این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه اسکان غیر رسمی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

آسیب شناسی روند گسترش بی رویه اسکان غیر رسمی در کرج (مطالعه موردی منطقه 10محله اهری)

چکیده

شهر کرج به دلیل نزدیکی که به پایتخت دارد و همچنین نزدیکی به مراکز اشتغال جمعیت مهاجر زیادی را به خود جذب کرده است که این مهاجران اکثرا شامل روستائیانی می شوند که به شهرها مهاجرت کرده و به دلیل توان مالی ضعیف خود نتوانسته اند وارد قسمت رسمی شهر شوند در نتیجه جذب سکونتگاه های غیررسمی شده اند.یکی از مسائل مهمی که امروزه در شهرهای بزرگ به خصوص شهری مانند کرج وجود دارد مسئله سکونتگاه های غیررسمی می باشد که در این تحقیق به آسیب شناسی روند گسترش بی رویه اسکان غیررسمی در کرج (مطالعه ی موردی منطقه 10 محله ی اهری) پرداخته ایم که در صورت امکان با آسیب شناسی این بافت ها و با ارائه ی راهکارهایی از روند گسترش بی رو ییه این بافت ها جلوگیری به عمل آید.تحقیق فوق از لحاظ روش تحقیق کاربری بوده و از لحاظ متودلوژی روش تحقیق ترکیبی و به صورت توصیفی – موردی – تداومی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی ساکنان محله ی اهری می باشد و حجم جامعه نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده که شامل 380 نفر از ساکنین محله ی اهری می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده و به وسیله آنها پرسشنامه های تحقیق پر شده و سپس داده های پرسشنامه ها در نرم افزار spss و از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج تجزیه و تحلیل های آماری بیانگر این موضوع است که هر سه فرضیه تحقیق با سطح اطمینان بالای 95 درصد تائید شده است بنابراین برای برون رفت از این آسیب ها و به طور کلی وضع موجود ابتدا باید ریشه یابی دقیق در مورد عوامل به وجود آورنده ی این وضع صورت گیرد سپس دستگاه های زیرصلاح با جدییت تمام به برنامه ریزی و اجرای آن در جهت مقابله با روند بی رویه این نوع مساکن و آسیب های ناشی از آن بپردازند.کلید واژه :آسیب شناسی ، اسکان غیررسمی ، شهر کرج، منطقه 10, محله اهری.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:طرح تحقیق
1-1 بیان مساله 5
1-2 ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 سوالات تحقیق 7
1-5 فرضیات 7
1-6 پیشینه 7
1-6-1 کتب 7
1-6-2 مقاله 8
1-6-3 طرح ها 9
1-7 روش تحقیق 9
1-8 قلمرو مکانی 9
1-9متغیرها 10
1-1 جدول متغیرهای تحقیق 10
1-10 مدل تحقیق 11
1-1 مدل مفهومی تحقیق 11
1-11 جامعه آماری 11
1-12 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 12
1-13 روش گردآوری اطلاعات 13
1-13-1 کتابخانه ای 13
1-13-2 شیوه ی میدانی 13
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
1-15 محدودیت های تحقیق 14
