این بسته شامل 9 پایان نامه در زمینه طراحی سرای محله می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

 

طراحی سرای محلّه با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان “مطالعه موردی: محله درکه، تهران، ایران”

چکیده

با مدرن شدن زندگی شهری خصوصاً در شهر تهران که به دلیل مهاجرپذیر بودن دارای شرایط خاصی است، محلات از هویت قدیمی خود خارج شده‌اند و مبنای شکل‌گیری آنها نه بر پایه شباهت‌های فرهنگی، بلکه توان اقتصادی است که قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف را در کنار هم قرار می‌دهد و از این رو تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محلات کاهش یافته‌است . سرای محله در این تحقیق، با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله که آن به طور نمونه محله درکه انتخاب شده‌ که حضور گردشگران به دلیل واقع شدن آن در منطقه تفرجگاهی شمال تهران، محسوس بوده ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در آخر مرکز محله و سرای محله در آن طراحی شد. با مطالعه مقالات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در این زمینه مطالعه داشتند، فاکتورهایی استخراج شد که در افزایش تعاملات اجتماعی تأثیرگذار نشان می‌دادند. سپس به منظور نمونه‌گیری از ساکنان، پرسشنامه‌ای طرح و پخش شد و درصد ارتباط این فاکتورهای استخراج شده از مبانی نظری مطالعه شده با فاکتورهای موثر بر تعاملات اجتماعی سنجیده شد. نهایتاً مدلی از تحقیق با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های T Student و Pearson استخراج شد که بیانگر آن است که ساختار اجتماعی- سیاسی شهر با 0/39، ساختار کالبدی- فضایی با 0/18و حالات روحی- روانی استفاده‌کنندگان از فضا با 0/29در افزایش تعاملات اجتماعی در میان ساکنان درکه موثر شناخته شد.

مقدمه 1 
1-1-بیان مسأله تحقیق 3 
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 3 
1-3-اهداف تحقیق 4 
1-4-پیشینه تحقیق 4 
1-5-سوالات یا فرضیه‌های تخصصی 5 
1-6-روش تحقیق 5 
1-6-1- نوع تحقیق و روش بررسی فرضیهها یا پاسخگویی به سوالات 5 
1-6-2- جامعه آماری 6 
1-6-3- نمونهگیری (حجم نمونه و روش محاسبه) 6 
1-6-4- ابزار گردآوری دادهها و ذکر ویژگیهای آنها 6 
1-6-5- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 6 
1-7-محدودیتهای تحقیق 6 
1-8-کاربرد نتایج تحقیق 6 
2-1- بررسی مفاهیم بکار رفته در موضوع 8 
-1-1-2از لحاظ واژه 8 
-2-1-2از لحاظ فنی 8 
2-1-2-1- جامعه و اجتماع 8 
2-1-2-2- محله 8 
2-2- الگوهای انسانی در حوزه رفتار و محیط 9 
-1-2-2 الگوی ماشین¬انگاری 9 
-2-2-2 الگوی ادراکی، شناختی، انگیزشی 9 
2-2-3- الگوی رفتار انسان 10 
4-2-2- الگوی بوم شناختی یا الگوی نظامهای اجتماعی انسان 10 
2-3- صاحبنظران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی 11 
2-4- پیشینه تحقیق 14 
2-5- چارچوب نظری تحقیق 17 
2-5-1- تعاملات اجتماعی و امکان شکل¬گیری رویدادها 17 
2-5-2- دسته¬بندی فاکتورهای موثر بر شکل¬گیری و افزایش تعاملات اجتماعی 18 
2-5-2-1- ساختار اجتماعی- سیاسی شهر 18 
2-5-2-2- ساختار کالبدی- فضایی 19 
2-5-2-3- عامل روانی- اجتماعی استفاده کنندگان از فضا 21 
2-5-3- بررسی فاکتورهای موثر بر شکل¬گیری و افزایش تعاملات اجتماعی 21 
2-5-3-1- قلمرو 21 
2-5-3-2- ازدحام 25 
2-5-3-3- خلوت 26 
2-5-3-4- حس تعلق 27 
2-5-3-5- امنیت اجتماعی و محیطی 30 
2-5-3-6- حس مکان 31 
2-5-3-7- اجتماع¬پذیری فضا 35 
2-5-3-8- اعتماد اجتماعی 38 
2-5-3-9- مشارکتی بودن فضا 39 
2-5-3-10- مراسم مذهبی 39 
2-5-3-11- طبقه اجتماعی و پایگاه اقتصادی 40 
2-5-3-12- انواع فضاهای عمومی و پاتوق در محله 40 
2-5-3-13-فاصله دسترسی 42 
2-5-3-14- نوع و میزان مراجعه 43 
2-5-4- نتیجه 43 
3-1- تعاریف و مفاهیم محله 44 
3-1-1- محله 44 
3-1-1-1- از دیدگاه علوم اجتماعی 45 
3-1-1-2- از دیدگاه جغرافیای شهری و اجتماعی 46 
3-1-2- فضاهای عمومی شهری 46 
3-1-2-1- حیات مدنی در فضاهای شهری 47 
3-1-2-2- کارکرد امروزی فضاهای شهری 47 
3-1-2-3- وظایف فضاهای عمومی شهری 48 
3-1-3- سرای محله 48 
3-2- محله از دیروز تا امروز 48 
3-2-1- محله در ایران قدیم 49 
3-2-2- محله در دوران معاصر 50 
3-2-3- مقایسه محله قدیمی و معاصر 51 
3-3- سرای محله 51 
3-3-1- سرای محله در ایران قدیم 52 
3-3-2- سرای محله در ایران معاصر 52 
3-3-3- سرای محله در خارج از ایران- دوران کهن 53 
3-3-4- سرای محله در خارج از ایران- دوران معاصر 53 
3-4- اصول طراحی سرای محله 53 
3-4-1- مکان¬یابی سرای محله 54 
3-4-2- مسائل شهری و محیطی 54 
3-4-3- مسائل مرتبط با استفاده¬کنندگان 54 
4-1- مقدمه 55 
4-2- روش تحقیق 55 
4-2-1- جامعه آماری 55 
4-2-2- نحوه انتخاب و دلایل انتخاب نمونه موردی 55 
4-3- روش تجزیه و تحلیل مشاهدات 56 
4-3-1- تحلیل توصیفی مشاهدات و داده¬ها 58 
4-3-2- آماره های توصیفی شاخص¬ها 76 
4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق 84 
4-3-3-1- بررسی وضعیت تعاملات اجتماعی و زیر فاکتورهای آن 84 
4-3-3-2- بررسی وضعیت ساختار اجتماعی و سیاسی شهر و زیر فاکتورهای آن 86 
4-3-3-3- بررسی وضعیت عامل روانی – اجتماعی استفاده کنندگان از فضا و زیر فاکتورهای آن 89 
4-3-3-4- فرضیات تحقیق 91 
5-1- بررسی زمینه بستر طرح 96 
5-1-1- موقعیت جغرافیایی 96 
5-1-2- اقلیم 96 
5-1-3- گونه¬های معماری منطقه 96 
5-1-4- تاریخچه 97 
5-2- معرفی سایت طرح 97 
5-2-1- دلایل انتخاب بستر 97 
5-2-2- کاربری سایت 98 
5-3- چگونگی شکل¬گیری طرح(روند طراحی) 98 
5-4- ایده¬های طراحی 101 
5-5- برنامه¬ریزی کالبدی 102 
6-1- بحث و نتیجه¬گیری 103 
6-2- پیشنهادها 104 
پیوست1- پرسشنامه 106 
منابع و مأخذ 122 
مقالات 122 
کتاب 124 
پایان¬نامه 125 
منابع لاتین 125 
 

 

