این بسته شامل 4 پایان نامه در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

تبیین اصول و معیارهای طراحی ایرانی اسلامی در مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت (مطالعه موردی: شهر جدید گلبهار)

چکیده

فقدان الگوی بومی در طراحی و معماری مجتمع های مسکونی آنها را به محیط‌های زیستی بالقوه آسیب‌ زا مبدل می‌کند سبک زندگی آپارتمانی که بی تردید پیامد مدرنیته غربی است چنانچه از اسلوب و اصول معماری ایرانی، اسلامی تبعیت نکرده و به تقلید صرف از الگوهای غربی اکتفا کند، بالقوه بستر مناسبی برای آنواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود که می‌تواند سلامت مجتمع و به طبع آن امنیت شهری را با تهدیدهای جدی مواجه سازد بدون تردید معماری مناسب سکونتگاههای زیستی و بویژه مجتمع‌های مسکونی می‌تواند بر تعامل و پیوند اجتماعی ساکنین و به طبع آن اعتماد اجتماعی میان آنها تاثیر گذاشته و علاوه بر کاهش آسیب‌ها و تهدیدها و جرائم اجتماعی، منجر به ایجاد محلی امن با آرامش، آسایش و سکینه برای ساکنان آن خواهد شد محقق با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر را با هدف تبیین اصول و معیارهای طراحی ایرانی اسلامی در مجتمع های مسکونی با رویکرد امنیت انجام داده است روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل منابع و مستندات کتابخانه‌ای و تکنیک اعتبارسنجی خبرگی بوده است محقق پس ازتحلیل مولفه های موثر در مجتمع مسکونی امن در منابع نظری، دینی و مصادیق عملی، اقدام به اعتبار سنجی خبرگی مولفه های به دست آمده نموده و به مدل مفهومی بیان اصول طراحی ایرانی اسلامی در مجتمع مسکونی امن با الگوگیری از مدل Canter پرداخته است دو اصل اصلی کرامت و محرمیت و اصول فرعی، قناعت، شفافیت، طبیعت، سیر از کثرت بر وحدت، رده بندی و سلسله مراتب فضایی و همسایگی نتایج منتج شده از تحقیق است ودر خاتمه بر اساس اصول به دست آمده راهکارهای معماری ای درجهت طراحی مجتمع مسکونی در سایت شهر جدید گلبهار پیشنهاد شده است

فهرست تصاویر ه 
فهرست جداول ز 
فهرست نقشه ها ح 
فهرست نمودارها ط 

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مسئله 2 
1-3- اهداف تحقیق 4 
1-4- سوالات تحقیق 5 
1-5- فرضیه های تحقیق 5 
1-6- روش انجام تحقیق 5 
1-7- جنبه جدید بودن و نوع آوری 5 
1-8 پیشینه تحقیق 5 
1-9 ساختار تحقیق 8 
فصل دوم: مرور ادبیات و مفاهیم نظری 
2-1- مسکن ایرانی- اسلامی 11 
2-1-1-مقدمه 11 
2-1-2- معماری ایرانی 11 
2-1-3- معماری اسلامی 13 
2-1-4- اصول معماری ایرانی- اسلامی 16 
2- 1-5- مسکن مطلوب 17 
2-1-5-1- ساختارشناسی مفهوم سکونتو ویژگی های آن از منظر اسلام 18 
2-1-5-2- نقش تمایلات اجتماعی در مسکن اسلامی 22 
2-1-5-3- مسکن مطلوب از منظر قرآن 24 
2-1-5-4- مسکن مطلوب از منظر احادیث 27 
2-1-5-5- مسکن مطلوب از منظر شریعت 29 
2-1-5-6- مسکن مطلوب از منظر معماری سنتی 31 
2-1-5-7- مسکن سنتی از منظر آیات قرآن 33 
عنوان صفحه 
2-1-5-8- توصیه های حکمت عملی اسلام درباره مسکن 35 
2-1-5-9- خلاصه و جمع بندی 37 
2-2- امنیت 48 
2-2-1- مقدمه 48 
2-2-2- امنیت در اسلام 48 
2-2-2-1- ابعاد امنیت از منظر اسلام 55 
2-2-2-2- کرامت انسانی در امنیت فردی و اجتماعی از منظر اسلام 59 
2-2-2-3- حرمت و محرمیت در امنیت فردی و اجتماعی از منظر اسلام 62 
2-2-2-4- جایگاه محرمیت در خانه اسلامی 72 
2-2-3- امنیت در مجتمع مسکونی 76 
2-2-3-1- امنیت محیطی از طریق طراحی CPTED 76 
2-2-3-2- استراتژی های عمده قابل اجرا در مجتمع مسکونی 80 
2-2-3-3- عوامل موثر در افزایش امنیت در مجتمع های مسکونی 82 
2-2-3-4- دستورالعمل ایمنی برای مجتمع مسکونی 86 
2-2-4- خلاصه و جمع بندی 87 
2-3- گونه شناسی مجتمع مسکونی 106 
2-3-1- مقدمه 106 
2-3-2- مسکن شهری(در کشورهای غربی) 106 
2-3-2-1- خانه های تک واحدی مجزا 106 
2-3-2-2- خانه های حیاط مرکزی 108 
2-3-2-3- خانه ردیفی یا خانه شهری 110 
2-3-2-4- مجتمع آپارتمانی با ارتفاع متوسط 112 
2-3-2-5 – مجتمع آپارتمانی بلند 114 
2-3-2-6- آپارتمانهای با دسترسی مرکزی 116 
2-3-3 مجموعه های مسکونی 118 
2-3-3-1- ساخت و سازهای پیرامونی 119 
2-3-3-2- ساخت و سازهای خطی 121 
2-3-3-3-ساخت و سازهای مجموعهای 123 
2-3-3-4- ترکیب گونه های مختلف ساختمانی 125 
2-3-4- خلاصه و جمع بندی 127 

