این بسته شامل 328 پایان نامه در زمینه طراحی فرودگاه می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

تحلیل روسازی انعطاف‌پذیر باند پرواز فرودگاه‌ها با در نظر گرفتن هواپیماهای پهن‌پیکر؛ مطالعه موردی فرودگاه اهواز

چکیده

فرودگاه‌ها همواره نمادی از توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی در هر کشور محسوب می‌شوند که بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی را به خود اختصاص می‌دهند. به‌دلیل‌آن‌که عمده هزینه‌های احداث و نگهداری فرودگاه مربوط به باند پرواز است، طراحی دقیق و تحلیل درست روسازی جهت دستیابی به حداکثر بازدهی و جلوگیری از شکست روسازی قبل از پایان عمر طراحی و صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری و ترمیم روسازی ضروری است. در این تحقیق به‌منظور تعیین سهم هر هواپیما از ایجاد خسارت در روسازی و درنتیجه تعیین هواپیمای بحرانی از نظر میزان صدمه به روسازی و تحلیل روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز در وضعیت کنونی و نیز طرح اولیه، تحت ترافیک هواپیماهای پهن‌پیکر موجود در ناوگان هوایی کشور و نیز پروازهای بین‌المللی فرودگاه اهواز، از دو نرم‌افزار آباکوس و فارفیلد استفاده‌شد. در این مدل‌ها از تئوری لایه‌های الاستیک استفاده‌شد. بارگذاری‌ها نیز به‌صورت اسناتیکی اعمال‌گردید و سهم هرکدام از هواپیماها بر میزان آسیب به روسازی تعیین شد.نتایج نشان داد که A340-500 OPT از میان مجموعه هواپیماهای موجود در مطالعه، بیش‌ترین اثر تخریبی را بر روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز دارد. همچنین طراحی روسازی باند پرواز، تنها براساس معیار شیارشدگی کفایت می‌کند. درصورت شکست روسازی باند پراز فرودگاه اهواز، آسیب از ناحیه بستر شروع می‌شود و عکس‌العمل‌های ناشی از بارگذاری بر روسازی، حساسیت زیادی به ضخامت لایه آسفالتی دارند. بنابراین تقویت بستر روسازی باند پرواز پیش از ساخت فرودگاه تا حد زیادی از شکست روسازی پیش از پایان عمر طرح جلوگیری می‌کند. همچنین با مدیریت صحیح می‌توان تا حدامکان مانع افزودن هواپیماهای مخرب به ناوگان هوایی کشور شد.

فهرست مطالب 
فصل اول – مقدمه و کلیات 1 
1-1-مقدمه 1 
1-2- تعریف مساله 2 
1-3-فرضیات پژوهش 3 
1-4- اهداف پژوهش 4 
1-5- اهمیت موضوع 4 
1-6-شرح روش اجرای تحقيق 5 
1-7-مروری بر تحقیقات پیشین 7 
1-7-1- مروری بر مطالعات پیشین جهان 8 
1-7-2- مروری بر مطالعات پیشین ایران 15 
1-8-ساختار پایا¬ن¬نامه 18 
فصل دوم – مباحث نظری 20 
2-1- مقدمه 20 
2-2- هدف از ساخت روسازی 20 
2-3- انواع روسازی¬ها 21 
2-4- مقاطع تيپ روسازي 22 
2-5- نحوه توزيع بار چرخ در روسازی انعطاف¬پذیر 23 
2-6- مشخصات روسازي انعطاف پذير براساس FAA 24 
2-6-1- رويه آسفالتي گرم 25 
2-6-2- لايه اساس 25 
2-6-3- زيراساس 27 
2-6-4- خاك بستر 28 
2-7- رابطه بین ضریب CBR و مدول الاستیسیته خاک بستر 30 
2-8- روش¬های طراحی روسازی فرودگاه 30 
2-8-1- روش مهندسان ارتش ایالات متحده آمریکا (CBR) 31 
2-8-2- روش سازمان هوانوردی فدرال(FAA) 32 
2-8-3- وزارت حمل و نقل کانادا(CDOT) 35 
2-8-4- روش انستیتو آسفالت 36 
2-8-5- سیستم طراحی سازه روسازی ناوگان هوایی(APSDS) 37 
2-9- تغيير ضخامت روسازي در نواحي مختلف فرودگاه 37 
2-10- هواپیما 39 
2-11- قسمت¬های اساسی هواپیما 40 
2-11-1- چرخ¬های هواپیما 41 
2-11-1-1- جذب ضربه فرود 41 
2-11-1-2- حرکت هواپیما بر روی زمین 41 
2-12- ویژگی¬های هواپیماها 42 
2-12-1- وزن هواپیما 43 
2-12-1-1- حداکثر وزن ناخالص برخاست 43 
2-12-1-2- حداکثر وزن فرود 44 
2-12-2-آرایش چرخ ها 44 
2-13- هواپیماهای پهن¬پیکر 47 
2-13-1-تاریخچه هواپیماهای پهن¬پیکر 48 
2-13-2- مشخصات هواپیماهای پهن¬پیکر 50 
2-14- مدلهاي تحليل و پيش بيني رفتار مصالح روسازي انعطاف¬پذير 52 
2-14-1- مدل¬هاي سازه اي 52 
2-14-1-1- مدل سیستم¬هاي چند لایه اي 52 
2-14-1-2- مدل المان محدود 52 
2-14-2- مدل¬های رفتاری 53 
2-14-2-1- مدل الاستیک 53 
2-14-2-2- مدل ویسکوالاستیک 53 
2-14-2-3-مدل الاستوپلاستیک 53 
2-14-2-4- مدل الاستیک غیر خطی 54 
فصل سوم – روش انجام تحقیق 55 
3-1- مقدمه 55 
3-2- نرم¬افزارهای طراحی روسازی باند فرودگاه 55 
3-2-1- COMFAA 56 
3-2-2- FEAFAA 56 
3-2-3- BAKFAA 57 
3-2-4- LEDFAA 57 
3-2-5- FAARFIELD 57 
3-3- مقایسه نرم¬افزارهای سازمان هوانوردی و انتخاب نرم¬افزار برتر 58 
3-4- تئوری پیش¬فرض نرم¬افزار FAARFIELD برای تحلیل روسازی 58 
3-5- روند تحلیل و طراحی روسازی باند پرواز فرودگاه¬ها با استفاده از نرم¬افزار FAARFIELD 59 
3-5-1- نسبت عبور به پوشش ( P/C ) 61 
3-5-2- پوشش تا شکست 62 
3-6- روش المان محدود 62 
3-7- مزایای روش المان محدود 64 
3-8- معادلات تنش و کرنش حاکم بر محیط پیوسته الاستیک 65 
3-9- معرفی نرم¬افزارهای المان محدود 67 
3-9-1- معرفی نرم¬افزار انسیس 68 
3-9-2- نرم¬افزار نسترن 68 
3-9-3- نرم¬افزار الگور 68 
3-9-4- نرم¬افزار آباکوس 69 
3-10- مقایسه دو نرم¬افزار انسیس و آباکوس و انتخاب نرم¬افزار مناسب برای تحلیل روسازی 70 
3-11- مراحل تحلیل مدل¬ها در نرم¬افزار Abaqus 71 
3-11-1- مرحله پیش پردازش (Abaqus/CAE) 72 
3-11-2- مرحله پردازش(Abaqus Standard/Explicit) 72 
3-11-3- مرحله بعد از پردازش(Abaqus/Viewer) 73 
فصل چهارم – مدل¬سازی عددی و تحلیل نتایج 74 
4-1- مقدمه 74 
4-2- فرودگاه مورد مطالعه 74 
4-3- اطلاعات ترافیکی 76 
4-3-1- ضریب رشد سالانه 80 
4-3-2- تعداد پرواز سالیانه هر هواپیما 85 
4-4- مشخصات سازهای باند پرواز فرودگاه اهواز حاصل از آزمایش میدانی 86 
4-5- آنالیز نتایج آزمایش میدانی با استفاده از نرم¬افزار FAARFIELD 94 
4-6- تعیین مشخصات سازهای لایه¬های روسازی با استفاده از آیین¬نامه 95 
4-6-1- لایه آسفالت 95 
4-6-2- لایه اساس 96 
4-6-3- بستر روسازی 97 
4-7- طرح فرضی اولیه روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز 100 
4-8- عکس¬العمل¬های بحرانی برای تحلیل روسازی 105 
4-9- مدل¬سازی با نرم¬افزار Abaqus 105 
4-9-1- تحلیل مدل 105 
4-9-2- شرایط مرزی مدل 106 
4-9-2-1- شرایط مرزی محیط پیرامون مدل 106 
4-9-2-2- شرایط مرزی بین لایه¬ها 107 
4-9-3- ابعاد مدل 107 
4-9-4- بارگذاری مدل 107 
4-9-4-1- سرعت بارگذاری 110 
4-9-4-2- مدت زمان بارگذاری 111 
4-9-5- مش¬بندی 112 
4-9-5-1- نوع مش¬بندی 112 
4-9-5-2- ابعاد مش¬بندی 113 
4-9-6- زمان انجام تحلیل¬ها در مدل¬سازی توسط نرم¬افزار Abaqus 115 
4-10- اعتبارسنجی مدل¬سازی آنالیز المان محدود در ABAQUS 115 
4-11- نتایج حاصل از مدل¬سازی با نرم¬افزار ABAQUS 122 
4-11-1- توزیع عکس¬العمل¬های ناشی ازمدل¬سازی بارگذاری چرخ¬های هواپیما بر روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز 128 
4-12- تحلیل نتایج 139 
فصل پنجم- نتیجه¬گیری وپیشنهادات 140 
5-1- نتیجه¬گیری 140 
5-2- پیشنهادات 141 
پیوست (الف)- آزمون HWD بر روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز 142 
پیوست (ب) – محاسبات مربوط به آزمون میدانی باند پرواز فرودگاه اهواز 158 
فهرست منابع 166 
واژه نامه 174 


 

تحلیل سه بعدی اجزاء محدود روسازی انعطاف‌پذیر باند پرواز فرودگاه تحت بارگذاری هواپیماها با آرایش چرخ‌های مختلف

چکیده

مروری بر تاریخچه پرواز و تحولات آن تا به امروز نشان می‌دهد که همزمان با پیشرفت هواپیماها و رشد این صنعت، نیاز به زیرساخت هایی متناسب با هواپیماهای جدید، وجود داشته است. در این رساله با استفاده از مدلسازی تایر و روسازی به روش اجزا محدود، مقادیر پاسخ روسازی تحت بارگذاری هواپیماهای مختلف بدست آمده است. بدین ترتیب که با استفاده از نرم افزارهای مربوط به تحلیل و طراحی باند پرواز، تحلیل استاتیکی روسازی انعطاف پذیر باند پرواز صورت پذیرفته و نتایج حاصل بهمراه نقاط ضعف و قوت هریک از نرم افزارها بیان شده است. همچنین جهت پیش‌بینی رفتار واقعی روسازی تحت بارگذاری هواپیماها، تحلیل دینامیکی روسازی انعطاف پذیر باند پرواز با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار آباکوس نسخه 6.10 انجام شده است. نتایج حاصل شامل تنش‌ها و تغییرشکل‌های روسازی در هنگام حرکت هواپیما با سرعت‌های مختلف روی باند ارائه و طی آن نقاط بحرانی در طول، عرض و عمق روسازی باند پرواز و بحرانی ترین سرعت هواپیما بلحاظ آسیب‌های وارده بر روسازی بدست آمده و در بخش نهایی اثر سرعت و زاویه فرود هواپیما بر روی باند پرواز و میزان تغییر شکل باند تحت بار ناشی از فرود هواپیما تعیین شده است.نتایج تحلیل استاتیکی نشان می‌دهد هواپیماهای پهن پیکر ایرباس380، ایرباس340، بوئینگ747 و بوئینگ777 در میان سایر هواپیماهای موجود دارای بیشترین سهم در صدمات وارد بر روسازی می‌باشند. همچنین با استفاده از اطلاعات آزمایش میدانی فرودگاه اهواز، مدلسازی باند پرواز تحت ترافیک موجود صورت پذیرفته و نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که حرکت هواپیما با سرعت 5 تا 8 کیلومتر بر ساعت باعث ایجاد بیشترین تنش‌ها و تغییر شکل ها در روسازی می‌گردد. نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی روسازی باند پرواز، با نتایج تست میدانی NAPTF مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. همچنین مدلسازی فرود هواپیما تحت زوایای مختلف بر روی باند نشان داد که فرود هواپیما با زاویه 5 درجه و کمتر از آن موجب تغییر شکل‌های ناچیزی نسبت به سایر زوایا می‌باشد. با توجه به رشد هواپیماهای نسل جدید در کشور و محدودیت‌های موجود در آیین نامه‌های تحلیل و طراحی باند پرواز، مدل‌های شبیه سازی دینامیکی ارائه شده در این رساله قابل تعمیم و توسعه در تحلیل و طراحی باند پرواز فرودگاه ها می‌باشند.

فهرست مطالب 
فصل 1 مقدمه 18 
1-1- مقدمه 19 
1-2- بیان مسئله تحقیق 19 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 20 
1-4- نوآوری تحقیق 21 
1-5- اهداف تحقیق 22 
1-6- فرضیات تحقیق 24 
1-7- ساختار فصول پایان نامه 25 
فصل 2 مروري بر منابع 27 
فصل 2: 28 
2-1- مقدمه 28 
2-2- روش های تحلیل روسازی انعطاف پذیر 28 
2-3- تحلیل‏هاي سازهاي 35 
2-3-1- روش سیستمهاي چند لایه‏اي 35 
2-3-2- روش اجزا محدود 36 
2-4- مدل‏های رفتاری 39 
2-4-1- مدل الاستیک خطی 39 
2-4-2- مدل پلاستیک 40 
2-4-3- مدل ویسکوالاستیک 40 
2-4-4- مدلهای پاسخ 43 
2-5- معرفی نرم افزارهای تحلیل و طراحی روسازی فرودگاه 45 
2-5-1- نرم افزار LEDFAA 45 
2-5-2- نرم افزار FAARFIELD 47 
2-5-3- نرم افزار APSDS 48 
2-6- پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع رساله 49 
2-7- جمع بندی 57 
فصل 3: تحلیل استاتیکی روسازی باند پرواز تحت بارگذاری هواپیماها با آرایش چرخ‏های مختلف 59 
فصل 3: 60 
3-1- مقدمه 60 
3-2- نسبت صدمات تجمعی 60 
3-3- تحلیل روسازی باند پرواز با استفاده از نرم افزارهای مرسوم 62 
3-3-2- بررسی نتایج طراحی روسازی باند پرواز توسط هر یک از نرم افزارها 65 
3-3-3- نرم افزار LEDFAA 66 
3-3-4- نرم افزار FAAREFIELD 67 
3-3-5- نرم افزار APSDS 68 
3-3-5- نرم افزار PCASE 69 
3-3-7- نرم افزار TKUAPAV 71 
3-3-8- بررسی نتایج نرم افزار ها 72 
3-3-9- بررسی میزان CDF در هر یک از نرم افزارها 73 
3-4- سهم هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در صدمات وارد بر باند پرواز 74 
3-5- تحلیل روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز 80 
3-5-1- سطح تماس چرخ با روسازی 80 
3-5-2- پارامترهای ترافیکی 82 
3-5-3- ضریب رشد سالانه 82 
3-5-4- تعداد پرواز سالیانه هر هواپیما 85 
3-6- اطلاعات سازه روسازی باند فرودگاه اهواز 85 
3-6-1-تعیین مشخصات سازهای 86 
3-7- صحت سنجی نتایج آزمایش میدانی با استفاده از نرم افزار FAARFIELD 94 
3-7-2- تعیین مشخصات سازهای لایه‏های روسازی 94 
3-7-3- لایه آسفالت 95 
3-7-4- لایه اساس 96 
3-7-5- بستر روسازی 96 
3-7-6- رابطه بین ضریب CBR و مدول الاستیسیته 97 
3-8- مراحل تحلیل و طراحی روسازی باند پرواز فرودگاه ها 99 
3-9- طرح اولیه روسازی باند پرواز فرودگاه اهواز 102 
3-9-2- تئوری پیش فرض برای تحلیل روسازی 104 
3-10- تحلیل روسازی 104 
3-10-1- مدلسازی مطالعه موردی 104 
3-10-2- شرایط مرزی محیط پیرامون مدل 105 
3-10-3- شرایط مرزی بین لایه‏ها 106 
3-10-4- ابعاد مدل 106 
3-10-5- محل بارگذاری در مدل 106 
3-10-6- مش بندی 107 
3-10-7- نتایج حاصل از مدلسازی با نرم افزار ABAQUS 108 
3-11- جمع بندی 111 
فصل 4: تحلیل دینامیکی روسازی باند پرواز به روش اجزا محدود تحت بارگذاری هواپیماها با آرایش چرخ‏های مختلف 115 
فصل 4: 116 
4-1- مقدمه 116 
4-2- ساخت مدل روسازی باند پرواز در آباکوس 116 
4-2-1- هندسه و ابعاد مدل 118 
4-2-2- انتخاب جنس و رفتار مصالح 119 
4-2-3- شرایط مرزی و مش بندی 120 
4-2-4- نحوه بارگذاری مدل در آباکوس 121 
4-2-5- وزن هواپیما 124 
4-2-6- زمان بارگذاری با توجه به سرعت‏های مختلف 125 
4-3- بارگذاری و تحلیل ضربه هواپیما در هنگام فرود 137 
4-3-1- تحلیل شکست روسازی تحت ضربه هواپیما 137 
4-3-2- پارامتر‏های تاثیرگذار در کارایی باند پرواز 139 
4-3-3- جزئیات بارگذاری هواپیما طی عملیات فرود 140 
4-4- جمع بندی 144 
فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 147 
فصل 5: 148 
5-1- مقدمه 148 
5-2- نتایج مربوط به تحلیل استاتیکی و دینامیکی روسازی باند فرودگاه 148 
5-2-1- جمع‌بندي 150 
5-2-2- نوآوري 151 
5-2-3- پيشنهادها 151 
پيوست الف- مشخصات مصالح و نتایج آزمایش میدانی NAPTF 159 
پيوست ب- تعداد پرواز ها بر اساس سالنامه آماری ایران 172 

 

مدل‌سازی دسترسی زمینی فرودگاه رشت

چکیده

دسترسی حمل و نقل به فرودگاه ها یکی از مسائل مهم در ساختار شبکه حمل و نقل هوایی است که عدم توجه به آن می‌تواند باعث تحمیل هزینه های گزاف به این صنعت شود. برای سنجش دسترسی فرودگاه نیاز به یک معیار مناسب داریم. معیارهای معمول سنجش دسترسی معمولا” بر روی ایجاد شاخصهای مسافت و زمان سفر تکیه دارند و کمتر به ادراک مسافران از دسترسی و تفاوتهای فردی آنها و ویژگیهای منطقه ای توجه دارند. هدف این تحقیق ایجاد یک مدل سنجش دسترسی با در نظر گرفتن هر دو دسته پارامترهای فردی (مانند سن، جنسیت، دسترسی به مدهای حمل و نقل و …) و ویژگیهای منطقه ای (مانند ایمنی دسترسی، فراهم بودن حمل و نقل عمومی و …) است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه نظر پرسی و منابع کمکی (مانند ادارات مربوطه، سایت های اینترنتی و داده های سرشماری نفوس و مسکن) و با کمک گرفتن از روشهای GIS جمع آوری و یکپارچه شدند. به منظور ایجاد ارتباط بین ادراک کاربران و پارامترهای موثر بر دسترسی مدل رگرسیون خطی چند سطحی با اثر ثابت به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که مسافت و زمان سفر با اتومبیل و ایمنی دسترسی بیشترین تاثیر را بر ادراک مسافران می‌گذارند. در نهایت نتایج بر حسب جمعیت منطقه کالیبره شده و این امتیاز به عنوان معیار سنجش دسترسی فرودگاه معرفی شد.

فصل اول: مقدمه 
1-1 مقدمه 2 
2-1 تعریف مفهوم دسترسی 3 
3-1 اهمیت سنجش دسترسی 4 
4-1 اهداف تحقیق 5 
5-1 سیستم داده های جغرافیایی GIS 6 
6-1 مراحل تحقیق 7 
7-1 جمع بندی 8 
فصل دوم: سوابق تحقیق 
1-2 مقدمه 10 
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه سنجش دسترسی 10 
1-2-2 رویکرد بر حسب قیود 12 
2-2-2 رویکرد بر حسب منافع 13 
3-2-2 اندازه گیری جاذبه دسترسی (AMS) 14 
4-2-2 نسبت جمعیت به ارائه دهندگان خدمات 14 
5-2-2 زمان یا مسافت سفر 15 
6-2-2 مدل جاذبه ای سفر 16 
3-2 مروری بر مطالعات مرتبط با دسترسی فرودگاه 17 
4-2 مروری برکاربردهای GIS در مطالعات مشابه 20 
5-2 جمع بندی 27 
فصل سوم: روش تحقیق 
1-3 مقدمه 28 
2-3 طرح تحقیق 29 
3-3 دیاگرام روند تحقیق 32 
4-3 پرسشنامه 34 
5-3 نمونه گیری 35 
6-3 مدلسازی آماری 35 
7-3 بررسی سطح کلی دسترسی 39 
8-3 جمع بندی 39 
فصل چهارم: جمع آوری داده ها و مدلسازی 
2-4 جمع آوری داده ها 44 
1-2-4 منابع داده ها 44 
2-2-4 پرسشنامه 45 
3-2-4 مرتب کردن و یکپارچه داده ها 48 
1-3-2-4 داده های حمل و نقل عمومی 49 
2-3-2-4 داده های ایمنی حمل و نقل 50 
4-2-4 بررسی کلی نتایج پرسشنامه ها 52 
5-2-4 رتبه بندی کلی فاکتور های مهم 53 
3-4 مدلسازی 56 
1-3-4 متغیرهای مدل چند سطحی 56 
2-3-4 نتایج مدل چند سطحی 57 
3-3-4 نتایج مدل رگرسیون 59 
1-3-3-4 مدل با در نظر گرفتن زمان به عنوان متغیر ثابت 62 
2-3-3-4 مدل با در نظر گرفتن فاصله به عنوان متغیر ثابت 66 
3-3-3-4 مدل رگرسیون با اثر شیب تصادفی 69 
4-3-4 مقایسه مدل چند سطحی با مدل رگرسیون خطی یک سطحی 72 
5-3-4 مدل پیش بینی دسترسی 75 
6-3-4 نتایج مدل پیش بینی دسترسی 76 
4-4 جمع بندی 79 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
1-5 مقدمه 81 
2-5 فاکتورهای مدل چند سطحی 81 
1-2-5 فاصله / زمان سفر 82 
2-2-5 ایمنی دسترسی 82 
3-5 نقاط قوت و ضعف مدل 83 
4-5 کاربرد ها 83 
5-5 پیشنهادات 84 
6-5 نتیجه گیری 85 
منابع 87 

 

شبیه‌سازی عددی هیدروالاستیسیته بر روی اجسام شناور (فرودگاه شناور)

چکیده

محاسبه تأثیر موج بر روی سازه عظیم شناور معمولاً به‌صورت تجربی یا عددی به دست می‌آید. محاسبات عددی معمولاً به دو صورت انجام می‌پذیرد. برخی با استفاده از معادله لاپلاس، سیال پتانسیل را حل می‌کنند و برخی دیگر از معادله ناویراستوکس استفاده کرده و سیال لزج را تحلیل می‌کنند. در این پژوهش، برخورد سیال غیرقابل تراکم با صفحه الاستیک شناور مورد بررسی قرار می‌گیرد که معادلات ناویراستوکس به‌صورت کوپله و هم‌زمان با معادلات الاستیسیته ورق الاستیک شناور حل می‌شوند. در مدل‌سازی عددی تغییرات ورق الاستیک شناور از مدل المان محدود استفاده‌شده است. حرکات شناور در هنگام مانور به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین مباحث هیدرودینامیکی مطرح هست. در این پژوهش ابتدا تئوری‌هایی در ارتباط با صفحه شناور و اثر متقابل سیال و جسم جامد بررسی می‌شود و بعد از آن با استفاده از نرم افزار آباکوس و انتخاب مدل سه بعدی فرودگاه شناور به بررسی تغییرات تنش و کرنش و تسلیم در نقطه الاستیک پرداخته می‌شود، نرم‌افزار فوق ابزار مناسبی برای پیش‌بینی مانور شناور بوده و می‌تواند هم در مراحل طراحی و هم در هنگام بهره‌برداری از شناور، مورداستفاده قرار گیرد.

1 فصل اول مقدمه 10 
1-1- تاریخچه موضوع 11 
1-2- اهمیت موضوع 18 
1-3- فرضیات مورد استفاده 20 
1-4- اهداف تحقیق 20 
1-5- روش و مراحل تحقیق 21 
1-6- ساختار پایان‌نامه 21 
2 فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق 24 
2-1- تعریف هیدروالاستیسیته 24 
2-1-1- کاربرد هیدروالاستیسیته 27 
2-2- اصول فیزیکی شناوری 27 
2-3- طبقه‌بندی هیدرودینامیکی سازه‌ها 29 
2-4- مرور کارهای گذشته 31 
3 فصل سوم: روش تحقیق 35 
3-1- معادلات اساسی حاکم 35 
3-2- معادلات حاکم بر حجم کنترل سیال 35 
3-2-1- قضیه لایبنیتز 36 
3-2-2- بقای جرم 41 
3-2-3- بقای اندازه حرکت خطی 41 
3-2-4- معادلات حاکم و آشفتگی 42 
3-2-5- سیستم معادلات حاکم بر جریان سیال 48 
3-3- مدل‌سازی سطح آزاد 48 
3-3-1- روش‌های سطحی مدل‌سازی سطح آزاد 51 
3-3-2- روش‌های حجمی مدل‌سازی سطح آزاد 53 
3-3-3- مدل ریاضی سطح آزاد بر اساس رویکرد حجمی مدل‌سازی سطح آزاد 55 
3-3-4- سیستم معادلات حاکم بر سطح آزاد 56 
3-4- حرکت جسم صلب 57 
3-4-1- سینماتیک جسم صلب 57 
3-4-2- دینامیک جسم صلب 58 
3-4-3- سیستم معادلات حاکم بر حرکت جسم صلب 65 
3-5- حل تحلیلی مدل 65 
3-6- بررسی تئوری‌های صفحات شناور 70 
3-6-1- تئوری پایداری ارتجاعی 70 
3-6-2- معادلات حاکم برای صفحات انعطاف‌پذیر در مختصات کارتزین 72 
3-6-3- صفحات بر پایه الاستیک 75 
3-6-4- تئوری ناویر 76 
3-6-5- تئوری الاستیسیته 79 
4 فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها 84 
4-1- بار فشاری ناشی از امواج 84 
4-1-1- طبقه‌بندی امواج: 87 
4-1-2- طبقه‌بندی ازنظر حالت وقوع امواج 89 
4-1-3- معادلات حاکم در تئوری امواج 89 
4-1-4- تئوری موج استوکس 93 
4-1-5- تئوری موج کنویدال 95 
4-1-6- تئوری موج منفرد 96 
4-1-7- تئوری موج تروکویدال 96 
4-1-8- تئوری موج تابع جریان 98 
4-2- ماده مورداستفاده برای بدنه فرودگاه شناور 98 
4-2-1- مقدمه در مورد فولاد ضدزنگ 98 
4-2-2- فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) مارتنزیتی 100 
4-2-3- فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) آستنیتی – فریتی 100 
4-2-4- فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) فریتی: سری 400 Ferritic 100 
4-2-5- فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) آستنیتی: سری Austenitic 300 101 
4-2-6- معرفی استنلس استیل و کاربرد آن‌ها 101 
4-3- مواد مورداستفاده 102 
4-3-1- خواص مکانیکی استنلس استیل مورداستفاده برای قسمت‌های مختلف شناور 102 
4-3-2- خواص اپوکسی 104 
4-3-3- مواد متغیری تابعی برای محل فرود هواپیما 105 
4-4- آشنایی با مواد متغیر تابعی 107 
4-5- روش‌های تولید مواد متغیر تابعی 109 
4-6- مدل‌سازی شناور فرودگاه 113 
4-6-1- مقدمه 113 
4-6-2- پارامترهای هندسی فرودگاه شناور 114 
5 فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادها 121 
5-1- تحلیل دینامیکی فرودگاه شناور 121 
5-2- عدم وابستگی به شبکه 122 
5-3- بار فشاری و شرایط مرزی مورد استفاده 122 
5-4- تعیین نوع فرآیند و شرایط تماس بین اجزاء 124 
5-5- مش بندی و تعیین نوع مش 125 
5-6- تغییر شکل بدنه شناور تحت بار فشاری نیم مگا پاسکال سینوسی. 128 
5-7- جمع‌بندی 138 
5-8- پیشنهاد‌ها 139 
6 منابع 140 

 

پیشنهاد سامانه حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی به فرودگاه با روش انتخاب گسسته با مطالعه موردی

چکیده

در این پژوهش به بررسی انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی شرایط فعلی دسترسی به فرودگاه مذکور، تعیین عوامل موثر و میزان اثر آنها بر انتخاب وسیله نقلیه دسترسی و تعیین سیستم حمل‌ونقل عمومی مناسب می‌باشد. داده‌های مورد نیاز از مسافران خروجی فرودگاه که قصد انجام پروازهای داخلی را داشتند و با استفاده از پرسشنامه جمع ‌آوری شد. پرسشنامه‌های مورد استفاده براساس روش رجحان بیان شده و طرح متعامد طراحی شدند که براساس آنها نحوه رفتار انتخاب مسافران مورد مطالعه از میان پنج وسیله‌نقلیه شامل: خودروی شخصی (پارک کردن)، خودروی شخصی (رساندن مسافر)، تاکسی، مترو و اتوبوس بدست آمد. پیمایشی به صورت مصاحبه رو در رو و در طی نه روز در سال 1394 (26 تا 30 مهرماه و 3 تا 6 آبان ماه) انجام شد. براساس پیمایش انجام شده، در مجموع 596 پرسشنامه جمع‌آوری شدند که از این تعداد، 533 پرسشنامه جهت مدلسازی به کار گرفته شد. در مجموع چهار مدل برای مدلسازی انتخاب ‌وسیله‌نقلیه مسافران موردمطالعه، برآورد شدند (یک مدل لوجیت چندگانه و یک مدل لوجیت آشیانه‌ای هم برای تمامی مسافران مورد‌ مطالعه و هم برای مسافران غیرمقیم).نتایج نشان داد که در زمان انجام پژوهش، تاکسی و رساندن مسافر اصلی‌ترین وسایل‌نقلیه انتخابی توسط مسافران مورد مطالعه می‌باشد. همچنین اتوبوس به عنوان تنها وسیله‌نقلیه عمومی، سهم بسیار کمی در انتخاب مسافران هوایی داشته است. نتایج مدلسازی برای تمامی مسافران نشان داد که انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی به فرودگاه مورد مطالعه به طور معناداری تحت تاثیر متغیرهای هزینه سفر، درآمد، تحصیلات، سن، جنسیت، محل سکونت، تعداد کیف و شلوغی وسیله نقلیه عمومی می‌باشد. همچنین نتایج مدلسازی برای مسافران غیرمقیم نشان داد که انتخاب وسیله نقلیه دسترسی به فرودگاه به طور معناداری تحت تاثیر متغیرهای هزینه سفر، درآمد، تحصیلات، فاصله تا ایستگاه وسیله‌نقلیه عمومی، جنسیت، تعداد وسایل نقلیه تحت مالکیت، تعداد کیف، شلوغی وسیله نقلیه عمومی، زمان سفر و سن می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که تعداد بسیار کمی از مسافران هوایی تمایلی به استفاده از اتوبوس (حتی از نوع صندوق‌دار) دارند و اکثر آنها، مترو را بهترین سیستم حمل‌ونقل عمومی می‌دانند.

