این بسته شامل 15 پایان نامه در زمینه پسماند شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

تأثیر توریسم بر روی پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان نوشهر)

چکیده

امروزه گردشگری به‌عنوان یکی از صنعت‌های پیرو در قرن اخیر موردتوجه تمامی کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه قرارگرفته و رونق آن تأثیرات مثبت و منفی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر کشورها و ساکنان آن داشته است. در همین راستا این تحقیق باهدف بررسی تأثیر صنعت گردشگری برافزایش میزان زباله‌های تولیدی در شهر نوشهر تهیه و تنظیم‌شده است.در این پژوهش، به‌منظور بررسی اثرات گردشگری بر تولید زباله‌ در شهر نوشهر و تعیین اجزای فیزیکی زباله شهری نوشهر، نمونه‌هایی از زباله در بازه زمانی، چهارفصل از سال 94، بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری‌شده است. تمامی نمونه‌ها جهت تعیین اجزای فیزیکی تشکیل‌دهنده زباله به‌طور دستی جداسازی شدند و داده حاصل ابتدا با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع میانگین پسماندها و سپس برای بررسی وجود اختلاف معنادار بین پارامترها، از آزمون آنالیز وان وی آنوا و تست توکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. سپس به‌منظور بررسی نظرات متخصصان درزمینه موضوع موردبررسی از روش دلفی استفاده شد. در این راستا، عوامل موثر بر عملکرد گردشگر به عوامل فرهنگی و اجتماعی، فصلی و منطقه‌ای، اقتصادی و نهادی و قانونی به‌منزله معیار اصلی تقسیم شد. زیرمعیارها بر اساس مصاحبه، تجربیات و مرور منابع تعیین شد. پرسشنامه تحلیل سلسه مراتبی (AHP) تدوین شد و ارزش وزنی معیارها و زیرمعیارها بر اساس مصاحبه با 32 نفر از کارشناسان تعیین شد. پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار Expert choice2000 تحلیل شد.اجزاء موجود در پسماندهای مطالعه شده شامل 52/65% مواد فسادپذیر، 11/59% پلاستیک،9/7% کاغذ و مقوا، 5/8% فلز،6/7% شیشه،3/7% منسوجات،6% نان، 0/6% لاستیک، 2/5% چوب و 0/39% آهن بودند. در شهر نوشهر بیشترین مقدار تولید زباله در فصل تابستان و کمترین مربوط به فصل زمستان می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که معیار اجتماعی و فرهنگی با ضرایب (0/362) بیشترین اهمیت را در بین معیارهای اصلی به خود اختصاص داده‌ است. پس‌ازآن نیز به ترتیب معیارهای مدیریتی و نهادی، فصلی و منطقه‌ای و اقتصادی در اولویت‌های بعدی قرارگرفته‌اند. لذا نظر غالب کارشناسان مورد پرسش در این مطالعه بر ضعف شاخصه‌های فرهنگی و اجتماعی و سپس مدیریتی و نهادی در ایجاد پسماند شهری، به‌خصوص منطقه موردمطالعه (شهرستان نوشهر) می‌باشد و معیار اقتصادی کمترین اهمیت را دارا می‌باشد.بحث: بررسی مواد ترکیبی زباله شهر نوشهر در فصول مختلف سال، نمایان گر این حقیقت است که ترکیبات آن متأثر از حضور گردشگران در منطقه می‌باشد. به‌طوری‌که مواد بازیافتی از قبیل کاغذ و مقوا، شیشه، فلزات و پلاستیک در ایام عید و فصل تابستان دارای بیشترین مقدار تقریبی می‌باشد. درمجموع می‌شود نتیجه گرفت که با به‌کارگیری برنامه بازیافت به‌خصوص در زمان ورود گردشگر، می‌توان علاوه بر ممانعت از دفن 454/71کیلوگرم مواد قابل بازیافت در زمین، در حدود 4 میلیون ریال (برآورد ارزش ریالی پلاستیک بازیافتی از زباله شهر نوشهر) درآمدزایی نمود.

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
چکیده فارسی د 
فصل اول: مقدمه و کلیات 
1-1- مقدمه 2 
1-2- اهداف تحقیق 3 
1-3- فرضیات تحقیق 3 
1-4- پرسش‌های تحقیق 3 
1-5- ضرورت انجام تحقیق 3 
1-6- کلیات 4 
1-6-1- گردشگری 4 
1-6-1-1- تاریخچه گردشگری 4 
1-6-1-2- گردشگر و گردشگری 4 
1-6-1-3- انواع گردشگری 4 
1-6-1-4- پیامدهای طرح‌های گردشگری بر روی پارامترهای مختلف 5 
1-6-1-4-1-اقتصادی 5 
1-6-1-4-2-فرهنگی و اجتماعی 5 
1-6-1-4-3- خاک 6 
1-6-1-4-4- پوشش گیاهی 6 
1-6-1-4-5- کاربری زمین 7 
1-6-1-4-6- آب 8 
1-6-1-4-7- حیات‌وحش 8 
1-6-1-4-8- آلودگی ناشی از زباله و پسماند 9 
1-6-2- مدیریت پسماند 9 
1-6-2-1- تاریخچه مدیریت پسماند در ایران و جهان 9 
1-6-2-2- پسماند 10 
1-6-2-2-1- پسماند عادی 10 
1-6-2-2-2- پسماند ویژه 10 
1-6-2-2-3- پسماند کشاورزی 11 
1-6-2-2-4- پسماند صنعتی 11 
1-6-2-2-5- پسماند پزشکی 11 
1-6-2-3- قانون مدیریت پسماند 11 
1-6-2-4- آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 11 
1-6-2-5- سیستم مدیریت مواد زائد جامد 12 
1-6-2-5-1- تولید 12 
1-6-2-5-2- ذخیره و پردازش در محل 12 
1-6-2-5-3- جمع‌آوری و حمل‌ونقل 12 
1-6-2-5-4- بازیافت 13 
1-6-2-5-5- دفع 13 
1-7- سابقه پژوهش 14 
1-6- 1- در جهان 14 
1-6-2- در ایران 15 
فصل دوم: مواد و روش کار 
2- مواد و روش‌ها 17 
2-1- مواد 17 
2-1-1- پیشینه تاریخی شهرستان نوشهر 17 
2-1-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان نوشهر 17 
2-1-3- موقعيت جغرافيايي شهر نوشهر 18 
2-1-3-1- شرایط آب و هوایی منطقه 19 
2-1-3-1-1- دمای هوا 19 
2-1-3-1-2- بارندگی 20 
2-1-3-1-3- رطوبت نسبی 20 
2-1-3-2-تیپ رویش گیاهان در نوشهر 21 
2-1-3-3- تشکیلات زمین‌شناسی نوشهر 21 
2-1-3-4- ارتفاع نوشهر 22 
2-1-3-5- توپوگرافی نوشهر 22 
2-1-3-6- منابع آب در نوشهر 23 
2-1-3-7- جاذبه‌های گردشگری شهرستان نوشهر 24 
2-2- روش کار 26 
2-2-1- ایستگاه‌های نمونه‌برداری 26 
2-2-2- نمونه‌برداری از منطقه 28 
2-2-3- تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها 29 
2-2-4- پهنه‌بندی پسماند شهری در فصول مختلف سال 29 
2-2-5- روش دلفی 31 
2-2-5-1- پرسشنامه دلفی 32 
2-2-4-1- تلفیق 33 
2-2-4-2- بررسی سازگاری‌ها 33 
فصل سوم: نتایج 
3- نتایج 36 
3-1- بررسی میانگین وزنی پسماند شهری، شهر نوشهر 36 
3-1-1- میانگین وزنی پسماند شهری، شهر نوشهر 36 
3-1-2- نتایج حاصل از نرمال بودن داده‌ها 40 
3-1-3- نتایج آزمون همبستگی بین میزان پسماند و جمعیت گردشگر 41 
3-1-4- نتایج حاصل از آزمون پارامتریک ANOVA 41 
3-2 – نتایج حاصل از پهنه‌بندی پسماند شهری شهر نوشهر 50 
3-3- نتایج حاصل از روش سلسله مراتبی (AHP) 53 
فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری 
4- بحث 58 
4-1- نتایج حاصل از تفکیک از پسماند 58 
4-2- مکان دفع زباله 60 
4-3- نتایج حاصل از بررسی سلسله مراتبی تولید پسماند 61 
4-4- بررسی سود ناشی از بازیافت اجزا قابل بازیافت زباله شهری نوشهر 63 
4-5- نتیجه‌گیری کلی 63 
4-6- پیشنهادات 64 
منابع 65 

پیوست 1 69 
پیوست2 70 
پیوست 3 72 
چکیده انگلیسی 77 


 

مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماندهای جامد شهری در شهر کنگاور

چکیده

پسماند جامد شهری و گسترش روز افزون آن یکی از مشکلات جامعه بشری است که عدم مدیریت صحیح آن موجب بروز آلودگی محیط‌زیست شده و سلامت انسان و نظام‌های اکولوژیکی را تهدید می‌کند. یکی از ارکان توسعه پایدار شهری عدم آلودگی به وسیله مواد زائد می‌باشد. این امر با مدیریت صحیح پسماندها تحقق می‌یابد. مکان‌یابی اصولی محل مناسب دفن پسماند، از مراحل نهایی و مهم سلسله مراتب مدیریت پسماند می‌باشد که به معیارهای اجتماعی- اقتصادی، زمین‌شناسی و زیست‌محیطی بستگی دارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت پسماند و مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهرستان کنگاور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفته است. در راستای رسیدن به هدف پژوهش عوامل و معیارهای مختلف از قبیل لیتولوژی، بافت خاک، فرسایش‌پذیری خاک، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، فاصله از مناطق شهری، فاصله از جاده، میزان بارش، جهت باد غالب، لرزه‌خیزی، فاصله از گسل، توپوگرافی، شیب و کاربری اراضی با توجه به منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. تمام لایه‌های اطلاعاتی معیارها با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS تهیه و رده‌بندی شد. سپس برای وزن‌دهی به لایه‌های اطلاعاتی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید. با تلفیق و ترکیب نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) منطقه مورد مطالعه از نظر مستعد بودن برای دفن پسماند به چهار گروه (مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناسب) پهنه‌بندی شد. از بین مناطق، 15 پهنه برای دفن پسماند مناسب تشخیص داده شد. سپس با در نظر گرفتن برخی از پارامترهای اصلی زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و اقتصادی- اجتماعی و بازدید صحرایی، پهنه‌های منتخب مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین این مناطق سه پهنه انتخاب شد. در نهایت پهنه شماره 14 با مختصات جغرافیایی 48 درجه و 37 دقیقه طول شرقی و34 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع 1150 متری از سطح دریا و دارای مساحت 12/3 کیلومترمربع به عنوان بهترین محل انتخاب شد. این پهنه در حدود 16 کیلومتری جنوب شهرستان کنگاور و 1 کیلومتری از جاده کنگاور- نهاوند قرار گرفته است. این منطقه از پهنه‌های رسی، سیلتی، شیل و مارن تشکیل شده است. پوشش گیاهی نسبتاً فقیر می‌باشد. عدم وجود چاه و چشمه و گسل فعال در منطقه مورد نظر باعث انتخاب آن شده است.

عنوان صفحه 
فصل اول 1 
1-1- مقدمه و بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق 2 
1-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه‌های دسترسی 3 
1-3- جمعیت شهرستان کنگاور 5 
1-4- شرایط اقليمی منطقه 6 
1-4-1- دما 6 
1-4-2- بارندگی 7 
1-4-3- تبخیر 8 
1-4-4- جهت غالب وزش باد 9 
1-5- پوشش گیاهی منطقه 10 
1-6- معادن منطقه 10 
1-7- زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه 11 
1-7-1- تشریح سازندهای مختلف زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه 11 
1-7-2- زمین‌شناسی ساختمانی 13 
1-7-3- لرزه‌خیزی منطقه 14 
1-8- ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 16 
1-9- هیدرولوژی و هیدروژئولوژی 17 
1-9-1- آب‌های سطحی 17 
1-9-2- آب‌های زیرزمینی 19 
1-9-3- کیفیت آب‌های زیرزمینی 19 
1-9-3-1- آب زیرزمینی شهرستان کنگاور 20 
1-10- اهداف پژوهش و روش انجام تحقیق 23 
فصل دوم 25 
2-1- مقدمه 26 
2-1-1- ضایعات خانگی 26 
2-1-2- پسماند ساختمانی 26 
2-1-3- پسماند کشاورزی 26 
2-1-4- پسماند بیمارستانی 27 
2-1-5- پسماند صنعتی 27 
2-1-6- پسماند خطرناک 27 
2-2- بررسی کمی و کیفی پسماندهای جامد شهری کنگاور 27 
2-3- معیارها و عوامل مؤثر در مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند 30 
2-3-1- معیار زمین‌شناسی 30 
2-3-1-1- سنگ‌شناسی 30 
2-3-1-2- گسل 31 
2-3-1-3- خاکشناسی 32 
2-3-2- معیار زیست‌محیطی 33 
2-3-2-1- هیدرولوژی و هیدروژئولوژی 33 
2-3-2-2- شرایط اقلیمی (آب و هوا) 34 
2-3-2-3- مناطق حفاظت شده زیست‌محیطی 35 
2-3-2-4- جهت باد 35 
2-3-3- معیار اقتصادی 35 
2-3-3-1- توپوگرافی و شیب 35 
2-3-3-2- کاربری اراضی 36 
2-3-3-3- نزدیکی به مراکز تولید پسماند 36 
2-3-3-4- فاصله از جاده 36 
2-3-4- معیار اجتماعی: 37 
2-3-4-1- فاصله از مناطق شهری و روستایی 37 
2-3-4-2- ارزش زمین: 37 
2-4- انواع روش‌های مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند 37 
2-4-1- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 38 
2-4-2- انواع روش‌های وزن‌دهی 38 
2-4-2-1- مدل منطق بولین 38 
2-4-2-2- مدل وزنی نسبی 39 
2-4-2-3- مدل وزن‌دهی رتبه‌ای 39 
2-4-2-4- روش وزن‌دهی افزایشی ساده 41 
2-4-3- تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 42 
2-4-3-1- مراحل فرآیند سلسله مراتبی 42 
2-5- برخی از روش‌های دیگر در مکان‌یابی محل دفن 44 
2-5-1- روش DRASTIC 44 
2-5-2- روش MPCA 46 
2-6- مروری بر مطالعات پیشین 47 
فصل سوم 53 
3-1- مقدمه 54 
3-2- محل دفن پسماند 54 
3-3- انواع روش‌های دفن سنتی 55 
3-3-1- کنترل عملیات دفن سنتی 56 
3-4- روش‌ انجام مکان‌یابی محل دفن پسماند در شهرستان کنگاور 57 
3-4-1- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 58 
3-4-2- مراحل مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماند در شهرستان کنگاور با GIS 58 
3-4-2-1- شناخت موضوع مورد مطالعه 59 
3-4-2-2- تعیین داده‌ها و پارامترهای مؤثر 59 
3-4-2-3- بررسی ویژگی‌های شهرستان کنگاور 59 
3-4-2-4- جمع‌آوری و آماده سازی داده‌ها 60 
3-4-2-5- تهیه نقشه‌های شهرستان کنگاور 60 
3-4-2-6- وزن دهی به نقشه‌های مورد نیاز 60 
3-4-2-7- تلفیق نقشه‌های مورد نیاز 60 
3-4-2-8- نقشه‌های نهایی محل دفن پسماند 61 
3-5- روش‌ها و مراحل وزن‌دهی 61 
3-5-1- مدل AHP 62 
3-6- روش‌های مورد استفاده در پهنه‌بندی محل دفن در شهرستان کنگاور 64 
3-7- انتخاب نوع پارامترها در شهرستان کنگاور 65 
3-7-1- رده‌بندی و امتیازدهی به پارامترها 66 
3-7-2- انتخاب روش ترکیب پارامترها 66 
فصل چهارم 67 
4-1- مقدمه 68 
4-2- پهنه‌بندی منطقه به منظور تعیین مناطق مناسب برای دفن پسماند 69 
4-2-1- شناسایی و حذف مناطق ممنوعه 70 
4-3- تعیین اهمیت معیارها و وزن دهی معیارها با استفاده از روش AHP 71 
4-3-1- ماتریس مقایسه زوجی 71 
4-3-2- محاسبه نرخ ناسازگاری 73 
4-4- طبقه‌بندی لایه‌های اطلاعاتی (معیارها و پارامترهای مهم در پهنه‌بندی) 76 
4-4-1- راه‌های دسترسی (جاده اصلی) 77 
4-4-2- کاربری اراضی 78 
4-4-3- فاصله از مرکز تولید پسماند 79 
4-4-4- شیب منطقه 80 
4-4-5- توپوگرافی 81 
4-4-6- جهت باد غالب 82 
4-4-7- فاصله از آبراهه 83 
4-4-8- میزان بارش 84 
4-4-9- سطح آب زیرزمینی 84 
4-4-10- سنگ‌شناسی 86 
4-4-11- فاصله از گسل 87 
4-4-12- لرزه‌خیزی 88 
4-4-13- بافت خاک 89 
4-4-14- فرسایش‌پذیری خاک 90 
4-5- همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی و پهنه‌بندی نهایی منطقه مورد مطالعه 91 
4-6- انتخاب پهنه‌های مناسب 93 
4-7- بازدید صحرایی از پهنه‌های منتخب 94 
4-7-1- پهنه 1 94 
4-7-2- پهنه 11 95 
4-7-3- پهنه 14 96 
فصل پنجم 99 
5-1- نتیجه‌گیری 100 
5-2- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 102 
منابع 103 


