این بسته شامل 20 پایان نامه در زمینه مبلمان شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

طراحی مبلمان شهری با رویکرد «طرح-دیس گرایی»

چکیده

در پی مطالعه در حیطه محصولات مبلمان شهری، با تولیدات بسیاری در محیط های شهری که دارای تنوع در فرم و عملکرد هستند روبرو شدیم. در این گروه، محصولاتی حضور دارند که به میزان قابل توجهی به لحاظ بصری و کارکردی دارای تمایزاتی بودند که موجب برانگیختن تحسین مخاطبان می‌شدند. این آثار از سویی اثر صرفاً هنریِ مستقر در شهر به حساب نمی‌آمدند و از طرف دیگر به راحتی در گروه مبلمان شهری همچون سایر عناصر مبلمان شهری دسته بندی نمی-شدند. بنابراین به منظور دسته بندی این آثار برای شناخت مولفه‌های مشترک شکل گیری آنها، مطالعاتی در زمینه شهر و محیط های شهری، هنرهای موجود در شهر و مبلمان شهری و رویکردهای رایج در طراحی عناصر مبلمان شهری صورت گرفت. از نتایج حاصل از این مطالعات نظری، برای انجام پژوهشی با روشی شبه تحلیل محتوی بر روی 42 تصویر از آثار بدست آمده که طی چهار مرحله غربالگری از مجموع 255 تصویر که به روش «نت اسکاتینگ» تهیه شده بودند، برای تعیین و تدوین اصول مشترکی که این گروه از آثار را شکل داده‌اند، استفاده شد. اطلاعات حاصل از پژوهش نشان داد این نوع از محصولات مبلمان شهری را می‌توان به خاطر داشتن اهداف و اصول مشترک در نحوه ی تاثیر گذاری بر شهر و شهروندان درون یک رویکرد قرار داد. برای نامیدن آثار متعلق به این رویکرد از روش ترکیب واژه‌ها برای القاءِ مفهومی آثار استفاده شد و واژه «طرح‌دیس گرایی» برای این گرایش انتخاب شد. از ویژگی‌های بارز این رویکرد التقاطی بودن آن که به معنای استفاده از مولفه های رویکردهای دیگر برای حضور تکامل یافته در شهر، عدم زمینه گرایی فرمی و محتوایی با زمینه قرارگیری خود و استفاده حداکثری از شگردهای تاثیرگذاری آثار هنری و مبانی هنرهای تجسمی می باشد.

فهرست مطالب شماره صفحه 
چکیده
فصل اول 
1- مقدمه کلیات 1 
1-1- ضرورت توجه به موضوع پژوهش 1 
1-2- اهداف پژوهش 1 
1-3- سوالات پژوهش 1 
1-4- روش پژوهش 2 
1-5- پیشینه موضوع پژوهش 2 
فصل دوم
2- بررسی متون مرتبط با موضوع 4 
2-1- شهر، فضاهای شهری و زیبا سازی آن 4 
2-1-1- مقدمه 4 
2-1-2- تعریف شهر و کیفیت محیط شهری 4 
2-1-3- تعریف انواع فضا های شهری 5 
2-1-4- مفهوم مکان در شهر و هویت مکان 7 
2-1-5- زیبا سازی فضا های شهری 8 
2-2- رابطه هنر ومحیط و مردم 10 
2-2-1- مقدمه 10 
2-2-2- هنرمحیطی 10 
2-2-3-هنر عمومی 11 
2-2-4- هنر شهری 13 
2-2-5-هنر مردمی 14 
2-2-6- ارائه رابطه هنرو شهر 15 
2-3- مبلمان شهری 16 
2-3-1- مقدمه 16 
2-3-2- بررسی تعاریف مبلمان شهری 16 
2-3-3- عناصر سازنده مبلمان شهری 20 
2-3-3- عوامل تاثیر گذار بر طراحی عناصر سازنده مبلمان شهری 22 
2-4- معرفی برخی رویکرد های رایج در طراحی عناصر شهری 26 
2-4-1- مقدمه 26 
تفاوت و شبا هت رویکرد وسبک 26 
2-4-3- رویکرد طراحی فراگیر 26 
2-4-4- رویکرد طراحی پایدار 27 
2-4-5- رویکرد طراحی زمینه گرایی 28 
2-4-5-1- زمینه گرایی کالبدی 28 
2-4-5-2- زمینه گرایی ذهنی 28 
2-4-6- رویکرد طراحی کارکردگرا 29 
3-4-6-4- طراحی ضد تخریب گرایی 
2-4-7- رویکرد طراحی پیاده محور 31 
2-4-8- رویکرد طراحی رفتار گرا 31 
2-4-9- رویکرد طراحی احساس گرا 32 
2-4-10- رویکرد طراحی هنر محور 33 
2-5- جمع بندی بررسی متون مرتبط با موضوع 33 
فصل سوم
3- اصول و ضوابط طرح ـ دیس گرایی به عنوان رویکرد جدید در طراحی عناصر شهری 38 
3-1- ضرورت واژه یابی و روش نام گذاری رویکرد طرح-دیس گرایی 38 
3-2- روش استخراج اصول و ظوابط رویکرد طرح-دیس گرایی 38 
3-3- اصول و ضوابط رویکرد طرح-دیس گرا 54 
فصل چهارم
4- طراحی و توسعه 58 
4-1- لیست پیشنهادی برای طراحی بر اساس ویژگی های رویکرد طرح – دیس گرا 58 
4-2- ایده پردازی اولیه 59 
4-3- پردازش ایده ها 66 
4-4- ارزیابی و انتخاب طرح برتر 72 
4-5- توسعه و ارائه طرح منتخب 73 
4-6- نقشه فنی 76 
فصل پنجم
5- جمع بندی 83 
5-1- اهمیت و نتایج پژوهش 84 
5-2- محدودیت پژوهش 84 
5-3- مطالعات آینده 84 
فهرست منابع 85 
پیوست یک: گزارش جلسه دفاع
چکیده انگلیسی


 

نقش هنر گرافیتی بر طراحی مبلمان شهری

چکیده

گرافیتی یکی از پدیده‌های هنری مردم‌پسند جدید است که به ویژه از نظر ارتباط با خرده‌فرهنگ‌ها، فرهنگ اعتراض جوانان و هنر خیابانی در شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. گرافیتی به منزله راهی برای بیان عقاید و دیدگاههای گروههای سیاسی و حاشیه رانده شده یا محروم که از امکانات تبلیغات رسمی (پروپاگاندا) برخوردار نیستند، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. جوانان هم به مدد نمادگرایی گرافیتی وجهی رمزگونه به بیان خود می‌بخشند. و هم بدان وسیله خود را از فرهنگ رسمی متمایز می‌سازند و به این طریق گرافیتی وجهی زیرزمینی نیز می‌یابد. جوانان ایرانی اگرچه مدتی است از این شیوه برای بیان دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند، پیوندی پنهان میان آن و دیگر عناصر سبک زندگی جوانان ایرانی به ویژه موسیقی زیرزمینی ـ در شهرهای بزرگ (تهران، کرج، مشهد، شیراز) وجود دارد. اگرچه هم انتقاد سیاسی و هم اجتماعی در گرافیتی ایرانی به چشم می‌خورد، انتقاد اجتماعی بارزترین وجه گرافیتی مشاهده شده در مناطق شهری است. با این حال، هنوز تحقیقات جدی درباره وجود جامعه‌شناختی، به ویژه از منظر جامعه‌شناسی هنر، درباره گرافیتی ایرانی صورت نگرفته است. گرافیتی به حسب ظاهر نوعی نشانه‌گذاری هدفمند به دست انسان بر سطوح مختلف، محیط شهری به شمار می‌آید و از جمله مهمترین اهداف آن ارتباط و پیام‌رسانی است. نخبه‌گرایان هنرهای تجسمی غالبا از گرافیتی به عنوان پدیده‌های خرابکارانه (وندالیسم) یاد می‌کنند. در حالی که بررسی‌های چند دهه اخیر به وسیله پژوهشگران مطالعات فرهنگی نشان داده است که اقلیت‌های اجتماعی به دلیل دسترسی نداشتن به رسانه‌های رسمی به منظور پیام‌رسانی و اعلام هویت‌های انسان شناختی و فرهنگی‌شان از ابزارهای گوناگون و به ویژه گرافیتی که به سهولت در اختیارشان است استفاده می‌کنند. امروزه گرافیتی صرفا دیوار نوشته‌های شتابان با محتوای سیاسی و انقلابی نیستند. بلکه خرده فرهنگ‌هایی هستند که مشخصا جوانان از آن به منظور تبیین ویژگی‌های سبک زندگی‌شان استفاده می‌کنند

عنوان : نقش هنر گرافیتی بر طراحی مبلمان شهری صفحه
فصل اول ـ کلیات طرح 1
1-1 بیان مساله تحقیق: 2
1-2 اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن : 3
1-3 هدفهای تحقیق: 3
1-4 سوالات یا فرضیه های تحقیق: 4
1-5 چارچوب نظری تحقیق: 4
1-6 روش انجام تحقیق: 4
فصل دوم ـ گرافیتی 5
مقدمه 6
2-1 گرافیتی چیست؟ 7
2-2 تاریخچه گرافیتی 12
2-3-1 خرده فرهنگ‌ها 19
2-3-2 گرافیتی و استفاده از پادرسانه‌ها 23
2-3=3 ساختار فیزیکی گرافیتی 27
2-3-4 تنوع و تکثر گفتمان گرافیتی 32
2-4 انواع گرافیتی 40
2-4-1 گرافیتی به به منزله شیوه بیان رایکال و سیاسی 44
2-4-2 گرافیتی به منزله هنر دکوراتیو و والا 50
2-4-3 گرافیتی به منزله نوعی وندالیسم 51
2-5 سبک های گرافیتی 53
2-5-1 تگ (امضاء/ نام نگاشته) 54
2-5-2 تروآپ 54
2-5-3 پی‌یس 55
2-5-4 سبک وحشی 56
2-5-5 بلاکیاستر 57
2-5-6 برچسب 59
2-5-7 استنسیل 61
2-6 عناصر نشانه‌شناختی 63
2-6-1 اسکلت: 64
2-6-2 دیو ـ شیطان 64
2-6-3 قطره‌های خون: 65
2-6-4 اتومبیل: 65
2-6-5 عشق: 65
2-6-6 زنجیر: 66
2-6-7 چهره: 66
2-6-8 بدن‌های عضلانی: 67
2-6-9 آتش: 67
2-6-10 جنگ و صلح: 67
2-7 کاربردگرافیتی 70
2-7-1 تروآپ: 70
2-7-2 استیکر (برچسب): 71
2-8 هنر پوستر خیابانی 72
2-9 علائم و هنر روی دیوارها 72
2-9-1 انسان ها، نام ها، امضاها 74
2-9-2 امضاها 75
2-9-3 جادوی نام 77
فصل سوم ـ جامعه شناسی گرافیتی 80
3-1جهان هنری گرافیتی 81
3-2 جهان‌بینی گرافیتی 82
3-2-1 ایالات متحده 83
3-2-2 اروپا 86
3-2-3 استرالیا 88
3-2-4 آسیا 90
3-3 گرافیتی در ایران 91
فصل چهارم ـ نظریه هنرمندان و فیلسوفان گرافیتی 99
4-1گرافیتی از دیدگاه فیلسوفان 100
4-1-1 پانک راک 100
4-1-2گرافیتی از دیدگاه بودریار 102
4-2 گرافیتی از دیدگاه هنرمند 105
4-2-1 دن ویتز 105
4-2-2 تاداشی کاواماتا 117
4-2-4 زوج herakut ( لوئنبرگ، آلمان ): 118
4-2-5 ( پاریس، فرانسه ): 119
4-2-6 ( سان خوان، پورتوریکو ): 120
4-2-7 ( فروپلیس ، آلمان ): 120
4-2-8 (کوشیتسه، اسلواکی ) Bezt: بلجزکی و گاپسکی از زمانی که در آکادمی هنرهای زیبا در لهستان با یکدیگر آشنا شدند همکاری را شروع کردند. 121
4-2-9( لودز، لهستان ) Sainer 121
4-2-10( لیسبون، پرتغال 122
4-2-11( ولونگونگ، استرالیا ) Aske 122
4-2-13(ماگنیتوگورسک، روسیه ) Case: 123
فصل پنجم 124
نتیجه گیری و گزارش کار عملی 124
5-1 نتیجه‌گیری 125
فهرست منابع 135

 

مطالعه و بررسی آسیب‌های تعمدی به وسایل مبلمان شهری و راه‌های مقابله با آن

چکیده

بررسی وندالیسم در مبلمان شهری، به‌عنوان یکی از عوامل تخریب کالبدی محیط شهری، هدف اصلی این پروژه بوده است. روند شکل‌گیری این مطالعه در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه می‌شود.فصل نخست، در باب کلیات پژوهش است. مباحثی همچون مقدمه، بیان مسئله، ضرورت انجام پژوهش، تفسیر مشکل، اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش و روش‌شناسی، مطالب تشکیل‌دهنده این فصل هستند.در فصل دوم، به مطالعه کلیدواژه‌ها در سه بخش اصلی تحت عنوان‌های «مبلمان شهری»، «وندالیسم» و «طراحی پایدار» پرداخته شده است.فصل سوم، شامل پیشینه پژوهش است. این فصل از دو بخش اصلی تشکیل شده است. پیشینه نظری که به بیان نتایج تحقیقات مرتبط با مسئله تحقیق می‌پردازد و پیشینه عملی پژوهش که شامل نمونه‌های موجود از برخی ایستگاه‌های اتوبوس در جهان است.فصل چهارم به نتایج پژوهش می‌پردازد. در قسمت نخست این فصل، داده‌های حاصل از تحقیقات، مشاهدات و مطالعات کتابخانه‌ای به‌همراه تحلیل‌ها و بحث و نتیجه‌گیری در کنار هم، تحت عنوان «انسان- محیط- محصول» بیان شده است که در انتهای آن، راهکارهایی برای مقابله با وندالیسم در طراحی مبلمان شهری ارائه شده است. در بخش بعدی، استانداردها، ابعاد و اندازه‌ها آورده شده و در انتهای این فصل، رهیافت‌های طراحی که شکل‌دهنده طرح نهایی بوده‌اند، عنوان شده است.در ابتدای فصل پنجم، بیست طرح از میان طرح‌های بلک‌باکس که با مشاوره استادان راهنما انتخاب شده‌اند، ارائه شده که میان آنها و به روش اِی.اِچ.پی. ارزیابی صورت گرفته و یک طرح به‌عنوان طرح نهایی برتر برگزیده شده است. سپس با توسع? این طرح، طرح نهایی شکل گرفته است.

فهرست جداول هفت 
فهرست تصاویر هشت 

فصل یک) کلیات پژوهش 1 
1-1. مقدمه 2 
1-2. بیان مسئله 2 
1-3. ضرورت انجام پروژه 3 
1-4. تفسیر مشکل و بیان علت انتخاب محدودۀ میدان انقلاب 4 
1-5. اهداف 6 
1-6. سوال‌های پژوهش 6 
1-7. روش‌شناسی 6 
1-7-1. گردآوری اطلاعات 6 
1-7-2. ارزیابی طراحی 7 
1-8. دو نکته 7 

فصل دو) ادبیات پژوهش 8 
2-1. مبلمان شهری 9 
2-1-1. تعریف مبلمان شهری 9 
2-1-2. انواع مبلمان شهری 10 
2-1-3. مبلمان شهری: یک مطالعۀ بین‌رشته‌ای 11 
2-1-4. فضاهای شهری و انواع آن 12 
2-1-4-1. امنیت و ایمنی در فضای شهری 13 
2-1-4-2. خوانایی در فضای شهری 17 
2-1-5. ایستگاه اتوبوس؛ نمونه‌ای از مبلمان شهری 18 
2-1-5-1. امنیت در ایستگاه اتوبوس 18 
2-1-5-2. پرایوسی در ایستگاه اتوبوس 19 
2-1-5-3. ترس از جرم در ایستگاه اتوبوس 20 

2-2. وندالیسم 22 
2-2-1. تعاریف وندالیسم 22 
2-2-2. تاریخچۀ وندالیسم 23 
2-2-3. وندال کیست؟ 24 
2-2-4. اثرات وندالیسم 25 
2-2-5. عوامل موثر بر وندالیسم 26 
2-2-5-1. مسائل اجتماعی 27 
2-2-5-2. زمان 31 
2-2-5-3. فضای کالبدی شهر 32 
2-2-5-4. ویژگی‌های شخصیتی 37 
2-2-5-5. طراحی نامناسب 40 
2-2-6. گونه‌های وندالیسم در مبلمان شهری 42 
2-2-7. راه‌های مقابله با وندالیسم 49 
2-2-7-1. طراحی 49 
2-2-7-2. استفاده از فناوری نانو 51 
2-2-7-3. کاهش فرصت بزهکاری یا پیشگیری وضعی 53 
2-2-7-4. توجه به نظریۀ پنجرۀ شکسته 55 
2-2-7-5. اصلاح فضای غیرقابل‌دفاع 55 
2-2-7-6. آموزش 58 
2-2-7-7. درنظرگیری مجازات‌های متناسب با جرم 58 

2-3. پایداری 60 
2-3-1. جامعه و شهر سالم 60 
2-3-2. پایداری 61 
2-3-3. توسعۀ پایدار 61 
2-3-3-1. مدل‌های پایداری 66 
2-3-4. طراحی پایدار 69 
2-3-4-2. امنیت و طراحی پایدار 81 
2-3-4-3. کیفیت زندگی، کیفیت محیط زندگی و طراحی پایدار 83 
2-3-4-4. آموزش و طراحی پایدار 85 

فصل سه) پیشینۀ پژوهش 87 
3-1. پیشینۀ نظری پژوهش 88 
3-2. پیشینۀ عملی پژوهش (نمونه‌های موجود) 96 