1-16 واژه های کلیدی 14
فصل دوم:دیدگاه ها و نظریات تحقیق
2-1 تعاریف اسکان غیررسمی 16
2-1-1 تعریف اسکان غیررسمی از دیدگاه برنامه ریزان شهری 16
2-1-2 تعریف حاشیه نشینی از دیدگاه برنامه ریزان مسکن 19
2-2 تعریف آسیب شناسی و انواع آن 19
2-3 تاریخچه بررسی محلات غیر رسمی در مطالعات علمی 20
2-4 رویکردهای غالب نسبت به اسکان غیررسمی 22
2-4-1 رویکرد نادیده گرفتن 22
2-4-2 رویکرد حذف و تخلیه اجباری 23
2-4-3رویکرد خودیاری 24
2-4-4 رویکرد مسکن عمومی 25
2-4-5رویکرد زمین و خدمات 26
2-4-6رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی) 27
2-4-7 رویکرد توانمند سازی 29
2-5 رهیافت های نظری چاره جوئی اسکان غیررسمی در جهان 31
2-5-1 لیبرالیسم 31
2-5-2 رادیکالیسم 32
2-5-3 .مکتب وابستگی 32
2-5-4 لیبرالیسم جدید 33
2-6 اسکان غیررسمی ایران 33
2-7 اسکان غیررسمی در کرج 35
2-8 ماهیت سکونتگاه های غیررسمی 36
2-9 ویژگی بافت های اسکان غیررسمی 36
2-9-1 تفاوت ها 37
2-9-1-1میزان آسیب های اجتماعی 37
2-9-1-2موقعیت مکانی 37
2-9-1-3 منشا سکونتگاهی 37
2-9-1-4 نوع ساخت واحدهای مسکونی 38
2-9-1-5 منشا مهاجرت 38
2-9-1-6 نوع تصرف زمین و واحد مسکونی 38
2-9-2 تشابه ها 38
2-9-2-1 نوع آسیب های اجتماعی 38
2-9-2-2 گروه های کم درآمد پایین 39
2-9-2-3 رواج مشاغل غیررسمی 39
2-9-2-4 سطح پایین سواد 39
2-9-2-5 رابطه خویشاوندی و قومی 39
2-9-2-6 منشا روستایی و سرریز جمعیت کم درآمد شهری 39
2-9-2-7 میانگین سنی جمعیت جوان تر از کل شهر 40
2-9-2-8 دسترسی به خدمات اندک شهری 40
2-9-2-9 زیرساخت های نامناسب و محدود 40
2-9-2-10 تراکم بالای جمعیت 40
2-9-2-11 واحدهای مسکونی بی دوام و کم دوام 40
2-9-2-12 شرایط نامناسب بهداشتی 40
2-9-2-13 میانگین ساخت و ساز زیربنا کم تر از کل شهر 41
2-10 علل و عوامل شکل گیری 41
فصل سوم:روش کار و بستر مطالعاتی تحقیق
3-1 روش کار 43
3-2 سنجش میزان روایی و پایایی سوالات پرسشنامه 43
3-3 ویژگی های جغرافیایی محدوده ی مورد مطالعه 46
3-3-1موقعیت جغرافیایی استان البرز 46
3-4 ویژگی های جغرافیای طبیعی 47
3-4-1 موقعیت جغرافیایی ، حدود و وسعت . 47
3-4-2 موقعیت جغرافیایی شهرداری منطقه 10 کرج : 47
3-4-3 ویژگی های توپوگرافی و شکل ناهمواری ها 49
3-4-4واحدهای ژئومورفولوژی 52
3-4-5 وضعیت شیب شهر 54
3-4-6 ساختار زمین شناسی 56
3-4-7 بررسی حرکات فعال زمین (زلزله) 58
3-5 ویژگی های آب و هوایی 65
3-5-1 درجه حرارت 65
3-5-2 میزان بارندگی 69
3-5-3 باد 70
3-5-4 منابع آب 71
3-5-4-1 آب های سطحی 71
3-5-4-2 آب های زیرزمینی 73
3-5-5 مطالعات خاک شناسی 73
3-5-6 پوشش گیاهی 75
3-6 تحولات جمعیتی منطقه مورد مطالعه (منطقه 10 کرج) 79
3-6-1 ترکیب جمعیت برحسب جنس و سن 79
3-6-2 نسبت جنسی جمعیت منطقه 10 کرج 80
3-7 نس