عنوان صفحه 
فصل سوم: نمونه های موردی (مصادیق) 
3-1 مقدمه 131 
3-2 نمونه های داخلی 131 
3-2-1 مجتمع مسکونی زیتون 131 
3-3 نمونه های موردی خارجی 135 
3-3-1 مجموعه مسکونی Optima Camelview Village 135 
3-3-2 مجتمع مسکونی Carre 138 
3-3-3 مجموعه مسکونی شیخ سرای (Sheikh Sarai Housing) 140 
3-4 جمع بندی 141 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 
4-1 مقدمه 144 
4-2 تحلیل اعتبار سنجی 144 
فصل پنجم: برنامه فیزیکی 
5-1 مقدمه 155 
5-2 مجتمع مسکونی 155 
5-2-1 اصول سازماندهنده سایت در مجموعههای مسکونی 155 
5-2-1-1 ارتفاع ساختمانها 156 
5-2-1-2 گردش وسایل نقلیه و عابران پیاده 156 
5-2-1-3 طراحی محوطه 159 
5-2-1-4 اشراف 159 
5-2-1-5 جانمایی تودهها 163 
5-2-1-6 فضاهای جمعی 163 
5-2-1-7 تسهیلات عمومی 163 
5-2-1-8 مراکز خرید 164 
5-2-2 ساختار کالبدی مجموعههای مسکونی 164 
5-2-2-1 گونه شناسی مسکن 165 
5-2-2-2 تسهیلات و خدمات 165 
5-2-3 اصول تامین امنیت در مجموعههای مسکونی 169 
5-3 مسکن 172 
5-3-1 تناسبات انسانی 172 
5-3-2 بررسی روابط در فضاهای مسکونی 173 
عنوان صفحه 
5-3-3 گردش (سیرکولاسیون) 174 
فصل ششم: مطالعات سایت )شهر جدید گلبهار( 
6-1 مقدمه 177 
6-2 شناخت عمومی 177 
6-3 شناخت وضع موجود شهر گلبهار 179 
6-4 شبکه معابر 179 
6-5 خصوصیات کالبدی شهر 185 
6-6 مطالعات جمعیتی 188 
6-7 مطالعات اقلیمی 189 
6-8 مطالعات تراکم ساختمانی 192 
6-9 آنالیز سایت 196 
فصل هفتم: نتیجه گیری 
7-1 مقدمه 198 
7-2 مدل مفهومی 198 
7-3 بررسی اهداف تحقیق 200 
7-4 بررسی سوالات تحقیق 201 
7-5 ضوابط و راهکارهای طراحی پیشنهادی 201 
7-6 طراحی مجموعه 204 
فهرست منابع 209 
چکیده انگلیسی 222 


 

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقای امنیت اجتماعی (نمونه موردی تبریز)

چکیده

طراحی مجتمع های مسکونی مهمترین عرصه در فضای معماری است که بخش اعظم زیست انسانی در آن سپری می شود. به نظر می رسد که پایین بودن کیفیات کالبدی-فضایی مناطق مسکونی ، باعث به‌وجود‌آمدن مشکلات و آسیب‌های عدیده‌ای از جمله آسیب‌های اجتماعی و رفتار آنومیک و ایجاد استرس در این نواحی شده است .با توجه به امنیت این فضاها و پارامتر های کیفی مربوط به آن،ایجاد امنیت محیطی در مجتمع های مسکونی از ضروریات و نیازهای اصلی انسان می باشد.این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های ایجاد امنیت در طراحی معماری به معرفی ابعاد مختلف امنیت و راهکارهای اصلی و قابل اجرا در طراحی به منظور ارتقای این حس در مجتمع های مسکونی پرداخته و به بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای فضایی و کالبدی با کاهش آسیب‌های اجتماعی و آنومی در این مناطق می پردازد. بررسی های مقدماتی و مطالعات نظری به ساختن فرضیه ی “همزمانی و هم مکانی انواع آلودگی های کالبدی-فضایی با آلودگی رفتاری”انجامید. براین اساس شاخص های کالبدی-فضایی موثراستنتاج وسپس فهرست چک لیست نحوهانجام مشاهده های میدانی وبرداشت اطلاعات تهیه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه LisrelوSPSS استفاده شده است.در بخش مطالعه موردی بااستفاده توأمان روش های مشاهده مستقیم وغیرمستقیم ،چند نمونه از مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه فرضیهمتغیر هااولویت68 درصددارای سطح معنی داریکنترل طبیعی دسترسی ها 154 درصددارای سطح معنی داریتقویت قلمرو 2-پایین تر از سطح معنی داری نظارت طبیعی 3-پایین تر از سطح معنی داری نگهداری و فعالیت پشتیبانی4

