این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

طراحی فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء خلاقیت در کودکان

هدف:

این تحقیق، بررسی نقش آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش خلاقیت در کودکان در قالب یک مدل علّی است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی طرح مدلیابی روابط ساختاری می باشد که 124 نفر از والدین ساکن در مجتمع های مسکونی شهرک شهید فلاحی و شهرک امید تهران به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند تا 57 سوال پرسشنامه مربوط به دیدگاه والدین در فضاهای باز مجتمع های مسکونی را پاسخ دهند. روایی ابزار مورد بررسی از روش محتوایی و سازه مورد مطالعه نشان داد که ابزار دارای روایی مناسبی است . همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 954/0=? بدست آمده است. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نشان دادند که عوامل برای ارتقاء خلاقیت در کودکان ساکن در مجتمع های مسکونی به تبعیت از روابط مستقیم و غیرمستقیم صورت می پذیرد. نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که، متغیر های عوامل طبیعی (پوشش گیاهی)، فرم فضا، ارگونومی به طور مستقیم بر آموزش پذیری فضاهای بازِ مجتمع های مسکونی تاثیر دارند و متغیر های انعطاف پذیری وسایل بازی کودکان، عوامل محرک بصری به طور غیرمستقیم بر آموزش پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر دارند. همچنین در انتها نتایج تحقیق در قالب طراحی یک نمونه موردی مجتمع مسکونی در تهران به انجام رسید.

 

طراحی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی با رویکرد ارتقاء رضایتمندی کودکان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی در ارتقا رضایتمندی کودکان ایرانی می‌پردازد زیرا از یک سو تعداد جوامع کودکان ایرانی بر اساس نمودار برگرفته از مرکز آمار ایران قابل توجه است و از جنبه دیگر کودکان این مرز و بوم در مرحله کودکی همزمان با رشد ادراکی هستند مسکن برای کودکان نقش پیوند و اولین ارتباط با محیط کالبدی را دارد و در اولین دیدار کودک با آن، تفکرات ذهنی‌اش نسبت به سکونتگاه شکل می‌گیرد از این رو هدف این پژوهش مرور نظریه‌ها و رویکردهای معماری در رابطه با فضای باز مجتمع‌های مسکونی در جهت تقویت نقش این فضاها در افزایش رضایتمندی کودکان و استخراج عوامل مطلوبیت فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی برای کودکان می‌باشد روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی است جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش والدین کودکان ساکن در مجتمع‌های مسکونی شهر شیراز می‌باشند نمونه‌گیری به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است در این راستا از بین مناطق ده‌گانه شهرداری شیراز سه منطقه را به تصادف انتخاب نموده است سپس از هرکدام از این مناطق، یک مجتمع مسکونی به طور تصادفی انتخاب شد در نهایت نمونه مورد نظر به صورت تصادفی از این سه مجتمع انتخاب شدند حجم نمونه مورد نیاز ما در این پژوهش تقریبا 154 نفر می‌باشد روایی ابزار اندازه‌گیری از روش ومحتوایی بررسی شد و مشخص شد که ابزار دارای روایی مناسبی است همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 089 بدست آمده‌است نتایج در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از روش آزمون همبستگی و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر رضایتمندی کودکان مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای انعطاف‌پذیر فضاهای باز، امنیت، بازی‌پذیری فضاهی باز، جذابیت‌های محیطی، ارتباط با طبیعت و دسترسی و نفوذپذیری فضاهای باز؛ به ترتیب اولویت؛ بر رضایتمندی کودکان از فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی موثر هستند