فهرست مطالب 
فصل 1: مقدمه 1 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مسئله تحقیق 3 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3 
1-4- نوآوری تحقیق 4 
1-5- اهداف تحقیق 5 
1-6- فرضیات تحقیق و محدودیت¬ها 6 
1-7- روش شناسی تحقیق 6 
1-8- ساختار فصول پایان نامه 7 
فصل 2: مروري بر منابع 9 
2-1- مقدمه 10 
2-2- فرایند تصمیم¬گیری انتخاب 10 
2-2-1- تصمیم¬گیرنده 10 
2-2-2- گزینه¬ها 11 
2-2-3- قاعده تصمیم 12 
2-3- تئوری مطلوبیت تصادفی 12 
2-4- مروري بر ادبيات موضوع 17 
2-4-1- بررسی مقالات 17 
2-4-2- بررسی کتابها 24 
2-4-3- بررسی کنفرانسها 25 
2-5- نتيجه‌گيري 27 
فصل 3: روش تحقيق 29 
3-1- مقدمه 30 
3-2- فرودگاه مورد مطالعه 30 
3-2-2- موقعیت مکانی فرودگاه مشهد 32 
3-2-3- وسایل¬نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه مشهد 32 
3-3- فرایند جمع¬آوری اطلاعات از مسافران هوایی 34 
3-3-1- جامعه هدف و نمونه 34 
3-3-2- استراتژی نمونه¬گیری 35 
3-3-3- مکان پرسشگری 35 
3-3-4- روش پرسشگری 35 
3-3-5- طراحی پرسشنامه 36 
3-3-6- تعداد نمونه 42 
3-4- مدل¬های انتخاب گسسته 44 
3-4-1- مدل¬های لوجیت چندگانه 45 
3-4-2- مدل لوجیت آشیانه¬ای 46 
3-5- نرم افزارهای به کار گرفته شده 48 
3-6- فرآیند مدلسازی 49 
3-6-1- تعریف و کدگذاری متغیرها برای مدلسازی 49 
3-6-2- پرداخت مدل انتخاب وسیله¬نقلیه 50 
فصل 4: تحلیل اطلاعات 55 
4-1- مقدمه 56 
4-2- مسافران هوایی غیر مقیم 56 
4-2-1- اطلاعات اجتماعی- اقتصادی مسافران هوایی 56 
4-2-1-1- جنسیت 56 
4-2-1-2- سن 57 
4-2-1-3- سطح تحصیلات 57 
4-2-1-4- وسایل نقلیه تحت مالکیت خانواده 58 
4-2-2- خصوصیات سفر 58 
4-2-2-1- تجربه استفاده از فرودگاه 58 
4-2-2-2- وسیله نقلیه انتخابی جهت دسترسی به فرودگاه 59 
4-2-2-3- تعداد همسفران 60 
4-2-2-4- هدف سفر 61 
4-2-2-5- تعداد کیف 61 
4-3- مسافران مقیم 62 
4-3-1- اطلاعات اجتماعی- اقتصادی مسافران هوایی 62 
4-3-1-1- جنسیت 62 
4-3-1-2- سن 63 
4-3-1-3- سطح تحصیلات 63 
4-3-1-4- وسایل نقلیه تحت مالکیت خانواده 64 
4-3-2- خصوصیات سفر 64 
4-3-2-1- تجربه استفاده از فرودگاه 64 
4-3-2-2- وسیله¬نقلیه استفاده شده جهت دسترسی به فرودگاه 65 
4-3-2-3- تعداد همسفران 66 
4-3-2-4- هدف سفر 66 
4-4- داده¬های رجحان بیان شده 68 
فصل 5: مدلسازی و تحلیل انتخاب وسیله نقلیه 71 
5-1- مقدمه 72 
5-2- تعریف و کدگذاری متغیرها 72 
5-3- پرداخت مدل لوجیت چندگانه انتخاب وسیله نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه (تمامی مسافران) 74 
5-3-2- کنترل همبستگی بین متغیرها 77 
5-3-3- خوبی برازش و درصد درستی برآورد 77 
5-3-4- اعتبار سنجی 78 
5-3-5- بحث و تفسیر نتایج مدل پرداخت شده 79 
5-4- پرداخت مدل لوجیت آشیانه¬ای انتخاب وسیله¬نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه (تمامی مسافران) 82 
5-5- پرداخت مدل لوجیت چندگانه انتخاب وسیله نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه )مسافران غیرمقیم( 85 
5-5-2- کنترل همبستگی بین متغیرها 88 
5-5-3- خوبی برازش و درصد درستی برآورد 88 
5-5-4- اعتبار سنجی 89 
5-5-5- بحث و تفسیر نتایج مدل پرداخت شده 90 
5-6- پرداخت مدل لوجیت آشیانه¬ای انتخاب وسیله نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه (مسافران غیرمقیم) 93 
فصل 6: جمع‌بندي و پيشنهادها 96 
6-1- مقدمه 97 
6-2- جمع‌بندي 97 
6-2-1- نوآوري 102 
6-2-2- پيشنهادها 103 
مراجع 104 
پيوست‌ها 108 


 

بررسی وجهه در تعاملات میان مسافرین و کارکنان اطلاعات پرواز در فرودگاه‌های داخلی

چکیده

در این تحقیق، بررسی وجهه در تعاملات میان مسافرین و کارکنان اطلاعات پرواز در فرودگاه‌ بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ترمینال داخلی بررسی می‌شود. درک بی‌ادبی مستلزم شناخت پدیده‌ی ادب است. موضوعات اصلی ادب و بی ادبی وجهه و تهدید آن می‌باشد. ادب، آگاهی و توجه به وجهه‌ی طرف گفتگو در طول تعامل است، در مقابل بی‌ادبی عدم توجه به وجهه و تهدید آن است. بی-ادبی به دو صورت صریح یا مستقیم و غیرصریح یا غیرمستقیم انتقال می‌یابد. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از مدل بی‌ادبی بوسفیلد(2008)، انواع تهدید وجهه‌ی گافمن(1967) و پیوستار ادب و بی‌ادبی واتس و لوچر(2005) می‌باشد. روش تحقیق، میدانی و ابزار تحقیق، پرسشنامه است. داده‌های این تحقیق با استفاده از دو نوع پرسشنامه گردآوری شده که از هر نوع برای هر گروه کارمند و مسافر پرسشنامه‌ای با سوالهای متفاوت تهیه گردیده است. سوال های پرسشنامه‌ها در ارتباط با ادب و بی‌ادبی بوده و در تعاملات کارکنان و مسافرین بحثهایی رایج هستند. پرسشنامه‌های « الف » از نوع پرسشنامه-های آزتگ (DCT) است که در هر کدام از آنها دوازده موقعیت فرضی ذکر شده که مسافرین و کارکنان باید متن مربوط به خود را کامل نمایند. پرسش نامه‌های ب» برای هر گروه شامل هفت سوال است که مسافرین و کارکنان باید در پاسخ به آنها یکی از گزینه های بله، خیر و نمیدانم را انتخاب کنند. نتایج تحقیق نشان داد که بی ادبی در رفتار گفتاری کارکنان و مسافرین غیرمستقیم و غیرعمد بوده و مسافرین با ادبتر از کارکنان هستند. نکته‌ی دیگر اینکه اگر چه مسافرین و کارکنان از وجود راهبردهای ادب و بی-ادبی آگاهند، همه‌ی آنها در عمل طور دیگری رفتار می‌کنند. درنهایت اینکه رفتار گفتاری مسافرین به قسمت ادب و رفتار گفتاری کارکنان به قسمت بی‌ادبی پیوستارادب و بی‌ادبی نزدیکتر است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه 
فهرست جداول و
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 2
1-2 ضرورت و اهمیت موضوع 3
1-3 فرضیه‌ها 3
1-4 اهداف تحقیق 3
1-5 سوالات تحقیق 4
1-6 روش انجام تحقیق 4
1-7 مفاهیم بنیادی 5
1-8 چارچوب کلی تحقیق 6
1-9 واژگان کلیدی فارسی 6
1-10 واژگان کلیدی انگلیسی 6
فصل دوم: پیشینه تحقیق و پایگاه نظری 7 
مقدمه 8 
الف: پیشینه تحقیق 
2-1 ادب 8 
2-1-1 محققان غیر ایرانی 8
2-1-2 محققان ایرانی 9
2-2 بی‌ادبی 10
2-2-1 محققان غیر ایرانی 10
2-2-2 محققان ایرانی 12
2-2-3 نتیجه گیری 13
ب : پایگاه نظری 13 
2-3 مفهوم وجهه 13 
2-4 چشم ا ندازهایی بر ادب 15 
2-4-1 ادب به عنوان «هنجار اجتماعی» 15
2-4-2 ادب به عنوان« ارتباط مکالمه‌ای» 16
2-4-3 ادب به عنوان«قاعده‌ی مکالمه‌ای» 17 
2-4-4 ادب به عنوان«یک وسیله برای حفظ وجهه» 18 
2-4-4-1 کنشهای تهدید وجهه 19 
2-4-4-2 راهبردهای ادب براون و لوینسون 22
2-4-4-3 عوامل موثر در انتخاب راهبردهای ادب 25
2-5 کنش گفتارها 26
2-6 معنای ضمنی و ادب جبرانی 28
2-6-1 معنای ضمنی و قصد 31
2-6-1-1 نقش قصد در ایجاد و تهدید وجهه 33
2-7 مقدمه‌ای بر بی‌ادبی 35
2-7-1 بی‌ادبی چیست؟ 37

2-7-2 مدلهای بی‌ادبی از دیدگاههای مختلف 40
2-7-2-1 آستین( 1990 ) 41
2-7-2-2 براون و لوینسون ( 1987 ) 41
2-7-2-3 کالپپر( 2005 ) 42
2-7-2-4 بوسفیلد( 2008 ) 44
2-7-2-5 کالپپر، بوسفیلد و ویچمن( 2003 44
2-7-2-6 کریگ کاستوفسکی( 2006 ) 44 
2-7-2-7 اسپنسر اوتی( 2002 ، 2005 ) 45 

فصل سوم: روش تحقیق و چارچوب نظری 46
مقدمه 47
3-1 روش انجام تحقیق 47

3-2 حجم نمونه و جامعه‌ی آماری 48

3-3 محدودیتهای تحقیق 49

3-4 دلایل استفاده از آزتگ 49

3-5 عنوان سوالهای پرسشنامه‌ها و طبقه بندی پاسخها 50

3-6 چارچوب نظری تحقیق 54

3-6-1 بوسفیلد( 2008 ) 54

3-6-2 بی‌ادبی و انواع تهدید وجهه‌ی گافمن ( 1967 ) 56

3-6-3 لوچر و واتس( 2005 ) 57

نتیجه گیری 58

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 54 
مقدمه 60
4-1 نتایج حاصل از پرسشنامه‌های« الف » 60
4-1-1 سلام 60

4-1-2 عذرخواهی 60

4-1-3 تشکر 68

4-1-4 درخواست 69
4-1-5 بی‌ادبی 72

4-1-5-1 انتقاد 73

4-1-5-2 متهم کردن به دروغ 76

4-1-5-3 تهمت زدن 79

4-1-5-4 رد درخواست 81

4-1-5-5 آرام کردن دیگران 82

4-2 نتایج حاصل از پرسشنامه‌های« ب » 84

4-2-1 پرسشنامه‌ی« ب» مسافرین 84

4-2-2 پرسشنامه‌ی« ب» کارکنان 86

4-3 نتایج حاصل از پرسشنامه‌های« الف» و « ب» 88

4-3-1 سلام 88

4-3-2 عذرخواهی 89

4-3-3 درخواست 89

4-3-4 تشکر 90
4-3-5 انتقاد 90

4-3-6 متهم کردن به دروغ 91

4-3-7 تهمت زدن 92

4-3-8 رد درخواست 93

4-3-9 آرام کردن دیگران 94 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 95

5-1 نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه‌های « الف » و « ب » 96

5-2 نتایج اصلی و پاسخ به پرسشهای تحقیق 97

5-3 نتایج فرعی 98

5-4 موضوعات پیشنهادی برای پژوهشهای بعدی 99

منابع 100
واژه نامه انگلیسی به فارسی 103

واژه نامه فارسی به انگلیسی 106 

 

نقش حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مطالعه موردی (فرودگاه بین المللی گرگان)

چکیده

سیستم حمل و نقل هوایی یکی ازعمده ترین عناصرتشکیل دهنده صنعت گردشگری می باشد که بخشی ازهزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد. اساساً گردشگری با جابجایی و حرکت ازمبدا و محل زندگی دائمی افراد به نقاط دوردست تحقق پیدا می کند. توسعه و گسترش صنعت توریسم منوط به توسعه امکانات حمل و نقل می باشد و حمل و نقل هوایی با ایجاد امکانات دسترسی آسان و راحت سریع و ایمن به نقاط مختلف و با فواصل زیاد سهم زیادی ازجابجایی گردشگران را به خود اختصاص داده است. فرودگاه ها به عنوان مبداء و مقصد سفرهای هوایی در مقاصد مختلف نقش به سزایی در تبادلات اقتصادی-تجاری، فرهنگی و گردشگری ایفا می کنند. سازمان های خدمات دهنده حمل و نقل هوایی می- توانند با ناوگان مناسب موجب جلب سرمایه گذاری اقتصادی در بخش های مختلف صنعت شده و موجب افزایش بازده اقتصادی در زمینه جابه جایی مسافران و کالا، در کوتاه ترین زمان می شود. دراین مطالعه سعی شده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی:فرودگاه بین المللی گرگان) بپردازیم. در انجام این تحقیق از دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه گردشگران با حجم نمونه384 نفر وبا استفاده از نرم افزار SPSSو کارشناسان و خبرگان در فرودگاه(SWOT) و تلفیق آن با ارزیابی کارت امتیازی متوازن(BSC) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. و طبق یافته های تحقیق صنعت حمل و نقل هوایی فرودگاه بین المللی گرگان نتوانسته انتظارات توسعه گردشگری را برآورده کند و نقش موثری در این زمینه ایفا نکرده است. راهبرد اصلی در به ثمر رسیدن این مهم، توسعه و نوسازی ناوگان هواپیمایی در فرودگاه و ایجاد امکانات و تجهیزات مدرن بوده است. ضمن آنکه توجه بیشتر مدیران خدمات هوایی در جهت برقراری پروازهای دوسویه داخلی و خارجی با مقاصد گردشگری مختلف نیز راه گشای توسعه گردشگری استان گلستان خواهد شد.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه ها و سوال‌های تحقیق 7
1-5-1 فرضیه تحقیق 7
1-5-2سوالات تحقیق 7
1-6 محدودیت های تحقیق 8
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 10
2-2 زمینه های نظری گردشگری 11
2-2-1گردشگری، تعاریف و مفاهیم 11
2-2-1-1گردشگری 11
2-2-1-1-1گردشگری داخلی 15
2-2-1-1-2 گردشگری خارجی(بین المللی) 16
2-2-2 الگوهای فضایی گردشگری 16
2-2-3محصول گردشگری 18
2-2-4 ساختار صنعت گردشگری 19
2-2-5 انگیزه ها و جاذبه های گردشگری 22
2-2-6 اهمیت گردشگری 23
2-3 جایگاه حمل و نقل در گردشگری 24
2-3-1 حمل و نقل 24
2-3-1-1 انواع حمل و نقل 25
2-3-1-1-1حمل و نقل جاده ای 26
2-3-1-1-2 حمل و نقل ریلی 26
2-3-1-1-3 حمل و نقل دریایی 26
2-3-1-1-4 حمل و نقل هوایی 27
2-3-1-1-4-1 حمل و نقل هوایی داخلی 28
2-3-1-1-4-2 حمل و نقل هوایی بین المللی 29
2-3-1-2 ساختار صنعت حمل و نقل هوایی 29
2-3-1-3 فرودگاه‌ها و اهمیت آنها 32
2-3-2 وظایف سازمان‌های هواپیمایی کشوری در فرودگاه‌ها 39
2-3-3 سازمان بین المللی هواپیمایی کشور(ایکائو) 39
2-3-4 یاتا 41
2-3-5 شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور 41
2-3-6 جایگاه صنعت حمل و نقل 42
2-3-7پیش نیازهای رشد استفاده از حمل و نقل هوایی 43
2-3-8 رابطه بین توسعه صنعت حمل و نقل هوایی و صنعت گردشگری 49
2-3-9 اهمیت حمل و نقل هوایی در صنعت گردشگری 50
2-4 توسعه گردشگری 50
2-5 هدف‌های توسعه گردشگری 52
2-6توسعه حمل ونقل هوایی 56
2-7 پیشینه تحقیق 57
2-7-1 سابقه پژوهش ها ومطالعات انجام گرفته داخلی 57
2-7-2سابقه پژوهش ها ومطالعات انجام گرفته خارجی 58
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه 64
3-2 روش شناسی تحقیق 564
3-3 جامعه آماری 65
3-3-1 جامعه آماری 65
3-3-2 حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری 66
3-4 ابزار و شیوه جمع‌آوری اطلاعات 67
3-4-1 روایی پرسشنامه 68
3-4-2 پایایی پرسشنامه 68
3-5 روش‌های آماری 73
3-5-1 تجزیه و تحلیل داده های گردشگران 73
3-5-2 تجزیه و تحلیل داده های کارشناسان 73
3-5-2-1 معرفی تحلیل SWOT 74
3-5-2-2 تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات 75
3-5-2-3 مراحل انجام آنالیز SWOT 75
3-5-2-4 روش کمّی تحلیل SWOT 76
3-5-3 شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر حمل و نقل هوایی 77
3-6الگوی ارزیابی متوازن (BSC) 81
3-6-1 تعریف نظری و عملیاتی اجزای کارت امتیازی متوازن 82
3-7 ارتباط بین ماتریس سوات و کارت امتیازی متوازن 84
3-8 قلمرو تحقیق 85
3-8-1 استان گلستان 85
3-8-1-1 جغرافیا و آب و هوای استان گلستان 86
3-8-1-2 پوشش گیاهی و جانوری 88
3-8-1-3 گردشگری استان گلستان 88
3-9 شبکه حمل و نقل هوایی 91
3-9-1 فرودگاه‌های استان گلستان 91
3-9-1-1 فرودگاه بین المللی گرگان 91
3-9-1-2 فرودگاه کلاله 96
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه 102
4-2 یافته های توصیفی 103
4-2-1 یافته های توصیفی پژوهش ( جامعه آماری گردشگران ) 104
4-2-2یافته های استنباطی ( گروه گردشگران ) 120
4-2-3بررسی رضایت مندی مسافران با تحلیلِ ادراک و انتظار مسافران از کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی 127
4-2-4 بررسی فرضیه های پژوهش 133
4-2-4-1 آزمون فرض اول : 134
4-2-4-2 آزمون فرض دوم : 135
4-2-4-3 آزمون فرض سوم : 137
4-2-4-4 آزمون فرض چهارم: 138
4-3 بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه خدمات حمل و نقل هوایی تکنیک SWOT بر اساس نظر کارشناسان 140
4-3-1 تجزیه تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت‌ها وتهدیدها 140
4-4خلاصه تجزیه تحلیل عوامل استراتژیک 144
4-5 تلفیق ماتریس SWOT و کارت امتیازی متوازن ( BSC ) 148
4-6 تدوین راهبردها 149
4-7 ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 151
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه 158
5-2خلاصه یافته ها 158
5-3-1خلاصه یافته های نظرات گردشگران و مسافران 158
5-3 نتیجه گیری 179
5-4 پیشنهادات 180
منابع 184

 

پایانه مسافری بین‌المللی فرودگاه سمنان با رویکرد معماری بیونیک

چکیده

ورود و خروج یک اتفاق است و نقطه بروز این اتفاق،محلی است که فضا و زمان را چروکیده می کند و تعداد زیادی از مردم را گرد هم می آورد. تفاوت در فاصله است وگرنه سفر به یک شهر دیگر همان قدر هیجان انگیز است که سفر به یک قاره دیگر. امروزه فرودگاه ها غالبا اولین نمود و تصویری می باشند که شخص از یک کشور خارجی و یا شهری دیگر بدست می آورد و عملکرد آنها نشانه تحقق چیزی است که در چند سال گذشته قابل تصور و باور کردنی نبود. سفر هوایی مشخصه بارز حمل و نقل در قرن بیستم محسوب میشود همانند خطوط راه آهن در یک قرن پیش از آن ترمینال های فرودگاهی به عنوان ساختمان مرکزی این سیستم حمل و نقل محسوب می شوند. معماری آنها همواره انعکاس دهنده شکوه،مقیاس و تکنولوژی این صنعت رو به رشد است. ترمینال ها همواره به عنوان ساختمان هایی مدرن ،چالش بر انگیز ،پرهزینه و نمادین مطرح بوده اند. طراحی فرودگاه ها همواره به عنوان یک طراحی پیشرو چه در زمینه فرم و چه به لحاظ فناوری مطرح بوده است. طراحی فرودگاه مجالی است برای بروز خلاقیت طراح، چرا که از یک سو مبین هیجان سفر هوایی و از سوی دیگر نشان دهنده فناوری به کار رفته در صنعت حمل و نقل هوایی و تجلی آن در ساختمان و سازه بناست. در فراسوی ساختارهای ناب طبیعت نظم، زندگی و کمال نهفته شده است. مهارت در جذب و به کار گیری این خصوصیات و انتقال آن به درون آموخته های انسانی سرآغاز ظهور گرایشی است که ریشه های آن را از گذشته می توان مشاهده نمود. امروزه رهاورد این آموخته ها در غالب علم “بیونیک” بیان می گردد. آنچه که امروزه به نام “معماری بیونیک” خوانده می شود ماحصل تلاش معمارانی است که با نگرش جدید به معماری و سازه در غالب های طبیعی سعی در بر طرف ساختن نقص ها و خطاهای انسانی در امر ساخت و ساز دارند. این پایان نامه تحت عنوان “طراحی پایانه بین المللی فرودگاه سمنان با رویکرد معماری بیونیک” بر موضوع خلق یک فضای حرکتی روان و با هویت با الهام از معماری بیونیک و طبیعت گرا تاکید دارد که بتواند به عنوان نماد شهری نیز عمل کند و بیانگر قدرت وهویت شهر سمنان باشد. سایت مورد نظر این پایان نامه بر اساس طرح جامع شهر سمنان در 10 کیلومتری شهر سمنان واقع شده است. در این پایان نامه که به طراحی ترمینال مسافری بین المللی فرودگاه سمنان پرداخته شده است، تعداد مسافر ساعت اوج در سال های 1390تا 1400، 310 نفر محاسبه شده و تمامی محاسبات بر مبنای تعداد مسافر ساعت اوج تعیین گردیده است.

چکیده 1 
مقدمه 2 
فصل اول : کلیات پژوهش 3 
1-1- بیان مسئله و دلایل انتخاب موضوع 4 
1-2-پرسش های پژوهش 5 
1-3- اهداف طرح 5 
1-4- روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 6 
1-5-ساختار تحقیق 6 
1-6- دلایل انتخاب سایت 6 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش 8 
2-1-مقدمه 9 
2-2-ملاحظات برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافر بری 9 
2-2-1- اهداف 9 
2-2-2- ویژگی مسافران 9 
2-2-3- اصول جریان مسافر 11 
3-2-تاریخچه 13 
1-3-2-پیشینه ی پرواز 13 
2-3-2-تاریخچه پرواز در ایران 15 
2-3-3- پیشینه فرودگاه(فرودگاه یک قرن معماری) 17 
2-4- مبانی طراحی فرودگاه 19 
2-4-1-تعریف فرودگاه 19 
2-4-2-تقسیم بندی سایت فرودگاه 19 
2-5- اهمیت فرودگاه 20 
2-6-طبقه بندی فرودگاه ها 20 
2-6-1- طبقه بندی سازمان ایکائو 21 
2-7- تاثیر اقلیم بر روند طراحی 21 
2-7-1- درجه حرارت 22 
2-7-2- باد سطحی در فرودگاه 22 
2-7-3- ارتفاع 23 
2-8- انواع الگوی پایانه 23 
2-8-1- الگوی پایانه در سطح 24 
2-8-2- الگوی شاخه ای یا انگشتی 24 
2-8-3- الگوی خطی 25 
2-8-4- الگوی دور از توقفگاه فرودگاه 26 
2-8-5- الگوی اقماری 26 
2-8-6- الگوی واحدهای بهم پیوسته 27 
2-9- انواع الگوهای پایانه در ارتفاع 28 
2-9-1- پایانه یک طبقه 28 
2-9-1- پایانه یک و نیم طبقه 28 
2-9-2- پایانه دو طبقه یا بیشتر 29 
2-10- انواع و اجزای پایانه مسافری 29 
2-10-1- طراحی اجزای پایانه در مسیر مسافران خروجی 30 
2-10-2- طراحی اجزای پایانه در مسیر ورودی 37 
2-10-3- سایر فضاهای مرتبط در پایانه 39 
2-10-4- ملاحظات مربوط به افراد کم توان 41 
2-11- طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی 44 
2-12-اصول معماری بیونیک 46 
1-12-2-مقدمه 46 
2-12-2-علم بیونیک 47 
2-12-3-الگو برداری از طبیعت 50 
2-12-4-سازه و الهام از طبيعت 51 
5-12-2- اندیشه های گِرگ لین 53 
6-12-2-نتيجه‌گيری 54 
فصل سوم : بررسی نمونه های موردی و ضوابط طراحی 56 
3-1-مقدمه 57 
3-2- مصادیق خارجی 57 
3-2-1-ترمینال 5 فرودگاه جان اف کندی (ساختمان TWA) 57 
3-2-2- فرودگاه کانسای ژاپن 62 
3-2-3- فرودگاه شنزن چین 65 
3-2-4- فرودگاه دنور 69 
3-3- مصادیق داخلی 73 
3-3-1- فرودگاه امام خمینی 73 
3-3-2- فرودگاه مهرآباد 77 
3-4-نتیجه گیری 78 
فصل چهارم : شناخت محدوده طراحی و اسناد طراحی 79 
1-4-محاسبه سطوح و اندازه دهی 80 
4-2- نمودار جریان حرکت مسافر و توشه خروجی در یک پایانه بین المللی 82 
4-3- نمودار جریان مسافر و توشه ورودی در یک پایانه بین المللی 83 
4-4- برنامه فیزیکی 84 
4-5-شناخت بستر طراحی 86 
6-4- مقدمه 86 
1-6-4-دماي هوا 88 
2-6-4-بارندگي 90 
3-6-4- رطوبت نسبي 91 
4-6-4-تابش خورشيد 91 
5-6-4- باد 92 
4-7-انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم 93 
8-4-انتخاب جهت قرارگيري ساختمان 93 
9-4-دسترسی های اطراف سمنان 93 
10-4-موقعیت سایت مورد نظر در شهرستان سمنان 94 
4-11-دسترسی های اطراف سایت 95 
12-4-تحلیل سایت 96 
13-4-جمع بندی 96 
4-14-شروع طراحی و عوامل موثر بر شکل گیری حجم 97 
4-15-چیدمان عملکرد ها 97 
16-4-جهت گیری 98 
4-16-1-جهت تابش خورشید 98 
4-16-2-جهت بادهای غالب 98 
4-16-3-کانسپت طرح 99 
4-17-شکل گیری حجم نهایی 100 
4-18-طرح نهایی 103 
4-20-پیشنهادات برای مطالعات آتی 115 
منابع و مآخذ 116 


 

طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی جزیره قشم با رویکرد بهره‌گیری از مصالح هوشمند

چکیده

بر اساس مطالعات صورت گرفته جزیره قشم دارای اهمیت فراوان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی است. در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی در جهت ایفای هرچه بهتر نقش عملکردی جزیره قشم صورت گرفته است، که از مهمترین انها برنامه‌ریزی به منظور توسعه زیرساخت‌های منطقه، و اجرایی نمودن انها است. حمل و نقل هوایی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز جزیره است و توسعه فرودگاه بین المللی جزیره قشم نیز در راستای تحقق این هدف نیازمند تغییرات اساسی با توجه به چشم انداز تعیین شده در طرح جامع جزیره قشم است. توسعه فرودگاه بین المللی جزیره قشم و تبدیل ان به فرودگاهی مطابق با استانداردهای بین المللی، نیازمند ایجاد امکانات و فضاهای جدیدی است. هدف اصلی از توسعه این فرودگاه ارائه خدمات لازم در جهت بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های اقتصادی و گردشگری موجود در جزیره قشم است.قابلیت موجودات زنده در پاسخگویی به شرایط محیطی، انعطاف پذیری و سازگاری انها در برخورد با این شرایط، از جمله ایده‌های الهام بخش موجود در طبیعت هستند. الگوهای هوشمند موجود در طبیعت از ابتدا یکی از منابع اصلی الهام گیری برای انسان بوده‌اند و شبیه سازی این الگوهای هوشمند یکی از نتایج الهام گیری از طبیعت خواهد بود. مصالح هوشمند نیز همچون موجودات زنده در مقابل برخی محرک‌های خارجی واکنش نشان میدهند و در پاسخ به انها عملکردی هماهنگ از خود نشان میدهند.این مصالح به منظور تامین اسایش، پاسخگویی به نیاز انسان، بالا بردن سطح کیفی زندگی و همچنین جایگزینی استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به جای انرژی‌های تجدید ناپذیر، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی جزیره قشم و نیاز به صرف انرژی فراوان به منظور تعدیل شرایط محیطی در فرودگاه، استفاده از مصالح هوشمند میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف انرژی و تامین شرایط اسایش داشته باشد.