 

پتانسیل تولید بیوگاز از شیرابه‌های محل دفن پسماندهای شهری مشهد

چکیده

شیرابه‌های محل دفن بهداشتی پسماندها به دلیل دارا بودن مقادیر قابل‌توجهی از مواد آلی، از پتانسیل تولید بیوگاز مناسبی برخوردار می‌باشند. از این رو هضم بی‌هوازی شیرابه‌های مذکور، علاوه بر کاهش اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، امکان استحصال انرژی را نیز فراهم می‌آورد. در تحقیق حاضر پتانسیل تولید بیوگاز از شیرابه‌های محل دفن پسماندهای شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی تأثیر پارامترهای: الف) سن شیرابه شامل شیرابه قدیمی (جمع‌آوری شده از یک لندفیل 2 ساله) و شیرابه جدید (جمع‌آوری شده از یک لندفیل 6 ماهه)، ب) درجه حرارت در محدوده مزوفیلیک(°C 35) و ترموفیلیک (°C 55)، و ج) مدت زمان هضم (زمان ماند 32 روز و بیش از 40 روز) مورد پژوهش قرار گرفت. جهت ارزیابی عملکرد هاضم‌ها در شرایط مختلف اعمال شده، پارامترهای pH، جامدات فرار، میزان تولید بیوگاز، نسبت دی‌اکسید کربن و متان موجود در بیوگاز تولیدی و نیز تراکم کلی‌فرم‌های مدفوعی در بازه‌های زمانی منظم اندازه‌گیری گردیدند. بر مبنای نتایج به دست آمده، میزان مواد جامد فرار موجود در شیرابه‌ جدید در مقایسه با شیرابه قدیمی بیشتر است. نتایج آزمایشات همچنین نشان دادند که در بخش قابل‌توجهی از دوره هضم، شرایط محیطی هاضم از نقطه‌نظر pH برای فعالیت باکتری‌های متان‌ساز مساعد بود. بهترین نتایج به لحاظ میزان کاهش کل جامدات فرار، میزان تولید بیوگاز، درصد متان موجود در بیوگاز و راندمان تولید بیوگاز در هاضم حاوی شیرابه قدیمی و در شرایط ترموفیلیک اتفاق افتاد. این در حالی است که بدترین نتایج از نقطه‌نظر پارامترهای مذکور در تیمار هضم مزوفیلیک شیرابه جدید مشاهده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط مزوفیلیک، حداکثر نرخ تولید روزانه بیوگاز و متان برای شیرابه قدیمی در بازه زمان ماند 19 تا 24 روز و برای شیرابه جدید در بازه زمان ماند 25 تا 31 روز اتفاق افتاد. این در حالی است که در شرایط دمایی ترموفیلیک، حداکثر نرخ تولید روزانه بیوگاز و متان برای شیرابه قدیمی در بازه زمان ماند 15 تا 20 روز و برای شیرابه جدید در بازه زمان ماند 20 تا 25 روز به وقوع پیوست. یافته‌های این تحقیق دلالت بر آن داشت که هضم بی‌هوازی شیرابه در هر شرایطی تراکم عوامل بیماری‌زای میکروبی موجود در شیرابه را کاهش می‌دهد. به طور کلی یافته‌های این پژوهش حاکی از آن بود که هضم بی‌هوازی شیرابه‌هایی با سن مناسب می‌تواند به عنوان یک روش مدیریتی موثر در راستای کاهش اثرات زیست محیطی و تولید انرژی پاک مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول: مقدمه 
1-1- بیان مسئله 2 
1-2- تولید و ترکیب پسماند شهری در ایران 3 
1-3- تولید و مدیریت پسماند شهری در کلان‌شهر مشهد 4 
1-4- ضرورت تحقیق 7 
1-5- فرضیات طرح 8 
1-6- ساختار پایان‌نامه 9 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 
2-1- بیوگاز 11 
2-2- تاریخچه پیدایش بیوگاز 11 
2-3- فرآیند تولید بیوگاز 12 
2-3-1- تجزیه / هیدرولیز 14 
2-3-2- اسیدوژن 15 
2-3-3- استوژن 16 
2-3-4- متانوژن 17 
2-4- عوامل مؤثر بر تولید بیوگاز 20 
2-4-1- مواد اولیه 21 
2-4-2- شرایط محیطی 24 
2-4-3- شرایط هیدرولیکی جریان در هاضم‌ها 31 
2-4-4- شرایط بهره‌برداری 34 
2-5- فناوری تولید بیوگاز 35 
2-6- روش‌های بهبود تولید بیوگاز 36 
2-7- مروری بر تحقیقات انجام شده 37 
فصل سوم: مواد و روش‌ها 
3-1- محل اجرای طرح 44 
3-2- روش و مراحل اجرای طرح 45 
3-2-1- ساخت هاضم‌ها‌ در مقیاس آزمایشگاهی 46 
3-2-2- نمونه‌برداری شیرابه از محل دفن بهداشتی 48 
3-2-3- خصوصیات شیرابه و راه‌اندازی هاضم‌ها 49 
3-2-4- پارامترهای اندازه‌گیری شده در طی مدت انجام تحقیق 49 
3-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53 
فصل چهارم: نتایج و بحث 
4-1- هضم مزوفیلیک 55 
4-1-1- روند تغییرات pH 55 
4-1-2- روند تغییرات کل جامدات فرار (TVS) 56 
4-1-3- روند تغییرات تولید بیوگاز 58 
4-1-4- روند تغییرات تولید متان 60 
4-1-5- راندمان تولید بیوگاز و متان 62 
4-1-6- روند تغییرات درصد متان و دی‌اکسید کربن موجود در بیوگاز 64 
4-2- هضم ترموفیلیک 66 
4-2-1- روند تغییرات pH 66 
4-2-2- روند تغییرات کل جامدات فرار (TVS) 67 
4-2-3- روند تغییرات تولید بیوگاز 69 
4-2-4- روند تغییرات تولید متان 71 
4-2-5- راندمان تولید بیوگاز و متان 73 
4-2-6- روند تغییرات درصد متان و دی‌اکسید کربن موجود در بیوگاز 74 
4-3- مقایسه عملکرد هضم مزوفیلیک و ترموفیلیک 76 
4-3-1- روند تغییرات pH 76 
4-3-2- روند تغییرات کل جامدات فرار (TVS) 77 
4-3-3- روند تغییرات تولید بیوگاز 79 
4-3-4- روند تغییرات تولید متان 80 
4-3-5- راندمان تولید بیوگاز و متان 82 
4-3-6- روند تغییرات درصد متان و دی‌اکسید کربن موجود در بیوگاز 83 
4-3-7- تراکم ‌کلی‌فرم‌های مدفوعی 85 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 
5-1- نتیجه‌گیری 88 
5-2- پیشنهاد‌ها 91 
مراجع 92 


 

مکان یابی دفع پسماندهای جامد در نواحی شهری نمونه: شهر ایج

چکیده

برنامه‌ریزی و مدیریت شهری نیازمند نگرش سیستماتیک و همه‌جانبه به ابعاد مختلف شهر است. یکی از ابعاد شهری که در صورت عدم مدیریت صحیح باعث ایجاد اختلال در محیط جغرافیایی شهر می‌‌شود، مدیریت و مکان‌یابی دفع پسماندهای شهری می‌باشد. از اهم موارد در بحث مکان‌یابی پسماندهای شهری، توجه به عوامل موثر در این فرایند می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر، مکان‌یابی دفع پسماندهای شهر ایج، همچنین ارزیابی سایت دفن زباله به جهت میزان مطلوبیت مکانی با تاکید بر عوامل موثر محیطی می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه و نظرسنجی از کارشناسان، تعداد 8 عامل موثر در مکان‌یابی محل دفن پسماند در شهر ایج تعیین شده‌است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از این می‌باشد که مکان فعلی دفن پسماند شهر ایج از منظر عوامل ژئومرفولوژیک، شرایط اکولوژیک منطقه و استانداردهای روز دنیا در بهترین سایت ممکن در منطقه استقرار یافته است و مشکلات موجود در این حوزه، به روش‌های جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند مرتبط می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیـات تحقیـق 1
1- فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تبیین مسئله 3
1-3- پیشینه تحقیق 4
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-5- سوال های تحقیق 7
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8- آماده سازی لایهها در محیط GIS 10
1-9- محدودیت تحقیق 12
1-10- ساختار تحقیق 13
2- فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 14
2-1- مدیریت 15
2-2- مواد زائد جامد 15
2-2-1- زباله‌های شهری 15
2-2-2- زباله‌های صنعتی 16
2-2-3- زباله‌های خطرناک 16
2-2-4- زباله‌های بیمارستانی 17
2-3- عناصر موظف در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری 17
2-3-1- کاهش در مبدأ 17
2-3-2- تولید 17
2-3-3- ذخیره و پردازش 18
2-3-4- جمع آوری 18
2-3-5- حمل و نقل 19
2-3-6- پردازش و بازیافت 19
2-3-7- دفع 20
2-3-7-1- روشهای دفع 20
2-3-7-1-1- بازیافت (Recovery) 20
2-3-7-1-2- سوزاندن (Incineration) 21
2-3-7-1-3- کمپوست (Compost) 21
2-3-7-1-4- دفن بهداشتی (Sanitary Land Filling) 21
2-3-7-2- مراقبت‌های بعد از دفع 21
2-4- قابلیت و توانمندیهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی دفع پسماند 22
2-5- معیارهای مکانیابی دفع پسماند 22
2-5-1- توپوگرافی 23
2-5-2- فاصله از شهر، مراکز جمعیتی و فرودگاه 23
2-5-3- گسل 23
2-5-4- آبهای سطحی 24
2-5-5- آبهای زیرزمینی 24
2-5-6- خطوط ارتباطی 24
2-5-7- زمین شناسی و خاک شناسی 24
2-5-8- کاربری اراضی و پوشش گیاهی 26
2-5-9- خطوط نیرو 26
2-5-10- مناطق سیل گیر 27
2-5-11- پارامترهای اقلیمی 27
2-6- مدل و اهمیت آن در برنامه ریزی 27
2-7- مکانیابی 28
2-7-1- تحلیل تصمیم گیری چند معیاره 29
2-7-2- تصمیم گیری فردی در برابر تصمیم گیری گروهی 30
2-7-3- وزندهی معیار 30
2-8- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 32
3-2- چینه شناسی و زمین شناسی محدوده مورد مطالعه 37
3-2-2- زمین شناسی جنوب و جنوب غرب ایران 39
3-2-3- زمین شناسی کلی منطقه زاگرس 40
3-2-3-1- موقعیت منطقه زاگرس در زمین ساخت ایران 41
3-2-3-2- دشت خوزستان 41
3-2-3-3- زاگرس چین خورده یا زاگرس خارجی 42
3-2-3-4- زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی 42
3-2-4- چینه شناسی زاگرس 43
3-2-4-1- پی سنگ زاگرس 43
3-2-5- زمین شناسی محدوده مطالعاتی 44
3-2-7- واحدهای ژئومورفولوژی ایج 46
3-2-7-1- واحد کوهستان 46
3-2-7-2- واحد پایکوه و مخروط افکنه 46
3-2-7-3- واحد دشت 47
3-3-3- تعداد روزهای بارانی و یخبندان 49
3-3-5-1- تبخیر و تعرق پتانسیل 51
3-3-6- زاویه تابش 52
3-3-7- ساعات آفتابی 53
3-3-8- باد 54
بر اساس آمار موجود در اداره هواشناسی باد غالب این منطقه شمال شرق به جنوب غرب میباشد. 54
3-3-9- تعیین اقلیم به روشهای مختلف 54
3-3-9-1- سیستم طبقه بندی کوپن 55
3-3-9-2- دومارتن 55
3-3-9-3- سیستم طبقه بندی سیلیانینوف (Selyaninov) 55
3-3-9-4- روش بلور 56
3-3-9-5- نمودار آمبروترمیک 56
3-3-9-6- اقلیم نمای آمبرژه 57
3-4- خاک و پوشش گیاهی 57
3-4-1- ارزیابی اراضی ایج 57
3-4-1-1- تیپ اراضی کوهها 57
3-4-1-2- تیپ اراضی تپه ها 57
3-4-1-3- تیپ اراضی فلاتها و تراسهای فوقانی 58
3-4-1-4- تیپ اراضی دشتهای دامنه ای 58
3-4-1-5- تیپ اراضی دشتهای آبرفتی 58
3- 3-5- منابع آب و هیدرولوژی ایج 59
3-5-1-حوضه های آبریز ایج 59
3-5-2- هیدرولوژی آبهای سطحی 60
3-5-2-1- آبهای سطحی جاری 60
3-5-3- آبهای زیرزمینی 60
3-5-3-1- آب های زیرزمینی ایج 60
3-5-3-2- مناطق تغذیه و تخلیه جانبی سفره های آب زیرزمینی 60
3-5-3-3- چشمه 61
3-5-3-4- چاه های عمیق و نیمه عمیق 61
4- 3-6-2- پوشش گیاهی 63
3-7- ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر ایج 63
3-7-1- پیشینه تاریخی 63
3-7-3- وضع موجود مدیریت مواد زاید جامد شهر ایج 67
3-7-3-1- میزان تولید مواد زاید 67
3-7-3-2- زمینه‌های تولید پسماند 67
3-7-3-3- جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید 67
3-7-3-4- وضعیت موجود شیوه دفع مواد زاید 68
5- فصل چهارم 38
تجزیه و تحلیل عوامل موثر در مکانیابی دفع پسماند شهر ایج 38
4-1- روش‌های مدیریت دفع پسماند 40
4-1-1- تهیه نقشه‌های محدودیت 41
4-1-2- نقشههای معیار قابل مقایسه و در تناسب باهم (استانداردسازی) 42
4-1-3- استاندارد سازی مبتنی بر تبدیل مقیاس خطی و تابع ارزش یا مطلوبیت 43
4-2- وزن دهی به معیارها 49
4-3- تلفیق و همپوشانی لایه‌ها با روش AHP 51
فصل پنجم 121
1- آزمون فرضیه، نتیجهگیری و پیشنهادها 121
6- آزمون فرضیه، نتیجهگیری و 121
5-1- مقدمه 56
5-2-آزمون فرضیهها 57
5-2-1- فرضیه اول 57
5-2-2- فرضیه دوم 57
5-3- نتیجه گیری 58
5-4- پیشنهادها 59

