این بسته شامل 10 پایان نامه در زمینه مبدل ماتریسی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

مدلسازی و توسعه مدولاسیون مبدل ماتریسی و تحلیل پایداری

چکیده

هدف اصلی این تحقیق کنترل مبدل ماتریسی مبتنی بر استراتژی کوچکترین تصویر با توجه به ویژگیهای حائز اهمیت این مبدل می‌باشد. مبدلهای الکترونیک قدرت مورد مطالعه شامل اینورتر سه فاز متصل به شبکه، مبدل ماتریسی مستقیم متصل به بار و شبکه و مبدل ماتریسی غیر مستقیم می باشد. برای تحقق این روش، ابتدا مبدلهای فوق به صورت سیستم‌های سوئیچینگ خطی مدلسازی و سپس شرط پایداری روش کنترلی پیشنهادی محاسبه شده است. جهت پیاده‌سازی استراتژی پیشنهادی، نیاز به یک قانون کنترلی مناسب است که در این تحقیق برای هر مبدل، یک قانون کنترلی مستقل از پارامترهای سیستم و بار ارائه شده است. برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی، سیستم‌های مورد مطالعه به کمک نرم‌افزار PSCAD/EMTDC شبیه‌سازی گردیده و با توجه به سیگنال کلیدزنی بدست آمده و روش CBH پایداری اثبات و نتایج بدست آمده با روشهای رایج کنترل ولتاژگرا و کنترل پیش‌بین مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش ‌پیشنهادی به نحوه مطلوب قادر به کنترل مناسب مبدل‌های الکترونیک قدرت مورد مطالعه در حالت دائم و گذرا بوده و حساسیت آن به تغییر پارامترهای سیستم بسیار کم است. در این رساله همچنین استراتژی کوچکترین تصویر برای کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در واحدهای بادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که عملکرد این استراتژی در مقایسه با روشهای رایج به خصوص در حالت گذرا دارای برتری است. در ادامه روش کنترل و مدولاسیون پیشنهادی بر روی مدار آزمایشگاهی مبدل ماتریسی اعمال و نتایج بدست آمده با نتایج شبیه‌سازی مقایسه و عملکرد روش پیشنهادی مورد تائید قرار گرفته است.

فهرست مطالب 

1- فصل اول: مقدمه 1 
1-1- انگيزه تحقيق 1 
1-2- اهداف تحقيق 2 
1-3- نوآوري تحقيق 2 
1-4- ساختار رساله 3 
2- فصل دوم: مبدل‌های ماتريسی، روشهای کنترل و پايداری آنها 5 
2-1- مبدل‌هاي ماتريسي 5 
2-2- روشهاي کنترل و مدولاسيون مبدل‌هاي ماتريسي مستقيم 11 
2-2-1- مدولاسيون اسکالر 11 
2-2-2- مدولاسيون عرض پالس 13 
2-2-3- کنترل مبتنی بر روشهاي پيش‌بين 17 
2-3- پايداري مبدلهاي ماتريسي 19 
2-4- نتيجه‌گيری 25 
3- فصل سوم: سيستمهای ترکيبی و کنترل مبتني بر استراتژي کوچکترين تصوير 26 
3-1- سيستمهاي ترکيبي 26 
3-1-1- مدلسازي سيستم‌هاي ترکيبي 28 
3-1-2- پايداري سيستم‌هاي ترکيبي 36 
3-2- استراتژی کوچکترين تصوير 39 
3-2-1- نحوه پياده‌سازي استراتژي کوچکترين تصوير 40 
3-2-2- شرايط پايداري در استراتژي کوچکترين تصوير 42 
3-3- نتيجهگيری 45 
4- فصل چهارم: اعمال استراتژي کوچکترين تصوير به مبدلهاي الکترونيک قدرت 47 
4-1- اينورتر سه فاز متصل به شبکه 47 
4-1-1- مدلسازي 51 
4-1-2- شرايط پايداري 54 
4-1-3- تعيين قانون کنترلي 58 
4-1-4- نتايج شبيه سازي 59 
4-2- مبدلهاي ماتريسي مستقيم متصل به بار 69 
4-2-1- مدل‌سازي 69 
4-2-2- شرايط پايداري 74 
4-2-3- تعيين قانون کنترلي 78 
4-2-4- نتايج شبيه‌سازي 81 
4-2-5- تحليل پايداری 94 
4-3- مبدل ماتريسي مستقيم متصل به شبکه 96 
4-3-1- مدل‌سازي 96 
4-3-2- شرايط پايداری 99 
4-3-3- تعيين قانون کنترلی 103 
4-3-4- نتايج شبيه‌سازی 106 
4-4- مبدل ماتريسي غير مستقيم 108 
4-4-1- نتايج شبيه سازي 111 
4-5- نتيجهگيری 113 
5- فصل پنجم: اعمال استراتژي کوچکترين تصوير به مبدل ماتريسي در واحدهاي بادي 115 
5-1- مدل توربين بادی 115 
5-2- کنترل جريان رتور 118 
5-3- نتايج شبيه‌سازی 120 
5-4- نتيجه‌گيری 123 
6- فصل ششم: پياده سازي عملي و نتايج تجربي 124 
6-1- منبع تغذيه 126 
6-2- مبدل ماتريسي 126 
6-3- فيلتر 128 
6-4- بار 129 
6-5- کنترل‌کننده 130 
6-6- سنسورها 131 
6-7- تشخيص نقطه گذر از صفر 133 
6-8- نتايج تجربي 133 
6-9- نتيجه‌گيری 140 
7- فصل هفتم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 141 
7-1- نتيجه‌گيری 141 
7-2- پيشنهادات 144 
8- مراجع 145 
پيوست 1: تابع کليدزنی 151 
پيوست 2: مدارت آزمايشگاهي مبدل ماتريسی 158 
 

 

