این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران با رویکرد توسعه پایدار

چکیده

این پایان نامه پس از بررسی مفهوم پایداری اجتماعی به طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران پرداخته استاولین گام در طراحی مجتمع های زیستی با مفهوم توسعه پایدار، تعریف واژه پایداری است . در میان تعاریف گوناگون از این مفهوم ،کمیسیون براتدتلند تعریف جامع تری از توسعه پایداردرمحیط های مسکونی وفضاهای شهری مبتنی بر مفهوم نیازهای انسانی ارائه کرده است. دراین مسیرمدل نیازهای انسانی، آبراهام مازلو روانشناس انسان گرا به نظر بهترین مدل در میان تمامی نظریه های مرتبط با نیازهای انسانی به شمارمی رود.با توجه به نابه سامانی های موجود درفضاهای مسکونی وبافت شهری جامعه امروزمان، توجه به مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه اجتماعی، از سایرجنبه های زیست محیطی و اقتصادی آن ضروری تراحساس می شود.به دنبال این دیدگاه در این پروژه جنبه های مختلف نیازهای آدمی و الگوها و پارادایم های مختلف معاصر در جهت طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در منطقه 22 تهران لحاظ گردیده است. وبرای تجلی این مفاهیم در قالب کالبد معماری مسکونی، به راهکارهای عملی که از موخرترین پژوهشهای پژوهشگران بدست آمده است استناد شده است. برای نیل به این هدف تحقیقات اینجانب در زمینه بررسیE P.O.مجتمع مسکونی شهرک اکباتان نیز در تدوین پایان نامه به کار گرفته شده است .موقعیت واقعی یک محیط استقرار یابد تا بتوان یک مجتمع مسکونی پایدار را برای مخاطبان طراحی نمود.

فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1- تعریف موضوع تحقیق 2 
1-2- اهداف تحقیق 3 
1-3- پرسش های تحقیق 3 
1-4- اهمیت موضوع تحقیق 3 
1-5- روش انجام تحقیق 4 
1-6- تحقیقات انجام شده در این زمینه 4 

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم متداول 
– مقدمه 7 
2-1- تعریف خانه از دیدگاه بزرگان معماری 9 
2-2- تاریخچه پیدایش مشکل کمبود مسکن ، در ایران و در جهان 13 
2-3- اقتصاد و بازار زمین – مسکن – ساختمان 15 
2- 4- تعریف مجتمع مسکونی 16 
2-4-1- مجموعه های گسسته و اقماری 16 
2-4-2- مجموعه های مسکونی پیوسته 16 
2- 5 – تعریف توسعه 16 
2- 6 – تعریف واژه پایداری 17 
2- 7- مبدا و منشا مفهوم پایداری 17 
2- 8- مفهوم توسعه پایدار 18 
– نکات مورد توجه در فصل دوم 19 

فصل سوم: پایداری اجتماعی ونیازهای انسانی 
– مقدمه 21 
3-1- انسان و نیازهای زیستی 21 
3-2- مبانی توسعه پایدار در محیط های مسکونی 29 
3-2- 1-نیازهای جسمانی و توسعه پایدار 29 
3-2-2- نیازهای ایمنی و توسعه پایدار 31 
3-2-3- نیاز به وابستگی و توسعه پایدار 34 
3-2-4- نیاز به احترام به خود و عزت نفس و توسعه پایدار 35 
3-2-5- نیاز به خود شکوفایی و توسعه پایدار 36 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 

3-2-6- نیاز به شناخت و توسعه پایدار 37 
3-2- 7- نیاز به زیبایی و توسعه پایدار 38 
– نکات مورد توجه فصل سوم 39 

فصل چهارم: مسکن و پایداری اجتماعی 
– مقدمه 41 
4-1- مسکن و پایداری اجتماعی 41 
4-2- سکونتگاه پایدار و رویکرد فرهنگی- اجتماعی 46 
4-3- سکونتگاه پایدار و فضاهای دفاع پذیر 49 
4-4- سکونتگاه پایدار و فضاهای سبز 52 
4-5- بررسی نمونه عملی جهت دستیابی به عوامل موثر در طراحی 53 
4-5-1- نکات مورد توجه در این تحقیق 57 
– نکات مورد توجه فصل چهارم 61 

فصل پنجم : شناخت عرصه طراحی 
– مقدمه 63 
5-1- کلانشهر تهران 63 
5-2- شرایط محیطی 65 
5-2-1- دمای هوا 65 
5-2-2- بارندگی 66 
5-2-3- رطوبت هوا 67 
5-2-4- باد 68 
5-3- مشخصات و ویژگی های کالبدی منطقه 22 شهر تهران 69 
5-3-1- سابقه پیدایش منطقه 22 شهرداری تهران 69 
5-3-2- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه 22 شهرداری تهران 71 
5-3-3- توپوگرافی منطقه 72 
5-3-4- طرح تفصیلی منطقه 22 شهرداری تهران 74 
5-3-4-1- معیارها و ضوابط طرح تفصیلی مصوب منطقه 22 77 
5-4- مشخصات و ویژگی های اجتماعی – جمعیتی منطقه 77 
5-4-1- مطالعات جمعیتی 77 
5-4-2- سیمای اجتماعی – اقتصادی جمعیت منطقه 78 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 

5-4-3- سایر خصوصیات اجتماعی 78 
5-4-4- کارگاه ها ، اشتغال درون منطقه ای و ساکنین شاغل در خارج از منطقه 78 
5-4-5- پهنه بندی منطقه بر اساس شاخص های تراکم مسکن 79 
5-4-6- مطالعات مراکز کار و فعالیت 79 
5-4-7- تحلیل عوامل موثر بر جمعیت پذیری و عملکرد 
اقتصادی- اجتماعی منطقه در تهران 79 
5-5- وضعیت بافت مسکونی موجود در منطقه 80 
5-5-1- مطالعات مسکن 81 
5-5-2- ارزیابی نهایی وضعیت بافت مسکونی 82 
5-6- پتانسیل های توسعه منطقه 85 
5-6-1- توان محیطی 85 
5-6-2- توان کارکردی 85 
5-6-3- توان تحرکاتی و ارتباطی 85 
5-6-4- توان حقوقی و اجرایی 86 
– نکات مورد توجه فصل پنجم 87 

فصل ششم : الگوهای رفتاری در ارتباط با نیازهای انسانی 
– مقدمه 89 
6-1- الگوهای موثر درطراحی 90 
6-2- بررسی الگو ها جهت تامین نیازهای انسانی 97 
6-2-1- نیازهای جسمانی 98 
6-2-2- نیاز به ایمنی 98 
6-2-3- نیاز به وابستگی 99 
6-2-4- نیاز به احترام به خود و عزت نفس 99 
6-2-5- نیاز به خود شکوفایی 99 
6-2-6- نیاز به شناخت 99 
6-2-7- نیاز به زیبایی 100 
– نکات مورد توجه فصل ششم 100 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 

فصل هفتم : برنامه عملکردی و فیزیکی ، تحلیل سایت 
7-1- بررسی پارامتر های موثر در میزان رضایت مندی ساکنین و برنامه ریزی کالبدی ومعماری در واحد های مسکونی : شهرک اکباتان 102 
7-1-1- پارامترهایی که در میزان رضایتمندی استفاده کنندگان موثر است 103 
7-1-2- معرفی شهرک اکباتان 104 
7-1-3- تقسیم بندی فضاهای درونی شهرک اکباتان 105 
7-1-4- معرفی دو فاز مورد مطالعه 109 
7-1-5- روش کار 111 
7-1-6- برنامه ریزی 118 
7-2- آنالیز سایت 127 
7-3- برنامه عملکردی و فیزیکی 134 

فصل هشتم : طراحی 
8-1- روند طراحی 144 
8-2- طراحی 160 


 

طراحی مجتمع مسکونی در شهرستان رشت منطقه‌بندی برای توسعه پایدار با استفاده از «کدهای مبتنی بر فرم»

