این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه سیستم‌های حمل و نقل هوشمند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) در حمل و نقل جاده‌ای(مطالعه موردی: سیستم‌ جمع‌آوری الکترونیکی عوارض در ایستگاه عوارضی بستان‌آباد)

چکیده

رشد روزافزون جمعیت موجب افزایش مسائل و مشکلات مربوط به حمل و نقل شده است. در کنار راه‌کارهای دیگر برای حل این مشکلات مزایای استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند قابل توجه است. سیستم‌های حمل و نقل هوشمند یا به طورخلاصه ITS بکارگیری مجموعه‌ای از فن‌آوری‌ها و تجهیزات در سیستم حمل و نقل است که این امکان را پدید می‌آورد که بخش‌های مختلف مدیریت حمل و نقل با یکدیگر بطور خودکار تعامل داشته باشند‌، به طوری که شبکه حمل و نقل به طور هماهنگ و یکپارچه اداره شود. به منظور بهره‌گیری از این سیستم‌ها مدیران و سرمایه‌گذاران حمل و نقل هزینه‌هایی را متصرف می‌شوند. با این وجود ارزیابی منافع حاصل از بکارگیری این سیستم‌ها هنوز چالش‌های قابل توجهی را در بر دارد .ارزیابی پروژه‌ها شامل فرآیند بررسی مزایا و معایب یک پروژه برای تصمیم‌گیری در خصوص مطلوبیت به کار‌گیری پروژه‌ها می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت که هدف از ارزیابی اقتصادی به دست آوردن اطلاعاتی برای کمک به هدایت سیاست‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به منظور برآورده کردن اهداف مشخصی است. بنابراین ارزیابی اقتصادی این پروژه‌ها می‌تواند راهبردی در زمینه سرمایه‌گذاری مناسب را فراهم سازد.در این تحقیق با مروری بر روش‌های مختلف ارزیابی اقتصادی پروژه‌های حمل و نقل هوشمند، به عنوان مطالعه موردی ارزیابی پیش از اجرای سیستم‌ جمع‌آوری الکترونیکی عوارض در ایستگاه عوارضی بستان‌آباد با استفاده از دو روش GAHP-Topsis و آنتروپی-ARAS انجام شده است. داده‌های اصلی تحقیق، با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجانشرقی و همچنین رانندگان عبوری از ایستگاه عوارضی بستان‌آباد جمع‌آوری شده است. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار Expert choice انجام شده و مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش مذکور حاکی از آن است که سیستم‌ جمع‌آوری الکترونیکی عوارض نسبت به جمع‌آوری دستی عوارض مطلوب‌تر است.

فهرست مطالب
فصل اول 1
(کلیات تحقیق) 1
مقدمه 2
1-1 تعریف مساله 3
1-2 هدف تحقیق 4
1-3 محدودیت های تحقیق 5
1-4 علت انتخاب و اهمیت تحقیق 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 6
1-7 کاربران موضوع تحقیق 7
1-8 سوالات تحقیق 7
1-9 مفروضات تحقیق 7
1-10 خلاصه فصل 8
فصل دوم 9
(مبانی نظری و پیشینه تحقیق) 9
مقدمه 10
2-1 سیستم های حمل و نقل هوشمند 10
2-2 مفهوم خدمات کاربران 11
2-3 تاریخچه ITS در حمل و نقل جاده ای 12
2-4 زیرسیستم های ITS 14
2-4-1 سیستم پیشرفته مدیریت ترافیک 16
2-4-2 سیستم پیشرفته اطلاع رسانی به مسافرین 17
2-4-3 سیستم های عملکرد وسایل نقلیه تجاری 18
2-4- 4 سیستم پیشرفته کنترل وسیله نقلیه 19
2-4-5 سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی 20
2-4-6 سیستم مدیریت موارد اضطراری 20
2-4-7 پرداخت های الکترونیکی 21
2-4-7-1 سیستم جمع آوری الکترونیکی عوارض 21
2-4-7-2 مزایای اجرای سامانه 22
2-4-7-3 تاریخچه ETC 23
2-4-7-4 ETC در ایران 24
2-4-7-5 انواع ETC 25
2-4-7-6 ساختار سامانه ETC 26
2-4-7-7 نحوه کار سامانه ETC 27
2-5 مفهوم ارزیابی 28
2-6 روش های ارزیابی 28
2-6-1 تحلیل هزینه – منفعت 28
2-6-2 تصمیم گیری چند معیاره 29
2-6-2-1 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی 30
2-6-2-2 تکنیک تاپسیس 30
2-6-3 تجزیه و تحلیل کارایی هزینه 31
2-7 تحلیلی بر انتخاب روش ارزیابی 32
2-8 مطالعه تحقیقات پیشین 32
2-8-1 مطالعات شبیه سازی 33
2-8-2 مدل محاسباتی 36
2-8-3 مطالعات تجربی 38
2-9 خلاصه فصل 44
فصل سوم 45
(توسعه مدل) 45
مقدمه 46
3-1 ساختار اجرایی تحقیق 46
3-2 روش جمع آوری داده ها 47
3-3 جامعه آماری 47
3-4 بخش اول: تعیین معیارهای اصلی و زیرمعیارها 47
3-4-1 طراحی پرسشنامه 1 و استخراج معیارها 47
3-4-2 ارزیابی معیارها 48
3-4-3 روایی پرسشنامه 49
3-4-4 پایایی پرسشنامه 49
3-5 بخش دوم: ارزیابی با استفاده از روش GAHP – Topsis 50
3-5-1 وزن دهی معیارها و زیر معیارها با استفاده از روش GAHP 50
3-5-1-1 تشکیل نمودار سلسله مراتبی 51
3-5-1-2 مقایسات زوجی معیارها 51
3-5-1-3 مقایسات زوجی زیر معیارها 53
3-5-1-4 محاسبه ضریب اهمیت گزینه ها نسبت به زیر معیارها 54
3-5-1-5 محاسبه نرخ سازگاری 55
3-5-2 تکنیک تاپسیس برای تعیین گزینه مطلوب 56
3-5-2-1 تشکیل ماتریس تصمیم بر اساس n گزینه وm معیار 57
3-5-2-2 نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری 57
3-5-2-3 محاسبه ماتریس بی مقیاس موزون 57
3-5-2-4 تعیین گزینه‌های فرضی ایده‌آل مثبت و ایده‌ال منفی 58
3-5-2-5 محاسبه فاصله هر یک از گزینه‌ها تا گزینه ایده‌آل مثبت و گزینه ایده‌آل منفی 58
3-5-2-6 محاسبه نسبت نزدیکی به گزینه ایده آل 59
3-5-2-7 رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان Ci* 59
3-6 بخش سوم: ارزیابی با استفاده از آنتروپی و تکنیک ARAS 59
3-6-1 روش آنتروپی شانون 59
3-6-2 تکنیک ARAS 61
3-6-2-1 تشکیل ماتریس تصمیم 61
3-6-2-2 نرمال سازی ماتریس تصمیم 62
3-6-2-3 تشکیل ماتریس موزون 62
3-6-2-4 محاسبه مطلوبیت کل هر گزینه 62
3- 6-2-5 محاسبه مطلوبیت نسبی هر گزینه 63
3-7 خلاصه فصل 63
فصل چهارم 64
(مطالعه موردی) 64
مقدمه 65
4-1 معرفی اجمالی ایستگاه عوارضی بستان آباد 65
4-2 جمع آوری داده 65
4-3 روایی و پایایی پرسشنامه 65
4-4 حل عددی مدل 66
4-4-1 ارزیابی با استفاده از GAHP- Topsis 66
4-4-1-1 ارزیابی معیارها 66
4-4-1-2 تحلیل سلسله مراتبی گروهی 67
4-4-1-3 تعیین گزینه مطلوب با تکنیک تاپسیس 74
4-4-2 تحلیل با روش آنتروپی شانون و تکنیک ARAS 77
4-4-2-1 روش آنتروپی شانون 77
4-4-2-2 تکنیک ARAS 80
4-5 خلاصه فصل 84
فصل پنجم 85
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 85
5-1 نتیجه گیری 86
5-2 پیشنهاد تحقیقات آتی 87
منابع و ماخذ 88
پیوست1 93