فصل چهار) نتایج پژوهش 101 
4-1. انسان- محصول- محیط (نتایج، بحث و نتیجه‌گیری) 102 
4-1-1. انسان 102 
4-1-1-1. تخریب‌های عمدی 102 
4-1-1-2. تخریب‌های غیرعمدی 103 
4-1-2. محصول 105 
4-1-2-1. دلایل انتخاب ایستگاه اتوبوس از میان سایر گونه‌های مبلمان شهری 105 
4-1-2-2. ایستگاه اتوبوس 106 
4-1-3. محیط 118 
4-1-3-1. معرفی منطقۀ موردمطالعه 118 
4-1-3-2. گذشته و حال میدان انقلاب 118 
4-1-3-3. رابطۀ فرصت‌های محیطی و رفتارهای ضداجتماعی 121 
4-1-3-4. دلایل انتخاب منطقۀ موردمطالعه (میدان انقلاب) 124 
4-1-3-5. راهکارها 127 

4-2. ضوابط، ابعاد و اندازۀ ایستگاه اتوبوس 130 
4-2-1. انواع ایستگاه اتوبوس و تجهیزات آن 130 
4-2-2. ابعاد و اندازۀ تجهیزات ایستگاه اتوبوس 132 
4-2-3. ایمنی در ایستگاه اتوبوس 141 
4-2-4. روشنایی در ایستگاه اتوبوس 142 
4-2-5. مواد و متریال و مسائل زیست‌محیطی 143 
4-2-6. رنگ در ایستگاه اتوبوس 145 

4-3. رهیافت‌های طراحی 147 
4-3-1. رهیافت‌های زیست‌محیطی 147 
4-3-2. رهیافت‌های خوانایی و شناخت محیط 147 
4-3-3. رهیافت‌های مواد و متریال 147 
4-3-4. رهیافت‌های ایمنی و امنیت (فیزیکی و روانی) 148 
4-3-5. رهیافت‌های ضدوندالیسم 148 
4-3-6. رهیافت‌های ساخت‌وساز 148 
4-3-7. رهیافت‌های طراحی فراگیر 149 

فصل پنج) طراحی 150 
5-1. طراحی (Glass Box) 151 

5-2. ارزیابی 161 

5-3. طرح نهایی 166 

منابع 171 

چکیدۀ انگلیسی 179 


 

طراحی مبلمان شهری در جهت مطلوب سازی محیط برای بانوان

چکیده

موضوع این رساله طراحی مبلمان شهری جهت مطلوب سازی محیط برای بانوان است. در این رساله پارک‌های شهری به عنوان فضایی برای استراحت و دور شدن از فضای شهری، حوزه‌ی تحقیق قرار گرفتند. با تغییر شیوه‌ی زندگی از صورت سنتی به مدرن و ورود روز افزون زنان به فضاهای عمومی این قشر به عنوان گروه بزرگی از جامعه همواره در تماس با فضاهای شهری قرار می‌گیرند. علی رغم پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی توسعه‌ی فضاهای شهری متاسفانه توجه به نیازهای زنان در امر طراحی تا حدودی مغفول مانده است. بنابراین درک و شناخت نیازهای زنان و توجه به آن‌ها به عنوان نیمی از استفاده‌کنندگان فضاهای شهری ضروری به نظر می‌آید. چارچوب نظری این رساله آرای هانری لوفور و یان گل را در باب شهر مد نظر قرار داده، بر مبنای تحقیقات کتابخانه‌ای موضوعات مطلوبیت فضای عمومی، نیازهای زنان در محیط و عوامل موثر بر ایجاد حس امنیت و تعلق مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. تحقیقات میدانی مبتنی بر مشاهده، گفتگو، مصاحبه و پرسش‌نامه، با در نظر گرفتن یافته های فصل دوم (بررسی متون) تنظیم شد و تحلیل داده‌های مستخرج از این تحقیقات مبنای دستیابی به راهکارهای طراحی قرار گرفت. طرح نهایی بر اساس بیشترین بسامد ترجیحات زنانه، از میان طرح‌های برگزیده انتخاب شد. در انتها نیز جزئیات طرح و مسائل مربوط به نحوه‌ی ساخت و نصب و جانمایی ارائه شد. این رساله با چارچوب‌ها و روش‌های میان رشته‌ای و چند وجهی خود سعی کرده طیف نیازهای زنان را در طراحی مبلمان شهری برای فضای پارک در نظر گیرد

1- فصل یک – مقدمه 1 
1-1 شرح صورت مسئله و ضرورت پژوهش 1 
1-2 اهداف پژوهش 1 
1-3 سوال پژوهش 2 
1-4 روش پژوهش و طراحی 2 
1-5 معرفی فصل¬های رساله 2 
2- فصل دو – بررسی متون 3 
2-1 سرآغاز 3 
2-2-1 چهارچوب نظری 4 
2-2 فضا 5 
2-2-1 فضای عمومی مطلوب 9 
2-2-2 پارک 12 
2-3 زنان و فضاهای شهری 14 
2-3-1 موانع حضور زنان 15 
2-4 جمع¬بندی 21 
3- فصل سوم – روش تحقیق 22 
3-1 روش پژوهش 22 
3-1-1 مشاهده و عکسبرداری 23 
3-1-2 مصاحبه 28 
3-3 پرسشنامه 43 
3-3-1 استخراج و تحلیل داده¬ها 43 
3-3-2 تحلیل داده¬ها و جمع¬بندی 53 
3-4 نتیجه¬گیری 53 
4- فصل چهار – تحلیل داده¬ها 54 
4-1- تحلیل و جمع¬بندی داده¬ها 54 
4-1-1- نتایج فصل دوم 54 
4-1-2- نتایج فصل سوم 54 
4-3- نکات حاصل از پژوهش برای استفاده در طراحی (چک لیست طراحی) 55 
5- فصل پنج – طراحی 57 
5-1- طرح¬های منتخب فاز دوم 57 
5-2- ارزیابی 70 
5-3- طرح برتر 71 
5-3-1- ویژگی¬های طرح 78 
6-فصل شش – نتیجه¬گیری 79 
منابع 81 
پیوست1- پرسشنامه 85

 

ارزیابی وضعیت مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر قائمشهر)

چکیده

شهرها پدیده ای جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده که هراز چندگاهی به آن ها بی توجهی و حتی ستم شده است در چنین محیط پیچیده ای که در اثر ساخت وساز ودخل وتصرف انسانی به وجود می آید، عوامل محیطی – فرهنگی و… از ضروری ترین عواملی هستند که ارتباط انسان با محیط طبیعی را برقرار ساخته و نیازهای حیاتی بشر را برای بهره گیری از محیط فراهم می نمایند تجهیزات مورد استفاده در خیابان های شهری یا اصلاحاٌ مبلمان شهری ، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر جوامع به شمار می روند و در سالیان اخیر تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است این تجهیزات در صورتی که با در نظرگرفتن فاکتورهای هر ناحیه طراحی شوند، می توانندعلاوه برکاربرد اصلی خود ، موجب حفظ هویت ویژه هر ناحیه شوند و به شهر انسجام و یکپارچگی بخشند در این راستا هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مبلمان شهری از دریچه ویژگی های زیبایی شناختی و عملکردی مبلمان شهری در شهر قائمشهر است در این پژوهش با استفاده روش های تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات و پیمایش میدانی ، پرسشنامه (380) ، مصاحبه با متخصصان در محدوده مورد مطالعه ، آزمون های آماری در قالب نرم افزار spss( تی ، فریدمن ) و مدل تاپسیس انجام گرفته شده است نتایج این تحقیق براساس مطالعات و مشاهدات و مصاحبه با اهالی محلات مختلف شهر به دست آمده ، نشان دهنده وجود برخی کاستی ها و نارضایتی های در زمینه تاسیسات و تجهیزات شهری در فضاهای باز و عمومی شهر به عنوان محدوده های پژوهش در شهر قائمشهر می باشد که در نهایت موجب نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود مبلمان شهری و عملکرد مدیران شهری شده است همچنین در نهایت با توجه به جوانب مختلف مطالعات انجام شده ، سازمان های مسئول هیچ اقدامی جهت زیباسازی و ساماندهی مبلمان شهری قائمشهر انجام نداده اند در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده است از جمله ؛ استقرار انواع مختلف مبلمان با توجه به نوع کاربری محیطرعایت هماهنگی محیط و تنوع و پرهیز از یکنواختی در طراحی و استقرار مبلمان در انتخاب رنگ مبلمان ، باید شرایط اقلیمی ، هویت منطقه و نیز جنبه های عملکردی و زیبایی شناختی ملاحظه شود

1-1مقدمه 2 
1-2 – بیان مسئله 6 
1-3- سوالات پژوهش 6 
1-4- فرضیات پژوهش 6 
1-5- پیشینه پژوهش 11 
1-6 – اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق 12 
1-7- اهداف تحقیق 12 
1-8- روش تحقیق 13 
1-9- کاربرد نتایج تحقیق 13 
1-10- موانع و مشکلات تحقیق 14 
1-11- ساختار پژوهش 14 
فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری 
2-1-مقدمه 16 
2-2 تعاریف ومفاهیم مربوط به مبلمان شهری 20 
2-3- تاریخچه مبلمان شهری 22 
2-4- انواع عناصر مبلمان شهری 30 
2-5- نظریه های مرتبط با مبلمان شهری وپیاده رو 30 
2-5-1 نظریه مرتبط با مبلمان شهری 32 
2-5- 2 – نظریه مرتبط با پیاده رو شهری 34 
2-6- ویژگی های مبلمان شهری 35 
2-6-1 بعدکارکردی مبلمان شهری 35 
2-6-1-1- مبلمان با کاربری تفریحی – رفاهی 35 
2-6-1-2- مبلمان با کاربری خدماتی 36 
2-6-1-3- مبلمان با کاربری ترددی و ارتباطی 36 
2-6-2- بعد زیبایی بصری مبلمان شهری 37 
2-6-2-1- عناصر موثر در ایجاد زیبایی 37 
2-6-2-2- مبلمان با کاربری زیبا سازی 37 
2-7- ضوابط و استانداردها در طراحی عناصر مبلمان شهری 38 
2-7-1- کفپوش 38 
2-7-1-1- تعریف 38 
2-7-1-2- تقسیم بندی کلی کفپوش ها 39 
2-7-1-3- انواع کفپوش 39 
2-7-1-4- ترکیب کفپوش 40 
2-7-1-5- ملاحظات عملکردی کف سازی 41 
2- 7-1- 6- رنگ کفپوش 42 
2-7-1-7- هویت و معنی بخشی کفپوش ها به فضای شهری43 
2-7-1-8- کیفیت کفپوش معلولان 43 
2-7-2- باجه تلفن 44 
2-7-2-1- انواع باجه تلفن عمومی 44 
2- 7- 2-2- ملاحظات تجسمی و ظاهری باجه تلفن 45 
2- 7- 2-3- مکان یابی باجه تلفن 46 
2- 7- 2-4- نصب 46 
2-7-2-5- معیارها و ملاحظات مهم در انتخاب باجه تلفن 46 
2-7- 3- نیمکت و صندلی 48 
2-7-3-1- ملاحظات فنی 48 
2-7-3- 2- ارگونومی 50 
2-7- 3- 3- ملاحظات تجسمی و ظاهری50 
2- 7-3-4- مکان یابی 51 
2- 7-3-5 وندالیسم ( تخریب گرایی) 53 
2- 7-3-6- نصب 53 
2-7- 3- 7 – معیارهای ارزیابی و انتخاب نیمکت 54 
2- 7- 4- زباله دان 55 
2-7-4- 1- خصوصیات ابعادی 56 
2-7-4-2- ارگونومی 56 
2-7-4- 3- خصوصیات تجسمی و ظاهری 57 
2-7-4-4- مکان یابی 58 
2-7-4-5- پارامترهای شاخص در انتخاب زباله دان ها 58 
2-7-5- گلدان و گلجای 59 
2-7-5-1- انواع گلدان و گلجای 59 
2-7- 5- 2- ویژگی گلدان 60 
2-8-5-3-ملاحظات تجسمی و ظاهری 60 
2-7-5-4- مکان یابی و نصب گلجای 61 
2- 7- 6- تابلوها و علایم ( پلاکارد، پرچم ) 61 
2- 7- 6-1- اطلاعات پایه 62 
2- 7- 6- 2- دسته بندی علایم 64 
2-7-6- 3- ارگونومی 65 
2-7-6-4-مکان یابی و نصب تابلوها 66 
2-7-6-5- ملاحظات تجسمی و ظاهری 67 
2-8-7- شبکه حصار دور درخت و حفاظ تنه درخت 67 
2-8-7-1- مواد ومصالح شبکه پای درخت 68 
2-8-7-2-اهداف و کاربرد 68 
2-7-7-3- ارگونومی 68 
2-7-7-4- مکان یابی 69 
2- 8- 7- 5 – ملاحظات تجسمی و ظاهری 69 
2-7-7-6- نصب 69 
2-7-8- کیوسک 70 
2-7-8-1- کیوسک مطبوعاتی 71 
2-7-8-2- ارگونومی 71 
2-7-8-3- ملاحطات تجسمی و ظاهری 72 
2-7-8-3مکان یابی 72 
2-7-8-4- نصب 73 
2- 7- 9- صندوق پست 73 
2-7-9-1- ارگونومی 73 
2-7-9-2- ملاحظات تجسمی و ظاهری 74 
2-7-9-3- مکان یابی 74 
2-7- 10 – ایستگاه اتوبوس و سرپناه آن 74 
2-7-10-1- ایستگاه اتوبوس 75 
2-7-10-2- سرپناه ایستگاه اتوبوس 75 
2-7-10-3- ارگونومی 76 
2-7-10-4- ملاحظات تجسمی و ظاهری 76 
2-7-10-5- مکان یابی 77 
2-7-11- تیرک bollard)) 78 
2-8-11-1- ارگونومی 79 
2- 8-12- پل روی جوی 79 
2-8-12-1- ابعاد واندازه 79 
2-8-12-2- ارگونومی 80 
2-8-12-3- مکان یابی 80 
2-7-13-پارکینگ دوچرخه ( جایگاه دوچرخه ) 80 
2-8-13-1- مکان یابی 81 
2-7-14-آبخوری 81 
2-7-14-1- مواد و دوام 82 
2-8-14-2- ارگونومی 82 
2-8-14-3- مکان یابی 82 
2-7-15- سایبان 83 
2-8-15-1- مواد و دوام 83 
2-8-15-2- مکان یابی 84 
2-2-16- روشنایی معابر شهری 85 
2-7-16-1- انواع لامپ های مورد استفاده برای روشنایی معابر 85 
2-7-16-2-ترتیب نصب روشنایی 86 
2-7-16-3- فاصله نصب و مکان یابی 86 
2-7-17- تاثیر رنگ در طراحی مبلمان شهری 86 
2-7-17-1- انواع رنگ ها 87 
2-7-17-2- عملکرد ارگونومیکی رنگ ها 87 
2-7-17-3-کیفیت تاثیر رنگ بریکدیگر و اثر متقابل آن 88 
2-7-17-4- جنبه های زیباشناسی رنگ ها 89 
2-7-17-5- رنگ ها محیط و تاثیرآن برمبلمان شهری 90 
2-8- خلاصه و نتیجه گیری 90 

فصل سوم : روش شناسی و معرفی منطقه مورد مطالعه 
3-1- مقدمه 92 
3-1-1-روش توصیفی – تحلیلی 92 
3-1-2-جامعه آماری،روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه93 
3-1-3-ابزار و روش گردآوری دادههای مورد نیاز93 
3-1-4-روشهاي گردآوري داده ها93 
3-1-5- روش تجزیه وتحلیل داده ها 94 
3-1-6- روایی و پایایی داده های تحقیق 95 
3-3- ويژگيهاي طبيعي و آب وهواشناسی95 
3-3-1- موقعيت و وسعت شهر قائمشهر 95 
3-3-2- وضعیت توپوگرافی96 
3-3-3-بررسی ساختار شکلی زمین97 
3-3-3-1-ویژگی شیب زمین 97 
3-3-3-2-بررسی ساختار جنس زمین97 
3-3-4- بررسی ساختار آب و هوای98 
3-3-4-1-دمای هوا98 
3-3-4-2-میزان بارش98 
3-3-4-3-رطوبت98 
3-3-4-4-باد99 
3-3-4- 5- تابش آفتاب100 
3-4- منابع طبيعي و آبي:100 
3-5- ويژگيهاي انساني قائم شهر 100 
3-5-1- بررسی ساختار جمعیت و اجتماع شهری101 
3-5-2- بررسی ویژگی های کمی 104 
3-5-3- بررسی ویژگی های کیفی 106 
3-6- ویژگیهای اقتصادی 107 
3-6-1- بررسی ساختار شغلی 111 
3-7- خصوصیات كالبدي شهر قائم شهر111 
3-7-1- بافت کالبدی شهر قائمشهر115 
3-7-2—کاربری اراضی شهر116 
3-8-فهرست و آمار مبلمان شهری مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه 117 
فصل چهارم : یافته های پژوهش 
4-1-مقدمه 119 
4-2- آمار توصیفی متغیرهای محدوده مورد مطالعه 120 
4-2-1 – مطالعه توصیفی نمونه برحسب سن 120 
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری برحسب جنسیت 121 
4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری برحسب میزان تحصیلات 123 
4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری برحسب موقعیت شغلی 124 
4-3- توصیفی از وضعیت مبلمان شهری از نظر ویژگی های کارکردی و زیبایی شناختی 125 
4-3-1- نحوه عملکرد ووضعیت خدمات دهی عناصر مبلمان شهری 147 
4-3-2- تاثیر مبلمان شهری بر بهبود و زیبایی سیمای شهر 168 
4-4- آمار استنباطی 170 
4-4- 1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف تک نمونه ای 171 
4-4-2 نتایج آزمونTتک نمونه ای برای مؤلفه ویژگی کارکردی و زیبایی شناختی 171 
4-4-2-1- نتایج آزمونTتک نمونه ای برای مؤلفه ویژگی کارکردی 171 
4-4-2-3- نتایج آزمونTتک نمونه ای برای مؤلفه ویژگی زیبایی شناختی 172 
4-5- استفاده از مدل تاپسیس برای رتبه بندی وضعیت مبلمان شهری در بخش های شهری 179 
4-6- جمع بندی 180 
فصل پنجم : آزمون فرضیات و جمع بندی و نتیجه گیری 
5-1- مقدمه 182 
5-2- آزمون فرضیات پژ وهش 183 
5-2-1- بررسی فرضیه اصلی پژوهش 183 
5-2-2- بررسی فرض اول پژوهش 184 
5-2-3- بررسی فرض دوم پژوهش 186 
5-3- استفاده از مدل تاپسیس جهت رتبه بندی مبلمان شهری در بخش های شهری 187 
5-4- خلاصه یافته های پژوهش 188 
5-5- نتیجه گیری کلی 190 
5-6-پیشنهادات 190 
5-6-1- پیشنهادات کاربردی 190 
5-6-2- پیشنهادات پژوهشی 191 
منابع و ماخذ 198 
ضمائم 201 