 

 

ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید برق از پسماند جامد شهری مطالعه موردی شهر کرمان

چکیده

سالانه میلیون ها تن انواع پسماند‌‌های جامد در مناطق شهری تولید می‌گردد. که مدیریت صحیح آن برای دفع،دفن و بی‌خطر سازی آنها از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی می‌باشد. از سوی دیگر بحران انرژی و محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و مشکلات ناشی از مصرف این سوخت‌ها باعث توجه به انرژی های تجدید‌پذیر به عنوان یک منبع مطمئن،پایدار و پاک برای تامین قسمتی از انرژی مورد نیاز گردیده است.امروزه تولید انرژی به عنوان یک گزینه برتر در مدیریت پسماندهای شهری مطرح می‌باشد. با ساخت و توسعه نیروگاه‌های زباله سوز علاوه بر تامین بخشی از انرژی مورد نیاز می‌توان گامی موثر در زمینه مدیریت پسماند برداشت.در این پایان نامه ابتدا به معرفی زباله سوز و اهمیت آن پرداخته می‌شود و سپس معیار های مختلف ارزیابی اقتصادی معرفی می‌شوند. در انتها نیز به امکان‌سنجی احداث یک نیروگاه برق با سوخت زباله شهری در شهر کرمان پرداخته می‌شود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از شاخص‌های اقتصاد مهندسی استفاده می‌شود. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر روش توصیفی می‌باشد و برای ارزیابی اقتصادی ،از روش خالص ارزش حال یا فعلی (NPV) استفاده می‌شود.نتیجه بررسی اقتصادی نشان می‌دهد احداث یک نیروگاه تولید برق با ظرفیت یک مگاوات با استفاده از پسماند جامد شهری در شهر کرمان توجیه اقتصادی دارد و بیشترین تاثیر بر توجیه پذیر بودن نیروگاه زباله سوز در ظرفیت های بالاتر از نظر اقتصادی را نرخ خرید تضمینی برق می گذارد. با این حال با توجه به بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه این گونه طرح ها ،به دولت پیشنهاد می شود تا تسهیلات و حمایت های بیشتری را برای سرمایه گذاران در نظر بگیرد تا استفاده از انرژی زیست توده توسعه و گسترش بیشتری پیدا کنند.

فهرست مطالب 
فصل اول: ۱
کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعریف مسأله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق ۳
۱-۳- سوالات اصلی تحقیق ۶
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۶- اهداف تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ۱۰
۱-۹- تعاریف مفاهیم و واژه‌ها ۱۰
فصل دوم: ۱۲
ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۱-۱- تأثیرات زیست‌محیطی نیروگاه‌های زباله‌سوز : ۱۵
۲-۱-۲-بررسی تکنولوژی‌های نیروگاه زباله‌سوز ۱۵
۲-۱-۳-تاریخچه مختصری از نیروگاه‌های زباله‌سوز: ۱۶
۲-۱-۴-جایگاه نیروگاه‌های زباله‌سوز در جهان: ۱۷
۲-۱-۵-نکات کلی در مورد نیروگاه‌های زباله‌سوزی : ۱۹
۲-۱-۶-مسیر تولید انرژی از پسماندهای جامد شهری ۲۰
۲-۱-۷-طراحی فرایند پردازش زائدات: ۲۳
۲-۱-۸-میزان انرژی قابل استحصال ۲۳
۲-۱-۹-وضعیت فعلی و آتی تولید برق و حرارت از زباله‌های شهری در جهان ۲۶
۲-۱-۱۰-ویژگی‌ها و مزایای زباله‌سوز ها ۲۷
۲-۱-۱۱-پتانسیل تولید انرژی از زباله‌های شهری ۲۸
۲-۱-۱۲-معرفی زباله‌سوز: ۲۹
۲-۲- پیشنه موضوع ۳۲
۲-۲-۱-مطالعات داخلی ۳۲
۲-۲-۲-مطالعات خارجی ۳۴
فصل سوم: ۳۷
مبانی نظری و تصریح مدل ۳۷
۳-۱- مبانی نظری ۳۸
۳-۱-۱-فرایند ارزیابی اقتصادی ۳۸
۳-۱-۲-تحلیل اقتصادی تولید برق از MSW: ۳۹
۳-۱-۳-تخمین کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری(TCI) ۴۲
۳-۲- منافع زیست‌محیطی ۴۵
فصل چهارم: ۴۶
برآورد مدل ۴۶
۴-۱- مقدمه ۴۷
۴-۱-۱-مشخصات زائدات جامد در شهر کرمان ۴۷
۴-۲- داده ها و منابع آماری ۴۷
۴-۲-۱-درصد وزنی اجزاء تشکیل دهنده زباله ۴۷
۴-۲-۲-چگالی ۴۸
۴-۲-۳-در صد رطوبت ۴۸
۴-۲-۴-فرمول بسته شیمیایی ۴۸
۴-۲-۵-نسبت کربن به ازت ۴۸
۴-۲-۶-هوای مورد نیاز احتراق ۴۸
۴-۲-۷-ارزش حرارتی ۴۹
۴-۲-۸-در صد مواد قابل احتراق و غیر قابل احتراق ۴۹
۴-۳-نتایج آنالیز فیزیکی ۴۹
۴-۴-تعیین ظرفیت تولید برق ۵۵
۴-۵-میزان انرژی قابل استحصال ۵۵
۴-۶-هزینه ۵۹
۴-۶-۱-هزینه ثابت ۵۹
۴-۶-۲-هزینه متغیر ۵۹
۴-۶-۳-هزینه کل ۶۱
۴-۷-درآمد ها و مزایا ۶۲
۴-۷-۱-مزایای ثابت ۶۲
۴-۷-۲-مزایای متغیر ۶۳
۴-۸- نتایج آنالیز هزینه-سود و آنالیز حساسیت ۷۰
۴-۸-۱-نرخ بازده داخلی ۷۳
۴-۸-۲-دوره بازگشت سرمایه ۷۳
۴-۸-۳-آنالیز حساسیت ۷۴
فصل پنجم: ۸۰
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۸۰
۵-۱-مقدمه ۸۱
۵-۲-بحث در یافته های پژوهش ۸۱
۵-۳- نتایج ۸۳
۵-۴-پیشنهادهای اجرایی ۸۳
۵-۵-پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۸۴
۵-۶-محدودیت های تحقیق ۸۴
فهرست منابع و مآخذ ۸۵

 

مکان یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و ژئوالکتریک در شهرستان زنجان

چکیده

دشت زنجان با روند شمال‌باختری – جنوب‌خاوری بر روی رسوبات کواترنری در شمال‌باختری ایران جای دارد بر پایه دیدگاه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری، پیش‌بینی مناسب‌ترین جایگاه‌های بهداشتی دفن پسماند در دشت زنجان از چالش‌های مهم مدیریت پسماند در این دشت به‌شمار می‌رود با نگرش به جای‌گیری مناطق مسکونی، شهرک‌های صنعتی و معادن فعال در دشت زنجان، حفاظت از منابع آبی، کشاورزی، دامپروری، راه‌ها، مناطق گردشگری و فرودگاه امری بایسته است در این پژوهش، مکان‌یابی جایگاه دفن پسماند دشت زنجان با استفاده از روش‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در سامانه اطلاعات مکانی و با نگرش به معیارهای گوناگونی مانند کاربری زمین، ژرفای سطح ایستابی، فاصله از منابع آب‌زیرزمینی، فاصله از آب‌های سطحی، بارندگی، فاصله از گسل‌ها، سنگ-شناسی، شیب، ارتفاع، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از فرودگاه، فاصله از مناطق مهم و فاصله از راه‌ها انجام گرفته -است وزن معیارها، زیرمعیارها و کلاس‌ها در ماتریس‌های مقایسه زوجی با روش کمینه مربعات و روش میانگین هندسی برآورد شده است در پایان با نگرش به نقشه اندازه مناسب بودن جایگاه دفن پسماند، دشت زنجان به پنج بخش بسیار مناسب، مناسب، میانه، نامناسب و بسیار نامناسب رده‌‌بندی شده است بر پایه نتایج این پژوهش، جایگاه کنونی دفن پسماند از دیدگاه مناسب بودن برای دفن پسماند در رده مناسب جای داشته و از وضعیت کم و بیش مطلوبی برخوردار است همچنین، برای ارزیابی زیست محیطی، برآورد ژرفای سطح ایستابی و ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان در جایگاه کنونی دفن پسماند از پی‌جوئی‌های ژئوفیزیکی به روش مقاومت الکتریکی بهره‌گیری شده‌است در این پژوهش، با بهره-گیری از چهار سونداژ الکتریکی قائم با آرایه شلومبرژه کمینه ژرفای سطح ایستابی کم‌وبیش 105 متر بدست آمده‌است همچنین در این پژوهش، برای برآورد سرعت نفوذ از روش آزمایش استوانه مضاعف استفاده شده‌است اندازه نفوذپذیری در پهنه دفن پسماند کم و بیش برابر با 60 متر در هر سال است که این سرعت، بیانگر بالا بودن آسیب‌پذیری آبخوان در این منطقه است برای کاهش خطرات زیست‌محیطی، کارهای پیشگیرانه مانند سترون کردن مخزن دفن با استفاده از لایه‌های رسی نفوذناپذیر، کنترل شیرابه و ژرفای سطح ایستابی و پی‌جوئی‌های ژئوفیزیکی بایسته‌است

فصل اول: مدیریت پسماند شهری 1
11 مقدمه 1
21 پسماند 3
121 انواع پسماند 4
1 3 مدیریت پسماند شهری 6
131 دفع پسماند 7
231 دفن پسماند 8
1 4 مدیریت پسماند در ایران 9
141 دفن پسماند در ایران 10
241 مدیریت پسماند در زنجان 10
فصل دوم: بررسی منطقه مورد پژوهش از دیدگاه‌های اقلیمی، آب‌شناسی و زمین-شناسی13
2 1 منطقه مورد پژوهش 13
22 آب و هوا‌شناسی منطقه 15
122 بارندگی 17
222 دما 18
322 نم نسبی 19
2 3 اقلیم منطقه 20
132 اقلیم نمای آمبرژه 22
2 4 زمین‌شناسی و زمین‌ساخت منطقه 23
52 آبخوان دشت زنجان 27
62 وضعیت منابع آب زیرزمینی و کیفیت‌ آن‌ها 28
فصل سوم: مکانیابی محل دفن پسماند 35
3 1 مقدمه 35
3 2 انواع حالت‌های تصمیم‌گیری 36
123روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 37
33 مروری بر پژوهش‌های پیشین 39
3 4 روش پژوهش 41
143 روش کلی کار 43
243 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 45
343 روش‌های برآورد وزن 49
443 روش کمینه مربعات 53
543 بررسی سازگاری مقایسات 57
3 5 معیارهای بکارگرفته شده برای مکان‌یابی جایگاه دفن پسماند 58
153 معیار کاربری زمین 58
253 معیار آب‌شناسی-اقلیمی 59
353 معیار سنگ شناسی-توپوگرافی 64
453 معیار اجتماعی-اقتصادی 67
3 6 نتایج 72
فصل چهارم: پژوهش‌های صحرایی 75
4 1 نفوذپذیری خاک 75
114 آزمایش نفوذپذیری به روش استوانه مضاعف 76
214 داده‌برداری آزمایش استوانه مضاعف و نتایج آن 77
4 2 روش ژئوالکتریک 83
124 ارتباط زمین‌شناسی و مقاومت ویژه 84
224 ویژگی الکتریکی سنگ‌ها 86
324 مقاومت ویژه الکتریکی 86
424 بررسی یک بعدی مقاومت ویژه 87
524 مبانی تئوری مقاومت ویژه 88
624 انواع آرایه‌های الکترودی 91
724 عوامل بروز ناراستی در بررسی مقاومت ویژه 96
4 3 روش پلاریزاسیون القایی 97
134 روش‌های اندازه گیری میزان شارژپذیری
4 4 مدل‌سازی داده‌های ژئوالتریکی 99
144 مدل‌سازی یک بعدی 100
4 5 نتایج 110
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 113
پیوست 119
مراجع 121
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی 131
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی 142

