این بسته شامل 12 پایان نامه در زمینه طراحی قاب های خمشی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

مطالعه پارامتریک تحلیل و طراحی قاب‌های خمشی فولادی به ‌روش تحلیل مستقیم

چکیده

روش طول موثر در کنترل پایداری و طراحی ستون های فولادی به عنوان روش مرسوم مورد استفاده قرار می گیرد لحاظ نکردن پایداری سازه در کنار پایداری ستون مجزا و همچنین اعمال تقریب ها و قضاوت مهندسی در محاسبه ضریب طول موثر(K) منجر به کاهش دقت در نتایج طراحی می شود آیین نامه فولاد آمریکا در آخرین ویرایش خود روش تحلیل مستقیم را جایگزین روش طول موثر به عنوان روش اصلی طراحی ستون های فولادی کرده است در این روش با کاهش مستقیم سختی اعضا، اثرات مرتبه دوم با دقت بالا لحاظ می‌شوند و به منظور برطرف کردن کاستی های روش طول موثر و عدم نیاز به محاسبه ضریب طول موثر(K) پیشنهاد شده است در این پابان نامه، ابتدا ضوابط آیین نامه‌ای تحلیل و طراحی دو روش طول موثر و تحلیل مستقیم بیان شده و سپس دو روش نسبت به هم در سه نوع سازه فولادی با قاب خمشی متوسط با تعداد طبقات 8،4 و 12، تحت بارگذاری ثقلی ثابت و سه نوع بارگذاری جانبی متغیر( لحاظ ریسک لرزه ای منطقه) از لحاظ اقتصادی(وزن سازه) و عملکرد لرزه‌ای با هم مقایسه می‌شوند بررسی‌های انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که استفاده از روش تحلیل مستقیم برای تحلیل و طراحی سازه‌هایی که در منطقه با ریسک لرزه‌ای پایین قرار گرفته و تعداد طبقات بیشتری دارند منجر به طراحی سازه سبک‌تری نسبت به روش طول موثر می‌گردد

عنوان صفحه 
فهرست جداول ز 
فهرست اشکال ح 
فصل اول: مقدمه 1 
1-1 تعریف مسأله 2 
1-2 ضرورت و اهداف تحقیق 2 
1-3 رئوس مطالب 3 
فصل دوم: بررسی ادبیات فنی موجود 4 
2-1 مقدمه 5 
2-2 انواع روش هاي تحلیل پایداری سازه ها 5 
2-2-1 تحلیل مرتبه دوم الاستیک و لحاظ آثار P

d و P
D
2-3 انواع روش هاي لحاظ اثرات مرتبه دوم 8 
2-4 عوامل موثردر تحلیل پايداري قاب 8 
2-4-1 نقایص هندسی 9 
2-4-2 تنش های پسماند 10 
2-5 فلسفه كاهش سختي اعضا 11 
2-6 تحلیل پایداری در AISC 13 
2-7 تحلیل پایداری در AISC 360-10 13 
2-7-1 روش طول موثر 13 
2-7-2 روش تحلیل مستقیم 14 
2-7-3 روش تحلیل مرتبه اول 15 
2-7-4 بارهای فرضی جانبی 16 
2-7-5 شاخص پایداری(
qi) 17 
2-7-6 روش های لحاظ اثرات مرتبه دوم در طراحی 17 
2-7-6-1 تحليل الاستیک مرتبه دوم )تحليل غيرخطي هندسي) 18 
2-7-6-2 روش مرتبه اول تشدید یافته 19 
2-7-7 مقدار بحرانی ضریب B_2 22 
2-7-8 ويژگي هاي انواع روش هاي تحلیل پايداري در AISC 360-10 23 
2-7-8-1 ويژگي ها و معايب روش طول موثر 26 
2-7-8-2 ويژگي ها و معايب روش مرتبه اول محدود شده 26 
2-7-8-3 ويژگي ها و مزاياي روش تحلیل مستقيم 27 
2-8 ويژگي ها و مزاياي انواع روش هاي لحاظ اثرات مرتبه دوم در AISC 2010 28 
2-9 تحلیل پايداري در سايرآيين نامه ها 29 
2-10 بررسی مقایسه ای دو روش با یک مثال 30 
2-10-1 فرضیات 32 
2-10-2 تحلیل و طراحی به روش طول موثر 32 
2-10-3 تحلیل و طراحی به روش تحلیل مستقیم 35 
2-11 مطالعات اخیر در مورد مقایسه دو روش طول موثر و تحلیل مستقیم 37 
2-12 نتیجه گیری 39 
فصل سوم: معرفی و مدل سازی نمونه ها 41 
3-1 مقدمه 42 
3-2 معرفی مدل های تحلیلی 42 
3-4 آیین نامه های مورد استفاده 44 
3-5 ضوابط تحلیل و طراحی 44 
3-5-1 ضوابط تحلیل برای روش طول موثر 44 
3-5-2 ضوابط تحلیل برای روش تحلیل مستقیم 44 
3-6 بارگذاری ثقلی و جانبی 45 
3-6-1 بارگذاری ثقلی 45 
3-6-2 بارگذاری جانبی 45 
3-6-2-1 بارگذاری جانبی برای ساختمان 4 طبقه 45 
3-6-2-2 بارگذاری جانبی برای ساختمان های 8 و 12 طبقه 47 
3-7 ترکیبات بارگذاری 47 
3-8 تحلیل غیر خطی پوش اور و مقایسه دو روش از لحاظ عملکرد لرزه ای 48 
3-8-1 مقدمه 48 
3-8-2 معرفی مشخصات غیرخطی اجزا 48 
3-8-3 مشخصات مفاصل پلاستیک اعضاي سازه 49 
3-8-4 انواع بارگذاری در تحلیل پوش اور 51 
3-8-5 الگوهای بار جانبی 52 
3-8-6 نقطه کنترل 52 
3-8-7 تغییر مکان هدف 53 
فصل چهارم: ارائه و بررسی نتایج 54 
4-1 مقدمه 55 
4-2 مقایسه اقتصادی سازه های تحلیل و طراحی شده به دو روش 55 
4-2-1 نتایج تحلیل و طراحی سازه چهار طبقه 55 
4-2-2 نتایج تحلیل و طراحی سازه هشت طبقه 57 
4-2-3 نتایج تحلیل و طراحی سازه دوازده طبقه 59 
4-3 بررسی تاثیر ارتفاع(تعداد طبقات) در اختلاف نتایج وزنی حاصل از دو روش 60 
4-4 بررسی و مقایسه عملکرد لرزه‌ای سازه های تحلیل و طراحی شده به دو روش 63 
4-4-1 بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه چهار طبقه طراحی شده به دو روش 63 
4-4-1-1 تغییر مکان هدف 63 
4-4-1-2 تغییر مکان حداکثر طبقات تحت سه نوع الگوی بار جانبی مختلف 64 
4-4-1-3 دریفت حداکثر طبقات تحت سه نوع پوش جانبی مختلف 65 
4-4-1-4 منحنی ظرفیت سازه چهار طبقه طراحی شده تحت سه نوع الگوی بارگذاری جانبی 67 
4-4-2 بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه هشت طبقه طراحی شده به دو روش 69 
4-4-2-1 تغییر مکان هدف 69 
4-4-2-2 تغییر مکان حداکثر طبقات تحت سه نوع الگوی بار جانبی مختلف 69 
4-4-2-3 دریفت حداکثر طبقات تحت سه نوع پوش جانبی مختلف 70 
4-4-2-4 منحنی ظرفیت سازه هشت طبقه طراحی شده تحت سه نوع الگوی بارگذاری جانبی 72 
4-4-3 بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه دوازده طبقه طراحی شده به دو روش 74 
4-4-3-1 تغییر مکان هدف 74 
4-4-3-2 تغییر مکان حداکثر طبقات تحت سه نوع الگوی بار جانبی مختلف 74 
4-4-3-3 دریفت حداکثر طبقات تحت سه نوع پوش جانبی مختلف 75 
4-4-2-4 منحنی ظرفیت سازه دوازده طبقه طراحی شده تحت سه نوع الگوی بارگذاری جانبی 77 
فـصـل پـنـجـم: جمع‌بندي نتایج و ارائه پیشنهادات 79 
5-1 مقدمه 80 
5-2 مهم ترین نتایج مربوط به تحقیقات پیشین 80 
5-3 مهم ترین نتایج مربوط به تحقیق حاضر 81 
5-3-1 بر‌اساس مقایسه سازه های تحلیل و طراحی شده به دو روش از لحاظ اقتصادی(وزن) 81 
5-3-2 براساس مقایسه سازه های تحلیل و طراحی شده به دو روش، از لحاظ عملکرد لرزه‌ای 81 
5-4 پیشنهادات براي تحقیق هاي آینده 82 
فهرست منابع 83 
چکیده انگلیسی 85 


 

توسعه روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای قاب‌های خمشی فولادی دوگانه

چکیده

در سالهای اخیر، روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD Method) در حال توسعه و بهبود می باشد. در این تحقیق، ابتدا بهبود روش PBPD برای طراحی قابهای خمشی فولادی با طول دهانه های مختلف بررسی گردید. سپس اصلاحاتی در طراحی ستون های قاب خمشی با در نظرگرفتن مکانیسم های تسلیم شدگی مختلف در نظرگرفته شده است. برای نشان دادن بهبود وضعیت عملکرد لرزه ای قابها، مطالعه مقایسه ای بین قابهای طراحی شده به روش الاستیک آئین نامه ای و طراحی مجدد به روش PBPD انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهدکه تغییر مکان نسبی طبقه ای در قابهای طراحی شده به روش PBPD در مقایسه با قابهای الاستیک آئین نامه ای به طور یکنواخت تری در طول ارتفاع سازه توزیع شده است. همچنین روابطی را که برای تخمین لنگر ماکزیمم وارده بر روی ستونهای قابهای PBPD ارائه شده، مانع از تشکیل مکانیسم های نامطلوب در این قابها شده است. در حالیکه مفاصل پلاستیک نامطلوب در ستونهای قابهای خمشی طراحی شده به روش الاستیک آئین نامه ای تحت برخی از رکوردهای زمین لرزه ای به وضوح قابل رویت می باشد. در ادامه روش PBPD برای طراحی قابهای مهاربندی هم مرکز با در نظرگرفتن یک سری اصلاحات مورد استفاده قرار گرفته است. این اصلاحات شامل، ارائه رابطه تغییر مکان نسبی تسلیم شدگی مناسب برای در نظرگرفتن سهم تغییر شکل های خمشی زیاد در این قابها، در نظر گرفتن رفتار هیسترزیس کاهنده این قابها با استفاده از ضرایبی در معادله تعادل انرژی برای تعیین برش پایه طراحی، اصلاح طراحی ستونها با در نظر گرفتن روش جذر مجذور مربعات نیروهای وارده به آنها می باشد. همچنین در این تحقیق از معادله تعادل کار و انرژی برای پیش بینی نیازهای لرزه ای قابهای مهاربندی استفاده شده که به عنوان روش طیف انرژی اصلاح شده معرفی گشت. به منظور صحت سنجی و اعتبار اصلاحات پیشنهادی، یک مطالعه مقایسه ای انجام شد. بدین منظور 3 نمونه قاب 3، 6 و 9 طبقه به روش الاستیک آئین نامه ای (قاب مبنا) و PBPD اولیه طراحی گردید. سپس قابها به روش PBPD ارائه شده در این تحقیق ( Modified PBPD) با در نظرگرفتن تمامی موارد اصلاحی طراحی شده است. برای بررسی وضعیت عملکرد لرزه ای قابهای مورد نظر گستره ای از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهدکه قابهای طراحی شده به روش PBPD و Modified PBPD در مقایسه با قابهای آئین نامه ای توانسته اند تمامی اهداف عملکردی مطلوب را برآورده نمایند. در حالیکه قابهای آئین نامه ای بدلیل شکست های نامطلوب مهاربندها در برخی از طبقات، متحمل خسارت های زیادی شده اند. البته شایان ذکر است که قابهای Modified PBPD توانسته اند به ازای 20 تا 25% وزن سازه ای کمتر در مقایسه با قابهای PBPD، تمامی اهداف عملکردی مطلوب مورد نیاز را ارضاء نمایند. همچنین ارزیابی براساس قابلیت اعتماد نشان می دهدکه قابهای مهاربندی طراحی شده به روش PBPD در مقایسه با قابهای آئین نامه ای دارای سطوح اطمینان بسیار بیشتری می باشند. به طوریکه مقادیر بیش از 90% سطح اطمینان تعیین شده در مقابل آستانه فرو ریزش برای قابهای PBPD ، نشان از عملکرد مناسب این قابها در مقایسه با قابهای الاستیک آئین نامه ای بوده که توانسته اند تمامی اهداف مورد نیاز آئین نامه ای (FEMA-351) را ارضاء نمایند. همچنین روش طیف انرژی اصلاح شده در این تحقیقتوانسته به عنوان یک روش ساده و موثر برای پیش بینی نیازهای لرزه ای سازه مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین مناسبی به جای تحلیل های دینامیکی غیرخطی پیچیده و زمان بر باشد. در نهایت روش PBPD برای طراحی قابهای خمشی فولادی دوگانه که به عنوان یکی از سیستم های موثر در تأمین مقاومت جانبی سازه می باشد، توسعه یافته است. اصلاحات اساسی در تعیین برش پایه و طراحی اعضای سازه مربوط به این سیستم نیز صورت گرفته است. این موارد از قبیل در نظر گرفتن رفتار هیسترزیس کاهنده در تعیین برش پایه طراحی، ارائه رابطه تغییر مکان نسبی تسلیم شدگی مناسب، توزیع سهم مناسب برش پایه طراحی برای هر کدام از قابها و در نهایت اصلاح الگوی بارگذاری جانبی به منظور توزیع یکنواخت تری از خسارت در سازه می باشد. برای نشان دادن اهمیت روش PBPD و کاربرد آن در سیستم دوگانه، یک مطالعه مقایسه ای انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل های غیرخطی نشان داده است که قابهای طراحی شده به روش PBPD در مقایسه با قابهای آئین نامه ای توانسته اند تمامی اهداف عملکردی مورد انتظار را به طور موفقیت آمیزی تأمین نمایند. به طوریکه نتایج بدست آمده از منحنی های شکنندگی نشان داده که قابهای PBPD در مقایسه با قابهای آئین نامه ای، عملکرد لرزه ای بسیار بهتری مخصوصا در سطوح خطر لرزه ای شدیدتر دارند.