چکیده

منطقه بندی کاربری -محور به شیوه برخی از روندهای امروز منجر به بروز نارضایتی و درنتیجه افزایش تقاضا برای پیشنهادهای جایگزین گردید. یکی از این پیشنهادات جایگزین کدهای مبتنی بر فرم یا اف بی سی است که بر اصول کلی نوشهرگرایی مبتنی است و ادعا دارد که می‌تواندبا ایجاد محلات پیاده مدار، اجتماعات درون ارتباطی، محیط‌های سرزنده و محلات پایدار به ارتقای کیفیت زندگی کمک نماید. این پژوهش کمی- کیفی تلاش دارد تا با طراحی مجتمع مسکونی بر اساس استانداردهای روش ترکیبی “کدهای مبتنی بر فرم” تواناییهای این شیوه را دربهبود کیفیت زندگی ، تامین رضایت ساکنان و درنهایت ارتقای کیفیت زندگی بررسی نماید. از آنجاییکه برای انجام این مطالعه، نیاز به بستر جغرافیایی مناسب بوده است، لذا محله شماره 151بلوار گیلان واقع در گلسار در قلب شهر رشت که بدلیل محبوبیت بیش از اندازه برای انبوه سازان با حجم بالای تخلفات و قانون شکنی ها در حال ساخت و سازهای بی رویه و از دست دادن هویت برنامه ریزی شده خود می باشد بعنوان محله مورد پژوهش انتخاب شد . نخست پس از بررسی وضعیت موجود محله از ساکنان درمورد کیفیت زندگی شهری ایشان نظرخواهی شد تا شکاف بین وضعیت موجود و و وضعیت مطلوب ( ساختمانهای این محله و میزان رضایت سا کنان از آنها ) شناسایی شود. به این منظور پرسشنامه ای برای بررسی رضایت ساکنین ازکیفیت زندگی طراحی و درمیان یک نمونه 278 نفره که بصورت تصادفی از ساکنان انتخاب شده بودند توزیع گردیدکه نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS22 تحت آزمونهای توصیفی، آنووا و مجذور کای مورد تحلیل قرارگرفتند . سپس درراستای پر کردن شکاف و حرکت درمسیرتحقق وضعیت مطلوب ، شارتی(کارگروهی) از اهالی (18 داوطلب از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه ) تشکیل وبراساس پاسخهای احصاء شده درنشستهای رفت و برگشتی متوالی ، مقررات اف بی سی که بتواند فضای دلخواه را برای این محله ایجاد کند درطراحی مجتمع مسکونی منطبق بر کدهای مبتنی بر فرم مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این بررسیها نشان می دهد بین دو متغیر فرم کالبدی و کیفیّت زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه اف بی سی با تاکید عمده برفرم دارای جذابیت ، تاثیر گذاری و کارآیی لازم برای بهبود منظر و ارتقای کیفیت زندگی می باشد و توصیه می شود تا دربرنامه ریزی های شهری و عمرانی درنظر گرفته شود.

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات پژوهش 
1- 1- مقدمه 1 
1-2- بيان مسأله 2 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3 
1-4- اهداف تحقیق 3 
1-4-1- هدف کلان 3 
2-4-1 – اهداف خرد 4 
1-5- فرضیات 4 
1-6-سؤالات كليدي تحقيق 4 
1-7-روش تحقيق 4 
1-8-شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات 4 
1-9- روند مطالعات و انجام پژوهش 5 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 
2-1- مقدمه 7 
2-2- پیشینه 7 
2-3- منطقه بندی 10 
2-4- منطقه بندی اقلیدسی 12 
2-5- لزوم ادغام فعالیت‌های شهر در شکل گیری فضای شهری 13 
2-6- جایگزین های منطقه بندی اقلیدسی (و نوشهرگرایی) 15 
2-7- کدهای مبتنی بر فرم 18 
2-8- اجزای کدهای مبتنی بر فرم 23 
2-9- فرآیند کدهای مبتنی بر فرم 33 
2- 10- رویکردهای متداول اجرای اف بی سی 34 
2-10-1- مرحله اول: حوزه بندی 35 
2-10-1-1- تشکیلاتی که درگیر پروژه اند کدامند 35 
2-10-1-2- آیا کد‌های مبتنی بر فرم شامل کل جامعه می‌شود 35 
2-10-1-3- فرآیند برنامه ریزی 36 
2-10-1-4- ارتباط با قوانین موجود 36 
2-10-1-5- جایگزینی کامل کد های موجود 36 
2-10-1-7- کد های موازی/اختیاری 36 
2-10-1-8- اصل سازماندهی 37 
2-10-1-8-1- کدهای مبتنی بر برش عرضی 37 
2-10-1-8-2- کد‌های مبتنی بر گونه‌های ساختمان 37 
2-10-1-8-3- کد‌های مبتنی بر خیابان 38 
2-10-2- مرحله دوم: ارزیابی وضع موجود 40 
2-10-2-1- زیر حوزه‌های جامعه 41 
2-10-2-2- آماده سازی 41 
2-10-2-2-1- بررسی مدارک پیشین 41 
2-10-2-2-2- تهیه نقشه وضع موجود 42 
2-10-2-2-3- بازدید از سایت 42
2-10-2-2-3-1- بازدید محله‌ها 42 
2-10-2-2-3-2- بازدید منطقه 43 
2-10-2-2-3-3- بازدید کریدور 43 
2-10-2-2-3-4- بازدید شرایط خاص 43 
2-10-2-2-4- سازماندهی داده‌ها 43 
2-10-2-3- جزئیات مقیاس کوچک‌تر 43 
2-10-2-3-1- آماده سازی 44 
2-10-2-3-2- بازدید از سایت 44 
2-10-2-3-3- سازماندهی داده‌ها 44 
2-10-2-3-4-راستی آزمایی یافته‌ها 44 
2-10-3- مرحله سوم: چشم انداز و وضع مقررات 45 
2-10-3-1- تعامل با جامعه 46 
2-10-3-1-1- جلسه افتتاحیه 46 
2-10-3-1-2- جمع بندی جلسه 47 
2-10-3-2- توضیح و به نمایش در آوردن مناطق زون بندی شده 47 
2-10-3-2-1- انواع کاربری (نوع استفاده) 48 
2-10-3-2-2- گونه های ساختمان 48 
2-10-3-2-3-گونه‌های نما 50 
2-10-3-2-4- گونه‌های معابر 52 
2-10-3-2-5- گونه‌های فضای عمومی/ شهری 54 
2-10-3-3- آفرینش پلان تنظیم کننده و مقررات زون بندی منطقه 57 
2-10-3-4- استانداردهای فرم ساختمان 61 
2-10-3-4-1- قرار‌گیری ساختمان 64 
2-10-3-4-2- فرم ساختمان 64 
2-10-3-4-3-تجاوز‌های مجاز 64 
2-10-3-4-4- پارکینگ 64 
2-10-3-4-5- اجزای اختیاری که ممکن است شامل کدهای مبتنی بر فرم شوند 67 
2-10-3-4-5-1- استانداردهای معماری 67 
2-10-3-4-5-2- استانداردهای بلوک 69 
2-10-3-4-5-3- استانداردهای منظر 69 
2-10-3-4-5-4- استانداردهای ساختمان سبز 70 
2-10-3-5- نتیجه گیری 71 
2-11- کیفیت زندگی ، منطقه بندی و طراحی شهری 72 
2-11-1- تراکم 72 
2-11-2- کاربری مختلط و سرزندگی 73 
2-11-3- خیابان‌ها و پیاده‌راه‌ها 75 
2-11-4- ساختمان‌ها 76 
2-11-5- حس مکان/ جامعه 77 
2-11-6- سازگاری 78 
2-11-7- دسترسی/ قابلیت جابه‌جایی 80 
2-11-8- کنترل 80 
2-11-9- عدالت 81 
2-12- نتیجه‌گیری 82 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
3-1- مقدمه 84 
3-2- روش تحقیق پژوهش حاضر 84 
3-2-1- بخش کیفی 84 
3-3- مراحل اجرای اف بی سی 84 
3-3-1- مرحله اول: حوزه بندی 85 
3-3-1-1- میزان تغییر مورد نظر 86 
3-3-1-2- اصل سازماندهی 86 
3-3-2- مرحله دوم: ارزیابی وضعیت اسناد موجود و تجزیه و تحلیل فرم شهری کنونی 87 
3-3-2-1- جمعیت 87 
3-3-2-2-مساحت قطعات 88 
3-3-2-3- سطح اشغال 91 
3-3-2-4-تعداد طبقات 93 
3-3-2-5-تراکم ساختمانی 95 
3-3-2-6- وضعیت کیفی ساختمان ها 98 
3-3-2-7- ورودی ها 100 
3-3-2-8- تعیین محدوده زیر محله ها 103 
3-3-2-9- بررسی ویژگی های فرم ساختمانی 111 
3-3-2-9-1- عقب نشینی 111 
3-3-2-9-2- نوع قرا گیری بام 112 
3-3-2-9-3- محل قرار گیری پارکینگ 113 
3-3-2-9-4- شفافیت نما 114 
3-3-2-9-5- مصالح ساختمانی 115 
3-3-3- مرحله سوم: چشم انداز و وضع مقررات 117 
3-3-3-1- بخش کمی 117 
3-3-3-1-1- نمونه گیری 117 
3-3-3-1-2- ابزار جمع آوری داده کمی 118 
3-3-3-1-3- نحوه اجرا 118 
3-3-3-1-4-روش تحلیل داده ها 119 