طراحی سرای محله با رویکرد ایجاد حس تعلق در ساکنین

چکیده

در گذشته مشارکت گسترده شهروندان محلات در مراسم مختلف از جمله جشن ها ها و عزاداری ها و حل مشکلات یکدیگر در قالب روابط محله ای شکل می گرفت. ساکنان چنین محله ای نه تنها خود را ساکن محله، بلکه متعلق به محله می دانستند و با ورود به قلمرو فضایی آن احساس امنیت می کردند. اما امروز در تهران فرهنگ زیست محله ای و شهری بدون اینکه جایگزین شایسته ای پیدا کند، جای خود را به فرهنگ محدود و بسته ای به نام«خانه/ شهر» داده است. از آنجایی که شهر ها با تمام گستردگی در ابعاد جغرافیایی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. نمی تواند شاهد روزهای بهتر باشد مگر آنکه شهروندان آن به معنای واقعی حضور فعالترر و آگاهانه تر در برنامه ریزی های سطوح خرد محله ای داشته باشند و این امر محقق نمی شود مگر با سیاست های محله محوری و مدیریت خود ساکنین، همین امر مدیران شهری را به این امر واداشت که حس تعلق از بین رفته را مجددا به ساکنین برگردانند. یکی از مراکزی که بدین امر تاسیس گردید سرای محله بود که بتواند با سپردن اداره امور به خود ساکنین و ایجاد ارتباط آنها با محیط حس تعلق را تقویت نماید. این تحقیق با هدف کلی شناخت عوامل موثر در ایجاد حس تعلق و به کارگیری آن در طراحی سرای محله به روش نرم افزاری و مطالعه موردی – میدانی انجام گردیده است. بعد از مطالعات و تحقیقات انجام شده می توان به این مهم دست یافت که برای دست یابی به این هدف لازم است فضای معماری سرای محله به گونه ای طراحی شود که تعاملات احتمالی و رابطه اجتماعی کودک با کودک، خانواده با خانواده فراهم شود و زمینه جذب خانواده ها و کودکان آنها فراهم گردد. فضا، فرم، و محیط سرای محله با نگاه طراحی معمارانه با تمرکز در جذب کودکان و خانواده آنان در محله ای واقع در کلان شهرها مورد ارزیابی قرار گرفته شود. سرای محله به عنوان کانون تعاملات احتمالی شهروندان انتخاب شود و برای ارتقاء جاذبه سرای محلات فضا، فرم و محیط آن با نگاه معمارانه برای کاربری ها و فعالیت های متفاوت قشرهای مختلف شهروندی طراحی شود.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول (کلیات)
مقدمه 
۱-۱- طرح مسئله 
۱-۲- ضرورت تحقیق 
۱-۳- سوال تحقیق 
۱-۴- پیشینه تحقیق 
۱-۵- اهداف تحقیق 
فصل دوم(مبانی نظری)
۲-۱- تعریف نیاز 
۲-۲- سلسله مراتب نیازها از دیدگاه مازلو 
۲-۲-۱- نیازهای فیزولوژیکی 
۲-۲-۲- نیازهای ایمنی 
۲-۲-۳-نیاز به عشق و وابستگی 
۲-۲-۴- نیاز به احترام 
۲-۲-۵- نیاز به خود شکوفایی 
۲-۳- محیط 
۲-۳-۱- مفاهیم محیط و منظر 
۲-۳-۲- تاثیر محیط کالبدی بر رفتار 
۲-۴- روانشناسی محیط 
۲-۵- محیط و مفهوم آن در مطالعات روانشناسی 
۲-۶- فضاهای شهری 
۲-۷- کیفیت زندگی 
۲-۸- محله 
۲-۸-۱- مفهوم محله 
۲-۹- بررسی نقش و جایگاه واحد همسایگی در شهرسازی معاصر 
۲-۱۰- محله و تعلق اجتماعی 
۲-۱۱- حس مکان 
۲-۱۱-۱ عوامل تشکیل دهنده حس مکان 
۲-۱۱-۲- سطوح حس مکان 
۲-۱۱-۳- ماهیت مکان 
۲-۱۲- حس تعلق به مکان 
۲-۱۲-۱- تعلق به مکان از دیدگاه جامعه شناسان 
۲-۱۲-۲- حس تعلق از دیدگاه پدیدار شناسان 
۲-۱۲-۳- حس تعلق از دیدگاه روانشناسان محیطی 
۲-۱۳- رویکردهای به حس تعلق 
۲-۱۳-۱- رویکرد شناختی 
۲-۱۳-۲- رویکردهای اجتماعی 
۲-۱۳-۳- رویکرد احساسی 
۲-۱۴- نظریه مک میلان و چاویس 
۲-۱۴-۱- عضویت 
۲-۱۴-۲- تاثیر گذاری 
۲-۱۴-۳- تحقق نیازها. 
۲-۱۴-۴- پیوند های عاطفی 
۲-۱۵- عوامل شکل دهنده حس تعلق 
۲-۱۵-۱- عوامل ادراکی – شناختی 
۲-۱۵-۲- عوامل اجتماعی 
۲-۱۵-۳- عوامل محیطی و کالبدی 
فصل سوم( سرای محله)
۳-۱- سرای محله 
۳-۱-۱- تعریف سرای محله 
۳-۱-۲- علل شکل گیری سرای محله ها 
۳-۱-۳- مدل های شکل گیری سرای محله 
۳-۲- جایگاه سرای محله در شهر 
۳-۳- قابلیت های کارکردی سرای محله 
۳-۴- اهداف اجرایی سرای محله 
۳-۵- امکانات سرای محله 
۳-۶- فعالیت های مجموعه سرای محله 
۳-۷- فضاهای سرای محله 
۳-۷-۱- سالن اجتماعات 
۳-۷-۲- خانه سلامت 
۳-۷-۳- خانه کودک 
۳-۷-۴- خانه فرهنگ 
۳-۷-۵- خانه ورزش 

۳-۸- نمونه موردی: سرای محله اکباتان 
فصل چهارم(شناخت بستر طراحی)
۴-۱- طبقه بندی اقلیمی جهان 
۴-۱-۱- اقلیم و معماری ایرانی 
۴-۲- موقعیت جغرافیایی و خصوصیات کلی تهران 
۴-۲-۱- آب و هوای استان تهران 
۴-۲-۲- گرم ترین و سرد ترین ماه سال 
۴-۲-۳- باد غالب 
۴-۳- تاریخچه شکل گیری تهران از دیروز تا امروز 
۴-۳-۱- جمعیت تهران 
۴-۳-۲- نام تهران 
۴-۳-۳- زبان 
۴-۴- جاذبه های گردشگری 
۴-۴-۱- امامزاده صالح 
۴-۴-۲- بقعه امامزاده زید 
۴-۴-۳- بقعه سید اسماعیل 
۴-۴-۴- مسجد سپه سالار تهران 
۴-۴-۵- مسجد امام خمینی 
۴-۴-۶- موزه پردیسان 

۴-۴-۷- موزه فرش ایران 
۴-۴-۸- موزه ملی ایران 
۴-۴-۹- موزه هنرهای معاصر 
۴-۴-۱۰- باغ موزه دفاع مقدس 
۴-۴-۱۱- بازار بزرگ تهران 
۴-۴-۱۲- میدان آزادی 
۴-۴-۱۳- پل طبیعت تهران 
۴-۴-۱۴- مدرسه قدیمی دارالفنون 
۴-۴-۱۵- خانه وثوق الدوله 
۴-۴-۱۶- ساختمان شمس العماره 
۴-۴-۱۷- باغ ایلخانی 
۴-۴-۱۸- کاخ گلستان 
۴-۴-۱۹- کلیسای طاطاوس 
۴-۴-۲۰- عمارت بادگیر 
۴-۴-۲۱- قصر جهان نمای نیاوران معروف به کاخ نیاوران یا صاحبقرانیه۵۶
۴-۴-۲۲- باغ نگارستان 
۴-۵- بررسی سایت 
فصل پنجم(استانداردها و ضوابط طراحی)
۵-۱- ساختمان های اداری 
۵-۱-۱- محوطه های ویژه مبلمان 
۵-۱-۲- دبیرخانه 
۵-۱-۳- اتاق های بایگانی 
۵-۱-۴- فناوری اطلاعات 
۵-۱-۴-۱- تجهیزات میز کامپیوتر 
۵-۱-۵- محوطه های اجتماعی 
۵-۲- کتابخانه 
۵-۳- کنفرانس ها و آموزش ها 
۵-۳-۱- سالن های سخنرانی 
۵-۳-۱-۱- میز و صندلی های کنفرانس 
۵-۳-۱-۲- ویژگی انواع تریبون 
۵-۴- ابعاد کلاس های آموزشی 
۵-۴-۱- آموزش موسیقی و هنر 
۵-۴-۲- آموزش فنی 
۵-۴-۳- آزمایشگاه عکاسی 
۵-۵- فضای درمانی 
۵-۵-۱- اتاق مشاوره 
۵-۵-۲- اتاق های معاینه و درمان 
۵-۶- کترینگ 
۵-۶-۱- درصد کلی میزان فضای مورد نیاز آشپزخانه 
۵-۷- زمین های ورزشی 
۵-۸- فضاهای فرعی و اضافی 
۵-۸-۱- ورودی 
۵-۸-۲- خدمات نظافت 
۵-۸-۳- نمازخانه ها 
۵-۹- ضوابط و استاندارد کلی فضاها 
۵-۱۰- آیین کار ایمنی پنجره های محیط آموزشی 
۵-۱۱- اصول طراحی ایمنی در برابر آتش 
۵-۱۱-۱ حریق بند 
۵-۱۱-۲- دسترسی خروج 
۵-۱۱-۳- راه خروج 
فصل ششم( روند طراحی)
۶-۱- نتیجه گیری 
۶-۲- بررسی عوامل موثر در ایجاد حس تعلق در طراحی سرای محله 
۶-۳- انتخاب سایت 
۶-۴- ایده اصلی طرح 
۶-۵- باغ ایرانی 
۶-۵-۱- اصول طراحی باغ ایرانی 
۶-۵-۱-۱- سلسله مراتب 
۶-۵-۱-۲- تقارن 
۶-۵-۱-۳- مرکزیت 
۶-۵-۱-۴- ریتم 
۶-۵-۱-۵- استقلال و تشخیص فضاها 
۶-۵-۱-۶- تنوع در وحدت، وحدت در تنوع 
۶-۵-۱-۷- طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر 
۶-۵-۱-۸- سایر اصول طراحی باغ ایرانی 
۶-۵-۲- تقدیس آب در باغ ایرانی 
۶-۶- طراحی برای تمامی سنین 
۶-۷- حوزه بندی فضاها 
۶-۸- ساختمان آموزشی، ساختمانی برای همه 
۶-۸-۱- قسمت های طبقه همکف ساختمان آموزشی 
۶-۸-۲- قسمت های طبقه اول ساختمان آموزشی 
۶-۹- ساختمان کارگاهی – ورزشی، ساختمانی پر سر وصدا 
۶-۹-۱- قسمت های ساختمان کارگاهی- ورزشی 
۶-۹-۱-۱- خانه کودک 
۶-۹-۱-۲- قسمت کارگاهی 
۶-۹-۱-۳- قسمت ورزشی 
۶—۹-۱-۴- خانه تسنیم 
۶-۱۰- ساختمان درمانی_ هنری، ساختمانی مجزا 
۶-۱۰-۱- قسمت های مختلف خانه سلامت 
۶-۱۰-۲- قسمت های مختلف قسمت اداری 
۶-۱۰-۳- قسمت های مختلف قسمت نمایشگاهی 
۶-۱۰-۴- قسمت های مختلف کتابخانه 
منابع و ماخذ 
واژه نامه