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات وطرح مسئله1 
1-1 مقدمه 2 
1-2 عنوان تحقیق 3 
1-3 بیان مسئله تحقیق 4 
1-4 اهداف تحقیق 6 
1-4-1 اهداف کلی 6 
1-4-2 اهداف جزیی 6 
1-5 قلمرو تحقیق 7 
1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق 7 
1-5-2 قلمرو زمانی تحقیق 7 
1-6 فرضیه های تحقیق 7 
1-6-1 فرضیه اصلی 8 
1-6-2 فرضیه فرعی 8 
1-7 تعریف واژه ها، مفاهیم ومتغیر ها 9 
1-7-1 تعاریف نظری 9 
1-7-1-1 معماری 9 
1-7-1-2 فضا 9 
1-7-1-3 فضای مسکونی باز 9 
1-7-1-4 رضایتمندی 10 
1-7-2 تعاریف عملیاتی 11 
1-8 پیشینه تحقیق 11 
1-9 نتیجه گیری 12 
1-9-1 کاربرد نتایج تحقیق 13 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 14 
2-1 مقدمه 15 
2-2 انسان و نیاز های محیطی 17 
2-2-1 انسان ونیازهای اجتماعی – محیطی ساکنان 18 
2-2-2 انسان ونیاز های زیستی 19 
2-3 کودک ونیازهای محیطی 20 
2-3-1 محیط هایی که ترغیب کننده حرکت وجنب وجوش هستند 21 
2-3-2 محیط هایی که آسایش وراحتی کودک را فراهم می کنند 21 
2-3-3 محیط هایی که صلاحیت وشایستگی کودک را پرورش می دهد 21 
2-3-4 محیط هایی که حس کنترل را ترغیب می کند 21 
2-4 رضایت مندی 22 
2-4-1 تعریف رضایتمندی 22 
2-4-2 دیدگاه های مختلف در ارتباط با رضایتمندی 24 
2-4-3 عوامل کیفی بر رضایتمندی 26 
2-5 روانشناسی رشد کودک 29 
2-5-1 نظریه پردازان شناختی 32 
2-5-2 ضرورت های رشد 34 
2-5-3 تقلید، بازی و مقررات 35 
2-6 ویژگی های رشد کودکان در سنین مختلف 36 
2-6-1 ویژگی های رشد کودکان 3 تا 6 ساله 36 
2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی 36 
2-6-1-2 خصوصیات اجتماعی 36 
2-6-1-3 خصوصیات ذهنی 37 
2-6-2 ویژگی های رشد کودکان 7 تا 12 ساله 38 
2-6-2-1 خصوصیات فیزیکی 38 
2-6-2-2 خصوصیات اجتماعی 39 
2-6-2-3 خصوصیات ذهنی 39 
2-7 مفهوم مکان وارتباط آن با رشد کودک 41 
2-8 بازی مهمترین فعالیت کودکان 42 
2-8-1 دیدگاه های نظریه پردازان در خصوص بازی 43 
2-8-2 بازی های بیرونی 45 
2-9 اصالت بازی واهمیت ان در رشد کودک 47 
2-9-1 بازی آزاد 48 
2-9-2 بازی خیابانی 48 
2-10 بررسی رویکرد های مختلف به موضوع کودک ومحیط پیرامون 49 
2-10-1 ایجاد مکان های برای” فعالیت بازی کودکان” 49 
2-10-1-1 طبیعت وارزش بازی آن در کودکان 49 
2-10-1-2 ایجاد تعدل بین نظم وبی نظمی 50 
2-10-2 مشارک کودکان در عنوان شهروندی 50 
2-10-2-1 سطح ساختاری 51 
2-10-2-2 سطح شخصی 51 
2-10-2-3 سطح شخصی – ارتباطی 51 
2-10-3 توجه به مضامین فرهنگی 52 
2-11 انواع کیفیت محیط 53 
2-11-1 کیفیت محیط بر اساس عرصه عینی 53 
2-11-2 کیفیت محیط بر اساس عرصه ذهنی 54 
2-12 روانشناسی فضا ها در معماری 56 
2-12-1 فضای معماری 57 
2-13 تاثیر معماری فضا در پرورش ورشد 59 
2-14 مبانی معماری فضای باز 59 
2-14-1 طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری 59 
2-14-2 ایجاد فضای مطلوب ومنطبق با شرایط حجمی و روحی کودکان 60 
2-14-2-1 محیط دلپذیر 60 
2-14-2-2 در نظر گرفتن فضای بازی 60 
2-14-2-3 تنوع 61 
2-14-2-4 مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی 61 
2-14-2-5 طراحی جزییات فضاها با توجه به الگوی رفتاری کودکان 61 
2-14-2-6 رعایت عوامل زیبا شناسی 61 
2-14-1-7 رعایت مقیاس ومبلمان 61 
2-15 مزایای سلامت روانی فضاهی باز طبیعی وفضای سبز 62 
2-16 تعامل کودکان با فضاهای باز 65 
2-17 بحث واستنتاج، عوامل موثر بر ایجاد حس رضایت مندی در کودکان در فضا های باز مجتمع مسکونی 67 
2-17-1 دسترسی ونفوذ پذیری فضاهای باز مجتمع مسکونی 67 
2-17-2 آسایش وامنیت 68 
2-17-3 شایستگی وپاسخگویی فضاها 72 
2-17-3-1 مشارکت75 
2-17-4 جذابیت، تنوع، چالش، پیچیدگی 75 
2-17-5 رابطه با طبیعت 76 
2-17-6 بازی پذیری فضاهای باز 78 
2-17-6-1بازی‌پذیریفضاهایباز،یکیازعواملمهمدرپایداریاجتماعیمجتمع‌هایمسکونی79 
2-17-6-2 نقش سن در بازی کودکان80 
2-18 نتیجه گیری 81 
فصل سوم: روش تحقیق 82 
3-1 مقدمه 83 
3-2 روش وطرح پژوهش 84 
3-3 فرایند تحقیق 85 
3-3-1 گام های تحقیق حاضر 85 
3-3-2 الگوی کلی، روال وساختار تحقیق حاضر 86 
3-4 جامعه آماری 87 
3-5 نمونه روش نمونه گیری وحجم نمونه 87 
3-5-1 روش نمونه گیری 87 
3-5-2 تعیین حجم نمونه 89 
3-6 ابزار گردآوری داده ها 90 
3-6-1 محتوای سوالات 93 
3-7 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری 94 
3-8 مشخص کردن عامل ها 95 
3-9 جمع بندی 100 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 101 
4-1 مقدمه 102 
4-2 بررسی فرضیه های تحقیق 102 
4-2-1 تجزیه وتحلیل عامل اول 102 
4-2-1-1 توزیع فراوانی عامل اول 103 
4-2-1-2 محاسبه میزان همبستگی عامل اول 104 
4-2-1-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل اول 104 
4-2-2 تجزیه وتحلیل عامل دوم 105 
4-2-2-1 توزیع فراوانی عامل دوم 105 
4-2-2-2 محاسبه میزان همبستگی عامل دوم 107 
4-2-2-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل دوم 107 
4-2-3 تجزیه وتحلیل عامل سوم 108 
4-2-3-1 توزیع فراوانی عامل سوم 108 
4-2-3-2 محاسبه میزان همبستگی عامل سوم 110 
4-2-3-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل سوم 110 
4-2-4 تجزیه وتحلیل عامل چهارم 111 
4-2-4-1 توزیع فراوانی عامل چهارم 111 
4-2-4-2 محاسبه میزان همبستگی عامل چهارم 113 
4-2-4-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل چهارم 113 
4-2-5 تجزیه وتحلیل عامل پنجم 114 
4-2-5-1 توزیع فراوانی عامل پنجم 114 
4-2-5-2 محاسبه میزان همبستگی عامل پنجم 116 
4-2-5-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل پنجم 116 
4-2-6 تجزیه وتحلیل عامل ششم 117 
4-2-6-1 توزیع فراوانی عامل ششم 117 
4-2-6-2 محاسبه میزان همبستگی عامل ششم 119 
4-2-6-3 محاسبه میزان همبستگی پارامتر های عامل ششم 119 
4-2-7 مشخص کردن تاثیر گزارترین عامل با استفاده از آزمون رگرسیون 120 
4-2-8 تحلیل مسیر 123 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 127 
5-1 مقدمه 128 
5-2 ارائه نتایج 128 
5-2-1 عامل اول: انعطاف پذیری 128 
5-2-1-1 راهکارهای طراحی 131 
5-2-2 عامل دوم: امنیت131 
5-2-2-1 راهکارهای طراحی 134 
5-2-3 عامل سوم: بازی پذیری فضاهای باز135 
5-2-4 عامل چهارم: جذابیت های محیطی 137 
5-2-4-1 راهکارهای طراحی 138 
5-2-5 عامل پنجم: ارتباط با طبیعت 138 
5-2-6 عامل ششم: دسترسی ونفوذ پذیری فظاها 141 
5-2-6-1 راهکارهای طراحی 143 
5-3 الگو های رفتاری 143 
5-4 محدودیت های تحقیق 144 
5-5 پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی 144 
فصل ششم: طراحی یک نمونه مجتمع مسکونی در شیراز 146 
6-1 مقدمه 147 
6-2 معرفی منطقه پروژه 147 
6-2-1 موقعیت جغرافیای شهر شیراز 147 
6-2-2 موقعیت جغرافیای منطقه 3 شهر شیراز 148 
6-2-3 طرح تفصیلی منطقه 3 شهر شیراز 148 
6-2-4 موقعیت اقلیمی کلان شهر شیراز 149 
6-3 ویژگی های معماری بومی مناطق گرم وخشک 150 
6-4 معرفی سایت پروژه 154 
6-4-1 نور وباد غالب 156 
6-4-2 دسترسی ها و همجواری 156 
6-5 سرانه های استاندارد 158 
6-5-1 استانداردهای فضای سبز 158 
6-6 اصول طراحی 159 
6-6-1 عرصه بندی فضایی در سایت 160 
6-6-2 طراحی سایت 160 
6-6-3 ارائه مدارک معماری163 


 

طراحی فضاهای باز و نیمه باز مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس دلبستگی ساکنین

چکیده

فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی ، محلی برای ارتباط با طبیعت و گذراندن اوقات فراغت ساکنین است امروزه این فضاها در طراحی ساختکان های مسکونی مورد بی توجهی واقع شده اند و نقش و کارکرد اصلی خود را از دست داده اند بنابراین نیاز به بازنگری و توجه ویژه به فضاهای باز و نیمه باز مجتمع های مسکونی به عنوان حیاط مشترک و تراس های اختصاصی هر واحد امری ضروری است در این پژوهش به بررسی حس دلبستگی با شاخص های هویت، وابستگی و پیوندهای اجتماعی می پردازیم از سویی دیگر ارزیابی این فضاها براساس ویژگی های عملکردی، ویژگی های فضایی و ویژگی های مدیریتی صورت خواهد گرفت نتایج به دست آمده در نهایت مبنای طراحی مجتمع مسکونی با قابلیت ایجاد حس دلبستگی برای ساکنین قرار خواهد گرفت طراحی و فراهم آوردن بستری مناسب جهت حضور و ارتباط هر چه بیشتر ساکنان و توجه به کیفیات فضایی این بستر مشترک و هم چنین فضای نیمه باز خصوصی هر واحد از اهداف اصلی این تحقیق به شمار می رود

