این بسته شامل 11 پایان نامه در زمینه میراگرهای تسلیمی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

ارزیابی شکل پذیری مهاربندهای هم محور مجهز به میراگر تسلیمی خمشی

چکیده

یکی از سیستم های باربر جانبی قاب های مهاربندی شده هستند.در مهاربندهای هم محور ضربدری مفصل پلاستیک از نوع محوری تشکیل می شود که میزان جذب انرژی بالایی ندارند.اگر بتوان مفاصل پلاستیک محوری را به مفاصل پلاستیک خمشی تبدیل کرد ظرفیت شکل پذیری قاب های مهاربندی افزایش می یابد. در این مطالعه،یک نوع جدیداز مهاربندها معرفی می شود که در آن مفاصل پلاستیک از نوع خمشی است.هدف این تحقیق ارزیابی رفتار لرزه ای این مهاربندها است.در این مهاربندها به جای عضو سراسری از دو قطعه استفاده می شود.برای این منظور در این تحقیق،تأثیرمیراگرهای تسلیمی X-ADAS(X-shape Added Damping And Stiffnes) در ترکیب با مهاربند هم محور ضربدری بر نیازهای لرزه ای تعدادی قاب های مهاربندی فولادی با تعداد طبقات متعارف با سطح شکل پذیری متوسط در دو حالت ،یک بار بدون استفاده از میراگر و بار دیگر با استفاده از میراگر در مهاربند مورد بررسی قرار گرفته شده است. بارگذاری قاب های مورد بررسی بر اساس آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800) و مبحث و بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران انجام گردیده است . قاب ها ی مدلسازی شده و نیازهای لرزه ای قاب های خمشی فولادی ،سختی و مقاومت و شکل پذیری،تحت هفت شتاب‌ نگاشت و با استفاده از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی و استاتیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از میراگر های تسلیمی طوری طراحی شده تا قبل از تسلیم شدن اعضای مهاربند بتواند نیروی جانبی را مستهلک نماید .بر پایه نتایج بدست آمده ،در قاب نوع دوم جابجایی های مطلق و نسبی و مقاومت قاب ها کاهش یافته و شکل پذیری قاب ها افزایش می یابد. حضور میراگرها در ترکیب با مهاربند هم محور که بیشترین سختی را داراست و دارای کمترین شکل پذیری است باعث افزایش شکل پذیری و کاهش سختی و مقاومت قاب ها می گردد.

فصل اول 
کلیات 
1-1 مقدمه 2 
1-2 تعریف مسئله 3 
1-3 ساختار پایان نامه 3 
1-3-1 فصل اول، کلیات 3 
1-3-2 فصل دوم، معرفی سیستم های متداول جاذب انرژی 3 
1-3-3 فصل سوم، میراگرهای تسلیمی ADAS و پیشینه تحقیق و کاربردهای متفاوت آن 4 
1-3-4 فصل چهارم، روش تحقیق و مدلسازی 4 
1-3-5 فصل پنجم، نـتـایــــج 4 
1-3-6 فصل ششم، نتیجه گیری و پیشنهادات 5 
1-4 اهمیت و اهداف تحقیق 5 
1-4-1 نیازهای لرزهای سازهها در برابر زلزله 5 
1-4-1-1 شکل پذیری 6 
1-4-1-2 سختی 7 
1-4-1-3 مقاومت 8 
1-5 روش و محتوای تحقیق 9 
1-5-1 چارچوب نظری تحقیق 9 
1-5-2 روش تحقیق 9 

فصل دوم 
معرفی سیستم های متداول جاذب انرژی 
2-1 مقدمه 12 
2-2 ساختمان های بلند 13 
2-2-1 تاریخچه ساختمان های بلند 14 
2-2-2 دسته بندی سیستم های سازه ای سازه های بلند 15 
2-3 میراگرها 17 
2-4 انواع مکانیزم میرایی در سازه ها 17 
2-5 سیستم های کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها 18 
2-6 طبقه بندی سیستم ها بر اساس نحوه عملکرد 19 
2-6-1 سیستم های کنترل غیر فعال 19 
2-6-2 سیستم های کنترل فعال 20 
2-6-3 سیستم های کنترل نیمه فعال 21 
2-6-4 سیستم های کنترل دو گانه یا ترکیبی 22 
2-7 انواع میراگرهای مورد استفاده در سازه ها 23 
2-8 انواع میراگرها بر اساس عملکرد مطابق با نشریه 524 25 
2-8-1 ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎی اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ 26 
2-8-2 ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎی اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ 27 
2- 8-3 ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎی اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ پال 28 
2- 8-4 ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎی وﻳﺴﻜﻮز 29 
2 – 8-5 میراگر های فلزی تسلیم شونده 30 
2 – 8-6 ﻣﻴﺮاﮔﺮ وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﻚ 32 
2-8-7 ﻣﻴﺮاﮔﺮ ﺟﺮﻣﻲ
33 
2-8-7-1 میراگر جرمی تنظیم شده TMD 33 
2-8-7-2 میراگر سیال هماهنگ شده 35 
2-8-8 میراگر های آلیاژی SMA 35 
2-8-8-1 مکانیزم عملکرد و تاریخچه آلیاژهای حافظه دار 36 
فصل سوم 
میراگرهای تسلیمی ADAS و پیشینه تحقیق 
3-1 مقدمه 40 
3-2 فلسفه پیدایش 41 
3-3 معرفی میراگر صفحه فولادی ADAS 42 
3-4 اشکال مختلف ورق فولادی المان ADAS 43 
3-5 تفاوت میراگرهای TADAS , XADAS 43 
3-6 معایب میراگر ADAS با ورق های X شکل 45 
3-7 طراحی میراگرهای تسلیمی صفحه ای 46 
3-7-1 عملکرد میراگرهای تسلیمی صفحه فولادی 46 
3-7-2 روابط حاکم بر میراگرهای ADAS 50 
3-8 مروری مختصر بر کارهای انجام شده 52 
3-8-1 مطالعات تحلیلی انجام شده 54 
3-8-2 مطالعات آزمایشگاهی انجام شده 54 
3-9 بررسی کاربردهای گوناگون میراگر ADAS 58 
3-9-1 جداگر لرزه ای 58 
3-9-2 ابزارهای استهلاک انرژی 62 
3-9-3 سیستم های مهاربندی ، ترکیب بادبند زانویی و میراگر ADAS 66 
3-9-3-1 نتایج تحلیلی قاب های خمشی مقاوم شده 67 
3-9-4 ترمیم و مقاومسازی 70 
فصل چهارم 
روش تحقیق و مدلسازی 
4-1 مقدمه 77 
4-2 مدل ها مورد استفاده 78 
4-2-1 معرفی سازه ها 78 
4-2-2 مشخصات هندسی قاب ها 78 
4-3 طراحی قاب ها 79 
4-3 -1 بارگذاری قاب ها 79 
4-3-1 -1 بارگذاری ثقلی 79 
4-3-1-2 بارگذاری زلزله 80 
4-3-2 روش طراحی المان های تسلیمی پیشنهادی 82 
4-3-2-1مشخصات فیزیکی و مکانیکی 82 
4-4 طراحی مدل ها 86 
4-5 فرضیات تحلیل غیرخطی 90 
4-6 الگوی بار جانبی 90 
4-7 اتصالات 90 
4-8 سطوح عملکرد اجزای سازه ای 91 
4-9 سطح عملکرد انتخابی 92 
4-10 تعریف رابطه بار – تغییر شکل 92 
4-11 تحلیل بر اساس عملکرد 93 
4-12 مدلسازی 96 
4-13 معرفی نرم افزار OpenSees 96 
4-14 ساخت مدل 98 
4-14-1 مصالح 98 
4-14-2 اعضا 99 
4-14-3 تبدیلات هندسی 99 
4-15 انتخاب شتابنگاشتها 99 
4-16 آنالیز 107 
4-17 منابع اطلاعاتی نرم افزار OpenSees 107 
4-18-1 کنترل نرم افزار با مدل آزمایشگاهی 108 
4-18-2 کنترل مدل سازی با نرم افزار OpenSees 109 
4-19 روش پردازش اطلاعات 112 
4-19-1 روش پردازش سختی 112 
4-19-2 روش پردازش شکل پذیری 112 
4-19-3 روش پردازش مقاومت 112 

فصل پنجم 
نـتـایــــج 
5-1-مقدمه 114 
5-2 تحلیل سازه ها و برآورد تاثیر میراگرهای تسلیمی خمشی بر نیازهای لرزه ای 115 
5-2-1 بررسی نیاز سختی 116 
5-2-1-1 بررسی نیاز سختی قاب ها 116 
فصل ششم 
نتیجه گیری و پیشنهادات 
6-1مقدمه 131 
6-2 نتیجه گیری 131 
مراجع 134 

 

بررسی عملکرد میراگرهای تسلیمی ADAS در کنترل رفتار لرزه‌ای سازه‌ها

چکیده

در این تحقیق، تأثیر میراگرهای مثلثی شکل TADAS (Triangular plate- Added Damping and Stiffness) بر نیازهای لرزه ای قاب های خمشی فولادی با دو سطح شکل پذیری متوسط و زیاد مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تعیین میرایی معادل، ضریب رفتار قاب های مجهز به این میراگرها نیز تعیین می گردد بارگذاری قاب های مورد بررسی بر اساس ضوابط آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران انجام شده و تحلیل و طراحی آن ها به کمک نرم افزار ETABS 917 و براساس ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختان ایران انجام گردیده است در این مطالعه، نیازهای لرزه ای قاب های خمشی فولادی و میرایی معادل میراگرهای الحاقی به آن ها با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار تحلیل غیر خطی OpenSees مورد بررسی قرار گرفته است ضریب رفتار و اجزای آن نیز با استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرخطی (بار فزاینده) و روش نوین دیگری که روش تحلیل دینامیکی با شتاب فزاینده نام دارد، تعیین گردیده است بر پایه نتایج به دست آمده، حضور میراگرهای الحاقی باعث کاهش نیازهای سختی و مقاومت و افزایش نیاز شکل پذیری قاب ها می گردد میرایی معادل میراگرهای الحاقی، در قاب های خمشی ویژه بیشتر از قاب های خمشی متوسط بوده و افزایش میرایی معادل در قاب های میان مرتبه (5 و 7 طبقه) چشمگیر تر است همچنین، روش تحلیل استاتیکی غیر خطی، در محاسبه ضرایب رفتار قاب های مجهز به میراگرهای TADAS ، روش مناسبی نبوده و توصیه نمی گردد با افزایش تعداد طبقات نیز، ضرایب رفتار قاب ها کاهش می یابد