 

طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر گرگان

چکیده

امروزه عدم توجه به نیازهای اجتماعی انسان و در نظر نگرفتن پیامدهای روان‌شناختی آن در طراحی محله‌های شهری، زندگی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است احیای محلات شهر در بحث پایداری، بیشتر به عوامل زیست‌محیطی و اقتصادی متمرکز شده و جنبه‌های حیاتی- اجتماعی آن مورد بی‌توجهی قرارگرفته است این در حالی است که بعد اجتماعی پایداری به دلیل ماهیت جمعی زندگی شهری اهمیت ویژه‌ای دارد در این پژوهش ابتدا با بررسی تأثیرات پایداری اجتماعی در شهر و محلات و بررسی تعاریف نظریه‌پردازان و متخصصان در این حوزه، هشت شاخصه اصلی به‌عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین شاخصه‌های پایداری اجتماعی انتخاب و در محله ملل شهر گرگان، به‌عنوان نمونه موردی موردبررسی قرار گرفت ارتباط میان متغیرهای پایداری اجتماعی موثر در این محله، سنجیده و با استفاده از روش تحقیق “توصیفی، تحلیلی و پیمایشی” و با بهره‌گیری از اطلاعات کتابخانه‌ای، با تکمیل 150 پرسشنامه توسط ساکنین، اصناف و مراجعین گردآوری شد روش نمونه برداری به‌ صورت تصادفی ساده بوده که پایایی پرسشنامه، با استفاده از آلفای کرونباخ با میزان 84/0 با اعتبار بالایی مورد تأیید قرار گرفت اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه از طریق نرم‌افزار SPSS تحلیل و فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون‌هایی ازجمله آزمون T، تحلیل همبستگی پیرسون، آزمون کولموگراف- اسمیرنوف، فریدمن و رگرسیون مورد تحلیل واقع شد یافته‌های پژوهش وجود ارتباط میان متغیرهای پایداری اجتماعی موثر در طراحی سرای محله و میزان پایداری اجتماعی را با درجه اطمینان 99% تأیید نمود و مشخص گردید که در میان متغیرهای موردنظر “همبستگی اجتماعی” دارای بیشترین رابطه با پایداری اجتماعی در محله ملل می‌باشد کمبود فضاهای ورزشی در سالن‌های بسته نیز عامل مهمی در برآورده ساختن نیاز ساکنین می‌باشد و کمبود این مسئله برای آنان آزاردهنده است از سوی دیگر در پی سنجش مهم‌ترین شاخص در تأمین رضایت مردم محله عامل “تنوع” به‌عنوان مهم‌ترین اصل معرفی گردید، و در نهایت فرآیند طراحی سرای محله ملل بر پایه تحقیقات صورت گرفته انجام شده است

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسئله۲
۱-۲-سوالات پژوهش۳
۱-۳- فرضیات پژوهش۴
۱-۴- اهداف پژوهش۴
۱-۵- ضرورت و اهمیت پژوهش۴
۱-۶- پیشینه پژوهش۶
۱-۷- مواد و روش پژوهش۸

فصل دوم: مبانی نظری
۲- ۱- توسعه پایدار۱۰
۲- ۱- ۱- ارکان توسعه پایدار۱۰
۲- ۲ – معماری پایدار۱۲
۲- ۲- ۱- راهبردهای معماری پایدار۱۳
۲- ۳ – مفهوم پایداری اجتماعی۱۴ 
۲- ۳- ۱ – طراحی پایدار به لحاظ اجتماعی۱۷
۲- ۴- تعاریف و مفاهیم محله۱۹
۲- ۴- ۱- تبیین جایگاه و پیشینه محلات۲۰
۲- ۴- ۲- محله از دیدگاه علوم اجتماعی۲۲
۲- ۴- ۳- محله از دیدگاه جغرافیای شهری و اجتماعی۲۲
۲- ۴- ۴- معیارهای پایداری محله‌های شهری۲۲
۲- ۴- ۵- پایداری اجتماعی در محلات۲۲
۲- ۵- سرای محله۲۴
۲- ۵- ۱- پیشینه سرای محله در گذشته۲۵
۲- ۵- ۲- سرای محله در دوره معاصر۲۶
۲- ۵- ۳- اصول طراحی سرای محله۲۷
۲- ۵- ۴- اهداف اجرایی سراهای محله۲۸
۲- ۵- ۵- وظایف سراها۲۸
۲- ۵- ۶- اهداف موردنیاز در طراحی سرای محلات۲۸
۲- ۶- بررسی نمونه‌های موردی۲۹
۲- ۶- ۱- سرای محله اکباتان۲۹
۲- ۶- ۲- مرکز خدمات محله و کتابخانه Ballard۳۰
۲- ۶- ۳- مرکز محله فرهنگی نورس۳۴
۲- ۶- ۴- مرکز تجمعات Valley of Herault۳۸
۲- ۶- ۵- مرکز محله Huis Van Droo۴۱
۲- ۷- مولفه‌ها و شاخص‌های پایداری اجتماعی۴۶
۲- ۷- ۱- امنیت۴۶
۲- ۷- ۲- پویایی و سازگاری۴۸
۲- ۷- ۳- تعاملات اجتماعی۵۰
۲- ۷- ۴- هویت۵۱
۲- ۷- ۵- تنوع۵۳
۲- ۷- ۶- حس تعلق۵۳
۲- ۷- ۷- همبستگی اجتماعی۵۴
۲- ۷- ۸- دسترسی۵۴
۲- ۷- ۹- عدالت اجتماعی۵۵
۲- ۷- ۱۰- انعطاف-پذیری۵۶
۲- ۷- ۱۱- افزایش سرمایه‌های اجتماعی۵۶
۲- ۷- ۱۲- کیفیت مکان۵۷
۲- ۷- ۱۳- سلامت۵۸
فصل سوم: مواد و روش پژوهش
۳- ۱- روش‌شناسی پژوهش۶۰
۳- ۲- متغیرها۶۰
۳- ۲- ۱- متغیر مستقل و وابسته۶۰
۳- ۳ – ساختار پرسشنامه۶۱
۳- ۴ – انتخاب مهم‌ترین و موثرترین شاخص‌های پایداری اجتماعی محلات۶۲
۳- ۵ – پایایی و روایی پرسشنامه۶۴
فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش
۴- ۱- مقدمه۶۶
۴- ۲- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق۶۶
۴- ۲- ۱- جنسیت۶۶
۴- ۲- ۲- سن۶۶
۴- ۲- ۳- وضعیت تأهل۶۷
۴- ۲- ۴- سطح تحصیلات۶۸
۴- ۲- ۵- وضعیت اشتغال۶۸
۴- ۲- ۶- وضعیت سکونت۶۹
۴- ۲- ۷- مدت سکونت در محله۷۰
۴- ۳- توصیف متغیرهای پژوهش۷۰
۴- ۴- آزمون نرمال بودن داده‌ها؛ آزمون کولموگراف-اسمیرنوف (K-S)۷۱
۴- ۵- آزمون فرضیات تحقیق۷۲
۴- ۵- ۱- فرضیه اول۷۲
۴- ۵- ۱- ۱- آزمون test t-(تک متغیره)۷۲
۴- ۵- ۱- ۲- آزمون فریدمن سوالات ساختار کالبدی- فضایی۷۴
۴- ۵- ۲- فرضیه دوم۷۵
۴- ۵- ۲- ۱- آزمون همبستگی پیرسون۷۵
۴- ۵- ۳- فرضیه سوم۷۶
۴- ۵- ۳- ۱- آزمون رگرسیون چندگانه۷۶
۴- ۵- ۳- ۲- آزمون دوربین- واتسون؛ آزمون استقلال خطاها(باقیمانده-ها)۷۷
۴- ۵- ۳- ۳- آزمون فریدمن؛ عوامل پایداری اجتماعی۷۹
۴- ۶- نتایج۸۰
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث
۵- ۱- مقدمه۸۳
۵- ۲- مکانیابی سایت پروژه۸۳
۵- ۲- ۱- معرفی استان گلستان، شهر گرگان۸۴
۵- ۲- ۲- ویژگی‌های اقلیمی استان۸۴
۵- ۲- ۳- فرآیند بررسی پارامترهای موثر بر مکان‌یابی سرای محله۸۵
۵- ۲- ۴- آنالیز و نحوه امتیازدهی به ماتریس‌های تصمیم۸۷
۵- ۳ – تحلیل سایت۹۱
۵- ۳- ۱- تابش خورشید۹۱
۵- ۳- ۲- بارندگی۹۱
۵- ۳- ۳- باد۹۱
۵- ۳- ۴- زلزله۹۲
۵- ۳- ۵- آلودگی‌های صوتی۹۳
۵- ۳- ۶- دسترسی-ها۹۴
۵- ۳- ۷- همجواری‌ها، منظر۹۷
۵- ۳- ۸- عوارض طبیعی۹۷
۵- ۳- ۹- خدمات شهری۹۷
۵- ۳- ۱۰- پوشش گیاهی و جانوری۹۷
۵- ۳- ۱۱- ساختمان‌های موجود در سایت۹۷
۵- ۳- ۱۲- یررسی اقلیم۹۸
۵- ۴ – برنامه فیزیکی۹۹
۵- ۴- ۱- حوزه ورزشی۱۰۰
۵- ۴- ۲- حوزه آموزشی (علمی- نظری)۱۰۳
۵- ۴- ۳- حوزه آموزشی (هنری- علمی)۱۰۳
۵- ۴- ۴- حوزه فرهنگی- هنری۱۰۵
۵- ۴- ۵- حوزه کودک۱۰۷
۵- ۴- ۶- حوزه رفاهی- خدماتی۱۰۹
۵- ۴- ۷- حوزه انجمن-ها۱۱۱
۵- ۴- ۸- حوزه اداری۱۱۱
۵- ۴- ۹- حوزه عبادی۱۱۲
۵- ۴- ۱۰- حوزه پشتیبانی۱۱۲
۵- ۵ – فرآیند طراحی۱۱۳
۵- ۶ – روند طراحی۱۱۳
۵- ۷ – معیارهای طراحی۱۱۴
۵- ۷- ۱- دیاگرام۱۱۴
۵- ۷- ۲- طراحی ساختارمند۱۱۵
۵- ۷- ۳- کانسپت۱۱۵
۵- ۷- ۴- تنوع۱۱۸
۵- ۷- ۵- همبستگی اجتماعی۱۲۱
۵- ۷- ۶- تعاملات اجتماعی۱۲۴
۵- ۷- ۷- هویت۱۲۷
۵- ۷- ۸- تعلق مکانی