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1 
1-1- بیان مسأله 2
1-2- پیشینه تحقیق 3
1-3- ضرورت پژوهش 5
1-4- هدف پژوهش 6
1-5- سوال پژوهش 6
1-6- فرضیه پژوهش 7
1-7- روش تحقیق 7
1-8- مشکلات و محدودیت های احتمالی تحقیق 7
1-9- تعریف واژگان کلیدی 7
1-10- ساختار پژوهش 8
فصل دوم : ادبیات تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2 – انسان و مکان 11
2-2-1- مفهوم مکان 12
2-2-2- حس مکان 13
2-3- مفهوم هویت 14
2-3-1- هویت و مکان 14
2-3-2- هویت فرهنگی 16
2-3-3- نقش فضای باز در حفظ هویّت فرهنگی 16
2-4- ادبیات حس دلبستگی 17
2-4- 1- مفهوم دلبستگی 17
2-4-1- معنای دلبستگی به مکان 18
2-4-2- عوامل موثر در شکل گیری دلبستگی به مکان 19
2-4-3- شاخص های دلبستگی به مکان 21
2-4-4- ارزیابی حس دلبستگی به مکان 23
2-5- فضای باز و نیمه باز 25
2-5-1- مفهوم فضای نیمه باز 25 
2-5-2- ایوان 26
2-5-3- مزایای فضاهای نیمه باز (تراس) 26
2-5-4- فضای نیمه باز در مسکن معاصر 27
2-5-5- معیارهای ارزیابی فضای نیمه باز 28
2-6- مفاهیم فضای باز در معماری ایرانی 29
2-6-1- فضاهای باز در تعامل با معماری و طبیعت 29
2-6-2- فضاهای باز مسکونی 30
2-6-3- گونه شناسی فضای باز مسکونی 33
2-6-4- ارزیابی فضای باز مسکونی 37
2-6-4-1- ویژگی های عملکردی 38
2-6-4-2- ویژگی های فضایی 39
2-6-4-3- ویژگی های مدیریت و نگهداری 42
جمع بندی 43
فصل سوم: بررسی نمونه های موردی 46
3-1- بررسی نمونه های ایرانی 47
3-1-1- شهرک مسکونی زیتون در اصفهان 47
3-1-2- شهرک مسکونی اکباتان 50
3-1-3- مجتمع مسکونی بهجت آباد تهران 56
3-1-4- بررسی فضای باز و نیمه باز در یک خانه ی سنتی ایرانی )خانه‌ی لاری‌های یزد) 58
3-2- نمونه های خارجی 65
3-2-1- مجتمع مسکونی زیستگاه آسمان 65
3-2-2- مجتمع مسکونی habitat 67 68
فصل چهارم : شناخت بستر و مطالعه استانداردها و عوامل موثر بر طراحی پروژه 70
4-1- شناخت بستر طرح 71
4-1-1- موقعیت قرارگیری طرح 71
4-1-2- جغرافیای سیاسی وموقعیت عمومی استان لرستان 71
4-1-3- مختصات جغرافیایی استان لرستان 71
4-1-4- معرفی شهر خرم آباد 72
4-1-5- تقسیم بندی اقلیمی ایران 73
4-1-6- اقلیم استان 74
4-1-6-1- باد 75
4-1-6-2- بارش 76
4-1-6-3- مراتع 76
4-1-7- خصوصیات اقلیمی 76
4-2- اصول طراحی 76
4-2-1- عوامل بهره گیری بیشتراز انرژی حرارتی تابش خورشید 77
4-2-2- جهت استقرار ساختمان 78
4-2-3- فرم ساختمانی 79
4-2-4- نسبت سطح پنجره ها در سطوح خارجی بنا 79
4-3- راه های صرفه جویی انرژی در ساختمان 79
4-3-1- راههای کاهش اتلاف حرارت ساختمان 79
4-3-2-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 80
4-4- مطالعه استانداردها و عوامل موثر بر طراحی پروژه 80
4-4-1- مقدمه 80
4-4-2- تعیین برنامه فیزیکی طرح 81
4-4-3- ابعاد انسانی و فضای معماری 81
4-4-4- مقیاس انسانی در فضای معماری 82
4-4-5- شناخت عرصه های مختلف در خانه ی مسکونی 82
4-5- معرفی فضاها و برنامه ی فیزیکی 92
4-5-1- ریز فضاهای پیشنهادی مجموعه ی مسکونی 92
4-5-2- برنامه فیزیکی 92
4-6- پوشش گیاهی 95
4-6-1- درختان 95
4-6-2- درختچه ها 95
4-6-3- پوشش های زمینی 96
4-6-4-مزایای استفاده از گیاهان و بام سبز 96
4-6-5- جزئیات اجرایی بام سبز 97
4-7- تحلیل سایت 98
4-7-1- موقعیت قرارگیری درمنطقه 98
4-7-2- همجواری های سایت 99
4-7-3- دید و منظر سایت 99
4-7-4- عوامل موثر بر سایت 100 
4-7-5- چیدمان و فرم بلوک ها ی سایت 100 
4-8- روند طراحی 101
4-8-1- شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان 102 
4-8-2- شیوه های ساماندهی فضایی 102 
4-8-3- دیاگرام های طرح 104
4-8-4- عرصه بندی فضاهای مختلف در پلان 105
فصل پنجم: روند شکل گیری طرح و مدارک طراحی 106
5-1-روند شکل گیری طرح 107
5-1-1-فضای ورودی 107 
5-1-2- مکانی مشترک در مرکز 108
5-1-3- عوامل اقلیمی موثر در شکل گیری حجم بنا 110 
5-1-4- مزیت های استفاده از حیاط مرکزی در طرح 111
5-1-5- طراحی فضاهای نیمه باز واحدهای مسکونی 113
5-1-6-طراحی فضای نیمه باز عمومی ( رواق ها، مهتابی و گلخانه) 115
5-1-7- طراحی بام 116
5-2- مدارک طراحی 117
5-2-1- پلان 117 
5-2-2- نما 122
5-2-3- مقطع 123 
5-2-4- پرسپکتیوهای طرح 124
منابع 126

 

طراحی مجتمع مسکونی در راستای افزایش کیفیت زندگی با تاکید ‌بر فضاهای باز و نیمه باز خصوصی

چکیده.

فضای باز تا به امروز بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسان را تشکیل داده است و انسان از طریق ارتباط با فضای باز زندگی کرده است ، اما در واحدهای مسکونی امروزی در برخوردی آمرانه انسان مجبور شده است که سکونت عمودی را انتخاب کند و حضور طبیعت و ارتباط با آنرا به کلی نادیده بگیرد . امروزه فضاهای باز معنی و مفهوم گذشته را ندارند و فاقد ارزش معمارانه میباشند، زیرا این فضاها در ابتدا طراحی نشده و باقی مانده فضاهای ساخته شده هستند. این در حالیست که فضاهای باز و نیمه باز، از گذشته و در معماری سنتی ما نقش مهمی را در فضا سازی معماری سنتی بر عهده داشته است و درکل شکل و هندسه آن از ویژگی های محیط خود بهره می گرفته و اکثر فعالیت های فردی و اجتماعی انسان در آن روی میداده است و در معماری گذشته به صورت توامان در بنا ساخته می شدند.امروزه فضاهای باز میتوانند راهکاری مناسب برای ارتباط زندگی انسان با طبیعت باشند زیرا فضاهای باز نقش مهمی را از نظر روانی و هم از نظر فیزیکی در زندگی انسان ها دارند. پژوهش پیش رو از 2 مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول با روش کتابخانه ای و مطالعه اسناد ، ‌انواع فضاهای باز و نیمه باز تعریف و پیشینه و تاریخ مسکن مدرن بیان شده و ویژگی های آن با ویژگی های مسکن سنتی مقایسه شده است.در ادامه با مطرح کردن نیازهای کالبدی و روحی انسان ، یک چهارچوب نظری جهت مشخص شدن معیارهای فضای مورد مطالعه تعیین شده است . مرحله دوم پژوهش با بررسی میدانی و گردآوری نمونه های موجود و تحلیل آنها بر اساس معیارهای مرحله اول صورت گرفته است.نتایج پژوهش حاضر ، رهنمود های برای طراحی فضاهای باز و نیمه باز خصوصی در مسکن بوده است که در قالب سه سطح راهبرد و راهکار وپیشنهادهایی در زمینه طراحی می باشد.