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات 1 
1-1- مقدمه 2 
1-2- بیان مسئله 4 
1-3- سوالات پژوهش 5 
1-3-1 سوالات فرعی پژوهش 6 
1-4- فرضیه تحقیق 6 
1-4-1 فرضیه اصلی تحقیق 6 
1-5- اهداف تحقیق 7 
1-5-1 اهداف فرعی تحقیق 7 
1-6- اهمیت موضوع 7 
فصل دوم: مفهوم امنیت 8 
2-1مقدمه 9 
2-2نظم و امنیت در جامعه 9 
2-3 مفهوم امنیت 13 
2-3-1امنیت در ابعاد تکوینی 17 
2-3-2امنیت در ابعاد ذهنی و عینی 17 
2-3-3 امنیت در ابعاد کارکردی 18 
2-3-3-1 امنیت اجتماعی 19 
2-3-3-2 امنیت اقتصادی 19 
2-3-3-3 امنیت سیاسی 19 
2-3-3-4 امنیت دینی 19 
2-3-3-5 امنیت ملی 19 
2-3-3-6 امنیت محیطی 19 
2-4 امنیت به مثابه یک نیاز طبیعی 21 
2-5 تعریف جرم 22 
2-6 عوامل موثر در پیدایش آنومی و جرم 24 
2-6-1 عوامل اجتماعی موثر در پیدایش آنومی 26 
2-6-2 عوامل اقتصادی موثر در پیدایش آنومی 29 
2-6-2-1 فقر و نیاز مالی 29 
2-6-2-2 بیکاری 33 
2-6-2-3 هزینه های اقتصادی ارتکاب جرم 33 
2-6-2-4 عدم تعادل رشد و توسعه اقتصادی 34 
2-6-2-5 تورم 35 
2-6-3 عوامل فرهنگی موثر در پیدایش آنومی 36 
2-6-3-1 عامل در هم شکستگی ساختار فرهنگی 36 
2-6-3-2 عامل ایجاد خرده فرهنگ کجرو 36 
2-6-3-3 عدم تجانس فرهنگی 37 
2-6-5 عوامل محیطی موثر در پیدایش آنومی 38
فصل سوم:مسکن 43 
3-1 مقدمه 44 
3-1-1 مشخصات سکونتگاه 45 
3-1-2 انواع مسکن 46 
3-1-2-1 انواع مسکن اجتماعی 47 
3-1-3 تاریخچه تحولات مسکن در غرب 49 
3-1-4 تاریخچه مسکن در ایران 51 
3-1-4-1 خانه در معماری سنتی ایران 53 
3-1-5 انواع قلمرو در مسکن 54 
3-1-6 فضاهای عمومی خصوصی در محلات مسکونی 56 
3-1-6-1 فضاهای داخلی خانه 57 
3-1-7 فضاهای باز محیط مسکونی 58 
3-1-8 مرز محله 60 
3-2 تاثیر گونه های مسکن بر توانایی ساکنین در کنترل محیط 61 
3-2-1 تاثیر انواع ساختمان بر شکل گیری رفتار 64 
3-2-2 تاثیر نوع ساختمان بر میزان کنترل ساکنان بر خیابان های پیرامونی 65 
فصل چهارم: پیشگیری ازجرم از طریق طراحی محیطی 70 
4-1 بررسی ادبیات طراحی شهری در مقابله با جرم 71 
4-1-1 مقدمه 72 
4-1-2CPSD 72 
4-1-3 رویکرد مکانی 72 
4-1-4 تئوری های کلاسیک 75 
4-1-4-1 CPTED 78 
4-1-4-1-1 نظارت طبیعی 79 
4-1-4-1-2 تقویت قلمرو 80 
4-1-4-1-3 کنترل طبیعی دسترسی ها 81 
4-1-4-1-4 تصویر(نگهداری)و فعالیت پشتیبانی 81 
4-1-5 اهداف جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 82 
4-1-6 تئوری های جدید 86 
4-1-6-1 نظریه نحو یا چیدمان فضا 86 
4-1-6-2 شهرگرایی نوین 89 