 

تبیین مدلی برای برآورد هزینه های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران

چکیده

مدیریت شهری برای مدیریت کارا و بهینه‌ی پسماندهای جامد نیازمند اطلاعات کافی و دقیق از هزینه‌های آن است بنابراین هدف از این‌پژوهش تأمین بخشی از اطلاعات مورد نیاز در راستای برنامه‌ریزی و برآورد بودجه لازم جهت مدیریت کارآمد پسماندهای جامد شهر تهران می‌باشد در این‌راستا؛ پژوهش حاضر به تبیین مدلی برای برآورد هزینه‌های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران با درنظر گرفتن سه متغیر میزان تولید پسماند، فناوری مورد استفاده در فرآیند مدیریت پسماند و تورم پرداخته است‌ بازه زمانی بررسی متغیرها، ده‌سال (1393-1384) و قلمروی مکانی این‌پژوهش، مناطق 22‌گانه شهرداری است‌ در راستای تحقق اهداف فوق، مبنای نظری تحقیق حاضر از ادبیات موضوع مشتمل بر کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها استخراج شد داده‌های مورد نیاز نیز از گزارش و صورت‌های مالی سازمانی مرتبط و هم‌چنین مصاحبه با مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و شهرداری مناطق 22‌گانه به‌دست آمد دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش، ابتدا در نرم‌افزار اکسل، جمع‌آوری و در ادامه، از طریق نرم‌افزار ایویوز نسخه‌8 تجزیه و تحلیل شدند بر‌اساس یافته‌های پژوهش، میانگین بهای تمام‌شده خدمات مدیریت یک‌کیلو‌گرم پسماند با میانگین مذکور در ادوار «مصوبه‌ی بهای خدمات پسماند» دارای تفاوت معناداری است نرخ تورم بر تغییر هزینه‌ی خدمات مدیریت یک‌کیلوگرم پسماند، تأثیر مثبت و معناداری دارد میانگین هزینه‌ی نیروی انسانی نسبت به میانگین هزینه‌ی ماشین‌آلات دارای وزن کم‌تری است

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۵
۱-۴- هدف‌های پژوهش ۵
۱-۵- سوالات پژوهش ۶
۱-۶- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۷- مدل تحلیلی پژوهش ۶
۱-۸- متغیرهای پژوهش و شیوه ارزیابی آن‌ها ۷
۱-۹- قلمروی پژوهش ۷
۱-۹-۱- قلمروی موضوعی پژوهش ۷
۱-۹-۲- قلمروی مکانی پژوهش ۷
۱-۹-۳- قلمرو زمانی پژوهش ۸
۱-۱۰- روش پژوهش ۸
۱-۱۰-۱- روش گردآوری اطلاعات ۸
۱-۱۰-۲- ابزار گردآوری اطلاعات ۸
۱-۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش ۹
۱-۱۲- واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی طرح ۹
۱-۱۳- خلاصه فصل ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- سیستم مدیریت پسماند ۱۲
۲-۳- تولید پسماند ۱۲
۲-۴- انواع پسماند ۱۳
۲-۴-۱- پسماندهای عادی (خانگی) ۱۴
۲-۴-۲- پسماندهای پزشکی ۱۴
۲-۴-۳- پسماندهای ویژه ۱۴
۲-۴-۴- پسماندهای کشاورزی ۱۴
۲-۴-۵- پسماندهای صنعتی ۱۴
۲-۵- پسماند های جامد شهری ۱۵
۲-۵-۱- پسماندهای ایجاد شده در نواحی مسکونی ۱۵
۲-۵-۲- پسماندهای ایجاد شده در نواحی تجاری و صنفی ۱۵
۲-۵-۳- پسماندهای ایجاد شده در نواحی اداری وآموزشی ۱۵
۲-۵-۴- پسماندهای ایجاد شده در نواحی صنعتی ۱۶
۲-۵-۵- پسماندهای ایجاد شده در فضاهای عمومی ۱۶
۲-۶- واحد سنجش تولید پسماند شهری ۱۶
۲-۷- تاریخچه سازمان مدیریت پسماند ۱۶
۲-۷-۱- تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد ۱۷
۲-۷-۲- تاریخچه سازمان خدمات موتوری ۱۹
۲-۸- بررسی پسماند شهر تهران ۲۲
۲-۸-۱- درصد رطوبت پسماند تهران ۲۲
۲-۸-۲- چگالی پسماند تهران ۲۲
۲-۸-۳- ترکیب فیزیکی پسماند خانگی و غیر‌خانگی ۲۳
۲-۸-۴- سرانه تولید پسماند ۲۴
۲-۹- عناصر موظف مدیریت پسماند ۲۶
۲-۱۰- فرآیند مدیریت پسماندهای جامد شهری تهران ۲۶
۲-۱۰-۱- تولید پسماند (و اصلاح الگوی مصرف) ۲۷
۲-۱۰-۲- جا‌به‌جایی، تفکیک، ذخیره‌سازی، پردازش در مبدا ۲۸
۲-۱۰-۳- جمع‌آوری ۲۸
۲-۱۰-۴- انتقال ۳۰
۲-۱۰-۴-۱- ایستگاه‌های انتقال ۳۱
۲-۱۰-۴-۲- تجهیزات انتقال ۳۱
۲-۱۰-۴-۳- عملیات جداسازی و پردازش در مراکز بازیافت ایستگاه‌های انتقال ۳۲
۲-۱۰-۵- پردازش ۳۴
۲-۱۰-۵-۱- توزین پسماند ورودی ۳۵
۲-۱۰-۵-۲- واحدهای پردازش ۳۶
۲-۱۰-۶- دفع ۴۹
۲-۱۰-۷- مراقبت‌‎های پس از دفع ۵۵
۲-۱۰-۷-۱- مدیریت شیرابه ۵۵
۲-۱۰-۷-۲- ایجاد فضای سبز در آرادکوه ۵۷
۲-۱۱- تورم ۵۸
۲-۱۲- حسابداری قیمت تمام‌شده ۵۸
۲-۱۲-۱- قیمت تمام‌شده خدمات مدیریت پسماند ۵۸
۲-۱۲-۲- روش‌های محاسبه بهای‌تمام‌شده خدمات مدیریت پسماند ۵۹
۲-۱۲-۲-۱- روش حسابداری بهای تمام‌شده کامل ۶۰
۲-۱۲-۲-۲- روش اقتصاد مهندسی تعیین بهای تمام‌شده ۶۵
۲-۱۲-۳- مدیریت هزینه پسماند در سایر کشورها ۶۶
۲-۱۳- مروری بر ادبیات پیشین ۶۷
۲-۱۳-۱- پژوهش های داخلی ۶۸
۲-۱۳-۲- پژوهش های خارجی ۷۰
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش ۷۷
۳-۳- روش انجام پژوهش ۷۷
۳-۴- قلمروی پژوهش ۷۸
۳-۴-۱- قلمروی موضوعی پژوهش ۷۸
۳-۴-۲- قلمروی مکانی پژوهش ۷۸
۳-۴-۳- قلمروی زمانی پژوهش ۷۸
۳-۵- جامعه‌ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ۷۸
۳-۶‌- متغیرهای پژوهش و شیوه ارزیابی آن‌ها ۷۹
۳-۶-۱- متغیر وابسته ۷۹
۳-۶-۲- متغیر مستقل ۷۹
۳-۷-‌ مدل تحلیلی پژوهش ۷۹
۳-۸-‌ روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش ۸۱
۳-۹- آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش ۸۲
۳-۹-۱- آزمون نرمال بودن داده ها ۸۲
۳-۹-۱-۱- تحلیل توصیفی ۸۳
۳-۹-۱-۲- تحلیل استنباطی ۸۳
۳-۹-۲-‌ آزمون پایایی ۸۳
۳-۹-۳-‌ داده‌های پانلی و آزمون F لیمر ۸۴
۳-۹-۴-‌ آزمون هاسمن ۸۵
۳-۹-۴-۱- روش اثرات ثابت ۸۶
۳-۹-۴-۲- روش اثرات تصادفی ۸۷
۳-۹-۵-‌ تحلیل رگرسیون ۸۷
۳-۹-۵-۱- روش حداقل مربعات معمولی ۸۷
۳-۹-۵-۲- ‌روش حداقل مربعات تعمیم یافته ۸۸
۳-۹-۶- آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون ۸۸
۳-۹-۷- آزمون فروض کلاسیک ۸۹
۳-۹-۷-۱- میانگین خطاها برابر صفر است ۹۰
۳-۹-۷-۲- عدم وجود واریانس ناهمسان خطاها ۹۰
۳-۹-۷-۳- عدم وجود خود‌همبستگی جملات خطا ۹۲
۳-۹-۷-۴- عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ۹۴
۳-۹-۷-۵- جملات خطا از توزیع نرمال برخوردار هستند ۹۵
۳-۹-۸- ضریب تعیین ۹۶
۳-۹-۹- ضریب تعیین تعدیل شده ۹۶
۳-۹-۱۰ -آزمون‌ F فیشر ۹۷
۳-۹-۱۱-‌ ‌آزمون t استیودنت ۹۷
۳-۱۰- خلاصه‌ فصل ۹۹
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۱۰۰
۴-۲- بررسی آمار توصیفی متغیر های پژوهش ۱۰۱
۴-۲-۱- محاسبه میانگین بهای تمام‌شده مدیریت پسماند ۱۰۲
۴-۲-۲- محاسبه میانگین بهای دریافتی طبق مصوبه از شهروندان تهرانی ۱۰۴
۴-۳- بررسی پایایی متغیر‌های پژوهش ۱۰۵
۴-۴- آزمون نرمال بودن جملات خطای مدل فرضیه‌های پژوهش ۱۰۶
۴- ۵- بررسی هم‌خطی میان متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش ۱۰۶
۴-۶- آزمون واریانس ناهمسان خطاها ۱۰۷
۴-۷- آزمون F لیمر و هاسمن ۱۰۸
۴-۸- آزمون فرضیه‌های پژوهش ۱۰۹
۴-۸-۱- آزمون فرضیه‌ اول پژوهش‌ ۱۰۹
۴-۸-۲- آزمون فرضیه‌ دوم پژوهش‌ ۱۰۹
۴-۸-۳- آزمون فرضیه سوم پژوهش‌ ۱۱۱
۴-۹- خلاصه فصل ۱۱۲
فصل پنجم: بحت و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۱۳
۵-۲- خلاصه بحث ۱۱۵
۵-۳- مروری بر نتایج حاصل از انجام پژوهش ۱۱۵
۵-۳-۱- بحث و نتیجه‌گیری حاصل از فرضیه اول ۱۱۶
۵-۳-۲- بحث و نتیجه‌گیری حاصل از فرضیه دوم ۱۱۷
۵-۳-۳- بحث و نتیجه‌گیری حاصل از فرضیه سوم ۱۱۸
۵-۴-‌ پیشنهادات کاربردی ۱۱۸
۵‌-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۱۹
۵-۶- موانع پژوهش ۱۱۹
۵-۷- خلاصه فصل ۱۲۰
فهرست منابع ۱۲۱
پیوست ۱۲۶
پیوست الف: آمار توصیفی
۱۲۷
پیوست ب: آزمون نرمال بودن جملات خطای فرضیه‌های پژوهش ۱۲۸
پیوست پ: آزمون پایایی (آزمون لوین‌لین‌و‌چو)
۱۲۹
پیوست ت: آزمون نبود هم‌خطی
۱۳۱
پیوست ث: آزمون واریانس ناهمسانی ۱۳۲
پیوست ج: آزمون فرضیه اول پژوهش ۱۳۳
پیوست چ: آزمون فرضیه دوم پژوهش ۱۳۴
پیوست ح: آزمون فرضیه سوم پژوهش
۱۳۵
چکیده لاتین ۱۳۶

 

مکان‌یابی دفن بهداشتی پسماندهای شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)؛ (مطالعه موردی: شهرستان هشترود)

چکیده

در چند دهه ی اخیر با پیشرفت تکنولوژی و تغییر الگوی مصرف حجم زیادی از مواد زائد تولید شده و محیط زیست و سلامتی انسانها را تهدید می کند این مشکل در شهرهای کوچک و روستا ها به دلیل اینکه هیچ گونه مطالعه اولیه ای برروی اماکن دفن زباله ها صورت نمی گیرد حادتر است در شهرستان هشترود با جمعیتی معادل 60823 نفر در سال 1390 روزانه به طور متوسط 13 تن زباله تولید می شود از میان روش های مختلف دفع زباله، روش دفع به صورت تلنبار از مهمترین روش هایی بوده است که مدیریت شهری این شهر در طی چند دهه اخیر بر آن تکیه نموده است این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، بوی بد، آتش سوزی، پراکندگی زباله و را در محل دفن به وجود آورده است بنابراین هدف از پژوهش حاضر انتخاب مناسب ترین مکان برای دفن پسماندهای شهرستان هشترود می باشد در این پزوهش از 11 معیار فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله از ژئوسایتها، فاصله از راههای ارتباطی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، لیتولوژی، فاصله از آبهای زیرزمینی، فاصله از آبراهه ها، شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع به عنوان معیارهای موثر در مکان یابی دفن پسماند استفاده شده است سپس لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید و بعد از تشکیل پایگاه اطلاعاتی، اقدام به ارزش گذاری واستاندارد سازی نقشه ها توسط مدل ANP شد با توجه به نتایج به دست آمده در مدل ANP معیار فاصله از آبراهه ها با ضریب059025 بیشترین ارزش را برای مکان یابی دفن پسماندها به خود اختصاص می دهد و سپس محدوده شهرستان را به صورت کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاًمناسب ونامناسب برای مکان یابی محل دفع پسماند پهنه بندی کردیم مکانهای کاملا مناسب را بر حسب مساحت مورد نیاز مورد تحلیل قرار دادیم و در نهایت سه مکان برای دفن نهایی پسماندهای شهرستان هشترود انتخاب شد که مکان دفن بهینه ای در جنوب شرقی شهر هشترود با مساحت 298 هکتار با عمر 20 سال برای دفن زباله های این شهر ، مکان دفن دوم با مساحت 218 برای دفن پسماندهای دهستانهای سلوک و قرانقو و مکان سومی با مساحت 166 هکتار برای دفن پسماندهای شهر نظر کهریز به عنوان مکانهای نهایی و پیشنهادی انتخاب شد