فصل اول- کلیات 
1-1- مقدمه 2 
1-2- اهمیت و اهداف تحقیق 3 
1-3- محتوای تحقیق 4 
1-3-1- چارچوب نظری تحقیق 4 
1-3-2- روش تحقیق 5 
1-4- مروری بر کارهای انجام شده 6 
1-4-1- سیستم میراگر با استفاده از جاری شدن قطعه فلزی 6 
1-4-2- مطالعات تحلیلی انجام شده 8 
1-4-3- مطالعات آزمایشگاهی انجام شده 9 
1-4-4- سایر مطالعات انجام شده 11 

فصل دوم- سیستم های جاذب انرژی 
2-1- مقدمه 14 
2-2- انواع میراگرهای مورد استفاده در سازه ها 16 
2-2-1- میراگرهای اصطکاکی 18 
2-2-2- میراگرهای ویسکو الاستیک 19 
2-2-3- میراگرهای ویسکوز مایع 20 
2-3- میراگرهای تسلیمی ADAS 21 
2-3-1- مدل سازی میراگر ADAS 24 
2-3-2- تفاوت میراگرهای XADAS و TADAS 25 
2-3-3- روابط حاکم بر میراگرهای ADAS 26 

فصل سوم- مبانی نظری ضریب رفتار 
3-1- مقدمه 30 
3-2- روش های محاسبه ضریب رفتار 33 
3-2-1- روش های آمریکایی 33 
3-2-1-1- روش طیف ظرفیت فریمن 34 
3-2-1-2- روش ضریب شکل پذیری یوانگ 35 
3-3- اجزای ضریب رفتار 38 
3-3-1- شکل پذیری 38 
3-3-1-1- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری 38 
3-3-2- مقاومت افزون 40 
3-3-2-1- تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون 41 
3-3-3- فرمول بندی ضریب رفتار 42 

فصل چهارم- مدل های تحلیلی 
4-1- مقدمه 46 
4-2- مدل های سازه ای مورد استفاده 46 
4-2-1- معرفی سازه ها 46 
4-2-1-1- مشخصات هندسی قاب ها 48 
4-2-2- بارگذاری قاب ها 50 
4-2-2-1- بارگذاری ثقلی 50 
4-2-2-2- بارگذاری زلزله 50 
4-2-3- طراحی سازه ها و الزامات آن 54 
4-2-3-1- ترکیب های بار زلزله تشدید یافته 54 
4-2-3-2- مشخصات مصالح فولادی 54 
4-2-3-3- الزامات عمومی طراحی ستون ها 55 
4-2-3-4- الزامات عمومی طراحی تیرها 56 
4-2-3-5- الزامات عمومی اعضای قطری مهاربندی 58 
4-2-4- شناسه سازه ها 58 
4-2-5- مشخصات قاب های طراحی شده 59 
4-2-5-1- مشخصات قاب های خمشی متوسط 59 
4-2-5-2- مشخصات قاب های خمشی ویژه 61 
4-3- فرضیات تحلیل غیر خطی 63 
4-3-1- اثر P-∆ 63 
4-3-2- الگوی بار جانبی 63 
4-3-3- اتصالات 64 
4-3-4- سطوح عملکرد اجزای سازه ای 64 
4-3-4-1- سطح عملکرد انتخابی 65 
4-3-5- تعریف رابطه بار- تغییرشکل 66 
4-3-5-1- شکل پذیری کلی و موضعی 67 
4-3-6- مدل سازی اجزای سازه ای 69 
4-3-6-1- مدل سازی تیر و ستون 69 
4-3-6-2- مدل سازی المان های مهاربندی 69 
4-3-6-3- معیار پذیرش اعضای سازه ای 74 
4-3-7- پارامترهای طراحی المان TADAS 76 
4-4- شتاب نگاشت های انتخابی 81 
4-4-1- طیف پاسخ شتابنگاشت 81 
4-4-2- مقیاس کردن شتاب نگاشت 83 
4-4-2-1- مقیاس کردن شتاب نگاشت ال سنترو 84 
4-5- معرفی نرم افزار تحلیل غیرخطی OpenSees 87 
4-5-1- پیکربندی نرم افزار OpenSees 88 
4-5-2- انواع المان ها در OpenSees 89 
4-5-3- قابلیت های تحلیلی در OpenSees 90 
4-5-4- منابع اطلاعاتی نرم افزار OpenSees 91 
4-5-5- کنترل نرم افزار OpenSees 91 
4-5-5-1- کنترل نرم افزار با مدل آزمایشگاهی 91 
4-5-5-2- کنترل مدل سازی با نرم افزار OpenSees 93 
4-5-6- المان های مورد استفاده در نرم افزار OpenSees 95 

فصل پنجم- نتایج 
5-1- مقدمه 98 
5-2- تحلیل سازه ها و برآورد تأثیر میراگرهای TADAS بر نیازهای لرزه ای 99 
5-2-1- بررسی نیاز سختی 100 
5-2-1-1- بررسی نیاز سختی در قاب های خمشی متوسط 100 
5-2-1-2- بررسی نیاز سختی در قاب های خمشی ویژه 114 
5-2-2- بررسی نیاز مقاومت 118 
5-2-2-1- بررسی نیاز مقاومت در قاب های خمشی متوسط 119 
5-2-2-2- بررسی نیاز مقاومت در قاب های خمشی ویژه 125 
5-2-3- بررسی نیاز شکل پذیری 127 
5-2-3-1- محاسبه ضریب شکل پذیری 128 
5-2-4- مقایسه نیازهای لرزه ای قاب های TADAS و قاب های با مهاربندی همگرا (CBF) 130 
5-2-4-1- بررسی نیاز سختی 131 
5-2-4-2- بررسی نیاز مقاومت 132 
5-3- تحلیل سازه ها و برآورد میرایی معادل میراگرهای TADAS 135 
5-4- تحلیل سازه ها و برآورد ضریب رفتار 141 
5-4-1- محاسبه ضریب رفتار به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی 141 
5-4-1-1- ساده سازی منحنی پاسخ کلی سازه ها 141 
5-4-1-2- تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه ها 143 
5-4-1-3- محاسبه عوامل موثر بر ضریب رفتار 150 
5-4-1-4- محاسبه ضریب رفتار 157 
5-4-2- محاسبه ضریب رفتار به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی 160 
5-4-2-1- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی با شتابنگاشت های فزاینده 160 
5-4-2-2- نتایج تحلیل سازه ها به روش دینامیکی تاریخچه زمانی با شتاب فزاینده 160 
5-4-2-3- محاسبه عوامل موثر بر ضریب رفتار 163 
5-4-2-4- محاسبه ضریب رفتار 173 
5-4-3- جمع بندی ضرایب رفتار 176 
5-5- مقایسه نتایج با کارهای دیگران 179 
5-5-1- مقایسه نیازهای لرزه ای 179 
5-5-2- مقایسه ضرایب رفتار 181 

فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهشی 
6-1- مقدمه 185 
6-2- نتیجه گیری 185 
6-3- پیشنهادات پژوهشی 188 
پیوست ها 189 
مقالات ارائه شده 197 
مراجع 199 
چکیده پایان نامه به انگلیسی 204 

 

 

بررسی عملکرد سیکلیک میراگر تسلیمی ترکیبی در اتصال تیر به ستون

چکیده

تجارب حاصل از زلزله‌های مخربی که درسال‌های اخیر روی داده است نشان می‌دهد که ساختمان های موجود آسیب‌پذیری زیادی از خود نشان می‌دهند. یکی ازموثرترین روش‌ها برای استهلاک انرژی ورودی زلزله و کاهش نیازهای لرزه‌ای استفاده از تغییر شکل‌های غیرالاستیک ورق‌های فولادی در میراگرهای تسلیمی افزاینده می‌باشد. بر پایه این روش عمل تخریب به جای سازه برروی قطعه‌ای از پیش تعیین شده رخ می‌دهد که بعد از بارگذاری قابل تعویض است. هدف ازاین تحقیق معرفی میراگر ترکیبی از TADAS و SLIT می‌باشد. این میراگر یک ورق یا پروفیل استاندارد فولادی با تعدادی شکاف بریده شده به صورت مثلث و مستطیل در جان آن است که در محل اتصال تیر به ستون نصب می‌شود. نوارهای باقیمانده در جان میراگر، با جذب تغییرشکل‌های پلاستیک، انرژی لرزه‌ای را مستهلک کرده و مانع از انتقال آن به اعضای اصلی سازه می‌شوند.در این تحقیق 72 نوع مدل از این میراگر پیشنهادی مورد آنالیز قرار گرفته است. نتایج به صورت انرژی هیسترزیس جذب شده توسط اتصال و سختی اولیه و درصد جذب میراگر و تیر و نحوه به تسلیم رسیدن میراگر توضیح داده شد. نتایج تحلیل اتصالات تحت بارگذاری سیکلیک نشان داد که این میراگر از عملکرد هیسترزیسی و جذب انرژی بالایی برخوردار است.