 

ارزیابی و نقش فناوری های اطلاعات در سیستم مدیریت و توسعه شهری (نمونه موردی، سیستم های هوشمند حمل و نقل کلانشهر تبریز)

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی و نقش فناوری های اطلاعات در سیستم هوشمند حمل و نقل کلانشهر تبریز می باشد. برای این منظور فناوری های اطلاعات با توجه به مطالعه کتب و مقالات و تحقیقات پیشین و نظر سنجی از متخصصین و اساتید، در هجده عامل اولیه شناسایی شده، تنظیم شده است و سیستم های هوشمند حمل و نقل کلانشهر تبریز با مطالعه کتب، مقالات و-تحقیقات پیشین در30 گویه و پنج بعد مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه خانوارهای مناطق ده گانه شهر تبریز می باشد که تعداد آنها بر اساس سرشماری سال 1390 ، بالغ بر 454289 خانوار بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 384 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و قبول خطای 5 درصد انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه به صورت پرسشنامه محقق ساخته فناوری های اطلاعات و پرسشنامه عملکرد سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه‌بندی، تلخیص و تفسیر داده‌های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای تعیین تاثیر عوامل مربوط به فناوری اطلاعات بر سیستم هوشمند حمل و نقل کلانشهر تبریز از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات و روش تحقیق
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مساله 3
1-3.اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4
1-4.اهداف تحقیق 5
1-4-1.هدف اصلی تحقیق 5
1-4-2.اهداف فرعی 5
1-5.چارچوب نظری 5
1-6.مدل تحلیلی تحقیق 8
1-7.مدل عملیاتی تحقیق 9
1-7-1.مدل عملیاتی متغیر مستقل(عوامل فناوری اطلاعاتی موثر در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری) 9
1-7-2.مدل عملیاتی متغیر وابسته(عملکرد سیستم های هوشمند حمل و نقل) 10
1-8.فرضیه های تحقیق 11
1-8-1.فرضیه ی اصلی تحقیق 11
1-8-2.فرضیه های فرعی تحقیق 11
1-9.روش شناسی تحقیق 11
1-9-1.جامعه آماری 12
1-9-2. ابزار جمع آوری داده ها 13
1-9-3. مطالعات کتابخانه ای 14
1-9-4. پرسشنامه 14
1-9-4-1. پرسشنامه مربوط به عملکرد سیستم هوشمند حمل و نقلی در شهر تبریز 14
1-9-4-2. پرسشنامه مربوط به عوامل فناوری اطلاعاتی موثر در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در تبریز 15
1-9-5.مقیاس های پرسشنامه 16
1-9-6.روایی ابزار تحقیق 16
1-9-7.پایایی ابزار تحقیق 17
1-9-7-1.پایایی پرسشنامه مربوط به عملکرد سیستم هوشمند حمل و نقلی در شهر تبریز 17
1-9-7-2.پایایی پرسشنامه مربوط به عوامل فناوری اطلاعاتی موثر در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در تبریز 17
1-9-8. روش های تجزیه تحلیل داده ها 18
1- 10.تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق 18
1-10-1. فناوری اطلاعات 18
1-10-2. مدیریت 18
1-10-3. توسعه شهری 18
1-10-4. سیستم های هوشمند 19
1-10-5. حمل و نقل 19
1-11.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 19
1-11-1. عوامل فناوری اطلاعاتی موثر در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری 19
1-11-2. عملکرد سیستم هوشمند حمل و نقلی 20
1-12.چهارچوب فصول آتی 21
فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1.مقدمه 23
2-2.فناوری اطلاعات و ارتباطات 23
2-2-1.فناوری 23
2-2-2.اطلاعات 24
2-2-3.فناوری اطلاعات 24
2-2-4.عناصر اصلی فناوری اطلاعات 25
2-3.تعریف شهر الکترونیکی 27
2-3-1.عملکرد شهر الکترونیک 27
2-3-2.ویژگی های شهر الکترونیکی خوب 28
2-3-3.اهداف شهر الکترونیکی 28
2-3-4.ویژگی های اساسی شهر الکترونیکی 29
2-3-5.مزیتهای شهر الکترونیکی 30
2-3-5-1.برخی از مزایای شهر الکترونیکی 30
2-4-فرهنگ سازی در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات 30
2-5.فضای جریان ها از دیدگاه اندیشمندان مختلف 33
2-6.تقویت قدرت مغزی و حافظه اجتماعی : 37
2-6-1.تأثیر بر جامعه محلّی 39
2-6-2.تأثیر بر محیط زیست 39
2-7.نگرش اجتماعی- اقتصادی به پایداری شهری 40
2-8.حمل و نقل و ترافیک 41
2-8-1.مفهوم سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) 42
2-8-2.دامنه کاربردی سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) 43
2-8-3.مهمترین عملکردهای ITS 43
2-8-4.ترافیک 45
2-8-4-1.تاریخچه ترافیک 45
2-8-5.فناوری‌های سیستمهای هوشمند حمل و نقل 48
2-8-6.نقش سیستم حمل و نقل هوشمند در یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌ونقل 48
2-8-7.نظریات مربوط به رابطه بین حمل ونقل وارتباطات 49
2-8-7-1.نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910 49
2-8-7-2.نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970 50
2-8-7-3.نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تا کنون 51
2-8-7-4.نظریه‌پردازی‌های عمده‌ی‌ پیرامون‌ حمل و نقل 51
2-8-7-4-1.آرتورو سوریا 51
2-8-7-4-2.اوژن هنارد 52
2-8-7-4-3.لوکوربوزیه 53
2-8-7-4-4.لوئیس مامفورد 54
2-8-7-4-4-1.لوئیـس مـامفورد-شهر و بزرگراه 54
2-8-7-4-5.کالین بوکانان 55
2-8-7-4-6.نظریه الگوی وونروف 56
2-8-7-5.نظریات حمل و نقل هوشمند 58
2-8-7-5-1.نظریه TOD 59
2-9.تأثیرات بالقوه سیستم فناوری اطلاعات در رفتارهای سفری 60
2-10.استفاده های صنعتی از حمل و نقل و ارتباطات (از مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سفر های شخصی و حمل و نقل بار) 61
2-11.سیستم های خودکار اطلاع رسانی به رانندگان وسایل نقلیه شخصی 63
2-12.استفاده های صنعتی از حمل و نقل و ارتباطات 63
2-13.تغییرات ساختاری در حمل و نقل کالا 63
2-14.کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل (سیستمهای هوشمند حمل و نقل) 64