 

طراحی بهینه لرزه ای قاب های خمشی فولادی بر اساس کنترل خرابی

چکیده

مینیمم کردن هزینه ساخت و کاهش خسارت لرزه ای، دو هدف متضاد در طراحی هر نوع سازه جدید می باشد. در تحقیق حاضر می خواهیم چارچوبی را بسط دهیم که در آن با لحاظ کردن هزینه ساخت و خسارت لرزه ای قاب های خمشی فولادی، مساله بهینه سازی بر مبنای عملکرد را تحلیل کنیم. شاخص خرابی پارک-انگ که یکی از معیار های واقعگرایانه خرابی در سازه ها است، بعنوان معیار اندازه گیری خرابی انتخاب شده است. قیود مساله بهینه سازی مطابق سازمان مدیریت بحران فدرال(FEMA) و مشخصات طراحی لرزه ای پیشنهادی، در نظر گرفته شده اند. پیش بینی مناسب از عملکرد لرزه ای سازه ها تحت زلزله های آینده یکی از وظایف مهم در مهندسی زلزله می باشد. هدف اصلی مهندسان سازه طراحی سازه هایی است که هم از نظر اقتصادی به صرفه باشند و هم اینکه در برابر زلزله های احتمالی مقاوم باشند. مینیمم کردن هزینه و شاخص خرابی پارک-انگ به عنوان دو هدف مجزا در مساله بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. دو نمونه از قاب های فولادی دو بعدی برای مینیمم کردن هزینه و خرابی در این تحقیق در نظر گرفته شده اند. قابهای فولادی با فرض اتصالات صلب و تکیه گاه های گیردار در نظر گرفته شده اند. از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات برای یافتن طرح بهینه استفاده شده است.

فصل اول : مقدمه 1
1-1. پیشگفتار 1
1-2. ضرورت انجام تحقیق 2
1-3. اهداف تحقیق 3
فصل دوم : بهینه سازی، شاخص خسارت، طراحی بر اساس عملکرد 5
2-1. تعریف بهینه سازی 5
2-2. بهینه سازی قاب های فولادی 8
2-3. تاریخچه مختصری از بهینه سازی 9
2-4. روش های بهینه سازی 10
2-4-1. بهینه سازیSize 10
2-4-2. بهینه سازیLogout 10
2-4-3. بهینه سازیTopology 10
2-5. روش های نوین و سنتی بهنیه سازی 11
2-5-1. روشهای کلاسیک (سنتی) 11
2-5-2. الگوریتم های فراکاوشی 12
2-6. الگوریتم های تکاملی (Evolutionary algorithms) 15
2-6-1. الگوریتم ژنتیک (GA): 15
2-6-2. جستجوی هارمونیک (HS): 15
2-7. الگوریتم های مبتنی بر هوش جمعی 16
2-7-1. الگوریتم کلونی مورچه ها: 16
2-7-2. الگوریتم توده ذرات (PSO) 17
2-8. نظریه NFL 21
2-9. اشاره ای به کاربردهای فراوان PSO در زمینه های مختلف بهینه سازی مهندسی 22
2-9-1. بهینه سازی SIZE و Shape در طراحی سازه ها 22
2-9-2. ارزیابی وضعیت سازه و بررسی سلامت آن توسط PSO 22
2-9-3. کاربرد PSO در مدلسازی و خصوصیان مصالح 23
2-9-4. کاربرد های دیگر الگوریتم PSO در مهندسی 23
2-10. چالش های فراروی الگوریتم های فراکاوشی 24
2-11. مسایل مقید 24
2-11-1. روش حذف 25
2-11-2. روش ترمیم 25
2-11-3. روش جریمه 25
2-12. شاخص خرابی 26
2-13. شاخص خرابی و پیشینه ای تحقیقات انجام شده 27
2-14. مفاهیم بنیادی شاخص های خرابی 30
2-15. انواع شاخص های خرابی 32
2-16. شاخصهای آسیب غیر تجمعی: 33
2-17. شاخص های آسیب(خرابی) تجمعی: 34
2-18. کارکـرد شـاخص های آسیب مبتنی بر خستگی کم تواتر 35
2-19. مدل شاخص خسارت Park & Ang 37
2-20. نقاط قوت و محدودیت های مدل شاخص خرابی پارک-آنگ 38
2-21. شـاخص خرابـی راویـنکلر – زهـره ای 40
2-22. فلسفه طراحی بر اساس عملکرد 40
2-23. مشخصات اصلی ساختمان: 42
2-24. مراحل مختلف طراحی لرزهای بر اساس عملکرد 42
2-25.سطوح مختلف زلزله: 45
2-26. اهداف طراحی لرزه ای ساختمان ها: 45
2-27. طراحی بر اساس عملکرد و آئین نامه های مربوطه 46
2-28.سطوح عملکرد لرزه ای در FEMA-356 47
2-29. تعریف عملکرد 48
2-30. مزایا و معایب آئین نامه های قدیمی و روش های جدید: 49
2-31. تحلیل و روش های آن 50
2-32. روش های تحلیل 51
2-33. انواع روشهای تحلیل 52
2-33-1. روش استاتیکی معادل 52
2-34. روش دینامیکی 52
2-34-1. روش تحلیل تاریخچه زمانی 52
2-34-2. روش تحلیل طیفی 53
2-34-3. تحلیل دینامیکی غیر خطی 53

فصل سوم : بیان روش ها 55
3-1. مقدمه 55
3-2. بهینه سازی 55
3-3. بهینه سازی قاب های فولادی با الگوریتم های فراکاوشی 56
3-4. مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد(PBD) 57
3-5. طراحی بر اساس عملکرد(PBD) : 57
3-6. طراحی بهینه لرزه ای بر اساس عملکرد 59
3-7. بررسی سرویس پذیری 61
3-8. بیان طراحی بهینه لرزه ای ساختمان ها بر مبنای عملکرد 62
3-9. قید های اجرایی 64
3-10. قید های حالت حدی نهایی(محدودیت تغییر مکان ها) 66
3-11. سطوح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای 67
3-12. سطوح عملکرد اجزای سازه ای 67
3-13. شاخص های خسارت 69
3-14. روش های مقیاس کردن شتاب نگاشت ها: 73
3-15. روش همپایه کردن شتاب نگاشت ها بر مبنای آئین نامه ۲۸۰۰ 74
3-16. معرفی نرم افزار اپنسیس 77
3-17. معرفی نرم افزار متلب (MATLAB) 78
فصل چهارم- نتایج 79
4-1. نتایج حاصل برای بهینه سازی initial cost سازه ۳ طبقه 83
4-2. نتایج حاصل برای بهینه سازی total cost سازه ۳ طبقه 85
4-3. نتایج حاصل برای بهینه سازی total cost سازه ۸ طبقه 87
4-4. نتایج حاصل برای بهینه سازی initial cost سازه ۸ طبقه 89
فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری 91
5-1. نتیجه: 91
5-2. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 91
منابع و مراجع: 93

 

مقایسه ضریب رفتار قاب خمشی مهاربندی شده‌ی زانویی و قاب شورن طراحی شده براساس عملکرد به دو روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی افزایشی

چکیده

بررسی عملکرد سازهها در برابر نیروی زلزله از مهمترین مسایل در طراحی سازههای فولادیمیباشداضافه مقاومت و ضریب شکلپذیری از مهمترین پارامترهای محاسبه ضریب رفتار سازههامیباشندضریب رفتار در محاسبه نیروی زلزله به منظور اعمال اثرات غیرخطی رفتار سازهها و ملاحظهنمودن حداکثر ظرفیت مقاطع فولادی همواره موضوعی در خور توجه بوده استهمچنین مفهوم جدیدطراحی براساس عملکرد در دهه اخیر بیشاز پیش مورد توجه قرار گرفته شده استاز متداولترین قابهایمقاوم در برابر زلزله قاب خمشی ویژه و قابهای مهاربندی همگرا میباشند قابهای خمشی از لحاظملاحضات معماری همواره، مطلوب بودهاند شکلپذیری بالای این قابها از نقاط مثبت آنها بوده ولیسختی اشان در مقایسه با قابهای مهاربندی نقطه ضعف محسوب میگرددبه همین منظور برای بهبودعملکرد قابهای خمشی، سیستم جدید قاب خمشی ویژه با مهاربندی زانویی پیشنهاد میگردد که با انتقالمفصل پلاستیک از ناحیه اتصال تیر-ستون به تیر، عملکرد آنها را بهبود میدهدهمچنین از قابهای شورنبه علت ایجاد امکان بازشو، دیگر قاب مورد مطالعه تحت تحلیل دینامیکی افزایشی و تحلیل استاتیکیغیرخطی میباشددر نهایت با ارائه ضرایب رفتار پیشنهادی برای قابهای مذکور، مقادیر آنها با مقادیرآییننامه 2800 مقایسه شده است