بررسی عملکرد مبدل سه فاز ماتریسی تحت کنترلر پیش بین

چکیده

مبدل‌های رایج AC-DC-AC در باس dc خود دارای یک خازن الکترولیتی بزرگ می‌باشند، که باعث افزایش هزینه و حجم این مبدل‌ها شده است و از طرفی استفاده از آن‌ها در دماهای بالا را ممکن نمی‌سازد. مبدل‌های ماتریسی به علت مزایایی که نسبت به مبدل‌های AC-DC-AC رایج دارند، در سال‌های اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند. از جمله این مزایا می‌توان به حجم کم، کیفیت بالای شکل موج جریان‌ها و امکان کنترل ضریب توان ورودی تا مقدار واحد اشاره کرد. با توجه به نیاز مبدل ماتریسی در صنعت، استفاده از این مبدل گسترش یافته و روش‌های مختلفی برای کنترل آن ارائه شده است، که از جمله آن‌ها روش اسکالر، هیسترزیس و مدولاسیون فضای برداری می‌باشد. از میان این روش‌ها، مدولاسیون فضای برداری، نسبت به دیگر روش‌ها عملکرد بهتر و کاربرد بیشتری در صنعت داشته است.از سویی دیگر، اخیراً با توجه به نیاز روز و پیشرفت تکنولوژی، دانشمندان الگوریتم کنترل پیش‌بین را برای کنترل مبدل‌های قدرت از جمله مبدل ماتریسی ارائه داده‌اند، که نسبت به روش‌های پیشین مزایا و معایبی دارد. این روش کنترلی مدولاسیون خاصی نداشته و با توجه به هدف کنترلی و مدل سیستم می‌تواند الگوریتم‌های متفاوتی داشته باشد.در این پایان‌نامه، الگوریتم کنترل پیش‌بین با هدف کنترل جریان خروجی و توان راکتیو ورودی با در نظر گرفتن جریان مرجع منبع ارائه و با استفاده از نتایج شبیه‌سازی مدل Matlab/Simulink، درستی آن سنجیده می‌شود. با اینکه، چه در زمینه مدولاسیون فضای برداری و چه در زمینه کنترل پیش‌بین، طیف گسترده‌ای از مطالعات وجود دارد، اما بررسی جامع در این زمینه برای کنترل مبدل ماتریسی نادر است؛ لذا، نتایج شبیه‌سازی الگوریتم پیش‌بین با مدولاسیون فضای برداری بدست آمده از تابع انتقال غیرمستقیم مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌گیرد، تا شاخص‌های مهم کنترل مبدل ماتریسی، از جمله کیفیت جریان خروجی، کنترل توان و اعوجاج‌ هارمونیکی بررسی شوند.

فهرست مطالب
پیشـگفتار 1
فصل اول: کلیات 4
1-1-مقدمه 5
1-2-پیشینه تحقیق 8
فصل دوم: مدل مبدل ماتریسی 16
2-1-مقدمه 17
2-2-مدل ریاضی مبدل ماتریسی 17
2-2-نحوه کار مبدل ماتریسی 23
2-3-استراتژی کلیدزنی 24
فصل سوم: روش‌های کنترل و مدولاسیون مبدل ماتریسی 25
3-1-مقدمه 26
3-2-بررسی اجمالی الگوریتم کنترلی مبدل ماتریسی 27
3-2-1-روش تابع انتقال غیرمستقیم 28
3-2-2-روش ماتریس انتقال مستقیم 29
3-3-مدولاسیون فضای برداری 30
3-3-1-مدولاسیون فضای برداری ولتاژ خروجی اینورتر منبع ولتاژ 31
3-3-2-مدولاسیون فضای برداری جریان ورودی یکسوساز منبع ولتاژ 34
3-3-3-مدولاسیون فضای برداری جریان ورودی و ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی 36
3-4-کنترل پیش‌بین 40
3-4-1-مدل مبدل ماتریسی در کنترل پیش‌بین 45
3-4-1-1-مدل فیلتر ورودی 45
3-4-1-2-مدل بار 46
3-4-2-کنترل جریان خروجی 47
3-4-3-استراتژی کنترل ضریب توان واحد لحظه‌ای با استفاده از جریان ورودی 49
3-4-4-کنترل ضریب توان با حداقل سازی توان راکتیو ورودی 50
3-4-4-1-انتخاب ضریب وزنی A 52
3-4-5-اساس کنترل پیش‌بین جریان و الگوریتم کنترل آن 52
فصل چهارم: بررسی عملکرد کنترل پیش‌بین و اصلاح آن برای مبدل ماتریسی 56
4-1-مقدمه 57
4-2- بررسی عملکرد مبدل ماتریسی تحت کنترلر پیش‌بین 57
4-2-1- بررسی عملکرد مبدل ماتریسی تحت کنترلر پیش‌بین جریان خروجی 57
4-2-2- تعیین ضریب وزنی 58
4-2-3- کنترل پیش‌بین ولتاژ خروجی با حداقل سازی توان راکتیو ورودی 60
4-3- اصلاح طرح کنترل پیش‌بین به منظور کاهش ریپل جریان منبع 61
4-4- نتایج شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان خروجی مبدل ماتریسی برای مقادیر مختلف مرجع جریان 65
4-5- ارزیابی و مقایسه کنترل پیش‌بین و مدولاسیون فضای برداری برای مبدل ماتریسی 67
4-5-1- بررسی رفتار دینامیکی دو روش کنترلی 69
4-5-2- ارزیابی و مقایسه جریان و ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی تحت کنترل پیش‌بین و مدولاسیون فضای برداری 70
4-5-3- مقایسه کنترل توان و جریان منبع ورودی برای دو روش مذکور 75
4-5-4- بررسی رفتار دو الگوریتم کنترلی تحت ولتاژ منبع هارمونیکی 78
4-6- نتایج آزمایشگاهی 80
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 83
5-1- مقدمه 84
5-2- محدودیت‌ها و ضعف‌ها 84
5-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 85
مراجع 88
پیوست 1 پارامترهای مدار مبدل ماتریسی و تنظیمات MATLAB/simulink 96
پیوست 2 تنظیمات MATLAB/similink برای دو روش مدولاسیون فضای برداری و کنترل پیشبین 97

 