فصل چهارم: نمونه موردی (بررسی وضع موجود) 
4-1- بخش اول: بخش کمی 121 
4-1-1- مقدمه 121 
4-1-2 نتایج حاصل از تحلیل کمی 126 
4-2-بخش دوم: بخش کیفی 126 

فصل پنجم: تجزیه تحلیل و طرح پیشنهادی 
5-1- مقدمه 132 
5-2- روند طراحی 132 
5-2-1- وضع موجود 133 
5-2-2- وضع مطلوب/ تجزيه و تحليل شكاف 134 
5-2-3-تشریح طرح پیشنهادی و ویژگیهای آن 135 
5-2-4-جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات 141 

فهرست منابع 143 
پیوست‌: مقاله 147 


 

تعیین تراکم بهینه مجتمع‌های مسکونی باغ آپارتمانی با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: منطقه دو شهر اصفهان)

چکیده

از ابتدای بوجود آمدن یکجانشینی و تمدن های اولیه شهری تا عصر ماشینی حاضر، سرپناه یا به عبارت امروزی مسکن مهمترین و ضروری ترین نیاز انسان به شمار می رود. با افزیش بی رویه جمعیت و کمبود زمین در شهرها مباحث مسکن پایدار که در آن هدف ایجاد مسکن با توجه به اصول توسعه پایدار شهری بود دریچه‌ی جدیدی را در برنامه ریزی مسکن برای ما گشوده است.برنامه ریزی مسکن به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار شهری مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند برنامه‌ریزی‌شهری توجه به برنامه ریزی مسکن اجتناب‌ناپذیر و جزء جدایی‌ناپذیر برنامه ها و طرح‌های شهری محسوب می‌شود، با تعیین راهکار های مناسب می‌توان رویه‌های موثر برمباحث مسکن جامعه را مورد بررسی و شناسایی قرار داد. به عبارت دیگر، برنامه ریزی مسکن می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار در برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد. یکی از راهکارهایی که در راستای توجه به موضوع توسعه پایدار در زمینه مسکن مطرح شده و به سرعت در حال اجراست، توسعه عمودی شهرها با هدف آزاد سازی زمین برای دیگر نیازهای انسانی است. این راهکار اگرچه در ابتدا با هدف کمک به توسعه پایدار شهری مطرح شد لیکن در گذر زمان در تقابل با آن قرار گرفته است. افزایش تراکم در آپارتمان سازی و مسائل تراکم فروشی در شهرداری ها باعث شد تا آلودگی هوا در مناطق با تراکم بالا روز به روز بیشتر شده و مسائل زیست محیطی مردم بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد. همچنین این افزایش تراکم باعث بروز مسائل اقتصادی در بخش مسکن از قبیل ایجاد حباب قیمتی در زمین و مسکن شد. از دیگر پیامدهای این راهکار می توان به کاهش تعاملات اجتماعی، افزایش جرم و از بین رفتن محلات به عنوان مهمترین پایگاه های اجتماعی اشاره کرد.در این پژوهش که هدف آن بررسی راهکار ایجاد مجتمع های مسکونی باغ آپارتمانی است سعی گردیده ویژگی ها و شاخص ها و نیز تراکم بهینه مجتمع های مسکونی باغ آپارتمانی در شهر اصفهان را با نمونه موردی منطقه دو مورد کنکاش قرار دهد. بر این اساس ابتدا به بررسی مسائل مربوط به باغ آپارتمان ها و گونه ها و مزایای هر یک پرداخته و در ادامه به بررسی تراکم و عوامل موثر بر آن در سطح منطقه دو شهر اصفهان می پردازد. در ادامه با استفاده از نظر کارشناسان و بکارگیری برنامه ای رایانه ای(C++)،تراکم بهینه ساختمانی در سطح حوزه های منطقه دو بر اساس رویکرد برنامه ریزی و مقایسه هزینه و درآمد مجتمع های مسکونی باغ آپارتمانی تعیین می شود. در نهایت حوزه هابه لحاظ برخورداری از شرایط ایجاد باغ آپارتمان در آنها مورد بررسی قرار گرفته و به ارائه راهکارهایی جهت رسیدن به مسکن پایدار در قالب مجتمع های مسکونی باغ آپارتمانی در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. همچنین روش یافته اندوزی براساس مطالعات کتابخانه‌ایی و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولان بوده است. براین‌ اساس پس از ارزیابی داده ها در حوزه های منطقه و با توجه به تعریف تراکم که از ضرب سطح اشغال روی زمین در تعداد طبقات به دست می آید و در نظر گرفتن سطوح اشغال 10، 15، 20 و 25 درصد این نتیجه به دست آمده که، حوزه اول با تراکم معادل 200 تا 225 درصد، حوزه چهارم با تراکم معادل 280 تا 300 درصد و حوزه دوم با تراکم معادل 470 تا 480 درصد به ترتیب، مناسب ترین حوزه ها برای ایجاد باغ آپارتمان در تحقق مسکن پایدارخواهند بود. و در بین سه حوزه مطرح شده، حوزه یک بیشترین امکانات را برای اجرای باغ آپارتمان دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق 1 
مقدمه 2 
1-1- طرح مسأله 3 
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4 
1-3- اهداف تحقیق 4 
1-4- سابقه تحقیق 4 
1-4-1- پیشینه نظری پژوهش 5 
1-4-2- پیشینه عملی پژوهش 6 
1-5- پرسش های تحقیق 8 
1-6- روش تحقیق 8 
1-6-1- روش پژوهش 8 
1-6-2- ابزار پژوهش 8 
1-6-3- روش یافته اندوزی 8 
1-6-4- تعیین قلمرو مکانی 9 
1-7- فرایند تحقیق 9 
1-8- کاربرد نتایج تحقیق 9 
1-9- محدودیت های تحقیق 9 
1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 10 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 11 
مقدمه 12 
2-1- پیشینه مبحث تراکم در ادبیات شهرسازی 13 
2-1-1- مکتب شیکاگو 13 
2-1-2- مکتب مدرنیسم یا نو گرایی 13 
2-1-3- مکتب مگااستراکچرالیسم یا فن گرایی 14 
2-1-4- مکتب آمایش انسانی یا انسان گرایی 14 
2-1-5- مکتب پست مدرنیسم یا فرا تجدد 15 
2-2- مفهوم رشد، پیشرفت و توسعه 15 
2-3- توسعه انسانی 17 
2-4- فقر، محیط و توسعه 18 
2-5- توسعه پایدار 20 
2-5-1- مفهوم و تاریخچه توسعه پایدار 20 
2-5-2- تعریف توسعه پایدار 21 
2-5-3- موضوعات اصلی و الزامات توسعه پایدار 22 
2-5-4- ابعاد توسعه پایدار 23 
2-5-5- اصول و ویژگی های توسعه پایدار 23 
2-5-6- سطوح و چالش های توسعه پایدار 24 
2-5-7- اهداف توسعه پایدار 25 
2-5-8- فرهنگ و توسعه پایدار 26 
2-5-9- شاخص شناسی در توسعه پایدار 27 
2-5-9-1- شاخص، معنی و مفهوم 27 
2-5-9-2- ویژگی های شاخص های خوب 29 
2-5-10- توسعه شهری 30 
2-5-11- پایداری شهری 31 
2-5-12- شهر پایدار و شهرنشینی پایدار 31 
2-5-13- شهر اکولوژیکی، شهر سبز و شهر سالم 32 
2-5-14- توسعه پایدار شهری 32 
2-6- تراکم 33 
2-6-1- تعاریف و مفاهیم تراکم 33 
2-6-2- مفهوم تراکم در شهرسازی 34 
2-6-3- انواع تراکم 34 
2-6-3-1- تراکم جمعیتی 35 
2-6-3-2- تراکم ساختمانی 36 
2-6-4- رابطه بین تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی 38 
2-6-5- نقش و اهمیت تراکم در شهرسازی 38 
2-6-6- نکات مثبت و منفی تراکم های پایین و بالای مسکونی 40 
2-6-6-1- تراکم های پایین مسکونی 40 
2-6-6-2- تراکم های بالای مسکونی 40 
2-6-7- عوامل تأثیر گذار بر تراکم ساختمانی 42 
2-6-7-1-عوامل زیست محیطی تأثیر گذار بر تراکم ساختمانی 42 
2-6-7-1-1- بستر طبیعی و موقعیت جغرافیایی 42 
2-6-7-1-2- نور و آفتاب 42 
2-6-7-1-3- بارندگی 42 
2-6-7-1-4- باد 43 
2-6-7-1-5- وارونگی دما 43 
2-6-7-1-6- آلودگی هوا 43 
2-6-7-1-7- زلزله 43 
2-6-7-1-8- شیب 44 
2-6-7-1-9- فضای سبز 44 
2-6-7-2- عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی 44 
2-6-7-2-1- درآمد خانوار 44 
2-6-7-2-2- قیمت زمین 45 
2-6-7-2-3- قیمت مسکن 45 
2-6-7-2-4- نرخ مالکیت اتومبیل 46 
2-6-7-2-5- شبکه رفت و آمد و دسترسی ها 46 
2-6-7-2-6- قیمت انرژی گرمایش و سرمایش 46 
2-6-7-3- عوامل جمعیتی- فرهنگی تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی 47 
2-6-7-3-1- تغییر و تحولات جمعیت 47 
2-6-7-3-2- بعد خانوار 48 
2-6-7-3-3- هزینه های اجتماعی 48 
2-6-7-3-4- اشراف 48 
2-6-7-4- عوامل زیبایی شناسی و سیمای شهری تأثیرگذار بر تراکم ساختمانی 49 
2-6-7-4-1- ضریب سطح زیربنا یا تراکم ساختمانی 49 
2-6-7-4-2- توده و حجم ساختمانی 49 
2-6-7-4-3- ارتفاع ساختمان(طبقات) 50 
2-6-7-4-4- مقیاس 51 
2-6-7-4-5- فضا، تراکم و ازدحام 52 
2-7- باغ آپارتمان ها 53 
2-7-1- مفهوم باغ آپارتمان ها 53 
2-7-2- تاریخچه پیدایش باغ آپارتمان ها 54 
2-7-3- انواع باغ آپارتمان ها و مزایای آنها 55 
2-7-3-1- باغ شهر 55 
2-7-3-2- بام سبز 56 
2-7-3-3- باغ های عمودی 57 
2-7-3-4- مجتمع های مسکونی باغ آپارتمانی 59 
2-8- بهینه سازی 59 
2-8-1- مفهوم، معنی و تعریف بهینه سازی 60 
2-8-2- انواع مسائل بهینه سازی 61 
2-8-2-1- بهینه سازی با سعی و خطا و بهینه سازی روی تابع 62 
2-8-2-2- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی 62 
2-8-2-3- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا 62 
2-8-2-4- بهینه سازی گسسته و بهینه سازی پیوسته 62 
2-8-2-5- بهینه سازی مقید و بهینه سازی بدون قید 63 
2-8-2-6- بهینه سازی کمینه جو و بهینه سازی تصادفی 63 
2-8-3- روش های بهینه سازی کمینه جو 63 
2-8-3-1- بهینه سازی تحلیلی 63 
2-8-3-2- جستجوی خطی 64 
2-8-3-3- روش های نیوتنی 65 
2-8-3-4- روش کاهشی نلدر- مید با اشکال غیر مرکب 67 
2-9- تابع مطلوبیت 70 
2-9-1- مفهوم، معنی و تعریف مطلوبیت 70 
2-9-2- رجحان های مصرف کننده 71 
2-9-3- مطلوبیت و رفتار مصرف کننده 72 
2-9-4- اندازه گیری و رتبه بندی مطلوبیت 72 
2-9-4-1- نظریه مطلوبیت قابل اندازه گیری 72 
2-9-4-2- نظریه مطلوبیت قابل رتبه بندی 73 
فصل سوم: شناخت محدوده مطالعاتی 74 
مقدمه 75 
3-1- بررسی موقعیت استان اصفهان و شهر اصفهان 76 
3-1-1- موقعیت و وسعت استان اصفهان 76 
3-1-2- وجه تسمیه شهر اصفهان 76 
3-1-3- موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان 76 
3-1-4- اقلیم و آب و هوا 79 
3-1-5- ویژگی های معماری و شهرسازی 79 
3-1-6- جمعیت شناسی 80 
3-2- بررسی محدوده مورد مطالعه 80 
3-2-1- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 80 
3-2-2- بررسی ویژگی های جمعیتی 83 
3-2-2-1- مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر اصفهان و محدوده مورد مطالعه 83 
3-2-2-2- بعد خانوار 83 
3-2-2-3- نسبت جنسی جمعیت 84 
3-2-2-5- تراکم خالص و ناخالص جمعیتی 85 
3-2-3- تنوع گونه های مسکن 85 
3-2-4- بررسی ویژگی های کالبدی محدوده مورد مطالعه 86 
3-2-5- بررسی ویژگی های اقتصادی محدوده مورد مطالعه 87 
3-2-5-1- درآمد خانوار 87 
3-2-5-2- قیمت زمین و مسکن 88 
3-2-5-3- شبکه رفت و آمد و دسترسی ها 88 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 89 
مقدمه 90 
4-1- معرفی برنامه تحقیق 91 
4-1-1- پیش برنامه 91 
4-1-2- داده های برنامه 91 
4-1-2-1- تقسیم بندی طبقات 91 
4-1-2-2- کسورات زمین 92 
4-1-2-3- هزینه های تولید 92 
4-1-3- الگوریتم برنامه 92 
4-1-4- برنامه به زبان C++ 96 
4-2- بکارگیری برنامه در محدوده مطالعاتی 97 
4-2-1- ورودی های برنامه 97 
4-2-1-1- حوزه اول 98 
4-2-1-2- حوزه دوم 100 
4-2-1-3- حوزه سوم 102 
4-2-1-4- حوزه چهارم 104 
4-2-1-5- حوزه پنجم 106 
4-2-2- خروجی های برنامه 108 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 109 
مقدمه 110 
5-1- پاسخ دهی به سوالات 111 
5-2- نتیجه گیری 113 
5-3- پیشنهادات 116 
5-4- پیشنهادهایی برای مطالعه آتی 116 
پیوست 1 117 
پیوست 2 127 
منابع و مأخذ 132 


