطالعه موردی شهرستان بانه)

چکیده

امروزه وجود امنیت در مرزها یکی از عوامل پیشرفت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. در کشور ایران به علت گستردگی مرزهای خاکی و آبی و مهمتر دومین کشور در جهان بعد از چین که بیشترین همسایه را دارد، مسئله مرز جایگاه خاص دارد و اغلب با سیاست-گذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ویژه تلاش شده امنیت در این مناطق ایجاد شود. در مناطق مرزی یکی از مسائل اساسی امنیتی-سیاسی به عنوان مسئله قابل طرح و در عین حال با اهمیت موضوع مهاجرت‌ به آن سوی مرزها به صورت قانونی و غیر قانونی است که از نظر آمایش سرزمینی دارای اهمیتی فوق‌العاده‌ای است و آمایش و امنیت را خواه ناخواه تحت الشعاع خود قرار می دهد. مهاجرت‌ها در مناطق مرزی به خصوص هنگامی که به صورت غیرقانونی صورت گیرد، دربردارنده پیامدهای منفی متعددی چون افزایش ترددهای غیرمجاز مرزی و ناامنی مرزی، تشدید فعالیت باندهای مافیایی، گسترش تروریسم، جاسوسی و فعالیت‌های ضدامنیتی و ضد فرهنگی، تبعات سوء اقتصادی، رواج بیماری های مسری خطرناک، برهم خوردن ترکیب قومی- مذهبی کشور میزبان و مانند آنها می شود و بر این اساس، امنیت ملی کشورهای مقصد مورد تهدید قرار می‌گیرد. به دلیل اهمیت بحث امنیت و آمایش سرزمین، با توجه به مسئله مهاجرت، ضرورت بکارگیری و سنجش جایگاه مهاجرت در امنیت شهرهای مرزی باید مورد توجه گروه‌های مختلف برنامه‌ریزان قرار گیرد، در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل الگوهای مهاجرت‌ ها در مناطق مرزی با تاکید بر امنیت و آمایش سرزمینی(مطالعه موردی شهر مرزی بانه در استان کردستان) است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی و پرسشنامه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای Arc Gis, SPSS و مدل‌های AHP، وSWOT استفاده بهره برداری شده است. نتایج نشان می‌دهد که مهاجرت‌های غیر قانونی در همه ابعاد سیاسی- امنیتی در سطح شهر بانه تاثیر بسزایی داشته اند. در پایان با توجه به تحلیل‌های که صورت گرفته، راهکارهای و پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

عنوان صفحه 

چکیده 15 
فصل اول:مقدمه و کلیات 
1-1- مقدمه 17 
2-1- بیان مسئله 18 
3-1- سوالات تحقیق 20 
4-1- فرضیات تحقیق 21 
5-1- پیشینه تحقیق 21 
6-1- ضرورت و اهمیت پژوهش 24 
7-1- اهداف تحقیق 25 
8-1-متغیرهای مستقل و وابسته 25 
8-1-1متغیر مستقل 25 
8-1-2- متغیر وابسته 25 
9-1-کاربردهای تحقیق 26 
10-1- روش تحقیق 26 
11-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات(اسنادي،پيمايشي،آزمايشگاهي و…) 27 
12-1- قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني، موضوعي ) 27 
13-1- جامعۀ آماری 28 
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 
پیشگفتار 30 
تعاریف و مفاهیم 30 
1-2- مرز 30 
1-1-2- انواع مرز 31 
2-1-2- مرزهاى کنونى ايران 33 
2-2- آمایش سرزمین 37 
1-2-2- آمايش سرزمين در ايران 37 
2-2-2- مفهوم آمايش مناطق مرزي 38 
3-2-2- پايه هاي نظري آمايش مناطق مرزي 38 
4-2-2-نظريه نايلز هنسن(1978) 39 
5-2-2- آمايش مناطق مرزي ايران 41 
6-2-2-زمينه‌هاي قانوني مطالعات آمايش 43 
7-2-2-استان کردستان و آمایش سرزمین 45 
3-2- مهاجرت 47 
1-3-2- الگوهای مهاجرت 52 
1-3-2-1- نظريه الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه 52 
1-3-2-2- مدل سرمايه گذاري انساني و هزينه و فايده 52 
1-3-2-3- نظريه اقتصادي مهاجرت تودارو 53 
1-3-2-4- مدل شبکه اي 54 
1-3-2-5-مدل رفتاري 55 
1-3-2-6- مدل سيستمي 56 
1-3-2-7- مدل وابستگي 57 
1-3-2-8- نظريه محروميت نسبي 58 
2-3-2- امنیت ملی و مهاجرت 59 
3-3-2- وضعیت مهاجرت هاي بین المللی 60 
4-3-2- ارتباط مهاجرت و امنیت وآمایش سرزمین 62 
5-3-2- پیامدهاي امنیتی مهاجرت بین المللی 63 
6-3-2- آثار مهاجرت 69 
7-3-2- علل مهاجرت 69 
8-3-2- موانع مهاجرت 71 
9-3-2- مزایای مهاجرت 71 
10-3-2- تفاوت برداشت‌ها و انتظارات از مهاجرت 72 
11-3-2- قوانین مهاجرت 74 
4-2- تاریخچه توسعه 75 
5-2- مفهوم توسعه و توسعه پایدار 77 
6-2- فضا 79 
1-6-2- فضاهای شهری 80 
7-2- امنیت 80 
8-2- جمع بندی 84 
فصل سوم:ویژگی های محدوده مورد مطالعه 
پیش درآمد 87 
1-3- معرفی عمومی استان کردستان 88 
2-3- مشخصات کلی شهرستان بانه 92 
1-2-3- وجه تسمیه بانه 99 
2-2-3- تاریخچه بانه 99 
3-3- ویژگی‌های طبیعی منطقه 105 
1-3-3- توپوگرافی 105 
2ـ 3-3- زمین‌شناسی منطقه 105 
3ـ 3-3-دره شیلر 106 
4-3-3- شیب 106 
4-3- اقلیم‌ 107 
1-4-3- دما 107 
2-4-3- رطوبت نسبی 108 
3-4-3- درجه حرارت 108 
4-4-3- بارش 108 
5-3- هيدرولوژي آب‌های سطحي (چاه، چشمه، قنات) 109 
6-3- ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه مورد مطالعه 110 
1-6-3- خصوصیات جمعیتی منطقه 110 
7-3- ویژگی‌های اقتصادی منطقه 112 
1-7-3- كشاورزي و دامداری 113 
2-7-3- فعالیت زراعی و باغی 114 
8-3- جمع بندی 116 
فصل چهارم:یافته های تحقیق 
1-4-تجزیه و تحلیل روش ها 118 
1-4-1- روش تحقیق 118 
2-4-1- روش و ابزار گردآوری داده ها 119 
3-4-1- نرم افزار SPSS 120 
4-4-1- مدل SWOT 122 
5-4-1- مدل AHP 123 
2-4-پرسشنامه 124 
1-2-4-روايي تحقيق 124 
2-2-4- پايايي تحقيق 124 
3-2-4- ویژگی های توصیفی پاسخ گویان پرسشنامه 124 
4-2-4- تحلیل پرسشنامه 128 
3-4- مطالعات میدانی 149 
3-4- اولویت‌بندی مؤلفه‌های تاثیر مهاجرت بر امنیت شهر مرزی بانه با استفاده از مدل AHP 152 
5-4-تحلیل تاثیر مهاجرتها در مناطق مرزی با تاکید بر امنیت و آمایش با استفاده از ماتریس SWOT 156 
1-4-4- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها 158 
2-4-4- تجزیه و تحلیل عوامل محیط داخلی و خارجی 161 
3-4-4- نتایج تحلیل SWOT 164 
4-4-4- ارائه راهبردهای تاثیر مهاجرتهای غیر قانونی در مناطق مرزی با تاکید بر امنیت و آمایش در شهر بانه بر اساس تحلیل ‌SWOT 166 
5-4- جمع بندی 168 
فصل پنجم:آزمون فرضیات و نتیجه گیری و پیشنهادات 
1-5- آزمون فرضیات 170 
2-5- نتیجه گیری 182 
3-5- پیشنهادات 184 
منابع 187 
ضمائم 198 

 