2-14-1.زمینه های اصلی سرمایه گذاری سیستم های حمل و نقل هوشمند 64
2-14-2. فواید سیستم های حمل ونقل هوشمند برای سازمان های دولتی محلی 65
2-14-2-1.کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در مدیریت حوادث 66
2-14-2-2.کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در اخذ الکترونیکی عوارض 66
2-14-2-3.کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در مدیریت فوریت های ویژه 66
2-14-2-4.کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در مدیریت ترانزیت 66
2-14-2-5.کاربرد سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در کنترل چراغ های راهنمایی 67
2-15.پیشینه تحقیق 67
2-15-1.تحقیقات انجام شده در خارج کشور 67
2-15-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور 68
فصل سوم: موقعیت جغرافیایی و ویژگی های کلی محدوده مورد مطالعه
3-1.مقدمه 73
3-2.موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 73
3-2-1.وضعیت طبیعی 74
3-2-2.آب و هوا 74
3-2-3.جمعیت 75
3-2-4.معضلات شهری 75
3-2-4-1.آلودگی هوا 75
3-2-4-2.حاشیه‌نشینی 76
3-2-4-3.حمل و نقل 77
3-2-4-3-1.بزرگراه‌ها 77
3-2-4-3-2.فرودگاه 77
3-2-4-3-3.راه‌آهن 77
3-2-4-3-4.ترمینال 78
3-2-4-3-5.مترو 78
3-2-4-3-6.اتوبوس تندرو 78
3-2-4-3-7.تاکسی 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات (یافته های تحقیق) 
4-1.مقدمه 83
4-2.بررسی سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان نمونه ای از فناوری اطلاعات و تاثیر آن در کنترل و روان سازی ترافیک کلانشهر تبریز 83
4-2-1. بررسی وضعیت پروژه‌های صورت گرفته توسط شهرداری تبریز درزمینه ITS 83
4-2-2. طرح ها و برنامه های آتی و در دست اقدام برای توسعه سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند 89
بخش دوم: توصیفی آماری مربوط به مطالعات میدانی تحقیق 91
4-3.توصیف آماری سوالات پرسشنامه 91
4-4.توصیف آماری سوالات پرسشنامه مربوط به عملکرد سیستم هوشمند حمل و نقل در شهر تبریز 96
4-5.بخش اول : توصیف آماری سوالات پرسشنامه مربوط به عوامل فناوری اطلاعاتی موثر در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری در تبریز 97
4-5.بخش دوم :توصیف آماری و مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق 97
4-5.بخش سوم:تعیین نرمال بودن متغیرهای تحقیق بوسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 100
4-5. بخش چهارم:تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون فرضیه های تحقیق) 101
4-5-1. آزمون فرضیه اصلی: سیستم‌های فناوری اطلاعات، بر بهبود عملکرد سیستم هوشمند حمل و نقلی کلانشهر تبریز موثر است. 101
4-5-2.فرضیه فرعی اول: استفاده از سیستم های فناوری های اطلاعات، می‌تواند تاثیر بسزایی در کنترل و روان سازی ترافیک کلانشهر تبریز داشته باشد. 103
4-5-3.فرضیه فرعی دوم: استفاده از سیستم های فناوری های اطلاعات، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارائه اطلاعات مشورتی به شهروندان کلانشهر تبریز داشته باشد. 105
4-5-4.فرضیه فرعی سوم: استفاده از سیستم‌های فناوری‌های اطلاعات، می‌تواند تاثیر بسزایی در اعمال قوانین ترافیکی کلانشهر تبریز داشته باشد. 107
4-5-5.فرضیه فرعی چهارم: استفاده از سیستم‌های فناوری‌های اطلاعات، می‌تواند تاثیر بسزایی در توزیع اطلاعات بین شهروندان کلانشهر تبریز داشته باشد. 109
4-5-6.فرضیه فرعی پنجم: استفاده از سیستم‌های فناوری‌های اطلاعات، می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود و افزایش کارآمدی مدیریت ترافیک شهری کلانشهر تبریز داشته باشد. 111
4-6.جمع بندی فصل چهارم 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1.مقدمه 115
5- 2 .بحث و نتیجه گیری 115
5-3.پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق 120
منابع 122
منابع فارسی 123
منابع لاتین 125

 

بررسی شیوه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) در ساماندهی نظام حرکتی هسته مرکزی شهر شیراز

چکیده

یکی از مشکلات عمده ای که امروزه بافت های کهن شهری از جمله بافت تاریخی شهر شیراز با آن مواجه است آشفتگی و ناکارآمدی شبکه ارتباطی می باشد بطوریکه علاوه بر مشکل عدم دسترسی مناسب ساکنین، تداخل شدید سواره و پیاده و دسترسی دشوار خدمات شهری و اورژانس نیز در این نواحی نمود داشته است تجربه مداخله در بافت های کهن نشان داده است که استراتژی های حمل و نقل پایدار همچون پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی یکی از کارآمدترین روش ها جهت ساماندهی وضعیت نابهنجار ترافیک پیاده و سواره، کاهش آلودگی های محیطی و همچنین جلوگیری از بروز مسائل تهدید کننده امنیت و سلامت انسان در این محدوده می باشد در پژوهش حاضر که با هدف ساماندهی نظام حرکتی و احیاء هسته مرکزی شهر شیراز انجام شده است با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی پس از بررسی جایگاه کشورهای پیشگام در بکارگیری استراتژی ها و ابزارهای مداخله در بافت های کهن، شناخت ویژگی های نظام حرکتی و تردد سواره، پیاده، دوچرخه و حمل و نقل عمومی در شهر شیراز حاصل شده است با تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان، میزان تمایل ایشان به استفاده از مدهای حرکتی سنجیده شده و با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت مدهای حمل و نقلی در منطقه مورد تحلیل قرار گرفته پیشنهادات مقتضی ارائه گردیده است سپس به منظور اولویت بندی اجرایی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) به عنوان یکی از ابزارهای مفید جهت پیاده سازی استراتژی های حمل و نقل سبز، مصاحبه هایی با کارشناسان ترافیک صورت گرفته که در نهایت پروژه هایی ویژه جهت دستیابی به اهداف، تعریف شده است

