این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه توریسم درمانی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

راهبردهای توسعه توریسم درمانی (گردشگری سلامت) دراستان آذربایجانغربی با استفاده از مدل SWOT

چکیده

امروزه بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می‌باشد. و به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه های اقتصادی، اشتغال زایی برای کشورها مطرح است. استان آذربایجانغربی با دارا بودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در زمینه گردشگری و نیز پزشکی و درمانی، می تواند با استفاده مطلوب از این ظرفیت ها، به یکی از قطب های گردشگری درمانی منطقه تبدیل شود. برای این منظورتحقیقی برای شناسایی راهبردهای توسعه توریسم درمانی دراستان آذربایجانغربی با استفاده از مدل SWOT انجام دادیم که از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای بوده و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و پرسشنامه بدست آمده است و داده های تحقیق حاضر که به صورت میدانی از دست اندر کاران صنعت توریسم درمانی به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شد و در دو دسته اطلاعات به صورت مکمل و هم راستا با یکدیگر استفاده شد، تحقیق با شناسایی و معرفی مهمترین عوامل موثر بر محیط داخلـی و خـارجی صـنعت گردشگری سلامت استان، نقـاط ضـعف، قـوت، تهدیـد و فرصـت آن را بررسـی و بـا اسـتفاده از ماتریس داخلی و خارجی موقعیت استراتژیک صـنعت گردشگری سلامت استان را مشخص می کند. نشان داد که وضعیت اسـتراتژی برای غلبه بر مشکلات برای این استان بایستی رقابتی باشد. در تجزیه وتحلیل مدل، استراتژی هایی به عنوان راهبرد های موثر مشخص و تعیین گردید. در نهایت مشخص شد از بین چهار استراتژی، استراتژی ایجاد تسهیلات وسیاستهای تشویقی دولت برای فعال کردن بخش خصوصی در خدمات گردشگری سلامت و استراتژی برگزاری نمایشگاه ها و همایش های بین المللی جهت معرفی توانمندی های صنعت گرشگری سلامت استان نسـبت بـه سـایر استراتژیها از اولویت بالایی برخوردار هستند.

فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1. تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق : 2
1-2. ضرورت انجام تحقیق: 6
1-3. ا هداف تحقیق 7
1-3-1. هدف اصلی 7
1-3-2. اهداف فرعی 7
1-4. سوالات تحقیق 7
1-5. تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه های کلیدی 8
1-5-1. تعریف و اهمیت گردشگری 8
1-5-2. تعریف گردشگری پزشکی : 10
1-5-3. تعریف استراتژی : 11
1-5-4. معرفی تحلیل SWOT 13
فصل دوم : بررسی منابع(مروری بر مطالعات انجام شده) 15
2-1. ادبیات تحقیق 15
2-2. وضعیت گردشگری درمانی در ایران 16
2-3. محرکهای بازار گردشگری درمانی 17
2-4. مروری بر مطالعات انجام شده 19
2-4-1. مطالعات داخلی : 19
2-4-1-1. مطالعات انجام یافته در سطح ایران و برخی از کشورها 19
2-4-1-2. مطالعات انجام یافته در برخی از استان های ایران 22
2-4-2. مطالعات خارجی : 25
2-4-2-1. وضعیت گردشگری درمانی در کشورهای جهان و منطقه 25
2-4-2-1-1. گزارش تحقیقی گردشگری درمانی در سال 2013 30
2-4-2-2. وضعیت گردشگری درمانی در آسیا 30
2-4-2-3. مقایسه وضعیت گردشگری در ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر 31
فصل سوم : روش تحقیق 33
3-1. روش انجام تحقیق 33
3-2. روش و ابزار گردآوری اطلاعات 33
3-3. قلمرو تحقیق 34
3-3-1. قلمرو زمانی تحقیق 34
3-3-2. قلمرو مکانی تحقیق 34
3-4. روش تجزیه و تحلیل داده ها 34
3-4-1. بررسی عوامل خارجی 34
3-4-2. بررسی عوامل داخلی 35
3-4-3. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 35
3-5. مدل مفهومی تحقیق 36
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 37
4-1. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 38
4-1-1. فرصت ها 38
4-1-2. تهدیدها 38
4-2. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 39
4-2-1. قوت ها 39
4-2-2. ضعف ها 39
4-3. ماتریس سوات (SWOT) 41
4-4. ماتریس داخلی وخارجی 43
4-4-1. نتیجه ماتریس داخلی وخارجی 43
4-5. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) 44
4-5-1. نتایج حاصل از ماتریس QSPM 48
فصل پنجم : نتیجه گیری 49
5-1. بحث و نتیجه گیری 49
5-2. پیشنهادات 51
5-3. محدودیتهای تحقیق 51
منابع 52

 

توسعه و برنامه‌ریزی توریسم سلامت با تأکید بر آب‌درمانی و چشمه‌های آب معدنی استان سمنان

چکیده

در عصر حاضر عواملی چون رشد جمعیت، شهرنشینی فزاینده و مشکلات زندگی شهری و در نتیجه انواع بیماری های عصبی و روانی در بین شهرنشینان، رشد ارتباطات و فن آوری و رشد و توسعه حمل و نقل و افزایش اوقات فراغت و همچنین افزایش درآمدها، همه و همه زمینه را برای سیر و سفر و گردشگری افراد فراهم کرده استگردشگری در اشکال مختلفی انجام می شود که یک نوع آن اکوتوریسم و توریسم درمانی است توریسم آب درمانی دربسیاری از کشورها نقش مهمی در ارز آوری دارد، اما در ایران این صنعت جایگاه خود را باز نیافته و گامهای نخستین را طی می کند استفاده از آب در موارد درمانی و رفع خستگی در انسان ها و به دست آوردن آرامش جسمی و روحی، قدمتی معادل قدمت زندگی بشر دارد در غالب کشورهای جهان مجامع علمی و پزشکی، خواص درمانی آبهای معدنی را مورد تایید قرار داده اند در ایران بخصوص استان سمنان دارای چشمه های آب معدنی فراوانی است که هر کدام دارای خواص درمانی متفاوتی هستند و قابلیتهای بالایی در جذب افراد از گوشه و کنار این مرز و بوم را دارند بیماری هایی که با آب درمانی مداوا می شوند می توان به روماتیسم، نقرس، ریزش موی سر، ضعف اعصاب، انواع بیماری های پوستی، دیسک کمر، آرتروز، دردهای مزمن ستون فقرات، انواع دمل ها و زخم عفونی، میگرن ها و بیماری های دیگر و بطور کلی پاکسازی عمیق جسم از تمام سموم را اشاره نمود در این پژوهش به شناسایی این چشمه ها در استان پرداخته شده و خواص هریک از این آب ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این استان را در زمینه اکوتوریسم و جذب توریسم آب درمانی بیشتر به مردم معرفی کرده تا زمینه صنعت توریسم را فراهم نماید امید است با برنامه ریزی صحیح، همگی شاهد پیشرفت طرح ها و صنعت گردشگری سلامت را در استان سمنان باشیم تا جمعیت بیشتری را با اهداف آب درمانی به این استان جذب نماییم زیرا گردشگری سلامت یا توریسم آب درمانی و اکوتوریسم (بوم گردی) در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع محسوب می گردد