اولویت سنجی شاخص الگوی ایرانی-اسلامی توسعه در تحقق آمایش سرزمین در خراسان رضوی

چکیده

آمایش یک نوع برنامه ریزی توسعه است که در چهارچوب هدف ها و سیاست های توسعه ایرانی اسلامی(با رویکرد عدالت محوری) در پی از میان برداشتن عدم تعادل های منطقه ای و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تلاش می کند. هدف تحقیق شناسایی میزان نابرابری بین مناطق و شناسایی شاخص های تاثیر گذار، تاثیرپذیر، پتانسیل و کلیدی و در نهایت اولویت سنجی شاخص های توسعه ایرانی اسلامی با رویکرد عدالت محوری(عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت کالبدی، عدالت اکولوژی و عدالت فرهنگی)در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی(پرسشنامه) است. جامعه آماری متخصصین جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه120 پرسشنامه است که به صورت کارشناسی انجام شد و همچنین تعداد 40 شاخص تلفیقی توسعه مستخرج از سالنامه است. روش جمـع آوری داده هـا، کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) است. جهـت تجزیـه و تحلیـل داده هـا از مـدلسـازی معـادلات ساختاری(LISREL)، میکی مک (MicMac)، فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)، روش آنتروپی ، مدل(VIKOR)، تحلیل خوشه ای و ضریب پراکندگی است. نتایج حاصل از مدل ویکور و ضریب پراکندگی نشان می دهد که نابرابری و عدم تعادل منطقه ای در بین شهرستان ها وجود دارد و با توجه به نتایج معادلات ساختاری و تحلیل شبکه ای، مولفه عدالت اکولوژیکی با میزان ضریب مستقیم و مثبت (99/0) به عنوان اولویت اول و تاثیرگذارترین مولفه در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی شناخته شد. آمایش سرزمین یک علم است که ما برای اینکه بتوانیم به نیازهای جامعه پاسخ دهیم باید آمایش، یک راهبرد و روش شناسی خاصی داشته باشد تا نتایج معقول به بار آورد. ایدئولوژی ما اسلام است و باید در برنامه های توسعه و برنامه ریزی ها افکار برنامه ریزان و سیاستمداران و متولیان امر توسعه با توجه به قوانین منبعث شده از اسلام طراحی و اجرا شوند.

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول(کلیات تحقیق) 4
1-1. تبیین موضوع 5
2-1. اهمیت و ضرورت 6
3-1. اهداف تحقیق 7
هدف کلی : 7
اهداف جزئی: 7
4-1. فرضیه ها 8
5-1. سوال تحقیق 8
6-1. فرآیند انجام پژوهش 9
7-1. واژگان کلیدی 10
1-7-1. توسعه 10
2-7-1. عدالت : 10
3-7-1. توسعه ایرانی- اسلامی: 10
4-7-1. آمایش سرزمین 11
5-7-1. استان خراسان رضوی 11
فصل دوم(ادبیات، مفاهیم و مبانی نظری تحقیق) 12
1. مقدمه 13
2. توسعه : 13
3. تعریف توسعه از دیدگاه صاحب نظران 15
4. الگوهای توسعه 17
1-4. الگوی توسعه از منظر سرمایه داری 17
2-4. توسعه از منظر سوسیالیسم 25
3-4. توسعه ایرانی و اسلامی : 33
5. شاخص های توسعه ایرانی و اسلامی 40
6. رویکرد به توسعه در ایران 43
7. عدالت 44
1-7. عدالت در نظام سرمایه داری 45
2-7. عدالت از منظر سوسیالیسم 50
3-7. عدالت در اسلام 53
8. دانشمندان یونانی و نظریه آنها درباره عدالت: 62
9. مولفه های نظام عادلانه در قانون اساسی 63
10. عدالت اجتماعی و جغرافیا 65
11. آمایش سرزمین 65
12. عدالت اجتماعی و آمایش سرزمین 67
13. پیشینه تحقیق 71
14. ارزیابی و نتیجه گیری از نظریه ها 76
فصل سوم(مواد و روش) 79
1. مقدمه 80
2. روش تحقیق 80
3. جامعه آماری(محدوده پژوهش) 81
4. روش جمع آوری اطلاعات 81
5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 81
1. روش آنتروپی 82
2. مدل ویکور 83
3. مدل تحلیل خوشه ای 86
4. روش ضریب پراکندگی 86
5. لیزرل 87
6. MicMac 87
7. ANP 89
6. ابزار های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 89
7. متغیرهای تحقیق 89
8. موقعیت، وسعت و حدود جغرافیایی استان خراسان رضوی 90
9. مدل تحلیلی پژوهش 92
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل اطلاعات) 94
1. مقدمه 95
2. تحلیل نابرابری های ناحیه ای در استان خراسان رضوی 95
3- تحلیل داده های توصیفی جامعه آماری پژوهش(اطلاعات دموگرافیک) 101
4. مدلسازی معادلات ساختاری تاثیر مولفه های توسعه ایرانی اسلامی با رویکرد عدالت محوری در تحقق آمایش سرزمین 109
5. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها در تحقق آمایش سرزمین با استفاده از نرم افزار میکی مک 117
6. . اولویت سنجی شاخص های توسعه ایرانی اسلامی با رویکرد عدالت محوری با مدلANP 121
7. آزمون فرضیه 123
8. پاسخ به سوال 125
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) 127
1. مقدمه 128
2. بحث و نتیجه گیری 128
منابع و مآخذ 132
پیوست ها 150
چکیده 161

 

اولویت سنجی شاخص های تقسیمات کشوری در تحقق پذیری برنامه های آمایش سرزمین در ایران