فصل اول مقدمه و کلیات 1
1-1مقدمه 1
1-2مقایسه رفتار الاستیک KBF در برابر MRF 6
1-3معرفی سیستم های مقاوم در برابر زلزله 6
1-3-1سیستم مهاربندی همگرا(CBF) 6
1-3-2سیستم قاب خمشی (MRF) 7
1-3-3سیستم مهاربندی واگرا(EBF) 7
1-3-4سیستم مهاربند زانویی(KBF) 8
1-3-5 چرایی و علت تحقیق 9
فصل2 پیشینه پژوهش 11
2-1تغییر مهاربند همگرا به واگرا 11
2-2تغییر نوع مهاربندی همگرا در ارتفاع سازه 11
2-3تغییر تراز نوع سیستم مهاربندی از هممحور به برونمحور 12
2-4بررسی تاثیر نامنظمی سختی در ارتفاع سازه 12
2-5رفتار قابهای نامنظم از نظر سختی در ارتفاع 12
2-6بررسی رفتار لرزه ای غیر خطی قاب های با بادبند زانویی 13
2-7تاثیر ارتفاع در مهاربند هممحور و برونمحور 13
2-8ضریب رفتار (R)برای مهاربند ضربدری و قاب بتن آرمه با مهاربند زانویی 14
2-9مقایسه رفتار استاتیکی غیرخطی قاب های فولادی با اتصال زانویی و قاب های خمشی 14
2-10ضریب کاهش شکلپذیری و ارزیابی مکانیزم خرابی قاب جدید مهاربندی شده زانویی 15
فصل 3 مفاهیم پایه 16
3-1پیش شرط های آنالیز پلاستیک 16
3-1-1مکانیزم 16
3-2اثر بوشینگر 19
3-3منحنی هیسترزیس 20
3-4سخت شدگی 21
3-4-1سختشدگی ایزوتروپیک 21
3-4-2سختشدگی سینماتیک 22
3-5خستگی 22
3-6مدهای خرابی 23
3-7قوانین جزییات مهاربندهای CBF-V و KBF 23
3-7-1 مکانیزم کلی قاب مهاربندی شورن 24
3-7-2 مکانیزم تسلیم و قاب خمشی مهاربندی شده زانویی 24
3- 8آنالیز دینامیکی افزایشی 25
3-8-1کاربردها و مزایای تحلیل دینامیکی افزایشی 26
3-8-2پوشآور دینامیکی؛آیا اصطلاح درستی است؟ 27
3-8-3ضریب مقیاس(SF) 28
3-8-4 اندازه شدت((IM 29
3-8-5 اندازه خرابی(DM) 29
3-8-6 مطالعه رکورد منفرد IDA 29
3-8-7 نگاهی بر چند منحنی IDA 30
3-8-8 ظرفیت و حالات حدی منحنیهای یک IDA 31
3-9 تحلیل استاتیکی غیر خطی(پوش اور) 32
3-9-1 منحنی پوش آور 33
3-9-2 فرضیات روش تحلیل استاتیکی غیر خطی 34
3-9-3 مزایا و معایب روش استاتیکی غیر خطی 34
فصل 4 روش تحقیق و اعتبارسنجی 36
4-1 معرفی نرم افزار SEiSMOSTRUCT 36
4-1-1 مصالح 37
4-1-2 مصالح استفاده شده در این پروژه 38
4-2کلاسهای اعضا در نرم افزار 40
4-2-1 مقدمه 40
4-2-2 تیپ المان قاب نیرو محور غیر الاستیک 41
4-2-3 تیپ المان قاب جابه جایی محور غیر الاستیک 41
4-2-4 تیپ المان قاب مفصل پلاستیک نیرو محور غیرالاستیک 41
4-2-5 تیپ المان قاب مفصل پلاستیک جابه جایی محور غیرالاستیک 41
4-2-6 المان قاب الاستیک 41
4-2-7 المان پنل پرکننده غیرالاستیک 41
4-2-8 المان خرپا ی غیر الاستیک 41
4-2-9 المان های اتصال 41
4-2-10 المان های جرمی 41
4-2-11 المان میرایی 41
4-3 تیپ المان قاب نیرو محور غیر الاستیک 42
4-3-1 تیپ المان قاب جابه جایی محور غیر الاستیک 42
4-3-2 تیپ المان قاب مفصل پلاستیک نیرو محور غیرالاستیک 42
4-3-3 تیپ المان قاب مفصل پلاستیک جابه جایی محور غیرالاستیک 42
4-3-4 المان خرپا غیر الاستیک 43
4-4 صحت سنجی مدل نرمافزاری قاب مهاربندی شده زانویی 43
4-4-1 مدلسازی مهاربند 43
4-4-2 مدل سازی رفتار ناحیه اتصال 48
4-4-3 صحت سنجی نهایی 51
4-5 صحت سنجی مدل نرم افزاری قاب مهاربندی شده ضربدری مفصلی بدون ورق اتصال 54
4-6 مدل آنالیزی بهبود یافته قاب مهاربندی همگرای ویژه 56
4-7 آنالیز دینامیکی افزایشی در نرم افزار SeISMOSTRUCT : 57
4-7-1 پارامترهای( IDA) تحلیل دینامیکی افزایشی در نرم افزار 58
فصل 5 – ارزیابی عملکرد لرزهای و رفتار ساختمانهای مورد مطالعه 60
5-1چارچوب مطالعه 60
5-2اثرات مرتبه دوم( P-Δ) 62
5-3طراحی لرزه ای قاب ها 62
5-3-1 طیف طراحی و طیف الاستیک 63
5-3-2 طراحی لرزه ای مهاربندها 64
5-3-3 طراحی لرزه ای تیر و ستون 67
5-3-4 ستون قوی-تیر ضعیف 68
5-4اثر میرایی ویسکوز معادل 71
5-5آنالیز استاتیکی غیر خطی پوشآور 71
5-6ارزیابیهای عملکرد 74
5-7آنالیزهای دینامیکی افزایشی 76
5-7-1 انتخاب شتابنگاشتها و انطباق آنها بر طیف طراحی 76
5-7-2 شتابنگاشتهای مورد استفاده در پژوهش 78
5-7-3 مقیاس نمودن شتاب بیشینه زمین 79
5-7-4 توزیع خرابی 81
5-7-5 تعریف حالات حدی روی منحنیهای IDA 85
5-7-7 خلاصهسازی IDAها 86
5-8بررسی عملکرد 86
5-8-1 منحنی ظرفیت 87
5-8-2 بیشینه جابه جایی بین طبقه ای بر اساس طبقه 88
5-8-3 بیشینه جابهجایی بینطبقهای بر اساس شتاب طیفی در مود اول سازه(Sa(T1)) 92
5-8-4 شتابهای بیشینه طبقات 95
5-8-5 ضریب رفتار 98
فصل 6 – نتیجهگیری و پیشنهادات 102
6-1مقدمه 102
6-2نتایج 103
6-3پیشنهادات 105

 

بررسی دستور العمل های آیین نامه های مختلف طراحی لرزه ای برای سازه های قاب خمشی بتن مسلح

چکیده

از آنجایی که کشور ایران جزء کشورهای لرزه خیز دنیا می باشد ، لذا آیین نامه ی زلزله ی ایران بایستی آیین نامه ای قوی باشد تا بتواند تلفات ناشی از زلزله ، در سازه هایی که توسط این آیین نامه طراحی و اجرا می شوند را به حداقل برساند. ارزیابـی عملکـرد لـرزه ای سـازه ها نیازمنـد انجـام تحلیلهـای غیرخطـی میباشد. در این مقاله سعی شده که با تحلیل خطی و سپس تحلیل غیر خطی استاتیکی 3 سازه ی 4 ،6 و 8 طبقه ی بتنی، آیین نامه ی ایران با آیین نامه کشور استرالیا ،کانادا،مکزیک، هند و هنگ کنگ مقایسه شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد

فصل اول: مقدمه 1
1-1مقدمه: 2
1-2فرضیات : 2
1-3انواع روش های تحلیل سازه 4
فصل دوم:پیشینه ی تحقیق 5
2-1مروری بر سوابق 6
2-1-1 برش پایه و بررسی جزئیات آن در آیین نامه های مورد بررسی 6
2-1-1-1 برش پایه آیین نامه ی کانادا 6
2-1-1-2 برش پایه آیین نامه ی مکزیک 9
2-1-1-3برش پایه آیین نامه ی 2800 ایران 11
2-1-2تشریح نمونه سازه ای بررسی رفتار استاتیکی معادل انواع ساختمانها در آیین نامه های لرزه ای دنیا 12
2-1-2-1محاسبه مقادیر برش پایه الاستیکی آئین نامه های ساختمانی 12
2-1-2-1-1آئین نامه کانادا 13
2-1-2-1-2آئین نامه مکزیک 13
2-1-2-1-3استاندارد 2800ایران 13
2-1-2-3کنترل ضریب بازتاب در آئین نامه های ساختمانی 14
2-1-2-3-1قاب خمشی بتنی متوسط 14
2-1-2-3-2قاب خمشی بتنی متوسط بعلاوه دیواربرش بتنی متوسط 15
2-1-3نتایج حاصل از مقایسه ی برش پایه ی آیین نامه های کانادا ،مکزیک و 2800 15
2-1-4نتیجه گیری : 16
2-2مقایسه نتایج حاصل از طراحی سازه بر حسب آیین نامه زلزله ایران( 2800)و آیین نامه زلزله استرالیا 16
2-2-1 برش پایه آیین نامه ی استرالیا: 16
2-2-2طراحی سازه 4 طبقه به وسیله آیین نامه ی زلزله ی 2800 ایران 19
2-2-3 طراحی زلزله سازه 4طبقه به وسیله آیین نامه استرالیا: 21
2-2-4 مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل سازه ها با استفاده از دو آیین نامه 23
2-2-5 نتیجه گیری از مقایسه ی نتایج حاصل از طراحی سازه بر حسب آیین نامه زلزله ایران( 2800)و آیین نامه زلزله استرالیا 24
فصل 3 :معرفی نرم افزار و روند طراحی 25
3-1 معرفی نرم افزار ایتبس 26
3-1-1 قابلیت های نرم افزار ایتبس 26
3-1-2 مهمترین قابلیت های تحلیلی برنامه: ETABS 27
3-1-3 قابلیت های طراحی: 27
3-2 مشخصات مفروض مصالح سازه ای: 28
3-3 آیین نامه های طراحی: 29
3-4 بار گذاری ثقلی سازه ها 30
3-5 بارگذاری لرزه ای سازه ها 30
3-5-1 محاسبه ضریب زلزله 31
3-5-1-1محاسبه ضریب زلزله درجهت Xو Y برای سازه ی 4 طبقه: 32
3-5-1-2محاسبه ضریب زلزله درجهت Xو Y برای سازه ی6طبقه: 33
3-5-1-3محاسبه ضریب زلزله درجهت Xو Y برای سازه ی8طبقه: 34
3-6 مدل سازی و مقاطع مورد استفاده در سازه ی 4 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 35
3-7 مقاطع مورد استفاده در سازه ی6 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 42
3-8 مقاطع مورد استفاده در سازه ی 8 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 49
3-9 درصد آرماتور در سازه های مورد مطالعه 54
3-10 تحلیل غیر خطی سازه 72
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نرم افزار 73
4-1 بررسی نتایج حاصل از تحلیل خطی سازه ها 74
4-1-1بررسی نتایج حاصل از تحلیل خطی سازه ی 4 طبقه 74
4-1-1-1 کنترل دیریفت طبقات در سازه ی 4 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 74
4-1-1-2 نیروهای وارد بر طبقات و کنترل واژگونی سازه ی 4 طبقه 80
4-1-2بررسی نتایج حاصل از تحلیل خطی سازه ی 6 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 81
4-1-2-1 کنترل دیریفت طبقات در سازه ی 6 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 81
4-1-2-2 نیروهای وارد بر طبقات و کنترل واژگونی سازه ی 6 طبقه 87
4-1-3 بررسی نتایج حاصل از تحلیل خطی سازه ی8 طبقه 88
4-1-3-1 کنترل دیریفت طبقات در سازه ی 8 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 88
4-1-3-2 نیروهای وارد بر طبقات و کنترل واژگونی سازه ی 8 طبقه 94
فصل پنجم: مقایسه ی نتایج و نتیجه گیری 95
5-1 مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل خطی سازه ها 96
5-1-1 مقایسه جابه جایی نسبی سازه ی 4 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف (تحلیل خطی) 96
5-1-2 مقایسه برش پایه ی سازه ی 4 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف (تحلیل خطی) 97
5-1-3 مقایسه جابه جایی نسبی سازه ی 6طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف (تحلیل خطی) 98
5-1-4 مقایسه برش پایه ی سازه ی 6 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف (تحلیل خطی) 99
5-1-5 مقایسه جابه جایی نسبی سازه ی 8طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف (تحلیل خطی) 100
5-1-6 مقایسه برش پایه ی سازه ی 8 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف (تحلیل خطی) 101
5-2مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی سازه ها 101
5-2-1 مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی سازه ی 4 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 102
5-2-1-1 مقایسه ی منحنی ظرفیت و نمودار دو خطی سازه ی 4 طبقه 102
5-2-1-2 مقدار برش پایه ی جاری شدن (VY)سازه ی 4 طبقه: 105
5-2-1-3 تغییر مکان نسبی طبقات سازه ی 4 طبقه 106
5-2-2 مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی سازه ی6 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 107
5-2-2-1 مقایسه ی منحنی ظرفیت و نمودار دو خطی سازه ی6طبقه 107
5-2-2-2 مقدار برش پایه ی جاری شدن (VY)سازه ی6 طبقه: 109
5-2-2-3 تغییر مکان نسبی طبقات سازه ی6 طبقه 110
5-2-3 مقایسه ی نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی سازه ی 8 طبقه با استفاده از آیین نامه های مختلف 111
5-2-2-1 مقایسه ی منحنی ظرفیت و نمودار دو خطی سازه ی8طبقه: 111
5-2-2-2 مقدار برش پایه ی جاری شدن (VY)سازه ی 8 طبقه: 112
5-2-2-3 تغییر مکان نسبی طبقات سازه ی8 طبقه 113
5-3مقایسه ی کلی بین نتایج آنالیز آیین نامه های ACI و CSA 114
5-4نتیجه گیری کلی: 114
5-3مزایای استفاده از تحلیل غیر خطی پوش اور 115
5-4محدودیت ها: 116
5-5پیشنهادات 116
منابع 117