– 1) موقعیت و محدوده ی منطقه مورد مطالعه استان سمنان 5 
1- 2) طرح مسئله وانتخاب موضوع 5 
1- 3) اهمیت موضوع 5 
1- 4) اهداف تحقیق 6 
1- 5) فرضیه های تحقیق 6 
1- 6) پیشینه تحقیق 7 
1- 7) روش و مراحل تحقیق 8 
1- 8) مشکلات تحقیق و پژوهش 8 
فصل دوم: مبانی و تئوری های نظری تحقیق 
2- 1) توریسم 10 
2- 2) آب درمانی 11 
2- 3) توریسم سلامت 12 
2- 4) دهکده سلامت 12 
2- 5) توریسم درمانی 12 
2- 6) گردشگری 13 
2- 7) گردشگری سلامت 13 
2- 8) اکوتوریسم 13 
2- 9 ) صادرات نامرئی 14 
2-10) آب های معدنی 14 
2-11) برنامه ریزی 15 
2-12) توسعه 15 
2-13) چشمه 16 
2-14) چشمه های آب گرم 17 
2-15) ژئوتوریسم 17 

فصل سوم: خصوصیات جغرافیایی عرصه تحقیق 
3- 1) محدوده و موقعیت جغرافیایی استان سمنان 19 
3-2) توپوگرافی استان 20 
3-3) زمین شناسی استان 22 
3-4) ویژگی خاک استان 23 
3-5) اقلیم استان 23 
3-5-1) دما 25 
3-5-2) بارش 26 
3-5-3 ) توده های هوا و بادهای استان 28 
3-5-3- 1) توده هوای سیبری (شمالی ) 28 
3-5-3- 2) توده هوای مدیترانه ای (غربی ) 28 
3-5-3- 3) توده هوای گرم وخشک مرکزی 28 
3-5-3- 4) بادهای محلی استان 28 
3- 6) منابع آب 29 
3-6–1) آب های سطحی 29 
3- 6–2) آب های زیرزمینی 30 
3- 7) پوشش گیاهی و جانوری استان 31 
3- 7- 1) جنگل ها 32 
3- 7- 2) مراتع 33 
3- 8 ) ویژگی های جمعیت 34 
3-8- 1 ) تعداد جمعیت 34 
3- 8-2) ساختمان سنی جمعیت 35 
3-8- 3) ساختمان جنسی جمعیت 36 
3-8- 4) نرخ رشد 36 
3-8- 5) میزان با سوادی 37 
3-8- 6) پیش بینی جمعیت 37 
3-8-7) تراکم نسبی 37 
3-8- 8) جمعیت شهری و روستایی 37 
3-9) ویژگی های اقتصادی 39 
3-9- 1) کشاورزی 39 
3-9- 2) زراعت 40 
3-9- 3) باغداری 40 
3-9- 4) صنعت 40 
3-9- 5) معدن 41 
3-10) گردشگری استان 41 
3-11) پیشینه تاریخی استان 42 
3-11- 1) وجه تسمیه قومس 44 
3-12) ویژگی سیاسی استان 44 
فصل چهارم: توسعه و برنامه ریزی توریسم سلامت با تاکید بر آب درمانی 
4- 1) اکوتوریسم 48 
4- 1-1) تاریخچه اکوتوریسم 49 
4-1- 2) گونه مختلف اکوتوریسم 49 
4-1- 3) اهداف و توسعه اکوتوریسم 49 
4-1- 4) اکوتوریسم در استان سمنان 50 
4- 2) توریسم 51 
4-2- 1) تاریخچه توریسم 52 
4- 2- 2 ) اهمیت توریسم 53 
4-2- 3) توریسم در ایران 54 
4- 3 ) توریسم درمانی 55 
4-3- 1) گردشگری تندرستی 55 
4-3- 2) طبیعت درمانی 57 
4- 4) چشمه ها 57 
4-4- 1) نقش آب های شفا بخش در عرصه توریسم 58 
4-4- 2) آب درمانی یا هیدروتراپی 58 
4-4- 3) تاریخچه آب درمانی 60 
4-4- 4) فوائد و مضرات آب درمانی 61 
4-4- 5) خواص آب و آب درمانی 62 
4-4- 6) محدودیت در آب درمانی 62 
4-4- 7) آب درمانی در ورزش 64 
4-4- 8) اثرات آب بر بدن 64 
4-4- 9) آب درمانی توسط آب های شفابخش 65 
4- 5) عوامل موثر در پیدایش چشمه های آب معدنی و آب گرم 67 
4- 5- 1) منشای آب های معدنی 67 
4- 5- 2) خواص فیزیکی و شیمیایی آب های معدنی 68 
4- 5- 3) دمای آب 69 
4- 5- 4) چگونگی استفاده از آب های معدنی 69 
4- 5- 5) کاربرد آب چشمه های معدنی 70 
4- 5- 6) آبدهی چشمه ها 71 
4- 5- 7) انواع چشمه ها 72 
4- 5- 8) آب فشان ها 73 
4- 5- 9) چشمه های آب گرم 73 
4- 6) ایران و چشمه های آب گرم و آب معدنی 74 
4- 7) وجه تسمیه آب گرم در گویش های ایرانی 75 
4- 8) طبقه بندی آب های معدنی و آب گرم 77 
4- 9) چشمه های آب معدنی و آب گرم استان سمنان 80 
4-9- 1) چشمه های شهرستان سمنان 81 
4-9- 2) چشمه های شهرستان مهدیشهر 86 
4-9- 3) چشمه های شهرستان شاهرود 89 
4-9- 4) چشمه های شهرستان دامغان 91 
4-9- 5) چشمه های شهرستان گرمسار 95 
فصل پنجم: – تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 
5–1) آزمون فرضیات 99 
5–2) نتیجه گیری 102 
5–3) ارائه پیشنهادات 103 
منابع وماخذ ایرانی 106 
منابع وماخذ خارجی 109 


 

طراحی دهکده سلامت با رویکرد توسعه گردشگری سلامت

چکیده

برنامه دهکده های سلامت در حقیقت بسط یافته پروژه های شهرهای سلامت سازمان بهداشت جهانی هستند مفهوم برنامه شهرهای سلامت این است که شهرها محیط های مهمی هستند که در آن ها به مسائل سلامتی به صورت جامع و از طریق هماهنگی و همکاری بین آژانس ها و سازمان های مختلف نگریسته می شود در شهرهای سلامت به بهبود و تغییر نتایج سلامتی از طریق توجه به تغییرات اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی همراه بخش سلامت تاکید می شود در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغال زایی برای دانش آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی، اما کم کم از سال83 و درست پس از ادغام میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی، توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد باور بنیادین این پژوهش بر آن است که دهکده های سلامت به طور مستقیم وابسته به معماری کاربردی و موثر بر توسعه پایدار می باشند سایر پژوهشگران دهکده های سلامت را از منظر صنعت گردشگری و نظام شهری بررسی کرده اند، در حالی که در این پژوهش دهکده سلامت از دیدگاه ارزش های معماری بررسی شده است این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه ای متقابل میان ارزش های معماری و عملکردی دهکده های سلامت و جذب بیماران گردشگر تحت عنوان توریست های سلامت وجود دارد و همچنین بیانگر آن است که تا چه اندازه معماری دهکده های سلامت، در پیشبرد هدف اصلیشان که همانا ارتقا سطح سلامت گردشگران سلامت می‌باشد، دخالت دارند روش مورد استفاده بر حسب هدف، روش تحقیق کاربردی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات آن بر مبنای مطالعه منابع کتابخانه ای و تحلیل محتوایی آن ها بوده است پژوهش بر آن است که به بررسی ویژگی‌های اصلی دهکده های سلامت و همچنین تعیین میزان تاثیر این مکان ها بر صنعت گردشگری سلامت بپردازد نتایج حاصل از پژوهش مبین این موضوع است که، وجود مکان هایی چون دهکده های سلامت، بواسطه نوع معماری خود، می توانند بر میزان افزایش سطح سلامت بیماران گردشگر و به دنبال آن رشد صنعت توریسم درمانی تاثیر به سزایی داشته باشندکلید واژگان: دهکده ی سلامت، توریسم درمانی، معماری سلامت