 

بررسی نقش مدیریت طراحی در ساماندهی مبلمان شهری (نمونه موردی: طراحی عناصر مبلمان داخلی ایستگاه های خطوط قطار شهری مشهد)

چکیده

تجهیزات و عناصر مبلمان‌ داخلی مورد استفاده در ایستگاه‌های قطارشهری برای مسافران در حال انتظار از اهمیت خاصی برخوردارند بی دقتی در طراحی و ساخت این تجهیزات موجب بر هم زدن کارایی این عناصر و ایجاد هرج و مرج بصری می شود که هریک بنوبه خود سبب سلب آرامش سافران می گردد در این مطالعه سعی بر این بوده‌است که به ساماندهی عناصر مبلمان داخلی سکوی ایستگاه‌های قطار شهری مشهد با تأکید بر نقش مدیریت طراحی پرداخته‌شود تلاش شده‌است با بررسی‌های حقیقی، پاسخ‌های منطقی و مناسبی برای ساماندهی دو عنصر نشیمن‌گاه و سطل زباله، بهتنهایی و در تعامل با محیط سکوها ارائه گردد پاسخ‌هایی که عملکردی بوده و راحتی استفاده‌کننده‌گان و سایر عوامل درگیر و توجیه اقتصادی برای تولیدکننده‌گان را به همراه داشته‌باشند به این منظور فرآیند مدیریت 4D یا Double Diamond مورد استفاده قرار گرفته که شامل کشف مشکل (Discover)، تعریف مشکل (Define)، توسعه ایده (Devolop) و ارائه ایده (Deliver) است در هر مرحله از این فرآیند که با راهبرد خطی اداره شده‌، تلاش براین بوده تا از بهترین روش‌های طراحی متناسب با نیازهای پروژه بهره گرفته‌ شود در مرحله شناسایی مشکلات، با استفاده از روش‌ مشاهده، درخت فرآیند و تحقیقات ثانویه به بررسی نارسایی‌ها و مشکلات موجود در مبلمان‌های داخلی فضای مورد مطالعه و شناسایی ضوابط و الگوهای کاربردی در طراحی این عناصر پرداخته شده‌است پس از اتمام بررسی‌ها و تحقیقات در مرحله تعریف مشکلات به تعریف مشخصی از این مشکلات که ناشی از عدم رعایت استانداردها و اصول طراحی می‌باشد، دست‌یافته و بر اساس آن معیارهای طراحی، تنظیم و ارزیابی شد در مرحله توسعه‌ی ایده به ایده‌یابی با روش چگونه؟ پرداخته و پس از ارزیابی ایده‌ها با استفاده از روش آزمون‌های وزنی بر اساس معیارها، به تکمیل ایده‌های برتر با استفاده از روش چگونه؟ پرداخته ‌شد در نهایت در مرحله ارائه‌ی ایده، با استفاده از روش ساخت مدل‌های سه‌بعدی، کانسپت‌هایی از عناصر منتخب به همراه ارزیابی آن‌ها با معیارها ارائه گردید

فهرست مطالب
چکیده ز 
کلید واژه‌ها ز 
مقدمه ص 
فصل اول: کلیات پژوهش 1 
1 کلیات پژوهش 2 
11 بیان مسأله 2 
12 سوالات پژوهش 3 
13 فرضیات پژوهش 3 
14 سابقه پژوهش 3 
15 ضرورت پژوهش 3 
16 تعیین اهداف پژوهش 4 
17 کاربردهای نتایج پژوهش 4 
18 روش‌ پژوهش و گردآوری اطلاعات 4 
19 محدودیت‌های پژوهش 4 
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری پژوهش 5 
2 مفاهیم و مبانی نظری پژوهش 6 
21 طراحی 6 
211 اهمیت و نقش طراحی 6 
212 فعالیت‌های طراحی 8 
213 از روش شناسی طراحی تا مدیریت آن 8 
214 فرآیند طراحی 9 
215 راهبردهای طراحی 12 
216 روش‌های طراحی 13 
217 طراح 15 
22 مدیریت طراحی 17 
221 مدیر طراحی 18 
222 وظایف مدیر طراحی 19 
223 مدیریت فرآیند طراحی 21 
23 مبلمان شهری 22 
231 تجهیزات و عناصر مبلمان داخلی مورد استفاده در سکوهای ایستگاه‌های قطار شهری (LRT)
22 
2311 مبلمان با کاربری رفاهی در سکو 23 
2312 مبلمان با کاربری خدماتی در سکو 26 
2313 مبلمان با کاربری ترددی و ارتباط در سکو 32 
2314 مبلمان با کاربری زیباسازی در سکو 35 
24 نحوه انتخاب مبلمان شهری 36 
25 ساماندهی مبلمان شهری 37 
251 اهمیت ساماندهی مبلمان شهری 37 
2511 شکل‌‌گیری فرهنگ رفتارهای اجتماعی صحیح 38 
2512 ایجاد احساس امنیت 39 
2513 شکل‌گیری هویت شهر 40 
2514 افزایش زیبایی 41 
26 نقش مدیریت طراحی در ساماندهی مبلمان شهری 42 
فصل سوم: ساماندهی مبلمان شهری ایستگاه‌های قطار شهری مشهد با استفاده از مدیریت طراحی
44 
3 ساماندهی مبلمان شهری ایستگاه‌های قطار شهری مشهد با استفاده از مدیریت طراحی
45 
31 برنامه‌ریزی 45 
311 تعیین استراتژی 45 
312 انتخاب فرآیند طراحی 46 
313 زمان‌بندی 49 
32 اجرای فرآیند طراحی 49 
321 کشف (Discover) 49 
3211 مشاهده (Observation) 49 
32111 مشاهده‌ی حضوری مشکلات عناصر رفاهی سکوی ایستگاه‌های قطار شهری و ثبت آن‌ها
50 
3212 درخت فرآیند (Process Tree) 70 
3213 تحقیقات ثانویه (Secondary Research) 76 
32131 ابعاد 76 
321311 انواع نیازها در بخش ابعاد محصول 76 
321312 ثبت راه‌حل‌ها در بخش ابعاد محصول 82 
32132 دوام و استحکام 82 
321321 انواع نیازها در بخش دوام و استحکام 82 
321322 راه‌حل‌ها در بخش دوام و استحکام 96 
32133 جانمایی 98 
321331 انواع نیازها در بخش جانمایی 98 
321332 راه‌حل‌ها در بخش جانمایی 99 
32134 مونتاژ، نصب و نگهداری 100 
321341 انواع نیازها در بخش مونتاژ، نصب و نگهداری 100 
321342 راه‌حل‌ها در بخش مونتاژ، نصب و نگهداری 101 
32135 زیبایی‌شناسی 102 
321351 انواع نیازها در بخش زیبایی‌شناسی 102 
321352 راه‌حل‌ها در بخش زیبایی‌شناسی 105 
32136 نکات ایمنی و بهداشتی 105 
321361 انواع نیازها در بخش نکات ایمنی و بهداشتی 105 
321362 راه‌حل‌ها در بخش نکات ایمنی و بهداشتی 108 
32137 نکات اقتصادی 109 
321371 انواع نیازها در بخش نکات اقتصادی 109 
321372 راه‌حل‌ها در بخش نکات اقتصادی 110 
322 Define 110 
3221 تعریف مشکل (Problem Definition) 110 
3222 معیارهای طراحی (Criteria) 114 
3223 ارزیابی معیارها (Assessment Criteria) 117 
323 Develop 118 
3231 چگونه؟ (How to?)- بخش 1 118 
3232 آزمون‌های وزنی (Weighted Objectives Method) 127 
3233 چگونه؟ (How To?)- بخش 2 131 
324 Deliver 139 
3241 مدل‌های سه‌بعدی 139 
3242 ارزیابی کانسپت محصول 140 
فصل چهارم : نتیجه‌گیری، خلاصه و پیشنهادات 151 
4 نتیجه‌گیری، خلاصه و پیشنهادات 152 
فهرست منابع 153 
پیوست 1: درخت فرآیند 157 
پیوست 2: نقشه‌های فنی نشیمن‌گاه و سطل زباله 158 

 

ارزیابی مبلمان شهری از منظر رضایت شهروندان و عملکرد مدیریت شهری در منطقه ثامن شهر مشهد

چکیده

امروزه موضوع مبلمان شهری که از مصادیق بارز خدمت رسانی، حفظ هویت ، زیبایی بصری شهر و رضایتمندی شهروندان می‌باشد، تبدیل به دانش مهمی درامر مناسب سازی فضای شهر و کیفیت زندگی افراد شده است در این رابطه، مدیریت شهری (شهرداری)، که به عنوان مهمترین مرجع خدمات رسانی برای شهروندان می‌باشد، می‌بایستی در سیاستگزاریها، برنامه-ریزیها و طراحی‌های مختلف مبلمان شهری، به نیازها و علایق شهروندان در کنار پیشرفتهای روزافزون تکنولوژی و دانش زیبایی شناختی، توجه ویژه ای برای پاسخگویی به نیازهای مختلف شهروندان داشته باشد در این زمینه پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مبلمان شهری منطقه ثامن شهر مشهد از منظر رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری، به مطالعه این مهم (مبلمان شهری) در منطقه ثامن شهر مشهد پرداخته است برای این ارزیابی پس از بررسی ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر مبلمان شهری در مطالعات، تحقیقات و پژوهش های انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور و همچنین بررسی و مطالعه نظر کارشناسان و صاحبنظران مطرح دنیا در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری، در قالب چارچوب نظری پژوهش به 5 بعد اصلی و موثر در ارزیابی شامل(تمایل و نظر شهروندان، توسعه پایدار و طراحی سبز، هویت، زیبایی و عملکرد) رسیدیم که مدل مفهومی پژوهش نیز براساس این ابعاد و مبانی نظری پژوهش شکل گرفت روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری، شامل شهروندان منطقه ثامن شهر مشهد، زائران و مدیران و کارشناسان شهری می باشد نمونه آماری شامل 487 نفر که 242 نفر برای جمعیت منطقه ثامن و 245 نفر برای زائران و 35 نفر مدیران و کارشناسان شهری انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای شامل 33 سوال براساس مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش طراحی، توزیع و جمع آوری گردید بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده توسط هر سه گروه، کمترین میانگین وضع موجود به شاخص میزان مشورت و هم اندیشی با مردم در برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری و بیشترین میانگین وضع موجود به شاخصهای روشنایی کافی در معابر و مراکز عمومی و تکرار مناسب مبلمان شهری اختصاص دارد کمترین و بیشترین میانگین میزان تاثیر بر اساس نظر هر سه گروه به ترتیب به شاخص های میزان رعایت و حفظ نظم و مقررات شهری در بحث مبلمان شهری و ایجاد حداکثر راحتی و آسایش در هنگام استفاده برای تمام اقشار جامعه اختصاص دارد سپس آزمون نرمال بودن داده ها انجام شده و پس از مشخص شدن نرمال بودن داده ها، از تستهایی نظیر تی تک نمونه ای، پارامتری آنالیز واریانس یکطرفه، رتبه بندی فریدمن، تی تست استفاده شده است نتایج تحقیق براساس نظر هر سه گروه نشان می دهد در 5 بعد مورد بررسی در این تحقیق، وضعیت موجود مبلمان شهری نامطلوب می باشد در وضعیت مبلمان شهری بصورت کلی بین گروههای شهروندان با زائران، شهروندان با مدیران شهری و زائران با مدیران شهری تفاوت معناداری وجود دارد همچنین بیشترین تفاوت بین گروههای شهروندان با مدیران شهری می باشد لازم به ذکر است که گروه شهروندان وضعیت مبلمان شهری را بهتر و گروه مدیران شهری وضعیت را ضعیف تر ارزیابی کرده اند بطور کلی از دیدگاه شهروندان، زائران، مدیران شهری و کارشناسان مهمترین عامل تاثیرگذار در ارتقاء وضعیت مبلمان شهری منطقه ثامن شهر مشهد، عامل زیبایی است

عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات پژوهش 1 
1-1-مقدمه 2 
1-2-بیان مسأله 3 
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4 
1-4- اهداف تحقیق 6 
1-5- سوالات تحقیق 6 
1-6- فرضیه های تحقیق 6 
1-7- پیشینه تحقیق: 7 
1-7-1- مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران 7 
1-7-2- مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 9 
1-8- روش انجام تحقیق(جامعه و نمونه آماری، ابزار جمع آوری داده ها و روش آماری) 10 
1-9- روش گردآوری اطلاعات 10 
1-10- روش نمونه گیری 11 
1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11 
1-12- كاربردهايي که از انجام اين تحقيق متصوّر است 11 
1-13- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 12 
1-14- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه (اعمّ از مؤسسات آموزشي، پژوهشي، دستگاههاي اجرايي و غيره) 12 
1-15- ساختار پژوهش 12 
1-16- محدودیت های پژوهش 13 
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش 14 
2-1- مقدمه 15 
2-2- سیمای شهری 17 
2-2- 1- سیمای شهر، هویت و غرور شهری 18 
2-2- 2- اهمیت مبلمان شهری در سیمای شهر 19 
2-3- منظر شهری 20 
2-3-1- مفهوم واژه منظر شهری 20 
2-3-2- اجزای تشکیل دهنده منظر شهری 21 
2-4- تفاوت سیمای شهری با منظر شهری 22 
2-5- جایگاه مبلمان در سیما و منظر شهری 23 
2-6- تعاریف مبلمان شهری 25 
2-7- تاریخچه مبلمان شهری 28 
2-7-1- خیابان و شهر 29 
2-7-2- مبلمان شهر 30 
2-8- انواع عناصر مبلمان شهری 32 
2-9-مبلمان شهری در ایران 45 
2-10- نظریه پردازان مبلمان شهری 48 
2-11- مبلمان شهری و نیازهای شهروندان 50 
2-12- رابطه ی مبلمان شهری، آرامش ذهنی و روانی 50 
2-13- مبلمان شهری و هویت شهر 50 
2-14- طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری 52 
2-15- معیارهای طراحی و ساخت مبلمان شهری 53 
2-16- مدل اصول طراحی مبلمان شهری(WAN PAK HONG) 60 
2-17- چارچوب نظری پژوهش 69 
2-18- مدل مفهومی پژوهش 72 
2-19- جمع بندی 73 
فصل سوم: مطالعه محدوده پژوهش 74 
3-1 مقدمه 75 
3-2- بررسی تاریخی روند شکل گیری و تحولات کالبدی شهر 75 
3-3- موقعیت جغرافیایی 77 
3-3-1- ویژگی های جمعیتی شهر مشهد 79 
3-4- معرفی طرح بهساز 80 
3-4-1- نمونه پروژه های طرح بهساز 81 
3-5- منطقه بندی شهر مشهد 84 
3-6- منطقه ثامن مشهد 86 
3-6-1- طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) 88 
3-6-2- بازنگری طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)( سازمان عمران و بهسازی- سال 1378) 89 
3-6-3- جمعیت منطقه ثامن 93 
3-6-4- کاربری اراضی منطقه ثامن 93 
3-6-5- دسترسی ها در منطقه ثامن 95 
3-7- محدوده مورد مطالعه( محورهای اصلی منتهی به حرم امام رضا(ع)) 97 
3-7-1- محور طبرسی 98 
3-7-2- محور نواب صفوی 100 
3-7-3- محور آیت الله شیرازی 103 
3-7-4- محور امام رضا(ع) 106 
3-8-جمع بندی 108 
فصل چهارم: یافته های پژوهش 109 
4-1- مقدمه 110 
4-1-1- سنجش پایایی ابزار پژوهش 110 
4-2- توصیف یافته های پژوهش 111 
4-2-1- توصیف جمعیت شناختی 111 
4-2-1-1- توصیف جنسیت پاسخگویان 111 
4-2-1-2- توصیف نوع شغل پاسخگویان 112 
4-2-1-3- توصیف تحصیلات پاسخگویان 114 
4-2-1-4- توصیف سن پاسخگویان 115 
4-2-1-5- مبدأ ورود زائران و گردشگران 116 
4-3- توصیف شاخص های پرسشنامه 117 
4-3-1- توصیف شاخص های پرسشنامه-وضع موجود 117 
4-3-1-1- توصیف شاخص های وضع موجود بعد تمایل و نظر شهروندان 117 
4-3-1-2- توصیف شاخص های وضع موجود بعد توسعه پایدار و طراحی سبز 120 
4-3-1-3- توصیف شاخص های وضع موجود بعد عملکرد 122 
4-3-1-4- توصیف شاخص های وضع موجود بعد زیبایی 126 
4-3-1-5- توصیف شاخص های وضع موجود بعد هویت 128 
4-3-2- توصیف شاخص های میزان تاثیر 130 
4-3-2-1- توصیف شاخص های میزان تاثیر بعد تمایل و نظر شهروندان 130 
4-3-2-2- توصیف شاخص های میزان تاثیر بعد توسعه پایدار و طراحی سبز 131 
4-3-2-3- توصیف شاخص های میزان تاثیر بعد عملکرد 132 
4-3-2-4- توصیف شاخص های وضع موجود بعد زیبایی 133 
4-3-2-5- توصیف شاخص های میزان تاثیر بعد هویت 134 
4-4- یافته های بخش استنباطی پژوهش 140 
4-4-1- بررسی نرمال بودن داده ها 140 
4-4-2- ارزیابی آمار استنباطی 142 
4-4-2-1- ارزیابی وضعیت مبلمان شهری در منطقه ثامن شهر مشهد 142 
4-4-2-2- ارزیابی مقایسه ای نظر شهروندان، زائران و مدیران شهری در خصوص وضعیت مبلمان شهری منطقه ثامن شهر مشهد146 
4-4-2-3- ارزیابی مهمترین عامل تاثیرگذار در ارتقاء وضعیت مبلمان شهری منطقه ثامن شهر مشهد 151 
4-4-2-4- ارزیابی مقایسه ای بین وضع موجود عوامل مورد بررسی در فرایند ارزیابی مبلمان شهری و میزان تاثیر درک شده هریک از عوامل 152 
4-5-نتیجه گیری 155 
فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 157 
5-1- مقدمه 158 
5-2- خلاصه ای از نتایج و یافته های پژوهش 158 
5-3- مروری بر نتایج فرضیات پژوهش 159 
5-3-1- فرضیه اول پژوهش 159 
5-3-2- فرضیه دوم پژوهش 160 
5-3-3- فرضیه سوم پژوهش 161 
5-3-4- فرضیه چهارم پژوهش 161 
5-4- پیشنهادات اجرایی 162 
ضمائم164 
منابع 165 
پرسشنامه شهروندان و زائران 172 
پرسشنامه مدیران و کارشناسان شهری 175 