4-1-6-3 مجتمع های محصور 92 
4-1-6-4 مسئولیت ملکی 93 
4-1-7 سابقه رویکرد درشهرسازی ایران 98 
4-1-8 نتیجه گیری 100 
4-2 عوامل و ویژگی های مکانی موثر در پیدایش آنومی در فضاهای شهری 100 
4-2-1 محل و موقعیت 100 
4-2-2-مولفه ها و معیار ها فضاهای شهری امن 104 
4-2-3 -اندازه و فرم فضا 107 
4-2-3-1 اندازه فضا 107 
4-2-3-2 فرم فضا 110 
4-2-3-3 اختلاف سطح افقی 113 
4-2-3-4 کنج ها 113 
4-2-3-5 سطوح Lیا U شکل 114 
4-2-3-6 طراحی و ساماندهی مجدد فضا به منظور افزایش احساس نظارت 115 
4-2-3-7 استفاده از فن آوری امنیتی 115 
4-2-4 آسایش بصری ومحیطی 115 
4-2-4-1 آلودگی نمادی (اطلاعات و علائم محیطی)وخوانایی 116 
4-2-4 -2 آلودگی دیداری(اغتشاش بصری نماها،حجم ها وعناصر 120 
4-2-4 -3 آلودگی رنگ در فضاهای شهری 123 
4-2-4 -4 آلودگی نور (تاریکی) 125 
4-2-4 -5آلودگی محیطی (وجود مواد زاید جامد و فاضلاب در محیط) 127 
4-2-4 -6 آلودگی صوتی 130 
4-2-5 دسترسی 131 
4-2-5-1 وضعیت نفوذپذیری قلمروها(خصوصی،نیمه خصوصی،عمومی) 132 
4-2-5-2 ویژگی های دسترسی و شبکه ارتباطی 133 
4-2-5-3 فضاهای زنجیره ای حمل و نقل عمومی 136 
4-2-6 کیفیت سکونت و کاربری زمین 137 
4-2-6-1 کیفیت سکونت 137 
4-2-6-1-1 کیفیت عمومی سکونت 137 
4-2-6-1-2 بهرمندی از خدمات عمومی واحدهای مسکونی 139 
4-2-6-2 کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین 141 
4-2-7 سرزندگی 142 
4-2-8 نقش و اهمیت ضوابط و مقررات شهرسازی در ایجاد فضای شهری امن 144 
4-2-8-1 نقش و اهمیت ضوابط و مقررات شهرسازی 146 
4-2-9 نتیجه گیری 149 
فصل پنجم: مطالعات میدانی 150 
5-1 مدل تحلیلی 151 
5-2 مطالعات میدانی 151 
5-3 قلمرو موضوعی 151 
5-4 قلمرو زمانی 152 
5-5 قلمرو مکانی 152 
5-6 روش انجام تحقیق 152 
5-7 جامعه آماری 153 
5-8 فاکتورهای انتخاب جامعه آماری 153 
5-9 مشاهدات 154 
5-9 -1 نتیجه مشاهدات 155 
5-10 نمونه اندازه گیری و روش اندازه گیری 156 
5-11 ابزار گردآوری اطلاعات 156 
5-12 اعتبار و روایی تحقیق 156 
5-13 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل 156 
5-14 پایایی شاخص های پرسشنامه 157 
5-15 نرمال بودن متغیر وابسته 159 
5-16 آماره های توصیفی شاخص ها 160 
5-17 آزمون فرضیات 166 
5-18 Full model 167 
5-19نتایج فرضیات 168 
5-20 نتایج راهبردی برای طراحی 168 
فصل ششم : نمونه موردی 179 
6-1 مجتمع Donny brook 180 
6-2 محله وایان 183 
6-2-1 نتایج و دستاوردهای پروژه محله وایان 185 
6-3 مجتمع مسکونی زیتون اصفهان 186 