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل ۱: کلیات پژوهش ۲ 
۱-۱- بیان مسئله ۳
۱-۲- اهداف پژوهش ۶
۱-۳- گزاره های پژوهش ۷
۱-۳-۱- پرسش های پژوهش ۷
۱-۳-۲- فرضیات پژوهش ۷
۱-۴- متغیرهای پژوهش ۸
۱-۴-۱- تعریف متغیرها ۸
۱-۴-۱-۱- سلامت ۸
۱-۴-۱-۲- دهکده سلامت ۸
۱-۴-۱-۳- گردشگری سلامت ۸
۱-۵- نوآوری پژوهش ۸
۱-۶- کاربرد استفاده کنندگان از پژوهش ۹
۱-۷- روش شناسی پژوهش ۹
۱-۷-۱- تعریف روش پژوهش ۹
۱-۷-۲- روش های گردآوری اطلاعات ۹
۱-۷-۳- قلمرو پژوهش ۱۰
۱-۸- چشم انداز پژوهش ۱۰
۱-۹- محدودیت های پژوهش ۱۰
۱-۱۰- مراحل پژوهش ۱۱
۱-۱۱- ساختار پژوهش ۱۱
مقدمه ۱۲
فصل ۲: ادبیات نظری پژوهش ۱۳ 
۲-۱- بخش اول: سلامت ۱۴
۲-۱-۱- تعاریف متعددی از سلامت ۱۴
۲-۱-۲- تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت ۱۴
۲-۱-۳- ابعاد اصلی سلامتی ۱۴
۲-۱-۳-۱- بعد جسمی ۱۵
۲-۱-۳-۲- بعد روانی ۱۵
۲-۱-۳-۳- بعد اجتماعی ۱۵
۲-۲- بخش دوم: گردشگری سلامت ۱۶
۲-۲-۱- گردشگری ۱۶
۲-۲-۱-۱- تعریف لغوی گردشگری ۱۶
۲-۲-۱-۲- مفهوم گردشگری ۱۶
۲-۲-۱-۳- تعریف سازمان جهانی گردشگری از گردشگری ۱۶
۲-۲-۱-۴- تعریف سازمان جهانی گردشگری از گردشگر ۱۷
۲-۲-۱-۵- انواع گردشگری ۱۷
۲-۲-۲- گردشگری سلامت ۱۷
۲-۲-۲-۱- مفهوم گردشگری سلامت ۱۷
۲-۲-۲-۲- تعریف سازمان جهانی گردشگری از گردشگری سلامت ۱۷
۲-۲-۲-۳- تعریف عملیاتی گردشگری سلامت ۱۷
۲-۲-۲-۴- انواع گردشگری سلامت ۱۸
۲-۲-۲-۴-۱- توریسم پیشگیرانه ۱۸
۲-۲-۲-۴-۲- توریسم صحت ۱۸
۲-۲-۲-۴-۳- توریسم پزشکی ۱۹
۲-۲-۲-۵- تفاوت گردشگری سلامت با سایر انواع گردشگری ۱۹
۲-۲-۲-۶- انواع گردشگر در گردشگری سلامت ۲۰
۲-۲-۲-۷- اهداف گردشگری سلامت ۲۰
۲-۲-۲-۸- اهداف شورای سیاست گذاری در گردشگری سلامت ۲۱
۲-۲-۲-۹- عوامل اصلی ظهور گردشگری سلامت ۲۱
۲-۲-۲-۱۰- وضعیت گردشگری سلامت در ایران ۲۱
۲-۲-۳- گردشگری پزشکی ۲۱
۲-۲-۳-۱- مفهوم گردشگری پزشکی ۲۲
۲-۲-۳-۲- پیشینه ی گردشگری پزشکی ۲۲
۲-۲-۳-۳- اهداف اصلی گردشگری پزشکی ۲۳
۲-۲-۳-۴- وضعیت گردشگری پزشکی در ایران ۲۳
۲-۲-۳-۵- ظرفیت های ایران در گردشگری پزشکی ۲۳
۲-۳- بخش سوم: معماری دهکده سلامت ۲۳
۲-۳-۱- شهرهای سلامت ۲۴
۲-۳-۲- زیستگاه سلامتی ۲۴
۲-۳-۳- محیط های سلامت بخش ۲۴
۲-۳-۴- مرکز سلامتی ۲۵
۲-۳-۵- سلامت کده ۲۵
۲-۳-۶- تعاریف متعدد از دهکده سلامت ۲۵
۲-۳-۷- تعریف عملیاتی دهکده سلامت ۲۶
۲-۳-۸- ویژگی های یک دهکده سلامت ۲۷
۲-۳-۹- ضرورت ایجاد دهکده سلامت ۲۷
۲-۳-۱۰- مخاطبین دهکده سلامت ۲۸
۲-۳-۱۱- راهبردهای دهکده سلامت از نظر WHO ۲۹
۲-۳-۱۲- طرح دهکده سلامت در سطح جهانی ۲۹
۲-۳-۱۳- عملکردهای اصلی دهکده سلامت ۳۰
۲-۳-۱۳-۱- کاربری درمانی ۳۰
۲-۳-۱۳-۲- کاربری اقامتی ۳۰
۲-۳-۱۳-۳- کاربری تفریحی- رفاهی مرتبط با حوزه سلامتی ۳۰
۲-۳-۱۴- نتیجه گیری ۳۰
مقدمه ۳۲
فصل ۳: شناخت موضوع طرح ۳۳ 
۳-۱- معماری بیمارستان ۳۴
۳-۱-۱- ترافیک‌های اصلی بیمارستان ۳۴
۳-۱-۲- منطقه بندی بیمارستان ۳۴
۳-۲- آشنایی با فضاهای بیمارستان ۳۵
۳-۲-۱- ورودی و محوطه ۳۵
۳-۲-۲- هال مرکزی ۳۶
۳-۲-۳- بخش اداری ۳۶
۳-۲-۴- بخش اورژانس ۳۶
۳-۲-۴-۱- موقعیت مکانی اورژانس ۳۷
۳-۲-۴-۲- انواع سطوح خدمات در بخش اورژانس ۳۷
۳-۲-۴-۳- ارتباطات برون بخشی اورژانس ۳۸
۳-۲-۵- بخش درمانگاه ۳۹
۳-۲-۵-۱- انواع درمانگاه بر حسب نوع فعالیت ۳۹
۳-۲-۵-۲- موقعیت مکانی درمانگاه ۳۹
۳-۲-۵-۳- برنامه ریزی طراحی معماری درمانگاه ۴۰
۳-۲-۵-۴- ارتباطات برون بخشی درمانگاه ۴۱
۳-۲-۶- بخش داروخانه مرکزی ۴۱
۳-۲-۶-۱- موقعیت داروخانه مرکزی ۴۱
۳-۲-۷- بخش توانبخشی قلب ۴۲
۳-۲-۷-۱- ضرورت فیزیوتراپی قلبی ۴۲
۳-۲-۷-۲- موقعیت مکانی فیزیوتراپی ۴۲
۳-۲-۷-۳- سیرکولاسیون داخلی بخش فیزیوتراپی ۴۳
۳-۲-۷-۴- ارتباطات برون بخشی فیزیوتراپی ۴۳
۳-۲-۸- بخش آزمایشگاه تشخیص طبی ۴۴
۳-۲-۸-۱- موقعیت مکانی آزمایشگاه ۴۴
۳-۲-۸-۲- ارتباطات برون بخشی آزمایشگاه ۴۵
۳-۲-۹- بخش تصویربرداری تشخیصی ۴۵
۳-۲-۹-۱- انواع شیوه های تصویربرداری تشخیصی ۴۶
۳-۲-۹-۲- موقعیت مکانی تصویربرداری تشخیصی ۴۷
۳-۲-۹-۳- ارتباطات برون بخشی تصویربرداری تشخیصی ۴۸
۳-۲-۱۰- بخش اعمال جراحی ۴۸
۳-۲-۱۰-۱- موقعیت مکانی اعمال جراحی ۴۸
۳-۲-۱۰-۲- اتاق های جراحی ۴۹
۳-۲-۱۰-۳- محل جانمایی اتاق‌های جراحی ۴۹
۳-۲-۱۰-۴- اتاق اسکراب و گانینگ ۴۹
۳-۲-۱۰-۵- استریل فرعی ۴۹
۳-۲-۱۰-۶- ارتباطات برون بخشی اعمال جراحی ۵۰
۳-۲-۱۱- بخش های بستری (داخلی/جراحی) ۵۰
۳-۲-۱۱-۱- موقعیت مکانی بخش های بستری ۵۰
۳-۲-۱۱-۲- تخصص‌های پزشکی در بخش‌های بستری ۵۰
۳-۲-۱۱-۳- ارتباط بخش‌های بستری و بیمارستان ۵۱
۳-۲-۱۱-۴- فرم های بخش بستری ۵۲
۳-۲-۱۱-۵- ارتباط بخش‌های بستری با سایر بخش‌های بیمارستان ۵۲
۳-۲-۱۲- بخش های مراقبت ویژه (داخلی/ جراحی/ نسبی) ۵۳
۳-۲-۱۲-۱- موقعیت مکانی بخش های مراقبت ویژه ۵۳
۳-۲-۱۲-۲- عوامل موثر در طراحی بخش های مراقبت ویژه ۵۴
۳-۲-۱۲-۳- فضای بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه ۵۴
۳-۲-۱۲-۴- ارتباطات برون بخشی مراقبت های ویژه با سایر بخش ها ۵۴
۳-۲-۱۳- بخش های پشتیبانی ۵۵
۳-۲-۱۳-۱- بخش استریل مرکزی ۵۵
۳-۲-۱۳-۱-۱- موقعیت مکانی استریل مرکزی ۵۶
۳-۲-۱۳-۱-۲- ارتباطات برون بخشی استریل مرکزی ۵۶
۳-۲-۱۳-۲- بخش آشپزخانه مرکزی ۵۶
۳-۲-۱۳-۳- بخش رختشویخانه ۵۷
۳-۲-۱۳-۴- بخش انبار مرکزی ۵۷
۳-۲-۱۳-۵- بخش کاخداری ۵۷
۳-۲-۱۳-۶- بخش مورگ ۵۸
۳-۲-۱۳-۷- بخش نگهداری و تعمیرات ۵۸
۳-۳- تحلیل نمونه های موردی بیمارستان تخصصی قلب ۵۹
۳-۳-۱- معرفی یک نمونه موردی داخلی