 

طراحی سرای محله گلچینان یزد با تاکید بر پوشش باز و بسته شونده برای انعطاف پذیری فضای باز

چکیده

به دلیل کمبود فضا در جهت وجود فضاهای قابل استفاده، امروزه نیاز به فضاهای منعطف بیش از پیش احساس می شود. امروز معماری بر آن است که نسبت به ساختارهای ثابت خود آزاد تر عمل کند و قابلیت انعطاف پذیری را در اثر خود قرار دهد، تا کاربر مطابق خواست خود به استفاده فضای زندگیش بپردازد . به ویژه اکنون که تکنولوژی های ساخت، محدودیت های کمتری را برای ما گذاشته است و فضای بیشتری را در اختیار طراح قرار می دهد، امکان استفاده از انعطاف پذیری چه در حیطه عملکردی، چه در حیطه ساختاری و چه در کالبد ممکن تر شده است. در این بین سرای محله به عنوان عنصری برای زنده سازه ی« پایداری محله ای» توان ایجاد اجتماع مردمی را در درون خود به واسطه انعطاف پذیری ،هم در فضاهای معماری و هم در ساختار دارد. از این رو تلاشی در راستای طراحی سرای محله گلچینان در بافت قدیم یزد شده است که امکان پیشنهاد کاربری های گوناگون با شرط سازگاری فعالیت ها با هم را به استفاده کنندگان از آن فضای معماری بدهد . سوال اصلی در تحقیق حاضر، عبارتست از چگونه سازه ای برای سقف باز و بسته شونده سرای محله گلچینان می تواند مطلوب باشد؟ . از این رو بخش تحقیقی پروژه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین سرای محله و سازه های باز و بسته شونده می پردازد. همچنین با روش استدلال منطقی و مطالعات- متناظر با وجوه فضا به استخراج دیاگرام و نمودارهای مربوطه می پردازد. لذا طراحی سرای محله با پوششی باز و بسته شونده برای حیاط آن و فضایی که بتواند بستری شایسته جهت پیوند دادن مردم و محله را فراهم سازد ، همچنین طراحی یک سقف متحرک قیچی سان با مصالح چوب و آلومنیوم با دیدگاه تولید در داخل کشور و ساخت یک مدل آزمایشگاهی از آن و ثانیا طراحی سرای محله با دیدگاه تکنولوژیک و با وجه مشخصه ی سقف های باز و بسته شونده از نتایج تحقیق حاضر است.

 