چکیده

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور، در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید.تقسیمات کشوری از مهمترین عواملی است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی،فضایی، زیست محیطی و همچنین اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند.از جمله این برنامه ها، برنامه آمایش سرزمین است که به منظور رفع نابرابری ها و ایجاد تعادل فضایی در بسیاری کشورها تهیه و اجرا میشوند.در این راستا، هدف از این پژوهش بررسی مولفه های تقسیمات کشوری تاثیر گذار بر تحقق برنامه های آمایش سرزمین در ایران است.نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی میباشد.جامعه آماری متخصصان مربوطه و حجم نمونه 100 پرسش نامه است که به صورت کارشناسی انجام شده و همچنین 43 شاخص توسعه برای مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های کشور از سالنامه آماری استخراج شده است.روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی(پرسش نامه) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری(Lisrel)، روش مدل ویکور، روش آنتروپی و مدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است.نتایج حاصل از مدل ویکور، روش آنتروپی و تحلیل خوشه ای نشان میدهد که نابرابری و عدم تعادل منطقه ای در بین استان های کشور وجود دارد. و باتوجه به نتایج معادلات ساختاری، شاخص اقتصادی با ضریب 75/0 درصد، شاخص اجتماعی- فرهنگی با ضریب 73/0 درصد، شاخص سیاسی- امنیتی با ضریب 65/0 درصد و در نهایت شاخص جغرافیایی- طبیعی ضریب 46/0 درصد را به خود اختصاص داده است بنابراین چنانچه بیان شد شاخص اقتصادی اثرات بیشتری نسبت به سایر شاخص ها بر آمایش و توسعه استان های کشور دارد.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات
مقدمه 3
1-1- تبیین موضوع وتعریف مسئله 4
1-2- فرضیه ها و سوالات تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق 5
1-4- کاربردهای تحقیق 6
1-5- موانع و مشکلات پیش روی تحقیق 6
1-6- واژگان کلیدی 7
1-6-1-تقسیمات کشوری: 7
2-6-1-برنامه ریزی آمایش سرزمین: 7
3-6-1-ایران: 8
1-7- مراحل انجام تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری
پیشگفتار 12
2-1- تعاریف و مفاهیم 12
2-1-1- مفهوم و معنای نظام تقسیمات کشوری 12
2-1-2- نظام تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا 13
2-2- تقسیمات کشوری و نظام های حکومتی 14
2-2-1- حکومت متمرکز : 14
2-2-2- حکومت فدرال : 15
2-2-3- نظام سیاسی ناحیه ای : 16
2-3- سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری در ایران 16
2-3-1-دوره ایران باستان ( قبل از اسلام) 16
2-3-1-1- مادها: 17
2-3-1-2- پارس ها: 17
2-3-1-3- سلوکیان واشکانیان: 17
2-3-1-4-ساسانیان: 17
2-3-2-دوره بعد از اسلام تا ظهور صفویه 18
2-3-3- دوره صفویه تا قاجاریه 18
2-3-4- دوره پهلوی 19
2-3-5- دوره بعد از انقلاب اسلامی 19
2-4- وضعیت موجود تقسیمات کشوری و پیامدهای آن 20
2-4-1- افزایش سطوح تقسیمات کشور 21
2-4-2- افزایش کارکنان دولت 23
2-4-3- روند رشد بودجه دولت 24
2-4-4- تقاضای تقسیم کشور به واحدهای جدید 25
2-4-5- تبدیل برش نواری تقسیمات کشوری به برش عمقی 26
2-5- الگوهای اداره سیاسی کشورها 27
2-6- مولفه های تاثیر گذار در الگوی تقسیمات کشوری 28
2-6-1- شاخص رسمی و قانونی 28
2-6-1-1-شاخص جمعیت: 28
2-6-1-2-شاخص تجانس و همگنی: 28
2-6-1-3-شاخص دسترسی و فاصله: 29
2-6-2- شاخص های جغرافیایی- سیاسی- امنیتی 29
2-6-2-1-شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی: 29
2-6-2-2- حوزه نفوذ مکان های مرکزی: 29
2-6-2-3-ویژگی های طبیعی سرزمین: 29
2-6-3- عوامل غیر رسمی ( عوامل ساخت قدرت) 30
2-7- ضرورت و اهداف عمده تقسیمات کشوری 30
2-8- تقسیمات کشوری کنونی و چالش های آن 31
2-9- تجزیه و تحلیل مبانی تقسیمات کشوری وآمایش سرزمین 32
2-9-1- تقسیمات کشوری به عنوان پایگاه اطلاعاتی برای آمایش سرزمین: 32
2-9-2- تقسیمات کشوری به عنوان مبنا و بستر برنامه های آمایش 33
2-9-3- تقسیمات کشوری به عنوان مکانیسمی جهت اجرای برنامه های آمایش سرزمین 33
2-10- معایب قانون تقسیمات کشوری در ایران 35
2-10-1- سیستم متمرکز : 35
2-10-2- عدم کیفی بودن شاخص ها و تک بعدی بودن قانون تقسیمات کشوری: 36
2-10-3- عدم شکل گیری واقعی واحدهای سیاسی به ویژه شهر: 36
2-10-4- ساختار سلسله مراتبی: 36
2-10-5- عدم وحدت ساختاری – کارکردی و همگنی جغرافیایی: 37
2-10-6- بعد امنیتی قانون تقسیمات کشور: 37
2-11- برنامه آمایش سرزمین: 37
2-12- آمایش سرزمین در ایران 38
2-13- اصول، ضرورت ها و اهداف سازماندهی سیاسی فضا و آمایش سرزمین 39
2-14- تحلیل نابرابری های ناحیه ای 41
2-15- پیشینه تحقیق 42
فصل سوم: مواد و روش تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه
مقدمه 46
3-1- روش شناسی تحقیق 46
3-1-1- روش تحقیق 46
الف) روش تحقیق بر حسب هدف: 46
ب) روش تحقیق بر حسب ماهیت: 46
ج) روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات: 47
3-1-2- روش گرداوری اطلاعات 47
3-1-3- ابزار پرسش نامه 47
3-1-4-جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 47
3-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 48
3-2-1- روش آنتروپی 48
3-2-2- مدل ویکور 48
3-2-3- مدل تحلیل خوشه ای 50
3-2-4 – مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 50
3-2-5 – مدل تحلیل شبکه(ANP) 52
3-3- متغییرهای تحقیق 53
3-4- موقعیت،وسعت و حدود جغرافیایی کشور 55
3-4-1- موقعیت ریاضی 55
3-4-2- موقعیت نسبی 55
3-4-3- مساحت و تقسیمات سیاسی کشور 56

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث و یافته ها
مقدمه 59
4-1-رتبه بندی استان های کشور از لحاظ سطح توسعه با استفاده از مدل ویکور 59
4-2- تحلیل داده های توصیفی جامعه آماری پژوهش(اطلاعات دموگرافیک) 62
4-2-1-جنسیت: 62
4-2-2- سن: 63
4-2-3-میزان تحصیلات: 64
4-3- تحلیل مدل معادلات ساختاری اثر گذاری هریک از مولفه‌ها و شاخص های مورد بررسی بر شاخص تقسیمات کشوری 65
4-4- اولویت سنجی شاخص های تقسیمات کشوری در تحقق پذیری برنامه های آمایش سرزمین در ایران با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) 73
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- جمع بندی و نتیجه گیری 79
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق 80
5-3- ارائه پیشنهادات 81
منابع و مأخذ 82
پیوست ها 89

 

مطالعه و تبیین مهاجرت‌های روستا- شهری بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان ممسنی)

چکیده

مهاجرت از روستا به شهر ازجمله موضوعات موردتوجه اندیشمندان و صاحب‌نظران بوده و هست. در حال حاضر مهاجرت روستائیان به شهرها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی محسوب می‌شود، و ازجمله مسائلی است که اکثر کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. در کشور ما مسئله مهاجرت بی روبه به شهرها از زمان اصطلاحات ارضی به‌عنوان یکی از پیامدهای خطرناک آن پدید آمد. اصطلاحات ارضی بر قشر اجتماعی روستا تولیدات کشاورزی و شیوه‌های تولید زراعی در روستا تأثیر گذاشت. اگر دقیقاً به مسئله مهاجرت توجه کنیم، متوجه می‌شویم که مسئله مهاجرت صرفاً به روستا مربوط نمی‌شود، بلکه سکه‌ای دو رویه است که یک روی آن به مسائل روستایی و روی دیگر آن به مسائل شهری مربوط می‌شود. تهی شدن روستاها از نیروی انسانی اقتصاد کشور را که پایه استقلال آن کشور است با رکود مواجه می‌کند.در تحقیق پیش رو از روش اسنادی و کتابخانه‌ای و بررسی میدانی و پرسشنامه به گرداوری اطلاعات پرداخته و سپس به تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار spss22 پرداخته است و به یافته‌هایی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی بر مهاجرت تأثیر دارد، پراکنش بیش‌ازاندازه جمعیت باعث بروز مشکل در امر خدمات‌رسانی به این روستاها شده که زمینه‌ساز مهاجرت گشته است، روستاهای کوهستانی و ییلاقی بیشترین حجم مهاجر فرستی رادارند وجود عاملی نظیر طایفه‌گرایی باعث به وجود آمدن نوعی تبعیض بین مسولان شهرستان در تخصیص اعتبارات عمرانی در سطح شهرستان شده است وباعت به وجود آمدن مهاجرت روستا به شهر شده است دست‌یافته است.