روش‌های کنترل مبدل‌های ماتریسی و کاربرد آن‌ها

چکیده

در این پایان‌نامه، کنترل مبدل ماتریسی سه فاز به کمک الگوریتم‌های هوشمند تحت شرایط غیرعادی ولتاژ ورودی پیشنهاد شده است. مبدل ماتریسی یک مبدل تبدیل انرژی مستقیم با ضریب توان ورودی بالا است. به دلیل این‌که در مبدل ماتریسی المان ذخیره کننده انرژی وجود ندارد، مشخصه‌های خروجی با اغتشاش در ولتاژ ورودی دچار تنزل می‌گردند. مطالعات زیادی به‌منظور رفع این مشکل انجام‌شده است. در این مقاله عملکرد مبدل ماتریسی کنترل‌شده با روش Venturini در شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل موردبررسی قرار می‌گیرد. ولتاژ خروجی مبدل تخمین زده‌شده و یک روش جبران سازی مبتنی بر کنترلر PID به‌منظور حذف اثرات منفی هارمونیک‌های موجود در ولتاژ ورودی در پیشنهاد شده است. استفاده از این روش هارمونیک‌های خروجی را کاهش داده و پایداری کنترل ولتاژ و جریان بار را تضمین می‌کند. از طرف دیگر در این پایان‌نامه از دو الگوریتم هوشمند ازدحام ذرات و ژنتیک برای طراحی ضرایب کنترل‌کننده PID استفاده می‌شود و درنهایت با ترکیب الگوریتم‌های ازدحام ذرات و ژنتیک از یک الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی برای تنظیم ضرایب کنترل‌کننده استفاده‌شده که نتایج شبیه‌سازی بهبود عملکرد مبدل را تحت کنترل الگوریتم ترکیبی نشان می‌دهد.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
چکیده 1 
فصل 1 – پیشگفتار 2 
1-1- مبدل‌های AC/AC 3 
1-2- مبدل‌های ماتریسی 5 
1-2-1- تاریخچه 5 
1-2-2- معرفی مبدل ماتریسی 7 
1-3- هدف از این تحقیق 10 
1-4- ساختار تحقیق 10 
فصل 2- ساختار مبدل‌های ماتریسی 12 
2-1- طبقه بندی مبدل‌های ماتریسی بر اساس عملکرد آن‌ها 12 
2-1-1- مبدل ماتریسی مرسوم (دو سطحی) 12 
2-1-2- مبدل ماتریسی چند سطحی 15 
2-2- طبقه بندی مبدل ماتریسی AC/AC بر اساس ماتریس کلیدزنی مبدل 18 
2-2-1- مبدل ماتریسی تک فاز به تک فاز 17 
2-2-2- مبدل ماتریسی سه فاز به دو فاز 18 
2-2-3- مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز 19 
2-3- کلیدهای دو طرفه 19 
2-3-1- آرایش پل دیودی 20 
2-3-2- آرایش امیتر مشترک 20 
2-3-3- آرایش کلکتور مشترک 21 
2-3-4- انتخاب نیمه هادی برای کلیدهای دو طرفه 21 
2-4- سیستم‌های مکمل در پیاده سازی مبدل ماتریسی 22 
2-4-1- مدارهای کلمپینگ 22 
2-4-2- قابلیت بازیابی انرژی بار 24 
2-4-3- اسنابرها 25 
2-4-4- راه اندازها 26 
2-4-5- فیلترها 26 
2-4-6- سیستم حفاظت در برابر اضافه جریان 28 
2-4-7- سیستم‌های خنک کننده 28 
2-4-8- سیستم‌های کنترل کننده 29 
فصل 3- الگوریتم‌های هوشمند 30 
3-1- الگوریتم‌های ژنتیکی 30 
3-2- ساختار الگوریتم‌های ژنتیکی 31 
3-2-1- کروموزوم 31 
3-2-2- جمعیت 31 
3-2-3- تابع برازندگی 31 
3-2-4- عملگرهای ژنتیکی 32 
3-2-5- عملگرهای ژنتیکی 32 
3-2-6- عملگر انتخاب 32 
3-2-7- عملگر آمیزش 32 
3-2-8- عملگر جهش 33 
3-3- روند کلی الگوریتم‌های ژنتیکی 34 
3-4- آشنایی با روش‌های انتخاب در الگوریتم‌های ژنتیکی 35 
3-4-1- همگرایی 35 
3-4-2- همگرایی زودرس 36 
3-4-3- نرخ انتظار 36 
3-4-4- فقدان تنوع 36 
3-4-5- فشار انتخاب یا شدت انتخاب 36 
3-5- روش‌های انتخاب 36 
3-5-1- انتخاب متناسب با برازندگی 37 
3-5-2- نمونه‌برداری به روش چرخ رولت 37 
3-5-3- انتخاب رقابتی 38 
3-6- انتخاب نخبگان 39 
3-6-1- انتخاب BOLTZMANN 39 
3-6-2- انتخاب قطعی بریندل 40 
3-6-3- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده 40 
3-7- شرط پایان الگوریتم 41 
3-8- الگوریتم ازدحام ذرات 41 
3-8-1- مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات 41 
3-8-2- شبه کد الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات 41 
3-9- ترکیب الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات 45 
فصل 4 – روش‌های کنترل مبدل ماتریسی 47 
4-1- مقدمه 47 
4-2- کنترل مبدل ماتریسی با روش ونتورینی VENTURINI 48 
4-3- روش کنترل برداری 50 
4-3-1- تئوری بردار فضایی 51 
4-3-2- مدولاسیون بردار فضایی مستقیم 54 
4-3-3- بردارهای فضایی ولتاژ خروجی 57 
4-4- بردارهای فضایی جریان ورودی 59 
4-5- مدولاسیون بردار فضایی غیر مستقیم 68 
4-6- بردار فضایی برای مرحله اینورتری 73 
فصل 5 – پیاده سازی 80 
5-1- آشنایی با کنترل کننده 80 
5-2- روش‌های مقابله با اشباع در کنترل کننده PID 84 
5-2-1- روش اول 84 
5-2-2- روش دوم 85 
5-2-3- روش سوم 85 
5-2-4- روش چهارم 86 
5-2-5- روش پنجم 87 
5-3- طراحی کنترل کننده 89 
5-3-1 روش پیاده سازی 89 
5-4- انجام شبیه سازی و بررسی 93 
فصل 6 نتیجه گیری و پیشنهاد 101 
6-1- نتیجه‌گیری 101 
6-2- پیشنهادات 101 
منابع و مأخذ 103 


 