فصل اول: کلیات 
1-1 مقدمه2 
1-2 بیان مسئله3 
1-3 اهداف تحقیق4 
1-4 سوالات تحقیق5 
1-5 فرضیات تحقیق5 
1-6 اهمیت و ضرورت تحقیق5 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
2-1 مقدمه8 
2-2 نقش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی8 
2-3 دفع پسماندها و مواد باقی مانده9 
2-4 دفع پسماندها و روش های مختلف آن10 
2-5 دفن بهداشتی11 
2-6 روش های مختلف دفن بهاشتی زباله11 
2-7 مکان یابی11 
2-8 ملاحظات مکان یابی13 
2-8-1 هیدرولوژی و هیدروژئولوژی محل دفن13 
2-8-1-1 طبقه بندی هیدرولوژی زمین دفن14 
2-8-2 ژئومورفولوژی15 
2-8-3 توپوگرافی محل دفن15 
2-8-4 شیب15 
2-8-5 خاکشناسی16 
2-8-6 زمین شناسی17 
2-8-6-1 مشخصات سنگ بستر17 
2-8-6-2 گسل17 
2-8-7 زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی18 
2-8-7-1 بررسی اقتصادی18 
2-8-7-2 فاصله از مراکز سکونتگاهی18 
2-8-7-3 تراکم جمعیتی18 
2-8-7-4 فاصله از محل جمع آوری تا مراکز دفن(فاصله حمل)19 
2-8-7-5 دسترسی به راه هاو جاده های اصلی19 
2-8-7-6 دسترسی به تسهیلات برق رسانی، آب و سیستم فاضلاب20 
2-8-7-7 کاربری کنونی و آتی از زمین20 
2-8-8 شرایط اقلیمی محل دفن20 
2-8-9 معیارهای عمومی مکان ها دفن زباله های شهری21 
2-10 بررسی منابع24 
2-10-1 بررسی منابع خارجی24 
2-10-2 بررسی منابع داخلی27 
فصل سوم: مواد و روش ها 
3-1 مقدمه33 
3-2 مواد33 
3-3 روش ها33 
3-4 مدل تحلیل شبکه ای ANP34 
3-4-1 مراحل کار در مدل ANP36 
3-4-1-1 مقایسه دودویی وتعیین بردارهای اولویت37 
3-4-1-2 تشکیل سوپرماتریس اولیه ناموزون37 
3-4-1-3 تشکیل سوپرماتریس وزنی38 
3-4-1-4 محاسبه ی بردار وزنی عمومی38 
3-5 معرفی نرم افزارSuper decision39 
3-6 کاربرد مدل ANP برای مکان یابی40 

فصل چهارم: ویژگی های جغرافیایی منطقه 
4-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه43 
4-2 وضعیت توپوگرافی44 
4-3 شیب45 
4-4 ژئومورفولوژی46 
4-4-1 وضعیت فرسایش منطقه47 
4-4-2 پیچان رودهای منطقه47 
4-4-3 غار آهکی آغ بولاغ میهمان47 
4-4-4 تالاب و مرداب های منطقه 48 
4-4-5 ریزش های سنگی منطقه49 
4-5 وضعیت هیدرولوژی و هیدروژئومورفولوژی49 
4-5-1 منابع آب سطحی49 
4-5-2 منابع آب زیرزمینی50 
4-6 زمین شناسی51 
4-6-1 لیتولوژی منطقه52 
4-6-2 تکتونیک: گسل53 
4-7 ویژگی های خاکشناسی منطقه55 
4-7-1 تشریح عوامل مختلف خاکی منطقه55 
4-7-2 عوامل تخریب خاک منطقه55 
4-8 وضعیت اقلیمی56 
4-8-1 بارش56 
4-8-2 دما59 
4-8-3 باد60 
4-9 راه های ارتباطی60 
4-10 ژئوسایتها61 
4-11 کاربری اراضی61 
4-11-1 پوشش گیاهی61 
4-12 جهت جغرافیایی63 
4-13 جمعیت64 
4-13-1 پیش بینی وضعیت آینده جمعیت64 
4-14 لایه مراکز جمعیتی66 
4-15 مهاجرت66 
فصل پنجم: یافته ها 
5-1 مقدمه68 
5-2 وضعیت فعلی مدیریت پسماند های شهر هشترود68 
5-3 محل دفن پسماندهای شهر هشترود69 
5-4 کاربرد مدل ANP برای مکان یابی70 
5-4-1 تعریف معیارها و تشکیل ماتریس معیارهای ارزیابی70 
5-4-2 ایجاد شبکه71 
5-4-2 تعیین اثر روابط و ارتباطات بین خوشه ها71 
5-4-3 ماتریس های مقایسات زوجی72 
5-4-4 تشکیل سوپر ماتریس74 
5-4-4-1 تشکیل سوپر ماتریس اولیه یا غیر وزنی74 
5-4-4-2 تشکیل سوپرماتریس وزنی75 
5-4-4-3 محاسبه بردار وزن عمومی یا سوپر ماتریس حد75 
5-4-4-4 نتایج ماتریس خوشه ها76 
5-4-4-5 نتیجه نهایی عناصر77 
5-5 پیاده سازی مدل78 
5-5-1 معرفی معیارهای مورد استفاده78 
5-5-1-1 زیر ساختها78 
5-5-1-1-1 فاصله از مراکز جمعیتی78 
5-5-1-1-2 فاصله از ژئوسایتها78 
5-5-1-1-3 فاصله از راه های ارتباطی79 
5-5-1-1-4 کاربری اراضی79 
5-5-1-2 عوامل زمین شناختی و هیدرولوژی79 
5-5-1-2-1 فاصله ازگسل79 
5-5-1-2-2 لیتولوژی79 
5-5-1-2-3 فاصله از آبهای زیرزمینی80 
5-5-1-2-4 فاصله از آبراهه ها80 
5-5-1-3 عوامل توپوگرافی80 
5-5-1-3-1 شیب80 
5-5-1-3-2 جهت جغرافیایی80 
5-5-1-3-3 ارتفاع81 
فصل ششم: نتیجه گیری 
6-1 مقدمه87 
6-2 نتیجه گیری87 
6-2-1 مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن زباله88 
6-2-1-1 میزان رشد جمعیت88 
6-2-1-2 حجم تولید سالانه زباله89 
6-2-1-3 ارتفاع و شکل محل دفن89 
6-3 آزمون فرضیات90 
منابع95 
پیوستها وضمائم103 


 

تدوین مدل بهینه سیستم های مدیریت پسماند شهری با رویکرد توسعه پایدارمطالعه موردی شهر تهران

چکیده

امروزه انتخاب گزینه مناسب دفع پسماند برای شهرها خصوصا شهرهای پر جمعیتی مانند تهران به یکی از مسائل مهم و قابل توجه محیط زیستی تبدیل شده است در واقع یکی از بخش هایی که اصلاح آن می تواند نقشی مهم در ارتقاء سسیستم مدیریت پسماند شهری داشته باشد انتخاب روش دفع نهایی پسماند است و از آن جایی که یک مسئله چند معیاره و پیچیده است و ابعاد مختلف محیط زیستی، اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی را در بر می گیرد ، به یک امر مهم مبدل گردیده است در سال های اخیر با توجه به افزایش تولید پسماند های شهری در کلان شهر تهران و پیامد های محیط زیستی ناشی از دفع غیر اصولی آنها و از سویی دیگر به دلیل معایب و مزایای هر یک از روشها ی دفع پسماند شهری از جمله بازیافت ، کمپوست ، زباله سوز و دفن بهداشتی ، انواع مدل ها و روش ها به منظور ارزیابی سیستم های دفع پسماند شهرتهران و انتخاب گزینه برتر مدیریت پسماند مورد بررسی و استفاده قرار گرفته اند ولی همچنان معضل دفع نهایی پسماند تهران از مهمترین دغدغه های مدیریت محیط زیستی این کلان شهر می باشد زیرا با توجه به دلیل تفاوت ماهیت مواد پسماند شهر تهران و درصد های تشکیل دهنده آن یک سیستم دفع برای مدیریت پسماند شهر تهران چاره ساز نیست و همواره برای رسیدن به راندمان های بالا و همچنین پوشش کلیه مواد باید از چندین واحد مدیریت و دفع پسماند به صورت ترکیبی استفاده گردد از سویی دیگر هر یک از این سیستم های دفع پسماند شهری نیز دارای هزینه و درآمد خواهند بود لذا با توجه به این نکته انتخاب درصد ورودی پسماند به سیستم های دفع دارای اهمیت می باشد بنابراین به منظور نیل به این مهم، در این تحقیق به ارائه یک الگوی بهینه با استفاده از PSO جهت دستیابی به ترکیب بهینه سیستم های مدیریت پسماند شهری و تعیین مقادیر بهینه پسماند برای هر یک از این سیستم های دفع با توجه به آنالیزهای پسماند شهر تهران درجهت رسیدن به بیشترین راندمان، کاهش هزینه های اقتصادی و محیط زیستی و افزایش درآمد حاصله می پردازیم

1-چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1مقدمه و بیان مساله 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی) 10
1-4-فرضیه‏های تحقیق 11
1-5-سوالات اصلی پژوهش 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 12
1-6-تاریخچه مدیریت پسماند 12
1-7-تعریف پسماند 12
1-8اهمیت مدیریت پسماند 13
1-8-1دیدگاههای نظری حاکم بر سیستم مدیریت جامع پسماند 14
1-8-2پیاده سازی سیستم مدیریت جامع پسماند 15
1-8-3مدیریت جامع پسماند شهری در کشورهای در حال توسعه 16
وضعیت فعلی ساختار تشکیلاتی مدیریت پسماندها و ضوابط و قوانین جاری 17
1-3-2-1- قانون مدیریت پسماند ها (مصوب مجلس شورای اسلامی 1383) 17
تولید و ترکیب پسماند شهری در جهان 20
1-8-4تولید پسماند 20
1-8-5ترکیب پسماند شهری تولیدشده 23
1-8-6عوامل موثر بر تغییرات تولید پسماند شهری 25
1-8-7وضعیت کلی استفاده از روشهای دفع در کشورهای مختلف جهان 25
1-9تولید و ترکیب پسماند در شهر تهران 37
سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران 37
1-10-وضعیت عناصر موظف در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران 39
1-11-عناصر پشتیبانی در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران 42
1-12-ارزیابی قابلیت انطباق فناوری ها با شرایط ایران به لحاظ فنی و زیست محیطی 43
1-13-ارزیابی قابلیت انطباق ماشین آلات جمع آوری مواد زاید جامد در ایران 46
1-14-ارزیابی قابلیت انطباق فناوری های کاهش حجم در ایران 47
1-15-ارزیابی قابلیت انطباق فناوری های حمل و نقل مواد زاید جامد در ایران 49
1-16دفع پسماند در شهر تهران 55
1-17-مقدمه ای بر بهینه سازی سیستم مدیریت پسماند شهری 56
1-17-1-فضای لازم جهت دفن بهداشتی زباله 57
1-17-2-گازهای متصاعد شده از زباله 57
1-17-3-شیرابه زباله 58
1-17-4-مزایای روش دفن بهداشتی 59
1-17-5-معایب روش دفن بهداشتی 59
1-17-6-ضرورت انجام بهینه سازی 61
1-18-مرور منا بع 61
1-19-بهینهسازی 72
1-19-1-هدف از بهینه سازی 73
1-20هوش جمعی: 74
1-21-انواع روش های بهینه سازی 74
1-21-1- روشهای شمارشی 74
1-21-2- روشهای محاسباتی (جستجوی ریاضی یا- Based Method Calculus) 75
1-21-3- روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری (جستجوی تصادفی) 76
1-22-روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات (Particle swarm optimization) 76
1-22-1-کاربردی ازPSO در ریاضیات 77
1-23-مرز سیستم 82
1-24-تابع هدف و قیود 82
2-فصل چهارم: بحث و نتایج 84
2-1-تحلیل آماری 84
2-2-معرفی اجزای مدل بهینه سازی در مطالعه 81
2-2-1-محاسبۀ هزینه ها و درآمدها 81
2-2-2-نتایج اجرای مدل 83
3-فصل پنجم: نتیجه گیری 91
4-منابع 95


 

مکان یابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل WLCو AHP ( مطالعه موردی شهر تکاب )

چکیده

مکان یابی محل های دفن زباله یکی از ضروریتهای اولیه بهداشتی و برنامه ریزی شهری است و از این رو به تعیین مکان مطلوب آن بسیار حائز اهمیت است یکی از انواع زباله ها، زباله های خانگی است هدف تحقیق حاضر مکانیابی بهینه دفن زباله های خانگی شهر تکاب با توجه به معیارهای جغرافیایی است از این رو روش تحقیق بصورت کتابخانه ای است یعنی مطلوبیت ها و محدودیت های مکانی براساس مطالعات پیشین و دانسته های پژوهشگر تعیین و برای تحلیل اطلاعات با استفاده از GIS، به تهیه لایه های جغرافیایی مانند توپوگرافی، شبکه هیدرولوژی، پوشش گیاهی، زمین شناسی و عوامل انسانی پرداخته شده است سپس برای تعیین وزن نسبی هر یک از لایه ها و روی هم گذاری آنها از مدل های فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش وزن دهی جمعی ساده استفاده شده است یافته ها نشان می دهد که بهترین مکان برای دفن زباله در شمال غرب شهر تکاب است