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه: 2
1 -2- بیان مسئله: 3
1-3- سوال تحقیق: 7
1-4- اهمیت وضرورت تحقیق: 8
1-5- هدف‌های اساسی تحقیق: 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9
2-1- تعاریف و مفاهیم 11
2-1-1- مهاجرت 11
2-1-2- روستا 14
2-1-3- مهاجرت روستا – شهری 15
2-1-4- آمایش سرزمین 16
2-1-5- انقلاب اسلامی و مهاجرت 17
2-2- پیشینه تحقیق: 18
2-2-1- تحقیقات داخلی: 18
2-2-2- تحقیقات خارجی: 24
2-2-3- جمع بندی پیشینه تحقیق: 25
2-3- مبانی نظری 26
2-3-1- درآمدی بر نظریه‌های مهاجرت از روستا به شهر 31
2-3-1-1- نظریه کارکردگرایان: 31
2-3-1-2- نظریه وابستگی مهاجرت: 32
2-3-1-3- نظریه سیستمی مهاجرت 33
2-3-1-4- نظریه محرومیت نسبی: 33
2-3-1-5- نظریه جذب ودفع راونشتین: 35
2-3-1-6- نظریه مهاجرتی مایکل تو دارو: 35
2-3-1-7- نظریه جاذبه ودافعه: 36
2-3-1-8- شبکه مهاجرت: 36
2-3-1-9- نظریه اورت. اس.لی (1966): 41
2-3-1-10- مهاجرت‌های روستایی ودست یابی رفاه اجتماعی: 44
2-3-1-11- مهاجرت وتئوری زوال فاصله: 44
2-4- مدل‌های مهاجرتی 45
2-4-1- مدل شبکه‌ای: 45
2-4-2- مدل رفتاری: 46
2-4-3- مدل سیستمی: 47
2-4-4- مدل وابستگی: 48
2-4-5- مدل دورانی افول روستایی 49
2-4-6- مدل دو بخشی آرتو لوئیس: 50
2-5- مهاجرت واسکان 50
2-5-1- مهاجرت واسکان غیر رسمی: 50
2-5-2- رابطه بین مهاجرت بیکاری واسکان غیررسمی: 51
2-6- مهاجرت ودیدگاههای اقتصادی 51
2-6-1- مهاجرت ودید گاه‌های مربوط به اقتصاد کلان: 51
2-6-2- مهاجرت ودید گاه‌های مربوط به اقتصاد خرد: 51
2-7- دیدگاه‌های مختلف در مورد مهاجرت 52
2-7-1-دیدگاه‌های نوسازی: 52
2-7-2- دیدگاه وابستگی: 52
2-7-3-دیدگاه صورتبندی اجتماعی: 52
2-8- فرضیه‌ها: 53
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 49
3-1- روش انجام تحقیق: 55
3-1-1-نوع تحقیق: 55
3-1-2-ابزار گردآوری داده‌ها 55
3-1-3-ابزار سنجش و تحلیل داده‌ها 55
3-1-4-روایی و پایایی تحقیق (پرسشنامه‌ها) 55
3-1-4-1- روایی: 55
3-1-4-2-پایایی: 56
3-2-جامعه آماری 60
3-2-1- شناختی اجمالی از شهرستان ممسنی 60
3-2-1-1- ویژگی‌های محیطی شهرستان 60
3-2-1-2-مکان‌های دیدنی وتاریخی: 62
3-2-1-3-منابع آب شهرستان ممسنی: 63
3-2-1-3-1-منابع آب سطحی: 63
3-2-1-3-2-منابع آب زیرزمینی: 63
3-2-2- ویژگی‌های انسانی شهرستان ممسنی 64
3-2-2-1- تعداد و نحوه استقرار آبادی‌ها 64
3-2-2-2- تحولات جمعیتی 65
3-2-2-3- توزیع فضایی جمعیت 66
3-2-2-3-1-بخش مرکزی: 66
3-2-2-3-1-1-دهستان بکش یک: 68
3-2-2-3-1-2-دهستان بکش دو: 71
3-2-2-3-1-3 جاوید ماهوری: 72
3-2-2-3-1-4-دهستان جوزار: 75
3-2-2-3-1-5- دهستان فهلیان: 78
3-2-2-3-2 بخش ماهور میلاتی: 79
3-2-2-3-2-1-دهستان ماهور: 80
3-2-2-3-2-2 دهستان میشان: 83
3-2-2-3-3 بخش دشمن زیاری: 86
3-2-2-3-3-1- دهستان دشمن زیاری: 88
3-2-3-3-2 دهستان مشایخ: 89
3-2-2-4- میزان شهرنشینی و تراکم جمعیت 91
3-2-2-5- خصوصیات اقتصادی شهرستان 91
3-2-2-5-1- میزان فعالیت: 91
3-2-2-5-2- میزان اشتغال و بیکاری: 92
3-2-2-6-خصوصیات سه گانه اقتصادی شهرستان ممسنی: 93
3-2-2-6-1- کشاورزی: 93
3-2-2-6-1-1-زراعت: 94
3-2-2-6-1-2- بخش باغبانی: 96
3-2-2-6-1-3- گلخانه: 97
3-2-2-6-1-4-دامداری: 97
3-2-2-6-1-5-آبزیان: 99
3-2-2-6-2- صنعت و معدن: 99
3-2-2-6-3- خدمات: 100
3-2-2-6-3-1- آبرسانی: 100
3-2-2-6-3-2- گازرسانی: 102
3-2-2-6-3-3- برق‌رسانی: 104
3-2-2-6-3-4- شبکه راه‌ها: 104
3-2-2-6-3-5-بهداشتی: 105
3-2-2-6-3-6- آموزشی: 106
3-2-6-3-7- ارتباطات: 107
3-2-2-7- ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی شهرستان ممسنی: 108
3-2-2-8 – موقعیت و حدود شهر نورآباد 109
3-2-2- 9- ویژگی‌های اقتصادی ناحیه 111
3-2-2- 9- 1- فعالیت و اشتغال در بخش‌های سه گانه اقتصاد در شهر 111
3-2-2- 9-2-ویژگی‌های خدماتی – زیرساختی ناحیه موردمطالعه 113
3-3- جامعه آماری: تمام مهاجرین ساکن درمحلات شهریسست. 114
3-4-حجم نمونه و چگونگی تعیین آن 114
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 108
4-1 – ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخگویان: 117
4-1-1-یافته‌های توصیفی 117
4-1-1-1-جنسیت پاسخگویان 117
4-1-1-2-تاریخ تولد: 117
4-1-1-2-سن پاسخگویان 117
4-1-1-3-وضعیت تأهل: 118
4-1-1-5-درآمد ماهیانه خانواده به تومان 119
4-1-1-6-درآمد ماهیانه چند درصد هزینه‌های خانواده را پوشش می‌دهد 121
4-1-1-7-محله 122
4-1-1-8-سال مهاجرت 122
4-1-1-9-از کدام بخش مهاجرت کرده‌اند 125
4-1-1-10-فاصله روستای محل مهاجرت با شهر 125
4-1-1-11-بهتر بودن امکانات شهر 127
4-1-1-12-مناسب بودن شرایط برای تربیت فرزندان 127
4-1-1-14-ادامه تحصیل یکی از اعضای خانواده 129
4-1-1-15-ادامه تحصیل زن یا یکی از فرزندان در مراکز آموزشی 129
4-1-1-16-وجود مراکز آموزشی تحقیقاتی خوب در شهر 130
4-1-1-17-وجود گروه‌های ذی‌نفوذ در شهر 131
4-1-1-18-نقش شهر در عرصه سیاسی 132
4-1-1-19-امنیت اخلاقی و اجتماعی در شهر 132
4-1-1-20-حضور بستگان و نزدیکان در شهر 133
4-1-1-21-ازدواج با همسر ساکن شهر نورآباد 134
4-1-1-22-بالا بودن منزلت زندگی در شهر 135
4-1-1-23-دفن اموات اقوام و فامیل در شهر 135
4-1-1-24- سازگاری اجتماعی بهتر در شهر 136
4-1-1-25-نزدیکی به خدمات و امکانات اداری شهر 137
4-1-1-26-دوری از اختلافات و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای روستا 138
4-1-1-27-پایین بودن سطح بهداشتی در روستا 138
4-1-1-28-وجود مراکز بهداشتی در شهر 139
4-1-1-29-دستیابی به شغل بهتر در شهر 140
4-1-1-30-شرایط کاری سرپرست یا همسر خانواده 141
4-1-1-31-کسب درآمد بیشتر در شهر 141
4-1-1-32-تأسیس کارگاه تولیدی در شهر 142
4-1-1-33-نداشتن درآمد در روستا 143
4-1-1-34-کمبود آب و بارش کم 144
4-1-1-35-از بین رفتن مزارع و باغات کشاورزی 144
4-1-1-36-دسترسی به آب آشامیدنی سالم در شهر 145
4-1-1-37-صعب‌العبور بودن منطقه 146
4-1-1-38-دسترسی به جاده‌های اصلی 147
4-1-1-39-حوادث طبیعی مثل سیل و خشک‌سالی در روستا 147
4-1-2-روند مهاجرت: 148
4-1-3- منشا مهاجرت 153
4-1-4-یافته‌های تحلیلی: 154
4-1-4-1-بررسی تحلیلی سوالات پرسشنامه 154
4-1-4-1-1-فاصله روستای محل مهاجرت با شهر 154
4-1-4-1-2- بهتر بودن امکانات شهر 154
4-1-4-1-3- مناسب بودن شرایط برای تربیت فرزندان 155
4-1-4-1-4-بهتر بودن محیط فرهنگی شهر 155
4-1-4-1-5-ادامه تحصیل یکی از اعضای خانواده 156
4-1-4-1-6-ادامه تحصیل زن یا یکی از فرزندان در مراکز آموزشی 157
4-1-4-1-7-وجود مراکز آموزشی تحقیقاتی خوب در شهر 157
4-1-4-1-8-وجود گروه‌های ذی‌نفوذ در شهر 158
4-1-4-1-9-نقش شهر در عرصه سیاسی 158
4-1-4-1-10-امنیت اخلاقی و اجتماعی در شهر 159
4-1-4-1-11-حضور بستگان و نزدیکان در شهر 160
4-1-4-1-12-ازدواج با همسر ساکن شهر نورآباد 160
4-1-4-1-13-بالا بودن منزلت زندگی در شهر 161
4-1-4-1-14-دفن اموات اقوام و فامیل در شهر 161
4-1-4-1-15-سازگاری اجتماعی بهتر در شهر 162
4-1-4-1-16-نزدیکی به خدمات و امکانات اداری شهر 162
4-1-4-1-17-دوری از اختلافات و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای روستا 163
4-1-4-1-18-پایین بودن سطح بهداشتی در روستا 164
4-1-4-1-19-وجود مراکز بهداشتی در شهر 164
4-1-4-1-20-دستیابی به شغل بهتر در شهر 165
4-1-4-1-21-شرایط کاری سرپرست یا همسر خانواده 165
4-1-4-1-22-کسب درآمد بیشتر در شهر 166
4-1-4-1-23-تأسیس کارگاه تولیدی در شهر 166
4-1-4-1-24-نداشتن درآمد در روستا 167
4-1-4-1-25-کمبود آب و بارش کم 167
4-1-4-1-26-از بین رفتن مزارع و باغات کشاورزی 168
4-1-4-1-27-دسترسی به آب آشامیدنی سالم در شهر 168
4-1-4-1-28-صعب‌العبور بودن منطقه 169
4-1-4-1-29-دسترسی به جاده‌های اصلی 170
4-1-4-1-30-حوادث طبیعی مثل سیل و خشک‌سالی در روستا 170
4-1-4-1-31-بررسی تحلیلی فرضیه تحقیق: 171
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 176
5-1-آزمون فرضیات 176
5-1-1-نتایج حاصل از آزمون سواالات پرسشنامه 177
5-1-1-1-فاصله روستای محل مهاجرت با شهر 177
5-1-1-2-بهتر بودن امکانات شهر 177
5-1-1-3-مناسب بودن شرایط برای تربیت فرزندان 177
5-1-1-4-بهتر بودن محیط فرهنگی شهر 177
5-1-1-5-ادامه تحصیل یکی از اعضای خانواده 177
5-1-1-6-ادامه تحصیل زن یا یکی از فرزندان در مراکز آموزشی 178
5-1-1-7-وجود مراکز آموزشی تحقیقاتی خوب در شهر 178
5-1-1-8-وجود گروه‌های ذی‌نفوذ در شهر 178
5-1-1-9-نقش شهر در عرصه سیاسی 178
5-1-1-10-امنیت اخلاقی و اجتماعی در شهر 178
5-1-1-11-حضور بستگان و نزدیکان در شهر 179
5-1-1-12-ازدواج با همسر ساکن شهر نورآباد 179
5-1-1-13-بالا بودن منزلت زندگی در شهر 179
5-1-1-14-دفن اموات اقوام و فامیل در شهر 179
5-1-1-15-سازگاری اجتماعی بهتر در شهر 179
5-1-1-16-نزدیکی به خدمات و امکانات اداری شهر 179
5-1-1-17-دوری از اختلافات و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای روستا 180
5-1-1-18-پایین بودن سطح بهداشتی در روستا 180
5-1-1-19-وجود مراکز بهداشتی در شهر 180
5-1-1-20-دستیابی به شغل بهتر در شهر 180
5-1-1-21-شرایط کاری سرپرست یا همسر خانواده 180
5-1-1-22-کسب درآمد بیشتر در شهر 180
5-1-1-23-تأسیس کارگاه تولیدی در شهر 181
5-1-1-24-نداشتن درآمد در روستا 181
5-1-1-25-کمبود آب و بارش کم 181
5-1-1-26-از بین رفتن مزارع و باغات کشاورزی 181
5-1-1-27-دسترسی به آب آشامیدنی سالم در شهر 181
5-1-1-28-صعب‌العبور بودن منطقه 182
5-1-1-29-دسترسی به جاده‌های اصلی 182
5-1-1-30-حوادث طبیعی مثل سیل و خشک‌سالی در روستا 182
5-1-1-31-نتایج حاصل از بررسی تحلیلی فرضیه تحقیق: 182
5-2-نتیجه‌گیری: 183
5-3-پیشنهادهای تحقیق 184
5-3-1-پیشنهادهای پژوهشی 185
5-3-2-پیشنهادهای کاربردی: 185
5-4-محدودیت‌های پژوهش: 185
فهرست منابع و مأخذ: 188
منابع فارسی: 188
منابع انگلیسی