فصل 1 کلیات 1
1-1 مقدمه 2
1-2 سیستم‌های سازه‌ای موجود 3
1-3 انواع سیستم‌های اتلاف انرژی 5
1-4 هدف تحقیق 7
1-5 ساختار پایان‌نامه 8
فصل 2 مروری بر تحقیقات گذشته 9
2-1 مقدمه 10
2-2 میرایی 10
2-3 میراگر 12
2-4 انواع وسایل جذب انرژی 14
2-5 رفتار میراگر TADAS و تحقیقات انجام شده 27
2-6 مزیتهای نسبی میراگر TADAS 28
2-7 مطالعات تجربی و تحقیقات انجام شده 30
2-8 ساختمان‌های مجهز به میراگر TADAS 33
2-9 طراحی میراگرهای تسلیمی TADAS 39
2-10 میراگر شکافدار فولادی (SSD) 43
فصل 3 معرفی و مدلسازی میراگر و اتصال مربوطه 56
3-1 مقدمه 57
3-2 معرفی اتصال 57
3-3 معرفی میراگر 59
3-4 فرضیات 64
3-5 بارگذاری 64
3-6 صحت‌سنجی مدل‌ها 64
3-7 مدلسازی در نرم افزار ABAQUS 65
فصل 4 استخراج نتایج و تفسیر آنها 76
4-1 مقدمه 77
4-2 انرژی هیسترزیس 77
4-3 نمودار push over 79
4-4 سختی اولیه 89
4-5 تغییرشکل پلاستیک 90
4-6 شرایط به تسلیم رسیدن میراگر پیشنهادی 93
4-7 مقایسه با slit 99
فصل 5 نتیجه‌گیری و پیشنهادها 102
5-1 مقدمه 103
5-2 نتیجه‌گیری 103
5-3 پیشنهادها 104
مراجع 105

 

ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مهاربندی با میراگرهای تسلیمی

چکیده

در سالهای اخیر تلاش‌های جدی به منظور توسعه مفهوم اتلاف انرژی به عنوان یک تکنولوژی کاربردی جهت مقابله با زلزله صورت گرفته است. اساس روشهای تحلیل و طراحی امروزی بر مقاومت در برابر بارهای جانبی استوار میباشد.از دیدگاه انرژی نیاز به بازنگری در روشهای فعلی تحلیل و طراحی ضروری می باشد به نحوی که مهندس طراح بایستی توجه خود را بر مدیریت انرژی ورودی به سازه در اثر زمینلرزه متمرکر نماید. سیستم های غیر فعال اتلاف انرژی که میراگرهای فلزی TADASو ADAS بعنوان یکی از انواع این سیستم ها می باشد ، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته اند.استفاده از این سیستمها باعث تمرکز اتلاف انرژی در میراگرها شده و در نهایت تقاضای اتلاف انرژی در اعضای اصلی سازه ( تیرها ، ستون ها و مهاربند ها) کاهش میابد. در این تحقیق رفتار قاب فولادی مهاربندی مجهز به میراگر ADAS و سیستم‌های متداول فولادی مقاوم در برابر زلزله مانند سیستم‌های CBF از دیدگاه انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا هر یک از سیستم‌های سازه‌ای بر اساس ضوابط آیین‌نامه UBC97 طراحی شده‌اند. سپس این سیستم‌ها با استفاده از نرم‌افزار PERFORM تحت زمینلرزه‌های طبس، امپریال والی و نورتریج در دو حوزه دور و نزدیک به صورت غیرخطی آنالیز شده‌اند. سازه های مجهز به ADAS در ساختمان های کوتاه مرتبه و میان مرتبه تحت رکورد حوزه نزدیک عملکردبسیار مناسبی داشته اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
فصل اول : کلیات
1-1 ) مقدمه 1 
1-2 ) هدف 3 
1-3 ) مختصری از تاریخچه ی تحقیقات در زمینه ی میراگرهای فلزی 3 
1-4 ) ساختار پایان¬نامه 11 
فصل دوم: انرژی
2-1 ) مقدمه 12 
2-2 ) روابط حاکم بر معادلات انرژی 13 
2-2-1 ) معادلات انرژی سیستمهای یک درجه آزادی 13 
2-2-2 ) معادله انرژی مطلق 14 
2-2-3 ) معادله انرژی نسبی 16 
2-3 ) مقایسه تاریخچه زمانی انرژیها 17 
2-4 ) تجزیه انرژی ورودی به عبارتهای مختلف انرژی 19 
2-5 ) عوامل موثر روی طیف انرژی ورودی 22 
2-5-1) اثر شکل پذیری و مدل هیسترتیک در انرژی ورودی 23 
2-5-2) اثر میرایی در انرژی ورودی 24 
2-5-3) اثر نوع خاک در انرژی ورودی 25 
فصل سوم: مستهلک کننده های صفحه فولادیADAS 

3-1 ) مقدمه 26 
3-2 ) المانهای صفحه فولادی ADAS 26 
3-3 ) خصوصیات مکانیکی المانADAS 29 
3-4 ) تعیین روابط پارامترهای مکانیکی المانADAS 31 
3-5) مطالعات آزمایشگاهی 35 
3-6) مقایسه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی المان ADAS 37 
3-7 ) بگارگیری المان ADAS در سازه 38 
فصل چهارم: مدلسازی و طراحی قابهای فولادی با مهاربند
4-1 ) مقدمه 43 
4-2 ) قاب¬های CBF مورد بررسی 44 
4-3 ) بارگذاری و طراحی قاب¬ها در نرم¬افزار SAP2000 45 
4-4 ) بارگذاری جانبی به روش استاتیکی معادل 48 
4-5) انتخاب شتابنگاشت¬ها 49 
4-6) مشخصات رکورد¬های نزدیک گسل 49 
4-7) هم¬پایه کردن شتاب نگاشت¬های انتخابی 51 
4-8) خصوصیات نرم¬افزار Perform-3D 54 
4-8-1) المان¬های مورد استفاده در نرم¬افزار Perform-3D 54 
4-8-2) تکنیک حل نرم¬افزار Perform-3D 54 
4-8-3) گام زمانی در آنالیز غیرخطی نرم¬افزار Perform-3D 55 
4-9) فرضیات تحلیل دینامیکی و مدلسازی در نرم¬افزار Perform-3D 56 
فصل پنجم:بررسی نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی
5-1 ) مقدمه 58 
5-2 ) انرژی ورودی 58 
5-2-1) مقدمه 58 
5-2-2) مقایسه انرژی ورودی در سیستم¬های مختلف سازه¬ای 60 
5-2-3) اثر افزایش یا کاهش طبقات بر روی تغییرات انرژی ورودی 65 
5-2-4) اثر افزایش یا کاهش شتاب حداکثر زلزله بر روی انرژی ورودی 67 
5-2-5) اثر تغییرات تعداد دهانه برروی انرژی ورودی 70 
5-2-6) اثر رکوردهای حوزه دور و نزدیک بر روی انرژی ورودی 73 
5-2-7) نتیجه‌گیری 74 
5-3 ) انرژی هیسترتیک 75 
5-3-1) مقدمه 75 
5-3-2) مقایسه انرژی هیسترتیک در سیستم های مختلف سازه ای 76 
5-3-3) اثر افزایش یا کاهش ارتفاع سازه بر روی تغییرات انرژی ورودی 81 
5-3-4) اثر افزایش یا کاهش شتاب حداکثر زلزله بر روی انرژی هیسترتیک 83 
5-3-5) اثر تغییرات تعداد دهانه برروی انرژی هیسترتیک 86 
5-3-6) اثر رکوردهای حوزه دور و نزدیک بر روی انرژی هیسترتیک 89 
5-3-7) نتیجه‌گیری 90 
5-4) بررسی نسبت انرژی هیسترتیک به انرژی ورودی در سیستم ها 91 
5-4-1) مقایسه نسبت انرژی هیسترتیک به ورودی در سیستم های مختلف سازه ای 91 
5-4-2) اثر افزایش یا کاهش ارتفاع سازه بر روی نسبت انرژی هیسترتیک به ورودی 96 
5-4-3) اثر افزایش یا کاهش شتاب حداکثر زلزله بر نسبت انرژی هیسترتیک به ورودی 98 
5-4-4) اثر تغییرات تعداد دهانه برروی نسبت انرژی هیسترتیک به ورودی 101 
5-4-5) اثر رکوردهای حوزه دور و نزدیک بر روی نسبت انرژی هیسترتیک به ورودی 103 
5-4-6) نتیجه‌گیری 105 
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1 ) مقدمه 107 
6-2 ) نتیجه گیری 107 
6-3 ) پیشنهادات 108 


 

تاثیر میراگر تسلیمی در سازه های فولادی نزدیک گسل

چکیده

زلزله یکی از آشناترین پدیده های طبیعی است که به دلیل عدم امکان پیش بینی زمان وقوع و پیشگیری از زمین لرزه به دنبال خود خسارات جانی و مالی بسیاری را به همراه دارد و ایران با ساختار ویژه لرزه‌زمین ساخت، وجود گسل‌های فعال و لرزه‌خیزی زیاد در زمره مناطق با خطر بالای زلزله در جهان قرار دارد گواهی تاریخ، اطلاعات مستند علمی و تجربه وقوع زلزله‌های مکرر، بویژه در سالهای اخیر (زلزله ابهر، زاهدان، بوشهر) بیانگر این است که اکثر نقاط کشور و شهرهای مهم در معرض وقوع زلزله-های شدید است که به دلیل توسعه ناسازگار با خطر زلزله، آسیب‌پذیر و خطرپذیر می‌باشند کنترل سازه ها یکی از روش های موثر مهندسی زلزله جهت کاهش پاسخ لرزه ای می باشد کنترل سازه بدین معناست که ویژگی های رفتار دینامیکی سازه به نحوی تنظیم شوند که پاسخ سازه تحت اثر تحریکات خارجی از حدود مجاز خارج نشود یکی از ابزارهای کنترل رفتار سازه استفاده از میراکننده ها است میراگرهای موجود از نوع ویسکوز یا تسلیمی برای مستهلک کردن انرژی از سرعت و جابجایی نسبی طبقات قاب در سازه ها استفاده می کنند، این در حالی است که این مقادیر نسبی معمولا برای تامین پتانسیل لازم برای ایجاد استهلاک انرژی بالا مقدار قابل ملاحظه ای نمی باشند،آگاهی از نحوه عملکرد و تأثیر میراگر ها مهندسان را در استفاده از آنها برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله یاری می کند در این پژوهش عملکرد میراگر تسلیمی از نوع TADAS در سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد در این پایان نامه ابتدا به مدلسازی یک سازه فولادی با رویکرد مهندسی در نرم افزار Sap پرداخته شده است و سپس همان سازه با درنظر گرفتن میراگر TADAS در حوزه دور و نزدیک گسل مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهد که وجود این نوع میراگر پاسخ های سازه شامل دریفت و برش طبقات را به میزان قابل قبولی کاهش می دهد