 

نقش چشمه‌های آب اسک در توسعه توریسم سلامت

چکیده

چشمه‌های درمانی ناحیه آب اسک، به دلیل دارا بودن خواص درمانی متعدد، هر ساله گردشگرانی را به سوی خود جذب می‌نمایند. اما از آنجا که اطلاع‌رسانی مطلوبی در ارتباط با معرفی کانون‌های سلامت این ناحیه صورت نمی‌گیرد، زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در این ناحیه شکل نگرفته و یا بسیار نامطلوب است. بر این مبنا تحولات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این ناحیه علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل فراوان در ارتباط با گردشگری درمانی، قابل ملاحظه نبوده و ناحیه آب اسک از پایداری اجتماعی، اقتصادی و کالبدی لازم برخوردار نیست. از این رو، این تحقیق به منظور معرفی جاذبه‌های درمانی این ناحیه برای ایجاد تحولات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی انجام شده است. روش تحقیق برای دست‌یابی به پاسخ سوالات و اهداف تحقیق بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل کیفی نظام گردشگری بوده است. در بخش مطالعات کیفی مصاحبه هدفمند با مسئولان و مطلعین در ناحیه آب اسک و متخصصین حوزه درمان و پزشکی صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق بیان‌گر آن است که عوامل برون‌زاد (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) تأثیر چندانی در تحولات گردشگری درمانی ناحیه آب اسک نداشته است و تحولات ساختی – کارکردی نظام فضایی گردشگری سلامت در ناحیه آب اسک، علی‌رغم دارا بودن جاذبه‌ها و کانون‌های گردشگری سلامت فراوان، مطلوب نبوده و با چالش‌های جدی از نظر زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی، سرویس‌های بهداشتی و … مواجه است. بنابراین برای برون‌رفت از مسأله دخالت سازمان‌های متولی گردشگری به طور اعم و گردشگری درمانی به طور اخص در نظام فضایی گردشگری درمانی ناحیه آب اسک به منظور ایجاد تحولات کارکردی و گسترش مکان‌های اقامتی و پذیرایی برای ایجاد تحولات مثبت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در این ناحیه ضروری است.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1 
1-1- بیان مسئله 2 
1-2- اهداف تحقیق 3 
1-2-1- هدف کلی 3 
1-2-2- اهداف علمی (تحقیقاتی) 3 
1-3- اهمیت موضوع تحقیق 4 
1-4- سوالات تحقیق 4 
1-5- واژه‌ها و مفاهیم کلیدی تحقیق 5 
1-6- روش تحقیق و مراحل انجام کار 9 
1-7- ابزارهای گردآوری اطلاعات 9 
1-8- پیشینه تحقیق 10 
1-9- قلمرو تحقیق 11 
1-10- مسائل و محدودیت‌های تحقیق 12 