 

ارزیابی میرایی سازه های قاب خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان

چکیده

عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها وابسته به مقاومت، سختی و شکل‌پذیری آنهاست. در اکثر آیین‌نامه‌های متداول و سنتی طراحی بر اساس مقاومت صورت می‌گیرد ولی در این بین آیین‌نامه‌های در حال رشد هستند که به عملکرد سازه‌ها به همان اندازه توجه دارند که به مقاومت آنها پرداخته شده است و جابجایی ساختمان به عنوان شاخص عملکرد مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای متداول امروزی اصولا بر روی خسارت سازه‌ای تمرکز دارند، در نتیجه مقاومت و شکل پذیری سازه‌ای به عنوان شاخص عملکرد مورد توجه قرار می‌گیرد. در بین روش‌های طراحی عملکردی، روش تغییرمکان مستقیم که اولین بار توسط پریستلی ارائه شد به دلیل ساده و گام به گام بودن بین محققین از مقبولیت بالایی برخوردار است. یکی از گام‌های اولیه طراحی به روش تغییرمکان مستقیم ارزیابی مقدار میرایی معادل سیستم است. هدف پایان‌نامه، ارزیابی میرایی معادل سازه های قاب خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز می‌باشد که برای رسیدن به این مهم ابتدا سطوح عملکرد قاب های 7 و 11 و 15 طبقه سه دهانه و 11 و 15 طبقه پنج دهانه با تحلیل استاتیکی غیرخطی سنجیده شده و سپس به کمک تحلیل‌های تاریخچه زمانی زلزله و هارمونیک سینوسی با استفاده از روش های یاکوبسن و جنینگز، میرایی معادل محاسبه می‌شود چراکه مقدار میرایی معادل از گام‌های ابتدایی و مهم روش طراحی بر مبنای تغییرمکان است. ارزیابی رابطه طراحی میراگرهای ویسکوز و مشخص کردن مقدار اندرکنش سازه و میراگر، از مهم‌ترین نتایج این پایان نامه است.

فصل اول کلیات
1-1-مقدمه 2
2-1-طراحی عملکردی 2
3-1-طراحی بر اساس نیرو و چالش‌ها 2
4-1-لزوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد 3
5-1-طراحی بر مبنای تغییر‌مکان مستقیم 4
6-1-کنترل سازه‌ها 4
7-1-میراگر ویسکوز 5
8-1-ضرورت انجام تحقیق 5
9-1-فصول این پایان نامه 5
فصل دوم مروری بر ادبیات فنی
1-2- مروری بر ادبیات فنی طراحی عملکردی به روش تغییر‌مکان مستقیم 7
1-1-2- مقدمه 7
2-1-2- لزوم طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد 7
3-1-2- شکل‌گیری دیدگاه عملکردی 8
4-1-2-بیان فلسفه طراحی بر اساس عملکرد 9
5-1-2- مقدمه‌ای بر طراحی مبتنی بر تغییرمکان 9
6-1-2- چرایی استفاده از تغییر‌مکان 11
7-1-2- مبانی طراحی مبتنی بر تغییرمکان برای سازه‌های ساختمانی 11
8-1-2- مقایسه روش‌های مختلف طراحی مبتنی بر تغییر مکان 12
9-1-2- مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه DDBD 14
1-9-1-2- روش پریستلی و کووالسکی؛ طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان(DDBD) 15
2-9-1-2- روش آلپیرز و کوتیرز؛ طراحی پلاستیک بر مبنای تغییرمکان(DBPD) 16
3-9-1-2- روش چوپرا؛ استفاده از طیف طراحی غیرارتجاعی (INSPEC) 16
4-9-1-2- روش ژو؛ طراحی لرزه ای مستقیم مبتنی بر طیف ظرفیت غیرارتجاعی 16
5-9-1-2- روش براونینگ؛ روش طراحی مبتنی بر زمان تناوب هدف
17
6-9-1-2- روش کاپوس و منافپور؛ طراحی لرزه ای با استفاده از تکنیک های پیشرفته 17
7-9-1-2- روش پاناگیاتاکوس و فردیس؛ طراحی مبتنی بر طیف ظرفیت(CASPEC) 17
10-1-2- بررسی ادبیات فنی داخلی 18
2-2- سیستم‌های کنترل سازه‌ای غیرفعال 19
1-2-2- طبقه بندی سیستم های اتلاف انرژی 19
2-2-2- اهداف سیستم‌های با تکنولوژی پیشرفته و تاثیرآن برپاسخ‌های لرزه‌ای 19
3-2-2- میرایی سازه‌ها 20
4-2-2- میراگر ویسکوز 21
5-2-2- مشخصات میراگر ویسکوز 23
6-2-2- اثر تغییرات دما در نیروی خروجی میراگر 26
7-2-2- رفتار واقعی یک میراگر ویسکوز 26
8-2-2- رفتار هیسترتیک واقعی از میراگر ویسکوز 27
9-2-2- میراگر ویسکوز غیرخطی 28
10-2-2- مدل سازی میراگر ویسکوز 28
11-2-2- نحوه قرار دادن میراگر درون ساختمان 30
1-11-2-2- نصب میراگرها به کف و یا فونداسیون‌ها (در روش جداسازی لرزه‌ای) 30
2-11-2-2- اتصال میراگرها در بادبندهای شورون (جناغی) 30
3-11-2-2- نصب میراگرها در بادبندهای قطری 32
4-11-2-2- سیستم میرایی بادبندی ضامنی 32
12-2-2- اشکال مختلف نصب میراگر 33
13-2-2- قیمت میراگرها: 34
14-2-2- پارامترهای عملی میراگرهای ویسکوز 35
15-2-2-آزمایش‌های رایج بر روی میراگر ویسکوز 36
فصل سوم مدلسازی
1-3-مقدمه 41
2-3- طراحی نیرویی 41
3-3- طراحی میراگر ویسکوز 42
4-3- مدل کردن میراگر ویسکوز در نرم‌افزار و صحت‌سنجی 48
5-3- تحلیل‌های غیرخطی 49
فصل چهارم نتایج محاسباتی
1-4- مقدمه51
2-4- تحلیل استاتیکی غیرخطی 51
1-2-4- نتایج تحلیل بار افزون برای قاب 7 طبقه 52
2-4-2- نتایج تحلیل بار افزون برای قاب 11 طبقه 3 دهنه54
3-2-4- نتایج تحلیل بار افزون برای قاب 11 طبقه 5 دهنه56
4-2-4- نتایج تحلیل بار افزون برای قاب 15 طبقه 3 دهنه58
5-2-4- نتایج تحلیل بار افزون برای قاب 15 طبقه 5 دهنه59
3-4- تحلیل تاریخچه زمانی زلزله61
4-4- محاسبه نسبت میرایی از منحنی هیسترزیس68
5-4- کنترل طراحی و عملکرد میراگر ویسکوز 69
6-4- تحلیل سریع غیرخطی (Fast Nonlinear Analysis)71
7-4- آنالیز مودال غیرخطی برای یافتن پریود سکانتی72
8-4- تحلیل هارمونیک سینوسی73
1-8-4- الگوی بارهای سینوسی هارمونیک73

2-8-4- نتایج قاب خمشی 7 طبقه 3 دهنه74
3-8-4- نتایج قاب خمشی 7 طبقه 3 دهنه مجهز به میراگر 10 درصدی75
4-8-4- نتایج قاب خمشی 7 طبقه 3 دهنه مجهز به میراگر 20 درصدی76
5-8-4- نتایج قاب خمشی 7 طبقه 3 دهنه مجهز به میراگر های با درصد میرایی مختلف ارتفاع:78
6-8-4- نتایج مربوط به تحلیل سینوسی قاب‌ها79
9-4- ارزیابی میرایی معادل قاب خمشی مجهز به میراگر ویسکوز84
10-4- ارزیابی میرایی معادل به روش میانگین وزنی91
11-4- نقش میرایی ذاتی91
12-4- رابطه طراحی میراگر93
فصل پنجم جمع‌بندی و پیشنهادها
1-5- نتیجه‌گیری 95
2-5-پیشنهادها 98
مراجع
چکیده انگلیسی

 

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده براساس ویرایش چهارم استاندارد 2800

چکیده

زلزله عبارت از حرکات و ارتعاشات نا گهانی سطح زمین ناشی از شکسته شدن سنگهای پوسته زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها است که در صورت شدت زیاد در مراکز انسانی موجب خسارتها و زیانهای فراوان می شود. بیشتر این تخریب ها به دلایل مختلف ازجمله اعمال بارهای متعارف، تغییر شرایط هندسی ساختمانها ویا تغییر کاربری آنها، ضعف آیین نامه ها ی قدیمی ومعیارهای طراحی وبالاخره وجود اشکالات گوناگون در مراحل طراحی واجرای سازه ها بوده است. این امر باعث شده که در کشورهای مختلف فعالیت علمی وسیعی به منظور تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های جدید جهت تعییـن سطح عملکـرد وانتخاب روش مقـاوم سازی مناسب انجام پذیرد. در این پژوهش به بررسی سطح عملکرد ساختمان های با سیستم قاب خمشی فولادی طراحی شده به روش تنش مجاز و ویرایش سوم آیین نامه 2800 و مقایسه آن با ساختمان های با سیستم قاب خمشی فولادی طراحی شده به روش مقاومت نهایی و ویرایش چهارم آیین نامه 2800 خواهیم پرداخت. به همین منظور ، سه ساختمان با سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی متوسط با تعداد طبقات 3، 5 و 8 در نرم افزارETABS و SAP طراحی می شوند و سپس به صورت غیر خطی تحلیل می شوند.