عنوان صفحه 
فصل اول : کلیات پژوهش 
1-1- بیان مسئله 2 
1-2- سوالات تحقیق 3 
1-3- اهداف تحقیق 3 
1-4- روش پژوهش 3 
1-5- مراحل انجام پایان نامه 4 
1-6- عرصه های کلی و مساحت تقریبی 4 
1-7- قلمرو پژوهش 5 
فصل دوم : شناخت ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق 
2-1- شناخت نظری مباحث پژوهش 7 
2-1-1- تعریف خانه 7 
2-1-2- پیشینه تحقیق 7 
2-2- تعریف مفاهیم 9 
2-2-1- حياط 9 
2-2-2- گودال باغچه 9 
2-2-3- پادیاو 10 
2-2-4- ايوان و سايبان 10 
2-2-5- بالکن 11 

2-2-6- تراس 13 
2-2-7- طارمه 14 
2-3- جایگاه فضاهای باز و نیمه باز در عرصه‌هاي زندگي جمعي و خصوصي 14 
2-4- فضاهای غیربسته 15 
2-5-نياز هاي انسان و نقش مسکن در ارضاي آنها 15 
2-5-1- عوامل مؤثر در ايجاد رضايت ساکنين از مسکن (مجتمع مسکوني) 17 
2-5-2- خلوت و هویت 20 
2-5-3- انواع سازوکارهاي دستيابي به خلوت و تعامل اجتماعي در زمان دلخواه 20 
2-5-4- قلمرو 21 
2-5-5- سلسله مراتب فضايي(از قلمروي خصوصي تا عمومي) 23 
2-5-6- معيارهاي کالبدي حريم و قلمرو 23 
2-5-7-خانه و مفهوم خلوت 24 
2-6- شناخت تجربی موضوع پژوهش 26 
2-6-1- اصول معماري خانه هاي سنتي ايران 26 
2-6-2- معماري حياط مرکزي 28 
2-6-3- برخي از کارکردهاي مهم حياط در مسکن ايراني 30 
2-6-4- حياط در اقليم معتدل و مرطوب 32 
2-6-5- ویژگی های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی 32 
2-7- خانه در دوره مدرنیسم 34 
2-7-1- آشنايي با پيشينه ي آپارتمان نشيني 34 
2-7-2- تاريخچه ي آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني 34 

2-7-3- عوامل توسعه ي آپارتمان نشيني 37 
2-8- بررسی خصوصیات خانه مدرن در ایران 40 
2-9- سازمان فضایی خانه‌های معاصر 40 
2-9-1- معیارهایی برای طراحی خانه معاصر 42 
2-10- انسان و نیاز او به طبیعت 43 
2-10-1- ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ 44 
2-10-2- روﻳﻜﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ 45 
2-10-3- اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي 45 
2-10-4- آﺛﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ 46 
2-10-5- مؤلفه هاي تأثيرگذار فضايي در شکل گيري ساختار سلسله مراتب 47 
2-11-جمعبندی 51 
2-12- نتیجه گیری 51 
فصل سوم : شناخت عوامل و مباحث محیطی مرتبط با پژوهش 
3-1- آسیب شناسی 53 
3-1-1- لزوم پرداختن به فضاي باز در مساکن امروزي 53 
3-1-2- مشکلات در طراحي مسکن 54 
3-1-3- آپارتمان نشيني و آسيب هاي آن 56 
3-2- شناخت بستر کالبدی 59 
3-2-1-نگاهی به جغرافیای طبیعی و انسانی استان گیلان 59 
3-2-2- تاریخ رشت 61 

3-2-3- شکل گیری شهر رشت 61 
3-2-4- نگاهی به جغرافیای طبیعی و اقلیمی رشت 62 
3-2-5- جمعیت شهر رشت 62 
3-2-6- خصوصیات اقلیمی شهر رشت 64 
3-2-7- طبقه بندی اقلیمی 64 
3-2-8-ویژگی های اقلیمی و شرایط آسایش 64 
3-2-9- نتایج اقلیمی 65 
3-3- نمونه ها و تحلیل آنها 66 
3-3-1-شهرک مسکونی لاکانشهر 68 
3-3-2- مجتمع مسکونی پردیسان 76 
3-3-3- مجتمع مسکونی کانچانجونگا(هند) 80 
3-3-4- هابیتات(کانادا) 87 
3-3-5- جمعبندی 93 
فصل چهارم : تدوین مبانی نظری و طراحی 
4-1- مقررات و ضوابط طراحی 95 
4-2- تعيين استاندارد تراكم مسكوني 95 
4-3- جهت و فاصله بين ساختمانها 96 
4-3-1- فاصله محرميت 96 
4-4- دستورالعملهاي كلي طراحي معابر در محلات مسكوني 97 
4-4-1- راههاي گوناگون حل مشكل تقاطع معابر سواره هم عرض 97 

4-5- ضوابط حياط و حیاط خلوت 98 
4-5-1-بالکن ها 99 
4-6- ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله و آسانسور 99 
4-6-1- پخي 100 
4-6-2- پيش آمدگي ساختماني در گذرها 100 
4-7- پارکينگ 101 
4-8- ضوابط و مقررات نماي شهري 101 
4-9- ضوابط مربوط به موتور خانه تاسيسات 102 
4-10- ضوابط مربوط به سيستم اعلام كننده حريق 102 
4-11- انواع فنوتیپ های مجتمع مسکونی و فضاهای نیمه باز 103 
4-11-1- مسکن مستقل ویلایی (Detached) 103 
4-11-2- خانه های نیمه مستقل (Semi-Detached) 103 
4-11-3- مجتمع‌های مسکونی (Clusters) 103 
4-11-4- برج (Sky Scraper) 103 
4-11-5- تعریف مجتمع مسکونی و انواع آن 104 
4-12-ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 106 
4-13- انواع متفاوت پلان در ساختمان هاي مسکوني تحليل و بررسي 108 
فصل پنجم : روند طراحی 
5-1- تحلیل سایت 111 
5-2- نیازهای پروژه 114 

5-2-1- تعداد واحد ها 114 
5-2-2- کاربری های مجتمع مسکونی 117 
5-3- برنامه فیزیکی 117 
5-4-نوع پلان ها 119 
5-5- نحوه قرار گیری فضایی مجتمع مسکونی 120 
5-6- تاسیسات 120 
5-7- سازه 121 
5-8- روند طراحی 128 
فهرست منابع 130 
پیوست 135 


 