فصل اول: کلیات
۱- ۱- بیان مساله ۲
۱-۲- ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- پرسش‌های تحقیق ۶
۱-۴- فرضیات تحقیق ۶
۱-۵- اهداف تحقیق ۶
۱-۶- روش انجام تحقیق ۷
۱-۷- نتیجه گیری ۸
فصل دوم: شناخت مفاهیم اولیه
۲-۱- بخش اول: تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی ۱۰
۲-۱-۱- پیشینه حمل و نقل هوایی ۱۰
۲-۱-۲- حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران ۱۱
۲-۲- تعریف هوش: ۱۲
۲-۳- هوشمندی در طبیعت ۱۳
۲-۴- الگوبرداری از طبیعت ۱۳
۲-۵- علم بیونیک ۱۴
۲-۶- انواع الگوبرداری از سازه‌های طبیعی در معماری ۱۶
۲-۶-۱- الگوبرداری شکلی از طبیعت در معماری ۱۶
۲-۶-۲- الگوبرداری استعاره ای از طبیعت ۱۷
۲-۶-۳- الگو برداری از قوانین طبیعت ۱۸
۲-۷- مصادیق بکارگیری اصول طبیعت در معماری ۱۹
۲-۸- بررسی نمونه‌های موردی فرودگاه‌های بین المللی دارای رویکرد الگوبرداری از ساختارهای طبیعی ۲۲
۲-۸-۱- فرودگاه کانسای ۲۲
۲-۸-۲- فرودگاه اشتوتگارت ۲۴
۲-۹- بخش دوم: مصالح هوشمند ۲۶
۲-۳-۱- پدیدار شناسی مرز و کاربرد مصالح ۲۶
۲-۳-۲- تعریف هوشمندی ۲۷
۲-۳-۳- معماری هوشمند ۲۹
۲-۴- ویژگی‌ها و انواع مواد هوشمند ۳۰
۲-۴-۱- تغییر خواص ۳۱
۲-۴-۲- تبادل انرژی ۳۱
۲-۴-۳- بازگشت‌پذیری/ جهت‌داری ۳۲
۲-۴-۴- موقعیت/ اندازه ۳۲
۲-۵- مواد هوشمند نوع اول: ۳۳
۲-۵-۱- مواد فوتوکرومیک: ۳۵
۲-۵-۲- مواد ترموکرومیک: ۳۶
۲-۵-۳- مواد الکتروکرومیک: ۳۸
۲-۵-۴- مواد تغییر فازدهنده: ۳۹
۲-۵-۵- پلیمرهای رسانا و دیگر مواد رسانای هوشمند ۴۱
۲-۶- مواد هوشمند نوع دوم: ۴۱
۲-۶-۱- لومینسنس، فلورسنس، فسفرسنس ۴۲
۲-۶-۲- الکترولومینسنس ۴۲
۲-۶-۳- پدیده‌ی نیمه‌رسانایی ۴۳
۲-۶-۴- فوتوولتاییک‌ها، LEDها، ترانزیستورها و ترموالکتریک‌ها ۴۴
۲-۶-۵- مواد پیزوالکتریک و تأثیرات آن‌ها ۴۵
۲-۶-۶- آلیاژهایی با حافظه‌ی شکلی ۴۵
۲-۷- کاربرد مواد هوشمند ۴۹
۲-۷-۱- سامانه‌های هوشمند پوسته ۵۰
۲-۷-۲- پنجره‌ی هوشمند ۵۱
۲-۸- بررسی نمونه موردی کاربرد مصالح هوشمند در معماری ۵۶
۲-۸- مقایسه محیط‌های هوشیار و هوشمند ۶۴
۲-۱۰- نتیجه گیری ۶۵
فصل سوم: شناخت بستر طراحی
۳-۱-تاریخچه جزیره قشم ۶۹
۳-۲- ویژگی‌های جغرافیایی جزیره قشم ۷۰
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی جزیره ۷۱
۳-۲-۲- ارتفاعات و ناهمواری‌ها ۷۱
۳-۲-۳- شیب زمین و حوضه های آبریز ۷۲
۳-۲-۴-گسل ۷۴
۳-۳- ویژگی‌های زیست محیطی جزیره قشم ۷۵
۳-۳-۱- پوشش گیاهی در جزیره قشم ۷۶
۳-۴- ویژگی های اقلیمی جزیره قشم ۷۷
۳-۴-۱- تابش آفتاب و میزان تغییرات دما ۷۸
۳-۴-۲- وضعیت بادها و باد غالب منطقه ۸۰
۳-۴-۳- میزان بارندگی و رطوبت هوا ۸۲
۳-۴-۴- تبخیر و تعرق ۸۴
۳-۵- بررسی شرایط اب و هوایی جزیره قشم براساس نمودارهای زیست اقلیمی ۸۵
۳-۶- معماری بومی جزیره قشم: ۸۷
۳-۷- ویژگی‌های کلی فرم بنا در جزیره: ۸۹
۳-۸- ویژگی های سایت و بررسی وضعیت زمین فرودگاه: ۹۱
۳-۸-۱- موقعیت سایت فرودگاه ۹۱
۳-۸-۲- عوارض محدوده طراحی ۹۲
۳-۸-۳- راه های ارتباطی موجود ۹۳
۳-۸-۴- شبکه خطوط مخابرات ۹۵
۳-۸-۵- شبکه دفع فاضلاب ۹۵
۳-۹- بررسی پیشینه و وضع موجود فرودگاه ۹۵
۳-۹-۱- نقش کاربردی فرودگاه بین المللی قشم ۹۷
۳-۹-۲- وضعیت ترافیک هوایی و بهره برداری فعلی از فرودگاه بین المللی قشم ۹۸
۳-۹-۳- ترمینال مسافری موجود ۹۹
۳-۱۰- نتیجه گیری ۱۰۰
فصل چهارم: ضوابط و برنامه فیزیکی طرح
۴-۱- بخش اول: کلیات ۱۰۵
۴-۱-۱- سازمانها و موسسات هواپیمایی بین المللی ۱۰۵
۴-۱-۲- تعاریف بخش های اصلی فرودگاه ۱۰۶
۴-۲- بخش دوم – پایانه های مسافری ۱۰۶
۴-۲-۱- ویژگی های مسافران ۱۰۷
۴-۲-۲- اصول جریان مسافر ۱۰۸
۴-۲-۳- محاسبه حجم مسافر ساعت اوج ۱۰۹
۴-۳- انواع الگوهای پایانه ۱۱۰
۴-۳-۱- ارزیابی طرح های پایانه ۱۱۴
۴-۴- انواع واجزاء پایانه‌های مسافری ۱۱۶
۴-۵- عناصر و فضاهای پایانه مسافران خروجی داخلی ۱۲۱
۴-۵-۱- جلوخان ۱۲۱
۴-۵-۲- سالن عمومی ۱۲۲
۴-۵-۳- محوطه انتظار عمومی ۱۲۳
۴-۵-۴- محوطه بلیط و پذیرش توشه ۱۲۳
۴-۵-۵- قسمت توشه داری ۱۲۴
۴-۵-۶- کنترل های امنیتی ۱۲۵
۴-۵-۷- سالن مشترک مسافران خروجی ۱۲۶
۴-۵-۸- سالن های میهمانان عالیمقام دولتی و مسافران ۱۲۹
۴-۶- تسهیلات و تجهیزات لازم در بخش مسافران خروجی ۱۲۹
۴-۶-۱- تسهیلات خدمات عمومی ۱۲۹
۴-۶-۲-تسهیلات و خدمات غیر عمومی ۱۳۱
۴-۷- عناصر و فضاهای پایانه مسافران ورودی داخلی ۱۳۳
۴-۷-۱- سالن مسافران ورودی ۱۳۳
۴-۷-۲- محوطه باراندازی و مطالبه توشه ۱۳۳
۴-۷-۳- سالن عمومی ورودی ۱۳۴
۴-۸- عناصر و فضاهای پایانه مسافران خروجی بین المللی ۱۳۶
۴-۸-۱- سالن عمومی خروجی ۱۳۶
۴-۸-۲- سالن گمرک ۱۳۶
۴-۸-۳- محوطه کنترل گذر نامه و پلیس و بازرسی امنیتی ۱۳۷
۴-۸-۴- سالن ها و راهروهای مسافران خروجی: ۱۳۸
۴-۸-۵- تسهیلات و تجهیزات لازم در بخش خروجی ۱۳۸
۴-۹-عناصر و فضاهای پایانه مسافران ورودی بین المللی ۱۳۸
۴-۹-۱- سالن ورودی ۱۳۸
۴-۹-۲- محوطه قرنطینه بهداشتی ۱۳۹
۴-۹-۳- محوطه کنترل گذرنامه و بازرسی پلیس ۱۳۹
۴-۹-۴- محوطه مطالبه توشه ۱۴۰
۴-۹-۵- بازرسی گمرک ۱۴۰
۴-۱۰- ساختمان‌های عملیاتی و جنبی ۱۴۱
۴-۱۰-۱- ضوابط مکانیابی برج کنترل فرودگاه ۱۴۱
۴-۱۰-۲- ساختمان میهمانان عالی قدر ۱۴۳
۴-۱۱- ضوابط و استانداردهای بخش هوایی فرودگاه ۱۴۳
۴-۱۱-۱- باند فرودگاه ۱۴۳
۴-۱۱-۲- تاکسی رو ۱۴۴
۴-۱۱-۳- اپرون ۱۴۴
۴-۱۱-۴- آشیانه ۱۴۵
۴-۱۲- محاسبه ابعاد فضاهای مورد نیاز فرودگاه بین‌المللی قشم ۱۴۵
۴-۱۲-۱-خلاصه سطوح و ابعاد محاسبه شده فضاهای واقع در مسیر حرکت مسافرین ورودی ۱۴۶
۴-۱۲-۲- فضاهای پشتیبانی و خدماتی ۱۴۷
۴-۱۲-۳-خلاصه سطوح و ابعاد محاسبه شده فضاهای واقع در مسیر حرکت مسافرین خروجی ۱۴۸
۴-۱۲-۴- محاسبه سطوح توقفگاه ها ۱۴۸
۴-۱۳- نتیجه گیری ۱۴۹
فصل پنجم: مبانی نظری و ایده‌های راهبردی طرح
۵-۱- مبانی نظری طرح ۱۵۱
۵-۲- راهبردهای طراحی ۱۵۲
۵-۲-۱- راهبرد عملکردی ۱۵۲
۵-۲-۲- راهبرد مفهومی ۱۵۳
۵-۲-۳- راهبرد فرمی ۱۵۴
۵-۲-۴- راهبرد اقلیمی ۱۵۴
۵-۳- معرفی الترناتیوهای طراحی ۱۵۷
۵-۳-۱- الترناتیو شماره ۱: ۱۵۷
۵-۳-۲- الترناتیو شماره ۲: ۱۵۸
۵-۳-۳- الترناتیو شماره ۳: ۱۶۰
۵-۳-۴- الترناتیو شماره ۴: ۱۶۱
۵-۴- معرفی طرح نهایی ۱۶۳
۵-۵- معرفی مصالح و فناوری‌های پیشنهادی ۱۶۳
۵-۶- طرح توسعه آینده ۱۶۷
۵-۷- نتیجه گیری: ۱۶۸
منابع و مآخذ: ۱۶۹

 

 

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

یکی از مسایل اساسی و مهم که مدیران سازمانها با آن مواجه هستند جذب و نگهداشت سرمایه اجتماعی و تقویت بهبود عملکرد آنها در جهت اثر بخشی،کارایی و بهره وری بهتر از کارکنان سازمانی خود می باشند در این راستا تحقیقی به هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل گمرک درفرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)انجام گرفت دراین تحقیق از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است زیرا محقق به دنبال مشخص نمودن میزان رابطه بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با عملکرد کارکنان اداره کل گمرک فروردگاه امام خمینی ( ره ) است جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان گمرک فرودگاه بین الملی امام خمینی(ره) می‌باشد با این توضیحات تعداد جامعه‌ی آماری با توجه به آمار اخذ ‌شده از اداره امور اداری این سازمان 317 نفر از کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی می‌باشد هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)است جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان گمرک فرودگاه بین الملی امام خمینی(ره) می‌باشد بدین منظور، برای انجام پژوهش یک نمونه ی 174 نفری از کارکنان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده ، و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق و نرمال بودن داده ها، جهت بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، جهت اولویت بندی مولفه ها از آزمون فریدمن و در نهایت جهت بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون ساده وچندگانه بوسیله نرم افزار spss نسخه 19 استفاده گردیدنتایج بیانگر تاثیر مثبت و مستقیم سرمایه اجتماعی وتمامی ابعاد آن بر عملکرد منابع انسانی بود که بایستی در تدوین راهبرد های منابع انسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق 
مقدمه 2 
1-1 بیان مسئله 5 
1-2-اهمیت و ضرورت تحقيق 7 
1-3 اهداف تحقیق 4 
1-3-1- هدف اصلی 11 
1-3-2- اهداف فرعی 5 
1-4- چارچوب نظری تحقيق 11 
1-5- مدل مفهومي تحقیق 25 
1-6 فرضيات تحقیق 26 
1-6-1- فرضيه اصلی 26 
1-7- روش شناسي تحقیق 26 
1-8- قلمرو تحقیق 27 
1-8-1-قلمرو موضوعي تحقیق 27 
1-8-2- قلمرو مكاني تحقيق 72 
1-8-3- قلمرو زماني تحقيق 27 
1-9- جامعه آماري 27 
1-10 -حجم نمونه آماري و روش نمونه گيري 27 
1-11- روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده 82 
1-13-تعریف مفاهیم وعملياتي واژگان تحقیق 28 
1-13-1- تعريف عملیاتی سرمایه اجتماعی 9 
1-13-2- تعريف عملياتي اعتمادمتقابل 10 
1-13-3-تعريف عملیاتی مشارکت کارکنان 10 
1-13-4- تعريف عملياتي مسئولیت اجتماعی10 
1-13-5تعريف عملياتي بهره وری منابع انسانی11 
1-13-5تعريف عملياتي اخلاقیات11 
1-13-5تعريف عملياتي دانش حرفه ایی 11 

فصل دوم: ادبيات تحقيق 
مبانی نظری 31 
سرمایه اجتماعی چیست؟ 32 
2-1- نظریه های سرمایه اجتماعی 33 
2-1-1- آنتونی گیدنز 33 
2-1-2- کلمن 34 
2-1-3- سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو 38 
2-1-4- سرمایه اجتماعی از دید فوکویاما 40 
2-1-4- 1-پانتام 41 
2-1-4-2- نظریه پیوندهای ضعیف 21 
2-1-4-3-نظریه شکاف ساختاری 22 
2-1-4-4- نظریه منابع اجتماعی 23 
2-1-5-ناهاپیت و قوشال 25 
2-1-6- ابعاد سرمايه اجتماعي سازماني از ديدگاه لينا و وان بورن 25 
2-1-7- جیمز جاکوب 26 
2-1-8- گلن لوری 27 
2-1-9- ویلیامسن و بیکر 29 
2-1-10- نطریه های جنبش روابط انسانی 37 
بخش دوم: نظریه نیازهای سه گا نه مک کله لند 38 
2-2-1-نظریه انتظار 38 
2-2-2-نظریه ارجی 41 
2-2-3- تئوری نیازهای آشکارماری 41 
2-2-4- نظریه انگیزشی – بهداشتی یا تئوری دو عاملی هرزبرگ 43 
2-2-5- نظریه xوy مک گرگور 44 
2-2-6-اهمیت سرمایه اجتماعی 45 
2-2-6- 1- کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی 46 
2-2-6-2- کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی 46 
2-2-6- 3-از اشکال منفی سرمایه اجتماعی 46 
2-2-6-4-چارچوب نظری 47 
2-2-7-فوکویاما 47 
2-2-8- کلمن 49 
2-2-9-تئوری نیازهای آشکارماری 50 
2-2-10- نظریه ارجی 51 
2-2-11- شوتز 52 
2-2-12- نظریه نیازهای سه گانه مک کله لند 52 
2-2-13-نظریه هافستدو اثرتغییرات فرهنگی بر انگیزش 54 
2-2-13-1- نظریه انتظار 56 
2-2-13-2- رابرت پانتام 57 
2-2-14- عملکرد منابع انسانی 57 
2-2-15- تفاوت خلاقیت و نوآوری 59 
2-2-16- سرمایه اجتماعی و عملکردمنابع انسانی 60 
بخش سوم:پژوهشهای انجام گرفته در داخل 62 
2-3-1- م پژوهشهای انجام گرفته در خارج 62 
بخش چهارم: معرفي سازمان موردمطالعه 63 
2-4-1- پیشینه سازمان 63 
2-4-1- 1- تعریف گمرک 63 
2-4-1-2- وظایف گمرک ایران 64 
بخش پنجم: نقشهای گمرک65 
2-5-1- چشم انداز و رسالت سازمان 65 
2-5-2-پيشينه سازمان65 
2-5-3-تعریف گمرک 66 
2-5-4- وظایف گمرک ایران 66 
2-5-5- نقشهای گمرک 67 
2-5-6- چشم انداز و رسالت سازمان 68 
2-5-7- اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان 69 
2-5-8- ساختار سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران 71 
خلاصه فصل دوم 72 
فصل سوم: روش تحقیق 
مقدمه74 
3-1- روش تحقیق 75 
3-2- جامعه و نمونه آماری 75 
3-2-1- جامعه آماری 75 
3-2-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 75 
3-2-3- تعیین حجم نمونه 76 
3-2-4- روش نمونه گيري 76 
3-3- روش گردآوري داده ها 76 
3-3-1- مطالعات کتابخانه اي و جستجوهاي اینترنتی 77 
3-3-2- بررسی اسناد و مدارك و تحلیل مستندات 77 
3-3-3- پرسشنامه 77 
3-4- نحوه بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق 79 
3-4-1- اعتبار(روایی) پرسشنامه 79 
3-4-1- 1- روایی محتوا 79 
3-4-1-2- روایی صوري80 
خلاصه فصل سوم 82 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل يافته ها 
مقدمه 84 
4-1-ويژگيهاي جمعيت شناختي 86 
4-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان 86 
4-1-2- گروه سنی پاسخ دهندگان 87 
4-1-3- سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 88 
4-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان 89 
4-1-5- وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 90 
4-1-6- ميانگين امتياز ابعاد و شاخص ها تحقیق 91 
4-2- امار استنباطی 94 
4-2-1- آزمون نرمال بودن متغیرها 95 
4-2- 2- بررسی فرضیات تحقیق 97 
4-2-3-بررسي فرضیات با استفاده مدل رگرسیون 100 
4-2-3- 1-تاييدرگرسيون تحقيق 101 
4-2-3-2-بررسي خطي بودن رگرسيون 101 
4-2-3-3- آزمون خودهمبستگي جملات اخلال 102 
4-2-3-4-آزمون نرمال بودن براي باقيمانده ها 103 
4-2-3- 5-تولرانس ورابطه خطي مشترك چندگانه 104 
4-2-3- 6-آزمون معناداربودن ضرايب 105 
4-3- آزمون فرضيات 107 
4-4- رتبه بندی ابعاد متغيرهاي تحقيق 111 
4-4-1- آزمون فريدمن براي مقايسه ابعاد عوامل فرهنگ سازماني111 
4-4-2- آزمون فريدمن براي مقايسه شاخص هاي خلاقيت و نوآوري112 
خلاصه فصل چهارم 114 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 
مقدمه 115 
5-1- نتایج تحقیق 115 
5-1-1- بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلي 116 
5-1-2- بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعي اول 117 
5-1-3- بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعي دوم 118 
5-1-4- بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعي سوم 119 
5-1-5- بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم 120 
5-1-6-بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم 120 
5-1-7-بحث نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم121 
5-2- محدودیتهای پژوهش122 
5-3- پیشنهادات کاربردی 122 
5-4-1- پیشنهادات با توجه به فرضیه اصلی پژوهش 122 
5-4-2-پیشنهادات با توجه به فرضیه فرعی اول پژوهش123 
5-4-3پیشنهادات با توجه به فرضیه فرعی دوم پژوهش 124 
5-4-4-پیشنهادات با توجه به فرضیه فرعی سوم پژوهش 125 
5-4-5- پیشنهادات با توجه به فرضیه فرعی چهارم پژوهش126 
5-4-6 -پیشنهادات با توجه به فرضیه فرعی پنجم 127 
5-4-7-پیشنهادات با توجه به فرضیه فرعی ششم پژوهش127 
5-4-8- پیشنهادات برای محققان آتی 129 

منابع130

 

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

تعداد کمی از سازمان‌ها به آماده ساختن خود برای رویارویی با بحران‌های احتمالی، پی برده اند. به همین ترتیب، برای مقابله با خطرات احتمالی، سازو کارهای لازم را پیش بنی نکرده اند. این عدم توجه، باعث از بین رفتن سازمان‌های بسیاری شده است. بنابراین لازم است سازمان‌ها همواره خود را برای مواجه با خطرات احتمالی آماده نمایند. بهترین اقدام به کارگیری مدیریت بحران است. مدیریت بحران دارای جنبه‌های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و… را در بر می‌گیرد، در این پژوهش یکی از عناصر اصلی مدیریت بحران یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته ایم. مدیریت بحران در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با توجه به نقش مهمی که در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد. از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش بر اساس داده‌های جمع آوری شده در نیمه اول سال 93 از نمونه‌ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارشناسان فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات به هنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانال‌های ارتباطی و مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین شاخص بازخور و مدیریت بحران رابطه‌ای وجود ندارد.

فصل اول: كليات پژوهش 2 
1-1- مقدمه 3 
1-2- بيان مساله 8 
1-3- اهداف تحقيق 10 
1-4- ضرورت و اهميت تحقيق 10 
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق 10 
1-5-1- فرضيه اصلي 10 
1-5-2- فرضيه‌هاي فرعي 10 
1-6- پيشينه تحقيق 11 
1-7- تعريف متغيرها 12 
1-8- قلمرو تحقيق 13 
1-9- روش شناسي تحقيق 13 
1-10- خلاصه فصل اول 14 
فصل دوم: پيشينه پژوهش 15 
2-1- پيشينه و مباني نظري پژوهش 16 
2-1-1- تحقيقات انجام شده در زمينه ارتباطات سازماني در ايران 16 
2-1-2- تحقيقات انجام در زمينه مديريت بحران در ايران 18 
2-2- ارتباطات سازماني 19 
2-2-1- تعاريف ارتباطات سازماني 20 
2-2-2- فرآيند ارتباط 20 
2-2-3- جهت ارتباطات 21 
2-2-4- ارتباط رو به پايين 21 
2-2-5- ارتباط رو به بالا 21 
2-2-6- ارتباط افقي 21 
2-2-7- ارتباط مورب 22 
2-2-8- كانال‌هاي ارتباطي رسمي و غيررسمي 22 
2-2-9- موانع ارتباطي 22 
2-2-10- ارتباطات منشا اطلاعات 23 
2-2-11- مديريت بحران 25 
2-2-12- تعاريف بحران 25 
2-2-13- تعاريف مديريت بحران 27 
2-2-14- اهداف مديريت بحران 27 
2-2-15- انواع بحران‌ها 27 
2-2-16- انواع بحران ها 30 
2-2-17- مدل‌هاي مديريت بحران 31 
2-2-18- تيم مديريت بحران 37 
2-2-19- برنامه مديريت بحران 39 
2-2-20- نقش ارتباطات سازمان در مديريت بحران 41 
2-3- چارچوب نظري تحقيق 43 
2-3-1- مراحل مديريت بحران و مجموعه 44 
2-4- خلاصه فصل دوم 45 
فصل سوم: روش تحقيق 46 
3-1- روش تحقيق 47 
3-2- فرايند تحقيق 48 
3-3- جامعه آماري 49 
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه 49 
3-5- روش‌هاي جمع آوري اطلاعات 50 
3-6- تحليل پرسشنامه 50 
3-6-1- اعتبار يا روايي تحقيق 51 
3-6-2- اعتماد يا پايايي تحقيق 52 
3-7- متغيرهاي تحقيق 52 
3-7-1- تعريف متغيرها 53 
3-8- آزمون‌هاي استفاده شده در اين تحقيق 54 
3-9- خلاصه فصل سوم 55 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 56 
4-1- مقدمه 57 
4-2- تحليل‌هاي توصيفي 57 
4-2-1- جنسيت 57 
4-2-2- سن پاسخ دهندگان 58 
4-2-3- سابقه خدمت پاسخ دهندگان 58 
4-2-4- سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 59 
4-3- تجزيه و تحليل استنباطي 60 
4-4- بررسي فرض نرمال بودن داده‌ها 60 
4-5- آزمون فرضيه‌ها 61 
4-5-1- آزمون فرضيه اول 62 
4-5-2- آزمون فرضيه دوم 62 
4-5-3- آزمون فرضيه سوم 63 
4-5-4- آزمون فرضيه چهارم 63 
4-5-5- آزمون فرضيه پنجم 64 
4-5-6- آزمون فرضيه ششم 65 
4-5-7- آزمون فرضیه هفتم 65 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 67 
5-1- مقدمه 68 
5-2- نتيجه گيري از فرضيه‌ها 68 
5-2-1- نتيجه گيري از فرضيه اول 69 
5-2-2- نتيجه گيري از فرضيه دوم 70 
5-2-3- نتيجه گيري فرضيه سوم 71 
5-2-4- نتيجه گيري از فرضيه چهارم 72 
5-2-5- نتيجه گيري از فرضيه پنجم 73 
5-2-6- نتيجه گيري از فرضيه ششم 74 
5-2-7- نتيجه گيري از فرضيه هفتم 75 
5-3- پيشنهادات به سازمان مورد مطالعه 76 
5-3-1- ساير پيشنهادات 76 
منابع و مآخذ 80 
منابع فارسي 81 
منابع انگليسي 82 
ضمائم و پيوست ها 77 
چكيده لاتين 83 

 

طراحی فرودگاه مهاباد با رویکرد توسعه اقتصادی و رونق گردشگری

چکیده

سیستم حمل و نقل هوایی یکی از عمده‌ترین عناصر تشکیل دهنده صنعت گردشگری می باشد که بخشی از هزینه‌های گردشگران را به خود اختصاص می دهد. توسعه و گسترش صنعت توریسم منوط به توسعه امکانات حمل و نقل می باشد. حمل و نقل هوایی با ایجاد امکانات دسترسی آسان و راحت، سریع و ایمن به نقاط مختلف و با فواصل زیاد سهم زیادی از جا به جایی گردشگران را به خود اختصاص داده است. فرودگاه‌ها که مبداء و مقصد مسافرت‌های هوایی و دروازه ورودی به شهرها و کشورها می باشند به عنوان سمبل یک شهر و کشور شناخته می شوند. زیبایی، شکوه، تسهیلات و امکانات، معماری، چشم‌گیری یک فرودگاه بیانگر وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آن شهر یا کشور می باشد. استان آذربایجان غربی تنها استانی است که با سه کشور خارجی مرز مشترک داشته و این ویژگی موقعیت خاصی به آن بخشیده است و ایفای نقش تردد کریدور شرقی و غربی کشور باعث شکوفایی گردشگری و صنایع وابسته به گردشگری می شود. صنعت حمل و نقل هوایی موتور توسعه گردشگری و تجارت و بازرگانی می باشد و بر سایر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اثر گذار است. شهر مهاباد نیز که یکی از شهرستان های این استان است، به دلیل دارا بودن پتانسیل‌های منحصر به فرد گردشگری و همچنین وجود بازارهای مرزی، زیر بار ترافیکی گردشگری و بازرگانی قابل توجهی است و احداث فرودگاه در آن، به توسعه شهر در زمینه‌های فوق الذکر منجر می گردد.

فصل ۱: مقدمه (کلیات تحقیق) ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ بیان مسأله ۲
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۴-۱ اهداف تحقیق ۴
۵-۱ فرضیه‌ها یا سوالهای تحقیق ۴
۶-۱ مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظری ۵
۷-۱ کلیات روش تحقیق ۱۱
۸-۱ قلمرو تحقیق ۱۲
۹-۱ نتایج فصل اول ۱۲
فصل ۲: مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق ۱۳
۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲ اصول طراحی فرودگاه ۱۶
۳-۲ انتخاب مکان فرودگاه ۱۷
۴-۲ طراحی سیستمهای مختلف فرودگاه‌ها ۱۸
۵-۲ مطالعات طراحی فرودگاه ۲۰
۶-۲ مکاتب طراحی فرودگاه ۲۱
۷-۲ انواع فرودگاه ۲۲
۸-۲ تقسیمبندی فرودگاه براساس حریم هوایی ۲۲
۹-۲ حریم فرودگاه ۲۳
۱۰-۲ انتخاب سایت مناسب برای فرودگاه ۲۴
۱۱-۲ بررسی پیشینه تحقیق ۳۷
۱۲-۲ نتایج فصل دوم ۶۵
فصل ۳: اصول و استانداردهای طراحی فرودگاه ۶۶
۱-۳ مقدمه ۶۷
۲-۳ شناخت هواپیما و عوامل اثرگذار آن در طراحی فرودگاه ۶۸
۳-۳ مشخصات کلّی اجزای پروسه پرواز ۹۳
۴-۳ مجموعه ترمینال‌ها ۱۱۴
۵-۳ نتایج فصل سوم ۱۵۰
فصل۴: اقلیم، ویژگی‌های بستر طرح و راهکارهای طراحی ۱۵۱
۱-۴ مقدمه ۱۵۲
۲-۴ تقسیمات اقلیمی ایران ۱۵۳
۳-۴ نتایج فصل چهارم ۱۶۵
فصل ۵: طراحی، نتایج و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۶۷
۲-۵ برنامه فیزیکی فرودگاه ۱۶۷
۳-۵ رابطه باند و ترمینال ۱۷۲
۴-۵ طرح پیشنهادی فرودگاه مهاباد ۱۷۴
۵-۵ نتایج فصل پنجم ۱۹۱
فهرست مراجع ۱۹۲

 

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و نگرش به تغییر در کارکنان فرودگاه های استان سمنان

چکیده

این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و نگرش به تغییر در فرودگاه های استان سمنان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه ساختار سازمانی و نگرش به تغییر در فرودگاه های استان سمنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از کارکنان فرودگاه های استان سمنان می باشد که در سال 1395 در آن شرکت مشغول به خدمت هستند و بدلیل محدود و در دسترس کل جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش در این تحقیق، دو پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه نگرش به تغییر دونهام و همکاران (1989) استفاده شده است که بر حسب طیف طبقه بندی لیکرت (5 گزینه ای)، تنظیم شده است. روایی پرسشنامه های استاندارد پژوهش نیز، از طریق اظهارنظر تنی چند از متخصصان مدیریت بررسی و تایید شد. همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامه ساختار سازمانی 880/0 و نگرش به تغییر 839/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش توصیف داده ها و تحلیل نتایج استفاده گردیده است. در توصیف داده ها به محاسبه میانگین، فراوانی و درصد و در تحلیل نتایج برای آزمون فرضیات، از روش آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. بنابر تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج بدست آمده از فرضیه های پژوهش، بین ساختار سازمانی و نگرش به تغییر در فرودگاه های استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) و نگرش به تغییر رابطه وجود دارد.