 

طراحی وساخت بدنه های سرامیکی مدولار جهت استفاده در مبلمان شهری( مطالعات موردی منطقه آزاد ارس)

چکیده:

مبلمان شهری و بحث در مورد استحکام و زیبایی آن، از مهم‌ترین مسایل در حوزه طراحی محسوب می‌شود استفاده از موادی که با نیازهای روز دنیا سازگار و همراه باشد و دغدغه‌های طراحان را پاسخ دهد در میان این همه تنوع و دغدغه برای دسترسی به مواد بهتر و پایدارتر جای خالی سرامیک بعنوان ماده‌ای کارآمد و نسبتاً ارزان و هم‌چنین در دسترس بخوبی احساس می شود علم سرامیک امروزه با آزمایشات مختلف توانسته بخوبی بسیاری از ناگفته ها در مورد این مواد را به جامعه هنر و طراحی بشناساند پایان نامه حاضر مطالعه ای است بر قابلیت‌های سرامیک در طراحی و اجرای مبلمان شهری با علم به قابلیت‌های سرامیک طرح پیشنهادی که طراحی نیمکت سرامیکی مدولار بود در راستای پاسخ به سوالات پژوهش ارائه گردید سوالات مطرح شده عبارتند از:1- چگونه می توان مدولهایی با توجه به قابلیت‌های بدنه‌های سرامیکی، برای مبلمان شهری طراحی کرد؟ 2- بدنه‌های سرامیکی می توانند پاسخگوی کدامیک از کارکردهای موجود در مبلمان شهری باشند؟ انجام شد طرح نهایی، برگرفته از نقوش هندسه اسلامی است که هر قسمت از آن بعنوان یک واحد فرمی عمل کرده و در نهایت کار کامل شده از جنس سرامیک و بصورت مدولار ساخته شد طوری که هر واحد خود بعنوان یک نیمکت می تواند ارایه شود پژوهش حاضردر راستای رسیدن به هدف ساخت مبلمان سرامیکی مدولار و به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی صورت گرفت 46 نمونه تست سرامیکی در آزمایشگاه تحت فشار خمشی قرار گرفتند تا به نتیجه مطلوب برای رسیدن به نمونه مناسب دست یافت قابلیت شکل پذیری، استحکام پذیری، فرم پذیری بالا، در دسترس بودن مواد سرامیک مورد نیاز بدنه و همچنین ترکیب با مواد دیگر می تواند جایگزین شایسته‌ای برای دیگر مواد بعنوان مبلمان شهری باشدبا وجود دشوار بودن کار، فرم ها از جنس سرامیک و مبلمان سرامیکی مدولار می‌تواند جایگزینی زیبا با طرحها و نقش های خاص و مورد انتظار جامعه امروز در فضای شهری باشد جایی که زیبایی و کارآمد بودن در کنار توجه به علایق کاربران مورد توجه طراحان فضای شهری و مبلمان شهری می باشد

فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1- بیان مسئله: 3
1-2- سوالات تحقیق: 4
1-2-1- چگونه میتوان مدولهایی با توجه به قابلیتهای بدنهی سرامیکی، برای مبلمان شهری طراحی کرد؟ 4
1-2-2- بدنه‌های سرامیکی میتوانند پاسخگوی کدامیک از کارکردهای موجود در مبلمان شهری باشند؟ 4
1-3- ضرورت و اهداف تحقیق: 4
1-4- اهداف تحقیق: 5
1-5- نوع تحقیق 6
1-6- ابزارها و روشهای گردآوری یافته ها 6
1-7- روش انجام تحقیق 6
1-8- شیوه استدلال برای تجزیه تحلیل اطلاعات 6
1-9- کاربردهای تحقیق 6
1-10- جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق 7
1-5- پیشینه تحقیق: 7
فصل دوم: مبانی نظری
2-1- بخش اول: سرامیک 9
2-1-1- مواد مورد استفاده در صنعت سرامیک: 10
2-2- جمع بندی: 20
2-2-1- خواص بدنه‌ها: 21
2-2-2- انتخاب مواد: 23
2-2-3- ویژگی ها و معایب سرامیک در ارتباط با دیگر مواد: 23
2-2-4- مبلمان سرامیکی در دنیا: 32
2-3- بخش دوم: مبلمان شهری 36
2-3-1- مبلمان شهری در جهان و ایران: 37
2-3-2- تاریخچه مبلمان درایران : 38
2-3-3- مبلمان شهری(تعاریف و انواع مبلمان): 38
2-3-4- مبلمان شهری و ارتباط با فضا: 42
2-3-5- رنگ، فرم و عوامل زیبا شناختی در مبلمان شهری: 42
2-3-6- نیمکت و ارتباط با دیگر ارکان مبلمان شهری: 44
2-3-7- مبلمان شهری ارگونومیک: 47
2-3-8- مبلمان شهری و عوامل انسانی: 48
2-3-9- مبلمان شهری و محیط زیست: 48
2-3-10- استانداردهای نیمکت: 50
2-3-11- جنس و مصالح ساخت 51
2-3-12- آسیب های مبلمان شهری( وندالیسم): 53
2-3-13- رنگ: 54
2-3-14- عملکرد ارگونومیک رنگ: 57
2-3-15- رنگ در مبلمان شهری: 58
2-3-16- بافت: 58
2-3-17- انواع مبلمان شهری و ارتباط بین آنها: 60
2-4- مباحث مدولار 63
2-4-1- انواع مدولار: 64
2-4-2- محصولات تولیدی مدولار: 65
2-4-3- اتصالات: 66
2-4-4- زیبایی شناسی محصولات مدولار: 66
2-4-5- محصولات مدولار و ارتباط با محیط: 66
2-4-6- آنالیز سیستماتیک: 67
2-4-7- کاربر محوری 68
فصل سوم: طراحی
3-1- بخش اول: طراحی و اهمیت آن 70
3-1-1- عناصر بصری: 73
3-1-2- فرم: 74
3-1-3- طراحی محصول: 77
3-2- بخش دوم: مطالعات سرامیک 82
3-3- سرامیک شهری 90
فصل چهارم: ایده پردازی و ساخت اثر نهایی
4-1- جمع بندی: 119
4-2- نتیجه گیری: 120

 

نقش مبلمان شهری در توسعه و ترویج ورزش های همگانی بانوان(از دیدگاه شهروندان)شهرستان قائمشهر

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش مبلمان شهری در توسعه و ترویج ورزش های همگانی بانوان شهرستان قائمشهر صورت گرفت. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی، و بر اساس شیوه های گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که اندازه گیری از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری متشکل از کلیه بانوان شهرستان قائمشهر جمعا حدود75000 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 392 نفر تعیین شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته(هاشمی، 1393) در دو بخش ارائه گردید، بخش اول مربوط به مشخصات فردی، شامل اطلاعاتی از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیلات،… بود. بخش دوم با تعداد 35 سوال که مقیاس آن پنج ارزشی لیکرت بود نقش مبلمان شهری در ترویج و توسعه ورزش های همگانی شهرستان قائمشهر را اندازه گیری می نمود. برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که 79/0α= بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی با توجه به فرضیه های تدوین شده از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیر ها و همچنین آزمون های تی تک نمونه ای برای پاسخ آزمون فرضیه ها و سوال های پژوهش استفاده شد. ضمناَ برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS بهره گیری شد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سیمای شهر، برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، طرح ریزی شهری، خلاقیت در زیباسازی شهری در ترویج و توسعه ورزشهای همگانی شهرستان قائمشهر موثر می باشد همچنین برنامه ریزی شهری مهمترین الویت را در توسعه ورزش همگانی دارا بود.

فهرست مطالب
چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶- فرضیات تحقیق ۷
۱-۷- مفاهیم، واژهها و اصطلاحات کلیدی ۷
۱-۷-۱- تعریف نظری ۷

فصل دوم:ادبیات تحقیق
۱-۲-مقدمه ۱۱
۲-۲- تعریف شهر ۱۱
۲-۲-۱- تاریخچه شهر ۱۲
۲-۲-۲- سیمای شهری ۱۵
۲-۲-۳- عوامل موثر بر اداراک سیمای شهری ۲۱
۲-۲-۴- فرآیند شکل گیری سیمای شهری در ذهن انسان ۲۲
۲-۲-۵- عوامل تشکیل دهنده سیمای شهر ۲۲
۲-۲-۶- زیبایی شهری ۲۴
۲-۲-۶-۱- عرصه‌های اصلی‌ تجلی زیبایی ۲۵
۲-۲-۶-۲- دیدگاههای اساسی در زیبا شناسی شهر ۲۷
۲-۲-۶-۳- ماهیت و مفهوم زیبایی ۲۸
۲-۲-۶-۴- ویژگیهای زیبایی ۳۰
۲-۲-۶-۵-کارکردهای زیبایی ۳۰
۲-۲-۶-۶- معیارهای زیبایی ۳۱
۲-۲-۶-۷- تحول در ادراک زیبایی ۳۴
۲-۲-۷- طراحی مبلمان شهری ۳۶
۲-۲-۷-۱- شاخص‌های طراحی‌ ۳۷
۲-۲-۷-۲- عوامل زیست‌محیطی تأثیرگذار ۴۰
۲-۲-۷-۳- دستور العمل برای طراحی مبلمان بیرون ۴۵
۲-۲-۷-۴- ضوابط و استانداردها در طراحی عناصر مبلمان شهری ۴۷
۲-۲-۸- مدیریت شهری ۴۸
۲-۲-۸-۱- مدیریت شهری در ایران ۵۲
۲-۲-۹- برنامه ریزی شهری ۵۴
۲-۲-۹-۱- نگاهی به تحولات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری در جهان ۵۴
۲-۲-۱۰- طرح ریزی شهری ۵۸
۲-۲-۱۰-۱- کیفیت محیط در تعریف طراحی شهری ۵۹
۲-۲-۱۰-۲- برنامهریزی طراحی محور ۶۰
۲-۳- مبانی نظری ورزش همگانی ۶۱
۲-۳-۱- تعریف ورزش ۶۱
۲-۳-۲- ورزش همگانی ۶۲
۲-۳-۳- عوامل تاثیر گذار بر فعالیت بزرگسالان ۶۵
۲-۳-۴- موانع ورزش همگانی در یونان و راهکارهای ارائه شده برای رفع آن ۶۶
۲-۳-۵- راهکارها و اولویتهای عملی و کاربردی ۶۷
۲-۳-۶- فراهم کردن زمینه ورود بخش خصوصی به ورزش همگانی ۶۷
۲-۳-۷- راهکارهای مربوط به آموزش همگانی و رسانهای ۶۸
۲-۳-۸- فدراسیون ورزش همگانی ۶۸
۲-۳-۹- فاکتورهای رشد ورزش همگانی ۷۰
۲-۳-۱۰- گسترش ورزش همگانی زمینه ساز توسعه پایدار کشور ۷۱
۲-۴- پیشینه تحقیق ۷۳
۲-۴-۱- پیشینه داخلی ۷۳
۲-۴-۲- پیشینه خارجی ۷۸
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۸۶
۳-۲- فرآیند تحقیق ۸۶
۳-۳- مدل عملیاتی تحقیق ۸۷
۳-۴- روش پژوهش ۸۹
۳- ۵-متغیرهای تحقیق ۹۱
۳-۶- جامعه آماری ۹۲
۳-۷- نمونه آماری ۹۲
۳-۷-۱- برآورد حجم نمونه ۹۳
۳-۷-۲- روش نمونه گیری ۹۳
۳-۸- روش های جمع آوری داده ها ۹۳
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۴
۳-۱۰- ابزار اندازه گیری ۹۵
۳-۱۱- روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات ۹۶
۳-۱۱-۱- روایی یا اعتبار ۹۷
۳-۱۱-۲- پایایی ۹۸
۳-۱۱-۳- روایی محتوا و صوری و پایایی در مرحله آزمون اولیه ۹۸
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل پژوهش
۴-۱- مقدمه ۱۰۲
۴ – ۲ -آمار توصیفی ۱۰۳
۴-۲-۱- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۱۰۳
۴-۲-۱-۱- توصیف مجرد یا متاهل بودن پاسخ دهندگان ۱۰۳
۴-۲-۱-۲- توصیف سن پاسخ دهندگان ۱۰۴
۴-۲-۱-۳- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۰۵
۴-۲-۱-۴- توصیف وضعیت شغلی پاسخ دهندگان ۱۰۶
۴-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق ۱۰۷
۴- ۲ – ۲-۱- توصیف بعد سیمای شهری ۱۰۷
۴- ۲- ۲-۲- توصیف بعد خلاقیت و زیباسازی شهری ۱۰۸
۴-۲-۲-۳- توصیف بعد مدیریت شهری ۱۰۹
۴-۲-۲-۴- توصیف بعد طرح ریزی شهری ۱۱۰
۴-۲-۲-۵- توصیف بعد برنامه ریزی شهری ۱۱۱
۴-۳- آمار استنباطی ۱۱۲
۴-۴- آزمون نرمالیته ۱۱۲
۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق ۱۱۳
فصل پنجم:خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهدها
خلاصه پژوهش ۱۲۰
یافته های پژوهش ۱۲۰
یافته های توصیفی ۱۲۰
یافته های استنباطی ۱۲۱
بحث و تفسیر و نتیجه گیری ۱۲۳
محدودیت های پژوهش ۱۲۶
پیشنهادهای پژوهش ۱۲۶
پیوست آماری ۱۲۸
منابع ۱۳۴


 

بررسی تاثیر حضور در نمایشگاه بر ایجاد ارزش ویژه برند از منظر مشتریان در صنعت مبلمان شهری

چکیده

پایان نامه مذکور با هدف بررسی تاثیر حضور در نمایشگاه بر ایجاد ارزش ویژه برند از منظر مشتریان در صنعت مبلمان شهری انجام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای تولیدی صنعت مبلمان شهر می باشند که شرکت مهد تجارت میهن به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردیده است. با توجه به ECRM تعداد کل مدعوین به نمایشگاه 400 نفر بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود (کوکران) نمونه آماری 264 عدد برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد که مشتمل بر مولفه های ارزش ویژه برند و شاخص حضور در نمایشگاه می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پیش آزمون تعیین گردید .برای بررسی تغییرات قبل و بعد از نمایشگاه از مدل مقایسه ای مک نمار و جهت رتبه بندی از آزمون فریدمن و ملاک آنتروپی استفاده گردیدونرم افزار این تحقیق SPSS می باشد.در تحلیل مقایسه ای آزمون مک نمار برای کلیه فرضیات عدد sig کمتر از 0/05 محاسبه شد که بر این اساس فرض H0 رد و فرض H1 درفرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تایید گردید. این نتایج نشان از وجود تغییرات قبل و بعد از برگزاری نمایشگاه در چهار بعد ارزش ویژه برند می باشد. با استفاده از ملاک آنتروپی مشخص گردید که در رتبه بندی قبل و بعد از نمایشگاه دو بعد آگاهی و وفاداری به برند به طور ثابت به ترتیب در رتبه 1و 2 قرار داشتند و با توجه به نتایج تغییرات وزنی این دو بعد از 0/2425 و 0/2427 به 0/2341و 0/2417 ؛ تاثیرات حضور در نمایشگاه باعث ارتقا رتبه آنها می گردد ودر ارتباط با کیفیت ادراک شده با توجه به تغییرات رتبه از 0/2705 به 0/2492 تاثیر حضور در نمایشگاه بر کیفیت ادراک شده برند و ارتقاء آن تایید می گردد. با توجه به تغییرات رتبه بندی تداعیات برند از 0/2440 به 0/2747 قبل و بعد از نمایشگاه نتیجه تاثیر حضور در نمایشگاه بر تداعی برند باعث کاهش رتبه آن می گردد.