چکیده۱۳
فصل اول کلیات۱۴
۱-۱ مقدمه۱۵
۱-۲ هدف انجام پژوهش۱۵
۱-۳ انگیزه پژوهش۱۵
۱-۴ بیان مسئله۱۷
فصل ۲ مطالعات نظری و پیشینه پژوهش۲۰
۲-۱ پیشینه تحقیق۲۱
۲-۲ کلیات عملکرد میراگرها۲۳
۲-۲-۱ روش های کنترل فعال۲۴
۲-۲-۲ روش های کنترل ترکیبی یا مختلط۲۶
۲-۲-۳ روش های کنترل غیر فعال۲۷
۲-۲-۴ میراگر اصطکاکی۲۹
۲-۲-۴-۱ میراگر اصطکاکی پال۳۰
۲-۲-۴-۲طراحی مقدماتی۳۰
۲-۲-۴-۳ اتصال پیچی شیاردار۳۱
۲-۲-۴-۴ نحوه عملکرد میراگر با اتصال پیچی شیاردار۳۱
۲-۲-۴-۵ مزایای سیستمSBC۳۱
۲-۲-۴-۶ میراگر اصطکاکی دورانی جدید۳۳
۲-۲-۴-۷ نحوه عملکرد میراگر اصطکاکی دورانی جدید۳۳
۲-۲-۴-۸ اجزای میراگر اصطکاکی دورانی جدید۳۳
۲-۲-۴-۹ مزایا و معایب میراگر اصطکاکی۳۴
۲-۲-۵ میراگر ویسکوالاستیک۳۴
۲-۲-۵-۱مطالعه میراگر ویسکوالاستیک۳۴
۲-۲-۵-۲ مواد ویسکوالاستیک۳۵
۲-۲-۵-۶ مدل های موجود برای مواد ویسکو الاستیک۳۶
۲-۲-۶ میراگر ویسکوز ۳۷
۲-۲-۷ میراگر ویسکوز نیمه فعال۴۰
۲-۲-۸ میراگر فلزی۴۰
۲-۲-۸-۱ میراگر TADAS۴۰
۲-۲-۸-۲ طراحی میراگرTADAS۴۱
۲-۲-۸-۳ میراگر ADAS۴۲
۲-۲-۹ میراگر جرمی تنظیم شده۴۴
۲-۲-۱۰ میراگر مایع تنظیم شده۵۱
فصل سوم مدلسازی و تحلیل۵۸
۱-۳ مقدمه۵۹
۲-۳ نحوه عملکرد المان میراگر TADAS۶۰
۳-۳ مدل های سازه ای مورد مطالعه۶۱
۴-۳ ویژگی های شتابنگاشت های استفاده شده در تحلیل تاریخچه زمانی۷۰
فصل چهارم نتایج حاصل از تحلیل۷۰
۱-۴ نتایج حاصل از تحلیل مدل ها تحت شتابنگاشت های حوزه دور۷۱
۲-۴ نتایج حاصل از بررسی خروجی تحلیل ها تحت زلزله های حوزه دور۸۲
۳-۴ نتایج حاصل از تحلیل مدل ها تحت شتابنگاشت های حوزه نزدیک۸۳
۴-۴ نتایج حاصل از بررسی خروجی تحلیل ها تحت زلزله های حوزه نزدیک۹۶
۵-۴ نتیجه گیری۹۶
فصل پنجم نتیجه گیری۹۷
۱-۵مقدمه۹۸
۲-۵ نتیجه گیری۹۸
۳-۵ پیشنهادات۱۰۰
چکیده انگلیسی۱۰۱
منابع۱۰۲

 

مطالعه نیازهای لرزه‌ای غیرارتجاعی قاب‌های مهاربندی شده به میراگر تسلیمی مرکزی

چکیده

سیستم های قاب با مهاربند ضربدری و قاب خمشی که سیستم های سنتی برای مقابله با نیروهای لرزه ای در سازه ها هستند هر کدام مشکلات خاص مربوط به خود را دارند. از جمله ناچیز بودن استهلاک انرژی در قاب با مهاربند ضربدری ( به دلیل شکل پذیری کم ) و گریز زیاد طبقات در قاب خمشی ( به دلیل سختی کم ). سیستم جدیدی با ترکیب ویژگی های مطلوب قاب با مهاربند ضربدری و قاب خمشی وجود دارد که ضمن داشتن سختی کافی جهت کنترل گریز طبقات، شکل پذیری مناسبی نیز دارد. در این سیستم که بر پایه مصالح شکل پذیر جاری شونده عمل می کند، یک میراگر در تقاطع مهاربندهای ضربدری قرار می گیرد که وظیفه جذب انرژی را در تحریکات لرزه ای متوسط و شدید بر عهده دارد. علاوه بر آن جاری شدن المان های سازه ای به سمت اعضای فرعی و غیر باربر هدایت می شود تا اعضای اصلی مانند تیرها و ستون ها از گزند تغییر شکل های پلاستیک و ماندگار رهایی یابند. بررسی چگونگی کاهش نیازهای لرزه ای از قبیل سختی، مقاومت و شکل پذیری از اهداف اصلی این تحقیق است. همچنین بررسی رفتار المان های جاری شونده، تعیین میرایی معادل و ضریب رفتار در هنگام استفاده از این نوع میراگرها، ازاهداف دیگر این تحقیق است. دراین تحقیق با انجام مطالعات پارامتری بر روی صد و شصت قاب‌ سه تا پانزده طبقه با سه دهانه، آرایش های مختلفی از المان جاری شونده مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ دینامیکی غیرخطی قاب‌های فلزی مجهز به این میراگرها در برابر شتابنگاشت چند زلزله بررسی شده است. در پایان با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی قاب‌های بهینه، ضریب رفتار مورد نیاز جهت طراحی اولیه آن‌ها ارائه شده است. نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد لرزه ای مناسب و قابل قبول قاب های مجهز به این نوع از میراگرهای جاری شونده در برابر تحریکات لرزه ای است. همچنین ضریب رفتار برای این قاب ها با توجه به ارتفاع قاب، در محدوده 5 تا 9 متغیر است.

1- مقدمه 1 
1-1- مقدمه 2 
1-2- کنترل سازه ها 3 
1-3- مکانیزم اتلاف انرژی در وسایل مستهلک کننده انرژی 4 
1-4- چگونگی انجام پژوهش 6 
1-5- میراگرهای هیسترتیک با حلقه ی جاری شونده مرکزی 6 
1-5-1- ساختمان میراگرهای هیسترتیک با حلقه ی جاری شونده مرکزی 8 
1-5-2- نحوه عملکرد میراگرهای هیسترتیک با حلقه جاری شونده مرکزی 9 
1-6- بررسی مطالعات گذشته در مورد قابهای مهار بندی شده مجهز به حلقه جاری شونده 11 
2- مدل سازی قاب های مورد مطالعه 15 
2-1- مقدمه 16 
2-2- بررسی سازه های مجهز به المان جاری شونده 16 
2-3- آرایش قاب ها و نحوه قرارگیری المان جاری شونده 18 
2-4- بارگذاری قاب 23 
2-5- طراحی قاب و الزامات آن 24 
2-6- معرفی نرم افزارهای مورد استفاده 25 
2-6-1- نرم افزار SAP2000 ver 14.1.0 Advanced 25 
2-6-2- نرم افزار OpenSees ver.2.2.2 26 
2-6-2-1- روش تحلیل 26 
2-6-2-2- تعریف مقاطع سازه ای 27 
2-6-2-3- تعریف خواص محوری، برشی و خمشی مقطع 27 
2-6-2-4-اختصاص مقاطع سازه ای به المانها 28 
2-6-2-5-میرایی سازه 28 
2-7- رکوردهای مورد استفاده 29 
2-8- مقایسه مدل های ساخته شده 30 
3- بررسی تغییرات طرفیت سختی ارتجاعی قاب ها 31 
3-1- مقدمه 32 
3-2- بررسی تغییرات ظرفیت سختی با استفاده از تحلیل استاتیکی خطی 32 
3-2-1- قاب های ایستاده B/H<1 32 
3-2-2- قاب های خوابیده B/H>1 36 
4- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 39 
4-1- مقدمه 40 
4-2- بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 40 
4-3- بررسی نیاز سختی 41 
4-3-1- تغییرمکان ماکزیمم بام 42 
4-3-1-1- قاب های ایستاده B/H<1 42 
4-3-1-2- قاب های خوابیده B/H>1 51 
4-3-2- تغییرمکان متوسط طبقات 61 
4-3-2-1- قاب های ایستاده B/H<1 61 
4-3-2-2- قاب های خوابیده B/H>1 87 
4-4-بررسی تغییرات نیاز مقاومت 112 
4-4-1- قاب های ایستاده B/H<1 112 
4-4-2- قاب های خوابیده B/H>1 124 
4-5- بررسی نیاز شکل پذیری 135 
4-5-1- محاسبه ضریب شکل پذیری 135 
4-6- بررسی رفتار المان جاری شونده 137 
4-7- محاسبه میرایی معادل قاب های مجهز به میراگر جاری شونده 141 
5- ضریب رفتار قاب های مجهز به میراگر جاری شونده 143 
5-1- مقدمه 144 
5-2- روش های محاسبه ضریب رفتار 145 
5-2-1- روش ضریب شکل پذیری یوانگ 146 
5-3- اجزای ضریب رفتار 149 
5-3-1- عوامل موثر ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری (Rμ) 149 
5-3-2- مقاومت افزون (Ω) 150 
5-3-2-1- عوامل موثر بر مقاومت افزون 151 
5-3-2-2- تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون 152 
5-3-3- فرمول بندی ضریب رفتار 153 
5-4- محاسبه ضریب رفتار 153 
5-4-1- رابطه کلی برش پایه و تغییر مکان بام 154 
5-4-2- قاب های ایستاده B/H<1 161 
5-4-2-1- ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری (Rμ) 161 
5-4-2-2- ضریب مقاومت افزون (RS) 163 
5-4-2-3- ضریب رفتار کلی سازه (R) 165 
5-4-3- قاب های خوابیده B/H>1 167 
5-4-3-1- ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری (Rμ) 167 
5-4-3-2- ضریب مقاومت افزون (RS) 169 
5-4-3-3- ضریب رفتار کلی سازه (R) 171 
6- نتایج و پیشنهادها 173 
6-1- مقدمه 174 
6-2- نتایج 174 
6-3- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی 176 
مراجع 177 