چکیده 1
فصل اول 2
طرح تحقیق 2
1-1 بیان مساله 2
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3 اهداف تحقیق 5
1-3-1 هدف اصلی 5
1-3-2 اهداف فرعی 5
1-4 سوالات تحقیق 5
1-4-1 سوال اصلی 5
1-4-2 سوالات فرعی 5
1-5 فرضیه های تحقیق 5
1-5-1 فرضیه اصلی 5
1-5- 2 فرضیات فرعی 6
1-6 مدل تحلیل اولیه پژوهش 6
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی 6
پیچیدگی: 6
رسمیت: 7
تمرکز: 7
نگرش به تغییر: 7
1-8 طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها 8
فصل دوم 9
ادبیات تحقیق 9
2-1 بخش اول: مباحث نظری 9
2-1-1 ساختار سازمانی 9
2-1-2 ویژگی های ساختاری 10
2-1-3 انواع ساختارهای سازمانی 12
1- ساختار نظری 12
الف- ساختار مکانیکی 12
ب- ساختار ارگانیکی 13
2- ساختار عملی 14
الف- ساختار عملی بر اساس بخش های پنج گانه 14
2-1-4 میل به تغییر در کارکنان 16
2-1-5 ماهیت تغییر و تعریف آن 16
2-1-6 نگرش چیست ؟ 18
2-1-7 انواع تغییرات سازمانی 19
2-1-8 عوامل اصلی تغییر 20
1- تغییرات حوزه کسب وکار 20
2- تغییرات فن آوری 20
2-1-9 مدیریت تغییر سازمانی 21
2- 1-10 اهداف سازمانی برای تغییر 21
2-1-11 موانع سازمانی 22
2-1-12 انواع تغییر 24
2-1-13 مدل های تغییر 26
2-1-13-1 مدل سه مرحله ای کرت لوین 26
2-1-13-2 بیر (1990) 27
2-1-13-3 ثرلی (1979) 28
2-1-13-4 مدل فرآیند گسترش یافته 29
2-1-14 استراتژیهای تغییر برنامه ریزی شده 29
1- فشار و اجبار 29
2- ترغیب عقلایی 30
3- قدرت مشترک 30
2-1-15 مقاومت در برابر تغییر 30
1- چرا افراد در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟ 31
2-1-16 بررسی واکنش کارمندان در برابر تغییرات سازمانی 33
2-2 بخش دوم: مروری بر مطالعات تجربی 37
2-2-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور 37
2-2-2 مطالعات انجام شده در خارج کشور 39
2-3 چارچوب نظری پژوهش 41
فصل سوم 41
روش شناسی 41
مقدمه 42
3-1 روش تحقیق 43
3-2 جامعه آماری و حجم نمونه 43
3-3 ابزار جمع اوری داده ها 44
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه 46
3-4-1 روایی پرسشنامه 46
3-4-2 پایایی پرسشنامه ها 46
3-5 نحوه اجرای تحقیق 47
3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 48
3-6-1 روش آمار توصیفی 48
3-6-2 روش آماری استنباطی 49
3-6-2-1 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 49
3-6-2-2 ضریب همبستگی پیرسون 50
3-6-2-3 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) 50
فصل چهارم 51
یافته های تحقیق 51
مقدمه 52
4-1 آمار توصیفی 52
4-1-1 توصیف جنسیت 52
4-1-2 توصیف سن 53
4-1-3 توصیف میزان تحصیلات 54
4-1-4 توصیف میزان سابقه خدمت 56
4-2 آمار استنباطی 57
4-2-1 نرمالیتی پرسشنامه های ساختار سازمانی و نگرش به تغییر 57
4-2-2 تحلیل فرضیه های تحقیق 58
فصل پنجم 75
نتیجه گیری و پیشنهادات 75
مقدمه 75
5-1 بحث و نتیجه گیری 76
5-2 مدل تحلیل نهایی 80
5-3 پیشنهادات کاربردی 81
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 81
پیوست ها 82
فهرست منابع 90
فهرست منابع فارسی 91
فهرست منابع انگلیسی 93
Abstract 94

 

کیفیت خدمات بخش فرودگاهی (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی بیرجند)

چکیده

امروزه با گسترش نیازهای مشتریان، تعامل بیش از پیش سازمانها بخصوص در بخش های صنعت و خدمات جهت تحقق نیازهای آنان امری کاملا مشهود می‌باشد. بدین صورت که دو یا چند سازمان خدماتی بصورت تلفیقی با یکدیگر در راستای تحقق هدفی واحد که همان رفع نیاز مشتریان است، همکاری می‌کنند. با گسترش ارتباطات و ترکیبی شدن روابط سازمانها، پاسخگویی به نیازهای مشتریان نیازمند رویکردهایی جدید جهت ارزیابی و بهره‌وری این بخش‌ها می‌باشد. در این تحقیق با ارایه رویکردی توسعه یافته به ارزیابی همزمان کیفیت خدمات ارایه شده در دوبخش فرودگاهی و هواپیمایی می‌پردازیم. بر این اساس پس از شناسایی و تعیین اهمیت نیازهای مسافران در دو بخش فرودگاهی و هواپیمایی از روش‌هایی نظیر سروکوال، مدل کانو و همچنین منطق فازی جهت استفاده از متغیرهای زبانی در محاسبات استفاده شده است. در پایان با تلفیق این دو بخش و حفظ چارچوب کلی آن از تابع عملکرد کیفیت سه بعدی که همزمان میتواند اثرمتقابل بخش‌های مکمل را بر یکدیگر تعیین کند، استفاده شده است. بر همین اساس یک مطالعه موردی در فرودگاه بین المللی بیرجند و شرکت هواپیمایی ایران ایر صورت گرفت. وجه متمایز کننده این تحقیق با سایر تحقیقات صورت گرفته تاکنون، ارزیابی همزمان دوبخش خدماتی مکمل و استفاده از تابع عملکرد کیفیت سه بعدی می باشد. روش‌های ارایه شده تاکنون فقط قادر به ارزیابی یک بخش خدماتی یا صنعتی بوده‌اند در حالیکه در این بررسی این محدودیت برطرف شده است.

فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 3
1-3. ضرورت تحقیق 5
1-4. اهداف تحقیق 6
1-5. مبانی نظری تحقیق 7
1-6. روش تحقیق 7
1-7. جامعه آماری 8
1-8. قلمرو تحقیق 8
1-8-1. قلمرو موضوعی 8
1-8-2. قلمرو زمانی و مکانی 9
1-9. سوالات و فرضیات تحقیق 9
1-10. مفاهیم به کاربرده شده در تحقیق 10
1-10-1. رقابتی بودن صنعت هوایی 10
1-11. نتیجه گیری 13
فصل2 14
2-1. مقدمه 15
2-1-1. درآمدی بر صنعت هوایی 15
2-1-2. سازمان های جهانی مرتبط با نظام هواپیمایی و فرودگاهی 17
2-1-3. تعریف فرودگاه 21
2-1-4. انواع فرودگاه ها از دید کاربری 21
2-1-5. ساختار کلی فرودگاه 22
2-1-6. انواع مسافران 23
2-2. پیشینه تحقیق 24
2-2-1. مطالعات مربوط به بخش فرودگاهی 24
2-2-1-1. حمل ونقل بخش فرودگاهی 32
2-2-1-2. ایمنی در بخش فرودگاهی 35
2-2-2. مطالعات مربوط به بخش هواپیمایی 36
2-3. سایر مطالعات 41
2-4. تعاریف پیرامون کیفیت خدمات 48
2-5. نقدی بر ادبیات موضوع بیان شده 51
2-6. نتیجه گیری 55
فصل3 56
روش تحقیق 56
3-1. مقدمه 56
3-2. تکنیک گسترش عملکردی کیفیت QFD 56
3-2-1. خانه کیفیت HOQ 59
3-3. سروکوال 60
3-4. مدل کانو 62
3-5. اعداد فازی مثلثی 64
3-6. الگوریتم تحقیق 65
3-7. نحوه جمع آوری داده ها و جامعه آماری تحقیق 67
3-8. مجموعه اعداد فازی و قوانین حاکم بر محاسبات فازی 67
3-9. تشکیل خانه کیفیت و محاسبات مربوط به آن 71
3-7. نتیجه گیری 75

فصل4 77
4-1. مقدمه 78
4-2. پیاده سازی الگوریتم تحقیق 79
4-2-1. شناسایی خواسته های مسافران در بخش فرودگاهی 79
4-2-2. تعیین درجه اهمیت خواسته های مسافران در بخش فرودگاهی 80
4-2-3. سروکوال 81
4-2-4. طبقه بندی خواسته ها در بخش فرودگاهی بر اساس مدل کانو 83
4-2-5. محاسبه وزن اصلاح شده هریک از خواسته های مربوط به بخش فرودگاهی 88
4-2-6. شناسایی خواسته های مسافران در بخش هواپیمایی 90
4-2-7. تعیین درجه اهمیت خواسته های مسافران در بخش هواپیمایی 91
4-2-8. سروکوال 92
4-2-9. طبقه بندی خواسته ها در بخش هواپیمایی بر اساس مدل کانو 94
4-2-10. محاسبه وزن اصلاح شده هریک از خواسته های مربوط به بخش هواپیمایی 96
4-2-11. بیان اقدامات اصلاحی مربوط به بخش های فرودگاهی و هواپیمایی 98
4-2-12. تشکیل ماتریس ارتباطات برای بخش فرودگاهی و هواپیمایی 100
4-2-13. تعیین اقدامات مشترک و محاسبه وزن نهایی اقدامات اصللاحی 102
4-2-14. نتیجه گیری 102

فصل5 104
5-1. مقدمه 105
5-2. بحث و نتیجه گیری 105
5-3. پیشنهادات مدیریتی 106
5-4. محدودیت های تحقیق 108
5-5.پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 109

مراجع 110

 

ساختن در فضای ساخته شده نمونه موردی – بهسازی پایانه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

عملکرد و سودمندی صنعت حمل ونقل هوایی، فراتر از ارائه خدمات جابجایی است. حمل و نقل هوایی، شیوه ی زندگی اقتصادی، نگرش های اجتماعی و فرهنگی ما را متأثر می کند و حتی در شکل دهی وضعیت تاریخی- سیاسی جوامع تأثیر دارد. حمل ونقل هوایی، به همان اندازه که تغییرات اقتصادی ایجاد می کند، باعث به وجود آمدن تغییرات جامعه شناختی نیز می شود. فاصله ی مردم به یکدیگر نزدیکتر می شود و آگاهی آنها از مشکلات موجود در مناطق مختلف افزایش می یابد.با توجه به کمبودها و ناکارآمدی های موجود در فرودگاه امام در روند ارائه خدمات مناسب به مسافران به لحاظ توجه نکردن به اجزای معماری داخلی بر آن شدیم تا موانع دسترسی به این هدف را در این رساله مورد بررسی قرار داده و رهنمودهای لازم برای رسیدن به یک معماری داخلی مناسب مجموعه را، بیابیم.برای رسیدن به این منظور ابتدا تارخچه شکل گیری صنعت هوانوردی در جهان و ایران را بررسی می کنیم و در ادامه با اجزای لازم پایانه مسافربری که مرکزی است برای ارائه خدمات و پردازش مسافران و توشه آنان در حد فاصل ورودی و هواپیما و یا انتقال مسافران از هواپیما به هواپیما و همچنین برای عملیات شرکت های هواپیمایی و مسئولین و کارکنان و مدیران فرودگاه و عموم مردم، آشنا می شویم.در فصل سوم به شناخت چگونگی شکل گیری بستر طرح و همچنین به بررسی پتانسیل های موجود برای تغییر در طراحی مجموعه می پردازیم.یکی از عواملی که به شناخت ما درباره نیازهای پایانه کمک می‌کند تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف طرح های مختلف در سراسر دنیا و نحوه چگونگی برخورد آنان با معماری داخلی این مراکز است که این قسمت در فصل چهارم رساله گنجانده شده است.در فصل پنجم پایانه را که از نظر طراحی بسیار پیچیده است به لحاظ مبانی تئوری و کیفی معماری داخلی و همچنین چگونگی تأثیر این عوامل بر روی مسافران مورد شناخت قرار می دهیم تا بتوانیم رضایتمندی کاربران مجـموعه را هدف نهایی این رساله جلب نماییم.در ادامه به پیشنهاداتی اشاره می کنیم تا بتوانیم شرایط ویژه در خور یک فرودگاه بین المللی را به وجود آوریم.در پیوست انتهایی نیز به معرفی طرح و چگونگی شکل گیری ایده و همچنین به امکان های مختلف برای استفاده اجزای معماری داخلی اشاره شده است.

عنوان صفحه

تعهدنامه ‌ج
تقدیر و تشکر ‌د
چکیده ‌ه
فهرست جدول‌ها ‌ی
فهرست شکل‌ها ‌ی
فصل اول: کلیات 1
1-1 مقدمه 1
ضرورت و اهمیت 2
1-2 اهداف 2
1-2-1 اهداف اصلی 2
1-2-2 اهداف کاربردی 3
1-3 سابقه تحقیق 3
1-4 سوالات تحقیق 5
1-5 فرضیات تحقیق 5
1-6 روش تحقیق 6
1-7 روش گردآوری اطلاعات 6
1-7-1 روش اسنادی 6
1-7-2 روش میدانی 6
1-8 جنبه جدید و نوآوری طرح 12
1-9 ساختار تحقیق 13
فصل دوم: مبانی نظری (تاریخچه حمل ونقل هوایی و خصوصیات پایانه مسافری فرودگاه) 14
2-1 مقدمه 14
2-2- فرودگاه به عنوان یک ساختمان قرن بیستمی منحصر به فرد 15
2-2-1 فرودگاه بین المللی 16
2-2-2 نقش مفهوم ، عملکرد و فرم در تعریف معماری پایانه 18
2-2-3 تکامل پایانه فرودگاه‌ها به عنوان یک گونه ساختمانی 21
2-3 پایانه به عنوان بخشی از نظام فرودگاه 23
2-3 -1 انواع هواپیما و طراحی پایانه مسافر 23
2-3-2 مصرف انرژی ، بارمفید و تاثیر آن روی طراحی پایانه 26
2-3-3 ارتباط بین مأموریت مرجع فرودگاه‌های بریتانیاو طراحی پایانه 28
2-3-4 اصلاح کردن تعادل بین مسافر و نیازهای فرودگاه 31
2-4- مطالعه‌ای بر اجزای ثابت و انعطاف‌پذیر در طراحی پایانه فرودگاه 33
2-4-1 انعطاف‌پذیری و طراحی پایانه 36
2-4-2 تعاملات میان هواپیما، مسافر و پایانه 40
1-4-3 پایانه چگونه گسترش می‌یابد 42
2-4-4 چگونه پایانه‌ها خود را با تغییرات تطبیق می‌دهند 44
2-5 نتیجه‌گیری 46
فصل سوم: فرودگاه امام 48
3-1 مقدمه 48
3-2 بستر طرح 48
3-2-1 بررسی سایت 50
3-2-2 تاریخچه ساخت فرودگاه 51
3-2-3 حوزه های فعالیت فرودگاه 53
3-2-3-1 پایانه مسافربری 53
2-3-2-3 پلهای انتقال مسافر به هواپیما و بالعکس 57
3-2-3-3 موتورخانه پایانه مسافربری 57
3-2-3- 4 اطفاء حریق پایانه مسافربری 58
3-2-3-5 توقفگاه دو طبقه اتومبیل (پارکینگ) 60
3-3 سیستم‌های الکترونیکی در فرودگاه 60
3-3-1 سیستم امنیتی پایانه 60
3-3-2 سیستم مدیریت پایانه 61
3-3-3 سیستم حمل بار 63
3-4 بررسی سالن پروازهای ورودی 66
3-4-1 فضاهای مربوط به مسافران ورودی بین المللی 67
3-4-2 امکانات موجود در پایانه 69
3-5 آسیب‌شناسی بنا 71
3-6 نتیجه‌گیری 72
فصل چهارم: مطالعات موردی 76
4-1 مقدمه 76
4-2 فرودگاه کانسای ،اساکا، ژاپن 76
جزئیات سازهای 82
4-3 فرودگاه باراجاس، مادرید، اسپانیا 84
4-4 فرودگاه هیترو، لندن، انگلستان 87
طراحی تجدید نظر برای پایانه 5: هیترو 93
4-5 فرودگاه شارل دوگل ،پاریس، فرانسه 94
4-5-1 پایانه 2، سالن F، فرودگاه شارل دوگل، پاریس 98
4-6 نتیجه‌گیری 100
فصل پنجم: مفاهیم و اصول و معیارهای طراحی داخلی در پایانه مسافری 101
5-1 مقدمه 101
5-2 انواع مسافر، استانداردهای فضا و قلمروها 102
5-2-1 قلمروهای اصلی پایانه 102
5-2-2 انواع مسافر 104
5-2-3 انواع کاربران پایانه علاوه بر مسافران 105
5-2-4 استانداردهای فضای مسافر 106
5-2-5 امکانات پایانه 107
5-2-6 مدیریت امکانات در برابر تجارت 109
5-2-7 انواع فروشگاه و موقعیت آنها 111
5-2-8 منابع دیگر سود تجاری 113
5-2-9 خط مشی انتخاب مواد و مصالح ساخت و ساز 114
5-2-10 انتخاب پرداخت کار 117
5-2-11 سالن ورودی 119
5-2-12 سالن عزیمت 120
5-2-13 هویت و طراحی پذیرش مسافر 122
5-2-14 مسافران ویژه، درجه اول و کسب و کار 123
5-2-15 تدارک برای مسافران معلول 124
5-2-16 یافتن راه در پایانه‌ها 127
5-2-16-1 علائم 128
5-3 استانداردهای فنی 129
5-3-1 ایمنی حریق و طراحی فرودگاه 129
5-3-2 نورپردازی 132
5-3-3 گرمایش 135
5-3-4 ایمنی و امنیت 137
5-3-5 نظارت 138
5-3-6 ترکیب فضا 139
5-3-7 قلمروهای مستقل 140
5-4 بررسی بار 143
5-4-1 سیستم اداره کردن بار 146
5-4-2 کنترل‌های امنیتی و اداره بار 149
5-4-3 تحویل بار 151
5-5 طراحی صندلی فرودگاهی 152
5-6 نتیجه‌گیری 155
پیوست 1: معرفی ایده و طرح 157
1-1 مقدمه 157
1-2 هویت امروز 158
1-2-1 بازتاب هویت محلی با بیان جهانی 159
1-3 بررسی تحولات پلان تراز پروازهای ورودی 161
1-4 شناخت محدودیت‌ها 161
1-5 شناخت مشکلات 161
1-6 ایده طراحی و ارائه راهکار 162
1-6-1 پروازهای ورودی A 163
1-6-2 نیم طبقه 164
1-6-3 پروازهای ورودی B 166
1-6-4 فضای عمومی 166
1-7 مبلمان 167
1-8 سقف کاذب 168
1-9 کفسازی 168
1-10 نور 169
1-11 علائم و نشانه‌ها 170
1-12 آکوستیک 170
1-13 سرمایش و گرمایش 170
منابع و مآخذ 198

 

توسعه مدل نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی: شرکت فرودگاههای کشور)

چکیده

اهمیت زمان و‌‌‌ راحتی جابجایی مسافر و بار ‌‌باعث شد که در سالهای اخیر حمل ونقل هوایی با تقاضایروبه‌رشدی مواجه شود. برای طراحی و بکارگیری ناوگان، باید کلیه اتلافات زمان در حوزه بهره‌برداری حذف یا به حداقل برسد. علاوه بر اهمیت نگهداری و تعمیرات درارتقای ایمنی و قابلیت اطمینان سیستمهای حمل ونقل هوایی، دارای پتانسیل بالایی ‌در حذف اتلاف زمان می‌باشد که با تشخیص به موقع عیب و اصلاح آن از وارد شدن صدمات و آسیبهای جدی به سازمان جلوگیریمی کند. در سال‌های اخیرشرایط کشور به‌ گونه‌ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می‌خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و … سلطه‌ی اهریمنی‌شان را به کشور بازگرداند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه‌طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. اقتصاد مقاومتی مبحثی دراقتصاد است که براساس آن می‌توان دید چگونه اقتصاد قادر است در مقابل ضربه های مختلف مقاومت کند و در عین حال از این ضربه ها آسیب نبیند. امروزه نگهداری و تعمیرات از پایه‌های اساسی هر صنعتی می‌باشد و جامع‌ترین سیستم نگهداری و تعمیرات، نت بهره‌ور فراگیر معرفی شده که با تکیه بر مشارکت کلیه کارکنان در امور نگهداری و تعمیرات، سعی در کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصول و افزایش بهره‌وری از طریق به صفر رساندن اتفاقات و ضایعات محصولات دارد. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای است و از نظر روش اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی است و بدلیل کشف، توصیف و فهم،مفاهیم اقتصاد مقاومتی ونگهداری وتعمیرات وتفسیر و توصیف معانی، جنبه کیفی داشته و آنگاه با توسعه مدل نت شیوه ای توسعه ای راپیش گرفته وسپس با بررسی اندازه و شدت رابطه این دو حوزه و تمرکز دقیق و تحلیل آماری مورد مطالعاتی با استدلال، منطق و قیاس به تعمیم نظریه ها جنبه کمی پیدا کرده است.این تحقیق پس از مرور ادبیات نگهداری و تعمیرات (نت) و اقتصاد مقاومتی، با مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی مقالات و کتب علمی به تبیین دقیق‌تر دو حوزه اقتصاد مقاومتی و نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر پرداخته است، سپس بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و تخصصی با مدیران و خبرگان حوزه های اقتصاد و نت مصاحبه‌هایی صورت گرفته و در ادامه این فرایند، به ارائه مدلی با نظر اساتید دانشگاه و خبرگان سازمانها و صنایع می‌پردازد که بعد از طراحی پرسشنامه و گرفتن نظرات پاسخ-دهندگان در شرکت فرودگاههای کشور با استفاده از برنامه SPSS و LISREL تحلیل شده و ارتباط مستقیمی بین اقتصاد مقاومتی و نت بهره‌ور فراگیر هم از منظر خبرگان و هم از دیدگاه کارشناسان شرکت فرودگاههای کشور بدست آمده است.

فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1) مقدمه 1
1-2) بیان مساله 2
1-3) سوالات تحقیق 8
سوال اصلی 8
سوالات فرعی 8
1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-5) اهداف پژوهش 14
1-6) روش تحقیق 14
1-7) روش و ابزار گردآوری اطلاعات 15
1-8) جامعه آماری 15
1-9) روش نمونه‌گیری 15
1-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 16
1-11) تعاریف کلمات کلیدی 16
1-11-1)اقتصاد مقاومتی : 16
1-11-2) نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر: 19
1-11-3) نگهداری و تعمیرات مستقل خودگردان 21
1-11-4) اثربخشی کلی تجهیزات 22
1-12) ساختار پایان نامه 23
1-13) خلاصه فصل 23
فصل دوم 24
مروری بر 24
ادبیات موضوع 24
2-1) مقدمه 25
2-2) بخش اول : نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر 25
2-2-1) ضرورت و اهمیت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر 25
2-2-2) تاریخچه نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر 26
2-2-3) ارزیابی نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر 26
2-2-4) اهداف نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر 27
2-2-5) مدل نگهداری وتعمیرات ناکاجیما 28
2-2-6) مدل نگهداری وتعمیرات عبدالله و ماتسویی 32
2-2-7) مدل نت مبتنی برقابلیت اطمینان جان موبری 33
2-2-8) مدل نت پیشرو مبتنی برتعهد 34
2-2-9) مدلهای دیگر نت 35
2-3) بخش دوم: اقتصاد مقاومتی 37
2-3-1) الگوهای اقتصاد مقاومتی 37
2-3-2) تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی 39
2-3-3) مولفه های اقتصاد مقاومتی 42
2-4) پیشینه تحقیق و تعیین شکاف 57
2-4-1) پیشینه تحقیقات پیرامون نگهداری و تعمیرات بهره ور 57
2-4-2) تحقیقات پیشین در زمینه اقتصاد مقاومتی 64
2-4-3) نوآوری تحقیق 68
2-5) طراحی مدل مفهومی تحقیق 68
2-5-1) متغیرهای تحقیق 68
2-4-2) مدل مفهومی تحقیق 70
2-5)خلاصه فصل 75
فصل سوم 77
روش تحقیق 77
3-1) مقدمه 78
3-2) روش تحقیق 79
3-3) روش و ابزار جمعآوری دادهها 81
3-4) جامعه آماری 83
3-5) نمونه آماری 83
3-6) روایی و پایایی پژوهش 84
3-6-1) روایی 84
3-6-2)پایایی پرسشنامه 84
3-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها 85
3-7-1) آمار توصیفی 85
3-7-2) آمار استنباطی 86
3-8) نقشه راه تحقیق 89
3-9- شرکت فرودگاههای کشور 90
3-10) خلاصه فصل 92
فصل چهارم 93
یافته های پژوهش 93
4-1)مقدمه 94
4-2) آمار توصیفی 94
4-2-1) بررسی جنسیت 96
4-2-2) بررسی سمت سازمانی 97
4-2-3) بررسی مدرک تحصیلی 98
4-2-4) بررسی سابقه کار 99
4-3) آمار استنباطی 101
4-3-1) بررسی روایی تحقیق 101
4-3-1) بررسی پایایی تحقیق 101
4-4- روابط در مدل معادلات ساختاری 102
4-5- ارائه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختار 103
4-5-1- تحلیل عاملی تأییدی 103
4-5-2- تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه اقتصاد مقاومتی بر اساس ضرایب استاندارد و آماره T 104
4-5-3-تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه نت بر اساس ضرایب استاندارد و آماره T 107
4-6-مدل ساختاری 111
4-7-شاخص های برازندگی مدل 115
4-7-1-شاخص‌های تناسب(GFI) و تعدیل شاخص تناسب(AGFI) 115
4-7-2-شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب((RMESA 116
4-7-3مجذور کای 116
4-7-4-شاخص نرم شده برازندگی(NFI)و برازندگی تطبیقی(CFI) 116
4-8-خلاصه فصل 117
فصل پنجم 118
نتیجه گیری و پیشنهادات 118
مقدمه 119
5-1) پاسخ به سوالات تحقیق 119
5-1-1)سوال اصلی 119
5-1-2)سوالات فرعی 120
5-2) نتیجه‌گیری 122
5-2-1) بحث 123
5-3-1) پیشنهادات کاربردی 124
5-4)محدودیتهای تحقیق 126
منابع 127
پیوستها 132

 

 

 

بررسی زیرساخت‌های فرودگاه‌های استاندارد به منظور شبیه‌سازی (مطالعه موردی دبی امام)

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر مقایسه و تطبیق فرودگاه دبی و امام خمینی در جهت رساندن استانداردهای امام خمینی به سطح استانداردهای بین المللی و بررسی و شناخت تاثیرات فرودگاه مدرن بر جذب گردشگر بود. از این رو پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نظر جمع آوری داده ها کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از متخصصان حوزه حمل و نقل و گردشگری اعم از اساتید دانشگاه، فارغ التحصیلان رشته گردشگری، مسئولین و کارشناسان ارشد و مدیران شاغل در سازمان هواپیمایی و همچنین سرمایه گذاران و فعالان حوزه گردشگری می باشند. تعداد 60 نفر در این حوزه انتخاب و به عنوان جامعه آماری پژوهش معرفی شده اند.نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران با توجه به حجم محدود جامعه همان 60 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش محقق فهرستی از پرسش ها را تهیه می کند که برگه راهنمای مصاحبه است. اما ترتیب ارائه سوال ها بسته به جریان مصاحبه قابل تغییر است و مصاحبه گر می تواند علاوه بر مواردی که در برگه راهنما مطرح شده، با توجه به پاسخ های مصاحبه شونده، پرسش های دیگری را مطرح کند یا به تفحص بیشتر در پاسخ های مصاحبه شوندگان بپردازد. مصاحبه نیمه ساختار یافته انواع مختلفی دارد که در این پژوهش از مصاحبه خبره بهره گرفته شد. در این نوع مصاحبه، مصاحبه شونده به سبب خبرگی در یک حوزه فعالیتی خاص و به عنوان نماینده ای از یک گروه خبره در مطالعه شرکت می کند. در این پژوهش به منظور بالا بردن سطح اعتبارپذیری مصاحبه ها محقق از راهبرد کنترل از سوی اعضاء بهره برد. همچنین همانطور که مطرح شد محقق برای فهم و بررسی پدیده مورد نظر تنها به یک سوال اکتفا نکرد بلکه از چندین سوال برای بررسی زوایای مختلف پدیده مورد نظر بهره گرفت تا به درک پرمایه دست یابد و این مساله خود به اعتبارپذیری مصاحبه ها کمک کرد. به علاوه در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از سایر منابع نیز کسب شد، بنابراین درستی داده های حاصل از مصاحبه با کسب اطلاعات از سایر منابع نیز کنترل شود. برای دستیابی به قابلیت اطمینان نیز تفسیر و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه ها در یک فرایند ساختمند(یعنی کدگذاری نظام مند که شرح مفصل آن در صفحات بعدی ارائه شده است) صورت گرفت. بنابراین دیگران می توانند جزئیات مربوط به چگونگی گردآوری داده ها، نحوه تصمیم گیری ها، تفسیرها و تحلیل های طی شده در مصاحبه را مرور و بازرسی کنند. با توجه به سوال های مطرح شده، به طور کلی این پژوهش با استفاده از روش زمینه یابی) دلفی (، مدل مفهومی ارائه شده پشتیبانی شده است. بستر این پژوهش فرود گاه بین المللی امام خمینی در تهران و فرودگاه بین المللی دبی بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5- پیشینه پژوهش 8

1-5-1- پیشینه داخلی 8

1-5-2- پیشینه خارجی پژوهش 14

1-6- متغیرهای تحقیق 16

1-7- سوالات تحقیق 16

1-7-1- سوال اصلی 16

1-8- فرضیات تحقیق 17

1-9- روش تحقیق 17

1-10- روش جمع آوری اطلاعات 17

1-11- جامعه آماری 18

1-12- حجم نمونه 18

1-13- روش تحلیل 19

1-14- محدودیت های تحقیق 21

فصل دوم: چارچوب نظری (ادبیات تحقیق) 22

2-1- مفاهیم و اصطلاحات 23

2-1-1- تعریف گردشگری 23

2-1-1-1- اصول گردشگری 26

2-1-1-2- طبقه بندی انواع گردشگری 26

2-1-1-3- عوامل مؤثر بر گردشگری 31

2-1-2- تعریف فرودگاه 35

2-1-2-1- استانداردها و مؤلفه های مهم فرودگاه های جهان 37

2-1-2-2- چالشهای موجود در فرودگاه های کشور با توجه به استانداردهای جهانی 40

2-1-2-3- فرصتهای موجود در صنعت حمل و نقل هوایی کشور با توجه به استانداردهای جهانی 41

2-1-3- تعریف زیرساخت 42

2-1-3-1- تعریف زیرساخت فرودگاه 44

2-1-3-1-1- تعریف زیرساختهای بخش پایانه 44

2-1-3-1-2- تعریف زیرساختهای بخش زمینی 44

2-1-3-1-3- تعریف زیرساخت های بخش رفاهی 45

2-1-3-1-4- تعریف زیرساختهای بخش هوایی 45

2-2- مدل‌ها و نظریه‌ها 46

2-2-1- عوامل مؤثر بر سطوح ارائه خدمات و طبقه بندی فرودگاه ها 49

2-3- مدل مفهومی 52

فصل سوم: ویژگی‌های جغرافیایی محدوده مطالعه 53

3-1- روش شناسی 54

3-2- بستر شناسی 55

3-3- ویژگیهای جغرافیای فرودگاه امام خمینی 63

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات 73

4-1- مقدمه 74

4-2- یافته های حاصل از مطالعات میدانی 74

4-3 آنالیز SWOT 79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 82

5-1- نتیجه گیری 83

5-2- محدودیت های پژوهش 90

5-2-1- محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر 90

5-2-2- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر 90

5-3- پیشنهادات کاربردی 91

5-4- پیشنهادات پژوهشی 92

منابع و مأخذ 93

منابع فارسی 94

منابع انگلیسی 98

پیوست‌ها و ضمائم 99

چکیده انگلیسی 101

 

بررسی رابطه تعهد سازمانی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی آنها (مورد مطالعه کارکنان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره))

چکیده

در گذشته مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهای درون بوروکراسی معطوف می داشت و عمدتاً مشکلات درون بوروکراسی را مسأله اصلی می پنداشت. امروزه مدیریت دولتی باید ابعاد اجتماعی و عمومی خود رابشناسد و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه باشد و مسائل شهروندان و شهروندی را دغدغه هنی قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی در گمرک فرودگاه امام خمینی می باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی -تحلیلی بوده است .نمونه آماری شامل 227 نفر از کارکنان گمرک فرودگاه امام خمینی بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیرهای تعهد سازمانی، 0/719 و برای متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، 0/829 برآورد شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسونو آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه آزمون کلموگروفا-اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را اثبات کرد (0/05<P). نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد(0/05>P). همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین مولفه های تعهد سازمانی تعهد عاطفی (2/04) و از بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه شناسی (3/06) بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