فصل اول: مقدمه 
-1 کلیات 2 -1 
-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق 4 -1 
-3 اهداف تحقیق 6 -1 
-4 سوالات تحقیق 6 -1 
-5 پیشینه تحقیق 7 -1 
-1 اقدامات مداخله ای انجام شده درکشورهای مختلف 7 -5 -1 
-2 اقدامات مداخله ای انجام شده در ایران 12 -5 -1 
15 ITS -3 تجارب کشورهای توسعه یافته در استفاده از -5 -1 
1 – اروپا 16 -3 -5 -1 
2 – ژاپن 16 -3 -5 -1 
3 – امریکا 16 -3 -5 -1 
در ایران 17 ITS -4 -5 -1 
-6 فرضیات تحقیق 20 -1 
-7 روش تحقیق 20 -1 
-8 مراحل تحقیق 21 -1 
-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 22 -1 
-10 جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری 23 -1 
-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 23 
فصل دوم: مبانی نظری و تجارب موضوع 
-1 مقدمه 25 -2 
2 تعاریف و مفاهیم 26 -2 
1 بخش مرکزی شهر 26 -2 -2 
2-2 بافت تاریخی 27 -2 
3-2 احیاء 27 -2 
4-2 ساماندهی 27 -2 
5-2 بافت های فرسوده دارای میراث شهری 28 -2 
6 گونه های فرسودگی بافت های تاریخی شهری 28 -2 -2 
3 انواع مداخله بر اساس میزان وفاداری به گذشته 29 -2 
30 (Rehabilitation) 1 بهسازی -3 -2 
30 (Renovation) 2 نوسازی – 3-2 
30 (Reconstruction) 3 بازسازی -3 -2 
4 انواع مداخله متأثر از نظریه های شهرسازی 31 -2 
1 مداخله نوگرایانه 31 -4 -2 
2 مداخله فرهنگ گرایانه 32 -4 -2 
3 مداخله فرانوگرایانه 32 -4 -2 
4 مداخله مردم گرایانه 32 -4 -2 
5 نظریه پردازان بافت قدیم 33 -2 
6 روش های مداخله 34 -2 
1 روش حفاظتی- بهداشتی 34 -6-2 
2 روش حفاظتی- تزئینی 36 -6-2 
3 روش بازسازی شهری 37 -6 -2 
ز 
عنوان صفحه 
1 بازسازی مو به مو 37 -3 -6 -2 
2 بازسازی در انقطاع با گذشته 37 -3 -6 -2 
4 روش مداخله موضعی – موضوعی 38 -6 -2 
5 روش جامع مرمت شهری 38 -6 -2 
7 سیر تحول نظریه های حمل و نقل شهری 40 -2 
8- نظریه حمل و نقل پایدار 48 2 
51 (Traffic Calming) 9 آرامسازی ترافیک -2 
-1 اهداف آرامسازی ترافیک 51 -9 -2 
-2 ابزارهای آرامسازی ترافیک 52 -9 -2 
53 (Speed Hump and Bump) 1 – سرعت گیر و سرعتکاه -2 -9 -2 
53 (Raised Crosswalk) 2 – گذرگاه برجسته عابر پیاده -2 -9 -2 
54 (Islands and Median) 3 – جزایر میانی و میانه ها -2 -9 -2 
54 (Bump_ Outs) 4 – کاهش عرض دهانه معابر -2 -9 -2 
55 (Roadway Closure) 5 – انسداد معابر -2 -9 -2 
56 (ITS) 10 سیستم های حمل و نقل هوشمند -2 
56 ITS 1 تعریف -10 -2 
2 اهداف زیر ساخت حمل و نقل هوشمند 57 -10 -2 
58 ITS 3 ساختار و نحوه عملکرد -10 -2 
از دیدگاه حمل ونقل وترافیک ITS 4 رویکرد به -10 -2 
و دیدگاه مدیریت شهری 59 
1 دیدگاه حمل ونقل وترافیک 59 – 4 -10 -2 
2 دیدگاه مدیریت شهری 60 – 4 -10 -2 
60 ITS 5 معماری -10 -2 
61 ITS 6 معرفی زیرسیستم های – 10 -2 
ح 
عنوان صفحه 
1- مدیریت حمل و نقل و ترافیک: عوارض در مناطق پر ازدحام 63 6- 10 -2 
2- مدیریت حمل و نقل و ترافیک: کنترل ترافیک شهری 6- 10 -2 
و مراکز کنترل ترافیک 64 
3- اطلاع رسانی به مسافران: اطلاعات زمان بندی 6- 10 -2 
و لحظه ای وسایل سفر مختلف 65 
4- اطلاع رسانی به مسافران: سیستم پیشرفته 6- 10 -2 
اطلاع رسانی به مسافر 66 
5- پرداخت الکترونیک: جمع آوری الکترونیکی کرایه ها 66 6- 10 -2 
6- پرداخت الکترونیک: جمع آوری الکترونیکی عوارض 67 6- 10 -2 
7- ایمنی و امنیت: سیستم های کنترل ایمنی 68 6- 10 -2 
8 سیستم اولویت وسائل نقلیه عمومی در چراغ های راهنمایی 69 -6 -10 -2 
9 سیستم اطلاع رسانی پارکینگ و تکنولوژی پارکینگ هوشمند 69 – 6 -10 -2 
1 مزایای سیستم اطلاع رسانی پارکینگ 70 -9 -6 -10 -2 
و وسایل غیر موتوری و عابرین پیاده 70 ITS 7- 10 -2 
عابرین پیاده 71 ITS 1 انواع خدمات – 7 -10 -2 
2 خط کشی هوشمند عابر پیاده 72 – 7 -10 -2 
73 (scats) 8 – سیستم هوشمند مرکزی -10 -2 
-11 تجارب کشورهای مختلف در بکارگیری سیاست های حمل و نقل پایدار –2 
74 (Sustainable Transportation) 
1 – دوچرخه سواری 74 -11 -2 
77 (Bike Sharing) -1 طرح دوچرخه اشتراکی – 1 -11 -2 
-1 پاریس 77 -1 – 1 -11 -2 
-2-1 استکهلم 78 – 1 -11 -2 
-3-1 مونترال و کبک 79 – 1 -11 -2 
ط 
عنوان صفحه 
-4-1 بروکسل 80 – 1 -11 -2 
-5-1 میلان 80 – 1 -11 -2 
-6-1 چین 81 – 1 -11 -2 
-7-1 آلمان 81 – 1 -11 -2 
-8-1 لندن 82 – 1 -11 -2 
-9-1 وین 82 – 1 -11 -2 
-10-1 واشنگتن 83 – 1 -11 -2 
-11-1 شیکاگو 84 – 1 -11 -2 
-12-1 گوتنبورگ 84 – 1 -11 -2 
-13-1 کپنهاگ 85 – 1 -11 -2 
-14-1 تهران 85 – 1 -11 -2 
-15-1 مشهد 86 – 1 -11 -2 
-16-1 اصفهان 87 – 1 -11 -2 
-2 جمع بندی 88 – 1 -11 -2 
2 – پیاده روی 89 -11 -2 
3 – سیستم یکپارچه حمل و نقل همگانی 94 -11 -2 
-1 سیستم سبک ریلی تراموا 96 – 3 -11 -2 