طراحی مجتمع مسکونی در بافت قدیم شهر بروجرد با توجه به کیفیت فضاهای نیمه‌باز

چکیده

با ظهور مدرنیسم در معماری ایران، مسئله‌ی طراحی مسکن دچار تحول اساسی شد معماری خانه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازها و شرایط زندگی امروز نیستند در حالی که خانه‌های امروزی، گرچه پاسخگوی نیازها و شرایط زندگی امروزند اما نسبت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی هر بوم منطقه بی‌تفاوت هستند بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی در خانه‌های امروزی ما به ازای فضایی ندارند این فقدان سبب شده‌است که فضای خانه‌های ما فضاهای کمیت‌گرا و فاقد ارزش‌های فرهنگی باشد جستجوی کیفیت‌های مناسب فضاهای زیستی دارای ماهیتی فرهنگی است چه، غنای فضایی در معماری می‌تواند زاییده‌ی توجه به کنش‌های فرهنگی باشد در این پژوهش این سوال مطرح است که چه فضا یا فضاهایی به زندگی در خانه‌های تاریخی شهر بروجرد ارزش و غنا بخشیده و این فضا، خود دارای چه کیفیاتی است؟ برای پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می‌شود که یکی از این دسته فضاها، اقسام فضای نیمه‌باز است فضای نیمه‌باز علاوه بر اینکه خود فضایی است با غنای فضایی بسیار، به زندگی در خانه در شهر بروجرد کیفیت بخشیده‌است این پژوهش یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات تاریخی در پارادایم پدیدارشناسی به انجام می‌رسد پارادایم پدیدارشناسی یکی از چند پارادایمی است که بنا بر تقسیم‌بندی کیت نسبیت در دوره‌ی پسامدرن مورد استفاده‌ی پژوهشگرانِ معماری قرار می‌گیرد پدیدارشناسی، رهیافتی فلسفی در قرن بیستم است که با نوشته‌های نورنبری-شولتز از سال 1971 با کتاب فضا، هستی و معماری وارد حوزه‌ی معماری شد شولتز کوشیده‌است تا فلسفه‌ی هایدگر را تا آنجا به به فضا و سکونت مربوط می‌شود وارد حوزه‌ی معماری کند عمده مباحث نظریِ این پژوهش بر پایه‌ی فلسفه‌ی شولتز است فلسفه‌ی باشلار نیز یکی دیگر از مباحثی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد باشلار و نظریه دیالکتیک درون و برونِ او، برای توصیف کیفیت‌های فضای نیمه‌باز و فضای بسته و باز در ارتباط با آن بسیار راهگشاست دیدگاه پدیدارشناسانه‌ی پلاسما نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌است با مطالعه‌ی بستر طراحی و مسائل مربوط به اقلیم و فرهنگِ شهر بروجرد و همچنین گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی این شهر، انواع فضاهای نیمه‌باز و کارکردِ آن در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد انطباق چهارچوبِ نظری پژوهش با مسائل مرتبط با معماری بستر طراحی، لزوم طراحی فضاهای نیمه‌باز را به اثبات می‌رساند در نتیجه‌ی این تحلیل لزوم طراحی فضاهای نیمه‌باز در خانه‌های مسکونی امروزی به دلایل گوناگون به اثبات می‌رسد: دلایل پدیدارشناسانه (مانند اینکه فضاهای نیمه‌باز چگونه در مطابق فلسفه‌ی شولتز در پدیدآوری پدیده‌ها در خانه مشارکت دارند)؛ دلایل فرهنگی ( مانند اینکه فضاهای نیمه‌باز چگونه در جدا کردنِ عرصه‌های زندگی اجتماعی موثر هستند)؛ دلایل اقلیمی (مانند اینکه فضاهای نیمه‌باز به عنوان فیلترهای حرارتی در زمستان نقش مهمی ایفا می‌کنند) پژوهش‌های آتی در این زمینه می‌تواند حولِ آسیب‌شناسی فضاهای نیمه‌باز در طراحی مسکن امروزی متمرکز شود تا دلایل ناکارآمدی برخی فضاهای نیمه‌باز را در طراحی مسکن مورد بررسی قرار دهد

فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه 
مقدمه 1 
فصل اول: کلیات پژوهش 
1-1 بیان مسئله 3 
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش 3 
1-2-1 ضرورت فرهنگی 3 
1-2-2 ضرورت اجتماعی 4 
1-2-3 ضرورت اقلیمی 4 
1-3 سؤالات پژوهش 5 
1-4 فرضیه 5 
1-5 پیشینه پژوهش 5 
1-6 روش تحقیق 7 
1-7 خلاصه فصل‌های تحقیق 7 
1-8 نمودار ساختاری فصل‌ها 9 
فصل دوم: تعاریف و مفاهیم 
2-1 مقدمه 13 
2-2 فضا از دیدگاه برخی صاحب‌نظران 14 
2-2-1 یورگ گروتر 14 
2-2-2 رودولف آرنهایم 14 
2-2-3 نادر اردلان، لاله بختیار 14 
2-3 انواع کالبد فضایی 15 
2-3-1 فضای باز 15 
2-3-2 فضای بسته 15 
2-3-3 فضای نیمه‌باز 15 

2-4 نگاه پارادایمی به مسئله فضا 16 
2-4-1 پارادایم‌های پسامدرن در معماری از دیدگاه کیت نسبیت 17 
2-5 پدیدارشناسی 18 
2-5-1 ویژگی‌های پدیدارشناسی فلسفی 19 
2-5-2 پدیدارشناسی معماری 20 
2-6 نتیجه‌گیری و جمع‌بندی 35 
فصل سوم: بستر طراحی 
3-1 مقدمه 37 
3-2 موقعیت جغرافیایی شهر بروجرد 37 
3-2-1 جغرافیای طبیعی 37 
3-2-2 جغرافیای تاریخی 40 
3-3 شرایط فرهنگی و اجتماعی بروجرد و تأثیر آن بر معماری بومی 42 
3-3-1 بروجرد؛ شهری برای پذیرایی از مهمان 42 
3-3-2 همسایگی و تعامل اجتماعی 43 
3-3-3 حیاط؛ مهم‌ترین فضای زیستی 43 
3-3-4 زندگی چند خانواری در یک واحد مسکونی 43 
3-3-5 مراسم و آیین‌های مربوط به محرم 44 
3-4 بافت تاریخی و معماری شهر بروجرد 44 
3-4-1 بافت تاریخی شهر 44 
3-4-2 خانه‌های تاریخی بروجرد 46 
3-5 گونه‌شناسی خانه‌های بروجرد 58 
3-5-1 عملکرد 58 
3-5-2 فضا و مفاهیم فضایی 69 
3-5-3 ساخت و اجرا 87 
3-6 نمونه موردی 88 
3-6-1 شهر جدید شوشتر (شوشتر نو) 88 
3-6-2 مجموعه‌های مسکونی راسم بدران 90 
3-6-3 مجموعه‌ی همسایگی کویر یزد 94 
3-7 نتیجه‌گیری و جمع‌بندی 95 
فصل چهارم: تحلیل اطلاعت و نتیجه‌گیری 
4-1 مقدمه 98 
4-2 پدیده‌شناسی آبادی، فضای شهری و خانه در شهر بروجرد 98 
4-2-1 آبادی 98 
4-2-2 فضای شهری 100 
4-2-3 خانه 103 
4-2-4 فصل مشترک مفاهیم موضع‌شناسی در آبادی، فضای شهری و خانه 107 
4-2-5 گونه‌شناسی مسکن در بافت تاریخی شهر بروجرد 108 
4-3 تبیین بی‌کرانگی درون خانه 109 
4-3-1 عمودیت در دل خود؛ از زیر زمین به زیرِ بام 109 
4-3-2 رؤیای پله‌ها 110 
4-3-3 تمرکز در درون 110 
4-3-4 رؤیای گنجه‌ها 111 
4-3-5 رؤیای گوشه‌ها 111 
4-4 دیالکتیک درون و برون خانه 111 
4-5 اهمیت حواس پنجگانه در معماری تاریخی بروجرد 112 
4-6 تحلیل اطلاعات اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی در معماری خانه‌های بروجرد 112 
4-6-1 آب و هوا و مسائل اقلیمی 112 
4-6-2 فرهنگ و نمود آن در طراحی معماری خانه‌های بروجرد 114 
4-6-3 تحلیل کالبد معماری خانه‌ها 115 
4-7 نتیجه‌گیری 115 
4-7-1 لزوم استفاده از فضاهای نیمه‌باز در طراحی خانه‌های مسکونی در شهر بروجرد 115 
4-7-2 کیفیت فضاهای نیمه‌باز در طراحی خانه 118 
فصل پنجم: طراحی 
5-1 احکام طراحی 122 
5-2 ضوابط عمومی طراحی بنا در بافت تاریخی شهر بروجرد 125 
5-3 سایت طراحی 126 
5-3-1 انتخاب سایت 126 
5-3-2 بررسی اقلیمی 127 
5-3-3 تعریض معابر و احیای مرکز محله افتخار 128 
5-3-4 بلوک‌بندی 129 
5-3-5 گذرهای سرپوشیده و فضاهای مشترک همسایگی 130 
5-3-6 اتصال دو مجموعه 131 
5-4 طراحی تیپ (گونه) ‌های مسکونی 132 
5-4-1 اسکیس‌های اولیه 132 
5-4-2 تعیین مقدار و نحوه‌ی اشغال زمین 133 
5-4-3 سلسله‌مراتب دسترسی 134 
5-4-4 دیاگرام عملکردی واحدهای مسکونی 136 
5-4-5 برنامه‌ریزی فیزیکی 138 
5-5 طراحی فضای نیمه‌باز 138 
منابع 
منابع فارسی و انگلیسی 142 
پیوست 
پیوست (1) : نقشه‌ها 