 

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در اقلیم سرد و خشک ایران -نمونه موردی اردبیل

چکیده

معماری پایدار در فرآیند انتقاد و بازنگری معماری قرن گذشته بطور کل و معماری دوران مدرنیته به شکل خاص پدید آمدبشر در دوران مدرنیته در کنار دستاوردهای شگرف ،شاهد تضادهای مهلک در عرصه های اجتماعی و محیطی بودکه بتدریج به دغدغه های اصلی بشر برای بازنگری مبانی و راهکارهای مدرنیسم منجرگردیددر پاسخ به این تلاش ها توسعه پایدار بعنوان جدیدترین راهکار در زمینه رشد و توسعه ،در مسیر بررسی نقادانه و انسان مدارانه مدرنیسم شکل گرفت معماری پایدار جدیدترین تفکر در زمینه برنامه ریزی و طراحی محیط مصنوع ، برخواسته ازتفکر توسعه پایدار می باشدتوسعه پایداردر حیطه معماری به سه موضوع پایه ای اقتصاد ، آلودگی محیط زیست وجنبه اجتماعی-فرهنگی می نگردهدف طراحی پایدار یافتن راه حل های معمارانه است که همزیستی هر سه جنبه را تامین کند دو اصل اول تکنیکی بوده ، با مصالح و روش های ساخت و انرژی های تجدید پذیر ارتباط دارنددر حالیکه اصل سوم برگرفته از انسان و فرهنگ و روش های زندگی اوست وبعنوان “پایداری اجتماعی” مطرح بوده ومد نظر پایان نامه می باشدپس از بررسی مفهوم پایداری مروری بر مبدا و منشاپایداری اجتماعی و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی پرداخته شده استجهت استخراج عوامل موثر بر پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی از جامعه آماری شامل 130مهندس معمار دارای پروانه اشتغال در شهر اردبیل استفاده شد برای بررسی تطبیقی دیدگاه ساکنان با جامعه آماری متخصصان و صاحبنظران از جامعه آماری 170نفری که به صورت خوشه ای ساده از مجتمع های مسکونی در شهر اردبیل استفاده شد با تکیه بر روش تحقیق پیمایشی وبا استفاده از دانش روانشناسی محیط در فرآیند طراحی مجتمع های زیستی از دیدگاه جامعه متخصصان و صاحبنظران 8 عامل و از دیدگاه ساکنان 5 عامل موثر برپایداری اجتماعی در طراحی مجتمع مسکونی شناسائی گردید مدل ارائه شده برای پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع زیستی بر اساس نتایج حاصل جامعه آماری متخصصان می باشد از نتایج تحقیق چنین استنتاج می شودکه مشارکت مستقیم ساکنان درطراحی و خلق فضا و در نظر گرفتن دیدگاهها ،انتظارات و فرهنگ ساکنین و افزون بر ایجاد و تقویت تعاملات اجتماعی ساکنان ، حس تعلق به محیط در میان ساکنان افزایش یافته و به پایداری اجتماعی درمجتمع مسکونی منجر خواهد شد