مقدمه 2 
1-1- بيان مسئله 2 
1-2- ضرورت و اهميت پژوهش 3 
1-3- اهداف پژوهش 4 
1-4- فرضيه هاي پژوهش 5 
1-5- چهارچوب نظري پژوهش 5 
1-6- مدل پژوهش 9 
1-7- جامعه تحقيق، نمونه آماري و روش نمونه گيري 10 
1-7-1- قلمرو موضوعي: 11 
1-7-2- قلمرو زماني: 11 
1-7-3- قلمرو مکاني: 12 
1-8- تعاريف متغيرهاي تحقيق 12 
1-9- ساختار پژوهش 12 
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 
2-1- مقدمه 15 
2-2- بخش اول: بررسي و تحليل ديدگاه ها و نظريات مرتبط با تعهد سازماني 15 
2-2-1- تعاريف و مفهوم تعهد سازماني: 15 
2-2-2- ديدگاههايي درمورد کانونهاي تعهدسازماني 18 
2-2-3- ابعاد تعهد سازماني 19 
2-2-3-1- ديدگاه دو بعدي 20 
2-2-3-2- ديدگاه سه بعدي 21 
2-2-3-3- الگوهاي چندبعدي 22 
2-2-4- دو ديدگاه درباره تعهد سازماني: 24 
2-2-5- عوامل موثر بر تعهد سازماني 26 
2-2-6- نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني 27 
2-2-7- کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني 28 
2-3- بخش دوم: بررسي و تحليل ديدگاه ها و نظريات مرتبط با رفتار شهروندي سازماني 30 
2-3-1- مفهوم شهروندي 30 
2-3-2- مفهوم رفتار شهروندي سازماني 30 
2-3-3- روند تاريخي تكوين مفهوم شهروندي سازماني 31 
2-3-4- تعريف و تبيين رفتار شهروندي سازماني 33 
2-3-5- انواع رفتار شهروندي در سازمان 35 
3-5-6- ابعاد رفتار شهروندي سازماني 36 
3-5-7- پيش نيازهاي رفتار شهروندي سازماني 39 
3-5-8-برخي از عواملي كه از رفتار شهروندي سازماني تاثير مي پذيرند 41 
3-5-8-1- رفتار شهروندي سازماني و عملكرد 41 
3-5-8-2- سرمايه اجتماعي 42 
3-5-9- رفتار شهروندي سازماني به عنوان عاملي براي كاهش رفتارهاي كناره گيرانه 43 
3-5-10- عوامل كليدي تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني 44 
3-5-11- علل وعوامل شكست و ناتواني سازمانها براي ايجاد رفتار شهروندي 46 
3-6- بخش سوم: پيشينه پژوهش‎هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور 46 
بخش چهارم: معرفي سازمان مورد مطالعه (گمرک فرودگاه امام خميني (ره)) 52 
فصل سوم: روش شناسي تحقيق 
مقدمه 55 
3-1- روش تحقيق 56 
3-2- جامعه تحقيق، نمونه آماري و روش نمونه گيري 58 
3-3- قلمرو تحقيق 59 
3-3-1- قلمرو موضوعي: 59 
3-3-2- قلمرو زماني: 59 
3-3-3-قلمرو مکاني: 60 
3-4- روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 60 
3-5- ابزار سنجش 60 
3-6- اعتبار و روايي ابزار تحقيق 62 
3-6-1- روايي پرسشنامه 62 
3-6-2- پايايي پرسشنامه 63 
3-7- روش تجزيه وتحليل اطلاعات 64 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 
مقدمه 66 
4-1-بررسي توصيفي ويژگي‌هاي دموگرافيک 66 
4-1-2-جنسيت 66 
4-1-1-وضعيت تاهل 67 
4-1-4-ميزان تحصيلات 70 
4-1-5-سابقه خدمت 71 
4-1-6-آمار توصيفي مولفه هاي تعهد سازماني 72 
4-1-6-آمار توصيفي مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني 72 
4-2-آمار استنباطي 73 
4-2-1-آزمون کلموگروف-اسميرنوف 73 
4-2-2-آزمون فرضيه هاي تحقيق 73 
4-3-جمع بندي 78 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 
مقدمه 80 
5-1-بحث و نتيجه گيري 81 
5-1-1- نتايج بدست آمده از آمار توصيفي 81 
5-1-2- نتايج بدست آمده از آمار استنباطي 81 
5-2-پيشنهادات پژوهش 83 
5-2-1-پيشنهادات برخاسته از تحقيق 83 
5-2-2-پيشنهادات براي ساير پژوهشگران 84 
5-3- محدوديتهاي تحقيق 85 
منابع و مآخذ 86 
فهرست منابع قارسي 87 
فهرست منابع انگليسي 88 
ضمائم و پيوست ها 90 

 

 

طراحی سیستم سردساز ترموآکوستیکی بر مبنای جذب صدای فرودگاه

چکیده

در دهه‌های اخیر مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش قیمت جهانی آنها از یک سو و تشدید پدیده گرمایش جهانی از سوی دیگر همواره محققان را به سمت ایجاد و توسعه فناوری‌های نوین سرمایشی سوق داده است. گرمایش جهانی بزرگترین مشکل زیست محیطی جهان است. سرمایش بیشترین سهم مصرف انرژی ساختمان‌ها را در فصل گرم سال دارد. سامانه‌های سرمایشی مرسوم علاوه بر مصرف انرژی بالا، از گازهای کاری آسیب‌رسان به محیط زیست استفاده می‌کنند. ترموآکوستیک یک فناوری جدید است که از ترکیب علوم آکوستیک و ترمودینامیک پدید آمده‌است. پژوهش در این علم در ایران در دهه 80 شمسی توسط قربانیان در دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. سامانه‌های ترموآکوستیکی دارای مزایایی چون: نداشتن اجزای متحرک، عدم استفاده از گازهای مضر، سادگی ساخت هستند و همین باعث علاقه‌مندی به این سامانه‌های شده‌است. در این پایان‌نامه یک ابداع جدید به منظور تامین توان آکوستیکی مورد نیاز سردساز ترموآکوستیکی با استفاده از امواج آکوستیکی موجود در محیط‌هایی که دارای آلودگی صوتی شدید هستند مانند فرودگاه‌ها، پیشنهاد شده‌است، به‌عبارت دیگر با گردآوری امواج صوتی فرودگاه و وارد کردن آنها به یک سردساز ترموآکوستیکی توان آکوستیکی مورد نیاز سردساز تامین می‌گردد. با این کار هم از انتشار بخشی از آلودگی صوتی فرودگاه جلوگیری شده و هم بخشی از سرمایش مورد نیاز فرودگاه بدون آسیب زدن به محیط زیست تامین می‌شود. در این پایان‌نامه در ابتدا امواج اکوستیکی حاصل از سروصدای فرودگاه بررسی می‌شود و در مرحله بعد سامانه سردساز ترموآکوستیک طراحی مفهومی می‌شود. سپس با استفاده از معادلات یک بعدی خطی ترمواکوستیک اقدام به طراحی و بهینه‌سازی سردساز می‌شود، در روند بهینه‌سازی که بر اساس بیشینه کردن ضریب عملکرد سردساز صورت می‌گیرد، ابعاد هندسی نهایی اجزای اصلی سامانه مانند ریجنریتور، کامپلاینس، لوله بافر حرارتی و تشدیدگر به‌دست می‌آید. در نهایت عملکرد سامانه در شرایط مختلف کاری و اثر تغییر پارامترهای مختلف محیطی روی سردساز بررسی می‌شود.

1 ‌مقدمه 1
1‌.1‌ انگیزه پژوهش 2
1‌.2‌ تعریف مسئله 5
1‌.3‌ پیشینه پژوهش 5
1‌.4‌ اهداف و نوآوری‌ها 12
1‌.5‌ محتوای پایان‌نامه 13
2 مروری بر ترموآکوستیک 15
2‌.1‌ مقدمه 15
2‌.2‌ پارامترهای عمومی و هندسی 16
2‌.2‌.1‌ فرکانس 16
2‌.2‌.2‌ طول موج 16
2‌.2‌.3‌ سرعت صوت 17
2‌.2‌.4‌ دامنه جابه‌جایی 17
2‌.2‌.5‌ عمق نفوذ حرارتی 18
2‌.2‌.6‌ عمق نفوذ لزجتی 18
2‌.2‌.7‌ عدد پرانتل 19
2‌.2‌.8‌ تخلخل حجمی و شعاع هیدرولیکی 19
2‌.2‌.9‌ نسبت راه‌اندازی 22
2‌.3‌ مبانی کارکرد و انواع سامانه‌های ترموآکوستیک 22
2‌.3‌.1‌ تقسیم‌بندی سامانه‌های ترموآکوستیک 23
2‌.3‌.1‌.1‌ موتورها و سردسازهای ترموآکوستیکی موج‌ایستا 24
2‌.3‌.1‌.2‌ سردساز‌ها و موتورهای ترموآکوستیکی موج‌رونده 26
2‌.4‌ فرضیه‌های تئوری ترموآکوستیک خطی 29
2‌.4‌.1‌ معادلات حاکم 32
2‌.4‌.2‌ بقای ترموآکوستیک و معادلات دمای نوسانی 33
2‌.4‌.3‌ جریان انرژی ترموآکوستیک 37
2‌.5‌ نرم‌افزار DeltaEC 40
2‌.5‌.1‌ اصول محاسبه 42
2‌.5‌.2‌ روش شوتینگ 44
2‌.5‌.3‌ الگوریتم رانگ کوتا 45
2‌.6‌ استریمینگ آکوستیک 46
2‌.7‌ مروری بر سردسازهای ترموآکوستیک 47
2‌.7‌.1‌ سامانه‌های سردساز ترموآکوستیکی با تامین انر‌‌ژی آکوستیکی مستقیم 48
3 سروصدای فرودگاه 58
3‌.1‌ کمیت‌های اندازه گیری صوت 58
3‌.1‌.1‌ کمیات فیزیکی 59
3‌.1‌.1‌.1‌ توان صوت 59
3‌.1‌.1‌.2‌ شدت صوت 59
3‌.1‌.1‌.3‌ فشار صوت 60
3‌.1‌.2‌ کمیات لگاریتمی 60
3‌.1‌.2‌.1‌ تراز توان صوت (SWL) 61
3‌.1‌.2‌.2‌ تراز شدت صوت (SIL) 61
3‌.1‌.2‌.3‌ تراز فشار صوت (SPL) 62
3‌.1‌.3‌ جمع ترازهای صوتی 62
3‌.2‌ انتشار صوت 63
3‌.2‌.1‌ تأثیر شرایط اقلیمی بر صوت 65
3‌.2‌.1‌.1‌ اثر باد 65
3‌.2‌.1‌.2‌ اثر دما 66
3‌.2‌.1‌.3‌ اثر رطوبت 67
3‌.2‌.2‌ تأثیر عناصر محیطی بر صوت 67
3‌.3‌ استاندارد های توصیفکننده سروصدا 68
3‌.3‌.1‌ بیشینه تراز صوت 68
3‌.3‌.2‌ زمان فراتر از تراز 69
3‌.3‌.3‌ تراز مواجه با صدا 69
3‌.3‌.4‌ تعداد رخدادهای فرا آستانه 69
3‌.3‌.5‌ تراز معادل صدا 70
3‌.3‌.6‌ میانگین تراز صوتی روز – شب 70
3‌.4‌ محیط صوتی فرودگاه 70
3‌.4‌.1‌ معرفی صداهای فرودگاه 71
3‌.5‌ منابع تولید سروصدای هواپیما 71
3‌.5‌.1‌ صدای ناشی از آیرودینامیک هواپیما 72
3‌.5‌.2‌ صدای موتور 73
3‌.5‌.2‌.1‌ صدای جت 74
3‌.5‌.2‌.2‌ صدای فن 74
3‌.5‌.2‌.3‌ صدای کمپرسور و توربین 74
3‌.5‌.2‌.4‌ صدای ناشی از سیستم هواپیما 75
3‌.6‌ عوامل موثر بر سروصدای هواپیما 76
3‌.6‌.1‌ تعداد پروازها 76
3‌.6‌.2‌ نوع هواپیما 77
3‌.6‌.3‌ باند مورد استفاده 77
3‌.6‌.4‌ وزن برخاست هواپیما 77
3‌.6‌.5‌ نوع جابه‌جایی و حرکت 77
3‌.6‌.6‌ تغییرات فصلی و هواشناسی 78
3‌.7‌ اندازه گیری سروصدای هواپیما 78
3‌.7‌.1‌ نقطه مرجع بیشینه توان اندازه گیری سروصدا 78
3‌.7‌.2‌ نقطه ی مرجع بالایی اندازه گیری سروصدا 79
3‌.7‌.3‌ نقطه مرجع تقرب اندازه گیری سروصدا 80
3‌.8‌ معیارهای صوتی سروصدای فرودگاه 82
3‌.8‌.1‌ روش مدل‌سازی صوتی 82
3‌.8‌.2‌ صدای فرودگاه مهرآباد 84
3‌.8‌.3‌ صدای فرودگاه امام خمینی (ره) 86
4 طراحی و بهینه‌سازی سردساز ترموآکوستیکی بر اساس جذب صدای فرودگاه 88
4‌.1‌ روند طراحی سردساز ترموآکوستیکی 88
4‌.2‌ نوع دستگاه ترمو آکوستیکی موج‌ایستا یا موج‌رونده 89
4‌.3‌ پیکربندی دستگاه 90
4‌.4‌ انتخاب پارامترهای عمومی سامانه 91
4‌.4‌.1‌ فشار متوسط 92
4‌.4‌.2‌ انتخاب گاز کاری 92
4‌.4‌.3‌ دمای مبدل سرد 93
4‌.4‌.4‌ دمای مبدل همدما با محیط 93
4‌.4‌.5‌ دمای متوسط 93
4‌.4‌.6‌ فرکانس کاری 94
4‌.4‌.6‌.1‌ انتخاب فرکانس کاری از منظر عمق نفوذ حرارتی و ابعاد سوراخ‌های ریجنریتور 95
4‌.4‌.6‌.2‌ انتخاب فرکانس کاری از منظر فرکانس غالب 96
4‌.4‌.6‌.3‌ انتخاب فرکانس کاری از منظر میزان تضعیف صدا در عبور از جو 97
4‌.4‌.7‌ دامنه فشار 99
4‌.5‌ راهبرد طراحی و بهینه‌سازی سردساز ترموآکوستیکی در DeltaEC 101
4‌.6‌ فرآیند بهینه‌سازی در نرم‌افزار DeltaEC 104
4‌.6‌.1‌ تشدیدگر 105
4‌.6‌.2‌ تعیین سطح مقطع هسته سردساز 106
4‌.6‌.3‌ طراحی و بهینه‌سازی ریجنریتور 107
4‌.6‌.4‌ مبدل‌های حرارتی 111
4‌.6‌.4‌.1‌ مبدل سرد 112
4‌.6‌.4‌.2‌ مبدل محیطی 113
4‌.6‌.5‌ لوله بافر حرارتی 114
4‌.6‌.6‌ کامپلاینس 115
4‌.6‌.7‌ اینرتانس 116
4‌.6‌.8‌ مقابله با استریمینگ 117
4‌.7‌ تحلیل حساسیت 117
4‌.8‌ بررسی عملکرد سامانه سردساز ترموآکوستیکی 123
4‌.8‌.1‌ بررسی اثر تغییر بار سرمایشی سامانه سردساز ترموآکوستیکی 123
4‌.8‌.2‌ بررسی اثر تغییر توان آکوستیکی ورودی به سامانه سردساز ترموآکوستیکی 128
4‌.8‌.3‌ بررسی اثر تغییر دمای محیط بر عملکرد سامانه سردساز ترموآکوستیکی 131
4‌.8‌.4‌ بررسی اثر تغییر رطوبت نسبی محیط بر عملکرد سامانه سردساز ترموآکوستیکی 134
5 نتیجه‌گیری 137
5‌.1‌ نوآوری‌های پایان‌نامه 138
5‌.2‌ پیشنهادها برای ادامه کار 138
منابع و مراجع 141

 

تحلیل و ارزیابی عوامل موثر در افزایش چرخه عمر روسازی فرودگاه

چکیده

انجام مطالعات در مورد عمر روسازی راهها و فرودگاهها جهت بهبود سطح کیفی و حذر از صرف هزینه های مربوطه در فرودگاه امری ضروری می باشد. هرساله در بخش فرودگاه هزینه های زیادی صرف مرمت و بهسازی می شود در حالیکه همین هزینه ها را میتوان به راحتی صرف احداث فرودگاه و یا توسعه فرودگاههای موجود نمود.با بررسی و تحلیل کلیه عواملی که در بالابردن عمر روسازی فرودگاهها موثرند اعم از مسایلی که طراحان مد نظر قرار می دهند و یا مسایل اجرایی، می توان به راحتی عمر روسازی را مورد مطالعه مجدد قرار داده و به لحاظ اقتصادی کمک شایانی به منابع ملی نمود. بسیاری از طراحان به دلیل عدم شناخت از مسایل اجرایی عموما سعی در طراحی به اصطلاح “دست بالا” از روسازی فرودگاه دارند و از طرف دیگر در زمان اجرا نیز به دلیل عدم شناخت پیمانکاران از مسایل طراحی و گاها سهل انگاری آنها عملا روسازی از ابتدا دچار مشکل می شود.در حالیکه اگر طراح از ابتدا از مسایل اجرایی مطمین باشد وضمنا در مسایل اجرایی دقت کافی صورت بگیرد روسازی در عمر مفیدی که در استانداردهای فرودگاهی وجود دارد قابلیت بهره برداری کامل خود را دارد.در این پایان نامه سعی می شود تاثیر عوامل موثر بر بالابردن عمر روسازی فرودگاهها به صورت کمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و نرم افزار طراحی روسازی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد (FAARFIELD) با نرم افزار تحلیل گر ABAQUS مقایسه گردد.نتایج بدست آمده در اهداف این تحقیق، رابطه تعداد سیکل مجاز بارگذاری تا وقوع پدیده خستگی و در نهایت تعداد نشست و برخاست مجاز هواپیما را برای هر یک از پارامترهای دما، ضخامت، بارگذاری و مدول الاستیسیته و در نهایت چسبندگی لایه ها جداگانه بررسی شد و درصد رشد یا کاهش هر کدام جداگانه بدست آمد و در نهایت آنالیز حساسیت برای کل پارامترها انجام شد.

عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1 
1-1-تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق:‌ 2 
1-2-سابقه و ضرورت انجام تحقيق : 2 
1-3-هدف ها : 3 
1-4-فرضيه ها : 4 
1-5-امکانات و محدودیتهای پژوهش 5 
1-6-جامعه آماری و روش نمونه گیری 5 
فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته 6 
2-1-مقدمه : 7 
2-2-كليات : 7 
2-3-انواع خرابيها در روسازي : 7 
2-4-معيارهاي طرح در روسازيهاي انعطاف پذير : 8 
2-4-1- تركهاي ناشي از خستگي : 9 
2-4-2-شيار زدگي : 11 
2-4-3-تركهاي حرارتي 12 
2-5- ديده خستگي در روسازيهاي انعطاف پذير : 13 
2-5-1-آزمايش خستگي : 14 
2-6-بررسي نقش عوامل مختلف بر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير : 22 
2-6-1-روشهاي بررسي اثر بار بر خرابي روسازي : 22 
2-6-2-بررسي فاكتور هاي موثر بر خستگي روسازي انعطاف پذير : 24 
2-6-2-1-بررسي تاثير مشخصات بارهاي وارده : 25 
2-6-2-1-1-توزیع بار: 28 
2-6-2-1-2-شكل بار ( هندسه بار ) : 29 
2-6-2-1-3-بزرگی بار: 32 
2-6-2-1-4-تغيير مكان جانبي بار: 33 
2-6-2-1-5-اثرات ديناميكي بار: 33 
2-6-2-2-مشخصات تاير : 34 
2-6-2-2-1-مدلهاي توزيع يكنواخت فشار باد چرخ : 34 
2-6-2-2-2-اثر نوع تاير: 36 
2-6-2-2-3-فشار باد چرخ: 38 
2-6-2-3-.شرايط محيطي: 39 
2-6-2-3-1-درجه حرارت: 39 
2-6-2-3-2-رطوبت : 40 
2-6-2-4-سازه روسازي : 42 
2-6-2-4-1-ظرفيت سازه اي مجموع : 42 
2-6-2-4-2-ضخامت لايه رويه : 42 
2-6-2-4-3-مشخصات لايه رويه : 44 
2-6-2-4-4-تاثير مقدار قير و مقدار فضاي خالي مخلوط آسفالتي بر خستگي : 44 
2-6-2-2-4-5. مشخصات لايه هاي اساس زير اساس و خاك بستر : 47 
2-6-2-5-معيار خرابي : 48 
2-7-معيار خرابي خستگي : 49 
2-7-1-مدل اشتو : 50 
2-7-2-مدل خستگي انستيتو آسفالت : 50 
2-7-3-مدل خستگي ارائه شده توسط راهنماي طراحي شركت شل : 51 
2-7-4-مدل خستگي finn و همكاران : 51 
2-7-5-مدل خرابي خستگي RISC: 52 
2-7-6-ساير مدلهاي خرابي خستگي : 52 
2-7-7-مدل خستگي LEDGA 53 
2-8-كاربرد مدلسازي : 54 
2-8-1-آناليز به روش تئوري ارتجاعي لايه اي : 56 
2-8-2-آناليز به روش اجزا محدود: 58 
2-9-نتيجه گيري : 60 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 61 
3-1- مقدمه 62 
3-2-روش تحقیق 62 
3-2-1-حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي 62 
3-2-1-1-راه حل‌هاي نموداري 64 
3-2-1-2-صفحه انعطاف‌پذير 67 
3-2-1-3-سيستم‌هاي لايه‌اي 69 
3-2-1-4-سيستم‌هاي دو لايه 70 
3-2-1-5-تنش قائم 70 
3-2-1-6-كرنش‌ كششي بحراني 72 
3-2-1-7-سيستم سه لايه‌اي 73 
3-2-2-حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود 74 
3-3-خلاصه و نتيجه‌گيري 80 
3-4-جامعه و نمونه آماری 81 
3-4-1-خرابي هاي آسفالت باند 29 راست -11 چپ 81 
3-4-1-1- جمعبندي و نقشههاي پهنهبندي خرابيهاي آسفالتي 85 
3-4-1-2- بررسي آزمایشات مکانیک خاک و تعيين ضخامت لايه‌هاي خاكي و آسفالتي باند 29 راست 86 
3-4-1-2-1-تعيين مدول الاستیسیته لایه های روسازی 90 
3-5-ابزار اندازه گیری 93 
3-5-1-برنامه هاي كامپيوتري استفاده شده 94 
3-5-1-1-اجزاي يك مدل در آباكوس (ABAQUS 2010) 95 
3-5-1-1-1-مقدمه‌اي بر CAE/ آباكوس 96 
3-5-1-2- نرم افزار FAARFILED 99 
3-5-1-3- اجزاي يك مدل در FAARFIELD 100 
3-5-1-3-1-روش کار با نرم افزار 101 
3-6-دستورالعلمل جمع‌آوري اطلاعات و روش‌هاي بكار گرفته شده 103 
فصل چهارم: یافته های تحقیق 104 
4-1- مقدمه 105 
4-2-توصیف داده های آماری 105 
4-2-1-شرايط چسبندگي بين لايه‌ها با توجه به كرنش قائم روي خاك ‌بستر 105 
4-2-1-1-تأثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه‌اي بر عمر روسازي‌ها 106 
4-2-1-2-تحليل نظري تأثير شرايط بين لايه‌اي 107 
4-2-1-3-انتخاب عدد مناسب برای چسبندگی بین لایه ای 109 
4-3- مدلسازی 109 
4-3-1-معتبرسازی مدل در نرم افزار ABAQUS 110 
4-3-2-مدلسازی در ABAQUS 114 
4-3-2-1-مدل اول: تغییر در ضخامت روسازی 117 
4-3-2-2-مدل دوم: تغییر در جنس لایه های آسفالتی( مدول الاستیسیته) 118 
4-3-2-3-مدل سوم: تغییر در شرایط اصطکاک (چسبندگی) بین فصل مشترک لایه ها 119 
4-3-2-4-مدل چهارم : تغییر در بارگذاری 122 
4-3-2-5-مدل پنجم: تغییر در شرایط آب و هوایی 123 
4-3-2-6-مدلسازی در FAARFIELD 125 
فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و نتایج 127 
5-1-مقدمه 128 
5-2-تحلیل اطلاعات هر یک از اهداف تحقیق 128 
5-2-1-معتبرسازی مدل 128 
5-2-2-مدل سازی و هدف اول: تغییر در ضخامت روسازی 130 
5-2-3-مدل سازی و هدف دوم: تغییر در جنس لایه های آسفالتی(مدول الاستیسیته) 132 
5-2-4-مدل سازی و هدف سوم : تغییر در شرایط چسبندگی فصل مشترک لایه ها 133 
5-2-5-مدل سازی و هدف چهارم : تغییر در بارگذاری 134 
5-2-6-مدل سازی و هدف پنجم : تغییر در شرایط آب و هوایی 136 
5-2-7-مدلسازی در نرم افزار FAARFIELD 137 
5-3-نتیجه گیری در مورد هر کدام از اهداف 137 
5-3-1-هدف اول: تغییر در ضخامت روسازی 138 
5-3-2-هدف دوم: تغییر در جنس لایه های آسفالتی(مدول الاستیسیته) 140 
5-3-3-هدف سوم : تغییر در شرایط چسبندگی فصل مشترک لایه ها 142 
5-3-4-هدف چهارم : تغییر در بارگذاری 145 
5-3-5-هدف پنجم : تغییر در شرایط آب و هوایی 147 
5-3-6-هدف ششم : مدلسازی در نرم افزار FAARFIELD و مقایسه نتایج با نرم افزار ABAQUS 148 
5-3-7-هدف هفتم : تحلیل چند متغیره 149 
5-4-نتیجه گیری در مورد کل تحقیق 162 
5-5-کاربردهای عملی و تئوری 162 
5-6-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 163 

 

بررسی اثر رهبری تحول‌آفرین بر چابکی سازمانی با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی مطالعه موردی فرودگاه‌های استان تهران (فرودگاه مهرآباد و فرودگاه حضرت امام خمینی (ره))

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری خلاقیت سازمانی در فرودگاههای استان تهران (فرودگاه مهرآباد و حضرت امام خمینی ره)می باشد. روش مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی و همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان فرودگاههای استان تهران (1000 نفر) بوده که از میان این تعداد 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه‌ی رهبری تحول آفرین و پرسشنامه ی چابکی سازمانی و پرسشنامه‌ی خلاقیت سازمانی. آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب 0.95، 0.88، 0.94 بود که از قابلیت اطمینان خوبی برخوردار بودند. در پایان داده‌های جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین بر روی چابکی سازمانی تاثیر دادرد. به علاوه خلاقیت سازمانی نقش تعدیل کنندگی را در این اثر(رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی) بازی می‌کند. همچنین چهار بعد رهبری تحول آفرین که عبارتند از ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی بر روی چابکی سازمانی تاثیرگذار بودند.

چکیده 1 
فصل اول کلیات : 2 
1-1مقدمه 3 
1-2 بیان مساله: 3 
1-3 اهمیت و ضروت تحقیق 5 
الف) اهمیت و ضرورت نظری: 5 
ب) اهمیت و ضرورت کاربردی: 5 
1-4 اهداف تحقیق 5 
هدف اصلی: 5 
اهداف فرعی: 6 
1-5 فرضیات تحقیق 6 
فرضیه اصلی: 6 
فرضیات فرعی تحقیق: 6 
1-6 روش تحقیق: 7 
1-7 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: 7 
1-8 قلمرو تحقیق: 7 
1-9 نوآوری تحقیق: 8 
1-10تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق: 8 
1-11 تعریف مفهومی واژگان 8 
1-11-1رهبری 8 
1-11-2 چابکی سازمان: 9 
1-11-3 خلاقیت سازمانی 10 
1-12تعریف عملیاتی تحقیق: 10 
1-13 سازماندهی تحقیق و چگونگی ارتباط مباحث: 10 
2-1مقدمه: 13 
بخش اول : رهبری تحول آفرین 13 
2-2رهبری: 13 
2-3 سبک های نوین رهبری: 16 
رهبری مشارکتی 16 
رهبری توزیع شده 17 
• رهبری کاریزما 18 
• رهبری خدمتگزار: 18 
• رهبری تبادلی : 20 
رهبری تحولی 20 
2-4تعریف رهبری تحول آفرین و مفهوم آن: 21 
2-5 مولفه های رهبری تحول آفرین: 22 
نفوذ آرمانی: 22 
§ انگیزش الهام بخش 23 
§ ترغیب ذهنی 23 
ملاحظات فردی: 23 
2-6 اهمیت و ضرورت رهبری تحول آفرین: 24 
2-7 دیدگاه صاحبنظران در مورد رهبری تحول آفرین: 24 
نظریه رهبری تحول آفرین برنز : 24 
نظریه رهبری تحول آفرین باس و آوالیو (1985- 1999): 25 
نظریه رهبرى تحول‏آفرین بنیس و نانونس (1985): 26 
نظریه رهبری تحول آفرین کازس و پاسنر(1987): 27 
مدل سه بعدی رهبري تحول آفرين کونورتی : 27 
2-8 ویژگی رهبران تحول آفرین: 28 
2-9 نقاط قوت و ضعف رهبری تحول آفرین: 29 
بخش دوم: چابکی سازمانی 30 
2-10سازمان انعطاف پذیر، سازگار و چابک 30 
2-12مفهوم چابکی: 33 
2-13توانمندی های چابکی 37 
2-14مدل های چابکی سازمانی: 40 
الگوي چابكي گلدمن و ناگل 40 
الگوي كروكيتو و يوسف 40 
بخش سوم: خلاقیت سازمانی 46 
2-15مفهوم شناسی خلاقیت 46 
2-16دیدگاههای مختلف درباره خلاقیت 50 
2-17خلاقیت از دیدگاه روانشناسی 50 
2-18خلاقیت از دیدگاه سازمانی 51 
2-19تغییرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت 53 
2-20خلاقیت سازمانی در سازمانها 54 
2-21عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت سازمانی 55 
2-22عوامل موثر بر خلاقیت 57 
عوامل فردي: 58 
عوامل محیطی: 59 
عوامل گروهی: 59 
عوامل سازمانی: 60 
بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق 61 
2-23رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی 61 
2-24رهبری تحول آفرین ، خلاقیت، چابکی سازمانی 63 
2-25مدل مفهومی 66 
پخش پنجم: پیشینه ی تحقیق 66 
2-26پیشینه ی داخلی: 66 
2-27پیشینه ی خارجی: 69 
2-28جمع بندی و خلاصه فصل دوم 71 
3-1مقدمه 73 
3-2روش تحقیق 73 
3-3جامعه آماری 74 
3-4 نمونه، حجم آن و روش نمونه گیری 75 
3-5ابزار گردآوری داده 76 
3-6روايي 78 
3-7پایایی 79 
3-8 روش‌ها و فنون آماري مورد استفاده 80 
تحلیل عاملی تاییدی: 80 
مدل سازی معادلات ساختاری: 81 
مقدمه 84 
4-1. تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق 85 
4-1-1. جنسیت پاسخ‏دهندگان 85 
4-1-2. سن پاسخ‏دهندگان 86 
4-1-3. وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان 88 
4-1-4. وضعیت سابقه شغلی پاسخ‏دهندگان 89 
4-1-5. توصیف کمی متغیرهای تحقیق 91 
4-2. تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق 91 
4-2-1. بررسی برازندگی مدل معادلات ساختاری 91 
4-2-2. بررسی همبستگی میان متغیرها 97 
4-2-3) بررسی فرضیات 98 
4-2-3-1. فرضیه اصلی 98 
4-2-3-2. فرضیه فرعی اول 98 
4-2-3-3. فرضیه فرعی دوم 100 
4-2-3-4. فرضیه فرعی سوم 102 
4-2-3-5. فرضیه فرعی چهارم 104 
4-2-3-6. فرضیه فرعی پنجم 106 
4-3. خلاصه فصل 107 
5-1مقدمه 110 
5-2تحلیل وضعیت جمعیت شناختی متغیرها 111 
5-3تحلیل و نتیجه گیری فرضیات تحقیق 112 
تحلیل و نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره 1: 112 
تحلیل و نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره 2: 112 
تحلیل و نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره 3: 113 
تحلیل و نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره 4: 113 
تحلیل و نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره 5: 113 
5-4نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 115 
‏ 5-5پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی: 120 
5-6موانع پژوهش 120 
منابع 122 
پیوست 130 


 

بررسی تاثیر آموزش تاکسیرانان برمیزان رضایتمندی گردشگران خارجی؛ مطالعه موردی: تاکسیرانی فرودگاه امام خمینی (ره)

چکیده

گردشگری یک صنعت خدماتی است و عمدتاً به واسطه کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همچنین، می‌توان گفت که کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن‌ها می‌تواند موجب توسعه گردشگری شود. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر آموزش تاکسیران فرودگاه امام خمینی بر میزان رضایتمندی گردشگران خارجی است. این پژوهش برحسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. همچنین یک تحقیق کمی به شیوه همبستگی قلمداد می‌گردد و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) در نرم‌افزار SPSS بهره‌ گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل توصیفی پرسشنامه نشان داد که 2/61 درصد از گردشگران خارجی را مرد و 8/38 درصد از گردشگران خارجی را زن تشکیل داده است. از طرفی دیگر بیشتر گردشگران خارجی دارای سنی بین 25 تا 35 سال داشته‌اند. سطح تحصیلی بیشتر پاسخگویان (گردشگران خارجی) را افراد لیسانس با 8/35 درصد به خود اختصاص و رتبه بعدی با 9/23 درصد مدرک فوق لیسانس و همچنین مدرک تحصیلی دکتری با 4/19 درصد، با این وجود 9/20 درصد پاسخگویان (گردشگران خارجی) مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر داشتند. نتابج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مهمترین مولفه‌های تاکسیرانی فرودگاه بین المللی امام خمینی بر رضایت گردشگران خارجی بر اساس تحلیل عاملی ارایه خدمات و برقراری ارتباط خدماتی تاکسیرانی، کیفیت (نظم، آراستگی)، نوع تاکسی، دسترسی اطلاعات و آشنایی راننده با جاذبه‌های گردشگری می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون بیانگر این است آموزش تاکسیرانان تاثیر معنی داری در سطح 95 درصد اطمینان بر رضایت مندی گردشگران خارجی دارند.کلید واژگان: رضایت مندی، گردشگران خارجی، تاکسیران فرودگاه امام خمینی، آزمون تی تست، تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون.