کنترل مدلغزشی فازی نوع-2 مبدل ماتریسی با استفاده از مدولاسیون غیرمستقیم

چکیده

مبدل ماتریسی به عنوان نسل جدیدی از مبدل‌های الکترونیک قدرت، یک منبع تغذیه با دامنه و فرکانس متغیر است که N ولتاژ ورودی که حداقل تعداد فاز‌های ورودی سه می‌باشد را مستقیما و بدون استفاده از عناصر ذخیره کننده انرژی به M ولتاژ خروجی که تعداد فاز‌های خروجی می‌تواند بین یک تا بی‌نهایت ( از لحاظ تئوری) انتخاب شود، تبدیل می‌کند به عبارتی مبدل ماتریسی یک راه‌حل مبتنی بر نیمه هادی برای تبدیل ac به ac ارائه می‌دهد به طوری که بر خلاف سیستمهای کلاسیک ( یکسو کننده- اینورتری)، این مبدل دارای ساختاری یک طبقه بوده و نیاز به عناصر ذخیره کننده انرژی راکتیو نداشته و فاقد رابط DC می‌باشد با چنین آرایشی از کلید‌ها، مبدل قادر به انتقال انرژی دوطرفه خواهد بود در این پایان‌نامه با تکیه بر تکنیک پرکاربرد کنترل مد لغزشی که در مقایسه با سایر کنترلر‌ها دارای قابلیت حذف اغتشاشات، حساسیت کم نسبت به پارامترها، عملکرد مقاوم، دقت و پاسخ گذرای بهتر می-باشند و با استفاده از ترکیب کنترل مد لغزشی با روش‌های کنترل هوشمند روشی را جهت کنترل مقاوم جریان ورودی این نوع از مبدل‌های پرکاربرد AC-AC مطرح می‌شود ایده اصلی کار، یکپارچه سازی منطق فازی نوع-2 با کنترلر مد لغزشی با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم می‌باشد از آنجا که مبدل ماتریسی دارای سختار متغیر است، به کارگیری سیستم کنترل مد لغزشی (که از جمله روش‌هایی محسوب می شود که توانایی زیادی در کنترل سیستم‌های با ساختار دارد) منجر به راه حل موثری برای عملکرد مطلوب مبدل ماتریسی می شوداز سوی دیگر، از مزایای اصلی روش مدولاسیون بردار فضایی غیر مستقیم نیز تسهیل در پیاده سازی دیجیتال و فرکانس ثابت برای مدولاسیون مبدل ماتریسی می‌باشد واژگان کلیدی: مبدل ماتریسی، کنترل مد لغزشی، فازی نوع-2 ، مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم

فصل 1 کلیات 1
11 مقدمه 2
1‌2‌ بیان مساله 5
1‌3‌ اهداف پژوهش 5
1‌4‌ ساختار پایان‌نامه 6
فصل 2 مروری بر مبدل‌های ماتریسی 7
2‌1‌ مقدمه 8
2‌1‌ مبدل‌های AC/AC 8
2‌2‌ کلید‌های دو طرفه 9
2‌2‌1‌ ساختار امیتر مشترک 10
2‌2‌2‌ ساختار کلکتور مشترک 10
2‌2‌3‌ ساختار پل دیودی 11
2‌3‌ معرفی مبدل ماتریسی 12
2‌3‌1‌ فیلتر ورودی 13
2‌3‌2‌ حفاظت اضافه ولتاژ و مدار کلمپ 14
2‌4‌ مقایسه بین مبدل‌های ماتریسی مستقیم و غیرمستقیم 14
2‌4‌1‌ مبدل ماتریسی مستقیم 15
2‌4‌2‌ مبدل ماتریسی غیرمستقیم 16
2‌4‌3‌ مقایسه مبدل‌های ماتریسی غیرمستقیم با مبدل‌های ماتریسی 17
2‌5‌ مقایسه مبدل ماتریسی و مبدل پشت به پشت 18
2‌6‌ جمع بندی 20
فصل 3 روشهای مدولاسیون مبدل ماتریسی 22
3‌1‌ مقدمه 23
3‌2‌ مدولاسیون مبدل ماتریسی 23
3‌3‌ الگوریتم‌های کنترلی 25
3‌3‌1‌ روش ونتورینی 25
3‌3‌2‌ روش مدولاسیون بهینه ونتورینی-آلسینا 28
3‌4‌ روش مدولاسیون بردار فضایی 30
3‌4‌1‌ مفهوم بردار فضایی 30
3‌4‌2‌ مدولاسیون مستقیم بردار فضایی 31
3‌4‌3‌ مدولاسیون غیرمستقیم بردار فضایی 35
3‌5‌ الگوهای کلیدزنی 42
3‌5‌1‌ معرفی الکوهای کلیدزنی 42
3‌5‌2‌ شبیه سازی الگوها و مقایسه نتایج 44
3‌6‌ خلاصه و نتیجه گیری 47
فصل 4 کنترل مد لغزشی- منطق فازی نوع-2 48
4‌1‌ مقدمه 49
4‌2‌ فلسفه استفاده از کنترلر مد لغزشی 49
43 بررسی کنترلر مد لغزشی از نظر هندسی 50
44 مشکلات پدیده چترینگ 52
45 راه‌حل کاهش پدیده چترینگ 52
4‌6‌ روند طراحی کنترل کننده مدلغزشی 54
4‌6‌1‌ تعریف سطح سوئیچینگ 55
462 بدست آوردن انرژی کنترلی معادل 55
4‌6‌3‌ به دست آوردن انرژی کل 55
47 سطح سوئیچینگ انتگرالی 57
84 فازی نوع- 2 58
4‌9‌ مفاهیم پایه مجموعه و سیستمهای فازی نوع – 2 58
4‌10‌ عدم قطعیت و منطق فازی نوع-2 62
4‌11‌ کاربردهای منطق فازی نوع-2 63
فصل 5 کنترل مبدل‌های ماتریسی به روش پیشنهادی مدلغزشی- منطق فازی نوع-2 64
15 مقدمه 65
25 مدل مبدل ماتریس و روش مدولاسیون 66
5‌2‌1‌ ساختار مبدل ماتریسی 66
5‌2‌2‌ مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم 67
35 مدل مبدل ماتریس با فیلتر ورودی 69
54 روند طراحی کنترل کننده مد لغزشی 71
5‌5‌ جبران سازی چترینگ با استفاده از منطق فازی نوع 2 74
5‌6‌ نتایج شبیه سازی 76
5‌7‌ نتیجه گیری 88
فصل 6 بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات 90
منابع 94

 

بررسی پایداری و کنترل بازگردان ولتاژ دینامیکی سه گانه مبتنی بر مبدل ماتریسی

چکیده

در سال اخیر مساله کیفیت توان به دلیل افزایش بارهای حساس اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.مساله کیفیت توان هرگونه تغییر غیر استاندارد در ولتاژ،جریان و فرکانس است که سبب عملکرد نامطلوب مصرف کننده خواهد شد.یکی از این تغییرات فرورفتگی یا برآمدگی ولتاژ است.جهت رفع این مشکل می توان از ادوات توان سفارشی استفاده کرد که یکی از این وسایل بازگردان ولتاژ دینامیکی است.ئر این پایان نامه عملکرد و پایداری DVR سه گانه مبتنی بر مبدل ماتریسی تک فاز مورد مطالعه قرار گرفته است.بدین منظور مدلسازی لازم صورت گرفته و معادلات جهت بررسی پایداری بدست آمده است.بر این اساس تاثیر پارامترهای مختلف شامل R,C و…در پایداری مطالعه گردیده و نواحی پایدار و ناپایدار مشخص گردیده است.همچنین یک نمونه آزمایشگاهی پیاده سازی گردیده و آزمایشهای لازم صورت گرفته و نتایج شبیه سازی و عملی گزارش شده است.