فهرست مطالب
1- فصل اول: 1
1-1- مقدمه: 2
1-2- بیان مسئله: :‌ 3
1-3- ضرورت تحقیق: 6
1-4- هدف: 6
1-5- سوال : 7
1-6- فرضیه: 7
1-7- پیشینه 7
1-8- روش تحقیق: 13
1-8-1- روش گرد آوری اطلاعات : 14
1-8-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
1-9- تعاریف و مفاهیم 16
1-9-1- مکانیابی 16
1-9-2- مواد زاید شهری 17
1-9-3- دفع 17
1-9-4- دفن بهداشتی 17
1-9-5- مدل 18
1-10- قلمرو تحقیق: 19
2- فصل دوم: 21
2-1- نظریه توسعه پایدار شهری و مواد زائد شهری: 22
2-2- دفن بهداشتی پسماند: 23
2-2-1- مشکلات و معضلات دفن غیر بهداشتی : 24
2-2-2- ضرورت دفن بهداشتی پسماندها : 25
2-3- مکان یابی دفن پسماندهای شهری 26
2-3-1- عوامل موثر در مکان یابی اصولی محل دفن : 27
2-3-2- استانداردها و معیارهای مکان یابی اصولی محل دفن : 46
2-3-3- روش های مکانیابی دفن پسماند 52
2-3-4- انواع مدل های مکان یابی 53
2-3-5- مدلهای مفهومی 59
2-3-6- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 60
2-3-7- روش وزندهی جمعی ساده 64
2-3-8- مدل منطق فازی 67
2-3-9- نتیجه گیری از مدلهای مفهومی 68
2-4- قابلیت GIS در مطالعات مکانیابی مرکز دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری 70
2-4-1- مراحل مکان یابی در GIS : 71
2-5- جمع بندی فصل: 73
3- فصل سوم مطالعه منطقه موردی (شهر تکاب): 74
3-1- معرفی شهر تکاب 75
3-1-1- جغرافیای طبیعی شهر تکاب 76
2-3-2-جمعیت شهر تکاب 80
3-2- وضعیت منابع و زمینه های تولید پسماند در شهر تکاب: 81
3-3- بررسی وضعیت فعلی روشهای دفع پسماند در شهر تکاب 83
3-4- جمع بندی فصل 84
4- فصل چهارم: 85
4-1- معیارهای مکان یابی بهینه دفن زباله 86
4-1-1- شرایط توپوگرافی 86
4-1-2- شبکه ی هیدرولوژی 90
4-1-3- شرایط پوششی زمین 92
4-1-4- ویژگی های زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 94
4-1-5- خطوط انتقال نیرو 99
4-1-6- شبکه ارتباطی 100
4-1-7- فاصله از سکونتگاه ها 101
4-2- وزن دهی به معیارها 102
4-3- روی هم گذاری لایه ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) 104
4-4- نتیجه گیری 108
5- فصل پنجم: 109
5-1- مقدمه 110
5-2- آزمون فرضیه 111
5-3- پیشنهادات 111
منابع 112 


 

تعیین محل مناسب برای دفن پسماند های شهری شاهین دژ با استفاده از GIS با تاکید بر عوامل زمین شناسی زیست محیطی

چکیده

انتخاب محل دفن پسماند شهری یکی از اقدامات مهم در مدیریت پسماند جامد شهری محسوب میشود. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی زبالههای شهری، انتخاب محل دفن باید با دقت زیاد و طی فرآیند علمی صورت میگیرد. ابزارها و فناوری جدید میتوانند در یافتن مکان مناسب دفن کمک شایانی داشته باشند. امروزه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ((GIS، به طور گسترده در برنامه‌ریزی‌های زیست محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق در راستای تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای جامد شهرستان شاهیندژ، شاخص‌های مختلف از قبیل سنگ‌شناسی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، اختصاصات خاک، توپوگرافی (شیب)، فاصله از مناطق شهری و فاصله از جاده اصلی، آبراهههای اصلی و فرعی، مناطق مسکونی، چاه و قنات، گسل که در مکان‌یابی دفن زباله مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( (AHPماتریس مقایسه زوجی معیارها تشکیل داده شد و وزنهای نهایی هر یک از لایههای اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار Expert Choice11 محاسبه شده و در محیط GIS، مدلسازی به صورت فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. در نهایت پهنههای مناسب دفن زباله شهر شاهین‌دژ براساس قابلیت استقرار مکان در قالب 4 طبقه کاملا مناسب تا نامناسب شناسایی شده است.شهرستان شاهین دژ در جنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد و دارای جمعیتی بالغ بر 42200 نفر و مساحتی در حدود 2144 کیلومتر مربع است. میزان زباله تولیدی روزانه در این شهر 30 تن میباشد. محل دفع زباله شهر شاهیندژ در مسیر بین جاده مامالو و شاهین‌دژ در فاصله 5 کیلومتری شهر است دفن زباله در یک دره باز صورت میگیرد. آبراهه جاری از این محل به سمت شهر جریان دارد. از نظر لایههای زمین شناسی نیز این محل مناسب نبوده و از کنگلومرای سست نفوذپذیر تشکیل شده است.بر اساس نتایج این تحقیق 6 پهنه مناسب برای دفن انتخاب گردید که بعد از انجام بازدید صحرایی تعداد 3 پهنه نامناسب تشخیص داده شده و 3 پهنه دیگر با استفاده از روش ارزیابی شباهت به گزینه ایدهآل (TOPSIS) با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. پهنه شماره 2 واقع در غرب شهر شاهین‌دژ (شمال روستای ساروجه علیا) براساس امتیازات حاصل و داشتن خصوصیاتی نظیر فاصله مناسب تا مراکز جمعیتی و جاده دسترسی، شیب مناسب، لیتولوژی مناسب، فقدان پوشش گیاهی و…، با کمترین اثرات سوء زیست محیطی تشخیص داده شد و به عنوان گزینه برتر معرفی گردید. با توجه به نرخ رشد جمعیت شهر شاهین دژ، مساحت زمین مورد نیاز برای دفن زبالههای 20 سال آینده شهر حدود 27 هکتار برآورد شده است.

عنوان صفحه 
فصل اول: کلیات و بررسی منابع
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهداف تحقیق 5
1-4- فرضیات تحقیق 5
1-5- چارچوب تحقیق 6
1-6- کلیات و تعریف زباله‎های شهری 6
1-6-1- طبقه بندی مواد زائد جامد 7
1-6-2 – منابع تولید مواد زاید جامد شهری 8
1-6-3 – دفن بهداشتی زباله 9
1-6-4 – مدیریت عملیات دفن بهداشتی 10
1-7- مروری بر مطالعات پیشین 12
1-8- مشخصات یک زباله‎گاه بهداشتی 15
1-8-1- المانهای مهندسی یک مدفن مهندسی – بهداشتی زباله 16
1-8-2- مهمترین ویژگی ساختگاه محل دفن زباله 16
1-9- کنترل بهداشتی مواد زاید جامد شهری 16
1-9-1- مدیریت زباله‎های شهری 17
1-9-2- خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیربهداشتی 18
1-9-3 ـ جمع‎آوری و حمل‎ و نقل زباله‎های شهری 21
1-9-4 ـ کمیت زباله‎های شهری 22
1-10 ـ روشهای دفع زباله 22
1-11 ـ انتخاب محل دفن زباله 25
1-12 ـ روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله 25
1-13- قانون مدیریت پسماندها 26
فصل دوم : مواد و روشها
2-1- مقدمه 28
2-2- مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 28
2-3- منابع و مدارک مورد استفاده 30
2-4 نرم‏ افزار‏های مورد استفاده 31
2-5- معیارها و عوامل موثر در مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری 31
2-5-1- زمین شناسی 31
2-5-2- شرایط اقلیمی (آب و هوا) 33
2-5-3- هیدرولوژی– هیدروژئولوژی 33
2-5-4- ویژگیهای اقتصادی / اجتماعی – اقتصادی 34
2-5-5- ویژگی‎های بیولوژیکی 36
2-6- معرفی مدلها و روش تحلیل دادهها 36
2-6-1- روش وزن‎دهی افزایشی ساده 36
2-6-2- روش رتبهای 37
2-6-3- مدل منطق فازی 37
2-6-4- روش تسلط تقریبی 37
2-6-5- روش شباهت به گزینه ایدهآل 37
2-6-6- روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 38
2-7- مبانی و مشخصات نرم‎افزارها 40
2-7-1- نرم افزار Arc GIS 9.3 40
2-7-2- نرم افزار Expert choice 41
فصل سوم : نتایج و بحث
3-1- مقدمه 43
3-2- زمین شناسی ساختاری منطقه 43
3-3- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 43
3-4- تکتونیک منطقه 57
3-5- بررسی خصوصیات تکتونیکی شاهین دژ 59
3-6- خاک شناسی 62
3-7- معادن محدوده مورد مطالعه 63
3-8- هیدرولوژی و هیدروژئولوژی محدوده مطالعاتی 65
3-8-1- آبهای سطحی 65
3-8-2- آب زیرزمینی 67
3-9- آب و هوا و اقلیم محدوده مورد مطالعه 67
3-9-1- دمای هوا 67
3-9-2- بارندگی 67
3-9-3- سرعت و جهت باد 69
3-10- کشاورزی و کاربری اراضی 69
3-11- پوشش گیاهی و گسترش جانوری 70
3-12- مراحل مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری شاهین دژ 70
3-13- پهنه بندی منطقه از لحاظ داشتن قابلیت احداث تاسیسات دفن پسماندهای شهری 71
3-13-1- انتخاب و تهیه لایههای اطلاعاتی موثر 71
3-13-2- طبقهبندی لایههای اطلاعاتی 73
3-13-2-1- سنگشناسی 73
3-13-2-2- توپوگرافی (شیب) 74
3-13-2-3- طبقه بندی لایه اطلاعاتی خاک 75
3-13-2-4- پستی و بلندی زمین (لندفرم) 76
3-13-2-5- فاصله از آبراهه اصلی 77
3-13-2-6- طبقه بندی لایه اطلاعاتی فاصله از مناطق شهری 79
3-13-2-7- طبقه بندی لایه های اطلاعاتی فاصله از جاده اصلی 80
3-13-2-8- طبقه‎بندی لایه اطلاعاتی کاربری اراضی 81
3-13-2-9- طبقه بندی لایه اطلاعاتی پوشش گیاهی 82
3-13-3- مکانیابی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 83
3-13-4- اعمال حریم مناسب برای عوارض طبیعی و مصنوعی و حذف مناطق ممنوعه 88
3-13-5- همپوشانی لایههای اطلاعاتی 91
3-14- بازدید صحرایی از پهنه‎های مستعد دفن پسماندهای شهری 93
3-14-1- پهنه‎های نامناسب 95
3-14-2- ویژگی پهنههای منتخب 95
3-15- ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل 100
3-16- نتایج حاصل از آنالیز زباله‎های شهر شاهین دژ 102
3-17- محاسبه زمین مورد نیاز برای دفن زباله شاهین دژ 102
فصل چهارم : نتیجهگیری و پیشنهادات
4-1- مقدمه 106
4-2- جمع بندی و نتیجه گیری 106
4-3- پیشنهاد پهنه برتر 107
4-4- پیشنهادات 107
منابع فارسی 108

 

 

مدیریت پسماند شهری و راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی منطقه 7 تهران)

چکیده

سیستم مدیریت پسماند شهر تهران نیز در طی دهه‌های اخیر و پیرو نوسازی این سیستم‌ها در جهان و مشکلاتی که عدم توجه به اصلاح و بهبود این سیستم‌ها می‌توانند درزمینه های مختلفی ازجمله مشکلات بهداشتی، اقتصاد،و فرهنگی به وجود آورند، اقدام به نوسازی و اصلاح سیستم مدیریت پسماند خود نموده است بررسی عملکرد سیستم‌های مدیریت پسماند به علت درگیری با علوم گوناگون ازجمله فنی و مهندسی ،زمین‌شناسی ،اقتصاد، اجتماعی و مدیریتی از موضوعاتی می‌باشد که امروزه جزء مباحث موردتوجه در بخش‌های محیط‌زیستی و مدیریت کلان‌شهری محسوب می‌گردددر این پایانامه تلاش گردیده تا با توجه به جنبه‌های متنوعی که یک سیستم مدیریت پسماند با آن‌ها مواجه می‌باشد، بیشتر به بررسی جنبه‌هایی از سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت شهرداری تهران پرداخته شود که کمتر به آن‌ها پرداخته‌شده است لذا در ابتدا سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت شهرداری تهران به‌صورت کلی موردبررسی قرار گرفت و سپس مشخصه‌های فراگیری، پایداری مالی و سیاست‌های پیشگیرانه – مباحث کمتر پرداخته‌شده- بررسی گردیدبر این اساس می‌توان گفت سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت در خصوص عواملی مانند وجود سازمان مشخص برای سیستم مدیریت پسماند، وجود سازوکار مشخص در خصوص جذب پیمانکاران، وجود قوانین و دستورالعمل‌ها، ساختار سازمانی در خصوص راهبری اهداف مدیریتی و نظارت بر اجرای قوانین، تصویب طرح جامع مدیریت پسماند منطقه هفت، اراده و سازوکار سازمانی جهت جمع‌آوری هزینه‌های مدیریت پسماند از کاربران و همچنین اقداماتی در خصوص نظرسنجی و ارائه آموزش به کاربران در شرایط مناسبی قرار دارد از عمده‌ترین مشکلات سیستم مدیریت پسماند منطقه هفت شاید بتوان به میزان بازگشت سرمایه کم، عدم کنترل دقیق استانداردهای زیست‌محیطی، حصول اطمینان از اجرای قوانین به‌طور کامل و در تمام سطوح جامعه، عدم مشارکت دادن مردم و انجمن‌های مربوطه در فرایندهای تصمیم‌گیری در تمامی بخش‌های جامعه، کمبود در فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و سنجش افکار عمومی به‌صورت دائمی و استفاده از نتایج در برنامه‌ریزی‌ها اشاره نمود البته شایان‌ذکر است در برخی از این موارد فعالیت‌هایی آغازشده و برنامه‌هایی جهت بهبود شرایط در دست اجرا می‌باشد که حصول موفقیت در این موارد نیازمند صرف زمان می‌باشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 2
1-2- بیان مسئله تحقیق 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- سوالات تحقیق 5
1-6 روش تحقیق 5
1-7جامعه اماری و حجم ان 6
1-8 روش گرداوری اطلاعات 6
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7
1-10 روش نمونه گیری 7
1-11 پیشنه تحقیق 8
1-12 محدودیتهای تحقیق 14
1-13 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 14
1-14- جامعه پژوهش 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 19
2-2- مفاهیم اصطلاحی تحقیق 20
2-2-1- پسماند 20
2-2-2- دفع: 22
2-2-3- پردازش: 22
2-2-4- پسماند تر 23
2-2-5- پسماند خشک 24
2-2-6- کاربرد پسماندها: 25
2-2-6-1-کمپوست: 25
2-2-6-2- گازهای حاصل از پسماند: 25
2-2-6-3- بیوگاز: 26
2-2-6-4- تولید بیوگاز: 26
2-2-6-5- متان باارزش: 26
2-2-7- الزامات قانونی 26
2-3- سیر تحول مدیریت پسماند در جهان 34
2-3-1- سوئیس، مدیریت کامل بازیافت 35
2-3-2- آمریکا، تلاش برای بازیافت بیشتر 35
2-3-3- آلمان، قهرمان محیط‌زیست جهان 36
2-3-4- ژاپن، کسب ثروت از طلای کثیف 36
2-3-5- یونان، بزرگ‌ترین مرکز غیرفعال 37
2-3-6- سیر تحول مدیریت پسماند در ایران 37
2-3-6-1- مدیریت پسماند در شهر تهران 39
2-3-6-2- تاریخچه فعالیت سازمان بازیافت شهرداری تهران در زمینه تفکیک زباله های تـر و خشـک 40
2-4- دیدگاه های نظری تحقیق 41
2-4-1- اصول و مبانی شهر پایدار 41
2-4-1-1- شاخصهای شهر پایدار 43
2-4-2- شهر سالم 49
2-4-2-1- اصول شهر سالم 49
2-4-2-2- بررسی نظریه‌های شهر سالم 52
2-4-2-3- اهداف و سیاستهای شهر سالم 52
2-5- سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای جامد شهری 53
2-6- روش‌های فنی برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای جامد شهری 53
2-7- انواع پسماندهای جامد شهری 54
2-7-1- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی مسکونی 54
2-7-2- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی تجاری و صنفی 54
2-7-3- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی اداری و آموزشی 54
2-7-4- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در نواحی صنعتی 55
2-7-5- پسماندهای جامد شهری ایجادشده در فضاهای عمومی 55
2-8- علل و عوامل موثر در ایجاد و یا افزایش پسماندهای جامد شهری 55
2-9- نمونه تحقیقات انجام‌شده در کشور 57