 

نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضای معماری- نمونه موردی: انعطاف پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی

چکیده

امروزه معماری هوشمند به عنوان یک راهکار کارامد در حل معضلات معماری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. بنابراین هدف اصلی از طرح این موضوع، بررسی نقش معماری هوشمند (تعاملی) و واکاوی اصول و معیارهای هوشمندی در ارتقا کیفی شرایط و روابط حاکم در معماری می‌باشد که به مسائلی همچون ایجاد انگیزه، نوآوری، پویایی،پایداری، تعامل و … بین مردم با یکدیگر و بین مردم و معماری می‌توان اشاره کرد. معماری هوشمند به دنبال ایجاد فضاها و اشیایی است که می توانند به طور فیزیکی خودشان را برای روبرو شدن با نیازهای قابل تغییر محیط بازپیکربندی کنند و در نهایت بتوانند در شرایط و زمانهای مختلف، نسبت به نیازهای متفاوت پاسخگو باشند.هدف این تحقیق سنجش میزان ارتباط بین عوامل هوشمندی و انعطاف پذیری، در محدوه‌ی سکونتی شهرک اکباتان، در کیفیت فضاهای موجود و رضایتمندی ساکنین و نهایتا شناخت میزان تمایل و علاقه مندی ساکنین در داشتن فضاهای هوشمند و انعطاف پذیر بوده است.روش تحقیق این رساله مبتنی بر ماهیت مسأله‌ی پژوهش، براساس همبستگی بوده است. تلاش شد تا با شناسایی متغیرهای موثر بر عوامل مورد نظر که با استفاده از مبانی نظری رساله و تجارب مطالعاتی حاصل شده، ابتدا شاخص‌های مناسب برای تحلیل مولفه‌ها را تنظیم گردد و سپس با ابزار پرسشنامه و با حضور در محدوده مطالعاتی اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گیرند.نتایج پژوهش، نشان می دهد که میزان همبستگی زندگی و تمایلات مردم (به طور خاص ساکنین شهرک اکباتان) در داشتن فضاهای انعطاف پذیر و هوشمند در سطح معناداری بوده و یا به عبارتی دیگر گرایش به داشتن فضاهای انعطاف پذیر هوشمند توانسته تا حد زیادی در سبک زندگی امروزین مردم (ساکنین شهرک اکباتان) نقش داشته باشد.

 

طراحی مجتمع مسکونی در شهر بوشهر با تاکید بر کیفیت فضاهای باز-نیمه‌باز خصوصی در طبقات (آپارتمانهای میان‌مرتبه)

چکیده

امروزه در کشور ما، جنبه‌های کیفی محیط‌های مسکونی نادیده گرفته‌شده‌اند. این مسئله در بعضی بخش‌ها نمود واضح‌تری به خود گرفته است؛ ازاین‌دست فضاها می‌توان به فضاهای باز/نیمه‌باز خصوصی در واحدهای مسکونی اشاره کرد. باوجود تأکید بر ضرورت وجودی و کیفی این فضاها، اما آن‌ها در معماری مسکن امروز یا وجود خارجی ندارند و یا در صورت وجود، به علت فقدان کیفیت عملکردی، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند و یا حتی در مواردی از آن‌ها استفاده نابجا می‌شود. این امر باعث کاهش کیفیت واحد مسکونی در پاسخگویی به برخی نیازهای ساکنان و تخریب منظر فضاهای شهری شده است. با توجه به اینکه در معماری بومی شهر بوشهر، فضاهای باز/نیمه‌باز خصوصی در طبقات بالاتر از زمین نقش بسیار مهمی را ازنظر زیستی، اقلیمی و فرهنگی ایفا می‌کرده‌اند، این مسئله در شهر بوشهر به شکل بحرانی‌تری بروز می‌کند. به نظر می‌رسد، عدم استفاده از این فضاها (و یا استفاده نابجا از آن‌ها) به علت عدم نیاز به آن‌ها نبوده است؛ بلکه ویژگی‌های کالبدی آن‌ها در معماری معاصر، بستر فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها را ایجاد نمی‌کند و کیفیت عملکردی فضا را کاهش می‌دهد. فرض بر این است که با تغییر در ویژگی‌های معماری فضا می‌توان کیفیت عملکردی و درنتیجه میزان استفاده از فضا را افزایش داد. بر این اساس در مرحله اول به تعیین مولفه‌های سازنده‌ی کیفیت عملکردی فضاهای باز/ نیمه‌باز خصوصی در شهر بوشهر پرداخته‌شده است. سپس مولفه‌های کیفیت عملکردی، با استفاده از تکنیک AHP رتبه‌بندی شده است. در مرحله بعد تغییرات مولفه‌های کالبدی این فضاها در معماری معاصر و بومی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بررسی‌شده است. پس‌ازآن مولفه‌های کیفی فضا در معماری معاصر و بومی و نمونه‌های موردی، مورد تحلیل قرارگرفته و در مرحله آخر با استفاده از ترکیب نتایج مراحل قبل، به ارائه راهکارهای معمارانه ارتقادهنده‌ی کیفیت عملکردی فضاهای باز/ نیمه‌باز خصوصی در سه مقیاس مجموعه مسکونی، واحد مسکونی و فضا پرداخته‌شده است.کلیدواژه‌ها: شهر بوشهر، فضای باز/ نیمه‌باز خصوصی، کیفیت عملکردی، واحد مسکونی

 

بازیابی فضاها و عناصر معماری بومی مازندران با هدف ارتقای کیفیت (کارکردی و زیبایی) طراحی فضاهای باز و نیمه‌باز، نمونه موردی: طراحی مجتمع مسکونی