فصل اول: کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲ اهمیت بهسازی سازه ها در ایران ۳
۱-۳ انواع سیستم های سازه ای فولادی ۵
۱-۳-۱ سیستم قاب فولادی ساده با مهاربند ۶
۱-۳-۲ سیستم قاب فولادی خمشی ۷
۱-۳-۳ سیستم قاب فولادی دوگانه یا ترکیبی ۷
۱-۳-۳ -۱ مهاربندها ۷
۱-۴ انواع روشهای تحلیل خطی متداول ۱۰
۱-۴-۱ روش تحلیل استاتیکی ۱۰
۱-۴-۲ روش تحلیل دینامیکی طیفی ۱۰
۱-۴-۳ روش تحلیل تاریخچه زمانی ۱۱
۱-۵ تحلیل به روش غیر خطی ۱۲
۱-۵-۱تحلیل استاتیکی غیر خطی ۱۳
۱-۵-۱-۱ روش ضرایب جابجایی ۱۴
۱- ۶ شیوه تحقیق ۱۵
۱- ۷ معرفی فصول پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته ۱۷
فصل سوم: مفاهیم مربوط به تحلیل استاتیکی غیرخطی ۲۴
۳-۱ مقدمه ۲۶
۳-۲ مفاهیم تحلیل غیرخطی در دستورالعمل بهسازی ۲۶
۳-۲-۱ تعریف اعضای اصلی و غیر اصلی ۲۶
۳-۲-۲ تعریف سطوح عملکرد ۲۷
۳-۲-۲-۱ قابلیت استفاده بی وقفه ۲۷
۳-۲-۲-۲ ایمنی جانی ۲۷
۳-۲-۲-۳ آستانه فروریزش ۲۷
۳-۲-۳ تعریف سطوح خطر ۲۸
۳-۳ مراحل انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی Pushover در دستورالعمل بهسازی ۲۸
۳-۳-۱ بارگذاری ثقلی در تحلیل پوش آور Pushover ۲۹
۳-۳-۱-۱ مقایسه بارهای ثقلی در تحلیل Pushover ۲۹
۳-۳-۲ بارگذاری جانبی در تحلیل Pushover ۳۰
۳-۳-۲-۱ توزیع بار جانبی نوع اول ۳۰
۳-۳-۲-۲ توزیع نوع دوم ۳۱
۳-۴ مدل رفتار دو خطی نیرو– تغییرمکان سازه ۳۲
۳-۵ محاسبه تغییر مکان هدف ۳۳
۳-۵-۱ محاسبه ضریب ۳۳
۳-۵-۲ محاسبه ضریب ۳۵
۳-۵-۳ محاسبه ضریب ۳۵
۳-۵-۴ محاسبه ضریب ۳۶
۳-۵-۵ محاسبه زمان تناوب اصلی موثر ۳۶
۳-۶ مروری بر آنالیز مفاهیم پلاستیک ۳۷
۳-۶-۱ منحنی تنش کرنش در فولاد ۳۷
۳-۶-۲ طول مفصل پلاستیک ۳۹
۳-۶-۳ محل تشکیل مفاصل پلاستیک در اجزای ساز ه ای ۴۲
۳-۷ تعریف تغییر شکل تسلیم یا جاری شدن ۴۴
۳-۸ تعریف حداکثر تغییر شکل نهایی ۴۵
۳-۹ رابطه شکلپذیری، سختی و مقاومت سازه ۴۶
۳-۱۰ مودهای مختلف ایجاد مکانیسم تسلیم در یک سازه ۴۸
۳-۱۱ تغییرات ویرایش دوم، سوم و چهارم ۵۰
۳-۱۱-۱ میزان مشارکت بار زنده ۵۰
۳-۱۱-۲ محاسبه زمان تناوب سازه ۵۱
۳-۱۱-۳ تغییرات ضریب بازتاب ۵۱
۳-۱۱-۴ تغییرات ضریب رفتار ۵۳
فصل چهارم: فرضیات مدلسازی و تحلیل ۵۶
۴-۱ مقدمه ۵۷
۴-۲ مشخصات هندسی مدلهای مورد استفاده ۵۷
۴-۳ محاسبه بار جانبی ناشی از زلزله ۶۲
۴-۳-۱ درجه اهمیت ساختمانها ۶۲
۴-۳-۲ نسبت شتاب مبنای طرح ۶۳
۴-۳-۳ طبقه بندی نوع خاک محل احداث سازه ۶۳
۴-۳-۴ ضریب رفتار سازه ۶۳
۴-۳-۵ زمان تناوب اصلی نوسان سازه ۶۴
۴-۳-۶ ضریب بازتاب ۶۴
۴-۳-۷ محاسبه ضریب برش پایه ۶۵
۴-۴ بارگذاری جانبی به روش استاتیکی معادل ۶۶
۴-۵ معرفی نرم افزار SAP ۶۷
۴-۶ فرضیات مدلسازی در نرم افزار SAP ۶۷
فصل پنجم: بررسی نتایج تحلیل ۶۹
۵-۱ مقدمه ۷۰
۵-۲ توزیع نیروی زلزله ۷۰
۵-۳ توزیع دریفت طبقات ۷۲
۵-۴ بررسی وزن کل ساختمان ۷۴
۵-۵ بررسی وزن اسکلت ۷۵
۵-۶ بررسی تشکیل مفصل پلاستیک در سازه ها ۷۶
۵-۷ بررسی نمودار پوش آور ۸۷
۵-۸ تغییر مکان هدف ۹۰
۵-۹ وزن معادل طبقات ۹۲
فصل ششم: نتیجه گیری ۹۴
۶-۱ نتیجه گیری ۹۵
۶-۲ پیشنهاد برای کارهای آینده ۹۷
مراجع ۹۸


 

طراحی بهینه قاب خمشی فولادی با در نظرگرفتن اثر اندرکنش خاک – سازه

چکیده

زلزله بعنوان یک پدیده مخرب در اغلب مناطق دنیا، ایمنی سازه ها و زندگی ساکنان آن را در معرض تهدید قرار می دهد رفتار ساختمان ها در برابر زلزله به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از این عوامل وزن ساختمان می باشد هر قدر وزن ساختمان کمتر باشد، نیروهای ناشی از زلزله بر آن کمتر خواهد شد که این امر باعث کاهش هزینه ساخت می شود در تحلیل دینامیکی سازه ها عموماً فرض می شود خاک زیر شالوده صلب است و از انعطاف پذیری آن صرف نظر می شودکه در این حالت پاسخ سازه متأثر از خواص دینامیکی خود سازه است و انعطاف پذیری خاک تأثیری در پاسخ سازه ندارد با لحاظ نمودن انعطاف پذیری خاک زیر شالوده انتظار می رود پاسخ سازه تحت تأثیر سیستم دینامیکی جدید خاک- فونداسیون و سازه قرار بگیرد در اکثر موارد در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش مقادیر تغییر مکان های نسبی طبقات نسبت به مدل بدون اندرکنش می شود، از این رو صرفنظر کردن از اثرات اندرکنش خاک و سازه می تواند باعث خارج شدن یک طرح لرزه ای از حاشیه ی اطمینان شود هدف این مطالعه بهینه سازی قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک – سازه می باشد برای این منظور قاب های 3و6 طبقه تحت آنالیز دینامیکی بررسی شده است جهت بهینه کردن قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک- سازه از الگوریتم جامعه پرندگان(PSO) استفاده شده است در این مطالعه تحلیل سیستم خاک و سازه در نرم افزار OpenSeesانجام شده است و سپس باکدنویسی در نرم افزار MATLB با استفاده از الگوریتمPSO وزن قاب ها بهینه شده است نتایج این مطالعه نشان می دهد که با لحاظ کردن اندرکنش خاک- سازه، سیستم نرم تر شده و افزایش شکل پذیری مورد انتظار پیش بینی می شود که این امر منجر به بالا رفتن ابعاد اعضاء و یا شماره پروفیل های مورد استفاده در سازه می شود؛ لذا وزن سازه افزایش یافته و به مقاطع قوی تری نیاز دارد

فصل اول :
کلیات پژوهش
مقدمه
1-2 ضرورت انجام تحقیق  
1-3 هدف از انجام تحقیق 
1-4 ساختار پایان‌نامه 
فصل دوم :
پیشینه پژوهش
فصل سوم:
طراحی سازه‌ها براساس سطح عملکردی و تحلیل آنها
3-1 مقدمه
3-2 مزایای روش طراحی بر اساس عملکرد سازه‌ها  
3-3 سطوح عملکردی
3-4 طراحی براساس عملکرد مطابق با آیین‌نامه FEMA 273/356  
3-4-1سطوح عملکرد سازه‌ای  
3-4-2 سطوح عملکرد سیستم غیرسازه‌ای  
3-5 سطوح خطرپذیری لرزه‌ای  
3-6 تحلیل‌های خطی  
3-7 تحلیل‌های غیرخطی  
3-8 انواع تحلیل سازه‌ها  
3-8-1 روش استاتیکی خطی  
3-8-2 روش دینامیکی خطی  
3-8-3 روش استاتیکی غیر خطی(بار افزون)  
3-8-4 روش دینامیکی غیرخطی  

فصل چهارم :
مبانی و مدلسازی اندرکنش خاک-سازه
4-1 مقدمه
4-2روش‌های مدل‌سازی اندرکنش خاک-سازه
4-2-1 روش محیط پیوسته(مستقیم)
4-2-2 روش زیرسازه  
4-3 انتشار موج در یک میله نامحدود  
4-4 مدل‌سازی فضای نیمه بی‌نهایت  
4-4-1 روش‌های محلی  
4-4-1-1 روش اجزای نامحدود  
4-4-1-2 روش مرز انتقالی  
4-4-1-3 روش لایه جاذب
4-4-2 روش‌های عمومی  
4-4-2-1روش اجزای مرزی  
4-4-2-2 روش لایه‌ نازک  
روش تلفیقی اجزای محدود و اجزای مرزی
مقایسه دو روش محلی و کلی  
معادله حاکم بر سیستم اندرکنش خاک-سازه  
مدلسازی سیستم اندرکنش خاک- سازه
معرفی نرم افزار OpenSees  
ویژگی‌های نرم‌افزار OpenSees
4-10 مدلسازی خاک
فصل پنجم :
مبانی بهینه‌سازی سازه‌ها 5-1 مقدمه
5-2 پیشینه و روش‌های کلی بهینه‌سازی
5-3 معرفی مساله بهینه‌سازی
5-3-1 تابع هدف
5-3-2 متغیرهای طراحی
5-4 روشهای بهینه‌سازی سازه‌ها
5-5 روش‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از طبیعت
5-6 روش‌های هوشمند (الگوریتم گروه ذرات)
5-6-1 مروری بر زندگی مصنوعی
5-6-2 مطالعه رفتار پرندگان و ایده اولیه “PSO”
5-7 الگوریتم “PSO”
5-7-1راهنمای انتخاب پارامترها
5-7-2 شرط توقف در الگوریتم‌های بهینه‌سازی
5-7-3 مزیت‌های “PSO” در قیاس با سایر الگوریتم‌های جستجو
5-7-4 دیگر مدل‌های ارائه شده برای “PSO”
5-7-5 رهیافت‌هایی جدید برای بهبود همگرایی “PSO”
5-8 بهینه‌سازی مقید سازه‌ها
5-8-1 جریمه‌های ساکن
5-8-2 جریمه‌های پویا
5-8-3 جریمه‌های پویای طبقه‌بندی شده
فصل ششم :
بحث و نتایج
6-1 مقدمه
6 -1- 1 بخش اول: انتخاب و آماده‌سازی رکوردهای زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها  
6-2 بخش دوم: آنالیز سازه‌های مورد مطالعه
6-2-1 بررسی قاب‌های3 طبقه بدون و با درنظرگرفتن اندرکنش خاک- سازه
6-2-2 بررسی قاب‌های6 طبقه بدون و با درنظرگرفتن اندرکنش خاک- سازه
6-3 بخش سوم: بهینه‌سازی قاب‌های مورد مطالعه براساس عملکرد
6-3-1 تابع هدف
6-3-2 متغیرهای طراحی
6-3-3 قیود بهینه‌سازی
6-3-4 بهینه‌سازی قاب 3 طبقه
6-3-4-1 قاب 3 طبقه بدون اندرکنش خاک- سازه
6-3-4-2 قاب 3 طبقه با درنظرگرفتن اندرکنش خاک- سازه
6-3-4-3 مقایسه قاب 3 طبقه بدون و با درنظرگرفتن اندرکنش خاک- سازه
6-3-5 بهینه‌سازی قاب 6 طبقه
6-3-5-1 قاب 6 طبقه بدون اندرکنش خاک- سازه
6-3-5-2 قاب 6 طبقه با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه
6-3-5-3 مقایسه قاب 6 طبقه بدون و با درنظرگرفتن اندرکنش خاک- سازه
6-4 خلاصه و نتیجه‌گیری
6-5 پیشنهادات
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی

 

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع طراحی شده بر اساس آیین نامه زلزله ایران (ویرایش چهارم)

چکیده

امروزه به علت افزایش استفاده از ساختمان های نامنظم در ارتفاع که ناشی از بروز برخی ملاحظات معماری و محدودیت های مهندسی می باشد، آیین نامه های لرزه ای کشورهای مختلف همواره در صدد ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های نامنظم و بهبود ضوابط لرزه ای می باشند یک نوع خاص از نامنظمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، پس رفتگی در ارتفاع می باشد که اثرات آن روی عملکرد لرزه ای قاب ها چشم گیر است از این رو، بررسی آیین نامه ها جهت کنترل کفایت یا عدم کفایت ضوابط لرزه ای ضروری به نظر می رسد تحقیق حاضر روی قاب های بتن مسلح خمشی با شکل پذیری زیاد انجام شده است به منظور افزایش دامنه تحقیق، تعداد زیادی از این نوع قاب ها با انواع پس رفتگی در ارتفاع انتخاب و با استفاده از دستورالعمل های مبحث نهم مقررات ملی، طراحی و در نهایت با انجام تحلیل تاریخچه-زمانی، عملکرد این نوع قاب ها با ضوابط و معیارهای استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) مورد ارزیابی قرار گرفته است به منظور افزایش دقت در طراحی قاب ها از تحلیل طیفی مطابق دستورالعمل های ویرایش چهارم استاندارد 2800 استفاده شده است پس از انجام طراحی و تحلیل تاریخچه-زمانی روی قاب ها، پاسخ های غیرخطی شامل تغییرشکل های نسبی طبقات و دوران پلاستیک هریک از اعضا با استفاده از ضوابط آیین نامه های FEMA273 و FEMA356 مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه-زمانی غیرخطی نشان می دهد که کلیه ی قاب های منظم در ارتفاع سطح عملکرد ایمنی جانی را برآورده می نمایند و همچنین تعدادی از قاب های نامنظم در ارتفاع نیز به سبب عملکرد، همانند قاب های منظم در محدوده سطح ایمنی جانی قرار دارند این در حالی است که بعضی دیگر از قاب های نامنظم در ارتفاع با انواع پس رفتگی های شدید در محدوده فروریزش قرار دارند اما از این حد تجاوز نمی نمایند

فصل اول: کلیات 1
1-1-مقدمه 2
فصل دوم: بررسی پیشینه ی تحقیق 4
2-1- مقدمه 5
2-2- بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص عملکرد لرزه ای قاب های نامنظم 5
2-3- اهداف تحقیق 8
2-4- ساختار پایان نامه 8
فصل سوم: عملکرد لرزه ای 9
3-1- مقدمه 10
3-2- ضوابط لرزه‌ای استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) 10
3-3- طراحی براساس عملکرد 11
3-4- سطوح عملکرد لرزه ای 11
3-5- سطوح عملکرد اجزای سازه ای 12
3-6- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه ای 14
3-7- سطوح عملکرد ساختمان 15
3-7-1- خدمت رسانی بی وقفه(A-1) 15
فصل اول: کلیات 1
1-1-مقدمه 2
فصل دوم: بررسی پیشینه ی تحقیق 4
2-1- مقدمه 5
2-2- بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص عملکرد لرزه ای قاب های نامنظم 5
2-3- اهداف تحقیق 8
2-4- ساختار پایان نامه 8
فصل سوم: عملکرد لرزه ای 9
3-1- مقدمه 10
3-2- ضوابط لرزه ای استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) 10
3-3- طراحی براساس عملکرد 11
3-4- سطوح عملکرد لرزه ای 11
3-5- سطوح عملکرد اجزای سازه ای 12
3-6- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه ای 14
3-7- سطوح عملکرد ساختمان 15
3-7-1- خدمت رسانی بی وقفه(A-1) 15 
3-7-2- استفاده بی وقفه(B-1) 15
3-7-3- ایمنی جانی(C-3) 16
3-7-4- آستانه فروریزش(E-5) 16
3-8- بررسی سطوح خطر در آیین نامه های مختلف 17
3-8-1- سطوح خطربراساس ATC40 17
3-8-2- سطوح خطر در آیین نامه 2800 ایران 17
3-9- اهداف عملکردی 17
3-10- روش های تعیین پاسخ های لرزه ای در برآورد عملکرد 19
3-11- معیارهای پذیریش 19
فصل چهارم: نتایج عددی 20
4-1- مقدمه 21
4-2- انتخاب هندسه قاب های مورد مطالعه 21
4-3- صحت سنجی 23
4-4- انتخاب شتاب نگاشت ها 26
4-5- طراحی قاب ها 30
4-5-1- جداول طراحی اعضا 31
4-6- تحلیل تاریخچه – زمانی غیرخطی 32
4-6-1- نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی 32
فصل اول: کلیات 1
1-1-مقدمه 2
فصل دوم: بررسی پیشینه ی تحقیق 4
2-1- مقدمه 5
2-2- بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص عملکرد لرزه ای قاب های نامنظم 5
2-3- اهداف تحقیق 8
2-4- ساختار پایان نامه 8
فصل سوم: عملکرد لرزه ای 9
3-1- مقدمه 10
3-2- ضوابط لرزه ای استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) 10
3-3- طراحی براساس عملکرد 11
3-4- سطوح عملکرد لرزه ای 11
3-5- سطوح عملکرد اجزای سازه ای 12
3-6- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه ای 14
3-7- سطوح عملکرد ساختمان 15
3-7-1- خدمت رسانی بی وقفه(A-1) 15 
3-7-2- استفاده بی وقفه(B-1) 15
3-7-3- ایمنی جانی(C-3) 16
3-7-4- آستانه فروریزش(E-5) 16
3-8- بررسی سطوح خطر در آیین نامه های مختلف 17
3-8-1- سطوح خطربراساس ATC40 17
3-8-2- سطوح خطر در آیین نامه 2800 ایران 17
3-9- اهداف عملکردی 17
3-10- روش های تعیین پاسخ های لرزه ای در برآورد عملکرد 19
3-11- معیارهای پذیریش 19
فصل چهارم: نتایج عددی 20
4-1- مقدمه 21
4-2- انتخاب هندسه قاب های مورد مطالعه 21
4-3- صحت سنجی 23
4-4- انتخاب شتاب نگاشت ها 26
4-5- طراحی قاب ها 30
4-5-1- جداول طراحی اعضا 31
4-6- تحلیل تاریخچه – زمانی غیرخطی 32
4-6-1- نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی 32 
4-6-1-1- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات 32
4-6-1-2- دوران خمیری مفاصل انتهایی اعضا 37
4-7- معیارهای پذیریش ارزیابی عملکرد 45
4-8- ارزیابی عملکرد قاب ها براساس نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی 46
4-8-1- ارزیابی عملکرد کلی قاب ها 46
4-8-2- ارزیابی عملکرد موضعی قاب ها 47
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 49
5-1- مقدمه 50
5-2- نتیجه گیری 50
5-3- پیشنهادها 51
منابع 52
پیوست 1: جزئیات طراحی قاب ها 55
پیوست 2: دوران خمیری مفاصل انتهایی اعضاء 93

 

بررسی اثرات ناشی از اعمال ضوابط آیین‌نامه بارگذاری ایران در زمینه طراحی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده بر قاب‌های خمشی فولادی

چکیده

خرابی پیشرونده، عبارت از گسترش زنجیروار خرابی در سازه به دنبال یک خرابی موضعی اولیه است، و اولین بار پس از واقعه ساختمان رونان پوینت در انگلیس مورد توجه محققین قرار گرفت و از آن زمان تاکنون تحقیقات وسیعی در این خصوص انجام شده است و کشورهای مختلفی چون انگلستان، کانادا، کشورهای اروپایی و آمریکا به آن پرداخته‌اند بارهای غیرعادی نظیر انفجار، تغییرشکل‌های بزرگ ناشی ازحرارت و از عوامل خرابی موضعی می‌باشند در ویرایش اخیر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان توضیحاتی در ارتباط با بارهای غیرعادی بیان شده است توضیحات آیین‌نامه بارگذاری ایران در رابطه با موضوع خرابی پیشرونده بسیار اندک بوده و تاکنون در زمینه طراحی مقاوم سازه ها در برابر خرابی پیشرونده با استناد به اعمال ضوابط آیین‌نامه بارگذاری ایران و مقایسه روش‌های مختلف مطرح در این آیین نامه تحقیق جامعی صورت نگرفته است در این تحقیق سازه‌های با سیستم مقاوم جانبی قاب‌های خمشی فولادی 7 طبقه با شکل‌پذیری ویژه، با تعداد و طول دهانه‌های مختلف در منطقه با لرزه‌خیزی متوسط طراحی گشته و مقاومت این ساختمان‌ها به ازای حذف ستون‌های مختلف در پلان و ارتفاع سازه، در برابر خرابی پیشرونده مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور از تحلیل خطی استاتیکی آیین‌نامه ایران و تحلیل غیرخطی استاتیکی روش مسیر جایگزین آیین نامه UFC2010 بهره گرفته شده است نتایج تحقیق نشان دادند که هر دو آیین‌نامه در مدلهای ساختمانی مورد بررسی، در اکثریت تحلیل‌ها حذف ستون از طبقات بالاتر را نسبت به حذف ستون از طبقات تحتانی بحرانی‌تر نشان می‌دهند هم‌چنین سازه-های با طول دهانه بیش از 7 متر که در مناظق با لرزه‌خیزی متوسط قرار گرفته‌اند، اسکلت سازه در آنها غالبا نیاز به مقاوم‌سازی مجدد برای مقاومت در برابر پدیده خرابی پیشرونده را دارند آیین‌نامه UFC2010 نحوه دقیق خرابی و گسترش آنرا توسط مفاصل پلاستیک تشکیل شده مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد سازه را تا حد فروریزش تعقیب می‌کند درحالیکه آیین‌نامه ایران قادر به نمایش این موضوع نیست و فقط تحت ترکیب بار خاص می‌تواند در مورد تنش‌های ایجاد شده در اعضا و ورود به حوزه غیرخطی المان‌های سازه اظهارنظر نماید نتایج حاصله از تحلیل و طراحی نمونه های مورد بررسی در برابر خرابی پیشرونده حاکی از آن است که طراحی بر اساس آیین‌نامه ایران سبب غیراقتصادی شدن طرح نسبت به طراحی بر اساس آیین‌نامه UFC می‌شود و آیین‌نامه ایران در مورد بارهای غیرعادی بسیار محافظه‌کارانه‌تر عمل می-کند