 

اسکان غیر رسمی در سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر اراک با تاکید بر پیامد های اقتصادی

چکیده

در دو دهه اخیر اسکان غیر رسمی در ایران بگونه ای گسترش یافته است که به معضلی در سطح ملی تبدیل شده است با همه شرایط و جوانب پیرامون موضوع اسکان غیر رسمی، اکثر محققان این حوزه معتقد هستند منشا و خاستگاه اسکان غیر رسمی در ایران سکونتگاههای روستایی است در واقع اسکان غیر رسمی با هر شرایطی نتیجه فقدان برنامه ریزی مناسب روستایی است و اثرات این پدیده علاوه بر شهرها، در روستاهای پیرامون شهرها نیز مشهود است هدف از پژوهش حاضر، شناخت علل و پیامدهای اسکان غیر رسمی در روستاهای حوزه کلانشهر اراک با تأکید بر شاخص های اقتصادی است این پژوهش به شناخت عوامل پیدایش وگسترش سکونتگاه های غیررسمی و پیامدهای اقتصادی آن بر روستاهای پیرامونی پرداخته است روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی _ توصیفی بوده و شیوه گردآوری داده ها ترکیبی از روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی(پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، عکس و) بوده است محدوده ی مورد مطالعه در این پژوهش با بررسی جمعیت و فاصله روستاها تا شهر، روستاهای تا 10 کیلومتری پیرامون شهر اراک است که شامل 48 روستا وجود دارد که در مجموع دارای 34987 نفر جمعیت است از میان این روستاها، سه روستای گاوخانه، مرزیجران و حاجی آباد به لحاظ دارا بودن ویژگی های اسکان غیررسمی به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده اند و از فرمول کوکران جامعه نمونه 282 خانوار به دست آمدبرای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است نتایج پژوهش نشان می دهد علت اصلی مهاجرت، عامل اقتصادی و ارزانی زمین و مسکن، نبود سیاستگذاری های صحیح دولتی و اجرای برنامه ها می باشد

فصل اول (طرح پژوهش)
۱-۱-کلیات پژوهش۱
۱-۲- بیان مسأله۱
۱-۳-ضرورت و اهمیت پژوهش ۴
۱-۴-هدف پژوهش ۵
۱-۵- پرسش های پژوهش ۵
۱-۶- پیشینه تحقیق ………………۵
۱-۷- روش و مراحل انجام پژوهش ۱۱
۱-۸- جامعه مورد مطالعه۱۱
۱-۹- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۴
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۷
۱-۱۱-محدودیت های پژوهش۱۷

فصل دوم (مبانی نظری پژوهش)
۲- مقدمه ۱۹
۲-۱- تعریف مفاهیم ۲۰
۲-۱-۱- حاشیه نشینی ۲۰
۲-۱-۲- اسکان غیررسمی ۲۰
۲-۱-۳- روستاهای پیراشهری ۲۱
۲-۲- عوامل موثر بر شکل گیری اسکان غیررسمی ۲۱
۲-۲-۱-تعریف فقر ۲۲
۲-۲-۱-۱-فقر مطلق ۲۲
۲-۲-۱-۲- فقر نسبی ۲۲
۲-۲-۱-۳- فقر اقتصادی ۲۲
۲-۲-۱-۴- فقر انسانی ۲۳
۲-۲-۱-۵- فقر قابلیتی۲۳
۲-۲- مهاجرت ۲۳
۲-۳-اسکان غیررسمی در جهان و ایران ۲۴
۲-۳-۱-اسکان غیررسمی درجهان ۲۴
۲-۳-۲-اسکان غیررسمی در ایران ۲۶
۲-۴- مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی در ایران ۲۹
۲-۵- رویکردهای نظری در خصوص سکونتگاه های غیررسمی ۳۰
۲-۵-۱- لیبرالیسم ۳۰
۲-۵-۲- رادیکالیسم ۳۱
۲-۵-۳- غیرلیبرالی ۳۲
۲-۵ -۴-جامعه گرایان جدید ۳۳
۲-۶- روند تکوینی و شیوه ی مداخله در سکونتگاه های غیررسمی ۳۴
۲-۶-۱- تهاجم سازمان یافته ۳۵
۲-۶-۲- تصرف خزنده ۳۶
۲-۶-۳- بازتقسیم زمین ۳۶
۲-۷- متغیرها و شاخص های شناخت محدوده های اسکان غیررسمی در ایران ۳۷
۲-۸- شاخص های شناخت انواع بافت های غیررسمی ۴۰
۲-۹- انواع اسکان غیررسمی ۴۱
۲-۱۰-انواع مالکیت ها و نحوه تملک زمین در سکونتگاه های غیررسمی ۴۲
۲-۱۱-رویکردهای مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی ۴۳
۲-۱۱-۱- رویکرد نادیده گرفتن ۴۳
۲-۱۱- ۲-رویکرد حذف و تخلیه اجباری ۴۳
۲-۱۱-۳- خودیاری ۴۴
۲-۱۱-۴- مسکن عمومی ۴۴
۲-۱۱-۵- مکان و خدمات ۴۴
۲-۱۱- ۶-ارتقا بخشی(بهسازی) ۴۵
۲-۱۱-۷- توانمندسازی ۴۶
۲-۱۲- جمع بندی ۴۸