-2 جمع بندی 96 -3 -11 – 2 
97 ITS 4 – مروری بر تجارب سایر شهرها در زمینه توسعه سیستم های -11 -2 
امریکا 98 ITS -1 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
کانادا 102 ITS -2 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
اروپا 104 ITS -3 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
ژاپن 106 ITS -4 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
استرالیا 109 ITS -5 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
ی 
عنوان صفحه 
استانبول 111 ITS -6 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
شهر تهران 115 ITS -7 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
شهر مشهد 121 ITS -8 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
شهرتبریز 128 ITS -9 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
شهراصفهان 131 ITS -10 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
شهر شیراز 134 ITS -11 بررسی تجارب – 4 -11 -2 
-12 جمع بندی و نتیجه گیری 138 – 4 -11 -2 
-12 چارچوب نظری تحقیق 140 -2 
فصل سوم : بررسی و تحلیل ویژگی های بافت تاریخی شهر شیراز 
1 مقدمه 144 -3 
1 تبیین نقش و جایگاه منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز 144 -1 -3 
2 ساختار فضایی 148 -1 -3 
2 بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی 150 -3 
1- بررسی شبکه و خطوط اتوبوس رانی در محدوده 150 2 -3 
2- بررسی وضعیت پراکنش ایستگاه های اتوبوس در محدوده 155 2 -3 
3- بررسی وضعیت کیفی ایستگاه ها در محدوده 157 2 -3 
4- بررسی خطوط و محل قرارگیری ایستگاه های 2 -3 
قطار شهری در محدوده 158 
5- خدمات هوشمند ارائه شده در حوزه 2 -3 
حمل و نقل عمومی در محدوده 159 
6- بررسی میزان تمایل ساکنین و کاربران محدوده به استفاده 2 -3 
از مدهای مختلف حمل و نقل عمومی 161 
ک 
عنوان صفحه 
7- تحلیل وضعیت و جایگاه حمل و نقل عمومی در محدوده 170 2 -3 
3 بررسی وضعیت پیاده روی 172 -3 
1- بررسی وضعیت پیاده روی در پیاده راه ها، پیاده روها، بازارها 3 -3 
و فضاهای باز در محدوده 172 
2- بررسی وضعیت پیوستگی گذرهای پیاده 176 3 -3 
3- بررسی پخشایش عناصر ارزشمند تاریخی در محدوده 177 3 -3 
4- بررسی تمایل شهروندان به سفرهای پیاده در محدوده 180 3 -3 
5- تحلیل وضعیت و جایگاه پیاده روی در محدوده 184 3 -3 
4 بررسی وضعیت دوچرخه سواری 185 -3 
1- بررسی وضعیت خطوط دوچرخه سواری و آژانس های 4 -3 
دوچرخه در محدوده 185 
2- بررسی وضعیت مالکیت دوچرخه و میزان تمایل 4 -3 
به استفاده از آن در شرایط گوناگون در محدوده 187 
3- تحلیل وضعیت و جایگاه دوچرخه سواری در محدوده 189 4 -3 
5 بررسی وضعیت ترافیک سواره 190 -3 
1- بررسی سلسله مراتب گره های ترافیکی موجود در محدوده 191 5 -3 
2- بررسی سلسله مراتب معابر موجود در محدوده 192 5 -3 
3- بررسی سیستم های هوشمند پیاده سازی شده در معابر محدوده 193 5 -3 
194 (scats) 1 سیستم هوشمند مرکزی -3 -5 -3 
2 دوربین های سرعت سنج 195 -3 -5 -3 
3 دوربین های نظارت 196 -3 -5 -3 
4 تابلوهای پیام متغیر 197 -3 -5 -3 
4- اجرای طرح محدوده ممنوعه ترافیک 199 5 -3 
5- بررسی پیامدهای اجرای طرح محدوده ترافیک از دیدگاه شهروندان 200 
صفحه 
6- تحلیل وضعیت وجایگاه حرکت سواره در محدوده 202 5 -3 
6 بررسی وضعیت پارکینگ های عمومی 203 -3 
1- بررسی وضعیت کاربری ابنیه موجود در محدوده 203 6 -3 
2- بررسی وضعیت کمی، کیفی، مالکیت و جانمایی پارکینگ های عمومی 6 -3 
موجود در محدوده 205 
3- تحلیل وضعیت و جایگاه پارکینگ های عمومی در محدوده 209 6 -3 
فصل چهارم: ارائه راهکارها و پیشنهادات 
-1 مقدمه 211 -4 
-2 ارائه راهبرد، راهکار، اقدام و ابزار 212 -4 
-1 افزایش پیاده روی 212 -2 -4 
2 – ترویج و تشویق دوچرخه سواری 215 -2 -4 
3 – محدودیت و مدیریت حرکت سواره 217 -2 -4 
4 – بهبود حمل و نقل عمومی 218 -2 -4 
5 – تجهیز و مدیریت پارکینگ های عمومی 219 -2 -4 
220 ITS -3 اولویت بندی اجرایی سیستم ها و زیرسیستم های -4 
-4 تعریف پروژه های ویژه 223 -4 
-1 ایمن سازی تقاطع مسیرهای پیاده و دوچرخه با مسیر سواره 223 -4 -4 
-2 تعریف مسیر پیوسته پیاده روی و دوچرخه سواری 227 -4 -4 
-3 تعریف مسیر تراموا در محدوده 229 -4 -4 
-4 مکانیابی مجدد ایستگاه های اتوبوس در محدوده جهت پوشش هرچه -4 -4 
بیشتر کل بافت 231 
-5 باز تعریف سلسله مراتب معابر سواره 232 -4 -4 
م 
عنوان صفحه 
-6 مکانیابی پارکینگ های مورد نیاز 233 -4 -4 
-5 نتیجه گیری نهایی 235 -4 
-6 کمبودها و محدودیت های تحقیق 238 -4 
-7 خطوط راهنما برای تحقیقات آتی 239 -4 
فهرست منابع و مآخذ 
منابع فارسی 240 
منابع انگلیسی 244 
پیوست 
248 پیوست 1 
256 پیوست 2 