فصل اول – مقدمه 1 
1-1 تعریف مسأله 1 
2-1 ضرورت و سابقه تاریخی 3 
3-1 اهدات تحقیق 5 
4-1 رئوس مطالب 5 
فصل دوم – بررسی منابع )مروري بر مطالعات انجام شده( 7 
1-2 مقدمه 7 
2-2 انواع خرابی پیشرونده 7 
7 )Pancake-Type( 1-2-2 خرابی پننیکی 
8 )Zipper-Type( 2-2-2 خرابی زیپی 
9 )Domino-Type( 3-2-2 خرابی دومینویی 
11 )Section-Type( 4-2-2 خرابی مقطع 
11 )Instability-Type( 5-2-2 خرابی ناپایداری 
12 )Mixed-Type( 6-2-2 خرابی ترنیبی 
3-2 دسته بندی نلی خرابیها 13 
4-2 عوام تشدید گسیختگی 14 
1 رفتار دینامیکی، تمرنگ نیرو، رفتار ترد و شکننده مصالح 14 -4-2 
2-4-2 مقاومت اضافه و رفتار شک پذیر مصالح 14 
5-2 نتیجه بررسی مکانیگم انواع خرابی 15 
6-2 روادث مهم تاریخی 15 
15Alfred PMurrah Fedral Building 1-6-2 رمله تروریستی به ساختمان 
2-6-2 برجهای دوقلو نیویورد 16 
17WTC 3-6-2 ساختمان 7 
18Ronan Point 4-6-2 آپارتمان 
7-2 بررسی آییننامهها و استانداردها 19 
19ASCE 1-7-2 آییننامه 7 
19ACI- 2-7-2 آیین نامه 318 
22GSA 3-7-2 آیین نامه 
22NIST 4-7-2 آیین نامه 
22UFC 5 آیین نامه -7-2 
6-7-2 آییننامه بارگذاری ایران 23 
8-2 روشهای مقاومسازی موجود 23 
1-8-2 مقاومسازی اعضای باربری ثقلی 24 
2-8-2 مقاومسازی اعضای خمشی 24 
9-2 بررسی موردی مطالعات پیشین 26 
12-2 نتیجه گیری 28 
فصل سوم – مواد و روشها 92 
2-3 مشخصات مدلها 32 
1-2-3 سیستم نف و بارگذاری ثقلی سازهها 31 
3-3 تعیین نیروهای لرزهای سازهها 32 
1-3-3 تعیین ضریب زلگله در ساختمان هفت طبقه در منطقه با لرزه خیگی زیاد 32 
33Y و X 3-3-3 محاسبه ضریب زلگله در جهت 
4-3 طراری سازهها توسط نرمافگار 33 
1-4-3 اعمال نیروهای لرزهای 33 
2-4-3 مشخصات مقاطع تیر، ستون و ننترل لاغری 34 
36SAP 5-3 تحلی خرابی پیشرونده سازهها در نرم افگار 
6-3 انواع آنالیگ سازهها برای تحلی خرابی پیشرونده 38 
7-3 تعریف مفاص پلاستیک 42 
8-3 معیارهای پذیرش و مدلسازی برای سازههای فولادی 41 
9-3 ضوابط آییننامه بارگذاری ایران برای تحلی خرابی پیشرونده 43 
12-3 صحت سنجی نتایج 44 
فصل چهارم – ارائه و بررسی نتایج تحلیل 92 
1-4 مقدمه 49 
2-4 تحلی خرابی پیشرونده بر اساس ضوابط مبحث ششم 51 
1-2-4 تحلی ظرفیت تحت رادثه غیرعادی انفجار 51 
1-1-2-4 نتایج تحلی بارگذاری انفجار سازه 7 طبقه با 3 دهانه 5 متری 52 
2-1-2-4 نتایج تحلی بارگذاری انفجار سازه 7 طبقه با 3 دهانه 75 متری 54 
54M6L و 75 M6L -3-1-2-4 نتایج تحلی بارگذاری انفجار سازههای 5 
2-2-4 تحلی ظرفیت باقیمانده 56 
1-2-2-4 نتایج تحلی ظرفیت باقیمانده سازه 7 طبقه با 3 دهانه 5 متری 57 
57M3L5S1A 1-1-2-2-4 نتایج تحلی به ازای رذت ستون گوشه طبقه اول 1 
58M3L5S4A 2-1-2-2-4 نتایج تحلی به ازای رذت ستون گوشه طبقه چهارم 1 
58M3L5S7A 3-1-2-2-4 نتایج تحلی به ازای رذت ستون گوشه طبقه هفتم 1 
4-1-2-2-4 نتایج تحلی سایر نمونهها 62 
2-2-2-4 نتایج تحلی ظرفیت باقیمانده سازه 7 طبقه با 3 دهانه 75 متری 61 
61M3L75S1A 1-2-2-2-4 نتایج تحلی به ازای رذت ستون گوشه طبقه اول 1 
61M3L75S4A 2-2-2-2-4 نتایج تحلی به ازای رذت ستون گوشه طبقه چهارم 1 
63M3L75S7A 3- نتایج تحلی به ازای رذت ستون گوشه طبقه هفتم 1 2-2-2-4 
4-2-2-2-4 نتایج تحلی سایر نمونهها 63 
3-2-4 نتایج تحلی ظرفیت باقیمانده سازههای 7طبقه با 6 دهانه 5 متری و 6 دهانه 75 متری 65 
66UFC 3-4 نتایج تحلی مسیر جایگگین استاتیکی غیرخطی خرابی پیشرونده 
1-3-4 نتایج تحلی مسیر جایگگین استاتیکی غیرخطی سازه 7 طبقه با 3 دهانه 5 متری 67 
67[M3L5S1A 1-1-3-4 نتایج رذت ستون گوشه طبقه اول [ 1 
69[M3L5S1B طبقه اول [ 1 B -2-1-3-4 نتایج رذت ستون میانی – محیطی 1 
71[M3L5S1B -3-1-3-4 نتایج رذت ستون میانی طبقه اول [ 2 
73 [M3L5S4A -4-1-3-4 نتایج رذت ستون گوشه طبقه چهارم [ 1 
-5-1-3-4 نتایج رذت سایر ستونهای سازه 7 طبقه با 3 دهانه 5 متری 75 
2-3-4 نتایج تحلی خرابی پیشرونده استاتیکی غیرخطی سازه 7 طبقه با 3 دهانه 75 متری 78 
78[M3L75S1A 1-2-3-4 نتایج رذت ستون گوشه طبقه اول [ 1 
82[M3L75S1B طبقه اول [ 1 B 2-2-3-4 نتایج رذت ستون میانی – محیطی 1 
82[M3L75S1B 3-2-3-4 نتایج رذت ستون میانی طبقه اول [ 2 
84 [M3L75S4A 4-2-3-4 نتایج رذت ستون گوشه طبقه چهارم [ 1 
5-2-3-4 نتایج رذت سایر ستونهای سازه 7 طبقه با 3 دهانه 75 متری 86 
3-3-4 نتایج تحلی استاتیکی خرابی پیشرونده سازههای 7 طبقه با 6 دهانه 5 و 75 متری 92 
4-3-4 مقایسه نتایج تحلی خرابی پیشرونده استاتیکی غیرخطی نمونهها 92 
طبقه اول 92 A 1-4-3-4 رذت ستون گوشه 1 
طبقه اول 93 B 2-4-3-4 رذت ستون میانی – محیطی 1 
طبقه اول 94 B 3-4-3-4 رذت ستون میانی 2 
94 M3L 4-4-3-4 رذت ستونهای مختلف طبقه اول سازه مدل 5 
95 M3L 5-4-3-4 رذت ستونهای مختلف طبقه اول سازه مدل 75 
4-3-4 مقایسه نتایج راص از اعمال ضوابط آییننامه ایران و آمریکا 98 
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیري 22 
1 مقدمه 99 -5 
2-5 تحلی خرابی پیشرونده راص از آییننامه ایران 99 
1-2-5 روش اول: تحلی ظرفیت تحت رادثه غیرعادی انفجار 99 
2-2-5 روش دوم: تحلی ظرفیت باقیمانده 122 
3-5 تحلی مسیر جایگگین استاتیکی غیرخطی خرابی پیشرونده آییننامه آمریکا 122 
4-5 مقایسه نتایج راص از اعمال ضوابط آییننامه ایران و آمریکا 121 
5-5 پیشنهادات برای مطالعاتآینده 122 
منابع 101 

 

بررسی مقایسه‌ای رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران و سطوح عملکرد

چکیده

از آنجا که معیار طراحی در ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) بر اساس معیار مقاومت می باشد و سطح عملکرد مورد انتظار با شیوه ای غیر مستقیم بدست می آید، لذا در مطالعه ی حاضر با توجه به پیشرفت روش های تحلیل غیر خطی، اهداف عملکردی ارائه شده از سوی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) مورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور سه ساختمان بتن مسلح 4، 6 و 10 طبقه ی دارای سیستم باربر قاب خمشی متوسط، در ابتدا با استفاده از روش استاتیکی معادل و با توجه به ضوابط استاندارد 2800 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران مورد تحلیل و طراحی قرار گرفتند سپس به منظور افزایش دقت در تحلیل و بررسی رفتار سازه و نیز تعیین ضریب رفتار برای سازه های مورد مطالعه، تحلیل استاتیکی غیر خطی نمونه ها با مدلسازی سه بعدی آنها و تحلیل سطح عملکرد در نرم افزار Sap2000 انجام شد و رفتار سازه با بررسی مفاصل پلاستیک و منحنی های برش پایه – تغییرمکان برای هریک از مدل ها مورد ارزیابی قرار گرفت بعد از این مرحله ضریب اضافه مقاومت، ضریب کاهش مقاومت ناشی از شکل پذیری، ضریب شکل‌پذیری کلی سازه و در نهایت ضریب رفتار کلی هر یک از سازه ها تعیین شد با توجه به مقادیر پارامترهای لرزه ای و ضریب رفتار حاصل شده، می توان به این نتیجه دست یافت که ساختمان های بتن آرمه دارای سیستم قاب خمشی متوسط مورد بررسی در مطالعه ی حاضر که مطابق ویرایش چهارم استاندارد 2800 تحلیل و طراحی شده اند، در روش تحلیل براساس سطوح عملکرد نیز، ایمنی لازم را در مقابل زلزله داشته و به مقاوم سازی نیاز ندارند از سوی دیگر بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه های مورد مطالعه، به طور متوسط ضریب رفتار برای سیستم بار جانبی قاب خمشی متوسط، برابر 5/59 به دست آمده است حال آنکه مقدار پیشنهاد شده برای این ضریب در استاندارد 2800 برابر 5 می باشد، که این موضوع مبین تا حدودی دست بالا بودن و در جهت اطمینان بیشتر در نظرگرفتن مقدار این ضریب برای سیستم سازه ای مذکور، در آیین نامه طراحی لرزه ای می باشد

فهرست مطالب ث 
فهرست جدول ها د 
فهرست شکل ها ذ 
چکیده فارسی س 
فصل 1: پیشگفتار 
1-1- مقدمه 2 
1-2- اثرات ناشی از زلزله 4 
3-1- عوامل موثر بر عملكرد لرزه اي ساختمانها 4 
1-4- اثرات ناشی از زلزله برروی ساختمان ها 5 
1-5- ضرورت تحقیق 8 
1-6- اهداف تحقیق 9 
1-7- ساختار پایان نامه 9 
فصل 2: مروری بر مطالعات پیشین 
2-1- مقدمه 11 
2-2- مروری بر مطالعات پیشین 11 
2-2-1- پژوهش های فارسی منتشر شده 13 
2-2-1-1- کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی شده باآیین نامه های موجود در کشور13 
2-2-1-2- ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی بر اساس سطح عملکرد13 
2-2-1-3- سطح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط و مقاوم سازی آنها به روش های مختلف14