 

ارزیابی مکان گزینی شهرک های صنعتی بر اساس شاخص ها و اصول برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه )

چکیده

امروزه نواحی و شهرک های صنعتی به عنوان یکی از کاربریها و نواحی موثر در هر شهر محسوب می شوند در واقع این نوع کاربری از زمین، سهم عمده ای از زمین را در مناطق شهری به خود اختصاص داده است و به این جهت ضروری است که در مکان یابی آن، توجه خاصی به تمامی عوامل و شرایط موثر کرد تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و با توجه به موضوع آن از نوع کاربردی محسوب می شود داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان ها و ادارات جمع آوری شده است هدف تحقیق حاضر، تعیین مناسب ترین و نامناسب ترین مکان ها جهت آمایش صنعتی در ارومیه می باشد پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار مکانی به منظور مکان گزینی بهینه شهرک های صنعتی با در نظر گرفتن شاخص های موثر برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین می باشد جهت انجام تحقیق از روش ANP-Fuzzy استفاده شده است بدین صورت که سپس از شناسایی معیار و معیار های زی نظر ، استخراج اوزان در شش مرحله صورت گرفت در نهایت پس از محاسبه وزن مناسب برای هر معیار ها ، لایه به صورت فضایی وارد GIS شده و عملیات به دو صورت Fuzzy membership و fuzzy overlay انجام گردید مقدار گاما در نظر گرفته شده جهت مکان یابی ، 9/0 می باشد همچنین جهت بررسی اثرات زیست محیطی شهرک‌های صنعتی از مدل SOWT استفاده گردید نتایج نشان داد که با وجه به معیار های مورد نظر ، مکانیابی شهرک های صنعتی در شهرستان ارومیه با توجه به اصول برنامه ریزی فضایی و آمایش سر زمین صورت نگرفته و پیامد های زیست محیطی در بر داشته است همچنین از دیگر نتایج این تحقیق، توانایی به کارگیری منطق فازی به همراه تحلیل فضایی GIS جهت ساماندهی و پهنه بندی شهرک های صنعتی می باشد

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله ۱
۱-۲- سوالات تحقیق ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع ۳
۱-۴- اهداف تحقیق (اهداف کلی و اهداف جزیی) ۳
۱-۴-۱- اهداف کلی ۳
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۴
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۴
۱-۶- قلمرو زمانی، مکانی و محتوایی تحقیق ۴
۷-۱- محدودیت های تحقیق ۴
۱-۸- ساختار پایان نامه ۵
فصل دوم: مبانی نظری، مفاهیم و پیشینه تحقیق
۲-۱- فضا ۸
۲-۲- روابط فضایی ۱۰
۲-۳- تحلیل فضایی ۱۰
۲-۴- برنامه ریزی فضایی ۱۱
۲-۵- مزایای برنامه ریزی فضایی ۱۲
۲-۵-۱- مزایای اقتصادی ۱۲
۲-۵-۲- مزایای اجتماعی ۱۲
۲-۵-۳- مزایای محیطی ۱۲
۲-۶- تعریف و اهمیت مکانیابی ۱۳
۲-۷- سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۴
۲-۷-۱- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و نقش آن در مکانیابی ۱۵
۲-۷-۲- توزیع فضایی- مکانی و مکان یابی ۱۶
۲-۸- نگرشهای موجود در تئوریهای مکانیابی ۱۶
۲-۸-۱- نظریه های مبتنی بر حداقل کردن هزینه ( لانهارد، وبر، هوور و) ۱۶
۲-۸-۲- نظریه های مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل ناحیه در دسترس یا شعاع عملکرد (آگوست لوش) ۱۶
۲-۸-۳ نظریه های مبتنی بر روش کسب سود حداکثر (والتر ایزارد و گرین هارت ) ۱۷
۲-۹- مفهوم کاربری زمین ۱۷
۲-۹-۱- برنامه ریزی کاربری زمین ۱۷
۲-۹-۲- معیارهای مکانی و مطلوبیت در کاربریها ۱۸
۲-۱۰- مجتمع ها و شهرک های صنعتی ۱۹