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بازیاب دینامیکی ولتاژ
فصل سوم: مبدل‌های ماتریسی
فصل چهارم: تحلیل آنالیز حساسیت و ارزیابی شبیه‏سازی
فصل پنجم: پیاده‏سازی عملی و نتایج آزمایشگاهی
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

ارائه یک روش کلیدزنی جدید برای مبدلهای ماتریسی غیرمربع به منظور بکارگیریدر ریزشبکه

چکیده

در این تحقیق برای اولین بار یک کاربرد جدیدی از مبدل های ماتریس مستقیم (MC) غیر مربع در سیستم ریزشبکه پیشنهاد شده است. مبدل‌های ماتریس مستقیم (MC) غیر مربع شامل a×b کلید دوطرفه است و همچنین می توان ولتاژ خروجی را در هر دامنه و فرکانس مختلف ساخت. در MC، هرگونه نامتعادلی در ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی را نیز نامتعادل می‌سازد. در این تحقیق یک استراتژی اصلاح شده براساس مدولاسیون موج حامل جهت متعادل سازی خروجی تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ ورودی ارائه شده است. این استراتژی بر روی یک مدل که شامل یک MC 3×4، سیستم فتوولتائیک همراه با مبدل اینورتر تک فاز، یک توربین بادی بدون مبدل پشت به پشت، پیاده سازی شده است. و همچنین علاوه براین، یک استراتژی مدولاسیون جهت پخش بار و کنترل توان منابع تولید پراکنده (DGs) ورودی نیز ارائه شده است. در این روش، کنترل توان، براساس کنترل جریان انجام می‌شود. همچنین از یک استراتژی کنترلی بسیار ساده جهت تولید سیگنال کنترلی مبدل استفاده شده است. روش پیشنهادی برروی یک مدل که شامل MC 3×6 و دو واحد DG، توربین بادی و میکروتوربین گازی است، پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی در محیط سیمولینک متلب ارئه شده است.

۱.فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات انجام شده ۱
۱-۱- تولید پراکنده ۲
۱-۲- مفهوم ریزشبکه ۲
۱-۳- اهمیت استفاده از ریزشبکه ۳
۱-۴- الکترونیک قدرت ۴
۱-۵- معرفی انواع مبدل‌های ماتریسی ۵
۲.فصل دوم: ساختار ریزشبکه ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- مزایای ریزشبکه ۱۱
۲-۳- معایب ریزشبکه ۱۲
۲-۴- اتصالات ریزشبکه ۱۲
۲-۴-۱- اتصال به شبکه اصلی ۱۳
۲-۴-۲- اتصال جزیره‌ای ۱۳
۲-۵- مسائل مربوط به بهربرداری ریزشبکه‌های جزیره ۱۳
۲-۵-۱- کنترل ولتاژ و فرکانس ۱۳
۲-۵-۲- کنترل تعادل بین منابع و تقاضا ۱۴
۲-۵-۳- کنترل کیفیت توان ۱۴
۲-۶- طبقه بندی ریزشبکه ۱۴
۲-۶-۱- ریز شبکه AC ۱۴
۲-۶-۲- ریز شبکه با لینک فرکانس بالای AC (HFAC) ۱۶
۲-۶-۳- ریز شبکه DC ۱۷
۲-۶-۳-۱- مزایای استفاده از ریز شبکه DC ۱۸
۲-۶-۳-۲- معایب استفاده از ریز شبکه DC ۱۸
۲-۷- کنترل ریزشبکه ۱۸
۲-۷-۱- روش متمرکز ۱۸
۲-۷-۱-۱- مفهوم کنترل متمرکز شده ۱۹
۲-۷-۱-۲- طرز کار کنترل متمرکز شده ۲۰
۲-۷-۱-۳- محاسبات برای مقادیر کنترل بهینه ۲۰
۲-۷-۲- روش غیر متمرکز ۲۱
۳.فصل سوم: روشهای کلید زنی مبدل‌های ماتریسی ۲۴
۳-۱- مقدمه ۲۵
۳-۲- مبدل ماتریسی ۲۵
۳-۳- ساختار مبدل ماتریسی ۲۷
۳-۴- روابط ولتاژها و جریان های ورودی و خروجی مبدل ماتریسی ۲۸
۳-۵- مبدل ماتریس مستقیم مربع با روش مدولاسیون Alesina-Venturini ۲۹
۳-۶- مبدل ماتریس مستقیم با روش مدولاسیون بردار فضایی (SVM) ۳۱
۳-۷- مبدل ماتریس غیر مستقیم به روش مدولاسیون (SVM ۳۸
۳-۷-۱- طبقه اینورتری ۳۹
۳-۷-۲- تولید یکسوسازی ۴۱
۳-۷-۳- ترکیب دو طبقه ۴۲
۳-۸- مبدل ماتریس مستقیم مربع با روش مدولاسیون Carrier-Based ۴۳
۳-۹- روش مدولاسیون پیشگویانه برای مبدل ماتریس مستقیم مربع ۴۶
۴.فصل چهارم: ارائه روش کلید زنی جدید برای مبدل‌های ماتریسی غیر مربع ۴۸
۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- سوئچینگ Carrier-Based ۵۲
۴-۳- عملکرد مدولاسیون تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل ۵۹
۴-۳-۱- اثر نامتعادلی روی ولتاژ خروجی و جریان ورودی ۵۹
۴-۴- استراتژی مدولاسیون اصلاح شده ۶۱
۴-۵- پیاده سازی مدل مورد مطالعه ۶۵
۴-۶- یکسان سازی فرکانس ورودی ۶۷
۴-۷- استراتژی مدولاسیون پیشنهادی کنترل جریان ورودی ۶۸
۴-۸- پیاده سازی مدل مورد مطالعه ۷۰
۴-۹- استراتژی کنترلی ۷۳
۵.فصل پنجم: شبیه سازی و ارائه نتایج ۷۵
۵-۱- مقدمه ۷۶
۵-۲- نتایج شبیه سازی مدولاسیون اصلاح شده ۷۶
۵-۳- نتایج شبیه سازی مدل پیشنهادی براساس مدولاسیون اصلاح شده ۸۰
۵-۴- نتایج شبیه سازی مدولاسیون کنترل جریان ورودی ۸۶
۵-۴-۱- نتایج شبیه سازی مدل پیشنهادی براساس مدولاسیون کنترل جریان ورودی ۹۰
۵-۴-۲- مقایسه مدل پیشنهادی با مدل‌های مشابه ۹۴
۵-۴-۲-۱- مدل اول ۹۴
۵-۴-۲-۲- مدل دوم ۹۵
۶.فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات ۹۸
۶-۱- مقدمه ۹۹
۶-۲- مدل پیشنهادی اول ۹۹
۶-۳- مدل پیشنهادی دوم ۱۰۰
۶-۴- نتیجه گیری ۱۰۱
۶-۵- نوآوری ۱۰۱
۶-۶- پیشنهادات ۱۰۲
مراجع ۱۰۳