فصل هفتم: شناخت بستر طراحی 188 
7-1- معرفی استان آذربایجان شرقی 189 
7-2- تاریخچه تبریز 190 
7-3- چگونگی بنیاد و پیدایش شهر تبریز 191 
7-4- مطالعات جغرافیایی 193 
7-4-1- موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 193 
7-5- بررسی ویژگیهای طبیعی شهر تبریز 194 
7-5-1- توپوگرافی و شیب ها و گستره های شهر 194
7-5-2- زمین شناسی 195 
7-5-3-زمین لرزه 196 
7-5-4-گسل ها 196 
7-5-5-آبهای زیرزمینی 197 
7-6- مطالعات اقلیمی 197 
7-6-1- بررسی وضعیت اقلیمی 197 
7-6-2-دما 199 
7-6-3-رطوبت 199 
7-6-4-بارش 200 
7-6-5-وزش باد و فشار هوا 200 
7-6-6-جریان هوا 201 
7-6-7-تابش نور خورشید 202 
7-7- مطالعات اجتماعی و اقتصادی 203 
7-7-1- جایگاه شهر تبریز در سطح ملی 203 
7-7-2- جایگاه شهر تبریز در سطح منطقه ای 204 
7-8- تحلیل سایت 205 
7-9-برنامه فیزیکی 210 
7-10- پیشنهاد های طراحی 211 
پیوست1 سازه و سیستم های ساختمانی 215 
پیوست2 پرسشنامه 231 
پیوست3 مدل تحلیلی 236 
پیوست4 الگوهای طراحی 240 
پیوست5 نقشه ها 246 
فهرست منابع وماخذ 258 
 