 

روشی نوین در توسعه سیستم نمونه اولیه برای نظارت بر سیستم حمل و نقل هوشمند مبتنی شبکه حسگر بی‌سیم

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم به عنوان یکی از مهمترین تکنولوژی های امروزی مطرح شده اند با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه سیستم های میکروالکترومکانیکی و تکنولوژی مخابرات بی سیم، حسگرهای کوچک، ارزان قیمت و هوشمند قادرند در یک ناحیه فیزیکی و شبکه بندی شده با استفاده لینک های بی سیم و اینترنت چیده شوند و فرصت هایی بی نظیری را برای طیف وسیعی از کاربردهای نظامی و غیر نظامی مانند مانیتورینگ محیطی، نظارت منطقه جنگی و کنترل فرآیند صنعتی فراهم آورند هدف اصلی از بکارگیری شبکه های حسگر بیسیم، بدست آوردن اطلاعات دقیق توسط نودهای حسگر در نقاط مختلف است نظارت بر سرعت خودرو و مدیریت اطلاعات مرتبط در یک روش هوشمند و کارا از مسائل مهم در سیستم حمل ونقل مدرن به منظور کاهش تصادفات جاده ای به شمار می رود هدف از این پژوهش، توسعه یک سیستم بی سیم به صورت خودکار برای نظارت بر سرعت وسیله نقلیه در جاده ها، شناسایی یک وسیله نقلیه پرسرعت و مجازات مجرمین و اعمال قانون کردن آنها می باشد در این روش یک نمونه ای از سیستم اولیه برای تولید داده های سرعت تصادفی با استفاده از چرخ های مکانیکی را توسعه داده و برای اندازه گیری داده های سرعت با روش روشن و خاموش شدن حسگرهای بی سیم و انتقال داده های بی سیم با استفاده از پروتکل زیگ بی می باشد تجزیه و تحلیل بیشتر بر روی کامپیوتر سرویس گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد

فصل 1: مقدمه و کلیات پژوهش 1 
1-1- مقدمه 2 
فصل 2: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 22 
2-1- مقدمه 23 
2-2-2 کنترل وسیله نقلیه با استفاده از vanet 28 
2-2-3 نظارت بر سرعت وسیله نقلیه بااستفاده از تکنولوژی های مرتبط 40 
2-2-4 کنترل و نظارت بر سرعت وسیله نقلیه با استفاده از شبکه حسکر بی سیم 43 
2-2-5 نتيجه‌گيري 49 
فصل 3: روش شناسی پژوهشی 51 
3-1- مقدمه 52 
3-3- سناریو پژوهش 55 
3-3-5 نتایج شبیه سازی 61 
3-4 نتیجه گیری 63 
فصل 4: تحلیل یافته های پژوهش 65 
4-1- مقدمه 66 
4-2 شروع شبیه سازی 70 
4-4 نتایج شبیه سازی 77 
4-3 نتیجه گیری 78 
فصل 5: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات 79 
5-1- مقدمه 80 
5-2- محتوا 81 
5-2-1- جمع‌بندي 81 
5-2-2- نوآوري 82 
5-2-3- پيشنهادها 82 
مراجع 83 
پيوست‌ها

 

طراحی یک سیستم کنترل حمل و نقل با استفاده از روشهای هوشمند الگوریتم ژنتیک و منطق فازی به کمک داده‌های حاصل از پردازش تصویر با رویکرد شناسایی خودروهای اورژانسی

چکیده

در چند دهه‌ی اخیر با توسعه‌ی فناوری اطلاعات، رویکردی جدید در کنترل نظام حمل و نقل به وجود آمده است هدف اصلی این رویکرد هوشمندسازی سامانه‌های حمل و نقل است تا از این طریق سرمایه‌ها و امکانات موجود در نظام حمل و نقل به شکل کارآمد مورد استفاده قرار گرفته و امنیت و کیفیت جابه‌جایی انسان و کالا افزایش یابد در این پایان نامه ابتدا از طریق روش های پردازش تصویر داده های مورد نیاز برای کنترل تقاطع های شهری بدست آمده و سپس در قدم بعدی از کنترلر فازی جهت کنترل هرچه بهتر تقاطع و براساس انتقال خبرگی و تجربه از هوش انسانی به سیستم هوش مصنوعی از طریق کنترل فازی می پردازیم در قسمت بعدی ترتیبی اتخاذ می شود که به هدف ضرورت سر وقت رسیدن خودروی اورژانسی، سیستم اولویت دهی تمام مکانیزه برای این مهم انجام شود، از کار از طریق الگوریتم جی اس ام انجام شده است و در نهایت از روش الگوریتم ژنتیک استفاده نموده و یک سیستم یکپارچه از طریق روش پردازش تصویر و تشخیص پلاک خودرو از آن ارائه شده استنتایج این روش نشان داده است که بهبود قابل توجهی در عملکرد سیستم چراغ راهنمایی در تقاطع ها بوجود آمده و در مورد خودرو های اورژانسی نیز در بحث اولویت دهی بهبود عملکرد داشته است نوآوری اصلی این پایان نامه در ارائه یک روش کنترل بر اساس داده های بینایی ماشین بوده که انتقال هرچه بیشتر هوش بشری به ماشین را در پی داشته است، همچنین در ارائه اولویت دهی به خودورهای اورژانسی نیز یک سیستم یکپارچه بر کنترل و اولویت دهی ارائه شده است

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول1 
تعاریف و مفاهیم اولیه1 
1-1- مقدمه2 
1-2- سامانه‌های نظارت بر ترافیک5 
1-2-1-سامانه‌های تشخیص پلاک خودرو6 
1-2-2-سامانه‌های خودکار شناسایی و دسته‌بندی وسایط نقلیه6 
1-2-3-سامانه‌های تشخیص صف وسایط نقلیه6 
1-2-4-سامانه‌های شناسایی و ردیابی اشیاء درون تونل6 
1-2-5-سامانه‌های شناسایی خودروهای پارک شده در خیابان‌های شهری7 
1-2-6- سامانه‌های هوایی نظارت بر ترافیک7 
1-3-حسگرهای کاربردی در سامانه‌های نظارتی7 
1-3-1-حسگرهای مداخله‌ای7 
1-3-2-حسگرهای غیرمداخله‌ای8 
1-4-سامانه‌های نظارتی با استفاده از دوربین ویدیویی8 
1-4-1-تشخیص خودرو9 
1-5-ردیابی خودرو10 
1-6-شناسایی و دسته‌بندی خودروها10 
1-7-سامانه‌های کنترل ترافیک شهری11 
1-7-1-شناساگرهای ترافیکی12 
1-8-کنترل چراغ‌های راهنمایی تقاطع‌ها15 
1-8-1-کنترل مجزا 16 