فصل اول : بیان مساله 1 
1-1مقدمه 2 
1-2عنوان تحقیق 3 
1-3 مشکلات موجود در سیاست گذاری ،برنامه ریزی و طراحی مسکن 3 
1-4ضرورت توجه به مسایل فرهنگی-اجتماعی در طراحی مسکن 5 
1-5 اهداف بررسی مسایل فرهنگی –اجتماعی در مسکن 5 
1-5-1اهداف کلی 6 
1-5-2 اهداف جزئی 6 
1- 6 قلمرو تحقیق 6 
1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق 6 
1-6-2قلمرو زمانی تحقیق 7 
1-7 سوالات و فرضیات تحقیق 7 
1-8 تعریف واژها، مفاهیم عملیاتی و متغیر ها 7 
1-8-1 تعاریف نظری 7 
1-8-1-1 توسعه پایدار 7 
1-8-1-2 پایداری اجتماعی 7 
1-8-1-3 معماری فرهنگ گرا 8 
1-8-2 تعریف عملیاتی 8 
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 9 
2-1مقدمه 10 
2-2 انسان و نیازهای محیطی 11 
2-2-1 انسان ونیازهای اجتماعی-محیطی ساکنان 11 
2-2-2 انسان و نیازهای زیستی 12 
2-3 طراحی سکونت گاه پایدار 13 
2-3-1 نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار 14 
2-3-2 راهبرد های معماری پایدار در مسکن 15 
2-3-3 رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن 16 
2-3-4رابطه بین فرهنگ و معماری 18 
2-3-5 نگرش فرهنگی – اجتماعی به مسکن 20 
2-3-5- 1 ارتباط ظرف مکانی و فرهنگ 21 
2-3-5-2 معماری جهانی –حذف مرزها و فرهنگ بومی 22 
2-4 نحو فضای معماری 22 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
2-4-1 روش چیدمان فضا 23 
2-4-2 عناصر تشکیل دهده نحو فضا 23 
2-5 ارزش های پایدار در معماری مسکونی ایران 27 
2-5-1 معماری خانه های سنتی ایران 27 
2-6 اصول و مبانی فضای قابل دفاع 32 
2-6-1تاثیر انواع ساختمان بر شکل گیری رفتار 33 
2-7 هویت و معماری 34 
2-7-1 هویت پایدار در معماری 35 
2-7-2هویت ناپایدار در معماری 36 
2-8 روانشناسی فضای سبز 37 
2-9 تبعات کوچک سازی و مجتمع سازی 40 
2-9-1 تاثیرات کمی کوچک سازی مسکن 41 
2-9-2 مشکلات کیفی کوچک سازی 41 
2-10 مفهوم سکونت 41 
2-11 مفهوم مکان 43 
2-11-1 عوامل موثر در ادراک مکان 45 
2-11-1-1 حواس پنجگانه 46 
2-11-1-2 مکان ـ خاطره 46 
2-12 مفهوم فضا 49 
2-12- 1 انگیزه محافظت 50 
2-12- 2 انگیزه تطبیق 51 
2-12-3انگیزه تفکیک 51 
2-12-4 انگیزه تنظیم 51 
2- 13 انواع سکونتگاه های جمعی 51 
2-14 نظریات در مورد مفهوم محله و بازتاب آن در ایران 54 
2-14-1 ترکیب کالبدی واحد های مسکونی 58 
2-14-2 مراکز خدمات دهی (مرکز محله) 59 
2-14-3 واحد همسایگی 61 
2-14-4 چگونگی دسترسی 60 
2-14-4-1 دسترسی پیاده 61 
2-14-4-2 دسترسی سواره 62 
2-15 نتیجه گیری 63 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل سوم: روش تحقیق 64 
3-1مقدمه 65 
3-2 پایداری اجتماعی از دیدگاه جامعه آماری صاحبنظران و متخصصان 65 
3-3 روش تحقیق 66 
3-4 روش گرد آوری داده ها از جامعه آماری متخصصان 66 
3- 5 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری 66 
3-6مشخص نمودن عامل های موثر بر پایداری اجتماعی 66 
3-7انتخاب اسامی عامل ها 71 
3-8 تحلیل داده های آماری جامعه متخصصان و صاحبنظران 72 
3-9 توضیح عامل ها از لحاظ معماری 73 
3-9-1سر زندگی و پویائی فضای باز و نیمه باز 73 
3-9-2آسایش 74 
3-9-2-1تاثیر مسکن بر آسایش جسمانی 74 
3-9-2-2تاثیر مسکن بر آسایش روانی 75 
3-9-3 مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی 76 
3-9-4- دسترسی پیاده به خدمات عمومی 77 
3-9-5 رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 78 
3-9-6 تشخص ورودی 79 
3-9-7بهداشت و آرامش محیط 80 
3-9-8عرصه بندی و کیفیت فضائی 81 
3-10بررسی تطبیقی دیدگاه جامعه آماری ساکنان با متخصصان 82 
3-11فرآیند تحقیق 83 
3-12 جامعه آماری وروش گردآوری دادها و اطلاعات در جامعه آماری ساکنان 83 
3-13اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری جامعه ساکنان 83 
3-14مشخص نمودن عامل ها 83 
3-15 انتخاب اسامی برای عامل ها 87 
3-16 تحلیل داده های آماری جامعه ساکنان مجتمع ها به تفکیک 87 
3-17 بررسی تطبیقی دیدگاه ساکنان با هرم نیازهای مازلو 94 
3-18 ارائه مدل پایداری اجتماعی بر اساس نظرات جامعه آماری متخصصان 95 
3-18-1 انتخاب متغیر ها 95 
3-18-2 مشخص نمودن متغیر ها 95 
3-18-3 ارائه مدل نظری 97 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
3-18-4 فرآیند اصلاح مدل نظری 97 
3-18-5 توصیف مدل 102 
3-19نتیجه گیری 103 
فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی معماری 104 
4-1 مقدمه 106 
4-2عوامل موثر در طراحی سایت 105 
4-2-1تاثیرعوامل اقلیمی درطراحی سایت 106 
4-2-1-1قرار گیری نسبت به خورشید 106 
4-2-1-2تاثیر باد در طراحی سایت 108 
4-3مطالعات اقلیمی در خرده اقلیم اردبیل 111 
4-3-1 دما 111 
4-3-2رطوبت و بارش 112 
4-3-3بادها ی محلی 112 
4-3-4 استفاده از حرارت خورشید 113 
4-3-5 جهت استقرار بهینه در سایت 113 
4-3- 6توصیه های لازم برای معماری همساز با اقلیم در شهر اردبیل 114 
4-3-7 راهکار های جلوگیری ازاتلاف حرارت در شهر اردبیل 115 
4-3- 8 نتیجه گیری کلی دررابطه با طراحی همساز با اقلیم 116 
4-4 مطالعات طراحی فضاهای داخلی 116 
4-4-1تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی 116 
4-4-2ابعاد فضاهای خانه و تأثیر مبلمان در معماری داخلی 118 
4-4-2-1ابعاد پذیرائی و نشیمن 118 
4-4-2-2آشپزخانه 118 
4-4-2-3 فضای خواب 120 
4-4-2-4 سرویسهای بهداشتی 122 
4-4-2-5 پارکینگ 123 
4-5 مطالعات طراحی تجهیزات 123 
4-5-1آسانسور 123 
4-5-1 -1محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها 124 
4-5-2- انتخاب سازه و سیستم‌های ساختمانی 125 
4-5-3- ایمنی در برابر حریق 126 
4-5-3-1 مکانیزم حرکت دود در ساختمان 126 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
4-5-3-2کنترل دود از طریق تنظیم فشار هوا در داخل ساختمان 127 
4-5-3-3انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی 128 
4-6 بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی 128 
4-6-1 مجتمع مسکونی Housing Type PY 128 
4-6-2 مجتمع مسکونی Kint 130 
4-6-3 مجتمع مسکونیBodergraf serraatweg 132 
4-6- 4 مجموعه Social housing hollainhof 134 
4-6-5 مجموعه مسکونی زیتون اصفهان 136 
4-6-6 مجتمع مسکونی آذران تبریز 137 
4-6-7 مجتمع پرند 139 
فصل پنجم : ارائه طرح نهائی مبتنی بر مطالعات تحقیق 141 
5-1مقدمه 142 
5-2محل سایت پیشنهادی 142 
5- 3تحلیل سایت 144 
5-4 عوامل موثر در طراحی سایت 145 
5-4-1جهت شریان 145 
5-4-2 طراحی بر اساس شعاع دسترسی 147 
5-4-3 طراحی تعداد بلوک ها و تعداد واحد مجتمع ها 147 
5-5 عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی 148 
5-5-1تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی 149 
5-5-1-1انتخاب جهت بهینه اقلیمی نسبت به دریافت نور و باد 150 
5-5-1-2عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم 150 
5-5-1-3 استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی 151 
5-6 تاثیر مولفه های اقتصادی در طراحی مسکن 152 
5-7 تاثیر مولفه های اجتماعی مستخرج از مطالعات در طراحی مجتمع مسکونی 153 
5-7-1تاثیر عامل سرزندگی و پویائی فضای باز و نیمه باز در طراحی مجتمع مسکونی 154 
5-7-1-1 فضای سبز مطلوب 155 
5-7-1-2 وجود فضا های بازی – گذران اوقات فراغت و تفریح ساکنان 157 
5-7-2 تاثیر مولفه اجتماعی آسایش در طراحی مجتمع مسکونی 161 
5-7-2-1 تامین محدوده آسایش 162 
5-7-2-2 انعطاف پذیری 163 
5-7-2-3 تاثیر عامل مساحت واحد ها و ابعاد فضاها در آسایش ساکنان 164 
فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
5-7-3 تشخص ورودی 165 
5-7-4 تاثیر عامل مدیریت مبتنی بر تعاملات انسانی 167 
5-7-5 تاثیر مولفه رعایت حریم سازی فیزیکی وبصری 168 
5-7-6 تاثیر مولفه به دسترسی به خدمات عمومی 171 
5-7-7 تاثیر مولفه اجتماعی بهداشت و آرامش محیطی 171 
5-7-7-1 عایق کاری حرارتی و صوتی ساختمان 172 
5-7-7-2 استفاده از پنجره دوجداره 173 
5-7-8 تاثیر مولفه اجتماعی عرصه بندی و کیفیت فضائی 173 
5-8 نقشه مجتمع ها به تفکیک 176 
5-9 مشخصات فیزیکی طرح پیشنهادی 196 
5-10نتیجه گیری 197 
پیوست
پرسش نامه صاحبنظران و متخصصان 
پرسش نامه ساکنان 
روش های تحلیل آماری 
خروجی آمار جامعه ضاحبنظران و متخصصان 
خروجی آمار جامعه ساکنان 
مقاله چاپ شده در مجله آبادی 
مقاله پذیرش شده در ماهنامه بین المللی راه و ساختمان 
پوستر های رنگی طرح ارائه شده 