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1 بیان مسأله 8
1-2 ادبیات تحقیق 10
1-2-1 مطالعات داخلی 10
1-2-2 پیشینه خارجی 13
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 14
1-4 اهداف تحقیق 15
1-4-1 هدف اصلی 15
1-4-2 اهدف فرعی: 15
1-5 سوالات و فرضیه های تحقیق 15
1-5-1 سوال اصلی : 15
1-5-2 سوالات فرعی: 16
1-5-3 فرضیه های پژوهش: 16
1-6 الگوی مفهومی تحقیق( بیان متغیرها و نوع رابطه آنها ) 16
1-7 نوع تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی آن 16
1-8 روش تحقیق( جامعه آماری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها ) 17
1-9 جامعه آماری تحقیق 17
1-10 تعریف واژه های کلیدی( نظری- عملیاتی) 17
1-10-1 تاکسی 17
1-10-1-1 راننده تاکسی (تاکسیران) 18
1-10-1-2 کاربری(نوع فعالیت تاکسی) 18
1-10-1-3 تاکسی ویژه فرودگاه 18
1-10-2 گردشگری 19
1-10-2-1 گردشگر خارجی 19
1-11 رضایتمندی 19
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 22
2-1-1 جایگاه تاکسیرانی در سیستم حمل و نقل شهری 22
2-1-2 معرفی انواع خدمات تاکسیرانی شهر تهران 25
2-1-3 آمار ناوگان سازمان تاکسیرانی شهر تهران 25
2-1-3-1 شرکت های خصوصی 26
2-1-3-2 سیما تاکسی (سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات تاکسی) 26
2-1-3-3 زیر ساخت‌های مورد نیاز سیما تاکسی 28
2-1-3 نیاز‌های اطلاعاتی سازمان 29
2-1-3-1 کارنامه هوشمند 29
2-1-3-2 کاربرد‌های سیما تاکسی 30
2-1-3-3 کاربرد در معاونت فنی و بهره برداری 30
2-1-3-4 معاونت نظارت و امور مناطق 32
2-1-3-5 هوشمند سازی پایانه ها 32
2-1-3-6 مرکز کنترل و نظارت هوشمند 32
2-1-3-7 مدیریت هیأت انضباطی رانندگان 34
2-1-3-8 معاونت مالی و اداری 35
2-1-3-9 توسعه سیما تاکسی 35
2-1-3-10 اداره رفاه تاکسیرانان 37
2-1-3-11 معاونت فرهنگی و آموزشی 38
2-2 گردشگری 38
2-2-1 نوع شناسی گردشگری 41
2-2-2 انواع گردشگری از نظر ماهیت 43
2-2-3 گردشگری شهری 47
2-2-3-1 کاربری‌های گردشگری 50
2-2-3-2 عناصر گردشگری شهری 52
2-2-3-3 عناصر اولیه گردشگری شهری 53
2-2-3-4 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-2-3-5 گردشگری و فضای شهری 54
2-2-3-6 الگوی فضایی عناصر گردشگری 56
2-2-3-7 اثرات گردشگری در شهر 57
2-2-3-8 تأثیر اقتصادی گردشگری در شهر 60
2-2-3-9 گردشگری و درآمد 61
2-2-3-10 گردشگری و اشتغال زایی 62
2-2-3-11 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری در شهر 63
2-2-3-12 اثرات زیست محیطی گردشگری در شهر 134
فصل سوم: مواد و روش
3-1 مقدمه 73
3-2 روش و طرح تحقیق 74
3-3 فرآیند تحقیق 75
3-3-1 جامعه آماری 76
3-3-2 قلمرو موضوعی تحقیق 76
3-3-3 قلمرو مکانی تحقیق 76
3-3-4 نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 76
3-3-5 ابزار گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 79
3-3-6 پرسشنامه 79
3-3-7 روایی (Validity ) و پایایی ( Reliability ) 79
3-3-7-1 روش های بررسی ثبات زمانی 81
3-3-7-2 روش آزمون های همتا 81
3-3-7-3 روش های بررسی همسانی درونی آزمون 81
3-3-7-4 روش دو نیمه کردن آزمون 82
3-3-7-6 روش کودر- ریچاردسون 82
3-3-7-7 بررسی روایی آزمون 83
3-3-8 روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 85
3-3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 86
3-3-9-1 آمار توصیفی 86
3-3-9-2 آمار استنباطی 86
3-3-9-2-1 تحلیل عاملی 86
3-3-9-2-2 رگرسیون 91
3-3-9-2-3 آزمون تی تست تک نمونه ای (One-sample and paired-sample t-test) 93
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 توصیف متغیرها 95
4-1-1 مشخصات توصیفی 95
4-1-1-1 بررسی و تحلیل گویه ها براساس دیدگاه پاسخگویان 100
4-1-2 آمار استنباطی 106
4-1-2-1 مهمترین مولفه های تاکسیرانی فرودگاه بین المللی امام خمینی بر رضایت گردشگران خارجی بر اساس تحلیل عاملی 106
4-1-2-2 مولفه های تاکسیرانی فرودگاه بین المللی امام خمینی بر رضایت گردشگران 112
4-1-2-2-1 عامل اول: ارایه خدمات و برقراری ارتباط خدماتی تاکسیرانی 112
4-1-2-2-2 عامل دوم: کیفیت (نظم، آراستگی) و نوع تاکسی 115
4-1-2-2-3 عامل سوم- دسترسی اطلاعات و آشنایی راننده با جاذبه های گردشگری 117
4-1-3 معنی داری آزمون فرضیات 119
فصل پنجم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات
مقدمه 125
5-1 نتیجه گیری 125
5-2 آزمون فرضیات 129
5-3 پیشنهادات و راهکارهایی جهت ارائه خدمات مطلوب به گردشگران از طریق دفاتر تاکسیرانی 130
5-4 محدودیت های پژوهش 131
منابع 133


 

بهینه‌سازی پارک هواپیماها در پارکینگ با استفاده از یک رویکرد تکاملی، مطالعه موردی: فرودگاه تبریز

چکیده

هر فرودگاهی متشکل از دو قسمت مجزاست یکی بخش زمینی که شامل ترمینال‌ها، تأسیسات فرودگاهی و پارکینگ خودروهاست و دیگری بخش هوایی که شامل باند و پارکینگ هواپیماها و راه‌های خزش هواپیما و کلیه قسمت‌هایی که هواپیما در آن تردد دارد. استفاده مناسب و موثر از فضا‌های بخش هوایی فرودگاه‌ها از مهم‌ترین اهداف مدیریت فرودگاه‌های حال حاضر جهان بوده و در راستای تحقق این امر ظرفیت استندهای (محل توقف هواپیما‌ها در اپرون) فرودگاه اهمیت فراوانی داشته و برنامه‌ریزی توقف هواپیما‌ها در آن بسیار حیاتی می‌باشد‌ به‌‌طوری‌که عدم تخصیص درست پارکینگ با توجه به بزرگی هواپیما، تعداد مسافر، زمان‌بندی رسیدن، تمیز کردن، مسافر گیری، بارگیری، ترک و همچنین با در نظر گرفتن محدودیت هواپیماهایی با شرایط اضطراری و VIP در فرودگاه؛ می‌تواند باعث ایجاد اثر دومینو شده و تمام پروازهای بعدی را با تأخیر یا جابه‌جایی مکان پارک مواجه کند که در بدترین شرایط موجب برنامه‌ریزی دوباره‌‌ی همه‌ی پروازها و عدم کارایی زمان‌بندی‌های از پیش تعیین‌شده می‌گردد. در این پایان‌نامه یک رویکرد با ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، آنالیز، برنامه‌ریز و اجرا ارائه‌شده است. رویکرد پیشنهادی سعی دارد از نقاط قوت این دو الگوریتم استفاده کرده و با اتخاذ یک چارچوب تصمیم‌گیری بر اساس شرایط هواپیماهای دریافتی، اقدام به تخصیص استند برای هواپیماها کند. رویکرد پیشنهادی در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی شده سپس با سیستم موجود در فرودگاه بین‌المللی تبریز مقایسه شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی 99/47 درصد نسبت به رویکرد دستی بهینه عمل کرده است.

فصل یکم: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه فصل 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- سوالات تحقیق 4
1-4- اهداف پایان‌نامه 5
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- نظریه 5
1-7- ساختار پایان‌نامه 6
فصل دوم: مطالعه و بررسی کار‌های پیشین 7
2-1- مقدمه 8
2-2- نقد مطالعات پیشین 15
2-3- مفاهیم پایه‌ای 16
2-4- الگوریتم ژنتیک 21
2-5- بهینهسازی ازدحام ذرات 23
2-5-1- بهینهسازی چند هدفه ازدحام ذرات 25
2-6- نتیجه‌گیری فصل 25
فصل سوم: بهینه‌سازی پارک هواپیماها در پارکینگ با استفاده از یک رویکرد تکاملی، مطالعه موردی: فرودگاه تبریز 26
3-1- مقدمه 27
3-2- جزئیات رویکرد پیشنهادی 27
3-3- روش کدگذاری کروموزوم 29
3-4- تابع برازندگی 30
3-5- مراحل رویکرد پیشنهادی 36
3-6- خلاصه و نتیجه‌گیری فصل 44
فصل چهارم: پیاده‌سازی مدل پیشنهادی 45
4-1- مقدمه 46
4-2- تاریخچه احداث و بهرهبرداری از فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز 46
4-3- بررسی دادههای پرواز 48
4-3-1- عوامل میدان پروازی 49
4-3-2- نمودارهای زمان‌بندی اپرون 50
4-4- هندلینگ در فرودگاه تبریز 52
4-4-1- روند تخصیص استند حال حاضر فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز 54
4-4-2- مشکلات موجود درروند فعلی تخصیص استند در فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز 55
4-5- شبیه‌سازی و ارزیابی کارایی 56
4-6- نتایج رویکرد پیشنهادی در سناریو اول 66
4-7- نتایج رویکرد پیشنهادی در سناریو دوم 70
4-8- نتیجه‌گیری 75
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی 76
5-1- نتیجه‌گیری 77
5-2- کارهای آتی 77

 

مدلسازی سه بعدی سه‌راهی زیرزمینی جنوب ایستگاه 1 فرودگاه مهرآباد و تونل‌های متصل به ایستگاه و تونل ارتباطی با خط 4 متروی تهران

چکیده

به دلیل نیاز عمده به توسعه فضاهای زیرزمینی در نواحی شهری متراکم، حفر تونل در نزدیکی سطح زمین در حال افزایش می‌باشد. بنابراین احتمال این وجود دارد که تونل‌های جدید در مجاورت و یا در ادامه تونل موجود حفاری و ساخته شوند. بنابراین مکانیزم اندرکنش این تونل‌ها و تاثیر آن‌ها بر روی نشست زمین می‌بایست بسیار مورد توجه قرار بگیرد. ما در نیز این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار اجزا محدود ABAQUS به بررسی اندرکنش سه‌راهی جنوبی ایستگاه بیمه-فرودگاه مهرآباد از خط 4 مترو شهر تهران که به روش حفاری چند مرحله‌ای حفر گردیده پرداختیم. این مدلسازی شامل سه تونل شرقی، غربی و ارتباطی است که در سه‌راهی موسوم به بخشA که با تاق و شمع‌های بتنی پیش تثبیت گردیده است به یکدیگر می‌رسند. در این تحقیق تاثیر حفاری هریک از تونل‌ها بر روی نشست سطح زمین و تاثیر حفاری هریک از تونل‌ها بر روی تونل‌های حفاری شده در مراحل قبلی بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی وجود اجزای پیش‌تثبیت بتنی برای کنترل نشست بسیار حائز اهمیت می‌باشد. همچنین حفاری همزمان تونل‌های ارتباطی و غربی باعث به کشش افتادن تاج این تونل‌ها و حرکت بیشتر دیواره-های مجاور آن‌ها نسبت به حالتی که یک تونل در مجاورت تونل موجود حفر می‌گردد، می‌شود.

فهرست مطالب
تشکر و قدردانی: أ‌
چکیده أ‌
فهرست مطالب ‌أ
فهرست جدول ها ‌أ
فهرست شکلها ‌أ
فصل1 معرفی پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 مختصری از تاریخچه ساخت مترو 3
1-3 معرفی ایستگاه بیمه-فرودگاه مهرآباد 3
1-4 . اهمیت فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری 4
1-5 نگاهی به فصول آینده 6
فصل2 مروری بر ادبیات فنی 8
2-1 حفاری ماشینی 9
2-1-1 استفاده از ماشین های بازویی(Road header) 9
2-1-2 . دستگاه حفاری TBM(Tunnel Boring Machin) 10
2-1-2-1 . تعادل فشار زمین (EPB): 10
2-2 . درام کاتر(Drum Cutter) 11
2-3 . اجرای ایستگاه های مترو شهری 12
2-3-1 . روش حفروپوش( cut &cover) 12
2-3-2 . اجرای حفاری چند مرحله ای در ایستگاه های مترو 13
2-3-2-1 . مکانیزم رابسویچ (Rabcewicz) در مورد گسیختگی برشی 15
2-3-2-2 . رفتار پوشش تونل که در معرض بازآرایی تنش قرار میگیرد 16
2-3-2-3 . حفاری تونل دایره ای به روشNATM 18
2-3-2-4 . مدلسازی عددی تونل نیایش تهران به روش NATM 22
2-4 .نشست سطح زمین 26
2-4-1 .روش های تحلیلی و تجربی تخمین نشست زمین بر اثر حفاری تونل 27
2-4-1-1 . روش Peck-Schmidt [17،18] 27
2-4-1-2 . روش Oteo-Moya [21،22] 28
2-4-1-3 . روش Romo-Diaz [23] 29
2-4-1-4 . روش Sagaseta [24،25،26] 30
2-4-1-5 . روش Verruijt-Booker [28] 30
2-4-1-6 . روش Loganathan-poulos [29] 31
2-5 روشهای پیش تثبیت 32
2-5-1 . لوله گذاری سقف(Pipe roof support) 33
2-5-2 . میخ کوبی و تزریق (Forepolling) 33
2-5-3 .تزریق با فشار بالا(jet grouting) 34
2-5-4 . استفاده از اجزای بتنی پیش نگهدارنده 36
2-5-4-1 . روش اجرای شمع و تاق بتنی 37
2-5-4-2 تاریخچه استفاده از روش پیش تثبیت با شمع و تاق بتنی در ایران 38
فصل3 مدلسازی سه بعدی و تحلیل عددی 42
3-1 مختصری بر روشهای عددی 43
3-1-1 روش المان محدود(Finite Element Method): 44
3-1-2 . روش تفاضل محدود(Finite Difference Method): 45
3-1-3 . روش المان مرزی(Boundary Element Method): 45
3-1-4 . روش المان مجزا (Distinct Element Method): 46
3-2 . نرم افزار آباکوس(ABAQUS) 48
3-2-1 . معرفی نرم افزار المان محدود آباکوس 48
3-2-2 . بخش های مختلف نرم افزار آباکوس 49
3-2-3 . اصول اولیه نرم افزار آباکوس 50
3-2-3-1 . معرفی مدول(Module) 50
3-3 .صحت سنجی نرم افزار 53
3-3-1 . معرفی و مشخصات منطقه مورد مطالعه 53
3-3-2 . ابعاد مدل ساخته شده 55
3-4 . مدلسازی سه راهی جنوبی ایستگاه بیمه-فرودگاه مهرآباد 57
3-4-1 . مراحل مدلسازی عددی 59
3-4-2 . ابعاد مدل پایه 60
3-4-3 .مدل رفتاری موهرکولمب 64
3-4-4 . اعمال شرایط مرزی 67
3-4-5 . مش بندی مدل 67
3-4-6 .مش بندی پوشش های نگهدارنده و اجزای پیش تثبیت بتنی 68
3-5 .فرضیات ساده کننده 70
فصل4 نتایج مدلسازی 71
4-1 مراحل حفاری 72
4-2 . بررسی مدل پایه 75
4-2-1 .نواحی از مدل پایه که وارد ناحیه پلاستیک شده است 75
4-2-2 .نشست سطح زمین 76
4-2-2-1 .نشست مقطعA 78
4-2-2-2 . نشست مقطعB 79
4-2-2-3 . نشست مقطعB 81
4-2-2-4 .مقایسه نشست سطح زمین در سه مقطعA،B وC در پایان حفاری ها 82
4-2-3 .نشست طولی تاج تونل ها و سه راهی 83
4-2-3-1 . نشست طولی تاج تونل شرقی(مقطعD) 84
4-2-3-2 . نشست طولی تاج تونل غربی(مقطعG) 85
4-2-3-3 .نشست تاج تونل ارتباطی(مقطعF) 86
4-2-3-4 . نشست طولی تاج سه راهی بخش A (مقطعM) 87
4-2-4 . نشست تاج تونل ها و سه راهی در طی مراحل حفاری 88
4-2-4-1 . نشست نقطهE 89
4-2-4-2 . نشست نقطهA 91
4-2-4-3 . نشست نقطهC 92
4-2-4-4 . نشست نقطهW 93
4-2-5 .تغییرمکان دیواره تونل در جهت عمود بر جهات جفاری(جهتY) 94
4-2-5-1 . دیوارههای تونل شرقی 95
4-2-5-2 . دیواره های سه راهی بخشA 97
4-2-5-3 . دیواره تونل غربی 99
4-2-5-4 .دیواره تونل ارتباطی 101
4-2-6 . تغییرات تنش در راستای عمود برجهت حفاری (جهتy) 103
4-2-6-1 . نقطهE 103
4-2-6-2 . نقطهA 105
4-2-6-3 . نقطهW 106
4-2-6-4 . نقطهC 107
4-2-7 . تغییرات تنش در راستای z در دیواره تونل ها و سه راهی(S33=σV) 108
4-2-7-1 .تغییرات تنش در راستای Z در دیواره تونل شرقی 109
4-2-7-2 . تغییرات تنش در راستای Z در دیواره سه راهی بخشA 110
4-2-7-3 . تغییرات تنش در راستای Z در دیواره تونل غربی 112
4-2-7-4 . تغییرات تنش در راستای Z در دیواره تونل ارتباطی 114
4-3 . تاثیر شمع های کناری و تاق بتنی 115
4-3-1 .تاثیر شمع های کناری و تاق های بتنی بر روی نشست سطح زمین 115
4-3-2 . تاثیر شمع های کناری و تاق های بتنی بر روی نشست تاج بخشA 117
4-3-3 . تاثیر شمع های کناری روی تغییرمکان دیواره بخشA ( نقاط TaWr و TaWl ) 118
4-4 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف 120
4-4-1 . تاثیر ضریب چسبندگی 121
4-4-1-1 . تاثیر ضریب چسبندگی بر روی نشست سطح زمین 121
4-4-1-2 . تاثیر ضریب چسبندگی بر روی نشست تاج تونلها و سه راهی 123
4-4-1-3 . تاثیر چسبندگی بر روی تغییرات تنش تاج تونل ها و سه راهی: 126
4-4-2 . تاثیر مدول الاستیسیته(خاک های نوع3،4 و مدل پایه) 130
4-4-2-1 .تاثیر مدول الاستیسیته برروی نشست سطح زمین 130
4-4-2-2 . تاثیر مدول الاستیسیته برنشست تاج تونل ها و سه راهی 132
4-4-2-3 . تاثیر مدول الاستیسیته بر روی تغییرات تنش تاج تونل ها و سه راهی: 135
4-4-3 . تاثیر زاویه اصطکاک داخلی(خاک های نوع5 ، 6 و مدل پایه) 138
4-4-3-1 . تاثیرزاویه اصطکاک داخلی(φ) بر روی نشست سطح زمین 138
4-4-3-2 . تاثیر زاویه اصطکاک داخلی روی نشست تاج تونل ها و سه راهی 140
4-4-3-3 . تاثیر زاویه اصطکاک داخلی بر روی تغییرات تنش تاج تونل ها و سه راهی: 144
4-4-4 . تاثیر ضریب فشار جانبی در حال سکونk0(خاک نوع7، 8 و مدل پایه) 146
4-4-4-1 .تاثیرk0 روی نشست سطح زمین 146
4-4-4-2 .تاثیرk0 روی نشست تاج تونل و سه راهی 148
4-4-4-3 . تاثیرk0 روی تغییرات تنش بر روی تاج تونل ها و سه راهی 151
4-4-5 . تاثیر همزمانK0 و φ (خاک نوع 9 ، 10 و مدل پایه) 154
4-4-5-1 . تاثیر همزمان K0 و φ روی نشست سطح زمین 154
4-4-5-2 . تاثیرK0 و φ روی نشست تاج تونل ها و سه راهی 156
4-4-5-3 . تاثیرK0 و φ روی تغییرات تنش بر روی تاج تونل ها و سه راهی 159
4-4-6 . تاثیر روباره( خاک های نوع 11،12 و مدل پایه) 162
4-4-6-1 . تاثیر روباره روی نشست سطح زمین 162
4-4-6-2 . تاثیر روباره روی نشست تاج تونل ها و سه راهی 164
4-4-6-3 . تاثیر روباره روی تغییرات تنش بر روی تاج تونل ها و سه راهی 167
4-5 . بررسی مدل در چهار نوع خاک مختلف 170
4-5-1 . مقایسه نشست سطح زمین در خاک های ماسه متراکم، رس نرم و رس سفت 171
4-5-2 . نشست تاج تونل در سه نوع خاک ماسه متراکم، رس نرم و رس سفت 173
4-5-3 .تغییرات تنش در راستای محورY (S22) در تاج تونل ها و سه راهی 175
فصل5 نتیجه گیری و پیشنهادها 179
5-1 نتیجه گیری 180
5-2 پیشنهادات 184
مراجع 186
Abstract 1

 

تأثیر ادراک از قیمت منصفانه بر تمایلات رفتاری مشتریان (مورد مطالعه: پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد)

چکیده

با توجه به شدت گرفتن رقابت بین موسسات و رشد آهسته آن‌ها در جذب مشتریان جدید، شرکت‌ها به دنبال راه و روش‌های جدیدی برای ارتقاء فروش خود هستند. قیمت نیز به عنوان یکی از چهار آمیخته بازاریابی برای مشتریان و تأمین‌کنندگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. فرایند تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پذیرش قیمت از سوی مشتری است. مشتری قیمت محصول را در کنار سایر متغیرهای مربوط به محصول نظیر کارایی، کیفیت و … قرار می‌دهد و با جمع‌بندی در مورد آن‌ها، در خصوص خرید یا عدم خرید محصول تصمیم می‌گیرد. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ادراک از قیمت منصفانه بر تمایلات رفتاری مسافران با توجه به نقش میانجی‌گری اعتماد بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مسافران پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد بوده‌اند که هزینه بلیت را خودشان پرداخت نموده‌اند. تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد و بر پایه مدل معادلات ساختاری (SEM) فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در بخش پایانی پژوهش پیشنهاد‌هایی به محققان و پژوهش‌های آتی به منظور افزایش تأثیر ادراک از قیمت منصفانه بر تمایلات رفتاری مسافران ارائه گردیده است.

فهرست مندرجات
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 بیان مسئله 2
1-2 اهمیت و ضرورت موضوع 4
1-3 گزاره‌های تحقیق 5
1-3-1 پرسش اصلی 5
1-3-2 فرضیه‌های تحقیق 5
1-3-3 اهداف تحقیق 6
1-3-3-1 هدف اصلی 6
1-3-3-2 هدف‌های فرعی 6
1-4 قلمرو پژوهش 7
1-4-1 قلمرو مکانی – جامعه تحقیق 7
1-4-2 قلمرو زمانی تحقیق 7
1-4-3 قلمرو موضوعی 7
1-5 روش کلی تحقیق 7
1-6 روش نمونه‌گیری و تخمین حجم نمونه 7
1-7 روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده 8
1-8 روش‌های تحلیل داده‌ها 8
1-8-1 آمار توصیفی 8
1-8-2 آمار استنباطی 8
1-9 چارچوب کلان نظری تحقیق 9
1-10 متغیرهای تحقیق 10
1-11 نقشه راه 10
1-13 شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-13-1 ادراک از قیمت منصفانه 11
1-13-2 رضایت مشتری 11
1-13-3 اعتماد 11
1-13-4 تمایلات رفتاری 11
1-13-5 تفاوت ادراک شده از خرید و مقایسه اجتماعی 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 قیمت منصفانه 14
2-1-1 انصاف و قیمت منصفانه 14
2-1-2 عوامل موثر در ادارک قیمت منصفانه 16
2-1-2-1 نظریه مقایسه اجتماعی 17
2-1-2-2 نظریه برابری (انصاف) 17
2-1-2-3 اصل حق دوجانبه 18
2-1-2-4 تئوری عدالت توزیعی 19
2-1-2-5 عدالت تعاملی 19
2-1-2-6 عدالت فرآیندی 20
2-1-2-7 نظریه اسناد 20
2-2 تمایلات رفتاری 21
2-2-1 تبلیغات شفاهی 23
2-2-2 خرید مجدد 24
2-3 تفاوت ادراک شده از معامله و خرید اجتماعی 25
2-3-1 درجه تشابه معاملات و انتخاب مرجع مقایسه 25
2-3-2 نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر 27
2-4 اعتماد 29
2-4-1 تعاریف اعتماد 29
2-4-2 دیدگاه‌های مختلف به اعتماد 30
2-4-3 رویکردهای نظری نسبت اعتماد 31
2-4-4 انواع اعتماد 31
2-4-5 ابعاد سنجش اعتماد از دیدگاه صاحب‌نظران 32
2-4-6 مبنای اعتماد 33
2-4-7 روابط بین خریدار و فروشنده و اعتماد 34
2-4-8 رابطه بین رضایت و اعتماد 35
2-4-9 رابطه اعتماد و تبلیغات دهان به دهان 36
2-4-10 رابطه اعتماد و قصد خرید مجدد 36
2-5 رضایت مشتری 36
2-5-1 ابعاد رضایت مشتری 38
2-5-2 مدل‌های شکل‌گیری رضایت مشتری 38
2-5-3 روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری 40
2-5-6 رابطه رضایت و تبلیغات دهان به دهان 42
2-6 پیشینه تحقیق 43
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 43
2-7 مدل نظری پژوهش 47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1روش تحقیق 49
3-2 روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 50
3-2-1 ابزار سنجش 51
3-2-2 مقیاس اندازه‌گیری 53
3-3 روایی و پایایی پرسشنامه 53
3-3-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 53
3-3-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 54
3-4 جامعه و نمونه آماری 55
3-4-1 تعریف و تبیین جامعه آماری 55
3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 55
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 56
3-5-1 آمار توصیفی 56
3-5-1-1 تحلیل واریانس یکطرفه (One-Way ANOVA): 57
3-5-2 آمار استنباطی 57
3-5-2-1 آزمون نرمال بودن داده‌ها 57
3-5-2-2 تحلیل عاملی تأییدی 58
3-5-2-3 همبستگی بین متغیرها 58
3-5-2-4 ضریب تعیین (واریانس تبیین شده) 59
3-5-2-5 ضریب مسیر (ضریب بتا) 59
3-5-2-6 آزمون KMO و بارتلت 60
3-5-2-7 مدل معادلات ساختاری 60
3-5-3 نرم‌افزارهای مورد استفاده 61
3-5-3-1 نرم‌افزار SPSS 61
3-5-3-2 نرم‌افزار آموس 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 آمار توصیفی 64
4-1-1 توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان 64
الف) توصیف پاسخگویان بر حسب جنسیت 65
ب) توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 66
ت) توصیف پاسخگویان برحسب هدف از سفر 68
ث) توصیف پاسخگویان برحسب تعداد سفرهای هوایی 69
ج) توصیف پاسخگویان بر حسب سن 70
د) توصیف پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات 71
ح) توصیف پاسخگویان برحسب تعداد خانوار 72
خ) توصیف پاسخگویان برحسب درآمد 73
د) توصیف پاسخگویان برحسب علت اصلی خرید بلیت از این ایرلاین 74
ذ) توصیف پاسخگویان برحسب نحوه تهیه بلیت 75
4-1-۲ توصیف متغیرهای تحقیق 76
4-2 آمار استنباطی 76
4-2-1 آزمون نرمال بودن داده‌ها 76
4-2-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 77
4-2-3 آزمون KMO و بارتلت 79
4-2-4 تحلیل عاملی تأییدی مولفه‌های پژوهش 80
۴-2-4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر رضایت مشتری 80
۴-2-4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر قیمت منصفانه 83
۴-2-4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تفاوت ادراک شده از خرید و مقایسه اجتماعی 86
۴-2-4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر اعتماد 88
۴-2-4-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تمایلات رفتاری 91
4-2-5 طراحی مدل کلی 93
4-2-6 آزمون فرضیات تحقیق 98
4-2-6-1 آزمون فرضیه اول 98
4-2-6-2 آزمون فرضیه دوم 99
4-2-6-3 آزمون فرضیه سوم 100
4-2-6-4 آزمون فرضیه چهارم 100
4-2-6-5 آزمون فرضیه پنجم 101
4-2-6-6 آزمون فرضیه ششم 102
6-2-6-7 آزمون فرضیه هفتم 102
6-2-6-8 آزمون فرضیه هشتم 103
4-3 تحلیل واریانس یکطرفه 104
4-3-1 آزمون ANOVA اثر جنسیت بر متغیرهای اصلی تحقیق 104
4-3-2 آزمون ANOVA اثر تأهل بر متغیرهای اصلی تحقیق 105
4-3-3 جدول ANOVA اثر سن بر متغیرهای تحقیق 106
4-3-4 آزمون ANOVA اثر تحصیلات بر متغیرهای اصلی تحقیق 107
4-3-5 آزمون ANOVA تعداد اعضای خانوار بر متغیرهای اصلی تحقیق 108
4-3-6 آزمون ANOVA اثر درآمد خانوار بر متغیرهای اصلی تحقیق 109
4-3-7 آزمون ANOVA اثر هدف از سفر بر متغیرهای اصلی تحقیق 110
4-3-8 آزمون ANOVA اثر تعداد سفر بر متغیرهای اصلی تحقیق 111
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی 114
5-2 نتایج حاصل از آمار استنباطی 116
5-3 نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکطرفه 121
5-4 پیشنهاد‌های کاربردی 122
5-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی 123
5-6 محدودیت‌های پژوهش 124
منابع 125
پیوست 134