فهرست مطالب 
چکیده 1 
فصل اول: کلیات تحقیق 2 
مقدمه 3 
1-1- بیان مسأله تحقیق 5 
1-2- اهميت موضوع 6 
1-3- اهداف تحقیق 6 
1-4- چارچوب نظری 7 
1-5- مدل مفهومی تحقیق 8 
1-6- سوالات تحقیق 9 
1-7- فرضیات تحقیق 9 
1-8- قلمرو تحقیق 9 
1-8-1- قلمرو مکانی 9 
1-8-2- قلمرو زمانی 9 
1-8-3- قلمرو موضوعی 10 
1-9-روش تحقیق 10 
1-10- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 10 
1-11- جامعه تحقیق 10 
1-12- نمونه و روش نمونه گیری 10 
1-13- تعاریف متغیرهای تحقیق 10 
فصل دوم : ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش 12 
مقدمه 13 
2-1- برند 14 
2-2-1- تعاریف برند 14 
2-1-2- اهمیت برند 15 
2-1-2-1-از منظر مشتریان 15 
2-1-2-2- از منظرشرکتها 15 
2-1-3- برند صنعتی 16 
2-1-3-1- مطرح بودن نام و نشان تجاری صنعتی 17 
2-1-3-2- قدرت نام و نشان تجاری کسب و کار 18 
2-1-4- ارزش ویژه برند 19 
2-1-4-1- تعاریف ارزش ویژه برند 19 
2-1-4-2- اهمیت ارزش ویژه برند 23 
2-1-4-3- رویکردهای اندازه گیری ازش ویژه برند 24 
2-1-4-4- مدلهای (شاخص) اندازه گیری ارزش ویژه برند 25 
2-2- آمیخته بازاریابی 28 
2-2-1- تعریف آمیخته بازاریابی 28 
2-2-2- پیشبرد فروش 29 
2-2-2-1- استراتژیهای پیشبرد فروش 30 
2-2-2-2- اهداف پیشبرد فروش 31 
2-2-2-3- رشد سریع پیشبرد فروش 31 
2-2-2-4- ابزارهای پیشبرد فروش صنعتی 32 
2-2-2-5- پیشبرد فروش و ارزش ویژه برند 37 
2-3- پیشینه تحقیق 38 
2-4- مبلمان شهر 41 
2-4-1- تعریف شرکتهای مبلمان شهری 41 
2-4-2- پیشینه تاریخی مبلمان شهری 42 
2-4-3- مشتریان شرکت های مبلمان شهری 43 
2-4-4- اهمیت و لزوم توجه به مبلمان شهری 44 
2-4-5- روشهای تبلیغات شرکتهای مبلمان شهری 45 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 46 
مقدمه 47 
3-1- روش تحقیق 48 
3-2- جامعه آماري 48 
3-3- نمونه و روش نمونه گیری 48 
3-4- روش های گردآوری اطلاعات 48 
3-5- متغیر 49 
3-5-1- متغیر مستقل 49 
3-5-2- متغیر وابسته 49 
3-6- روایی و پایای پرسشنامه 50 
3-7- روش تجزیه تحلیل داده ها 50 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها 51 
مقدمه 52 
4-1- آمار توصیفی 53 
4-1-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 54 
4-1-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن 55 
4-1-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات 56 
4-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت سازمانی 57 
4-1-5- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار 58 
4-1-6- آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق 59 
4-2- آمار استنباطی 61 
4-3- تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 61 
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها 61 
4-3-2- آزمون فرضیه ها 62 
4-3-3- رتبه بندی متغیرهای تحقیق 64 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 66 
مقدمه 67 
5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها 68 
5-2- نتایج حاصل از تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش 69 
5-2-1- نتایج حاصل از یافته¬های توصیفی 69 
5-2-2- نتایج بررسی فرضیه ها 69 
5-3- بحث و نتیجه گیری نهایی 70 
5-3-1- نتایج اصلی تحقیق 70 
5-3-2- نتایج جانبی تحقیق 71 
5-4- پیشنهاد های تحقیق 72 
5-4-1-پیشنهادهای اجرایی و کاربردی 72 
5-4-2- پیشنهاد های تحقیقات آتی 80 
5-5- محدودیت های تحقیق 81 
پیوست ها و ضمائم 82 
منابع و ماخذ 86 
چکیده لاتین 91 


 

تأثیر مبلمان شهری بر امنیت روانی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اردبیل)

: چکیده

تجهیزات مورد استفاده در خیابان های شهری ،اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها بشمار میروند که سامان بخشی به فضاهای شهری را بر عهده دارند و کیفیت و کارایی زندگی را در شهر ارتقاء میدهند.فضاهای فاقد تجهیزات شهری به جامعه گریزی افراد منجر می شوند در چنین شرایطی گسست اجتماعی،نبود شادابی و نشاط، عدم احساس امنیت که لازمه سلامت عمومی جامعه است این مناطق شهری را تهدید میکند و مبلمان شهری مناسب زمینه ساز نشاط اجتماعی شهروندان است که باعث حضور بیشتر و کیفی آنها و در نتیجه افزایش مشارکت و هویت بخشیدن به شهروندان میشود.در این پایان نامه به بررسی تاثیر مبلمان شهری بر امنیت روانی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اردبیل) پرداخته شده است روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی،مشاهدات میدانی بدست آوردن اطلاعات از طریق پرسشنامه می باشد و برای spssارایه نتایج و آزمون فرضیات از روش آمار همبستگی پیرسون استفاده شده است و نهایتا تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط نرم افزار انجام پذیرفته است.نتایج حاصل شده از مطالعات حاضر نشان میدهد که امنیت روانی یکی از موارد بسیار مهم در طراحی مبلمان شهری می باشد و وجود حس امنیت روانی منجر به این می شود که افراد موجود در یک منطقه در فضاهای شهری و فضاهای عمومی حضور پر رنگتر داشته باشند چرا که امنیت روانی شهروندان منجر به ایجاد یک جامعه سالم می شود.نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که تا حدود زیادی طراحی مبلمان شهری بر امنیت روانی شهروندان موثر است

فهرست مطالب
فهرست جداول ص‌
فهرست نمودارها ظ‌
فهرست نقشه ها ف‌
فهرست تصاویر ق‌
مقدمه: ک‌
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-بیان مسأله تحقیق: 1
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق: 3
1-3- هدف های تحقیق: 5
1-4- سوالات تحقیق: 5
1-5- فرضیه های تحقیق: 5
1-6- پیشینه تحقیق: 5
1-7- روش تحقیق: 9
1-8- روش گردآوری اطلاعات: 9
1-9- ابزارها و شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 10
1-10- حجم جامعه آماری و نمونه آماری: 10
1-11- قلمرو تحقیق: 11
11
1-12- مشکلات و محدودیتهای تحقیق: 11
فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق 12
2-1- تعاریف و مفاهیم 13
2-1-1- شهر 13
2-1-2- فضای شهری: 13
2-1-3- منظر شهر 14
2-1-4- شادابی اجتماعی 14
2-1-5- زیباسازی شهری: 15
2-1-6- هویت شهری 15
2-1-7- مشارکت 16
2-1-8- امنیت روانی 16
2-1-9- رضایت مندی 17
2-1-10- شهروند 17
2-2- مبلمان شهری 19
2-2-1 تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری 19
2-3- نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 22
2-3-1 نظریه های مرتبط با مبلمان شهری: 22
2-3-2- نظریه‌های مرتبط با پیاده‌روهای شهری: 24
2-4- نقش مبلمان شهری در امنیت روانی: 28
2-5- رابطه مبلمان شهری، آرامش ذهنی و سلامت روانی: 29
2-6- نظریه‌های مرتبط با محیط و منظر شهری 29
2-6-1- نظریه آستانه و حریم فعالیت‌های انسانی ادوارد هال 30
2-7- نظریه‌های طراحی محیط و پیشگیری از جرم 31
2-7-1- نظریه CPTED: 32
2-7-2- نظریه تصویر و نگهداری از فضا: 32
2-7-3- نظریه سخت کردن آماج جرم 33
2-7-4- نظریه فعالیت پشتیبانی 34
2-8 – تأثیر رنگ در طراحی مبلمان شهری 34
2-9- رنگ محیط و تأثیر آن بر مبنای شهری 35
2-10- تأثیر اقلیم، فضای سبز، مصالح، رنگ و ویژگی‌های هنری در مبلمان شهری 36
2-11- انواع عناصر مبلمان شهری 38
2-12- پیشینه مبلمان شهری در ایران 45
2-13- ضوابط و استانداردها در طراحی عناصر مبلمان شهری 48
2-14- باجه تلفن عمومی 49
2-14-1 انواع باجه تلفن عمومی 50
2-14-2- ملاحظات تجسمی و ظاهری باجه تلفن 51
2-14-3- مکان‌یابی باجه تلفن 52
2-15- نیمکت و صندلی 53
2-15-1- ملاحظات تجسمی و ظاهری: 54
2-15-2- مکان‌یابی 55
2-16- زباله‌دان 56
2-16-1- خصوصیات تجسمی و ظاهری 56
2-16-2 – مکان‌یابی 57
2-17- گلدان وگلجای 58
2-17-1 – انواع گلدان و گلجای 59
2-17-2- ملاحظات تجسمی و ظاهری 60
2-17-3- مکان‌یابی و نصب گلجای‌ها 60
2-17-4- عملکرد گلدان و گلجای 61
2-18- تابلوها و علایم 61
2-18-1-اطلاعات پایه 61
2-18-2- مکان‌یابی و نصب تابلوها 63
2-18-3- ملاحظات تجسمی و ظاهری 64
2-19- شبکه حصار دور درخت و حفاظت تنه درخت 65
2-19-1- مکان‌یابی: 66
2-19-2- ملاحظات تجسمی و ظاهری 66
2-19-3- معیارها و ملاحظات مهم در طراحی و ساخت شبکه حصار دور درخت 67
2-20- کیوسک 67
3-20-1-کیوسک مطبوعاتی 68
2-20-2- ملاحظات تجسمی و ظاهری 69
2-20-3- مکان‌یابی 69
2-20-4- معیارها و ملاحظات مهم در طراحی کیوسک مطبوعاتی 70
2-21- صندوق پست 70
2-21-1- ملاحظات تجسمی و ظاهری 71
2-21-2- مکان‌یابی 71
2-22- ایستگاه اتوبوس و سرپناه آن 71
2-22-1- ایستگاه اتوبوس 71
2-22-2- سرپناه ایستگاه اتوبوس: 72
2-22-3- ملاحظات تجسمی و ظاهری 73
2-22-4- مکان‌یابی 74
2-22-5- معیارها و پارامترهای مهم در انتخاب سرپناه مناسب 74
2-23- ارگونومی 75
2-24- پل روی جوی 76
2-24-1- مکان‌یابی 76
2-25- پارکینگ دوچرخه 77
2-25-1- انواع جایگاه دوچرخه 77
2-25-2- مکان‌یابی 78
2-26- آبخوری 78
2-26-1- مکان‌یابی 78
2-27- سایبان 79
2-27-1- مکان‌یابی 79
2-28- روشنایی معابر شهری 80
2-28-1- فاصله نصب و مکان‌یابی 81
2-28-2- پارامترها و ملاحظات مهم در طراحی روشنایی معابر 81
2-29- عنصر آب در طراحی فضای شهری 82
2-29-1- آب‌نما 83
2-29-2- فواره‌ها 83
فصل سوم:خصوصیات و ویژگیهای جغرافیایی،انسانی،اقتصادی 84
3-1- موقعیت جغرافیایی قلمرو مورد مطالعه 85
3-1-2- تحولات زمین ساختی و زمین شناسی 85
3-1-3- توپوگرافی 87
3-1-4- شیب منطقه 88
3-1-5- خاک 89
3-1-6- آب و هوا 89
3-1-6-1- میانگین سالانه حداکثر دما 92
3-1-6-2- میانگین سالانه حداقل دما 93
3-1-7- بارندگی 94
3-1-7-1- رطوبت نسبی 94
3-1-8- یخبندان 95
3-1-9 منابع آبی 96
3-1-10- باد 97
3-1-11- پوشش گیاهی 98
3-2- بررسی تحولات جمعیتی 99
3-2-2- الگوی جنسی جمعیت: 101
3-2-3- الگوی سنی جمعیت 101
3-2-4- تراکم کلی جمعیت در سطح منطقه مورد مطالعه 102
3-3- وضعیت مبلمان شهری منطقه مورد مطالعه 103
3-3-1- تابلوهای تبلیغاتی، بیلبورد. استند پرتابل: تلویزیون شهری (تصاویر 3-1) 105
3-3-2- ایستگاه اتوبوس: 106
3-3-3- آبخوری‌ها 106
3-3-4- آب‌نما پارکی و شهری 107
3-3-5-گلدان و گلجای پارکی و شهری: 107
3-3-6- پایه چراغ پارکی شهری 108
3-3-7-نیمکت و نشیمنگاه 108
3-3-8- سطل زباله: 109
3-3-9- راه‌بندها: 109
3-3-10- وسایل بدن‌سازی: 110
3-3-11- کیوسک و باجه تلفن همگانی: 110
3-3-12- آلاچیق 111
3-3-13- سرویس بهداشتی 111
3-3-14- صندوق صدقات 111
3-3-15- پل عابر پیاده: 112
3-4- آمار فعالیت‌های انجام گرفته در مورد مبلمان شهری منطقه مورد مطالعه 112
فصل چهارم: ارزیابی و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و آزمون فرضیات 115
4-1- روش و شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات 116
4-2- ویژگی های جمعیت شناسی گروه نمونه 116
4-2-1 توصیف و تحلیل وضعیت جنسیت گروه نمونه 116
4-2-2- توصیف و تحلیل وضعیت سن گروه نمونه 117
4-2-3-توصیف و تحلیل وضعیت تاهل گروه نمونه 118
4-2-4-توصیف و تحلیل پاسخ های پرسش نامه 119
4-3- متغیر های وابسته و مستقل تحقیق 166
4-4- تجزیه و تحلیل بخش آمار استنباطی 166
4-4-1-آزمون فرضیه اول: 166
4-4-2- آزمون فرضیه دوم: 167
4-5- جمع بندی 170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 171
5-1 نتیجه گیری و پیشنهاد 172
5-2 یافته های تحقیق: 172
5-3- پیشنهادات کاربردی و پژوهشی 173
پیشنهادات پژوهشی: 174
5-4- جمع بندی: 174
فهرست منابع و ماخذ 175

 

بررسی نقش مبلمان شهری در گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)

چکیده

فضاهای گذران اوقات فراغت در داخل شهر به برنامه‌ریزی خاص خود نیاز دارد و یکی از مشکلات شهر تهران نیز فراهم آوردن فضاهایی در شهر است که نیاز به فعالیت‌های تفریحی سالم و کافی را برای شهروندان تأمین کند. در واقع، با توجه به شرایط و مشکلات شهرنشینی، موضوع گذران اوقات فراغت و فضاهای فراغتی به یکی از محورهای اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده است. بدین ترتیب هدف از این تحقیق بررسی نقش مبلمان شهری در گذران اوقات فراغت شهروندان و همچنین بررسی وضعیت مطلوب مبلمان شهری برای گذراندن اوقات فراغت از نگاه شهروندان است. در این تحقیق که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه صورت گرفت، خیابان ولیعصر تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب و با 100 نفر از گردشگران 15 سال به بالای خیابان ولی‌عصر مصاحبه به عمل آمد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیر میزان رضایت‌مندی از مبلمان شهری و متغیرهای گذراندن اوقات فراغت و انگیزه خرید کردن رابطه وجود ندارد، همچنین سنجش آزمون رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای تحقیق و گذراندن اوقات فراغت نیز نشان می‌دهد که بین این متغیرها نیز رابطه‌ای وجود ندارد. بدین ترتیب، همان طور که آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد، طراحی مبلمان شهری بر نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان اثرگذار نیست.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 

چکیده 1 
فصل نخست کلیات تحقیق 2 
1-1 مقدمه 3 
1-2 بیان مسأله 3 
1-3 اهمیت موضوع 5 
1-4 اهداف تحقیق 6 
1-5 سوالات تحقیق 6 
1-6 فرضیه های تحقیق 6 
1-1-6 فرضیات اصلی 7 
2-1-6 فرضیات فرعی 7 
1-7مدل نظری تحقیق 8 
1-8 پیشینه تحقیق 9 
1-9 قلمرو تحقیق 11 
1-10 مراحل انجام کار و روش تحقیق 11 
1-10-1 روش تحقیق 11 
1-10-2 جامعه آماری تحقیق 11 
1-10-3 روش نمونه گیری 11 
1-10-4 شیوه گردآوری اطلاعات 12 
1-10-5 ابزار گردآوری اطلاعات 12 
1-10-6 شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها 12 
1-10-7 پایایی 12 
1-11 محدودیت های پژوهش 13 
فصل دوم ادبیات تحقیق 14 
2-1 مفاهیم و اصطلاحات 15 
2-1-1 اوقات فراغت 15 
2-1-2 شهروند 16 
2-1-3 گردشگر 16 
2-1-4 شهر 16 
2-1-5 پارک ها و فضاهای سبز شهری 17 
2-1-6 باجه ها و سایبان ها 17 
2-1-7 باجه تلفن 17 
2-1-8 نیمکت و صندلی 18 
2-1-9 رنگ آمیزی مبلمان شهری 19 
2-1-10 ظروف زباله 19 
2-1-11 تابلوها 20 
2-1-12 نمادها و تندیس ها 20 
2-1-13 روشنایی ها و منابع نوری 21 
2-1- 14 آب نماها 21 
2-1-15 ایستگاه های اتوبوس 21 
2-1-16 تیرک ها 22 
2-1-17 نرده ها 23 
2-1-18 گلدان خیابانی 23 
2-1-19 جایابی بهینه مبلمان شهری 23 
2-2 نظریات و مباحث تئوریک 23 
2-2-1 اوقات فراغت و شهرنشینی 24 
2-2-2 نظریه های اوقات فراغت 26 
2-2-3 فضای شهری و نظریه های فضای شهری 30 
2-2-4 مبلمان شهری 38 
2-2-5 اهمیت پراکنش فضایی و مکان یابی صحیح در استقرار مبلمان شهری 42 
2-2-6 تأثیر مبلمان شهری بر کیفیت محیط های گردشگری 43 
فصل سوم خیابان ولیعصر تهران 46 
3-1 شهر تهران 47 
3-2 تاریخچه شهر تهران 48 
3-3 وجه تسمیه شهر تهران 49 
3-4 وضعیت آب و هوایی ؛ (اقلیم) 49 
3-5 کاربری خدمات تفریحی در شهر تهران 50 
3-6 معرفی نمونه مورد مطالعه 51 
3-6-1 کاربری ها و عناصر شاخص موجود در خیابان ولیعصر 53 
3-6-1-1 میدان تجریش 54 
3-6-1-2 تکیه تجریش 54 
3-6-1-3 امامزاده صالح 56 
3-6-1-4 باغ فردوس ( موزه سینمای ایران) 57 
3-6-1-5 بوستان ملت 58 
3-6-1-6 بیمارستان خاتم‌الانبیاء 59 
3-6-1-7 پاساژ صفویه 59 
3-6-1-8 برج سایه 59 
3-6-1-9 پارک وی و محدوده شمیرانات 59 
3-6-1-10 ساختمان‌های اسکان 59 
3-6-1-12 بوستان ساعی 60 
3-6-1-13 سینما آفریقا 61 
3-6-1-14 سینما استقلال 61 
3-6-1-15 میدان ولی‌عصر 62 
3-6-1-16 سینما قدس 62 
3-6-1-17 بوستان دانشجوی تهران 62 
3-6-1-18 طرح زیر گذر عابر پیاده در چهار راه ولیعصر 63 
3-6-1-19 دانشگاه هنر و دانشگاه امیرکبیر 64 
3-6-1-20 فرهنگستان هنر 64 
3-6-1-21 پاساژ های فروش و خدمات پس از فروش رایانه 64 
3-6-1-22 مراکز فروش لوازم پزشکی 64 
3-6-1-23 کاخ مرمر 64 
3-6-1-24 بیت رهبری 65 
3-6-1-25 میدان منیریه 65 
3-6-1-26 مهدیه تهران 65 
3-6-1-27 ایستگاه راه آهن 66 
فصل چهارم یافته های توصیفی و تحلیلی تحقیق 68 
4.مقدمه 69 
4-1 آمار توصیفی 69 
4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای 69 
4-1-1-1 جنسیت 70 
4-1-1-2 وضعیت تأهل 71 
4-1-1-3 میزان تحصیلات 72 
4-1-1-4 سن پاسخگویان 73 
4-1-1-5 وضعیت اشتغال پاسخگویان 74 
4-1-1-6 میزان هزینه خانوار 75 
4-1-2 متغیرهای مستقل 77 
4-1-2-1 متغیر مبلمان شهری 77 
4-1-2-2 متغیر انگیزه خرید کردن 78 
4-1-3 متغیر وابسته 79 
4-1-3-1 گذراندن اوقات فراغت 79 
4-2 آمار استنباطی 80 
4-2-1 فرضیات اصلی 80 
4-2-2 فرضیات فرعی 81 
فصل پنجم نتیجه گیری پیشنهادات 85 
1-5 نتیجه گیری 86 
5-2 راهکارها و پیشنهادات 89 
فهرست منابع 91 
پرسشنامه 95