فصل سوم (محیط شناسی پژوهش)

۳- مقدمه ۵۱
۳-۱- موقعیت استان مرکزی ۵۱
۳-۱-۱- موقعیت استان ۵۱
۳-۱-۲-اقلیم ۵۲
۳-۱-۳-ویژگی های جمعیتی ۵۲
۳-۲- موقعیت شهرستان اراک ۵۴
۳-۲-۱- موقع، حدود و وسعت شهرستان اراک ۵۴
۳-۲-۲-موقعیت طبیعی ۵۵
۳-۲-۳- اقلیم و هیدرولوژی ۵۵
۳-۲-۴-ژئومورفولوژی و توپوگرافی ۵۶
۳-۳- مهاجرت ۵۷
۳-۴- موقعیت شهر اراک ۵۸
۳-۴-۱- موقعیت ۵۸
۳-۵- روند شکل گیری شهر اراک ۵۸
۳-۵-۱- قبل از انقلاب ۵۸
۳-۵-۲- بعد از انقلاب ۵۹
۳-۶- تبدیل اراک به کلانشهر ۶۰
۳-۷- روند ادغام روستاها در فرآیند گسترش شهر اراک ۶۲
۳-۸- روند شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در شهر اراک ۶۲
۳-۹- بررسی روستاهای حاشیه شهر اراک ۶۶
۳-۱۰- معرفی روستاهای مورد مطالعه ۷۰
۳-۱۰- ۱-شناسایی روستای حاجی آباد ۷۱
۳-۱۰- ۱-۱- بررسی های اجتماعی ۷۱
۳-۱۰- ۱-۲- بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری ۷۱
۳-۱۰- ۱-۳-مهاجرت ۷۲
۳-۱۰- ۱-۴- بررسی های محیطی ۷۳
۳-۱۰- ۲- شناسایی روستای مرزیجران ۷۵
۳-۱۰- ۲-۱- بررسی های محیطی ۷۵
۳-۱۰- ۲-۲- بررسی های اجتماعی۷۵ ۳۷۵۳-۱۰-۲-۲- بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری ۷۵
۳-۱۰-۲-۳-نسبت سنی و جنسی مرزیجران۷۶
۳-۱۰-۲-۴-مهاجرت۷۶
۳-۱۰- ۳- شناسایی روستای گاوخانه۷۸
۳-۱۰-۳-۱-تحلیل ویژگی ها و برآوردهای جمعیتی روستا۷۸
۳-۱۰-۳-۲-تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری براساس اطلاعات محلی۷۹
۳-۱۰-۴-جمع بندی۸۱

فصل چهارم (یافته های پژوهش) 
۴- مقدمه ۸۳
۴-۱- توصیف آماری داده ها ۸۵
جنس
بعد خانوار
ملیت
۴-۲-یافته های تحلیلی
۴-۲-۱-فرهنگی
زادگاه ساکنان
سطح سواد
تشکل های مردمی
مراجعه به ادارات دولتی
بررسی رضایت اجتماعی در روستا
۴-۲-۲- اقتصادی ۱۴۳
شغل سرپرست خانوار
محل اشتغال سرپرست خانوار
مدت زمان رسیدن به محل کار
متوسط درآمد ماهانه خانوار
متوسط پس انداز خانوار
دریافت یارانه
دارایی ها
۴-۲-۳- مهاجرتی ۱۴۴
میزان مهاجرپذیی روستا
زمان ورود مهاجرین
دلیل انتخاب مقصد
سنجش تمایل ترک روستا
۴-۲-۴- وضعیت کالبدی ۱۴۵
سطح زیر بنا
مالکیت
حقوقی
شیوه ساخت
مصالخ
فاضلاب
معابر
۴-۲-۵-مهمترین معضلات روستاهای مورد مطالعه ۱۴۷