 

 

طراحی مجتمع مسکونی در تهران با رویکرد پایداری اجتماعی

چکیده

از سکونتگاه بعد از پوست طبیعی و لباس به عنوان پوست سوم انسان یاد می شود. “خانه بلافصل ترین فضای مرتبط با آدمی است. به طور روزمره از او تاثیر می گیرد و بر او تاثیر می گذارد . اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند” . لذا یک مجتمع مسکونی علاوه بر تامین یک سرپناه وظیفه پرورش جامعه ای موفق، سالم و پویا را دارد. از طرفی طی سالهای اخیر مفهوم جهانی توسعه پایدار به عنوان راه حیات بهتر برای بشر با حفظ نیازهای نسلهای آینده مطرح شده است. توسعه پایدار شامل سه زمینه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می شود. در رساله پیش رو سعی بر تعریف مفاهیم پایه ای پایداری اجتماعی، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن و نحوه ارزیابی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی شده است. با استخراج مولفه های تاثیرگذار بر پایداری اجتماعی از مطالعات داخلی و آخرین تحقیقات انجام شده بین المللی و تطبیق مولفه های جهانی بر نیازهای ایرانی به بررسی دو نمونه موردی داخلی (شهرک کوثر و فازیک شهرک اکباتان) پرداخته شده است. در نهایت پس از نتیجه گیری نهایی از تمام مطالعات؛ تعریف دوباره ای از موضوع طراحی بر اساس نتایج مفهومی و کاربردی پایداری اجتماعی شده است. سپس سایت به تناسب موضوع انتخاب، معرفی و تحلیل شده است. در ادامه رویکرد طراحی، راهکارهای معمارانه دستیابی به پایداری اجتماعی و الگوهای پایدار استخراج شده از معماری سنتی ایرانی معرفی و تحلیل شده اند و تمامی آنها در تدوین برنامه فیزیکی طرح پروژه و طراحی از مقیاس شهری تا جزئیات اجرائی پروژه مورد توجه واقع شده اند. در آخرین قدم طرح یک مجتمع نه صرفا مسکونی، بلکه یک مجتمع چند عملکردی با توجه به نیازهای حال و آینده جامعه، به عنوان یک فضای پویای شهری ارائه شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی پژوهش 1
1-1مقدمه 3
1-2 عنوان تحقیق 4
1-3 مشکلات موجود در سیاست گذاری، برنامه ریزی و طراحی مسکن 4
1-4ضرورت توجه به مسائل فرهنگی- اجتماعی در طراحی مسکن: 5
1-5اهداف بررسی مسائل فرهنگی – اجتماعی در مسکن 6
1-5-1اهداف کلی 6
1-5-2اهداف جزئی 6
1-6قلمرو تحقیق 6
1-6-1قلمرو مکانی تحقیق 7
1-7سوالات تحقیق 7
1-8 تعریف واژها 7
1-8-1توسعه پایدار 7
1-8-2پایداری اجتماعی 8
1-8-3معماریفرهنگ گرا 10
1-8-4پایدارای اجتماعی و فرهنگی در مسکن 10
2فصل دوم: مبانی نظری 11
2-1مقدمه: 12
2-2انسان و نیازهای محیط 13
2-3انسان ونیازهای اجتماعی-محیطی ساکنان 13
2-4انسان ونیازهای زیستی 14
2-5مفهوم فضا 16
2-5-1هویت 17
2-5-2 این همانی با اشیاء و فضاها 18
2-5-3فرایند این همانی فرد با فضا 18
2-5-4این همانی با فضا 19
2-6هویت و معماری 20
2-7 مفهوم مکان 21
2-7-1عوامل موثر درادراک مکان 25
2-7-2 حواس پنجگانه 25
2-7-3 مکان- خاطره 26
2-7-4 مکان پایدار 29
2-8 مفهوم سکونت 31
2-9مفهوم محله 33
2-10 واحد همسایگی 35
2-10-1 چگونگی دسترسی 35
2-10-2دسترسی پیاده 36
2-10-3دسترسی سواره 37
2-11فرهنگ و معماری 38
2-12 نگرش فرهنگی- اجتماعی به مسکن 40
2-13 طراحی سکونت گاه پایدار 42
2-13-1راهبرد های معماری پایدار در حوزه مسکن 44
2-13-2 رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن 46
2-14تعاریف پایداری اجتماعی از دیدگاه متخصصان خارجی 48
2-14-1ملاحظات پایداری اجتماعی: 49
2-14-2موسسه یونگ: 51
2-14-3مایکل یونگ: 52
2-14-4سافرون وودکرفت: 52
2-15طراحی برای پایداری اجتماعی 53
2-15-1پایداری اجتماعی به چه معناست؟ 53
2-16ساختاری برای پایداری اجتماعی 55
2-16-1امکانات و زیرساخت اجتماعی 55
2-16-2زندگی اجتماعی، فرهنگی 57
2-16-3تعامل و تاثیر 60
2-16-4فضایی برای رشد 62
2-17فراهم ساختن گروه های اجتماعی قدرتمند 63
2-17-1اندازه گیری کیفیت زندگی و استحکام یک اجتماع 64
2-18جمع بندی 65
3 فصل سوم: چارچوبی برای ارزیابی پایداری اجتماعی 69
3-1 مقدمه: 70
3-2نحو فضای معماری 70
3-2-1روش چیدمان فضا 71
3-2-2عناصر تشکیل دهنده نحو فضا 72
3-2-3تحلیل و نقد نمودارها: 73
3-2-4خانه رسولیان یزد: 74
3-2-5نتیجه گیری: 76
3-3چارچوب استاندارد ارزیابی پایداری اجتماعی: 77
3-3-1زندگی اجتماعی و فرهنگی 77
3-3-2تعامل و تاثیر: 78
3-3-3امکانات و زیرساخت 79
3-3-4میدان امپایر: 82
3-3-4-1مشخصات ساکنان 83
3-3-5-3سوالات تشریحی: 85
3-3-5اسکله ی امپریال 86
3-3-5-1مشخصات ساکنان 87
3-3-5-2بررسی سایت و سایر اطلاعات قبل از سکونت 88
3-3-5-2سوالات تشریحی 90
3-3-5-4هویت محلی: 91
3-3-5-5فعالیت ها/ فضاهای مشترک: 92
3-3-5-6ارتباطات فیزیکی: 92
3-3-6روستای کنول: 93
3-3-6-1مشخصات ساکنان 94
3-3-6-2بررسی سایت و سایر اطلاعات قبل از سکونت 96
3-3-6-3سوالات تشریحی 97
3-3-6-4هویت محلی: 98
3-3-6-5ارتباطات فیزیکی: 98
3-3-7درس های استفاده از چارچوب اندازه گیری 98
3-3-7-1تفسیر یافته ها 99
3-3-7-2جوامع امروزی و آینده 99
3-3-7-3روش های ترکیبی و منابع اطلاعاتی ترکیبی 100
3-3-7-4نتیجه گیری: 102
3-4نمونه های داخلی: 102
3-4-1شهرک اکباتان: 103
3-4-2شهرک کوثر: 104
3-4-3مقایسه تطبیقی نمونه های موردی داخلی: 105
3-5نتیجه گیری: 108
4فصل چهارم: چارچوبهای طراحی 109
4-1 مقدمه: 110
4-2بخش اول: چارچوب طراحی پایدار اجتماعی 110
4-2-1رابطه پایداری اجتماعی و حس مکان: 111
4-2-2عوامل شکل دهنده پایداری اجتماعی: 112
4-2-3راهکارهای طراحی: 113
4-2-3-1سلسله مراتب فضاهای جمعی: 114
4-2-3-2پیاده محوری: 115
4-2-3-4همنشینی محل کار و زندگی: 116
4-3بخش دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مجتمع مسکونی 119
4-3-1عوامل موثر بر طراحی سایت 119
4-3-1-1تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت 120
4-3-1-2قرارگیری نسبت به خورشید 120
4-3-1-3تاثیر باد در طراحی سایت 123
4-3-2مطالعات طراحی فضاهای داخلی 125
4-3-3تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی 125
4-3-4ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی : 127
4-3-4-1پذیرائی و نشیمن 127
4-3-4-2آشپزخانه 128
4-3-4-3فضای خواب 130
4-3-4-5پارکینگ 133
4-4بخش سوم: معرفی محدوده طراحی 134
4-4-1شهر تهران 134
4-4-1-1موقعیت جغرافیایی شهر تهران 134
4-4-1-2آب و هوای تهران 135
4-4-1-3معرفی جریانهای غالب باد در تهران: 136
4-4-1-4معرفی پارامترهای تابش خورشیدی در تهران 137
4-4-2بخش سوم: سایت طراحی 138
5-4: بخش چهارم: معرفی طرح 143
4-5-1برنامه فیزیکی: 143
4-5-2روند طراحی: 145
1-2-5-4: رویکرد شهری به طراحی: 145
2-2-5-4: سایت پلان و طراحی منظر: 147
3-2-5-4: مسیرهای سایت پلان: 149
4-2-5-4: انواع فضاهای سبز: 155
5-2-5-4: شکل گیری بلوکها: 156
3-5-4: مدارک طراحی: 158
منابع و مأخذ: 171
پیوست: 177