چکیده

معماری گذشته ایران به خصوص در دوران پس از اسلام، مملو از نمونه های با ارزش بکارگیری شیوه های کارا و بهینه برگرفته از بوم و فرهنگ خودی می باشد برخلاف این واقعیت روشن، متأسفانه تاریخ معاصر ایران به دلایل زیاد و در ابعاد مختلف با انقطاع فرهنگی و گسست از تجارب تاریخی در حوزه معماری ارزشمند خودی، مواجه شده است و یکی از آثار این گسست، دور شدن از هویت بومی در آثار معماری امروز ایران است پرسش از اینکه معماری ما چقدرباید برگرفته از معماری سنتی یا بومی باشد و چقدر وابسته به تکنیک و اندیشه های معاصر دنیا چالش میان دو رویکرد سنتی بودن ومعاصر بودن می باشد؛ بنابر این به نظر می رسد که معماری امروز ایران می بایست به دنبال راهکاری برای پیوند دوباره معماری با فرهنگ و بوم از یک سو و علوم و تکنولوژی نوین ساختمانی از سوی دیگر باشد تانه تنها فن و تکنولوژی بلکه زیبایی وهنربومی جایگاه خود را در معماری بدست آورند معماری بومی چنانچه با نگرشی تفسیری مورد توجه قرار گرفته و به بازخوانی آن پرداخته شود؛ می تواند آفریننده معماری هایی نو باشد این پژوهش بر آن است تا با مطالعات میدانی و کتابخانه ای، به بیان ماهیت معماری بومی مازندران و بازخوانی معماری بومی وبه طور خاص فضاهای باز و نیمه بازی که در معماری بومی گذشته این خطه حضور داشته، پرداخته، همچنین مطابق مطالعات توصیفی تحلیلی، و بررسی نمونه های موردی، اصول و معیار ها و الگوها و عناصر بومی تکرار پذیر معماری بومی را شناسایی کند در این راستا و با هدف بازیابی دوباره معماری بومی مازندران در این بناها، مقایسه ای میان مساکن بومی و سنتی ساخته شده با مساکن معاصر انجام شد تا از نشانه های سنتی و بومی، در معماری کنونی، در کنار تکنولوژی جدید استفاده کنیم در ادامه، پرسشنامه ای تدوین گردیده تا اولا بسنجیم از نظر ساکنین مجتمع های معاصر لزوم طراحی فضاهای باز و نیمه باز با اهداف و معیارهای مذکور در پرسشنامه احساس می شود یا خیر و دوم اینکه معیارهای مذکور در سوالات که حاصل یافته های تحقیق است و برای افزایش کیفیت کارکرد و زیبایی این فضاها تعریف شدند، از نظر ساکنین تا چه اندازه مهم و اساسی هستند و باید در طراحی لحاظ شوند در واقع هدف رسیدن به راهکارهای کارآمدی برای تحقق اهدافی همسو با فرهنگ بومی در آپارتمان های مسکونی معاصر می باشد امید که موثر واقع شود