فصل پنجم( پاسخ به سوالات)
۵- مقدمه ۱۷۹
۵-۱- جمع بندی فصول پژوهش ۱۸۱
۵-۲- بررسی و پاسخ به سوال اول ۱۸۱
۵-۳-بررسی و پاسخ به سوال دوم ۱۸۳
۵-۴-نتیجه گیری ۱۸۹

 

آسیب‌پذیری بافت‌های شهری نابهنجار (اسکان غیر رسمی) در شهر خوی با استفاده از GIS و شبکه‌های عصبی مصنوعی (نمونه موردی محله جمشیدآباد)

چکیده

تغییرات سریع و جابجایی گسترده جمعیتی ناشی از مدرنیزم، شهرها را با مشکلات عدیده ای مواجه نمود، که بافت های نابهنجار و سکونت غیر رسمی به خصوص در اطراف کلانشهرها مشاهده می شود، ولی این پدیده مختص کلانشهرها نیست و شهرهای میانی نیز در مدیریت خود با این مشکل مواجه هستند، در این میان شهر خوی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، دارای بافت نابهنجار ناشی از اسکان غیر رسمی می باشد. مهمترین بخش از بافت مذکور به لحاظ وسعت و شدت، محله جمشیدآباد است که جمعیت زیادی از حاشیه نشین شهر خوی را به خود اختصاص می دهد، در مجموع این مناطق به دلایل مختلف، معمولاً دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله نسبت به سایر مناطق شهری هستند که هدف این پژوهش، بررسی و شناخت آسیب پذیری بافت محله جمشیدآباد شهر خوی از این منظر می باشد، داده های تحقیق از طریق پیمایش و میدانی و نیز منابع موجود در سازمانها بدست آمد. برای تحلیل داده ها از ترکیب روشهای توصیفی و تحلیلی در داخل تحلیل فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته شده و نتایج پژوهش آسیب پذیری بیشتر بافتهای نابهنجار شهری را در مقابل زلزله نشان می دهد.