 

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان شاغل در فرودگاه بین المللی جزیره کیش

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثربخشی بود. جامعه آماری آن را تمامی کارکنان شاغل در فرودگاه بین المللی جزیره کیش در سال 1394 (360 نفر) تشکیل می‌دادند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 186 نفر بود که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان حهت انجام پژوهش انتخاب شده بودند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه مدیریت مشارکتی، فرهنگ سازمانی و اثربخشی بهره گرفته شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش-های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد: بین مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثر بخشی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و از آن بین، متغیر مدیریت مشارکتی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای اثر بخشی کارکنان بود. همچنین بین ابعاد مدیریت مشارکتی با اثر بخشی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و از آن بین، مولفه مشارکت در هدف گذاری نسبت به دیگر مولفه ها پیش بینی کننده قوی تری برای اثر بخشی کارکنان بوده و نیز بین ابعاد فرهنگ سازمانی با اثر بخشی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و از آن بین، مولفه تحمل نظر نسبت به دیگر مولفه ها پیش بینی کننده قوی تری برای اثر بخشی کارکنان است.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- فرضیه های تحقیق 8
1-6- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- بررسی مبانی نظری مرتبط با مدیریت مشارکتی 11
2-2-1- تعریف مشارکت 11
2-2-2- مدیریت مشارکتی 11
2-2-3- مشورت و مشارکت در اسلام 13
2-2-4- اهمیت و ضرورت مطالعه مدیریت مشارکتی 14
2-2-5- نگرش وضعی به مدیریت مشارکتی 16
2-2-6- برنامه های مدیریت مشارکتی 18
2-3- بررسی مبانی نظری مرتبط با فرهنگ سازمانی 21
2-3-1- تعاریف فرهنگ 21
2-3-2- فرهنگ سازمان 22
2-3-3- ویژگیهای فرهنگ 24
2-3-4- مفهوم سازمان 25
2-3-5- مفهوم پردازی فرهنگ سازمان 26
2-3-6- چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی 27
2-3-7- نقش فرهنگ سازمانی 29
2-3-8- قدرت فرهنگ سازمانی 30
2-3-9- عوامل موثر بر فرهنگ سازمان 31
2-3-10- طبقه بندی فرهنگ ها 31
2-3-11- ابعاد فرهنگ سازمان 35
2-3-12- اهمیت فرهنگ سازمانی 36
2-4- بررسی مبانی نظری مرتبط با اثربخشی 37
2-4-1- تعریف اثربخشی 37
2-4-2- مدل ها و رویکردهای اثربخشی 40
2-4-2-1- مدل کمپل 41
2-4-2-2- چهار رویکرد اصلی اثربخشی 42
2-4-2-3- چهار مدل اصلی منتج از رویکرد ارزش های رقابتی 49
2-4-2-4- مدل های ترکیبی اثربخشی 49
2-4-2-5- رویکرد های تجربی برای مدل سازی اثربخشی 50
2-4-3- دیدگاه های اثربخشی 52
2-4-4- علایم اثربخشی از دیدگاه لیکرت 53
2-4-5- ویژگی های سازمان اثربخش از دیدگاه مینتزبرگ 54
2-4-6- اصول کلی برای تعیین اثربخشی سازمان 56
2-5- پیشینه تحقیق 57
2-5-1- پیشینه داخلی: 57
2-5-2- پیشینه خارجی: 60
2-6- چارچوب نظری پژوهش 60
2-7- مدل مفهومی: 62
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 64
3-2- روش و طرح تحقیق 64
3-3- فرایند تحقیق 64
3-4- جامعه آماری 64
3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه 64
3-6- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 67
3-7- تعیین روایی ابزارهای پژوهش 69
3-8- تعیین پایایی ابزارهای پژوهش 69
3-9- گردآوری داده ها (اطلاعات) 70
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات) 70
3-11- ملاحظات اخلاقی 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 73
4-2- یافته های پژوهش 73
4-2-1- یافته های توصیفی 73
4-2-2- یافته های استنباطی 75
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 80
5-2- خلاصه پژوهش 80
5-3- تبیین نتایج حاصل از فرضیهها 80
5-4- بحث و نتیجه گیری 85
5-5- محدودیت های تحقیق 87
5-6- پیشنهادهای تحقیق 87
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی 87
5-6-2- پیشنهادهای پژوهشی 88
منابع و مأخذ 90
چکیذه انگلیسی 97

 

رابطه بین فناوری اطلاعات، مدیریت دانش استراتژیک و کارآفرینی کارکنان اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش استراتژیک و کارآفرینی کارکنان اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان اداره فرودگاههای استان آذربایجان شرقی میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و جدول مورگان تعداد 200 نفر از کارکنان بعنوان نمونه انتخاب شده اند.برای گردآوری مبانی نظری تحقیق از منابع کتابخانه ای و اینترنتی از جمله کتب و مقالات و پایان نامه های فارسی و انگلیسی استفاده شده است.در تعیین شاخص های مطلوب مربوط به متغیرهای فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش استراتژیک و کارافرینی از پرسشنامه های استاندارد از نوع پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.پرسشنامه مدیریت دانش استراتژیک عبدالکریم جوهری(1385)دارای3مولفه و28گویه می باشد،پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات رضا محمودی(1392) دارای7 مولفه و 66 گویه می باشد، پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی کارکنان مارگریت هیل(2002) دارای 6 مولفه و 48 گویه میباشد. نتایج آزمونهای آماری رگرسیون خطی ساده، ضریب همبستگی پیرسون حاکی از انست که بین فناوری اطلاعات و کارآفرینی کارکنان اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.بین مدیریت دانش استراتژیک و کارآفرینی کارکنان اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش استراتژیک در اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
چکیده 1 
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بيان مسئله 4 
1-3- اهمیت موضوع و ضرورت خاص انجام تحقیق 8 
1-4- اهداف تحقیق 10 
1-5- فرضیه های تحقیق 11 
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 12 
1-6-1- تعاریف مفهومی 12 
1-6-2- تعاریف عملیاتی 14 
1-7- چارچوب نظری تحقیق 15 
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 
2-1- فناوري اطلاعات 16 
2-1-1- مقدمه 16 
2-1-2- تکنولوژی 17 
2-1-3- مدیریت فناوری 18 
2-1-4- اطلاعات 18 
2-1-5- انواع اطلاعات مدیریتی 19 
2-1-6- تفاوت داده و اطلاعات 20 
2-1-7- فناوری اطلاعات 21 
2-1-8- رویکردهای سازمان به فناوری اطلاعات 22 
2-1-9- پروژه های فناوری اطلاعات 23 
2-1-10- ویژگیهای سیستم های فناوری اطلاعات 23 
2-1-11- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان 24 
2-1-12- فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان 28 
2-1-13- فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان 29 
2-1-14- چالشها فراروی پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات 30 
2-1-15- معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات 34 
2-2- مدیریت دانش استراتژیک 36 
2-2-1- مقدمه 36 
2-2-2- مفهوم مدیریت دانش 36 
2-2-3- تعاريف مديريت دانش 37 
2-2-4- استراتژیهای مدیریت دانش 39 
2-2-5- پیامدهای(مزاياي) بكارگيري مديريت دانش 42 
2-2-6- مدل ‌های مدیریت دانش 42 
2-2-6-1- مدل عمومی دانش در سازمان 43 
2-2-6-2- مدل ادل و گراسیون 44 
2-2-6-3- مدل هالس 46 
2-2-6-4- مدل امگا 47 
2-2-6-5- مدل ترزا و همكاران 48 
2-2-6-6- مدل چن و چانگ 49 
2-2-7- مديريت دانش و سرمایه‌های فكري 50 
2-3- كارآفريني 51 
2-3-1- مقدمه 51 
2-3-2- تعاريف كارآفريني 51 
3-3-2- انواع كارآفريني 53 
2-3-4- مزایای كارآفرينی سازمانی 56 
2-3-5- انواع سازمان ها از نظر كارآفريني 57 
2-3-6- مقايسه ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين و سنتي 59 
2-3-7- مدلهاي فرآیند كارآفريني سازماني 60 
2-3-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرمن 60 
2-3-7-2- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و نافزيگر 61 
2-3-7-3- فرآيند كارآفريني احمد پور و مقيمي 62 
2-3-7-4- مدل هیستریچ و پترز 63 
2-3-7-5- مدل کارآفرینی بارینگر و ایرلند 63 
2-3-7-6- مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر بر آن 64 
2-3-8- نظام هاي مختلف در مواجهه با کارآفرینی 70 
2-3-8-1- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی 70 
2-3-9- ارتباط بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی 72 
2-3-10- كسب و كار 74 
2-3-11- چیستی و چارچوب‌ فضای کسب و کار 75 
2-3-12- شاخص‌های ده‌گانه‌ کسب‌ و کار 76 
2-3-13- عوامل مؤثر در تغییر محیط کسب و کار 77 
2-3-14- چهار مدل کسب و کار پایه 78 
2-3-15- الگوهاي كسب و كار 78 
2-3-16- مدل جدید کسب و کار 80 
2-3-17- مدل کسب و کار برای بخش اصلی نوآوری در پروژه ها 80 
2-3-18- ساختار یک مدل کسب و کار 80 
2-3-19- یک مدل کسب و کار موفق 81 
2-3-19-1- شرکت وال مارت 81 
2-3-19-2- شرکت دل 82 
2-3-20- علل ناکارآمدی مدل‌ های کسب و کار 82 
2-3-21- انديشه شروع كسب و كار 83 
2-3-22- سنجش ميزان آمادگي براي شروع كسب و كار: 83 
2-3-23- دلايل شكست يك كسب و كار 84 
2-3-24- کسب و کار در جمهوری اسلامی ایران 85 
2-3-25- رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار 86 
2-3-26- کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) 87 
2-3-27- تعریف کسب وکارهای کوچک و متوسط 88 
2-4- مروري بر تحقيقات انجام شده 89 
2-4-1- تحقیقات داخلی 89 
2-4-2- تحقیقات خارجی 93 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
3-1- مقدمه 103 
3-2- روش تحقيق 103 
3-3- جامعه و نمونه آماری 103 
3-4- روش گردآوری داده و اطلاعات 104 
3-5- ابزار اندازه گیری 104 
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 105 
3-6-1- روائی(اعتبار) 105 
3-6-2- پایائی 106 
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها 107 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1- مقدمه 108 
4-2- توصیف آماری سؤالات پرسشنامه 109 
4-2-1- توزيع پاسخگویان بر حسب جنسیت 109 
4-2-2- توزيع پاسخگویان بر میزان تحصیلات 110 
4-2-3- توزيع پاسخگویان بر سن 110 
4-2-4- رده سازمانی 111 
4-2-4-1- توزيع پاسخگویان بر سابقه خدمت 112 
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی دادههای آماری 113 
4-3-1- آزمون نرمال بودن 113 
4-3-2- آزمون رگرسیون 114 
4-4- آزمون فرضیات 115 
4-4-1- آزمون فرضیه اصلی اول 115 
4-4-2- آزمون فرضیه فرعی اول 117 
4-4-3- آزمون فرضیه فرعی دوم 119 
4-4-4- آزمون فرضیه فرعی سوم 120 
4-4-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم 122 
4-4-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم 124 
4-4-7- آزمون فرضیه فرعی ششم 125 
4-4-8- آزمون فرضیه اصلی دوم 127 
4-4-9- آزمون فرضیه فرعی هفتم 129 
4-4-10- آزمون فرضیه فرعی هشتم 130 
4-4-11- آزمون فرضیه فرعی نهم 132 
4-4-12- آزمون فرضیه اصلی سوم 134 
4-4-13- آزمون فرضیه فرعی دهم 135 
4-4-14- آزمون فرضیه فرعی یازدهم 137 
4-4-15- آزمون فرضیه فرعی دوازدهم 139 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه 142 
5-2- خلاصه يافته هاي تحقيق 142 
5-3- بحث و نتیجه گیری 144 
5-3-1- فرضیه اصلی اول 144 
5-3-2- فرضیه فرعی اول 145 
5-3-3- فرضیه فرعی دوم 145 
5-3-4- فرضیه فرعی سوم 146 
5-3-5- فرضیه فرعی چهارم 147 
5-3-6- فرضیه فرعی پنجم 147 
5-3-7- فرضیه فرعی ششم 148 
5-3-6- فرضیه اصلی دوم 148 
5-3-7- فرضیه فرعی هفتم 149 
5-3-8- فرضیه فرعی هشتم 149 
5-3-9- فرضیه فرعی نهم 150 
5-3-10- فرضیه اصلی سوم 150 
5-3-11- فرضیه فرعی دهم 151 
5-3-12- فرضیه فرعی یازدهم 151 
5-3-13- فرضیه فرعی دوازدهم 152 
5-4- پيشنهادات مبتنی بر فرضیات و یافته های تحقیق 152 
5-4-1- پیشنهادات مربوط به فناوری اطلاعات 153 
5-4-2- پیشنهادات مربوط به مدیریت دانش استراتژیک 158 
5-4-3- پیشنهادات مربوط به کارآفرینی 159 
5-5- پیشنهادات برای پزوهشگران آتی 160 
5-6- محدودیت های تحقیق 161 
منابع 162 
پیوست ها 167 
چکیده انگلیسی 178 


 

تحلیل و ارزیابی استفاده از بتن متخلخل تقویت شده به وسیله نانوذرات اکسید سیلیسیم در روسازی باند فرودگاه

چکیده

طی سالیان اخیر تولیدکنندگان سیمان و بتن با به کار بردن فناوری نانودر روسازی بتنی سعی در افزایش مقاومت فشاری و همسازی بیشتر این مصالح با محیط داشته اند. نانوذرات مورد استفاده در این نوع سیمان ها هم می تواند از نوع ترکیبات تشکیل دهنده خود سیمان )اکسید سیلیس، اکسید آهن و آلومینا( باشند و هم از ترکیباتی دیگر که در جهت ایجاد خواصی مشخص و معین در سیمان کاربرد دارند. در این پایان نامه با استفاده از نرم افزار آباکوس 6.14به مدل سازی هواپیمای نظامی F-15 و بویینگ 777 پرداخته شده است.در تحقیق حاضر استفاده از فناوری نانو در طراحی باندهای فرودگاهی با روسازی بتنی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا خواص نانوسیلیس در بهبود عملکرد و کارایی و مشخصات مکانیکی بتن مورد بررسی قرار گرفته است و سپس اقدام به مدلسازی عددی این مصالح و بررسی آن به عنوان بخشی از روسازی بتنی و در شرایط حاکم بر باندفرودگاه ها گردیده است ,و نتایج حاصل با نتایج فرودگاه نمونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پس از انجام تحلیل از نمودار جابه‌جایی بر حسب تنش قائم در مدلسازی برای F-15ملاحظه شد (تنش قائم وارده زمانی است که طول تایر چرخ ها در لبه دال بتنی قرار می گیرد این حالت بحرانی ترین حالت خواهد بود)میزان تغییر شکل حداکثر در مدل Abaqus، 092/0 میلیمتر و در مطالعه موردی 098/0 میلیمتر می‌باشد که نشان دهنده‌ی دقت 93% مدلسازی و تحلیل می‌باشد. و این تغییرات برای بویینگ777 به شکل 096/0 میلیمتر برای فرودگاه طرح و 106/0 میلیمتر برای نمونه مدلسازی شده در آباکوس می باشد که نشان دهنده دقت 90% نمونه شده است.

فصل اول مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله تحقیق 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4- نوآوری تحقیق 4
1-5- اهداف تحقیق 4
1-6- فرضیات تحقیق و محدودیتها 5
1-7- ساختار فصول پایان نامه 5
فصل دوم: مرور پیشینه و ادبیات تحقیق 7
1-2- مقدمه 8
2-2- تعاریف، اصول و مبانی نظری 8
2-2-1- بتن 8
2-2-2- روسازی بتنی 9
2-2-3- نانو 10
2-2-4- روسازی بتن غلتکی 17
2-3- مروری بر ادبیات موضوع 22
2-4- نتیجه‌گیری 42
فصل سوم روش تحقیق 45
3-1- مقدمه 46
3-2- مزایای استفاده از بتن متخلخل 46
3-3- مراحل اجرای بتن متخلخل 47
3-4- مزایای استفاده از بتن متخلخل 48
3-5- کاربرد های بتن متخلخل 48
3-6- ضریب عکس العمل خاک بستر (K) 54
3-7- وزن کل هواپیما 55
3-8- تعداد پرواز سالیانه 55
3-9- مصالح مصرفی و روش ساخت 55
3-10- شرایط مرزی 68
3-11- اطلاعات مدلسازی 68
3-12- جمع بندی 72
فصل چهارم نتایج و تفسیر آنها 73
4-1- مقدمه 74
4-2- بارگذاری 74
4-3- مشخصات مصالح 82
4-4- نوع بارگذاری 84
4-5- شرایط مرزی بتن متخلخل مدل برای F-15 85
4-6- مش بندی برای F-15 86
4-7- تنش برای F-15 88
فصل پنجم جمع‌بندی و پیشنهادها 95
5-1- مقدمه 96
5-2- ارایه نتایج 96
5-3- نوآوری 97
5-4- پیشنهادها 97
مراجع 99

 

طراحی پایانه پروازهای خارجی فرودگاه شیراز با رویکرد ارتقاء هویت بومی

چکیده

ترمینال های مسافری و فرودگاه های مدرن، یکی از مظاهر پیشرفت و نوزایی در هر شهر و کشور است. در این راستا، معماران بار سنگین این تغییر ساختار و تلفیق آن با فاکتورهای دفت، سرعت و نظم و زیبایی را به دوش می کشند. باید توجه داشت که زمان زیادی از عمر بسیاری از این فرودگاه ها و ترمینال های آنها می گذرد، و این مکان ها با معیارهای گذشته و علم آن زمان ساخته و استفاده شده اند. لذا، با گذشت زمان و با توجه به کلیه تغییرات تکنولوژی- ساختاری و حتی ذهنیت مردم، بازسازی و به روز کردن این مکان ها (با علم روز)، امری اجتناب ناپذیر است. ترمینال مناسب و خوب در یک فرودگاه، باعث جلب رضایت مسافر و توریست در نگاه اول می شود و در معرفی فرهنگ یک منطقه، نقش به سزایی دارد.در این پایان نامه، با استفاده از روش تحقیق موردی-زمینه ای و با استفاده از اسناد موجود-نمونه های موردی-…به جمع اوری و برسی اطلاعات و فاکتور های شاخص و مورد نیاز می پردازیم سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای دقیق در زمینه یک فرودگاه ترمینال به روز و مطابق با استانداردهای جهانی فضاهای مورد نیاز را بررسی می کنیم.در ادامه موقعیت شیراز را در کنار شناخت اقلیم و فرهنگ و مردم این شهر می شناسیم و سپس با بررسی چند ترمینال وفرودگاه مهم جهان و ایران و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین با تجزیه و تحلیل تعدادی از المان های معماری بومی همراه با گرته برداری از آنها طرح مورد نظر طراحی گردید این ترمینال، در مکان فعلی فرودگاه شیراز و در 2 طبقه طراحی شده است. سطح اشغال آن 2m 13602 و مساحت مجموع زیربنای 2 طبقه آن 2m 20050است و کارکرد آن صرفاً جهت پروازهای خارجی خواهد بود. کلید واژه: فرودگاه-ترمینال پرواز-پایانه های مسافربری-هویت بومی-فرهنگ-معماری بومی منطقه

فهرست 
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق 3
1-1 مقدمه 4
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف وفرضیه ها 5
1-4-1- اهداف 5
1-5- پرسش های تحقیق 6
1-6- فرضیه های تحقیق 6
1-7- تعریف های عملیاتی 6
1-7-1- ترمینال های پرواز 6
1-7-2- هویت بومی 6
1-8 نتیجه گیری 7

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق 8
2-1 ترمینال های پرواز 9
2-1-1صنعت حمل و نقل 9
2-1-1-1 حمل و نقل هوایی 9
2-1-1-2 حمل و نقل هوایی در ایران 9
2-1-2 تعاریف فرودگاه 10
2-1-2-1 تقسیم بندی سایت فرودگاه 10
2-1-2-1-1 عملیات فرودگاه 11
2-1-2-1-2 ظرفیت فرودگاه 12
2-1-2-1-3 سایر جنبه های صنعت هواپیمایی 12
2-1-2-1-3-1 سیستم های کامپیوتری ذخیره ها 12
2-1-2-1-3-2 سیستم های کامپیوتری کنترل ترافیک 12
2-1-2-1-4 وضع مقررات هواپیمایی 13
2-1-2-1-5 تاثیر اقلیم بر روند طراحی 13
2-1-2-1-6 عوامل محیطی 13
2-1-2-1-6-1 درجه حرارت 14
2-1-2-1-6-2 باد سطحی در فرودگاه 14
2-1-2-1-6-3 ارتفاع 15
2-1-2-1-7 روند گسترش خدمات پروازهای تجاری 15
2-1-2-2 اهمیت فرودگاه 16
2-1-2-3 طبقه بندی فرودگاه ها 17
2-1-2-3-1 فرودگاههای غیرتجاری 17
2-1-2-3-2فرودگاههای تجاری 18
2-1-2-4 آشنایی کلی با فرودگاه 18
2-1-2-5 چگونگی توسعه و رشد فرودگاه ها 20
2-1-6 اصول طراحی فرودگاه ها 23
2-1-7 چهار مکتب اساسی در طراحی فرودگاه: 25
2-1-8 طراحی سیستم های مختلف فرودگاه 25
2-1-8-1 فرودگاه های منفرد 25
2-1-8-2 فرودگاه های اقماری 26
2-1-9 ویژگی های مرتبط با هواپیما که با طراحی فرودگاه مهم می باشند 28
2-1-9-1 گنجایش هواپیما و فاکتور سرعت: 28
2-1-9-2 منظم بودن سرویس و فاکتور ایمنی 29
2-1-10 اجزای متشکله محوطه پرواز فرودگاه ها 29
2-1-11 مشخصات هواپیماها 29
2-1-11-1 طول باند مورد لزوم برای هواپیماها و مختصری از مشخصات آن ها 30
2-1-11-2 طرز پارک هواپیماها 30
2-1-11-3 باند پرواز 32
2-1-11-4 آرایش باند فرودگاه 33
2-1-12 انواع و اجزاء پایانه های مسافری 37
2-1-12-1 معیارهای طرح پایانه ها 37
2-1-12-2 اجزا و بخش های پایانه ها 38
2-1-12-3 جهت یابی در پایانه 39
2-1-12-4 فعالیت های داخل ساختمان پایانه را می توان به 3 بخش عملیاتی زیر تقسیم بندی نمود: 41
2-1-13 الگوی پایانه 43
2-1-13-1انواع الگوهای پایانه در سطح 43
2-1-13-1-1 الگوی ساده 43
2-1-13-1-2 الگوی خطی 44
2-1-13-1-3 الگوی شاخه‌ای/ انگشتی 45
2-1-13-1-4 الگوی اقماری 45
2-1-13-1-5 الگوی پایانه دور از جایگاه 46
2-1-13-1-6 الگوی واحدی (مدولی) 47
2-1-13-1-7 طراحی جتی 47
2-1-14انواع الگوی پایانه در ارتفاع 47
2-1-14-1 پایانه یک طبقه 48
2-1-14-2 پایانه در دو طبقه یا بیشتر 49
2-1-15 عناصر پایانه‌های مسافری بین‌المللی بخش مسافران خروجی 49
2-1-15-1جلوخان 49
2-1-15-1-1 خطوط سواره رو 50
2-1-15-1-2 سکوی پیاده رو 51
2-1-15-1-3 علائم جهت یابی و شناسایی 52
2-1-15-1-4محل های پذیرش توشه در جلوخان 52
2-1-15-1-5 درهای ساختمان پایانه 52
2-1-15-1-6 گذرگاههای عرضی عابران پیاده 53
2-1-16 عناصر پایانه‌های مسافری بین‌المللی 53
2-1-16-1 بخش مسافران خروجی 53
2-1-16-1-1 سالن عمومی خروجی 53
2-1-16-1-2 محوطه انتظار عمومی 54
2-1-16-1-3 سالن گمرک 54
2-1-17 ویژگی های ترمینال های مدرن 55
2-1-18 نقشه ترمینال 55
2-1-19 استانداردها و مقررات پایانی مسافربری 56
2-1-19-1 ویژگی مسافران 56
2-1-19-2 اصول جریان مسافر 58
2-1-20 ویژگی های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج 59
2-1-20-1 ویژگی های ترافیکی 59
2-1-20-2 محاسبه حجم مسافر ساعت اوج 59
2-1-20-3 روش سی امین شلوغترین ساعت 61
2-1-20-4 روش تقریبی 62
2-1-20-5 شلوغ تر ین ساعت جدول زمان پرواز 62
2-1-20-6 محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین 62
2-1-21 تاسیسات 64
2-1-21-1 زمینه کاربردی هواسازها 64
2-1-22 سازه 65
2-2- هویت: 67
2-2-1 هویت معماری: 67
2-2-2 معماری ایران 68
2-2-2-1 اصول معماری ایرانی 69
2-2-2-2 شیوه‌های معماری ایرانی 72
2-2-2-2-1 معماری پارسی 79
2-3 نمونه موردی فرودگاه 84
2-3-1 نمونه موردی داخلی 84
2-3-1-1فرودگاه مهرآباد 84
2-3-1-2 فرودگاه بین‌المللی شیراز 86
2-3-2 نمونه موردی خارجی 88
2-3-2-1 فرودگاه بین المللی کاراسکو، اروگوئه 88
2-3-2-2- فرودگاه بین المللی دنور، آمریکا 89
2-3-2-3- فرودگاه مراکش منارا، مراکش 89
2-4 نتیجه گیری 90

فصل سوم روش تحقیق 91
3-1-مقدمه 92
3-2- انواع روش های تحقیق 93
3-2-1- تحقیق توصیفی 93
3-2-2- ویژگی های تحقیق توصیفی 93
3-2-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی 94
3-2-4- تحقیق موردی و زمینه ای 94
3-2-5- نکات مثبت تحقیق موردی و زمینه ای 95
3-2-6- نارسائیهای تحقیق موردی و زمینه ای 95
3-2-7- ویژگیهای تحقیق موردی و زمینه ای 95
3-2-8- مراحل مختلف تنظیم تحقیق موردی و زمینه ای 96
3-2-9- تحقیق نیمه تجربی 96
3-2-10- ویژگیهای تحقیق نیمه تجربی 96
3-2-11- مراحل مختلف تنظیم تحقیق نیمه تجربی 97
3-3-1- بستر طرح 98
3-3-2- فرهنگ بومی شیراز 98
3-3-3- هویت معماری 99
3-3-4- اقلیم 99
3-4- نتیجه گیری 99

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 100
4-1 مقدمه 101
4-2- تجزیه و تحلیل جداول بخش مبانی نظری 101
4-3- جدول نمونه موردی خارجی 110
4-4- نتیجه گیری 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117
5-1 مقدمه: 118
5-2 نتایج طرح: 118
5-2-1 مشخصه های ترمینال های پرواز: 118
5-2-2 هویت معماری: 120
5-3 پیشنهادات: 125
5-4 نتیجه گیری: 126

فصل ششم: فرایند طراحی 127
6-1 معرفی شیراز: 128
6-2 موقعیت تاریخی شهر شیراز: 128
6-3 معرفی اماکن دیدنی در شیراز: 128
6-4موقعیت جغرافیایی شیراز: 128
6-5 سایت طراحی: 131
6-6 روند طراحی: 132
6-7 اهداف طراحی: 132
6-8 برنامه ریزی فیزیکی: 133
6-9 تقسیم بندی فضاها: 133


 

ارزیابی رضایتمندی گردشگران از سیستم حمل و نقل عمومی فرودگاهی مطالعه موردی فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

چکیده

سیستم حمل و نقل عمومی یکی از عناصر تشکیل دهنده صنعت گردشگری است که بخشی از هزینه ها و توقعات گردشگران را به خود اختصاص می دهد. نقش سیستم حمل و نقل در میزان رضایت گردشگران از مقصد بسیار اهمیت دارد. رضایت مندی گردشگران از ناوگان تاکسیرانی فرودگاه امام خمینی (ره) که تنها سیستم حمل و نقل موجود می باشد ، مورد ارزیابی محقق در جهت شناخت وضع موجود و کمک به سازمان های زیربط و مرتبط با گردشگری و حمل و نقل بوده است. پژوهش پیش رو به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی بوده و اطلاعات آن با توجه به پاسخ گردشگران به پرسشنامه در ماه های مهر و آبان سال 1395 در هتل های مقصد گردشگران از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تکمیل گردیده است. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرم افزار spss و مدل آزمون آماری کای دو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رانندگان به زبان انگلیسی تسلط کافی نداشته و با گردشگران روابط خوبی را برقرار نکرده اند. از دیگر مشکلات موجود بی انضباطی و عدم اطلاع رسانی خوب به گردشگران در فرودگاه ، ایستگاه ها و محل انتظار مسافران می باشد.آموزش ضمن خدمت برای رانندگان در جهت رفع مشکلات فوق، در نظر گرفتن فضای شایسته گردشگران در ایستگاه ها و تابلوهای راهنما در ترمینال های خروجی فرودگاه می تواند مثمر ثمر باشد.