 

 

طراحی مبلمان شهری با رویکرد مینیمالیسم در تفکر ذن در تهران (جداره ی دریاچه ی چیتگر)

چکیده

دلابل اهمیت پروژه وموضوع انتخابی شلوغی بیش از حد و سرسام آور تهران بزرگ است. در جامعه ای زندگی می کنیم که زندگی ها کاملا ماشینی و شلوغ شده است.مردم کل روز را مجبور به کار و رفت و آمد هستند و زمان برای آرامش و استراحت خیلی کم است.این فشار زیاد و زندگی های شهری شلوغ باعث تخریب فضای شهری وروان انسانی است.در شهرهای شلوغ مثل تهران کم تر فضاهایی زیبا دیده می شود که علاوه بر زیبایی شهری آرامش را هم به اهالی شهر انتقال دهد.در ابتدا تصمیم به این داشتم مبلمان شهری زیبا برای محیط شهری که در آن زندگی مکنیم طراحی کنم اما بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدم جامعه فعلی علاوه بر زیبایی محیطی نیاز به آرامش فردی نیز دارد زیرا این افراد جامعه هستند که به جامعه و محیط آن معنی می دهند.طرح نهایی از مبلمان شهری مینیمال به ذن پارک نغییر یافت.به این صورت که مبلمان در فضای پارک مانند طراحی شده است. فضایی که طبق قوانین و اصول ذن و فنگ شویی طراحی شده و علاوه بر زیباییٍ، محیطی آرام،بکر و سرشار از آرامش را برای آفرادی که به آن وارد میشوند فراهم خواهد کرد.این پارک در جداره دریاچه قرار دارد،فضایی زیبا و آرامش بخش در کنار آب و با فاصله ی کمی که از محیط شهری دارد بسیار آرام است.کف محوطه ی پارک کاملا از شن پوشیده شده است و افراد می توانند با راه رفتن روی آن برای دقایقی هم که شده ریلکس و غرق در آرامش باشند.باتوجه به جزییات مهم ذن متریال های استفاده شده طبق قوانین آن مکتب استفاده و جای گذاری شده است.•قسمت شمالی عنصر آب(درباچه)•قسمت جنوبی عنصر آتش(استفاده از سنگ های موجود در طبیعت برگرفته از نماد سنگ آتش)مبلمان این قسمت از چیدمان ساده ی سنگ ها طراحی و ساخته شده است.•فسمت شرقی چوب است.چوب ها همان طور ساده و طبیعی همان گونه که در طبیعت وجود دارند چیدمان شدند.تنه درخت ها و الوار از جمله نمونه های ساده مبلمان در ذن پارک است که هیچگونه اتصالی در آن وجود ندارد.•قسمت غربی آن نیز از فلز تشکیل شده است (آهن-فولاد و…)از جمله فلز های مورد استفاده در ذن پارک است که آن هم به صورت چیدمان و خمش و… طراحی و ساخته شده اند و هیچ اتصالی برای آن ها وجود ندارد.کلید واژه: مبلمان شهری ، ذن ، طراحی صنعتی ، مینیمالیسم ، دریاچه چیتگر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1مقدمه: 2
1-2 بیان مساله تحقیق: 2
1-3 چکیده: 5
1-4 شناخت نیازها و فرصت ها: 6
1-5 شناسایی مشکل: 6
1-6 اهداف اولیه: 7
1-7 اهداف ثانویه: 7
1-8 محدودیت ها: 7
1-9 سوال تحقیق 7
1-10 اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن : 8
1-11 هدفهای تحقیق : 8
1-12 سوالات یا فرضیه های تحقیق( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ): 8
1-13 چهارچوب نظری تحقیق : 9
1-14 روش تحقیق: 9
1-15 پیشینه پژوهش: 9
1-16 روش گرد آوری اطلاعات: 10
1-17 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 10
فصل دوم: ادبیات پژوهش 11
2-1معماری مینی مالیسم 12
2-2 نقش مبلمان شهری در هویت شهر 31
2-3 ذن: 35
2-4 چگونگی شکل گیری ذن 37
2-5 ذن بودیسم 37
2-6 فرقه ها 39
2-7 فنگ شویی 42
2-8 پنج عنصر 48
2-9 ارتباط عناصر و جهت ها 50
2-10 یین و یانگ 51
2-11 آیینه پاگوا 52
2-12 معماری مبتنی بر ذن 53
2-13 معماری متاثر از ذن 54
فصل سوم: روش شناسایی پژوهش 58
3-1 باغ آرایی ذن 59
3-2 تاریخچه ی هنر باغ سازی در خاور دور 64
3-3 باغ ژاپنی 64
3-4 مکاتب طراحی در فنگ شویی 111
3-5 رویکرد مکتب فرم 112
3-6 ترکیب تئوریهای مکتب فرم 122
3-7 روانشناسی محیطی 125
فصل چهارم: طراحی برای تولید 127
4-1 دیزاین بریف: 128
4-2 استراتژی طراحی: 128
4-3 اتودهای اولیه: 129
فصل پنجم: نتیجه گیری 131
5-1 نتیجه گیری: 132
5-2 متریال های مقدس: 132
5-3 عدد های مقدس: 132
5-4 چهار جهت اصلی/ چهار عنصر/رنگ 132
5-5 اتودهای مورد تایید: 133
5-6 طراحی نهایی: 134
منابع و مآخذ 140
منابع فارسی 141
منابع انگلیسی 146
سایتها 147
چکیده لاتین 149

 

طراحی مبلمان شهری باغ پرندگان تهران بر اساس حجم پرنده در هنر دوران اسلامی ایران(سلجوقی تا قاجار)

چکیده

مبلمان شهری تجهیزاتی است که کیفیت زندگی را درفضاهای شهری ارتقاء بخشیده و می تواند، ارتباط تاریخی و تفکیک ناپذیر مبلمان با خاستگاه خود داشته باشد. مبلمان شهری برای باغ پرندگان تهران که مکان تفریحی و مجموعه ای گرانبها از پرندگان نادر و زیبا است، می تواند به گونه ای صورت پذیرد که یادآور فرهنگ و هویت ایرانی باشد. شکل و طرح پرنده در ادبیات و آثار هنری از گذشته تا به امروز زیاد استفاده شده و نقشی پرکاربرد بوده است. طراحی مبلمان شهری برای باغ پرندگان تهران با بررسی اشیاء و مجسمه‌هایی از جنس سفال و فلز که با فرم و حجم پرندگان گوناگون، از دوران سلجوقی- ایلخانی- صفوی و قاجار، کار شده است و بر اساس آن صورت پذیرفته است.هدف پژوهش حاضر طراحی بخشی از مبلمان شهری بوده است، که باعث یکپارچگی و پیوستگی میان عناصر و فضای باغ پرندگان باشد. به طوریکه بازدیدکنندگان در نگاه نخست نه تنها متوجه عنصر ناسازگار در محوطه نشوند، بلکه با کلیت اجزاء موجود ارتباط بصری برقرار کند. این پرسش مطرح می شود که: «چگونه آثار مورد نظر با فرم پرنده قابلیت الهام بخشی برای مبلمان شهری در باغ پرندگان را دارا می باشد؟ این رساله براساس این فرض اصلی شکل گرفته است: تصویر پرنده با سابقه طولانی و برگرفته از طبیعت، خیال و اساطیر، نه تنها قابلیت به کارگیری در مقیاس‌های بزرگتر و نیز فضاهای شهری را دارد، بلکه می تواند یادآور و منتقل کننده‌ی فرهنگ و هویت ایرانی باشد. اطلاعات پایان‌نامه به روش کتابخانه‌ای و میدانی فراهم آمده و براساس ارگونومی تحلیل و نتایج به دست آمده است. نتیجه حاصله آنکه، نمونه‌های طراحی شده توانایی تعمیم برای استفاده در تمامی باغ های پرندگان اعم از داخلی و خارجی را دارا می باشد و علاوه بر این موجب افزایش جلب توریست و توسعه صنعت گردشگری و بهره‌وری اقتصادی در این مکان آموزشی-تفریحی می شود.

چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- موضوع پژوهش 4
1-1-1-اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 5
2-1- پیشینه پژوهش 7
فصل دوم: مروری بر پیشینه
1-2- عصر سلجوقی 11
1-1-2- هنر و ادبیات در دوره سلجوقی 12
1-1-1-2- فلزکاری سلجوقی 12
2-1-1-2- سفالگری سلجوقی 13
2-2- عصر ایلخانی 14
1-2-2- سفالگری ایلخانی 15
2-2-2- فلزکاری ایلخانی 16
3-2- عصر صفویه 17
1-3-2- هنر و ادبیات در دوره صفویه 17
1-1-3-2- سفالگری صفوی 18
2-1-3-2- فلزکاری صفوی 18
4 -2-عصر قاجار 19
1-4-2- هنر و ادبیات در دوره قاجار 19
1-1-4-2- سفالگری قاجار 20
2-1-4-2- فلزکاری قاجار 21
فصل سوم: ماهیت و معرفی نمونه های مورد مطالعه
1-3- نقش پرندگان در ادبیات و اسطوره 25
1-1-3- خروس 25
2-1-3-کبوتر 29
3-1-3-هدهد(شانه بسر) 31
4-1-3- طاووس 32
5-1-3- بلبل 34
6-1-3- عقاب(شاهین) 34
2-3- شیوه های اجرا شکل پرنده در اشیاء دوران اسلامی 36
3-3- معرفی و تحلیل اشیاء ساخته شده با فرم پرنده 37
1-3-3- اشیاء سفالی و فلزی با فرم پرنده در دوران سلجوقی 37
2-3-3- اشیاء سفالی با فرم پرنده در دوران ایلخانی 55
3-3-3- اشیاء فلزی با فرم پرنده در دوران صفوی 69
4-3-3- اشیاء فلزی با فرم پرنده در دوران قاجار 74
فصل چهارم: ارگونومی و نقش آن در طراحی مبلمان شهری
1-4-محیط 89
1-1-4- جایگاه کلی طبیعی تهران 89
2-1-4- باغ پرندگان تهران 89
3-1-4- ملزومات مورد نیاز باغ پرندگان 93
1-3-1-4- طراحی محصول و ارتباط آن با محیط 93
2-3-1-4- بررسی استفاده کننده 94
1-2-3-1-4- بررسی ویژگیهای گردشگران و بازدیدکنندگان 95
2-2-3-1-4-ویژگی های فرهنگی گردشگران و بازدیدکنندگان 95
4-1-4-ارتباط انسان با محصول 96
2-4- محصول 96
1-2-4- مبلمان شهری 96
1-1-2-4- ملاحظات کلی طراحی مبلمان شهری 97
2-1-2-4- نیمکت، صندلی 98
1-2-1-2-4- معیارهای طراحی نیمکت 99
2-2-1-2-4- ملاحظات ارگونومیک 99
3-2-1-2-4-مکان یابی مناسب 101
4-2-1-2-4- نمونه های داخلی و خارجی 101
5-2-1-2-4- وضعیت موجود نیمکت های باغ 102
3-1-2-4- روشنایی 103
1-3-1-2-4- روشنایی کافی در محیط 103
2-3-1-2-4- محاسبه ی روشنایی معابر 104
3-3-1-2-4- ملاحظات کاربردی طراحی روشنایی 104
4-3-1-2-4- مکان یابی مناسب 105
5-3-1-2-4- نمونه های خارجی و داخلی 105
6-3-1-2-4- وضعیت موجود باغ 106
4-1-2-4- تابلوها و علائم 106
1-4-1-2-4- معیارهای طراحی تابلوهای راهنمای شهری 107
2-4-1-2-4- مکان یابی مناسب 108
3-4-1-2-4- نمونه های داخلی و خارجی 108
4-4-1-2-4- وضعیت موجود باغ 109
5-1-2-4- زباله دان 110
1-5-1-2-4- انواع زباله دان 110
2-5-1-2-4- معیارهای طراحی زباله دان 111
3-5-1-2-4- ملاحظات ارگونومیک 111
4-5-1-2-4- مکان یابی مناسب 112
5-5-1-2-4- نمونه های خارجی و داخلی 112
6-5-1-2-4-وضعیت موجود باغ 113
2-2-4- نظر سنجی از بازدیدکنندگان باغ پرندگان 113
3-2-4- ضوابط طراحی 117
تحلیل و نتیجه گیری 117
فصل پنجم: فرایند طراحی
1-5- مبانی نظری طرح 124
1-5- طرح های اولیه 124
2-5- انتخاب طرح برتر جهت اجرای سه بعدی 136
3-5- طرح پیشنهادی و جزییات آن 142
5-5- طراحی جزییات و نقشه های فنی 151
فهرست منابع و مآخذ 168
منابع تصاویر 172

 

مناسب‌سازی مبلمان شهری به منظور استفاده معلولین؛ مطالعه موردی: منطقه پنج کرج

چکیده

رشد و توسعه هر جامعه متناسب با به کارگیری توانایی‌های موجود در آن جامعه است. یکی از راه‌های تحقق این رشد تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای قشرهای مختلف در دسترسی به تجهیزات و تسهیلات شهری یا اصطلاحاً مبلمان شهری است . مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدای ناپذیر شهرها به شمار می‌روند که سامان بخشی به فضاهای شهری را بر عهده دارند و کیفیت و کارایی زندگی را در شهر ارتقاء می‌دهند . فضاهای فاقد تجهیزات و تسهیلات شهری به جامعه گریزی افراد منجر می‌شود بنابراین تأمین شرایط زندگی از مهم‌ترین عوامل جذب معلولین در جامعه به شمار می‌رود که این مهم تنها از طریق مبلمان شهری مناسب امکان پذیر می‌باشد. در این پایان نامه به مناسب سازی مبلمان شهری به منظور استفاده معلولین منطقه پنج کرج پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی ، مشاهدات میدانی و بدست آوردن اطلاعات از طریق پرسشنامه می‌باشد و برای ارائه نتایج و آزمون فرضیات از روش آماری همبستگی پیرسون و آزمون تفاوت میانگین‌ها ( تی استیودنت) استفاده شده است و نهایتاً تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است و همچنین برای محاسبه روایی هر یک از مولفه‌ها از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است . در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه مدیران شهرداری ، مسئولین سازمان بهزیستی و معلولین می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است که بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران 377 نمونه در نظر گرفته شد و با استفاده از پرسشنامه مدل لیکرت اطلاعات تکمیل گردید.نتایج نشان می‌دهد که وضعیت مبلمان شهری در محدوده‌ی مورد مطالعه برای معلولین از وضعیت نا مناسبی برخوردار بوده است و نظم و ترتیب در استقرار و مکانیابی و نصب آنها مشاهده نمی‌شود و پاسخگوی نیاز معلولین نمی‌باشد.