۲-۱۱- رابطه مکان گزینی شهرک های صنعتی با طرح آمایش سرزمین ۲۵
۲-۱۲- دیدگاه های مطرح در مکان گزینی شهرک های صنعتی ۲۶
۱۳-۲- عوامل موثر در مکانیابی صنایع کارخانه ای ۲۷
۲-۱۴- بررسی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره ۲۷
۲-۱۴-۱- مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل های تلفیقی ۲۹
۲-۱۵- پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۱۶- جمع بندی و نتیجه گیری ۳۶
فصل سوم: محدوده مورد مطالعه و روش شناسی
۳-۱- خصوصیات کلی استان آذربایجان غربی ۳۸
۳-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان ارومیه ۳۹
۳-۳- جغرافیای طبیعی ۴۱
۳-۳-۱- توپوگرافی ۴۱
۳-۳-۲- وضعیت اقلیمی شهرستان ۴۲
۳-۳-۳- رودخانه ها ۴۶
۳-۴- شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه ۴۷
۳-۴-۱- شهرک صنعتی ارومیه ۱ ۴۸
۲-۴-۳- شهرک صنعتی ارومیه ۲ ۵۳
۳-۴-۳- شهرک صنعتی ارومیه ۳ ۶۳
۳-۴-۴- شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه ۶۵
۳-۵- روش شناسی ۶۷
۳-۶- تهیه داده ها و نقشه های پایه ۶۷
۳-۷- تعین معیار های تأثیر گذار ۶۸
۳-۸- ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی و لایه های مورد نظر ۶۹
۳-۹- فرایند تحلیل شبکه ای در وزن دهی به معیارهای موثر در ساماندهی شهرک های صنعتی ۸۳
۳-۱۰- شاخص موران ۹۱
۳-۱۱- تحلیل swot ۹۲
۳-۱۲ -راهبردها و تکنیک سوات ۹۳
۳-۱۳- جمع بندی۹۵

فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق
۴-۱- تحلیل الگوی پراکنش شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه ۹۷
۲-۴- مراحل اجرایی مدل ANP در محدوده مورد مطالعه ۹۹
۴-۳- پیاده سازی منطق فازی (Fuzzy Logic) در (GIS) در ساماندهی شهرک های صنعتی ۱۶۰
۴-۴- تحلیل وضع موجود براساس سوات۱۲۷
۴-۵ – بررسی یافته های از مدل سوات۱۳۰
۴-۴- نتیجه گیری ۱۳۰

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۳۶
۵-۱-۱- آزمون فرضیه اول ۱۳۶
۵-۱-۲- آزمون فرضیه دوم ۱۳۷
۵-۲- نتیجه گیری ۱۳۸
۵-۳- پیشنهادها۱۳۹
۵-۴- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۴۰

 

ارزیابی تطبیقی روشهای سنجش قابلیت کشاورزی (مدل اکولوژیکی و آمایش سرزمین) استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

این پژوهش ارزیابی مدل توان اکولوژیکی وآمایش سرزمین برای کشاوری استان کهگیلویه وبویراحمد را مدنظر دارد.باتوجه به اینکه برای سنجش قابلیتهای کشاورزی کمتربه معیارهای انسانی توجه شده است وتحقیقات انجام شده بیشتر عوامل طبیعی را برای سنجش قابلیتهای کشاورزی در نظر گرفته اند،در این تحقیق سعی بر سنجش قابلیتهای کشاورزی با دو مدل اکولوژیکی که عبارت است از: سنجش قابلیتهای کشاورزی فقط با معیار های طبیعی ومدل مبتنی برآمایش سرزمین که یک دید جامع تر دارد وعلاوه بر معیارهای طبیعی،معیار های انسانی را نیز در نظر میگیردشده است.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای ومراجعه به موسسات مختلف میباشد، ازنظر ماهیت کاربردی ،روش از نظر هدف توصیفی- تحلیلی :بدین صورت که معیار های دوتا مدل با استخراج پرسشنامه دلفی توسط متخصصین این رشته گردآوری شده وپس از به دست آوردن ضریب توافق معیارها براساس مدل سلسله مراتبی وزندهی شده اند در مرحله بعدمعیارهای مدل مخدوم،عوامل طبیعی همچون،شیب،جهت،میزان آب،اقلیم،عمق،بافت،حاصلخیزی،فرسایش وعوامل انسانی که توسط نگارندگان مد نظر قرار گرفته شده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی وضعیت کشاورزی استان مورد سنجش قرار گرفته است. باتوجه به ارزیابی مدلها در نرم افزار اردس نتایج حاکی از این است که سنجش قابلیتهای کشاورزی استان ک.ب براساس مدل آمایش سرزمین (که عدد 87.62با توجه به 400نقطه ای که مشخص شده بدست آمده) به نتایج واقع بینانه تری نسبت به مدل اکولوژیکی (که عدد73.58با توجه به 400نقطه ای که مشخص شده بدست آمده) منجر میشود.