طراحی سرای محله و پلازای شهری با رویکرد موسیقی و معماری

چکیده

معماری بواسطه ذات هنری و آفرینش گری و نیز ظرفیت پذیرش مفاهیم غیر زمینی، که پیشتر همواره توسط استادان و هنرمندان عرصه معماری این مرز و بوم مورد اشارات رمزآلود و عنایات بی دریغ قرار گرفته است، پیوسته با هنرهای دیگر در تلاقی قرار می گیرد؛ و اگر عمیق تر بنگریم معماری و موسیقی، به عنوان مقوله هایی که معناها و اندیشه هایی که درونشان نهفته است، به نسبت زیادی در ساخت فضا شرکت می کند، هر گاه در حیطه ی زبان و فرهنگ واحدی به کار گرفته شوند ترجمان یکدیگر می شوند و در ارتباطی تنگاتنگ تجلی می یابند. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است که گفتمان مادی و معنوی بین معماری و موسیقی، کشف و تبلور پیدا کند، به عبارت دیگر، در پی کنکاش برای ساختن موجودی از جنس ماده (معماری) با روح و جانی غیر مادی (موسیقی)؛ در پی راه یابی به پاسخی برای این پرسش که آیا می توان از خصوصیات و کیفیت های موسیقایی در فضا سازی های معماری در جهت ماندگار کردن یک اثر معماری بهره برد؟ دلایل گره خوردن این دو هنر ناب و چگونگی گفتمان و ترجمان این دو در جهت بکار گیری در فضاهای شهری و در پی باز آفرینی نقش اجتماع و تعاملات اجتماعی و نیز بالا بردن سطح کیفی و تاثیر گذاری بر تعاملات اجتماعی در فضای شهری مانند سرای محله به اختصار و از طریق روش پژوهش میدانی و کتابخانه ای – اسنادی مورد بررسی قرار می گیرد، تا بتوان با رویکردی نو به طراحی فضای معماری جمعی پرداخت.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: طرح مساله ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسأله تحقیق ۲
۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۴ سوالات یا فرضیه ‌های تحقیق ۵
۱-۵ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۶ پیشینه تحقیق ۷
۱-۷ نوع روش تحقیق ۹
۱-۸ روش گرد آوری اطلاعات ۹
۱-۹ ابزارهای گردآوری اطلاعات ۱۰
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰
۱-۱۱ کاربرد نتایج تحقیق ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع ۱۱
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ بخش اول: موسیقی در مقام تاثیر بر مخاطب ۱۲
۲-۲-۱ تعریف موسیقی ۱۲
۲-۲-۲ سبک ها و دوره های موسیقی ۱۵
۲-۲-۲-۱ موسیقی سنتی ۱۵
۲-۲-۲-۲ موسیقی آئینی ۱۶
۲-۲-۲-۳ موسیقی فولکلوریک ۱۶
۲-۲-۳ زیبایی شناسی در موسیقی ۱۷
۲-۲-۴ موسیقی از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان ۱۸
۲-۲-۴-۱ افلاطون ۱۸
۲-۲-۴-۲ ارسطو ۱۹
۲-۲-۴-۳ کانت ۲۰
۲-۲-۴-۴ هگل ۲۱
۲-۲-۴-۵ شوپنهاور ۲۲
۲-۲-۴-۶ نیچه ۲۳
۲-۲-۴-۷ هایدگر ۲۵
۲-۲-۴-۸ گادامر ۲۵
۲-۲-۴-۹ پروست ۲۶
۲-۲-۴-۱۰ جمع بندی ۲۷
۲-۲-۵ کلیاتی درباره موسیقی از دیدگاه فیزیک ۲۷
۲-۲-۵-۱ شدت ۲۸
۲-۲-۵-۲ ارتفاع ۲۸
۲-۲-۵-۳ زنگ ۲۹
۲-۲-۵-۴ ارتعاش ۲۹
۲-۲-۵-۵ دیاپازون ۲۹
۲-۲-۵-۶ کشش ۳۰
۲-۲-۵-۷ دامنه ارتعاش ۳۰
۲-۲-۵-۸ بسامد ۳۰
۲-۲-۵-۹ هارمونی یا هماهنگی ۳۰
۲-۲-۵-۱۰ آهنگ یا لحن یا ملودی ۳۱
۲-۲-۵-۱۱ وزن یا ریتم ۳۱
۲-۲-۵-۱۲ تونالیته ۳۲
۲-۲-۵-۱۳ ساز بندی ۳۲
۲-۲-۵-۱۴ گام ۳۲
۲-۲-۵-۱۵ هنگام یا اکتاو ۳۲
۲-۲-۵-۱۶ آکورد ۳۳
۲-۲-۶ کلیاتی درباره موسیقی از دیدگاه متافیزیک ۳۳
۲-۲-۶-۱ نظریه شوپنهاور ۳۳
۲-۲-۷ عناصر زبان موسیقی ۳۵
۲-۲-۷-۱ فضای موسیقی ۳۵
۲-۲-۷-۲ بازنمایی تصویری در موسیقی ۳۵
۲-۲-۷-۳ موسیقی غربی و روایت ۳۶
۲-۲-۷-۴ موسیقی ایرانی و انتزاع ۳۶
۲-۲-۷-۵ سلسله مراتب در موسیقی ایرانی ۳۷
۲-۲-۷-۶ جزء و کل ۳۷
۲-۲-۷-۷ هندسه ۳۸
۲-۲-۷-۸ مرکز گرایی در موسیقی ایرانی ۳۹
۲-۲-۷-۹ وحدت گرایی ۳۹
۲-۲-۷-۱۰ تزیینات ۴۰
۲-۲-۷-۱۱ سایه روشن ۴۰
۲-۲-۷-۱۲ نماد گرایی ۴۰
۲-۲-۷-۱۳ طبیعت در موسیقی ۴۱
۲-۳ بخش دوم: معماری در مقام تاثیر بر مخاطب ۴۳
۲-۳-۱ مقدمه ۴۳
۲-۳-۲ تعریف معماری ۴۳
۲-۳-۳ زیبایی شناسی در معماری ۴۷
۲-۳-۴ عناصر زبان معماری ۴۹
۲-۳-۴-۱ فضای معماری ۴۹
۲-۳-۴-۲ مکان معماری ۵۰
۲-۳-۴-۳ صورت و شکل ۵۲
۲-۳-۴-۴ سلسله مراتب ۵۳
۲-۳-۴-۵ جزء و کل ۵۵
۲-۳-۴-۶ هندسه ۵۷
۲-۳-۴-۷ مرکز گرایی در معماری ۵۸
۲-۳-۴-۸ وحدت گرایی ۶۰
۲-۳-۴-۹ تزیینات ۶۱
۲-۳-۴-۱۰ نور و رنگ ۶۲
۲-۳-۴-۱۱ نماد گرایی ۶۳
۲-۳-۴-۱۲ طبیعت در معماری ۶۵
۲-۴ بخش سوم: سرای محله و پلازای شهری ۶۷
۲-۴-۱ مقدمه ۶۷
۲-۴-۲ تعریف نهاد اجتماعی محله ای ۶۸
۲-۴-۳ ساخت اجتماع محله ای ۷۰
۲-۴-۳-۱ مبانی ایجاد تعلاملات اجتماعی ۷۰
۲-۴-۳-۲ عوامل ایجاد تعاملات اجتماعی ۷۰
۲-۴-۳-۳ مبانی ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۱
۲-۴-۳-۴ عوامل ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۲
۲-۴-۳-۵ رویداد های ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۳
۲-۴-۳-۶ محیط ساخت ارتباطات اجتماعی (محله ای) ۷۴
۲-۴-۴ سرای محله ۷۶
۲-۴-۴-۱ کلیات طرح مدیریت محله ۷۶
۲-۴-۴-۲ ویژگی های ساختار نظری طرح سرای محله ۷۶
۲-۴-۴-۳ ویژگی های ساختار سازمانی طرح سرای محله ۷۷
۲-۴-۴-۴ ویژگی های ساختار فعالیتی طرح سرای محله ۷۸
۲-۴-۵ نمونه های موردی جهانی ۷۹
۲-۴-۵-۱ سیتی هال بوینوسایرس، آرژانتین – فاستر و شرکا ۷۹
۲-۴-۵-۲ سیتی هال لندن، انگلستان – فاستر و شرکا ۸۱
۲-۴-۵-۳ سیتی هال سایناتسالو، فنلاند – آلوار آلتو ۸۲
۲-۴-۶ نمونه های موردی ایرانی ۸۳
۲-۴-۶-۱ سرای محله باغ فردوس، تهران، منطقه ۱ ۸۳
۲-۴-۶-۲ سرای محله امامزاده قاسم، تهران، منطقه ۱ ۸۴
۲-۴-۶-۳ سرای محله ولنجک، تهران، منطقه ۱ ۸۵
۲-۴-۷ جمع بندی ۸۵
فصل سوم: روش تحقیق ۸۸
۳-۱ مقدمه ۸۹
۳-۲ چارچوب پژوهش ۹۰
۳-۳ روش های گردآوری اطلاعات ۹۱
۳-۴ قلمرو تحقیق ۹۱
۳-۵ بررسی اجزاء تشکیل دهنده موسیقی و معماری در مقام قیاس ۹۲
۳-۶ نمونه های تطبیقی طراحی شده ایرانی ۹۳
۳-۷ نمونه های تطبیقی طراحی شده خارجی ۹۶
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۹۸
۴-۱ مقدمه ۹۹
۴-۲ شاخص های طراحی زبان موسیقی و معماری ۹۹
۴-۳ شاخص های طراحی سرای محله و پلازای شهری ۱۰۳
۴-۴ پیشنهادات ۱۰۶
فصل پنجم: طراحی ۱۰۷
۵-۱ مقدمه ۱۰۸
۵-۲ بخش اول: بررسی موقعیت جغرافیایی و تحلیل سایت ۱۰۸
۵-۲-۱ موقعیت جغرافیایی استان تهران ۱۰۸
۵-۲-۲ همسایگان استان: ۱۰۸
۵-۲-۳ وضعیت توپوگرافیک استان تهران ۱۱۰
۵-۲-۴ عوامل اقلیمی موثر ۱۱۱
۵-۲-۴-۱ باد ۱۱۱
‏۵-۲-۴-۲ بارندگی ۱۱۱
۵-۲-۴-۳ حرارت ۱۱۲
۵-۲-۵ مشخصات عمومی منطقه یک تهران ۱۱۲
۵-۲-۶ ویژگی های منطقه یک (شمیران) ۱۱۳
۵-۲-۶-۱ موقعیت جغرافیایی ۱۱۳
۵-۲-۶-۲ حدود و وسعت ۱۱۴
۵-۲-۶-۳ ساختمان زمین شناسی ۱۱۴
۵-۲-۶-۴ ناهمواری ها ۱۱۵
۵-۲-۶-۵ گسل های مهم ۱۱۶
۵-۲-۶-۶ اقلیم ۱۱۶
۵-۲-۶-۷ سازمان فضایی و سیمای شهری ۱۱۷
۵-۲-۶-۸ ویژگی های کاربری زمین ۱۱۸
۵-۲-۶-۹ حمل و نقل و ترافیک ۱۱۹
۵-۲-۶-۱۰ ویژگی های گردشگری در منطقه ۱۲۰
ایمنی در برابر سوانح طبیعی ۱۲۱
۵-۲-۶-۱۱ ویژگی های محیط زیست ۱۲۱
۵-۲-۶-۱۲ ویژگی های جمعیتی ۱۲۱
وضعیت و تعیین ویژگی های برجسته یا منحصر به فرد منطقه در کل شهر ۱۲۲
۵-۲-۷ محله دارآباد ۱۲۴
۵-۲-۷-۱ اطلاعات جغرافیایی ۱۲۴
۵-۲-۷-۲ تاریخچه محله ۱۲۵
۵-۲-۷-۳ امکانات محله ۱۲۶
۵-۲-۷-۴ نوسازی و بهسازی محله ۱۳۰
۵-۲-۸ تحلیل سایت ۱۳۱
۵-۲-۸-۱ موقعیت مکانی ۱۳۱
۵-۲-۸-۲ دسترسی ها ۱۳۳
۵-۲-۸-۳ دید و منظر ۱۳۳
۵-۲-۸-۴ همسایگی ها ۱۳۴
۵-۲-۸-۵ اقلیم ۱۳۵
۵-۳ بخش دوم: سرانه های استاندارد و برنامه فیزیکی ۱۳۵
۵-۳-۱ استانداردهای فضایی ۱۳۵
۵-۳-۲ برنامه فیزیکی ۱۳۵
پیوست ۱۴۳
استاندارد فضاهای فرهنگسرا ۱۴۳
استاندارد فضاهای رستوران و کافی شاپ ۱۵۵
استاندارد فضاهای اداری ۱۶۴
استاندارد فضاهای مهدکودک ۱۷۱
منابع و مآخذ: ۱۷۹
چکیده انگلیسی

 

طراحی مرکز محله نازی‌آباد تهران، با مطالعه عوامل تاثیرگذار اجتماعی رفتاری بر خودبانی فضای معماری

چکیده

اگرچه به نظر می رسد مفهوم پایداری بر نقش متقابل محیط و منابع طبیعی متمرکز می شود، لیکن تنها محدود به پاره ای نگرانی های بیوفیزیکی نمی باشد. پایداری محدوده ای جدل انگیز و استدلالی است که شامل جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز می گردد. بر اساس تعریف پایداری، پایداری فرایندی است محلی، آگاهانه، مشارکتی و تعادل جو که بر مبنای موازنه اکولوژیکی و عدم انتقال مشکلات صورت می گیرد.مسئله مهم و چالش برانگیزی که معماری پایدار نیز به عنوان یکی از پیشتازان عرصه توسعه پایدار، به علت بی توجهی دوران مدرن به مسائل مربوط به «انسان» تا حد زیادی درگیر آن است، پایداری اجتماعی و نهادی است.اهمیت مشارکت اجتماعی در نیل به اهداف معماری پایدار است. این اصل نه تنها به عنوان یکی از اولویت های پایداری نهادی بلکه به عنوان یک راهبرد در دستیابی به اهداف دیگر ابعاد پایداری نیز قابل تأمل است.هدف معماری و شهرسازی در این حیطه می باید در جهت تقویت مشارکت اجتماعی در بین کاربران فضا و شهروندان شکل گیرد. لذا توجه به نظرات و دیدگاه های تک تک افراد جامعه به عنوان کاربر، امری اجتناب ناپذیر است. بدیهی است که در اکثر مواقع، جمع آوری تمام آرا امکان پذیر نیست اما با بکارگیری اصول علوم رفتاری، طراحی اجتماعی، روانشناسی محیطی به عنوان اصلی مشترک برای تمام کاربران می تواند به معماران و طراحان شهری یاری رساند تا بتوانند دلبستگی به مکان یا حس مکان را ارتقاء بخشیده و تعاملات مثبت را تقویت کنند.در این پژوهش فرایند پیش ارزیابی و همچنین شبیه سازی فضاها قبل از ساخت و بهره برداری و همچنین ارزیابی پس از بهره برداری بعنوان یکی از راهکارهای موثر در جهت سنجش میزان ترغیب کنندگی فضاها در ایجاد مشارکت اجتماعی در کاربران مورد استفاده قرار گرفته و جمع بندی اطلاعات منتج به حصول احکام طراحی برای مرکز یا سرای محله در یک بافت شهری شده است.