 

طراحی و شبیه‌سازی مبدل ماتریسی منبع امپدانسی غیر مستقیم سه فاز به دو فاز با حداقل سویچها

چکیده

پیشرفت مبدل ماتریسی در سال 1980 توسط venturini و alesina شروع شد. مبدلهای ماتریسی در دو نوع مستقیم و غیرمستقیم وجود دارند و توانایی تولید هر نوع ولتاژ را در خروجی دارند. اصلی ترین مزایای مبدلهای ماتریسی حجم کم، کیفیت جریان ورودی بالا، قابلیت بازگشت انرژی، ولتاژ خروجی با دامنه و فرکانس دلخواه، قابلیت تنظیم ضریب توان ورودی تا یک، می‌باشد. علیرغم تمام مزیتهایی که مبدلهای ماتریسی دارند، ایرادهایی نیز دارند. یکی از عیبهای اصلی این مبدل بهره ولتاژ پایین آن است که در بهترین حالت 0/866 می‌باشد. یعنی پیک ولتاژ ac خروجی هیچگاه نمی تواند از ولتاژ لینک dc بیشتر شود. یکی از راه ها برای برطرف کردن این مشکل مبدل ماتریسی غیر مستقیم که در سالهای اخیر ارائه شده است و هنوز هم در مرحله تئوری است، استفاده از شبکه منبع امپدانسی بین بخش یکسوساز و اینورتر است که به این مدار مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی گفته می‌شود. در این پایان نامه ابتدا مبدلهای ماتریسی مستقیم و غیر مستقیم سه فاز و نحوه کلیدزنی آنها بررسی شده است. سپس اینورتر منبع امپدانسی و با استفاده از قوانین و روابطی که برای آن بدست می‌آید، مبدل ماتریسی غیر مستقیم سه فاز منبع امپدانسی بررسی می‌شود. پس از آن، نحوه کار مبدلهای ماتریسی غیر مستقیم دوفاز و روش کنترل آنها بیان می‌شود. با استفاده از مطالبی که برای طراحی مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی سه فاز گفته شد، مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی دو فاز طراحی می‌شود همچنین نحوه کاهش سوئیچ در یکسوساز مبدل گفته می‌شود و سپس روش محاسبه و طراحی منبع امپدانسی بیان می‌شود. پس از آن، اینورتر منبع امپدانسی دو فاز سه پایه شبیه سازی شده و سپس مبدل ماتریسی غیر مستقیم دو فاز منبع امپدانسی سه پایه بدون کنترل کننده و سپس همین مدار با کنترل کننده شبیه سازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که مبدل پیشنهادی علاوه بر افزایش دامنه خروجی، می‌تواند دو فاز خروجی مورد نظر را با کیفیت مناسب تولید کند.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول: مقدمه 1 
1-1مروری بر فصلهای پایان نامه: 4 
فصل دوم: مروری بر مبدلهای ماتریسی مستقیم و غیر مستقیم 5 
2-1مقدمه: 6 
2-2مبدل ماتریسی مستقیم: 6 
2-2-1ساختار مبدل ماتریسی مستقیم: 6 
2-2-1-1ساختار پل دیودی : 7 
2-2-1-2ساختار امیتر مشترک: 8 
2-2-1-3ساختار کلکتور مشترک: 8 
2-2-2روش کار مبدل ماتریسی مستقیم: 9 
2-3روشهای کلیدزنی مبدل ماتریسی: 14 
2-3-1روش کلیدزنی ونچونی: 15 
2-3-1-1روش کنترل معمولی: 16 
2-3-1-2روش کنترل بهبود یافته: 18 
2-3-2کلیدزنی به روش بردار فضایی: 19 
2-3-2-1استفاده از بردار فضایی در مبدل ماتریسی غیر مستقیم: 22 
2-3-2-2نحوه کلیدزنی در مبدل ماتریسی غیر مستقیم: 21 
2-3-2-3مدار معادل مبدل ماتریسی غیر مستقیم در سکتورها: 23 
فصل سوم: مبدل ماتریسی غیرمستقیم سه فاز 25 
3-1مقدمه: 28 
3-2مدارمعادل و اساس کار اینورتر منبع امپدانسی 30 
3-3آنالیز مدار و ولتاژ خروجی قابل دستیابی 34 
3-4انواع روش های کنترل اینورتر منبع امپدانسی 37 
3-4-1کنترل تقویتی ساده 37 
3-4-2کنترل تقویتی ماکزیمم 39 
3-4-3روش کنترل ماکزیمم با تزریق هارمونیک سوم 41 
3-4-4روش کنترل تقویتی ثابت 43 
فصل چهارم: مبدل پیشنهادی 45 
4-1مقدمه 46 
4-2انواع مبدلهای ماتریسی غیر مستقیم دو فاز: 46 
4-2-1مبدل ماتریسی غیر مستقیم دو فاز دوپایه 46 
4-2-2مبدل ماتریسی غیر مستقیم دو فاز سه پایه 47 
4-3انواع روشهای کنترل مبدل ماتریسی غیر مستقیم دو فازمنبع امپدانسی 48 
4-3-1کنترل تقویتی ساده 48 
4-3-2 کنترل تقویتی ماکزیمم 49 
4-4کاهش سوئیچ در یکسوساز مبدل پیشنهادی 50 
4-4-1مبدل ماتریسی غیر مستقیم با سوئیچ های کمتر 51 
4-4-2ساختار 15 سوئیچ مبدل ماتریسی غیر مستقیم 51 
4-4-3ساختار 12 سوئیچ 52 
4-4-4ساختار 9 سوئیچ 53 
4-5مدار کلمپ 53 
4-5-1نحوه کار مدار کلمپ در مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی 55 
4-6محاسبه و طراحی شبکه منبع امپدانسی برای مبدل پیشنهادی 55 
4-6-1محاسبه مقدار سلف و خازن شبکه منبع امپدانسی برای روش کنترل تقویتی ساده:58 
4-6-2محاسبه مقدار سلف و خازن شبکه منبع امپدانسی برای روش کنترل تقویتی ثابت: 59 
فصل پنجم: شبیه سازی 63 
5-1شبیه سازی و ارائه نتایج 64 
5-1-1شبیه سازی اینورتر منبع امپدانسی دو فاز سه پایه 64 
5-1-2شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی دو فاز سه پایه سوئیچ کاهش یافته: 70 
5-1-3شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی دو فاز سه پایه سوئیچ کاهش یافته با کنترل کننده 78 
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها 87 
6-1نتیجه گیری 88 
6-2پیشنهادها 89 
6-3مراجع 90