فهرست 
عنوان صفحه فصل اول کلیات تحقیق 1 
1-1-مقدمه 2 
1-2-طرح مسئله 4 
1-3- سوال: 6 
1-3-فرضیه تحقیق 6 1-4- روش تحقیق 7 
1-5- اهداف 7 
1-6-جنبه جديد بودن و نوآوري 8 
1-7-پیشینه تحقیق 9 
فصل دوم مفاهیم نظری 12 2-1 مقدمه 13 
2-2-تعاریف مفاهیم کلیدی 13 14 2-3-اصطلاحات کشاورزی 2-4- انواع کشاورزی 15 2-4-1-کشاورزی پایدار 15 
2-4-2کشاورزی دقیق 15 
2-4-3كشاورزي ارگانيك 17 
2-5- نظریات در ارتباط با کشاورزی 17 
2-5-1فن تونن 18 2-5-2پخش فضايي هاگسترند 19 
2-5-3-دوید ریکاردو 21 
2-5-4مدلهای زیست محیطی 22 2-5-5مدل جبر محیطی 22 
2-5-6- مدل امکانات محیطی 23 
2-5-7- مدل اثر متقابل 23 2-5-8-مدلهای استعداد اراضی 23 
2-5-9-مدل تراکم اقتصادی 24 
2-5-10- مدل نگهداری اراضی 24 
2-6-اسناد فردادست مربوط به کشاورزی 25 2-6-1- قانون اساسی 25 
2-6-2 سند چشم انداز 1404 26 
2-7- مدل ارزیابی توان اکولوژیکی 28 
2-7- 1-روش کار 29 
2-7- 2دلفی 29 
2-7- 3-اجزاي اصلي دلفي 30 
2-7- 4- ضریب هماهنگی کندال 30 
2-7-5 فرآیند تحیلی سلسله مراتبی 31 
2-7-6- روش ترکیب خطی وزنی 33 
2-7- 7مرحله ارزیابی مدلها 35 
2-7- 7-1 صحت کلی 35 
2-7- 7-2ضریب کاپا 35 
2-7-9 فرآیندارزیابی قابلیت کشاورزی براساس مدل توان اکولوژیکی 36 
2-7- 10معیارهای ارزیابی توان اکولوژیکی 41 
2-8- 1مدل مبتنی بر آمایش 48 
2-8-2-ویژگی های کلی برنامه ریزی آمایش سرزمین اروپا 49 
2-8-3-مراحل انجام کار 50 
2-8-3-1-معیارهای طبیعی 50 
2-8-3-3-بدست آوردن معیارهای انسانی 51 
2-8-3-7-طبقات مدل مبتنی برآمایش 53 
2-9- جایگاه بخش کشاورزی وموقعیت آینده آن از دیدگاه آمایش سرزمین 54 
2-9-1-سازماندهی فضایی توسعه بخش کشاورزی 54 
2-10- شش نوع اساسی از مناطق کشاورزی از دیدگاه آمایش 56 
فصل سوم ویژگی منطقه مورد مطالعه استان کهگیلویه وبویراحمد 57 
3-1-مقدمه 58 
3-2-پیشینه استان کهگیلویه وبویراحمد 58 3-3) ویژگی های طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد 61 3-3-1)ویژگی های اقلیمی 61 
3-3-2- جريانات جوي زمستانه 61 
62 3-3-3- جريانات جوي تابستانه 
3-3-4-یخبندان 64 
3-3-5-پوشش گیاهی استان کهگیلویه وبویراحمد 65 
3-3-6-زمین شناسی استان کهگیلویه وبویراحمد 65 
3-3-7-بارش استان کهگیلویه وبویراحمد 68 3-3-8- منابع آب 70 
3-3-9-آبهای سطحی 70 
3-4- ویژگی های انسانی استان کهگیلویه وبویراحمد 72 
3-4- 1پراکندگی جمعيت 74 
3-4-2جمعیت استان در طی دورهای سرشماری 75 3-4-3تقسیمات سیاسی شهرستانهای استان باتوجه به سایت وزارت کشور 76 
3-4-4 ناحیه بویراحمد 77 
3-4- 5 ناحیه گچساران 83 
3-4- 6شهرستان کهگیلویه 84 
3-4-7وضعیت اقتصاد استان کهگیلویه وبویراحمد 87 
3-4- 8زبان و گويش 88 
3-4- 9دين 89 
3-4- 10وضعيت کلي عشايراستان کهگيلويه و بويراحمد 89 3-4- 11وضعیت گردشگری 90 
3-4- 12تاثیر مرکز استان برمناطق پیرامون 91 
3-4- 13وضعیت کشاورزی در استان کهگیلویه وبویراحمد 92 
3-4- 14طبقه بندي اندازه کل اراضي زراعي 93 
3-4- 15وضعيت آتي بخش كشاورزي با نگاهي به روند گذشته 94 
3-4- 16-نقاط قوت استان کهگیلویه وبویراحمد 95 
3-4- 17نقاط ضعف استان کهگیلویه وبویراحمد 96 3-4- 18عوامل بيروني 97 
3-4- 19تهديدها 97 
3-4- 20- بخش کشاورزی استان ک.ب 98 
فصل چهارم :بحث ویافته ها 103 4-1- مقدمه 104 
4-2- بحث ویافته ها 104 4-2-1- ارزیابی مدلها ی توان اکولوژیکی و مدل مبتنی برآمایش سرزمین برای سنجش قابلیتهای کشاورزی در استان کهگیلویه وبویراحمد 105 
4-2-1-1-تعریف دلفی 105 
4-2-1-2- دلایل استفاده از دلفی 105 
4-2-1-3- اجزاي اصلي دلفي 106 4-2-1-2- مراحل ارزیابی قابلیت کشاورزی براساس مدل توان اکولوژیکی 110 4-2-1-2-1:بدست آوردن نقشه شکل زمین 110 
4-2-1-2-1-1-ساخت نقشه شیب 111 
4-2-1-2-1 -2 جهت شیب 113 
4-2-1-2-1-3- نقشه واحدهاي شكل زمين 115 
4-2-1-2-1-4) ساخت نقشه زیست محیطی 115 
4-2-1-2-1-4-1 خاک 116 
4-2-1-2-1-4-2 فرسایش خاک 117 
4-2-1-2-1-4-3عمق خاک 121 4-2-1-2-1-4-4 حاصلخیزی خاک 125 4-2-1-2-1-4-5-زهکشی خاک استان ک.ب 126 
4-2-1-2-1-4-6- بافت خاک 128 4-2-1-2-1-4-7زیست محیطی 131 
4-2-1-2-1-5-1)نقشه اقلیم 131 
4-2-1-2-1-5-2)باران استان کهگیلویه وبویراحمد 132 4-2-1-2-1-6- طبقه بندی براساس معیارهای مخدوم 134 
4-2-1-2-1-6-1- مدل ارزیابی توان اکولوژیکی 134 
4-2-1-2-1-8)نقشه نهایی 144 
4-2-1-3- مدل مبتنی بر آمایش 146 
4-2-1-3-1مراحل انجام کار 146 
4-2-1-3-1-2)معیارهای طبیعی 146 4-2-1-3-1-3 )معیارهای انسانی 148 
4-2-1-3-1-3-1)بیکاری 148 4-2-1-3-1-3-2)جمعیت 150 
4-2-1-3-1-3-4)نقاط روستاها در استان ک .ب 153 
4-2-1-3-1-3-5)راههای دسترسی 155 
4-2-1-3-1-3-6)کاربری اراضی استان ک.ب 155 
4-2-1-3-1-3-7فقر 159 
4-2-1-3-1-3-7-4)ساخت نقشه فقر 165 
4-2-1-3-1-3-7-5)فقر از دیدگاه جغرافیا 165 
4-2-1-3-1-3-8)سنجش قابلیت کشاورزی استان ک.ب براساس مدل آمایش سرزمین 168 
فصل پنجم 171 
5-1)ارزیابی مدلها 172 5-1-1)ارزیابی مدل اکولوژیکی در اردس 174 
5-1-2)ارزیابی مدل مبتنی بر آمایش سرزمین در اردس 176 
5-2)اثبات قبولی فرضیه 178 
5-3) نتیجه گیری 178

5-4)منابع 180

 

تحلیل الگوی توسعه فضایی مناطق نمونه گردشگری با رویکرد آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ناحیه ارومیه-سلماس

چکیده

گردشگری یک فعالیت تولیدی بسیار مهم می باشد که با توجه به اهمیت آن در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها، از آن به‌عنوان منبعی برای ایجاد درآمد و اشتغال استفاده کرده و مناسباتشان را برای بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی این صنعت توسعه داده‌اند. کشور ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل داشتن جاذبه های متنوع همیشه در سطح دنیا مطرح بوده و جزو 10 کشور برتر در این زمینه قرار گرفته است ولی به دلیل عدم توجه به این بخش سهم ناچیزی را از اقتصاد آن به خود اختصاص داده که این امر به دلیل عدم وجود یک برنامه ریزی مناسب برای این بخش در سطح ملی و محلی می باشد. بنابراین در جهت پرداختن به این بخش در تحقیق حاضر سعی شده است در چارچوب آمایش سرزمین به بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری ناحیه ارومیه-سلماس در قالب مناطق نمونه گردشگری پرداخته شود. پشتوانه نظری تحقیق بر اساس مدل الماس پورتر می باشد که در آن نقش اصلی را در ایجاد خوشه گردشگری دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در اختیاردارند که بر اساس فاکتور های؛ شرایط عامل، وجود صنایع مهم و حمایت‌کننده، شرایط تقاضا، ملاحظات محیط‌زیستی مقصد و استراتژی تجارت- ساختار و رقابت در قالب برنامه‌ریزی فضایی به ایجاد خوشه‌های گردشگری در مناطق می‌پردازند. برای تهیه داده های مورد نیاز از پرسشنامه و داده های ثانویه ارائه شده توسط سازمان های مختلف استفاده شده است که این داده ها با توجه به اهداف تحقیق در قالب 10 شاخص تنظیم شده و سپس به بررسی درجه اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر با استفاده از روش AHP پرداخته شد. در ادامه با استفاده از این شاخص ها در قالب سه مدل TOPSIS، SMART و WPM به طبقه بندی مناطق نمونه گردشگری در ناحیه ارومیه-سلماس اقدام شد. و در نهایت این نتایج با استفاده از روش کپ لند در هم آمیخته شدند که نتیجه آن تفکیک دو دسته از مناطق نمونه گردشگری می‌باشد. دسته اول مناطقی را شامل می‌شود که در آن‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته ولی به دلیل شرایط طبیعی که در اثر تغییرات طبیعی و انسانی در این مناطق به وجود آمده است، باعث به هدر رفتن این سرمایه‌گذاری‌ها شده و به‌صورت بلااستفاده رهاشده‌اند. دسته دوم مناطقی را شامل می‌شود که علیرغم اینکه توجهی به آن‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی انجام نگرفته است. بااین‌وجود به دلیل پتانسیل‌هایی که در این مناطق وجود دارد توانسته‌اند خود را به‌عنوان مناطق کارکردی مهمی برای بخش گردشگری معرفی کنند و با توجه به نوع گردشگری در فصول مختلف گردشگران زیادی را (بیشتر در سطح ناحیه) جذب خود کنند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده به ایجاد خوشه های گردشگری به صورت فضایی در نرم افزار GIS اقدام شد که نتیجه این کار مشخص کردن سه خوشه گردشگری در ناحیه مورد نظر می باشد که با توجه به ویژگی های آنها تنها خوشه اول در جهت سرمایه گذاری برای بخش گردشگری مناسب به نظر می رسد.