فصل 1: مقدمه 8 
1-1 بیان مساله تحقیق 9 
1-2 اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن 11 
1-3 هدفهای تحقیق 12 
1-4 سوالات یا فرضیه های تحقیق 14 
1-5 چهارچوب نظری تحقیق 15 
1-6 روش تحقیق 16 
1-7 پیشینه پژوهش 17 
1-8 ارتباط موضوع نظری و عملی 18 
1-9 روش گرد آوری اطلاعات 20 
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 21 
فصل 2: چهارچوب نظری 23 
2-1 مقدمه 24 
2-2 توسعه پایدار و ابعاد آن 25 
2-3 معماری پایدار 27 
2-4 لزوم مشارکت اجتماعی برای تحقق معماری پایدار 28 
2-5 راهبردهایی جهت ارتقای مشارکت اجتماعی 30 
2-5-1 علوم رفتاری 31 
2-5-2 طراحی اجتماعی 31 
2-5-3 روانشناسی محیطی 33 
2-5-3-1 ورود روانشناسی محیط به معماری 34 
2-5-3-2 الگوی ادراکی – شناختی – انگیزشی انسان 34 
2-5-3-3 الگوی بوم شناختی یا الگوی نظام های اجتماعی انسان 35 
2-5-3-4 عوامل روانی موثر در رفتار اجتماعی: خلوت، قلمروپایی، فضای شخصی و ازدحام 36 
2-5-4 دلبستگی به مکان 41 
2-5-5 منطق اجتماعی فضا 43 
2-6 ارتباط فضای معماری و تعامل اجتماعی 44 
2-6-1 فضای معماری/تعامل اجتماعی 44 
2-7 بررسی عوامل فضایی – کالبدی مرتبط با اجتماع پذیری فضا 47 
2-7-1 شکل، صورت و ساختار فضا 47 
2-7-2 خطوط و سطوح افقی و عمودی در فرم 47 
2-7-3 هندسه 48 
2-7-3-1 هندسه فضاهای داخلی و میانی (مابین یا بیرونی): 48 
2-7-3-2 روانشناسی و خواص فضایی انواع هندسه فضاهای داخلی و میانی 50 
2-8 همنشینی (ترکیب) عوامل روانی اجتماعی و فضایی – کالبدی درمعماری 51 
2-8-1 نظریه ویژگیهای جلب کننده /برلاین 51 
2-8-2 نظریه نیاز – فشار /مورای 51 
2-8-3 نظریه میدانی /لوین 51 
2-8-3-1 نظریه قرارگاه رفتاری /بارکر 52 
2-9 کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی 54 
2-10 منشا پیدایش واژه های اجتماع پذیر و اجتماع گریز 55 
2-10-1 علل مطلوبیت اجتماع پذیری فضا 57 
2-11 نتیجه گیری 59 
فصل 3: روش تحقیق 60 
3-1 مقدمه 61 
3-2 راهبرد تحقیق کیفی؛ ویژگی های کلی 61 
3-2-1 تاکید بر مکان محیطی 62 
3-2-2 تأکید بر تفسیر و معنا 62 
3-2-3 توجه به فهم پاسخگویان از شرایط شخصی خود 63 
3-2-4 استفاده از تدابیر چندگانه 63 
3-2-5 جنبه های دیگر راهبرد تحقیق کیفی 64 
3-3 سه رویکرد کیفی و رویکرد تحقیق حاضر 65 
3-3-1 رویکرد مردم نگاری 66 
3-4 فرضیه تحقیق و جمع آوری داده ها 67 
3-5 ارزیابی پس از بهره برداری 67 
فصل 4: تحلیل داده ها 73 
4-1 تعریف رفتار 74 
4-2 تعریف ادراک 76 
4-2-1 چند اصطلاح در رابطه با ادراک 77 
4-2-2 برداشت گشتالتی از ادراک 79 
4-3 محیط و امکان تأثیر آن بر رفتار 86 
4-4 ادراک محیط 89 
4-4-1 برخی از دلایل تشابه در ادراک 90 
4-4-2 تشکیل تصویر ذهنی 91 
4-4-3 تصاویر ذهنی مشترک از فضا 92 
4-5 یادگیری 93 
4-5-1 دو نظریه در مورد یادگیری 93 
4-5-2 چند اصطلاح در رابطه با یادگیری 94 
4-5-3 یادگیری در رابطه با فضا 97 
4-6 محیط اجتماعی و تأثیرات آن بر رفتار 98 
4-6-1 فشار گروهی – همرنگی با جماعت: 98 
4-6-2 آسان سازی اجتماعی: 98 
4-6-3 هنجارها: 99 
4-6-4 نگرشها: 99 
4-6-5 نقش اجتماعی 100 
4-7 فضای موثر بر رفتار 101 
4-7-1 کیفیتهای فضایی موثر بر رفتار 106 
4-7-2 کیفیتهای اقلیمی 109 
4-8 رفتارهای مجرمانه، محیط و معماری 109 
4-9 فضاهای بدون دفاع 110 
4-9-1 شکل ورودیها 116 
4-9-2 چگونگی انتخاب فضاها از سوی افراد آسیب زننده 117 
4-9-3 تیپ های ارائه شده فضاهای بدون دفاع 118 
فصل 5: نتیجه گیری و طراحی 120 
5-1 عوامل پیدایش محله های مسکونی 121 
5-2 الگوی معماری، الگوی رفتاری 122 
5-3 تغییرات موجود در محله های امروزی 123 
5-4 معرفی کامل سایت و دلایل انتخاب آن 125 
5-4-1 شهر تهران 125 
5-4-2 منطقه 16 شهرداری تهران 128 
5-5 عدم انطباق فضاهای موجود با الگوهای رفتاری 131 
5-6 مشاهده رفتارها درمراکز محله ها 131 
5-6-1 رفتارهای مشاهده شده در فضاهای عمومی 132 
5-7 بخش سوم 141 
5-7-1 نمونه های موردی 141 
5-7-1-1 معرفی تشریحی نمونه ها 141 
5-7-1-2 تالار شهر لندن 141 
5-7-1-3 تالار شهر تورنتو 145 
5-7-1-4 میدان ترافالگار 148 
5-7-1-5 خانه ی اپرای اسلو 152 
5-7-1-6 تاریخچه محل 152 
5-7-1-7 کانسپت طرح 156 
5-7-1-8 مصالح 158 
5-7-1-9 آرایش فضاها 159 
5-7-1-10 فضاهای داخلی 161 
5-7-2 معرفی تصویری نمونه ها 163 
5-8 ضوابط و مقررات طراحی 165 
5-8-1 تالار های اجتماعات 165 
5-8-2 لابی 165 
5-8-2-1 ابعاد صندلی ها و ردیف آنها 166 
5-8-2-2 ارتفاع ادیتوریوم (سالن) 168 
5-8-2-3 عمق سالن اجتماعات: 168 
5-8-2-4 شیب کف سالن 168 
5-8-2-5 آکوستیک 169 
5-8-2-6 اندازه: 169 
5-8-3 گالری 170 
5-8-4 نمایشگاه 172 
5-8-5 کتابخانه 173 
5-8-5-1 محل کنترل 173 
5-8-5-2 سالن مطالعه 173 
5-8-5-3 مخزن کتاب 174 
5-8-6 معیارها و ضوابط ایمنی کتابخانه در برابر آتش سوزی 176 
5-8-7 ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری برای معلولین جسمی ـ حرکتی 177 
5-8-7-1 ورودیها 177 
5-8-7-2 راهرو 178 
5-8-7-3 بازشوها ( در و پنجره ) 178 
5-8-7-4 پله 178 
5-8-7-5 سطح شیبدار 179 
5-8-7-6 آسانسور 180 
5-8-7-7 فضاهای بهداشتی 180 
5-8-8 سیستم باربر فولادی 182 
5-8-8-1 مزایای سیستم باربر فولادی 182 
5-8-9 شبکه توزیع هوا 183 
5-9 جمع بندی 184 
5-9-1 شکل و فرم: 184 
5-9-2 مبلمان شهری: 184 
5-9-3 آشنائی با محله: 185 
5-10 احکام طراحی: 189 
فصل 6: مدارک پروژه عملی 190 
6-1 سایت پلان 191 
6-2 پلان طبقه همکف 192 
6-3 پلان طبقه اول 193 
6-4 پلان طبقه دوم 194 
6-5 پلان طبقاط زیرزمین اول و زیرزمین دوم 195 
6-6 مقاطع عرضی و طولی 196 
6-7 نما های اصلی 197 
6-8 برش دیوار و مقطع معماری سبز 198 
6-9 تصاویر سه بعدی و پرسپکتیوهای داخلی و خارجی 200

 