 

رویکردی روانشناختی به تبیین معیارهای پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی(طراحی مجدد مجتمع مسکونی ایران خودرو دیزل)

چکیده

پایداری اجتماعی در مسکن، به تشکیل اجتماعی می اندیشد که به پایداری خودش کمک کند. این مهم با برطرف شدن نیازهای فیزیکی و روانی انسان بدست می آید. در این راستا طراحی محیط، نقشی اساسی را به جهت برآورده کردن کلیه نیازهای عملکردی و تأمین سلامت جسمی و روحی کاربران بر عهده دارد.این طراحی باید فرصتهای مناسب برای تجلی فرهنگ را فراهم سازد. در این پژوهش نقش، معیارها و چگونگی افزایش پایداری اجتماعی با توجه به علم روانشناسی محیطی در مجتمهای زیستی، جهت طراحی مجتمع های مسکونی با امنیت ، هویت و آسایش و دارای مراودات اجتماعی ، مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به مدد آن و همچنین آگاهی یافتن از نیازهای استفاده کنندگان مجتمع مسکونی مورد نظر برای طراحی مجدد آن، اصول و معیارهای طراحی برای ایجاد یک مجموعه مسکونی پایدار بدست آید. فرضیه این تحقیق را افزایش میزان امنیت، حس تعلق به مکان و رضایت از زندگی و هویت مندی در مجتمع های زیستی توسط پایداری اجتماعی، تشکیل می دهد.روش تحقیق به صورت اسنادی- تحلیلی و میدانی خواهد بود. در این پژوهش به جمع آوری اطلاعات، مقایسه نمونه های موفق و ناموفق و جمع آوری اطلاعات موجود سایت پرداخته شده است. در اینجا با استفاده از نتایج پرسشنامه و مشاهدات میدانی به تحقیق عمق بیشتری می بخشیم.این پژوهش دارای هشت فصل می باشد. از آنجا که بیان کلیات ضروری به نظر میرسید، فصل اول به این مقوله اختصاص یافت و بیان مسئله، اهداف کلی و تفضیلی، فرضیه و سوالات کلیدی، روش و پیشینه تحقیق به تفضیل در آن مورد بحث قرار گرفت. با توجه به عنوان رویکرد روانشناسی به پایداری اجتماعی در مسکن در فصل دوم به تعریف مفاهیم پایداری، روانشناسی محیط و رابطه پایداری و روانشناسی محیط پرداخته شده است، هدف پایداری اجتماعی و طراحی بر اساس روانشناسی محیط، برطرف نمودن نیازهای جسمی و روحی افراد در فضاست تا تداوم زندگی در فضا صورت گیرد. در فصل سوم معیارهای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با توجه به مولفه های تشکیل دهنده کیفیت محیط تصورات (نمادین) ،کالبد در سه مقیاس و همچنین فعالیت، بررسی شده است. در اینجا مشخص گردید که بسترطرح، تراکم، خلوت، قلمرو، ساختار، سلسله مراتب،مجاورت، عدم تداخل عملکردی، چیدمان فضایی، نحوه قرارگیری فضاها، شرایط فضاهای عمومی، در نظر گرفتن گروه های سنی مختلف، نحوه ایجاد کیفیت در محیط توسط عناصر تشکیل دهنده آن، ارائه خدمات مناسب و در نظر گرفتن آسایش اقلیمی بسیار مهم می باشد. در فصل سوم جهت بررسی مطالب عنوان شده در فصل های گذشته، نمونه های خارجی و داخلی تحلیل شده اند که مشخص گردید واحد همسایگی کوچک با تراکم انسانی کم، مردم را بیشتر به تعامل تشویق و آنها را از انزوا خارج میکند. بسته بودن خیابانها نیز برای کنترل غریبه ها، خصوصی شدن فضا و در نتیجه احساس امنیت و تعامل بیشتر ساکنین مفید است. تمایل افراد، طول زمان سکونت و یا یک هویت اجتماعی قوی برای حس تعهد به مکان مواردی هستند که به ساکنان این حس را میدهد تا در قبال فضای زندگی خود مسئولیت پذیر باشند و این باعث ایجاد روابط همسایگی ایده آل میشود، به این ترتیب افراد غریبه از این فضاها دوری می کنند. فرهنگ و شخصیت افراد در این بین نقش اساسی را بازی میکنند. فصل پنجم به بررسی مشخصات کلی منطقه مورد نظر از جمله عوارض و اقلیم آن پرداخته تا عوامل تاثیرگذار این موارد بدست آید که می توان به نحوه چرخش و فرم ساختمان اشاره نمود. در فصل ششم با معرفی پروژه موجود، همسایگی و خدمات اطراف آن، ضمن آشنایی با مجموعه تا حدودی نقاط ضعف و قوت و نیازهای ساکنین بدست می آید. در فصل هفتم نیز با توجه به مبانی نظری وبررسی مجتمع های آپارتمانی، مجتمع مسکونی مورد نظر واطلاعات اخذ شده از نظرات ساکنین توسط پرسشنامه‌ و مشاهدات میدانی، معیارهای طراحی اتخاذ میشود وطراحی مجدد مجتمع مسکونی بنز خاور در فصل آخر انجام میگرد. این کار از آن جهت است که فضای طراحی شده برای ساخت مجدد مجموعه متناسب با نیازهای افراد ساکن انجام شده و بسیاری از مشکلات موجود آنها برطرف میشود زیرا با اطلاعات اخذ شد، مشخص گردید با برطرف شدن نیاز ساکنان، می توان آنها را به این مجموعه علاقه مند نمود . اگرچه همگونی افراد، جنسیت، سن، فرهنگ، تحصیلات، طول مدت سکونت، حق انتخاب محل زندگی در دلبستگی افراد به محیط زندگیشان موثر است. اما با توجه به خواست و نیازهای ساکنان(و در نظر گرفتن اولویت آنها مثل الویت نظارت، حریم، خلوت، خدمات و در نظر گرفتن گروههای سنی مختلف در منطقه یافت آباد)، دقت در طراحی مسکن و در نظر گرفتن خصوصیات کیفی و کمی در هر واحد مسکونی و همچنین همجواری ها، همسایگی ها و مشاعات، خدمات شهری در نزدیکی سایت، خدمات محله ای، خدمات در نظر گرفته شده برای هر بلوک و مسایل اقتصادی با توجه به منطقه مورد نظر، می توان پایداری اجتماعی را در مجتمع های مسکونی که بصورت انبوه ساخته می شوند، برقرار نمود.