فصل دوم: چارچوب و مبانی نظری تحقیق (تعاریف، مفاهیم و دیدگاه‌ها) 13 
2-1- تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق 14 
2-1-1- تعریف و مفهوم توریسم 14 
2-1-2-انواع توریسم 15 
2-1-3- توریسم سلامت 19 
2-1-3-1- تعریف و مفهوم توریسم سلامت 19 
2-1-3-2- تاریخچه و سابقه توریسم سلامت 22 
2-1-3-3- انواع توریسم سلامت 25 
2-1-3-4- محل‌های اقامتی توریسم سلامت 28 
2-1-3-5- بررسی وضعیت گردشگری سلامت در جهان 29 
2-1-3-6- بررسی اثرات گردشگری پزشکی بر کشورهای توسعه‌یافته 34 
2-1-3-7- بررسی اثرات گردشگری پزشکی بر کشورهای در حال توسعه 34 
2-1-3-8- بررسی وضعیت گردشگری سلامت در ایران 35 
2-1-4- چشمه‌های آب‌گرم و آبهای معدنی 38 
2-1-4-1- تعریف چشمه‌های آب‌گرم و معدنی 38 
2-1-4-2- زمین‌شناسی چشمه‌های آب‌گرم و معدنی 39 
2-1-4-3- طبقه‌بندی آبهای گرم و معدنی 44 
2-1-4-4- چشمه‌های معدنی و درمان 46 
2-1-5- درمان با آبهای معدنی 48 
2-1-5-1- تعریف آب ‌درمانی 48 
2-1-5-2- تاریخچه آب ‌درمانی 51 
2-1-5-3- انواع آب‌ درمانی 52 
2-1-5-4- مواد معدنی و شیوه درمان 62 
2-1-5-5- فواید ایجاد مراکز آب درمانی 83 
2-1-5-6- ضوابط بهداشتی آب درمانی 84 
2-1-5-7- چشمه‌های درمانی خارج از ایران 85 
2-2- دیدگاه‌های نظری مرتبط با موضوع تحقیق 89 

فصل سوم: خصوصیات جغرافیایی منطقه 101 
3-1- ویژگی‌های عمومی استان مازندران 102 
3-1-1- موقعیت استان مازندران در حوزه گردشگری سلامت 106 
3-1-2- آبهای گرم و سرد معدنی استان مازندران 107 
3-1-3- گیاهان دارویی استان مازندران 111 
3-2- ویژگی‌های عمومی ناحیه آب اسک 112 
3-2-1- جغرافیای طبیعی روستای اسک 114 
3-2-1-1- موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی روستای اسک 114 
3-2-1-2- مشخصات زمین‌شناسی روستای اسک 116 
3-2-1-3- مشخصات توپوگرافی و شیب روستای اسک 118 
3-2-1-4- ویژگی‌های اقلیمی روستای اسک 119 
3-2-1-5- پوشش گیاهی و حیات جانوری روستای اسک 119 
3-2-1-6- ویژگی‌های زیست‌محیطی روستای اسک 120 
3-2-1-6-1- ناهمواری‌های آب اسک 120 
3-2-1-6-2- مرتع اسک‌وش 122 
3-2-1-6-3- آبهای معدنی و چشمه‌های آب اسک 123 
3-2-1-6-4- رودخانه هراز 130 
3-2-2- ویژگی‌های انسانی روستای اسک 132 
3-2-2-1- گروه‌های قومی 132 
3-2-2-2- انسجام اجتماعی 133 
3-2-2-3- تحولات جمعیتی 135 
3-2-3- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی روستای اسک 137 
3-2-4- ویژگی‌های اقتصادی روستای اسک 139 
3-2-5- ویژگی‌های کالبدی – خدماتی روستای اسک 144 
3-2-5-1- آب شرب بهداشتی 144 
3-2-5-2- برق 145 
3-2-5-3- گاز طبیعی 145 
3-2-5-4- تلفن و مخابرات 145 
3-2-5-5- سایر زیرساخت‌ها 145 
3-2-6- تأسیسات گردشگری ناحیه 147 
3-2-6-1- تأسیسات اقامتی 147 
3-2-6-2- تأسیسات پذیرایی 149 
3-2-6-3- تأسیسات تفریحی و سیاحتی 151 
فصل چهارم: گردشگری آب اسک و بررسی چشمه‌ها 152 
4-1- جاذبه‌های گردشگری آب اسک 153 
4-1-1- جاذبه‌های طبیعی و زیست محیطی 153 
4-1-2- جاذبه‌های تاریخی و معماری 157 
4-1-3- جاذبه‌های زیارتی و مذهبی 162 
4-1-4- جاذبه‌های فرهنگی 168 
4-2- بررسی چشمه ها و تأثیر آنها در توسعه توریسم 171 
4-2-1- تاریخچه چشمه‌های معدنی آب اسک 171 
4-2-2- معرفی چشمه‌های معدنی آب اسک 172 
4-2-3- هیدروژئولوژی چشمه‌های معدنی اسک 186 
4-2-4- رده‌بندی شیمیایی آب‌های معدنی اسک 188 
4-2-5- خواص فیزیکی، شیمیایی و درمانی چشمه‌های معدنی اسک 188 
4-2-6- بررسی و تحلیل تقاضای گردشگران کنونی ناحیه آب اسک 196 
4-2-7- بررسی امکانات و تنگناهای ناحیه آب اسک 199 
4-2-7-1- امکانات زیربنایی، قابلیت‌ها و فرصت‌های ناحیه آب اسک 199 
4-2-7-2- تنگناها، مشکلات و تهدیدهای ناحیه آب اسک 200 
4-2-8- دیدگاه برنامه ملی گردشگری در رابطه با ناحیه آب اسک 202 
4-2-9- بررسی نقش مردم در توسعه پایدار توریسم آب‌درمانی 204 
فصل پنجم: جمع‌بندی نهایی، پاسخ به سوالات، نتایج، راهکارهای پیشنهادی 207 
5-1- جمع‌بندی نهایی 208 
5-2- پاسخ به سوالات 209 
5-3- نتایج 213 
5-4- راهکارهای پیشنهادی 214 
5-4-1- پیشنهادات جهت متنوع ساختن مشتریان کنونی 215 
5-4-2- پیشنهادات جهت توسعه توریسم سلامت 215 
منابع و مأخذ 218

 

بررسی ظرفیت‌های شهری ارومیه برای تبدیل شدن به منطقه توریسم سلامت

چکیده

گردشگری سلامت در واقع شاخه ای از گردشگری است که بر تامین سلامت گردشگران از طریق عرضه خدمات درمانی به آن‌ها استوار است . این تحقیق با هدف قرار دادن توریسم سلامت در شهرستان ارومیه به دنبال این است که ظرفیت‌های شهری شهرستان ارومیه را در بخش گردشگری و خصوصا توریسم سلامت، شناسایی و در جهت معرفی و توسعه آنها اقدامات لازم را انجام دهد. این پژوهش با هدف کاربردی و به روش تحقیق در عملیات(OR) و از نوع توصیفی – اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها بصورت کتابخانه ای و میدانی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسشنامه مقایسات زوجی که شامل خبرگان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشگاه علوم در بخش توریسم سلامت در شهرستان ارومیه بودند، گردآوری شدند. تعداد خبرگان 50 نفر بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است به کمک نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. سوال اصلی تحقیق این بود که: « ظرفیت‌های شهری ارومیه برای تبدیل شدن به منطقه توریسم سلامت به چه صورت است؟ »، در این راستا 6 عامل اصلی و 20 زیر مولفه بعنوان عوامل فرعی موثر برای این کار انتخاب شدند، بر اساس مطالعات مرتبط شناسایی و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین وزن دهی شدند. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که زیر معیار ثبات و شفافیت با 14 درصد اهمیت در بین بقیه زیر معیارهای بیست گانه دارای بیشترین اهمیت است و بعد از آن زیر معیارهای نظام اداری با 11 درصد، تضمین با 8 درصد، پاسخگویی با 7 درصد و همدلی با 6.5 درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم از دید خبرگان موجود قرار دارند.کلید واژه: توریسم سلامت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ارومیه