سرای محله ی مشتاق با رویکرد پایداری اجتماعی و فرهنگی در اصفهان

چکیده

محله‌های شهری به عنوان یکی از سلول‌های مهم شهری، از مهمترین بسترهای مرتبط با زندگی انسان به شمار می‌روند و کاهش چشم‌گیر تعاملات اجتماعی میان همسایگان و ساکنین در آنها طی مقایسه‌ای با گذشته، یکی از شاخص‌ترین عوامل منفی و موثر بر کیفیت زندگی در محله‌ها شده‌است. از سوی دیگر، پایداری اجتماعی به عنوان یکی از زیرشاخههای تفکر توسعه‌ی پایدار که در پی برطرف کردن معضلات بوجود آمده در سبک زندگی دهه‌های اخیر شکل گرفته، ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی انسان‌ها را مدنظر قرار داده و طی سالیان گذشته، با برشمردن فاکتورها و ملزوماتی، قادر به تبیین یک بستر پایدار به لحاظ اجتماعی و چگونگی خلق آن، شده‌است. سرای محله به عنوان یک فضای عمومی قرار گرفته در بستر محله، که در گذشته از آن به عنوان مرکز محله نیز یاد می‌شده، این قابلیت را دارا می‌باشد که پیوندهای از میان رفته و یا هرگز شکل نگرفته را با ویژگی‌های مخصوص به خود، برقرار سازد. هدف این پژوهش یافتن چرایی تفاوت میان جو اجتماعی حاکم بر محلات قدیم و محلات جدید و کشف چگونگی ارتقا میزان پایداری اجتماعی محلات با الحاق فضایی تحت عنوان سرای محله به آنها می‌باشد. راهبرد اصلی پژوهش کیفی می‌باشد و در بخش میدانی، از روش کمی استفاده شده و پایداری اجتماعی محله های قدیم و جدید با گردآوری پرسشنامه بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، وجود عاملی چون بن‌بست می‌تواند تفاوت قابل اعتنایی میان محله ها در ارتباط با میزان پایداری اجتماعی آنها بوجود آورد و جهت دستیابی به یک محله‌ی توسعه یافته بر اساس تفکر پایداری اجتماعی، فاکتورهای متعددی از جمله عدالت اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی، حس تنوع، رضایت مندی ساکنین، تعلق به محله و امنیت، باید در روند طراحی و اجرا دخیل گردند.

فهرست جدول‌ها ‌ه
فهرست تصاویر ‌و
1- فصل اول : کلیات پژوهش و طراحی 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله طراحی 1
1-3- ضرورت مساله طراحی 2
1-4- پیشینه تحقیق و طرح 2
1-5- پرسشهای تحقیق و طرح 3
1-6- اهداف پژوهش و طراحی 3
1-7- روش پژوهش و طراحی 4
1-8- تعاریف و اصطلاحات اولیه 4
2- فصل دوم : شناخت موضوع طراحی 5
2-1- مقدمه 5
2-2- شهر 5
2-3- فضای عمومی و فضای شهری 5
2-3-1- اهمیت فضاهای عمومی 6
2-3-1-1- بهبود وضعیت قشر فقیر 6
2-3-1-2- ایجاد پیوستگی اجتماعی و برابری جنسیتی 6
2-3-1-3- افزایش امنیت 6
2-3-1-4- توسعهی اقتصاد 6
2-3-1-5- سلامتی عمومی 6
2-3-1-6- تقویت محیط زیست 7
2-4- مقدمه ای برشناخت محله 7
2-4-1- نظریه های مرتبط با واحد همسایگی 9
2-4-2- قبل از اسلام 11
2-4-3- بعد از اسلام 11
2-4-4- اتحاد و همبستگی اجتماعی 12
2-5- محله در دوران معاصر 12
2-6- تغییر و تحول در محله های اصفهان 13
2-7- اجزای محله 13
2-7-1- مرکز محله 14
2-7-1-1- موقعیت مکانی مرکز محله 15
2-7-1-2- ویژگی‌های مرکز محله 15
2-7-1-3- اجزا، عناصر و کارکردهای مرکز محله 16
2-8- مرکز محله‌ی علیقلی آقا 16
2-9- نتیجه‌گیری 20
3- فصل سوم : شناخت رویکرد 21
3-1- مقدمه 21
3-2- توسعه 21
3-3- پایداری 22
3-4- توسعه پایدار 22
3-4-1- ضوابط پایداری 26
3-4-2- پایداری در اسلام 26
3-5- پایداری اجتماعی 27
3-5-1- پیشینه 27
3-5-2- تعاریف 28
3-5-3- تاثیرات پایداری اجتماعی 30
3-5-4- محورهای مطرح در پایداری اجتماعی 30
3-6- شکل‌گیری فضای شهری پایدار 31
3-6-1- رابطه ی افراد و محیط 31
3-6-1-1- خلوت 32
3-6-1-2- فضای شخصی 32
3-6-1-3- قلمرو 32
3-6-1-4- پاتوق 32
3-7- پیشینهی پایداری اجتماعی در ایران 33
3-7-1- قنات 34
3-7-2- شوادان 34
3-7-3- خانه های ایرانی 34
3-7-4- زورخانه 34
3-7-5- مساجد 35
3-8- محله پایدار 35
3-8-1- توسعه پایدار اجتماع محور 36
3-8-2- راهکارهای عملی 37
3-8-3- سرمایه اجتماعی 37
3-8-3-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی 37
3-8-3-2- سرمایه اجتماعی برون گروهی 37
3-8-4- پایداری اجتماعی در محله 38
3-9- عوامل موثر بر پایداری اجتماعی 38
3-9-1- تأمین زیر ساخت های اجتماعی و خدماتی 39
3-9-2- دسترسی به فرصت های شغلی 39
3-9-3- دسترسی 39
3-9-4- طراحی سیمای مطلوب شهر 39
3-9-5- حفظ ویژگی های محلی 40
3-10- مشارکت مردمی 40
3-11- تعاملات اجتماعی 41
3-11-1- مولفه های موثر بر تعاملات اجتماعی 42
3-11-1-1- مولفه های محیطی 42
3-11-1-2- مولفه های فردی 43
3-11-1-3- فرهنگ 44
3-11-1-4- اقتصاد 44
3-11-1-5- جمعیت و تراکم 44
3-11-1-6- مرزبندی و شکل کالبدی محلات 44
3-11-2- تنوع، پویایی و سرزندگی اجتماعی 45
3-11-3- امنیت 45
3-11-4- عدالت اجتماعی 45
3-11-5- تعلق به محله 46
3-11-5-1- تعلق مکانی 46
3-11-5-2- ایجاد تعلق مکانی 47
3-11-5-3- تعلق مکانی و ارتباطات اجتماعی 47
3-11-6- هویت در محله 47
3-11-6-1- عناصر هویت مکانی 49
3-11-6-2- نقش فضاهای شهری در تثبیت هویت مکانی 49
3-11-7- عوامل همبستگی و یک پارچگی اجتماعی در ساکنین محله 50
3-11-7-1- تکوین و تقویت مجموعه ای از گروه‌های اجتماعی محلی 51
3-11-7-2- ایجاد ارتباط قوی و شکل‌گیری شبکه ای از روابط درون و برون گروهی 51
3-11-7-3- تقویت روابط درون و برون گروهی با محوریت یک نهاد مردمی 51
3-12- نیازهای اجتماعی اقشار مختلف 52
3-12-1- نیازهای انسان 52
3-12-2- توانش های محیط 52
3-12-3- کودکان 53
3-12-4- سالمندان 53
3-12-4-1- سالمندان در محیط 54
3-12-5- معیار‌های پایداری اجتماعی 56
3-12-6- نمود معیار های پایداری اجتماعی در سطح محله 62
3-13- نتیجه‌گیری 67
4- فصل چهارم : مطالعات میدانی 68
4-1- مقدمه 68
4-2- محله‌ی جوباره 69
4-3- محله‌ی دردشت 70
4-4- محله‌ی جلفا 71
4-5- نتیجهگیری 73
5- فصل پنجم : روش‌شناسی پژوهش 74
5-1- مقدمه 74
5-2- روش‌شناسی پژوهش 74
5-2-1- روش‌شناسی پژوهش در موضوع اصلی (سرای محله در اصفهان) 74
5-2-2- روش‌شناسی پژوهش در رویکرد (پایداری اجتماعی) 74
5-2-2-1- سنجش پایداری اجتماعی در محله‌ی جی شیر 75
5-2-2-2- عوامل تضعیف کنندی پایداری اجتماعی 75
6- فصل ششم: یافته های پژوهش 77
6-1- مقدمه 77
6-2- سنجش پایداری اجتماعی در محله‌ی جی شیر 77
6-2-1- توصیف آماری ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه 77
6-2-1-1- جنسیت و محل سکونت 77
6-2-2- شاخصهای توصیفی گویه های پژوهش 78
6-2-3- نوع فضا برای گردهمایی 79
6-2-4- نوع تغییر محله به منظور ماندن در محله 79
6-2-5- سوالات باز 80
6-2-6- نتیجه گیری 80
6-3- عوامل تضعیف کننده ی پایداری اجتماعی 81
6-3-1- توصیف آماری ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه 81
6-3-1-1- جنسیت و تحصیلات 81
6-3-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 82
6-3-3- یافته ها 82
6-3-4- نتیجه گیری 84
7- فصل هفتم : طراحی 88
7-1- مقدمه 88
7-2- اهداف طراحی 88
7-3- ضوابط طراحی 88
7-4- شناخت بستر طرح 90
7-4-1- بستر انسانی 90
7-4-1-1- جغرافیای جی 90
7-4-1-2- قدمت و پیشینه تاریخی جی 90
7-4-2- بستر کالبدی 91
7-4-2-1- موقعیت جغرافیایی 91
7-4-3- تحلیل وضع موجود 92
7-4-3-1- همجواری ها و کاربری ها 92
7-4-3-2- دسترسی ها 93
7-4-3-3- بررسی دید و منظر 94
7-4-3-4- بنای تاریخی 95
7-5- روند طراحی 96
7-6- جدول ناحیه بندی 98
7-7- برنامه فیزیکی 98
7-7-1- فضاهای اصلی 98
7-7-2- فضاهای وابسته اصلی 100
7-7-3- فضاهای رفاهی 100
7-7-4- فضاهای پشتیبانی 102
7-8- اسکیس های اولیه 103
7-9- مدارک 109
7-9-1- پلان و نما-مقطع 109
7-9-2- مدل سه بعدی 116
7-9-3- ماکت 121
8- فهرست منابع 125
9-پیوست‌ها 133
پیوست 1 : پرسشنامه‌ها 133
پیوست 2 : نمونه پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط جامعه‌ی آماری مد نظر 137
پیوست 3 : تحلیل های صورت گرفته توسط نرم افزار IBM SPSS به روی داده های پرسشنامه ها 138
پیوست 4 : گواهی پذیرش و ارائه مقالات 166
پیوست 6 : مقالات 169