 

طراحی مجتمع های مسکونی در شهر گرگان با رویکردافزایش امنیت فضاهای کالبدی

چکیده

اصطلاح مجتمع مسکونی با رویکرد افزایش امنیت فضاهای کالبدی اشاره به مکانی دارد که اقداماتی در طراحی و ساخت خانه‌ها صورت گرفته که اقدام اعمال خرابکارانه را به حداقل رسانده است. در طراحی این بناها تمهیداتی صورت گرفته که مجرم را از فعل جرم منصرف می کند و فرصت اعمال مجرمانه را از او می‌گیرد. مجتمع مسکونی مجموعه‌ای است که تعداد مشخصی خانواده با شغلها و سلایق مختلف در آن گرد‌هم آمده و زندگی می کنند و بنابراین دراین مکانها رفت و آمد افراد مختلف با فرهنگهای مختلف صورت می‌گیرد. بنابراین برای پیشگیری از اعمال مجرمانه باید اقداماتی انجام داد تا حس امنیت و مالکیت برای ساکنین بوجود آید. در قدم اول باید مجتمع مسکونی دارای نگهبانی برای کنترل ورود و خروج افراد به آنجا باشد. وجود نگهبانی خود فیلتری است برای جلوگیری از ورود افراد مجرم به یک مکان. در مرحله بعدی قراردادن دوربین مداربسته در نقاط کور و خلوت موجب منصرف شدن مجرم از انجام اعمال خرابکارانه می‌شود. دربعضی مواقع حس دیده شدن باعث صرفنظراز انجام جرم می‌شود. در مرحله بعدی باید بلوکها بگونه‌ای طراحی و در سایت قرار داده شوند که به فضای بازی، فضای سبز و پارکینگها اشراف داشته باشد. این حس “درمعرض دیدبودن” خود امنیت ایجاد می‌کند و فرصت را از مجرمین برای اعمال خود می‌گیرد و ریسک خطر را برای آنها بالا میبرد. در قدم بعدی فضای سبز و پارک و زمین بازی باید در مرکزیت مجتمع قرار داده شود، هم برای دید بهتر ساکنین هنگام بازی کودکان و هم حس امنیت بیشتر کودکان و افزایش کاربری مجتمع. مسیرهای حرکتی در سایت مجتمع باید مستقیم و فاقد پیچ وخم باشد و تمام مسیرها دارای نام گذاری و شماره گذاری باشند که این امر باعث ترس مجرم از فعل جرم می‌شود. تمامی بلوکها باید دارای حریم خصوصی باشد که می‌توان بایک حیاط سبز خصوصی که متعلق به هر بلوک می‌باشد این امر را محقق کرد. از قرار دادن نقاط کور در طراحی و درختهایی که ایجاد نقاط کور و سایه و مکانی برای اعمال ناشایست می‌شوند باید پرهیز کرد. پارکینگها باید بصورت نیمه باز طراحی شود تا دید در آن نقاط برای ساکنین امکان پذیر باشد. راه پله ها باید دارای پنجره‌های بزرگ باشد تا دید از بیرون بسهولت انجام پذیرد. درب ورود و خروج بلوکها از یک محل باشد تا ساکنین عبور و مرور افراد را کنترل کنند تا افراد غریبه قابل شناسایی باشند. موارد فوق‌ خلاصه‌ای از نکاتی است که در طراحی برای بالا بردن امنیت یک مجتمع مسکونی از آن می‌توان استفاده کرد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه 
چکیده ۱
پیشگفتار ۲
فصل اول کلیات تحقیق ۳
بیان مساله ۴
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۵
سوالات تحقیق ۵
فرضیه تحقیق ۵
مفاهیم اساسی تحقیق ۵
روش تحقیق ۶
سازماندهی تحقیق ۶
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۷
تاریخچه موضوع مورد تحقیق ۸
مبانی نظری مرتبط با موضوع مورد تحقیق ۹
وقوع جرم، محیط اجتماع ۱۰
تعریف جرم ۱۱
انواع جرم ۱۱
بررسی عوامل اجتماعی جرم ۱۱
محیط اجتماعی ۱۱
خانواده متشنج ۱۲
خانواده ولنگار ۱۲
خانواده از هم گسیخته ۱۳
محیط مسکن ۱۳
طرح پیشگیری از ارتکاب جرم ۱۴
تأمین محیط و مسکن مناسب ۱۴
جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان ۱۴
تأمین نیازهای مادی و معنوی ۱۴
تأمین آموزش و پرورش مناسب ۱۵
شهرسازی و رابطه مستقیم با جرم ۱۵
رابطه وقوع جرم و حاشیه نشینی ۱۶
نظریات و تئوری های تاثیر محیط بر ارتکاب جرم ۱۶
تئوری دورکیم ۱۷
مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی ۱۷
تئوری ادوین ساترلند ۱۷
نظریه مرتن ۱۷
جهات تاثیرگذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم ۱۸
ساکنان مسکن و نقش جرمزایی ۱۹
فصل سوم مطالعات مرتبط بارویکرد ۲۰
مفهوم فضاهای بدون دفاع ۲۱
انواع کارکردهای فضاهای بدون دفاع از کم ضررترین عملکرد تا پر ضررترین ۲۱
گونه های فضاهای بدون دفاع ۲۲
تعریف CPTED و اجزای آن ۲۳
راهبردهای کاربردیCPTED درمناطق مسکونی ۲۳
راهبردهای کاربردیCPTED در پارکینگ ۲۴