فصل دوم 18 
مرور مراجع18 

2-1 مقدمه19 
2-2 پردازش تصویر19 
2-2-1 مقدمه 19 
2-2-2 رویکرد های پردازش تصویر 19 
2-2-2-1 رویکرد آشکار سازی 20 
2-2-2-2 روش های تفاضل پس زمینه 20 
2-2-2-3 روش های برمبنای ویژگی22 
2-2-3 انواع ویژگی ها22 
2-2-3-1ویژگی ها بر اساس لبه ها22 
2-2-3-2 ویژگی ها بر اساس تکه ها23 
2-2-4 رویکرد مسیریابی خودرو23 
2-2-4-1 روش های مسیر یابی بر اساس ناحیه 23 
2-2-4-2 روش های مسیریابی حد فاصل24 
2-2-4-3 روش های مسیر یابی بر اساس مدل سه بعدی24 
2-2-4-4 روش های بر مبنای رنگ و الگو24 
2-3 کاربرد سیستم های فازی در حوزه ترافیک25 
2-4 تشخیص پلاک27 
2-4-1 مقدمه27 
2-4-2 روش های مکان یابی و استخراج پلاک خودرو 27 
2-4-2-1 مکان¬یابی پلاک خودرو با استفاده از اطلاعات لبه تصویر28 
2-4-2-2 مکان یابی پلاک خودرو با استفاده از اطلاعات کلی تصویر32 
2-4-2-3 مکان یابی پلاک خودرو با استفاده از ویژگی های بافت تصویر32 
2-5 جداسازی شناسه ها از تصویر پلاک استخراج شده35 
2-5-1 جداسازی شناسه های پلاک با استفاده از اتصال پیکسل ها36 
2-5-2 جداسازی شناسه¬های پلاک با استفاده از تحلیل بردار حاصل از جمع ستونی37 
2-5-3 جداسازی شناسه¬های پلاک با استفاده از تطبیق الگو39 
2-5-4 روش های ابتکاری42 

فصل سوم 44 
روش پیشنهادی 44 

3-1 منطق فازی45 
3-1-1 مقدمه45 
3-1-2 حوزه های کاربردی سیستم های فازی45 
3-1-3 کاربردهای سیستم های فازی در کنترل 45 
3-1-4 کاربردهای سیستم های فازی در طبقه بندی و تشخیص الگو48 
3-1-5 کاربردهای سیستم های فازی در مدلسازی و پیش بینی49 
3-1-6 کاربردهای سیستم های فازی در تصمیم گیری49 
3-1-7 کاربردهای سیستم های فازی در حوزه حمل و نقل50 
3-1-8 خلاصه رویکرد های بکارگیری سیستم های فازی در کنترل چراغ راهنمایی50 
3-2 الگوریتم ژنتیک51 
3-2-1 خصوصیات الگوریتم ژنتیک 51 
3-2-2 تعاریف و مفاهیم پایه52 
3-2-3 ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 53 
3-3 الگوریتم جی اس ام 54 
3-3-1 واحد خودرو56 
3-3-2 سرور اصلی 56 
3-3-2-1 پیدا کردن نزدیکترین آمبولانس به نقطه تصادف56 
3-3-2-2 ارسال مختصات به آمبولانس57 
3-3-2-3 کنترل نود ها57 
3-3-2-3-1 الگوریتم توقف 58 
3-3-3 واحد آمبولانس59 
3-4 تشخیص پلاک59 

فصل چهارم 61 
شبیه سازی و ارائه نتایج 61 

4-1 مقدمه 62 
4-2 شبیه سازی بخش پردازش تصویر62 
4-2-1 مقدمه62 
4-2-2 بدست آوردن تصویر باینری63 
4-2-3 تصویر زمینه63 
4-2-4 بدست آوردن تصویر تفاضل 64 
4-2-5 حذف نویز از تصویر تفاضل65 
4-2-6 آستانه گیری65 
4-2-7 تشخیص خودرو در تصویر تفاضل و شمارش خودرو65 
4-2-8 خلاصه بخش پردازش تصویر66 
4-3 شبیه سازی بخش کنترل فازی67 
4-3-1 مقدمه67 
4-3-2 ورودی خروجی های سیستم فازی67 
4-3-3 پایگاه قواعد فازی 69 
4-3-4 موتور استنتاج فازی 69 
4-3-5 مقایسه نتایج شبیه سازی70 
4-4 بکار گیری الگوریتم جی اس ام و کنترل تقاطع72 
4-4-1 سناریوی اول 72 
4-4-2 سناریوی دوم73 
4-5 سیستم پلاک خوان با استفاده از الگوریتم ژنتیک73 
4-5-1 مقدمه73 
4-5-2 پردازش تصویر75 
4-5-2-1 تبدیل تصویر رنگی به خاکستری 75 
4-5-2-2 پیش پردازش 75 
4-5-2-3 روش دودویی کردن تطبیقی77 
4-5-2-4 حذف سطر غیر پلاک بر اساس تعداد جهش در تصویر دودویی78 
4-5-2-5 فیلتر میانگین گیر با ماسک مربعی78 
4-5-2-6 اعمال عملیات مورفولوژی بستن78 
4-5-2-7 یافتن نواحی آبی رنگ 79 
4-5-2-8 حذف نواحی غیر پلاک با استفاده از فیلتر اندازه 80 
4-6 الگوریتم وراثتی82 
4-6-1 رمز نگاری کروموزوم ها82 
4-6-2 تعریف تابع شایستگی83 
4-6-2-1 توصیف ترکیب اشیا83 
4-6-2-2 فاصله هدف و محاسبه مقدار شایستگی84 
4-6-3 تشخیص شناسه پلاک خودرو به صورت تطبیقی85 
4-6-4 عملگر های جهش 87 
4-6-4-1 عملگر جانشینی 87 
4-6-4-2 عملگر مبادله گر 88 
4-6-5 عملیات همبری(تقاطع) 88 
4-6-6 شیوه جایگذاری89 
4-6-7 شرط توقف 89 
4-6-8 تنظیم پارامترها90 
4-7 شبیه سازی شناسایی پلاک 91 

فصل پنجم 100 
نتیجه گیری و پیشنهادات 100 

5-1 مقدمه101 
5-2 اهداف تحقیق101 
5-3 نتایج تحقیق102 
5-4 پیشنهادات و کارهای آینده 103 