 

کاربرد یک میراگر فلزی تسلیمی جدید در ساز‌ه‌های فولادی

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه مهندسی زلزله خودنمایی می‌کند یافتن راه‌های تقلیل نیروی زلزله به اعضای سازه‌ای ساختمان می‌باشد. هدف از این تحقیق معرفی یک نوع جدید از میراگر فولادی شکاف‌دار است که می‌تواند به‌صورت بادبندی در سازه‌ها نصب شود. این میراگر از سه لوله استوانه‌ای استاندارد توخالی که در داخل هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است. در دیواره لوله‌های داخلی و خارجی در محل اتصال به لوله میانی چندین شکاف ایجاد شده تا جابجایی رفت و برگشتی لوله میانی را محدود کرده و از تغییرشکل خارج از صفحه لوله میانی جلوگیری کند. در جداره لوله میانی نیز چندین شکاف ایجاد شده است که در اثر تحریک لرزه‌ای و اعمال نیروی محوری به لوله‌ها، جداره سوراخ‌ها تسلیم شده و انرژی را از طریق تسلیم برشی/خمشی مستهلک می‌کند. این میراگرها هم از نظر هزینه مقرون به صرفه بوده و هم امکان بازرسی و دسترسی در مقایسه با سایر میراگرهای بادبندی مشابه بسیار ساده‌تر و راحت‌تر می‌باشد. در این بررسی، میراگر مذکور در نرم‌افزار ABAQUS مورد تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر گذاری این دستگاه جذب انرژی در کاهش پاسخ سازه‌های چندین طبقه، سه سازه 4، 8 و 15 طبقه که با آیین‌نامه 2800 طراحی شده بودند، در نرم‌افزار SAP2000 ایجاد گردید سپس این سازه‌ها، در حالت مجهز شده به میراگر و بدون آن، تحت ارتعاشات پایه مربوط به سه زلزله السنترو، کوبه و طبس قرار داده شده و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی آن‌ها انجام گرفت. نتایج حاصل از این آنالیزهای عددی نشان دادند که میراگر معرفی شده، رفتار هیسترتیک پایدار و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش ارتعاشات سازه و جذب انرژی زلزله‌های وارده داشته است.

عنوان صفحه 

فصل اول: مقدمه 1 

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین 
2- مقدمه و کلیات 4 
2-1-سیستم¬های اصطکاکی 7 
2-1-1- سیستم میراگر اصطکاکی پال 7 
2-1-1-1- توزیع بار لغزش بهینه 10 
2-1-1-2- روش طراحی برای سازه¬های متشکل از میراگر اصطکاکی 11 
2-1-2- سیستم میراگر اتصالات اصطکاکی SBC 12 
2-1-3- سیستم میراگر اصطکاکی سومیتومو 13 
2-1-4- سیستم میراگر اصطکاکی دورانی 14 
2-1-5- کاربرد سازه¬ای 15 
2-2- سیستم¬های ویسکوالاستیک 17 
2-2-1-خواص میراگر ویسکوالاستیک 18 
2-2-2- روش انرژی کرنشی معادل 19 
2-2-3- روش طراحی 20 
2-2-4- میراگرهای ویسکوز مایع 22 
2-2-5- کاربرد سازه¬ای 24 
2-3- سیستم میراگر با استفاده از جاری شدن قطعه فلز 25 
2-3-1-میراگر ADAS 27 
2-3-2- میراگر SSD 29 
2-3-3- میراگر کمانش ناپذیر BRB 34 
2-3-4- میراگر پیشنهادی TTD 36 
2-3-5- کاربرد سازه¬ای 38 

فصل سوم: مدل‌سازی میراگر فلزی تسلیمی جدید در نرم افزار ABAQUS 
3-1- معرفی نرم¬افزار 40 
3-1-1- سیستم المان محدود ABAQUS 41 
3-2- میراگر TTD 41 
3-2-1-مدل¬سازی میراگر TTD 42 
3-2-1-1- معرفی شکل هندسی و ابعاد میراگر در محیط part 42 
3-2-1-1-1- انواع قطعه¬ی part 42 
3-2-1-2- تعیین خواص ماده در محیط property 43 
3-2-1-3- مونتاژ کردن قطعات در محیط Assembly 43 
3-2-1-4- مرحله step 44 
3-2-1-5- مرحله Interaction 44 
3-2-1-6- مرحله بار گذاری و ایجاد شرایط مرزی (Load) 45 
3-2-1-7- مش‌بندی(Mesh) 45 
3-2-1-8- نتیجه مدل¬سازی میراگر TTD 46 
3-3- میراگر تسلیمی جدید 48 
3-3-1- مدل¬سازی میراگر تسلیمی جدید 49 
3-3-1-1- معرفی شکل هندسی و ابعاد میراگر در محیط part 49 
3-3-1-2- تعیین خواص ماده در محیط property 50 
3-3-1-3- مونتاژ کردن قطعات در محیط Assembly 50 
3-3-1-4- مرحله step 51 
3-3-1-5- مرحله Interaction 51 
3-3-1-6- مرحله بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی (Load) 52 
3-3-1-7- مش‌بندی (Mesh) 52 
3-3-1-8- نتیجه مدل¬سازی میراگر تسلیمی جدید 53 

فصل چهارم: طراحی ساختمانهای چند طبقه فولادی مجهز به میراگرهای فولادی تسلیمی جدید در نرم¬افزار SAP2000 
4-1- مقدمه 55 
4-2- سازه چهار طبقه فولادی 55 
4-2-1- تشکیل مدل کامپیوتری در نرم افزار SAP2000 56 
4-2-1-1- بارگذاری سازه 56 
4-2-1-1-1- بارگذاری ثقلی 57 
4-2-1-1-2- بارگذاری جانبی ساختمان 58 
4-2-1-2- تعریف مقاطع طراحی 58 
4-2-1-3- آیین نامه مورد استفاده 58 
4-2-1-4- آنالیزهای انجام شده در نرم افزار 58 
4-2-1-4-1- تحلیل استاتیکی معادل 59 
4-2-1-4-1-1- معرفی منبع جرم 59 
4-2-1-4-1-2- معرفی ضریب Cزلزله 59 
4-2-1-4-2- تحلیل طیفی 59 
4-2-1-4-3- تحلیل تاریخچه زمانی 60 
4-2-1-5- طراحی مقاطع تیر و ستون ساختمان خمشی بدون میراگر 61 
4-2-1-6- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سازه چهار طبقه بدون میراگر 62 
4-2-1-7- ساختمان چهار طبقه مهاربندی شده توسط میراگر فولادی از نوع بادبندی 62 
4-2-1-7-1- مدل کردن میراگرها 62 
4-2-1-7-2- تحلیل تاریخچه زمانی سازه 4 طبقه با میراگر 63 
4-2-1-8- معادل سازی میرایی در ساختمان بدون میراگر 63 
4-2-1-9- طراحی مجدد 64 
4-2-1-10- خلاصه مراحل مدل¬سازی در نرم¬افزار SAP2000 برای بدست آوردن 64 
شاخص¬های کارآیی میراگر در ساختمان 

فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج حاصل از مدل¬سازی میراگر در ABAQUS 
5-1- مقدمه 67 
5-2- بررسی تأثیر پارامتر b (عرض باریکه) بر روی نیروی تسلیم 67 
5-3- بررسی تأثیر پارامتر t (ضخامت باریکه) بر روی نیروی تسلیم 71 
5-4- بررسی تأثیر قطر شکاف¬ها بر روی نیروی تسلیم 73 
5-5- بررسی تأثیر پارامتر h (ارتفاع باریکه) بر روی نیروی تسلیم 74 
5-6- بررسی تأثیر قطر لوله میانی میراگر بر روی نیروی تسلیم 75 
5-7- بررسی رفتار میراگر پیشنهادی و میراگر TTD 76 