الف) خط دید ۲۴
ب) نظارت غیررسمی ۲۴
ج) طراحی: ۲۵
ضرورت کاربرد CPTED در ایران ۲۵
پروژه های انجام شده CPTED ۲۵
شناخت اصول قابل دفاع نمودن فضاها ۲۶
۱: نظارت ۲۶
۲: کنترل دسترس ۲۷
۳: تقویت حس قلمرو ۲۷
۴: محافظت از سیبل‌های جرم ۲۷
ضمانت اجراهای قانونی در اصول عملی طراحی بدون جرم ۲۸
فضاهای قابل دفاع ۲۸
اصول قابل دفاع نمودن فضاها ۲۸
قابل دفاع نمودن فضاها: افزایش خطر ناشی ازارتکاب جرم ۲۹
استفاده متنوع ازساختمان ۲۹
طرح و منظره ساختمان ۳۰
افزایش مراقبت در فضاهای عمومی ۳۰
افزایش رویت پذیری ۳۰
-کنترل ورودی‌ها ۳۲
ایجاد موانع نمادین ۳۳
قابل دفاع نمودن فضاها: افزایش تلاش برای ارتکاب جرم ۳۴
ایجاد حس ترس از جرم- پنجره‌ها و داخل ساختمان ۳۴
کاهش فرصت اعمال خرابکارانه ۳۵
استفاده از مواد با پوشش‌های سخت ۳۵
نظریه‌های محققین در رابطه با نقش معماری در پیشگیری از وقوع جرم ۳۶
نظارت ۳۸
تصویر ساختمان ۳۸
۴- کنار هم قرار گرفتن مناطق مسکونی با سایر تسهیلات ۳۹
نظریه توزیع جرم ۳۹
نظریه مدیریت افراد و محیط ۴۰
نظریه‌های محققین CPTED: نسل دوم ۴۱
نظریه معماری عامل تعیین کننده رفتار ۴۳
نظریه ترکیب فضا ۴۴
بررسی تئوری‌های طراحی ایمن ۴۵
مفهوم امنیت ۴۶
تاثیر طراحی برجرم و جنایت ۴۷
تئوری طراحی ایمنی ۴۸
محله‌های جرم خیز ۴۸
-شناسایی مسائل احتمالی جرم و ارائه راهبرد ۴۸
پیشنهادات طراحی ۴۸
حریم ۴۹
سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران ۵۰
درونگرایی درمعماری مسکونی ایران ۵۱
حیاط به عنوان حریم خانه ۵۳
دلایل الزامی وجودحریم ۵۴
حریم و تجسس ۵۴
حریم بصری ۵۵
حریم شنیداری ۵۵
حریم و امنیت ۵۶
حریم و مالکیت ۵۷
مالکیت عمومی ۵۸
حریم و قلمرو ۵۸
حریم و اقلیم ۵۹
آیا وجود حریم در همه جا لازم است؟ ۶۰
سلسله مراتب حریم ۶۰
حریم خصوصی ۶۱
حریم خصوصی و رفتار انسانها ۶۲
حریم خصوصی و طراحی محیط ۶۳
حریم خصوصی درطراحی خانه ۶۳
نمونه‌هایی از سابقه تاریخی سلسله مراتب حریم درکشورهای مختلف ۶۴
حریم بعنوان مفصلی بین فضاها ۶۴
تاثیر معماری بر رفتار انسانها نسبت به حریم دیگران ۶۵
کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی ۶۵
حریم و طراحی ۶۷
طراحی معماری ۷۰
ایجاد امنیت از طریق طراحی محیطی ۷۰
فضاهای قابل دفاع ۷۰
نظارت طبیعی ۷۰
حریم خصوصی و طراحی محیط ۷۱
حریم خصوصی در طراحی خانه ۷۱
کنترل طبیعی دسترسی ۷۱
مشکل کردن هدف ۷۴
چهارویژگی طراحی فضاهای قابل دفاع ازنظر نیومن ۷۵
فصل چهارم روش تحقیق وتجزیه وتحلیل داده‌ها ۷۶
نوع و روش تحقیق ۷۷
مطالعه کاربردی از نوع بررسی مقطعی ۷۸
جامعه مورد مطالعه: ۷۸
ابزار جمع آوری اطلاعات و داده‌ها: ۷۸
روش جمع آوری اطلاعات وداده‌ها: ۷۸
ایده‌های طراحی ۷۹
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها ۸۱
نتیجه گیری ۸۲
گسست در ساختار فضایی- اجتماعی ۸۲
تایج این پژوهش ۸۳
پیشنهادها ۸۳
پیشنهادهای اجرایی ۸۳
پیشنهادهای تحقیق در آینده ۸۴
گونه‌های فضاهای بدون دفاع ۸۶
شناخت اصول قابل دفاع نمودن فضاها ۸۶
به حداقل رساندن منفعت حاصله از ارتکاب جرم ۸۷
نظارت ۸۷
کنترل ورودی‌ها ۸۷
تقویت حس قلمرو ۸۷
محافظت از سیبل‌های جرم ۸۷
ضمانت اجراهای قانونی در اصول عملی طراحی بدون جرم ۸۸
تشریح یافته‌های فکری محقق در تحقیق ۸۸
قابل دفاع نمودن فضاها: افزایش خطر ناشی از ارتکاب جرم ۸۹
نظارت ۸۹
استفاده متنوع از ساختمان ۹۰
طرح و منظره ساختمان ۹۰
الف):افزایش مراقبت در فضاهای عمومی ۹۰
ب):افزایش رویت پذیری ۹۰
استفاده از نور و روشنایی ۹۰
کنترل ورودی‌ها ۹۲
انتخاب سایت و شناخت کلی آن ۹۳
ضوابط اجتماعی بافت ۹۳
ضوابط کالبدی بافت ۹۳
بررسی جمعیت استفاده کننده از مرکز ۹۳
ضوابط مکان یابی سایت ۹۳
الف ) ضوابط اجتماعی بافت ۹۴
ب) ضوابط کالبدی بافت ۹۴
شناخت زمینه وخصوصیات کالبدی (سابقه تاریخی شهر گرگان) ۹۴
جغرافیا ۹۴
مردم ۹۵
مناطق شهرداری ۹۵
نام گذاری ۹۵
طراحی اقلیمی درشهرگرگان ۹۶
خصوصیات بلوار نهارخوران ۹۷
پیشینه ۹۷
ویژگی‌ها ۹۷
سایت پلان ۹۹
(شکل ۶) – سایت پلان ۱۰۰
(شکل ۷)- نماهای مسکونی ۱۰۱
(شکل ۸)- نماهای استخر ۱۰۳
(شکل ۹)- نماهایمسجد ۱۰۴
(شکل ۱۰)- نماهایمهدکودک ۱۰۶
فهرست منابع و مأخذ ۱۰۸