 

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 2
1-2- اهمیت و ضرورت مسئله 3
1-3- اهداف تحقیق 4
1-3-1-اهداف کلی 4
1-3-2-اهداف جزئی 4
1-4- سوال‌های تحقیق 5
1-4-1-سوال اصلی 5
1-4-2-سوال‌های جزئی 5
1-5- تعاریف متغیر‌های تحقیق 5
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-7- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق 7
1-8- مدل مفهومی تحقیق 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 10
2-1- تعاریف و مفاهیم 10
2-1-1- گردشگری چیست؟ 10
2-1-2- توریسم درمانی 12
2-1-2-1- گردشگری تندرستی 13
2-2- تاریخچه گردشگری 14
2-2-1- توریسم سلامت در ایران 15
2-3- گردشگری در عصر حاضر 16
2-4- انواع گردشگری 17
2-5- گردشگری به عنوان یک محصول 18

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6- بازار تقاضای گردشگری 19
2-7- عوامل موثر بر اقتصاد گردشگری 20
2-8- انواع گردشگر 24
2-9- گردشگری و اقتصاد جهانی 25
2-10- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری از دیدگاه ساکنین 27
2-11- شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری 28
2-12- الگوهای مدیریت در گردشگری 30
2-13- استراتژی‌های مختلف مراحل عمر گردشگری 32
2-14- گردشگری و سرمایه 35
2-15- گردشگری سلامت 37
2-15-1- انواع گردشگری سلامت 37
2-15-1-1- گردشگری تندرستی 37
2-15-1-2- گردشگری درمانی 37
2-15-1-3- گردشگری پزشکی 38
2-16- انواع جاذبه‌ها گردشگری 38
2-16-1- جاذبه‌های طبیعی 38
2-16-2-جاذبه‌های تجاری 38
2-16-3- جاذبه‌های تاریخی 38
2-16-4- جاذبه‌های قومی و فرهنگی 39
2-16-5- جاذبه‌های پزشکی 39
2-16-6- رویدادهای خاص 39
2-16-7- پارکها 39
2-16-8- مذهبی 39
2-17- گردشگری و اشتغال 40
2-18- پیشینه تحقیق 42
2-18-1-پیشینه داخلی 42

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-18-2- پیشینه خارجی 44

فصل سوم: روش شناسی و معرفی محدوده مورد مطالعه
مقدمه 46
3-1- علت اهمیت فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی عملکرد 46
3-2- روش تحقیق 47
3-3- جامعه و روش نمونه گیری 47
3-4- ابزارهای جمع آوری و اندازه گیری داده ها 47
3-5- بعد زمانی تحقیق 47
3-6- بعد مکانی تحقیق 47
3-7- روایی و ضریب ناسازگاری پرسشنامه ها 47
3-8- روش اجرا 48
3-9- مراحل اجرای کار به روش AHP 48
3-9-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 48
3-9-2- ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی 49
3-9-3- کشف، شناسایی و دسته‌بندی معیارها، زیر معیارها و جایگزین‌ها 49
3-9-4- مقیاس مقایسه زوجی ها 50
3-10- روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها 51
3-11- معرفی محدوده مورد مطالعه 51
3-11-1- مسجد جامع ارومیه 51
3-11-2- آبشار سوله دوکل (دیزج) ارومیه 53
3-11-3- منطقه و دریاچه‌ی مارمیشو 54
3-11-4- سولک 55
3-11-5- قلعه‌ی بردوک ارومیه 56
3-11-6- قلعه‌ی دم دم ارومیه 57
3-11-7- دریاچه و کوه‌‌های دالامپر ارومیه 58

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-11-8- چشمه‌‌های آبگرم هفت‌آباد 59
3-11-9- روستای بند و تفرجگاه بند ارومیه 60
3-11-9-1- جاذبه‌های گردشگری بند 60
3-11-10- پیست اسکی خوشاکو 61
3-11-11- مجتمع ساحلی چی چست 62
3-11-12- دره‌ی قاسملو 63
3-11 13- کوه چهل مرد شهید ارومیه 63
3-11-14- موزه‌ی ارومیه 64
3-11 15- مسجد امام شافعی (رح) ارومیه 66
3-11-16- کلیسای سیر ارومیه 67
3-11-17- بازار ارومیه 68
3-11-18- کلیسای ننه مریم 69
3-11-19- مسجد سردار 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 72
4-1- یافته‌های توصیفی 72
4-1-1- توصیف فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 72
4-1-2- توصیف فراوانی گروههای سنی پاسخ دهندگان 73
4-1-3-توصیف فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 74
4-1-4- توصیف فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان 75
4-2- ساختار سلسله مراتبی مولفه‌های تحقیق 76
4-3- جمع آوری اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- ارزیابی نهایی 90

فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2- چالش‌ها و مشکلات 91
5-3- بحث و نتیجه گیری 92
5-4- موانع و محدودیت‌های تحقیق 94
5-5- پیشنهادات تحقیق 94
5-6-پیشنهادها برای تحقیقات بعدی 95
منابع 96
ضمائم 99

 

بررسی عوامل موثر بر صنعت گردشگری در ایران با تأکید بر گردشگری سلامت

چکیده

صنعت گردشگری بعنوان یکی از صنایع پر‌درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر منطقه و کشور محسوب می‌شود، رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان است. از آن جهت که در کشور ما کاهش تولیدملی و در پی آن افزایش بیکاری به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصادی کشور مطرح است، روزبه‌روز صنعت گردشگری بصورت جدی‌تری مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گرفته و توسعه صنعت گردشگری کشور در حال تبدیل‌شدن به یک خواست ملی و همگانی است. یکی از بخش‌های مهم این صنعت که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است بحث گردشگری سلامت می‌باشد. بررسی بازار گردشگری سلامت نشان‌دهنده آن است که تمامی کشورها تلاش‌هایی به تمام معنا و همه‌جانبه‌ای را جهت جذب گردشگران سلامت در دست دارند. دلیل این امر واضح است چرا که این گردشگران در مقایسه با دیگر انواع گردشگران بطور متوسط درآمدزایی بیشتری داشته و ماهیت این نوع گردشگری توسعه پایدار مقاصد گردشگری را به نحو مطلوب‌تری مد‌نظر قرار می‌دهد، بعلاوه بازار گردشگری سلامت در مقایسه با دیگر انواع گردشگری رشد بیشتری داشته‌است. هدف این تحقیق ترسیم جایگاه این صنعت می‌باشد.ابتدا با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسون رابطه بلندمدت بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ‌ارز، مخارج دولتی، تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی و درآمد ارزی گردشگری بررسی می‌شود و با استفاده از نرم‌افزارEveiws ضرایب مدل تصحیح شده بالاگوئر و کانتاولا(2002)و همچنین بریدا، کاررا و ریسو(2008)، تخمین زده می‌شود.نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در بلندمدت بین متغیرهای مدل یک رابطه همگرایی وجود دارد و تمامی ضرایب متغیرها در سطح معناداری قرار گرفته است که این بدان معناست که اثرات تغییر هر یک از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، مخارج دولتی و تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی که در اثر سیاست‌های اقتصادی اعمال می‌شود بر درآمد ارزی ورودی گردشگران تأثیرگذار است. لذا سیاستمداران اقتصادی برای توسعه این صنعت باید در اعمال سیاست‌ها دقت لازم را بعمل آورند.