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1-مقدمه 61
3-2- روش تحقیق 61
3-3- مراحل تحقیق 62
3-4-تعیین جامعه آماری و حجم نمونه 62
3-5- روش گردآوری داده ها و ابزار اندازه گیری 63
3-6-روش تجزیه و تحلیل 64
3-7- مراحل انجام تحقیق 65
3-8- مراحل انجام پژوهش 66
3-9موقعیت طعبیی منطقه مورد مطالعه 67

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته های تحقیق
4-1-دیباچه 77
4-2-یافته های جمعیت شناختی 78
4-2-1- جنسیت 78
4-2-2- سن 79
4-2-3- تاهل 80
4-2-4- تحصیلات 81
4-3: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 82
4-4: یافته های استنباطی پژوهش 83
4-5- سنجش مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی 83
4-6- تعیین تعداد عامل های پرسشنامه 86
4-7- ملاک کایزر 86
4-8- آزمون اسکری 86
4-9- تحلیل موازی 86
4-10- شناسایی تعداد عوامل بر اساس مقادیر ویژه 87
4-11- روش آزمون اسکری 88
4-12- روش تحلیل موازی 89
4-13-چرخش عامل ها 89
4-14 بررسی ضریب روایی ابزار و تحلیل عاملی تائیدی 92
4-15 تعین برازش مدل عاملی تائیدی 95

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1مقدمه 102
5-2 نتیجه گیری تحقیق 102
5-2-1 یافته های توصیفی 102
5-2-2-یافته های امار استنباطی تحقیق 103
5-3 پیشنهادات 108
5-4-پیشنهادات کاربردی 109
5-5-پیشنهادات سازمانی 110
5-6-پیشنهادات عملی 110
منابع 111
پیوست ها 114

 

ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم جهت انتخاب فناوری های مناسب در مدیریت پسماند شهری

چکیده

امروزه مدیریت پسماند به یکی از مهمترین دغدغههای مدیران شهری بدل شده است. در بسیاری ازکشورها فناوریهای زیادی جهت دفع مواد زائد مورد استفاده قرار گرفته است اما به دلیل عدممطالعه دقیق، اغلب فناوریهای بکار رفته، مناسب آن مناطق نبوده و ضمن تحمیل هزینههای هنگفت، مشکلات زیستمحیطی بسیاری را برای آن کشورها به وجود آورده است. تحقیقات زیادی دراین زمینه انجام شده اما در این پژوهش سعی شده ضمن درک صحیح از مباحث مدیریت پسماند و محدودیتهای پیش رو، 9 فناوری که میتوان از آنها در زمینه مدیریت پسماند استفاده نمود، شناسایی گردیده و 6 شاخص جهت مقایسه آنها تعیین شده است. در ادامه سیستم پشتیبان تصمیم متناسب بامدیریت پسماند ارائه گردیده است که به کمک آن میتوان فناوری متناسب با هر حالت را انتخاب نمود همچنین به کمک روش ترکیبی ارتباط ترجیحات کلامی فازی و تصمیمگیری چندشاخصه ضمن اولویتبندی فناوریهای مناسب برای مدیریت پسماند، نسبت به مقایسه نتایج حاصل از سیستم پشتیبان تصمیم و اولویتبندی مذکور اقدام شده است. درنتیجه با استفاده از یافتههای این پژوهش میتوان با در نظر گرفتن شاخصهای موجود بهترین ومناسبترین فناوری را برای هر منطقه و کشور انتخاب نمود. روش این پژوهش بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت وروش، از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد. در این پژوهش از نظرات خبرگان وکارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنند استفاده میگردد. در نتیجه جامعه پژوهش عبارت از خبرگان دانشگاهی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، سازمان پسماند استان گیلان، خبرگان سازمان محیط زیست استان گیلان و کارشناسان مرکز مطالعات شهرداری تهران میباشد. دراین پژوهش به تعداد 35 پرسشنامه بین کارشناسان توزیع گردید که از این بین 19 پرسشنامه تکمیل شده برای سیستم پشتیبان تصمیم و 26 پرسشنامه جهت اولویتبندی فناوریها جمع آوری گردید. قلمرو موضوعی این پژوهش کاربرد سیستمهای پشتیبان تصمیم وسیستمهای تصمیمگیری چندشاخصه در مدیریت شهری با رویکرد مدیریت پسماند و قلمرو مکانی تحقیق کلانشهر رشت در نظر گرفته شده است و قلمرو زمانی از زمستان 1394الی زمستان 1395 میباشد. جهت تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه اولویتبندی فناوریها از نرم افزار متلب استفاده شده است.

صفحه
چکیده فارسی چ
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۳
۱-۴ سوالات پژوهش ۴
۱-۵ اهداف پژوهش ۴
۱-۶ قلمرو تحقیق ۵
۱-۷ تعریف واژگان و اصطلاحات ۵
۱-۷-۱ پسماند ۵
۱-۷-۲ مدیریت پسماند ۵
۱-۷-۳ سیستم پشتیبان تصمیم ۶
۱-۷-۴ فناوری‌های انتخاب شده برای این پژوهش ۸
۱-۷-۵ شاخص‌های منتخب جهت انجام پژوهش ۹
۱-۸ جمع‌بندی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۱
۲-۲تعریف پسماند ۱۱
۲-۳ تاریخچه مدیریت پسماند ۱۲
۲-۴ اهمیت مدیریت پسماند ۱۲
۲-۵ دیدگاه‌های نظری حاکم بر سیستم مدیریت جامع پسماند ۱۳
۲-۵-۱پیاده‌سازی سیستم مدیریت جامع پسماند ۱۴
۲-۵-۲ مدیریت جامع پسماند در کشورهای در حال توسعه (شهری) ۱۴
۲-۵-۳ ابعاد مدیریت جامع پسماند ۱۵
۲-۶ تولید و ترکیب پسماند شهری در جهان ۱۶
۲-۶-۱ تولید پسماند ۱۶
۲-۶-۲ ترکیب پسماند شهری تولیدشده ۱۸
۲-۶-۳ عوامل موثر بر تغییرات تولید پسماند شهری ۱۹
۲-۷ بررسی استراتژی‌های مدیریت پسماند ۲۰
۲-۸ وضعیت مدیریت پسماند در کشور ۲۱
۲-۸-۱ وضع موجود مدیریت پسماند در کشور ۲۱
۲-۸-۲ وضعیت مطلوب در مدیریت پسماندها ۲۱
۲-۸-۳ مشکلات موجود در راه رسیدن به مدیریت صحیح ۲۲
۲-۹ بررسی وضعیت فعلی سیستم مدیریت پسماند در استان گیلان ۲۲
۲-۹-۱ وضع موجود مدیریت پسماند در شهر رشت ۲۳
۲-۱۰ فناوری‌های مناسب جهت استفاده در سیستم مدیریت پسماند ۲۳
۲-۱۰-۱فرآیندهای پردازش پسماند ۲۴
۲-۱۰-۱-۱پردازش بیولوژیکی ۲۴
۲-۱۰-۱-۲ پردازش حرارتی ۲۴
۲-۱۰-۲ کمپوست ۲۵
۲-۱۰-۳ زباله‌سوزی ۲۷
۲-۱۰-۴ تولید سوخت مشتق از زباله(RDF) ۲۹
۲-۱۰-۴-۱ کاربرد RDF و مشکلات استفاده از آن ۳۰
۲-۱۰-۴-۲ مزایای RDF ۳۱
۲-۱۰-۴-۲ معایب RDF ۳۱
۲-۱۰-۵ دفن بهداشتی زباله ۳۱
۲- ۱۰-۵-۱ مزایای دفن بهداشتی زباله ۳۲
۲-۱۰-۵-۲ معایب دفن بهداشتی زباله ۳۳
۲-۱۰-۶ هضم بی‌هوازی ۳۳
۲-۱۰-۶-۱مزایای هضم بی‌هوازی ۳۴
۲-۱۰-۶-۲ سابقه‌ی استفاده از هضم بی‌هوازی ۳۴
۲-۱۰-۷ بازیافت ۳۴
۲-۱۰-۷-۱ مزایای بازیافت پسماند ۳۵
۲-۱۰-۷-۲ معایب بازیافت پسماند ۳۶
۲-۱۰-۸ پلاسما ۳۶
۲-۱۰-۸-۱ مزایای دفع پسماند به روش پلاسما ۳۷
۲-۱۰-۸-۲ معایب روش پلاسما ۳۷
۲-۱۰-۹ گازی‌سازی ۳۸
۲-۱۰-۱۰ پیرولیز ۳۸
۲-۱۱ سیستم پشتیبان تصمیم ۳۹
۲-۱۲ مفهوم سیستم پشتیبان تصمیم ۳۹
۲-۱۳ اجزای تشکیل‌دهنده سیستم پشتیبان تصمیم ۴۰
۲-۱۴ دلایل استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم ۴۱
۲-۱۵ مدل‌سازی برای تصمیم ۴۲
۲-۱۶ طراحی سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی ۴۲
۲-۱۷ طراحی واسط گرافیکی کاربر ۴۳
۲-۱۸ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۱۸-۱ تاریخچه توسعه سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت پسماند ۴۳
۲-۱۸-۲ پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه مدیریت پسماند ۴۵
۲-۱۸-۲-۱ ارزیابی توانایی انطباق فناوری‌های نو در مدیریت پسماندها در کشور ۴۵
۲-۱۸-۲-۲ تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژی – امکان‌سنجی تکنولوژی‌های مختلف در شهر رشت ۴۷
۲-۱۸-۲-۳ استفاده از سامانه پشتیبان تصمیمگیری در تعیین راهبردهای مدیریت پردازش و دفع پسماند ( مورد مطالعه: شهر مشهد) ۴۸
۲-۱۸-۲-۴ به کارگیری آنالیز SWOT در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( مورد مطالعه : سه استان شمالی) ۴۹
۲-۱۸-۲-۵ بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری چند معیاره در شهرستان کرج ۵۰
۲-۱۸-۲-۶ گزارشی در مورد معیارهای ارزیابی تکنولوژی‌های جایگزین( پروژه BALKWASTE) ۵۱
۲-۱۸-۲-۷انتخاب فناوری پایدار تولید انرژی از زباله برای امحاء پسماند جامد شهری ۵۳
۲-۱۸-۲-۸ مروری بر فناوری‌ها و استفاده از آنها در نظارت برزباله‌های جامد و سیستم‌های مدیریت پسماند: چالش‌ها و مسائل ۵۳
۲-۱۸-۲-۹ چالش‌های تکنولوژیک برای توسعه‌ی موثر مدیریت پسماند پایدار در کشورهای در حال توسعه ( مورد مطالعه: بانکوک-تایلند) ۵۴
۲-۱۸-۳ خلاصه پژوهش‌های انجام گرفته ۵۵
۲-۱۹ جمع‌بندی و بیان چارچوب پژوهش ۵۸
۲-۱۹-۱ فناوری‌های انتخاب شده برای انجام این پژوهش ۵۸
۲-۱۹-۲ شاخص‌های مورد استفاده در این پژوهش ۵۹
۲-۱۹-۲-۱ شاخص‌های اقتصادی ۵۹
۲-۱۹-۲-۲ شاخص‌های زیست محیطی ۶۰
۲-۱۹-۲-۳ شاخص فنی ۶۰
۲-۱۹-۲-۴ شاخص اجتماعی ۶۰
۲-۱۹-۳ چارچوب پژوهش ۶۰
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ۶۳
۳-۲ روش تحقیق ۶۳
۳-۳ جامعه تحقیق و نمونه ۶۳
۳-۴ روش‌های گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۶۳
۳-۴-۱ بخش اول ۶۴
۳-۴-۱-۱تبیین قواعد سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی ۶۴
۳-۴-۱-۲ پرسشنامه طراحی شده برای سیستم پشتیبان تصمیم ۶۴
۳-۴-۲بخش دوم ۶۴
۳-۴-۲-۱ تکنیک ارتباط ترجیحات کلامی فازی(FLINPRERA) ۶۴
۳-۴-۲-۲ پرسشنامه طراحی شده جهت تعیین وزن شاخص ها ۶۷
۳-۴-۲-۳ مقایسهی فناوری‌های مناسب مدیریت پسماند ۶۷
۳-۴-۲-۴ منطق به کار رفته در این بخش ۶۷
۳-۴-۲-۵ پرسشنامه طراحی شده برای تصمیم‌گیری چندشاخصه ۶۸
۳-۵ جمع‌بندی ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۷۲
۴-۲ بخش اول ۷۲
۴-۲-۱تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه سیستم پشتیبان تصمیم ۷۲
۴-۲-۲ خلاصه ی نتایج حاصل از بخش اول ۸۴
۴-۳ بخش دوم ۸۶
۴-۳-۱ تعیین وزن هریک از شاخص‌ها ۸۶
۴-۳-۲ اولویت‌بندی فناوری‌های مناسب مدیریت پسماند شهری ۸۷
۴-۴ مقایسه‌ی نتایج ۸۸
۴-۵ جمع‌بندی ۸۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۹۱
۵-۲ جمع‌بندی نتایج ۹۱
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی ۹۲
۵-۴ محدودیت‌های پژوهش ۹۲
۵-۵ پیشنهادهای تحقیقات آتی ۹۲
فهرست منابع ۹۳
پیوست ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۱۴