2-2-1-4- بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیل های استاتیکی و 
دینامیکی 15 
2-2-1-5- بررسی خسارت پذیری لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 16 
2-2-1-6- ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت 16 
2-2-1-7- ارزیابی ضوابط منظم و نامنظمی آئین نامه 2800 برای ساختمانهای بتن مسلح 17 
2-2-1-8- اثر نامنظمی های ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان بتنی منظم 18 
2-2-1-9- ارزیابی آسیب پذیری قاب های خمشی بتنی در اثر لغزش آرماتور وصله ستون تحت بارهای زلزله 18 
2-2-1-10- اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه ای و چرخه ای سازه های ساختمانی 19 
2-2-1-11- بررسی و مقایسه‌ی روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابه‌جایی و روش نیرویی در طرح 
لرزه‌ ای ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد 20 
2-2-1-12- تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی ـ لرزه‌یی اتصالات تیر ـ ستون 
میانی 21 
2-2-1-13- طراحی لرزه‌یی بهینه‌ی قاب ‌های خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد به‌ کمک 
روش انرژی 21 
2-2-1-14- تحلیل رفتارلرزه ای قاب های بتن مسلح با شکل پذیری متفاوت براساس عملکرد 22 
2-2-1-15- ارزيابي لرزه اي سيستم قاب خمشي بتني با تيرهاي كم ارتفاع 22 
2-2-1-16- بهبود پاسخ تحلیل‌های غیرخطی لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح برمبنای تعیین جابه جایی تسلیم 
(مقایسه روش‌های طیف نقطه تسلیم و طیف ظرفیت) 23 
2-2-1-17- تحليل غيرخطي– لرزه اي قاب هاي خمشي متوسط بتن مسلح با توجه به تغيير درمعيارهاي 
پذيرش ستون ها 23 
2-2-1-18- بررسی شکل پذیري اعضاء و کل سازه در ساختمانهاي بتنی داراي سیستم قاب خمشی با 
شکل پذیري متوسط 24 

2-2-2- پژوهش های لاتین منتشر شده 24 
2-2-2-1 تحلیل پوش آور برای ساختمان های نامتقارن و بلند مرتبه 24 
2-2-2-2- طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از بهینه سازی سازه ای 24 
2-2-2-3- ارزیابی ضریب رفتار سازه های بتن مسلح با استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی 
غیرخطی افزایشی 25 
فصل 3: مبانی طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه، مطالعات موردی و معرفی نرم افزار مورد نظر 
3-1- مقدمه 28 
3-2- فلسفه طرح سازه هاي مقاوم در برابر زلزله 28 
3-3- تعریف شکل پذیری 29 
3-4- تامین شکل پذیری لازم در سازه 31 
3-5- مصالح تشکیل دهنده ساختمان های بتن آرمه 33 
3-5-1- بتن 33 
3-5-2- فولاد 33 
3-6- تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون در نرم افزار SAP2000 34 
3-6-1- مزایای کاربرد تحلیل بارافزون در طراحی براساس عملکرد سازه ها 36 
3-6-2- محدودیت های کاربرد تحلیل بارافزون 38 
3-6-3- روش بدست آوردن تغییر مکان هدف بر اساس دستورالعمل بهسازی FEMA-356 در تحلیل بارافزون 39 
3-7- مراحل تحلیل غیرخطی استاتیکی بارافزون 46 
فصل 4: تحلیل پروژه های منتخب، مدل سازی، بحث و بررسی نتایج 
4-1- مقدمه 53 
4-2- معرفی سازه هاي مورد مطالعه و نرم افزار مورد استفاده 54 
4-3- تعیین تغییرمکان هدف 58 
4-4- منحنی رفتاري اعضاء 59 
4-5- تعیین پارامترهاي شکل پذیري اعضاء 60 
4-6- خروجی های ساختمان های مورد بررسی 60 
4-6-1- ساختمان در حالت اول (4 طبقه) 63 
4-6-2- ساختمان در حالت دوم (6 طبقه) 65 
4-6-3- ساختمان در حالت سوم (10 طبقه) 67 
4-7- تجزیه و تحلیل نتایج 68 
4-7-1- مقایسه ضریب شکل پذیری در حالت های مختلف مورد بررسی 69 
4-7-2- مقایسه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری در حالت های مختلف مورد بررسی 71 
4-7-3- مقایسه ضریب اضافه مقاومت در حالت های مختلف مورد بررسی 72 
4-7-4- مقایسه ضریب رفتار سازه ها (Rw) در حالت های مختلف مورد بررسی 74 
4-7-5- مقایسه تغییر مکان نسبی طبقات سازه ها در حالت های مختلف مورد بررسی 76 
4-7-6- بررسی عملکرد سازه ها با توجه به نحوه تشکیل مفصل پلاستیک 77 
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادها 
5-1- مقدمه 80 
5-2- نتیجه گیری 80 
5-3- پیشنهادها برای مطالعات آتی 82 
فهرست منابع 83 
چکیده انگلیسی 88 


 

تحلیل قابلیت اطمینان قاب‌های فولادی خمشی ویژه با رویکرد طراحی در ویرایش‌های سوم و چهارم استاندارد 2800 در قالب روش بررسی عملکردی 350-FEMA

چکیده

در طراحی سازه ها همواره بحث ایمنی یکی از اهداف اصلی آن بوده است به عبارتی مبانی طراحی لرزه ای یک آیین نامه مورد نظر تا چه حد می تواند عدم قطعیت های لازم را لحاظ کند و سازه قابلیت اطمینان مورد نظر را داشته باشددر ایران اما ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 با رویکردی جدید نسبت به ویرایش سوم آن ارائه شده استمیزان قابلیت اطمینان به یک سازه سال هاست که مورد بحث و بررسی است و روش های مختلفی هم برای آن ارائه شده استیکی از این روش ها بر اساس آیین نامه FEMA-350، روش طراحی بر اساس فاکتور ((ظرفیت و تقاضا )) برای مشخص کردن یک سطح اطمینان لرزه ای است که در نهایت منجر به ارزیابی عملکردی دقیق سازه می شودبرای این منظور در ابتدا چند سازه با ارتفاع های مختلف را بر اساس ویرایش های سوم و چهارم استاندارد 2800 طراحی کرده و در قالب عملکردی FEMA-350 پی به پارامترهای شاخص اطمینان و در نهایت قابلیت اطمینان هر سازه می بریم

فصل اول1 
مقدمه 1 
1-1- مقدمه: 1 
1-2- اهداف پژوهش: 2 
1-3- فرضیه ها (و) پرسش های پژوهش: 3 
1-4- روش اجرای پژوهش: 3 
فصل دوم 5 
پیشینه پژوهش 5 
2-1- مقدمه: 5 
2-2- عدم قطعیت و احتمال خرابی: 6 
2-3- تئوری قابلیت اطمینان: 7 
2-4- قابلیت اطمینان در قالب عملکردی آیین نامه ها : 7 
2-5- پیشینه پژوهش های قابلیت اطمینان: 8 
فصل سوم 11 
مواد و روش ها 11 
3-1- مقدمه : 11 
3-2- عملکرد لرزه ای سازه ها در استانداردهای 2800 : 12 
3-3- ملاحظات طراحی لرزه ای ساختمان ها طبق ویرایش سوم استاندارد 2800 : 13 
3-3-1- روش تحلیل استاتیکی معادل: 13 
3-3-1-1- مراحل تعیین نیروی جانبی زلزله از روش تحلیل استاتیکی: 13 
3-3-2- توزیع نیروی جانبی زلزله: 14 
3-3-3- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات: 14 
3-4- ملاحضات طراحی لرزه ای ساختمان ها طبق ویرایش چهارم استاندارد 2800 : 15 
3-4-1- روش تحلیل استاتیکی معادل: 15 
3-4-1-1- مراحل تعیین نیروی جانبی زلزله از روش تحلیل استاتیکی : 15 
3-4-2- توزیع نیروی جانبی زلزله: 16 
3-4-3- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات: 16 
3-5- مبانی پایه محاسبه عملکرد لرزه ای سازه: 17 
3-5-1- مفاهیم پایه: 17 
3-6- عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی براساس FEMA 350 : 23 
3-6-1- سطوح عملکرد و اهداف آن: 24 
3-6-2- محاسبه تعیین اهداف نهایی عملکرد سازه: 26 
3-6-3- محاسبه مشخصات حرکت زمین برای سطح عملکرد مورد نظر: 27 
3-6-4- محاسبه ظرفیت فروریزش کلی و فاکتور مقاومت: 27 
3-6-5- محاسبه فاکتور تقاضا به ظرفیت (نسبت λ): 29 
3-6-6- محاسبه سطح اعتماد لرزه ای: 29 
3-6-7- محاسبه پارامترهای خطر: 31 
3-6-8- محاسبه فاکتور تقاضای لرزه ای: 32 
3-6-9- محاسبه ظرفیت های اتصالات تیر به ستون: 33 
3-6-10- محاسبه ظرفیت های اتصالات تیر به ستون و فاکتور مقاومت: 34 
3-6-11- ظرفیت پایداری کلی سازه: 35 
3-7- تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA): 37 
3-7-1- پارامتر مقیاس (SF: Seale Factor): 37 
3-7-2- شاخص شدت یکنوای مقیاس شده حرکت زمین مربوط به یک شتاب نگاشت اصلاح شده: 38 
3-7-3- شاخص خسارت (DM): 38 
3-7-4- مطالعه منحنی IDA مربوط به یک رکورد: 39 
3-7-5- یک منحنی IDA: 39 
3-8- مفهوم ظرفیت و مقاومت نهایی در منحنی های IDA یگانه (Single IDA): 40 
3-9- منحنی های IDA مربوط به یک سری شتاب نگاشت و میانگین IDA: 44 
3-10- یک منحنی IDA چندگانه (Multi Record IDA STUDY): 44 
3-11- الگوریتم IDA: 45 
3-12- کاربرد مدل سازی در برنامه OpenSees برای تحلیل دینامیکی افزایشی: 46 
3-12-1 رسم منحنی IDA برای سازه: 47 
فصل چهارم 47 
نتایج و بحث 47 
4-1- مقدمه: 47 
4-2 مشخصات کلی ساختمان ها : 47 
4-3- طراحی لرزه ای ساختمان ها بر مبنای ویرایش های سوم وچهارم استاندارد 2800: 49 
4-3-2- طراحی ساختمان دوازده طبقه با ویرایش چهارم استاندارد 2800 : 51 
4-3-3- نتایج نهایی طراحی ساختمان ها بر اساس ویرایش سوم و چهارم استاندارد 2800 : 52 
4-3-4- کنترل طبقه نرم : 53 
4-4- مدل سازی ساختمان ها در برنامه OpenSees : 56 
4-4-1 مقدمه: 56 
4-4-2- باز بینی مدل پلاستیسیته متمرکز: 56 
4-4-3- فنرهای چرخشی: 57 
4-4-4- ستون های مجازی و اتصالات قاب: 57 
4-4-5- قیدها و جرم ها: 58 
4-4-6- بارگذاری: 58 
4-4-7- اصلاحات سختی به المان های الاستیک قاب: 58 
4-4-8- میرایی و دستور ریلی: 58 
4-4-9- اصلاحات ضریب میرایی متناسب با سختی: 59 
4-4-10- آنالیز دینامیکی: 59 
4-5- خروجی تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA): 60 
4-6- معرفی مشخصات شتاب نگاشت ها: 64 
4-7- محاسبه قابلیت اطمینان لرزه ای: 65 
4-7-1- منحنی خطر: 65 
4-7-2- طیف طراحی: 66 
4-7-3- محاسبه شیب منحنی خط( k ): 66 
4-7-4- محاسبه تقاضای سازه ای : 66 
4-7-5- محاسبه شاخص اطمینان (λ): 68 
4-8-مقایسه احتمال قابلیت اطمینان برای سازه های مختلف: 69 
فصل پنجم 69 
نتیجه گیری و پیشنهادات 69 
5-1- مقدمه: 69 
5-2-نتیجه گیری: 69 
5-3- پیشنهادات: 70 
منابع: 70 

 
————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–