 

 

خانه فرهنگ و هنر غرب تهران ( با رویکرد پایداری اجتماعی )

چکیده

اگرچه بنظر میرسد مفهوم پایداری بر نقش مقابل محیط و منابع طبیعی متمرکز می شود، لیکن تنها محدود به پاره ای نگرانی های بیوفیزیکی متکی باشد.پایداری محدوده ای جدل انگیز و استدلالی است که شامل جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی می گردد. بر اساس تعریف پایداری، پایداری فرآیندی است محلی، آگاهانه، مشارکتی و تعادل جو که بر مبنای موازنه اکولوژیکی و عدم انتقال مشکلات صورت میگیرد. مسئله مهم و چالش برانگیزی که معماری پایدار نیز بعنوان یکی از پیشتازان عرصه توسعه پایدار، بعلت بی توجهی دوران مدرن به مسائل مربوط به انسان تا حد زیادی درگیر آن است، پایداری اجتماعی و نهادی است.اهمیت مشارکت اجتماعی در نیل به اهداف معماری پایدار است. این اصل نه تنها بعنوان یکی از اولویتهای پایداری نهادی بلکه بعنوان یک راهبرد در دستیابی به اهداف دیگر ابعاد پایداری نیز قابل تأمل است.هدف معماری و شهرسازی در این حیطه می باید در جهت تقویت مشارکت اجتماعی در بین دلبستگی به مکان یا حس مکان را ارتقاء بخشیده و تعاملات مثبت را تقویت کنند.دراین پژوهش فرآیند پیش ارزیابی و همچنین شبیه سازی فضاها از ساخت و بهره برداری و همچنین ارزیابی پس از بهره برداری بعنوان یکی از راهکارهای موثر در جهت سنجش میزان ترغیب کنندگی در ایجاد مشارکت اجتماعی در کاربران مورد استفاده قرار گرفته و جمع بندی اطلاعات منتج به حصول احکام طراحی برای خانه فرهنگ یا سرای محله در یک بافت شهری شده است.کاربران فضا و شهروندان شکل گیرد. لذا توجه به نظرات و دیدگاههای تک تک افراد بعنوان کاربر، امری اجتناب ناپذیر است. بدیهی است که در اکثر مواقع، جمع آوری تمام آرا امکان پذیر نیست اما با بکارگیری اصول رفتاری، طراحی اجتماعی، روانشناسی محیطی بعنوان اصلی مشترک برای تمام کاربران می تواند به معماران و طراحان شهری یاری رساند تا بتوانند

 

طراحی وفاق‌سرای همدان با رویکرد تأثیر و تأثر فرهنگ ایرانی اسلامی بر تعاملات اجتماعی

چکیده

وفاق در معماری ایرانی-اسلامی مفهومی است که به‌صورت بنیادی-تلفیقی، مکان معماری را به عنصر تحقق و تحکیم روابطِ‌اجتماعی صالح مجهز می‌سازد. استفاده از این مفهوم در کلیّه موضوعات معماری، باتوجه به اجتماع‌پذیری فرهنگ ایرانی-اسلامی، امری است که باتوجه به ارزشیابی این مفهوم، قابل دریافت می‌باشد. این موضوع باتوجه به دیگر اندیشه‌های اثرگذار بر وادی معماری دارای تفاوت‌ها و تشابهاتی می‌باشد که نوع تعریف وفاق‌سرای در تعاملاتِ‌اجتماعی عاملی است در جهت نمایاندن اصالت این موضوع در معماری ایرانی-اسلامی. مسأله تعاملِ‌اجتماعی در اندیشه غربی، شدیداً به مکان‌های جمعی در جامعه وابسته است و دلیل توجه به مکان‌های شهری و جمعی از جمله خیابان‌ها، مراکز عمومی، میدان‌های شهری و دیگر موارد شهری-معماری، از این مبانی نشأت می‌گیرد. تعریف تعاملِ‌اجتماعی در معماری غربی همگام با فضای جمعیِ-شهری بوده و موجب شکل‌گیری نگرش متفاوت در فضاسازی‌های این مکان‌ها و همچنین معماری خاص خانه و محله در مقایسه تطبیقی با اندیشه اسلامی شده است؛ یافتن وجوه افتراق و اشتراک اندیشه اسلامی و غربی به مفهوم اصلی تعاملِ اجتماعی و شکل‌گیری مکان‌های معماری آنها در شهرها هدف اصلی این پژوهش و یافتن پاسخ برای این پرسش است که مبانی فکری محققان و اندیشمندان جامعه اسلامی در خصوص تعاملِ‌اجتماعی، متاثر از چیست و معماران جوامع اسلامی از چه زاویه‌ای باید به‌دنبال یافتن راهکار عملی برای شکل‌گیری مکان تعاملِ‌اجتماعی باشند؟ این تحقیق از نوع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد که به روش استنادی و استدلال منطقی پژوهش شده است؛ توجه و عمل به مولفه‌های مفهومی، عملکردی و فقهی در خصوص ویژگی‌های مکان تعاملِ‌اجتماعی از یافته‌های اساسی این تحقیق می‌باشد و طراحی مکان تعاملِ‌اجتماعی باید باتوجه به سه مولفه اصلی برگرفته شده از اندیشه اسلامی تحقق پذیرد. آغازگر تعاملاتِ‌اجتماعی در مفهوم معماری خانه و خانواده است و در پرتو آن رسیدن به جامعه صالح و غایت هدف آن تحقق امّت واحده است که فضاسازی‌های پلانی، مرکزیت قرار دادن فعالیت‌های خانواده در فضای اصلی و روابط و اختصاص دادن سیستم‌های گردش حرکتی باتوجه به برخوردهای چهره‌به‌چهره قوی، نمونه‌هایی از عمل مولفه‌های برآمده از اندیشه اسلامی در تعاملاتِ‌اجتماعی می‌باشد. بررسی، تحلیل، آسیب‌شناسی و فرآیند به‌روز نمودن این مولفه‌ها در فضاسازی معماری می‌تواند راهگشایی در جهت افزایش کیفیت بحث تعاملاتِ‌اجتماعی مطلوب در مکان معماری گردد که مفهوم وفاق‌سرای همان عامل نهفته در معماری ایرانی است که در هر نوع مکان معماری خود را به‌صورت فضاسازی خاص نمایان نموده است و اکنون نیاز به پرداخت و بازنمایی آن به حالت امروزی به شدت احساس می‌گردد. غایت مطلوب طراحی فضاهای جمعی-شهری چه در معماری‌ گذشته و چه حال و همچنین عرصه‌ معماری در دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته حول موضوعیت تعاملاتِ‌اجتماعی جهت ایجاد، تقویت و افزایش آن می‌باشد. این مسائل در برخورد با نمونه‌هایی که از لحاظ فرهنگی-قومی دارای طیف‌های متفاوتی می‌باشند طالب بررسی‌های بنیادی‌تر و در نتیجه، یافته‌های اساسی‌تر بوده که دلیل اصلی آن در نظرگیری تمامی جوانب حائز اهمیتِ اثرگذار بر تعاملات‌اجتماعی می‌باشد. باتوجه به این موضوع در جهت رسیدن به نتایج بنیادی‌تر، شهر همدان باتوجه به وجود طیف‌های قومی و فرهنگی متفاوت و همچنین حضور اقلیّت‌های مذهبی یکی از بهترین نمونه‌های مورد بررسی در این مفهوم می‌باشد. ایجاد مکانی معماری در شهر همدان که بتواند عاملی شود در جهت تحقق و تقویت تعاملاتِ‌اجتماعی حسنه هدفی است که در این پژوهش در برخورد با مفهوم تعاملِ‌اجتماعی در دیگر اندیشه‌ها و علی‌الخصوص اندیشه اسلامی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. این رهیافت یکی از موثرترین عوامل در پرداخت به این پژوهش محسوب گردیده و با اِستناد به تمامی مبانی اثرگذار در این حوزه، روند خلق مکان معماری حاصل از تعاملاتِ‌اجتماعی مطلوب را عرضه می‌نماید.

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تومان49,000 تومان39,000افزودن به سبد خرید


————————————————————————————————————————————–