فصل اول:کلیات ۱۰

۱-۱ بیان مسأله ۱۱
۲-۱ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۱۲
۳-۱مبانی نظری ۱۴
۱-۳-۱تعریف گردشگری ۱۴
۲-۳-۱تاریخچه گردشگری در جهان ۱۵
۳-۳-۱تاریخچه گردشگری در ایران ۱۶
۱-۳-۳-۱ از فئودالیته (روستانشینی) تا برنامه‌های توسعه ۱۶
۲-۳-۳-۱ برنامه اول توسعه اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۱۷
۳-۳-۳-۱برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۷-۱۳۷۳) ۱۸
۴-۳-۳-۱ برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۸
۵-۳-۳-۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۹
۶-۳-۳-۱ برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۴-۱۳۹۰) ۱۹
۴-۳-۱انواع گردشگر و گردشگری ۲۰
۵-۳-۱گردشگری سلامت ۲۱
۶-۳-۱وضعیت گردشگری سلامت در آسیا ۲۲
۷-۳-۱وضعیت گردشگری سلامت در ایران ۲۳
۸-۳-۱ چشم‌انداز آتی صنعت گردشگری ۲۴
۴-۱ فرضیه‌های تحقیق ۲۵
۵-۱اهداف اصلی تحقیق ۲۵
۶-۱ روش انجام تحقیق ۲۶
۱-۶-۱روش و ابزار گردآوری داده‌ها ۲۶
۲-۶-۱شیوه تجزیه وتحلیل داده‌ها ۲۶

فصل دوم:ادبیات موضوع ۲۸

۱-۲ مقدمه ۲۹
۲-۲گردشگری چیست؟ ۳۰
۳-۲گردشگر کیست؟ ۳۱
۴-۲روندها و پارادایم های گردشگری در ایران ۳۳
۵-۲انواع گردشگری ۳۴
۱-۵-۲گردشگری فرهنگی ۳۵
۲-۵-۲گردشگری تجاری ۳۵
۳-۵-۲گردشگری روستایی ۳۶
۴-۵-۲گردشگری مذهبی و زیارتی ۳۶
۵-۵-۲گردشگری حادثه جویی ۳۷
۶-۵-۲گردشگری ورزشی ۳۷
۷-۵-۲گردشگری آموزشی ۳۸
۸-۵-۲گردشگری سیاسی ۳۸
۹-۵-۲گردشگری اجتماعی ۳۸
۱۰-۵-۲گردشگری محصور ۳۹
۱۱-۵-۲گردشگری سلامت ۳۹
۶-۲عوامل موثر بر گردشگری ۴۰
۷-۲گردشگری سلامت ۵۰
۸-۲ مفهوم گردشگری سلامت ۵۲
۹-۲تاریخچه گردشگری سلامت ۵۲
۱۰-۲محرک های بازار گردشگری سلامت ۵۳
۱۱-۲ گردشگری سلامت در جهان ۵۵
۱۲-۲ گردشگری سلامت در ایران ۶۳
۱۳-۲بازار گردشگری آب‌های گرم ایران ۶۶
۱۴-۲موانع و تنگناهای صنعت گردشگری در ایران ۶۷
۱۵-۲ پیشینه تحقیق ۷۲

فصل سوم:روش انجام تحقیق ۷۶

۱-۳ مقدمه ۷۷
۲-۳ آزمون‌های مورد استفاده در تحقیق ۷۷
۱-۲-۳ آرمون دیکی فولر تعمیم‌یافته جهت بررسی مانایی متغیرهای مدل ۷۷
۲-۲-۳ آزمون هم‌انباشتگی اثر جوهانسون ۷۹
۳-۳ روش‌ تحقیق ۸۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۲

۱-۴ مقدمه ۸۳
۲-۴ متغیرهای تحقیق ۸۳
۳-۴ بررسی مانایی متغیرهای مدل ۸۴
۴-۴ آزمون همجمعی اثر جوهانسون ۸۶
۵-۴ تخمین مدل ۸۸

فصل پنجم: جمع‌بندی، نتایج و پیشنهادات ۹۱

۱-۵ مقدمه ۹۲
۲-۵ نتایج حاصل از آزمون‌های فرضیه‌های تحقیق ۹۲
۳-۵ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۹۴
۴-۵ راهکارهای عملی تحقیق ۹۵
۵-۵ پیشنهادات تحقیق ۹۶

منابع و مآخذ ۹۷

پیوست ۱۰۲

 

بررسی قابلیت گردشگری سلامت در استان گلستان

چکیده

در این پژوهش به بررسی قابلیت گردشگری سلامت در استان گلستان پرداخته شده است.گردشگری سلامت،سفری سازمان‌یافته از محیط زندگی فرد به مکانی دیگر است که به منظور حفظ بهبود و دستیابی مجدد به سلامت جسمی و روحی فرد صورت می‌پذیرد.استان گُلِستان از استان‌های شمالی ایران است و مرکز این استان گرگان است.وجود پتانسیل‌های طبیعی می‌تواند در توسعه گردشگری سلامت در سطح استان بسیار موثر باشد.در این پژوهش مسئله اصلی پی‌بردن به پتانسیل‌های سلامت و اینکه آیا گردشگری سلامت در این استان قابلیت توسعه و تبدیل‌شدن به یک قطب گردشگری سلامت در کشور و آسیای میانه را دارد یا خیر بوده است.در این پژوهش پرسشنامه‌ها در دو گروه متخصصین امر گردشگری و گردشگران تهیه شده است.از آنجاییکه براساس آمار دانشگاه‌ها بیش از پنج هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل در کشور در زمینه‌ی گردشگری داریم طبق فرمول کوکران پرسشنامه باید در اختیار 356 نفر از متخصصین قرار بگیردجامعه آماری دوم پژوهش از بین گردشگران استان بود که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند(گلوله برفی) از میان آنان 200 نمونه انتخاب شد.نوع تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی- میدانی،از لحاظ میزان ژرفایی پهنانگر،از لحاظ مسیر پیمایشی و از لحاظ زمان مقطعی می‌باشد.برای بررسی فرضیه‌ها از نرم‌افزار SPSS و برای یافتن نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها از تکنیک SWOT استفاده شد.براساس نتایج حاصل از تکنیک SWOT مطالعه مهمترین نقطه‌ی قوت برای گردشگری سلامت در گلستان،خدمات بهداشتی و درمانی مقرون‌به‌صرفه با وزن 0.744 می‌باشد و نقطه‌ی ضعف عمده هم عدم مدیریت یکپارچه تمام بخش‌های گردشگری سلامت با وزن 0.676 می‌باشد.همچنین مهمترین فرصت پیش‌رو برای گردشگری سلامت در گلستان،کمبود عرضه محصولات جدید بهداشتی در کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا و …با وزن 0.88 می‌باشد و تهدید عمده هم ایجاد ایده‌های جدید در بازاریابی ظهور رقبای قوی در کشورهایی مانند تایلند، مالزی و سنگاپور،هند و اردن با وزن 0.252 می‌باشد.همچنین نتایج نشان داد که میزان استقبال گردشگران سلامت در حد متوسط بوده که این امر را می‌توان به عدم وجود زیر ساخت هایی چون اقامتگاه ها،کمبود فضاهای گردشگری و تفریحی دانست.سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی در رفع عدم توسعه‌یافتگی احساس می‌شود.