مقدمه 1 
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1- بیان مسئله 4 
1-2- اهمیت و ضرورت 5 
1-3- اهداف تحقیق 6 
1-4- سوالات تحقیق 6 
1-5- فرضیه¬های تحقیق 6 
1-6- پیشینۀ تحقیق 6 
1-7- روش تحقیق 9 
1-8- شیوه گردآوری اطلاعات 9 
1-9- ابزار و شیوه¬های تجزیه و تحلیل اطلاعات 9 
1-10- حجم جامعه آماری نمونه آماری 10 
1-11- قلمرو تحقیق 11 
1-12- مشکلات و محدودیتهای تحقیق 11 
فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق 
2-1- تعاریف و مفاهیم 13 
2-1-1- برنامه 13 
2-1-2- برنامه¬ریزی 13 
2-1-3- برنامه¬ریزی شهری 13 
2-1-4- مفهوم فضا 13 
2-1-5- مفهوم فضای شهری 13 
2-1-6- مفهوم فضا یا ساختمان قابل دسترس 13 
2-1-7- طراحی شهری 14 
2-1-8- مفهوم مناسب سازی 14 
2-1-8-1- اهداف و الزامات عمومی مناسب سازی 14 
2-1-9- مفهوم معلولیت 15 
2-1-9-1-طبقه بندی افراد دارای معلولیت 16 
2-1-9-2- افراد دارای محدودیت حرکتی 16 
2-1-10- مساوی سازی فرصتها 17 
2-1-11- مفهوم پیوسته سازی پیاده روها 17 
2-1-12 تعریف و مفهوم جزایر 17 
2-1-13- علائم بین المللی افراد معلول 18 
2-1-14-رامپ پله 18 
2-1-15-رامپ جدول 18 
2-1-16- سطح شیب دار 18 
2-1-17- ساختمان عمومی 18 
2-1-18- ساماندهی 18 
2-1-19- غیر لغزنده 19 
2-1-20- خط بریل 19 
2-1-21- سخت 19 
2-1-22- عرض مفید 19 
2-2- مبلمان شهری 19 
2-2-1- تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری 20 
2-3- نظریه¬های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 22 
2-3-1- نظریه¬های مرتبط با مبلمان شهری 22 
2-3-2- نظریه¬های مرتبط با پیاده روهای شهری 25 
2-4- نظریه¬های شهرسازان بزرگ در مورد فضای شهری 28 
2-4-1-لوییس مامفورد 28 
2-4-2-راپاپورت 29 
2-4-3-کامیلوسیته 29 
2-4-4-راپ کریر 30 
2-4-5- مانوئل کستلز 31 
2-4-6-کنزو تانگه 32 
2-4-7-کوین لینچ 32 
2-4-8- ادموند بیکن 33 
2-5- اقدامات و قوانین حمایتی و رفاهی انجام شده در سطح بین المللی برای معلولین 35 
2-5- 1- اقدامات سازمان ملل متحد 35 
2-5-2- بررسی اقدامات انجام یافته در کشور یونان ، شهر آتن 38 
2-5-3- قوانین و مقررات حمایت معلولین در انگلستان 39 
2-5-4- اقدامات و قوانین مناسب سازی در آمریکا 41 
2-5-5- بررسی تجارب مناسب سازی شهری در کانادا 42 
2-5-6- بررسی تجارب مناسب سازی محیط شهری در استرالیا 43 
2-5-7- اقدامات و قوانین مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت در ژاپن 45 
2-6- بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری در ایران 49 
2-7- پیشینه مبلمان شهری در ایران 50 
2-8- بررسی اقدامات انجام شده در برخی شهرهای ایران 53 
2-8-1- تهران 53 
2-8-2- تبریز 54 
2-8-3- کرج 55 
2-9- ضوابط و معیارهای طراحی ، برنامه ریزی و مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولین 56 
2-9-1- معابر و گذر گاههای شهری 56 
2-9-2- محل عبور پیاده در سواره رو 58 
2-9-3- پلهای ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو 59 
2-9-4- پلهای رو گذر و زیر گذر 60 
2-9-5- توقفگاه 61 
2-9-6- سطوح شیبدار 62 
2-9-7- سرویس بهداشتی 63 
2-9-8- تلفن عمومی 64 
2-9-9- سطل زباله 65 
2-9-10- دستگاههای تنظیم کننده 66 
2-9-11- آب سرد کن و آبخوری 66 
2-9-12- تابلوها 67 
2-9-13- صندوق پست 68 
2-9-14- صندوق صدقات 68 
2-9-15- باجه¬های روزنامه فروشی 69 
2-9-16- دستگاههای عابر بانک 70 
2-9-17- ایستگاه اتوبوس 70 
2-9-18- میز و نیمکتها 71 
2-9-19- کفپوش معابر 73 
2-9-20- رامپ جدول 74 
2- 9 – 21- پله¬ها 75 
2-9-22- چراغها 75 
2-9-23- سیستم روشنایی معابر 76 
2-9-24- چراغ راهنمایی 76 
2-9-25- پارکها و مراکز تفریحی 77 
2-9-25-1- مراکز تفریحی 77 
2-9-25-2- پارکها 77 
2-9-26- پارکینگهای عمومی 78 
فصل سوم: خصوصیات و ویژگیهای جغرافیایی، انسانی، اقتصادی، تاریخی و کاربردی وضعیت موجود محدوده مطالعاتی 
3-1- موقعیت جغرافیایی قلمرو تحقیق 81 
3-2- ویژگیهای طبیعی 85 
3-2-1- تحولات زمین ساخت و زمین شناسی 85 
3-2-2-گسل ها و زمین لرزه¬های منطقه مورد مطالعه 87 
3-2-3-توپوگرافی 88 
3-2-4- مطالعات خاک شناسی منطقه 90 
3-2-5-اقلیم منطقه 91 
3-2-5-1-دما و درجه حرارت 92 
3-2-5-2- بارش 94 
3-2-5-3- باد 97 
3-2-6- منابع آب 98 
3-2-6-1- آبهای سطحی 98 
3-2-6-2-آبهای زیر زمینی 99 
3-2-6-3-قناتها 99 
3-2-7-پوشش گیاهی 100 
3-3- ویژگیهای جمعیتی 101 
3-3-1- بررسی تحولات جمعیتی 101 
3-3-2- ساختار سنی جمعیت 103 
3-3-3- نسبت جنسی 104 
3-3-4- مهاجرت 105 
3-3-5- تحصیلات و آموزش 106 
3-4- ویژگیهای اجتماعی 106 
3-4-1- زبان 106 
3-4-2- مذهب 107 
3-4-3- فرهنگ 107 
3-5- ویژگیهای اقتصادی 108 
3-5-1- جمعیت فعال و غیر فعال 108 
3-5-2- شاغلان و گروههای اصلی فعالیت شهر کرج 109 
3-5-3- چگونگی پراکندگی شاغلین در بخش خدمات 110 
3-5-4- چگونگی پراکندگی شاغلین در بخش صنعت 110 
3-6- ویژگیهای کالبدی 111 
3-6-1- سیر تحول تاریخی شهر 111 
3-6-2- سیر تحولات کالبدی شهر 112 
3-6-2-1- شهر از صحرای ویان تا کرج 114 
3-6-2-2- کالبد شهر در دوران باستان 114 
3-6-2-3- کالبد شهر در دوران تاریخی اسلامی 115 
3-6-2-4- کالبد شهر در دوران صفویه 115 
3-6-2-5- کالبد شهر در دوران قاجار 116 
3-6-2-6- کالبد شهر در دوران پهلوی 117 
3-6-2-7- کالبد شهر پس از انقلاب و دهه¬های اخیر 117 
3-6-3- بافت شهری 119 
3-6-3-1- بافت فیزیکی کرج 119 
3-6-3-2- ویژگی بافت شهری کرج 120 
3-6-3-3- پهنه بندی بافت فرسوده کرج 121 
3-6-4- شناخت اجمالی کاربری اراضی 122 
3-7- طراحی مبلمان شهری در منطقه 124 
3-8- وضعیت موجود مبلمان شهری برای معلولین در منطقه مورد مطالعه 126 
3-8-1- معابر و گذرگاههای شهری 127 
3-8-2- محل عبور عابر پیاده در سواره رو 128 
3-8-3- پل هوایی 128 
3-8-4- توقفگاه 129 
3-8-5- سطوح شیبدار 130 
3-8-6- سطل زباله 130 
3-8-7- آب سردکن ( آب خوری ) 131 
3-8-8- تابلوها 131 
3-8-9- صندوق پست 132 
3-8-10- صندوق صدقات 133 
3-8-11- باجه¬های روزنامه فروشی 133 
3-8-12- دستگاههای عابر بانک 134 
3-8-13- ایستگاه اتوبوس 134 
3-8-14- نیمکت 135 
3-8-15- تلفن عمومی 135 
3-9- آمار فعالیتهای انجام گرفته در مورد مبلمان شهری برای معلولین در منطقه مورد مطالعه 137 
3-10- اطلاعات نمونهای از معابر فرسوده منطقه 5 کرج 139 
3-11- آمار تجهیزات نصب شده در پارکهای منطقه مورد مطالعه برای معلولین 141 
فصل چهارم: ارزیابی و تجزیه و تحلیل یافته¬های تحقیق و ازمون فرضیات 
4-1 روش و شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات 144 
4-2- تجزیه و تحلیل بخش توصیفی 144 
4-3- ویژگی های جمعیت شناسی گروه نمونه 145 
4-3-1 توصیف و تحلیل وضعیت جنس گروه نمونه 145 
4-3-2- توصیف و تحلیل وضعیت سن گروه نمونه 146 
4-3-3- توصیف و تحلیل وضعیت سطح تحصیلات گروه نمونه 147 
4-3-4- توصیف و تحلیل وضعیت تاهل گروه نمونه 148 
4-3-5- توصیف و تحلیل وضعیت اشتغال گروه نمونه 149 
4-4- توصیف و تحلیل پاسخ های پرسش نامه 150 
4-5 شاخص های مرکزی برای آزمودنی ها در متغیر های مربوطه 191 
4-6- متغیر های وابسته و مستقل تحقیق 192 
4-7 – تجزیه و تحلیل بخش استنباطی 192 
4-7-1 آزمون فرضیه اول: 192 
4-7-2- آزمون فرضیه دوم : 194 
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهادات 
5-1- نتیجه¬گیری 198 
5-2- پیشنهادات کاربردی 200 
5-3- پیشنهادات پژوهشی 201 
فهرست منابع و مأخذ 202 


 

نقش مبلمان شهری در زیباسازی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان (ناحیه 2) منطقه 8 شهرداری تهران

چکیده

گرچه مبلمان شهری برای دست اندرکاران و صاحب نظران در مباحث شهر و شهرسازی امری شناخته شده است، لکن امر زیبا سازی آن بدلیل عدم وجود معیارهای مشخص و تدوین شده ، و تفاوت معیارهای زیبایی شناسی در افراد، بیشتربه سلایق شخصی وابسته گشته است. از دیگر سو مطالعات در زمینه شناخت مقوله کیفیت زندگی سابقه طولانی نداشته و شاخص های سنجش آن از ان جهت که کیفیت زندگی با کیفیت محیط زندگی در ارتباط بوده وصاحب نظران دیدگاه های ذهنی و عینی در مورد آن قائل گردیده اند، متفاوت تعریف گردیده است. این پژوهش با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای و توصیفی، شناختی از مبلمان پارکی و خیابانی ایجاد وبا بررسی بحث زیباسازی، شاخص هایی برای زیبایی آنها ارائه می دهد. همچنین با جستجو در مفاهیم کیفیت محیط شهری و کبفیت زندگی شهروندان، چگونگی تاثیر زیبایی مبلمان شهری بر کیفیت زندگی شهروندان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم – با تاثیر بر کیفیت محیط شهری- تبیین می نماید.هدف این تحقیق تبیین نقش مبلمان شهری در زیباسازی محیط و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ناحیه 2 منطقه 8 شهرداری تهران از نظر ساکنان آن به منظور ارائه الگوی مناسب برای این منطقه است از اینرو روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و برای تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها از روشهای آماری در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر است و نشان می دهد که علی الرغم وجود تاثیر مثبت بین مبلمان شهری و زیبایی محیط و کیفیت زندگی شهری، لکن از نظر شهروندان میان مبلمان شهری ناحیه 2 منطقه 8 شهر تهران و کیفیت زندگی ایشان رابطه مثبتی وجود ندارد.در حقیقت، عدم توجه کارشناسانه به مقوله زیبایی در مبلمان شهری منجر گردیده که مباحث زیباسازی بیشتر در سطوح ابتدایی کارکرد همچون رنگ آمیزی، نظافت و پاکیزگی و استفاده از فرم های تکرای و بدون هویت، متوقف ماند و مقوله هایی اساسی مانند، خلاقیت و استفاده از جلوه های هنری مدرن، تاثیرات متقابل فرم مبلمان و فضاهای شهری بر یکدیگر، چگونگی استفاده از مبلمان شهری برای مشارکت بیشتر شهروندان، حضور گسترده تر ایشان در فضاهای شهری، و لزوم ایجاد حس تعلق خاطر در شهروندان و هویت در شهر، برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان ، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

عنوان صفحه 
فصل اول:کلیات 
1-1مقدمه: 2 
1-2 بیان مسئله: 3 
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 6 
1-4 اهداف : 6 
1-5 سوال تحقیق: 6 
1-6 فرضيه تحقيق: 6 
1-7 روش تحقیق: 6 
1-7-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 7 
1-7-2تحلیل یافته ها: 7 
1-7-3 جامعه آماری و حجم نمونه: 7 
1-8 متغیرهای تحقیق: 8 
1-9 روایی و پایایی: 9 
1-10 قلمرو تحقیق: 9 
1-11 پیشینه: 9 
1-12 کاربرد تحقیق 11 
1-13 مشکلات تحقیق 11 
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 
2-1تعاریف و مفاهیم 13 
2-1-1-1 تعریف 13 
2-1-1-2 تاریخچه مبلمان شهری 13 
2-1-1-3 مبلمان شهری و نیاز شهروندان 14 
2-1-1-4 گونه شناسی مبلمان شهری 14 
2-1-1-4-1 گل جاي ها 17 
2-1-1-4-2 اهميت آبنما درمحيط هاي شهري 18 
2-1-1-4-3 محل استقرار پرندگان 18 
2-1-1-4-4 باجه ها و سايبان ها 19 
2-1-1-4-4-1 اهميت باجه ها و سايبان ها در محيط هاي شهري 19 
2-1-1-4-4-2 انواع سايبان ها و باجه ها 19 
2-1-1-4-5 باجه هاي تلفن 19 
2-1-1-4-6 سطل هاي زباله 20 
2-1-1-4-6-1 نظافت شهري و اهميت سطل هاي زباله 20 
2-1-1-4-6-2 انواع سطل هاي زباله 20 
2-1-1-4-6-3 طراحي،مكان يابي و آرايش فضايي 20 
2-1-1-4-7 صندوق هاي پستي 22 
2-1-1-4-7-1 ملاحظات تجسمی و ظاهری 22 
2-1-1-4-7-2 آبخوري ها 22 
2-1-1-4-7-3 برج هاي ساعت 23 
2-1-1-4-8 کفپوش 23 
2-1-1-4-8-1 تعریف 23 
2-1-1-4-8-2 تعریف تقسیم بندی کلی کفپوشها 23 
2-1-1-4-9 باجۀ تلفن عمومی 24 
2-1-1-4-9-1 انواع باجۀ تلفن عمومی 24 
2-1-1-4-10 نیمکت و صندلی 25 
2-1-14-11 شبکۀ حصار دور درخت و حفاظ تنۀ درخت 26 
2-1-1-4-12 کیوسک 27 
2-1-1-4-12-1 تعریف 27 
2-1-1-4-12-2 کیوسک مطبوعاتی 27 
2-1-1-4-13پارکینگ دوچرخه 28 
2-1-1-4-14 مواد و دوام: 29 
2-1-1-4-15 سایبان 29 
2-1-1-4-16 روشنایی معابر شهری 29 
2-1- 2 معیارها و ملاحظات کلی و عمده در طراحی مبلمان شهری 30 
2-1-2-1 اصول عمدهای که در طراحی و استقرار انواع مبلمان شهری باید رعایت کر: 30 
2-1-2-1-1 همخوانی (تناسب): 30 
2-1-2-1-2 پاسخ به نیاز محیط 30 
2-1-2-2 شاخصهای طراحی؛ 31 
2-1-2-2-1 عوامل فرهنگی؛ 31 
2-1-2-2-2 عوامل کالبدی (طبیعی)؛ 32 
2-1-2-2-3 عوامل زیست محیطی؛ 32 
2-1-2-2-4 عوامل اجرایی و عملکردی: 34 
2-1-2-2-5 خلاقيت و نوآوري 41 
2-1-2-2-6 دستورالعمل برای طراحی مبلمان شهری؛ 41 
2-2 زیبا سازی 43 
2-2-1 زیباسازی فضای شهری 43 
2-2-2 زیباسازی مبلمان شهری 44 
2-3 کیفیت حضور مردم 48 
2-3-1 شاخص های زیبایی در مبلمان شهری 49 
2-3-1-1 پیوستگی در الگوی تفکر طراحی 49 
2-3-1-2 هماهنگی با پیرامون 49 
2-3-1-3 فرم بصری 49 
2-3-1-4 تلفیق عملکردهای همگون 50 
2-3-1-5 نور 50 
2-3-1-6 رنگ 51 
2-3-1-7 نماد و تندیس 51 
2-3-1-8 گرافیک 51 
2-4 کیفیت زندگی 52 
2-4-1 مفهوم کیفیت 52 
2-4-2 کیفیت محیط شهری 53 
2-4-2-1 مفهوم کیفیت محیط شهری 53 
2-4-2-2 ویژگی مفهوم کیفیت محیط 54 
2-4-2-3 شاخص های سنجش کیفیت محیط 54 
2-4-3 مفهوم کیفیت زندگی 57 
2-4-3-1 ویژگی مفهوم کیفیت زندگی 58 
2-4-3-2 كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي 59 
2-4-3-3 ابعاد كيفيت زندگي شهري 60 
2-4-3-4 سنجش کیفیت زندگی 61 
2-4-3-5 رويكردهاي مختلف در سنجش كيفيت زندگي شهري 63 
2-4-3-6 شاخص های سنجش کیفیت زندگی 64 
2-5 مفهوم شادی 66 
2-6 رتبه بندي شاخص كيفيت زندگي در استان های كشور 67 
2-7 نتیجه گیری: 72 
فصل سوم:مطالعه نمونه موردی بررسی ناحیه دو منطقه هشت شهرداری تهران 
مقدمه 75 
3-1 ویژگی های طبیعی منطقه هشت 75 
3-1-1 موقعیت نسبی و وسعت : 75 
3-1-2 اقلیم: 75 
3-1-2-1آب و هوا: 76 
3-1-3 توپوگرافی 77 
3-1-4 وضعیت منطقه در مقابل سوانح طبیعی 78 
3-1-4-1 زلزله: 78 
3-1-4-2 آلودگی هوا 78 
3-1-4-3 سیلاب 79 
3-2 بررسی وضع موجود منطقه 8 79 
3-2-1ساختار فضایی منطقه 79 
2-2-2 تاریخچه منطقه و نواحی آن 80 
3-2-2-1 منطقه هشت 80 
3-2-2-2 نارمک: 80 
3-2-2-3 تهرانپارس: 81 
3-2-2-4 نظام آباد: 81 
3-2-3 تقسیمات محله ای منطقه 8 شهرداری تهران 82 
3-3 ویژگی های جمعیتی و اجتماعی ناحیه 2 84 
3-3-1 شاخص های پایه ای ناحیه دو 84 
3-3-2 ویژگی های جمعیتی ناحیه 2 86 
3-3-3 اشتغال 86 
3-3-4 ویژگی های اجتماعی ناحیه 2 86 
3-4 ویژگی های کالبدی ناحیه 2 87 
3-4-1 پیشینه کلی تحولات کالبدی 87 
3-4-2 بافت کالبدی ناحیه 2 88 
3-4-2-1 معرفی محلات ناحیه دو 88 
3-4-2-1-1 محله نارمک 88 
3-4-2-1-1-1 مشخصات عمومی و جمعیتی محله نارمک 90 
3-4-2-1-1-2 مشخصات کالبدی 90 
3-4-2-2 محله هفت حوض 90 
3-4-2-2-1 چشم انداز محله هفت حوض 91 
3-4-2-2-2 مشخصات عمومی و جمعیتی محله هفت حوض 91 
3-4-2-2-3 مشخصات کالبدی 92 
3-4-2-3 محله فدک 92 
3-4-2-3-1 مشخصات عمومی و جمعیتی محله فدک: 93 
3-4-2-3-2 مشخصات کالبدی محله فدک 94 
3-4-2-4 محله زرکش 94 
3-4-2-4-1 مشخصات عمومی و جمعیتی محله زرکش 95 
3-4-2-4-2 مشخصات کالبدی محله زرکش 95 
3-4-3 مراكز شهري 96 
3-4-5 الگوي توسعه و سازمان فضايي 96 
3-4-5-1: الگوي توسعه ناحیه و اركان آن 96 
3-4-5-2: سازمان فضايي ناحیه و عناصر اصلي آن 97 
3-4-6 : تقسيمات پيشنهادي منطقه (نواحي و محلات) 97 
3-4-7 فضاهاي چند منظوره مديريت بحران در ناحیه 2 98 
3-5 توسعه راهبردی ناحیه 2 99 
3-5-1 معرفی طرح 99 
3-5-2تحلیل عوامل درونی و بیرونی ناحیه( SWOT) 100 
3-5-3 چشم انداز توسعه 103 
3-5-4 شاخص ها و معیارهای توسعه ناحیه دو 103 
3-5-5 برنامه توسعه ناحیه 2 107 
3-6: بررسی کیفیت زندگی در شهر تهران 117 
3-6-1 : شاخص های کیفیت: 117 
3-6-1-1 کیفیت قلمرو اجتماعی 118 
3-6-1-2: دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری 119 
3-6-1-3 کیفیت مسکن 119 
3-6-1-4: کیفیت زیست محیطی 120 
3-6-2: نتایح بررسی کیفیت زندگی در تهران 120 
3-7: نتیجه گیری 121 
فصل چهارم:تحلیل آماری تجزیه و تحلیل متغیر پژوهش 
4-1 تجزیه و تحلیل متغیر های پژوهش: 126 
4-2آمار توصیفی: 127 
4-2-1 توزیع فراوانی متغیر‌های زمینه‌ای(مشخصات فردی): 127 
4-2-2: توزیع فراوانی متغیر‌ مستقل(مبلمان شهری): 133 
4-3: توزیع فراوانی متغیر‌ وابسته(زیبایی مبلمان شهری و کیفیت زندگی شهروندان): 146 
4-4: سوال 6) پیشنهادات و راهکارهایی که جهت بهبود کیفیتِ مبلمان شهری در منطقه دارید، را بیان نمایید. 152 
4-5: نتایح آماری: 154 
4-5-1: ميانگين شاخص ها وميانگين كل پرسشنامه: 154 
4-5-2:آمار استنباطي: 155 
4-5-2-1: آزمون نرمال بودن توزیع داده ها: 156 
4-6 نتیجه گیری: 159 
فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه راهکار 
5-1 مقدمه 163 
5-2 آزمون فرضيه : 163 
5-2-1 اثبات فرضیه: 164 
5-3: نتیجه گیری: 164 
5-3-1 مبلمان شهری و مسئله بهبود کیفیت زندگی: 164 
5-3-2 : عوامل موثر بر زیبایی مبلمان شهری را میتوان به شرح زیر برشمرد: 166 
5-3-3 چگونگی تاثیر زیبایی مبلمان شهری بر کیفیت زندگی: 167 
5-4 پیشنهادات و راهکارها: 174 
5-4-1 بررسی وضع موجود : 174 
5-4-2 کاستی های قابل مشاهده در رابطه با مبلمان شهری: 176 
5-4-3پیشنهادات: 178 
5-5 : پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی: 183 
منابع 187 
ضمائم 192 