 

طراحی و ساخت مدار بالاست لامپهای HID مبتنی بر مبدل ماتریسی تکفاز ترکیب شده با برشگر باک

چکیده

لامپهای تخلیه الکتریکی شدت زیاد (HID) به عنوان دستهای از لامپهای تخلیه گازی، نسل جدیدی از منابع روشناییبوده که کیفیت نور بسیار مطلوبی داشته و میتوانند بهعنوان منبع نوری کارا و مطلوب در بسیاری از کاربردها به کار رونداین لامپها مانند سایر لامپهای تخلیه گازی قابلیت اتصال مستقیم به برق شهر را ندارند و وجود یک مدار بالاست بهعنوانواسطه میان لامپ و منبع ورودی ضرورت نام دارد تاکنون ساختارهای مداری متنوعی برای بالاستهای الکترونیکی لامپ-های HID مطرح شده اند که در این میان دو نوع برجسته و مهمتر از همه ساختار موج مربعی فرکانس پایین (LFSW) وساختار برشگر AC بوده است ساختار LFSW مزیت فراهم آوردن توان لحظهای ثابت و فاقد فلیکر برای لامپ و عیبپیچیدگی مدار را دارا هستند در مقابل ساختار برشگرهای AC از سادگی به مراتب بیشتری برخوردار بوده اما احتمال بروزفلیکر نوری وجود دارد در این پایاننامه، ساختاری جدید بر مبنای ترکیب برشگر باک با مبدل ماتریسی تکفاز(SPMC)که مزایای دو ساختار گفته شده را در بر دارد، مطرح شده است در حالی که بالاست ارائه شده مزیت سادگی پیادهسازی ویک طبقه بودن برشگرهای AC متداول را داراست، در عین حال همانند مدارات LFSW شکل موج توان لحظهای تقریباًیکنواخت و فاقد فلیکر را برای لامپ در خروجی فراهم میکند به منظور بررسی ویژگیهای این ساختار، آزمایشهایشبیهسازی انجام شده و سپس با ارائه نتایج آزمایش عملی، مزایای برشمرده شده تأیید میشوند

-1 فصل اول: پیشگفتار 1
– -1 1 مقدمه 2
– -2 1 اهداف پایاننامه 4
– -3 1 ساختار پایاننامه 9
2 فصل دوم: جایگاه لامپهای – HID 6
– -1 2 مقدمه 7
– -2 2 انواع لامپهای روشنایی 7
– – -1 2 2 لامپهای رشتهای )التهابی( 7
– – -2 2 2 لامپهای تخلیه گازی 8
3 2 لامپهای – – HID 11
– -4 2 بالاست 13
– – -1 4 2 بالاست مغناطیسی 14
– – -2 4 2 بالاست الکترونیکی 19
9 2 پدیده رزونانس صوتی ) – – AR 19 )
-3 فصل سوم: ساختارهای مختلف بالاستهای الکترونیکی 17
– -1 3 مقدمه 18
2 3 مراحل کاری لامپ – – HID 18
– -3 3 دستهبندی ساختارها 21
1 3 3 ساختارهای فرکانس پایین ) – – – LF 21 )
2 2 3 ساختارهای فرکانس بالا ) – – – HF 31 )
-4 فصل چهارم: ساختار پیشنهادی 37
– -1 4 مقدمه 38
– -2 4 بالاست الکترونیکی پیشنهادی 38
1 2 4 مبدل ماتریسی تکفاز ) – – – SPMC 38 )
– – -2 2 4 ساختار پیشنهادی 38
-9 فصل پنجم: نتایج شبیهسازی و آزمایشگاهی 93
– -1 9 مقدمه 94
– -2 9 شبیهسازی 94
– -3 9 نتایج عملی 98
– – -1 3 9 بار مقاومتی 95
2 3 9 لامپ – – – W 129 بخار جیوه 61
-6 فصل ششم: جمعبندی و نتیجهگیری 66
-7 پیوست 65
-8 مراجع 71

 

کاهش ولتاژ شفت در ژنراتورهای القائی دو سو تغذیه با استفاده از مبدل‌های ماتریسی

چکیده

در این پایان‌نامه تجزیه و تحلیلی از ژنراتور دو سو تغذیه (DFIG) متصل به مبدل ماتریسی (MC) در توربین‌های بادی ارائه می‌شود. مدل فرکانس بالای سیستم پیشنهادی مبتنی بر کوپلینگ‌های خازنی موجود در ساختار DFIG و منابع ولتاژ مد مشترک توسعه پیدا کرده است. یک روش مدولاسیون بردار فضایی جدید به منظور استفاده در مبدل ماتریسی جهت کاهش حداکثری ولتاژ شفت ژنراتورهای القائی دو سو تغذیه با نسبت انتقال ولتاژ بالا ارائه شده است. مفاهیم انتخاب مناسب بردارهای فعال و سپس آرایش مناسب توالی کلیدزنی در مرحله اینورتری مبدل ماتریسی غیر مستقیم نیز توضیح داده شده است. مبدل ماتریسی غیر مستقیم با روش بردار فضایی ارائه شده بدون افزودن هیچگونه سخت‌افزار اضافی، ولتاژ شفت ژنراتور القائی دو سو تغذیه را حدود 45 درصد کاهش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی‌های سیستم مربوطه با استفاده از نرم افزار MATLAB© صحت این موضوع را نشان خواهد داد.