 

بهینه‌سازی مسیر جمع‌آوری پسماند شهری با تلفیق الگوریتم‌های تکاملی و محیط GIS

چکیده

یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی کشورهای در حال توسعه، حوزه جمع آوری مواد زاید جامد شهری می باشد این مساله با توجه به رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی از اهمیت ویژه ای برخوردار استبا مدیریت منطقی مساله جمع آوری پسماند علاوه بر کاهش وقت و هزینه ، تاثیرات منفی زیست محیطی را نیز می توان به حداقل رساندبا توجه به عوامل موثر در جمع آوری پسماند شهری و همچنین وسعت زیاد مناطق، استفاده از روش های سنتی بسیار وقت گیر و هزینه بر است سیستم اطلاعات مکانی(GIS) با توانایی های جمع آوری ، ذخیره سازی ، به روز رسانی و بازیابی اطلاعات به امر تصمیم گیری و مدیریت کمک شایانی می کنند آنچه GIS را از سیستم های اطلاعاتی دیگر متمایز می کند، وجود توابع تجزیه و تحلیل مکانی از جمله تابع آنالیز شبکه در آن است با این وجود الگوریتم مورد استفاده در محیط GIS به منظور بهینه سازی مسیر، کیفیت قابل قبولی ندارد و منسوخ شده است بدین منظور از الگوریتم های ابتکاری برای یافتن کوتاه ترین مسیر استفاده می شوددر این تحقیق یک مدل جدید به نام ( CCTP (Capacitated Covering Tour Problemبرای مساله مسیریابی-مکانیابی توام جمع آوری پسماند جامد شهری ارایه شده و عملکرد آن با شرایط موجود، در محیط GIS ارزیابی می گردد مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی خطی -عدد صحیح مختلط (Complex integer linear programming) می باشد برای حل این مدل از یک الگوریتم ابتکاری استفاده شده که دو هدف به طور همزمان دارد هدف اول شامل پیشنهاد مکان های استقرار برای احداث سطل های زباله ی جدید بر اساس شعاع و ظرفیت پوشش بوده و دومین هدف حل مساله TSP بین نقاط پیشنهادی و نقاط موجود به منظور تعیین کوتاه ترین مسیر می یاشد لذا، علاوه بر اجرای محاسبات وسیع بر روی داده های بنچ مارک استاندارد ایجاد شده، کارایی الگوریتم پیشنهادی بر روی داده های واقعی نیز ارزیابی گردید در ادامه، به منظور حل مدل CCTPمتناسب با شرایط موجود در محدوده مطالعاتی شهر مشهد، الگوریتم پیشنهادی با GIS ترکیب و در محیط متلب پیاده سازی گردید جواب مساله توسط سه نوع الگوریتم جستجوی محلی و یگ الگوریتم جستجوی محلی تکرارشونده بهبود یافته و در نهایت، یک الگوریتم ابتکاری کارآمد به منظور حل مدل CCTP در محدوده مطالعاتی شهر مشهد پیشنهاد گردید نتایج پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی بیانگر آن است که مسیر بهینه معرفی شده به منظور جمع آوری زباله های جامد شهری حدودا 20تا 40درصد نسبت به مسیر موجود بهبود یافته است

فهرست تصاویر ک
فهرست جداول م
١مقدمه ١
١
١ضرورت ٣
٢
١فرضیات۴
٣
١اهداف انجام کار۵
١
٣ ١اهداف اصلͬ۵
٢
٣ ١اهداف فرعͬ۵
۴
١تعاریف و اصطلاحات۶
۵
١نوآوری٧
۶
١سوالات تحقیق ٨
٧
١ساختار پژوهش٨
٢تجربیات گذشتگان ١٠
١
٢معرفͬ مساله جمع آو ری پسماند ١١
٢
٢بهینه سازی مسیر جمع آوری پسماند با استفاده از کاربرد ١٣ GIS
٣
٢بهینه سازی مسیر جمع آوری پسماند با استفاده از الͽوریتم های ابتکای و فرا ابتکاری١۶
۴
٢بهینه سازی مسیر جمع آوری پسماند با استفاده از الͽوریتم های تکاملͬ و محیط ١٨ GIS
٣تئوری کار و مدل سازی ٢٠
١
٣مسیریابی وسایل نقلیه٢١

٢ ٣مساله فروشنده دوره گرد و حالت های توسعه یافته٢٢
١
٢ ٣مساله فروشنده دوره گرد٢٢
٢
٢ ٣مساله فروشنده دوره گرد پوشش دهنده ٢٣
٣
٢ ٣مساله تور پوشش دهنده ٢۵
٣
٣سیستم اطلاعات مͺانͬ ٢٧
١
٣ ٣مولفه های اصلͬ ٢٧ GIS
٢
٣ ٣تجزیه و تحلیل شبͺه در ٢٩GIS
٣
٣ ٣مسیریابی در ٣٠ GIS
۴
٣مدیریت و جمع آوری مواد زاید جامد شهری٣١
١
۴ ٣مͺان استقرار مخازن٣٣
٢
۴ ٣حمل ونقل پسماند ٣٣
٣
۴ ٣سازماندهͬ تعیین مسیرهای جمع آوری ٣۴
۵
٣تعریف مساله ٣۴
١
۵ ٣مدل سازی مساله٣۶
۴پیاده سازی ٣٨
۴٠ (initialization)ͬوریتم ساخت جواب شدنͽ ال١
۴
٢
۴الͽوریتم بهبود دهنده شماره ۴٢(٢-opt) ١
٣
۴الͽوریتم بهبود دهنده ) ٢جابه جایی نقاط پوشش داده شده و پوشش دهنده(۴٢
۴
۴الͽوریتم بهبود دهنده ) ٣حذف نقاط( ۴۵
۵
۴الͽوریتم ابتکاری جستجوی تکرار شونده )۴٧(ILS
١
۵ ۴مرحله پراکنده ساختن جواب۴٧
۶
۴معرفͬ منطقه مورد مطالعه۴٧
٧
۴معرفͬ داده های مورد نیاز۵٠
١
٧ ۴داده های شبͺه معابر شهری۵٠
٢
٧ ۴داده های جمعیتͬ۵١
٣
٧ ۴داده های مواد زاید جامد ۵١
٨
۴نحوه جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز ۵١

١ ٨ ۴داده های شبͺه معابر شهری۵١
٢
٨ ۴داده های جمعیتͬ۵٢
٣
٨ ۴داده های مواد زاید جامد ۵٣
٩
۴آماده سازی داده ها در محیط ۵۴ GIS
١
٩ ۴ایجاد شبͺه معابر ۵۴
٢
٩ ۴ایجاد ماتریس مبدامقصد ۵۵
۵نتایج محاسباتͬ ۵٨
١
۵تحلیل حساسیت پارامتر ها۶٢
١
١ ۵تحلیل حساسیت مقدار ۶٣α
٢
١ ۵تحلیل حساسیت مقدار ۶٣L
٢
۵بررسͬ عملͺرد الͽوریتم های ابتکاری ۶۴
١
٢ ۵بررسͬ عملͺرد الͽوریتم های بهبود دهنده۶۴
٢
٢ ۵بررسͬ عملͺرد الͽوریتم ابتکاری ILSبر روی دسته مسایل ۶۶CCTP
٣
۵بررسͬ عملͺرد الͽوریتم ابتکاری ILSبر روی داده های جمع آوری پسماند محدوده ی مورد مطالعه ۶٧
١
٣ ۵نتایج اجرای الͽوریتم ۶٩ILS
٢
٣ ۵مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با وضعیت موجود ٧٠
۶نتیجه گیری و پیشنهادات ٧٨
مراجع ٨٠

 

برآورد پتانسیل عملی تولید متان و ضریب بیوکینتیک مرتبه یکم در مدل LandGem برای پسماندهای شهری ایران(مطالعه موردی دفنگاه برمشور شیراز)

چکیده

در این پایان‌نامه با ارائه تشریحی در مورد بیوگاز و مدل‌های ریاضی موجود برای پیش‌بینی روند تولید آن، به معرفی گاز دفنگاه و روش‌های تخمین و تولید آن پرداخته‌شده است برای مرکز دفن پسماندهای شهری برمشور در شیراز، با استفاده از آمار تناژ سالانه پسماندهای ورودی به مرکز دفن از سال 1380 تاکنون و گزارش‌های آنالیز ترکیب زباله شهری که برای چند سال مختلف دردسترس بوده‌اند، پتانسیل نظری تولید بیوگاز و تولید متان از واحد جرم زباله تازه شهری برای 4 ناحیه دفن به ترتیب m3/Mg075/63، 280/52، 831/51 و 36/49 تخمین زده شد سپس با استفاده از آزمون‌های عملی آزمایشگاهی، پتانسیل عملی تولید متان از پسماندهای فسادپذیر نیز سنجیده شد و مشخص گردید که به ترتیب m3/Mg 06/35، 44/36، 76/35 و 33/33 محاسبه شد که فاصله قابل ‌توجهی با مقادیر نظری پیش فرض در مدل های ریاضی مرسوم دارند درادامه باکمک نرم‌افزار LandGem که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا (EPA) ارائه‌شده است، روند تولید بیوگاز و متان در طول زمان برای مرکز دفن پسماندهای شهری برمشور براساس هر دو پتانسیل نظری و عملی متان و ضریب بیوکینتیک مرتبه یکم که با توجه میزان بارش سالیانه در این شهر و ترکیب زباله شهری year-1035/0-037/0=k تخمین زده شده است و مدل‌سازی گردید؛ و آنگاه با تطبیق داده‌های میدانی و مدل‌سازی شده مقدار ضریب ثابت تولید گاز برای مرکز برمشور year-103/0k= پیشنهاد شد و نمودارهای تغییرات حجم گاز تولیدشده و میانگین شار (دبی) گاز برحسب مترمکعب درساعت تهیه گردید

فهرست جدول‌ها ‌ح
فهرست شکل‌‌ها ‌ی
فصل 1- مقدمه 14
1-1-پیشگفتار 14
1-2- تاریخچه 14
1-3- مدل‌های ریاضی جهت تخمین تولید گاز دفنگاه 15
1-4- هدف از انجام تحقیق 16
1-4-1- جایگاه جهانی تولید انرژی از گاز دفنگاه 17
1-4-2- جایگاه بهره‌برداری از گاز دفنگاه در ایران 18
1-5- نوآوری تحقیق 19
1-6- مراحل انجام تحقیق 19
فصل 2- مروری بر منابع 21
2-1- مقدمه 21
2-2- مراحل کلی تولید گاز دفنگاه 21
2-3- ترکیبات و مشخصات گاز دفنگاه 24
2-4- جنبه های زیست‌محیطی گاز دفنگاه 25
2-4-1- اثرات منفی گاز دفنگاه 25
2-4-2- مزایای مدیریت گاز دفنگاه 27
2-5- سیستم مدیریت گاز دفنگاه 27
2-5-1- اهداف 27
2-5-2- اجزای سیستم مدیریت گاز دفنگاه 29
2-6- ارزیابی پتانسیل تولید گاز دفنگاه 35
2-6-1- جمع‌آوری داده‏ها 35
2-7- تخمین تولید و انتشار متان توسط مدل‌ها 37
2-7-1- مدل درجه یکم TNO 38
2-7-2- مدل چندی فازی Afvalzorg 39
2-7-3- مدل LandGEM (US EPA) 40
2-7-4- مدل GasSim 41
2-7-5- مدل فرانسه EPER 42
2-8- روش‌های اندازه‌گیری انتشار متان 45
2-8-1- روش اندازه‌گیری بر پایه نمونه مغزه خاک‌ 45
2-8-2- روش اندازه‌گیری غلظت گاز 45
2-8-3- روش تست استخراج LFG 45
2-8-4- روش محفظه‎‏های بسته ساکن و متحرک 45
2-8-5- روش اندازه‌گیری ایزوتوپ (همسان) 45
2-8-6- روش ردیاب 46
2-8-7- روش اندازه‌گیری ابر انتشار متان بر اساس ایستگاه‌های ثابت 46
2-9- مدل درجه اول تک فازی LandGEM 47
2-9-1- معرفی مدل لند جمLandGEM 47
2-9-2- بررسی اجمالی در مورد نحوه‌ی کارکرد مدل LandGEM 47
2-10- برآورد مقدار k بر اساس دادههای میدانی 53
2-11- برآورد مقدار k بر اساس داده‌های آزمایشگاهی 58
2-12- برآورد k برحسب رابطه خطی با نرخ بارندگی 61
2-12-1 کربن آلی قابل تجزیه DOC 62
2-13- برآورد مقدار k بر اساس روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو 63
فصل 3- روش و دادههای موجود 67
3-1- مقدمه 67
3-2- داده‌های آزمایشگاهی 67
3-2-1- آنالیز TS% (Total Solid) 68
3-2-2- آنالیز خاکستر (Ash content) 69
3-3- شبیه‌سازی سلول دفنگاه 70
3-4- داده‌های میدانی 72
3-4-1- شناخت کلی دفنگاه برمشور 72
3-4-2- شناخت کمی و کیفی زباله شهر شیراز 74
3-5- برآورد توان تولید گاز از زباله شیراز 77
3-6- محاسبات روند تولید گاز 79
3-6-1- محاسبه k بر اساس میزان بارندگی 80
3-6-2- محاسبهk بر اساس معادله درجه اول 82
فصل 4- نتایج و بحث 87
4-1- مقدمه 87
4-2- نتایج حاصل از داده‌های آزمایشگاهی 87
4-3- نتایج داده‌های میدانی 88
4-3-1- دفنگاه برمشور 88
4-4-راستی آزمایی مدل با کمک داده‏های میدانی 103
4-5- نتایج شبیه‌سازی سلول پایلوت 112
فصل 5- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 116
5-1- نتیجه‌گیری 116
5-2- پیشنهادها 116
ضمیمه ‌أ – متد 2E 117
ضمیمه ب -شناخت کلی دفنگاه حلقه دره 125
ضمیمه ج- دادههای میدانی دفنگاه برمشور127


————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–