فصل 1 1
مقدمه و کلیات 1
1ـ1 بیان مسئله و ضرورت تحقیق: 1
1ـ2 اهداف تحقیق 6
1ـ2ـ1 هدف کلی 7
1ـ2ـ2 اهداف فرعی 7
1ـ3 سوال تحقیق 7
1ـ4 پیشینه تحقیق 7
1ـ5 فرضیه‌: 11
1ـ6 مواد و روش انجام تحقیق: 11
1ـ7 جنبه جدید بودن و نوآوری: 11
فصل 2 13
مبانی نظری و ادبیات تحقیق 13
2ـ1 مقدمه 13
2ـ2 برنامه‌ریزی فضایی 14
2ـ2ـ1 برنامه‌ریزی فضایی و توسعه پایدار 15
2ـ2ـ2 رویکرد جامع به حفاظت فضایی 16
2ـ2ـ3 اصل ادغام افقی در حفاظت فضایی 18
2ـ2ـ4 اصل ادغام عمودی در حفاظت فضایی و هماهنگی با منافع 18
2ـ3 توسعه پایدار 19
2ـ4 گردشگری 20
2ـ4ـ1 اقتصاد گردشگری 21
2ـ4ـ2 اقتصاد سیاسی و گردشگری 24
2ـ5 نقش برنامه‌ریزی فضایی در توسعه پایدار گردشگری 26
2ـ6 گردشگری پایدار 30
2ـ6ـ1 برنامه‌ریزی گردشگری پایدار: اجزای یک مدل یکپارچه 32
2ـ6ـ2 روابط در مدل برنامه‌ریزی گردشگری پایدار 34
2ـ6ـ3 گردشگری به‌عنوان عامل توسعه منطقه‌ای 38
2ـ7 دیدگاه‌های مرتبط با گردشگری پایدار 40
2ـ8 مسئولیت‌ها در توسعه پایدار گردشگری 43
2ـ9 مناطق نمونه گردشگری 44
2ـ10 خوشه صنعتی 47
2ـ10ـ1 مفهوم خوشه‌های صنعتی 47
2ـ10ـ2 ویژگی‌های خوشه‌های صنعتی 47
2ـ10ـ2ـ1 ویژگی‌های کالبدی و فیزیکی 47
2ـ10ـ2ـ2 ویژگی‌های فعالیتی 49
2ـ10ـ3 خوشه صنعت گردشگری 50
2ـ10ـ4 خوشه‌های گردشگری در کشورهای دیگر 53
2ـ10ـ4ـ1 مکزیک : 53
2ـ10ـ4ـ2 ایتالیا 53
2ـ10ـ4ـ3 نپال 54
2ـ10ـ4ـ4 اسپانیا (اندلس) 54
2ـ10ـ5 آثار ایجاد خوشه‌های گردشگری 55
2ـ10ـ5ـ1 اثرات اقتصادی گسترش توریسم (مجتمع‌های گردشگری) 55
2ـ10ـ5ـ2 اثرات اجتماعی و فرهنگی گسترش توریسم (مجتمع‌های گردشگری) 56
2ـ10ـ5ـ3 تأثیرات زیست‌محیطی گسترش توریسم (مجتمع‌های گردشگری) 58
2ـ11 دیدگاه‌ها در مورد گردشگری خصوصی یا دولتی 58
2ـ11ـ1 نظریه تبادل اجتماعی در گردشگری 59
2ـ12 مدل الماس پورتر(نظریه پشتیبان) 61
2ـ12ـ1 تئوری زنجیره ارزش 66
2ـ12ـ1ـ1 تئوری زنجیره ارزش به دنبال ارتقاء استراتژی صنعت گردشگری 66
2ـ12ـ1ـ2 خوشه محلی صنعت گردشگری در جهت ساختن نام تجاری برای آن (برند سازی) 67
2ـ13 مدل مفهومی تحقیق 67
فصل 3 70
روش انجام تحقیق و معرفی محدوده موردمطالعه 70
3ـ1 مقدمه 70
3ـ2 روش‌شناسی تحقیق 71
3ـ2ـ1 نوع پژوهش 71
3ـ2ـ2 روش گردآوری داده‌ها 71
3ـ2ـ3 شاخص‌های تحقیق 72
3ـ2ـ4 مورد مطالعاتی 73
3ـ2ـ5 پرسشنامه‌ 73
3ـ2ـ6 روش تجزیه‌وتحلیل و ابزارهای تحقیق 74
3ـ2ـ7 تحلیل خوشه‌ای 74
3ـ2ـ8 تکنیک وزن دهی AHP 76
3ـ2ـ9 تکنیک TOPSIS 77
3ـ2ـ10 تکنیک SMART 79
3ـ2ـ11 مدل WPM 80
3ـ2ـ12 روش Copeland 80
3ـ3 محدوده موردمطالعه: 80
3ـ3ـ1 موقعیت جغرافیایی ناحیه موردمطالعه 81
3ـ3ـ2 مناطق نمونه گردشگری در ناحیه موردمطالعه: 83
3ـ3ـ3 ویژگی‌های مناطق نمونه گردشگری 84
3ـ3ـ3ـ1 منطقه نمونه گردشگری آبشار سوله دوکل 84
3ـ3ـ3ـ2 منطقه نمونه گردشگری آبگرم ایستی سو 86
3ـ3ـ3ـ3 منطقه نمونه گردشگری باری تا کاظم داشی 88
3ـ3ـ3ـ4 منطقه نمونه گردشگری بندر گلمانخانه 92
3ـ3ـ3ـ5 منطقه نمونه گردشگری جاده میان‌گذر دریاچه ارومیه 95
3ـ3ـ3ـ6 منطقه نمونه گردشگری جزایر دریاچه ارومیه 98
3ـ3ـ3ـ7 منطقه نمونه گردشگری خان تختی تا قره‌باغ 102
3ـ3ـ3ـ8 منطقه نمونه گردشگری خوشاکو 104
3ـ3ـ3ـ9 منطقه نمونه گردشگری دالامپر 106
3ـ3ـ3ـ10 منطقه نمونه گردشگری تالاب دانابوغان 109
3ـ3ـ3ـ11 منطقه نمونه گردشگری رشکان 111
3ـ3ـ3ـ12 منطقه نمونه گردشگری سد تاریخی تازه شهر 114
3ـ3ـ3ـ13 منطقه نمونه گردشگری سد زولا 116
3ـ3ـ3ـ14 منطقه نمونه گردشگری سد شهرچای 118
3ـ3ـ3ـ15 منطقه نمونه گردشگری سیلوانا 120
3ـ3ـ3ـ16 منطقه نمونه گردشگری کوه علی پنجه سی 122
3ـ3ـ3ـ17 منطقه نمونه گردشگری قاسملو (دره شهدا) 123
3ـ3ـ3ـ18 منطقه نمونه گردشگری کشتیبان 125
3ـ3ـ3ـ19 منطقه نمونه گردشگری کوه سیر 127
3ـ3ـ3ـ20 منطقه نمونه گردشگری مارمیشو 129
3ـ3ـ3ـ21 منطقه نمونه گردشگری آبگرم هفت‌آباد 130
3ـ3ـ4 جمعیت 132
3ـ3ـ5 سطح سواد 134
3ـ3ـ6 سطح بیکاری 135
3ـ3ـ7 اقلیم ناحیه 136
3ـ3ـ8 قابلیت اراضی ناحیه برای کشاورزی و سایر مصارف 137
3ـ4 جمع‌بندی داده‌ها 138
3ـ4ـ1 بررسی اعتبار یا روایی پرسشنامه 139
3ـ4ـ2 ترکیب شاخص‌ها 141
3ـ4ـ3 وزن دهی شاخص‌ها 142
فصل 4 143
تجزیه‌وتحلیل و نتیجه‌گیری 143
4ـ1 مقدمه 143
4ـ2 ویژگی‌های توصیفی شاخص‌ها 145
4ـ3 سنجش وضعیت مناطق نمونه گردشگری بر اساس شاخص‌های تحقیق 145
4ـ3ـ1 رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری به‌وسیله تکنیک TOPSIS 145
4ـ3ـ2 رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روشSMART 149
4ـ3ـ3 رتبه‌بندی مناطق نمونه گردشگری با استفاده از تکنیک WPM 153
4ـ4 تحلیل نتایج حاصل از مدل‌های به‌کاربرده شده در این پژوهش 156
4ـ4ـ1 تلفیق نتایج حاصل از مدل‌های TOPSIS، SMART و WPM با استفاده از روش کپلند 157
4ـ5 یافته‌های تحلیلی مبتنی بر آمار استنباطی (آزمون فرضیه‌ها) 161
4ـ6 جمع‌بندی یافته‌های نظری 162
4ـ7 جمع‌بندی یافته‌های تجربی 162
4ـ8 خوشه‌بندی مناطق نمونه گردشگری 164
4ـ9 نتیجه‌گیری 166
4ـ10 پیشنهادات 168
4ـ10ـ1 پیشنهادات پژوهشی 168
4ـ10ـ2 پیشنهادات کاربردی 168
مراجع 170

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


————————————————————————————————————————————–