فصل ششم: بحث و بررسی نتایج حاصل از مدل¬سازی ساختمان¬ها در نرم¬افزار SAP2000 
6-1- بررسی شاخص¬های کارآیی میراگر فلزی تسلیمی جدید در نرم¬افزار SAP2000 78 
6-1-1- مرحله اول: آنالیز قاب¬های 4، 8 و 15 طبقه بدون میراگر با بارگذاری تاریخچه زمانی 78 
6-1-1-1- جابجایی نسبی طبقات (Drift) 78 
6-1-2- مرحله دوم: آنالیز قاب¬های 4، 8 و 15 طبقه دارای میراگر با بارگذاری تاریخچه زمانی 79 
6-1-2-1- انتخاب بهینه ترکیب قرارگیری میراگر در ارتفاع ساختمان 80 
6-1-2-1-1- انتخاب بهینه قرار گیری میراگر در سازه 4 طبقه 81 
6-1-2-1-2- انتخاب بهینه قرار گیری میراگر در سازه 8 طبقه 86 
6-1-2-1-3- انتخاب بهینه قرار گیری میراگر در سازه 15 طبقه 91 
6-1-2-2- دریفت طبقات در ساختمان دارای میراگر 97 
6-1-2-3- مقایسه جابجایی و دریفت طبقات در ساختمان¬های بدون میراگر و مجهز به میراگر 98 
6-1-2-3-1- مقایسه حداکثر جابجایی جانبی طبقات در ساختمان 4 طبقه 99 
6-1-2-3-2- مقایسه حداکثر دریفت طبقات در ساختمان 4 طبقه 100 
6-1-2-3-3- بررسی درصد کاهش دریفت طبقات در ساختمان 4 طبقه با بکارگیری میراگر 101 
6-1-2-3-4- مقایسه حداکثر جابجایی جانبی طبقات در ساختمان 8 طبقه 102 
6-1-2-3-5- مقایسه حداکثر دریفت طبقات در ساختمان 8 طبقه 103 
6-1-2-3-6- بررسی درصد کاهش دریفت طبقات در ساختمان 8 طبقه با بکارگیری میراگر 104 
6-1-2-3-7- مقایسه حداکثر جابجایی جانبی طبقات در ساختمان 15 طبقه 105 
6-1-2-3-8- مقایسه حداکثر دریفت طبقات در ساختمان 15 طبقه 107 
6-1-2-3-9- بررسی درصد کاهش دریفت طبقات در ساختمان 15 طبقه با بکارگیری میراگر 109 
6-1-2-4- بررسی میزان جذب انرژی توسط میراگرها 111 
6-1-2-4-1- بررسی انرژی ورودی به سازه و انرژی جذب شده توسط میراگر در ساختمان 4 طبقه 112 
6-1-2-4-2- بررسی انرژی ورودی به سازه و انرژی جذب شده توسط میراگر در ساختمان 8 طبقه 113 
6-1-2-4-3- بررسی انرژی ورودی به سازه و انرژی جذب شده توسط میراگر در ساختمان 15 طبقه 114 
6-1-3- مرحله سوم: معادل¬سازی میرایی در ساختمان بدون میراگر 115 
6-1-4- مرحله چهارم: طراحی مجدد 116 
6-2- تیپ¬بندی میراگر برای طبقات مختلف سازه هشت طبقه فولادی 117 
6-3- بررسی تأثیر محدود کردن حرکت رفت و برگشتی میراگر روی رفتار سازه تحت زلزله¬های 119 
شدید در سازه 8 طبقه 
6-3-1- مقایسه حداکثر جابجایی جانبی طبقات در ساختمان 8 طبقه 120 
6-3-2- مقایسه حداکثر دریفت طبقات در ساختمان 8 طبقه 121 
6-3-3- بررسی درصد کاهش دریفت طبقات در ساختمان 8 طبقه با بکارگیری میراگر 122 
6-3-4- بررسی برش پایه سازه 8 طبقه با بکارگیری میراگر و بدون میراگر 123 

فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات 
7-1- مقدمه 125 
7-2- نتایج 126 
7-3- پیشنهادات 128 

منابع 129 

Abstract 132 


 

مطالعه عددی میراگرهای تسلیمی I شکل شکاف دار فولادی درسازه های فلزی

چکیده

کشور ایران یکی از مناطق لرز ه خیز دنیا می باشدنیاز به مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود، امری است که توجه جدی و گسترده مالکان و مهندسان را طلب می کندیکی از روشهای مرسوم و مناسب در مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها استفاده از میراگرهاست میراگرها اجزایی هستند که اغلب به منظور افزایش میرایی و مستهلک نمودن انرژی زلزله مورد استفاده قرار میگیرند انواع میراگرهای هیسترزیس با مکانیزم های عملکرد متفاوت از جمله میراگرهای ADAS،TADAS،SSD،I شکل،پانل برشی،حلقوی و می باشندتحقیقات متعدد تحلیلی و آزمایشگاهی نشان میدهد که میراگرها می توانند بطرز موثری تغییرمکانهای ناشی از زلزله را کاهش دهند بدین صورت عملکرد بیشتر اعضای باربر سازه،در محدوده ارتجاعی باقی می ماند بکار گیری میراگرها در کاهش هزینه مقاوم سازی سازه های آسیب دیده از زلزله، تاثیر بسزایی دارد در این پایان نامه تاثیر استفاده از میراگر شکاف دار فولادی(SSD) در سازه های فلزی مورد بررسی قرار می گیرد نمونه های عددی به روش تحلیل اجزاء محدود غیرخطی تحت بارگذاری چرخه ای و بارافزون(پوش اور) ارزیابی شدندبه همین منظور چندین مدل از میراگر شکافدار فولادی طراحی شده و با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی و با کمک نرم افزار ABAQUS،ویژگی های سازه ای وعملکرد چرخه ای و بزرگترین اتلاف انرژی بدست آمده و با یکدیگر مقایسه شدند نتایج نشان داد که با تغییر در هندسه میراگر شکاف دار فولادی از جمله تغییر در ضخامت و عرض پایه و اندازه شکاف ها و طول شیارها ، میراگر رفتار هیسترزیس پایدار و اتلاف انرژی و جذب انرژی خوبی را تحت بارگذاری چرخه ای از خود نشان می دهد به طور مثال با افزایش ضخامت ورق میراگر، افزایش سختی اولیه و افزایش مقاومت را به همراه داشتیم همچنین میراگر با شکاف های کوتاه تر، دارای سختی بالاتر و جذب انرژی بیشتر است

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جدول ها الف
فهرست نمودار هاب
فهرست شکل ها ج
1فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات 2
1-2-ضرورت تحقیق2
1-3-اهداف 4
1-4-فرضیات5
1-5-روش تحقیق5
1-6-ساختار پایان نامه6
2فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیقات
2-1-مقدمه8
2-2-تعریف میراگر9
2-3- میرایی داخلی ویسکوز(لخت)11
2-4- میرایی خارجی ویسکوز(لخت)11
2-5- میرایی اصطکاکی11
2-6- میرایی هیسترزیس11
2-7- میرایی تشعشعی12
2-8- انواع سیستم های کنترلی12
2-9-معرفی انواع میراگرها بر اساس عملکردها15
2-9-1-میراگر ویسکوز15
2-9-2- میراگر ویسکوالاستیک15
2-9- 3-میراگرهای اصطکاکی16
2-9-4- میراگرهای تسلیمی یا (جاری شونده)19
2-9-5- اشکال خاص مثلثی یا x شکل19
2-9-6- المان حلقوی20
2-9-7- قاب های تسلیمی مرکزی 20
2-9-8- میراگر شکافدار فولادی(SSD)20
2-9-9- آلیاژهای تغییر شکل ماندگار(SMAs)21
2-9-10- میراگرهای جرمی تنظیم شده (TMD )22
2-10- مروری بر پیشینیه تحقیقات22
3فصل سوم: مدل سازی و صحت سنجی
3-1- مقدمه87
3-2- مختصری در مورد نرم افزارABAQUS87
3-2-1-المانهادر ABAQUS 88
3-2-2-اصول ABAQUS88
3-2-3-محیط های نرم افزار ABAQUS89
3-2-4- مزایای نرم افزار ABAQUS نسبت به دیگر نرم افزارها89
3-3- مشخصات و خصوصیات نمونه ها90
3-4- مراحل کار نرم‌افزار ABAQUS به منظور صحت سنجی90
3-5- مدل های مورد بررسی (متغیر) 94
3-5- 1- توضیح مدل اول 99
3-5- 2- توضیح مدل دوم 100
3-5- 3- توضیح مدل سوم 100
3-5- 4- توضیح مدل چهارم 101
4فصل چهارم: بسط مدل و ارائه نتایج
4-1-معرفی مدل103
4-2-مدل سازی103
4-3-ارائه نتایج104
4-3-1-نتایج متغیر اول104
4-3-2-نتایج متغیر دوم108
4-3-3-نتایج متغیر سوم112
4-3-4-نتایج متغیر چهارم116
5فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-کلیات 126
5-2-نتیجه گیری126
5-3-پیشنهادات128
مراجع129

 

رفتار سازه‌های فولادی مجهز به میراگرهای تسلیمی TADAS تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک

چکیده

از جمله وسایل مستهلک‌ کننده انرژی وابسته به جابه‌جایی که از طریق جاری شدن فلز منجر به استهلاک انرژی در سازه می‌شوند، المان‌های صفحه فولادی مثلثی شکل افزاینده سختی و میرایی (المان TADAS) هستند المان‌های TADAS ابزارهای مکانیکی هستند که از مجموعه‌ای از صفحات فلزی که به طور موازی کنار هم قرار گرفته‌اند، ساخته شده‌اند این المان‌ها برای بهبود رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های جدید و یا تقویت لرزه‌ای ساختمان‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند محل نصب این المان‌ها در ساختمان‌ها معمولاً در محل اتصال مهاربندهای شورون، بین انتهای مهاربند و تیر طبقه استدر این پژوهش از نرم‌افزارهای اجزای محدودیPERFORM-3D و ABAQUS و SAP2000 برای مدلسازی قاب‌های خمشی و قاب‌های خمشی مجهز به میراگر TADAS استفاده شده است برای صحت-سنجی مدل اجزای محدود از آزمایش تجربی که توسط تسای بر روی میراگر TADAS صورت گرفته، استفاده شده و نتایج حاصل از مدل و آزمایش تطابق مناسبی دارند در ادامه برای مقایسه قاب‌های طراحی شده، تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت 7 رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک که مطابق با استاندارد 2800 مقیاس شده‌اند، انجام شده و نتایج مورد بحث قرار گرفته است در ادامه روند تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضا قاب، بررسی برش پایه، تغییرمکان جانبی مطلق طبقات، توزیع دریفت در طبقات مختلف، مقایسه زمان تناوب سیستم‌های مختلف، توزیع و جذب انرژی در اعضای مختلف سازه‌ای بررسی شده و نتایج به دست‌آمده برای قاب‌های طراحی شده مقایسه شده است نتایج بیانگر این موضوع است که عملکرد سازه به طور چشمگیری بهبود یافته، از تشکیل مفاصل پلاستیک در ستون‌ها جلوگیری شده و دریفت طبقات کمتر و یکنواخت‌تر شده‌است

فصل اول: کلیات 1
1-1 مقدمه 2
1-2 هدف تحقیق 5
1-3 ضرورت تحقیق 6
1-4 فرضیات تحقیق 6
1-6 ساختار پایان نامه 7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته 8
2-1 مقدمه 9
2-2 میرایی در سازه‌ها 9
2-3 طراحی سازه‌ها بر اساس عملکرد 10 
2-4 سطوح عملکرد ساختمان 10 
2-5 سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای 11
2-6 سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای 12
2-7 انواع روش‌های تحلیل سازه‌ها 13
2-7-1 تحلیل‌ استاتیکی 13
2-7-2 تحلیل دینامیکی 15
2-8 مدلسازی غیرخطی با استفاده از مفاصل پلاستیک 16
2-9 انرژی در سازه 17
2-9-1 معادلات انرژی سیستم‌های یک درجه آزادی 17
2-9-1-1 معادله انرژی مطلق 18
2-9-1-2 معادله انرژی نسبی 19
2-9-2 معادلات انرژی در سیستم‌های چند درجه آزادی با رفتار غیرخطی 20
2-9-3 تجزیه انرژی ورودی به عبارت‌های مختلف انرژی 21
2-9-4 تأثیر پارامترهای سازه‌ای بر انرژی ورودی 23
2-10سیستم‌های کنترل غیرفعال 24
2-11 انواع وسایل جاذب انرژی 25
2-11-1 میراگر جرمی تنظیم‌شده 26
2-11-2 میراگر مایع تنظیم‌شده 28
2-11-3 میراگر ویسکوز 30
2-11-4 میراگر اصطکاکی 31
2-11-5 میراگر ویسکو الاستیک (VE) 32
2-11-6 میراگر آلیاژ فلزی با تغییرشکل حافظه‌ای 33
2-11-7 میراگر تسلیمی (فلزی) 34
2-11-7-1 اشکال خاص مثلثی شکل یا X شکل 34
2-11-7-2 مهاربندهای شکل‌پذیر 37
2-11-7-3 قاب‌های تسلیمی مرکزی 38
2-12 رفتار میراگر TADAS و تحقیقات انجام‌شده 40
2-13 مزیت‌های نسبی میراگر TADAS 42
2-14 مطالعات تجربی و تحقیقات انجام‌شده 44
2-15 ساختمان‌های مجهز به میراگر TADAS 47
2-16 طراحی میراگرهای تسلیمی TADAS 51
فصل سوم: روش تحقیق 56
3-1 مقدمه 57
3-2 مدلسازی در نرم‌افزار SAP2000 57
3-2-1 معرفی سازه‌ها 58
3-2-2 فرضیات قاب‌های مورد مطالعه 58
3-2-3 سیستم و ابعاد سازه انتخابی 59
3-2-4 پارامترهای تحلیل و طراحی قاب‌ها 60
3-2-5 بارگذاری سازه 61
3-2-6 مقاطع حاصل از طراحی برای قاب‌های مفروض 63
3-2-7 تعریف مشخصات مفاصل در نرم‌افزارSAP2000 69
3-3 مدلسازی در نرم‌افزار ABAQUS 70
3-3-1 معرفی قابلیت‌های نرم‌افزار ABAQUS 70
3-3-2 مبانی برنامه ABAQUS 72
3-3-3 مراحل شبیه‌سازی 73
3-3-3-1 تعیین خواص ماده (ماژول Property) 74
3-3-3-2 مونتاژ قطعات (ماژول Assembly) 75
3-3-3-3 گام‌های تحلیل (ماژول Step) 75
3-3-3-4 تعیین تماس بین سطوح (ماژول Interaction) 75
3-3-3-5 شرایط مرزی و بارگذاری (ماژول Load) 75
3-3-3-6 المان‌بندی (ماژول Mesh) 76
3-3-4 صحت سنجی 78
3-3-5 مشخصات میراگرهای مدل‌شده در نرم‌افزار اجزا محدود ABAQUS 79
3-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی مدل‌ها 83
3-4-1 انتخاب شتاب‌‌نگاشت 83
3-4-2 معرفی شتاب‌‌نگاشت‌های مورد استفاده در تحلیل‌ها 84
3-4-3 مقیاس کردن شتاب نگاشت‌ها 86
فصل چهارم: ارزیابی نتایج 89
4-1 مقدمه 90
4-2 نتایج تحلیل پوش‌آور توسط نرم افزار SAP2000 90
4-3 نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی 94
4-3-1 بررسی تشکیل مفاصل پلاستیک در قاب‌ها 94
4-3-2 زمان تناوب 100
4-3-3 برش پایه 100
4-3-4 تغییرمکان جانبی کلی طبقات 103
4-3-4-1 تغییرمکان جانبی کلی طبقات قاب‌ 5 طبقه 103
4-3-4-2 تغییرمکان جانبی کلی طبقات قاب‌ 10 طبقه 106
4-3-4-3 تغییرمکان جانبی کلی طبقات قاب‌ 15 طبقه 108
4-3-5 تغییرمکان جانبی نسبی طبقات 111
4-3-5-1 تغییرمکان جانبی نسبی طبقات قاب‌ 5 طبقه 111
4-3-5-2 تغییرمکان جانبی نسبی طبقات قاب‌ 10 طبقه 114
4-3-5-3 تغییرمکان جانبی نسبی طبقات قاب‌ 15 طبقه 116
4-3-6 انرژی هیسترزیس 119
4-3-6-1 مقایسه انرژی هیسترزیس در سیستم‌های مختلف سازه‌ای 119
4-3-6-2 میزان سهم هر یک از اعضا از انرژی هیسترزیس 121
4-3-6-2-1 قاب 5 طبقه 121
4-3-6-2-2 قاب 10 طبقه 122
4-3-6-2-3 قاب 15 طبقه 124
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 127
1-5 مقدمه 128
2-5 نتیجه‌گیری 128
3-5 پیشنهادات 129
مراجع 130

 

ارزیابی تاثیر به کارگیری میراگرهای تسلیمی سربی در بهسازی لرزه‌ای بر اساس ریسک لرزه‌ای سالیانه در یک ساختمان فولادی با کاربری بیمارستان

چکیده

روش‌های نوین در مهندسی زلزله به خصوص در دهه‌های اخیر تأثیر به‌سزایی در کاهش آسیب‌های لرزه‌ای سازه‌ها داشته است از سال ها پیش محققین به دنبال کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله بر سازه‌ها بوده و در این مسیر روش‌های گوناگونی را ایجاد نموده‌اند با این وجود مسائل اقتصادی ناشی از به‌کارگیری این تجهیزات همواره موضوع مورد بحث کاربران عمومی بوده است این پایان‌نامه قصد بررسی یکی از آن‌ها یعنی استفاده از میراگرهای لرزه‌ای را دارد این روش‌ها با توجه به سطح عملکرد مورد انتظار کارفرما می-تواند علاوه بر کاهش آسیب پذیری، کاهش ریسک لرزه‌ای را نیز به همراه داشته باشد در این مطالعه ارزیابی فنی- اقتصادی ساختمان‌های مجهز به میراگرهای لرزه‌ای تسلیم شونده با توجه به خطر لرزه‌ای و در طول مدت عمر ساختمان به روش احتمالاتی مورد توجه قرار گرفته است این ابزار اقتصادی به توجیه کاربران معمولی در به‌کارگیری این فناوری کمک می نماید برای این منظور مدل یک ساختمان دارای قاب فولادی 4 طبقه با کاربری بیمارستان در شهر ورزقان به کار گرفته شد مدل مورد نظر با دو سیستم باربر جانبی مهاربندی همگرا و قاب خمشی (بدون در نظر گرفتن اثر میانقاب) به همراه میراگرهای سربی تسلیم شونده طراحی شد منحنی خطر مورد نیاز و منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای مورد نیاز برای مطالعه از مطالعات پیشین به کار گرفته شدند با در نظر گرفتن دو حالت آسیب میزان خسارت ریالی ایجاد شده برآورد گردید و در نهایت منحنی‌های خسارت محتمل و ریسک سالیانه دو سازه محاسبه شد نتایج نشان می دهند با وجود نیاز به هزینه اولیه بیشتر در ساختمان‌های دارای میراگرهای مورد نظر، مقدار خسارت محتمل و ریسک سالیانه کاهش می یابد مقدار این کاهش برای زلزله DBE با دوره بازگشت سالیانه 0002 ، 6%و برای زلزله MCE با دوره بازگشت 00004 در سال 8% می‌باشد پس از محاسبه ریسک سالیانه، حق بیمه زلزله نیز برای سازه با و بدون میراگر، در سطح خطر لرزه‌ای 1 و 2 محاسبه گردید نتایج حاکی از آن است که در سطح خطر لرزه‌ای 1 ، 64530722584 ریال و در سطح خطر لرزه‌ای 2، 21540235176 ریال سازه با میراگر نسبت به بدون میراگر، متحمل حق بیمه کمتری می‌شود