فصل 1 مقدمه 1
1-1 پیشگفتار 2
1-2 اهمیت مسئله 2
1-3 ساختار پایان نامه 4
فصل 2 ژنراتورها و مبدلهای مورد استفاده در توربین بادی 6
2-1 مقدمه 7
2-2 تقسیمبندی توربینهای بادی 7
2-3 اجزاء اصلی توربینهای باد 7
2-4 ژنراتورهای متصل به توربین‌های بادی 8
2-4-1 ژنراتورهای سنکرون 8
2-4-2 ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم (PMSG) 9
2-4-3 ژنراتور القائی روتور سیم‌پیچی شده (WRIG) 9
2-4-4 ژنراتورهای القائی قفسه سنجابی 10
2-4-5 ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) 10
2-5 الکترونیک قدرت 14
2-6 ادوات الکترونیک قدرت استفاده شده در توربین بادی 17
2-6-1 توربینهای بادی سرعت متغیر با مبدل توان ظرفیت کسری 17
2-6-2 توربینهای بادی سرعت متغیر با مبدل توان ظرفیت کامل 18
2-7 مبدلهای توان مورد استفاده توربینهای بادی 19
2-7-1 مبدل توان تک جهته 19
2-7-2 مبدل توان دو سطحی 20
2-7-3 مبدلهای توان چند سطحی 21
2-8 مبدل ماتریسی 22
2-8-1 انتخاب کلیدهای دو طرفه 23
2-8-2 انتخاب نیمه هادی‌های مورد نیاز برای کلیدهای دو طرفه 24
2-9 ساختار مبدلهای ماتریسی 24
2-9-1 روش‌های مدولاسیون مبدل ماتریسی 26
2-9-1-1 مدولاسیون ونتورینی 26
2-9-1-2 مدولاسیون بردار فضایی مستقیم 28
2-9-1-3 مدولاسیون بردار فضایی غیر مستقیم 29
2-9-1-3-1 مدولاسیون بردار فضایی مربوط به مرحله یکسوسازی 30
2-9-1-3-2 مدولاسیون بردار فضایی مربوط به مرحله اینورتری 33
2-9-2 ترکیب مدولاسیون بردار فضایی مبدل ماتریسی 35
2-10 ولتاژ مد مشترک 37
2-10-1 ولتاژ مد مشترک در اینورتر دو سطحی 37
2-10-2 ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی 39
2-11 جمع بندی و نتیجهگیری 41
فصل 3 مبدل ماتریسی و مدلاسیون بردار فضایی مبتنی بر کاهش ولتاژ 42
3-1 مقدمه 43
3-2 مدل مبدل ماتریسی 43
3-3 ولتاژ شفت تولید شده توسط مبدل‌های مورد استفاده در ژنراتور القائی دو سو تغذیه 44
3-4 مدل فرکانس بالای DFIG 44
3-4-1 ساختار DFIG دارای مبدل ماتریسی متصل به شبکه 45
3-4-2 ساختار DFIG دارای مبدل ماتریسی جدا از شبکه (متصل به بار محلی) 47
3-5 ولتاژ مد مشترک 48
3-6 کاهش ولتاژ شفت 50
3-6-1 تغییر ساختار مکانیکی ژنراتور 50
3-6-2 استفاده از روش مدولاسیون مناسب 50
2-6-2-1 مبدل ماتریسی غیر مستقیم به همراه مدولاسیون بردار غیر مستقیم 51
2-6-2-1 روش مدولاسیون بردار فضایی مبتنی بر کاهش ولتاژ مد مشترک 56
فصل 4 نتایج شبیهسازی سیستم مورد مطالعه 59
4-1 مقدمه 60
4-2 شبیه‌سازی مبدل ماتریسی متصل به ژنراتور دو سو تغذیه 60
4-3 شبیه‌سازی روش مدولاسیون بردار فضایی جهت کاهش ولتاژ مد مشترک 65
4-4 جمع بندی و نتیجهگیری 68
فصل 5 جمع‌بندی و پیشنهادها 69
5-1 نتیجه‌گیری 70
5-2 پیشنهادها 71
مراجع 72

 

مدل‌سازی و تحلیل مبدل ماتریسی سه فاز برای کاربردهای بارهای حساس در میکروگرید

چکیده

در این پایان نامه، مدل‌سازی، کنترل ، شبیه‌سازی مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز جهت ارتباط بین یک میگروگرید با دامنه و فرکانس ولتاژ متغیر و بار سه‌فاز انجام گرفته است. از ان‌جایی که اغلب بارهای حساس نیازمند ولتاژ با فرکانس خروجی ثابت (عموما 50 هرتز) هستند، مبدل ماتریسی با وجود متغیر بودن فرکانس شکل موج ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی با فرکانس و دامنه ثابت تولید می‌کند. در این سیستم، فرکانس و مقدار موثر ولتاژ ورودی مبدل ماتریسی مورد نیاز است که با تخمین‌گرهای زمان حقیقی فرکانس و مقدار موثر ولتاژ پیشنهادی قابل حصول است. سیستم پیشنهادی در نرم‌افزار Matlab/Simulink شبیه سازی خواهد شد. ازنتایج شبیه‌سازی عملکرد سیستم و تخمین‌گرهای پیشنهادی به‌کاربرده می شود.

فهرست مطالب
فصل یک: مقدمه و معرفی 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-3 فرکانس در میکروگرید 6
1-3-1 ساختار کلی ریز شبکه AC 8
1-3-3 کنترل فرکانس 11
1-3-4 مقدمه‌ای بر تحقیقات صورت گرفته در ریزشبکه 12
1-3-5 کنترل فرکانس با بارزدایی 14
1-4 ولتاژ در میکروگرید 20
1-4-1 حساسیت تجهیزات به فلش ولتاژ 20
1-5 راه‌کارهای مقابله با مشکلات نوسانات فرکانسی و ولتاژ 22
1-6 مبدل‌های ماتریسی 23
1-6-1 کاربردهای مبدل ماتریسی 23
1-6-2 آشنایی با عملکرد مبدل ماتریسی 26
فصل دوم: مواد و روش تحقیق 37
2-1 معرفی 38
2-2 انتخاب آرایش کلید دوجهته مناسب 38
2-3 انتخاب نوع کلید مناسب 41
2-3-1 حد مجاز ولتاژ و جریان کلید انتخابی 41
فصل سوم: نتایج شبیه سازی 54
فصل چهار: بحث و نتیجه گیری 65
4-1 نتیجه گیری: 66
4-4 پیشنهادات 67
منابع و مراجع: 68

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–