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
مقدمه 1 
فصل اول- بخش اول: پیشینه پژوهش
1-1 پیشینه پژوهش 3 
بخش دوم: فضاهای باز در معماری
2-1 مقدمه 5 
2-2 تعریف فضا 5 
2-3 فضا و معماری 6 
2-4 فضای باز 7 
2-4-2 مزایای فضاهای باز 8 
2-4-3 فضای باز در معماری ایرانی 8 
2-5 عناصر تأثیر گذار در شکل گیری فضاهای باز بومی- سنتی 9 
2-6 فضای باز مسکونی 9 
2-7 رابطه بین ساختمان و فضای باز در معماری سنتی 10 
2-7-1 فضاهای یک سویه 11 
2-7-2 فضای دو سویه 11 
2-8 بررسی فضای باز در آپارتمان های امروزی 12 
2-8-1 تغییرات روی داده در معماری مسکونی معاصر 12 
2-8-2 مقایسه الگوی مسکن سنتی با الگوی مسکن امروزی 14 
2-9 فضای باز در مجتمع های مسکونی 15 
2-9-3 گونه های فضای باز مسکونی 17 
2-10 احیای فضای باز در آپارتمان های امروزی 20 
2-11 طراحي اجزاء و عناصر فضاي باز مسكوني 21 
2-12 فضای بسته 23 
بخش سوم: فضای نیمه باز در معماری
3-1 مبانی نظری فضای نیمه باز 25 
3-2 تعریف فضای نیمه باز 25 
3-3 عناصر شکل دهنده فضای نیمه باز در معماری 26 
3-3-1 هم باز و هم بسته 26 
3-3-2 بینابینی 26 
3-3-3 وحدت اضداد 26 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
3-3-4 انتقال 27 
3-3-5 احساس نیمه محصوریت 27 
3-3-6 نیم خلوتی 27 
3-3-7 نیمه عمومی و نیمه خصوصی بودن 28 
3-3-8 جو نیمه سازگار با نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی 28 
3-4 فضای نیمه باز مسکونی 29 
3-4-1 رابطه بین ساختمان و فضای نیمه باز در خانه های بومی 29 
3-4-1-1 سلسله مراتب 29 
3-4-2 مقایسه فضای نیمه باز بومی و معاصر 29 
3-5 محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز 30 
3-6 استخراج نکات پیشنهادی برای طراحی 31 
3-7 جمع بندی 32 
بخش چهارم: خانه در مازندران
4-1 مقدمه 33 
4-2 روستاهای مازندران و ویژگی هایشان 33 
4-3 بافت مسکونی و زمین های کشاورزی 34 
4-4 شناخت خانه های مازندران 34 
4-4-1 برونگرایی 34 
4-4-1-1 نیمه برونگرایی 35 
4-4-2 چهار فصل بودن بنا 36 
4-4-3 استقلال خانه ها در همجواری ها 36 
4-4-4 جهت گیری خانه ها4-4-5 ارتفاع هسته سکونتی از حیاط 36 
4-4-6 طبقات خانه 37 
4-4-7 مصالح بومی 38 
4-4-8 نيازهاي حرارتي 38 
4-4-9 سازمان جزء فضاها 38 
4-4-10 نا پیوستگی اجزاء مسکن (نقش مهم عامل رطوبت در معماری خانه ها) 39 
4-4-11 ساختار خطی پلان خانه ها 39 
4-4-12 ساختار فضا 40 
4-4-13 ساختار فرم 40 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
4-4-14 ساختار اصلی مساکن روستایی، در ارتباط با فضای باز، نیمه باز و بسته 41 
4-5 جزء فضاهای خانه 42 
4-6 عناصر معماری و ساخت خانه ها 44 
4-4-15 ساکنین و تعداد خانوار ساکن 47 
4-4-16 تعداد و سطح اجزاء مسکن 47 
4-7 سادگی در مساکن روستایی مازندران 48 
4-7-1 سادگی در هندسه فضاها و روابط فضایی 49 
4-7-2 سادگی در مبلمان داخلی 49 
4-7-3 عدم تداخل در عین تعدد فعالیت های مختلف 50 
4-7-4 سهولت گسترش فضا 51 
4-7-5 گسترش زیر بنا 51 
4-7-6 سادگی در مصالح و ساخت 51 
4-8 گونه بندی ساختمان خانه های منطقه 52 
4-9 جمع بندی 54 
بخش پنجم: معرفی فضاهای باز و نیمه باز مازندران
5-1 مقدمه 57 
5-2 انواع فضای نیمه باز 57 
5-2-1 ایوان 57 
5-2-1-1 معانی و تعاریف ایوان 58 
5-2-1-2 تاریخچه ایوان در ایران 58 
5-2-1-3 ایوان در خانه های بومی مازندران 59 
5-2-1-4 دلایل پیدایش واهمیت ایوان 59 
5-2-1-5 فرم ایوان 60 
5-2-1-6 عملکرد ایوان 61 
5-2-1-7 موقعیت ایوان 62 
5-2-1-8 تزئینات ایوان 63 
5-2-2 رواق 63 
5-2-3 غلامگردش 63 
تفاوت رواق و غلامگردش 63 
5-3 انواع فضای باز 64 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
5-3-1 حیاط 64 
5-3-1-1 حیاط در خانه های بومی مازندران 64 
5-3-1-2 بررسی عملکرد حیاط 65 
5-3-1-3 عناصر داخل حیاط 65 
5-3-1-4 شیوه زندگی و حیاط 65 
5-3-2 نفار 66 
5-3-2-1 مشخصات نفار 66 
فصل ششم: فضای باز و نیمه باز معاصر
6-1 مقدمه 67 
6-2 بام سبز 67 
6-2-1 انواع بام سبز 68 
6-2-2 دسته بندي كلي اجزاء باغ سبز 69 
6-2-3 مزایای بام سبز در مقایسه با بام معمولی 69 
6-2-4 تاثیر روانشناختی بام سبز 70 
6-2-5 شناخت گونه های گیاهی مناسب منطقه 70 
6-2-6 بحث و بررسی امکان سنجی طراحی بام سبز در اقلیم معتدل مرطوب 71 
6-2-7 مشخصات فیزیکی بام که بایددر هنگام طراحی بام سبز بدان توجه شود 71 
6-3 طراحی یک تراس تابستانی 72 
6-4 نمونه ای از آپارتمان های مدرن حیاط دار، حیاط های پیش آمده و پله ای 73 
6-5 مجتمع مسکونی نیاوران 74 
بخش هفتم: استمرار معماری بومی در معماری معاصر
7-1 مقدمه 76 
7-2 استفاده از رویکرد پالیمپسست در جهت استمرار معماری بومی 76 
7-3 تعریف پالیمپسست 77 
7-4 استمرار و تداوم (پالیمپسست)، انقطاع و بازیابی 77 
7-5 بازنگری عوامل موثر در استمرار و تداوم معماری بومی 77 
7-6 استمرار معماری بومی در معماری معاصر 78 
7-7 روش پارامتریک 78 
فصل دوم: روش پژوهش
2-1 سوال های پژوهش 80 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
2-2 فرضیه های پژوهش 80 
2-3 اهداف پژوهش 80 
2-4 روش تحقیق 81 
2-4-2 جامعه آماری 82 
2-4-3 موارد مد نظر پرسشنامه 82 
2-4-4 پرسشنامه طراحی شده 83 
فصل سوم: اجرا و نتایج پایان نامه
3-1 تعریف و شناخت مولفه های فضای باز و نیمه باز 88 
3-1-1 زیبایی شناسی 88 
3-1-2 جهت قرارگیری و موقعیت 89 
3-1-3 دید و منظر مناسب 89 
3-1-4 عدم اشراف 90 
3-1-5 مبلمان و عناصر و اجزا و بافت مصالح 90 
3-1-6 تعادل، هندسه و تناسبات (استانداردها و ابعاد) 90 
3-1-7 کارکردهای روزمره 91 
3-1-8 ارتباط با طبیعت و فضای سبز 91 
3-1-9 آسایش حرارتی و کوران 92 
3-1-10 فضاهایی برای تعامل اجتماعی 92 
3-1-11 شادابی و سرزندگی و پویایی ارتقاء کیفیت زندگی 93 
3-1-12 آرامش و حس رضایت 93 
3-2 آنالیز و تحلیل داده های پرسشنامه 94 
3-3 بررسی و آنالیز نمونه های بومی 103 
3-4 نسبت فضای نیمه باز به بسته 109 
3-5 پیشنهاد ها ی طراحی حاصل از مطالعات نظری و بررسی نمونه ها 112 
3-5-1 راهکارهای کاربران 114 
3-5-2 نگاهی نو به مسئله پیشنهاد ها 114 
3-6 جمع بندی و نتیجه گیری یافته ها 117 
فصل چهارم: مبانی نظری و مطالعات طرح 
بخش اول: بازشناخت تعریف معماری بومی 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
1-2 معماری بومی 118 
1-2-1 ریشه شناسی واژه “بوم 119 
1-2-2 تعریف معماری بومی 119 
1-2-3 شکل گیری معماری بومی 119 
1-2-4 معماری بی نام ویژگی معماری بومی 120 
1-3 جمع بندی و ضرورت بررسی معماری بومی 120 
بخش دوم: سکونت و مسکن
2-1 مقدمه 121 
2-2 مفهوم سکونت 121 
2-4 مسکن بومی 124 
2-5 مجتمع مسکونی 125 
2-5-1 تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 125 
2-5-2 علت ایجاد مجتمع های مسکونی 126 
2-5-3 اهداف طراحی مجتمع مسکونی 126 
2-6 فرهنگ آپارتمان نشيني 127 
2-7 مباني و نکاتی برای طراحي مسکن مطلوب 128 
2-8 فرایند طراحی خانه 130 
2-9 نمای ساختمان 133 
2-9-1 چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟ 133 
2-9-2 طراحی نمای ساختمان 134 
2-9-3 عنصر پراهمیت درنما 135 
2-9-4 تاثیرات فضای باز و نیمه باز در نما 136 
2-10 جمع بندی 136 
بخش سوم: جایگاه طبیعت در معماری
3-1 مقدمه 137 
3-2 تحلیل جایگاه و نوع نگاه به طبیعت در معماری ایران و تاثیرات آن در طراحی ها 138 
3-3 طبیعت و انسان 138 
3-4 طبیعت از دیدگاه ادیان و مکاتب 139 
3-5 انواع ارتباط انسان با طبیعت 139 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
3-6 مکاتب چهارگانه طراحی در طبیعت 140 
3-6-1 نگرش های طبیعت ستیز 140 
3-6-2 نگرش های طبیعت گریز 140 
3-6-3 نگرش های طبیعت گرا 140 
3-6-4 تکمیل طبیعت؛ ارتباط انسان با طبیعت در اسلام 140 
3-7 معماری و طبیعت 141 
3-7-1 بازشناسی ریشه های ارتباط با طبیعت در معماری مسکونی در مازندران 142 
فصل چهارم: اقلیم
4-1 مقدمه 143 
4-2 تعریف عناصر اقلیمی 143 
4-3 عوامل اقلیمی 143 
4-4 شمه ای از مازندران 143 
4-5 آب و هوای استان مازندران 144 
4-6 ويژگي های اقليمي این منطقه 144 
4-6-1 توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندران 145 
4-7 اقلیم سه گانه استان مازندران 146 
4-7-3 ویژگی معماری بومی خانه های روستایی واقع در حوزه جلگه ای (آب و هوای معتدل خزری) 147 
4-8 خصوصيات و ويژگي هاي شهر قائمشهر 147 
4-8-1 تاريخچه و چگونگي شكل گيري شهر 147 
4-8-2 بررسي جمعيت 148 
4-8-3 موقعیت جغرافیایی 148 
4-9 بافت شهری موجود 149 
بخش پنجم: معماری متاثر از اقلیم
5-1 مقدمه 150 
5-2 راهبردهايی از مطالعات اقلیمی برای طراحي 150 
5-3 ویژگیهای معماری جدید مازندران 156 
5-3-1 انطباق معماری جدید با معماری بومی مازندران 157 
5-4 جمع بندی 157 

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
بخش ششم: ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی
6-1 تنظیم اهداف و سیاست های طراحی 159 
6-2 ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني 159 
6-3 مفاهیم و شاخص های ضوابط ساختمانی 160 
6-3-1 شاخص تراکم مسکونی 161 
6-3-2 پیش آمدگي ساختماني در گذرها 161 
6-3-3 رعايت محدوديت ارتفاع 161 
6-3-4 پارکينگ 162 
6-3-5 جهت و فاصله بین ساختمان ها 162 
6-3-6 فاصله محرمیت 162 
6-4 دستورالعمل های کلی طراحی معابر در سایت مسکونی 163 
6-4-1 راه های گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم عرض 163 
6-5 تعیین فضاها و کاربری های مورد نیاز در سایت 163 
6-6 نكاتي جديد براي خانه هاي مدرن 170 
فصل پنجم: روند طراحی 
5-1 برنامه فیزیکی طرح 172 
5-2 تحلیل سایت 175 
5-3 جا نمایی بلوک ها و عناصر اصلی در سایت مجتمع 176 
5-4 کانسپت های مختلف حجمی بلوک ها 177 
5-5 نقشه ها 178 
منابع و مأخذ 179 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–