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
چکیده ج 
فصل اول مروری بر ادبیات فنی 1 
1-1- مقدمه 2 
فصل دوم سیستمهای اتلاف انرژی 4 
2-1- انواع میرایی 5 
2-1-1- مقدمه 5 
2-1-2- معرفی میرایی 5 
2-1-2-1 میرایی خارجي ويسکوز (لزج) 5 
2-1-2-2 میرایی داخلی ويسکوز (لزج) 6 
2-1-2-3 میرایی اصطکاکی 6 
2-1-2-4 میرایی هیسترزیس 6 
2-1-2-5 میرایی تشعشعی 6 
2-1-3- اثر میرایی بر سازه 6 
2-2- انواع سیتم های کنترل سازه 9 
2-2-1- سیستم هاي فعال 9 
2-2-2- سیستم هاي غیر فعال 10 
2-2-2-1 جداسازي پايه: 10 
2-2-2-2 سيستم هاي جاذب انرژي (ميراگرها): 10 
فصل سوم تحلیل ریسک و بیمه 40 
3-1- مقدمه 41 
3-2- خطر پذیری لرزهای 42 
3-3- خطر پذیری کلان-مقدار متوسط خسارت 42 
3-4- خطرپذیری خرد 43 
3-5- تابع خسارت لرزه ای 43 
3-5-1- درخت حادثه 43 
3-5-2- منحنی شکنندگی 44 
3-5-2-1- مقدمه 44 
3-5-2-2- منحنی های شکنندگی مرتبط در مطالعات پیشین 45 
3-6- بیمه 51 
3-6-1- مقدمه 51 
3-6-2- مروری بر مطالعات پیشین بیمه 51 
فصل چهارم طراحی سازه با میراگر 54 
4-1- مقدمه 55 
4-2- معرفی مشخصات سازه ای ساختمان بیمارستان 55 
4-3- طراحی سازه معمولی بدون میراگر 57 
4-3-1- محاسبه برش پایه 57 
4-3-2- محاسبه تغییر مکان نسبی طبقات 58 
4-4- طراحی سازه در برابر 75 درصد برش آیین نامه 59 
4-4-1- محاسبه برش پایه 59 
4-4-2- محاسبه تغییر مکان نسبی طبقات 61 
4-5- محاسبات سازه با میراگر 62 
4-5-1- مشخصات میراگر سربی 62 
4-6- تحلیل تاریخچه زمانی 63 
4-6-1- معرفی 63 
4-6-2- خروجی های تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی 64 
4-6-2-1- بیشینه جابجایی کلی بام تحت 7 زلزله انتخابی 64 
4-6-2-2- جابجایی نسبی طبقات 72 
4-6-2-3- نسبت تنش اعضا 73 
4-7- منحنی شکنندگی 75 
4-8- منحنی خطر لرزهای 76 
4-9- برآوردهای مالی 77 
4-10- تابع خسارت لرزه ای 88 
4-10-1- رسم نمودار خسارت لرزهای و خسارت لرزهای سالیانه 88 
4-11- بیمه 93 
4-11-1- محاسبه حق بیمه زلزله 93 
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 96 
1- مراجع 98 
1- پیوست 103 
پ-1-محاسبات سازه با میراگر 104 
پ-1-1-محاسبه برش پایه 104 
پ-1-2-کنترل عدم کمانش مهاربندها قبل از تسلیم میراگر ها 105 
پ-1-2-کنترل عدم جاری شدن مهاربند ها قبل از تسلیم میراگر ها 106 
پ-1-3-محاسبات مربوط به تحلیل طیفی 106 


 

مقایسه اثرات ترکیب های مختلف استفاده از میراگرهای ویسکوز و تسلیمی (ADAS) در سازه های فولادی دارای جداگر پایه تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل

چکیده

ایران از نظر لرزه خیزی در منطقه ی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطر پذیری مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود. بنابراین جهت جلوگیری از خسارت ناشی از زلزله های شدید در کشور، ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی می تواند تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش دهد. در این مطالعه، رفتار لرزه ای سازه های 3 بعدی 4، 8 و 12 طبقه فولادی با استفاده از روش تحلیل غیرخطی دینامیکی (با استفاده از نرم افزار SAP2000)، ارزیابی شد. در مجموع، 4 حالت سازه ای متفاوت، سازه با جداگر لرزه ای لاستیکی هسته سربی (سازه A)، سازه با جداگر لرزه ای و میراگر ویسکوز (سازه B)، سازه با جداگر لرزه ای و میراگر ADAS (سازه C) و سازه با جداگر لرزه ای و میراگر های ویسکوز و ADAS (سازه D) تحت اثر سه زلزله نورتریج، کوبه و چی چی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین پارامترهای لرزه ای شامل تغییر مکان جانبی طبقات، دریفت طبقات، برش پایه و میزان انرژی جذب شده ارزیابی گردید. نتایج حاصله نشان داد که، با افزایش ارتفاع سازه، از عملکرد میراگرها کاسته شده است. اما میراگر ویسکوز عملکرد مناسب تری نسبت به میراگر تسلیمی در ارتفاع داشته است. همچنین توجه به نمودارهای برش پایه و تغییر مکان نسبی طبقات سازه های مورد مطالعه با میراگر ویسکوز به دلیل اینکه در این نوع سازه انرژی بیشتری نسبت به سازه مقاوم سازی شده با میراگر تسلیمی و سازه بدون میراگر جذب می شود، مقاطع به کار رفته در سازه با میراگر ویسکوز می تواند سبک تر از سایر سیستم های مورد بررسی استفاده شود.

فهرست مطالب

فصل اول 2
1-1 مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
4-1 اهداف تحقیق 7
5-1 فرضیات تحقیق 7
6-1 جنبه های نوآوری در تحقیق 8
7-1 تعریف واژگان تخصصی تحقیق 8
1-7-1 سازه های فولادی 8
2-7-1 میراگرهای ویسکوز 8
3-7-1 میراگرهای تسلیمی 10
4-7-1 جداساز لرزه ای 11
8-1 مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها 11
9-1 مقایسه سیستم های لرزه بر مورد استفاده در بهسازی لرزه ای 12
10-1 ساختار تحقیق 14
فصل دوم 15
1-2 مقدمه 16
2-2 فلسفه پیدایش سیستم های جاذب انرژی 16
2-3 جداساز پایه لرزه ای 17
2-3-1 انواع جداساز پایه لرزه ای 18
2-3-1-1 جداساز های لاستیکی 18
2-3-1-2 جداساز های اصطکاکی 20
2-4 انواع میراگرها 22
2-4-1 میراگرهای اصطکاکی 22
2-4-2 میراگرهای فلزی (تسلیمی) 24
2-4-2-1 مزایا و معایب میراگرهای تسلیمی 26
2-4-2-2 کاربرد میراگرهای تسلیمی 27
3-4-2 میراگرهای آلیاژی 28
2-4-4 میراگرهای جرمی 29
2-4-5 میراگرهای ویسکوز 30
5-2 پیشینه ی مطالعات 33
2-5-1 پیشینه مطالعات داخلی 33
2-5-2 پیشینه مطالعات خارجی 35
فصل سوم 40
1-3 مقدمه 41
2-3 مساله پژوهش 41
3-3 روش پژوهش 41
4-3 جداسازی جرمی و روشهای آن 42
3-4-1 ویژگیهای جداسازی جرمی 44
5-3 روش گردآوری اطلاعات 45
1-5-3 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 45
2-5-3 محدوده کاربرد روش های تحلیل 46
1-2-5-3 شرایط کاربرد روش تحلیل استاتیکی خطی 46
2-2-5-3 شرایط کاربرد روش تحلیل دینامیکی خطی 49
3-2-5-3 شرایط کاربرد روش تحلیل استاتیکی غیرخطی 49
4-2-5-3 شرایط کاربرد روش تحلیل دینامیکی غیرخطی 49
3-6 مشخص کردن روش تحلیل از نظر خطی یا غیرخطی بودن 49
3-7 روش دینامیکی خطی 50
1-7-3 روش تحلیل طیفی 51
2-7-3 روش تحلیل تاریخچه زمانی 52
8-3 زلزله های دور از گسل و نزدیک گسل 53
1-8-3 تفاوت زلزله های نزدیک گسل با زلزله های دور از گسل 53
فصل چهارم 56
1-4 مقدمه 57
2-4 مدل سازی قاب های مورد مطالعه 57
3-4 اعتبار سنجی تحقیق 62
4-4 حرکت زمین لرزه 65
1-4-4 ضوابط استاندارد 2800 ایران 66
2-4-4 انتخاب شتاب نگاشت ها 66
3-4-4 ترسیم نمودار شتاب-زمان شتاب نگاشت ها 67
4-4-4 مقیاس کردن شتاب نگاشت ها به مقدار حداکثر خود 67
5-4-4 طیف پاسخ شتاب نگاشت ها 70
6-4-4 طیف پاسخ میانگین شتاب نگاشت ها 72
5-4 مقایسه طیف شتاب میانگین با طیف شتاب استاندارد 2800 ایران 72
6-4 نتایج تحلیل 75
1-6-4 تغییر مکان جانبی طبقات 75
2-6-4 تغییر مکان جانبی نسبی طبقات 84
3-6-4 نیروی برشی سازه 91
4-6-4 میزان انرژی مستهلک شده 93
فصل پنجم 96
1-5 نتیجه گیری 97
2-5 پیشنهادات 99
فهرست منابع و مآخذ 100

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


————————————————————————————————————————————–