فهرست مطالب 
فصل اول: 12 
کلیات تحقیق 12 
1-1- بیان مسئله 13 
1-2- سئوالات تحقیق 14 
1-3- فرضیات تحقیق 15 
1-4- بررسی منابع 15 
1-5- مواد و روش ها (روش تحقیق) 16 
1-6- متغیرهای تحقیق : 18 
1-7- تکنیک تحلیل : 18 
1-7- 1- تکنیک شبکه عصبی 18 
1-8- مدل مفهومی تحقیق : 20 
فصل دوم: 22 
تعاریف و مبانی نظری 22 
2-1- مقدمه 23 
2-2- تعاریف تحقیق: 23 
2-2-1- انواع بافت شهری 23 
2-2- 1-1- بافت های کهن 24 
2-2- 1-2- 24 
2-2- 1-3-بافت ارزشمند تاریخی: 26 
2-2- 1-4- بافت ناکارآمد(ناسازگار) 26 
2-2-2- مفهوم حاشیه نشینی 27 
2-2-3- مفهوم بحران 32 
2-2-4-گونه شناسی (تیپو لوژی) مفهوم بحران 33 
2-2-5- شاخصشناسی (کالبدشناسی) مفهوم بحران 34 
2-2-6- آسیب‌پذیری شهری و معیارهای شناخت آن 35 
2-3- مبانی نظری تحقیق 38 
2-3-1- اسکان غیر رسمی در جهان 38 
2-3-2- پیشینه شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان 38 
2-3-3- حاشیه نشینی در کشورهای توسعه یافته: 41 
2-3-4- اسکان غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 42 
2-3-5- اسکان غیر رسمی (علل، پیامدها، دیدگاهها): 44 
2-3-5-1- علل پیدایش اسکان غیر رسمی : 44 
2-3-5- 2-پیامدهای اسکان غیر رسمی : 48 
2-3-5- 3- دیدگاه اکولوژی شهری 51 
2-3-5- 3- 1- دیدگاه لیبرالی 54 
2-3-5- 3- 2- دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 55 
2-3-5- 3-3- دیدگاه غیرلیبرال 56 
2-3-5- 3- 4- دیدگاه جامعه گرایان جدید 57 
2-3-5- 3- 5- تقابل با سکونتگاههای غیر رسمی (از نادیده گرفتن تا توانمند سازی) 57 
2-3-6- بافت های شهری و آسیب‌پذیری آنها 59 
2-3-6-1- بافت قدیم شهری و آسیب‌پذیری آن 60 
2-3-6-2- سکونتگاه های غیررسمی، آسیب‌پذیرترین بخش شهرها 62 
2-3-6-3-دیدگاه های نظری بهسازی و نوسازی شهری و تأثیر آن بر آسیبپذیری شهری 62 
2-3-7- حاشیه نشینی در ایران 65 
2-4- نتیجه گیری 67 
فصل سوم: 68 
ویژگیهای منطقه مورد مطالعه 68 
3-1- ویژگی های جغرافیایی: 69 
3-2-1-وضعیت ایران به لحاظ زلزله خیزی 69 
3-2-2- زمین شناسی عمومی استان آذربایجان غربی 71 
الف) زون ماکو ـ تبریز 72 
ب ) گروه افیولیتی خوی ـ مرند 73 
ج ) پلاتفرم پالئوزوئیک باختر دریاچه ارومیه 73 
د) فرونشست دریاچه ارومیه 74 
و ) زون اشنویه ـ مهاباد 74 
3-4- زمین شناسی شهرستان خوی 75 
3-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان و شهر خوی 78 
3-5- توپوگرافی شهر خوی 80 
3-7- شیب زمین در شهرستان 82 
3- 8- آب و هوا 84 
3-9- بارش Error! Bookmark not defined. 
3-10- دما Error! Bookmark not defined. 
3-11- وضعیت کالبدی شهر خوی 86 
3-12- وضعیت جمعیتی شهر خوی 87 
3-13- نتیجه گیری: 90 
فصل چهارم: 91 
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 91 
4-1- مقدمه: 92 
4-2- متغیرهای تحقیق 92 
4-2-2- نوع سازه: 96 
4-3- آمارهای توصیفی مربوط به ساکنان محله جمشید آباد : 100 
4-3- 1- ویژگی های اجتماعی و اقتصادی : 100 
4-3-1-1- تحصیلات : 100 
4-3-1-2- شغل : 102 
4-3-1-3- درآمد : 103 
4-3-2- خصوصیات مسکن : 104 
4-3-2- 1- نوع مسکن : 104 
4-3-2- 2- تعداد اتاق : 105 
4-3-2- 3- نوع مصالح : 106 
4-3-2- 4- عمر مساکن : 107 
4-3-2- 5- تراکم ساختمانی 108 
4-3-2- 5- عرض معابر : 109 
4-4- تحلیل عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری بافتهای شهری در محله جمشید آباد 110 
4-4-1- انواع الگوهای شبکه عصبی مصنوعی 110 
4-4-1- 1- شبکه عصبی پیشرو 111 
4-5- تجزیه و تحلیل داده ها 115 
4-5-1- ترکیب لایه های فازی سازی شده 121 
4-6- نتیجه گیری 124 
فصل پنجم: 126 
نتیجه گیری و پیشنهادات 126 
5-1- مقدمه: 127 
5-2- رد و تأیید فرضیات تحقیق: 128 
5-3- پیشنهادات تحقیق: 128 
راه کارهایی در مورد وضعیت ساخت و سازها 129 
منابع: 133 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


————————————————————————————————————————————–