 

 

طراحی مجتمع مسکونی (در شهر رشت) با ایجاد حِس امنیت در فضاهای مشاعی

چکیده

امروزه با افزایش میزان جرائم، در محیطهای درون و برون شهری، یکی از عکس العمل های معقولانه، پیشگیری قبل از وقوع جرم می باشد برای پیشگیری از وقوع جرم نیاز به برنامه ریزی زیرساختهای شهری، هستیم درضمن برای برنامه ریزی در علوم مختلفی مانند: شهرسازی، معماری، جامع شناسی و جرم شناسی به آن نیازمندیم در راستای این برنامه ریزیها می توان به مقیاس مجموعه های مسکونی اشاره نمود یکی از مراکز مهم در پیشگیری از جرم، مجموعه های مسکونی می باشد معماران و برنامه ریزان باید در جهت کاهش جرایمی مانند سرقت و جنایت، طرحهایی ارائه دهند نکته ای که در طراحی بسیار حائز اهمیت می باشد، این است که امکان رسیدن به مطلوبیت کامل در طرح ها میسر نبوده و صرفاً در جهت کاهش جرم در این مسیر قدم برداشته اند از دیگر معضلات مربوطه، طراحی یک مسکن عاری از جرم می تواند باشد، که بهای سنگینی مانند محیط های دژگونه، که به انزوای ساکنین می انجامد در پی دارد این موضوع را نیز باید در خاطر داشت که مسکن آخرین پناه امن محسوب می شود؛ زیرا درصد زیادی از واحدهای تشکیل دهنده ی محلات شهری، مجموعه های مسکونی می باشد و می تواند تاثیر بسزایی در معیشت مردم داشته باشددر این پژوهش، روش تحقیق توصیفی_تحلیلی می باشد و در جهت کسب اطلاعات موردنیاز در مطالعات، سایر منابع اسنادی مانند: کتابخانه ای و مقالات و پایان نامه ها، مدارک، موجود در زمینه عوامل ایجاد حس امنیت در مجتمع مسکونی می باشد در جهت تکمیل یافته های موجود به بررسی نمونه های ایرانی و خارجی پرداختیم و با تدوین مصاحبه و مطالعات میدانی در نظر گرفته شده و یافته های تحقیق بدست آمده، اصول و دستورالعمل هایی برای طراحی، محقق گردیده شدهدف این پژوهش به دنبال ارائه رهنمود و راهکارهای طراحی در جهت کاهش جرم و ایجاد حس امنیت در فضاهای مشاع، مجموعه مسکونی می باشد این راهکارها در قالب دستورالعملهایی برای طراحی یک مجموعه مسکونی در شهر رشت با هدف ایجاد حس امنیت در فضای مشاع، استفاده گردیدنتایج حاصله، این تحقیق، مواردی چون CPTED، فضای قابل دفاع و نظریه چیدمان فضا می باشد که درخصوص راهکارهای طراحی نظریه CPTED جامع ترین آنها بوده و در بردارنده مولفه هایی مانند قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی، سخت کردن آماج جرم، فعالیتهای پشتیبانی می باشد

عنوان صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش 

۱-۱-بیان مسئاله و ضرورت تحقیق ۳
۲-۱-سوالات تحقیق ۳
۳-۱-فرضیه تحقیق ۴
۴-۱-اهداف تحقیق ۴
۵-۱-روش تحقیق پژوهش ۴
۶-۱-محدودیتهای تحقیق ۴
۷-۱-مراحل انجام پایان نامه ۴
۸-۱-عرصه های کلی و مساحت تقریبی ۵
۹-۱-قلمرو تحقیق ۶

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲-مقدمه ۸
۱-۱-۲-امنیت ۹
۲-۱-۲-جرم ۱۲
۳-۱-۲-پیشگیری از جرم ۱۴
۱-۲-۲-پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۲-۲-نظریه پیشگیری جرم با کمک طراحى محیطى ۲۰
۳-۲-۲-نظریات پیشگیری مکان بنیاد از جرم ۲۰
۱-۳-۲-۲-فضای قابل دفاع۲۱
۲-۳-۲-۲-CPTED
۳-۳-۲-۲-پیشگیری وضعی از جرم/ نسل دوم پیشگیری محیطی۲۱
۳-۲-جمعبندی و نتیجه‌گیری ۴۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش (نمونه های مطالعاتی) 

۱-۳-مقدمه ۴۸ 
۲-۳-نمونه ها و تحلیل آنها ۵۰
۱-۲-۳-نمونه خارجی (سیبلیوس پارکن) ۵۰
۲-۲-۳-نمونه های داخلی (پردیسان_ لاکانشهر)۵۴
۳-۳-نتیجه گیری ۶۶

فصل چهارم: یافته های پژوهش(تدوین مبانی نظری و احکام طراحی منتج از مطالعات)

۴-۱-مبانی نظری ۶۸
۱-۱-۴-راهبرد _راهکار طراحی در مجموعه مسکونی۶۹
۴-۱-۲-راهبردهای کاربردی CPTED در طراحی پارکینگ ۷۷
۲-۴-نتیجه-گیری۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری (شناخت عوامل موثر بر طراحی، برنامه ریزی معماری و روندطراحی)

۱-۵-عوامل موثر بر طراحی ۸۱
۱-۱-۵-موقعیت جغرافیایی۸۱
۲-۱-۵-آب و هوا۸۱
۳-۱-۵-تحلیل سایت۸۲
۲-۵-برنامه ریزی معماری۸۵
۳-۵-روند-طراحی۸۷
۱-۳-۵-دیاگرام فضایی۸۷
۲-۳-۵-گونه شناسی مسکن۸۷
۳-۳-۵-روند مدلسازی۸۹
۴-۳-۵-گزینه های طراحی سایت۹۱
۱-۴-۳-۵-فرم بلوکها۹۱
۲-۴-۳-۵-نظارت۹۲
۳-۴-۳-۵-کنترل دسترسی ها۹۳
۴-۴-۳-۵-مسیرهای ارتباطی سواره وپیاده۹۴
۵-۴-۳-۵-فضای سبز۹۵
۴-۵-سیستمهای مورد استفاده در ساختمان۹۶
۱-۴-۵-سیستم سازه ای۹۶
۲-۴-۵-سیستم تاسیساتی۹۶

فهرست منابع ۹۷

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–