فهرست مطالب
چکیده 6
مقدمه 13
فصل اول: 16
کلیات و پیشینه پژوهش 16
1-1- بیان مسئله 16
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 17
1-3- اهداف تحقیق 18
الف- هدف کلی : 18
ب- اهداف جزئی : 18
1-4- سوالات تحقیق 18
1-5- فرضیات تحقیق 18
1-6- روش تحقیق 18
1-7- روش گرد آوری اطلاعات 19
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه 19
1-9- قلمرو تحقیق 20
قلمرو (محدوده) مکانی تحقیق: 20
قلمرو (محدوده) زمانی تحقیق: 20
1-10- ابعاد، متغیرها و شاخص‌های تحقیق 20
1-11- محدودیت های تحقیق 21
1-12- کاربرد های پژوهش 21
1-13- محل تکمیل پرسشنامه 21
1-2- پیشینه تحقیق 22
1-2-1- مطالعات داخلی 22
1-2-2- مطالعات خارجی 23
فصل دوم: 24
ادبیات پژوهش 24
مقدمه 24
2-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 24
2-1-1- تعاریف حمل و نقل 24
2-1-2- نقش حمل و نقل در صنعت گردشگری 26
2-1-3- نقش فرودگاه ها در صنعت گردشگری 28
2-1-4- انواع سیستم حمل و نقل 29
حمل و نقل بر سه قسم است : 29
2-1-5- حمل و نقل هوایی 29
2-1-6- فرودگاه 30
2-1-7- انواع فرودگاه ها 31
2-1-8- بخش های اصلی فرودگاه 32
2-1-9- مهمترین فرودگاه های جهان 33
فرودگاه هیتروی در لندن 33
فرودگاه بین‌المللی ونکوور 33
فرودگاه زوریخ 33
فرودگاه پکن 34
فرودگاه بین‌المللی توکیو 34
فرودگاه مرکزی بین‌المللی آمستردام 34
فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ 34
فرودگاه مونیخ 34
فرودگاه بین‌المللی اینچن 35
فرودگاه چانگی سنگاپور 35
2-1-10- حمل و نقل عمومی 35
2-1-11-حمل و نقل نیمه عمومی 36
2-1-12-رضایتمندی و توسعه گردشگری 36
فصل سوم 38
مطالعه روش و قلمرو پژوهش 38
مقدمه 38
3-1- روش پژوهش 38
3-1-1- انواع آزمونهای آماری و تعاریف آنها 39
الف: آمار استنباطی و آمار توصیفی 39
ب : آزمون آماری و تخمین آماری 39
ج : آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک 40
چ : آزمونهای پارامتریک 40
ح : آزمونهای ناپارامتریک 41
3-1-2-آزمون آماری منتخب؛ کای دو 42
3-2- قلمرو پژوهش 43
3-2- 1-موقعیت جغرافیایی فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) 43
3-2-2- طراحی و معماری فرودگاه بین المللی امام خمینی 45
3-2-3- تاریخچه ساخت فرودگاه امام خمینی ( ره ) 45
3-2-4- ترمینال های فرودگاه امام خمینی (ره) 46
ترمینال ۱ 46
ترمینال2 (سلام) 46
ترمینال3 (ایران‌شهر) 46
3-1-5- امکانات فرودگاه امام خمینی (ره) 47
3-1-6- مقاصد پروازی فرودگاه امام خمینی(ره) 47
3-1-7- شهر تهران و موقعیت آن 47
فصل چهارم : 49
تجزیه و تحلیل یافته ها 49
مقدمه 50
4-1- مشخصات پرسش شوندگان 50
4-2-1- ارزیابی اولیه سوالات مطرح شده در پرسشنامه 53
4-2-2- ارزیابی ارتباط بین پاسخ ها و شاخص های مطرح شده 55
4-3-بررسی سوالات 61
4-4-ارتباط متغیر ها با هم 73
4-4-1-ارتباط سوال دسترسی به تاکسی ها با ویژگی های گردشگران 73
4-4-2-ارتباط سوال قابل اعتماد بودن سیستم تاکسیرانی با ویژگی های گردشگران 76
4-4-3-ارتباط سوال میزان هزینه پرداختی با ویژگی های گردشگران 78
4-4-5-ارتباط سوال مدت زمان سفر با ویژگی های گردشگران 81
4-4-6-ارتباط سوال کیفیت اطلاع رسانی با ویژگی های گردشگران 84
4-4-7-ارتباط سوال تواتر تاکسی ها با ویژگی های گردشگران 86
4-4-7-ارتباط کیفیت محل انتظار مسافرین با ویژگی های گردشگران 89
4-4-8-ارتباط سازمان یافتگی و نظم سیستم تاکسی رانی با ویژگی های گردشگران 91
4-4-9-ارتباط میزان راحتی داخل تاکسی با ویژگی های گردشگران 94
4-4-10-ارتباط نظافت داخل تاکسی با ویژگی های گردشگران 97
4-4-11-ارتباط فضای کافی داخل تاکسی با ویژگی های گردشگران 99
4-4-12-ارتباط امنیت سیستم تاکسی رانی با ویژگی های گردشگران 102
4-4-13-ارتباط روابط عمومی راننده با ویژگی های گردشگران 104
4-4-14-ارتباط تسلط راننده به زبان انگلیسی با ویژگی های گردشگران 107
4-4-15-ارتباط مهارت رانندگی با ویژگی های گردشگران 110
4-4-16-ارتباط تسلط راننده به راهها با ویژگی های گردشگران 112
4-4-17-ارتباط میزان ادب راننده با ویژگی های گردشگران 115
4-4-18-ارتباط علاقه راننده برای کمک به مسافر با ویژگی های گردشگران 117
4-4-19-ارتباط توازن هزینه و کیفیت خدمات با ویژگی های گردشگران 120
4-4-20-ارتباط دید کلی نسبت به سیستم تاکسی رانی فرودگاه امام با ویژگی های گردشگران 124
4-5- آزمون کای دو 127
4-5-1 نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال دسترسی به ایستگاه 127
4-5-2-نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان قابل اطمینان بودن سیستم تاکسیرانی 129
4-5-3-نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان هزینه 130
4-5-4- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان زمان سفر 132
4-5-5-نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال اطلاع رسانی سیستم تاکسیرانی 134
4-5-6-نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال تواتر تاکسی ها 136
4-5-7-نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال کیفیت ایستگاه ها 138
4-5-8- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال نظم و انضباط سیستم تاکسیرانی 140
4-5-9-نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان راحتی داخل تاکسی 142
4-5-10- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال نظافت داخل تاکسی 144
4-5-11- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال مقدار فضای داخل تاکسی 147
4-5-12- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان امنیت 149
4-5-13- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال روابط عمومی راننده 151
4-5-14- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان تسلط به زبان انگلیسی 153
4-5-15- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال مهارت رانندگی 155
4-5-16- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال مسیریابی راننده 157
4-5-17- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال میزان ادب راننده 159
4-5-18- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال علاقه برای کمک به مسافر 161
4-5-19- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال توازن هزینه با کیفیت خدمات 163
4-5-20- نتایج آزمون کای دو در ارتباط با سوال دید کلی به سیستم تاکسیرانی 165
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : 167
پاسخ به سوالات، ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات 167
5-1- پاسخ به سوال های پژوهش 167
5-2- جمعبندی و نتیجهگیری 169
5-3- پیشنهادات 171
منابع 172
پرسشنامه انگلیسی 174
پرسشنامه فارسی 175

 

طرح توسعه بخش خدماتی، رفاهی و اقامتی فرودگاه امام خمینی (ره)

چکیده

فرصت به وجود آمده متأثر از دوران پساتحریم و نوسازی ناوگان هوایی ایران، شرایط ویژه‌ای را برای صنعت هوایی و صنعت توریسم کشور ایجاد نموده است و در راستای این رویداد، تجهیز زیرساخت‌های هوایی و فرودگاهی کشور امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.مجموعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، به عنوان مهمترین و پررفت‌و‌آمد ترین فرودگاه بین‌المللی کشور، با توجه به طرح فرادستِ شهرفرودگاهی، که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است؛ و همچنین رقابت با فرودگاه‌های پرترافیک دبی و استانبول، نیازمند مجموعه فعالیت‌ها و پروژه‌های ویژه در کمترین زمان با توجه به قرار گیری ایران در منطقه سوق‌الجیشی اتصال شرق و غرب، در جهت جذب پروازهای عبوری برفراز آسمان خاورمیانه می باشد.تا تحقق و شکل‌گیری شهر فرودگاهی امام، وجود یک مجموعه که در حد توان، قادر به خدمات رسانی متنوع – هرچند محدود- به مسافران، تجار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشد، لازم به نظر می‌رسد که علاوه بر ارائه‌ی خدمات معمول به مسافرین، فضایی جهت انعقاد قراردادهای صنعتی و اقتصادی و نیز مذاکرات با نمایندگان و صاحبان صنایع ایرانی برای سرمایه گذاران خارجی مهیا گردد. با ساخت یک مجموعه‌ی خدماتی-اقامتی که با طرح توسعه‌ی شهر فرودگاهی هماهنگ باشد و در جهت اهداف آن حرکت نماید، می‌توان به این مهم دست یافت و این موضوع مقدمه ای بر فعالیت همه جانبه‌ی شهر فرودگاهی امام به عنوان منطقه‌ی ویژه‌ی تجاری و اقتصادی در آینده خواهد بود.با توجه به قوانین یک شهر فرودگاهی که ورود اتباع خارجی بدون تشریفات کنسولی و پذیرش با روادید ترانزیتی برای روزهای معدود صورت می‌گیرد و مسافر مجوز خروج از شهر فرودگاهی را ندارد؛ این مجموعه بایستی تمام نیازهای مراجعین از جمله از جمله خدمات اقامتی، رفاهی، تجاری و… را برآورده سازد و به عنوان یک مجموعه مستقل عمل نماید.با توجه به مفاهیم سرعت و پرواز، همچنین مطالعه‌ی طراحی بناهای پیش‌بینی شده در شهر فرودگاهی امام و سرعت بخشیدن به فرآیند ساخت مجموعه، استفاده از متریال نوین به صورت پیش‌ساخته در ساخت این مجموعه ضروری به نظر می رسد.در این پژوهش، طراحی معماری مجموعه رفاهی،تجاری و اقامتی الحاقی فرودگاه امام با رویکرد های-تک به عنوان عاملی مهم در افزایش امکانات فرودگاه و در نتیجه جذب پروازهای عبوری از جنوی غرب آسیا در جهت تبدیل هرچه بیشتر فرودگاه امام به یک مجموعه مستقل و خودکفای اقتصادی، با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری از اسناد و کتب کتابخانه‌ای و مصاحبه حضوری با برخی از مدیران فرودگاهی و بررسی نمونه‌های داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفته است. در پاین نتایج حاصل از این پژوهش به معرفی الگوهای طراحی مجموعه رفاهی، تجاری و اقامتی با استفاده از اصول معماری متکی برسازه و مفاهیم های-تک می‌انجامد.

فهرست مطالب
فصل۱ – کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ طرح مسئله ۳
۱-۳ ضرورت مسئله ۳
۱-۴ سوالات تحقیق ۴
۱-۵ فرضیات تحقیق ۵
۱-۶ اهداف پژوهش ۵
۱-۷ فرآیند پژوهش ۶
۱-۷-۱ روش پژوهش ۶
۱-۷-۲ مراحل پژوهش ۶
۱-۸ ضرورت انجام پروژه و کاربرد نتایج آن ۷
۱-۹ ماهیت و مقیاس پروژه ۷
۱-۱۰ پیشینه‌ی تحقیق ۸
۱-۱۱ چشم انداز تحقیق ۸
۱-۱۲ امکانات و محدودیت‌های تحقیق ۹
۱-۱۲-۱ -امکانات ۹
۱-۱۲-۲ محدودیت ها ۹
۱-۱۳ قلمرو تحقیق ۹
فصل۲– مبانی نظری
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ معماری های‌‌-‌تک ۱۳
۲-۲-۱ تاریخچه ۱۳
۲-۲-۲ اصول معماری های‌-‌تک ۱۵
۲-۲-۳ سازه و معماری ۱۶
۲-۲-۴ معماران های-‌تک ۱۶
۲-۲-۵ چند بنای برجسته معماری های-‌تک ۱۶
۲-۲-۶ معماری اکو‌-‌تک ۱۷
۲-۲-۷ معماری های‌-‌تک در ایران ۱۷
۲-۳ شهر فرودگاهی ۱۹
۲-۳-۱ شهرهای فرودگاهی فعال و در حال ساخت در جهان ۲۰
۲-۳-۲ لازمه ی احداث شهر فرودگاهی ۲۰
۲-۳-۳ فرودگاه‌های بین المللی خاورمیانه ۲۱
۲-۳-۴ شهر فرودگاهی امام خمینی ۲۳
۲-۳-۴-۱ تاریخچه‌ی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۲۳
۲-۳-۴-۲ ظرفیت فرودگاه امام خمینی (ره) ۲۴
۲-۳-۴-۳ ویژگی‌های شهر فرودگاهی امام خمینی در ابعاد بین المللی ۲۵
۲-۳-۴-۴ اهداف شهر فرودگاهی امام خمینی ۲۵
۲-۳-۴-۵ استقلال اقتصادی شهر فرودگاهی امام ۲۶
۲-۳-۴-۶ توجیهات اقتصادی شهر فرودگاهی امام ۲۷
۲-۳-۴-۷ توجیهات جغرافیایی شهر فرودگاهی امام ۲۸
۲-۴ بنای اقامتی- رفاهی ۲۹
۲-۴-۱ گردشگری و صنعت توریسم ۳۰
۲-۴-۲ فراغت ۳۱
۲-۴-۳ منابع گردشگری ۳۱
۲-۴-۴ طیف گردشگران ۳۲
۲-۴-۵ ضرورت های گردشگری ۳۳
۲-۴-۶گردشگری و طراحی مجموعه تفریحی و اقامتی ۳۳
۲-۴-۷ تأسیسات اقامتی در ایران ۳۴
۲-۵ هتل ۳۵
۲-۵-۱ هتل از نظر مخاطبین(نوع میهمانان) ۳۶
۲-۵-۱-۱ مرتبه هتلهای چهار ستاره ۳۷
۲-۵-۱-۲ انواع اتاق در در هتلها ۴۰
۲-۵-۱-۳ ورودی های هتل ۴۱
۲-۵-۱-۴ درها ۴۱
۲-۵-۱-۵ لابی ۴۲
۲-۵-۱-۶ فضای نشیمن ۴۳
۲-۵-۱-۷ واحد رزرواسیون ۴۳
۲-۵-۱-۸ سرویسهای بهداشتی ۴۳
۲-۵-۱-۹ سیرکولاسیون ۴۴
۲-۵-۱-۹-۱ سیر کولاسیون خارجی ۴۴
۲-۵-۱-۹-۲ سیرکولاسیون داخلی ۴۵
۲-۵-۱-۱۰ راه پله ۴۵
۲-۵-۱-۱۱ آسانسورها ۴۵
۲-۵-۱-۱۱-۱ آسانسورهای میهمان یا عمومی ۴۵
۲-۵-۱-۱۱-۲ آسانسورهای خدمات ۴۶
۲-۵-۱-۱۲ مرکز خرید و خدمات ۴۷
۲-۵-۱-۱۳ نمازخانه ۴۷
۲-۵-۱-۱۴ بخش اداری ۴۷
۲-۵-۱-۱۵ بخش پذیرش ۴۸
۲-۵-۱-۱۶ طراحی آشپزخانه اصلی ۴۹
۲-۵-۱-۱۷ فضاهای مواد غذایی و نوشیدنی ۴۹
۲-۵-۱-۱۷-۱ رستوران ۵۰
۲-۵-۱-۱۷-۲ کافی شاپ یا کافی تریا ۵۲
۲-۵-۱-۱۸ قسمت کارکنان ۵۲
۲-۵-۱-۱۹ خدمات لباسشویی ۵۳
۲-۵-۱-۲۰ واحد خانه داری ۵۴
۲-۵-۱-۲۱ خدمات مهندسی ۵۵
۲-۵-۱-۲۲ سرویسهای تاسیساتی ۵۶
۲-۵-۱-۲۳ اتاق ملاقات ۵۶
۲-۵-۱-۲۴ اتاقهای ملاقات وجلسات ۵۶
۲-۵-۱-۲۵ پارکینگ ۵۶
۲-۵-۱-۲۶ امکانات ورزشی وتفریحی ۵۷
۲-۵-۱-۲۷ کلوپ ورزشی / بدنسازی ۵۷
۲-۵-۱-۲۸ بالکن ها ۵۸
۲-۵-۱-۲۹ راهروها ۵۸
۲-۶ نتیجه گیری ۵۹
فصل۳– بررسی نمونه های موردی داخلی و خارجی
۳-۱ مقدمه ۶۲
۳-۲ نمونه های موردی داخلی ۶۳
۳-۲-۱ استادیوم فرح آباد-تختی ۶۴
۳-۲-۲ ساختمان فرهنگی صدا و سیما ـ صبا ۶۵
۳-۲-۳ پایانه مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۶۷
۳-۲-۴ رستوران بوستان گفتگو ۷۱
۳-۲-۵ پل طبیعت ۷۲
۳-۳ بررسی نمونه های مشابه خارجی ۷۴
۳-۳-۱ مرکز فرهنگی – هنری ژرژپمپیدو ۷۴
۳-۳-۲ ساختمان مرکزی بانک هنگ‌کنگ و شانگهای ۸۰
۳-۳-۳ مناره مزینیاگا ۸۵
۳-۳-۴ برج سوئیس ره ۸۷
۳-۳-۵ هتل فرودگاهی کیوسرا ۸۹
۳-۳-۶ هتل شرایتون ۹۱
۳-۳-۷ هتل هسپریا ۹۳
۳-۴ نتیجه: ۹۵
فصل۴–مطالعه بستر طرح، تحلیل و اقلیم سایت
۴-۱ معرفی سایت شهر فرودگاهی امام ۹۸
۴-۲ گزینه های انتخاب سایت ۹۹
۴-۳ ابعاد سایت انتخاب شده ۱۰۰
۴-۴ دسترسی ها ۱۰۱
۴-۴-۱ بزرگراه ها ۱۰۱
۴-۴-۲ متـــرو ۱۰۳
۴-۵ همسایگی ها ۱۰۵
۴-۵-۱ ترمینال شماره ۱ ۱۰۶
۴-۵-۲ باند فرودگاه ۱۱۱
۴-۵-۳ ترمینال سلام ۱۱۴
۴-۵-۴ پل روان ۱۱۶
۴-۵-۵ ترمینال CIP ۱۱۷
۴-۵-۶ سازه بنای مسجد ۱۱۸
۴-۶ وجود آثار تاریخی شهرفرودگاهی ۱۲۰
۴-۷ لبه های سایت ۱۲۲
۴-۸ طرح توسعه شهرفرودگاهی ۱۲۵
۴-۸-۱ وضعیت ترمینال‌های مسافری در طرح توسعه فرودگاهی ۱۲۸
۴-۸-۲ وضعیت دسترسی‌ها در طرح توسعه فرودگاهی ۱۳۰
۴-۸-۳ تقسیم بندی شهر فرودگاهی ۱۳۱
۴-۹ اقلیم تهران ۱۳۲
۴-۹-۱ ویژگی‌های اقلیمی تهران ۱۳۲
۴-۹-۲ دما ۱۳۴
۴-۹-۳ میزان بارش ۱۳۵
۴-۹-۴ سرعت و جهت باد ۱۳۶
۴-۹-۵ وضعیت لرزه‌خیزی شهر تهران ۱۳۸
۴-۱۰ نتیجه ۱۳۹
فصل۵– طراحی
۵-۱ مقدمه ۱۴۲
۵-۲ کاربری‌ اراضی فرودگاهی ۱۴۳
۵-۳ جامعه‌ی هدف ۱۴۴
۵-۴ فرم ۱۴۵
۵-۵ جانمایی ۱۴۶
۵-۵-۱ جانمایی براساس مشخصات فنی و فرودگاهی ۱۴۶
۵-۵-۲ جانمایی کاربری‌ها بر اساس تنظیم شرایط محیطی ۱۴۷
۵-۶ دیدهای مختلف ۱۴۸
۵-۷ مسیرهای ارتباطی داخل ساختمان ۱۴۹
۵-۷-۱ بلوک اقامتی ۱۴۹
۵-۷-۱-۱ پلکان ۱۴۹
۵-۷-۱-۲ پله فرار: ۱۵۰
۵-۷-۱-۳ آسانسور ۱۵۱
۵-۷-۱-۴پله برقی ۱۵۱
۵-۷-۲ بلوک خدماتی-رفاهی ۱۵۲
۵-۷-۲-۱ پلکان ۱۵۲
۵-۷-۲-۲ پله فرار ۱۵۲
۵-۷-۲-۳ آسانسور ۱۵۲
۵-۷-۲-۴ پله برقی ۱۵۲
۵-۷-۲-۵ سطح شیب دار ۱۵۳
۵-۷-۳ اتصال بین دو بلوک ۱۵۴
۵-۸ طراحی ساختمان در برابر زلزله ۱۵۵
۵-۸-۱ درز انقطاع ۱۵۵
۵-۸-۲ پلان متقارن ۱۵۶
۵-۸-۳ گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت ۱۵۶
۵-۸-۴ پیکربندی ساختمان: ۱۵۶
۵-۹ سازه ۱۵۷
۵-۹-۱ پیشنهاد سیستم سازه‌ای ۱۵۷
۵-۹-۱-۱ سیستم باربر ثقلی ساختمان ۱۵۷
۵-۹-۱-۲ سیستم باربر جانبی ساختمان ۱۵۷
۵-۹-۲ بررسی سازه ای مجموعه ۱۵۹
۵-۹-۳ بارگذاری ۱۶۱
۵-۹-۴ سازه‌ها و اعضای پیش ساخته ۱۶۲
۵-۹-۴-۱ دیافراگم افقی فلزی ۱۶۲
۵-۹-۴-۲ تیرورق با مقطع متغیر ۱۶۲
۵-۹-۴-۳ بازوهای کششی ۱۶۳
۵-۹-۴-۴ قاب های پنجره نما ۱۶۴
۵-۱۰ پارتیشن بندی موجود در فضاهای مسقف ۱۶۴
۵-۱۱ کیوسک های استراحت ۱۶۴
۵-۱۲ پل ارتباطی ۱۶۶
۵-۱۳ حمل بار و نظافت در زمان بهره برداری ۱۶۷
۵-۱۴ طراحی فضای تنفس در میان طبقات ۱۶۹
۵-۱۵ ایمنی ۱۷۰
۵-۱۶ طراحی بر اساس سیستم های غیرفعال ۱۷۰
۵-۱۷ توجه به کاربران خاص ۱۷۰
۵-۱۸ ارتباط فضایی ساده میان فضاها و خوانایی پلان ۱۷۱
۵-۱۹ ریزفضاهای پیش‌بینی شده در طراحی ۱۷۱
۵-۱۹-۱ پارکینگ ۱۷۱
۵-۱۹-۲ ورودی و لابی ۱۷۲
۵-۱۹-۳ سالن و اتاق های جلسات و ملاقات ۱۷۲
۵-۱۹-۴ فضای استراحت ۱۷۳
۵-۱۹-۵ هتل ۴ستاره ۱۷۳
۵-۱۹-۷ اتاق ویژه ۱۷۳
۵-۱۹-۸ آشپزخانه، رستوران و کافی شاپ ۱۷۳
۵-۱۹-۹ امانت سرا ۱۷۳
۵-۱۹-۱۰ فضای سبز ۱۷۴
۵-۱۹-۱۱ سرویس‌های بهداشتی ۱۷۴
۵-۱۹-۱۲ اتوشویی و خشکشویی ۱۷۵
۵-۱۹-۱۳ وضوخانه و نمازخانه ۱۷۵
۵-۱۹-۱۴ بانک-صرافی ۱۷۵
۵-۱۹-۱۵ نظرگاه ۱۷۵
۵-۱۹-۱۶ خدمات رفاهی ۱۷۵
۵-۱۹-۱۷ خدمات ورزشی و سرگرمی ۱۷۶
۵-۱۹-۱۸ محل نگهداری و بازی کودک ۱۷۶
۵-۱۹-۲۰ سالن همایش ۱۷۷
۵-۱۹-۲۱ کتابخانه و فروشگاه کتاب ۱۷۷
۵-۱۹-۲۲ گالری فصلی و موضوعی ۱۷۷
۵-۱۹-۲۳ دفتر و نمایندگی شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی ۱۷۷
۵-۱۹-۲۴ دفتر و نمایندگی شرکت‌های خدمات توریستی و کرایه اتومبیل ۱۷۸
۵-۱۹-۲۵ سالن فود‌کورت ۱۷۸
۵-۲۰ جانمایی کاربری‌ها مجموعه ۱۷۹
۵-۲۰-۱ جانمایی کاربری‌ها در پلان طبقات ۱۷۹
۵-۲۰-۱-۱ پلان طبقات بلوک اقامتی ۱۷۹
۵-۲۰-۱-۲ پلان طبقات بلوک خدماتی ۱۸۳
۵-۲۰-۲ جانمایی کاربری‌ها در طبقات ۱۸۷
۵-۲۱ تاسیسات مکانیکی ۱۹۰
۵-۲۲ نتیجه ۱۹۱
پیوست ها


 

طراحی داخلی cip فرودگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پایانه های هوایی در دوره ی معاصر نه تنها به عنوان فضاهای کاربردی ترانزیتی بلکه به عنوان معرف شاخصه های هویتی جوامع بشری می باشند. مکان هایی که هویت و ارزش ملی و قومی را نه تنها از دیدگاه اقتصادی و علمی بلکه از جهت بیان نوع جهان بینی و اعتقادات مردمی آن مناطق به عنوان مهم ترین راهکارهای ابزار شخصیت اجتماعی مردم مبدل ساخته است. مکان هایی که با استفاده از ابزارهای معمارانه ومهندسی، مخاطبین خود را در فضای ارزشی مردم آن دیار قرار میدهند. پژوهش حاضر در راستای دریافتن مولفه های مطلوبیت فضا و عوامل موثر در ارتقای کیفیت محیطی است تا با شناسایی فاکتورهای محیطی تاثیر گذار بر مطلوبیت فضا و چگونگی استفاده از آنها را در پایانه های مسافربری معرفی نماید. بدین منظور از روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی و توصیفی تطبیقی بهره گرفته شده است. در بخش نخست تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای به شناخت عوامل موثر بر مطلوبیت فضا و چگونگی تاثیر آنها برتبیین هویت و حس تعلق پرداخته شده است. در ادامه با تطبیق نمونه های موردی با مولفه های معرفی شده پرداخته شد. با توجه به اطلاعات بدست آمده از پژوهش می توان فاکتورهای تاثیر گذار بر محیط داخلی را رنگ، فرم، عناصر طبیعی، مصالح، حوزه بندی ها و تعلقات فضایی عنوان کرد که هر یک از این عوامل می توانند در راستای ارتقای حس تعلق به فضا، روح مکان، هویت بنا، حس مکان و در نهایت در جاودانگی اثر معماری نقش داشته باشند.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- تعریف مساله ۲

۱-۲-اهداف تحقیق ۳

۱-۳- سوالات پژوهش ۳

۱-۴- روش تحقیق و گردآوری داده ها ۳

۱-۵- پیشینه تحقیق ۴

۱-۶- فصل بندی پژوهش ۶

نتیجه گیری ۶

فصل دوم: ۷

عوامل موثر بر مطلوبیت فضای داخلی و ارتقای سطح کیفی ۷

مقدمه ۸

۲-۱- بررسی مفهوم کیفیت محیط ۹

۲-۲- عوامل موثر بر کیفیت محیط ۱۰

۲-۲-۱- تنوع ۱۲

۲-۲-۲- شفافیت ۱۲

۲-۲-۳- انعطاف پذیری ۱۲

۲-۲-۴- تناسبات بصری و زیبایی شناسی ۱۳

۲-۲-۵- حس مکان ۲۰

۲-۲-۶- حس تعلق ۲۲

۲-۲-۷- هویت ۲۶

۲-۲-۸- شرط جاودانگی اثر معماری و معماری داخلی ۲۹

نتیجه گیری ۳۰

فصل سوم ۳۱

بخش اول: اصول سازماندهی پایانه های مسافربری هوایی ۳۱

مقدمه ۳۲

۳-۱- اصول سازماندهی و برنامه ریزی کلی پایانه های مسافربری هوایی ۳۳

۳-۱-۱- اشکال مختلف پایانه ها ۳۳

۴-۱-۲- انواع الگوی پایانه در ارتفاع ۳۳

۳-۲-۱-اجزای سیستم پایانه مسافربری ۳۵

۳-۳-۱-برنامه ریزی فضاهای پایانه ۳۸

بخش دوم: شناخت و تعریف سالن تشریفات CIP و ملزومات آن در طراحی ۴۷

۳-۲- تعاریف و اهداف ساخت سالن تشریفات CIP ۴۷

نتیجه گیری ۷۴

فصل چهارم: ۷۵

نمونه های موردی ۷۵

مقدمه ۷۶

۴-۲- بررسی نمونه های داخلی ۷۶

۴-۲-۱- CIP فرودگاه مهرآباد ۷۶

۴-۲-۱- فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف ۷۸

۴-۳-۲- فرودگاه بین‌المللی چاتراپاتی شیواجی ۸۲

۴-۳-۳- ایستگاه قطار بین الحرمین عربستان ۹۱

۴-۳-۴- سالن فرودگاه هانری کوندا ۹۶

نتیجه گیری ۹۸

فصل پنجم: ۹۹

شناخت وضع موجود ۹۹

بخش اول: ۹۹

فرودگاه بین المللی امام خمینی ۹۹

بخش دوم: ۹۹

بررسی و تحلیل ساختمان ۱۰۰

مقدمه ۱۰۰

۵-۱- فرودگاه بین المللی امام خمینی ۱۰۰

۵-۱-۱- تاریخچه و بررسی سایت فرودگاه بین المللی امام خمینی ۱۰۰

۵-۱-۲- دسترسیها ۱۰۱

۵-۱-۳- ترمینال مسافربری ۱۰۲

۵-۱-۴- طرح داخلی ترمینال مسافربری ۱۰۴

۵-۱-۵- فضاهای تشکیل دهنده پایانه ۱۰۴

بخش دوم: بررسی و تحلیل ساختمان ۱۰۶

۵-۲- ساختمان CIP فرودگاه امام خمینی ۱۰۶

۵-۲-۱- تاریخچه و بررسی سایت ساختمان CIP ۱۰۷

۵-۲-۲- بررسی سالن تشریفات ۱۰۷

۵-۲-۳ فضاهای موجود در سالن تشریفات CIP ۱۰۸

۵-۲-۴- تحلیل و بررسی وضع موجود ۱۰۹

نتیجه گیری ۱۱۴

۵-۳- بازنگری ۱۱۵

۵-۳-۱- بررسی کاستیها و ناکارآمدیها در سالن CIP ۱۱۵

۵-۳-۲- پیشنهادات بهینه سازی در سالن CIP ۱۱۶

جمع بندی ۱۱۷

فصل ششم:طراحی ۱۱۸

۱-۶-مبانی نظری طراحی ۱۲۰

۲-۶-ایده و روند طراحی ۱۲۲

۲-۶-۱-نور، شفافیت و گشایش ۱۲۳

۲-۶-۲-رنگ و بافت ۱۲۹

۲-۶-۳-فرودگاه به مثابه گالری هنری ۱۲۹

۳-۶- اجزای معماری داخلی ۱۳۰

۳-۶-۱-انتخاب روکش نهایی ۱۳۰

فهرست منابع و مآخذ : ۱۳۴

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–