عنوان صفحه 
مقدمه 1 فصل اول : کلیات 4 
مقدمه 4 
بیان مسأله 4 
اهداف کلی وتفصیلی 5 
فرضیه و سوالات کلیدی تحقیق 5 
روش تحقیق 6 
پیشینه تحقیق 7 
فصل دوم : تعاریف پایداری و روانشناسی محیط 8 
مقدمه 8 
پایداری چیست ؟ 8 
ناپایداری اجتماعی 9 
مفهوم اجتماع چیست ؟ 10 
پایه های شکل دهنده اجتماع در گذشته 11 
مفهوم اجتماع محلی یا واحد همسایگی 11 
معماری با پایدار اجتماعی چیست ؟ 12 
محله پایدار چیست ؟ 12 
روانشناسی محیط چیست ؟ 13 
رابطه پایداری و روانشناسی محیط 14 
محیط و رفتار اجتماعی 15 
فصل سوم : مفاهیم پایداری 17 
مقدمه 17 
تصورات و مفاهیم 17 
معنا 17 
نشانه 18 
نماد 19 
معنا و برانگیختگی 20 
نور 21 
رنگ 21 
صدا 22 
کالبد و معنا 22 
مرز و معنا 23 
کالبد در مقیاس پیوند بیرونی مجموعه با محیط مجاور 25 
تأثیر کالبد درکسب هویت اجتماعی 25 
تأثیر طراحی بر کسب هویت 27 
مکانیابی سایت و تأمین امنیت روانی 27 
طراحی کالبدی 28 
حریم و محدوده 29 
مقیاس روابط درونی مجموعه ها 30 
لزوم تأمین خلوت 30 
خلوت و تراکم 30 
خلوت و قلمرو 31 
خلوت و سلسله مراتب 32 
قلمرو و کسب هویت 34 
طراحی کالبدی و کسب هویت 34 
خوانایی،ساختار، جهت یابی و استخوان بندی 36 
مقیاس واحدهای مسکونی 37 
طراحی واحد مسکونی 38 
تأمین خلوت در واحد مسکونی 39 
فعالیت 39 
خلوت 40 
خلوت و قلمرو 41 
چیدمان فضایی 42 
تأثیر طراحی کالبدی بر شکل گیری فعالیت 43 
مرکزیت کارکردی و پایداری اجتماعی 45 
فضای عمومی و تعامل اجتماعی 46 
مجاورت کارکردی و پایداری اجتماعی 47 
طراحی و کودکان 47 
طراحی و سالمندان 48 
انرژی و محیط زیست 48 
آپارتمان 50 
انواع آپارتمان 50 
واحد مسکونی 51 
ایمنی در آپارتمان 51 
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه 53 
مقدمه 53 
نمونه های خارجی 53 
محله فایواکس 53 
مجموعه مسکونی پرویت – ایگو 55 
نمونه های داخلی 57 
محله در بافت شهری گذشته ایران 57 
مجتمع مسکونی – تجاری ایران سکنی 58 
فصل پنجم : بررسی مشخصات کلی منطقه 61 
مقدمه 61 
بررسی مشخصات کلی منطقه 18 شهرداری تهران 61 
ویژگی و عوارض طبیعی منطقه 62 
اقلیم تهران 62 
فصل شش : بررسی وضع موجود مجموعه مسکونی بنزخاور 64 
مقدمه 64 
وضع موجود 64 
موقعیت قراگیری، همسایگی و همجواریهای مجموعه 64 
معرفی پروژه موجود 65 
فصل هفت : معیارها و ضوابط طراحی 73 
مقدمه 73 
بررسی عوامل موثر در پایداری اجتماعی مجموعه مسکونی بنزخاور 73 
معیارها و ضوابط طراحی 74 
نتیجه گیری نهایی 77 
فصل هشت : ارائه طرح 85 
مقدمه 85 روند طراحی 85 ارائه طرح 88 
پیوست 94 
نقشه های معماری طبقه همکف و تیپ طبقات موجود مجتمع مسکونی بنزخاور 94 
نمونه پرسش نامه آماری – توصیفی پروژه مطالعاتی مجموعه مسکونی ایران خودرو دیزل (بنزخاور) 102 
منابع 104 

 

طراحی مجتمع مسکونی در کاشان با تاکید بر پایداری اجتماعی

چکیده

از محسوس ترین عارضه های اجتماعات انسانی امروزی، پایین آمدن سطح کیفی ارتباطات و تعاملات اجتماعی میان افراد جامعه است به گونه‌ای که با کم رنگ شدن روز افزون این موضوع، افراد جامعه از هم فاصله می‌گیرند و در نتیجه مشکلات عدیده‌ای چه در سطح زندگی فردی (روحی و روانی) و چه در سطح زندگی اجتماعی (پایین آمدن امنیت، نادیده گرفتن خلاقیت) را به همراه داشته است. از طرفی، خانه نخستین فضایی می‌باشد که نهال انسانی در آن شکوفا می‌شود، به همین دلیل توجه به عوامل کیفی اجتماعی در حوزه‌ی مسکن بسیار حایز اهمیت به شمار می‌‌آید. در این پژوهش این سوال مطرح است که:عوامل پایداری اجتماعی در مسکن چیست و در طراحی فضای مسکونی، چگونه می توان کیفیت روابط اجتماعی را ارتقا داد و صاحب نظران، پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی را چه می دانند؟ روش تحقیق این پروژه توصیفی ـ تحلیلی است و سعی شده براساس جمع آوری مطالعات کتابخانه‌ی و میدانی و سپس تحلیل آنها، احکام طراحی مسکن پایدار استخراج گردد. این پروژه در قالب دو قسمت پژوهش و طرح‌ً،‌در نه فصل که شامل رویکرد و مبانی نظری مسکن و پایداری اجتماعی و در نهایت طرح می‌باشد ارایه شده است. مطالعات این پروژه نشان می‌دهد با توجه به نیازهای روانی و اجتماعی افراد جامعه و نیز توجه به فرهنگ بومی منطقه و بکارگیری آن در طراحی معماری می‌تواند باعث ارتقا کیفیت فضاهای مجموعه‌های مسکونی گردد.

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–