فهرست مراجع104 

 

معرفی و امکان سنجی سامانه هوشمند حمل و نقل “همرو” جهت استفاده مشترک (عمومی) خودروها

چکیده

هر سال اتومبیل های بیشتری تولید می شوند و این افزایش در ترافیک دارای مسائل بسیاری مانند زمان، هزینه های اقتصادی، محیط زیست و غیره است. در تهران، متوسط ضریب اشغال برای خودروهای شخصی به ترتیب 1.34 و 2.41 برای تاکسی ها است که مناسب نیست. برای این منظور، افزایش این میزان با اجرای پروژه های به اشتراک گذاری خودرو و وسایل نقلیه ضروری است. همه پروژه ها و مطالعات جهانی به منظور کاهش هزینه های خودروهای تک سرنشین یا کم سر نشین بوده است. این پژوهش در حال بررسی همه راه های جدید برای کاهش اتومبیل دارای سرنشین کم و هزینه حمل و نقل شهری است. ایده نرم افزار همرو کاهش ترافیک و افزایش ضریب اشغال با به اشتراک گذاری خودرو و مسافر سوارکردن می باشد. در حقیقت، همرو این رویکردهارا ادغام کرده و به مسافران اجازه می دهد که رانندگی کنند. همرو با استفاده از نرم افزار موبایل و با تکنولوژی و بستر سیستم هوشمند حمل و نقل، خدمات حمل و نقل شهری را ارائه می دهد. در همرو نه تنها هر کسی می تواند یک ماشین برای سوار شدن درخواست کند، بلکه می تواند درخواست رانندگی آن را کند و برنامه نزدیکترین ماشین به کاربر را نشان می دهد. کاربر با استفاده از یک کلید هوشمند درب را باز می کند و آن را تا مقصد هدایت می کند و سپس آن را برای راننده بعدی رها می کند و در نهایت خودرو در اطراف جایی که مالک آن را به عنوان خودروی در دسترس در این سیستم قرار داد، پارک می شود. در این پژوهش علاوه بر همرو، پرسشنامه ای طراحی شده است تا علایق مردم درک و پیش بینی شود و نظرات آنها فهمیده شود. با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، 70٪ افراد از تاکسی استفاده می کنند و حدود 35٪ از انواع آژانس بیشتر از دیگران استفاده می کنند. با این حال، هنگام مواجهه با سوالی در مورد سوار کردن مسافر بیشتر در آژانس، 80 درصد مردم اشتیاق خود را به این سوال نشان دادند. در نهایت، بسیاری از افراد دوست داشتند تا راه حل های تماماً جدید ترافیکی انجام پذیرد که در نهایت باعث کاهش تعداد خودروها می شود. در آخرچند پیشنهاد ارائه شده است تا امکان و توانایی اجرای این طرح بالاتر رود.

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۲-۱- شرح مختصری از وضع موجود در تهران
۱-۲-۲- جایگاه به اشتراک گذاری خودرو
۱-۲-۳- روند کلی هم پیمایی
۱-۲-۴- جایگاه خودروهای هوشمند
۱-۲-۵- ارتباط خودروهای هوشمند با هم پیمایی
۱-۲-۶- معرفی “همرو”
۱-۲-۷- حوزه های مطالعاتی و عملیاتی
۱-۳- ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۶- سوالات تحقیق
۱-۷- روش انجام تحقیق
۱-۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۱۰- جنبه نوآوری تحقیق
۱-۱۱- ساختار پایان نامه
۱-۱۲- جمع بندی

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیقاتی

۲-۱- مقدمه
۲-۲- تعریف اصطلاحات 
۲-۲-۱- هم پیمایی
۲-۲-۱-۱- دلایل توجیهی برای استفاده از هم پیمایی
۲-۲-۳- تعریف تک سرنشینی
۲-۲-۴- تعریف سیستم عامل
۲-۲-۵- تعریف خودرو بدون راننده
۲-۲-۶- تعریف خودروی بلااستفاده
۲-۳- تاریخچه هم پیمایی
۲-۳-۱- اروپا
۲-۳-۲- آمریکا
۲-۴- پیشینه تحقیقاتی 
۲-۴-۱- تحقیقات داخلی
۲-۴-۲- تحقیقات خارجی
۲-۵- پروژه های انجام شده
۲-۵-۱- Uber
-۱-۱-۵-۲ مروری بر گذشته ی Uber
-۲-۱-۵-۲اپلیکیشن Uber
۳-۱-۵-۲- اپلیکیشن Uber Driver
۲-۵-۲- Zip Car
۲-۵-۳- Carma
۲-۵-۴- Google Car
۲-۵-۵- Robot Taxi
۲-۵-۶- Honda NeuV
۲-۵-۷- اسنپ (Snapp)
۲-۵-۸- تپسی (Tap۳۰)
۲-۵-۹- می بریم
۲-۶- خلاصه و جمع بندی

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
۳-۲- متدلوژی تحقیق
۳-۳- جمع آوری اطلاعات
۳-۴- طراحی پرسشنامه 
۳-۴-۱- معرفی Google Docs
۳-۴-۲- توزیع پرسشنامه
۳-۴-۳- استخراج اطلاعات
۳-۵- تحلیل های آماری
۳-۵-۱- معرفی SPSS
۳-۵-۲- تعیین پایایی داده ها
۳-۵-۳- ترسیم نمودارها
۳-۵-۴- تحلیل خوشه ای
۳-۶- ارائه طرح همرو
۳-۷- جمع بندی

فصل چهارم تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه
۴-۲- جمع آوری اطلاعات
۴-۳- بررسی روایی داده ها
۴-۴- نمودار ها
۴-۵- خوشه بندی
۴-۶- تحلیل سوالات کیفی
۴-۷- معرفی سامانه همرو
۴-۷-۱- مشخصات اتومبیل
۴-۷-۲- اختصاص اتومبیل
۴-۷-۲-۱- تاکسی معمولی
۴-۷-۲-۲- خودروهای بلااستفاده
۴-۷-۲-۳- خودروهای بدون راننده
۴-۸- تعریف اپلیکیشن همرو
۴-۸-۱- روند ثبت نام
۴-۸-۲- ثبت سفارش
۴-۷-۳- تبادلات مالی و امتیازدهی
۴-۹- داده کاوی
۴-۹-۱- متقاضی
۴-۹-۲- ماشین خالی و یا کمبود سرویس
۴-۹-۳- ترافیک، رخدادها و یا تصادفات
۴-۱۰- جمع بندی

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه
۵-۲- دستیابی به اهداف و نتیجه گیری از تحقیق
۵-۳- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
۵-۴- پیشنهادات برای ادامه تحقیق
۵-۵- جمع بندی

منابع
پیوست

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–