 

طراحی مبلمان شهری در محورهای پیاده‌گذر جهت ارتقاء تعامل انسان با طبیعت؛ مورد مطالعاتی: حوزه دریاچه چیتگر و محور چهارباغ

چکیده

احساس ناراحتی سرخوردگی و بیماری های روانی ساکنان شهرها به علت عدم درک جریان های محیطی مانند تکنولوزی و فاصله تدریجی و عدم رویارویی مستمر با طبیعت باعث شده به واسطه قطع این رابطه ،رابطه با خویشتن وهمنوع خود را نیز ازدست بدهندبراین اساس توجه به فضاهای شهری ونقشی که میتواند درممانعت ازقطع رابطه انسان و طبیعت داشته باشد بسیار حائزاهمیت استیک ازعناصر مهم فضاهای شهری مبلمان شهری است و نقشی که مبلمان دردعوت وتشویق شهروندان به حضوردرفضاهای سبزدارد نقشی کلیدی وتاثیرگذار است ولی مشاهده میشود دراکثرمواقع توجهی به اهمیت این نقش تاثیرگزارنمیشود ومبلمان تنها به عنوان عاملی برای برآوردن نیازهای عملکردی اولیه طراحی و درمحیط ها قرارمیگیرد و توجهی به قابلیتهای معناگرایانه آن محیطها نمیگرددبراین اساس طبق تقسیم بندی هویتی مناطق تهران تلاش گردید دراین رساله با مطالعه مفاهیم معناشناسانه و هویتی درتعامل انسان و طبیعت معیارهایی برای طراحی مبلمان مربوط به فضاهای طبیعی بدست آید وایجاد معنا درطراحی مبلمان فضای سبز به عنوان عامل تاثیرگذاری برای جذب شهروندان به محیطهای سبز مورد مطالعه قرار گیرددرهمین راستا با پژوهش درمفاهیم ومعانی تعامل با طبیعت ازطریق مطالعه برروی نمونه های موردی مانند باغ ایرانی یا مکتب ذن وبه کارگیری روش تفسیر درکالبد مفاهیم هرمنوتیک درتولید معنا قدم برداشته ویک نمونه مبلمان محیطی با ایجاد تجربه های غنی تر درکارکردهای هویتی و معنا گرایانه برای کاربر طراحی گرددمطالعات این تحقیق میتواند معرفی کننده روش هرمنوتیک در نوآوری بوده و درحوزه های طراحی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد همچنین نتایج این تحقیق میتواند به عنوان پیش نویس معیارها روشها و فاکتورهای طراحی مبلمان فضای سبز ارائه شده و همانند سندی راهبردی در این راه بکارگرفته شود

1فصل اول -بیان مساله 11 
1-1- مقدّمه 12 
1-2- ضرورت طرح پیشنهادی 13 
1-3- سوالات تحقیق 14 
1-4- اهداف طرح پیشنهادی 14 
1-5- روش شناسی 15 
1-6- پیشینه تحقیق 16 
1-6-1-معیارهای طراحی مبلمان محیطی 16 
1-6-2-نظریات مطرح درباره طراحی محیط 18 
1-6-3-چه عواملی یک محیط مناسب بوجود میاورند؟ 20 
1-7- نتیجه گیری فصل 22 
2فصل دوم- بیان مفاهیم 23 
2-1- مقدمه 24 
2-2- رابطه انسان و طبیعت درطراحی امروز 24 
2-3- ریخت شناسی مفاهیم سنتی انسان وطبیعت 27 
2-4- مکاتب تفکر در طراحی انسان وطبیعت 28 
2-5- طبیعت درفرهنگ شرق دور :تفکر ذن در معماری معاصربا بررسی آثار تادائو آندو 30 
2-6- طبیعت درتمدن ایرانی 33 
2-6-1-طبیعت درفلسفه ایرانی 33 
2-6-2-طبیعت در هنر ایرانی 35 
2-6-3-طبیعت در باغ ایرانی 36 
2-6-4-طبیعت درخانه ایرانی 39 
2-6-5-طبیعت درفرهنگ ایرانی 40 
2-6-6-طبیعت درشعرایرانی 42 
2-7- نقش طبیعت وزمینه بر فرم 44 
2-8- معنای فرم 46 
2-9- نتیجه گیری فصل 47 
3فصل سوم –تفسیرمشکل 48 
3-1- طراحی مبلمان براساس هویت مناطق طبیعی 49 
3-2- بررسی وضعیت موجود 52 
3-2-1-نقش تمایلات ارزشمنددرروند روبه رشد استفاده ازمبلمان محیط سبز 52 
3-2-2-بررسی وضعیت مبلمان فضاهای سبز 54 
3-3- امکان شاعرانه زیستن با طراحی مبلمان شهری شاعرانه 60 
3-4- نتیجه گیری فصل 61 
4فصل چهارم-روش شناسی 62 
4-1- هرمنوتیک روشی برای نوآوری درطراحی 63 
4-2- تعریف هرمنوتیک 64 
4-2-1-تاویل متن در اندیشه پل ریکور 65 
4-2-2-روشهای نوآوری معنا دراندیشه پل ریکور 65 
4-3- نوآوری طراحی محور 67 
4-3-1-زمینه های شکل گیری نوآوری طراحی محور 67 
4-3-2-طراحی و نوآوری معنا 67 
4-4- بررسی آثارطراحی براساس روشهای تولید معنا 68 
4-5- طراح به عنوان مفسر 71 
4-6- پیشنهاد پروسه طراحی بر اساس روش نوآوری طراحی محور 74 
4-7- معنای طبیعت درشعرسهراب سپهری 75 
4-8- نتیجه گیری فصل 78 
5فصل پنجم-طراحی 79 
5-1- معرفی تجهیزات مبلمان شهری در محوطه و فضای سبز 80 
5-2- معرفی حوزه دریاچه چیتگرو چهارباغ 81 
5-3- طراحی کانسپت 82 
5-3-1-طراحی مسیر پیاده گذر 83 
5-3-2-طراحی مبلمان : نشیمن -المان 84 
5-4- تجسم بخشی 94 
5-4-1-ملاحظات ارگونومی و آنتروپومتری 94 
5-4-2-ملاحظات مربوط به وندالیزم 98 
5-4-3-ملاحظات فرهنگی و اجتماعی 99 
5-4-4-ملاحظات زیبایی شناسی 99 
5-4-5-ملاحظات مواد و روشهای ساخت 100 
5-4-6-ملاحظات تعمیر و نگهداری 103 
5-5- توسعه طرح 103 
5-5-1-مبلمان شهری عنصری مدرن دروازه ای برای بازتولید ارزشهای سنتی 103 
5-5-2-پروژه هفت سرو 104 
5-6- ارزیابی 105 
6فصل ششم -نتیجه گیری 107 
6-1- بررسی نتایج درارتباط با سوالات واهداف تحقیق 109 
6-1-1-معنای تعامل انسان با طبیعت درطراحی 109 
6-1-2-روش طراحی پیشنهادی برای طراحی تعامل دهنده انسان با طبیعت 109 
6-1-3-نکات وکلیدهای طراحی مبلمان فضای باز 111 
6-1-4-ارزشهای معناگرایانه درکنارارزشهای زیباشناختی (موثربرشکل گیری فرم درتعامل با طبیعت) 112 
6-1-5-معیارهایی مورد نیاز برای طراحی مبلمان فضای سبز 113 
6-1-6-تحلیل طراحی به عنوان یک نمونه از مبلمان شهری تعامل دهنده انسان با طبیعت 113 
6-1-7-تحلیل نشانه شناسی طرح 114 
6-2- آینده پژوهش 114 
6-2-1-فاکتورها ومفاهیم تعامل دهنده انسان با طبیعت 114 
6-2-2-بازتولید ارزشهای اجتماعی 116 
منابع: 117 


 

برسی نقش و جایگاه منظر شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی: آسیب شناسی مبلمان شهری کلاردشت)

چکیده

درسالهای اخیر پژوهشگران حوزه ی گردشگری و برنامه ریزی شهری برخی کشورهای پیشرفته که زمینه توسعه گردشگری در آنها وجود دارد به نقشی که منظر شهری در جذب گردشگر دارد توجه نشان داده اند. پژوهش حاضرفتح بابی است درمسیرتأکیدبر اهمیت گردشگری شهری ونقشی که منظرشهری می توانددرجذب گردشگر و رونق گردشگری شهری داشته باشد. در پژوهش فراروی نقش منظر شهری بر توسعه گردشگری و همچنین تأثیر مبلمان شهری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم منظر شهری مورد بررسی قرار گرفته است که به عنوان نمونه شهرستان کلاردشت مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران شهرستان کلاردشت در دو ماه تیر و مرداد هستند که به صورت تصادفی 100 نفر به عنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آماره های توصیفی(جداول و نمودارها و …) و آماره های استنباطی(تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی پیرسون) در قالب نرم افزار spssوExcel مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز انجام شده از طریق اماره های استنباطی نشان داده که بین متغیرهای منظر شهری و توسعه گردشگری و نیز بین متغیرهای مبلمان شهری و گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد به طوریکه با زیبا سازی و بالا بردن کیفیت منظر شهری و به تبع آن مبلمان شهری در شهر میتوان شاهد جلب و جذب هر چه بیشتر گردشگر و نیز توسعه گردشگری بود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسأله(ضرورت واهمیت موضوع) ۳
۱-۲ اهداف پژوهش ۶
۱-۳ سوالات ۶
۱-۴ فرضیه ها ۷
۱-۵ خلاصه ای از مطالبی که عنوان خواهد شد ۷
فصل دوم ۹
۲-۱ مروری بر پژوهش های پیشین ۱۰
۲-۱-۱ تحقیقات خارجی ۱۰
۲-۱-۲ تحقیقات داخلی ۱۲
۲-۲ مرور ادبیات تحقیق ۱۵
۲-۲-۱ منظر شهری ۱۵
۲-۲-۲ مبلمان شهری ۲۴
۲-۲-۲-۱ مبلمان با کاربری ترددی-ارتباطی ۲۸
تیرک ها ۲۸
نرده ها ۲۹
پل های عابر پیاده ۲۹
۲-۲-۲-۲ مبلمان با کاربری تفریحی-رفاهی ۳۱
محل های نشستن(نیمکت و صندلی) ۳۱
مبلمان پارکی و تجهیزات زمین بازی کودک ۳۱
۲-۲-۲-۳ مبلمان با کاربری خدماتی ۳۲
سرویسهای بهداشتی ۳۲
سطل زباله ۳۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ایستگاه اتوبوس ۳۴
تابلو های راهنما ۳۵
۲-۲-۲-۴ مبلمان با کاربری زیبا سازی ۳۶
بیلبورد های تبلیغاتی ۳۶
پایه پرچم ۳۶
منابع نوری و روشنایی ها ۳۶
تندیس ها، المان ها و نمادهای شهری ۳۸
آب نماها ۳۹
گلدان های شهری ۳۹
۲-۲-۳ گردشگری شهری و عوامل موثر بر آن ۴۲
۲-۲-۴ گردشگری شهری ۴۸
۲-۲-۵ ادراک بصری و عناصر موثر بر آن ۵۳
۲-۲-۶ کیفیت محیط و عوامل موثر بر ارتقاء آن ها ۶۱
تعریف کیفیت ۶۲
کیفیت در فضای شهری ۶۳
مفهوم کیفیت محیط شهری ۶۳
مدل جان لنگ : نیازهای انسانی ۶۵
مدل “کانتر”: مولفه های مکان ۶۵
۲-۲-۶-۱ مولفه های کیفیت ۶۶
۲-۲-۶-۱-۱ فرم یا صورت (کالبد) ۶۷
مولفه های کالبدی ۶۸
تناسبات بصری ۶۸
خوانایی ۶۸
ماندگاری ۶۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پایداری ۶۹
غنای حسی ۶۹
۲-۲-۶-۱-۲ عملکرد ۷۰
۲-۲-۶-۱-۳ معنی ۷۰
جمع بندی ۷۲
فصل سوم ۷۷
مقدمه ۷۸
۳-۱ تحلیل کوواریانس ۷۹
۳-۱-۱ تحلیل عاملی ۷۹
۳-۱-۲ معادلات ساختاری ۷۹
۳-۲ نمونه موردی و دلایل انتخاب آن ۸۰
۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی شهر کلاردشت ۸۰
۳-۳ جامعه آماری ۸۶
۳-۴ نمونه آماری(حجم نمونه و روش نمونه گیری) ۸۶
۳-۵ ابزارهای گردآوری داده ها( بیان روایی و پایایی) ۸۶
۳-۶ چگونگی جمع آوری داده ها( روش اجرای کار) ۸۷
۳-۷ شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷
۳-۸ روش تحقیق ۸۷
۳-۹ تدوین پرسشنامه ۸۸
فصل چهارم ۹۲
مقدمه ۹۳
۴-۱ توصیف متغیر ها و عوامل مرتبط با تحقیق ۹۳
۴-۱-۱ آمار توصیفی ۹۳
جنسیت ۹۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سن ۹۴
میزان تحصیلات ۹۴
شغل ۹۵
وضعیت تأهل ۹۵
بررسی وضع موجود ۹۶
۴-۱-۲ آمار استنباطی ۹۹
۴-۱-۲-۱ آزمون کفایت نمونه گیری ۹۹
۴-۱-۲-۲ جدول واریانس های بیان شده ۱۰۰
۴-۱-۲-۳ نمودار میزان واریانس توجیه شده ی عوامل ۱۰۱
۴-۱-۲-۴ جدول ماتریس الگو ۱۰۲
۴-۱-۲-۵ جدول ماتریس همبستگی ۱۰۴
۴-۲ نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها ۱۰۶
۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول ۱۰۶
۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم ۱۰۷
فصل پنجم ۱۰۸
مقدمه ۱۰۹
نتیجه گیری ۱۰۹
پیشنهادات ۱۱۱
پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۳

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–