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.بیان مسأله 2
1-2.ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-3.کاربرد های متصور از تحقیق 4
1-4.فرضیه یا سوالات تحقیق 4
1-5.روش انجام تحقیق 5
1-5-1.روش گردآوری اطّلاعات 5
1-5-2.روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 5
1-5-2-1.انتخاب نمونه از بین متخصصین امر گردشگری 5
1-5-2-2.انتخاب نمونه از بین گردشگران 6
1-5-3.روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات 6
1-6.سابقه تحقیق 7
1-7.قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 11
1-8.مشکلات و تنگناهای تحقیق 11
1-9.تعریف واژه ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1. مقدمه 14
2-2. گونهشناسی گردشگری 14
2-2-1. گردشگری انبوه و گردشگری بدیل یا آلترناتیو 14
2-2-2.گردشگری عادی 15
2-2-3.گردشگری طبیعت‌گرا 16
2-2-4.گردشگری فام یا گردشگری فرهنگی، اکوگردشگری و ماجراجویانه 19
عنوان صفحه
3-2.واژه‌های کاربردی در گردشگری سلامت 20
2-3-1.سلامت 20
2-3-2.تندرستی 21
2-3-3.بهزیستی 21
2-3-4.شادی 22
4-2.گردشگری سلامت 23
2-5.تعریف گردشگری سلامت و گردشگری درمانی 26
2-6.انواع گردشگری سلامت 27
2-6-1.گردشگری پیش‌گیرانه (تندرستی) 28
2-6-2.گردشگری صحت (بهبودی) 29
2-6-3. گردشگری درمانی (پزشکی) 29
2-7.زیرمجموعه‌های گردشگری سلامت 30
2-7-1.چشمه‌های آب گرم و آب های معدنی 31
2-7-1-1.پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران از لحاظ چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی 32
2-7-2.گنبدهای نمکی و پتانسیل های ایران 33
2-7-2-1.نمک غار درمانییا نمک درمانی 34
2-7-3.طبیعتگردی(اکوگردشگری) 36
2-7-3-1.طبیعتگردی در ایران 36
2-7-4.گردشگری پزشکی و پتانسیلهای ایران 37
2-7-4-1.پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران در زمینه گردشگری پزشکی 40
2-7-4-2.دهکدههای سلامت در ایران 41
2-8. انگیزه های گردشگری و رویکرد های موجود دراین زمینه 42
2-8-1.انگیزه های مذهبی 42
عنوان صفحه
2-8-2.انگیزههای پزشکی و سلامتی 42
2-9.سوابق و تجربیات گردشگری سلامت در جهان 46
2-10.عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت 47
2-11.موفقیت کشورهای در حال توسعه در گردشگری سلامت 48
2-12. مسائل و ریسک‌های گردشگری سلامت 49
2-13.گردشگری سلامت در ایران 49
2-14.جایگاه ایران در بازار بین المللی گردشگری سلامت 51
فصل سوم: روش تحقیق
3-1.روش‌شناسی 56
3-2. روش و مراحل انجام تحقیق 56
3-2-1. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ مسیر 56
3-2-2. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ زمان 57
3-2-3. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها 57
3-2-4. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ میزان ژرفایی 58
3-3. روش گرد آوری اطلاعات 58
3-3-1. مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای 58
3-3-2. مشاهده 59
3-3-3. مصاحبه 59
3-4.روایی و پایایی پرسشنامه 59
3-4-1. روایی (اعتبار) پرسشنامه 59
3-4-2.پایایی پرسشنامه 60
3-4-3.نتیجه 60

عنوان صفحه
3-4-3-1. برای بخش اول پرسشنامه 60
3-4-3-2. برای بخش دوم پرسشنامه 61
3-5. مقیاس های سنجش 61
3- 6. شیوه اجرای تحقیق 61
3-7. شیوههای تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-7-1.تحلیل محتوا 62
3-7-2. روش های آمار توصیفی 62
3-8. مدل برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) SWOT 63
3-8-1.زمینه 63
3-8-2.مبانی و اصول 64
3-8-3. فرآیند بکارگیری روش 65
3-8-3-1.مرحله اول 65
3-8-3-2.مرحله دوم 65
3-8-3-3.مرحله سوم 66
3-8-3-4.مرحله چهارم 66
3-8-4.تدوین راهبرد با استفاده از مدل سوات 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1.مقدمه 70
4-2 .یافته‌های جمعیت‌شناختی تحقیق 70
4-2-1. جنسیت 70
4-2-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان 72

عنوان صفحه
4-2-3. وضعیت تحصیلات 74
4-3. یافتههای توصیفی تحقیق 76
4-3-1. یافتههای توصیفی تحقیق در بخش گردشگران 76
4-3-2. یافته‌های توصیفی تحقیق در بخش متخصصین 80
4-4.تجزیه و تحلیل SWOT در جهت بررسی قابلیت‌های گردشگری سلامت در گلستان 86
4-4-1. نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدها 87
4-4-1-1 عوامل موثر داخلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار با تاکید بر گردشگری سلامت در ناحیه مورد مطالعه 87
4-4-1-2. عوامل موثر خارجی بر گردشگری سلامت در ناحیه مورد مطالعه: 89
4-4-2.تحلیل نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها: 91
4-4-3.جمع بندی دیدگاهها و ارائه اولویت نهائی از تحلیلSWOT 94
4 -4-4. ارائه استراتژی ها به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار با تاکید بر گردشگری سلامت در گلستان بر اساس تحلیل SWOT 96
4 -4-4-1. استراتژی های رقابتی / تهاجمی(SO): 96
4 -4-4-2. استراتژیهای تنوع ( ST ) 97
4 -4-4-3.استراتژیهای بازنگری (WO) 98
4 -4-4-4. استراتژیهای تدافعی (WT) 98
4-4-5.تحلیل SWOT 101
فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 104
2-5 آزمون فرضیات 104

عنوان صفحه
1-2-5 به نظر می‌رسد استان گلستان پتانسیل‌های لازم جهت توسعه‌ی گردشگری سلامت را دارد. 104
2-2-5 مهمترین تهدید در جذب گردشگران سلامت به گلستان کمبود زیرساخت‌های لازم می‌باشد. 105
3-2-5 رابطه معناداری بین قابلیت های گردشگری گلستان و توسعه گردشگری سلامت وجود دارد. 106
3-5 .نتیجهگیری 107
4-5 پیشنهادات 108
منابع 111
پیوست‌ها 119

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان58,000افزودن به سبد خرید

————————————————————————————————————————————–